sistem proteksi tegangan tinggi

Upload: wilantika

Post on 06-Jul-2018

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  1/17

  OLEH :

  KELOMPOK 4

  DIKA SILVIA

  NURHAYATI

  WILANTIKA

  SISTEM PROTEKSI TEGANGAN TINGGI

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  2/17

  Gangguan Sistem

  Gangguan sistem aa!a" gangguan #ang te$%ai isistem tenaga !ist$i& se'e$ti 'aa t$ans()$mat)$*$ea&t)$* &a'asit)$* +us+a$* SUTT* SKTT* SUTET an !ain

  se+again#a, Gangguan sistem a'at i&e!)m')&&anse+agai gangguan 'e$manen an gangguan tem')$e$,

  Gangguan N)n Sistem

  Gangguan n)n sistem aa!a" gangguan +u&an 'aa

  sistem* %enis n#a anta$a !ain &e$usa&an &)m')nen $e!ai*&a+e! &)nt$)! te$"u+ung sing&at an inte$(e$ensi -inu&si 'aa &a+e! &)nt$)!,

  2.1 JENIS GANGGUAN SISTEMPENYALURAN

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  3/17

   Tu%uan a$i sistem '$)te&si aa!a"untu& mengienti.&asi gangguan*memisa"&an +agian insta!asi #ang

  te$ganggu a$i +agian !ain #ang masi"n)$ma! an se&a!igus mengaman&aninsta!asi a$i &e$usa&an atau &e$ugian#ang !e+i" +esa$* se$ta mem+e$i&anin()$masi - tana +a"/a te!a" te$%aigangguan* #ang 'aa umumn#a ii&utiengan mem+u&an#a PMT,

  2.2 TUJUAN SISTEM PROTEKSI

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  4/17

  Sensitif : #aitu mam'u me$asa&angangguan se&e0i! a'a'un

  Andal : #aitu a&an +e&e$%a +i!a

  i'e$!u&an 1e'ena+i!it#2 an tia&a&an +e&e$%a +i!a tia& i'e$!u&an1se0u$it#2,

  Selektif : #aitu mam'u memisa"&an %a$ingan #ang te$ganggu sa%a,

  Ceat : #aitu mam'u +e&e$%a se0e'at30e'atn#a

  2.! PERSYARATAN SISTEMPROTEKSI

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  5/17

  2.".1 Rele A#$s Le%i& 'O(# ) Gf#*

  Re!e a$us !e+i" me$u'a&an $e!e Pengaman #ang+e&e$%a &a$ena aan#a +esa$an a$us an te$'asang'aa a$ingan Tegangan tinggi* Tegangan menenga"

   %uga 'aa 'engaman T$ans()$mat)$ tenaga, Re!e ini+e$(ungsi untu& mengaman&an 'e$a!atan !ist$i& a&i+ataan#a gangguan '"asa3'"asa,

  Re!e "u+ung tana" me$u'a&an $e!e Pengaman #ang

  +e&e$%a &a$ena aan#a +esa$an a$us an te$'asang'aa %a$ ingan Tegangan tinggi*Tegangan menenga" %uga 'aa 'engaman T$ans()$mat)$ tenaga,

  2." PERALATAN PROTEKSI PA+ATEGANGAN TINGGI

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  6/17

  5ungsi an Penggunaan

  Re!ai ini +e$(ungsi se+agai 'engaman te$"aa'gangguan a$us "u+ung sing&at (asa3(asa mau'un (asatana" an a'at iguna&an se+agai :

  Pengaman utama 'en#u!ang 1%a$ingan teganganmenenga"2

  Pengaman 0aangan 'aa t$a()* gene$at)$ ant$ansmisi,

  Pengaman utama untu& sistem tenaga !ist$i& #ang

  &e0i! an $aia!,Pengaman utama m)t)$ !ist$i& #ang &e0i!,

  2." PERALATAN PROTEKSI PA+ATEGANGAN TINGGI

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  7/17

  2." PERALATAN PROTEKSI PA+ATEGANGAN TINGGI

  6)nt)" .si& $e!a# a$us !e+i"

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  8/17

  2.".2 Rele A#$s Le%i& ,e#a#a&

  Di$e0ti)na! )7e$ 0u$$ent $e!e atau #ang !e+i"i&ena! engan $e!e a$us !e+i" #ang mem'un#aia$a" te$tentu me$u'a&an $e!e Pengaman #ang+e&e$%a &a$ena aan#a +esa$an a$us an tegangan#ang a'at mem+ea&an a$a" a$us gangguan,Re!e ini te$'asang 'aa a$ingan Tegangan t inggi,

  Re!e Ini Mem'un#ai 8 +ua" 'a$amete$ u&u$ #aitu Tegangan an A$us #ang masu& &e a!am $e!euntu& mem+ea&an a$a" a$us &e e'an atau a$a"a$us &e+e!a&ang ,

  2." PERALATAN PROTEKSI PA+ATEGANGAN TINGGI

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  9/17

  2.".! Rela- $%$n/ Tana&

  Me$u'a&an $e!a# 'engaman #ang +e&e$%a&a$ena aan#a +esa$an a$us #ang te$'asang

  'aa %a$ingan Tegangan Tinggi,

  6a$a &e$%a $e!a# ini aa!a" %i&a a!amt$ansmisi tenaga !ist$i& te$%ai "u+ung sing&at

  anta$a &a+e! (asa engan tana"* ma&a $e!a#"u+ung tana" a&an !angsung +e&e$%a a!am/a&tu #ang sangat sing&at* se"ingga sistemmen%ai aman &a$ena tia& te$%ai &e$usa&an#ang sangat +an#a&,

  2." PERALATAN PROTEKSI PA+ATEGANGAN TINGGI

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  10/17

  2."." Rela- +ife#ensial

  Re!a# i(e$ensia! ini +e$(ungsi untu& mengaman&ant$ans()$mat)$ tenaga te$"aa' gangguan "u+ungsing&at#ang te$%ai ia!am ae$a" 'engaman

  t$ans()$mat)$* #ang isam+ung &e insta!asi t$a() a$us16T2 i&eua sisi,

  Re!a# i(e$ensa! aa!a" suatu a!at '$)te&si #angsangat 0e'at +e&e$%an#a an sangat se!e&ti(

  +e$asa$&an &eseim+angan 1+a!an0e2 #aitu'e$+aningan a$us #ang menga!i$ aa &eua sisi t$a()a#a me!a!ui suatu 'e$anta$a #aitu t$a() a$us 16T2,Da!am &)nisi n)$ma!* a$us menga!i$ me!a!ui 'e$a!atan!ist$i& #ang iaman&an,

  2." PERALATAN PROTEKSI PA+ATEGANGAN TINGGI

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  11/17

  2.".0 Rela- Ja#ak 

  Re!a# %a$a& memi!i&i &a$a&te$isti& se+agai +e$i&ut :

  Da'at menentu&an a$a" !eta& gangguan

  Gangguan ie'an $e!a# "a$us +e&e$%a

  Gangguan i+e!a&ang $e!a# tia& +)!e" +e&e$%a

  Da'at menentu&an !eta& gangguan

   Gangguan ia!am ae$a"n#a $e!a# "a$us +e&e$%a

  Gangguan i!ua$ ae$a"n#a tia& +)!e" +e&e$%a

  Da'at mem+ea&an gangguan an a#unan a#a

  2." PERALATAN PROTEKSI PA+ATEGANGAN TINGGI

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  12/17

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  13/17

  2.". Kaat Tana&

  Ka/at tana" atau )7e$"ea g$)uning aa!a"meia 'e!inung &a/at '"asa a$i sam+a$an'eti$, Ka/at ini i'asang iatas '"asa engansuut 'e$!inungan se&e0i! mung&in &a$enaiangga' 'eti$ men#am+a$ iatas &a/at,

  Ka/at ini me$u'a&an '$)te&si t$ansmisi tenaga

  !ist$i& #ang +e$si(at 'asi(, i&a te$%ai sam+a$an'eti$* ma&a &a/at ini a&an men#a!u$&a a$us 'eti$!angsung &e tana", Se"ingga sistem t$ansmisiaman a$i gangguan,

  2." PERALATAN PROTEKSI PA+ATEGANGAN TINGGI

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  14/17

  8,4, Pemutus Tenaga 1PMT2

  PMT aa!a" a!at untu& memisa"&an -meng"u+ung&an satu +agian insta!asi engan

  +agian insta!asi !ain* +ai& insta!asi a!am&eaaan n)$ma! mau'un a!am &eaaante$ganggu, 9atas a$i +agian3+agian insta!asite$se+ut a'atte$i$i a$ui satu PMT atau!e+i",

  PMT a'at mem+u&a an menutu' +ai&se0a$a )t)matis mau'un se0a$a manua!,Se"ingga* %i&a t$ansmisi a!am &eaaan'eme!i"a$aan* ma&a %a$ingan t$ansmisi a'at

  i 'utus sementa$a,

  2." PERALATAN PROTEKSI PA+ATEGANGAN TINGGI

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  15/17

  2.".3 Sakela# Pe4isa& 'PMS* ata$ dis(5nne(tin/Sit(& '+S*

  9e$(ungsi untu& mengis)!asi&an 'e$a!atan a$i'e$a!atan !ain atau insta!asi !ain #ang +e$tegangan,

  2." PERALATAN PROTEKSI PA+ATEGANGAN TINGGI

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  16/17

  2.".6 Ci#($it ,#eake# 'C,*

  Aa!a" suatu 'e$a!atan 'emutus a#a #ang +e$gunauntu& memutus&an an meng"u+ung&an $ang&ain!ist$i& a!am &)nisi te$"u+ung &e +e+an se0a$a

  !angsung an aman* +ai& a!am &)nisi n)$ma! mau'unsaat te$a'at gangguan, 9e$asa$&a meia 'emutus!ist$i& - 'emaaman +usu$ a'i * te$a'at 4 %enis 69#aitu :

  Ai$ 0i$0uit 9$ea&e$ 1A692* menguna&an meia +e$u'aua$a

  Va0uum 6u$0uit 9$ea&e$ 1V692* mengguna&an meia+e$u'a 7a&um

  Gas 6i$0uit 9$ea&e$ 1G692* mengguna&an meia S5;

  Oi! 6i$0uit 9$ea&e$ 1O692* mengguna&an meia

  2." PERALATAN PROTEKSI PA+ATEGANGAN TINGGI

 • 8/18/2019 Sistem Proteksi Tegangan Tinggi

  17/17

  2.".17 +C S-ste4 P5e# S$l-

  D6 S#stem P)/e$ su''!# me$u'a&n 'en0atua#a 0aangan #ang te$i$i a$i +ate$ai

  0"a$ge$* se+agai 'e$a!atan #ang mengu+a"tegangan a0 &e 0* an +ate$ai se+agai'en#im'an a#a 0aangan, Se+agai 'e$a!atan'$)te&si * D6 S#stem P)/e$ Su''!# me$u'a&an'e$a!atan #ang sangat 7ita! &a$ena %i&a te$%ai

  gangguan an &)nta& te!a" te$"u+ung * ma&aD6 S#stem P)/e$ Su''!# a&an +e&e$%a #angmen#e+a+&an 69 mem+u&a,

  2." PERALATAN PROTEKSI PA+ATEGANGAN TINGGI