skoleblad for skødstrup skole - nr. 12 oktober 2008 - 3 ... · ét bibliotek. til gengæld er det...

of 8 /8
- 1 - Læs i dette nummer: ”Den fede skole” Nyt kombibibliotek Studietur for indskolingen Nye ansigter Den sunde madpakke Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 12 oktober 2008 - 3. årgang

Upload: others

Post on 22-May-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 12 oktober 2008 - 3 ... · ét bibliotek. Til gengæld er det et bibliotek på 400 m2, det er nyt og flot, og det ligger lige udenfor skolens

- 1 -

Læs i dette nummer:

• ”Den fede skole”

• Nyt kombibibliotek

• Studietur for indskolingen

• Nye ansigter

• Den sunde madpakke

Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 12 oktober 2008 - 3. årgang

Page 2: Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 12 oktober 2008 - 3 ... · ét bibliotek. Til gengæld er det et bibliotek på 400 m2, det er nyt og flot, og det ligger lige udenfor skolens

- 2 -

Rosen Redaktion: Anne Littauer - skoleleder redaktør og ansvarshavende Kresten Horn - lærer Trine M. Mikkelsen - sekretær Sophie Kirkegaard - elevrådsformand Lina Gaarde - SFO pædagogmedhjælper Foto: Trine M. Mikkelsen Layout: Trine M. Mikkelsen Næste deadline: 24.11.2008 Indlæg kan sendes til: [email protected] Bladet er trykt ved Lasertryk. Oplag: ca. 600 Forside: Brandøvelse den 23. september 2008 Bladet udkommer 4 gange om året.

Skolevenner

Skolevenner I klynge 500 er eleverne på 3. årgang hvert år skolevenner for de nye elever i børnehaveklassen. Første skoledag er hele klyngen tilstede og byder de nye 0. klas-ser velkomne ved en lille velkomstceremoni. Her bliver skoleven-nerne også præsenteret for hinanden og den følgende uge har de to klasser skolestarttema, hvor der bliver leget, læst, tegnet og meget mere. De nye elever føler sig hurtigt hjemme i klyngen - og trygge ved at have både børn og voksne at komme til De store i 3. klasse taler meget om, hvordan det var, da de selv fik skolevenner. Mange af dem kommer stadig på besøg.

”Min skoleven fra da jeg gik i 0.A giver mig stadig knusere”

”Det er hyggeligt med de gamle skolevenner. På karameldag gav de os 2”

” Jeg har 3 minifans, det kan godt være lidt irriterende, at hver gang de ser mig, skal jeg krammes. Men det er også lidt hyggeligt. Vi lavede mange ting sammen. Legetimer, saltdej, spilletime, bogstaver, stjerneløb og viste dem rundt på skolen. Og lidt legetimer, hvor vi lavede en hoppemand med over 200 felter. Ooooog vi havde det sjovt sammen med 0. klasse”

”Det er sjovt. Man føler, man er den store, og vi fortæller en hel masse, om dengang vi var de små. Og de vil vide en hel masse. De er bare så søde.”

“Da jeg gik i 0.A var jeg glad, da jeg fik min skoleven. Jeg blev glad, fordi hun er sød, men hun legede aldrig med mig.”

”Det er ikke sjovt, det er min kommentar”

Page 3: Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 12 oktober 2008 - 3 ... · ét bibliotek. Til gengæld er det et bibliotek på 400 m2, det er nyt og flot, og det ligger lige udenfor skolens

- 3 -

Nyt bibliotek og mere motionNyt bibliotek og mere motionNyt bibliotek og mere motionNyt bibliotek og mere motion Septembers himmel er så blå…og selv om det er ved at blive lidt koldere, er børnene stadigvæk glade for at komme ud i frikvartererne og i SFO-tiden. Snart kommer vinteren med mørke aftner og hygge inden døre. Så er det tid til at læse bøger, se en god film eller andre hyggelige inden-dørsaktiviteter. Bøger, film, CD´er og andre gode sager, kan som alle ved, lånes ganske gratis på sko-lens bibliotek eller på Folke-biblioteket. Det er ikke en ny-hed – men næste år ved den-ne tid, har vi ikke to men kun ét bibliotek. Til gengæld er det et bibliotek på 400 m2, det er nyt og flot, og det ligger lige udenfor skolens indgang. Ikke kun bygningerne er nye, også bibliotekets måde at fun-gere på bliver fornyet. Det er vi for alvor kommet i gang med at planlægge. Sammen er folkebibliotekarer, skolebib-liotekarer og skoleledelse ved at sætte visioner op for, hvad det nye bibliotek skal rumme, og hvordan dagligdagen skal fungere. 1.august 2009 regner vi med, at det nye bibliotek bliver taget i brug. Lige nu er parkeringspladsen foran skolen og vores gamle

”abegrotte” en stor bygge-plads. Det er svært at kæmpe sig frem til hovedindgangen. Men alle viser forståelse, og så går det hele jo godt. For ét er sikkert, i det kom-mende år bliver vi både støve-de, forstyrrede af støj og ud-sat for at måtte skifte lokaler ind imellem, for at håndvær-kerne kan komme til. En sidegevinst er, at mange

forældre i denne periode væn-ner sig af med at køre børne-ne i skole. Det er vi meget glade for. Det betyder, at det bliver mindre farligt, for de børn der cykler eller går til skole hver dag, og børnene får mere motion. Det sidste er på skolens pro-gram i år. Vi vil gerne hjælpe med til, at børnene bliver sun-dere. Derfor er mere motion og bedre forhold omkring mad

og måltider på programmet. Vi kan gøre noget her på sko-len, men uden hjælp fra foræl-dre og børn kommer vi ikke langt. God og nærende mor-genmad, en gå eller cykeltur til skole og en sund madpakke er en rigtig god begyndelse. God efterårsferie. Venlig hilsen Anne Littauer, skoleleder

Page 4: Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 12 oktober 2008 - 3 ... · ét bibliotek. Til gengæld er det et bibliotek på 400 m2, det er nyt og flot, og det ligger lige udenfor skolens

- 4 -

…… det bliver godt På skolen er vi i øjeblikket, og et godt stykke frem, omgivet af en heftig byggeaktivitet, som både kan høres og ses. Lige nu føles det som et stort irritationsmoment i skolens hverdag, især på grund af støjen. Men som det siges, skal det være skidt, før det kan blive godt. Som skolebibliotekar på Skødstrup Skole, ser jeg frem til at skulle arbejde i det nye kombibibliotek. Jeg vil her fremhæve et par eksempler: - Først og fremmest får skolen et spændende nyt fysisk om-råde, som via en trappe vil åbne op til kælderen.

- Biblioteket vil fremstå som et åbent miljø og dermed et brugbart læringscenter for elever og lærere i undervisnin-gen. - En sammenlægning af sko-lebiblioteket og folkebiblioteket betyder samtidig en meget større materialebredde og bogbestand. - Det vil være til gavn for alle bru-gere i Løgten- Skødstrup. Desuden ser vi frem til med en større medarbej-derstab at kunne

skabe et spændende lærings- og oplevelsesmiljø som kom-bibibliotek.

Skrevet af Elisa Plejdrup

Studietur for indskolingenStudietur for indskolingenStudietur for indskolingenStudietur for indskolingen I dette skoleår vil vi kigge nærmere på, hvordan vi orga-niserer os og underviser i ind-skolingen. Vi vil evaluere Skødstrups Skoles ”indskolingsmodel” og sætte os nye mål for arbejdet. Derfor var lærere og pædago-ger i indskolingen på skift på besøg på Ruds Vedby Skole ved Sorø den 10.-11. septem-ber 2008. Dansklærere den ene dag og matematiklærere den anden, og pædagogerne fordelt på de to dage som det passede bedst.

Ruds Vedby skole udskiller sig ved at have rullende skole-start, aldersintegreret hold i stedet for klasser samt under-visning på hold efter fagligt niveau. Lærerne underviser, der hvor barnet er fagligt og ikke ud fra klassetrin. Det vil sige, at en elev fra 0. kl. vil kunne blive undervist sammen med elever på 1.-2. kl. niveau. Eleverne rykker fra hold til hold, når de har opnået de mål, som er opsat for det en-kelte hold. For en sikkerheds skyld testes eleverne lige in-

den en oprykning, for at den næste lærer får god informati-on om, hvordan der skal ar-bejdes videre med eleven. Besøget på Ruds Vedby har givet stof til eftertanke, ek-sempelvis om hvorvidt Skød-strup Skole skal indføre rullen-de skolestart, dvs. at barnet begynder i skole dagen efter, at barnet fylder 6 år. Fordelen ved rullende skole-start på Ruds Vedby skole er, at eleverne er mikset fra 0. til 3. klasse. De større elever kan derved hjælpe med at integrere de nye mindre ele-ver i skolens liv. Vi havde en god dag, som gav os mange nye input, om hvor-dan en indskoling kan organi-seres, og vi glæder os nu til det arbejde, som ligger foran os på vores egen skole. Skrevet af Jeppe Kallestrup,

lærer i Klynge 400

1.a er ved at tage el-kørekort

Page 5: Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 12 oktober 2008 - 3 ... · ét bibliotek. Til gengæld er det et bibliotek på 400 m2, det er nyt og flot, og det ligger lige udenfor skolens

- 5 -

Nye ansigter

Tenna Bangsgaard, lærer. Indskolingen, klynge 400

Mette Høi Errboe, Støttepædagog, indskolingen

Jeanette L. Hedvard, SFO pædagog, Labyrinten

Joan B. Hansen, lærer. Udskolingen

Kirsten Rasmussen, lærer. Vikar, mellemtrinet

Dorrin Mothtasham, Støttepædagog, indskolingen

Jens Ole Hasen, SFO ude-pædagog, Klippen

Inge Hinge, SFO praktikant, Labyrinten

Alice Iversen, SFO pædagog, Klippen

Jan Olesen, SFO ude-pædagog, Klippen

Lise Pedersen, Skolesekretær, økonomi

Page 6: Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 12 oktober 2008 - 3 ... · ét bibliotek. Til gengæld er det et bibliotek på 400 m2, det er nyt og flot, og det ligger lige udenfor skolens

- 6 -

SFO Hobbitten

Den sunde madpakke Skolestart – så er vi på den igen. Ungernes madpakker skal smøres dag efter dag. Og ikke nok med, at der skal fremstilles både små og store madpakker til skoletiden, der skal sørme også en SFO-madpakke med i tasken. Og det er måske derfor, at mange både børn og voksne vælger det, der er nemmest: Nudler. Ungerne elsker dem. De skal bare stoppes i tasken og spi-ses. For de voksne i SFO’en betyder det en stor del rengø-ring og tilberedning, og børne-ne bliver hurtigt sultne igen. Men hvad er så den gode løs-ning? Hvad vil ungerne over-hovedet spise om eftermidda-gen? Personligt er min erfa-ring, at man helst vil have no-get gnave-snack-agtigt, æble-både, grøntsagsstænger med en form for dip, en grovbolle eller en hjemmelavet pizza-snegl. En overskudsfrikadelle fra aftensmaden. Prøv at blande de mange for-skellige tørrede frugter med nødder: blandede rosiner med cashewnødder, abrikoser med mandler, ristede græskarker-ner med sultana-rosiner. Skær frugt og grønt ud i appe-titlige stænger og både. Der ryger en del mere ned, end hvis det kommer i ikke udskå-ret udgave. Og få ungerne til at være med. Bag boller i weekenden sammen som en del af en

hyggelig dag. Når man selv har haft fingrene nede i bolle-dejen, smager det bedre. Det tager længere tid – afgjort. En løsning kunne være at lave dobbelt portion, når man alli-gevel bager, og så have det i fryseren. Eller at lave noget dip/sauce som en del af af-tensmaden, og så give resten med et par dage i madpakken. Saucen på denne side sma-

ger i hvert fald himmelsk, og der bliver ædt store mængder grønt til. Det kunne betyde en nemme-re eftermiddag til hverdag for både børn og voksne, og det er vel ikke nogen dårlig inve-stering? Opskrifter finder du på næste side.

Skrevet af Line B. Gaarde

Page 7: Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 12 oktober 2008 - 3 ... · ét bibliotek. Til gengæld er det et bibliotek på 400 m2, det er nyt og flot, og det ligger lige udenfor skolens

- 7 -

”Den fede skole” Mindst én gang om året sæt-ter vi trivsel og læringsmiljø på dagsordenen i alle klasser. Igen i år sker det i ugerne 40 og 41, hvor alle sætter fokus på begrebet ”Den fede skole”. Det fælles mål er at gøre Skødstrup Skole til en endnu bedre skole, hvor det er fedt at lære og være for alle. Vi lever i en tid, hvor der er stort fokus på det enkelte indi-vid, og hvor selv små børn forventes at kunne vælge og tage stilling. Det er en stor udfordring, som de kun kan leve op til, hvis deres faglige og sociale færdigheder udvik-les, og de føler tryghed og anerkendelse i de fælles-skaber de færdes i. Det har vi særligt fokus på i trivsels-ugerne. Hvordan indsatsen kommer til udtryk, vil være helt forskelligt fra klasse til klasse og fra område til områ-de. Som noget nyt indførte vi sid-ste år en temadag, hvor der blev lavet særlige aktiviteter på tværs af klasser og alders-grupper. Det blev en stor suc-ces, som vi gentager igen i år. En anden tradition er årets konkurrence. Her kan man stille op alene, som gruppe eller som klasse. I år er der valgt forskellige udtryksformer for de enkelte aldersgrupper: Indskolingen dyster på billedli-ge udtryksformer, mellemtrin-net på de kropslige og ældste trin på de sproglige. Der er audition onsdag d. 8. oktober, og finalen afvikles ved en stor fællessamling i hallen tors-dags d. 9. oktober. Trivselsugerne sluttes af med skolernes motionsdag.

Skrevet af Karin Øxenholt

Gunnars go´e grov-boller 20 store boller 250g valset rug/knækket rug – eller knækkede hvedeker-ner/grove havregryn 5 dl vand 5 dl minimælk/skummetmælk/kærnemælk 25g gær (alternativt 10g og så sætte hævetiden op) 3 tsk salt 2 tsk sirup 3 spsk neutral olie 800-900g hvedemel Vand og gryn/kerner koges til en grød og sættes til afkøling. Lun mælken, opløs gæren heri, og tilsæt salt, sirup og fedtstof. Rør grødblandingen i når den er lunken (og ikke slår gæren ihjel). Ælt mel i og sæt-tes lunt til hævning 2 timer, eller til det er hævet flot op. Form dejen til lange pølser, som skæres i tykke skiver ca 5 cm brede. Sættes direkte på pladen, og efterhæver min. 30 min. Bollerne pensles m. lunken vand el. æg og bages ved 225grader i 20-25 min.

Peanutdip til grønt-stænger 1 finthakket løg 3-4 fed hvidløg chili efter smag 4 spsk revet frisk ingefær 6 spsk peanutbutter den fine slags 1 dl kokosmælk 5 spsk. brunt sukker 9 spsk. soja 4 spsk. fishsauce, en salt sauce der oftest står i su-permarkedes afdeling med specialiteter citronsaft fra 2-3 citroner og/eller lime neutral olie til stegning Steg løg, hvidløg, chili og in-gefær i olie til det bruner let. Kom peanutbutter i og lad stege, kom derefter resten i og lad koge lidt sammen. Til-sæt ½ l vand og lad småboble ca. 20 minutter. Det kan brænde på, så rør i det under-vejs, og tilsæt mere vand, hvis det bliver for tørt. Det skal smage syrligt/salt/sødt på en gang. Smager fantastisk til rå og dampede grøntsager, ris og kylling – og i madpakken til gulerodsstave, blomkålsbuket-ter, agurkestave og rød peber.

Vores nye bordtennis bliver flittigt brugt

Page 8: Skoleblad for Skødstrup Skole - Nr. 12 oktober 2008 - 3 ... · ét bibliotek. Til gengæld er det et bibliotek på 400 m2, det er nyt og flot, og det ligger lige udenfor skolens

- 8 -

Kalender oktober—januar 10.10.08 Motionsdag 08.00 til 11.45

Uge 42 Efterårsferie

28.10.08 Skolebestyrelsesmøde 19.00 til 22.00

03.11.08 9.b rejser til Kina

05.11.08 3.c lejr

07.11.08 8. og 9. klasse´s elever får første standpunktskarakter

13.11.08 Diskofest for 3. og 4. klasse i SFO Hobbitten

24.11.08 Skolebestyrelsesmøde 19.00 til 22.00

13.12.08 Luciaoptog

19.12.08 Sidste dag før juleferien 08.00 til 11.45

05.01.09 Skolen starter igen

Helle´s bedste opskrift

Så er det slut med is i kantinenSå er det slut med is i kantinenSå er det slut med is i kantinenSå er det slut med is i kantinen Det er dejligt med en kold is i kantinen særlig på en varm sommerdag, – men øv, nu er det slut! I sundhedens navn har vi besluttet, at det er slut med salg af is i kantinen. Hvorfor nu det? Fordi vi vil være en sundere skole. Vi vil være med til at sukkerforbruget bliver mindre. Vi vil hjælpe til at fær-re bliver overvægtige. Ja, vi vil have sundheden ind i skolen. Så, ja skal du have en is…så bliver det efter skoletid.

Venlig hilsen Anne Littauer, skolebestyrelsen og kantinen

I de fremtidige numre af Rosen vil vores kantineleder Helle præsentere jer for nogle af de retter, de sælger i kantinen.

Kyllingesuppe med kokos til 4 personer

Kylling i tern 150 gram Ris - rå 1 dl. Løg i tern 1 stk. Bladselleri 2 spsk. Rød peberfrugt 50 gram Hvidløg 1 stk. Grønsagsbouilion 0,75 liter Chilisauce 1 spsk. Kokosmølk 2 dl. Fiskebouillion 2 tsk. Citronsaft 4 tsk. Stødt ingefær 2 stk Salt og peber Bouilionen bringes i kog, og løg, ingefær, hvidløg, ris og kylling tilsættes - gives et opkog. Rød pe-ber, bladselleri, chilisauce, fiskebouillon og kokosmælk tilsættes. Bringes i kog under omrøring og simrer i ca. 10 min. Suppen smages til med citron og krydderier.