skoleblad sommer 2012

of 44 /44
www.steinerskolen-aarhus.dk Sommer . 2012 . nr-87

Upload: merete-holm

Post on 23-Mar-2016

233 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skoleblad sommer 2012

TRANSCRIPT

Page 1: Skoleblad sommer 2012

1www.steinerskolen-aarhus.dk

Sommer.2012.nr-87

Page 2: Skoleblad sommer 2012

2

Malerier på for og bagside malet af 6. klasse.

Hvis det er muligt at afl evere eventuelle indlæg eller annoncer på mail, ville det være til stor hjælp. Redaktionens e-mail adresse er [email protected]

Indlæg og henvendelser til skolebladetDeadline for næste nummer er 14 september 2012

Alle indlæg og henvendelser kan rettes til redaktionen, der består af: Susanne Iversen [email protected] Peter Bilberg sydskolens[email protected] Steen Bülow steenBulow@ofi r.dk Vagn Sørensen

Angående konfl ikterEr man endt i en blindgyde med et problem på skolen og føler, at problemet ikke kan løses i samråd med en klasselærer eller andre lærere tilknyttet klassen, så er man ikke fortabt. Man altid velkommen til at henvende sig til én af følgende: Skoleleder Jørn Bendixen Leder for underskolen Hans Peter Mortensen Leder for fritidsdelen Marie Bilberg Leder for overskolen Ivone Grene Leder for specialklasserne Kirsten Clausen.

Page 3: Skoleblad sommer 2012

3

Indholdsfortegnelse

Kære Læser 4Ved skoleårets afslutning. 5Indledning af digtrækken. 8Skolebestyrelsens Årsberetning 2012 10Kun med hjertet kan med rigtigt se 16Specialklasserne i Den Gamle By 20Hvor fl yver bierne hen? 22Indtryk fra en kunstrejse. 26Opslag 35Bornholm 36

Page 4: Skoleblad sommer 2012

4

Kære Læser

Med dette skoleblad vil redaktionen gerne ønske alle en glædelig sommer. Indholdet er broget, men har dog alligevel en sammenhængskraft da der er indtryk fra klasserne på forskellig vis. Det er både elever og lærere, som bidrager med tekst og tegninger.I redaktionen ønsker vi Vagn Sørensen hjertelig velkommen, vi er sikre på at hans indsats vil bringe gavn og glæde.

Det er blevet besluttet at vi igen sender skolebladet i papirudgave, det håber vi også at I kære læsere vil synes om.

Med venlig hilsen

Peter BilbergVagn SørensenSusanne Iversen

Page 5: Skoleblad sommer 2012

5

Ved skoleårets afslutning. Juni 2012Kære forældreSå skriver vi juni, hvilket varsler, at endnu et skoleår er ved at være gået. Et år med masser af oplevelser og begivenheder for skolen som helhed, for klasserne og for den enkelte elev, deres forældre og lærerne. Som det fl ere gange har været nævnt, strammer samfundets økonomiske situation stadig mere og mere de enkelte institutioner, og de frie skoler må stadig holde hårdt for. Dog oplever vi på skolen, at de initiativer og modtræk, som vi i de seneste år har taget, begynder at virke i det små. Vi vil ikke lade os kue, men prøve at vende situationen til noget positivt.

En åbning ud til samfundet bl.a. gennem ”åben skole arrangementer”, deltagelse i uddannelsesmesse, kontakt til ”Fonden for entreprenørskab” og den snart afsluttede undersøgelse på ”Danmarks Pædagogiske Univer-sitet” af Steiner skolernes overskoler har været en del af de initiativer, som vi kan mærke har været positive. Der er lagt vægt på, at lærerne kommer på kurser af faglig og pædagogisk art, således tager alle underskolens lærere i sommerferien på kursus i Oslo.

Vi oplever en stor interesse for vores skole og kan med glæde konstatere, at de to 1. klasser, vi oprettede i dette skoleår ,er vokset ligesom en del andre klasser, at presset på visse årgange er så stort, at vi har besluttet os for at åbne en parallel 4. klasse efter sommerferien, og at overskolen ligeledes får nye elever. Her i juni måned afsluttes DPU undersøgelsen, ”Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolernes læringspraksis”. Forskernes rapport bliver udgivet og vil efter ferien blive præsenteret ved forskellige lejligheder rundt om i landet. Der har fra skolernes arbejdsgruppe været positive møder med alle politiske partier, ligesom en del politikere med begejstring har fulgt en skoledag på Odense skolen. Vi håber meget, at dette kan være med til at sætte fokus på vore skoler og åbne vejen for den lovændring, der skal give tilskud til vores ungdomsuddannelse. Mere herom efter ferien.Da Strandvejen er blevet et centralt område til diverse arrangementer, føler vi det naturligt at indgå et samarbejde med disse store begivenheder. Således har vi været i tæt samarbejde med arrangørerne af Classic Car Race omkring forskellige aktiviteter i weekenden 22.- 24. Juni. Vi håber, at alle skolens forældre og elever vil støtte op omkring de arrangementer, som skolen står for.

Page 6: Skoleblad sommer 2012

6

I forbindelse med sommerafslutningen vil vi gerne sige tak til forældrene for jeres engagement i det forgangne år og sluttelig orientere om forløbet af årets sidste dage.

Der er almindelig skolegang til og med tirsdag den 26. juni.Onsdag den 27. juni: Eleverne møder kl. 8.00 til hovedfagsundervisn-ing. Fagtimerne bruges til oprydning og rengøring af klasser og faglokaler, hvorefter de elever, der ikke skal i SFO har fri.SFO har åbent som normalt.

Torsdag den 28. juni: Alle møder kl. 8.00. Efter morgensang fl ytter vi til de klasselokaler, som vi skal være i efter ferien. Kl. 9.00 arrangerer 12. klasse udfl ugt for eleverne i 1. – til 11. klasse. Det forventes, at vi er tilbage på skolen omkring kl. 12.00.SFO har åbent fra kl. 11.00.Kl. 16.00 holder 1. klasserne generalprøve på deres eventyrspil, hvortil alle forældre, bedsteforældre og søskende er velkomne.

Fredag den 29. juni: Eleverne møder kl. 9.45, med mindre andet er aftalt med klasselæreren.Kl. 10.00 er der sommerafslutning i salen for skolens elever og lærere.Forældre til elever i 1.-, 8.- og 12. klasse er velkomne, men skal regne med ståpladser.1. klasserne vil vise deres eventyrspil og bagefter få udleveret deres vid-nesbyrdvers. 2.-, 4.-, 6.-, 8.-, 9.- og 10. klasse vil få overrakt deres vidnes-byrd. Festen afsluttes med bekransning og hyldest til eleverne i 12. klasse.SFO åbner kl. 7.30. – 16.30.Kl. 18.30 er der afslutningsfest for 12. klasse i skolens sal.

Page 7: Skoleblad sommer 2012

7

Første skoledag efter sommerferien:

Mandag den 20. august: Kl. 8.00. Første skoledag for børnehaveklasse og 2.- til 12. klasse.SFO har åbent for den nye 1. klasse kl. 7.30 og når eleverne har fri.

Tirsdag den 21. august: Kl. 8.00 møder børnehaveklasse og 2. – til 12. klasse. Kl. 10.15. Første skoledag for den nye 1. klasse.Hele skolen mødes i salen for at modtage de nye elever og deres forældre.Når 1. klasse går i klasselokalet for at modtage deres første undervisning-stime, vil personalet fra skolens SFO tage sig af forældrene og informere om skolen og dens fritidsordning.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte skolens kontor på 86140900.

Vi gør opmærksom på, at kontor og SFO er lukket i hele juli måned. Husk tilmelding til SFO i august.

Med venlig hilsen og rigtig god ferie.

Skolens kontorpersonale og ledere.

Page 8: Skoleblad sommer 2012

8

Indledning af digtrækken.

”I 10. klasse er sproget et af de centrale temaer for undervisningen. Derfor fi ndes der på denne årgang en litteraturperiode om poetikker. En poetik er traditionelt en samling af regler, som ved efterfølgelse skulle resultere i god litteratur. Deres funktion i dag består nok mere i at være gode råd eller nøgler til et forfatterskab. Fælles for dem er dog deres ærinde, som forsøger at fange begrebet ”god” litteratur. Sådanne kvalifi kationer er der i sagens natur delte meninger om, men det er altid interessant at se littera-turen fra forskellige perspektiver - og det formidler poetikkerne om noget.

Gennem litteraturhistorien har der været mange eksempler på sådanne poetikker. Mest berømt er den første af slagsen, blot kaldet ”Poetikken” af Aristoteles. Han skrev egentlig to, men desværre har kun den ene overle-vet. Den handler om tragedieskrivning i det antikke Grækenland. I under-visningen har vi berørt både Aristoteles, Nietzsche og Søren Ulrik Thomsen og den sammenhæng, man kan udlede fra antikkens regler til i dag.

Sidstnævnte forfatter Søren Ulrik Thomsen har vi ladet os inspirere af. I dette skoleblad vil der være eksempler fra en skriveøvelse, hvor eleverne selvstændigt skulle ”plagiere” Thomsens stil. Det kaldes en ”pastiche”, når en forfatter med vilje efterligner en andens stil. Der er talrige eksempler derpå, men her kan som eksempel nævnes Peter Høeghs tidlige noveller, der står i gæld til Karen Blixen.

Søren Ulrik Thomsen skrev en digtsamling med titlen ”Det værste og det bedste” i 2002, Digtene er fl ankeret af Ib Spang Olsens karakteristiske teg-ninger, og de to elementer giver tilsammen et stærkt udtryk.

I skolebladet er digtene uden tilhørende illustrationer, men vi håber, at læ-seren alligevel kan nyde sproget og betragtningerne. Måske kan man end-da ”genopleve” egne ungdomstanker, eller få et billede af dagens ungdom.

God fornøjelse - Jens Noe”

Page 9: Skoleblad sommer 2012

9

Det bedste er når tyngdekraften gør det eneste rigtige - presser stærk kaffe gennem tragten,

for at jeg igen kan se klart på verden!

At jage, hvad du tror er dybe følelser – men som blot er, hvad du stræber efter og aldrig bør finde…

Det bedste er modstridende tanker kæmper for at samles – mine tankers umulige mål!!! Tænkt af alt andet…

Det værste er den evige diskussion om den bedste smøg.

Det bedste er er ligegyldighedens forståelse – med et smil på læben.

Det værste er at græde over egne menneskelige følelser – mens tårerne ingen menneskelige følelser afslører.

Det bedste er pludselig at forstå, hvad jeg altid har vidst! - tænkt forlængst og glemt!

Det værste er at blive følelsesmæssigt berørt af kropslig kontakt, og dermed opdage at din eventuelle sjæl har for-bindelse til det mindst værdifulde. Det bedste er en piges blik, fuld af indtryk, som intet afslører!

Page 10: Skoleblad sommer 2012

10

Skolebestyrelsens Årsberetning 2012

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske alle velkommen!Der er indkaldt til dette møde i rette tid, så nu kan årsmødet begynde.I skolens vedtægter står der i § 2: Det er Rudolf Steiner Skolens formål at drive en 12-årig enhedsskole funderet på den antroposofi ske pædagogik, som Rudolf Steiner grundlagde med den første Waldorf Skole i Stuttgart i 1919. Skolens Pædagogiske formål er: At fremme elevernes individuelle fysiske, sjælelige og åndelige udvikling, i respekt for deres egne forudsætninger og muligheder. Idealet er det frie, skabende og moralsk handlende men-neske. Skolen er åben for alle elever uanset forældrenes religiøse eller politiske anskuelser. Skolen er ikke knyttet til noget trossamfund eller nogen politisk retning.Bestyrelsen vil gerne sige tak til kollegium, ledelse, pædagoger, administra-tion og pedeller. Tak til jer forældre, og tak til bestyrelsen. Alle har arbejdet fra hver sin kant og tilsammen dannet en helhed, hvor alle kan interessere sig for hinanden og det arbejde, den enkelte gør. Tak til Jørn Bendixen for at du altid er med til bestyrelsesmøderne og tak til Hanne Mahler, som deltager fra kollegiet.Skolens elever er centrum for alles virke, og alle voksne har mulighed for at tage imod eleverne i ærbødighed, opdrage dem i kærlighed, og lade dem gå i frihed.

Bestyrelsen arbejder hele tiden i to retninger: Udadtil som ansvarlig over for ministerium, ansvarlig for skolens økonomi. Til stadighed på at gøre skolen kendt, så omverdenen kan blive opmærksom på skolen, så også fl ere elever kan komme til os. Indadtil arbejder bestyrelsen på at holde sig orienteret om stort og småt, og den arbejder med at tage ansvar, hvor den skal. Den godkender ansættelser og afskedigelser, hvor det er muligt, efter indstilling fra skolens ledelse. Den arbejder på at se til, at skolen til stadighed er i en sund og god udvikling, såvel praktisk som pædagogisk og antroposofi sk.

Rudolf Steiner Skolen er jo en anderledes skole, og det vil vi også gerne være, vi skal være tydelige i vort eget særpræg. Vi skal ikke være ligesom andre, men vi skal leve op til det, vi skal, når vi nu er en fri skole her i Dan-mark. Her er der nogle forpligtigelser, der skal være i orden. Der er f.eks. skolens årlige tilsyn, som vi kommer til lidt senere, ordentlige aftaler med

Page 11: Skoleblad sommer 2012

11

Frie Skolers Lærerforening og Friskoleforeningen, samt krav fra regeringen, som skal overholdes.Skolen er præget af mange traditioner, hvor elever, forældre og ansatte er sammen: Årstidsfester, skuespil, musicals, basar og julespil, for blot at nævne nogen.Disse markeringer i årets forløb skal vi værne om og altid gøre levende. Dem har der været mange af i år, vidt forskellige, men fyldt med engage-ment. En anden højtid er, når 12. klasse fremlægger deres årsopgaver. 12 års skolegang, den enkelte elev og 1 års frit studie forenes på denne dag. En smuk og vigtig begivenhed som giver et særligt indblik i udviklingen af mennesket. I år var, ligesom andre år, opgaverne vidt forskellige, meget personlige og fremtids rettede.Alle på skolen gør deres bedste for at leve op til at berige skolen og forvalte den på bedste måde, da vi ved, at overskud og begejstring for helheden er væsentlig for skolen som social organisme.I dette skoleår har lærer- og forældreintra set dagens lys, og vi håber, at det er til glæde og gavn for alle, således at kommunikationen de ansatte imellem og til forældrene kan virke optimalt. Et elevintra vil senere komme til.

Der blev afholdt ”åben skole” i januar, hvor I forældre fi k mulighed for at gå i skole sammen med jeres børn. Der kom også mennesker udefra, og det blev en rigtig god dag, som vi gerne ser gentage sig.I forældrekredsen er der en forælder - Flemming Kjær - som har stillet sin kompetence til rådighed for at søge fonde og dermed midler til at skolen. Vi håber, pengene vil rulle ind! Tak til Flemming Kjær.Efter sommerferien begynder der endnu en 4. klasse. Og der er tilmeldt mange børn til børnehaveklassen, Underskolen gør et stort arbejde hver eneste dag. Det er meget fl ot! Ja, der bliver ved med at komme fl ere elever, men skolens SFO får ikke automatisk mere plads. Der kan være trangt, og deres nyeste ønske er en bålhytte, så børnene også kan være der. Tak til I pædagoger som har ansvar for dette område.I overskolen kommer der også fl ere elever. Overskolekollegiet er fl ittige med at fordybe sig i overskolepædagogik, en pædagogik der fremmer og giver eleverne dybere indgang til livet og til dem selv.Udfl ytningsplanerne er stadig aktuelle, men der er endnu ikke fundet det rette sted. Der er også blevet åbnet en dør for et evt. samarbejde mellem dansk fl ygtningehjælp, specialklasserne og overskolen. Vi må se hvad det fører til.

Page 12: Skoleblad sommer 2012

12

Når man kommer over i Specialklasserne lægger man straks mærke til et andet tempo, en anden stemning. Det er tydeligt, at børnene føler sig trygge og hjemme der. Lærerne er opfyldt af den særlige pædagogik, som Rudolf Steiner har givet anvisninger til, og som strømmer igennem den daglige undervisning. Udstillingen ”Hvor fl yver bierne hen?” som havde til huse i Mejlgade, blev en succes, og der er lavet en bog med nogen af de grafi ske tryk, som nogle af eleverne har kreeret.

I sidste års årsberetning nævnte jeg, at bestyrelsen gerne så et foræl-dreråd på skolen, som på kryds og tværs af klasserne kunne være et samlingspunkt, hvor nye initiativer kunne opstå, og hvor forældrekredsen kunne styrke hinanden og lære af hinanden. Dette blev dannet og kaldt ForældreForum. To stærke og energiske forældre gik i gang, men desværre var der ikke opbakning for det i forældrekredsen. Det må vi gøre noget ved! Bestyrelsen opfordrer her endnu engang til at der er nogle forældre der vil tage initiativ til et sådant, Vi vil bakke jer op alt hvad vi kan.Om lidt vil Birgit Levorsen fremlægge skolens regnskab, et stort og omfat-tende arbejde, hvor der mere end nogen sinde er skåret ind til benet for at kunne få det underskud, der var, gjort mindst mulig. Tak for det!Arbejdet med at få godkendt 11/12 kl., så også disse klasser kan få stat-stilskud, er nu ved at være tilendebragt. Alle håber, at den DPU undersø-gelse, der er blevet lavet, kan føre til at Undervisningsministeriet siger ja til ansøgningen. Vi venter spændt!

Hvert 4. år afholdes der Verdenslærerstævne på Goetheanum i Schweitz. 3 af skolens lærere deltog i stævnet i påsken. Hele steinerskolebevægelsen er en helhed på verdensplan og på sådanne dage bliver det helt konkret.Bestyrelsen skal i dag sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer. Tak til Lisbeth, som har gjort et stort arbejde i bestyrelsen i mange år og som nu vil prioritere en ny uddannelse. Og tak til Nanna, som efter jul begyndte et arbejde her på skolens kontor. En stor tak for jeres helhjertede indsats.Jeg vil også gerne takke Britta Toft, vores tilsynsførende, for at skolens tilsyn bliver gennemført på bedste måde og beskrevet som sig hør og bør.

Når I kommer ud i skolegården prøv da at lægge mærke til porten ud mod skoven. Vagn har lavet den nye dør, en tækkemand har fornyet taget, og der er blevet sat nyt plankeværk op. Et smukt syn. Tak for det.

Page 13: Skoleblad sommer 2012

13

Parkeringsforholdene kan vi også glæde os over, at de i nær fremtid bliver mere anvendelige, og at helhedsindtrykket af alle bygninger kommer mere til deres ret. Nævnes skal også, at skolepatruljen er fl yttet hen til Filtenborg Plads

Snart er dette skoleår til ende, men inden der kan holdes sommerferie, skal vi til Majfest. Herefter vil der blive afholdt en del koncerter, der vil komme en fredags café, og skolen skal deltage i ”Classic Race” med forskellige indslag blandt andet Sæbekasse Race og Sct. Hans Aften ved stranden, hvor skolens kor vil synge ”Elevskud” af Niels W. Gade ved bålet nær Hotel Marselis. I skal være så velkomne alle sammen!Hermed slutter denne årsberetning, og jeg vil give ordet videre til Birgit.

Maj 2012 Susanne Iversen, Formand for skolebestyrelsen

Page 14: Skoleblad sommer 2012

14

Det bedste er tyk maling, der løber ned af en glat over-flade. Jo længere, jo bedre.

Noget godt er en sommer i Århus med dem , jeg bedst kan lide.Hov! Aftnerne er gode.

At se noget nyt, sprødt, meganice, overdrevet kodylt, cool, dope, piece

– jeg bliver som et barnman.

Det bedste er at sidde i den bus, der kører ud til dig! Sprudlende af lykke, og med en elektrisk aura. Hvis du ved, hvem jeg er, ved du hvilken bus, jeg skriver om!

– og det bedste er, at jeg ved, du venter på mig!

Page 15: Skoleblad sommer 2012

15

Det værste er, når man møder op, og man VÉD, det bliver en dårlig dag!

Når ens mor om sommeren slæber én med på nudiststrand, og man ser en gammel mand OG nøgen mand løbe…

DET ER DET VÆRSTE!

Det værste er også, når man skal bruge af de i forvejen meget få penge.

Man hører om en hungersnød men ved, at man ikke kan hjælpe.

Det værste er, når man har brugt penge på en dårlig film.

At prøve at sige noget, uden at det vil komme ud.

- Det er det værste…

Page 16: Skoleblad sommer 2012

16

Kun med hjertet kan med rigtigt se

“Kun med hjertet kan man rigtigt se. Det væsentlige er usynligt for øjet.” Citat fra bogen “Den lille prins” af Antoine De Saint-Exupèry

I Steinerskolen påberåber vi os at være en skole for hele verden. Ikke kun for et land eller et kontinent. Man må derfor spørge

sig, hvad det er, der er så universelt ved vores pædagogik? Det korte svar på det spørgsmål er, at vi er en spirituel skole, der arbejder med det hele menneske. Fælles for os mennesker er jo det, at vi består af noget fysisk, noget sjæleligt og noget åndeligt. De elementer bringer vi i spil i pæda-gogikken. Næsten uanset hvor i verden du befi nder dig, så kan du fi nde en Steiner-skole – vi er vidt forskellige, for vi deler geografi og kultur med vores be-liggenhed, - men et særtræk er altså, at vi prøver at tiltale og vække hele mennesket. Hvordan det kan tage sig ud i den konkrete hverdag. Om det, skal det føl-gende handle. (At det vil se anderledes ud på en hvilken som helst anden skole er givet, men overordnet vil der være genkendelige træk.)De fl este vil nikke genkendende til, at vi har periodeundervisning i ca. 1 måned ad gan-gen. 1 måned, hvor vi fordyber os i et emne hver dag i hovedfag, som er en lektion på to timer.Vi tager altså et fag og et alderstrin: F.eks. geografi i 5.klasse.Hos os (Aarhus, Danmark) er der tradition for, at man beskæftiger sig med de nordiske lande i den periode.

Nuvel. Vi mødes i klassen, siger fælles morgenvers (ens i hele verden), og så går vi i gang.

Page 17: Skoleblad sommer 2012

17

De næste 4 uger består i oplægget af

1) en geografi sk og kulturel karakteristik af de nordiske lande (inklusiv Færøerne og Grønland)

2) synge, spille nordiske melodier på fl øjte, tale nordiske sprog,danse

3) elevfremlæggelser om nordiske dyr og planter. På tavlen i klassen er der tegnet et tavle-billede forestillende den nordlige halvkugle, et stort landkort over Norden står klar til ophængning og endelig ligger på skabet et skolesæt Atlas. Vi begynder med fælles recitation:

Fem er Nordens lande, ak, men hvilke fem?Særpræg må man sande, hør nu lidt om dem:

Blæstens sus, bølgens brus, bøge brede, marker fede,bakker, dale, munter sang, i det grønne Dannevang.

Tæt mod øst, Sveriges kyst, skærgårds vove, store skove,fjelde, rensdyr, bræ og elv, hos de svenske samer selv.

Norsk granit, hårdt, vejrbidt, vandfald, fjorde, bjerge store,kæmpesten og klippehav, Norge, Norge, Norge, Noarvvv!

Nordkalot, Finland - vådt, søer, sauna, frodig fauna,megen skov og masse vand, i de 1000 søers land.

Ild og is, fl intefl is, kilder varme, is og charme,stormombrust er øens vand, klippeskarpe is-Island.

Fem er Nordens lande, ak, men hvilke fem?Særpræg må man sande, det var lidt om dem.

Page 18: Skoleblad sommer 2012

18

I sangbogen har vi naturligvis fået øje på afsnittet med nordiske sange.De første øvelser udi nabosprogene vækker en del morskab. På fl øjterne har vi fået stillet an med altfl øjter, så trestemmige melodier får en særlig ny klang. Der skrives håndskrift med fyldepen i hæfterne, hvor også farvestrålende tegninger fra den nordiske fauna fi nder plads.

Lærerens fortælling om landenes karakteristik suppleres af elevernes viden, og den næste dag hentes det hele op fra erindringen. Eleverne sidder i grupper på 4, hvor èn på skift skriver nøgleord, mens de andre hjælper med at huske. Det tager 5 minutter. Så skriver vi de vigtig-ste nøgleord på tavlen og herefter laver hver elev sin kladde, der rettes og indskrives.

Med stor forventning og medlytten kommer vi nu også igang med elever-nes fremlæggelser: Klassen fyldes af beskrivelser af los, jærv, ulv, isbjørn,islandske heste, spækhuggere og fi nske myg m.m. –på plantesiden hører vi om multebær, mos, kruslav, eg, plankton osv. Efter hver fremlæg-gelse er der ivrige spørgsmål til “eksperten”. Fine medbragte hæfter, tegninger, naturfund og hjemmelavede nordiske dyr beundres og er nu fl yttet ind i klassen – og alt for hurtigt er det slut….og dog, for når det lykkes godt, så har klasseorkestret nordiske melodier, gymnastikken:nordiske lege, håndarbejde: nordiske sokker, sløjd, nor…osv., en nordisk skolekoncert blev det også til.På den måde breder hovedfagsundervisningen sig ud i alle fag. Det er som om der i en periode står Norden over det hele. Og sådan skal det vist være. Når lærerne supplerer hinanden og husker at snakke sammen om “fælles fodslag” opstår der helhed i skoledagen. Det er en ramme børn befi nder sig rigtig godt i.Læring tager form for hele mennesket og det væsentlige, de imponderabile værdier bliver plejet. Det er dem, der udvikler os – børn, som voksne.Og så må det ske i mildhed. For “kun med hjertet kan man rigtigt se. Det væsentlige er usynligt for øjet.”

God fornøjelse med Steinerskolen.

Mads Engelbrecht 5.klasse, Aarhus syd.

Page 19: Skoleblad sommer 2012

19

Det bedste er søjler af lys, der gennem skyers utæthed, vidner om en anden side – på en sløv og sen søndag i udkanten af en storby. At nå så meget en formiddag, at jeg overrasker mig selv, er det bedste.

De få gange i livet, hvor man oplever noget så urimeligt smukt -i et digt, i en sang eller i en gestus,

at man først henrykket - bliver misundelig – og senere lettet og lykkelig over, at der findes andre mennesker af en finere karat end sig selv! Det er det bedste for mig.

De grønne bælge af nye ærter og min mund fyldt, er sommeren, når den er bedst. Svale dyner efter en lang dag, og nøgtern prosa inden søvn!

Når ens fordomme smadres. Når en fisk hugger efter fluen. Når barberkniven funkler, ny og skarp. Når man husker, at man har glemt et nederlag. Når spyttet er tykt af lakrids, og når rabarberne står tykke og syrlige som en miniature-jungle, så er det bedst!

Men det allerbedste èr, at der i verden findes nogle, som jeg elsker, og som elsker mig – og det er egentlig nok…

Page 20: Skoleblad sommer 2012

20

Specialklasserne i Den Gamle By

Her i Specialklasserne er vi blevet spurgt, om vi vil være med til at udvikle forløb inden for skoletjenesten i Den Gamle By for børn med handikaps og særlige behov.Vi synes, det er en fantastisk mulighed for vores børn at få lov til at med-virke i dette projekt. Samtidig vil vi også gerne bakke op om sådan et tiltag, som mange vil kunne få glæde af fremover.I løbet af det forgangne år har 6-7 klasse medvirket i fl ere forskellige forløb og 3 klasse også i et enkelt forløb. Hver gang har været en rigtig god oplev-else for både børn og voksne. At få lov til at leve sig ind i andre roller, i en anden tid i den fantastiske ”kulisse” som Den Gamle By er, er en utrolig god og lærerig erfaring at få med for vore børn.Efter hver gang evalueres et forløb skriftligt. Børnene selv er også med til at evaluere og give deres mening.Indtil videre har børnene været med til ”En dag som skomagerbarn i 1860”, ”Et juleforløb i 1860”, ”En skoledag i 1860”, ”En dag hos tante Johanne i 1920” og ”Et slik/bolcheforløb i 1920”.Vi har fået et godt og tæt samarbejde med Den Gamle By – og ikke mindst har det været lærerigt og berigende for alle parter.

Kirsten Lauritzen

Page 21: Skoleblad sommer 2012

21

Det værste er elektronik, når det ikke fungerer - En langsom computer eller når dvd’en hakker, og der opstår en akavet pausemidt i det overvurderede, sentimentale øjeblik.

Det værste er at græde uden at vide hvorfor, ognår tanker og frustration kun gør det hele værre…

At bide sig i tungen eller brænde sig på varm kakao.

det er kaffe uden sødmælk!

Det er gang på gang at falde ud af en bog,at miste tålmodigheden og koncentrationen- når man egentlig gerne vil læse den.

At føle man står stille, sidder alvorligt fast, og rastløsheden spreder sig, som de ækle lus i en børnehave!

Det værste er løgn, skuffelse og uretfærdighed.

det er skænderiers afmagt.

værst er savnet når det håbløst balancerer mellem egoisme og ægte kærlighed…

Page 22: Skoleblad sommer 2012

22

Hvor fl yver bierne hen?Arbejdet med grafi k i Specialklasserne, Århus.

Over en årrække har Annett Schlobohm og jeg, sammen med børnene i Specialklasserne på R. Steiner-Skolen i Århus, arbejdet med grafi k og spe-cielt teknikken collografi . I denne dybtryksteknik tegnes, ridses og skæres motiver i en papplade, som derefter påføres schellak. Herefter er pladen klar til at blive påført tryksværte og blive trykt på en trykpresse.

Både børnene og vi er grebet af denne særlige kombination af kunstnerisk arbejde og håndværk, som grafi k er. Ikke mindst den forunderlige del af processen det er at se det færdige tryk komme frem, når fi lten løftes væk fra trykpressen. For ikke at nævne den arbejdsomme og nærende stemn-ing der ofte opstår i ateliet, når arbejdet pågår.

De sidste par år har grafi k været på skemaet for de to ældste klasser i Specialklasserne, som er 12 piger i alderen 11-14 år. Pigerne og vi sam-les torsdag eftermiddage i ”pigeklubben” i skolens atelier for at arbejde med grafi k. Pigerne har igennem årene opnået stor dygtighed i det kunst-neriske arbejde og de var stolte, da vi sidste år deltog i ”Handi-Art 2011 Twin Towns” i Det Gamle Ridehus, på Kulturcenter Grønnegades Kaserne i Næstved. Vi var inviteret af Næstved kulturforening. Emnet for denne udstilling var: ”venskab”. Derfor arbejdede vi i en længere periode med dette emne udfra historierne ”Pigen i tågeskoven” af: Franz Berliner og ”Skildpaddens fødselsdag” af: Birgit Erup. Ligeledes havde vi samtaler med pigerne om venskab. Det kom der nogle udtryksfulde og glade billeder ud af, som vakte begejstring.

Pigerne solgte næsten alle deres værker på udstillingen i Næstved og det gav dem mulighed for i december måned at tage i Musikhuset og se forestillingen: ”Mama Mia” efter eget ønske. Det var en stor og glædesfyldt oplevelse for dem.

I september måned 2011 tog Annett og jeg på grafi kudstilling og derefter videre til Galerie RendezVous for at se det nyåbnede galleri. Her faldt vi i snak med indehaveren af galleriet bl.a. om børns kunstneriske arbejde. Ud af denne samtale kom tilbuddet og ideen om, at Specialklasserne kunne udstille i Galerie RendezVous i Århus. Dette tog vi med til pigerne i ”pigek-

Page 23: Skoleblad sommer 2012

23

lubben” Louise, Ida E.C. Ida L. Andrea, Freja, Asta, Ajo, Mette, Natascha, Maria, Cecilie og Tia, som tog godt imod ideen.

Til udstillingen i Galerie RendezVous arbejdede pigerne ud fra emnet: ”in-sekter”. De hørte om insekter og fi k fortalt historier om insekters liv. Herud-fra opstod der stemninger og indre billeder, som pigerne tegnede frem på trykplader. Udstillingen fi k titlen: ”Hvor fl yver bierne hen?”

Det var en fl ok begejstrede piger, som sammen med deres lærere, i midten af januar tog imod forældre og venner til ferniseringen i Galerie Rendez-Vous. Pigerne har sammen med deres forældre og os på skift været med til at passe udstillingen. Undervejs har der været mange fi ne og berigende oplevelser for pigerne, når de har vist rundt i udstillingen eller talt med interesserede besøgende.

Oplevelsen af fordybelsen i det kunstneriske arbejde og håndværket samt efter dette arbejde at komme ud i verden med sine værker, synes vi har en stor kvalitet for disse børn og omverdenen. Skulle nogen komme forbi Specialklasserne på Strandvejen i Århus, er I velkomne til at kigge ind, se grafi kken og få en snak med os og pigerne om det.

Ud over arbejdet med grafi k i Specialklasserne tilbyder Annett og jeg en-dags kurser i teknikken collografi . Det har bofællesskaberne Midgård og Sophiagård på Fyn benyttet sig af.

Af: Sidsel Engel jensen

Page 24: Skoleblad sommer 2012

24

Det værste er mennesker, der er utilfredse eller irriterende, især hvis det er mig selv.

Det værste er, når den store, klamme edderkop pludselig er væk - og man ikke selv har fået den fjernet.

At være fuldstændig ignoreret eller utilstrækkelig - når det bare ikke vil lykkedes, er det værste.

Det værste er alt det, man burde, men ikke får gjort. Tanken om det er det værste.

Det værste er, når en vare går ind til en forkert pris, eller når man får noget i øjet, mens man cykler,- og det bare ikke gider at komme ud.

At lave de samme fejl igen og igen:

Det er det værste for mig

Page 25: Skoleblad sommer 2012

25

Det bedste er, når man løber uden grund, uden at skulle nå noget, uden at have planer om, hvor man løber hen – bare løber…

NÅr man flækker en vandmelon på en varm sommerdag med en ske i hånden.

eller når man tyrer bolden op i krydset, hvor målmanden ikke kan nå den!

Eller når man kaster en stor sten i vandet!

Det bedste er kærlighed!

Men det allerbedste er når alt det her sker på samme dag

Page 26: Skoleblad sommer 2012

26

”At være i det man lærer om og kunne følge det, ikke blot i hovedet, men også rent fysisk, giver dig mu-

lighed for at lære med et andet perspektiv og giver tingene en enorm relevans.” Kia Taudorf

Indtryk fra en kunstrejse.Signe Lund Mathiesen

Uden helt at vide, hvor meget spalteplads der er givet mig til denne artikel, vil jeg gerne formulere et par tanker om den Italienstur, som min klasse og jeg netop har været en del af.

Den 15. april 2012 tog vi af sted på en rejse, som skulle føre os fra A til B og hjem igen, men den skulle også føre os igennem kunstens udvikling op til i dag. Den skulle samle op på alt det, vi har lært om kunst i overskolen, og vi forventede derfor at se kirker i læssevis. Men jeg tror dog også, vi alle sammen havde en fornemmelse af, at der lå mere i det end det. Vi forvent-ede os meget af vejret.

Hver destination på turen gav en forskellig stemning og bød på noget helt anderledes end de andre. En dybdegående skildring af den kunst, vi har oplevet, burde have lov til at brede sig over fl ere linjer, end jeg kan præs-tere, så jeg vil hellere kort introducere vore rejsemål og uddybe nogle rent subjektive tanker om turen.

I Ravenna, det første bestemmelsessted på rejsen, fi k vi et indblik i den tidligste kristne kunst, nemlig mosaikkerne. Det er en meget smuk og i sin rigdom overvældende kunstform, hvis motiver i de til os udvalgte eksem-pler overvejende hentes fra Bibelen.I Firenze, som vi besøgte herefter, drejede det sig nærmest kun om den rene renæssancekunst. Vi gennemgik byggeriet, maleriet og billedhug-gerkunsten i denne tidsperiode. Her lagdes der lige så stille længere afstand til den religiøse kunst, og i stedet lagdes der op til den mere mod-erne.I Assisi gik vi kort et tidsmæssigt skridt tilbage og beskæftigede os med middelalderkunsten, især freskomalerierne i San Francesco-kirken. I hele Assisi by gik vi i Den hellige Frans’ og Den hellige Claras fodspor, og måske her i endnu højere grad end i Ravenna og Firenze dyrkede vi den spirituelle og inderlige stemning i hele byen.I Basel skete et brat skift i både stemning og kunstretning. Vi var i en mod-erne by med moderne infrastruktur – SPORVOGNE! Byens kunstmuseum

Page 27: Skoleblad sommer 2012

27

paraderede sine fl otteste kunstværker til (næsten) frit skue (gratis bis 19 J på Renoir, Familientag). I Dornach, vor barndoms og ungdoms uddannelsesgrundlag, skulle kronen sættes på værket og alle klassens fem hoveder i Steinerpædagogikkens ophavssted, Sydskolens moderkage, Goetheanum!Til forskel fra hele ånden ved og i en Steinerskole og hele mentaliteten i dette miljø mødtes vi af et lettere reserveret personale og fl eksibilitet og imødekommenhed var ikke de første begreber, der faldt en ind. På grund af seminarer, kurser, møder, helsebevægelsens sammenkomst, der tilfæl-digvis skulle ramle sammen med vores besøg, fi k vi ikke lov til at se men-neskehedsrepræsentanten eller befi nde os i salen i mere end to minutter, hvilket ud over at se bygningens facader må siges at være formålet med turen til Dornach. Uden at løfte én eneste pegefi nger vil jeg på vegne af klassen og andre skuffede fans gerne opfordre Goetheanums ledelse til at vise en større velvilje over for besøgende Steinerskoler. Til trods for dette er byggeriet stadig interessant udefra såvel som de dele af interiøret, vi fi k lov at se.

På denne rejse opsummeres hele skolegangens æstetikundervisning på en (med undtagelse af ovennævnte lille dyk på succesraten) social og ud over alle grænser indsigtsfuld måde. Den metode, vi er blevet undervist efter igennem hele skoleforløbet, og de erfaringer årsopgaven har givet os, bar sammen frugt og kom til udtryk i den måde, vi arbejdede med kunsten fra dag til dag. Vi fl yttede os sammen og hver for sig i det daglige arbejde på turen. Bevidst eller ubevidst. Vores meninger og holdninger har eller har ikke rykket sig, men der er grund til at tro, at de i alle tilfælde er blevet pirret og på denne tur med de spørgsmål om kunst, som den rejste, måske mere end forventet. Det har måske for nogen aldrig været helt klart, hvorfor vi på Steinerskolen blev undervist i så mange kunstneriske fag, men som så meget andet på denne skole er det svært at forklare, hvorfor det gør så godt. På Italiens-turen blev det bare klart, at det har været vigtigt.

Jeg startede denne artikel med forventningerne til rejsen, og nu, hvor vi elever ville kunne fortælle, om så vi var skuffede eller tilfredse, ville det være nærliggende at slutte af med dette også, men det er samtidig vigtigt for mig at sige, at det, man får med sig fra turen, bæres videre i én selv, og der skal således ikke drages alt for mange konklusioner ud fra det, for fun-damentet skal vi selv bygge videre på. Dog skal det bemærkes, at hoved-parten af de reaktioner, der sædvanligvis ytres om rejsen, er positive,

Page 28: Skoleblad sommer 2012

28

hvilket vidner om, at den årlige tur har en yderst tilfredsstillende effekt på de fl este – mig selv inklusive. Det at kunne leve 15 dage med nye indtryk nonstop kan jeg kun opleve som en berigelse.Selvom undertegnede har svært ved at tale for andre end sig selv, så er det sandsynligt, at alle rejste med en eller anden forestilling om, hvad turen indebar. Siden første klasse har jeg haft et særligt billede af kun-strejsen. Det har ikke ændret sig. At det er en oplevelse, der har sin plads netop på dette tidspunkt, og at det er en oplevelse, man vil huske i lang tid fremover – dét tror jeg på, at vi alle sammen vil – for den har uden tvivl rørt noget i os. Den handler om én ting: kunsten, men bringer så mange andre oplevelser med sig, og derfor er det en fantastisk ting at tage på denne tur med sin klasse i slutningen af skoleforløbet, og at jeg undervejs har kunnet mærke en ægte interesse i det, vi skulle igennem fra mine medrejsendes side og ikke mindst en utrættelig og hjælpsom lærer har medvirket til, at turens succesrate faldt ud til den heldigere side. Der må være en grund til, at man lige fra starten af sit skoleforløb ser frem til denne rejse med høje forventninger og stor glæde. Det er den vigtigste konklusion.

Det har været en uovertruffen fornøjelse at rejse med mine klassekammer-ater, og på forbilledlig vis (uden brug af alt for megen fl ødebollepædagogik) har Ilse sørget for, at vi har fået den bedste tur, man kunne ønske sig. Det vil jeg gerne sige tak for.

Page 29: Skoleblad sommer 2012

29

Det værste er, når man har en dårlig dag, og alting bare ikke virker for en

– og når cyklen samtidig er punkteret…

At smadre sin lilletå ind i en bordfod er det værste!

Det værste er når man er helt vildt sulten, og der ikke er mere i køleskabet.

Page 30: Skoleblad sommer 2012

30

Det bedste er at sidde i vinduet en regnfuld aften og høre god musik.

At danse rundt i hele lejligheden med sine bedste veninder.

Den første sommer dag, hvor man kan finde sit sommertøj frem,og den første dag man kan ligge udenfor og få farve på kroppen.

At falde i søvn om aftenen og ikke kunne lade være med at smile,fordi alt bare er så godt, og intet kunne gøre livet bedre lige nu.

At være nyforelsket, hvor alt er spændende!!!

At lave spontane ting og at rejse nye steder hen.

Det bedste er at prøve noget nyt med sine venner og veninder.

At møde en som man klikker med.

At have veninder, som man er helt afhængig af, på den måde, at de er ligesom familie.

Det bedste er familie, kærlighed, venner og lykke.

Page 31: Skoleblad sommer 2012

31

Det værste er det uklare, der på en måde synes klart - som om det er omhyllet af et sovende slør-nærmere en tanketæt kasse sikret med en meget sikker lås.

det værste er, når jeg ikke kan finde nøgleneller ikke vil af angst for, hvad der så sker, og det ansvar, der følger med.

det værste er, når det, der i verden skulle være godt, var skidt og ligger og roder i uklarhed og angst…

det værste er, når der af denne grumsede tilstand opstår krig, som om kernen og det vigtigste er magtkampeuden hensyn og klarhed!

det værste er ikke at gribe chancen og tage livet i egne hænder og først se det klart, når det er for sent.

det værste er når man ikke kan se det smukke på en regn-vejrsdag - kun høre lyden af himlens tunge dråber, der som fortabt sne, der for længst har givet op, nu styrter mod grunden for at blive opløst, splittet slugt af asfalten, der ligger som en tung maske og kvæler det, der engang var smukt:

Det er det værste for mig.

Page 32: Skoleblad sommer 2012

32

Det bedste er lyden af vindens susentoppen

du står på af et bjerg iMens Skotland

Faktisk er Skotland bare det bedste.

Det bedste er solskin og lette briserom født.

Foråret Jeg blevHvor

Faktisk er forår bare det bedste.Det bedste er at stå der alene,

at lytte så grundigtså alle lyde trænger heltind i dit indre.

Faktisk er ensomhed bare det bedste.

Det bedste er at sidde og skrive,historier og digte og alt hvad der er.

At sidde alene, at sidde i mørke,Hvor kun min computer lyser op.

At snakke nørdet med nørdede venner

over nørdede sider og tegne imens.At føle jeg lever, selvom folk nok vil sige:”Så få dog et liv”, Men mit liv ligger her.

Faktisk er livet bare det bedste.

Page 33: Skoleblad sommer 2012

33

At drømme om, at man flyver højtover jorden, se jordenoppe fra og mærke havvandet strømme gennem sine hænder,mens man suser over havet, er noget af det bedste for mig.

Det værste er, når man ser noget rigtigt spændende i TV-et

- og der så kommer reklamer.

At stå i en kø og blive overset af voksnemennesker er noget af det værste.

At skal til at spise en is, og der så kommer en måge forbi og tager den, er noget er det værste!

At høre på en person

der har tabt i et brætspil

er heller ikke det fedeste.

(Det er jo bare et spil)…

At prøve og forklare en joke

man lige har fortalt,

er noget af det værste.

At få fortalt af sine forældre, hvordan de gjorde det, den gang de var unge, er noget er det værste.

Page 34: Skoleblad sommer 2012

34

Det bedste er når man kommer hjem igen,Godt træt i kroppen og kan smide sig på sofaen.Følelsen af afslappethed og velvære kommer øjeblikkeligt,Og det er svært at forestille sig at andet kunne være bedre.

Når cyklen kører ubesværet over asfalten, vejret er dejligt, sneen falder måske, eller også skinner solen,og en god sang flyder ind i mine ører,føler jeg mig fri og fuldendt, og DET er det bedste.

Når du vågner om morgenen, føler dig utilpas og ved, at dette er en dag ,du skal tilbringe hjemme,

men når du fortæller din mor, at du har det dårligt,men hverken kan sige, at det er maven eller hovedet, den er

gal med,og hun så ikke vil lade dig blive hjemme.Det er det værste.

Det værste er fedtede hænder.Fedtede af sved, fedtede af beskidte blyanter eller en saf-tig frugt, fedtede af at holde ved stængerne i bussen, der oveni er fyldt med andres bussemænd.DET er også det værste.

Det værste er:

Når du sidder bøjet over lektierneog efter en times tid opdager, at du stadig ikke er kommet

nogen vegne.Til sidst må du erkende, at selvom du er langt fra tilfreds,må du aflevere, som det er, for du ved godt selv, at du ikke

kommer videre.Men samtidig er det også det bedste.

Page 35: Skoleblad sommer 2012

35

Opslag

Jeg vil gerne opfordre til at elevernes instrumenter bliver mærket med eleven navn.Det vil ej heller være til skade hvis overtøj og andet ligeledes blev udstyret med elevens navn.

Dette vil lette hverdagen en del for os, som i hverdagen, bevæger os rundt på skolen og støder på instrumenter og andet de mærkværdigste steder

De kærligste hilsner og ønsket om en god sommerVagn Sørensen

Page 36: Skoleblad sommer 2012

36

Bornh2012

Page 37: Skoleblad sommer 2012

37

holm

Page 38: Skoleblad sommer 2012

38

Page 39: Skoleblad sommer 2012

39

TØMRERMESTER HENNING BAADSMAND

Har De opgaver indenfor:TØMRERARBEJDE, SNEDKERARBEJDE, MURERARBEJDE

-så ring for uforbindende snak om opgaven.Hjælp selv til Det bliver både sjovere og billigere.

TømrermesterHENNING BAADSMANDTlf 8652 0344Skanderborg

EKSTRA BILLIGT TILBUD PÅ ISOLERING MED ISOFIBER

Vidunder KnoldenTranbjergs spændende blomsterbutik,

hvor kvalitet og personlig betjening er i højsædet.

Her finder du altid årstidens blomster, - blomster til enhver lejlighed og spændende gaveartikler.

Vi leverer til både glædelige og sørgelige begivenheder.

Bestil på tlf. 8629 0411interflora

Page 40: Skoleblad sommer 2012

40

Velkommen til Skjoldhøjs Grøntsagssalg

Vi sælger grøntsager af egen avl af biodynamisk kvalitet, suppleret med indkøbte grøntsager og frugt af biodynamisk og økologisk kvalitet. *

Hvis man har travlt, er det også muligt at maile en bestilling på forhånd (inden mandag kl.12.00), og afhente en færdigpakket pose ved boden onsdag eftermiddag. Er du interesseret i at blive under-rettet ugentligt om vareudbud og priser, så send os en mail til: [email protected].

Man er også velkommen til at besøge gården, hvor vi har grøntsagssalg hver torsdag eftermiddag kl. 14.00 til 18.00.

Hvis ingen af disse ordninger passer, kan man ringe til os, og vi kan prøve at fi nde en individuel løsning.

Grøntsagssalget på skolen og gården fi nder ikke sted i skoleferierne.

Med venlig hilsenSkjoldhøj LandbrugsfællesskabSkjoldhøjvej 248471 SabroKirsten Larsen, Simon Wiesner, Louise Lemche

* Hvad vi vil med vores initiativ og med slaget på skolen, kan man læse lidt om i skolebladet fra Skt. Hans 2009, Nr.76 Vol.19

Hver onsdag kl. 13.30 til 16.30 ved plankeværket mellem SFO og Specialklasserne.

Page 41: Skoleblad sommer 2012

41

www.merkurbank.dk

DINE PENGE SKAL GIVE MERE ENDRENTE

Page 42: Skoleblad sommer 2012

42

Page 43: Skoleblad sommer 2012

43

Page 44: Skoleblad sommer 2012

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444