skolebladet indblik påske 2013

13
INDBLIK Påske 2013 Nr. 3 Skolebladet for Viby Skole

Upload: michael-nielsen

Post on 22-Mar-2016

219 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Viby Skoles skoleblad, der udkommer 5 gange årligt og kan lukkes op via skolens hjemmeside.

TRANSCRIPT

Page 1: Skolebladet Indblik Påske 2013

INDBLIK

Påske

2013

Nr. 3

Skolebladet for Viby Skole

Page 2: Skolebladet Indblik Påske 2013

2

Indhold

Side 3. Leder af Skoleleder Kalle Kristensen

Side 4. Nyt fra Thomas i Globen.

Side 7. Påske i 2.b

Side 10. Lærerstuderende på Viby Skole

Side 13. Bagsiden

Page 3: Skolebladet Indblik Påske 2013

3

Indblik Af Skoleleder

Kalle Kristensen Vi laver nemlig skole for eleverne. Det er dem, der

er i centrum!

Den katolske kirke nåede at få

valgt en ny pave inden påske, og på

samme måde kan vi jo håbe, at KL

og Danmarks Lærerforening får

lavet en arbejdstidsaftale for lærer-

ne, så der kan blive ro om Folke-

skolen. Det giver uro på de indre

linjer i skolen, men også en vis uro

hos børn og forældre i forhold til at

skolen evt. lukker delvist ned i for-

hold til en evt. lockout

Diskussionen har meget gået på

ord som ”heldagsskole”, ”længere

skoledag for eleverne”, ”lærernes

arbejdsforhold”, ”varieret skole-

dag” osv.. Grundlæggende er det

en sammenblanding af Den nye

Folkeskolereform, som bliver en

realitet fra august 2014 og en ny

tjenestetidsaftale for lærerne. Det

drejer sig om at få realiseret nye og

gode tiltag for folkeskolen samtidig

med at personalet kan være enga-

geret og have rammer, der fremmer

den gode skole. Vi laver nemlig

skole for eleverne. Det er dem, der

er i centrum.

Viby Skole får næste år to børneha-

veklasser, men de bliver ikke så

store som tidligere. På nuværende

tidspunkt er der 36 elever til 2 klas-

ser. Der er ikke et stort elevgrund-

lag i Viby Skoles distrikt, men søg-

ningen fra andre distrikter er stadig

god. Til gengæld har vi oplevet for

første gang i mange år, at flere af

vores egne distriktselever har valgt

andre folkeskoler i området og en

del har valgt privatskoler. Det er

forældres ret, men bekymrende set

fra en skoleleders synspunkt. Vi

har brug for, at distriktsbørnene

vælger vores skole.

Jeg ville gerne kende årsagerne, for

det kan være svært at forstå, når vi

selv føler, at Viby Skole er en me-

get velfungerende skole, der klarer

sig fornemt på mange parametre.

Senest blev vi bekræftet vedr. læs-

ning – altså elevernes læsefærdig-

heder – hvor Viby Skole ligger helt

i top. Offentliggjorte resultater for

matematik viste ligeledes, at Viby

Skole er vældig godt med.

Vi vil være en god skole, og vi vil

udvikle os og skabe resultater, og

det gør vi bedst i samarbejde med

jer forældre. I skolebestyrelsen har

vi netop nu gennemgået skolens

økonomi og årsresultatet for 2012

viste et overskud på godt 500 000

kr., hvilket betyder at skole udover

at være gældfri har et samlet over-

skud på ca. 150 000 kr. Penge der

skal bruges med fornuft, men

grundlæggende med henblik på at

højne elevers faglige niveau og

trivsel. Vi satser stort på et nyt sko-

legårdsprojekt (Drøn på Skolegår-

den), som meget gerne skulle resul-

tere i et helt nyt udemiljø på Viby

Skole. Hvis vi ikke kommer med i

projektet, vil vi alligevel bedre

udefaciliteterne for eleverne. Der

er så rigelig plads til forbedringer.

Udover skolegårdprojektet har sko-

lebestyrelsen også peget på områ-

der som personalets videreuddan-

nelse, vikardækning, mere faglig

støtte til eleverne, satsning på mere

IT osv.

Mens Pave Frans den 1. forbereder

sig på påskehøjtiden, forbereder

Viby Skole sig på fremtiden. Den

er usikker og til dels uforudsigelig,

men mest af alt spændende. Vi skal

have det ”drive” i os, at dagen i

morgen skal være bedre end dagen

i dag, og det kommer ikke af sig

selv.

Sværest af alt, er at bryde den ne-

gative sociale arv. Hvis man som

barn fødes i en familie, der er soci-

alt udsat, har ringe tilknytning til

arbejdsmarkedet, ringe uddannelse

eller på anden måde er udsat, så er

chancerne for at klare skolen, ud-

dannelsessystemet og livet generelt

ikke så gode. Disse børn og deres

familie har brug for at andre børn

og voksne med resurser kan og vil

hjælpe. De har mindst af alt brug

for fordømmelse og udstødning fra

fællesskabet. Hvordan kan vi, der

har overskud bedst hjælpe disse

børn og deres familier, når de som

udgangspunkt kun har plads i ud-

kanten af vores hjerter? Alle har ret

til at være med i fællesskaber!

Pave Frans den 1. har en pointe i,

at vi skal tage os af de ”svageste” i

samfundet. At hjælpe andre er den

bedste investering, vi kan foretage

os. Hjerternes Bank lever nemlig

ikke af profit til aktionærer og kan

ikke, som andre banker krakke. Det

er tid til at skifte bank.

Rigtig god påske til alle!

Page 4: Skolebladet Indblik Påske 2013

4

Af

Sfo-leder Thomas Leth

Nyt fra Thomas i Globen

Februar 2012

Ansøgningen til projekt ”Drøn på skolegården” er nu færdig og afleveret. Vi venter

spændt på at høre, om vi er blandt de udvalgte der går videre i konkurrencen. Vi bringer

her et kort uddrag af den samlede ansøgning.

De bedste hilsner

På vegne af udvalget

Thomas

”Drøn på skolegården”

Vores udfordringer

Fremtiden byder på rigtig mange udfordringer, mange af dem kender vi ikke på nuvæ-

rende tidspunkt, nogle er dog kendt:

95 % målsætning: Viby skole skal i størst muligt omfang bidrage til at opfylde Aarhus

kommunes mål om at 95 % af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse.

Inklusion: Viby skole skal, danne ramme om og understøtte fællesskaber for alle, sikre

at mangfoldighed og inklusion ses og opleves som en kvalitet af børn, forældre og ansat-

te.

Overvægtige børn: Viby skole skal skabe rammer hvor motion, leg, bevægelse og læ-

ring indgår som en naturlig del af hverdagen.

Folkeskole reform: Viby skole skal være klar til den nye måder der tænkes undervis-

ning og fritid på. Leg og læring får ny betydning.

0-18 års perspektivet: Viby skole skal være et naturligt samlingssted for børn og unge i

alle aldre.

Nærmiljøet: Viby skole skal være en aktiv del af det miljø der omkranser skolen.

Page 5: Skolebladet Indblik Påske 2013

5

Vores målgruppe

Vores målgruppe er i første omgang alle børn, der går på Viby skole. Næste omgang

alle børn i Viby skoles distrikt. Sidst alle børn i Viby.

Der er 535 elever på Viby skole, hvoraf de ca. 20 % er af anden etnisk oprindelse

end dansk. På vores skole er der børn med masser af social kontakt, der er børn

uden venner, der er børn der dyrker masser af motion, der er børn som helst vil bru-

ge sofaen, der er børn med massive problemer, der er børn med stort overskud, der

er børn der har svært ved dansk og så er der børn der mestre flere sprog. Der er børn

der kommer fra meget velstillede hjem og der er børn fra hjem, der har lidt mindre

til dagen og vejen. Da Viby skole også modtager børn fra de omkringliggende sko-

lers distrikter, er vi et spejl på det samfund, den bydel, der omgiver os.

Vores vision

Vi har en drøm om at skabe et fleksibelt og kreativt miljø, hvor der sættes fokus

på de muligheder som børnenes fysiske aktiviteter sætter i gang. I skolens handle-

planer indgår krop og bevægelse som en meget væsentlig del af målsætningen og vi

ønsker at føre dette ud i praksis med muligheder for nye læringsstrategier.

Vi har en drøm om at skabe en oase af bevægelsesmuligheder, et område der vir-

ker nærværende og som giver tryghed til at børn, individuelt og i mindre og større

grupper kan eksperimentere med et bredt udvalg af sanse- og bevægelsesoplevelser.

Nogle børn lærer f. eks. ved at røre ved konkrete ting, skabe noget eller spille teater

omkring det. Andre lærer via den sociale drivkraft.

Vi har en drøm om at åbne for større muligheder og udfordre fagligheden under

åben himmel. Vi vil skabe en ny platform hvor børn, lærere og pædagoger kan mø-

des omkring pædagogiske projekter. Et både fysisk og mentalt område som skal vir-

ke tværfagligt og nyskabende.

Den fysiske og organisatoriske indretning understøtter og fremmer bevægelse.

Fase 1:

Udskolingseleverne ankommer til en lille boldplads med små mure i beton og en

større udsmykket mur hvor der kan spilles basket eller spilles bold op ad.

Skråningen op mod udskolings-hovedindgangen indtages med plateauer i komposit

træ lagt så de danner hylder hvor de unge kan hænge ud. Disse plateauer snor sig vi-

dere op mod. Komposit materialet suger ikke vand så holdbarheden er længere og

børnene gjorde opmærksom på at dette materiale var langt bedre at opholde sig på

når der havde været byger.

Trappetrin skydes ind i og ved siden af sidde-plateauerne.

Der arbejdes for at kantinen kan få en dobbeltdør ud.

Page 6: Skolebladet Indblik Påske 2013

6

Fase 2:

På hjørnet ved Kirkevej/ Fredensvej hvor der i dag er en lille legeplads anlægges et

skater miljø. Hvis p-pladserne fra udskoling skal erstattes anlægges en lille p-plads

her. Denne udsmykkes på en måde så den også kan benyttes af skaterne når der ikke

holder biler.

Skater miløjet skal oplyses af en sportsmast således at området kan benyttes efter

skolens lukketid.

Som del af skatermiljøet indlægges opholdsmuligheder som også gør det nemmere

at tiltrække pigerne og i det hele taget dem der bare gerne vil hænge ud og se på at

der er aktiviteter.

Ved biblioteket vitaliseres trappen således at der lægges nogle træsæder og der tages

nogle trin op hvor der plantes græsser i nogle felter. På den måde bliver trappen me-

re spændende og nemmere at indtage.

Fase3:

Ankomsten til den store skolegård med det flotte kig ind på hovedbygningen bibe-

holdes. Der skabes mere aktivitet, siddemuligheder og bevægelse i gårdrummet. Der

lægges en bakke (Kongsbakken) i grøn gummi og sort asfalt med grønne striber. Der

skæres trin i forskellige bredder ind i bakken så en klasse kan sidde på amfi-trin og

børnene kan samles gruppevis i frikvartererne. Her vil det også være muligt at lave

mere traditionel undervisning i utraditionelle omgivelser. Nedenfor amfi-trinnene

optegnes et scenefelt så der er mulighed for at lave optrædender. Der lægges sten,

plantes træer i plantehuller belagt med hård grus og sættes stammer i gummibakken.

Disse tematiseres i forhold til Kongsgården uden at udtrykket bliver som en naturle-

geplads da der allerede forefindes en sådan på den anden side af skolen. Der tilstræ-

bes et mere moderne udtryk som på f.eks. Kochs skole som passer godt til mellem-

skole eleverne. I gummibakken indlægges et indhak der kan benyttes til fodboldmål.

Mulighed for at indarbejde en tunnel i bakken hvor man kan sidde inde under – og

benytte til at køre igennem med mooncar.

Workout, balance og mindre parkour elementer i beton og træ med stærke enkle far-

ver opstilles i gårdrummet.

Der opstreges en løbebane i 2-3 spor som spreder sig ud i hele gårdrummet og deler

sig til flere særskilte forløb for så at finder sammen igen. Der markeres for hver 10

Page 7: Skolebladet Indblik Påske 2013

7

1.b har i 3 uger deltaget i et salmesangprojekt for indskolingen under Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Vi startede med at læse historien om, hvad der skete de 4 påskedage.

PALME-søndag. Her hørte vi om, hvordan Jesus kom ridende på et æsel med palmeblade på jorden. SKÆR-torsdag: Her lærte vi, at ordet "skær" betyder ren - og man skulle og-så vaske fødder, før man fik lov til at komme til bords. LANG-fredag: Her lærte vi, hvor lang den dag må have været - med Jesus på korset. PÅSKE-søndag: Her ender historien godt! Jesus kommer op til sin far og "snyder" døden!

Efter gennemgangen af historien om påske lavede vi tegninger i grupper - vi skulle tegne "en af påskedagene" i hver gruppe.

Herefter havde vi besøg af en musikpædagog, der er tilknyttet Skole-Kirke-Samarbejdet - Helene. Hun lærte os at forstå og synge fire salmer om på-sken - en for hver dag. Det var eks. sjovt at lave rap-bevægelser til en salme om "Skærtorsdag".

Afsluttende har vi været i Fredenskirken i Viby for at synge de fire salmer sammen med andre indskolingsklasser, der også har deltaget i forløbet - og se de mange flotte påske-tegninger i power-point-show.

Så rigtig god påske fra 1.b. Vi ved, hvorfor vi har påskeferie!

Påske i 2.b

Page 8: Skolebladet Indblik Påske 2013

8

Page 9: Skolebladet Indblik Påske 2013

9

Page 10: Skolebladet Indblik Påske 2013

10

Det hænder at vi har besøg af lærerstude-

rende på Viby Skole. Det er altid spænden-

de for skolens børn og os ”gamle ”lærere,

at se hvilke undervisningsideer disse nye

unge og håbefulde lærerstuderende vil prø-

ve af. I denne periode har vi haft 1. års stu-

derende i indskolingen, og de har for første

gang fået lov til at stå for undervisningen. I

2. klasserne er der bl.a. blevet undervist i

matematik. Børnene er blevet præsenteret

for mange nye matematiklege og har f.eks.

været ude i skolegården og hoppe 3 cifrede

plusstykker, lavet taltavler til at stå på og

trænet plus og minus ved at gå rundt og

bytte talkort. Den faglige entusiasme og

lysten til at prøve nyt, kendetegner generelt

disse nye studerende.

Lærerstuderende på Viby Skole

Page 11: Skolebladet Indblik Påske 2013

11

2.b hoppede i taltavle. Det er svært når man bliver bedt om at

hoppe til det tal der er 23 højere end det tal man står på

Page 12: Skolebladet Indblik Påske 2013

12

2.a hopper plusstykker i skolegården. Det var knurre-

koldt men sjovt alligevel

2.b træner

minus med

talkort.

Page 13: Skolebladet Indblik Påske 2013

13

BAGSIDEN

Udgivelse:

Marts 2013

Oplag:

Indblik bliver nu kun udgivet elektronisk og dette

og tidligere numre vil kunne findes på Viby Sko-

les skoleport www.viby-skole.dk

Artikler og indlæg mailes til:

[email protected]

Skolebladet Indblik udkommer 4 gan-

ge om året.

Deadlines for artikler og indlæg til næ-

ste udgivelse er:

Mandag d. 17 juni.

Hvis du har noget som du gerne vil

have med i bladet, kan det mailes til :

[email protected]

Kom og vær med til at lave Indblik!

Det er for alle elever fra 5. til 9. klasse.

Vi laver bladet efter skoletid, ca. kl. 12 til 17.

Der er altid en god og hyggelig stemning og der

er som regel lidt sødt til munden.

Kom og vær med til at præge din skole.

Kom hvis du har noget på hjerte.

Kom hvis du bare vil prøve at skrive til andre.

Kontakt Jesper Jørgensen

eller Michael Nielsen.