skripta iz modela

Download Skripta iz modela

Post on 14-Apr-2018

256 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  1/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  1

  Ispitna pitanja

  1. Definisati opti oblik funkcije tranje i funkcije tranje u uem smislu;2. Definisati i objasniti uslov normalnosti funkcije tranje;3. Formulisati normalne jednaine za odreivanje parametara linearne funkcije

  tranje;4. Definisati koeficijent lune elastinosti i koeficijent elastinosti u taki;5. Osnovne karakteristike elastinosti;6. Dokazati da je koeficijent elastinosti stepene funkcije tranje konstantan;7. Formulisati i objasniti koeficijente parcijalne elastinosti tranje;8. Definisati funkciju ponude i objasniti uslov normalnosti funkcije ponude;9. Analitiki i grafiki predstaviti parcijalni pristup analizi trine ravnotee:10.Analitiki definisati funkciju ukupnog prihoda;11.Definisati marginalni (granini) prihod i uspostaviti zavisnost ukupnog i

  graninog prihoda;12.Dokazati i objasniti Amoroso-Robinsonovu relaciju;13.Analitiki i grafiki definisati funkciju ukupnih trokova;14.Definisati funkciju prosenih trokova i odrediti interval opadajuih prosenih

  trokova;15.Definisati funkciju graninih (marginalnih) trokova i grafiki i analitiki

  predstaviti odnos prosenih i graninih trokova;16.Definisati i objasniti elastinost ukupnih i prosenih trokova;17.Analitiki i grafiki definisati i objasniti interval rentabiliteta i optimalan nivo

  proizvodnje;

  18.Osnovna struktura redova ekanja;19.Klasifikacija redova ekanja;20.Tokovi dogaaja;21.Poasonov tok dogaaja;22.Raspodela verovatnoa izmeu dva dolaska;23.Raspodela verovatnoa vremena usluivanja;24.Procesi raanja i umiranja;25.Otvoreni jednokanalni model redova ekanja;26.Analiza trokova za jednokanalni otvoreni model redova ekanja;27.Trokovi zaliha;28.Model zaliha sa konstantnom tranjom i fiksnim vremenskim periodom;29.Osnovne pretpostavke modela sa konstantnom tranjom i fiksnim vremenskim

  periodom;

  30.Odreivanje funkcije ukupnih trokova za model zaliha sa konstantnomtranjom i fiksnim vremenskim periodom;

  31.Optimizacija trokova za model zaliha sa konstantnom tranjom i fiksnimvremenskim periodomanalitika interpretacija;

  32.Optimizacija trokova za model zaliha sa deterministikom tranjom i fiksnimvremenskim periodomgrafika interpretacija;

  33.Proirenje osnovnog modela zaliha sa konstantnom tranjom analitikainterpretacija;

  34.Proirenje osnovnog modela zaliha sa deterministikom tranjom grafikainterpretacija;

  35.Model zaliha sa konstantnom tranjom i hitnim nabavkama;36.Osnovne pretpostavke modela zaliha sa hitnim nabavkama;37.Odreivanje funkcije ukupnih trokova za model sa hitnim nabavkama;

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  2/64

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  3/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  3

  71.Odnos donje i gornje granice vrednosti matrine igre dokazati i objasniti;72.Metodi reavanjamatrinih igara analitiki i grafiki;73.Redukcija matrice plaanja dominantna i dominirana strategija;74.Matrine igre i linearno programiranje;75.Analiza strukture u mrenom planiranju;76.Mreni dijagram i njegovi osnovni elementi;77.Osnovna pravila konstrukcije mrenog dijagrama;78.Meusobni odnosi aktivnosti;79.Postupak konstrukcije mrenog dijagrama (objasniti na proizvoljno izabranom

  primeru);

  80.Numerisanje mrenog dijagrama Fulkersonov algoritam;81.Primena Fulkersonovog algoritma na proizvoljno odabranom primeru;82.Odreivanje najranije mogueg i najkasnije dozvoljenog vremena realizacije

  dogaaja primenom metoda CPM;83.Vremenske rezerve u deterministikom mrenom modelu;84.Vremenski parametri stohastikog mrenog modela;85.Kritine aktivnosti i kritian put u stohastikom mrenom modelu;86.Odreivanje verovatnoa u stohastikom mrenom modelu;87.Analiza trokova aktivnosti;88.PERT/TROKOVI (PERT/COST) metoda89.Objasniti primenu PERT/COSTmetoda na proizvoljno odabranom primeru;90.Analiza trokova projekta i formiranje matematikog modela;91.Osnovne karakteristike metoda dinamikog programiranja i Belmanov princip

  optimalnosti;

  92.Odreivanje najkraeg puta u neorijentisanoj mrei primenom metodadinamikog programiranja;

  93.Odreivanje najkraeg i najdueg puta u orijentisanoj mrei izmeu dvazadata vora;

  94.Raspodela ogranienih resursa primenom metoda dinamikog programiranja;95.Definisati i objasniti vektor S i matricu P u modelu za prognoziranje

  opredeljenja potroaa;96.Markovljev modelosnovne pretpostavke i formulacije modela;97.Definisati i objasniti stabilno-ravnoteno stanje Markovljevog modela;98.Markovljev model za prognoziranje opredeljenja potroaa;99.Markovljev model za odreivanje konanog stanja potraivanja u preduzeu;100.Definisati i objasniti fundametalnu matricu F i matricu K u modelu za

  odreivanje konanog stanja potraivanja u preduzeu;

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  4/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  4

  O D G O V O R I

  1. Definisati opti oblik funkcije tranje i funkcije tranje u uem smislu;Tranja koliina robe koju su kupci spremni da kupe u odreenom vremenu.

  Opti oblik funkcije tranje moe se izraziti u vidu ),,,,( mnDppgq jii iq tranja za i-tim proizvodom

  ip cena i-tog proizvoda

  jp cena ostalih proizvoda

  D dohodak potroaan ukus potroaam broj potroaa

  Funkciju tranje u uem smislu moemo predstaviti u obliku )(pfq -

  Maralova funkcija tranje.

  Ovakav oblik funkcije tranje izraava funkcionalnu zavisnost kretanja tranjeza nekom robom samo od cene te robe. Ispitivanje kretanja ovakvog oblika

  funkcije tranje podrazumeva zadovoljenje sledeih pretpostavki:

  - nepromenjenost ostalih determinanti tranje

  -postojanje savrene konkurencije na tritu

  -puna informisanostpotroaa o ceni i kvalitetu robe

  -homogenost posmatrane robe

  2. Definisati i objasniti uslov normalnosti funkcije tranje;Funkcija tranje mora ispunjavati uslov normalnosti. Prema uslovu

  normalnosti tranje kretanje tranje i cene je divergentno, odnosno poveanjecene posmatrane robe izaziva smanjenje tranje i obrnuto. Ovaj zahtev se

  izraava zahtevom za negativnom vrednou prvog izvoda funkcije tranje, to

  znai da funkcija tranje mora ispuniti uslov prema kome je 0

  p

  q

  Osim uslova normalnosti, odabrani matematiki oblik funkcije tranje mora

  zadovoljiti i ekonomske uslove 0,0 qp tj. zavisna i nezavisna

  promenljiva moraju biti nenegativne.

  3. Formulisati normalne jednaine za odreivanje parametara linearne funkcijetranje;

  Da bi odredili eksplicitan oblik funkcije tranje koja najbolje aproksimira

  zavisnost tranje od cene potrebno je na osnovu empirijskih podataka odrediti

  parametre odabrane funkcije. Parametre (a,b,c,...) najee odreujemo

  korienjem metoda najmanjih kvadrata. Prema ovom metodu odabrana

  funkcija mora zadovoljiti uslov da zbir kvadrata vertikalnih odstupanja

  empirijskih vrednosti tranjeod odgovarajuih vrednosti na krivoj mora biti

  minimalan

  n

  i

  ii qq1

  2min)( ,

  gde je iq i ta vrednost iz tabele od n parova, a

  iq

  odgovarajua vrednostna krivoj funkcije.

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  5/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  5

  Za linearni oblik tranje

  0,0 babapq

  uslov najmanjih kvadrata moemo predstaviti u obliku

  min)(),(1

  2

  n

  i

  ii bapqbaF .

  Minimizacija vrednosti ),( baF zavisi od parametara a i b, to se izraava

  kroz uslov da funkcija ),( baF ima prve parcijalne izvode jednake nuli:

  0,0

  b

  F

  a

  F,

  na osnovu ega dobijamo

  n

  i

  ii

  n

  i

  iii

  bapqb

  F

  pbapqa

  F

  1

  1

  0)1)((2

  0))((2

  ,

  odakle dobijamo tzv. normalne jednaine za odreivanje parametara:

  n

  i

  i

  n

  i

  i

  n

  i

  ii

  n

  i

  i

  n

  i

  i

  pbpaqp

  nbpaq

  11

  2

  1

  11,

  odakle su reenje po a i b:

  n

  paq

  b

  ppn

  qpqpn

  a

  n

  i

  i

  n

  i

  i

  n

  ii

  n

  ii

  n

  i

  i

  n

  i

  i

  n

  i

  ii

  112

  11

  2

  111 ,

  )(

  4. Definisati koeficijent lune elastinosti i koeficijent elastinosti u taki;Elastinost tranje koja pokazuje odnos relativne promene tranje i relativne

  promene cene, izraava se preko koeficijenta elastinosti tranje. Ovaj

  koeficijent se moe odrediti na dva naina:1. Koeficijent lune elastinosti

  2. Koeficijent elastinosti u taki1. Koeficijent lune elastinosti izraunava se za unapred poznate intervale

  kretanja cene i odgovarajuih iznosa tranje. Ukoliko raspolaemo sa tabelompodataka o kretanju cene nekog proizvoda i odgovarajuih iznosa tranje,

  tada elastinost tranje u intervalu (i-1,i) utvrujemo na sledei nain:Relativni prirataj tranje odreujemo iz kolinika apsolutnog prirataja

  tranje i njene poetne vrednosti:

  ,1

  i

  ig

  q

  qr gde je

  1 iii qqq ,

  a relativna promena cene je

  ,1

  i

  ip

  p

  pr gde je

  1 iii ppp .

  Koeficijent elastinosti tranje za ovako utvreni interval kretanja cene itranje odreujemo u vidu negativne vrednosti kolinika njihovih relativnih

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  6/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  6

  promena. tj.:

  )(

  )(

  11

  11

  1

  1

  iii

  iii

  i

  i

  i

  i

  p

  q

  ppq

  qqp

  p

  p

  q

  q

  r

  r

  U izrazu za koeficijent elastinosti negativni predznak je uzet zbog

  divergentnog kretanja cene i tranje. Na taj nain obezbeuje se da je

  koeficijent elastinosti tranje uvek pozitivna vrednost. pokazuje za koliko e

  se procenata promeniti tranja za posmatranim proizvodom ukoliko se cena

  promeni za 1%.

  2. Koeficijent elastinosti u taki pokazuje odnos relativne promene tranje i

  relativne promene cene za infinitezimalno malu promenu tih veliina. On se

  odreuje u vidu granine vrednosti kolinika relativne promene tranje i

  relativne promene cene kada 0p tj.

  ,limlim00 p

  q

  q

  p

  p

  p

  q

  q

  pp

  odnosno .lim0 p

  q

  q

  p

  p

  Kako je ,lim0 dp

  dq

  q

  p

  dp

  dq

  p

  q

  p

  gde je znak minus uzet zbog inverznog

  kretanja cene i tranje.

  5. Osnovne karakteristike elastinostiU zavisnosti od vrednosti koeficijenta elastinosti tranje za nekim

  proizvodom za odreenu cenu moemo imati razliite karakteristike

  elastinosti, odnosno:

  a) 1 tranja je neelastina, tj. promeni cene za 1% odgovara promena

  tranje za manje od 1%;

  b) 1 tranja je jedinino elastina, tj. promeni cene za 1% odgovara

  promena tranje za 1%;

  c) 1 tranja je elastina, tj. promena cene od 1% dovodi do promene

  tranje za vie od 1%;

  d) 0 tranja je savreno neelastina.

  6. Dokazati da je koeficijent elastinosti stepene funkcije tranje konstantanU sluaju stepenog oblika funkcije tranje vrednost koeficijenta elastinosti

  tranje ne zavisi od vrednosti cene, tj. konstantno je jer:

  .'1

  bbapap

  pq

  q

  p

  apq

  b

  b

  b

  Dakle koeficijent elastinosti tranje stepene funkcije tranje bapq je

  konstantan i jednak negativnoj vrednosti parametra izloioca b.

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  7/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  7

  7. Formulisati i objasniti koeficijente parcijalne elastinosti tranjeParcijalna elastinost tranje se koristi kada je odnose tranje i trine

  zavisnosti dva ili vie proizvoda mogue izraziti preko odgovarajueg sistema

  funkcija tranje. Parcijalnu elastinost tranje pokazaemo za sluaj u kome

  postoji meusobna zavisnost kretanja tranje i cene dva proizvoda. Ovajodnos predstaviemo sistemom funkcija tranje oblika:

  ),(

  ),(

  2122

  2111

  ppfq

  ppfq

  gde su 21

  , qq tranje posmatranih proizvoda, a 21

  , pp njihove cene.

  Koeficijent parcijalne elastinosti tranje je:

  j

  i

  i

  j

  ijp

  q

  q

  p

  .

  Ukoliko je ji imamo takozvani koeficijent direktne parcijalne elastinosti

  koji se uzima sa negativnim predznakom.Za ji imamo tzv. koeficijent ukrtene parcijalne elastinosti ija vrednost

  moe biti pozitivna i negativna. Pozitivna vrednost pokazuje da su proizvodi

  supstituti, a negativna da su proizvodi komplementarni.

  8. Definisati funkciju ponude i objasniti uslov normalnosti funkcije ponudePonuda nekog proizvoda zavisi od cene tog proizvoda, cene drugih proizvoda,

  cene sirovina i poluproizvoda, dohotka potroaa. Kao i kod funkcije tranje i

  kod funkcije ponude cena je odluujua determinanta koliine ponude, pa

  stoga funkcija ponude e biti: ).(pfr

  Uslov normalnosti je 0

  p

  r, a osim uslova normalnosti postoje i ekonomski

  uslovi 0r i 0p .

  Ponuda nekog proizvoda raste kada raste njegova cena, jer funkcija ponude

  ima rastui karakter.

  Tako na primer linearna funkcija bapr moe predstavljati funkciju

  ponude samo ako je bapar ,0,0 .

  Cena za koju se ostvaruje jednakost tranje i ponude predstavlja ravnotenu

  cenu posmatranog proizvoda.

  9. Analitiki i grafiki predstaviti parcijalni pristup analizi trine ravnoteeZbog suprotnog kretanja tranje i ponude, njihove funkcije se moraju sei u

  odreenoj taki, tj. tranja i ponuda se moraju izjednaiti za odreenu cenu.

  Cena za koju se ostvaruje jednakost ponude i tranje predstavlja ravnotenu

  cenu.

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  8/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  8

  10.Analitiki definisati funkciju ukupnog prihodaUkupan prihod se utvruje iz proizvoda prodate koliine robe i cene tog

  proizvoda: pqR odnosno )(pfpR .

  R ukupan prihodp cena

  )(pf funkcija tranje.

  Kako za svaku funkciju tranje moemo odrediti odgovarajuu inverznu

  funkciju oblika )(qgp , ukupan prihod moemo izraziti u obliku funkcije

  oblika tranje, tj. )(qgqR .

  11.Definisati marginalni (granini) prihod i uspostaviti zavisnost ukupnog igraninog prihoda

  Granini (marginalni) prihodi, koji pokazuju iznos prirataja ukupnog

  prihoda do koga dolazi pri poveanju cene posmatranog proizvoda za jednu

  jedinicu, ispituju se i iskazuju perko funkcije graninog prihoda . Funkciju

  graninog prihoda (R) izraavamo u obliku izvoda funkcije ukupnog prihoda:

  dq

  dRRqfqR

  dp

  dRRpfpR

  ')(

  ')(

  Utvrivanjem znaka prvog izvoda moemo da utvrdimo promenu ukupnog

  prihoda koja je izazvana promenom cene. Tako imamo da:

  1) 0dp

  dRukupan prihod raste sa porastom cene

  2) 0dp

  dRispituje se ekstremna vrednost (max) ukupnog prihoda

  3) 0dpdR ukupan prihod opada sa porastom cene.

  Ravnotena cenarP je cena za koju

  je rrr QPrPq )()( . Ovo je stabilna

  cena za koju se ostvaruje stabilnost

  trita. Ukoliko je cena na tritumanja od ravnotee rPP 1 , onda je

  rq za veliinu AB. U tom sluajukupci su spremni da prihvate veucenu da bi doli do proizvoda.Suprotno, ako je ,

  2 rPP onda je

  rq , pa tada proizvoai nee moida prodaju svoj proizvod po toj ceni,

  pa obaraju cenu i to dovodi do cene

  za koju je rq .

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  9/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  9

  12.Dokazati i objasniti Amoroso-Robinsonovu relacijuNa osnovu relacije )(pfpR imamo da je )(')( pfppf

  dp

  dR , odnosno

  )(')(

  1)( pfpfppf

  dpdR . Kako je

  1)()(')(

  pfdp

  dRpf

  pf

  p.

  Dobijena relacija koja slui za uspostavljanje veze izmeu graninog prihoda

  (R) i elastinosti tranje )( , predstavlja tzv. Amoroso-Robinsonovu relaciju,

  na osnovu koje moemo zakljuiti sledee:

  a) ,01 dp

  dR to znai da sa porastom cene raste i ukupan prihod

  b) ,01 dp

  dR

  to znai da se u uslovima jedinine elastinosti ostvaruje

  maksimalan ukupan prihod

  c) ,01 dp

  dR to znai da sa porastom cene ukupan prihod opada.

  13.Analitiki i grafiki definisati funkciju ukupnih trokovaUkupni trokovi prevashodno zavise od obima proizvodnje (q). Ukupne

  trokove moemo izraziti u obliku C=f(q). Funkcija trokova je monotono

  rastua, neprekidna i diferencijabilna.

  Ukupni trokovi se dele na varijabilne i fiksne, pri emu varijabilni trokovipredstavljaju funkciju obima proizvodnje, dok su fiksni trokovi konstantni.

  Funkcija ukupnih trokova je: fqC )( , gde su )(q varijabilni

  trokovi, a f fiksni trokovi.

  14.Definisati funkciju prosenih trokova i odrediti interval opadajuih prosenihtrokova

  Kako prosene trokove odreujemo deljenjem ukupnih trokova sa obimom

  - Fiksni trokovi su prikazanihorizontalnom pravom f

  - Kriva ukupnih trokova polazi iztake preseka prave f sa ordinatom,na osnovu ega je oigledno da je

  ,)0( fC tj. da fiksni trokovipostoje i kad je .0q

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  10/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  10

  proizvodnje, tako na osnovu funkcije ukupnih trokova moemo odrediti

  funkciju prosenih trokova. Funkcija prosenih trokova je:

  q

  qF

  q

  CC

  )(

  Zbog podele ukupnih trokova na varijabilne i fiksne, proseni trokovi do

  odreenog nivoa opadaju, a zatim rastu. Zbog toga je za proizvoaa veoma

  interesantno utvrditi te intervale u kretanju prosenih trokova, odnosno

  utvrditi nivo proizvodnje za koji se ostvaruju minimalni proseni trokovi.

  Obim proizvodnje za koji se ostvaruju minimalni proseni trokoviodreujemo iz uslova za ostvarivanje minimuma funkcije, tj. na osnovu

  q

  qFC

  )( , imamo da je 0

  )()(''

  2

  q

  qFqqFC , dakle proseni trokovi su

  minimalni za)('

  )(

  qF

  qFq .

  Interval opadajuih prosenih trokova odreen je granicama kretanja obima

  proizvodnje)('

  )(0

  qF

  qFq .

  Za ovaj iznos je zadovoljen i dovoljan uslov za minimizaciju funkcije C, jer je

  drugi izvod pozitivan .02

  2

  dq

  Cd

  15.Definisati funkciju graninih (marginalnih) trokova i grafiki i analitikipredstaviti odnos prosenih i graninih trokova

  Funkcija graninih trokova odreuje se kao prvi izvod funkcije ukupnih

  trokova, pod uslovom da je funkcija ukupnih trokova diferencijabilna u

  posmatranom intervalu kretanja obima proizvodnje. Tako za )(qFC

  funkcija graninih trokova je ).('' qFC Ova funkcija pokazuje iznospromene ukupnih trokova do koje dolazi usled jedinine promene obima

  proizvodnje sa datog nivoa.

  Obim proizvodnje za koji se ostvaruju minimalni proseni trokovi moemo

  odrediti na osnovu relacije ,)('

  )(

  qF

  qFq odnosno minimizacija prosenih

  trokova se ostvaruje na nivou proizvodnje koji je jednak koliniku ukupnih i

  graninih trokova. Za takav obim proizvodnje vai ,)(

  )('q

  qFqF to znai

  da se za obim proizvodnje za koji su C minimalni ostvaruje jednakost

  graninih i prosenih trokova. Ovaj obim predstavlja granicu izmeurelativno niskih i relativno visokih graninih trokova. Na osnovu tog odnosa

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  11/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  11

  moemo izvesti sledei vaan zakjuak:

  a) ako je CC' , granini trokovi su relativno niski, tj. poveanje q dovodi

  do smanjenja C

  b) ako je CC' , proseni trokovi su minimalni

  c) ako je CC' , granini trokovi su relativno visoki, tj. poveanje q dovodido poveanja C.

  16.Definisati i objasniti elastinost ukupnih i prosenih trokovaElastinost ukupnih trokova je odnos relativne promene ukupnih trokova i

  relativne promene obima proizvodnje sa datog nivoa u oblikuq

  q

  C

  C

  ,

  odnosnodq

  dC

  C

  q

  q

  C

  C

  q

  .

  Granina vrednost ovog izraza kada 0q predstavlja koeficijent

  elastinosti ukupnih trokova:

  'lim0

  CC

  q

  q

  C

  C

  q

  qC

  .

  Ovaj koeficijent pokazuje za koliko procenata e se poveati C ukoliko se q

  povea za 1%.

  Elastinost prosenih trokova je 'CC

  qC

  , ijim se odreivanjem utvruje

  relativna promena C, do koje dolazi usled promene q za 1%. VrednostC

  moe bitipozitivna, negativna i jednaka nuli.Negativna je kad imamo

  divergentan odnos Ci q, a pozitivna kad sa poveanjem q Crastu.

  Izmeu C i C postoji zavisnost. Iz elastinosti C imamo 'CC

  qC

  ,

  odnosno 11'''

  2

  2

  CC CC

  q

  C

  CqC

  q

  CqC

  C

  q

  q

  C

  q

  C

  q .

  Dakle, 1 CC , pa izraunavanjem bilo kojeg koeficijenta elastinosti

  moemo utvrditi i njemu odgovarajui koeficijent.

  17.Analitiki i grafiki definisati i objasniti interval rentabiliteta i optimalan nivoproizvodnje

  Rentabilna je ona proizvodnja za koju je 0 , odnosno R>C, pri emu su

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  12/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  12

  granice intervala proizvodnje odreene jednakou R=C. Granice intervala

  rentabiliteta odreene su nulama funkcije profita, tj. takama u kojima se seku

  krive R i C. Optimalni nivo proizvodnje se odreuje iz uslova 0' , odakle je'' CR , tj. optimalan nivo proizvodnje je onaj za koji su tangente krivih R i C

  paralelne. Interval rentabiliteta se ostvaruje za21 qqq , pri emu je

  optimalan nivo proizvodnje0q . U intervalu 01 qqq imamo da je '' CR ,

  a u intervalu20

  qqq , da je '' CR . U intervalu1

  0 qq i2

  qq ,

  proizvodnja je nerentabilna, tj. ostvaruje se gubitak.

  40.Definisati opti oblik modela matematikog programiranja ta predstavljaskup dopustivih reenja, a ta optimalno reenje zadatka

  Opti oblik modela matematikog programiranja moemo predstaviti u obliku

  zahteva za odreivanjem vrednosti promenljivih nxxx ,...,, 21 koje

  zadovoljavaju m nejednaina i jednaina oblika:

  ini bxxxg ,,),...,,( 21 sistem ogranienjai za koje se ostvaruje max ili min vrednost funkcije:

  ),...,,(21 nxxxfz funkcija cilja.

  Ukoliko sistem ogranienja i funkciju cilja predstavimo u razvijenom obliku,

  model matematikog programiranja je:

  mnmm

  n

  n

  n

  bxxxgxg

  bxxxgxg

  bxxxgxg

  xxxfz

  ),...,,()(

  ),...,,()(

  ),...,,()(

  ),...,,((max)

  21

  22122

  12111

  21

  uz pretpostavku za odreivanje max. vrednosti funkcije cilja z, u uslovimakada su sva ogranienja predstavljena nejednainama sa znakom .Sve vrednosti promenljivih ),...,,(

  21 nxxxx za koje su zadovoljene sve

  nejednaine sistema ogranienja obrazuju tzv. skup dopustivih ili moguih

  reenja. Cilj reavanja zadatka matematikog programiranja jeste

  odreivanje one kombinacije vrednosti promenljivih iz skupa moguih reenja

  za koje funkcija cilja ostvaruje ekstremnu vrednost. Takvo reenje koje

  obeleavamo sa ),,...,,( **2

  *

  1

  *

  nxxxx predstavlja optimalno reenje zadatka

  matematikog programiranja.

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  13/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  13

  41.Definisati i objasniti osnovne pretpostavke modela linearnog programiranjaPretpostavke koje moraju biti zadovoljene da bi odreeni model predstavljao

  model linearnog programiranja su:

  1) Linearnostpodrazumeva postojanje linearnih zavisnosti izmeu

  promenljivih u zadatku linearnog programiranja. Ova pretpostavka jezadovoljena tako to su funkcija cilja i sistemi ogranienja izraeni linearnim

  funkcijama u modelu linearnog programiranja. Kao posledica linearnosti u

  modelu linearnog programiranja zadovoljene su dve pretpostavke:

  a) proporcionalnost- podrazumeva postojanje proporcionalnog odnosa inputa

  i outputa u modelu linearnog programiranja

  b) aditivnost- podrazumeva da se ukupna vrednost funkcije cilja i pojedinih

  ogranienja moe dobiti kao zbir vrednosti pojedinih aktivnosti koje

  predstavljaju sastavne elemente linearnog programiranja.

  2) izvesnostsvi parametri modela su unapred jednoznano odreeni, to

  znai da su koeficijenti funkcije cilja i sistema ogranienja deterministiki

  odreeni i ne menjaju se u toku reavanja3) deljivostpodrazumeva da promenljive u modelu ne moraju biti celibrojevi ve mogu biti izraene i u obliku decimalnih brojeva

  4) nenegativnostuslov nenegativnosti promenljivih predstavlja jednu odosnovnih pretpostavki modela. Ova pretpostavka ima svoj metodoloki i

  ekonomski znaaj. Metodoloki kako je opti algoritam reavanja modela

  (simpleks metod), to je za njegovu primenu neophodno zadovoljenje uslova

  nenegativnosti. Ekonomskikako promenljive u modelu predstavljaju

  ekonomske veliine one ne mogu biti negativne.

  42.Definisati standardni problem maksimuma zadatka linearnog programiranjaglavni elementi i karakteristike standardnog problema

  Standardni problem max je takav oblik modela linearnog programiranja u

  kome se postavlja zahtev za odreivanjem max vrednosti unapred poznate

  funkcije cilja, pod uslovima koji su predstavljeni sistemom nejednaina sa

  znakom . Zadatak standardnog problema max predstavljamo na sledeinain:

  0,...,,

  ...

  ...

  ...

  ...(max)

  21

  2211

  22222121

  11212111

  2211

  p

  mpmpmm

  pp

  pp

  pp

  xxx

  bxaxaxa

  bxaxaxa

  bxaxaxa

  xcxcxcz

  Osnovni elementi modela:

  a) funkcija ciljaizraava osnovni cilj koji se unapred definie i radi koga se

  formulie i reava odgovarajui model linearnog programiranja. Kao cilj se

  moe postaviti maksimizacija ukupnog profita, maksimizacija deviznih efekata

  i maksimalni stepen zaposlenosti i sl.

  b) sistem ogranienja izraava uslove i nain korienja ogranienih

  resursa, iji je iznos izraen slobodnim lanovima sistema ogranienja, tj.

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  14/64

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  15/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  15

  43.Opte osobine reenja linearnog programiranja dokazati i objasnitiSve vrednosti promenljivih za koje su zadovoljene nejednaine (jednaine)

  sistema ogranienja predstavljaju tzv. mogua reenja, odnosno obrazuju skupmoguih reenja. Kako su ograniavajui uslovi standardnog problema max

  dati u obliku nejednaina sa znakom , odnosno u kanoninom obliku u vidujednaina, skup moguih reenja je ogranien i zatvoren skup. Skup moguih

  reenja moe biti prazan skup u sluaju kada su postavljeni uslovi

  kontradiktorni, odnosno kada ne postoji ni jedna taka ),...,,(21 nxxxx za

  koju su zadovoljeni svi uslovi zadatka.

  Teorema 1: Skup moguih reenja zadatka linearnog programiranja je

  konveksan skup.

  Dokaz: Da bi dokazali tvrenje nae teoreme, potrebno je da pokaemo da

  konveksna kombinacija svaka dva mogua reenja predstavlja mogue

  reenje. Zbog toga uzmimo da ),...,,(' ''2'

  1 nxxxx i

  ),...,,("""

  2

  "

  1 nxxxx predstavljaju mogua reenja problema na osnovu ega je

  bAx ' i bAx " "'

  )1( xxx , 10

  bbbb

  AxAxAxAxAxxxAAx

  ""'"'"' )1(])1([

  na osnovu ega vidimo da sve konveksne kombinacije moguih reenja takoe

  predstavljajku mogua reenja. Prema tome, skup moguih reenja je

  konveksan, to je trebalo i dokazati.

  Bazino mogue reenje ),...,,( **2

  *

  1

  *

  nxxxx predstavlja optimalno reenje

  zadatka standardnog problema max ukoliko imamo da je )()('* xzxz za

  bilo kojke mogue reenje 'x .

  Teorema 2: Optimalno reenje zadatka linearnog programiranja nalazi se u

  ekstremnoj taki konveksnog skupa moguih reenja.

  Dokaz:Kako je skup moguih reenja konveksan i ogranien skup postojikonaan broj (k) ekstremnih taaka, koje emo oznaiti sa

  kxxx ,...,,

  21. Neka

  je*

  x taka za koju funkcija cilja ostvaruje max, odnosno za koju imamo da je

  )()(* xzxz za svako mogue reenje x. Ako je *x ekstremna taka

  konveksnog skupa moguih reenja teorema je dokazana.

  Pretpostavimo da*

  x nije ekstremna taka skupa moguih reenja. Tada taku*

  x moemo izraziti kao konveksnu kombinaciju skupa ekstremnih taaka,

  tj. 0...2211* ikkxxxx i 1

  1

  k

  i

  i , i=(1,,k)

  )(...)()()...()( 22112211*

  kkkk xzxzxzxxxzxz

  Ako u poslednjoj jednaini izaberemo taku za koju funkcija z ostvaruje max

  vrednost, npr. kx , tada moemo pisati

  )()(...)()()(...)()(*

  221121 xzxzxzxzxzxzxz kkkkkk

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  16/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  16

  Kako je 0i i 1i )()()...()(...)()( 2121 kkkkkkk xzxzxzxzxz , tj.

  )()(*xzxz k , to je trebalo i dokazati.

  44.Simpleks metodizvesti simpleks kriterijum za ulazak vektora Aj u bazuSimpleks metod predstavlja opti algoritam koji se koristi za reavanje svih

  oblika zadatka linearnog programiranja. On predstavlja algoritam u kome se

  u nizu iteracija dolazi do optimalnog reenja. Simpleks metod obezbeuje

  najkrai put do optimalnogreenja.

  Da bi objasnili sutinu simpleks metoda i nain izraunavanja optimalnog

  reenja, izraziemo model u matrinom obliku:

  Funkcija cilja:

  mp

  mp

  x

  x

  cccz

  1

  21),...,,(

  Sistem ogranienja:

  mmpmpmm

  p

  p

  p

  b

  b

  b

  x

  x

  x

  aaa

  aaa

  aaa

  AAA

  2

  1

  2

  1

  21

  22221

  11211

  21

  100

  010

  001

  0,,, 21 mpxxx

  gde pojedine kolone matrica koeficijenata sistema ogranienja predstavljaju

  tzv. vektore aktivnosti, koje moemo predstaviti u sledeem obliku:

  1

  0

  0

  ,,,,,2

  1

  2

  22

  12

  2

  1

  21

  11

  1

  mp

  mp

  p

  p

  p

  mm

  A

  a

  a

  a

  A

  a

  a

  a

  A

  a

  a

  a

  A , odnosno

  mj

  j

  j

  j

  a

  a

  a

  A

  2

  1

  , kao i

  mb

  b

  b

  b

  2

  1

  mpx

  x

  x

  X

  2

  1

  .

  i ukoliko koeficijente funkcije cilja izrazimo u obliku vektora

  ),,...,( 21 mpcccc problem se moe izraziti u kanonikom obliku:

  0

  (max)

  x

  bAX

  Xcz

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  17/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  17

  odnosno

  ),...,2,1(0

  (max)

  1

  1

  mpjxbxA

  xcz

  j

  mp

  j

  jj

  mp

  j

  jj

  Postupak odreivanja optimalnog reenja problema zapoinjemoodreivanjem tzv. poetnog bazinog reenja. Ono se odreuje tako to se

  pretpostavlja da su sve realne promenljive jednake nuli, a dodatne

  promenljive jednake slobodnim lanovima sistema ogranienja, t.j.

  0jx za pj ,...,1

  iip bx za mi ,...,1 a funkcija cilja .0z

  Znai:vektorsku bazu na osnovu koje se utvruje poetno bazino reenje

  obrazuju vektori koeficijenata uz dodatne promenljive, dok su vektori

  koeficijenata uz realne promenljive nebazini. Vektori koeficijenata uz

  dodatne promenljive obrazuju jedininu matricu,ija inverzna matrica je

  takoe jedinina, to predstavlja osnovni razlog za otpoinjanje simpleksprocedure za reavanje zadataka.

  Vektore koji obrazuju vektorsku bazu moemo pisati u obliku:

  0),...,1(1

  i

  mp

  pi

  ii xmppibxA

  a za nebazine vektore:

  ),...,1(001

  pjxxA j

  p

  j

  jj

  dok je funkcija cilja za poetno bazino reenje jednaka nuli:

  mp

  piii

  xcz1

  .

  Svaki od nebazinih vektora moemo izraziti u obliku linerne kombinacije

  vektora baze: ,1

  mp

  pi

  iijj AxA gde je ijx koeficijent lin kombinacije.

  Za svaki nebazini vektor jA moemo odrediti vrednost funkcije jz u obliku

  mp

  pi

  iijj cxz1

  .

  Kriterijum za ulazak vektora u bazu:

  mp

  pi

  iij

  mp

  pi

  iij

  mp

  pi

  iijj

  mp

  pi

  ii

  cxxczz

  cxzxcz

  11

  11

  j

  mp

  pi

  iijijj ccxxczz

  1

  )()(

  Ako desnu stranu obeleimo sa 'z , tj: jmp

  pi

  iiji ccxxz

  1

  )(' , dobijamo:

  '.)(' zzzczz jj 'z poveanje vrednosti funkcije cilja do koje je dolo ukljuivanjem u bazu

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  18/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  18

  vektora jA . Ukoliko je vrednost jj zcz ' vea, poveanje vrednosti

  funkcije cilja e biti vee uz pretpostavke da je 0'z . Na osnovu togakriterijum za ukljuivanje jednog od prethodno nebazinih vektora u bazusastoji se u tome da treba odabrati onaj vektor kod koga je zadovoljen uslov:

  0)(

  max

  jjJ

  iizczc i to je I simpleks kriterijum za izmenu vektorske

  baze. Ukoliko je za svako j, 0 jj zc takvo reenje je optimalno.

  45.Simpleks metodizvesti simpleks kriterijum za izlazak vektora Ai iz bazebAAxAbxA jj

  mp

  pi

  ii

  mp

  pi

  ii

  11

  Kako je: bAAxxAAxA j

  mp

  pi

  iij

  mp

  pi

  ii

  mp

  pi

  iijj

  111

  Dakle: 0)(1

  bbAAxx j

  mp

  pi

  iiji i mora biti >0.

  ,0)( iji xx odakle imamo ,ij

  i

  x

  x za .0ijx

  Iz baze treba iskljuiti onaj k-ti vektor kA za koga bude zadovoljen uslov:

  ,minij

  i

  ki

  k

  x

  x

  x

  x za 0ijx i ovo predstavlja II Dantzigov simpleks

  kriterijum.

  46.Meoviti problem maksimuma modela linearnog programiranja analitiki igrafiki formulisati i objasniti

  Ukoliko su u sistemu ogranienja problema max., osim nejednaina sa znakom

  , neki od uslova zadatka predstavljeni jednainama ili nejednainama saznakom , takav oblik problema nazivamo meoviti problem maksimuma.Da bismo objasnili sutinsku i metodoloku razliku ovakvog oblika zadatka u

  odnosu na standardni problem maksimuma, posmatrajmo sledei oblik

  problema:

  ppxcxcxcz ...(max) 2211

  mpmpmm

  kpkpkk

  pp

  pp

  bxaxaxa

  bxaxaxa

  bxaxaxa

  bxaxaxa

  ...

  ...

  ...

  ...

  2211

  2211

  22222121

  11212111

  0,...,, 21 pxxx

  Prilikom transformisanja ograniavajuih uslova meovitih problema

  maksimuma, osim dodatnih, u sistem se uvode i tzv. vetake promenljive.Vetake promenljive uvode se u jednaine, dok se u nejednaine sa znakom

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  19/64

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  20/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  20

  mpmpmm

  pp

  pp

  pp

  bxaxaxa

  bxaxaxa

  bxaxaxa

  xcxcxcz

  ...

  ...

  ...

  ...(min)

  2211

  22222121

  11212111

  2211

  0,...,,21

  pxxx

  Uvoenjem dodatnih promenljivih, sistem nejednaina transformiemo u

  sistem jednaina:

  mmppmpmm

  ppp

  ppp

  mppppp

  bxxaxaxa

  bxxaxaxa

  bxxaxaxa

  xxxxcxcxcz

  .. .

  .. .

  .. .

  0.. .00.. .(min)

  2211

  222222121

  111212111

  212211

  0,...,,21

  mpxxx

  Na osnovu ovog modela nismo u mogunosti da direktno odredimo poetno

  bazino reenje problema minimuma. Ako bismo poli od toga da su realne

  promenljive jednake nuli, vrednosti bazinih promenljivih bi bile negativne,

  zbog ega ne bi mogli odrediti optimalno reenje korienjem simpleks

  postupka. Zbog toga se i uvode vetake promenljive, iji vektori obrazuju

  jedininu matricu.Osim u sistem ogranienja vetake promenljive uvodimo iu svojstvu cilja pri emu su njihovi koeficijenti pozitivni +M.

  Nakon uvoenja vetakih promenljivih problem je:

  mMmpmppmpmm

  Mpppp

  Mpppp

  MmpMpmppppp

  bxxxaxaxa

  bxxxaxaxa

  bxxxaxaxa

  xxMxxxxcxcxcz

  ,2211

  2,222222121

  1,111212111

  ,,1212211

  ...

  ...

  ...

  ),...,(0...00...(min)

  0,...,, ,21 Mmpxxx Poetno bazino reenje odreuje se na osnovu pretpostavke da su realne

  dodatne promenljive jednake nuli, dok su vetake promneljive jednake

  slobodnim lanovima sistema ogranienja. Postupak odreivanja optimalnog

  reenja je slian kao kod problema max. uz suprotan I simpleks kriterijum

  .0)( jj zcMIN Reenje je optimalno kada su sve razlike 0 jj zc .

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  21/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  21

  48.Formulisati dualni model zadatka linearnog programiranja i definisati osnovnekarakteristike

  Dualni problem odreenog zadatka linearnog programiranja formira se:

  1. ukoliko primarni problem predstavlja problem maksimuma, funkcija cilja

  duala e biti funkcija minimuma i obrnuto.

  2. menja se smer znakova nejednakosti u sistemu nejednaina i to tako da

  ukoliko su nejednaine primara sa znakom , nejednaine duala e biti saznakom i obrnuto.3. Vri se transponovanje matrice koeficijenata ogranienja primara, na

  osnovu ega ukoliko u primaru m nejednaina sa p promenljivih u dualu e

  biti p nejednaina sa m promenljivih.

  4. Koeficijenti uz promenljive u funkciji cilja duala jednaki su sa slobodnim

  lanovima sistema ogranienja primara.

  5. Slobodni lanovi sistema nejednaina duala jednaki su koeficijentima koji

  se uz promenljive nalaze u funkciji cilja primara.

  6. Sve promenljive duala moraju biti nenegativne )0( .

  Posmatrajmo osnovni oblik standardnog problema maksimuma:

  0,...,.,

  ...

  ...

  ...

  ...(max)

  21

  2211

  22222121

  11212111

  2211

  p

  mpmpmm

  pp

  pp

  pp

  xxx

  bxaxaxa

  bxaxaxa

  bxaxaxa

  xcxcxct

  Dualni problem koji odgovara standardnom problemu max:

  0,...,,

  ...

  ...

  ...

  ...(min)

  21

  2211

  22222112

  11221111

  2211

  m

  pmmppp

  mm

  mm

  mm

  yyy

  cyayaya

  cyayaya

  cyayaya

  ybybybv

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  22/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  22

  ),...,1(00

  ),...,1(

  (min)(max)

  11

  11

  miyx

  pjcyabxa

  ybvxcz

  ij

  j

  m

  i

  iij

  p

  j

  ijij

  m

  i

  ii

  p

  j

  jj

  Osnovne karakteristike: Svakom problemu linearnog programiranja odgovara

  dualni problem. Izmeu primara i duala postoji inverzni odnos u pogledu

  zahteva za odreivanjem ekstremne vrednosti funkcije cilja. Osim toga

  nejednaine ogranienja duala izvode sena osnovu nejednaina ogranienja.

  Primarne i dualne promenljive omoguavaju dobijanje znaajnih informacija

  o karakteru optimalnog reenja.

  S obzirom da odreivanje optimalnog reenja bilo kog zadatka linearnog

  programiranja, istovremeno znai odreivanje optimalnog reenja njegovog

  duala, mogue je njihovo alternativno korienje za postupak reavanjazadatka. Ovakva mogunost dolazi do izraaja u situaciji kada je neki problem

  linearnog programiranja jednostavnije reavati korienjem njemu

  odgovarajueg duala.

  49.Definisati vezu promenljivih primarnog i dualnog modela zadatka linearnogprogramiranjanain odreivanja optimalnog reenja dualnog problema

  Izmeu promenljivih primarnog i dualnog problema postoji povezanost i

  meusobna uslovljenost reenja. Da bi to pokazali uvedimo primarni problem

  problem maksimuma dodatne promenljive mpp xx ,...,1 i njemu

  odgovarajui dualni problem pmmm yyy ,...,, 21 i izrazimo ih u kanoninom

  obliku:

  0,00,0

  (min)(max)

  11

  11

  jmiipj

  jjm

  m

  i

  iij

  p

  j

  iipjij

  m

  i

  ii

  p

  j

  jj

  yyxx

  cyyabxxa

  ybvxcz

  Broj promenljivih u primarnom i dualnom problemu sada je jednak i iznosi

  p+m. Veza izmeu promenljivih primara i duala moe se izraziti na sledei

  nain: Svakoj dodatnoj promenljivoj primara odgovara realna promenljiva

  duala u obliku:

  mmp

  p

  p

  yx

  yx

  yx

  22

  11

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  23/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  23

  dok svakoj realnoj promenljivi primara odgovara jedna dodatna duala:

  pmp

  m

  m

  yx

  yx

  yx

  22

  11

  Na osnovu iskazane relacije moemo konstatovati da reavajui jedan iz

  navedenog para zadatka, odreivanjem optimalnog reenja jednog od njih,

  dobijamo i optimalno reenje njemu odgovarajueg duala. Optimalno reenje

  duala na osnovu ve izraunatog optimalnog reenja primara, moemo

  odrediti na dva naina:

  1. Optimalne vrednosti realnih promenljivih duala ),...,1( miyi

  odreujemo kao negativnu vrednost razlike I simpleks kriterijuma za dodatne

  promenljive poslednjeg reenja primarnog problema, tj.),...,1()( mizcy ipipi

  2. Na osnovu optimalnog reenja primara, optimalne vrednosti realnih

  promenljivih duala ),...,1( miyi , odreujemo iz relacije:1 optBCy ,

  gde je ),...,(1 myyy , vektor vrsta koeficijenata koji se u funkciji cilja

  primara nalaze uz promenljive iz optimalne baze .op t

  50.Odnos izmeu vrednosti funkcije cilja primarnog i dualnog modela zadatkalinearnog programiranjadokazati i objasniti

  Teorema 3: Za bilo koje mogue reenje ),...,,(21 pxxxx primarnog

  problema i bilo koje mogue reenje dualnog problema ),...,,( 21 myyyy ,

  vrednost funkcije cilja primarnog problema manja je ili jednaka vrednosti

  funkcije cilja dualnog problema, tj. )()( yvxz ili

  m

  i

  ii

  p

  j

  jj ybxc11

  .

  Dokaz: Posmatrajmo sistem ogranienja primara i

  p

  j

  jij bxa 1

  i duala

  j

  m

  i

  iij cya 1

  i pomnoimo sada desnu i levu stranu i-te nejednaine sistema

  ogranienja primara sa iy i sumirajmo po indeksu i=1,,m, na osnovu ega

  dobijamo:

  m

  i

  ii

  m

  i

  ipipi ybyxaxa11

  11)...( .

  Izraz na levoj strani prethodne nejednaine moemo predstaviti u obliku

  dvostruke sume po i=1,...,m i po j=1,...,p i dobiemo:

  m

  i

  ii

  m

  i

  p

  j

  jiij ybxya11 1

  Ako j-tu nejednainu sistema ogranienja duala pomnoimo sa jx i sumiramo

  poj=1,,p dobijamo:

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  24/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  24

  p

  j

  jj

  p

  j

  m

  i

  jiij xcxya11 1

  .

  Kako su leve strane poslednje dve nejednaine jednake konstatujemo da je:

  m

  i

  ii

  p

  j

  jj ybxc11

  ,to je i trebalo dokazati.

  51.Odnos izmeu optimalnih vrednosti funkcije cilja primarnog i dualnog modelazadatka linearnog programiranjadokazati i objasniti

  Teorema 4: Ukoliko su ),...,,(**

  2

  *

  1

  *

  pxxxx i ),...,,(**

  2

  *

  1

  *

  myyyy mogua

  reenja primarnog i dualnog problema, za koje su vrednosti funkcija cilja

  primara i duala jednake )()(**

  yvxz , tada su *x i *y optimalna reenja

  primara i duala respektivno.

  Dokaz: Neka je 'x neko mogue reenje primara. Tada e biti )()'( *yvxz .

  Meutim, kako je na osnovu uslova teoreme )()( ** yvxz , to je

  )()'(*xzxz . Kako je 'x bilo koje mogue reenje primara, to je

  ),((max))(* xzxz odnosno *x predstavlja optimalno reenje primarnog

  problema.

  Analogno se dokazuje da*

  y predstavlja optimalno reenje dualnog problema.

  Teorema 5: Ukoliko jedan od problema linearnog programiranja primarni ili

  dualni problemimaju makar jedno mogue reenje, tada i primarni i dualni

  problem imaju optimalna reenja.

  Dokaz:Neka primarni i dualni problem imaju optimalna reenja oblika

  ),...,(**

  1

  *

  pxxx i ),...,(**

  1

  *

  myyy to znai da je )((max))(*

  xzxz za svako

  x iz konveksnog skupa moguih reenja K )( Kx , kao i )((min))( * yvyv za

  svako y iz konveksnog skupa moguih reenja dualnog problema L )( Ly .

  Znai skupovi K i L nisu prazni.

  Da bi dokazali teoremu neophodno je dokazati da ovi problemi imaju

  optimalna reenja. Da bi to pokazali posmatrajmo reenje duala *y i

  proizvoljno mogue reenje x primara. Na osnovu teoreme 3 imamo da je

  )()(*yvxz . Ukoliko x predstavlja proizvoljno reenje primara tada

  korienjem simpleks metoda u nizu iteracija moemo odrediti niz reenja

  rxxx ,...,, 21 takvih da je )(...)()( 21 rxzxzxz pri emu postoji gornja

  granica poveanja vrednosti funkcije cilja primara. Moemo utvrditi da takvo

  reenje *x primara za koje je )()( * xzxz za svako Kx , to znai da

  primar ima optimalno reenje.Slian postupak se primenjuje i u dokazivanju da dualni problem ima

  optimalno reenje *y za koje je .)()( * Lyyvyv

  Teorema 6: Mogue reenje *x primara je optimalno ako i samo ako postoji

  mogue reenje duala *y za koje je )()( ** yvxz . Tada reenje*y

  predstavlja optimalno reenje duala.

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  25/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  25

  Dokaz: Pretpostavimo da ),...,( **1

  *

  pxxx i ),...,(**

  1

  *

  myyy predstavljaju

  optimalna reenja primara i duala. Tada na osnovu teoreme 3 imamo za bilo

  koje mogue reenje ),...,(1 p

  xxx primara da je:

  p

  j

  jj

  m

  i

  ii

  p

  j

  jj xcybxc1

  *

  1

  *

  1

  , na osnovu ega konstatujemo da

  ),...,(**

  1

  *

  pxxx predstavlja optimalno reenje primara. Slino za bilo koje

  mogue reenje ),...,(1 m

  yyy duala imamo da vai

  .1

  *

  1

  *

  1

  p

  j

  jj

  m

  j

  ii

  p

  i

  yi xcybyb Dakle, vidimo da ),...,(**

  1

  *

  myyy predstavlja

  optimalno reenje duala.

  Na osnovu prethodnih konstatacija moemo zakljuiti da ),...,( **1

  *

  pxxx i

  ),...,(

  **

  1

  *

  myyy

  predstavljaju optimalna reenja primara i duala za koje je).()(

  **yvxz

  52.Odnos izmeu optimalnih vrednosti promenljivih primarnog i dualnogproblema u modelu linearnog programiranjadokazati i objasniti

  Teorema 7: Ukoliko su *x i*

  y mogua reenja primara i duala, tada su to i

  optimalna reenja akko imamo zadovoljene uslove:

  1) 0* iy ukoliko je i

  p

  j

  jijbxa

  1

  *

  2) 0* jx ukoliko je j

  m

  i

  iij cya 1

  * ,

  odnosno dualna promenljiva je jednaka nuli 0* y kada je njoj

  odgovarajua dodatna promenljiva pozitivna u optimalnom reenju primara,

  odnosno realna promenljiva je jednaka nuli 0* x kada je njoj odgovarajuadodatna promenljiva u optimalnom reenju duala pozitivna.

  Dokaz: Pretpostavimo da*

  x i*

  y predstavljaju optimalna reenja primara i

  duala. Za optimalna reenja vae nejednakosti:

  primar i

  p

  j

  jij bxa 1

  * dual j

  m

  i

  iijcya

  1

  *

  0jx 0iy

  Pomnoimo levu i desnu stranu primaru nenegativnom vrednou *iy :

  ii

  p

  j

  jijibyxay *

  1

  **

  . Sumirajui levu i desnu stranu dobijamo

  m

  i

  ii

  p

  j

  jij

  m

  i

  i byxay1

  *

  1

  *

  1

  * , odnosno .1

  *

  1 1

  **

  m

  i

  ii

  m

  i

  p

  j

  jiij byxya

  Pomnoimo sada levu i desnu stranu duala sa *jx , 0* jx :

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  26/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  26

  .1

  *

  1 1

  **

  p

  j

  jj

  m

  i

  p

  j

  jiij xcxya

  Na osnovu teoreme 4 u kojoj smo dokazali

  m

  i

  ii

  p

  j

  jj ybxc1

  *

  1

  * , imamo:

  m

  i

  p

  j

  jiij

  p

  j

  jj

  m

  i

  ii

  m

  i

  p

  j

  jiij xyaxcbyxya1 1

  **

  1

  *

  1

  *

  1 1

  ** .

  S obzirom da su krajnje sume jednake, moemo pisati

  m

  i

  ii

  m

  i

  p

  j

  jiij byxya1

  *

  1 1

  ** i .1 1

  **

  1

  *

  m

  i

  p

  j

  jiij

  p

  j

  jj xyaxc

  Dobijene jednakosti moemo predtaviti u obliku

  01

  *

  1

  *

  p

  j

  jiji

  m

  i

  i xaby

  01

  *

  1

  *

  j

  m

  i

  iij

  p

  j

  j cyax

  Imajui u vidu nenegativnost primarnih i dualnih promenljivih imamo

  01

  **

  p

  j

  jijii xaby

  01

  **

  j

  m

  i

  iijj cyax

  Iz njih vidimo da ukoliko je 01

  *

  p

  j

  jijixab odnosno i

  p

  j

  jijbxa

  1

  *, onda je

  jednakost zadovoljena samo za 0* iy , a iz 01

  *

  j

  m

  i

  iij cya , odnosno

  j

  m

  i

  iij cya 1

  * , jednakost je zadovoljena samo za .0* jx

  Na taj nain smo dokazali nau teoremu.

  53.Ekonomsko znaenje dualnih promenljivih dokazati i objasnitiDualne promenljive pruaju mogunost za dobijanje veoma znaajnih

  informacija o karakteru problema linearnog programiranja, kao i ispitivanje

  uticaja promene nivoa korienja raspoloivih resursa na vrednost funkcije

  cilja. Posmatrajmo problem standardnog max:

  0

  (max)

  x

  bAx

  cxz

  i njegov dual

  0

  ''

  '(min)

  y

  cyA

  ybv

  .

  Neka*

  x predstavlja optimalno reenje primara za koje je

  Kxxzxz )((max))( * i neka je *y optimalno reenje duala za koje je

  Lyyvyv )(min)( * . Pretpostavimo da se elementi vektora b primara

  poveaju za iznos b , koji ne izaziva promenu strukture optimalne baze.Promena vrednosti elemenata vektora b dovee do poveanja vrednosti

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  27/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  27

  funkcije cilja primara za iznos od byxz **)( , odnosno poveanje i-tog

  resursa za b uticae na promenu vrednosti funkcije cilja primara za iznos od

  iibyxz **)( . Dokaz: Neka *x i **x predstavljaju optimalne vrednosti

  promenljivih primara u sluajevima vektora b i bb respektivno. Kako je

  struktura optimalne baze u oba sluaja ista, to optimalno reenje duala*

  y takoe je isto, tako da moemo pisati:

  bycx

  bbycx

  **

  ***)(

  Ako poslednja dva izraza oduzmemo, dobijamo: byxz **)( , gde je****

  )( cxcxxz poveanje vrednosti funkcije cilja, izazvano poveanjem

  vrednosti vektora b, na osnovu ega smo dokazali da je to tvrenje tano.

  Na osnovu ovog rezultata moemo konstatovati da je ,)(

  *

  *

  i

  ib

  xzy

  na osnovu

  ega vidimo da vrednost dualne promenljive iy pokazuje za koliko jedinica

  e se poveati (smanjtii)funkcija cilja primara, ukoliko se korienje resursa

  ib povea (smanji) za jednujedinicu. Zbog toga, dualne promenljive

  predstavljaju tzv. obraunske cene korienih resursa, odnosno tzy. cene u

  senci (shadow price).

  54.Osnovne karakteristike i znaaj primene Simpleks tabele postupakodreivanja elemenata simpleks tabele

  Simpleks tabela predstavlja tabelaran nain prikazivanja problema linearnog

  programiranja, koji je prilagoen za potrebe reavanja ovih problemakorienjem simpleks metoda. Ovaj tabelarni postupak primene simpleks

  metoda omoguava da se u nizu iteracija doe do optimalnog reenja.

  Poetno bazino reenje koje kod standardnog problema max odgovara

  poetku prostora predstavlja se prvom simpleks tabelom, koja predstavlja

  polaznu osnovu za odreivanje optimalnog reenja. Na osnovu prve simpleks

  tabele primenom simpleks kriterijuma za promenu vektorske baze preko niza

  simpleks tabela, dolazimo do optimalnog reenja.

  Opti oblik simpleks tabele predstaviemo na primeru reavanja zadatka

  standardnog problema maksimuma:

  0,...,

  ...

  ...

  ...

  ...(max)

  1

  2211

  22222121

  11212111

  2211

  p

  mpmpmm

  pp

  pp

  pp

  xx

  bxaxaxa

  bxaxaxa

  bxaxaxa

  xcxcxcz

  Uvoenjem dodatnih promenljivihsistem nejednaina se transformie u sistem

  jednaina:

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  28/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  28

  0,...,

  ...

  ...

  ...

  0...0...(max)

  1

  2211

  222222121

  111212111

  12211

  mp

  mmppmpmm

  ppp

  ppp

  mpppp

  xx

  bxxaxaxa

  bxxaxaxa

  bxxaxaxa

  xxxcxcxcz

  Poetno bazino reenje odreuje se tako to pretpostavimo da su realne

  promenljive jednake nuli, a dodatneslobodnim lanovima sistema

  ogranienja. Prvu simpleks tabelu moemo predstaviti:

  jB CC \ 0 Bx 1c 2c ... pc 1pc 2pc ... mpc

  1x 2x ... px 1px 2px ... mpx

  01px 1b 11a 12a ... pa1 1 0 ... 0

  02px 2b 21a 22a ... pa2 0 1 ... 0

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  0mpx mb 1ma 2ma ... mpa 0 0 ... 1

  jz z 1z 2z ... pz 0 0 ... 0

  jj zc 11 zc 22 zc ... pp zc 0 0 ... 0

  Simpleks tabela I koja predstavlja poetno bazino reenje obrazovana je:

  1. U prvu kolonu tabele unosimo koeficijente koji se u funkciji cilja nalaze uz

  bazine promenljive. To su nule, jer su koeficijenti uz dodatne promenljive 0.

  2. U drugu kolonu unosimo bazine promenljive, tj. dodatne promenljive.

  3. Kolona Bx pokazuje vrednosti bazinih promenljivih

  4. U kolone pxxx ,...,, 21 unosimo koeficijente koji se nalaze uz ove promenljive u

  sistemu ogranienja

  5. U kolone mpp xx ,...,1 koeficijenti obrazuju jedininu matricu

  6. U zaglavlje unosimo vrednosti koeficijenata koji se u funkciji cilja nalaze uz

  promenljive iz odgovarajue kolone simpleks tabele7. Elemente vrste jz odreujemo kao zbir proizvoda koeficijenata iz prve kolone i

  odgovarajuih koeficijenata iz pojedinanih kolona

  8. Poslednja vrsta je I simpleks kriterijum za promenu baze u cilju optimizacije

  programa.

  Postupak odreivanja elemenata naredne simpleks tabele podrazumeva

  realizaciju narednih operacija:

  a) odreivanje koju od prethodno nebazinih promenljivih treba ukljuiti u bazu

  b) odreivanje koja od prethodno bazinih promenljivih treba da napusti bazu

  c) utvrivanje vrednosti promenljivih u novom reenjud) utvrivanje vrednosti koeficijenata nove simpleks tabele

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  29/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  29

  e) utvrivanje vrednosti funkcije cilja, koja odgovara reenju koje je predstavljeno

  novom simpleks tabelom, kao i izraunavanje vrednosti funkcijajz za sve

  promenljive

  a) u naredno bazino mogue reenje treba ukljuiti onu prethodno nebazinu

  promenljivu za koju je razlikajj

  zc najvea pozitivna. Reenje je optimalno

  kada u poslednjem redu simpleks tabele )( jj zc ne postoji ni jedna pozitivna

  vrednost.

  b) iz baze treba eliminisati onu prethodno bazinu promenljivuix za koju

  odredimo minimalnu vrednost: 0,min ijij

  i xx

  x .

  c) Vrednosti promenljivih u novoj simpleks tabeli odreujemo:

  novouvedena promenljiva: kx

  vrednosti ostalih promenljivih: rkik

  i

  rr a

  a

  bbx

  to znai da vrednost novouvedene promenljive je jednaka minimalnoj vrednosti

  kolinika iz prethodnog reenja )( dok vrednosti ostalih promenljivih

  izraunavamo tako to od njihovih vrednosti iz prethodne iteracije oduzmemo

  proizvod vrednosti novouvedene promenljive i odgovarajueg koeficijenta koji se

  nalazi u karakteristinoj koloni simpleks tabele.

  d) vrednosti koeficijenata nove simpleks tabele odreujemo:

  koeficijenti u karakteristinoj vrsti simpleks tabele:lk

  lj

  lja

  aa '

  koeficijenti u ostalim vrstama: rklk

  lj

  rjrj aa

  a

  aa '

  e) koeficijente koji se nalaze u karakteristinoj vrsti dobijamo tako to njihovu

  prethodnu vrednost podelimo karakteristinim elementom. Ostale koeficijente r-

  tog reda j-te kolone odreujemo tako to se od njegove prethodne vrednosti

  oduzme proizvod izmeu koeficijenata r-tog reda karakteristine kolone i

  kolinika koeficijenata j-te kolone karakteristinog reda sa karakteristinim

  elementom.

  f) vrednost funkcije cilja odreuje se mnoenjem koeficijenata prve kolone

  odgovarajuim vrednostima promenljivih, ili na osnovu karakteristinih

  elemenata: klk

  l

  ca

  b

  zz'

  .

  55.Problem degeneracije zadatka linearnog programiranjauzroci i poslediceProblem degeneracije linearnog programiranja predstavlja takav sluaj kod

  koga jedna ili vie bazinih promenljivih imaju vrednost 0. Ovakav problem sejavlja kada u zadatku imamo suvinih ogranienja.Prilikom reavanja

  zadatka linearnog programiranja postojanje problema degeneracije e se

  manifestovati prilikom odreivanja vrednosti kolinika , koji nam slui za

  iskljuivanje neke od prethodno bazinih promenljivih. Ukoliko u zadatku

  postoji problem degeneracije, onda e u nekoj od iteracija, prilikomodreivanja vrednosti kolinika II simpleks kriterijuma, dobiti dve ili vie

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  30/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  30

  jednakih minimalnih vrednosti. U tom sluaju ne moemo odrediti koju od

  prethodno bazinih promenljivih treba iskljuiti iz baze. U narednoj iteraciji

  neka od prethodno bazinih promenljivih e biti jednaka 0,odnosno vrednost

  kolinika e biti jednaka 0, zbog ega e se dogoditi da dva ili vie

  uzastopnih reenja imaju jednaku vrednost funkcije cilja. U sluaju

  degeneracije moe se pojaviti problem ciklusa sluaj da u toku reavanjazadatka ponovo dobijemo isto reenje sa nekim od prethodnih. Postupak ijom

  primenom se eliminie mogunost postojanja ciklusa je da izae iz baze onaj

  vektor kod koga je imenilac vei.

  56.Jedinstveno i viestruko optimalno reenje u modelu linearnog programiranjagrafika i analitika interpretacija

  Kod problema maksimuma optimalno reenje predstavljali smo simpleks

  tabelom u kojoj su sve razlike za nebazine promenljive u poslednjoj vrsti

  )(jj

  zc negativni. Geometrijski posmatrano takvo optimalno reenje

  problema maksimuma nalazi se u jednoj ekstremnoj taki (najudaljenija od

  koordinatnog poetka) konveksnog ogranienog i zatvorenog skupamoguih

  reenja. To je jedinstveno reenje. Meutim u nekim sluajevima moe se

  dogoditi da izraunato optimalno reenje nije jedinstveno, odnosno postoji

  viestruko optimalno reenje.

  Ukoliko u okviru neke simpleks tabele postoji makar jedna razlika prvog

  simpleks kriterijuma 0)( jj zc , za prethodno nebazinu promenljivu jx ,

  dok su vrednosti ovih razlika za ostale nebazine promenljive negativne,

  izraunato optimalno reenje nije jedinstveno. Posle I i II simpleks kriterijumadobili smo takoe optimalno reenje za koje funkcija cilja ima istu vrednost

  kao i u sluaju prethodnog reenja. Postojanje dva optimalna reenja ima za

  posledicu da sve konveksne kombinacije ova dva reenja, takoe predstavljaju

  optimalna reenja, zbog ega kaemo da takav zadatak ima viestruko

  optimalno reenje. Geometrijski, sluaj postojanja viestrukog optimalnog

  reenja se javlja kada su koeficijenti pravca prave koja reprezentuje neko od

  ogranienja i koeficijent pravca prave funkcije cilja, jednaki.

  Na slici se vidi da prava koja reprezentuje funkciju cilja se podudara sa

  pravom koja predstavlja gornju granicu vrednosti promenljivih 1x i 2x za

  koje je zadovoljena nejednaina ogranienja, na kojoj se nalazi du AB. Na

  osnovu toga konstatujemo da se optimalno reenje naeg zadatka nalazi u

  takama A i B, odnosno u svim takama dui AB.

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  31/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  31

  57.Nepostojanje moguih reenja i neograniena vrednost funkcije cilja zadatkalinearnog programiranjagrafika i analitika interpretacija

  Prilikom formulisanja modela linearnog programiranja moe se dogoditi da

  model bude tako postavljen da ne postoje mogua reenja. Takav sluaj se

  deava ukoliko ne postoje vrednosti promenljivih za koje su zadovoljeni sviograniavajui uslovi. Geometrijski, takav zadatak ima prazan skup moguih

  reenja. Nepostojanje moguih reenja moemo konstatovati u poslednjoj

  simpleks tabeli. Naime, u poslednjoj simpleks tabeli svi elementi vrste

  )( jj zc pokazae postojanje optimalnog reenja, ali e se u optimalnom

  reenju nai vetaka promenljiva, to je glavni indikator postojanja

  meusobno kontradiktornih ograniavajuih uslova u zadatku.

  Sve take koje se nalaze na dui AB i ispod nje zadovoljavaju prvu

  nejednainu ogranienja, dok drugu nejednainu i uslov nenegativnosti

  zadovoljavaju sve take na dui CD i iznad nje. Kako ova dva skupa taaka

  nemaju presek, ne postoje take za koje su istovremeno zadovoljene obenejednaine ogranienja. Znai skup moguih reenja je prazan skup,

  odnosno zadatak nema reenja.

  Problem nemogunosti odreivanja konanih vrednosti promenljivih funkcije

  cilja u problemu maksimuma javlja se ukoliko je:

  1. model formulisan tako da se jedna ili vie promenljivih mogu poveavati

  neogranieno, a dane bude naruen ni jedan od ograniavajuih uslova

  zadatka.

  2. funkcija cilja na skupu moguih reenja nema konanu vrednost

  Reavajui problem maksimuma korienjem simpleks metoda, ovaj problem

  moemo identifikovati pre dobijanja vrednosti elemenata finalne simpleks

  tabele. Problem mogunosti postojanja neograniene vrednosti promenljivih i

  funkcije cilja, konstatovaemo u nekoj iteraciji u postupku odreivanja

  promenljive koja treba da izae iz baze. Da bi neka promenljiva izala iz baze

  potrebno je da u odnosu na ostale vrednosti ima najmanji pozitivan kolinik IIsimpleks kriterijuma. Meutim, ukoliko su svi ovakvi kolinici negativni ili

  nedefinisani, moemo konstatovati da problem nema konano reenje.

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  32/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  32

  58.Postoptimalna analiza u linearnom programiranjupromena koeficijenatafunkcije kriterijuma

  Postupak postoptimalne analize je postupak koji se koristi za ispitivanje da li

  e promena nekog od parametara modela linearnog programiranja uticati na

  promenu ve izraunatog optimalnog reenja. Primenom postoptimalneanalize moe se doi do jednog od sledea dva zakljuka:a) nastale promene u vrednosti parametara modela nee dovesti do promene

  vektorske baze na osnovu kojeg je odreeno optimalno reenje.b) prethodno izraunato optimalno reenje u uslovima novih vrednosti

  parametra modela ne moe ostati optimalno.

  1 Promena vektora cNakon odreivanja optimalnog reenja moe doi do promene koeficijenata

  koji se nalaze uz promenljive koje se ne nalaze u optimalnom reenju, kao i

  promene koeficijenata koji se nalaze uz bazine promenljive.

  1.1. Promena koeficijenata nebazinih promenljivih.U poslednjoj iteraciji reavanja zadatka konstatovano je da je za sve

  nebazine vektore jA zadovoljen uslov 0)( jj zc . Pretpostavimo sada da

  se jc menja, pri emu nastalu promenu moemo predstaviti u obliku

  jjjccc .

  Da bi utvrdili da u novim uslovima reenje izraunato na osnovu baze op t i

  dalje ostaje optimalno, neophodno je daproverimo da li e poveanje

  vrednosti koeficijenta jc dovesti do potrebe za uvoenjem prethodno

  nebazinih vektora jA u bazu. U tom cilju, primenjuje se I simpleks kriterijum

  sa novom vrednou koeficijentajc , odnosno:

  jjjjjjjj czczcczc

  )()( .

  Da bi reenje ostalo optimalno neophodno je da vektor jA i dalje ostane

  nebazian. To e se dogoditi ukoliko je 0 jj zc , odnosno ukoliko je

  0)( czc jj . Na osnovu poslednje relacije vidimo:

  a) jjj

  zcc reenje ostaje optimalno

  b) jjj zcc reenje nije optimalno. U bazu ukljuujemo jA .

  1.2. Promena koeficijenata bazinih promenljivih

  I ovde treba utvrditi vrednost razlika )( jj zc za nebazine vektore. S

  obzirom da vrednosti jc ostaju nepromenjeni, u ovom sluaju neophodno je

  izraunati vrednost jz za sve nebazine promenljive.

  Oznaimo sa Bc vektor koeficijenata koji se u funkciji cilja nalaze uz bazine

  promenljive. Pretpostavimo da je dolo do poveanja za iznos Bc , tako da je

  novi vektor ovih koeficijenata BBB ccc

  . Vrednosti jz za nebazine

  vektore odreene su iz relacije jBj xcz , gde jejx vektor koeficijenata

  linearne kombinacije bazinih vektora i nebazinog vektora jA izraunat u

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  33/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  33

  obliku joptj Ax 1 ostao nepromenjen.

  Vrednosti jz u uslovima promenjenih koeficijenata vektora Bc odrediemo na

  sledei nain: .)( jjjBjBjBBjBj zzxcxcxccxcz

  S obzirom da vrednostij

  c ostaju nepromenjene, kriterijum optimalnosti sada

  e biti 0)( jjjjj zzczc . Moemo konstatovati da ako je:

  a) )( jjj zcz reenje ostaje optimalno

  b) )( jjj zcz reenje nije optimalno. U bazu ukljuujemo jA .

  U uslovima promene svih koeficijenata funkcije cilja, kada bi imali

  0)()()( jjjjjj zzcczc , optimalno reenje se ne bi menjalo.

  Ukoliko je bar jedna od razlika pozitivna reenje bi i dalje bilo mogue, ali ne

  i optimalno.

  2. Promena vektora b

  b je vektor slobodnih lanova sistema ogranienja. Promena = b , pa jebbb , vrednosti bazinih promenljivih bx optB 1 , pa e u uslovima

  izmenjenog vektora b biti: )(11

  bbbx optoptB . Ukoliko je

  zadovoljen uslov 0Bx reenje je i dalje optimalno.

  3. Promena matrice A

  3.1Promena nebazinog vektora jA

  Da bi utvrdili da li taj vektor treba ukljuiti u bazu, raunamo novu vrednost

  kolone matrice zvezdice: jop tj Ax

  1 , zatim raunamo jBj xcz , koje u I

  simpleks kriterijumu oduzimamo od nepromenjene funkcije cilja jj zc

  ukoliko je reenje 0 stara baza je i dalje optimalna, u suprotnom prethodnoreenje nee biti optimalno.

  3.2Promena bazinog vektora iA

  Reenja nove baze bie: bxB

  1)( , a ,)( 1 jj Ax

  zatim

  jBj xcz . Ukoliko su nove vrednosti bazinih promenljivih 0Bx

  izraunato reenje je mogue, a da li je optimalno utvrujemo pomou I

  simpleks kriterijuma.

  Ukoliko se desi da u okviru vektoraBx imamo bar jednu negativnu vrednost

  reenje nije mogue.

  60.Definisati opti oblik transportnog problema analitiki i tabelarnoTransportni problem predstavlja model ijim se korienjem odreuje

  optimalan program distribucije odreene vrste robeiz razliitih mesta ponude

  (tzv. ishodita) do razliitih mesta tranje (tzv. odredita) pri emu se

  podrazumeva njihova teritorijalna razdvojenost.

  U cilju formulisanja opteg oblika modela transporta robe, pretpostavimo da

  postoji konaan broj od m ishodita mPPP ,...,, 21 koja raspolae odreenom

  homogenom vrstom robe, za ije korienje je izraena potreba (tranja) u n

  odredita nTTT ,...,, 21 . Ako pretpostavimo da postoji teritorijalna razdvojenostishodita i odredita, tada je jasno da postoji nm potencijalnih puteva, preko

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  34/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  34

  kojih ova roba moe biti dostavljena od mesta ponude do mesta tranje.

  ... ...

  Osnovni cilj reavanja transportnog problema moe se formulisati, kao zahtevza odreivanje optimalnih vrednosti promenljivih ijx ,tj. optimalnih koliina

  prevezene robe na pojedinim putevima, za koje e se ostvariti minimalna

  vrednost ukupnih transportnih trokova, tj. minimalna vrednost funkcije cilja:

  funkcija cilja:

  m

  i

  n

  j

  ijijxcz1 1

  pri emu moraju biti zadovoljena tri

  ogranienja:a) ukupna koliina raspoloive robe svakog ishodita mora biti raspodeljena

  na mesta tranje, tj. i

  n

  j

  ij ax 1

  b) tranja svakog odredita mora biti u potpunosti zadovoljena j

  m

  i

  ij bx 1

  c) koliina prevezene robe na pojedinim putevima, odnosno odgovarajue

  promenljive moraju biti nenegativne veliine, tj. 0ijx .

  Funkcija cilja zajedno sa navedenim uslovima obrazuje opti oblik zadatka

  transportnog problema u kome imamo m nejednaina sa nm promenljivih.Proireni oblik navedenogmodela moemo predstaviti u obliku:

  0

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ....

  ............

  21

  222212

  112111

  21

  222221

  111211

  11222121111111

  ij

  nmnnn

  m

  m

  mmnmm

  n

  n

  mnmnmmnnnn

  x

  bxxx

  bxxx

  bxxx

  axxx

  axxx

  axxx

  xcxcxcxcxcxcz

  Ovako formulisan model moemo predstaviti u vidu tabele:

  P1 T1

  P2 T2

  Pm Tn

  ijx koliina robe koja se transportuje

  iz i-tog ishodita u j-to odredite

  ijc transportni trokovi po jediniciprevezene robe iz i-tog ishodita u j-toodredite

  ia raspoloiva koliina robe u i-tom

  ishoditujb iznos tranje za posmatranom

  robom u j-tom mestu tranje(odreditu)

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  35/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  35

  odr.

  ish. 1T 2T ... nT ponuda

  1P

  c11 c12

  ...

  c1n

  1a 11x 12x nx1

  2P c21 c22 ...

  c2n

  2a 21x 22x nx2

  ... ... ... ... ... ...

  mP cm1 cm2 ...

  cmnma

  1mx 2mx mnx

  tranja1b 2b ... nb

  U levi ugao polja nae tabele unose se transportni trokovi po jedinici

  prevezene robe na odgovarajuem putu, poslednja kolona pokazuje ponudu

  robe pojedinih ishodita, dok poslednja vrsta pokazuje tranju pojedinih

  odredita.

  61.Egzistencija mogueg reenja transportnog problema dokazati i objasnitiTeorema 5.1: Transportni problem ima reenje ukoliko je ukupna ponuda

  jednaka ukupnoj tranji, tj. ako je

  n

  j

  j

  m

  i

  i ba11

  .

  Dokaz:

  m

  i

  i

  m

  i

  n

  j

  ij ax11 1

  n

  j

  j

  n

  j

  m

  i

  ij bx11 1

  kako su leve strane jednake, jednake su i desne strane, tj.

  n

  j

  j

  m

  i

  iba

  11

  , ime je dokazan uslov za reavanje transportnog problema.

  Da bi dokazali da izjednaavanje ukupne ponude i ukupne tranje predstavlja i

  dovoljan uslov za reavanje transportnog problema, treba da pokaemo da

  koliina prevezene robe predstavljena izrazom d

  ba

  xji

  ij , gde je

  n

  j

  j

  m

  i

  i bad11

  , predstavlja mogue reenje transportnog problema.

  Kako su sve vrednosti dba ji ,, nenegativne veliine, to je 0ijx . Ukoliko

  izrazd

  bax

  ji

  ij sumiramo po i i po j dobijamo:

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  36/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  36

  miad

  b

  ad

  bax

  njbd

  a

  bd

  bax

  i

  n

  j

  j

  i

  n

  j

  jin

  j

  ij

  j

  m

  i

  i

  j

  m

  i

  jim

  i

  ij

  ,...,1

  ,...,1

  1

  11

  1

  11

  iz ega vidimo daijx zadovoljava sistemjednaina ogranienja i tranje i

  ponude. Znai pokazali smo da jednakost ukupne ponude i ukupne tranje u

  transportnom problemu, predstavlja potreban i dovoljan uslov za egzistenciju

  mogueg reenja.

  62.Pokazati da je rang matrice koeficijenata sistema ogranienja transportnogproblema m + n1

  Teorema 5.3: Matrica koeficijenta sistema ogranienja transportnog problemaima rang 1 nm

  Dokaz: Matricu koeficijenta sistema ogranienja naeg transportnog

  problema moemo predstaviti u obliku:

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  0

  1

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  1

  1

  0

  0

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  1

  0

  0

  0

  1

  0

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  0

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  1

  0

  1

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  1

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  0

  1

  0

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  A

  Matrica A reda xmnnm )( ima za elemente jedinice i nule pri emu u svakoj

  koloni ima samo dve jedinice a ostalo su nule. Ukoliko saberemo prvih m vrsta

  matrice A dobiemo vrstu iji su svi elementi jedinice. Istu takvu vrstu emo

  dobiti sabiranjem preostalih n vrsta matrice A

  tj.: ,...... 2121 nmmmm pppppp gde smo sanm

  ppp ,...,, 21

  obeleili vrste matrice A. Znai da svaku vrstu matrice A moemo izraziti u

  vidu linearne kombinacije ostalih. Ukoliko sada iz matrice A iskljuimo

  poslednju vrstu i uzmemo minor )1( nm og reda dobijamo:

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  37/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  37

  1

  100

  010

  001

  000

  000

  000

  000

  000

  111

  100

  010

  001

  det)1(

  nm

  M

  Rang matrice nije m+n jer je uvek 1 vrsta zavisna od drugih, pa pogodnom

  transformacijom dobijamo da je rang matrice 1 nm , jer je vrednostdobijenog minora razliita od nule. T o je i trebalo dokazati.

  63.Postojanje zavisnosti izmeu jednaina sistema ogranienja transportnogproblemadokazati i objasniti

  Teorema 5.2:Broj linearno nezavisnih jednaina sistema ogranienja

  transportnog problema je 1 nm .Dokaz: Pretpostavimo da imamo kombinaciju vrednosti promenljivih ijx za

  koje znamo da zadovoljavaju sve jednaine sistema ogranienja izuzev na

  primer prvu jednainu. Pokazaemo da takva pretpostavka ne moe biti

  zadovoljena. Oigledno je da levu stranu prve jednaine sistema ogranienja

  moemo pretstaviti u obliku:

  m

  i

  n

  j

  ij

  m

  i

  n

  j

  ij

  n

  j

  j xxx2 11 11

  1

  ako je za svako x ij zadovoljeno svih m+n jednaina sistema ogranienja tj.

  i

  n

  j

  ijax

  1

  i j

  m

  i

  ij bx 1

  to jednakost 1 moemo predstaviti u obliku

  i

  m

  i

  i

  n

  j

  j

  m

  i

  n

  j

  ij

  m

  i

  n

  j

  ij

  n

  j

  j aabxxx 212 11 11

  1

  Na taj nain je1

  1

  axn

  j

  ij

  tj. zadovoljena je i prva jednaina sistema

  ogranienja. Isto bi mogli jednostavno pokazati da je svaka od jednainasistema ogranienja zadovoljena ukoliko su zadovoljene sve preostale m+n-1

  jednaine sistema ogranienja transportnog problema.

  64. Metodi odreivanja poetnog bazinog reenja programa transportaMetodi koji se koriste za odreivanjepoetnog bazinog reenja su:

  a.metod severozapadnog ugla

  b. metod minimalnih trokova

  v. Vogelov aproksmativni metod

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  38/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  38

  a.metod severozapadnog ugla-rasporeivanje koliina robe za prevoz preko razliitih puteva zapoinjemo iz

  levog gornjeg (severozapadnog) ugla tabele odnosno polja (1,1), nakon toga

  u m+n-1 koraka idui dijagonalno rasporeuju se koliine robe u razliita

  polja tabele koja odgovaraju razliitim putevima . Postupak se zavrava

  nakon iscrpljivanja svih ponuenih koliina robe u pojedinim ishoditima,odnosno nakon zadovoljenja ukupne tranje pojedinih odredita .

  -U polje (1,1) unosimo manji od iznosa ponude odnosno tranje koji odgovara

  prvoj vrsti i prvoj koloni tabele, tj. imamo da je ),(1111baMINx . Ukoliko je

  11ba tada je

  111ax tj. tada u prvom koraku iscrpljujemo ukupnu ponudu

  prvog ishodita ,zbog ega koliine koje odgovaraju narednim poljima prve

  vrste moraju biti jednake nuli . Procedura se nastavlja prelaskom na naredno

  polje prve kolone u koje unosimo 111221

  ,min xbax .

  Suprotno ako je11ba ,tada e preostala polja prve kolone ostati prazna , a

  odgovarajue promenljive e biti jednake nuli , dok e se u naredno polje prve

  vrste uneti 211112 ,min bxax .Znai metod severozapadnog ugla obezbeuje naizmenino iscrpljivanje

  ponude ( ishodita ) , odnosno zadovoljavanje tranje odredita .Postupak se

  zavrava u poslednjem polju po dijagonali ( polje m,n ) u koje se uvek unosi

  jednaka koliina preostalog iznosa ponude poslednje vrste i preostalog iznosa

  tranje poslednje kolone.

  Osnovna prednost primene ovog metoda je jednostavnost.

  b. metod minimalnih trokova-Metod minimalnih trokova podrazumeva prevashodno korienje puteva

  ( polja puteva ) kojima odgovaraju najmanji trokovi po jedinici prevezenerobe.

  -Postupak odreivanja poetnog bazinog reenja metodom minimalnih

  trokovazapoinje korienjem puta kojem odgovaraju najmanji trokovi pri

  emu u odgovarajue polje tabele unosimo minimalno moguukoliinu za

  prevoz. Naizmeninim popunjavanjem preostalih praznih polja kojima

  odgovaraju najmanji transportni trokovi , u m+n-1 koraka dolazi se do

  poetnog bazinog reenja.

  -Prednost ovog metoda ogleda se u injenici da njegova primena obezbeuje

  znaajno skraivanje postupka odreivanja optimalnog reenja.

  c. Vogelov aproksimativni metod- Vogelov model, odnosno, metod maksimalnih razlika, sastoji se u

  izraunavanju potencijalnih gubitaka, koji e nastati ukoliko se izmeu dva

  polja sa minimalnim transportnim trokovima, koja se nalaze u nekoj vrsti

  (koloni) tabele koristi ono polje u kome su transportni trokovi vei.

  -Postupak izraunavanja vrednosti promenljivih poetnog bazinog reenja

  primenom Vogelovog metoda, zapoinje izraunavanjem vrednosti razlika

  izmeu dva minimalna troka za svaku vrstu i kolonu tabele. Tako izraunate

  razlike pridruujemo vrstama i kolonama tabele, nakon ega odreujemo

  vrstu, odnosno kolonu kojoj odgovara najvea vrednost ovako pridruenog

  elementa. Poetnu koliinu rasporeujemo u polje sa najniim trokovima,

  koje odgovara vrsti (koloni) sa najveom ovako izraunatom razlikom. Sobzirom da se u jednom koraku eliminie ili vrsta ili kolona, nakon svakog

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  39/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  39

  rasporeivanja vri se izraunavanje promenjenih razlika izmeu dva

  minimalna elementa. Ukoliko je u jednom koraku eliminisana vrsta, to moe

  izazvati promenu pridruenih razlika po kolonama i obrnuto. Izraunavanjem

  samo promenjne razlike, sukcesivnim popunjavanjem polja tabele vrimo u

  skladu sa kriterijumom maksimalne razlike izmeu dva minimalna elementa.

  Postupak se zavrava nakon preraspodeljivanja ukupne ponude na mestatranje, tj. nakon popunjavanja 1 nm polja tabele.

  65.Metodi optimizacije programa transportaMetodi optimizacije programa transportasu:

  a. Stepping stone metod (metod skakanja sa kamena na kamen)

  b. Metod potencijala

  a. Stepping stone metod (metod skakanja sa kamena na kamen)

  - Sutina ovog metoda sastoji se u postupku ispitivanja uticaja potencijalnogkorienja nezauzetih polja tabele na ukupne transportne trokove.

  -Metod skakanja sa kamena na kamen, primenjuje se tako to se skakanjem za

  svako prazno polje tabele koje predstavlja poetno bazino reenje, obrazuje

  poligon ija sesva temena, izuzev poetnog, nalaze u popunjenim poljima. Svi

  uglovi ovako formiranog poligona, koji ima paran broj temena su pravi. Na

  osnovu ovako formiranog poligona, za svako prazno polje tabele

  izraunavamo takozvane relativne koeficijente trokova, koji pokazuju za

  koliko jedinica e se ukupni trokovi transporta poveati (smanjiti) ukoliko u

  odgovarajue polje uvrstimo jednu jedinicu prevezene robe. Relativne

  koeficijente trokova izraunavamo tako to od transportnog troka koji

  odgovara poetnom polju, naizmenino oduzimamo i dodajemo jedinine

  transportne trokove koji se nalaze na temenima poligona. Pozitivna vrednost

  ovako izraunatog relativnog koeficijenta trokova, pokazae da bi

  angaovanje odgovarajueg polja dovelo do poveanja ukupnih transportnih

  trokova, dok je u sluaju njegove negativne vrednosti zakljuak suprotan.

  Prema tome, postojanje makar jednog negativnog relativnog koeficijenta

  trokova pokazuje, da poetno bazino reenje nije optimalno.

  b. Metod potencijala- Postupak primene metoda potencijala podrazumeva odreivanje jednog tzv.

  mnoitelja za svaku od jednaina ponude i tranje sistema ogranienja modelatransporta. Mnoitelji za jednaine ponude iu i mnoitelji za jednaine tranje

  jv , odnosno za odgovarajue vrste i kolone tabele, odreuju se tako da je za

  svaku bazinu promenljivu, tj. popunjeno polje tabele zadovoljen uslov:

  jiijvuc .

  -Jednom od mnoitelja dodeljujemo proizvoljnu vrednost 0, a preostali

  mnoitelji (ima ih nm ) se izraunavaju reavanjem 1 nm jednaina

  jiij vuc , pri emu je polje ),( ji popunjeno. Da bi pokazali postupak

  optimizacije korienjem ovako izraunatih mnoitelja, poimo od osnovnog

  oblika modela transporta, tj. m

  i

  n

  j

  ijijxcz1 1

  ; j

  m

  i

  iji

  n

  j

  ij bxax 11 ; .

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  40/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  40

  Ukoliko sada i-tu jednainu ponude pomnoimo mnoiteljemiu , a jtu

  jednainu tranje mnoiteljemjv i oduzmemo od funkcije cilja, dobija se:

  )()(1 111

  m

  i

  Z

  n

  j

  jj

  m

  i

  ii

  n

  j

  ijjiij

  o

  vbuazxvuc

  . Ako izvrimo smenu:

  0

  11

  ' zvbuavuccn

  j

  jj

  m

  i

  iijiijij

  , moemo pisati:

  0

  1 1

  ' zzxcm

  i

  n

  j

  ijij

  , odnosno zxcm

  i

  n

  j

  ijij 1 1

  ' .

  -Na osnovu poslednje relacije vidimo da izraunata ocena 'ijc za prazno polje

  tabele pokazuje pogodnost njegovog korienja za izraunavanje poboljanog

  reenja. Ukoliko za jedno ili vie praznih polja dobijemo negativnu vrednost

  potencijala ( 0'

  ijc ) konstatujemo da analizirani program transporta nijeoptimalan, ve se korienjem ovih polja moe izraunati povoljnije reenje.

  Za poboljanje programa se koristi polje, kojem odgovara negativni potencijal

  sa najveom apsolutnom vrednou.

  *Znai da bi odredili optimalni program transporta robe metodom

  potencijala, neophodno je:

  1. Odrediti poetni program transporta robe

  2. Odrediti mnoiteljeiu i jv za svaku vrstu i kolonu poetnog reenja

  3. Izraunati potencijale 'ijc za svako prazno polje tabele

  4. Koristei polje sa najmanjom negativnom vrednosti potencijala 'ijc odrediti

  poboljani program transporta odgovarajuim bilansiranjem koliineprevezene robe. Postupak se realizuje u uzastopnim iteracijama sve dok se ne

  odredi takav program transporta robe za ija prazna polja tabele imamo

  nenegativne vrednosti potencijala, tj. 0'ijc .

  66.Degeneracija problema transportaUkoliko u postupku reavanja transportnog problema odredimo reenje u

  kome nema 1 nm bazinih promenljivih, odnosno popunjenih polja tabele,konstatujemo da takvo reenje ne zadovoljava neophodan uslov za primenu

  nekog od metoda optimizacije. Takav sluaj predstavlja degeneracijutransportnog problema. Ovakav sluaj se javlja kad je neka od parcijalnih

  suma ponude jednaka nekoj od parcijalnih suma tranje.Sluaj degeneracije transportnog problema, moe se pojaviti prilikom

  odreivanja poetnog bazinog reenja, kao i u postupku poboljavanja nekog

  programa transporta u proceduri optimizacije.

  -Prilikom odreivanja poetnog reenja degeneracija se javlja u sluaju kada

  popunjavanjem nekog odpolja istovremeno eliminiemo raspoloive koliine

  odgovarajue vrste i kolone, odnosno iscrpimo svu raspoloivu ponudu robe i

  zadovoljimo ukupnu tranju koja odgovara tom odreditu.

  - U postupku optimizacije sluaj degeneracije se javlja kad u jednom koraku iz

  baze iskljuimo dve promenljive, a u bazu ukljuimo samo jednu prethodnonebazinu promenljivu. Tabelarno, ovaj sluaj nastaje kada u jednom koraku

 • 7/30/2019 Skripta iz modela

  41/64

  Obrazovni centar Smart Basic, Lomina 5, tel: 32-82-662

  41

  dva (ili vie) prethodno popunjenih polja postaju prazna, dok popunjavamo

  samo jedno prethodno prazno polje.

  - Sluaj degeneracije se prevazilazi tako to se u neko od praznih polja unosi

  koliina od jedinica robe, gde je infinitezimalno mali broj, koji ne

  naruava izraene jednakosti ponude i tranje. Obino se ova veliina unosi u

  prazno polje, kojemu odgovaraju najnii transportni trokovi po jediniciprevezene robe.

  67.Model asignacijeosnovne karakteristike i algoritam za reavanje modela-Osnovni zahtev koji se u okviru ovog modela postavlja jeste optimizacija

  rasporeda odreenog broja izvrilaca za obavljanje odreenog broja

  ekonomskih aktivnosti.

  -Ukoliko pretpostavimo da m izvrilaca treba rasporediti za obavljanje n

  poslova, pri emu se postavlja zahtev za odreivanje takvog rasporeda za koji

  e se ostvaritiminimalni ukupni trokovi rada. Model rasporeivanja moemo

  predstaviti u sledeem obliku:

  ijm

  i

  n

  j

  ijxcz

  1 1

  min

  11

  m

  i

  ijx i=1,, m

  11

  n

  j

  ijx j=1, , n

  0ij

  x ili 1

  ijx -predstavlja promenljivu koja pokazuje angaovanje ili ne

  angaovanje j-tog izvrioca za obavljanje j-tog posla.

  ijc -pokazuje trokove angaovanja j-tog radnika za obavljanje j-posla.

  1ijx -i -ti radnik treba biti angaovan za obavljanje j-te aktivnosti, dok u

  suprotnomsluaju ta promenljiva jednaka je nuli ( 0ijx )

  * Specifinost ovako izraenog problema u odnosu na transportni sastoji se u

  injenici da je ponuda svakog ishodita kao i tranja svakog odredita jednaka

  jedinici. Ovo proizilazi iz injenice da je za obavljanje neke aktivnosti u

  postupku rasporeivanja mogue angaovati samo jednog izvrioca, odnosno

  dajedan izvrioc moe obavljati samo jednu aktivnost.

  -Za odreivanje optimalnog programa rasporeivanja najee se koristi tzv.

  Maarski metodkoji se zasniva na zahtevu za minimizacijom tzv.

  oportunitetnih trokova, do kojih dolazi ukoliko se za obavljanje odreene

  aktivnosti ne angauje najefikasniji izvrilac. Postupak optimizacije

  rasporeivanja primenom ovog metoda zasniva se na korienju matrice C, iji

  su elementi koeficijenti funkcije cilja.

  nnnn