skrivguiden upphovsrätt

of 12 /12
Upphovsrätt ©

Upload: bourelius

Post on 05-Dec-2014

539 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

I projektet www.skrivguiden.se ingår ett avsnitt om upphovsrätt som Anna Stockman från BTH sammanställt.

TRANSCRIPT

Page 1: Skrivguiden upphovsrätt

Upphovsrätt

©

Page 2: Skrivguiden upphovsrätt

Vad är upphovsrätt?

Här kommer en förklaring till vad som menas med upphovsrätt. Texten tar upp vad som menas med ensamrätt och vad det innebär med ekonomisk och ideell rätt, samt vad som menas med ett verk är och vad som därmed är upphovsrättskyddat.

• Upphovsrätt innebär i stort sett att personen som har skapat ett verk har ensamrätt till sitt verk och får bestämma hur det ska användas. Upphovsmannen har därmed rätt att lämna tillåtelse för andra att använda verket i specifika sammanhang, men upphovsmannen har även rätt till att hindra andra från att använda verket.

• Ensamrätten innebär att upphovsmannen äger en ekonomisk rätt, dvs rätt att få ekonomisk ersättning om verket trycks (mångfaldigande) och rätten till att göra verket tillgängligt för allmänheten.

• Ensamrätten kan även innebära en ideell rätt vilket innebär att skaparen av ett verk har rätt till att bli omnämnd som upphovsman om verkat användas och att man inte får missbruka verket så att det kränker upphovsmannens namn.

• De ideella rättigheterna kan inte överlåtas eller licensieras men upphovsmannen kan ingå ett avtal om att avstå från dem. De ekonomiska rättigheterna kan däremot överlåtas eller licensieras till annan.

• Ett verk kan vara av litterär eller konstnärlig art. Vetenskapliga skrifter räknas som litterärt verk och det gör även sammanfattningar, abstracts och liknande. Det är inte bar text som är upphovsrättskyddat utan även bilder och kartor och annat som man hittar på nätet.

Page 3: Skrivguiden upphovsrätt

Skyddet som upphovsrätten innebär varar i Sverige som huvudregel under upphovsmannens livstid och 70 år efter dödsåret. Efter att skyddstiden utgått är verket fritt att använda, vilket bland annat gör det möjligt att skapa en zombieversion av Jane Austens Stolthet och fördom.

Psst! Att skyddet har gått ut innebär alltså att du får använda dig av verket och till exempel göra en bearbetning av det, det betyder inte att man kan ignorera de ideella rättigheterna. Stolthet och fördom är skriven av Jane Austen, vilket hon ska få credd för även om det var längesedan hon dog.

Page 4: Skrivguiden upphovsrätt

Lagen och bakgrundHär tas olika lagar upp som reglerar upphovsrätten. Lagarna som tas upp är den svenska upphovsrättslagen från 1960, Bernkonventionen som tillkom 1886, samt en FN-deklaration från 1996. Texten kompletteras med länkar till respektive lag/konvention/deklaration.

• I Sverige regleras upphovsrätten i Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) 1960:729 som är anpassad till olika internationella överenskommelser. Länk: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM

• Den internationella upphovsrätten har vuxit fram ur två olika rättstraditioner. Den kontinentaleuropeiska innefattar ära och heder samt ekonomisk rätt medan de anglosaxiska handlar om ekonomi.

• Bernkonvention tillkom 1886 och är ett skydd för litterära och konstnärliga verk. Sverige tillträdde konventionen 1905 och har förbundit sig att följa bestämmelserna som består av tre kriterier. Medlemmarna skall se till att upphovsmän från andra medlemsländer erhåller samma skydd som de inom landet, att de nationella reglerna uppnår ett visst minimiskydd och att det inte ställs några krav på formen för att skyddet ska gälla.

• Länk till Bernkonventionen: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html• 1996 års FN-deklaration om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter innebär att rätten för en person att

åtnjuta det skydd för moraliska och materiella intressen som härrör från all vetenskaplig, litterär eller konstnärlig produktion till vilken denne är upphovsman.

• Länk till FN: http://www.humanrights.gov.se/dynamaster/file_archive/060505/44fcfb237283ba3a391609d394755c60/Konventionen%20om%20ek%20soc%20och%20kult%20r%E4ttigheter.pdf

Page 5: Skrivguiden upphovsrätt

Rättspolitisk bakgrund

Här kommer en förklaring till undanliggande syfte med upphovsrätt.

En rättspolitisk bakgrund till upphovsrätten är att den stimulerar det andliga skapandet genom att ge rättighetshavaren ensamrätt till att bestämma över sitt verk och prestationer. Genom att dessa rättigheter finns uppmuntras rättighetshavaren till att publicera sina alster eftersom att de vet att de inte kommer förlora kontrollen över vidareanvändningen.

Page 6: Skrivguiden upphovsrätt

Upphovsrätt och yttrandefrihetUpphovsrätten kan inte ses som ett hinder för yttrande- och informationsfriheten. Upphovsrätten skyddar endast den form som upphovsmannen har uttryckt sitt verk i och ger inte något skydd för fakta och idéer som finns i verket. Dvs, det är med andra ord inte fakta eller idéer som skyddas utan upphovsmannens säregna sätt att uttrycka något.

Page 7: Skrivguiden upphovsrätt

Copyright

Här förklaras att upphovsskyddet är automatiskt och vilket syfte © - symbolen har.

• Upphovsrättsskyddet är automatiskt, vilket innebär att man inte behöver registrera eller anmäla sitt verk till någon myndighet eller organisation.

• Den copyrightsymbol som syns i böcker: © har inte någon rättsverkan i Sverige utan tjänar bara som en påminnelse om att upphovsrättskydd kan finnas.

• Upphovsmannen behöver inte ange sitt namn, även anonyma verk är skyddade.

Page 8: Skrivguiden upphovsrätt

Tillgängliggörande och spridningOsäker på om detta ska med! Texten handlar om vad lagen säger om hur man gör ett verk offentliggjort (spridning och överförening) samt tar upp när det sker olovligen (dvs piratkopiering). Är det intressant/relevant för studenterna?

• Som en del av den ekonomiska rättigheten innebär att upphovsmannen har rätt till att göra verket tillgängligt för allmänheten. Det finns olika sätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, bla:

• Genom att sprida exemplar av verket till allmänheten• Genom överföring till allmänheten• Den första punkten, spridning, förknippas med tryckta alster. För att möjliggöra spridningen krävs att det finns fysiska

exemplar som går att sprida, spridning syftar alltså inte på digitala exemplar. Spridning kan tex ske genom försäljning, byte, gåva och utlåning och behöver alltså inte vara förknippat med att upphovsmannen får någon ersättning.

• Den andra punkten, överföring av verk till allmänheten, är ett begrepp som inte är kopplat till någon teknik, men som bland annat avser digitalt tillgängliggörande. Avsikten med begreppet är att den ska omfatta verk som överförs på distans och där användarna själva bestämmer när och hur de tar del av verket.

• Överföringsrätten omfattar endast överföring till allmänheten, till exempel genom att göra sitt verk tillgängligt via en webbplats på Internet. Vissa rättsliga konsekvenser inträder när ett verk gjorts tillgängligt för allmänheten (se A:4:5 Vad får man använda – citaträtten).

• Enligt 8 § upphovsrättslagen anses ett verk offentliggjort när det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten. Ett verk anses utgivet när ett exemplar med upphovsmannens samtycke förts ii handeln eller på annat sätt blivit spridda till allmänheten. Om någon förfogar över ett verk utan samtycke från upphovsmannen, är alltså inte verket offentliggjort enligt upphovsrättslagen. Att publicera någon annans verk på Internet innebär att en överföring har skett och att verket är tillgängliggjort till allmänheten, men det har däremot inte offentliggjorts.

Page 9: Skrivguiden upphovsrätt

Vad får man använda?Citaträtten

En inskränkning i upphovsrätten är rätten till att citera. Här tas lagen upp, samt förklarar ”god sed” och ”omfattning som motiveras av ändamålet”.

• Ett undantag från upphovsrättens ensamrätt är rätten till att citera någon annans verk. Regler om citaträtten finns i 22 § upphovsrättslagen. Huvudregeln lyder: ”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelser med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.” S. 234. För att citatet ska vara lagligt har regeln två förutsättningar som måste uppfyllas, nämligen syftet och omfattningen.

• Gällande syftet så innebär det att citatet skall ske med ”god sed”. Partier ur andras verk får återges som hjälpmedel inom ramen för ett eget litterärt arbete. Man får alltså citera ur andras verk för att kritisera, utlägga eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet. Däremot får man inte ta in de bästa delarna ur ett annat verk endast i syfte att vidarebefordra dessa och kanske göra den egna produkten mer läsvärd. S.235.

• Omfattningen av ett citat får inte göras för långt, bestämmelsen föreskriver att citat får göras ”i den omfattning som motiveras av ändamålet”. S.236. Detta innebär att citaträtten inte skiljer sig åt i olika fall, i en vetenskaplig eller kritisk framställning kan omfattande partier av någon annans verk återges.

• Tänk på att ange upphovsmannen till vad som citeras!• Mer om citat! Länk till A:1:1 Exempel på citat

Page 10: Skrivguiden upphovsrätt

Vad får man använda?Länkning

Om rättigheter till länkning • Rättsläget kring länkning är oklart. Ur upphovsrättslig

synvinkel är det kontroversiella huruvida länkningen ska anses vara upphovsrättsligt förfogande eftersom den som lägger ut länken gör det tillgängligt för allmänheten. Egentligen kräver ett sådant förfogande upphovsmannens tillstånd, men det skulle skapa många onödiga problem vid internetanvändning.

• Eftersom länkning binder samman en stor del material på Internet är det onödigt och omöjligt att förbjuda det generellt.

Page 11: Skrivguiden upphovsrätt

Vad får man använda?Verk som saknar skydd

Kanske ta bort det här stycket? Förvirrande!?• Dokument som är upprättade av en

myndighet, dvs vissa allmänna handlingar är i regel fria att använda:

• Författningar• Beslut av myndigheter• Yttranden av svenska myndigheter• Officiella översättningar av dessa handlingar

Page 12: Skrivguiden upphovsrätt

Öppna licenser

• Text om Creative Commons och öppna licenser kommer senare…