sky photography & filmography redefinedheliluck.co.th/pdf/aerocoverstory74.pdf · sky photography &...

of 10 /10
38 39 AERO COVER STORY เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : สุกษม หิรัญพรรณ , Cayman Sky Photography & Filmography Redefined HELILUCK’S AS355NP เมื่อเฮลิคอปเตอร์สีขาวพร้อมกล้องบินขึ้นครั้งใด ภารกิจการถ่ายทำภาพมุมสูง ของบริษัท เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น จำกัด อันเป็นการให้บริการที่โดดเด่นของบริษัทฯ ก็เริ่มต้นขึ้น การบริการที่แตกต่างนี้เองได้ทำให้เฮลิลัคก์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางใน วงการการบินบ้านเรา และการเพิ่มมาของสมาชิกลำใหม่ล่าสุดก็ทำให้เราได้กลับ มายังย่านบางบัวทองอีกครั้ง เพื่อทำความรู้จักกับอีกหนึ่งความก้าวหน้าของเฮลิลัคก์ Everytime the familiar white helicopter soars to the sky, Heliluck Aviation Co., Ltd.’s aerial photography mission begins. This unique service has made Heliluck well-known to Thailand aviation community. Our magazine is again back to home of Heliluck to meet with the latest member of Heliluck family, another company’s leap forward.

Author: others

Post on 03-Oct-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 38 39

  AERO COVER STORY เรือ่ง : กองบรรณาธกิาร ภาพ : สกุษม หริญัพรรณ , Cayman

  Sky Photography & Filmography Redefined HELILUCK’S AS355NP เมื่อเฮลิคอปเตอร์สีขาวพร้อมกล้องบินขึ้นครั้งใดภารกิจการถ่ายทำภาพมุมสูงของบริษัท เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น จำกัด อันเป็นการให้บริการที่โดดเด่นของบริษัทฯ ก็เริ่มต้นขึ้น การบริการที่แตกต่างนี้เองได้ทำให้เฮลิลัคก์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการการบินบ้านเรา และการเพิ่มมาของสมาชิกลำใหม่ล่าสุดก็ทำให้เราได้กลับมายังย่านบางบัวทองอีกครั้งเพื่อทำความรู้จักกับอีกหนึ่งความก้าวหน้าของเฮลิลัคก์ Everytime the familiar white helicopter soars to the sky, Heliluck Aviation Co., Ltd.’s aerial photography mission begins. This unique service has made Heliluck well-known to Thailand aviation community. Our magazine is again back to home of Heliluck to meet with the latest member of Heliluck family, another company’s leap forward.

 • 40 41

  AERO COVER STORY

  ความสำเร็จของอาร์-44 นิวส์คอปเตอร์ (R-44Newscopter) ที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมงาน “เหยี่ยวข่าว 7 สี” จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ไดร้บัรางวลัภาพขา่ว “รถกา๊ซพลกิควำ่ถนนพฒันาการ” เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จการทำงานของบริษัท เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น จำกัด ที่ณ วันนี้ เป็นที่รู้จักกันในวงการการบิน ในประ เทศไทยว่ า เป็ นผู้ น ำด้ าน การบันทึกภาพมุมสูงด้วยกล้องที่มีความละเอียดสูง เพื่ อต่ อยอดความสำ เ ร็ จด้ านการถ่ ายภาพ ทางอากาศของอาร์-44 นิวส์คอปเตอร์ เฮลิลัคก์ได้จัดหาเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งเข้ามาร่วมให้บริการ โดยเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่กว่า ทันสมัยกว่า เข้าถึงพื้นที่การทำงานได้ดีกว่าและที่สำคัญที่สุดติดตั้งกล้องความละเอียดสูงกว่ากล้องของอาร์-44นิวส์คอปเตอร์จึงไม่น่าแปลกใจที่เฮลิคอปเตอร์และกล้องตัวใหม่นี้ ได้รับความนิยมจากสำนักข่าวและบริษัทผู้ผลิตภาพยนต์ฮอลลวิดูจำนวนมาก เฮลคิอปเตอรล์ำดงักลา่วที่ทีมงานได้มีโอกาสไปสัมผัสประสิทธิภาพอันโดดเด่นมาแลว้กค็อืยโูรคอปเตอรเ์อเอส355เอน็พี (Eurocopter AS355NP)จากบรษิทัยโูรคอปเตอร์ผูผ้ลติเฮลคิอปเตอร์ชั้นนำระดับโลก การนำเอเอส355เอ็นพี เข้ามาให้บริการด้านการถ่ายภาพมุมสูงนั้น นอกจากจะทำให้ได้ภาพที่มี ความละเอียดสูงมากขึ้นระดับความละเอียดสูง (HD:HighDefinition)แล้วยังทำให้เฮลิลัคก์สามารถปฏิบัติการเหนือบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นในที่มีกฏบังคับด้านการบินที่อนุญาตให้เฮลิคอปเตอร์สองเครื่องยนต์เขา้ถงึเทา่นัน้ยกเวน้อากาศยานของรฐัหรอือากาศยานที่ได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษ ด้วยเหตุผลด้าน ความหนาแน่นของประชากรภายในตัวเมือง เมื่อมีเฮลิคอปเตอร์ที่น่าสนใจเช่นนี้มาให้บริการในรูปแบบที่มีผู้ให้บริการน้อยรายนักจะสามารถทำได้ ในประเทศไทยทีมงานนิตยสารดิแอโรสเปสแม็กกาซีนจงึไมพ่ลาดทีจ่ะนำทา่นผูอ้า่นมารูจ้กักบัเอเอส355เอน็พีของเฮลิลัคก์ลำนี้กัน

  R-44 Newscopter’s missionwhich plays an integral part in Channel 7 Sky Report team’sachievement is a guarantee to Heliluck’s position as Thailand’s leading air photography and filmography service provider. To build on this success, Heliluck has added another member to the family: a helicopter that is moreadvanced, bigger, can penetrate deeper over the sky of Bangkok and more importantly, better camera. Therefore it is not a surprise that this helicopter is widely accepted by news and film-makers around the world. Let’s meet Heliluck’s latest member,EurocopterAS355NP.

 • 42 43

  AERO COVER STORY

  AS355: Rich History with Unmatched Reliability Evolution of the Ecureuil

  ยูโรคอปเตอร์ เอเอส355 (Eurocopter AS355)เป็นเฮลิคอปเตอร์เอนกประสงค์ขนาดเล็ก (LightUtilityHelicopter) ที่พัฒนาต่อมาจากเฮลิคอปเตอร์ เอเอส350 อีโครอยย์ (AS350 Ecureuil) ที่เริ่มต้นการพัฒนามาตั้งแต่ค.ศ.1974 ในโครงการเฮลิคอปเตอร์ เอลูตต์ II (Alouette II) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะออกแบบเฮลิคอปเตอร์ราคาประหยัดประสิทธิภาพสูงสำหรับตลาดการบินพลเรือนโดยบริษัทไอโรสเปเซียอเล(Aérospatiale เดิมคือ Société Nationale Industrielle Aérospatiale(SNIAS)) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งต่อมาได้เข้ามาเป็นหนึ่งในบริษัทยูโรคอปเตอร์(EurocopterGroup)โดยรวมบริษัทกับเดมเลอร์-เบนซ์แอโรสเปส(Daimler-BenzAerospaceAG(DASA))ในวนัที่9มนีาคมค.ศ.1976ตอ่มาบรษิทัไอโรสเปเซยีอเล ได้ประกาศชื่ออย่างเป็นทางการว่า “อีโครอยย์” (Ecureuil) และสำหรับตลาดในทวีปอเมริกาไอโรสเปเซียอเลได้ปรับชื่อใหม่เป็น“AStar” ปัจจุบัน เฮลิคอปเตอร์ในตระกูลอีโครอยย์ประกอบไปด้วยเฮลิคอปเตอร์รุ่น เอเอส350บี2/บี3อี (AS350B2/B3e)อีซี130 (EC130) เอเอส355เอ็นพี (AS355NP)และเอเอส550 ซี3อี เฟนเน็ก (AS550 C3eFennec)

  Eurocopter AS355 is a light utility helicopter that has beendeveloped from its predecessor, theAS350Ecureuilwhichwasdeveloped in theAlouette IIprogramduring1974.TheAlouette IIprogram aimed to develop a high performance and cost-saving helicopter for the civil aviation market. The development program was led by Aerospatialewhich latermergedwithDaimler-Benz AerospaceAG and became a part of the Eurocopter group onMarch, 9 1976. Later on, Aerospatiale officially dubbed thishelicopter ‘Ecureuil’. Currently, the Ecureuil family consists of AS350B2/B3e,EC130,AS355NP,andAS550C3eFennec.

  เอเอส355มชีือ่เรยีกในตลาดอเมรกิาวา่ทวนิสตาร์(TwinStar)ทำการบนิครัง้แรกเมือ่วนัที่3ตลุาคมค.ศ.1979และเฮลคิอปเตอรท์ีเ่ฮลลิคักไ์ดเ้ลือกมาใช้งานคือเอเอส355เอ็นพี อีโครอยย์ 2 (AS355 NP Ecureuil II) ซึ่งพัฒนาใน ปีค.ศ.2007ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบชาฟต์ของเทอร์โบเมกา รุ่นเอเรียส 1เอ1(Turbomeca Arrius 1A1 turboshaft engines) ขนาด 2 เครื่องยนต์ พร้อมระบบเกียร์แบบใหม่ (AS350 B3-basedMainGearbox) มีน้ำหนัก บินขึ้นสูงสุดที่2,600กิโลกรัม AS355 made its maiden flight on October, 3 1979 andcommercially recognized as ‘TwinStar’ in America. Heliluck has chosentheAS355NPEcureuilIItobeanewmemberofthesquadron.TheEcureuilIIisequippedwithtwinTurbomecaArrius1A1turboshaftengineswith abrand newAS350B3-basedmaingear boxwith themaxtakeoffweightof2,600kilograms.

 • 44 45

  AERO COVER STORY

  Features เอเอส355เอ็นพี ติดตั้งใบพัดหลัก แบบสตาร์เฟล็กซ์ (Starflex)ทีม่ปีระสทิธภิาพและความนา่เชือ่ถอืสงูพรอ้มเครือ่งยนต์ เทอร์โบเมกา เอเรียส 1เอ1 ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ด้วยคอมพิวเตอร์ (Full authority digital engine control:FADEC) ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการการทำงานของเครื่องยนต์รวมถึงการแจ้งเตือนต่าง ๆ ให้กับนักบิน อีกทั้งยังสามารถควบคุมกำลังเครื่องยนต์สำรอง ในกรณีที่เครื่องยนต์อีกเครื่องได้สูญเสียกำลังลงโดยอัตโนมัติ AS355NP has a high reliability 3-blades StarflexmainrotorpropelledbythetwinTurbomecaArrius1A1turboshaft engines which is equipped with the Full Authority Digital Engine Control computer or theFADEC. FADEC is responsible for controlling andmonitoring every engine parameters, and then display these information to the pilot. The system automatically comes in charge in the event of engine failure which greatly reduces the pilot workload during the non-normal situation. เอเอส355เอ็นพี อีโครอยย์ 2 ติดตั้งระบบจอแสดงผลเอนกประสงค์(VehicleandEngineMultifunctionDisplay:VEMD)เพื่อให้นักบินสามารถรับทราบข้อมูลของเครื่องยนต์ที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมระบบจีพีเอส (GPS)เพื่อการปฏิบัติการการบินในทุกสภาพอากาศ นอกจากนั้น ยังติดตั้งระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ (Autopilot) แบบ 3 แกน ให้ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการควบคุมการบินสูงสุด InthecockpitoftheAS355NP,VehicleandEngineMultifunctionDisplay is installed so that thepilot canhave an access to the essential information concerning engine parameters and aircraft system at anytime. Also, theGPS is available to support theoperation ineveryweatherconditionsaswellasthe3-axisautopilotsystem that will enhance safety and comfort during the flight.

 • 46 47

  AERO COVER STORY

  Mission and capabilities เอเอส355เอน็พีอโีครอยย์2สามารถปฏบิตัภิารกจิไดห้ลากหลาย โดยเฉพาะเมือ่มกีารตดิตัง้อปุกรณพ์เิศษเพิม่เขา้ไปกจ็ะสามารถปฏบิตัภิารกจิของสำนกังานตำรวจแหง่ชาติภารกจิทางพลเรอืนทัง้ภารกจิบนบกและเหนอืนำ้ นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถติดตั้งระบบเสารับส่งสัญญาณเพื่อรองรับภารกิจอื่น ๆอาทิ ภารกิจลาดตระเวนค้นหาและกู้ภัย รวมถึงตรวจการณ์ชายฝั่งนอกจากนั้นยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมในภารกิจต่างๆได้อีกด้วย อาทิ ระบบปฏิบัติการในภารกิจตำรวจ ระบบกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูง ระบบรอกเพื่อการขนย้ายและระบบซ่อมสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้น สำหรับภารกิจขนส่งผู้ป่วยทางอากาศ เอเอส355เอ็นพี อีโครอยย์ 2 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1 คน พร้อมบุคลากรทางการแพทย์อีก 2 คนพร้อมติดตั้งระบบช่วยชีวิตสมบูรณ์แบบและสำหรับภารกิจขนส่งผู้โดยสารเอเอส355เอ็นพีอีโครอยย์2สามารถติดตั้งห้องโดยสารใหม่ (Stylence®)เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้โดยสารระบบวีไอพี In general, AS355NPEcureuil II canbedeployed on variousmissions, both civil andgovernmental, above land andwater. Itcan be fixedwith camera and sensors to support the air patrolmission, aerial photography as well as the winch and hoist equipments to facilitate the search and rescue, and power line maintenance. For themedicalevacuationmission, theAS355Ecureuil IIcancarry 1 patient alongwith 2medical staffs and life supportingequipments. Also, it can be transformed into a luxurious VIPhelicopterwiththeStylence®cabinwhichisdesignedtomaximizepassenger comfort. ปจัจบุนัเอเอส355เอน็พีอโีครอยย์2มปีระจำการในหนว่ยงานตา่งๆทัง้รฐัและเอกชนอาทิ กองทัพอากาศฝรั่งเศส กองทัพเรือมาเลเซีย ผู้ให้บริการเฮลคิอปเตอรใ์นประเทศฝรัง่เศสนอรเ์วย์สวเีดนออสเตรเลยีและกรซีเปน็ตน้ AS355NP Ecureuil II helicopters have been deployed byworldwide operator such as; the French Air Force, Malaysian Navy and private operators in France, Norway, Sweden, Australia ,and Greece.

 • 48 49

  AERO COVER STORY

  Specifications Crew:1PilotinRHSSeatCapacity:6Length:12.94m(42ft5½in)Rotordiameter:10.69m(35ft0¾in)Height:3.14m(10ft3½in)Discarea:89.75m²(966sqft)Emptyweight:1,305kg(2,877lbs)Max.takeoffweight:2,600kg(5,732lbs)Powerplant:2×TURBOMECAARRIUS1A1(470shp)each

  CineFlex Camera กลอ้งทีต่ดิตัง้กบัเฮลคิอปเตอรเ์อเอส355เอน็พ ีของเฮลิลัคก์เป็นกล้องบันทึกภาพคุณภาพสูงระดับ โลกของบริษัท เจ เนอรั ล ไดนามิกส์(General Dynamics) ติดตั้งระบบปรับสมดุลอัตโนมัติ (Gyro-Stabilized)พร้อมระบบบันทึกภาพของโซนี่ (SonyHDC-1500)ที่ติดตั้งระบบรับภาพขนาด 2/3 นิ้ว จำนวน 3 ชุด ให้ภาพคุณภาพสูง (1920x1080 pixels) รองรับได้ทั้งระบบ1080p, 720pและNTSC/PALและใช้เลนส์ของฟูจินอน(FujinonHA42x9.7mm)ที่สามารถใช้งานในช่วงระยะโฟกัส 9.7 - 815มม.และยังสามารถซูมได้ถึง 1,630มม.แบบดิจิตัลอีกด้วย

  The camera installed at the very front of the aircraft is the Cineflex highdefinition video camera. The camera’s features include the gyro-stabilized system, SonyHDC-1500recordingsystemthatcomeswith3setsof2/3inchhighdefinition(1920x1080pixels)display.Forthelens,thisCineflexcameraisequippedwiththeFujinonHA42x9.7mmwiththefocallengthof9.7–815mmandcapableof1,630mm. digital zooming.

  Performance Neverexceedspeed:278km/h(150knots,172mph)Cruisespeed:224km/h(121knots,139mph)Range:703km(380nm,437mi)Serviceceiling:3,660m(12,000ft)Rateofclimb:6.5m/s(1,280ft/min)

 • 50 51

  AERO COVER STORY

  AS355NP in Operation ทมีงานดแิอโรสเปสแมก็กาซนีไดม้โีอกาสรว่มขึน้บนิกบัเอเอส355เอน็พีของเฮลลิคัก์ในการทำภารกจิบนิสำรวจเมอืงโบราณบรเิวณจงัหวดัพระนครศรอียธุยาซึง่ทางทมีงานไดต้ามตดิการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีแ่ละนกับนิตัง้แต่เริม่ตน้ภารกจิจนภารกจิเสรจ็สิน้เพือ่ทีจ่ะไดเ้หน็สมรรถนะและการทำงานของเอเอส355เอน็พีอยา่งใกลช้ดิ The Aerospace together with the dedicated crews of Heliluck is on the mission to demonstrate the superbperformance of theAS355NPaswell as the teamwork of the crews.Here,wewill closelyobservetheoperationoftheAS355NPfromliftoffuntiltouchdown.

 • 52 53

  AERO COVER STORY

  Preflight เช้าตรู่ของวันจันทร์ขณะที่หลายๆคนกำลังเตรียมตัวสำหรับวันแรกของสัปดาห์นักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นของเฮลิลัคก์ ได้มาพร้อมกันที่ห้องบรรยายสรุปภายในฐานบิน เพื่อฟังการบรรยายสรุปภารกิจที่ต้องทำการบินในวันนี้ ซึ่งรายละเอียดของการบรรยายสรุปมีรายละเอียดดังนี้ เที่ยวบินเช้านี้จะใช้เฮลิคอปเตอร์แบบเอเอส355เอ็นพีทะเบียนHS-PNGขึ้นทำการบินในภารกิจสำรวจโบราณสถาน ในเขตเมืองโบราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทำการบินด้วยกฎการบินด้วยสายตา(VisualFlightRule-VFR)ไปทางทิศเหนือของฐานบิน ใช้ความเร็ว 100น็อตและความสูงในการทำการบิน 500ฟุต โดยมีระยะเวลาที่ใช้ทำการบินทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกกรอกลงไปในแผนการบินหรือไฟลต์แพลน(FlightPlan)ที่จะถูกส่งไปยังหน่วยบริการจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้

  ในการจัดการจราจรทางอากาศซึ่งสำหรับภารกิจนี้ เราจะทำการบินในเขตควบคุมของหน่วยควบคุมจราจรทางอากาศระยะประชิดท่าอากาศยานดอนเมือง (DonMuangApproachControlService) At the break of dawn, ground staffs and pilots of Heliluck are all present at the briefing room for today’s mission. Here, information concerning flight operation will be given out and discussed among pilots. Today, the mission is to fly around the city of Ayutthaya, the former capital of the Kingdom of Siam, in order to inspect the ancient remains of temples and palaces. AS355NPregisteredHS-PNGwill be the equipment tobeflownwiththecruisespeedof100knotsandthe

  altitudeof500 feet. This informationwillbe filedinto the flight plan, which will be sent to the responsible air traffic service for the use of air traffic management. นอกจากนี้ นักบินจำต้องทำการบรรยายสรุปสภาพอากาศในขณะนั้น และพยากรณ์อากาศในช่วงระยะเวลาที่จะขึ้นทำการบิน โดยจะรับข่าวอากาศการบิน

  จากสำนักอุตุนิยมวิทยาการบินมาในรูปแบบของรหัสที่เรียกว่าMETAR ดังนี้ VTBD 152300Z 20003KT9999FEW025SCT30028/24Q1008NOSIGสรุปใจความได้ว่า ณ เวลานี้ ลักษณะอากาศทั่วไปในบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองมีลมสงบมีเมฆน้อยอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ความกดอากาศ 1008มิลลิบาร์ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่ต้องเฝ้าระวังภายในระยะเวลา2ชั่วโมง More importantly, the weather condition has to be taken into account since it is one of the most important factors that affect the flight operation. The flight crews will obtain the weather information including; the current weather condition report and the weather forecast. The weather today is an ideal condition for helicopter flight, with few clouds and light wind. หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ภาคพื้นจึงเคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์ออกจากโรงเก็บออกไปยังลานจอดพร้อมทั้งทำการเติมเชื้อเพลิงและปลดอุปกรณ์ป้องกันตามส่วนต่าง ๆ รอบตัวเฮลิคอปเตอร์ออก ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็จะทำการเดินตรวจสภาพภายนอก Meanwhile, the ground staffs are towing the helicopter from the hangar toward the helipad. When the chopper is in place, the refuelingprocess begins. After the briefing, now it is time for the flight crews to get outside and do some work. They have to walk around the aircraft in ordertoperformtheexteriorcheck.

 • 54 55

  AERO COVER STORY

  Over the target area ตลอดเส้นทางการบินจากฐานบินที่บางบัวทอง เราบินผ่านทุ่งนาอันเขียวขจี เกาะหมู่มากับเฮลิคอปเตอร์แบบอาร์-44นิวส์คอปเตอร์ของเฮลิลัคก์ทะเบียนHS-LLPที่ขึ้นบินมาทำภารกิจด้วยซึ่งในการบินเกาะหมู่ในระยะใกล้ขนาดนี้ ต้องอาศัยความแม่นยำ และทักษะในการทำการบินที่สูงมาก ซึ่งนักบินผู้มากด้วยประสบการณ์ของเฮลิลัคก์ สามารถทำการบินเกาะหมู่ระยะประชิดได้อย่างนิ่มนวลและแม่นยำ เมื่อเราบินเข้ามาถึงจุดรายงานอยุธยาหรือที่เรียกว่าอัลฟ่าพอยท์ (AlphaPoint)นักบินจึงรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ATCว่า “BangkokApproach,HS-PNG,overอยุธยาaltitude500ft”เจ้าหน้าที่ATCจึงอนุญาตให้ทำภารกิจในบริเวณดังกล่าวได้และให้รายงานเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจโดยพูดว่า“HS-PNG,BangkokApproachroger,reportwhenmissioncomplete” จากนั้นเราจึงทำการบินสำรวจโดยเริ่มจากวัดพุทไธศวรรย์ทางตอนใต้ของเกาะเมืองเก่าแล้วจึงบินลัดเลาะไปตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันตกไปยังวัดภูเขาทอง และพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นจึงบินข้ามฝั่งแม่น้ำลพบุรี ตรงเข้ามายังบริเวณเมืองเก่าบินสำรวจเหนือบริเวณเจดีย์ใหญ่ 3องค์ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ตลอดจนโบราณสถานต่าง ๆจนครบซึ่งเอเอส355เอ็นพี ได้แสดงสมรรถนะที่ดีเยี่ยม ในการบินในระดับความสูงที่ต่ำและในการบินอยู่กับที่(Hovering) Along the route, theAS355NP isaccompaniedwith theR-44Newscoper, oneofHeliluck’snewsreporting chopper. Two helicopters form a close formation flight which requires a very high precision andsuperbflyingskill.Weapproachthetargetfromthesouth,andwhenwehavereachedtheflyingarea, the ATC clears us for the mission.

  Lift off and Climb เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนักบินจึงเข้าไปประจำที่ในห้องนักบิน เพื่อทำการติดเครื่องยนต์และเตรียมพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ทำการการบินต่างๆไม่ว่าจะเป็น เครื่องวัดประกอบการบิน ส่วนแสดงผลการทำงานของเครื่องยนต์ ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบจีพีเอส พร้อมทั้งเรียกเช็กลิสต์(Checklist) ซึ่งเปรียบเสมือนระเบียบปฏิบัติที่คอยกำกับนักบินในช่วงต่างๆ ของการทำการบิน และเมื่อทำเช็กลิสต์เสร็จแล้ว (ในที่นี้คือ BeforeTakeoffChecklist)นักบินก็จะเริ่มดึงคันCollectiveที่อยู่ข้าง ๆขึ้น เพื่อสร้างแรงยกให้เฮลิคอปเตอร์ยกตัวขึ้นจากลานจอดหลังจากที่ยกตัวขึ้นมาแล้ว นักบินจะเปิดอุปกรณ์ที่เรียกว่า “ทรานส์ปอนเดอร์” (Transponder)ซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณข้อมูลตำแหน่ง ความเร็ว ความสูงของเฮลิคอปเตอร์ ให้ปรากฏอยู่บนจอเรดาร์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ(AirTrafficController-ATC)จากนั้นนักบินก็จะรายงานกับATCเพื่อแจ้งตำแหน่ง และจุดประสงค์ของการเดินทางดังนี้ “BangkokApproach,HS-PNGสวัสดีครับ,VFR flight toอยุธยาaltitude500 ft.now over บางบัวทอง” และเจ้าหน้าที่ ATC ก็จะตอบกลับมาว่า “HS-PNG, Bangkok Approach สวัสดีค่ะ, Radar Contact, report overอยุธยาaltitude500 ft. ”ซึ่งหมายความว่า เจ้าหน้าที่ATCได้เห็นเครื่องของเราบนจอเรดาร์แล้ว และให้รายงานอีกครั้งเมื่อบินไปถึงอยุธยา ใช้ความสูง 500ฟุตและเมื่อได้ความสูงที่ต้องการแล้ว นักบินก็จะทำการลดCollectiveลงเพื่อทำการบินตรงบินระดับ Wheneverythingisinplace,thepilotsbegintheenginestartingsequence and complete the cockpit preparation process. And when the aircraft is ready, the pilot starts to lift up the collective, a throttle thatcontrols the rotor’sRPM,and theAS355NPbegins tolift off the ground. As soon as the aircraft becomes airborne, the transponder is switched on in order to transmit the location of the aircraft to the air traffic controller. The pilot makes a radio contact with anATCandobtains apermission to fly at 500 ft. of altitudedirect to Ayutthaya.

 • 56 57

  AERO COVER STORY

  ความโดดเด่นด้านการถ่ายภาพและวิดีโอของกล้องซินีเฟล็กซ์และยูโรคอปเตอร์ เอเอส355เอ็นพี จะยกระดับการทำข่าวและการถ่ายทำภาพยนต์ทางอากาศในประเทศไทยให้ไปสู่อีกระดับหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทยและเมื่อได้ทำงานร่วมกับอาร์-44นิวสคอปเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ร่วมกับทีมนักบินและซ่อมบำรุงของเฮลิลัคก์ ผู้มาใช้บริการก็สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้ภาพถ่ายมุมสูงที่สวยงามและความปลอดภัยที่มั่นใจได้เมื่อได้เห็นการเติบโตและความพร้อมของเฮลิลัคก์เช่นนี้แล้ว ทีมงานนิตยสารฯ ก็มั่นใจว่าเราจะได้กลับมายังบริษัทฯ แห่งนี้ เพื่อพบกับความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน

  Mission Complete and Return to Base “BangkokApproach,HS-PNG,missioncomplete, return tobase”นักบินรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ ATC เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขออนุญาตบินกลับฐานซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ ATC รับทราบแล้วนักบินจึงตั้งที่หมายในGPS ไปยังพิกัดของฐานบินและบินมุ่งหน้าไปทางทิศใต้เพื่อกลับฐานบิน เมื่อตำแหน่งของฐานบินเริ่มปรากฏบนจอแสดงผลของระบบGPSนักบินก็ทำการเตรียมตัวเพื่อที่จะลงจอดตั้งแต่การเรียกApproachChecklistและมองหาจุดอ้างอิงทางสายตา(VisualReferencePoint) เพื่อระบุตำแหน่งของฐานบินและเมื่อบินมาถึงยังฐานบินจากนั้นนักบินจึงรายงานเจ้าหน้าที่ATC “BangkokApproach,HS-PNGoverบางบัวทอง,MissionComplete,สวัสดีครับ” เป็นการแจ้งให้ทางATCทราบว่าเราได้บินมาถึงยังฐานบินแล้ว“HS-PNG,BangkokApproach,time0420zulu, flightplan terminatedสวัสดีค่ะ”ทางATCแจ้งมาว่ารับทราบและได้ทำการสิ้นสุดแผนการบินของเราที่เวลา 0420ตามเวลากรีนิช และเมื่อรายงานเสร็จแล้วนักบินก็นำเครื่องลงจอดบนลานจอดอย่างนิ่มนวลถือเป็นการสิ้นสุดภารกิจ When themission has been completed, theATC issues us a clearance to proceeddirectly to Heliluck airbase. The pilot, then, acquires the position of the airbase with the onboardGPS.Astheaircraftapproachestheairbase,pilotsshifttheirattentionfrominsidethecockpittooutsideinordertoacquireavisualreferencepointoftheairbase.Whenthehelipad is insight, the pilot slowly descends the aircraft onto the landing area and makes a very smooth touchdown.

  สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจและอยากติดตามความเคลื่อนไหว การปฏิบัติภารกิจที่น่าสนใจของยูโรคอปเตอร์ เอเอส355เอ็นพี หรือเฮลิลัคก์ สามารถเข้าชมได้ที่ :

  http://www.facebook.com/heliluck

  twitter:heliluck

  Heliluck’shighlyadvancedEurocopterAS355withCineflexcamera issurelygoing to take Thailand’s sky news report and filmography to another “neverbefore experienced” level, and in cooperationwithNewscopter andHeliluck’sexperiencedteamofpilotsandmechanics,thequalityofthepicturesandVDOs,and more importantly, are going to offer full satisfaction to any customer. Having seen such fast growth, it will not be too long before our magazine will get to pay another visit to Heliluck, the true leader in aerial photography & filmography, sometimes in the near future.