sociala ocip eitterara intressen · tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc ss, ett b kronor...

of 20 /20
, SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN ORGAN FOR 'FREDRIKA-BREMER-FORBUNDET, F~RENINGEN FOE VALGORENHETENS ORDNANDE OCH FORENINGEN HANDARBETETS VANNER BKB.4 KZ'O It : LOT TEN DAHL GREN CBCILE GOIIL : Ett gulnnclt pappersblacl. EKO : Hildeprcl Thorells- ocli Elisabeth ICeysers-ulstillni11gnr11n. A. ~~ONTELIUS : ~Vanclrande spnrkassa. D Foreningsmeddelnnclen. FrBn skildn h5ill. Solidt. tidsenligt Liffbrsilkringsbolag. ~msesidighetsprinoip. - Svensk dbdlighet. Kvinligas agenter ooh inspektbrer antagas. Xontor: Regeringsgcrtcm 3.

Author: others

Post on 08-May-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

,

SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN

O R G A N FOR

' F R E D R I K A - B R E M E R - F O R B U N D E T ,

F ~ R E N I N G E N FOE V A L G O R E N H E T E N S O R D N A N D E

O C H F O R E N I N G E N H A N D A R B E T E T S VANNER

BKB.4 KZ'O It : LOT TEN DAHL GREN

CBCILE GOIIL : Ett gulnnclt pappersblacl.

EKO : Hildeprcl Thorells- ocli Elisabeth ICeysers-ulstillni11gnr11n.

A. ~ ~ O N T E L I U S : ~Vanclrande spnrkassa. D

Foreningsmeddelnnclen.

FrBn skildn h5ill.

Solidt. tidsenligt Liffbrsilkringsbolag. ~msesidighetsprinoip. - Svensk dbdlighet. Kvinligas agenter ooh inspektbrer antagas.

Xontor: Regeringsgcrtcm 3.

Page 2: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

For Liam2tstyrslar: - ------. .-I--.-

Hv. & ka!, Bzmder~er Do D:o Galoner, Knypp!ade Xmespetsar, WMa Lime- & Romuilsspetsar

i st3rt ~ ~ ~ v 8 . 3 . M]EETJ3f&

*'I+

af yl!e och bonlnll. Lir~uegaru nf Xl11lr*t!:111!-; t X l i n h i . ' ! i + l ~ ~ i s . Xo.;tj-uq,uar:~. ,1Iattrarp, Crhit:fBrgmlt Jz'islwgarn till ( r : l ; . t i i i ~ I,:.: i--i < l ; : ~ ~ t ! ~ k : ~ i t ~ ~ g ~ : r~:, Yti l'skr- dar in. in.. allt till lagsta ~)risttr

AXEL HINDERSONS Gambod, Efii#omet 13. Stt.di71dm.

Hygieniska Skodon tillverkas fur H e m , Daser och Barn, OBS.! Prisheliinta af DrAkt-Kc-fol mfiixninrren. - - - - -

Skodon tillverkas afven efter moderr: f i x~on .~ . Allt nrbete r~tforaw ~~ogavnnnt ocli af X s t n 1niite:it19.

Reparationer verkstiillas T51 och pB bestiirnd utlofvad tid. P. GUST. PETTERSSOiY,

62 Drot tn ina~atan 52.

F ~ o m s Velooipeder -- Qro af alla som begapa dem, erk&ncta fiis sill storit hnllharlnet oc.11 sin 15th gang.

.Den cnda Guldnat.dalj, sorn vid Stocl;:roi~::s~a:s:~l;nill,rr;~rr nt(le1aLts s f o r UPmarkta Welocipedern. t.illdeldes des .4~~ ~~laskil ier.

OBS.! Rikt urval af tillbeMr. ' Alla sla~s veioeipeder repareras. PER FROM, Stoclkhol~n. JI Rstc.r-dnn~iielsgatiix~ 81;.

0

med goda betyg iifver genomgiingna lliimknrser ocli ntafvad praktisk verksamhet fiinas anmillda <i Fredrika-Bremer-Fiir- bundets Byrk, 54 Drottninggatan. 1 tr. -- Allm. Tel. 18 16. R i b Tel. 2'7 62.

Page 3: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

F b p kapitalister, slrskildt fruntimmer, liar det lange varit ett onskningsmkl a t t knnna ofverllimna vkrden af siiia vardepapper

och skotseln af sina affarer B t nkgon person. eller institution, som med absolnt salrerliet forenade punktlighet och noggrannbet i utforandet af det anfortrodda uppdraget lfvensom prisbillighet. E n sidan institution a r

Stocl~h olms Enskilda 'Banks Notariatafdelning (LilZa 1Vggat an 2 7, expeditionstid 70-4),

son1 under garanti af Stockholms Enskilda Bank ktager sig vkrd och forvaltning af enskilda personers och kassors vardepapper.*

Exempel 1. Om en person 110s Notariatafdelning.en deponerar obligationer, inkasserar Notariatafdelningen vid forfallotiderna kupon- ger ocli tillhandahkller deponenten influtna medel. Vidare efterser Notariatafdelningen utlottningar af obligationer och underrattar depo- nenten i god tid, ifall en denne tillhorig obligation blifvit ntlottad, sanlt lamnar fijrslag till ny plt~cering af de% ledigblifna kapitalet.

' - Exempel 2. Om inteckningar deponeras hos Notariatafdelningen, nnderrlttar Notariatafdelningen galdenarea dlrom a t t rantorna B in- .

teckningarna skola till afdelningkh inbetalasr hvarefter de medel, som inflyta, till deponenten redovisas. Vidare tillser Notariatafdelningen a t t inteckniagarne blifva i vederborlig tid fornyade. Om en 110s afdel- ningen deponerad inteckning genom underliten fornyelse skulle forfalla, ersatter Stockholxns Enskilda Bank diirigenom uppkomrnen skada.

Fiirvnringsafgift: 50 ijre for kr pr 1,000 kronor af deposi- tionens varde, dock' ej under tvk kronor..

lamnar i t kvinnor rid och . upply sningar juridiska och ekonomiska angelagenhiter.

Traffas & forbundets b ~ r g

541( Drottninggatan, 1 tr,

Page 4: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

Fredrika-Bremer-Forbundets

fiir kvinliga medicine studerande.

Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B

kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt mediko-

filosofisk eller medicine kandiclateuamen.

Ansokningar skola fore den 4 nastkommande

April insiindas till Styrelsen f6r fthvaltning af Fre-

drika-Bremer-Forbundets stipemdiefonder, Stock- holm, 54 Drottninggatan, samt htfoljas af betyg ofver

aflagda kunskaps- och examensprof samt prlist- och liikarc-

betyg, iigand e sokande ingifva j iirnvirl andrs hitndlingar

till stod for ansokningen.

Af tilldeladt stipendium ilger stipendiat lyfta & Fre-

drika-Bremer-Ferbundets by& ena halften den 31

Naj, andra halften den 15 December. stockholm i Fcbnmri 1899.

Styrelsen for fiirvalniing. aP

Fredrika-6remer- Forbundets s tipendie fonder.

Page 5: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

En gulnad papperslapp. Den foll nyss fram nr vecken af nAgra gamla blad, so111 i h a -

tal legat undangomda bland stap1a.r af dagbocker, tillkomna under minn forsta vandringsh i Amerika. Jag vande pB lappen, s o n be- fanlis vara ett tioHrigt bjudningskort - och forsjonk i vemodiga tnnkar. Blixtlikt npplystes scenen fiir mig, personefi franlstod le- ende och rackte rnig den fina handen till systerlig halsning, rnedan den viirldsbekanta rosten tycktes klinga i mitt ora: avery happy to nzeet you, miss Golz l .~

DB hom verlcligheten med sin brntala vlildsa~nhet ofver mig och ropade: Rosten har talat slut och handen har stelnat i do- den . . . . Tout casse, lasse, passe, sade Voltaire. Nej, icke harvidlag!

. De. rpnor hon ristat lned sin lifsgiiruing Bro for dju'pa att utpl&nas, I ty 11on var PI-mces IVillnrd.

Den tryckta papperslappen inbjod mig genoln Kvinnornas Kristligzz Nykterhetsfijrbnnd att r lka Miss Frances Willard pb mot-

tagning i e t t enslrildt hein d. 15 Jan. 18137 fr. 2-5 e. in'. i Alle- gheny, en forstad till Pittsburgh i ataten Pennsylvania, d5is jag var skollararinna. Och de gnlnade blad, soin dolt bjudningen, innehollo mina nngdomligt varma intryclr af Miss MTillards personligh.et och redogorelsen for hennes foredrag om ~Sed l ig renhet)), som jag Bhort clagen d8rpA i en fullpackad presbyterian-lryrka, forsta glingen jag hode tillfiille att lyssnn till hennes malzalosa taia.reg%£vor och h8n- ryckws af hennes magnetiska innerlighet.

~FrSimsta intrycket under samkvamet i sdongen och i predik- stolen var gliidtigheten och den okufliga energin, snarare Bn snille- gBfvor. Ef berghaha till lrropp och sjal liigger till grund for den behagliga, frislzn, slagfiirdiga damens uppriktiga optimism. Och iindB ar hennes lif i spetsen for kvinnornas lrorstilg med stridsropet: For God an,d home and native ImcZ lika fortvifladt soul Dobelns frihets- kamp mot ryssen. Man kanner rned sig, s t t hon riicker det goda hos hvarje individ, att hon vill taga reda pg det goda, om hon ock meste fiska, parlan ur dypolen och leta fram den med glasogon ur

Page 6: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

dammet. Viirlden, som hon vet vara i olag, slrall npprattas, och sd bekiimpar hon med brinnande, ihfdlande, offerrillig hiingifvenhet de

8 tvA arlcefienderna: osedligheten, som giir miinn~skan till ett oskaligt djur, och dryckenskrtpen, som staller homo sapielts liigre iin djuret. ;>

Har nggra anmiirkningar om personligheten: ~ H o n ser moder- lig ut, s l gamma1 froken hon an ar till ;wen, fastiiu ungdomligt. rorlig och liflig. Hhet , soul ar ljust och rbgigt, hiller pB att g r im. Hon sade i kyrkan, att hon ra r glad att dessa silfrertxtidar kom- mit, ty db kunde hon soin mogen, erfaren kvinna tala mera obe- svaradt om sedlighetens iimtgliga iimne. Den vakna blickea balrom pince-nez'n ar klar, stadig, utan skiirpa. De regelbundnu dragen, de vackra tiinderna, den ljusa hyn Bro 89 forunderligt srenska. Tar det en villa af min beundran? Jag t p k t e niistan, att det ljnsa, fina hufvudet kringsk8lades af ett osynligt ljus som mildt mbnsken. Hon bar en morkgron sidendriikt af enkelt, modernt snitt, omslutande en tamligen fyllig, medelstor figur. Sattet rojer varldsrnna; rijrel- serna iiro matt- och behagfulla; upptrsdandet i salongen som den firade hufaudpersonen viirdigt, men tillgiingligt; i talarestolen fullt af sjdfbehiirskning och kvinlig takt, fritt frdn tviirsiikerhet, ntan sentimentalt pjunk. Ron bar det hvita bandet i knapyhilet och en

- liten knippa hvita, doftande hyacinter och kon~aljer vid bdtet.:)

Utan hvita, lefvande blommor, fiisst.de p i kliidningslifret eller stlende i vas i hennes narhet - och bredrid bibeln pB talarestolen - - kan jag ej tiinka mig Frances Willard. Och d l hon 1Bg pb bill. i Woman's Temple i Chicago i fjor ocli hennes fridfulla nnlete fiir sista gBngen skadades af trogna anhiingare genom tlrars slijja, hvilade ock konvaljer, renhetens symbol, p i hennes hrost och i hennes hand.

Dagny har ej utrymme for en brdkdel af de kikrnsprdk, triif- fande bilder och gripande anekdoter, som i rnina gulnade puppers- blad st& upptecknade ur foredraget om zsedlig renhet:) dagen efter mottagningen. Den tildrige prasten, i hrilkens stalle lion skotte aftongadstjansten och predikade ofrer texten :)Salige iiro de ren- hjartade . . . .s, nedkallade Herrens ralsignelse offer henne, som s& 'modigt uppbar sedlighetens bank i striden mot lastene hydra. Kyr- kan var fullpackad. Man lyssnade under andlijs tystnnd en timmes tid. Stora skaror af unge man voro tillstiides och ~ippmanades af Frances Willard, att nu var den behagliga tiden att dubbas till Hvita korsets riddare med forpliktelse r att bemata alla krinnor med aktning; att skydda de liigsta; att rtldrig nedlbta sig till groft skamt, tvetydigheter och svordornar ; att framfor allt berara sig sedligt rena. ))

Page 7: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

Till 'flickor i bergade hems skydd, d&r frestelsen utestanges, stdlde hon krafvet, att de i sin tnr m&tte besinna sitt ansvar, a t t de mitte af sinn fastman och blifvande makar fordra renhet for renhet,

Af sam11iillet fordrade hon, att flickor utan hem eller utan stod i heinmet skulle bjudas t i l l fde till nyttig verksamhet, nyckeln till hederlig utkomst, som preventiv itgard. , Siffror aro vkltalige. Bland n2.ra 1,000 fallna kvinnor, som i Chicago haktats och forhijrts infor polismyncligheten, befunnos endast 150 vara kunniga i somnad.

Af modrarka fordra'de Miss Willard i framsta rimmet att ej '

liingre af falslr blygsamhet forsumma sin heliga plikt att med kar- leksfuilt allvar, om lnojligt med vetenskapens stiicl, i rattan tid tala med sonerna om de saker och ting, som utanfor hemmets troskel sakert l~irsl pB ynglingen i forforelsenq skepnaci. Korttiinkt . ar den mor,; som af finlzansligh'et skyr att for sin gosse pipeka faran i lastens brunnar, nHmna lifvets mysterier i skapelsen. Hon drager sig tillbaka i sin renhets altarskBp och l i ter sin villridige, nyfikne gosse solra knnskapen ur forgiftad kalla. Den beprisade osliulden visar sig i frestelsens stund som ett rep af sand, medan karakters- tasthet, moralisk viljelrraft, son1 en klok god mor bgttre an niigon formfir att. alstra, s i lange hon Bger barnens fulla fortroende, uppen- ba.rar sig som ett rep af tusen sega silkestrtldar. .

>>De frHgade inig en gtlng i Chicago i borjan af inin bana, d i vi sokte att uppresa drinkaren ur rannstenen och trangde in i kro- garna som lotsbiter i branningarna, hvarfor vi egentligen brydde oss om karlarna, i stallet fijr att radda fallna medsystrar. For gen- viigens skull, svarade jag; ty for hvarje karl, som Bterfores till or- dentligt lef verne, h jalpas minst tvd kvinnor, hvilkas naturliga stod ha11 b o d e vara.})

Hon 15ingtade efter den tiden, dB foriildrarnas och. flickans friimsta sporamkl om en ung man i giftennllsarende skulle blifva: ~r han heme vitrdig i sedligt afseende? Nu daremot hetei- det mest: Ar ban formogen? hnr han goda inkomster? iir 'han liberal?

Hon sade, att kvinnorna vid Adriatislca hafvets fisklagen bruka ,a& ned till stranden, dB styggt viider drager ofver sjon, och sjunga Ave Maria! Och i fjarran nr stormens tjut hores dB manaens, bro- derns, sonens, fiistmannens rost svarande Ave Maria! SB skall ock kvinnans rop och uppmaning till rnannen om ett sedligt rent lif en ging finna sitt gensvar nr mannens lager - det gifve Gud!})

Uppbyggligt var det att p& senare Bren hora Miss Willards forklaring, att velocipeden och gymnastikforeningar visa sig varzl

Page 8: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

sedlighetsstriifvarnas starka bundsforvaudter och tillika ypperliga friimjare af nykterheten. Velocipeden tvingar ryttaren att hiUa hnf- vudet redigt och handen stadig under farden. All idrott - sorn skotes lagom - skanker noje och gagnar kropp och sjd, hlller sinnet ,friskt och .leder intresset in pH sunda omrgden. Miss Wil- lard hade, edigt egen uppgift, hunnit ett godt ~ tycke bortom femtio- talet, d% hon genom velocipeden fann bot for svaga nerver, sedan moderns diid och ofveranstrangning kommit hennes krafter att svika. Van sorn hon var att leta efter djupare mening under yttre former, att soka efter karnan under skalet, var det ej underligt att hennes bicycle ingaf hewe m h g a etiska funderingar, som nappeligen bry en vanlig ryttare pi% den tilige, tyste jiirngbngaren. Denne tycktes rent af. tala till henne under farden genom Englands grijna sliitter. Ett par kavaljerer hade lart heme att skota maskinen, som hon snart bemodade sig att s j d h a n t styra. Det blef ett ordstiif om- sider huru hon befalde de uppvaktande herrarna: ~ S l a p p tag, men st8 bredvid.)) Hon erkande, att samma motigheter, sorn hon hade ondt af under larotiden i sadeln, vdllat hennes motglngar genom lifvet, namligen raddhl.gan att rSka illa ut; ett alltfor lifligt inec'i- vetande om alltings vansklighet p l jorden; och ett doldt tvifvel, sorn hon likval. genast kviifde i brodden genom den fasta foresatsen att p8 inga villkor gifva vika.

Tv% ting, det insag hon, voro viisentliga att bara i minnet i sadeln, liksom i lifvets skilda forhillanden: NUet - och den er- forderliga drifkraften att n& fram till det. Handen och fiitterua Htaga sig darvid endast den mekaniska delen. Hufrudsaken, att rids enligt jiimviktens lagar, beror p i iigat och viljan. Hvarfor d& titta ned pB hjnlet som en flne? det iir, gnn%s, tillvarons forban- nelse, att sii m h g a mhniskor envisas att se nedbt. Genoln mikro- skopet varder man ej fri; det ar teleskopet, i ridning som pb lifvets bana, sorn bor h f l a s for ogat. Se upp! utfit! framgt!

>>Det p%st8s, att Guds rike ar inom oss. Folk mb tycka at t det ar en gltfull forklaring, men det innehlller en enkel, hvardaglig sanning: Evarje rike, dar vi vilja regera, mtste forst bildas inom ass.;,

For den sorn har reda p i Miss Willards barndom fiirefiS11 det sjalfforklarligt, att hon genom kroppsrorelse i fria luften sk~dle sokn iitervinna hiilsans rubbade jamnvikt ; ty friluftslifvet var ju hennes forsta karlek. Fjarran frSn skolans ocH den konventionella omgif- ningens tvHng uppblomstrade lilla Frances i naturens skote, foljande

Page 9: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

pH lek i miniatyrskala landtmannens kall. Hon sade sig sjalf ha varit som en vild folunp, ni%gorlunda dresserad i frihet, tills den sextonde fodelsedagen beskarde heme den fullvuxna flickans ling kjol och snorlif, den fladdrande manen flatades och uppsattes med ,

hHmHlar. Det var dB som hon beklagande upptecknade i dagboken: ))&!in verksamhet ar tillspillogifven.))

Nog var det den kloka;' tillbedda moderns rnening att foist utveckla och hitrda barnets kropp i priiriens flaktar, lgta dess sin- nen skarpas och dess lifliga fantasi naras af den vidstriickta hori- . sontens vaxlande foreteelser, en kalla till oafbruten iakttagelue. Tids nog skulle sedan den rika beghfningen pH hnfvodets viignar ntkrafva sin riitt och den hogre bildningen vidtaga med fart utan ha.lsov8d- liga foljder.

Barnets lekar och leksaker voro en gosses, alster af egen upp- finningsgifva, efterharmningar af nybyggarens mhgfaldiga spsel- sattningar i skog och mark. VerktygslAdans skatter gdlde darvid- lag mera an kokskarl; honsgHrdens innevlnare hade mera intresse 5in docksklpet. Intet . under, att Frances Willard var okonstlad och ;

modig, van att ofvkrvinna ivligheter, sorn afskracka den fordoms-, fnlla kvinnan fostrad i civilisationens drifhus. Nybyggarens prak- tiska syn pH tingen, hans ihardighet att bryta odenzarken och odla den erofrade tegen agde hon i hog grad och.tillampade' dem pti sina storslagna ideella mB1, dar enslrild vinnings intressen aldrig hade ord med i laget.

F r ln gsynen af nutidens amerikanska barn, som alltfor ofta gora skd. for nanlnet ssmB gubbar och gummor)), - blaserade, bortklenzade, nasvisa ungar, som snart trottna pH dyrbara mekaniska leksaker och gora ansprik p% dockor frtin Paris, med fonograf in- hyst i brostkorgen - ar det rent af en vederkvickelse att fordjnpa sig i Frances Willai-ds barndomssaga i priiriens famn.

Yrhattan med ghdens djur till lelrkamrater, uppristande ntigra kvadratmeter mark med traplog af egen tillverkning och huggande telningar med en rostig jarnbit, forvandlad till leksiksyxa - det var borjan. Kom 'sH ett vaxlande lif, rastlost, osjalfviskt arbete i ,

Herrens vingBrd, brytande en ny bana i brinnande tro och minnisko- karlek, i hopp om att gora vHr varld till en battre, gladare, ljusare vistelseort for millioner modrar, dottrar, nzakar, som indirekt upy- offras a£ alkoholismens slafveri.

Vi se heme vidare pH sin fiiltherreplats i korstdget - alskad, arad, uppburen i spetsen for W. C. T. U:s viildiga har af en half

Page 10: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

million goda kvinnor, sjtilen i den viirldsbekanta organisationen, sty- rande Led pennans och ordets makt.

Och s l kommer midt i vendringslifvet och ideella planers viif- ned den ovantade kallelsen att antrada den siste fiirden. Anden lyfter villigt p% vingarna och vi fornimma orden: 2Huru skont att vara hos G u d ! ~ Sll hinna vi fram till slutet af en ogift kvimas lefnadssaga. Kvinnorna i hela den protestantiska krjstenheten sbrja och sakna henne. Ron var en drottning i ~~~iin~ziskokar.Zekens d i e ,

Cdcile Gokl.

Hildegard Thorells- och Elisabetla Keysers-

Under den sistforflutna manaden ha i Stockholm tvenne konst- ntstallningar 6gt rum, bdda med befogede anspriik pa att blifva omnamnda i Dagny, dP de ledt sitt ursprung frlln hvar sin svensk mllarinna. Utom Ellen Jolin har, efter hvad anrniilaren kart pi- minna sig, ingen af vlra konstnarinnor fSimt vlgat ensam framtrada pH arenan med sina arbeten, men, ehuru dagskritikens blomster- kastning nog varit bemangd med bPde brannasslor och siirm.de pi- lar, f%r man hoppas, att detta ej for framtiden skaU afskracka f r h upprepandet af kvinlig a separatutst;illning ar .

Det hvilade olika stamningar ofver de bida utstallningarna. I den ena - fru Thorelle - motte oss en frisk flakt af kraft och lefnadsmod; i den andra hdeades vi genast vid inghgen af Elisa- beth Keysers af heme sjalf titergifna blida drag, som med sin om- gifning af dodens emblem, krusflor och eterneller, kommo oss att med vemod hviska det gamla Dars longa, vita bre\Tis)). Har ett pietetsfullt och s& fullta.ligt som mojligt hopsamladt lifsverk ; diir, hos fru Thorell, ett fragment af en p% sin hojd stlende konstverk- samhet. Och huru talade icke f r h de utstiillda mSlningarna de olikcl temperamenten hos deras skaparinnor : kraften, gloden, modet hos den konstnkinna, hvars hand vi hoppas skdl komma att fora peu- seln annu mllnga fir; den stilla ihardigheten, den varma fortrostsns- fullheten- hos den bortghgna.

Page 11: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

129

Hildegard Thorell hade &t sig f&tt upplAten Konstforeningens nuvarande lokal, den eleganta, Bt Kungstradg8rden vettande lilla. konsthallen. Vilnnerns a£ hennes lronst had0 garna sett, att hon ,

, varit mindre njugg i urvalet af de taflor hon hiir utstallt, ty de veta, att Btskilliga portratt hangn kvar i hemmen, de dar hade kom- pletterat bilden af hennes verksamhet under det sistforflutna decen-. niet. Som det nu var, evponerade fru Thorell sammanlagdt 25 .ar- beten, af hvilka IS portratt och ett landskap, de ofriga genrebilder.

Af de forra vilja vi i friimsta rummet satta det verkligen ma-. sterliga knabildsportrattet i natnrlig storlek af auditoren R. Thorell, miilarinnans make,, en tafla, som man onskade se inforlifvad med v8rt. nationalmuseums samlingar, nobel som den &r i uppfattning, kom- position och ton och dartill rnlilad med en delikatess i touchen snmt tecknad med en omsorg, som tyvarr b8da delarna blifva allt mera silllsynta i vBra dagar. Om vi rnakten hade och alltsB hangde upp, detta goda kons~verk i v&r ))svenska s ah p& Nationalmuseurn, dar Hildegard Thorell forut ar representerad med tv8 arbeten, sB tror jag ej vi kunde motst% att lbta det Atfoljas a£ en annan parla.fr&n utstallningen, jag menar det .syperba studiehufvudet af den rod-. ~ka~ggige, medelilders mannen ned sitt af fattigdom och urnbaran- den, men pB samma ging af en mystisk inre glod stiimglnde ut-- seende. Har har fru Thorell inlagt all den ))fouguen, hvaraf hon iir miiktig -- och det Br ej litet! - och mbetat under verklig in-

spiration. Jag har hor: berattas, att konstnlrinnan en dag p4 gatan . motte denna )> typ D, som ogonbliclPligen vackte hennes intresse i den grad, ett hon vande om efter honorn och faun pB ,en forevandning att fS honom i tal. Hennes fysionomiska slrarpsinue hade icke bedragit henne; rnannen befanns vara ett original, en fantast och ej obenagen att ph utsntt tiinroe infinna sig i Thorells villa ute p i Djurgbrden i och for modellsittning, under hvilken han sedan 1;ir ofantligt ha roat rnhlarinnan genom sina redogorelser for de ))stora. uppfinningar D han gjort.

. Ett exempel till p& f r u Thorells intryckskiinsliga oeh energiska kynne iir ett annat brostbildsportriitt, detta af en dam. Det oand-. ligt milda, alskliga blonda hufvndet, omramadt nf en svart sorg- sloja, hade p4 gatan frapperat det vakna konstniirsogat, och med ett tilltal, som kanske lat s8 hiir: r ~ o r l h t , jag ilr den och den, ma-. larinna; ert utseende intresserar gkna fi inaa ert portra t t~, var blef den vackra, om ingen ,mindre

mig, och jag ville st% forfarligt bekantskapen gjord. Resultatet. an Rubens plminnande dam i

Page 12: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

130

svart)), som forskaffat fru Thorell can af nigon yttre utmiirkelse i utlandet och a£ ett niidigt erkiinnande frbn de sura hiir hemma.

Friherrinnan Cederstroms stora knabildsportratt, forut expo- neradt pB Stockholmsutstidlningen 189'7, Btersgg man med noje. Karna- tionen med sina silfvertoner, hvari de ljusblii ogonen simma med ett egendomligt skimmer, det luftiga grB h%ret, den srartcl atlas- draktens praktiga verkan mot den gulroda brokadfonden samt stdl- ningens trotta charme, allt detta gor af taflan en bild, som viirdigt kan fylla sin plats bland den Cederstromska slaktens familjeportriitt. Men den p& ena sidan om hufvudet uppskjutande, oroligt skulpte- rade svarta stolsryggen skulle vi rilja ha bort; den tager ovillkorligt eff ekt frln hufvudet.

I fru Kerstin Clasons,l fodd! Petre, portratt stlende Imabild, har konstniillinnan vetat att, e h m begagnande sig af dagens mod, sorn va1 heller icke utan afsikt blifvit valdt af den med utsiikt estetisk smak utrnstade modellen, andock f% fram en historisk klang. Ser man ta.flan pB afstind, tror man orillkorligen, att det ar .en kostymbild frBn 1500-talet, men. vid narmare betraktande befinnes det, att den framstiillda blonda, stilla, forna.ma typen, till hvilken den sorgflorsholjda hattens snibb och kappans yfviga sknnkkrage sii fortriiffligt passa, tillhor en nutidskvinna. - I sitt siiilfportratt har fru Thorell daremot anslagit en ton fr ln Xarie-Antoinettes dagar, utan att heller har fringb v h t sekelsluts nog s& elastiska mod. Konstnarinnan, soin har uteslutan~e anger sig som damen af varld,

. lustvandrar i en hostens fargglada pralit ikladd park. Och dock sticker det konstniirliga fram i det raffinemang, hvnrmed lustvan- wdrerskan valt sin drakt i samklang med den for handen varande milion. Lonnlofvens skiftningar gB niimligen igen i den eleganta,

. luftiga toaletten och en pittoresk svart hatt, buren med ett gkta 1700-tals-Bast pB det ungdomliga hufvudet, dar dock konstniirinnan e j gjort full rattvisa l t sitt eget utseende, iir af oforlikneligt god verkan. Det hela ett med brio utfordt salongsstycke.

Ned den fargvackra och lackert mglade bilden af frv Danielsen, det tacka flickhufvudet i hviih mot ,an1 fond, det lilla portrattet af en den raraste gamla, dam i neglige och tinninglockar - ack, en typ som mart nog ej torde ha ni&nga representanter kvar! - samt den stora, synnerligen lyckligt komponerade barngruppen mdste vi,

. d% utrymmet ej medgifver oss att nummer efter nummer genomgA utstallningen, Iiimna portratten for att stiga ett par ord om fru Thorells genremtilningar. De af dessa, som harrorn frAn konst-

Page 13: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

narinnans vistelse i Holland, torde val snarast. vara att betrakta som studier. Mera allvarligt genon~ford ar den antagligen i slutet b. nf kttiotalet utforda a P i balkongen a , en ung flicka i kroppsstorlek, sedd i profil och som,'rned handerna nedsjunkna i knat och ogonen clrunknade i nBgra blomn~or pQ bordet framfor henne, tydligen i .tankama soker upp den som skickat dessa: Det kantbelysta, tticka hufvndet Br ett stycke indning af den art, som nu ej stir mBnga till buds att prestera, och den tilltalande taflan ar i sin helhet karakteristisk for den tid den mBlades, d% annu ej impressionism och symbolism drifvit den natuitrogna verklighetsskildringen och med den ))la.belle facture)) pQ flykten. Hildegard Thorell har emel- lertid genom denna utstallning visat, att hon under Brens lopp hvar- ken tappat bort hvad hon en gQng kunnat eller fastnat i nQgot visst manbr eller reaeptmQleri, u ta i frisk triider hon infor hvarje ny uppgift och lBter naturen .sjiil£ bestamma fargsknla och behand- ling, s% som hvarje sann, konstn8r alltid har gjort.

I Konstforeningens gamla lokal var Elisabetlh Xeysers utrttdl- ning anordnad. Den till 177 numrner uppg%ende lcatalogen om- fattade sex underafdelningar: portratt, taflor, studier, skisser, kopior och pasteller. Att detta nurnmertal kunnltt bli s& h6gt farst&r ruan rednn genom lratalogens egna ord: ))Utstallningen afser att gifva en s& vidt miijligt allsidig bild ,af ej blott hennes konstnarsskap, sidant detta vary nar hon nitt dit i sin utveckling hon vid sin bortgAng hunnit, utnn afven a£ denna utveckling, s&dan den under sin glng framHt gestaltade sig)). Men man hade ej helt kunnat fullfol ja denna pietetsfulla plan; s ett iclre obetydligt antal fram- st&ende och representativa arbeten)), hvilka det icke varit mojligt att f B till Stockholm, wmest pB grund daraf, att de iiro forsilda till ntlandet B, saknades pQ utst5llningen.

PortriittmQleriet 8r den konstart Elisabeth Iieyser mest idlrat, men man undmr, om detta ej varit mer en foljd af omstandigheter- nas kraf iin af konstniirinnans egen drift. Bland de utstiillda ))taf- lornn)) finnas namligen nsgra, som forrsda dels ett s& .fint sjSilslif, dels utt a% stort miisterskap i fargen att den, tanken ovillkorligen installer sig: har har ,Elisabeth Keyser varit inne pH sitt riitta om- dde , hiir borde hon fritt ha fAtt utveckla sig. . Den liggande flickan i ))Dlarsk Stigs dottrar)) Hr vackert koinponernd och rent af harlig i fiirg, dar hon med sitt roda h&r och sin rosiga karnation ligger

Page 14: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

insomnad i ljungen. ~ S i s t a vAren:), den lilla sjuka flickan, som man baddat omkring med kuddar och filtar i en st01 nte p l gHrden un- der blommande appletrad och som trott somnat in med den lilla handen hdrdt sluten om nAgra halfrissnade angsblornmor, iir ett liku godt konstnarligt arbete som amnet iir rorande. - :>Yvonne2 Zir en liten elegant pariserunge, i sin hvita promenaddriikt placerad midt uppe i en stor -svart pels, en verkligt fiirgfin bit mileri, hvilket ocksB galer om studiehufvndet, aTill fest )) kalladt. Dessa bbda, signerade 1886 och 1881, piminna nAgot om miistaren Munkaczy och iiro kanske ocksB tillkomna under intryck af hans konst, som just i Attiotalet hade sin glansperiod. - Det redan 1880 rnHlade Kristus- hufvudet ii.r en allvarlig studie, och i den ofilllbordade ~ J u n g f n ~ Maria med barnet> kampar en varm och innerlig kansla efter ut- trycksmedel.

I Atergifvandet af sin moders drag har Elisabeth Keyser nBtt hojden af sin portriittkonst, och ehuru man nu tyviirr ej fick dterse det pB Stockholmsutstallningen 18% exyonerade, sedermera af Gote- borgs museum kopta portriittet i olja af fru Kegser, var ett mindre knastycke i pastel1 ett vackert vittnesbord om hvad syrnpati och konst i forening kunna iistadkomma. Det storre sjiilfportrattet ar ocksi en vHllyckad bild med en behaglig ljus-, skugg- och farg- verkan. Att Elisabeth Keyser -varit en omtyckt portrattndlarinna, som med rutin utfort sina nppdrag, framglr af alla de utstallda portriitten, till storsta delen af darner ur societeten, hvaribland dock afven f orekornma niigra of ficiella herrportriitt.

Bland de till inemot ett gttiotal uppgbende skisserna tilltalade m h g a genom sin friskhet, och Elisabeth liegsers goda fiirgsinne fick bar ett omedelbart uttryck. Att hennes pensel wri t i farten bittida och sent: till fasttagandet af en flyktig naturstamning, till en snabb skissering af folklif p i hafsstranden, till forevigandet af en munter stnnd i den fortroliga vhkretsen, diirom bara alla dessa bitar vittne.

Ned omniimnandet af tv% fortjiinstfulla kopior efter R.exnbrandt (B Johan Sobiesky D) och Nurillo ( ~ T v d iinglar~) frdn Eremitage* i Petersburg fb vi afsluta denna rBsumB af Elisabeth Kepers-utstiill- ningen. SBkerligen hade det ju okat dennas intresse, om ma- larinnans opera omnia i bokstaflig mening dar forekommit, men son1 det nu vary .fick man ju i alla fall en helgjuten bild af den talang- fulla konstniirinnan, som midt uppe i sin brinnande verksamhet slrulle pkordas nf doden. Eko.

Page 15: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

.Vandrande sparkassa.

E n hvar, soin har sin verksarnhet bland de fattiga, har siilcer- ligen emellandt gjort en iakttagelse som iir &pad att i borjan fram- kalla for~dning och missmod, den niimligen, att utgifter goras for alldeles onyttiga saker, ja for sBdant som synes ej ens kunna bereda den ringaste gladje 'eller trefnad, och d6t faitan medel till det nod- vandigaste ofta nog saknas. Om man tanker efter, s% finn&r ma.n emellertid, att obeniigenheten att l%ta onodiga ntgifter st& tillbaka for nodvandiga iir tiimligen lrarnkteristisk. for alla klasser i d r t land, och en f6ljd diiraf ar att de flesta hafvn intet sparadt till sv&ra . tider, dB sjudcdom eller arbetsloshet intrMa. Att detta ar ett fel &r dock p%tagligt, och foljaktligen bor man soka belrampa det. Allvar- liga anstrangningar i detta afseende hafvzt oclr gjorts under de sista decennierna. Hiirom vittna sparbankerna med sina standigt okade insgttningar, de . vasande fors5ikringslcassorna, sjukkassorna m. m. Det ar emellertid otvifvelaktigt att gnnu mycket behofver goras for att den nppfnttningen skall blifva ratt lefvande hos ~ 4 r t folk, att det ar btittre att undvilra onodiga utgifter och i stallet hafva n%got i reserv.

Ddet vill synas som skulle tidpnnkten nu mBhBnda vara lamp- lig att har i Stockholm forsolra form& den fattigare befo1kniage.n att med mera intresse omfitta sparlcasse-idbn, genom att g6ra den kiind enligt en metod, sorn i England rBtt 18nge varit anviind 6ch som dar visat sig gore synnerligt . god nytta. Om man ocksH skull'e k n n h antaga, att all; karma till postsparhankerna och veta att spar- miirken for 10 ore fB kopas p& postlcontoren, .s& iir det dock ett ganska stort steg emellan den oklara kannedomen hsrom och be- slutet att tillgodogora sig ett sBdkt tillfiille att kunna f B i sakert forvar lamna det lilla man for iigonblicket kan afvara. ~ R v a d tjanar det till att spara ett tioore>), tanker man, )>slrall man for clet klada

sig snygg och gB till postkontoret, sB tar det s& ling tid, att den fortjanst, som darigenom gBr forlorad, iir mer vard Bn det som sparas, och for ofrigt,, tillagger den, son1 infor sig sjalf vill s t t som riktigt omtiinksam och foist&ndig, ,man sliter skodon for lilca mycket som '

man satter in, s% att det ar ingen id6 att gora det, forran lnan kan afsatta en niigot storre sumnia.)) Medan man viintar p% att f & ihop denna, rinna emellertid tioorena ut mellain fingrarna, 'och man fk sldrig nBgot att satta in, det vill ej ens racka. till det man behofver.

Page 16: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

86 giir det ofta till hgr, och sannolikt var det s i afven i Eng- land. Men de praktiska engelsmiinnen besloto att lBta sparbanken g l till den insiittande istallet, dd man ej kunde f G insiittaren att g t till sparbanken, och s6 uppstodo de vandrande sparkassor, som nu inom en mangd olika cen'ra i det myllrande, ofantliga London och iuom mBnga andra af Englands stiirre stiider uppsada den fattiges pennyslantar och giimma dem fit agaren, hvilken flr dern tillbaka som en samlad summa, d i .nilgot s~rsliildt kriifver det. PA det sattet besparas nu Brligen m b g a tiotusentals pund sterling.

I borjaa omfattade verksamheten ett par hus eller kvarter, ocli inom detta omrgde bekantgjordes foretaget genom fiirsamlingens kyrkoherde eller niigon annan diir vBl'kand och ansedd person. Ran tillkannagaf, att hvarje vecka skulle pb en bestamd dag och tid'- vanligen afloningsdagen eller morgonen darpii - en person kornma och efterhora, om dar fimneu nkgon som hade lust att i sparkassan insatta en slant, vore den iin s& liten. I den mbn som det blef okad ti l lghg pB personer, som ville Btaga sig uppdraget att tjiinstgora som insamlare, vidgades omridet for verksamheten och omfattade sB smhingom hela gator. Nya centra uppdtodo och utbredde sig, och nu aro viirldsstadens fattigagte delar ofverdragna med ett niit af dylika vandrande sparkassor. Den forsta tidens skord var ytterst liten, men veclra efter vecka aterkom ; sparbanksfrum, som. beniim- ningen snart blef, ty det var mest darner som gingo, och s i slnti- ningoln olrades antalet insattare och summorna riiste, och inoni jam- forelsevis kort tid insattes riitt afsevarcla belop11 inom itistrikt, diir rningen misstrostat om att en enda penny skulle kunna liimnas p i grund af den dar rBdande fattigdomen. JIer an en ,)sparbanksfrw, soln forut besokt samma trakt for att dela ut red- och matpo- letter och som kiinde Jet granslosa elande, sorn rddde diir, fann rned forv&ning att hon mottogs vanligare och gladare nu, d& hon besokte hemmen for att insemla pengar 5in c% hon kom som gihare, och den tucksamhet familjerna visade, d% de af henne p i begiirnn bterfingo sina egna sammansparade medel, ra r l h g t storre Hn den som forr inott henne, d& hon kommit med en giifra af hiigre riirde. Det v3r ock forvgnande att se, hur mycket mera de besparacle medlen riickte till iin de skankta. Mer an ett hem fick s i srnilningorn en helt annan pragel tin den som fiirut hvilat darofvcr. Sjiilfaktningen steg i den m8n man bSrjade kanna sig lefoa ej blott fijr iigonblicket, och dB man fann att det i langden knnde blifva summor iifven af smii slantar, andrades lefnedssattet ctiirefter. Det iir ej heller s&

Page 17: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

135

litet som ))sparbanksfrun)) raddat frQn att forstoras pQ krogen, och. hvarje sQdan slant har dubbelt varde: den ar sparad till nytta och. gladje i stallet for att skada och olyckliggora,

SQdan iir , erf arenheten f r h England. Skulle vi nu ej har i vQr hufvudstad kunna gora samma for-

sok och hoppas pQ samma resultat? Val inotas iifven vi af den invandning, son 1st hora sig i England, att de, for hvilka saken, egentligen skulle vara afsedd, Siro s& utarmade, att det 5ir ett h&n sltt tala, om att spara. Det ar viil mojligt att det skulle visa sjg cttt f6rhQllandena verkligen aro sQdana i en del hem, men gtslrilliga borde man dock kunna g a p s med ett sQdant foretag, och i hvilket fall som helst skulle man f Q en kannedom, som man nu aldrig kan ernb, om mQngas lefnadsvillkor och darigenom sattas i stQnd att battre forst&, hvilka Btgkder som kunna vara till verkligt gagn. BlHnga nllnniskor finnas, som garna vilja gora nbgot for andra, men som stannat vid det negativa resultatet, att ined g&fvor allena gor man s~ l lan nBgon nytta. Vid ett foretag som detta skulle ett. tillfalle gifvas att rned en viss grad af personlig uppofiing komma till en mera positiv Qsikt om hvad som skulle kunna vara att gora. For att Qtaga sig ett dylikt viirf fordras blott att kunna disponera ett par timmar af sin tid pQ en besttimd dag i veckan och sb att vara fast besluten att iakttaga ordning och regelbun- '

denhet. Man f%r hvai-ken uteblifva ellai- komma pB orstt tid, ty diirigenom f orloras latt ;f ortroendet, och nasta gRng man komrner blir nog intet .sparmarke kijpt. Man f & r ej heller fortrottas, om det ock lange ser ut som vore arbetet fbfangt. F h inan att borja med blott en eller tv&, som hvarje vecka vilja klipa ett tioBres spar- marlre, s& har man ej g&tt sina steg fijrgafves och har gjort mera gagn an om man skankte bort mingdubbelt den insamlade summan. HAller, man blott ut, s l blifva de nog sm8ningom flera som viljn vara med om saken, ty den ene talar om for den andre.

For att amrdna en ,vandrande sparkassa)) fordras .inga stora apparater, inga dyra omkostnnder, men mange villiga och ihardiga medhjiilpare Bro af noden. PQ F. V. 0. centralbyrg ar en plan for arbetet uppgjord och den soln vill hjiilpa till med dennas realiserande torde godhetsfullt anmala sig dSir (Qt: Wygatan 36) for narmare samsprAJc om saken. NQgra storverk kan visserligen en dylik kassa ej direkt tankas utfora, men det ar en btgard i riitt riktning, och verkningarna kunna blifva af oberaknelig betyd&e.

A. klontelius.. -

Page 18: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

Utbildning af barnaviirdarinanor och barnens uppfostran 'fiire skolgldern utgjorde timnet for en disk~zssion, som Fredrika-Bremer- Forbundets samkviimskomit6 fredagen den 17 denn:*s anordnat B H~zshllls- sholan V. TrlidgArdsgatan 19. Som ordforande fungerade frn Kerstin Boh- nzcrn och inledningsforedraget liolls af friiken J i w i c t Aspplnrtn, som redo- gjorde for utlandets itggrder for teoretisk och praktisk ~ztbildning at'

I barnavhdarinnor samt slutade med att framliigga ett detaljeradt forslag till inriittandet a l en anstalt for detta iindamA1 i Stockholm.

Sedan diirefter froben Edith Stren!jell 18mnat upplysningar om dc? s. k. follrtradgbdarna i Helsingfors, fijljde en liflig och sakrik diskussion, som varade tv8 timmar och i hvilken fiiljande talare yttrade sig: froken Gertr-ztd Adelbol;q, fiyrkoherde Landqcist, professor U i w n , frijken (Jccittcan- baunz, froken Lil7.y fingstriinz, fru f.'eder.Llorrt, frokrn IIildct Cwelli, fru Palnze och fru \\'icander. Talarne ansiigo i allmiinhet, att en teoretisk och praktislr utbildning fiir barnavcirdasinnor rorta hiigst ijnsk~iird ocll ahens% betonades starkt, att modrarna bellijfva storre insikter i hygien each h&lsov&rd iin de vanligen pliiga besitta.

Eftersom f d g a n icke ansags tillriickligt utredd, tillsattes af motets .deltagare en komitk, som fick i nppdrag att anordna en ytterligare diskus- sion oEver samma Bmne.

Dagny shall i ett komm!~de hiifte IBmna en utfijrligare redogorelse for den frAga, som i har berorda Ciskussion behandlats.

En biografi af fru Anna Wierta-Retzians, undertecknad med det k k d a miirket Allun Berg, st& att l&sa i 10:de liliftet fijr Bret nf ~Deutsche Hausfrauenaeitun,os. -

Dohtor Lefflers bok om Stockholms arbeterskors lefaadsfijrha- landen refereras i ~Deutsche Hausfrauenzeitung~ n:o 11 af friiken 3Iarie Hiittig. -

S6arumerskestipendium. I finska uH~~frudstadsbladet,, 1Bstes i forra mhaden en reseberiittelse, forfattad af t v i sommerskor, l~vilka meii hjltlp af ett stipendium B 560 mk, som de erhiillit genom Finsk Kvinno- forenings bemedling och till hvilket fiireningen bidragit med 100 mk, un- der det 400 hade lemnats af senatens handels- och industriexpeilition och 50 af enskild person, forra somrnaren foretogo en t v l miinaders studieress till Kopenhamn och Stockholm. I Kopenhamn deltogo de i arbetet p i .Magasin du Hordn samt besokte nOgon tid ~ D a n s k Kvindesamfunds Fag- skole for Syersher~, och i Stockholm fingo de tilltrade till Holmbloms Kapp- affltr och K. M. Lundbergs hvitvaruaffiir,

Page 19: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

Nyhet ! Nyhet ! gaff elput sar en

biir varn en viilltom- inen ayhet f. 11vnr,ja 11 usmodor ii,€vensom

: forrestnura!ltcro. hotellcrctc.hr stL11- bar fiir olika grofva gafflar. Pris kr.2: 25 ])r st .

Saljes ihvasje vB1- sorterad jern- o. bo- siittningsafflr samt i parti hos

B, A, Hjorth & C:o, . Klara Norra Kyrkog. 5,

Stockholm. A. T.,: I4

Kont. 1135. &On. I',:tgr. 98 94. 1419.

-

hydcladt och obryddctclt. at' v i r egen s3 inycket omtyckta s m i i l t n i n g : f innc*u nu ntt erli%lla mot efter1o:d

i 1.2 '1, kgms spannar k 64 ore pr kg. 4 25 D baljor h G2 * s a

i 50 v dsittler i~ GO i ,, 3

~ush~l l sost , hellet, prima i 18-13 kgms ostas. tillveskad vid v8sa ostEabriher i bstosl),

. Strbfvelst,orp, Lonhult och Eageltofta, esp. till BterlorsSiljrtre h 60 iire kg. ernot efterliraf. SAMUEL & t o , ~storp.

Platser for

kvinliga tradgardselever finnas nu anmalda HFredrika-Bremer-Forbundets byrH, 54 Drottninggatan, Stockholm.

Page 20: SOCIALA OCIP EITTERARA INTRESSEN · Tviinne stipenclier utdelas fiir innevarandc Ss, ett B kronor Fem; hundra och ett h. kronor Fyra hundra. Kompetent siikande iir kvinna, som aflagt

- 6 fryckark. 0 0 - 4 .

2 g I'risd , f ?;I* 7d 4 I;@ I?!/ : 3 2 Ffi1' W ( ~ / ( W / I M I ' (!t' $'/'f.f?/'i~i~!-~~,'(:~/t( i ' - ? ? k 1 , t f d d . . . i;'. .';,.Y).

P . ' Fib icke a~n l /o~ , /~ero r! f A*rrbqihr- 1 3 , ~ l r ~ ~ i 7 . i 'L1b~wdf~f 11 ;~,oo. - 5 =: FOI.I~~~~Z~~.S~~~~!(~I~JSI~III((/~ j)r.ci/./rnlfJrui.r! ri J;.r.t7i~iR~tr-1'-:~.r11~cr~~.XI'ut.b1r~e-

d b' t7ds byrci. Bd Dro t f~ im-jy,fmJ prnw,,/ l i y . i t c l l ~ ; i/mlcb7.4 g,os/(t/rcrwis~ i ly . -= w 5 Icke ~Z/*/)I~I/(~,~IIIP(~/~~I!II/(I,. k w j ~ ~ i J I I - P I I ) * I I I ( ~ ~ - ~ ~ ~ - ( ! . (1~78 rid (u'h postm- 0 d l t ltcr .i ~ilief , dds p i j?it./)tc~~t?,~l,!/r*~B I ) . t F7s i{ fwu 110s /I;., ' h 1 d h ~ d l t ~ . e;: hsnummer kunna orha"1;h.s 6 Fre4?'ri,4a-Brm EP-FGrbundets bymi

I m = .- L b a ti l l e f t pris a f 30 are fota enkelhiiffe. a3 &I=

F" b ' 23 F

upptagas a r 8 f riiken Imgebnr*g Ber*gqdrG,n. 31 d~fermnlms~atan 31.

c = O . Z Z b S z - - ~ ..* - G Adresser: 2 s=,L " .d C

.a (/I Fredrika- Bremer- F6rbunde t : Dt*o t tningga tan 54. Rikstelefon 2 i 6.2. E'iirbundeta b y x ii:.:wn 1 L - i . Ail~n. tt4. 48 16.

F. V. 0. Centrulbyrd: Stora Nygatan 36 Rikstelefon 15 dti - A I ~ I J I . rc*!r:fon 27 13

gil. u n d e r vintern iippen dla helgt'sia daqw. ulonl liird~gur. Id. 10 - 4. Yik ~ ~ d p s d ; ~ ~ ! d e kl, Jfb- 11. - -. -

F6reningen Handarbetets vdnner: Brunkebergstorg 18. a! 6ppet IO-.;.

-- -- - - - . .-- '- - Stockholm, Aftoublndete tryckeri, IwiJ.