somborske novine

of 30 /30
СОМБОРСКЕ НОВИНЕ www.somborskenovine.co.rs GODINA LIX BROJ 3050 PETAK, 7. DECEMBAR 2012. CENA 40 DINARA YU ISSN 0038-1276 ДОДЕЉЕНА НАГРАДА „ЈОВАН МИКИЋ СПАРТАК“ ZU APOTEKA “ZLATNI LAV” Sombor, Pariska 6 Telefon 442-666 Radno vreme od 7 do 20 FABRIČKE CENE LEKOVA Apoteka u Sportskoj ulici bb radi i nedeljom od 7 do 13 POLIKLINIKA DR STOJAČIĆ 442-881 STAPARSKI PUT 22 OBAVEZNO ZAKAZIVANJE NA TELEFON 442 - 881 Стр. 30 РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ ОБЈАВИО ПОДАТКЕ О НАЦИОНАЛНОЈ СТРУКТУРИ СТАНОВНИШТВА ПОСЛЕ ПОПИСА 2011. ГОДИНЕ У ХАЛИ “МОСТОНГА” ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ ХРАНЕ И ВИНА СОМБОР САЧУВАО БОГАТСТВО НАЦИЈА Најбројнији народ на подручју града Сомбора су Срби, затим следе Мађари, Хрвати, Буњевци, Роми и припадници још двадесетак признатих нација, показују резултати пописа становништва Стр. 8 Стр. 10 ЛАУРЕАТ СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА СОМБОРА ЗАКАЗАНО ВАНРЕДНО И РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ДАНАС О РЕБАЛАНСУ, У УТОРАК О БУЏЕТУ Стр.2 У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ ПОЧЕЛЕ ПРОБЕ НОВЕ ПРЕДСТАВЕ НАКОН ДВА МЕСЕЦА РАДНИЦИ УЉАРЕ РЕШЕЊЕМ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА ВРАЋЕНИ НА ПОСАО У ОЧЕКИВАЊУ СУДСКЕ ОДЛУКЕ Инспектор рада утврдио да су пра- ва радника очи- гледно по-вређена НАЈАВЉЕН ПОЧЕТАК ИСПЛАТЕ ИЗ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА СТИЖЕ НОВАЦ ЗА ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА? ЧЕТВРТА ВИНСКА СВЕТКОВИНА Најзначајније спортско признање у Војводини – награда „Јован Микић Спартак“ овогодишњим лауреатима уручена у Хотелу „Норцев“ на Иришком венцу Након вишемесечне паузе Фонд за капитална улагања АП Војводине наставља са измиривањем обавеза прeма извођачима радова за одобрене пројекте у граду Сомбору Стр. 5 Стр. 3 МЕЂУ ГЛУМЦИМА И СВЕТОЗАР ЦВЕТКОВИЋ Стр. 6

Author: gervasijus

Post on 28-Apr-2015

297 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

07.12.2012. - somborske novine

TRANSCRIPT

Page 1: Somborske novine

СОМБОРСКЕНОВИНЕ

www.somborskenovine.co.rs

� GODINA LIX � BROJ 3050 � PETAK, 7. DECEMBAR 2012. � CENA 40 DINARA �

YU ISSN 0038-1276

ДОДЕЉЕНА НАГРАДА „ЈОВАН МИКИЋ СПАРТАК“

ZU APOTEKA“ZLATNI LAV”

Sombor, Pariska 6Telefon 442-666

Radno vreme od 7 do 20

FABRIČKE CENE LEKOVA

Apoteka u Sportskoj ulici bb radi i nedeljom od 7 do 13

POLIKLINIKA DR STOJAČIĆ 442-881 STAPARSKI PUT 22

OBAVEZNO ZAKAZIVANJE NA TELEFON

442 - 881

442-881

Стр. 30

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ ОБЈАВИО ПОДАТКЕ О НАЦИОНАЛНОЈ СТРУКТУРИ СТАНОВНИШТВА ПОСЛЕ ПОПИСА 2011. ГОДИНЕ

У ХАЛИ “МОСТОНГА” ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ ХРАНЕ И ВИНА

СОМБОР САЧУВАО БОГАТСТВО НАЦИЈАНајбројнији народ на подручју града Сомбора су Срби, затим следе Мађари, Хрвати, Буњевци, Роми и ▀припадници још двадесетак признатих нација, показују резултати пописа становништва

Стр. 8

Стр. 10

ЛАУРЕАТ СПОРТСКИ САВЕЗ ГРАДА СОМБОРА

ЗАКАЗАНО ВАНРЕДНО И РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

ДАНАС О РЕБАЛАНСУ, У

УТОРАК О БУЏЕТУСтр.2

У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ ПОЧЕЛЕ ПРОБЕ НОВЕ ПРЕДСТАВЕ

НАКОН ДВА МЕСЕЦА

РАДНИЦИ УЉАРЕ РЕШЕЊЕМ

ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА ВРАЋЕНИ НА

ПОСАО

У ОЧЕКИВАЊУ СУДСКЕ ОДЛУКЕИнспектор рада ▀утврдио да су пра-ва радника очи-гледно по-вређена

НАЈАВЉЕН ПОЧЕТАК ИСПЛАТЕ ИЗ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

СТИЖЕ НОВАЦ ЗА ИЗВОЂАЧЕ

РАДОВА?

ЧЕТВРТА ВИНСКА СВЕТКОВИНА

Најзначајније спортско признање ▀у Војводини – награда „Јован Микић Спартак“ овогодишњим лауреатима уручена у Хотелу „Норцев“ на Иришком венцу

Након вишемесечне паузе Фонд за ▀капитална улагања АП Војводине наставља са измиривањем обавеза прeма извођачима радова за одобрене пројекте у граду Сомбору Стр. 5

Стр. 3

МЕЂУ ГЛУМЦИМА И СВЕТОЗАР ЦВЕТКОВИЋ Стр. 6

Page 2: Somborske novine

2 7. XII 2012.

ПРЕТПЛАТА 3 месеца 1.001,00 дин.6 месеци 2.002,00 дин.12 месеци 4.004,00 дин.

ЗА ИНОСТРАНСТВО 3 месеца 2.626,00 дин.6 месеци 5.252,00 дин.12 месеци 10.504,00 дин.

Издавач: Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност “Сомборске новине” СомборДиректор: Срђан ВучуревићВД главног и одговорног уредника: Љубица ЗелићТел. 438-161Славица Мишић, заменик главног и одговорног уредникаРедакција: Политика, друштво: Никола Живановић Култура: Никола Маширевић Друштво, млади: Тамара СтојковићСпорт: Симана МатковићЛектор - коректор:Марина ВујаковићТехничка припрема: Дејан Палић Синиша Стојановић

Шеф маркетинга: Нагорка Мартић Пропагандиста: Јасмина Mудринићтел/факс [email protected]Еко служба: читуље, мали огласител: 417-040sо[email protected] Адреса редакције: Сомбор, Трг слободе 1/1, Градска кућа, собе 17, 18 и 19 Телефони: редакција: 421-469, 421-479,421-483, E-mail:[email protected] Жиро рачун:Војвођанска банка355-1034350-11 Штампа: Штампарија “Графопродукт” Нови Сад, Десанке Максимовић 52. Први број “Сомборских новина” изашао је 28. маја 1954.Лист “Сомборске новине” је уписан у регистар јавних гласила који се води у Покрајинском секретаријату за информације АП Војводине под редним бројем 147. На промет овог гласила плаћа се порез. Рукописи и фотографије се не враћају. CIP - Каталогизација у публикацијиБиблиотека Матице српске, Нови Сад ISSN 0038-1276 COBISS. SR-ID 16197122

СОМБОРСКЕНОВИНЕ ЗАКАЗАНО ВАНРЕДНО И РЕДОВНО ЗАСЕДАЊЕ

СКУПШТИНЕ ГРАДА

ДАНАС О РЕБАЛАНСУ, У УТОРАК О БУЏЕТУ

ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ СОМБОРА ЗА 2013. ГОДИНУ

У КАСИ 2,5 МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА

ОСМИ ДАН

Ванредна седница Скупшти-не града Сомбора заказа-на је за данас (петак, 7. де-

цембар), са почетком у 10,00 часо-ва. Према предлогу дневног реда, који је председник Скупштине града мр Синиша Лазић упутио одборницима, на седници ће се разматрати: Предлог одлуке о првом ребалансу буџета града за 2012. годину, прве измене и допуне програма пословања ЈП и ЈКП за 2012. годину. Пред одборницима ће се наћи Предлог одлуке о другим изменама и допунама Oдлуке о оргaнизацији Градске управе града Сомбора, Предлог одлуке о првим изменама и допунама Oдлуке о јавном правобранилаштву града Сомбора, Предлог одлуке о трећим изменама и допунама Oдлуке о правима у социјалној заштити из надлежности града Сомбора.

На ванредној седници разматраће се и предлог за оснивање Високе школе ликовних и примењених уметности струковних студија у граду Сомбору, те извештај о извршењу Oдлуке о буџету града за 2012. годину за период јануар-септембар. Одборници ће усвојити и програм рада Скупштине града за 2013.

годину, а потом размотрити и тачку избори и именовања.

Четврта редовна седница Скупшти-не града заказана је за 11. децембар, са почетком у 9,00 часова. Према предло-гу дневног реда, одлучиваће се о буџету града за 2013. годину и одлукама које су у функцији реализације буџета, као што су Одлуке о локалним комуналним таксама на територији града, градским администра-тивним таксама, четвртим изменама и до-пунама Oдлуке о грађевинском земљишту, другим изменама и допунама Oдлуке о накнади за заштиту и унапређивање жи-вотне средине на територији града, првим изменама и допунама Oдлуке о висини пореских стопа пореза на имовину. Од-борници ће се изјаснити и о утврђивању вредности бода за утврђивање висине месечне закупнине пословног просто-ра и гаража на којима је носилац права коришћења град Сомбор...Одборници ће размотрити и иницијативу Групе грађана „Бољи Сомбор“ у вези са активностима на изградњи државног пута првог реда Бездан-Сомбор-Врбас, те информацију о активностима око преиспитивања цене ис-поруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“.

Чланови Градског већа на 22. седници, одржаној 30. новем-бра, утврдили су: Предлог од-

луке о првом ребалансу буџета града за 2012. годину, Предлог одлуке о буџету града за 2013. годину и прихватили информацију о извршеној ревизији зав-ршног рачуна буџета за 2011. годину.

Према речима начелнице Одељења за финансије Мире Јовићевић, основни разлог за приступање првом ребалансу Одлуке о буџету града за 2012. годину јесте потреба за укључивањем „прене-тих средстава“ из претходне буџетске године и потреба већине буџетских ко-

рисника за преструктурирањем сред-става у односу на постојеће одобрене апропријације. Осим тога, поједини буџетски корисници исказали су по-требу за већим обимом средстава за поједине намене како би могли несме-тано функционисати до краја буџетске године.

- Ребалансом је извршено увећање буџетских средстава за област друштве-них делатности у износу од 43,1 милион динара, расходи у комуналној области увећавају се за 45 милиона динара, док су средства за функционисање скуп-штинског, извршног органа, одељења и служби Градске управе и Градског јавног правобранилаштва већа за 8,8 милиона динара – образложила је на-челница финансија Јовићевић.

Првим ребалансом Одлуке о буџету укупан обим средстава се увећава за 394,3 милиона динара (195 милиона су пренета средства из претходне го-дине, кредити износе 20 милиона и увећани приходи 199,2 милиона ди-нара), што значи да буџетска средства износе 2.439.632.595 динара.

Чланови Већа су утврдили и Пред-лог одлуке о буџету града за 2013. го-дину. Према предлогу плана бруто буџета у 2013. години, буџетска сред-ства износиће 2.530.307.000 динара, од којих планирани приходи буџета износе 2.385.742.000 динара, а 144.565.000 ди-нара су средства индиректних буџетских корисника, која би требало да се остваре из осталих извора финансирања.

- И у наредној буџетској години коришћење буџетских средстава биће крајње рационално и рестриктивно, уз примену мера штедње – речено је на седници Градског већа.

У структури прихода највише су заступљени приходи од пореза - 1.511.000.000 динара, транферна средства - 407.000.000 и други при-ходи 474.000.000 динара.

Према предлогу, на расходној стра-ни буџета планирано је 919 милиона динара за комуналну област, 817,5 милиона планирано је за друштвене делатности, за функционисање Град-ске управе, Градског већа, Скупштине и Градског јавног правобранилаштва 393 милиона и за расходе опште на-мене 256,2 милиона динара.

- Буџет у наредној години задржа-ва одређене социјалне компоненте и социјално је одговоран. Планира-на су средства за функционисање Народне кухиње током целе годи-не, средства за једнократне новчане помоћи корисницима услуга Центра за социјални рад, накнаде за незапо-слене породиље и труднице и друга социјална давања – речено је на сед-ници Већа, а саопштава Одељење за скупштинске и извршне послове Градске управе.

ЖУПАНИ СЛОВЕНАЧКИХ ОПШТИНА ПТУЈ И ХАЈДИНА У

ПОСЕТИ СОМБОРУ

У радној посети локалној самоуправи прошле недеље боравили су др Штефан Челан, жупан општине

Птуј и мр Станислав Глажар, жупан општине Хајдина из Словеније. Градоначелник Сомбора Немања Делић, са сарадницима, разговарао је са гостима о могућностима институционалне, привредне и културне сарадње, саоп-штено је из Одељења за скупштинске и извршне посло-ве Градске управе.

- Град Сомбор и словеначке општине Птуј и Хајдина имају реалну основу да остваре сарадњу која је у заједничком интересу. Са општином Птуј, са аспекта ве-личине и броја становника, али и привредних, културних и туристичких ресурса сарадња може бити свестранија. Сарадња са општином Хајдина више би могла бити усмерена на област спорта и културе – општи је утисак након радног састанка представника града Сомбора и представника општина Птуј и Хајдина.

Састанку су присуствовали и Ернест Веселовски, директор Развојне агенције града Сомбора, Владислав Кронић, начелник Одељења за привреду и Михаел Плац, шеф Одсека за локални економски развој.

Др Живорад Смиљанић, председник општине Апа-тин, присуствовао је другом делу састанка и предста-вио потенцијале Апатина. Након обиласка града и по-сета појединим установама културе у Сомбору, гости и домаћини су, према плану радне посете, састанак на-ставили у Апатину.

С обзиром на то да су гости упутили позив за узврат-ну посету, претпоставка је да ће се тада конкретизовати сарадња у појединим областима, каже се у саопштењу.

ДОБРИ ИЗГЛЕДИ ЗА УСПЕШНУ САРАДЊУ

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА НЕМАЊЕ ДЕЛИЋА

Начелница финансија Мира Јовићевићи градоначелник Немања Делић

Градоначелник Немања Делић и начелница Одељења за финансије Градске управе Ми-

ра Јовићевић, у среду, 5. децембра, одржали су конференцију за новинаре на којој су предочили најзначајније карактеристике Предлога одлуке о буџету за 2013. годину, чије је усвајање заказано за уторак, 11. децембар.

- Осим уобичајеног усклађивања пратећих буџетских одлука за пројектовани ниво инфлације, не планирамо никакве нове намете грађанима у 2013. години. Штавише, предвиђено је укидање десетак разних такси и накнада – изјавио је гра-доначелник Делић.

Буџет за следећу годину предвиђа већа издвајања за социјалну заштиту, односно за Народну кухињу, пројекте геронтодомаћица и персоналних асистена-та особа са инвалидитетом. Градоначелник Делић је нагласио и повећање средстава за област здрав-ствене заштите, где су увећане ставке за улагања, набавку опреме и зараде. Предвиђена су и већа средства за наставак пројекта запошњавања мла-дих лекара, као и накнаде за незапослене трудни-це и породиље..

По речима начелнице Јовићевић, буџет за 2013. годину је креиран на реалним основама, а у бру-то износу планирано је остварење 2,53 милијарде динара прихода. Н. Ж.

БУЏЕТ БЕЗ НОВИХ НАМЕТА

Page 3: Somborske novine

7. XII 2012. 3

Пише: Славица Мишић, заменик главног и одговорног уредника

„Сомборских новина“

СЕДМА СИЛА

Сећате ли се сцене из једног домаћег филма у којој Јапанац говори ђацима како у његовој земљи „једу“ ђубре? Прича би могла да буде актуелизована ових дана када је објављена вест да је Шведска приморана да увози смеће како би наставила процесе рециклаже којима производи огромне количине електричне енергије и горива. У већем делу ове скандинавске државе, кажу, уопште нема смећа, а свега четири одсто заврши на депонијама.

Јапанац је, вероватно, мислио на овако нешто, што је нама, и након три деценије, мало теже разумљиво. Али, како нас све више упућују у функционисање богатих (нормалних) земаља, све мање им се ишчуђавамо. Не треба бити пословни геније и доћи на идеју како, након овог сазнања, побољшати спољнотрговинску размену наше земље са богатим севером. Ми њима смеће, они нама - дај шта даш. Чист добитак! Лепо смо га чували и неговали (смеће, ђубре, отпад), као да смо знали да ће кад-тад вредети читаво богатство.

У евентуалном споразуму о извозу смећа ипак би требало уградити неку заштитну клаузулу. Јер, ако останемо без депонија, можемо створити још веће проблеме. „Сакупљачи секундарних сировина“ остали би без посла, лекари без потенцијалних пацијената, фармацеути без купаца. Пси луталице остали би без дома и које мрвице приде, а „бајата“ штампа без читалаца. Поснија трпеза била би и за товљенике, које газде обрадују каквом контејнерском посластицом. Зато ваља добро размислити пре могућих преговора о овом извозном артиклу.Шалу на страну. Богати Швеђани (можда и

Јапанци, не само на филму), од отпада праве енергенте, а сиромашни МИ, гадљиви на смеће (?), грејемо се на струју! Можда баш на ону увозну, произведену од смећа. Има се, може се... Или - има се, не зна се... Колико само упорности треба, кажу стручњаци, да се политичарима утуви у главу могућност (и нужност) коришћења бар отпада са њива за добијање енергије. И наши људи у богатом свету то одрађују, сиромашнима не треба... Зато боље да нас пријаве као кандидате за извоз смећа, а не да извозимо само памет.

ИМА СЕ, НЕ ЗНА СЕ...

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ ОБЈАВИО ПОДАТКЕ О НАЦИОНАЛНОЈ СТРУКТУРИ СТАНОВНИШТВА ПОСЛЕ ПОПИСА 2011. ГОДИНЕ

За девет година, између два пописа становништва, Сомбор је изгубио више од 11 хиљада људи. Иако је нова демографска слика нашег града више него суморна, Сомбор је успео да сачува етничко шаренило као један од својих идентитета јер на овим просторима није ишчезла ниједна нација!

Према подацима које нисмо могли добити у Пописној комисији града Сомбора, а сада су постали доступни на сајту Републичког завода за статистику, у Сомбору и околним насељима живе припадници свих 21 нација које су биле категорисане на пописним обрасцима. Најбројнији народ на подручју

Сомбора и околине су Срби којих има 54.370 или 63,29 одсто. Затим следе

Мађари - 9.874 (11,49%), Хрвати - 7.070 (8,23%), Буњевци - 2.058 (2,39%) и Роми - 1.015 (1,18%), док су остали народи заступљени са мање од једним процентом у укупном становништву.

По бројности даље следе Југословени, Црногорци, Немци, Македонци, Албанци, Словаци, Муслимани, Румуни, Словенци, Горанци, Русини, Руси, Бугари, Украјинци, Бошњаци и Власи. Поред тога, у категорију „остали“ сврстано је још 489 грађана који су се пред пописивачима изјаснили као припадници других признатих нација, као што су Грци, Кинези итд. Управо због рубрике „остали“ није познат податак о укупном броју народа који живе у Сомбору, али се претпоставља да их има више од 30.

Није занемарљив ни број грађана који су се изјаснили по регионалној припадности. Њих је 1.479 или 1,72 одсто. На питање о националној припадности није се изјаснило 6.534 Сомбораца, односно 7,6 одсто.

Само у градском насељу живи 47.623 становника, од којих је 32.180 Срба, 2.863 Хрвата, 2.851 Мађара,

1.629 Буњеваца, 594 Југословена, 475 Црногораца и тако даље.

У поређењу са претходним пописом становништва из 2002. године, може се закључити да се национална структура становништва Сомбора није значајније променила. Евидентан је једино драстичан пад броја Југословена којих је било 5.098 или 5,24 одсто, а данас се тако изјашњава још 852 грађана или 0,99 одсто.

Н. Ж.

ИЗЈАВА НЕДЕЉЕ

Ервина Павличић, радница сомборске

уљаре

- Два месеца смо били без икаквих прихода, а проћи ће још толико док не примимо зараду. Највероватније ћемо зараду добити крајем јануара. Шесторо запослених од радника који су добили отказ, хранитељи су породице, односно једини запослени у породици, и све ово време били су без социјалног осигурања. Некима су искључили струју и телефоне. Обраћали смо се за било какав вид помоћи локалној самоуправи, Инспекцији рада, покрајинском омбудсману, Министарству рада, али без резултата.

МЕСЕЦИМА БЕЗ ЗАРАДЕ

СОМБОР САЧУВАО СОМБОР САЧУВАО БОГАТСТВО НАЦИЈАБОГАТСТВО НАЦИЈА

Национална структура становништва на подручју града Сомбора са околним насељима за 2002. и 2011. годину (Извор: Републички

завод за статистику)

● Најбројнији народ на подручју града Сомбора су Срби, затим следе Мађари, Хрвати, Буњевци, Роми и припадници још двадесетак признатих нација, показују резултати пописа становништва

Народ Број становника (попис 2011.) % Број становника

(попис 2002.) %

Срби 54.370 63,29 59.799 61,48Мађари 9.874 11,49 12.386 12,73Хрвати 7.070 8,23 8.106 8,33Буњевци 2.058 2,39 2.730 2,81Роми 1.015 1,18 415 0,43Југословени 852 0,99 5.098 5,24Црногорци 541 0,63 926 0,95Немци 494 0,57 339 0,35Македонци 171 0,19 167 0,17Албанци 118 0,13 100 0,1Словаци 117 0,13 117 0,12Муслимани 91 0,1 94 0,1Румуни 89 0,1 250 0,26Словенци 74 0,08 81 0,08Горанци 67 0,07 42 0,04Русини 62 0,07 75 0,07Руси 41 0,04 35 0,03Бугари 31 0,03 32 0,03Украјинци 23 0,03 27 0,03Бошњаци 22 0,03 30 0,03Власи 2 0,01 3 0,01Остали 489 0,56 674 0,69Рег. припадност 1.479 1,72Нису се изјаснили 6.534 7,6Укупно 85.903 97.263

ДИРЕКТНО

Page 4: Somborske novine

7. XII 2012. 54 7. XII 2012.

AK

TU

EL

NO

U TOKU IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA U GRADU НАЈАВЉЕН ПОЧЕТАК ИСПЛАТЕ ИЗ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Na vanrednoj sednici Magistrata slo-bodnog kraljevskog grada Sombo-

ra, 21. januara 1883. godine osnovana je Zanatska škola. Prošlo je 130 godina od te davne 1883. i početaka tehničkog obrazo-vanja u Somboru pa do današnje Srednje tehničke škole - regionalnog centra za sa-obraćajnu, mašinsku i elektro struku. Po-vodom tog značajnog jubileja i za školu i za grad, u pripremi je monografi ja koja će obuhvatati istorijat škole i podatke o zna-

čajnim ljudima koji su pohađali školu ili radili u njoj. Tim povodom rukovodstvo škole poziva sve bivše učenike škole da pomognu u izradi monografi je i podele sećanja na srednjoškolske dane tako što će na adresu škole (Trg cara Lazara 4) doneti ili poslati ([email protected]) biografi ju i podatke koji bi mogli koristi-ti u izradi monografi je. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 025/ 421-465. T. S.

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA OBELEŽAVA 130 GODINA POSTOJANJA

Somborska biblioteka domaćin je međuna-rodnog Okruglog stola DIGITALNI IDEN-

TITET BIBLIOTEKARSTVA U SRBIJI. Dvod-nevni skup, 10. i 11. decembra, predstavljanjem očuvanja i digitalizacije građe, osmišljen je kao poticaj unapređenju razmene stručnih iskustava. Ključni segmenti Okruglog stola jesu način pre-zentovanja građe za korisničke servise i uključe-nje naših biblioteka na portal Europeana.

Predstavnici krovnih institucija našeg biblio-

tekarstva Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke Matice srpske, Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, Katedre za bibliotekarstvo i informa-tiku Beograd, Katedre za bibliotekarstvo Peda-goškog fakulteta Sombor i matičnih biblioteka Srbije defi nisaće platformu za razvoj i primenu standarda digitalizacije. Breda Karun i Anja Fr-kovič predstaviće inovativne programe slovenač-kog bibliotekarstva kao menadžeri i koordinatori značajnih međunarodnih projekata.

UKLJUČENJE NA PORTAL EUROPEANASOMBORSKA BIBLIOTEKA DOMAĆIN MEĐUNARODNOG

OKRUGLOG STOLA

У организацији Кола српских сестара из Сомбора, у среду, 12. децембра

са почетком у 17 часова, у Српској читаоници у Сомбору биће обележена стогодишњица балканских ратова. Том приликом о историјском значају балканских ратова говориће историчар др Саша Марковић, а о хуманитарним

активностима сомборских Српкиња у време балканских ратова Милан Степановић, публициста и завичајни историчар. У уметничком делу програма учествоваће глумци Бобан и Ксенија Ђорђевић, певачке групе „Варошанке“ и „Чауши“, а водитељ програма биће глумица Драгана Шуша.

У СРЕДУ У СРПСКОЈ ЧИТАОНИЦИ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТОГОДИШЊИЦЕ БАЛКАНСКИХ РАТОВА

Iako je novi Zakon o bezbednosti sa-obraćaja stupio na snagu pre tri go-dine, Sombor još uvek nema izrađen

plan tehničke regulacije saobraćaja, koji je od ključnog značaja za povećanje nivoa bezbednosti i funkcionisa-nja saobraćaja na području grada. Upravo zbog toga postoji i mnogo problema u ovoj oblasti, koji još uvek nisu rešeni. Aleksandar Pi-lja, predsednik Komisije za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji grada Sombora, kaže da je izrada plana u toku, a kada ovaj akt bude usvojen, krenuće se i u rešavanje konkretnih saobraćajnih problema.

- Naš zadatak je da pri-mamo zahteve raznih su-bjekata, a ono što je fi nansijskim planom rada komisije predviđeno je izrada plana tehničke regulacije saobraćaja, koji bi tre-balo da bude gotov početkom naredne go-dine. Sredstva koja mi dobijamo su sredstva od naplaćenih kazni na teritoriji grada Som-bora i dele se po zakonu u procentu 70:30 u korist budžeta Republike. Sva ta sredstva ulažu se u edukaciju, izradu planskih akata, infrastrukturu i slično. Sombor do sada nije imao plan tehničke regulacije, a kada bude izrađen, tada će moći da se priča o svemu ostalom – rekao je Aleksadar Pilja.

MUKE AUTO-ŠKOLAZbog nedostatka plana tehničke regula-

cije saobraćaja ovih dana probleme imaju i sve auto-škole u gradu, jer su novim pra-vilnicima o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače i o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita propisani i novi uslovi koje je tre-nutno u Somboru nemoguće sprovesti. Prema rečima Darka Kerića, instrukto-ra vožnje u auto-školi „Crveni signal“, osim nedostatka adekvatnog poligona, postoje i mnogobrojni „sitni“ nedostaci koje treba što hitnije rešavati.

- U sadašnjim uslovima nemoguće je napraviti adekvatan ispitni zadatak, a da bude u skladu sa zakonom. Osim nedostat-ka adekvatnog poligona, problem su loše i

nepropisno postavljeni saobraćajni znaci i loše urađene oznake na kolovozu, koje če-sto nisu ni u skladu sa saobraćajnim znakom uz koji se postavljaju. Tako se, na primer, na pružnim prelazima nalaze znaci STOP,

koji se ne postavljaju kada na pruž-nom prelazu postoje branici, zatim na kružnom toku gde su sasvim dovolj-ni i trouglovi, a na Kljajićevačkom i Staparskom putu kod Studentskog doma i Doma učenika npr. ne postoje znaci za ograničenje brzine na 30, a trebalo bi. Zaustavne linije su na mnogim mestima uvučene i nemamo dobar pregled puta, a na glavnim putevi-ma u centru grada su na neadekvatan način iscrtane i linje koje bi

trebalo da označavaju bici-klističke trake – objasnio je Kerić i dodao da za rešenje ovih i sličnih problema ne treba puno novca, već samo malo dobre volje.

Aleksandar Pilja iz Ko-misije za bezbednost sao-braćaja kaže da će auto-škole uskoro dobiti adekvatan poligon, ali i da je otvoren poziv svim subjektima da podnesu zahteve ovoj

komisiji kako bi se zajedničkim snagama rešili gorući problemi.

- Auto-škole su prosledile Odeljenju za komunalne poslove zahtev za proširenje poligona, koji je kasnije predat Komisiji za bezbednost saobraćaja. Na sednici od pre nekoliko nedelja doneli smo zaključak

i zadužili „Direkciju za izgradnju grada“ da iz-vrši procenu radova na poligonu, a potom ćemo odobriti sredstva kako bi se izvršili radovi i poligon uskladilo sa pr-vilnikom. Koliko smo upozati, ovi radovi treba da budu završeni do 25. oktobra naredne godine i mi ćemo to do tada da rešimo, jer je trenutno građevinska sezona na izmaku. Što se tiče po-stavljanja signalizacije na putevima, mora se prvo utvrditi u čijoj su

nadležnosti određeni putevi. Vlasnik pruž-nih prelaza su „Železnice Srbije“ i to je je-dan od činilaca koji mi ne možemo da za-

obiđemo. Auto-škole nam po ovim pitanju još uvek nisu artikulisale zahtev i trebalo bi to da urade u narednom periodu – obja-snio je Pilja.

BEZBEDNOST DECE, BICIKLISTIČKE

STAZE, JAVNI PREVOZU plan tehničke regulacije saobraćaja ući

će i predlozi za unapređenje bezbednosti dece u saobraćaju, izgradnju i uređenje biciklistič-kih staza, rešavanje javnog prevoza i slično. Upravo zbog toga predsednik Komisije za bezbednost saobraćaja poziva sve subjekte i građane da podnesu svoje zahteve Komisiji, a da li će nešto od tih predloga ući u plan tehničke regulacije, odlučiće struka.

- Da bi o nekom zahtevu moglo da se kometariše moramo ga imati ispred sebe. Ministarstvo unutrašnjih poslova će dosta-viti informaciju sa, uslovno rečeno, „crnim tačkama“ u gradu, odnosno o lokacijama gde je bezbednost učesnika u saobraćaju ugrožena. Moje lično mišljenje je da postoji mnogo takvih mesta. Osim toga, Sombor je sredina koja treba da ima i koja će sigurno u narednom periodu dobiti jedan kvalitetan biciklistički saobraćaj. Postavljanje rasvete i asfaltiranje je isto veoma jako važno jer će poboljšati i kvalitet vožnje bicikla. Takođe, javni prevoz mora biti deo saobraćajnog ži-vota u Somboru, jer to što trenutno imamo mnogo taksi udruženja ne rešava ovaj pro-blem. Taksi prevoz ne može da bude javni prevoz... Zaključak je, dakle, da ćemo usko-ro imati akt tehničke regulacije u koji će sve ovo biti unešeno i verujem da će se Sombor razvijati u dobrom infrastrukturnom prav-cu. Jasno je da su naša sredstva ograniče-na i da ne možemo sve odjednom rešiti, ali uvek možemo da zahtevamo i apliciramo prema nekim subjektima... Plan tehničke regulacije će biti vrlo brzo donet, verujem početkom naredne godine, i ući će u pro-ceduru javne rasprave, kada će svi građani i subjekti moći da daju svoje mišljenje – istakao je Pilja.

M. V.

U plan tehničke regulacije saobraćaja ući će i predlozi za ▀unapređenje bezbednosti dece u saobraćaju, izgradnju i uređenje biciklističkih staza, rešavanje pitanja javnog prevoza... Aleksandar Pilja: Plan tehničke regulacije će biti vrlo ▀brzo donet, verujem početkom naredne godine, i ući će u proceduru javne rasprave, kada će svi građani i subjekti moći da daju svoje mišljenjeTrenutno zbog nedostatka ovog akta probleme imaju sve ▀auto-škole u gradu

PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE- U novoj Odluci o javnim

parkiralištima smo predvideli da parkirališta ubuduće mogu da budu i za bicikle. Ta parki-rališta će biti osvetljena i po-krivena video-nadzorom kako bi građani mogli bezbedno da ostave svoje bicikle. Nije ideja da se ta mesta naplaćuju, a ono što jeste ideja je da se uvede je tzv. „rent-a-bajk“. Iznajmljivnje bicikala postoji u mnogim gra-dovima u Srbiji, a mi želimo da ubuduće postoji i u Somboru. Ono što je budućnost je svakako izgradnja biciklističkih staza. Imamo neke indicije da staze budu izgrađene na Vojvođanskoj ulici, Staparskom putu itd - rekao je Aleksandar Pilja, i apelovao na bicikliste da prilikom vožnje obrate pažnju i na druge učesnike u saobraćaju, a posebno na pešake, te da ne voze bicikle u pešačkoj zoni grada.

Aleksandar Pilja

Darko Kerić

MONOGRAFIJA U PRIPREMI

AKT OD KLJUČNOG ZNAČAJA ZA SOMBOR

Фонд за капитална улагања АП Војводине остао је у обавези да граду Сомбору, односно

извођачима радова исплати око 135 милиона динара за пројекте који се финансирају средствима Фонда. Предузећа која су изводила радове на више важних пројеката нашла су се у проблему како да

наплате своје послове, а како сазнајемо, компанија „Војпут“ Суботица је већ тужила град Сомбор као инвеститора због неизмирених обавеза.

Представници града Сомбора заједно са Велимиром Роквићем, регионалним координатором Фонда за Западнобачки округ средином новембра били су на састанку у Покрајинском фонду и

ургирали да се до краја године измире и преостала дуговања. Након тога компанији „Војпут“ већ је послат уговор за измирење преосталих 12,5 милиона динара, сазнајемо од Пауле Вукашиновић, начелнице Одељења за комуналне послове. Такође,

припремљени су и уговори за изведене радове на адаптацији затвореног базена у Сомбору фирми „Сомборелектро“ којој треба да буде исплаћен дуг од око 2,1 милион динара и још 3,3 милиона динара за завршетак школско-спортске сале у Риђици. Уговор је припремљен и за фирму „Новоградња“ д. о. о. Бездан

која потражује 2 милиона за радове на изградњи источне трибине градског стадиона у Сомбору.

- По Протоколу Фонд ће наставити финансијску реализацију пројеката до висине одобрених средстава од стране Управног одбора, односно до висине уговорене вредности радова уколико је мање уговорено у односу на одобрена

средства. Фонд ће реализацију ових средстава вршити након извршеног плаћања од стране града у складу са приливом средстава из буџета АПВ. Треба напоменути да су и остали градови и општине у Војводини закључиле овакве протоколе

о финансирању. На основу п р е у з е т и х обавеза из Протокола, град Сомбор је извођачима радова, на више пројеката, уплатио укупно 77.228.196 динара, а преостали дуг извођачима износи 57.941.678 динара. Град Сомбор је тиме омогућио да се започети пројекти заврше и делу извођача плате изведени радови – објаснила је Паула Вукашиновић.

У складу са потписаним Протоколом, град Сомбор је из својих буџетских позиција „покрио“ дуговања према ЈКП „Чистоћа“ у износу од 15,1 милион динара и „МН“ д. о. о. Лозница у износу од 21 милион динара за радове на реконструкцији и уређењу Улице Краља Петра I, те компанији „Војпут“ ад Суботица за радове на појачаном одржавању коловоза регионалног пута Р-105/01, деонице од Брачуљ салаша до Станишића од 41 милион динара.

Фонду је нарочито наглашена потреба за измиривањем дуговања за изведене радове на реконструкцији Улице Соње Маринковић и дела Подгоричке улице која у овом моменту износе 20 милиона како би корисници што пре добили тротоар и јавну расвету – рекла је начелница Вукашиновић.

По речима Велимира Роквића, Сомбор је протеклих година уз помоћ Фонда за капитална улагања успео да реализује

велики број инфраструктурних и других инвестиционих пројеката.Без обзира на постојеће финансијске потешкоће, Фонд ће и у будуће наставити са подршком на реализацији квалитетних пројеката који буду предлагани из града Сомбора.

У току су припреме за отпочињање преосталих пројеката које је раније одобрио Управни одбор Фонда за капитална улагања. Реч је о изградњи канализације у Стапару и спортске хале у Кљајићеву, а наставиће се радови и на изградњи трибине градског стадиона и реконструкцији Улице Соње Маринковић и дела Подгоричке улице. Н. Ж.

Након вишемесечне паузе Фонд за капитална улагања ▀АП Војводине наставља са измиривањем обавеза прeма извођачима радова за одобрене пројекте у граду Сомбору

СТИЖЕ НОВАЦ ЗА ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА?

Паула Вукашиновић

ВелимирРоквић

Студентски дом „Др Зоран Ђинђић“

Улица Соње Маринковић

ДО САДА 45 ПРОЈЕКАТА ИЗ ФОНДА- У протекле четири године Фонд за капитална улагања одобрио је Сомбору 45

пројеката. Укупна вредност до сада реализованих и исплаћених пројеката је 1,8 милијарди динара, што је готово још један годишњи градски буџет. Ваља подсетити на најважније пројекте као што су реконструкција Главне улице, изградња фекалне канализације у насељима Буковац и Централа, изградња Студентског дома „Др Зоран Ђинђић“, нова фабрика воде на изворишту „Јарош“ чији су радови још у току, изградња спортске хале у Риђици, реконструкција Бање у Бездану и тако даље – навео је Велимир Роквић.

Page 5: Somborske novine

6 7. XII 2012.

SAOBRAĆAJNI KUTAK

Približavaju se dani velikih verskih pra-znika, slave i veselja koja nam čine mala zadovoljstva uz druženja sa svojim naj-milijima. Mnogo je radosnih povoda ili izgovora u kojima se ispijanje alkohola podrazumeva kao deo rituala. Dobar deo vozača nema sposobnost da proceni kad je dosta! Samo prošle godine na našim putevima uhvaćeno je oko 50.000 pijanih vozača od kojih je čak 35.000 u krvi imalo više od pola promi-la alkohola. U policijskoj stanici na trežnjenju je za-vršilo oko 13.500 vozača koji su imali više od 1,2 promila!!! Alkohol je bio direktni krivac za 53 ugašena života i teške povrede koje je zadobilo 1865 učesnika u saobraćaju. Svaka deseta osoba povređena je u sudarima zbog nečijeg pijanstva. Sa-mo dve čašice žestokog pića mogu imati poguban uticaj na vozačke sposobnosti ali i na izmenjeno stanje svesti i poima-nje stvarnosti, refl eksi i lokomotorne re-akcije se usporavaju, raste osetljivost na

svetlost i zvuk. Loša procena razdaljine i loša koordinacija pokreta, kao i suženo vidno polje pijanog vozača utiču na pove-ćanje rizika nastanka saobraćajne nezgo-de više od 10 x. Moramo da pomenemo da je alkohol najčešći razlog sakupljanja kaznenih poena a veliki broj vozača ostao je bez vozačke dozvole isključivo zbog

pijanstva. Apelujemo na vozače, naročito one koji su nedavno stekli probne vozačke dozvole, da ne sedaju za volan ako su pili alkoholna pića! Posledice koje mogu nastati zbog to-ga mogu da upropaste vaše i tuđe živote, mali trenutak

nepažnje zbog sitnog zadovoljstva može puno da vas košta. AMSS u saradnji sa or-ganima MUP-a i Agencije za bezbednost saobraćaja uskoro će organizovati preda-vanja za vozače koji žele da saznaju više o uzrocima saobraćajnih nezgoda i pre-nesu svoja iskustva koja mogu poslužiti u određenim situacijama kao pouka radi povećanja bezbednosti u saobraćaju.

DA POPIJEMO PO JEDNU PA NA PUT!!!

Najveći veleprodajni lanac u Srbiji, „ME-TRO Cash&Carry“, predstavio je u sa-

radnji sa Privrednom komorom Srbije i RPK Sombor, program za povećanje potencijala i kvaliteta nezavisnih trgovina i lokalne privre-de pod nazivom „Moja radnja“. Ovaj program omogućava malim trgovinama da posluju pod jednim brendom i nazivom, i tako poboljšaju svoje poslovanje i unaprede kvalitet usluge kako bi opstali pod uticajem ekonomske krize i sve snažnije konkurencije velikih trgovin-skih lanaca.

Pod brendom „Moja radnja“ trenutno poslu-je više od 600 trgovinskih radnji širom Srbije. Trgovci uključeni u ovaj projekat dobijaju od ove kompanije besplatnu marketinšku podršku i edukativne treninge. Trgovcima prehrambenih radnji projekat nudi znanje i iskustvo jedne od najvećih svetskih trgovačkih kompanija kako da preurede svoju radnju spolja i unutra, i na taj način privuku ve-ći broj kupaca, kako da postave i izaberu asortiman u skladu sa njihovim okruže-njem i unaprede po-slovanje. Istovreme-no, trgovci zadržava-ju punu nezavisnost u poslovanju.

- Dosadašnji re-zultati projekta po-kazuju da je promet u tim trgovinama nakon uključenja u „Moju radnju“ zna-čajno povećan, a kupci su dobili bo-lju uslugu, kvalitet-

niji asortiman, pa i povoljnije cene. Ovaj pro-jekat će i ubuduće predstavljati snažnu podršku trgovcima, a sličan projekat je već sproveden u nekoliko evropskih zemalja i svuda daje od-lične rezultate – rekla je Biljana Mašić, ruko-vodilac za odnose sa trgovinama kompanije „METRO Cash&Carry“.

Stručnjaci ove kompanije odlaze u objek-te čiji su vlasnici uključeni u program i daju im konkretna rešenja za rekonstrukciju, orga-nizaciju i brendiranje objekta. Jedina obaveza malih trgovina koje se uključe u program je da čuvaju brend „Moja radnja“ i da određeni broj artikala „Aro“ asortimana prodaju u svo-jim radnjama.

Sastanku su, osim vlasnika malih trgovin-skih radnji, prisustvovali i Radmila Daković i Predrag Minić, samostalni savetnici u Pri-vrednoj komori Srbije.

S. M.

Радници уљаре, који су 3. октобра доби-ли отказ, на основу

решења Инспекције рада За-паднобачког округа, након тачно два месеца враћени су на посао до доношења право-снажне одлуке су-да. Крајем септем-бра укинута су рад-на места у погону за производњу марга-рина, мајонеза и ке-чапа, а запослени су као технолошки ви-шак упућени на рад у уљару у Врбас. Осим једног радника који

је прихватио распоређивање, запослени који су одбили да прихвате овакво решење до-били су отказ.

- Решењем о отказу од 19. септембра наведено је да ми радни однос престаје 3. окто-бра. Истог дана уручена ми је и понуда за измену уго-ворених услова рада и анекс уговора о раду. Како нисам прихватила анекс уговора о раду, послодавац ми је до-ставио ново решење о отка-зу уговора о раду 4. октобра. Ова акта нису заснована на закону. Социјални програм није испоштован. Нисмо до-били ни отпремнину, нити смо остварили право на нов-чану накнаду у Националној служби за запошљавање – ка-же Хермина Вуковић.

Инспектор рада утврдио је да су права радника очи-гледно повређена. Између осталог, у решењу инспек-тора се наводи да синдикат није обавештен о намерама послодавца о укидању рад-них места и проглашењу за-послених за технолошки ви-шак. „...У понуди за измену уговорених услова и анексу уговора о раду послодавац се позива на чл. 155. став 1.

тачка 5 Закона о раду, којим је утврђена садржина про-грама решавања вишка запо-слених, који послодавац није ни донео... Решење о отказу

уговора о раду, анекс угово-ра о раду и понуде за измену уговорених услова рада од

19. септембра, послодавац је запосленој доставио пре него што су измене Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова сту-

пиле на снагу...“ наводи се у решењу Инспекције рада, која констатује и да је послодавац довео запослене у заблуду у погледу остваривања права из радног односа.

- Два месеца смо били без икаквих прихода, а проћи ће још толико док не прими-мо зараду. Шесторо запосле-них су хранитељи породице, односно једини запослени у породици, и све ово вре-ме били су без социјалног осигурања. Некима су искључили струју и телефо-не. Обраћали смо се за било какав вид помоћи локалној самоуправи, Инспекцији ра-да, покрајинском омбудсману, Министарству рада – рекла је Ервина Павичић, мајка троје малолетне деце.

- Нашли смо се у ваку-уму. Нисмо у ситуацији да

тражимо други посао, јер чека-мо исход судског поступка. Рачуне треба плаћати и треба живети до краја јануара на-редне године, ка-да можемо оче-кивати зараду – говори Гордана Петровић.

Ове раднице запослене су у

уљари 21 годину, и како кажу, нису одбијале ниједан понуђени посао, када није било посла у погону за производњу маргарина у којем су радиле. Након враћања на посао распоређене су на рад-но место радника на чишћењу пословног и магацинског про-стора и одржавању круга.

Прво рочиште по тужби радника заказано је за јануар наредне године.

С. М.

НАКОН ДВА МЕСЕЦА РАДНИЦИ УЉАРЕ РЕШЕЊЕМ ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА ВРАЋЕНИ НА ПОСАО

● Инспектор рада утврдио да су права радника очигледно повређена ● Хермина Вуковић: Нисмо добили ни отпремнину, нити смо остварили право на новчану накнаду у Националној служби за запошљавање

Гордана Петровић

СИНДИКАТ НЕОБАВЕШТЕН

- Синдикат званично није био обавештен о овим догађајима. Ниједан доку-мент нисмо благовремено до-били да бисмо зна-ли шта се спрема. Послодавац је био у обавези да нас упо-зна о томе без обзи-ра што немамо ни-какав утицај на то. За отказе смо саз-нали када су радни-ци добили решења. Дан касније добили смо потребна доку-мента. Захваљујући упорности, вољи и истрајности ових радника, и уз подршку син-диката, дошли смо до по-зитивног решења, бар до окончања судског поступка – рекао је Зоран Грбић, пред-седник Синдиката „Независ-ност“ у сомборској уљари „Сунце“.

PREDSTAVLJEN PROGRAM ZA POVEĆANJE POTENCIJALA I KVALITETA NEZAVISNIH TRGOVINA „MOJA RADNJA“

PODRŠKA MALIM PRODAJNIM OBJEKTIMA

Ервина Павичић

Radmila Daković, Predrag Minić, Vesela Savin, Biljana Mašić i Jelena Popović

Хермина Вуковић

Зоран Грбић

Погон уљаре (архивски снимак)

ЕКОНОМИЈА

У ОЧЕКИВАЊУ У ОЧЕКИВАЊУ СУДСКЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕОДЛУКЕ

Page 6: Somborske novine

7. XII 2012. 7

Градски одбор Де-мократске странке

Србије у Сом-бору у петак, 30. новембра, на штанду ис-пред Градске куће, почео је са прикупљањем потписа под-ршке прогласу „Србија је угро-жена“. Демо-кратска стран-ка Србије по-звала је грађане да потпишу њен проглас којим од власти тражи одустајање од даљег пута у Европску унију и проглашавање политичке

неутралности земље.- Овим прогласом жели-

мо да позовемо све наше грађане, који су сачували одговорност за судбину нашег на-рода, да се одлуч-но супротставимо отимању Косова од наше земље, да се супротстави-мо успостављању граница са Косо-вом и Метохијом, насртајима на Устав Србије, такође и чланству

у НАТО пакту и Европској унији и потписивању спо-разума о стабилизацији и

придруживању са Европ-ском унијом. За нас Хашки трибунал није легитиман суд и сматрамо да је дужност власти да на сваки начин по-могне својим држављанима у Хагу – изјавио је Бра-нислав Јеремић, председ-ник Градског одбора Де-мократске странке Србије Сомбор.

Демократска стран-ка Србије наредних дана прикупљаће потписе и у сомборским селима. Бра-нислав Јеремић позвао је све грађане да се својим пот-писом супротставе свим по-губним тенденцијама које угрожавају нашу земљу. Н. Ж.

Градски одбори Уједињених регио-

на Србије и Српског покрета обнове у уторак, 4. децем-бра, одржали су заједничку конференцију за новинаре поводом предстојеће ван-редне и редовне седнице Скупштине града. Драган

Тркуља, члан руководства УРС-а у Сомбору, каже да не види разлог за хитно сазивање седнице, већ је она могла да се одржи и много раније.

- Питамо се зашто се три

месеца чека на заказивање Скупштине и усвајање ре-баланса. Знамо да месне заједнице немају новца и да запослени нису доби-ли плате. Штету трпе сви буџетски корисници и ми претпостављамо да се овде ради о самовољи председ-

ника Скупштине – рекао је Драган Тркуља.

- Потпуно је јасно да је у Сомбору на делу озбиљна криза институција. После-дице те институционалне кризе трпе сви буџетски ко-

рисници, јер знамо да се ре-баланс буџета припрема још од августа. Скупштинска већина се чува „испод жита“ на један врло недемократ-ски начин. Време је да се под хитно прекине са овом агонијом – поручио је, осим осталог, Никола Пајић, од-

борник СПО.Дан касније, у сре-

ду, 5. децембра, УРС и СПО одржали су још једну конференцију за новинаре на којој су говорили Зоран Милер и Алексан-дар Бошњак из УРС-а и Владис-лав Живановић из СПО-а. Са ове конференције упућен

је позив председнику Скуп-штине Синиши Лазићу да из моралних разлога под-несе оставку због кривичне пријаве о којој је склопљена нагодба у тужилаштву у Но-вом Саду. Н. Ж.

Српска напредна странка не одустаје

од иницијативе за проме-ну власти у Сомбору, али неће одступити од својих принципа, речено је на конференцији за штампу Градског одбо-ра СНС Сомбор, одржаној у сре-ду, 5. децембра. Здравко Согић, председник Град-ског одбора СНС, рекао је да су прин-ципи за које се за-лаже СНС добро познати свим по-литичким стран-кама у граду, а то су на првом месту рационализација Градске управе и ефикаснији рад ло-калних јавних предузећа.

- Разговори ће бити сва-како настављени, али ови

кристално јасни захтеви са наше стране неће бити погажени. Уколико дође до прекомпоновања власти, то мора бити искрено и дуго-рочно и због тога нисмо до сада излазили у јавност –

рекао је Согић. Према речима Согића,

Градски одбор Српске напредне с т ранке интензивираће контак-те са републичким мини-

старствима правде, спор-та и омладине, културе, економије и пољопривреде како би било реализовано што више пројеката са на-шег подручја. Покрајински посла-

ник СНС Саша Тодоровић, похва-лио је „жестоке ди-пломатске акције Владе Србије и председника Ре-публике како би се решило питање статуса Косова и Метохије“. Најаву п о к р а ј и н с к е администрације да до краја годи-

не неће бити усвојен буџет за 2013. годину, Тодоровић је назвао опасном игром и покушајем да се за све про-блеме у Војводини окриви републичка власт. Н. Ж.

Povodom usvajanja rebalansa i budžeta grada za 2013. godinu, Gradski odbor

Saveza vojvođanskih Mađara Sombor u sre-du, 5. decembra, održao je konferenciju za novinare. Atila Pribila, predsednik Grad-skog odbora Saveza vojvođanskih Mađara, rekao je da je SVM insistirao na održivosti

budžeta, odnosno da se troši samo onoliko koliko ima i da se štedi gde god se može.

- U sferi obrazovanja i kulture rebalans je bio neminovan zbog velikog porasta cena energenata i cene prevoza učenika i zapo-slenih u prosveti, kao i havarija na instala-cijama za grejanje. Budžet grada za 2013.

godinu predviđa više sredstava za obra-zovanje i kulturu. Predviđena su sredstva za najhitnije popravke na objektima pod gradskom ingerencijom. Tako će grad po predlogu budžeta izdvojiti 11 miliona di-nara za sufi nansiranje proširenja sale za fi zičko u Gimnaziji „Veljko Petrović“ - istakao je Pribila.

Čaba Sakač, član Gradskog veća Som-bora, rekao je da je u budžetu za 2013. godinu predviđeno niz stavki koje su usmerene ka somborskim selima.

- Moramo da zaustavimo odumiranje sela i odlazak mladih. Osnovna ideja je privlačenje kapitala, odnosno investicija u naša sela i širenje turističkih potenci-jala – kazao je Sakač.

N. Ž.

Одборничке групе „Бољег Сомбора“,

Српске радикалне странке и један одборник Народне партије потписали су спо-разум о формирању трећег блока у Скупшти-ни града. Одбор-ници две политич-ке партије и једног удружења грађана, њих укупно 7, са-гласили су се у 32 тачке споразума, а у врху приоритета биће преиспитивање цена услуга јавних комуналних предузећа, реализација изградње по-луаутопута Бездан-Сомбор-Врбас, активности на отварању Академије умет-ности, преиспитивање запошљавања страначких кадрова, рационализација градске администрације и тако даље.

- Одборничка група „Бољег Сомбора“ пред-ложила је свим одбор-ницима града Сомбора

споразум о заједничком деловању и одлучивању ра-ди ефикаснијег остваривања интереса грађана. Покре-нули смо иницијативу за формирање нове, а стабил-

не скупштинске већине која би се бавила искључиво по-словима који су у интере-су грађана, без обзира на страначку припадност. Ре-зултат те иницијативе је, као што видите, спора-зум о формирању трећег блока – рекао је Борис-лав Аврамовић, одбор-ник „Бољег Сомбора“, на конференцији за новина-ре одржаној у среду, 5. де-цембра.

Слободан Безбрадица, одборник СРС, поновио је да подршка коју та стран-ка пружа скупштинској већини није безусловна, већ „зависи од остваривања

програмских циљева и на-чела, као и приоритета решавања проблема у на-шем граду са којима се ру-ководи СРС“.

Синиша Милић, одбор-ник Народне партије, сма-тра да је у овом тренутку најбитније „ставити тачку на прилично хаотична по-литичка збивања која већ пола године оптерећују овај град“.

Н. Ж.

Драган Тркуља, Снежана Бељански и Никола Пајић

Синиша Милић, Борислав Аврамовић и Слободан Безбрадица

ПОЛИТИКА

ПРИКУПЉАЊЕ ПОТПИСА ГРАЂАНА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКОГ ОДБОРА ДССКОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА НОВИНАРЕ ГРАДСКИХ ОДБОРА УРС И СПО

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ ГРАДСКОГ ОДБОРА СНС

PRES KONFERENCIJA GRADSKOG ODBORA SVM

ОДБОРНИЦИ „БОЉЕГ СОМБОРА“, СРС И НАРОДНЕ ПАРТИЈЕ ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ

ПРОГЛАС ЗА ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЕУСОМБОР У ИНСТИТУЦИОНАЛНОЈ КРИЗИ

РАЗГОВОРИ СЕ НАСТАВЉАЈУ

ZAUSTAVITI ODUMIRANJE SELA

ТРЕЋИ БЛОК У СКУПШТИНИ

Бранислав Јеремић

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ ОКРУЖНОГ ОДБОРА СРС

ДВОСТРУКИ АРШИНИ ХАШКОГ ТРИБУНАЛА

Окружни одбор Српске радикалне

странке 30. новембра од-ржао је конференцију за новинаре посвећену акту-елним догађајима после неколико ослобађајућих пресуда Хашког трибунала. Ради-кали су прошлог петка одржали протест у Бео-граду, а широм Србије упутили су поруке путем медија.

- Жалосно је што држава Србија није ништа предузела за Србе који су одведени у хашке казамате. Сведоци смо да је хрватска држава уложи-ла до 30 милиона евра у лобирање како би њихови грађани, у овом случају ге-нерали Маркач и Готовина,

били ослобођени. Више од 250 хиљада људи као да су сами себе протера-ли, сами себе побили и за-палили куће. И последња

одлука Хага да ослободи екстра злочинца Рамуша Харадинаја је толико срам-на и болна да је Србија по-нижена, а наша Влада и даље срамно ћути – изјавио је Милан Шкрбић, пред-седник Окружног одбора СРС.

- Време је коначно да сви схватимо оно што су српски радикали одавно схватили, да тај Хашки трибунал има двостру-

ке аршине, да је направљен за-то да суди само Србима. Ослобо-дити једног чо-века који је ди-ректно одговоран за хиљаду Срба који су страда-ли на Косову и Метохији, за стотине хиљада Срба који су мо-

рали да напусте своје домо-ве, и такву правду спрово-дити, то је више него срам-но – речи су Слободана Безбрадице, председника Општинског одбора СРС Сомбор.

Н. Ж.

Милан Шкрбић и Слободан Безбрадица

Здравко Согић и Саша Тодоровић

Čaba Sakač i Atila Pribila

Page 7: Somborske novine

8 7. XII 2012.

ČETVRTA VINSKA SVETKOVINATuristička organiza-

cija grada Sombora organizovala je po četvrti put Festival vina i hrane 1.

decembra u Gradskoj ha-li “Mostonga”. Festival je otvorio gradonačelnik Ne-manja Delić, a nakon otva-

ranja nastupio je hor “Juventus cantat”. Ravangradski festi-val vina jedinstvena je manifestacija na području Zapadno-bačkog okruga i kao takva iz godine u go-dinu okuplja sve ve-ći broj izlagača i po-setilaca. Svoja vina izložilo je 40 vinari-ja, za ljubitelje “ma-lo jače kapljice” tu su bili i proizvođači rakije, a svoju po-nudu su predstavi-le i somborske sodare. Svaki štand nudio je i nezaobilazne “slane zaloga-je”, komadiće hleba prelive-ne maslinovim uljem i različi-te vrste sireva. Pored toga, na festivalu je svo-

ju gastronomsku ponudu predstavilo oko 20 izlaga-ča hrane i specijaliteta sa

ovog područja. Promovisa-ni su “Udruženje maslinara iz Slovenije” i manifestaci-

ja “Vesela mašina” (Kljaji-ćevo), a posetioci su mogli da prisustvuju mnogobroj-nim predavanjima eminen-tnih stručnjaka. Festival je trajao od 14 do 20 časova,

a prisutne je pred zatvara-nje zabavljao tamburaški sastav “Đuvegije”. Pokro-vitelj manifestacije bio je Grad Sombor.

T. S.

Hor “Juventus kantat”

Kuća dobrih vina “Stanimirović“, Sombor

Gradonačelnik Delić i vinski vitez Branko Šoštarić

Podrum “Šarić”

”Aristaeus cheese” Bački Monoštor

Zahvaljujući akvaristima okuplje-nim oko Internet foruma “Moj bilj-

ni akvarijum” Škola za osnovno i srednje obrazovanje sa domom “Vuk Karadžić” je u subotu, 1. decembra, oplemenjena jednim biljnim akvarijumom. Reč je o akvarijumu dimenzija 90x45x45, koji je smešten u do-mu škole. Biljna akvaristika podrazumeva izradu akvarijuma u kome je akcenat dat na

same biljke - one su u prvom planu, dok su u drugom planu sami stanovnici akva-rijuma, a tu se misli prvenstveno na ribe. Osnova za biljni akvarijum, pored grejača i fi ltera, je hranjiva podloga, dobra rasveta i ugljen-dioksid. Akvaristika predstavlja je-dan od načina zbližavanja čoveka i prirode. Zalaganjem ovih plemenitih ljudi učenici će moći da uživaju u ovom deliću prirode.

U prostorijama Gradske biblioteke u Mladenov-

cu u subotu, 30. novembra, Zo-ranu M. Mandiću uručena je književna povelja Karađorđe. Dodeljena mu je za ukupan pe-snički rad za 2011. godinu. Ovo književno priznanje Šumadijskih metafora Mandiću je uručeno na svečanosti na kojoj je prisu-

stvovao veliki broj savremenih srpskih pesnika iz Srbije. O knji-ževnom radu Zorana M. Mandi-ća govorio je istaknuti književ-ni kritičar mr Dušan Stojković. Na svečanosti je predstavljena i knjiga izabranih pesama Kaf-kina fontana koja je Mandiću objavljena kao dobitniku knji-ževne povelje Karađorđe. U sredu , 28. novembra, dodeljene su na-

grade najboljim pojedincima i ekipa-ma u generalnom plasmanu liga takmičenja u klasi F1E (magnetne jedrilice). Skromna sve-čanost je priređena u prostorijama Aerokluba “TIM” iz Beograda.

Ekipi Aerokuba “Sombor” u sastavu: Stevan Janović, Svetozar Jovin i Ferenc Bači, pripalo je drugo mesto u konkurenciji klubova.

Učesnici lige F1E su ovom prilikom usvo-jili i plan takmičenja za narednu sezonu, pa će se ljubitelji magnetnih jedrilica okupiti u pet kola. Dva susreta su planirana u prolećnom periodu, dok će se ostala tri kola održati kra-jem takmičarske sezone.

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE SA DOMOM “VUK KARADŽIĆ”

MOJ BILJNI AKVARIJUMKNJIŽEVNO PRIZNANJE ŠUMADIJSKIH METAFORA

VAZDUHOPLOVNO MODELARSTVO

DRUGO MESTO ZA SOMBORCE

ZORANU M. MANDIĆU POVELJA KARAĐORĐE

MUZIČKA ŠKOLA “PETAR KONJOVIĆ”

SOLO PEVANJE – PRVO TAKMIČENJE I PRVA NAGRADANa nedavno održanom takmi-

čenju pod nazivom “Srpska solo pesma”, održanom u Muzičkoj školi “Stevan Hristić” u Mladenovcu, Aleksandra Pletikosić, učenica prvog razreda somborske Srednje muzičke škole “Petar Konjović” sa odseka solo pevanja, osvojila je prvu nagradu. Alek-sandra je u klasi prof. Silvije Minea, a klavirski saradnik joj je Ružica Pavlo-vić. Pošto je odsek za solo pevanje u Muzičkoj školi zaživeo tek pre nekoli-ko godina, Aleksandrina prva nagrada u Mladenovcu za školu znači mnogo, pošto je to prvi put da je neko od uče-nika sa ovog odseka uopšte učestvovao na nekom od takmičenja.

Na međunarodnom konkursu raspisa-nom pod nazivom Life balance, a pod

patronatom FIAP, UPI, PSA i FSS, član Foto-kluba „Rada Krstić” u Somboru Branislav Golub osvojio je nagradu UPI asocijacije i nagradu Salona u kategorijama Svakodnevni život i Portret. Mimo nagrađenih, još četiri

fotografi je Branislava Goluba uvrštene su u uži izbor sa visokim ocenama.

Na ovom konkursu u okviru iste teme primljene su i uvrštene u uži izbor i dve fo-tografi je Ištvana Viraga. Na konkurs su pristigle ukupno 4.093 fotografi je od 316 autora iz 58 zemalja. I.V.

NOVI USPEH SOMBORSKIH FOTOUMETNIKA

BRANISLAVU GOLUBU DVE NAGRADE

РЕПОРТАЖАU HALI “MOSTONGA” ODRŽAN “RAVANGRAD WINE FEST”

Degustacija

Page 8: Somborske novine

7. XII 2012. 9

Sudeći po dosadašnjim uspesima, nastupima, albumima, „Neozbiljni pesimisti“ nisu ni-malo neozbiljni, a i budućnost im je veoma

optimistična. Velika turneja ovog somborskog benda po Poljskoj, održana od 27. novembra do 1. decem-bra u okviru „Kafana FM radio tour-a“, ostaće upam-ćena po mnogim lepim momentima i zanimljivim činjenicama. Somborska ekipa je za pet dana prešla 3.000 kilometara, održala pet koncerata (Vroclav, Poznan, Gdanjsk, Varšava i Krakov), a nastupe je videlo oko 2.000 ljudi. Bend je u poslednje dve godine tako prešao 50.000 kilometara.

- U Poljskoj smo izazvali veliku medijsku pažnju, dali smo mnogo intervjua, a varšavske dnevne novine „Metro“ su objavile tekst o nama. Nastupi su redom bili odlično posećeni, a doček i cela organizacija tur-neje su bili na najvišem nivou. Ono što je zanimljivo, a čime smo bili veoma iznenađeni, je činjenica da u Poljskoj mnogo ljudi studira srpski jezik, a neki ga, verovali ili ne, uče iz hobija! Čak smo zaključili da nas Poljaci vole više nego mi sami sebe! Svi po-sećeni gradovi su po veličini bili gotovo milionski i to su najveći gradovi u Poljskoj. Cela ruta je bila kružna bez gubljenja vremena i naravno kilometara, i uklopili smo se u nekih 3.000 km. Prva destinacija – Vroclav, prelep grad, sa ogromnim centrom, zidi-nama i odbrambenim kanalima kroz koje teče voda iz reke Odre. Grad je unazad nekoliko vekova pa do kraja Drugog svetskog rata bio nemački, pa sve građevine odišu germanskom arhitekturom. Poznan smo “žrtvovali” i nismo mnogo razgledali zbog od-mora i vremena potrebnog da stignemo u trograđe Gdanjska. To su praktično dva polumilionska grada – Gdanjsk i Gdinja, između kojih se nalazi Sopot koji je veličine Sombora i to je najekskluzivniji deo

i najskuplji grad na obali. Potom smo išli od ušća Visle južno do poljske prestonice Varšave, gde nas je čekao i naš organizator Tomas Kontek (Tomasz Kontek), vlasnik balkanskog radija „Radio Kafana FM“, koji je doveo ljude iz muzičkog sveta da nas čuju i da sklopimo dogovore za dalje - ispričao nam je bubnjar benda Davor Demonja.

Na svakom nastupu „Pesimisti“ su dali svoj mak-simum, promovisali Sombor i somborsku scenu.

- Krakov je bio poslednja destinacija gde nam je domaćin bio Tomas Kvoka (Tomasz Kwoka), profe-sor slavistike. Obišli smo staro jezgro grada, glav-ni trg i ostali zapanjeni blještavilom, građevinama i nekom romantičnom energijom koju grad nosi. Kao i prethodna mesta, Krakov ima mnogo spomenika, raznih fi gura, reljefa, detalja i nezahvalno je reći koji nam je grad bio najlepši jer je svaki poseban. Klub u kom smo nastupali je bio prepun, tu smo ispraznili i poslednje atome energije i krunisali pe-todnevne uzastopne nastupe sjajnom atmosferom i malo dužim nastupom, jer i pored produženih ver-zija pesama, imali smo dva bisa. Dobili smo mnogo poziva za ponovnu posetu Poljskoj i predlog da neke pesme uradimo na poljskom jeziku. Publi-ka je bila toliko oduševljena da su mnogi govo-rili da im je to najbolji koncert kojem su prisu-stvovali, a mi smo od strane ljudi iz organizacije predstavljeni novinarima kao “najbolji bend iz Srbije” ili “bend sa ubedljivo najvećom energi-jom” - kazao je Demonja.

Bend se zahvaljuje organizatoru turneje “Ra-dio Kafana FM” i Gradskoj upravi grada Sombora na razumevanju, podršci i pomoći oko realizaci-je prevoza.

T. S.

U prostorijama Udruženja Nemaca „Gerhard“ u Somboru je 1. i 2.

decembra organizovan seminar web no-vinarstva za mlade. Predavači, novinar Tivadar Farago i informatičar Nema-nja Buzadžić, realizovali su program sa trinaest prisutnih učesnika u sedam radnih blokova. Učesnici su imali priliku da steknu praktično znanje u oblastima web novinarstva i blogova-nja i da pored pisanja nauče i tehnički deo navedenih. Mladima je ponuđe-na mogućnost da svoj rad nastave u okviru novinarske grupe Udruženja ili samostalno na tokom seminara izrađenim on-lajn novinama koje su postavljene na internet pod nazivom „Otvorena zona“ i pristupačne su svi-

ma na adresi: www.gerhardsombor.org/blog/wordpress. Realizacija ovog pro-jekta je omogućena zahvaljujući fi nansij-skoj podršci Instituta za kulturne odnose sa inostranstvom sa sedištem u Štutgartu (Nemačka).

POLJACI NAS VOLE VIŠE NEGO MI SAMI SEBE!

ODRŽAN SEMINAR WEB NOVINARSTVA ZA MLADE

„NEOZBILJNI PESIMISTI“ ODRŽALI PET NASTUPA U POLJSKOJ

ČITAJTE TEKSTOVE NA “OTVORENOJ ZONI”

Projekat “Srednjoškolci za srednjoškol-ce“ danas će (7. decembra) u 23 grada u Srbiji po treći put biti realizovan povodom Međunarodnog dana volontiranja. Učeni-ci Gimnazije, njih pedesetak, danas će vo-lontirati u različitim preduzećima (Gradska uprava, Regionalna privredna komora, Isto-rijski arhiv, Biblioteka, „Vodokanal“, „Si-gnal“ DOO, „Akvarijum“, „Nike“, “Atelje Stanišić”, Crveni Krst, “Energana”, “Ma-li Princ”, “Megaplast”, Muzej, Pozorište, “Sombormlin”). “Srednjoškolci za sred-njoškolce“ je ustaljen koncept u mnogim evropskim državama i bazira se na volon-terizmu mladih, srednjoškolskom aktiviz-mu i društveno odgovornom poslovanju

preduzeća, a sprovodi ga Unija srednjoš-kolaca Srbije. Projekat je koncipiran tako da određeni broj srednjoškolaca jedan dan u školskoj godini ne pohađa nastavu, već volontira u lokalnim preduzećima i na taj način promoviše volonterizam. Preduzetnici, s druge strane, doniraju prvi srednjoškolski fond “Srednjoškolci za srednjoškolce” i na taj način pokazuju društveno odgovorno poslovanje. Sredstva iz pomenutog fonda se kasnije na osnovu konkursa raspodeljuju učeničkim parlamentima za realizaciju pro-jekata. Projekat je podržan od strane Zajed-nice preduzetnika Privredne komore Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. T. S.

POVODOM MEĐUNARODNOG DANA VOLONTERA

GIMNAZIJALCI U SOMBORSKIM PREDUZEĆIMA

„OTVORENA ZONA“ SUTRA ISPRED DEČIJE BIBLIOTEKE

AKCIJA ,,U 2013. ŽELIM”Članovi neformalne grupe ,,Otvorena

zona”, koja funkcioniše u okviru Udruže-nja Nemaca “Gerhard”, su se u poslednjih nekoliko nedelja angažovali da probude vedar duh i podstaknu praznično raspo-loženje kod Somboraca. U okviru akcije ,,U 2013. želim” građani će moći da svo-je želje za predstojeću godinu ispišu na

tabli koja će krasiti ogradu male biblio-teke. Ma kog uzrasta bili, svi mi imamo neke želje i snove za koje želimo da nam se ostvare. Upravo te želje možete i vi ispisati sutra (subota, 8. decembar) i biti deo aktivnih, pozitivnih sugrađana vedrog duha. Početak akcije je u 11sati.

T. S.

“Neozbiljni pesimisti” zaklonili more

Oduševljene Poljakinje

МЛАДИ ЗА МЛАДЕ

Povodom 5. decembra Međunarodnog dana volontera “Somborski edukativni cen-tar” organizovao je svečanost u Velikoj sali Županije u okviru koje su predstavili ovo-godišnje aktivnosti, porazgovarali sa kori-snicima usluga, dodelili sertifi kate učesni-cima ovogodišnjih edukacija i zahvalnice partnerima, saradnicima i donatorima. Pred-sednik SEC-a Srđan Vlaškalić čestitao je mnogobrojnim prisutnim mladima Dan volontera a potom predstavio dosadašnje rezultate ove organizacije, od kojih su sva-kako najznačajniji i najpoznatiji “Škola do-bre volje” koja se realizuje već tri godine, “Kreativna dokolica” i “Let(o) u svet(u)

crtaća”. Volonteri su ovom prilikom istakli da se nakon SEC-ovih treninga i seminara osećaju ojačano i motivisano, a mnogima je učestvovanje u projektima bilo značajno životno i profesionalno iskustvo. T.S.

OBELEŽEN 5. DECEMBAR – MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA

UPORAN RAD DOVODI DO REZULTATA

Srđan Vlaškalić uručuje zahvalnicu

Page 9: Somborske novine

10 7. XII 2012.

ZAPIS ZA JUBILEJ

POZORIŠNI ŽIVOT STAROG SOMBORAPrvi pisani tragovi o počecima

pozorišnog života u Sombo-ru, kako svedoči zapis iz „Hroni-ke“ fra Bone Mihaljevića, potiču iz februara 1779. godine, kada je ovdašnji franjevac Gerard Boda, inače profesor Gramatikalne ško-le u Somboru, sa svojim učenicima izveo tragikomediju o loše vaspita-nom mladiću, a izvođači su, kako beleži Bona Mihaljević, od prisut-nih gledalaca dobili mnogo aplauza. Hroničarski i arhivski zapisi bele-že kasnije gostovanja, ali i zabrane izvođenja pojedinih predstava, naj-češće nemačkih ili mađarskih putu-jućih pozorišnih trupa (osim ostalih, 1813. g. zabranjeno je i izvođenje pozorišnog komada „Crni Đorđe“ o Prvom srpskom ustanku). Ma-đarske putujuće pozorišne trupe u Sombor učestalije svraćaju od 1824. g. i ovde su, ponekad, boravile i po više meseci sa repertoarima u kome su bile zastupljene drame, kome-dije ili operete. Predstave su odr-žavane u većim gostionicama ili u sali Gradske kuće. Pozorišni život na srpskom začet je u somborskoj Preparandiji, u kojoj je radilo srp-

sko diletantsko pozorište, koje je u martu 1840. g. izvelo Sterijinu dra-mu „Svetislav i Mileva“.

Mladi književnik i ovdašnji žu-panijski činovnik Jovan Đorđević, sa pripadnicima somborske srpske omladine, osnovao је u martu 1850. Društvo srpskog pozorišta, koje će za kratko vreme postojanja izvesti desetak predstava. Jovan Đorđe-vić je nakon odlaska iz Sombo-ra osnovao 1861. Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, a 1868. i Narodno pozorište u Beogradu, gde je iz Sombora odveo mladu i talentovanu Milku Grgurovu, koja će uskoro postati primadona srpske pozorišne scene.

Društvo za izgradnju pozorišta u Somboru osnovano je 1877. a od 1879. gоdine bilo je organizovano kao akcionarsko društvo koje je već iste godine imalo 255 članova. Krajem juna te godine raspisan je natečaj za izradu nacrta zgrade na koji je prispelo deset radova. Oda-bran je nacrt Adolfa Vajta iz Pape

kod Požuna, a za 10.000 forinti od porodice Fernbah kupljeno je ze-mljište na kome će pozorište biti izgrađeno. Koliko je namera Som-boraca da sagrade pozorište bila dugotrajna govore arhitektonski nacrti za zgradu pozorišta sačuvani u somborskom Istorijskom arhivu, koji potiču iz 1826, 1845. i 1869. godine, da bi, konačno, pozorište bilo sazidano prema planu iz 1882. godine. Zgrada klasicističkog stila, sa obeležjima eklekticizma, sazida-na je do jeseni 1882. godine, a 25. novembra te godine održana je ve-lika svečanost povodom završetka izgradnje pozorišne zgrade, kada je u njoj održana i prva predstava. Nakon svega, nešto više od četiri godine kako je somborsko pozori-šte bilo svečano otvoreno, Druš-tvo za njegovu izgradnju ponudi-lo je gradskoj upravi da pozorišnu zgradu prenese u vlasništvo grada, sa celokupnom garderobom, ali i sa pozamašnim dugovima. Grad je, su-protno mišljenju tadašnjeg ugarskog ministarstva prosvete, primio zgra-du i sve obaveze koje su proisticale iz njenog preuzimanja.

Prva preuređenja unutrašnjosti pozorišne zgrade i sale urađena su već tokom prve decenije XX veka. Somborski slikar Lajoš Štajner ura-dio je nacrt unutrašnjeg ukrašava-nja, a prepoznatljivu dekoraciju sa muzama, na tavanici sale, iznad gle-dališta, izradio je somborski moler Đura Slavković. Od 1906. u pozo-rištu je Somborac Ernest Bošnjak, pionir južnoslovenske kinemato-grafi je, počeo da prikazuje fi lmo-ve. Po završetku Prvog svetskog rata gradske vlasti su 1920. uputile 10.000 kruna (2.500 dinara) pomoći novosadskom Srpskom narodnom pozorištu, uz obavezu da glumački ansambl ovog pozorišta više dana gostuje u somborskom pozorištu. Ta saradnja sa Srpskim narodnim pozorištem nastavljena je i tokom narednih godina. Tokom 1936. g. pozorišna zgrada je delimično ob-novljena, a svoj prvi gradski pozo-rišni ansambl Sombor je, konačno, dobio 1946. godine.

Milan Stepanović

● БИТЕФ ТЕАТАР. У среду, 12. децембра, на малој сцени Студија 99 (у 20 сати) гостује Представа (која се не зове...) Битеф Театра групе аутора: Нине Марковић Матис, Ане Дубљевић, Бојане Лазић, Далије Аћин и Милана Марковића Матиса. Представа је реализована у шведско – српској копродукцији (Cikada HB, Малме и Станица, Београд). Представа је базирана на књизи шведске ауторке Марије Свеланд Bitter Bitch о жени у 30-им која је преплављена горчином и бесом због положаја жене у друштву, породици и позива на еманципацију жене, али и на еманципацију публике...

● ПРИЧЕ И ТАМБУРАШИ. У четвртак, 13. децембра, у

Народном позоришту биће приређено 10. вече прича и тамбураша Николе Маширевића под насловом „Моји свирачи“. Програм почиње у 20 часова.

● СРПСКО ПОЗОРИШТЕ ИЗ МАЂАРСКЕ. Представом Ковачи Милоша Николића у режији Лидије Стевановић, у петак, 14. децембра, гостује Српско позориште у Мађарској из Будимпеште. Представа се игра на малој сцени Студија 99 са почетком у 20 сати. У представи играју: Михајло Несторовић, Золтан Молнар, Лидија Стевановић и Тибор Ембер.

● НОВА ПРЕДСТАВА. У току су пробе представе Стварање Томаса Мана (радни наслов)

Федора Шилија у адаптацији и режији Бориса Лијешевића. Сценограф представе је Борис Лијешевић, костимограф Мирна Илић, композитор Александар Костић и драматург Бранко Димитријевић. У представи играју: Саша Торлаковић, Богомир Ђорђевић, Светозар Цветковић, Татјана Шанта Торлаковић и Марко Марковић.● КРАЉИЦЕ. Поводом

Светског дана борбе против сиде у суботу, 1. децембра, на малој сцени – Студио 99 одиграна је представа Краљице Дарка Лукића у извођењу, режији и адаптацији: Тијане Марковић, Милице Јаневски и Милице Трифуновић.

Објављен је зборник Међународне књижевне

колоније „Сомбор 2012“ са радовима учесника: Тонка Мароевића (Хрватска), Џ. Кејтса (САД), Емила Андреева (Бугар-ска), Иване Димић (Србија), Мирјане Митровић (Србија), Алисије Асе (Шпанија), Марка Видојковића (Србија), Агњешке Жуховске Арент (Пољска). Збор-ник се по први пут појављује

у вишејезичном облику, уме-сто досад уобичајеног српско-енглеског. Текстови иностраних аутора су дати у оригиналу, уз српски превод. Српски ауто-ри су представљени у српско-енглеском, а Тонка Мароевића у хрватско-енглеском издању. Међународну књижевну

колонију Српског књижевног друштва “Сомбор 2012” су финансијски, организационо

и логистички подржали Мини-старство културе и информација Републике Србије, Покрајински секретаријат за културу АП Војводине, град Сомбор, бео-градска општина Стари град, Градска библиотека “Карло Бијелицки Сомбор”, Култур-ни центар Новог Сада, Бранково коло, Elitte Палић и бројне сом-борске установе и предузећа. н.м.

Zavod za ravnopravnost polova objavio je antologiju pesama OČI RAVNICE. U antologiji su i stiho-vi Olge Pavkov i Zdenke Feđver, književnica iz Sombora. Antologiju je priredila i uredila književnica Olive-ra Šijački, a u predgovoru direktorke

Zavoda Vesne Šijački, izmedju osta-log, piše: Prvi put objavljujemo knjigu pesаma. Zastupljene su pesnikinje iz Vojvodine – ukupno sto dvadeset jedna. Ovako zajedno, impresivno predstav-ljaju kulturno, jezičko i poetsko bogat-stvo višenacionalne Vojvodine.

МЕЂУНАРОДНА КЊИЖЕВНА КОЛОНИЈА „СОМБОР 2012“

ВЕСТИ ИЗ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

ЗБОРНИК У ВИШЕЈЕЗИЧНОМ ИЗДАЊУ

OBJAVLJENA SAVREMENA POEZIJA VOJVOĐANSKIH PESNIKINJA

OLGA PAVKOV I ZDENKA FEĐVER U OČIMA RAVNICE

Skica reklamnog prostora na zavesi 1905. (iz Istorijskog arhiva Sombor)

- Појава прва два тома Српске енциклопедије, у широј, не само културној јавности, изазвала је речи похвале и гласне наде, јер се на то и те како дуго, по многима и предуго чекало, но битно је да је након две деценије од иницијативе у Матици српској коначно достигнут и први конкретни резултат замашног колективног прегнућа наше науке - речено је, осим осталог, на представљању овог издавачког подухвата у Сомбору, 28. новембра на трибини у Српској читаоници „Лаза Костић“. Чула се том приликом реч универзитетског

професора др Драгана Станића (алијас Ивана Негришорца), председника, професора др Ненада Остојића, потпредседника Матице српске, као и проф. др Стојана Бербера, потпредседника сомборског Удружења чланова Матице српске. Матица српска, као један од издавача Енциклопедије, и сомборско Удружење чланова Матице српске, остварили су ову промоцију у сарадњи са Удружењем грађана „Раванградско пролеће“ и Завичајним удружењем Срба „Коријени“, у улози домаћина. Водитељ програма био је књижевник Давид Кецман Дако.

- Српска енциклопедија, која ће садржати десет томова и имаће близу 40.000 одредница на око 14.000 страница, треба да обухвати све врсте знања од виталног значаја за опстанак и историјску судбину српског народа. Када завршимо читав овај пројекат - рекао је др Драган Станић - имаћемо један фонд знања о Србима као народу од најдубље старине која се може историјски добро документовати и у облику сазнања која су објективна и проверљива. У десет томова

Енциклопедије имаћемо све што о Србима треба знати, а моћи ће да се сазна доста тога и о другим народима са којима су Срби кроз историју били повезани. Речју, Српска енциклопедија је једна драгоцена целина, утолико драгоценија што је у нашем народу распрострањена нека врста културолошког заборава.

Др Ненад Остојић је у својој беседи о првој Српској енциклопедији више пажње посветио њеној структури и занимљивости које је чине јединственом у сваком погледу. По окончању овог заједничког издавачког подухвата Матице српске и Српске академије науке и уметности, у сарадњи са београдским Заводом за уџбенике, као извршног издавача, речено је и овом приликом, више нећемо бити међу малобројним европским народима који немају своју енциклопедијску легитимацију.

Слово проф. др Стојана Бербера на овој трибини било је у знаку осветљавања занимљивости везаних за знамените Сомборце из времена прошлог, али и садашњег, попут сликара Павла Блесића и куглашког репрезентативца Петра Арамбашића, заступљених у прва два тома.

ПРЕДСТАВЉЕНА ПРВА СРПСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА

ДОКАЗ НАЈДУБЉЕ СТАРИНЕ

Hrvatsko kulturno-umetničko društvo “Vladimir Nazor” orga-nizuje danas (7. XII) promociju Monografi je društva u svečanoj

sali Skupštine grada (Županija) u 18 sati. Sutra (8. XII) će biti prire-đen Godišnji koncert “Vladimira Nazora” na kome će se predstaviti

sve sekcije društva i jubilarni 60-ti broj “Miroljuba”. Početak je u 20 sati u Hrvatskom domu.

z.v.

HKUD „VLADIMIR NAZOR“

MONOGRAFIJA I GODIŠNJI KONCERT

КУЛТУРА

Page 10: Somborske novine

7. XII 2012. 11

VEČERAS U MUZIČKOJ

ŠKOLI „PETAR

KONJOVIĆ“

OSNOVNA ŠKOLA „BRATSTVO-JEDINSTVO“

RADUJU SE ČASU FIZIČKOG VASPITANJAUčitelj trećeg razreda na mađarskom nastavnom jeziku Jožef Šmit iz OŠ

„Bratstvo-jedinstvo“ u Somboru je na otvorenom času fi zičkog okupio sve učenike od prvog do četvrtog razreda koji nastavu pohađaju na mađarskom maternjem jeziku.

Fizičko je predmet koji mlađi učenici veoma vole, a vežbanje u društvu im još više prija. Danas kada su deca sve gojaznija i nepokretljivija, pohađanje nastave fi zičkog vaspitanja je od velikog značaja. Odlično isplaniran čas, sa-radnja svih đaka i preskakanje vijače kao centralni deo časa, dobro je zagrejao đake i motivisao ih za budući sportski aktivizam.

Redovno pohađanje nastave fi zičkog vaspitanja veoma je bitno na ovom uzrastu, jer se ističe značaj pravilnog držanja tela, stiču se motorička umenja i razvija svest o potrebi i čuvanju zdravlja, što doprinosi integralnom razvoju ličnosti učenika (kognitivnom, afektivnom, motoričkom). Tatjana Janičić

NOVI CENOVNIK IZAZVAO REAKCIJE PROSVETARA

Nekada je biti učitelj (nastav-nik) bilo veoma cenjeno i lepo plaćeno zanimanje. U novijim

vremenima to se, nažalost, (ne)opravda-no promenilo. Nastavnik je taj koji da-nas zbog načina života i radnog vremena više sati dnevno provede sa decom nego njihovi roditelji. Pa ipak, u vreme eko-nomske krize i besparice prosvetni radnici su se našli na udaru nezaposlenih, neza-dovoljnih i svakodnevno trpe nepravdu, iako postoje mnogi drugi profi li, koji su kudikamo plaćeniji od prosvetnih radni-ka, pa im niko ništa ne zamera.

Mnogi će se složiti da su Odlukom o utvrđivanju visine školarine za vanredne učenike srednjih škola, koju je u skladu sa

zakonskim ovlašćenjima doneo ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Žarko Obradović, prosvetari doživeli novo poniženje. Ministar je ovom Odlu-kom utvrdio maksimalne bruto cene usluga prekvalifi kacija i dokvalifi kacija u opštem srednjem, srednjem stručnom i umetničko-srednjem obrazovanju, kao i u specijalistič-kom i majstorskom obrazovanju. Tako su određeni gornji limiti koji za upis godine iznose 3.000 dinara, obnovu godine 1.000 dinara, ispit 600 dinara, ispit sa pismenim delom 700 dinara, maturski ispit 2.100 di-nara, a za čas konsultativne nastave, da ne poverujete, 65 dinara u bruto iznosu. Kod

specijalističkog i majstorskog obrazovanja čas konsultativne nastave u bruto iznosu je 100 dinara. Sve ove cene formirane su, na-vodno, na bazi prispelih predloga škola, a uzimajući u obzir cenu rada zaposlenih u obrazovanju. Školama je dozvoljeno da ove cene mogu i umanjiti odlukom Školskog od-bora, odnosno organa upravljanja.

ZA „DŽ“ DO DIPLOME- Nećemo biti zlobni ovaj put pa pitati

uvaženog ministra, prvog među nama, ko-liko košta njegov čas konsultacija, pošto je svima dobro znano da ministar sedi isto-vremeno na dve stolice – redovni je profe-sor na „Megatrend univerzitetu“ i ministar školski, i koliko to dana i meseci konsulta-

cija treba da obavi siroti srednjoškol-ski profesor za je-dan čas ministar-skih konsultacija. Da li je ovde sa-mo reč o udvaranju onima koji gotovo za džab-džaba mo-gu da se prekvali-fi kuju ili dokvalifi -kuju kad već nisu u redovnom obra-zovnom postupku

došli do redovnih kvalifi kacija i zva-

nja, ili možda ministar školski želi da nas stavi u sukob sa fakultetima i visokim ško-lama koje naplaćuju sve i svašta i gde su upisi i obnove godina, uz saglasnost mini-starstva, 50 do 100 puta veće i gde fakulteti, isto pod patronatom istog ministra i mini-starstva, naplaćuju čak i obraćanje dekanu i to u iznosu desetostrukom nego što vredi konsultativna nastava sa kandidatima za pre-kvalifi kaciju i/ili dokvalifi kaciju - naveo je u saopštenju za javnost generalni sekretar Sindikata radnika u prosveti Srbije Hadži Zdravko M. Kovač.

U isto vreme, Ministarstvo prosvete prav-nim licima za davanje mišljenja naplaćuje

taksu od 10.200 dinara, a fi zičkim licima 1.250 dinara da bi dobili mišljenje mini-starstva.

- Nadamo se da će ministar povući svo-ju Odluku o utvrđivanju visine školarine za vanredne učenike srednjih škola i da će doneti odluku u skladu sa realnim životom, jer je očigledno da je ova Odluka doneta na osnovu mišljenja ljudi koji realan život po-smatraju iz svojih dobro plaćenih kabinet-skih fotelja i ne znaju kako stvarnost izgleda u kućama znanja. Bilo bi interesantno sa-znati koje su to škole dostavile predloge o ovakvim cenama na osnovu kojih je mini-star i doneo pomenutu Odluku i koliko su, ako takvih uopšte ima, te odluke u skladu sa raspoloženjem zaposlenih u tim školama da po tim cenama i obavljaju ovaj posao - ocenio je Kovač.

PONIŽENJE STRUKEDirektorka Srednje poljoprivredno-pre-

hrambene škole Ljubica Pribić-Jovičić, objasnila je da se u toj školi u toku godine prijavi pet do šest kandidata, mahom bivših učenika, koji su završili treći stepen pa žele da se dokvalifi kuju. Tada svaki kanditat ko-ji želi da se dokvalifi kuje ili prekvalifi kuje dobija rešenje o razlikama ispita na osnovu dokumenata koje priloži i tada se utvrđuje vrednost konsultativne nastave.

- Dobili smo novi cenovnik od Pokrajin-skog sekretarijata za obrazovanje i smatram da je cena ispita od 600 dinara diskutabilna jer su na ispitu prisutna tri člana komisije na koje se deli taj iznos, a pri tome ako je profesor sa sela, dolazi dodatno subotom kada nema redovan gradski prevoz i taj iznos mu ne pokriva sve troškove. Sma-tram da se u eri poskupljenja ne može tako drastično štedeti na obrazovanju - rekla je Pribić-Jovičić.

O novom cenovniku govorilo se i pre nekoliko nedelja na aktivu direktora kada je stigla informacija o cenama iz ministar-stva, ali je ta tema ostala za naredni sasta-nak čekajući da se dobije ista informacija iz Pokrajine.

- O ovome ćemo svakako pričati na na-rednom aktivu direktora jer je sramotno da je cena jednog konsultativnog časa 65 di-nara u bruto iznosu, što je, u stvari, kada se sve izračuna, 47 dinara. Pa ko će dodatno da radi za 47 dinara po času? To je poniže-nje struke. Ne može baš sve da se lomi na prosveti. Mi u našoj školi nemamo kandi-date za prekvalifi kaciju i dokvalifi kaciju, ali smo na strani naših kolega iz drugih škola - rekao nam je Jovan Trifunov, direktor Gimnazije „Veljko Petrović“. T. S.

● Jovan Trifunov: Ko će da radi za 47 dinara po času? Ne može baš sve da se lomi na prosveti

● Ljubica Pribić-Jovičić: U eri poskupljenja ne može se tako drastično štedеti na obrazovanju

● Hadži Zdravko M. Kovač: Koliko to dana i meseci konsultacija treba da obavi siroti srednjoškolski profesor za jedan čas ministarskih konsultacija?

LEKARIMA DOZVOLJENO,

PROSVETARIMA NIJE- Naknada od 65 dinara po času

konsultacija je zaista neprikladna. Kada, recimo, na fakultetu imate konsultacije, vi od profesora dobijete literaturu i smernice gde šta da pro-nađete, a ne uči on sa vama i ne izra-đuje vam zadatke. Za svaki takav čas potrebne su dodatne pripreme, izra-da zadataka i dodatno vreme koje re-meti ostale školske obaveze. Ako bih ja vanrednom učeniku (in)direktno rekla da dođe kod mene na privatan čas, bila bih u problemu, prijavlje-na inspekciji i pretio bi mi otkaz, ali zato se često susrećem sa situacijom da kada odem kod lekara on me po-šalje na privatni pregled koji košta minimum 2.500 dinara i nikom ništa, to je prihvatljivo. Iako radim sa pu-nom posvećenošću i trudim se sa mo-jim đacima, ne razumem zašto su svi ogorčeni na prosvetne radnike, a ne na mnoge druge zaposlene u javnim preduzećima kojima je plata mnogo veća nego naša - požalila nam se na-stavnica u jednoj srednjoj školi koja je želela da ostane anonimna.

ОБРАЗОВАЊЕ

Hadži Zdravko M. Kovač

Ljubica Pribić-Jovičić

Jovan Trifunov

KONCERT DUŠICE

POLOVINEVečeras (7. decem-

bra) u prostorijama Muzičke škole „Petar Konjović“ u Somboru biće priređen koncert Dušice Polovine (vi-ola), u pratnji Marine Mikić (klavir). Na pro-gramu su dela Bramsa, Iljina, Glinke, Pjaco-le... Organizator kon-certa je Kulturni centar Laza Kostić. Početak je u 19 časova.

ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

ОБУКА ЂАКА НЕПЛИВАЧАШкола за основно и средње

образовање са домом “Вук Караџић” из Сомбора и Пливачки клуб “Сомбор” из Сомбора у оквиру споразума о сарадњи у области иза-браног спорта-пливања, потписале су уговор на основу којег ће се изводити настава физичког васпитања у пратњи наставника школе и медицинске се-стре, а уз учешће инструктора клуба Владислава Кулића, који ће за по-требе школе учити децу са сметњама у развоју и инвалидитетом користећи стечена знања. Владислав Кулић је једини лиценцирани тренер пливања за децу са сметњама у развоју и инва-лидитетом у Сомбору, који може да врши терапијско пливање и изводи практичан рад у води.

PERIODIKA

IZAŠAO ČETRNAESTI AVANGRADIz štampe je izašao četrnaesti broj Avangrada (de-

cembar 2012/januar 2013). U najnovijem broju ovaj list za kulturu donosi, između ostalog, razgovor sa novi-narom i piscem Mićom Vujičićem o izazovima zanata i aktuelnoj situaciji u književnom svetu, zatim tekstove o delu Dragoslava Mihailovića, Andresa Barbe, Alek-seja Slapovskog, Helene Klakočar i Luiđija Pirande-la. U redovnim rubrikama čitaoci mogu pronaći osvrt na put kroz današnje hrvatsko primorje, potom ispoved-ni tekst osobe obolele od psihoze i recenzije aktuelnih muzičkih bendova.

Četrnaesti Avangrad obrađuje delo nekada cenjenog, a danas zaboravljenog subotičkog arhitekte Ferenca Raj-hla i osvetljava onaj deo biografi je Ive Andrića kada je pisac boravio u Zenici. Ekskluzivno, novi broj donosi odlomak iz romana američke spisateljice e. Lane Keller koji je posvećen problemu mešanja stranih faktora u ras-pad Jugoslavije. Kao i ostatak lista, poetski i prozni pri-lozi novih i starih saradnika iz zemlje i regiona i ovaj put su obogaćeni vizuelnim rešenjima autora iz naše, ali i su-sednih zemalja. PDF izdanja Avangrada možete naći na adresi www.avangrad.weebly.com/pdf

ČAS KONSULTATIVNE NASTAVE 65 DINARA

Page 11: Somborske novine

12 7. XII 2012.

НОВЕМБАР

NAJLEP[A “RADOSNICA”

IME I PREZIME

2012.NAJLEP[A “RADOSNICA”NAJLEP[A “RADOSNICA”NAJLEP[A “RADOSNICA”NAJLEP[A “RADOSNICA”

PORODICAПРИПРЕМА: МАРИНА ВУЈАКОВИЋ

Николина Тепшић и Дарко РадуловићВенчани 15. септембра 2012.

Фот

о ст

удио

“ZO

OM

НАЈЛЕПША НОВЕМБАРСКА „РАДОСНИЦА“

ЧЕКАМО КУПОНЕПоштовани читаоци,

у вашој и нашој „Радос-ници“ овога новембра објавили смо 11 прелепих фотографија са којих се смеши чак 12 ваших малишана. Како то код нас већ обичај налаже, сада је време да изаберете најлепшу међу њима. То ћете учинити тако што ћете на купону који обајављујемо на-писати име и презиме детета за чију фотографију сматрате да је најлепша и послати најкасније до

среде, 12. децембра, на адресу: НИП “Сомборске новине” а. д, Трг слободе 1/1, 25000 Сом-бор. Купоне такође можете до-нети лично у нашу редакцију (Градска кућа, соба број 19) или у Еко-службу “Сомбор-ских новина “ (Градска кућа, улаз из Улице Лазе Костића). Фотографија која добије највећи број гласова ући ће и у годишњи избор најлепше фотографије де-тета за 2012. годину.

Лазар Јовановић

Анђела Вукелић Катарина Брдар

Огњен Петковић Анђела Дудуковић Шон Шрајбер

Михајло Миланко Сара и Мина СентеСлобода

Смољановић Вук Зловарић Младен Батало

infotelefon

www.rbv.rs021488 443312615 1025

Ponuda za 10 + Valuta EUR

Iznos depozita 5.000,00

Visina stope poreza na prihod od kapitala

15,00%

Rok Visina godišnje

NKSEKS iznos

poreza

Ukupan iznos depozita za

isplatu

15 meseci 5,80% 4,93% 54,60 5.309,38

Promenljivost kamatne stope

155,80%

Page 12: Somborske novine

7. XII 2012. 13

Povodom završetka prvog ciklusa besplatne škole sporta za decu „Sportić” protekle sedmice pode-ljenje su majice polaznicima projekta. Projekat je

trajao od 18. septembra do 1. decembra i ukupno je uče-stvovalo 67 devojčica i dečaka uzrasta od 3 do 6 godina.Planirano je da se da se 22. decembra kao završna manife-stacija održe „Igre bez granica“ i svečana dodela diploma. Projekat se nastavlja u februaru 2013. godine uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

BESPLATNA ŠKOLA SPORTA ZA DECU „SPORTIĆ“

PRVE LEKCIJE ZA BUDUĆE ŠAMPIONE

DRŽAVNO PRVENSTVO U PLIVANJU ZA UČENIKE

U Beogradu na bazenu Sportskog centra "Milan Gale Muškati-rović", proteklog petka odr-

žano je državno prvenstvo u plivanju za učenike osnovnih i srednjih škola. Na prvenstvu je učestvovalo pre-ko 940 takmičara koji su kroz kvalifikacije na okružnim pr-venstvima stekli pravo nastupa.U konkurenciji srednjih škola prvo mesto osvojila je Rebeka Repman u disciplini 100 m slobodno. Rebe-ka je učenica Srednje medicinske škole "Dr Ružica Rip" iz Sombora.U kategoriji 7. i 8. razreda osnovnih škola, treće mesto osvojila je Sanja

Galac u disciplini 50 m leđno. Sanja je učenica Osnovne škole “Nikola Vu-kićević” iz Sombora.

MEDALJE ZA ŠKOLU

Sanja Galac

ПОЗОРИШТЕ ОБРАДОВАЛО ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОM

ГЛУМЦИ ПРИШЛИ ПУБЛИЦИПоводом Међународног

дана особа са инвалидите-том, минулог понедељка, 3. децембра, одиграна је представа Лепе очи, руж-не слике Мариа Варгаса Љосе у режији Душана Петровића. Том приликом, Народно позориште Сом-бор поделило је бесплатне карте удружењима особа са инвалидитетом и предста-ва, која се иначе изводи на малој сцени Студија 99 (на

спрату), прилагођена је и одиграна на великој сцени (у приземљу).

Rebeka Repman

Фото: Миле Кескеновић

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

RAVNOPRAVNO, ALI STVARNOSomborska Nevladina organizacija “Po-

dium” prirediće u subotu, 8. decembra, hu-manitarno veče na kojem će sav prihod od prodaje ulaznica biti namenjen za potrebe tehničkog unapređenja daljeg rada Cen-tra za samostalni život osoba sa invalidite-tom u Somboru. Time će, kako kažu u oba udruženja, biti nastavljeni međusobni part-nerski odnosi, koji će na samoj večeri biti zvanično i protokolarno ozvaničeni spora-

zumom o saradnji. Domaćin dešavanja je Mesna zajednica “Nova Selenča”, u čijoj će obnovljenoj velikoj sali u muzičkom de-lu programa publiku zabavljati Tamburaški orkestar “Sonćanski biseri” i specijalni gosti, Mešoviti omladinski hor “Juventus cantat” pod vođstvom dirigentkinje Dajane Mijić i Miloš Momčilović na gitari. Simbolična cena ulaznice je 149 dinara, a početak je zakazan za 19 časova. S. S.

OBELEŽEN SVETSKI DAN BORBE PROTIV HIV/AIDS-A

IZBEGAVAJTE RIZIČNO PONAŠANJE

Edukativnom pred-stavom za mlade

pod nazivom „Tina“, koju su za svoje vršnjake izve-li u Velikoj sali Gradske kuće omladinci som-borskog Crvenog krsta, obeležili su 1. decembar, Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a. Predstava govori o devojci Tini za koju roditelji nisu imali baš mnogo vremena i ra-zumevanja pa je zapala u loše društvo, koristila droge i rizično se ponašala. Ve-

oma vešto su kroz muziku i glumu mladi prezentovali mnoge značajne informacije

tinejdžerima, a predstavu će izvoditi u somborskim školama. Nakon predstave na Trgu Svetog trojstva mladima je deljen pro-mo materijal, a potom je usledilo fotografi sanje po-red simbola borbe protiv ove opake bolesti - crve-ne vrpce napravljene od crvenih sveća.

T. S.

Page 13: Somborske novine

14 7. XII 2012.

OD NOVE GODINE POOŠTRENI USLOVI ZA ODLAZAK U PENZIJU

ЕДУКАЦИЈА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ

IMOVINA BRODOGRADILIŠTA „TERRATRADE

BRODOREMONT“ TREĆI PUT NA PRODAJU

Svi građani koji planiraju da se penzionišu od Nove godine mo-

raće da ostanu duže na radnom mestu nego što je bilo predviđeno u 2012. godini, pošto se od 1. januara menjaju uslovi za odlazak u penziju. Po novom pravilu iz Zakona o PIO (član 19), uslovi za sticanje starosne penzije podižu se postepeno sve do 2023. godine.

- U ovoj godini muškarci sa 40 godina staža su mogli da se penzionišu najranije sa 53 godine i osam meseci života, a u idućoj će se ova sta-rosna granica podići za četiri meseca pa će muškarci tek sa 54 godine moći u penziju. Ženama se od 1. januara podi-žu oba uslova za po 4 meseca, u pogle-du godina života to znači 53 godine i 4 meseca života i sa 35 godina i 4 mese-ca staža, dok su u 2012. godini to mogle sa 53 godine života i 35 godina staža - objasnila je Angelina Kosić, direktorka somborske fi lijale Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Od početka ove godine pa do kraja oktobra, somborska fi lijala Fonda primila je 533 zahteva za starosnu penziju, od kojih je 462 reše-no. U prvih deset meseci stiglo je i 124 zahteva za

invalidsku (rešeno je 113) i još 458 za porodičnu penziju od kojih je 438 rešeno.

U Fondu kažu da uslovi za odlazak u sta-rosnu penziju nisu jedine izmene. Od 2013. penziju neće moći da zatraže ni udovice pre svog 51. rođendana (u ovoj su mogle sa 50 i po godina), ali ni udovci pre 56. godine, iako su u 2012. zahtev mogli da podnose šest meseci ranije.

- Svi koji odrade pun staž od 45 godina, ne moraju da brinu o godištu i zahtev za penziju mogu podneti bez obzira koje su godine rođeni i koliko imaju u tom trenut-ku. Muškarci u penziju mogu da idu čim napune 65 godina, a žene 60. Jedini uslov

je da imaju bar 15 godina radnog staža iza sebe, ka-zala je Angelina Kosić.

T. S.

RADNI STAŽ SVE DUŽI I DUŽI

ЕНЕРГИЈА СВУДА ОКО НАСПовећање енергетске ефи-

касности у школама била је тема саветовања које је органи-зовао Покрајински секретаријат за образовање и Центар за развој и примену науке, технологије и информатике. Овој манифестацији су присуствовали директори и наставници основних и средњих школа са циљем едукације уче-ника у овој области. Најбољи начин да се повећа коришћење обновљивих извора енергије је укључивање деце, чак и пред-школског узраста, у пројекте који имају за циљ уштеду енергије, речено је на скупу.

- На основу двогодишњег иску-ства можемо рећи да су деца вео-ма креативна, али са едукацијом треба наставити. „Енергија сву-да око нас“ је слоган, али и по-рука да у окружењу имамо мно-го обновљивих извора енергије

које не користимо, односно не умемо да користимо. Навикли смо на струју и плин, а око нас, нарочито у руралним срединама, је много биљних остатака који би могли да се употребе за ове сврхе – рекао је проф. др Сло-бодан Попов из Центра за развој и примену науке, технологије и информатике.

Да би се повећало коришћење обновљивих извора енергије и енергетска ефикасност потреб-

на су улагања, навео је Попов. Покрајинска влада одлучила је да помогне реализацију пројекта и у трећој години његове приме-не, и ових дана ће бити познато колико ће средстава за ове наме-не издвојити.

Борислав Станичков, начелник Школске управе Сомбор, рекао је да ШУ Сомбор обухвата око 110 школа и 30 предшколских устано-ва и да је свака уштеда енергије веома значајна. С. М.

Prodaja pokretne i nepokretne imovine mo-noštorskog brodogradilišta „Terratrade brodo-remont“- u stečaju javnim prikupljanjem ponu-da održana je 28. novembra. Jedini ponuđač bio je „Vip Group“ DOO Sombor koji već izvesno vreme organizuje poslove i izvodi radove na re-montu brodova, a vodi i pregovore za nove po-slove koji bi se obavljali u ovom brofogradilištu nakon okončanja postupka kupoprodaje. Ponu-đač smatra da bi mogao da obezbedi posao za 50 radnika.

● U prvih 10 meseci 2012. godine u Somboru je bilo 1.115 zahteva za penziju

САОПШТЕЊЕ РАВНОГОРСКОГ ПОКРЕТА СРБИЈЕ

СЕЛЕКТИВНА ПРАВДА

Angelina Kosić

„Поводом најновијих догађаја у вези са ослобађајућом пресу-дом хрватским генералима у том фамозном Хагу, желимо да израз-имо свој протест и негодовање. Ово је само један у низу примера по коме је Хаг постао синоним за најбезобзирније спровођење двојних морала и селективне прав-де. Војска која је протерала пре-ко 200 хиљада људи са њихових вековних огњишта, уништила и спалила гро њихове имовине, убијала старе и немоћне прео-стале људе, па чак и псе и мачке у својој хистеричној еуфорији – зар то није геноцид!? А шта тек рећи о монструозним зло-чинима на Косову, отетој нашој исконској земљи и злочинима који су тамо чињени, на пример вађењу срца живим Србима? А један од главних вођа тих мон-струма је и управо ослобођени Рамуш Харадинај. Зар они који су командовали таквом војском немају баш ни мало одговорно-

сти? Разумемо еуфорично славље у Хрватској поводом ослобађајуће пресуде, они бране своје, али не разумемо и не желимо да при-хватимо праксу коју су до сад спроводиле власти ове земље које су на сваки шушањ из Хага изручивале наше људе које су потом заборављали и нису их више спомињали, покушавајући тиме да овом народу баце пра-шину у очи. Начин на који су се понашале претходне власти ове земље био је увреда за здрав разум овог народа. Хаг је Хаг, Турци су Турци, кадија тужи – кадија суди, а ви господо, „Бог вас клео...су чим ћете изаћ` пред Милоша?“ С обзиром на све што нам се десило од Хага и његових изумитеља, можемо извести само један закључак: они су за нас једна зла коб којој се ника-ко не смемо препустити, каже се, осим осталог, у саопштењу Градског одбора Равногорског покрета Србије Сомбор.

Мира Јовановић, Слободан Попов и Јелена Криш-Пигер

АКТУЕЛНО

JEDINI PONUĐAČ „VIP GROUP“

Samostalni sindikat u Jav-nom komunalnom preduze-

ću „Čistoća“ protiv je najavljene podele ovog komunalnog predu-zeća na tri nova javna preduzeća. U sindikatu kažu da podela znači samo nova zapošljavanjа u admi-nistraciji i upravi i povećenje cena usluga za građane.

- Prema nezvaničnim informa-cijama planirano je da se po hit-nom postupku na jednu od nared-nih sednica Skupštine grada stavi donošenje Odluke o transformaci-ji „Čistoće“. To je urađeno “ispod žita”, bez ijednog pisanog doku-menta iz koga možemo da vidi-mo kakve su namere osnivača. Ne postoji stvarna procena kapitala i predlog deobnog bilansa, pa se ne zna kako bi se podelile nepo-kretnosti, oprema, radne mašine i vozni park, a podela bi dovela do nedostaka mašina i opreme jer se sada one koriste za više radnih je-dinica - kaže Mirjana Videkanić, predsednica Samostalnog sindika-ta u „Čistoći“.

U tom sindikatu kažu da će po-dela preduzeća dovesti do novog zapošljavanja, uglavnom u admi-nistraciji, jer će za tri preduzeća trebati tri direktora, tri šefa računo-vodstva, tri pravnika, što će imati za posledicu povećanje troškova poslovanja.

- Sve ukazuje da će posledica podele preduzeća povećati troško-ve poslovanja za isti obim i kva-litet uslug, što će se moći pokriti jedino povećanjem cena usluga,

tako da će sav teret pasti na teret građana ili će dovesti do stečaja i likvidacije ili privatizacije javnih preduzeća - kaže Videkanićeva, i dodaje da stavove sindikata po-državaju svi zaposleni osim onih koji po partijskoj dužnosti moraju da misle drugačije.

Svetislav Ilić, potpredsednik Samostalnog sindikata kaže da bi odluku o trafsformaciji „Čistoće“ trebalo odložiti do donođenja Za-kona o javnim preduzećima čije je usvajanje u toku. Sindikalci „Čistoće“ najavljuju javni skup ispred Skupštine grada ukoliko se podela „Čistoće“ nađe na skupštin-skom zasedanju. Nemanja Delić, gradonačelnik Sombora najavljuje razgovore sa sindikatom i rukovod-stvom „Čistoće“ kako bi se našlo rešenje najpovoljnije za osnivača, a to je Grad Sombor.

- Radnici mogu da budu spo-kojni neće niko ostati bez posla i preduzeće neće biti dovedeno u nikakve probleme. Za sada Grad-sko veće nije donelo odluku o po-deli preduzeća. Do reorganizacije „Čistoće“ sigurno će doći, ali u ka-kvom obliku videćemo u narednom periodu - kazao je Delić.

U Predlogu odluke o budžetu grada Sombora za 2013. godinu stoji stavka - osnivački ulog za dva nova preduzeća JKP „Zele-nilo“ i JP „Prostor“, pa opozici-ja smatra da će se ta podela ipak uskoro desiti.

Zlata Vasiljević

RADNICI „ČISTOĆA“ PROTIV PODELE PREDUZEĆA NA TRI DELA

VIŠE ZAPOSLENIHI SKUPLJE USLUGE

СУТРА САВЕТОВАЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Клуб „100П плус“ из Новог Сада организује тринаесто регионално саветовање „Зимска бразда знања“ од 1. до 18. децембра. Саветовања за пољопривреднике биће одржана у осам војвођанских места, а за сутра (субота, 8. децембар), заказан је скуп у згради Жупаније у Сомбору.

Практичне поуке из биљне и сточарске производње и аграрне актуелности биће теме саветовања, а произвођачима ће поједине фирме понудити пољопривредне машине и опрему, уља, мазива, репроматеријал, ђубриво, семе за пролећну сетву, садне материјале, пестициде, кредите, осигурање усева, стоке и објеката. Домаћин скупа је предузеће „Агро-Веста“ д.о.о. Сомбор, а гости војвођански пољопривредници Павле Ненадовић и Стипан Шарчевић.

Предавања почињу од 8.30 часова. С. М.

ЗИМСКА БРАЗДА ЗНАЊА

Page 14: Somborske novine

7. XII 2012. 15

ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕН - ОБЕЛЕЖЈА ЛОГОРАШИМА У БАРЧУ

EDUKACIJOM PROTIV HIV-A

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

JEDNA REGISTROVANA OSOBA I U SOMBORU

● Tokom 2012. godine u Vojvodini zabeležen 21 novi slučaj HIV infekcije

СТАНИШИЋ

KLJAJIĆEVO

ГАКОВО

Радови на га-с и ф и к а ц и ј и Станишића завр-

шени су ових дана. Инве-ститор је јавно предузеће „Србијагас“, а радове из-води ДОО „Бобар Бешка“. Према речима директора, Владе Бобара, радови се из-воде на краку од Кљајићева, Телечке, Чонопље, Свето-зара Милетића, Станишића и Риђице, док је други крак радова обухватио Алексу Шантић.

Такозвани „Јужни крак“ обухватио је Стапар, До-рослово и салашарска насеља, као и Леније и Градину. ДОО „Бобар Бешка“

радове је ове године из-вео и на територији оп-штине Шид, што укупно износи 500 километара гасовода.Наручилац посла је

Град Сомбор. Секретар Месне заједнице, Љиљана Гусић, навела је да је било више примедби од стране мештана везаних за изглед јавних зелених површина, блато, али и питања за-што се ради гасовод а не санација водоводне мреже

или канализација. О радо-вима на гасоводу, према речима Гусићеве, месна заједница није консулто-вана, а постоји усмено обећање извођача радова да ће јавне зелене површи-не након окончања посла бити саниране. Завршетак радова на

територији Града очекује се током идуће године. Овог момента не може се говорити о прикључењу грађана, рекао је дикрек-тор ДОО „Бобар Бешка“, Владо Бобар, и додао да Сомбор има свог дистри-бутера, и да је добра окол-ност што ће након овог по-сла постојати пројекат из-веденог стања инсталација, заведен у Катастру под-

земних инсталација. Он такође наводи да је при-ликом извођења радова сарадња са мештанима и Месном заједницом била одлична. Постојао је про-блем пробијања водово-дних цеви, али кварови су решавани у ходу. Што се тиче санације јавних површина након извођења радова, Бобар је рекао да мештани углавном сами решавају тај проблем, а на-кон слегања земље, његова фирма је спремна да сани-ра површине на којима су извођени радови. У самом селу током извођења радо-ва било је смештено око 70 радника који су радили на изградњи гасовода.

Драгана Ђапић

Новица Благојевић, члан Градског већа,

Јован Вукобратовић, члан Извршног одбора Удружења потомака и по-штовалаца солунских бо-раца Краљ Петар Први и архитекта Сима Јанчић боравили су у Мађарској, месту Барч (Barcs) и посе-тили бивши логор у којем је 1941. године страдало 68 житеља Растине и дру-гих места тог дела Бачке. Они су посетили и град-ско гробље где се планира изградња обележја, на ме-сту на којем су сахрањени логораши.Њих је, као чланове

Иницијативног одобра, примио Јожеф Рачек, за-меник градоначелника Бар-ча, са којим су разговарали о идеји да се изгради спо-мен - обележје.

Договорено је и да се по-крену конкретне активно-сти како би се радови завр-шили до дана (14. јун) када је отпочела депортација свих 945 житеља Растине.

Они су депортовани 14. јуна 1941. године, железничким транспортом, без хране и воде. У логору, који се на-лазио у старој згради на-пуштеног млина поред реке Драве, било је 3.000 лого-

раша. Осим Растинаца, у логор су депортовани и ста-новници Алексе Шантића, Мишићева, Соколца, Ро-гатице и других места. Депортовани су углавном бивши добровољци са по-родицама који су у ова ме-ста колонизовани после

Првог светског рата. Због сурових услова

којима су били изложени, услед глади и болести, у периоду од јуна до децем-бра 1941. године у логору у Барчу страдало је 68 ло-

гораша, а остали су депор-товани у логор Шарвар. Намера Иницијативног од-бора јесте да се имена 68 страдалих логораша укле-шу на спомен - обележје на градском гробљу у Барчу, на локалитету посвећеном страдалим логорашима.

„Novosadski humanitarni centar“ uz podršku Ministar-stva zdravlja i ove godine re-alizuje projekat „Prevencija HIV/AIDS-a među romskom populacijom“. Cilj projekta je povećanje nivoa svesti i znanja o činjenicama veza-nim za HIV i AIDS. Teren-ski saradnici sa mladima iz romskih naselja organizuju radionice u okviru kojih im prenose informacije o tome šta je HIV, šta je AIDS, na koji način se može zarazi-ti, koji je način da se zašti-tiš od HIV-a, kao i to gde postoje mesta gde se može obaviti testiranje. Projekat se sprovodi u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sečnju, Bačkoj Palanci, Rumi, Pančevu i Somboru. U projekat su od novembra uključeni i članovi

Društva za borbu protiv raka u Somboru, a edukacije se aktivno sprovode u Bačkom Monoštoru.

Prema preliminarnim po-dacima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, tokom 2012. godine na području AP Vojvodine zabeležen je 21 novi slučaj HIV infekci-je. U 4 slučaja u momentu postavljanja HIV infekcije osobe su bile već u stadijumu simptomatske HIV infekcije, dok je jedna osoba premi-nula tokom 2012. godine. U odnosu na način infi cira-nja u svim slučajevima sa utvrđenim rizikom, radilo se o seksualnom kontaktu. Najviše novih HIV infekcija utvrđeno je na području gra-da Novog Sada (11), zatim na području gradova Sremske

Mitrovice i Zrenjanina, gde su dijagnostifi kovana po dva nova slučaja HIV infekcije. Na području gradova i op-ština Vršac, Vrbas, Sombor, Stara Pazova, Pančevo i Be-čej registrovana je po jedna HIV infekcija.

Prvi slučaj HIV infekcije u APV registrovan je 1985. godine i do 1. novembra 2012. godine ukupno 365 građana saznalo je da živi sa HIV infekcijom. Od AIDS-a je oboleleo 187 osoba koje žive sa HIV-om, a umrlo ih je 124. Trenutno 241 građa-nin APV zna da živi sa HIV infekcijom, od čega je 63 obolelo od AIDS-a. Slučaje-vi HIV infekcije zabeleženi su u 37 od 45 vojvođanskih gradova.

T. S.

Agencija za eksklu-zivno zastupanje

UNIQA osiguranja „Va-ša prednost“ otvorena je 5. decembra u Vojvođan-skoj ulici 33a u Somboru. Agencija će prodavati sve proizvode UNIQA osigura-nja, poslovaće kao posebno pravno lice sa sopstvenim bilansom uspeha, uz oba-vezu poštovanja standarda

kompanije. Ovo je, posle Novog Sada, druga po redu kompanija za ekskluzivno zastupanje u Srbiji.

- Kao neko ko je od po-četka deo UNIQA osigu-ranja, ponosna sam što su moj trud, posvećenost i upornost prepoznati i što mi je ukazano poverenje da dalje nastavim kao sa-mostalni preduzetnik, da

budem deo UNIQA osi-guranja – rekla je Mari-ca Tanurdžić, vlasnica agencije.

Svečanom otvaranju agencije prisustvovali su Franc Vajler, predsednik izvršnog odbora kompani-je u Srbiji i Zoran Višnjić, član borda UNIQA interna-tional za jugoistočnu Evro-pu. S.M.

Сутра (субота, 8. децем-бар) у гаковачком Дому

пензионера биће одржано друго „Врбљанско прело“. У програ-му ће учествовати најмлађа гру-па КУД „Лаза Костић“ из Гако-ва, а биће приказани и народни обичаји из Републике Српске (чароичари, бираће коло... ). Представиће се и извођачи на фрули и гуслама, а програм ће бити „зачињен“ традици-оналним јелима досељеника из Горњих и Доњих Врбљана код Кључа, којих је у Гакову око 400.

„Врбљанко прело“ организује МО Удружења Врбљанаца Гаково, а

домаћини манифестације су Бранка Којић и Симо Марковић.Почетак прела заказан је за 18 ча-

сова. С. М.

Savetodavci Poljopri-vredno-stručne služ-

be „Sombor“ održali su u Kljajićevu u okviru zimske edukacije poljoprivredni-ka, zanimljivo predavanje. Bilo je reči i o ,,Knjizi polja individualnih proi-zvođača”. Ovo nije bilo samo izlaganje stručnjaka, nego i svojevrsna radioni-ca u kojoj su prisutni aktivno učestvovali i upoznali se sa no-vim tehnologijama u oblasti poljopri-

vrede. Jelena Ivan, Jelena Perenčević i Zoran Boca su preneli interesantne teme sa osvrtom na proteklu, veoma sušnu godinu. Prisutni su do-bili odgovore na pitanja šta je najisplativije proizvoditi

u ekstremnim vremenskim uslovima. Saradnja sa struč-njacima-savetodavcima iz Poljoprivredno-stručne služ-be “Sombor” nastaviće se na obostrano zadovoljstvo.

B. Š.

„ВРБЉАНСКО ПРЕЛО“

ZIMSKA EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA

СЕЛО

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ГАСОВОДУГАСОВОДУ

OTVORENA AGENCIJA ZA EKSKLUZIVNO ZASTUPANJE KOMPANIJE UNIQA OSIGURANJE

„VAŠA PREDNOST“I U SOMBORU

Симо Јанчић, Јован Вукобратовић и Новица Благојевић

Детаљ са прошлогодишњег прела

Велико интересовање произвођача

Page 15: Somborske novine

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ

7. XII 2012.

TIJANALep

e `e

ne

pro

laze

kro

z gra

d..

.

Foto

stu

dio

"Z

OO

M"

VREMEPLOV

MAĐARSKA ČITAONICANa tragu kulturno-prosvetnih de-

latnosti grofa Ištvana Sečenjia, mlađi mađarski intelektualci, uz nekoliko sugrađana Srba, 15. decembra 1844. god. osnovali su prvu Čitaonicu u Somboru. Mađarska nacionalna odrednica u nazivu Čitaonice dodata je nakon što su sombor-ski Srbi pokrenuli svoju zasebnu Srpsku čitaonicu. Statut Čitaonice potvrđen je u novembru 1845. godine. Slično Srpskoj, ni Mađarska čitaonica dugo vremena nije imala svoje stalno sedište, pa je zabeleženo da su se njene prostorije 1866. god. (kada je Čitaonica imala 165 članova), nalazile u prizemnoj zgradi zvanoj „Pakao“, pored hotela „Lovački rog“, a Čitaonica je 1880. god. posedovala svega hiljadu knjiga. Čla-novi Mađarske čitaonice kupili su 1882. god. od Uprave kraljevskih komorskih do-bara prazan plac koji se nalazio u samom središtu grada, između Grašalkovićeve palate i kapele Svetog Ivana Nepomu-ka. Zidanje zgrade u stilu eklekticizma, sa klasicističkom fasadom, prema nacrtu arhitekte Lasla Decera, započeto je po-moću dobrovoljnih priloga članova Či-taonice, pa je Sombor ubrzo dobio jednu od najljupkijih arhitektonskih građevina u starom gradskom jezgru. Nakon Drugog svetskog rata (krajem 1947.) u zdanje ne-kadašnje Mađarske čitaonice smeštena je somborska Gradska biblioteka, a njenim kasnijim proširenjem u ovoj zgradi ostalo je samo Dečje odeljenje. Danas se ispred zdanja nekadašnje Mađarske čitaonice nalaze biste znamenitih somborskih knji-ževnika Laze Kostića, Veljka Petrovića i Janoša Hercega.

Milan Stepanović

NEKAD

SAD

Цакана Менарски, сада управ-ник обданишта „Вера Гуцуња“, своју прву годину с децом провела је у Чонопљи радећи са триде-сетак малишана у једној јединој просторији. Деца су од куће до-нела столичице, а остало су саку-пили захваљујући добошару који је њену молбу пренео целом селу. Цаканина жеља да се у Сомбору отвори обданиште остварена је 1958. године. Она је у многим случајевима у овој установи била једини родитељ деци и стога смо је ми назвали мајком стотину и шесдесеторо деце.

16 17

БИРОКРАТЕБирократизам се јавља у но-

вим облицима. Еволуирао је. Јер, не треба заборавити – и бирокра-те су против бирократизма, али нису против администрирања и технократије економских привилегија. Више су за кри-тику уопште, а против конкрет-не и конструктивне. Бирократе више воде рачуна о стварима него о људима, стављајући у своју службу елаборате цифара. На тај начин се деформише пракса и настаје разлика између стања и циљева... (Вукашин Лончар)

„БИЛО ИХ ЈЕ СЕДАМ“

У Народном позоришту одиграна је премијера ратне драме Вилиса Хола „Било их је седам“. Својом антиратном садржином, ова ратна дра-ма наишла је на неподељено одобравање публике. Али, сед-морица литерарно мртвих у драми Вилиса Хола не значе много у поређењу с жртвама последњег рата. Осим, можда, једну опомену која се данас у политичкој пракси водећих сила сувише литерарно схвата.

МАЈКА

7. децембар 1962, број 444

Na izložbi Endija VorholaNE MENJAJTE STARE DOBRE DRVENE PROZORE PRE KONSULTACIJE SA NAMA!Po našem iskustvu od 10 prozora 8 NE TREBA MENJATI, već IH TREBA STO-LARSKO I TEHNIČKI OBNOVITI kao i TERMO I ZVUČNO IZOLOVATI!

REZULTAT NAŠEG RADA JE:od 10 do 30 % uštede energije, nema promaje, nema prašine, nema neprijatnih mirisa, 40 % bolja zvučna izolacijaTRAŽITE NAŠ BESPLATAN PREDMER, PREDRAČUN I STRUČNU KONSULTACIJUTRAJNA GARANCIJA

ZVORINJI JOŽEF 065/694-72-24www.zavrsniradovi.net STG ENGINEERINGRA

DIM

O S

VE M

OLE

RSKO

FAR

BARS

KE R

ADO

VE!

26. VI 2009. 25

Broj gradjevinske dozvole: 351-1-62/2008-V

B e o S A NG r a d nj a D.O.O. B e o g r a d

Centralno grejanje, lift, garaže!Nema ka PVC stolarija!

Sendvi – zidovi ( cigla )!

Od garsonjera do troiposobnih stanova!!POZOVITE ODMAH!!!

063 / 307 343 060 / 709 08 77063 / 529 099 060 / 709 08 78

K o n a n o u p r o d a j i !!! Stanovi i lokali u Somboru

ugao ulica Gruje Dedi a i Milete Proti a

Ve od 675

evra/m2 EXTRA kvalitet!!!

Rok izgradnje:30.04.2009.

599

26. VI 2009. 25

Broj gradjevinske dozvole: 351-1-62/2008-V

B e o S A NG r a d nj a D.O.O. B e o g r a d

Centralno grejanje, lift, garaže!Nema ka PVC stolarija!

Sendvi – zidovi ( cigla )!

Od garsonjera do troiposobnih stanova!!POZOVITE ODMAH!!!

063 / 307 343 060 / 709 08 77063 / 529 099 060 / 709 08 78

K o n a n o u p r o d a j i !!! Stanovi i lokali u Somboru

ugao ulica Gruje Dedi a i Milete Proti a

Ve od 675

evra/m2 EXTRA kvalitet!!!

Rok izgradnje:30.04.2009.

UKNJIŽENO!!!063/200-463011/2647-147

Stanovi i lokali u Somboru ugao ulica Gruje Dedića i Milete Protića

26. VI 2009. 25

Broj gradjevinske dozvole: 351-1-62/2008-V

B e o S A NG r a d nj a D.O.O. B e o g r a d

Centralno grejanje, lift, garaže!Nema ka PVC stolarija!

Sendvi – zidovi ( cigla )!

Od garsonjera do troiposobnih stanova!!POZOVITE ODMAH!!!

063 / 307 343 060 / 709 08 77063 / 529 099 060 / 709 08 78

K o n a n o u p r o d a j i !!! Stanovi i lokali u Somboru

ugao ulica Gruje Dedi a i Milete Proti a

Ve od 675

evra/m2 EXTRA kvalitet!!!

Rok izgradnje:30.04.2009.

26. VI 2009. 25

Broj gradjevinske dozvole: 351-1-62/2008-V

B e o S A NG r a d nj a D.O.O. B e o g r a d

Centralno grejanje, lift, garaže!Nema ka PVC stolarija!

Sendvi – zidovi ( cigla )!

Od garsonjera do troiposobnih stanova!!POZOVITE ODMAH!!!

063 / 307 343 060 / 709 08 77063 / 529 099 060 / 709 08 78

K o n a n o u p r o d a j i !!! Stanovi i lokali u Somboru

ugao ulica Gruje Dedi a i Milete Proti a

Ve od 675

evra/m2 EXTRA kvalitet!!!

Rok izgradnje:30.04.2009.

26. VI 2009. 25

Broj gradjevinske dozvole: 351-1-62/2008-V

B e o S A NG r a d nj a D.O.O. B e o g r a d

Centralno grejanje, lift, garaže!Nema ka PVC stolarija!

Sendvi – zidovi ( cigla )!

Od garsonjera do troiposobnih stanova!!POZOVITE ODMAH!!!

063 / 307 343 060 / 709 08 77063 / 529 099 060 / 709 08 78

K o n a n o u p r o d a j i !!! Stanovi i lokali u Somboru

ugao ulica Gruje Dedi a i Milete Proti a

Ve od 675

evra/m2 EXTRA kvalitet!!!

Rok izgradnje:30.04.2009.

Foto: Rajko R. Karišić

NA BEOGRADSKOM „SAJMU ETNO HRANE, PIĆA I RUKOTVORINA“

SOMBORSKI OSNOVCI NA FESTIVALU NAUKE I IZLOŽBI “RAZOTKRIVANJE TELA”

ŠOKCI I PANONIJAAKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI

GIMNAZIJALCI DALI KRVUčenici Gimnazije ,,Veljko Petro-

vić“ odazvali su se u velikom broju akciji dobrovoljnog davanja krvi. Njih 35 želelo je da učestvuje u akciji, ali nakon obavljenog pregleda, 16 je dalo krv. Naredna akcija je danas (petak, 7. decembar) u Tehničkoj školi.

Svi građani koji žele da daju krv, a imaju više od 18 i manje od 65 godina, to mogu da učine u Službi za transfuziju krvi Opšte bolnice u Somboru svakog radnog dana od 7 do 13 sati, sredom od 7 do 17 i subotom od 8 do 12 sati.

T. S.

Članice Udruženja žena “Zlatne ruke – Somborke” učestvovale

su na “Sajmu etno hrane, pića i rukotvo-rina”, koji je u Beogradu održan od 27. do 29. novembra u organizaciji poznatog časopisa “Praktika”. Pored veoma veli-kog broja izlagača i oštre konkurencije, Somborske su u svoj grad donele pehar i diplomu za osvojeno treće mesto u ka-tegoriji rukotvorina.

Ovaj sajam održava se svake godine i do sada su somborske žene učestvovale na štandu RPK Sombor, gde su bile zapažene sa svojim radovima. Ove godine prvi put nastupile su samostalno.

- Drago nam je da smo uspele da predstavimo naš grad i okruženje na najbolji način. Posebno se zahvaljujem članicama: Ilonki Bogišić, Ljiljani Lehoti, Milici Šušnjar, Janji Đulinac, Pa-vici Ivanković, Vesni Bata-lo i Radi Konjović, čiji su radovi pomogli da dobijemo najbolje ocene i osvojimo ovo priznanje. Na sajmu smo upo-znale mnogo novih prijate-lja sa kojima će se nastaviti druženje i saradnja - reči su predsednice Katarine Dmi-

truk, koja je ujedno istakla da im je ova godina bila veoma naporna jer su učestvovale na preko 50 izložbi, ali i

veoma uspešna jer su osvojile mnogo-brojna priznanja i predstavile svoj grad u najlepšem svetlu.

PEHAR ZA “ZLATNE RUKE - SOMBORKE”

Udruženje građana „Urbani Šokci“ Sombor organizovalo je multime-

dijalno veče „Šokadija u književnosti, pjesmi, slici...“. Bila je to prilika da se prvi put predstavi dvoknjižje „Panoni-zam hrvatskog pjesništva“, čiji su autori Goran Rem i Sanja Jukić sa Filozofskog fakulteta u Osijeku. U drugom delu pro-grama promovisan je muzički CD „Sva-tovske pisme Šokaca u Bačkoj“ i „Alaj piva Šokica“ i prikazana revija tradicio-nalnog šokačkog svatovskog ruva.

Prema rečima Gorana Rema, naziv Šokci se prvi put pominje u jednom turskom fermanu kada je hrvatski živalj bežeći ispred Turaka došao do mađar-ske granice gde im je rečeno „šok haz“- mnogo kuća. „Nema zemljopisne karte na kojoj piše Šokadija, jer Šokci stanuju u umjetnosti, stvaranju, kreativnosti“, kazao je Rem, dok je profesorica Jukić istaknula da se u književnosti od XV do XXI veka Panonija vezuje za vodu koja nije život već teret. Z.V.

Prošle subote 48 učenika od petog do osmog razreda OŠ “Nikola

Vukićević”, sa svojim predmetnim na-stavnicima, Jelenom Šekuljicom (ge-ografi ja) i Majom Janjatović (biolo-gija), bili su u Beogradu u fantastičnoj naučnoj avanturi. Put ih je prvo odveo na izložbu “Razotkrivanje tela”, gde su se detaljno upoznali sa organima koji

se nalaze u ljudskom telu, ali i sa posle-dicama koje na njih ostavljaju pušenje, alkohol i masna hrana. Svi su bili fasci-nirani prikazom krvnog sistema koji bi potpuno povezan bio dugačak 161.000 km. U nastavku su posetili su šesti Fe-stival nauke. Naučno je dokazano da se najbolje uči uviđanjem, a tamo su dobili priliku da vide mnogo toga. Galerija re-

ciklaže, ksilofon napravljen od 147 vrsta drveta, zbirku minerala i pratkičan Peri-odni sistem elemenata, prikaz nastanka rečnog sliva, kako radi mozak, carstvo gljiva, kako prepoznati da li je parfem falsifi kat, kako se prikupljaju dokazi na mestu zločina, Fabijanov čudesni svet vode... samo su delić onoga što su videli, čuli i naučili tokom ove posete.

FANTASTIČNA NAUČNA AVANTURA

FOTO VEST

Lep

e `e

ne

pro

laze

kro

z gra

d..

.L

epe

`en

e p

rola

ze k

roz

gra

d..

.

Snimio: Siniša Trifunović

Kugle sa lampi u parku srušene/iščupane u noći sa petka na subotu (27. oktobra), vraćene su 23. no-vembra.

Sombor,Kralja Petra I broj 8, 025/421-175,tel/fax025/[email protected] www.eurolinepekez.com

GRČKA LETO 2013. GODINE PO NAJPOVOLJNIJIM CENAMA…PAKET ARANŽMANI (SMEŠTAJ+PREVOZ IZ SOMBORA) VEĆ OD 100€…

ZA UPLATE U CELOSTI DO 20. 12. 2012. GODINE POPUST 20%...ZA UPLATE U CELOSTI DO 01. 06. 2013. GODINE POPUST 10%...

BUDIMPEŠTA - SENT ANDREJA 15/16. 12. 2012.GODINE ZA SAMO 48€…BEČ 1 DAN I ŠOPING U PANDORFU 14/15. 12. 2012.GODINE ZA SAMO 30€…

BANJA ERŽEBET I ŠOPING U SEGEDINU 26. 01. 2013. GODINE PO CENI OD SAMO 950,00 DIN.

BEČ NOVA GODINA VEĆ OD 28€

ISKORISTITE FIRST MINUTE PONUDE - 20%

DANAS U ŠKOLI „IVO LOLA RIBAR“

U gradskoj Osnovnoj školi „Ivo Lola Ribar“ danas će biti održana prezenta-

cija programa „Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu”. Ovaj program se, pod pokrovitelj-stvom Ministarstva prosvete, treba da realizuje u čitavoj Srbiji. U radu ovoga skupa u Školi „Ivo Lola Rinbar“ učešće će uzeti predstavni-ci 13 osnovnih škola sa područja Školske uprave Sombor, a po-četak skupa je u 9 sati. Implementacija programa „Profesi-onalna orijentacija

na prelasku u srednju školu” je praktično tek započela , a osim ostalog značajna je i zbog toga što je deo programa prilagođen lokalnoj sredini i resursima.

PEKAR, LEKAR, APOTEKAR...

Za svakog osmaka važno je da usklade svoje želje i mogućnosti

Page 16: Somborske novine

18 7. XII 2012.

U Svečanoj sali opštine Ku-la ove nedelje održana je tribina pod nazivom „TRŽIŠTE RADA U VOJVODINI 2013. IZAZO-VI – ODGOVORI“. Domaćini tribine bili su opština Kula i Regionalna privredna komora Sombor, a organizatori Nacio-nalna služba za zapošljavanje - Pokrajinska služba za zapo-šljavanje, Unija poslodavaca Vojvodine i Privredna komora Vojvodine. Serija tribina „TR-ŽIŠTE RADA U VOJVODINI 2013, IZAZOVI – ODGOVO-RI“ izraz je nastojanja organi-

zatora da stave na raspolaganje svoju stručnu pomoć lokalnim samoupravama, poslodavcima i nezaposlenima u stvaranju pri-vrednog ambijenta kao predu-slova zapošljavanja. Da bi se ovo ostvarilo jedan od osnovnih koraka je izrada i sprovođenje lokalnih akcionih planova za-pošljavanja. Nakon obraćanja i pozdravne reči Velibora Miloji-čića, zamenika predsednika op-štine Kula i Milorada Paskaša, sekretara Regionalne privredne komore Sombor, prisutnima su se obratili Vladimir Srdić, di-

rektor Pokrajinske službe za zapošljavanje, Stanko Krstin, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine i Dragomir Đukić, član Upravnog odbora Privredne komore Vojvodine. Na tribini je razmatrana situacija na tržištu rada, kao i mogućnosti unapre-đenja i konkretizacije saradnje institucija bitnih za funkcioni-sanje tržišta rada i poslodava-ca. Predstavljeni su dosadašnji rezultati Lokalnog saveta za zapošljavanje i izloženi predlo-zi za unapređenje rada u 2013. godini.

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

„TRŽIŠTE RADA U VOJVODINI 2013, IZAZOVI – ODGOVORI“

CRKVENI KALENDARII [email protected]

PRAVOSLAVNI KATOLI^KIДани Нови СтариП 7 24 Света великомученица ЕкатеринаС 8 25 Свети свештеному- ченик Климент (Оданије Ваведења) Недеља 27. по ДуховимаН 9 26 Преподобни Али- мпије СтолпникП 10 27 Свети мученик Ја- ков Персијанац, свети Јаков РостовскиУ 11 28 Свети преподо- бномученик Стефан; Свети мученик ХристоС 12 29 Свети мученици Парамон и ФилуменЧ 13 30 Свети апостол Андреј Првозвани

S 8 BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM, ImakulataN 9 2. N. DOŠAŠĆA, Valerija, Petar F, AbelP 10 Gospa Loretska, Judita, JulijaU 11 Damaz, Damir, SabinS 12 Ivana Franciska de Ch, Franjica (kvatre)Č 13 Lucija, Jasna, SvjetlanaP 14 Ivan od Križa, Špiro (kvatre)

OVE NEDELJE U SOMBORUNARODNO POZORIŠTE SOMBOR

Petak, 7. decembar u 20 sati: Nikolaj Vasiljevič Gogolj “ŽENIDBA”, režija Ana Djordjević, Velika scena.Subota, 8. decembar u 20 sati: Peter Šefer “MRAČNA KOMEDIJA”, režija Olja Đorđević, Studio 99.Utorak, 11. decembar u 20 sati: Oskar Vajld “SALOMA-RELOADED” režija Predrag Štrbac, Velika scenaSreda, 12. decembar u 20 sati: Nina Marković-Matis, Ana Dubljević, Bojana Lazić, Dalija Aćin, Milan Marković Ma-tis “PREDSTAVA (koja se ne zove...)”, Švedsko-srpska koprodukcija, gostovanje „Bitef teatra“, Beograd, Studio 99.Četvrtak, 13. decembar u 20 sati: Kon-cert “MOJI SVIRAČI”, priče i tamburaši Nikole Maširevića, Velika scena.

BIOSKOP “EKRAN” DOO

Do 9. decembra u 18 i 20 sati: “ ASTE-RIKS I OBELIKS U BRITANIJI”, ko-medija, avantura 7. decembra u 16 sati, 8. i 9. decembra u 11 i 16 sati: “LEDENO DOBA 4: PO-MERANJE KONTINENATA”, animi-ran, sinhronizovan.Od 13. decembra u 20 sati: “PARANOR-MALNA AKTIVNOST 4”, horor.Telefoni: 412-056, 065/430-88-05.www.bioskopsombor.com

KULTURNI CENTAR “LAZA KOSTI]”

Velika galerija:Utorak, 27. novembra u 19 sati, otva-ranje izložbe slika i promocija mono-grafije ak. slikara MILENKA BUIŠE iz Sombora.Radno vreme: utorak - petak od 8 do 14 sati i od 17 do 20 sati, subotom i nede-ljom od 9 do 13 sati, ponedeljak je ne-radni dan.Mala galerija:Prodajna postavka.

GALERIJA “MILAN KONJOVI]”

XIII stalna postavka “Inicijative Mi-lana Konjovića u srpskom slikarstvu 20. veka”.Radno vreme: utorak - petak od 9 do 19 sati, subota, nedelja od 9 do13 sati, po-nedeljak neradni dan.

GRADSKI MUZEJ

Inovirana stalna postavka Gradskog muzeja Sombor na prvom spratu. Radno vreme: ponedeljak-petak od 8 do 18 sati, subo-tom od 9 do 13 sati, a nedeljom samo za najavljene grupe.Telefon: 025/ 22-728.

GRADSKA BIBLIOTEKA

Radno vreme: ponedeljak - petak od 7.30 do 19 sati, subotom od 7.30 do 13 sati.

AMBULANTE

Stomatološke: U subotu, 8. decembra i u nedelju, 9. decembra, od 8 do 12 sati de-žurna je ambulanta u Batinskoj ulici.Opšte prakse: U subotu, 8. decembra, od 7 do 13 sati rade sve ambulante osim am-bulante u Ulici Hajduk Veljka, a u nede-lju, 9. decembra, od 8 do 12 sati dežurna je ambulanta u Batinskoj ulici. Ambulanta Medicine rada u Mirnoj ulici vikendom i za vreme praznika radi od 7 do 13 sati.Dečiji dispanzer u Mirnoj ulici viken-dom i za vreme praznika radi od 8 do 12 sati.

[email protected] APOTEKE

U subotu, 8. decembra i u nedelju, 9. de-cembra, dežurna je I Narodna apoteka, Kralja Petra I br 36, telefon 412-079. Apoteka “Vipera”, Mirna ulica 2 (pre-ko puta Doma zdravlja), telefon: 441-464, radnim danom od 7 do 20 sati, su-botom od 7.30 do 20 sati i nedeljom od 8 do 13 sati. Apoteka “Vipera - 3”, Bolnica (u prize-mlju Hirurškog bloka), telefon: 421-166, radno vreme od 7.30 do 19 sati, subotom od 8 do 14 sati.

RO\ENI

STEFAN - Milene i Nenada Ristića, LEO-NARD - Sandre i Roberta Bordošia, IRI-NA - Ivane i Milana Radišića, MIRKO -

Jovane i Miloša Rkmana, UROŠ - Ivane i Vladimira Janačkovića, STRAHINJA - Tanje i Željka Sučevića, LANA - Maje i Mladena Vulina, LJUBICA - Aurore Eme i Dimitrija Živkova, DIMITRIJE - Mile-ne i Dejana Dražića, NOVAK - Kasandre i Jovice Stričevića, VANJA - Nikoline i Nebojše Milenkovića, ISIDORA - Ta-mare i Mirka Dotlića, TEODOR - He-lene i Vladimira Harviljčaka, DANICA - Nedeljke i Predraga Medića, MAŠA - Ksenije i Zorana Ćujića, LANA - Mir-te i Miroslava Mrđe, PETRA - Slađane i Bojana Miloševića, MILAN - Adele i Zorana Stankovića, IVANA - Gordane i Ljubana Smiljanića, RADISLAV - Na-taše i Milana Marčetića, ZOJA - Ivane i Igora Marjanovića, STAŠA - Tijane i Zorana Zorića.

VEN^ANI

Lazar Serdarević i Anita Štefanović, Goj-ko Bogdan i Dragana Antonić.

UMRLI

Lazar Rado (1945), Norbert Henrih Mer-kl (1940), Marin Kovačić (1947), Mar-ko Gorjanac (1930), Ilija Medić (1949), Dragan Jovičić (1926), Miodrag Beljan-ski (1952), Darinka Vujović r. Stanišić (1931), Anđelija Šuškalo (1937), Kata-rina Pletikosić (1940), Nikola Krivošija (1926), Mijo Mišković (1933), Pavao Kle-cin (1938), Marko Đapić (1926), Jovan Koprić (1958), Milica Delija r. Šijakov (1939), Petar Đurić (1928), Nikola Sa-ilović (1938), Olivera Ilić r. Rakočević (1969), Mile Stanojević (1950).

[email protected] ORGANI

Zapadnobački okrug 22-950Skupština grada Sombora 468-111Civilna zaštita 24-899Centar za obaveštavanje, javlja-nje i uzbunjivanje 985Služba unutrašnjih poslova 192Republički fond penzijskog i invali-dskog osiguranja zaposlenih 0700/017-017, 011/3060-680

MEDICINSKA POMO]

Hitna pomoć 194Opšta bolnica “Dr Radivoj Simonović” 467-700, 467-800Zavod za javno zdravlje 22-888Centralna apoteka 416-316

JAVNA PREDUZE]A

Vatrogasna služba: 466-922JKP “Čistoća”: 25-788“Vodokanal”: 425-110, 23-555“Energana”: 443-369“Elektrodistribucija”: 465-200Pošta:- Upravnik pošte: 465-113- Kontrolor šalter sale: 465-115- Kontrolor dostave: 465-116

MATI^NA [email protected]

Izvodi iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu se izdaju u Uslužnom cen-tru Gradske uprave (Županija).

SAOBRA]AJ

Železnička stanica 28-922Autobuska stanica 441-751, 441-166TAKSI služba 25-665TAKSI služba Autobuska stanica420-960JAT agent 422-225“GRADSKI TAXI” 315-315, 069/ 315-3150.

BANKE

Vojvođanska banka 465-000, 465-001OTP banka 415-331Banca Intesa 420-809

HUMANITARNE ORGANIZACIJE

SOS – telefon 27-321 od 16 do 22 sata.

USTANOVA SOCIJALNE ZA[TITE

Centar za socijalni rad 482-499

PRIJAVA SMRTI

Prijava smrti lica umrlih izvan zdravstve-ne ustanove na telefon: 468-111.

U utorak, 4. decembra u po-seti Somboru boravili su pred-stavnici JKP “Mediana” iz Niša, Jasmina Stojanović i Goran Mi-trović iz PR službe niškog komu-nalnog preduzeća, kao i Vučeta Ivović, menadžer prodaje preduzeća “Rasco”, predstav-ništva u Beogradu. Domaćin im je bi-la somborska JKP “Čistoća” i direktor Andrija Penzeš, a primio ih je i gra-donačelnik Nema-nja Delić. Cilj po-sete bio je obilazak i upoznavanje grada Sombora i pogona “Čistoće”, a repor-taža o ovome biće u narednom broju niških komunalnih novina “Medianainfo”. U tu svr-hu su gosti zabeležili niz izjava, dobili mnošto informacija i na-činili brojne snimke grada kojim su, kako su istakli, bili odušev-ljeni. Na Jasminu Stojanović, koordinatora za odnose sa jav-nošću JKP “Mediana”, poseban

utisak je ostavila arhitektura užeg gradskog jezgra, rekonstruisana glavna ulica, kao i uređenost i čistoća javnih površina, dok je Goran Mitrović sve to zabeležio fotografskom kamerom.

Tokom posete i prijema kod gradonačelnika Sombora Nema-nje Delića, razmenjena su isku-stva o funkcionisanju niškog i somborskog komunalnog sekto-ra, njihove specifi čnosti i razlike, a ukazano je i na probleme koji tek iščekuju ovu itekako odgo-

vornu oblast, od čijeg uspešnog funkcionisanja umnogome zavi-si i svakodnevni život građana. Gosti iz Niša su obišli i sombor-ski Reciklažni centar, Mašinsku radionicu JKP “Čistoća”, kao i

Prihvatilište za pse. Preostaje da vidimo kako će izgledati re-portaža o Somboru u narednom broju “Medianeinfo” a, sudeći po utiscima koje su gosti javno izneli, Ravangrad će u popular-nom niškom glasilu biti prezen-tovan na pravi način.

Zajednički snimak sa komunalcima u somborskom Reciklažnom centru

GOSTI IZ NIŠA U POSETI SOMBORU

“MEDIANA” U RAVANGRADU

СЕРВИСНА

Министарство одбране РС расписало је конкурс за попуну слободних радних места про-фесионалних војника (2 чувара) на одређено време у ВП 1423 Сомбор. На конкурс се могу јавити држављани Србије који испуњавају следеће услове: да су здравствено способни за службу у Војсци Србије, што утврђује над-лежна војнолекарска комисија; да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из рад-ног односа; да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месе-ци; да нису старији од 30 година и да су одслужили војни рок са оружјем (осим за лица женског пола). Додатне информације могу се добити на пријавници касарне „Аеродром“ или на телефон 025/ 438-899, лок. 167 и 091. Конкурс је отворен до 31. децембра.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РС

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ

ВОЈНИКЕ

Page 17: Somborske novine

7. XII 2012. 19

U ŽUPANIJI ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE „ŽIVETI KAO PRE“

DIRLJIVE I TOPLE LJUDSKE PRIČE

Nedavno se u našem gra-du pojavila jedna nova knjiga. Zove se Živeti

kao pre, a autorke su Milica Marinković, Biljana Benić i Đerđi Šarić, iz Društva za bor-bu protiv raka Sombor. Knjiga sadrži 52 priče naslovljene ime-nima ljudi koji su se susreli sa teškom bolešću. Njena promo-cija je održana 29. novembra u Županiji, kada su autorke sa mnogobrojnom publikom po-

delile svoja iskustva. Čitani su i odlomci iz nekih priča, a na-stupio je i hor „Musica Viva“. Čitavu knjigu uradili su članovi Društva, Suzana Sekulić po-

tpisuje lekturu, a Stana Libić motiv za korice.

- Knjiga govori o muškarcima i ženama kojima se to stvarno dogodilo i postoji najmanje tri razloga da bude zanimljiva čitaocu. Prvo, ima snagu autentičnosti. U njoj je sve stvarno, nema izmišljanja. Priče su dirljive i tople, ljud-ske. Kada se jednom pročitaju, ne zaboravljaju se lako. Dru-go, daje odgovore na razna

pitanja, dakle, korisna je i u informativnom smislu. I treće, najvažnije, govori čoveku da i kad ga snađe najteža bolest, ka-da se oseća potpuno izgubljen,

on nije sam. I drugim ljudima se to isto dešavalo, i oni su imali snage da se izbore i pobede. I napišu knjigu o tome. Ja kao pisac mogu samo da čestitam članicama Društva što su uspele da objave knjigu, jer je situaci-ja u izdavaštvu izuzetno teška - rekla je u uvodnoj reči Nada Dušanić, domaćin večeri.

Milica Marinković, jed-na od autorki knjige, ispričala je da se ideja za knjigu rodi-

la još 2003. godine, kada je u razgovoru sa jednom mladom članicom Društva, koja je bi-la jako bolesna, obećala da će njenu priču zabeležiti da osta-

ne trag za njom. Milici je bilo jako teško što je obećala, a ni-kako nije stigla da ispuni obe-ćanje. Tada, pre devet godina, na sastanku na kome su klubu, koji okuplja žene lečene od raka, dali ime “Nada”, rodila se ideja za knjigom u kojoj bi bile zabeležene životne priče

članova Društva. Ideja je tada izgledala kako nestvarno, tako i ostvarljivo.

- Ova knjiga je nešto najviše što smo do sada uradili u na-šem Društvu - zajedno. Hvala svima koji su smogli snage i ispričali priče. Knjiga je na-menjena svima, onima koji su bolesni da pronađu motiv da se bore za svoj život, da se ne utope u strahu i strepnji. Knjiga motiviše i zdrave da redovno kontrolišu svoje zdravlje. Ona podstiče na bolje razumevanje i potrebu da pomognemo svi-ma oko nas koji su bolesni. Volela bih da knjigu pročitate, poklonite, preporučite – kaza-

la je Đerđi Šarić, predsednica Društva za borbu protiv raka.

Biljana Benić iz Apatina se pridružila Društvu prošle godi-ne. Ideja o knjizi je u to vreme već počela da se realizuje.

- Mnoge priče o ljudima koji su svojim životom i bor-bom sa bolešću, ali pre i iznad

svega svojom nadom, ljubavlju i verom u dobro u ljudima i u svetu oko nas, su već bile na-pisane. Vreme pisanja ove kn-jige je bilo neponovljivo ispun-jeno ogromnom energijom i zanosom koji su se prelivali iz nade naših junaka u nas i omogućili da samo za mesec dana napišemo ovu knjigu. Ko-liko smo uspele da iskažemo molbu i želju da briga o zdra-vlju svih ljudi svuda u svetu pa i ljudi oko nas postane uslov i motiv svake ljudske misli, na-pora i delovanja, to će proceniti čitaoci pročitavši knjigu, ali i učinivši i praktični korak protiv isklijavanja ove teške bolesti -

rekla je Biljana Benić.Govoreći o književno-umet-

ničkim odlikama knjige, pro-fesorka Mila Ćatović je, iz-među ostalog, istakla u svo-me govoru:

- Iz živog tkiva pričama au-tora zbirke izranjaju likovi, pra-vi gorostasi, ne slabići, klesani

surovim i nepredvidljivim do-gađanjima, brušeni životnom zbiljom iz koje u svojoj ljud-skoj i moralnoj veličini izlaze kao pobednici, da im se čitaoci dive. Njihov govor je snažno intoniran, iskren, bez veštač-kih fraza, živ i dinamičan, te nam postaje blizak i drag, kao i njihova kristalno jasna i kon-cizna misao, nastala negde u nejasnim dubinama srca, oda-kle nas kao fl uid zapljuskuje i očarava. Pred našim očima izranja čitava lepeza različitih sudbina nosioca i protagonista dramatičnih zbivanja.

T. S. Foto: Dona Vajgand

Đerđi Šarić, Milica Marinković, Nada Dušanić i Biljana Benić

Velika posećenost i zainteresovanost sugrađana za knjigu

Hor „Musica Viva“

Đerđi Šarić: Knjiga je namenjena svima, onima koji su bolesni ▀da pronađu motiv da se bore za svoj život, da se ne utope u strahu i strepnjiNada Dušanić: I drugim ljudima se to isto dešavalo, i oni su ▀imali snage da se izbore i pobede

У СЛИЦИ И РЕЧИ

ТАЈНЕ ХРАНЕ Прим. др мед. Душан Живић

Спомиње се још у Старом за-вету. За њега су знали Египћани. Стари Грци и Римљани корис-тили су га и за конзервирање.

Сенф је намирница без које се данас не може замислити модерна кухиња. За прављење овог зачина, тачније његове пас-те, користе се зрнца биљке која се на овим просторима назива слачица или горушица. Слачи-ца спада у породицу купусњача. Постоји око 40 различитих под-врста слачице. По боји и укусу разликујемо три основна типа: црну – продорног укуса и мање величине, смеђу – љуткасту, која се чешће гаји, и белу – бледе боје, која даје највише семенки, али је најслабијег укуса.

Данас се за припрему сенфа семенке слачице претходно по-топе у воду, вино, јабуковачу, грожђани сок или сирће. Затим

се мељу и претварају у кашу. Поред соли, додаје му се зачинско биље: босиљак, метвица, зелени бибер, естрагон, феферони, рен и неки воћни сирупи као што је лимунов. Разликујемо љути и сладак, благи и јак сенф. Благи се добијају од неољуштених семенки, док обрадом ољуштених настају такозвани јаки. Од количине црне горушице зависи оштрина сенфа.

Енергетска вредност семенки слачице износи чак 469 кцал на 100 г. С обзиром на то да се ради о зачи-ну који се конзумира у мањим количнама, требало би рећи да једна кашичица семенки садржи 31 кцал. Семенке слачице важе за добар извор омега-3 мас-них киселина. Садрже минерале попут гвожђа, калцијума, цинка, мангана, магнезијума. Од витамина је важно споменути сад-ржај нијацина. Присуство арома-тичних уља и гликозид-синал-бин дају осећај врелине у устима.

Сенф садржи много више воде – 80 %, и ка-лоријска вредност му је много мања од саме слачице и износи око 75 кцал. Садржи 4,7 % беланчевина, 6,4 % угљених хидрата и 4,6 % масти. Сенф је богат извор беланчевина и селена. Има и знатну ко-личину витамина Е. Од мине-рала би требало издвојити садржај магнезијума, гвожђа и фосфора, а од витамина Б1, Б6, нијацин и витамин Ц.

Семенке слачице, као и остале купусњаче, садрже веће количине глукозинолата, који могу спречити раст туморских ћелија, пре свега органа за варење. Садржа-ни селен може помоћи у спречавању настанка астма-

тич-н и х

н а п а д а , реуматских и

малигних болес-ти. Магнезијум може

бити користан у тера-пији повишеног крвног притиска, мигренских главобоља, спречавању настанка болести срца и крвних судова, као и шећерне болести. Оштар

мирис сенфа може помоћи прочишћавању синуса и де-

ловати против бактерија. Поп-равља апетит. Конзумирање сен-

фа може помоћи и код надимања. Семенке горушице чувајте у затворе-

ним посудама на хладном, тамном и сувом месту. Сенф у оригиналном паковању, на сувом и

хладном месту, може трајати и до годину дана. Ипак не заборавите – чим се отвори, укус почиње да му слаби па би га требало што пре потрошити.

www.dij etadrzivic.comКњигу ТАЈНА ХРАНЕ можете поручити ако позо-

вете: 021/63-67-693

За апетитСЕНФ

Page 18: Somborske novine

20 7. XII 2012.

Dragi sugrađani,Osigurajte sebe i sve članove Vašeg domaćinstva od nesrećnog slučaja, bez obzira na godine starosti! Priključite se programu Porodičnog osiguranja „DDOR-a Novi Sad” kojem je već pristupio veliki broj građana grada Sombora.Za svega 296,00 dinara mesečno po domaćinstvu, koje možete uplaćivati preko dostavljenog, odnosno preuzetog Naloga za uplatu, obezbedićete novčanu podršku u slučaju smrti, invaliditeta, ili odlaska u bolnicu – za Vas i članove Vašeg domaćinstva. Članovima zajedničkog domaćinstva smatraju se vlasnici (korisnici ili zakupci stana) i njihovi supružnici, deca, roditelji i druga lica koja zajedno žive/stanuju na adresi nosioca osiguranja, koja je navedena na Nalogu na uplatu.

Osigurane sume po rizicima

Trajni invaliditet * 550.000,00 din.

Smrt usled nezgode 300.000,00 din.

* Naknada za trajni invaliditet zavisi od stepena invaliditeta.** Ukoliko do smrti usled bolesti dođe u prvih 6 meseci trajanja osiguranja, isplaćuje se 50% od navedenih iznosa. *** Naknada za boravak u bolnici se isplaćuje za dane provedene na stacionarnom lečenju, počev od četvrtog dana od dana prijema na

lečenje, a najviše za 200 dana.

Kako da se priključite programu Porodičnog osiguranja?U program Porodičnog osiguranja uključujete se uplatom prve mesečne premije preko priložene uplatnice, a Vaše osiguranje počinje narednog dana od dana uplate prve mesečne premije. Nakon toga, premiju osiguranja plaćate mesečno preko dostavljenog, odnosno preuzetog Naloga za uplatu. Osiguranje prestaje istekom 60 dana od dana poslednje uplate, ako dospela premija nije plaćena.

Kako da prekinete program Porodičnog osiguranja ukoliko se kasnije predomislite?Obavestite nas pismenim putem ili lično, u poslovnim prostorijama “DDOR-a Novi Sad” u Somboru, Trg Koste Trifkovića br.1.

Porodično osiguranje se zaključuje u skladu sa Posebnim uslovima za kolektivno porodično osiguranje člano-va zajedničkog domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja – nezgode, preko sistema objedinjene naplate.

Stanovnicima Gakova, Stanišića, Kjlajićeva, Bezdana, Bačkog Monoštora, Koluta, Bačkog Brega, Svetozar Miletića i Čonoplje, će u periodu od 01-10.12.2012., na kućne adrese stići ponude - uplatnice DDOR-a za ovu vrstu osiguranja.

Za dodatne informacije o programu Porodičnog osiguranja pozovite Korisnički centar „DDOR-a Novi Sad” na broj 021 480 2222, posetite poslovne prostorije “DDOR-a Novi Sad” u Somboru, ili pozovite: 025 26 440, lokal 105.

Smrt usled bolesti ** do 75 godina života 40.000,00 din. više od 75 godina života 20.000,00 din.

Bolnički dani ***do 75 godina života 200,00 din. dnevno, više od 75 godina života 100,00 din dnevno.

Page 19: Somborske novine

7. XII 2012. 21

za penzioneredo 75 godina

DINARSKI KREDITI KREDITI U EVRIMA

Otplata kredita putem administrativne zabrane. Fiksna rata do kraja

trajanja kredita.

uz registrovano poljoprivredno

gazdinstvo

• Postanite član Produktne berze. Nije u pitanju prestiž, već kon-kretna korist. Ka-kvu korist dobi-jate učlanjenjem na Produktnu berzu?

• Otvara vam se mogućnost da ponudite ili ku-pite robu preko Produktne berze tako što će se vaša ponuda ili tražnja u najkraćem mogućem roku prezentovati najširem mogućem tržištu na teritoriji Srbije.

• Sistem trgovanja preko berze pruža najpouzdaniji sistem nepristrasne i transparentne tržišne promocije vaše robe odnosno vaše tražnje, tako što se svaka vaša kotacija pojavljuje na sajtu Produktne berze dostupnom svim ostalim članovima berze.

• Učlanjenjem dobijate mogućnost promptnog praćenja svih aktuelnih de-šavanja na robnom tržištu preko Produktne berze tako što vam je omogućen pristup sajtu – stranici “cene”, preko koje se informišete o trenutnim cenovnim promenama kako u pogledu poslednje zaključenih poslova, tako i u pogledu najnovijih ponuda robe odnosno traženje za odredenom robom.

• Za učinjenu uslugu Produktna berza naplaćuje berzansku proviziju od sve-ga 0,5 % vrednosti zaključenog posla.

• Najzad postajete deo tržišnog sistema koji će u svetlu donošenja novih zakonskih propisa postati jedno moderno berzansko tržište sa mogućnošću terminske trgovine, zaštite sopstvene proizvodnje kroz minimizaciju rizika, planiranje sopstvene proizvodnje na bazi sigurnog plasmana, sa unapred poznatom cenom...Bul. oslobođenja 5, Novi Sad, tel: 021/442-935, fax: 021/443-457E-mail: [email protected]

NAJORGANIZOVANIJI TRŽIŠNI MEDIJ U SEKTORU ROBE

Page 20: Somborske novine

22 7. XII 2012.

KORPORATIVNI BLOG TELEKOMA SRBIJA NA „BLOGOMANIJI“

“Telekom Srbija” će kao general-ni sponzor regionalne konferencije “Blogomanija”, posvećenoj blogu i blogerima, koja se održava se od 7. do 9. decembra na Staroj pla-nini, predstaviti svoj korporativni blog, koji će tom prilikom i biti pušten u rad.

Prateći globalne komunikacione trendove, korporativni blog “Tele-koma Srbija” biće još jedno mesto namenjeno informisanju korisnika o uslugama, aktivnostima kao i novim tendencijama iz oblasti telekomunikacija. Tekstovima, oslobođenim od strogo struč-nih termina, blog će komunicirati na način pristupačan za sve korisnike.

Kako će “Blogomanija” okupiti najpo-pularnije blogere iz čitavog regiona, kao i veliki broj posetilaca koji prate i poštuju njihov rad ili tek žele da stupe u bloger-ske vode, ovo je pravo mesto da se blog “Telekoma Srbija” predstavi. Do sada se prijavilo preko 500 učesnika, a među pri-javljenima su se našli predstavnici velikih kompanija i mnoga poznata imena regio-nalne internet zajednice.

Tema prve “Blogomanije” je uticaj blogo-va i društvenih mreža na društveni i politički život u Srbiji i regionu. Program uključuje dinamične panel diskusije, kratka i efi kasna

predavanja i radionice. U diskusijama će preko pedeset predavača govoriti o stanju u blogosferi i drugim popularnim temama vezanim za blogove. Posetioci konferencije će naučiti kako da postave i održavaju blog, kako da pišu tako da ih posetioci rado i če-sto čitaju, kao i kako da zarade od bloga, a moći će da dobiju i informacije kako je napravljen blog “Telekoma Srbija”.

Cilj “Blogomanije” je uspostavljanje komunikacije između regionalne zajedni-ce blogera, kompanija i države, kao i dija-loga između online i offl ine medija. Ideja je da se na jednom mestu okupe svi sa-dašnji i budući blogeri kako bi razmenili

i stekli nova saznanja o ovom sve moćnijem me-dijskom kanalu. Krajnji cilj “Blogomanije” je da se blog prikaže kao moć-no sredstvo informisanja, kritike, kontrole i javne rasprave.

Telekom Srbija je je-dan od generalnih spon-zora Blogomanije, koja

će svim učesnicima omogućiti korišćenje 200 Mb interneta i doprineti da ova kon-ferencija bude sa najjačim internet linkom do sad.

MOĆNO SREDSTVO INFORMISANJA I KRITIKE

JKP „ČISTOĆA“ SOMBOR I „SOMBORSKE NOVINE“

AKCIJA UDOMLJAVANJA PASA LUTALICA

JKP "Čistoća" Sombor u saradnji sa „Som-borskim novinama“, sprovodi akciju udomlja-vanja pasa lutalica smeštenih u Prihvatilištu na Staparskom putu bb.

Svi psi su vakcinisani, obeležni mikročipom, očišćeni od parazita, a ženke su sterilisane. Ako se odlučite za udomljavanje, potrebno je samo da preko sajta JKP "Čistoća" ili ličnim dolaskom u Prihvatilište odaberete psa koji vam se dopada, a prevoz na kućnu adresu u Somboru je besplatan.

Sve informacije u vezi sa udomljavanjem lutalica možete dobiti na telefon 24-226 (Pri-hvatilište JKP „Čistoća“ Sombor), svakog rad-nog dana od 6 do 14 sati.

PRELEPA LABRA-DORKA

Ženka labradora, pomalo mešanac, jedna je od omiljenih kuca u sombor-skom Prihvatilištu. Naravno, i ona bi se obradovala udomljavanju i novim prija-teljima koji bi je pazili i mazili…

GARNITURE mem- �brana za sve ispariva~e 1.000 din, prazne fla{e za gas, cir-kular-abrihter, 063/ 772-90-46. (3050-14)

PRODAJEM “reno �megan” 1598 kubika, metalik, registrovan do 1. oktobra 2013. Telefon: 810-142. (3050-40)

PRODAJEM “ladu” �1.300, 1988. godi{te, benzin-plin, registrovana do febru-ara, cena 480 evra, 061/ 24-18-782. (3050-69)

PRODAJEM “jugo 55” �91. godi{te, benzin, plin, re-gistrovan, cena 550 evra, 062/ 167-59-34. (3050-79)

POVOLJNO PRODA- �JEM “jugo” 55 i 45 u isprav-nom stanju, 436-330. (3050-98)

PRODAJEM “jugo 45” �sa gasom, bele boje, 1992. godi{te, 426-321. (3050-107)

PRODAJEM kamion �FAP 1213 “mercedes”, ne-registrovan, 069/ 459-25-55. (3050-175)

POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA

PRODAJEM prikolicu �3 tone i pe} za centralno grejanje, 439-209, 063/ 548-809. (3050-76)

PRODAJEM traktor �“belorus 82.1”. Telefon: 061/ 15-98-044. (3050-168)

PRODAJEM nove �trodelne valjke 4.3 metra

{irine, ra|ene od masivnog materijala i kukuruzni adap-ter “claas” 5 redova, 064/ 162-76-82. (3050-187)

NEKRETNINE

PRODAJEM stan 63 �m2, Prvomajski bulevar A-12, IV sprat, CG, potpuno re-noviran, 062/ 82-87-703. (3050-4)

POVOLJNO PRODA- �JEM ku}u u Bezdanu 130 m2, prate}i objekti 150 m2 i poslovni prostor 25 m2, 062/ 82-87-703. (3050-5)

PRODAJEM zidanu �gara`u. Telefon: 063/ 157-19-52. (3050-7)

PRODAJEM trosoban �stan, 67 m2, CG, II sprat, na Selen~i, 064/ 296-46-26, 0043 662 439205. (3050-10)

mali oglasiMOTORNA VOZILA

Page 21: Somborske novine

7. XII 2012. 23

AUTO - GAS SERVIS

SEQUENT, Sombor, Milke Grgurov 16, telefon: 062/441-598AMSS - AMK MAGNET , Sombor, Veljka Petrovića 16, Staparski put JUG 3, tel. 065/9872570

AUTOPRAONICE

Autopraonica B & NSombor, Staparski put bb (U tržnom centru KTC)Telefoni 025 / 464-415 063 / 1666-818“ŠTRUMF-PLUS”, Sombor, Branka Radičevića 47Telefon 063/190-5728

AUTOPREVO-ZNICI

“TERZIN TRANSPORT”, Vuka Karadžića 25, Sombor. Telefon: 069/ 426-48-70.“TEREK”, Sombor, Slavujev venac br. 8. Tel.: 063/88-34-879063/87-41-268

AUTO-STAKLOSERVIS

DAKAR AUTO D.O.O.Filipa Kljajića bb,tel. 434-043AMSS - AMK MAGNET Sombor, Veljka Petrovića 16, Staparski put JUG 3, tel. 426-987

AUTOŠKOLAL“HERC”, Vojvođanska 13, tel. 422-047, mob. 063/80-54-377.AMSS - AMK MAGNET Sombor, Veljka Petrovića 16, Staparski put JUG 3, tel. 444-987 i 412-722

BRAVARI

“GORETIĆ”, Ambrozija Šarčevića 44, tel. 422-052, 064/25-64-515.

ZDRAVSTVO

Privatna lekarska ordinacija Dr Vesna Đurić, specijalista zaplućne bolesti, Jurija Gagarina 1a, tel. 461-567, 063/552-606.Stomatološka ordinacijaDr Aleksandar Crevar, Sombor, Sonćanski put 41,tel. 442-111.Privatna poliklinika “BALTIS”,M. Gupca 69, tel. 461-533.Privatna poliklinika “DR STOJAČIĆ”-ultrazvučni i specijalistički pregledi Sombor, Staparski put 22Telefon 442-881

IZRADA ROLETNI, VENECIJANERA I HARMO-VRATA

“DUGA-MONT”, Panonska 49, tel. 461-649, 063/461-644.“ROLO-SHOP”, Nova 7, Bezdan, tel. 025/810-761, 064/127-63-43.“ROLOMONT - ZB”, Sombor, Ive Andrića 9Tel: 060/08-95-277

KAMENORESCI

“LAZIĆ I SINOVI” Blagojevi-ćeva 70. Tel. 429-379, 421-213; 063/505-515.STEVAN KOBERSKI, Čonoplja, Karađorđeva 55. Tel. 844-370, 063/857-10-61.

RONALD EGERCApatin, Petra Drapšina br 39Telefon 775-384, mob. 063/ 8522-595MILIVOJEVIĆ, Sombor, Skopljanska 19, telefon 437-454Kupusina, Jožefa Atile br 8a, telefon 786-052Mob.: 063/502-914

KNJIGOVODSTVENEUSLUGE

“SAVA”, 21. oktobra 6, tel. 24-480, 29-329, 421-042.

ODGUŠIVANJEKANALIZACIJE

“KOLARIĆ PLUS” D.O.O., Đure Daničića 13, tel. 064/27-85-899, 025/44-88-00PROTOK Telefoni: 025 / 864-422060 / 3316-686061 / 2316-888

POGREBNEUSLUGE

“MIR”, Vojvođanska 68, tel. 430-890, mob. 063/520-956, 063/543-062.“HRAM”, Solunskih boraca 1a, tel. 428-777, mob. 063/527-260.“TARA”, pogrebna služba JKP “Čistoća”, Pariska 2. Telefon: 22-740, mob. 063/548-609.

PVC STOLARIJA

“ROLOPLAST”, Sombor, Ive Andrića 9Tel: 025/462-254 063/ 80-67-412

PRODAVNICAAUTO-DELOVA

“AUTOBARANJA” d. o. o. Radišićeva 67, tel. 25-626;23-364.“LER-AUTO”, Prote Mateje Nenadovića 18, telefoni: 5440-067, mob. 064/22-19-768.“KUMIR-COMPANY” Som-bor, Zlatne grede 20, telefoni 420-441 i 437-360

RTV SERVISI

“MEGATRONIC”, Gruje Dedića 24, tel. 440-440.MIRKO SILAĐI, Venac S. Stepanovića 22, tel. 438-535.

SERVISI BELE TEHNIKE I RASHLADNIH UREĐAJA

“SVETLO SOKOLAI”, ovla-šćen “Gorenje” servis, Kralja Petra I br. 34, 025/413-500.“ELEKTRO SELENČA”, Prvomajski bulevar A-12, telefon: 442-444. “ELEKTRO-TIM”, VenacŽivojina Mišića 27, tel. 025/421-460, mob. 064/125-85-10.

SERVIS MOTORNIH

TESTERA

“GAM-SERVIS”, Sombor, Partizanska 13Telefon 483-230, 064/143-69-33

SERVIS ELEKTROMOTORA

I EL. PUMPI

“UNIELEKTRO”, Radišićeva 22, tel. 27-370, 462-021.

SERVIS ZA VODOVOD I

KANALIZACIJU

ALIGATOR, Josićki put 102, Sombor, tel. 438-309, 063/75-61-484.

SERVIS ZA MOTORNE KOSAČICE

“STHIL-DS”, Sombor, Venac vojvode Živojina Mišića 22, telefon 459-954.

STOVARIŠTE OGREVA

“OGREV BB PLUS”, Sombor, Karađorđeva bb, Telefon 063 / 267- 317

SERVIS APARATAZA MUŽU

“VULKANUS”, Blagojevićeva 76, tel. 437-600.

SERVIS ZA AUSPUHE

AMSS-AMK MAGNET, Sombor, Veljka Petrovića 16, tel. 025/426-987; 065/9872570

ŠTAMPARIJE

VUJEVIĆ, Sterijina 16, tel. 427-817, 461-271.

TAXI SLUŽBA

ALO – TAXI, (00-24h), 469-469, 062/469-469, 066/469-469

TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA

VOZILA

AMSS - AMK MAGNET Sombor, Veljka Petrovića 16, Staparski put JUG 3, tel. 412-722 i 29-525

FARBARE

“TEN”, Venac vojvode Živojina Mišića 33, tel. 422-428, Toze Markovića 2, tel. 421-932.

HIDROIZOLACIJA

“HIDRO MD”, Tome Roksandića 95, telefon: 431-740, mob. 063/80-61-135.“PLAN B”, Miloša Obilića 17, tel. 23-123, 064/613-74-68.

CVEĆARE

“MIMOZA”, Kralja Petra I, tel. 25-060.

ČIŠĆENJE TEPIHA, ITISONA, MEBLA...

“NILCO”, Beogradska 33a, tel. 429-029.“ENTERIJER”, J. Šandora 47, tel. 421-245.“MINA”, Vojislava Ilića 25, tel. 427-555.“STANDA”, Đure Jakšića 9, tel. 449-091, mob. 063/ 80-16-554

VETERINARSKE USLUGE

“ROBERT M”, Sombor, Ivana Milutinovića 1. Tel. 025/462-063, 064/331-3272. Robert Molnar, dipl. vet. specijalista za bolesti goveda.VETERINARSKA STANICA “ŽIVOTINJSKO CARSTVO” D.O.O. Sombor, Mostarska 1Telefoni: 025/421-021Željko Paštrović 065/99-87-300Stevica Zidarević 065/99-87-301Igor Krizmanić 065/99-87-302

POTROŠAČKI VODIČPRODAJEM ili MENJAM �

stan 60 m2, IV sprat, CG, interfon, kablovska, Milete Proti}a E-8 u Somboru za Novi Sad, 064/ 094-39-12. (3050-17)

PRODAJEM stan 66 m2, CG, �prizemlje, Staparski put 13. Tele-fon: 420-595, 060/ 44-20-595. (3050-18)

PRODAJE se ku}a na 6 ari �placa, P. Preradovi}a, mo`e na rate, 063/ 86-59-807. (3050-24)

PRODAJEM dvosoban stan �60 m2 u Bezdanu, Omladinska, 063/ 828-05-49. (3050-25)

PRODAJEM ku}u kod �Hirur{kog bloka, u sklopu ku}e se nalaze dva eta`irana stana, pose-bni ulazi, struja. Mo`e i posebna prodaja, 025/ 450-494. (3050-32)

Sombor, centar grada, Ulica Čitaonička br. 1, III sprat, zgrada ne poseduje lift i centralno gre-janje, a u dvorišnom delu zgrade postoji parking prostor. Stan po-vršine 62 m2, uknjižen, bez tere-ta, sa telefonskom linijom, klima uređajem u sobi, dve TA peći, sa-stoji se od: dve sobe, renoviranim kupatilom sa ve-ceom, kuhinje sa trpezarijom uz izlaz na terasu i odvojenom prostorijom za špajz. Stan je trenutno useljiv i prodaje se sa postojećom opremom i na-meštajem, uz mogućnost dogovora ili zamene i doplate za stan u Be-ogradu. Za sve ostale informacije kontakt telefon: 064/ 144-19-00, zvati posle 19 sati.

3050-bb

PRODAJEM ili MENJAM �za stan odmah useljivu ku}u sa ra-dionicom i stanom iznad, Ulica Mileti}eva 91/A, 069/ 18-18-180. (3050-42)

PRODAJEM novu neuselje- �nu garsonjeru 27 m2 u centru i akcijska cena 200 evra kvadrat tro-sobnog stana u ku}i u Vojvo|anskoj ulici, 110 m2. Telefon: 063/ 85-26-728. (3050-44)

PRODAJEM vi{e polovnih �stanova razli~ite spratnosti i kva-drature, 060/ 33-99-111. (3050-45)

PRODAJEM 1/2 ku}e u �Ba~kom Mono{toru pored brodogradili{ta i krovni prozor 120x80, 063/ 758-97-63. (3050-64)

PRODAJEM ku}u blizu cen- �tra, 200 m2. Telefon: 061/ 167-07-20. (3050-85)

PRODAJEM staru ku}u u �Kupusini na glavnoj ulici sa velikom ba{tom, 069/ 786-137, 025/ 786-137. (3050-88)

PRODAJEM prizeman stan, �90 m2, atraktivna lokacija, 064/ 417-33-32. (3050-93)

PRODAJEM ili IZDAJEM �name{ten jednosoban stan sa CG, 064/ 239-88-37. (3050-122)

PRODAJEM ku}u u Sombo- �ru, cena 20.000 evra ili IZDAJEM, 062/ 971-37-65. (3050-127)

“SOMBORSTAN” DOO pro- �daje trosoban stan povr{ine 80.20 m2 koji se nalazi na II spratu u stambenoj zgradi u Somboru, Uli-ca Gruje Dedi}a 23, kao i gara`u povr{ine 21.11 m2 koja se nalazi u stambenoj zgradi u Somboru, Uli-ca JNA 30. Telefoni: 412-840, 412-988 od 7.30 do 12.30 ~asova svakog radnog dana i 064/ 614-62-38 u toku celog dana. (3050-132)

HITNO PRODAJEM ku}u, �Ulica Batinska, 061/ 166-25-36. (3050-135)

PRODAJEM ku}u 130 m2 �na 6,5 ari, 434-007. (3050-137)

PRODAJEM sala{ sa 3 ha �zemlje, deo je gra|evinski, 064/ 418-33-55. (3050-158)

PRODAJEM ku}u u Sombo- �ru, Ive Lole Ribara 105. Telefon: 429-332, 060/ 04-29-332. (3050-167)

PRODAJA stanova od gar- �sonjera do ~etvorosobnih na Selen~i, 063/ 200-463. (3050-174)

PRODAJEM zidanu gara`u �

sa kanalom u centru Sombora, 22-958, 064/ 992-55-46. (3050-203)

P R O D A J E M p l a c s a �zapo~etom izgradnjom, [ikara (Krpe`i bb), 063/ 109-16-84. (3050-214)

PRODAJEM dvosoban stan, �II sprat, CG, Sombor, 025/ 441-092. (3050-215)

PRODAJEM ku}u od 106 m2, �plac 364 m2, Gakova~ki put kod “Somboleda”, kolski ulaz, gara`a, 20.000 evra, 063/ 519-676. (3050-224)

PRODAJEM polovinu viken- �dice, sve zasebno, Bezdan, Korlato{, 063/ 702-99-92. (3050-226)

GRA\EVINSKI MATERIJAL

UGALJ najjeftiniji u gradu �(“Banovi}i”), su{eni, lignit i drva: bukva i bagrem. Telefoni: 436-346, 064/ 245-33-32. (3050-11)

TEHNI^KA ROBA

POCINKOVANE I PLASTI- �FICIRANE pletene `ice, trapezni lim, leksan, eval, bituvel i OSB plo~e, 063/ 523-049. (3050-1)

PRODAJEM “pentijum IV”, �40 evra i laptop IV, 100 evra, 063/ 110-70-18. (3050-51)

ANTENE za prijem ve}inom �ma|arskih programa (HD i SD for-mat), 063/ 596-497. (3050-90)

PRODAJEM mu`i~ki stub �JVC 2x60 W, dva panelna radijato-ra 70x60 cm, veliku “bo{ovu” bu{ilicu, 451-170. (3050-136)

PRODAJEM ra~unar i laptop, �069/ 195-45-00. (3050-149)

STANOVI

IZDAJEM prazan dvosoban �stan sa CG, Gruje Dedi}a, 025/ 713-083. (3050-19)

IZDAJEM na du`i period �jednosoban name{ten stan, CG, kablovska, 062/ 301-509. (3050-35)

IZDAJEM prazan jednosoban �stan od 1. XII na Selen~i, 440-458. (3050-37)

IZDAJEM jednosoban stan �sa centralnim grejanjem, 460-791. (3050-48)

IZDAJEM nename{ten dvo- �soban i poluname{ten jednosoban stan, CG, 062/ 821-40-47. (3050-49)

IZDAJEM dvosoban name{ten �stan, povoljno, za studente, CG, centar grada, 063/ 77-62-100. (3050-73)

IZDAJEM gara`u, Selen~a, �iza klinike “Vukovi}”, 063/ 70-39-133. (3050-74)

IZDAJEM jednosoban �nename{ten dvori{ni stan u Som-boru, Ulica Nikole Tesle 55, 064/ 272-44-19. (3050-99)

IZDAJEM jednosoban �nename{ten stan, 064/ 107-17-23. (3050-102)

IZDAJEM prazan jednosoban �stan, CG, Selen~a, 063/ 83-10-995. (3050-123)

IZDAJEM name{ten jedno- �soban stan, Prvomajski bulevar, zvati posle 16 ~asova, 060/ 30-04-196. (3050-126)

IZDAJEM jednosoban i dvo- �soban name{ten stan za u~enice, studente, vojna lica i poslovne pre-duzetnike, 063/ 726-97-96. (3050-130)

IZDAJEM ku}u, CG, 025/ 51- �00-106, 064/ 555-73-81. (3050-143)

Page 22: Somborske novine

24 7. XII 2012.

POSLEDWI POZDRAV

VIDOSAVI GR[I]

1928 - 2012.

SE]AWE

MIROSLAV GR[I]

1949 - 2001.

MILORAD POPLA[EN

1947 - 2003.

Porodica3050-38

GODI[WI POMEN

RADI TORBICA

Nedostaje{ nam...Tvoji: Slobodan, Vladimir, Mirjana, Sta{a, Nata{a i Nikola.

(3050-60)

[email protected] OKRAJNOV

11. 12. 2005 - 11. 12. 2012.

Godine ne umawuju bol i tugu za tobom.

Tvoji najmiliji.(3050-61)

GODI[WI POMEN

MIROSLAVU NE]AKU

1953 - 2011.

S po{tovawem,kumovi Obradovi}i.

(3050-63)

[ESTOMESE^NI POMEN

voljenom suprugu i ocu

[IMI RAI^U

Se}anja na tebe ne prestaju, tuga i bol ve~no ostaju.

Supruga Magdalena i }erke Estera i Ana

(3050-131)

^ETRDESETODNEVNI POMENna{oj dragoj

DANILKI STRI^EVI]odr`a}emo u subotu, 8. decembra u 11 ~asova.

Weni najmiliji 3050-22

POSLEDNJI POZDRAVna{oj mami i bakici

EVICI VU^ENOV1936 - 2012.S ljubavlju,

Vlada, Mimica, Antonio, Dario i Ivanica. 3050-91

IZDAJEM jednosoban �name{ten stan, I sprat, CG, lift, 063/ 104-77-43. (3050-145)

IZDAJEM dvosoban �n a m e { t e n s t a n b l i z u Pedago{kog fakulteta, 063/ 501-960. (3050-152)

IZDAJEM name{tenu �sobu sa upotrebom kupatila za samca ili u~enika, 429-332, 060/ 04-29-332. (3050-166)

IZDAJEM stanove od �jednosobnih do ~etvorosob-nih, Selen~a, 069/ 459-25-55. (3050-173)

IZDAJEM jednokre- �vetnu sobu u Novom Sadu od prvog januara. Depozit obavezan, 063/ 851-93-16. (3050-180)

IZDAJEM garsonjeru �u centru grada, kompletno opremljenu, 060/ 422-60-00. (3050-188)

IZDAJEM jednosoban �name{ten stan u najstro`em centru, 060/ 18-44-177. (3050-190)

IZDAJEM jednosoban �name{ten stan, Selen~a, na du`i period, 064/ 44-93-665. (3050-191)

IZDAJEM dvosoban �name{ten stan na Selen~i, 063/ 586-996. (3050-201)

POVOLJNO IZDA- �JEM za samce name{tene sobe sa upotrebom kupatila, mo`e i na rate, 061/ 691-44-55. (3050-223)

IZDAJEM dvosoban �stan, Vojvo|anska 17, gas, KTV, nova zgrada, 063/ 10-89-788. (3050-219)

LOKALI

IZDAJE se lokal, Velj- �ka Petrovi}a, 063/ 502-365. (3050-62)

IZDAJEM lokal u �pasa`u na glavnoj ulici, 433-280, 063/ 85-62-722. (3050-66)

POVOQNO IZDA- �JEM atraktivan lokal na Son}anskom putu, 065/ 95-08-188. (3050-100)

IZDAJEM ili PRODA- �JEM lokal 84 m2 u PC “Ka-tja”, 063/ 521-741. (3050-150)

IZDAJEM ili PRODA- �JEM kafe-bar sa kompletnim inventarom, 063/ 521-741. (3050-151)

IZDAJEM restoran �“Zeleni orah” i kupujem kasu, Konjovi}eva 49, Sombor, 437-528. (3050-171)

IZDAJEM nov lokal �na glavnoj ulici u pasa`u, 064/ 83-45-223. (3050-196)

POSAO

[email protected] dve devojke �za rad na prodaji brze hrane, 063/ 788-61-84. (3050-144)

[email protected] `ene sa �ma|arskim i hrvatskim paso{em za berbu {pargle i ugostiteljske poslove, 064/ 700-71-06. (3050-194)

USLUGE

DIHTOVANJE stolarije alu-lajsnama protiv hlad-no}e, buke, pra{ine, www.dihtovanje.net, 065/ 66-24-041, 064/ 130-03-31. (3050-2)

Novo otvorena ANTI- �KVARNICA “Matej Bala`”, Apatinski put 4 Sombor, prodaje i restauira stilski name{taj, otkupljuje nakit od srebra i zlata, umetni~ke slike, slike Save Stojkova i

drugih somborskih i srpskih slikara, stare vitrine, komo-de, ogledala, stolice, stolove, sve}njake, fotelje, kau~e, stone lampe, herendi i ̀ olnai porcelan. Dolazim na ku}nu adresu, isplata odmah, 025/ 460-554, 060/ 44-20-214. (3050-9)

^ISTIM oluke na pri- �zemnim ku}ama u gradu, okolini i selima, 441-794, 060/ 441-79-44. (3050-15)

URE\UJEM dvori{ta, �ba{te, travnjake u gradu, okolini, sala{ima i vikend naseljima, 441-794, 060/ 441-79-44. (3050-16)

ELEKTRI^AR - izra- �da novih i popravka starih elektroinstalacija, popravka bojlera, elektri~nih {tednja-ka, termo pe}i, Darko, 069/ 199-55-87. (3050-27)

PROFESIONALNO �O[TRENJE no`eva, maka-za, ma{ina za meso, kosilica... 422-215, 062/ 469-427. (3050-39)

[email protected] dimljenje �mesa i se~a drva motornom testerom, 064/ 52-80-377. (3050-75)

IZRADA torti, kola~a, �{trudli i slanog peciva, 063/ 466-385. (3050-119)

ELEKTRI^AR - Ako �su Vam potrebne elektri~arske usluge pozovite: 060/ 65-73-008. (3050-159)

POVOLJNO ru{im sta- �bla motornom testerom (orah, jela, bagrem, topola i ostalo) u Somboru i okolini. Ne sme-taju struja i krovovi. Telefon: 866-948. (3050-161)

POPRAVKA svih vrsta �satova: ru~ni, d`epni, zidni, uklopni za jeftinu struju... 060/ 33-66-088. (3050-164)

UGRA\UJEM laminat, izra|ujem name{taj (ku-hinje, plakare) po porud`bini, 061/ 649-30-59, 438-351. (3050-205)

KVALITETNO I PO- �VOLJNO VR[IMO iskop i postavljanje kanalizacije, iskop za vodu, struju, telefon, lupanje betona, sve vrste podbu{enja ispod betonskih povr{ina, 060/ 745-32-29, 025/ 840-734. (3050-220)

DOMA][email protected]

Odnosimo besplatno �ukoliko vam ugine krava, bik ili krupnija stoka, 064/ 31-20-139. (3050-6)

PRODAJEM jaganjce, �Miroslav Vla{kali}, ^i~ovi. (3050-20)

PRODAJEM mladu �krma~u cena 165,00/kg i pra-si}e 200,00/kg, 429-691. (3050-26)

PRODAJEM krave, �025/ 830-346. (3050-43)

PRODAJEM tovljeni- �ke do 150 kg, cena 200 din/kg i krma~u oko 300 kg, cena 170 din/kg, 420-577, 064/ 34-88-951. (3050-53)

PRODAJEM jedno �jare, 2 jagnjeta 300 din/kg, Svetozar Mileti}, 061/ 24-18-782. (3050-71)

PRODAJEM prasi}e i �}urane. Telefon: 063/ 734-38-63. (3050-80)

PRODAJEM tovne pili} �e. Telefon: 061/ 167-07-20. (3050-84)

PRODAJEM svinje i �prasi}e. Telefon: 025/ 422-691. (3050-86)

PRODAJEM mu{ko �tele i junad, 064/ 659-43-47. (3050-92)

PRODAJEM krma~u �za klanje, 425-810. (3050-96)

VR[IM korekciju pa-paka kod goveda, 069/ 449-00-69. (3050-108)

PRODAJEM krma~u �za klanje i tovljenika, 066/ 42-00-81. (3050-110)

PRODAJEM mesnatu �prasad za klanje, Bukovac 2/B, 426-155, 063/ 83-78-400. (3050-116)

PRODAJEM krma~u �za klanje, tovljenike oko 150 kg, 063/ 78-15-326. (3050-120)

PRODAJEM mesnatu �svinju i prasi}e za klanje, 061/ 684-08-27. (3050-128)

PRODAJEM mesnato �svinj~e za klanje. Telefon: 025/ 437-193. (3050-129)

PRODAJEM tovljeni- �ke od 100 do 150 kg. Telefon: 062/ 301-920, 444-849. (3050-142)

PRODAJEM prasi}e. �Telefon: 064/ 338-12-81. (3050-154)

PRODAJEM tovljeni- �ke, mo`e i polutke, 025/ 450-698. (3050-160)

PRODAJEM prasad. �Telefon: 025/ 451-058. (3050-162)

PRODAJEM krma~u, �prasad, guske, }urke, morke i paunove, 061/ 246-12-60. (3050-165)

PRODAJEM prasi}e i �jagnjad, 424-320. (3050-169)

PRODAJEM tovljeni- �ke od 100 do 130 kg. Telefon: 063/ 713-19-46. (3050-172)

PRODAJEM pet tela- �di - sisav~ad, 060/ 18-111-22. (3050-178)

PRODAJEM svinje i �prasi}e. Telefon: 069/ 107-81-54. (3050-181)

PRODAJEM svinje. �Telefon: 025/ 441-161. (3050-184)

PRODAJEM tovne �pili-}e, 060/ 485-10-00. (3050-185)

PRODAJEM `ensko �tele, Lenija 28, Anica - 062/ 823-06-67. (3050-186)

PRODAJEM mu{ko �tele, sisavac, 063/ 83-78-638. (3050-193)

PRODAJEM prasi}e �oko 25 kg, 063/ 85-11-475. (3050-204)

PRODAJEM tovljeni- �ke te`ine oko 160 kg, 064/ 31-80-288. (3050-218)

PRODAJEM krma~e �za klanje, 063/ 86-31-768. (3050-222)

PRODAJEM tovljeni- �ka i prasi}e, 064/ 449-39-64. (3050-225)

LI^NE VESTI

Ja, Stanko Suzi}, tra`im `enu po imenu JELICA, koja je rodila sina 1960. godine (mogu}e da se zove Zoran). @ivela je u Somboru, okolina Venca @ivojina Mi{i-}a. Po nezvani~noj in-f o r m a c i j i ` i v i u Nema~koj. Tra`im je radi ustupanja nasled-stva detetu. Za infor-macije sledi nagrada 5.000 evra. Molim ̀ itelje u gradu Somboru, koji imaju informacije o navedenoj osobi, da se jave na telefon: 0038591 2562947 ili u redakciju “Somborskih novina” na telefon: 025/ 27-040. (3050-52)

IMAM 49 godina, raz- �veden sam, stambeno i ma-terijalno situiran. Tra`im poznanstvo ̀ enske osobe radi veze, odnosno braka, 063/ 550-401. (3050-46)

RAZNO

PRODAJEM baliranu �kukuruzovinu, cena 200 di-nara, prevoz obezbe|en, 065/ 558-75-59. (3050-3)

KUPUJEM s ta ro �gvo`|e, limove, akumulatore, bakar, mesing, aluminijum, stare neispravne automobile, centralne neispravne pe}i, kade, “kreka veso” pe}i, ve{-

ma{ine, fri`idere, zamrziva~e i sve {to vam zauzima mesto u dvori{tu. Pla}am po visokim cenama, po pozivu dolazim na ku}nu adresu. Telefoni: 460-554, 065/ 513-09-91. (3050-8)

Ma{ine, alati, oprema, rezervni delovi. www.mmlola.com (3050-bb)

UZIMAM zemlju u za- �kup. Telefon: 062/ 107-62-51. (3050-12)

PRODAJEM pi{tolj C �“zastava” M-88 kalibar 9 mm licima sa dozvolom, 064/ 12-90-106. (3050-13)

[email protected] invalida pre- �ko 70% za registraciju vozila, 064/ 249-09-85. (3050-28)

PRODAJEM TA pe} 5 �kW i fotelju-le`aj, 436-815. (3050-31)

NAJPOVOLJNIJI ot- �kup zlata i srebra u gradu, zlatara “Sezam”, Kralja Pe-tra I 13. (3050-56)

KUPUJEM staro perje �ili menjam za lio jorgane i jastuke, 062/ 15-89-123. (3050-59)

PRODAJEM pi{tolje �marke “walter” i “bereta” kalibra 6,35 mm, licima sa dozvolom, 064/ 449-37-10. (3050-65)

IZDAJEM blizu centra �ve}i lokal, PRODAJEM “prizma” aparat za merenje {e}era i biber crep, 061/ 135-73-12. (3050-89)

PRODAJEM trpezarij- �ski sto i {est stolica, 421-889. (3050-94)

PRODAJEM lova~ku �pu{ku “sa~maricu” i lampu za no}ni lov, 025/ 441-933. (3050-97)

PRODAJEM baliranu �sojinu slamu, kukuruzovinu i krma~e za klanje, 069/ 311-13-21. (3050-101)

PRODAJEM zatvorenu �tezgu na pijaci “Va{ari{te”

blizu kafane. Nazvati svakog dana posle 18 ~asova na 025/ 480-153. (3050-115)

PRODAJEM kukuruz �u zrnu, 069/ 44-30-625. (3050-133)

KUPUJEM inflatorni �i drugi papirni, metalni i sre-brni novac, 060/ 193-66-33. (3050-134)

PRODAJEM kisele �krastavce - korni{one i kise-li karfiol, tegla 0.72-100 di-nara, 060/ 450-52-70. (3050-139)

PRODAJEM {poret �“Smederevac” trojka sa ce-vima, skoro nov, 060/ 447-58-10. (3050-155)

POKLANJAM psa sta- �forda starog 18 meseci. Mi-roljubiv, voli decu i omiljena igra~ka mu je lopta, 064/ 42-22-759. (3050-207)

PRODAJEM {tence �nema~kog boksera `ute i ti-graste, 060/ 485-05-99. (3050-221)

Page 23: Somborske novine

7. XII 2012. 25

GODI[WI POMENdragoj sestri

RADI TORBICA ro|enoj BEZBRADICA

1955 - 2011.Ve~no }e te voleti, u srcu nositi i od zaborava

~uvati,tvoja sestra Jovanka.

3050-54

SE]AWEna na{eg dragog dedu i oca

STEVANA MIRKA SIMINA2002 - 2012.

Wegovi najmiliji 3050-29

POSLEDWI POZDRAVvoqenom suprugu i tati

VLADIMIRU STEFAWESKO1975 - 2012.

Re~i su male da opi{u koliko te volimo, koliku bol i tugu ose}amo jer nisi vi{e sa nama. @ive-

}e{ ve~no u na{im srcima. Neka te an|eli ~uvaju. Po~ivaj u miru.

Tvoji najmiliji: supruga Nata{a i }erke Sara i Sawa.

3050-23

[ESTOGODI[WI POMEN

MILAN KUNI]6. 12. 2006 - 6. 12. 2012.

@ive}e{ uvek u na{im srcima i na{im mislima.Tvoji: \oka i Beba.

3050-82

^ETRDESETODNEVNI POMENdragoj

DARI ]UPURDIJAOdr`a}emo pomen u subotu 8. 12. 2012. u 11 ~asova.

U se}awu i mislima osta}e{ zauvek.Suprug, sinovi, snaja i unuci

3050-140

GODI[NJI POMEN

\URA FILAKOVI]8. 12. 2011 - 8. 12. 2012.

Znao si koliko te volimo, a nikad ne}e{ saznati kolika je tuga i bol za tobom.

Ve~no o`alo{}eni sin Ljubomir i supruga Martika. 3050-125

POSLEDWI POZDRAVdragoj majci, svekrvi i baki

RISTANI TE[I]1941 - 2012.S qubavqu,

sin Du{an, snaja Branislava, unu~ad Obrad i Kri-stina.

3050-77

GODI[WI POMENdragoj sestri

RADI TORBICA ro|enoj BEZBRADICA

Bez tebe, voqena sestro, tuga i bol su moj `ivot.Sestra Vesna sa porodicom.

3050-58

[ESTOGODI[NJI POMENdragom suprugu, tati i dedi

TUNICI \IPANOVUHvala ti na ljubavi i dobroti {to si nam pru`ao.

Supruga Anica, }erke Zlatica i Olgica sa porodicama. 3050-202

POSLEDWI POZDRAVvoqenoj supruzi, majci i snaji

MARICI ADOR ro|. MILI]1951 - 2012.

Ponosni smo {to smo te imali i zauvek tu`ni {to smo te izgubili.

Osta}e{ zauvek u na{im srcima.Suprug Karlo, sin Andrija i zaova Agneza

3050-212

^ETRDESETODNEVNI POMENdragoj na{oj baki, supruzi i majci

RANKI BABI]odr`a}emo u subotu, 8. 12. u 10.30 ~asova na Veli-

kom pravoslavnom grobqu. Mnogo nam nedostaje{...

Tvoji najmiliji. 3050-177

POSLEDNJI POZDRAVdragom i voljenom suprugu

NIKOLI DAN^ULOVI]U1929 - 2012.S ljubavlju,

supruga Eva. 3050-146

ANDRE GISEL8. 11. 2012.

@iveli smo u nadi za tvoje izle~enje i bili smo zahvalni za svaki dan proveden zajedno. Do poslednjeg dana ni-

smo bili spremni za tvoj odlazak, a on je do{ao tako brzo. Oti{ao si tiho i dostojanstveno. Takav }e{ i ostati u na{im srcima i na{im se}anjima. Jedina moja uteha je {to znam

da si sada sa tvoja dva an|ela na brdima Ardena.Tvoja Dana, Zoran i Damir.

3050-179

SE]AWE

na

DRAGICU RADOJEVI]

2009 - 2012.

SIMU RADOJEVI]A

2008 - 2012.

Vreme prolazi, se}awa ostaju.S du`nim po{tovawem, po~ivajte u miru.Porodice Anti} i Jan~i}

3050-208

SE]AWE

[email protected]]

ANKA

1983 - 2012.

VU^KO

2002 - 2012.

Sinovi Zoran i Svetislav sa porodicama.

3050-72

Page 24: Somborske novine

26 7. XII 2012.

EVA MATARI]

Povodom 40 dana smrti dra-ge na{e pokojnice odr`a}e se Sveta misa u crkvi Svetog trojstva u Somboru 9. 12. u 9 ~asova.

Sestra Ema(3050-70)

POSLEDWI POZDRAV

dragoj sestri

RISTANI TE[I]

Osta}e{ zauvek u na{im srcima.

Sestra Grozda sa porodi-com.

(3050-78)

TROGODI[WI POMEN

MILIVOJUKARALI]U

^uvamo te od zaborava. S qubavqu i po{tovawem,

tvoji najmiliji.

(3050-81)

[ESTOGODI[NJI POMEN

dragom

STEVANU LICINGERU

2006 - 2012.

S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomenu i najlep{e se}anje na Tebe.

Supruga Milica i sinovi Ro-bert i Jovan sa porodicama.

(3050-83)

TROGODI[WI POMEN

dragoj mami

MILICI RADANOVI]

S qubavqu i po{tovawem ~uvamo uspomenu na Tebe.

Tvoji: sin i }erke sa poro-dicama.

(3050-87)

POSLEDNJI POZDRAV

ANTUNU BEMU

Hvala Vam na svemu, po~ivajte u Bo`ijem miru i nek Vas an|eli ~uvaju.

Porodice: Lazi}, Vodeni~ar, Martinovi} i Nikoli} sa de-com.

(3050-109)

POSLEDNJI POZDRAV

dragom i voljenom suprugu

ANTUNU BEMUiz Ba~kog Mono{tora

1936 - 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem,supruga Magdalena.

(3050-111)

POSLEDNJI POZDRAV

mom dragom tetku

ANTUNU BEMU

od Slavice i Dragana sa de-com i njihovim porodica-ma.

(3050-112)

POSLEDNJI POZDRAV

dragom i voljenom ocu

ANTUNU BEMU

od }erke Tereze, zeta Mome i dece sa porodicama.

(3050-113)

POSLEDNJI POZDRAV

dragom i voljenom ocu

ANTUNU BEMU

od sina Antuna, snaje Mari-je i dece sa porodicama.

(3050-114)

POSLEDWI POZDRAV

suprugu, ocu i dedi

NIKOLI SAILOVI]U

1938 - 2012.

Uvek }e{ nam biti u srcu i puno }e{ nam nedostaja-ti.

Tvoji najmiliji: Qubica, Sa{a, Danijela i unu~ad.

(3050-41)

[ESTOMESE^NI POMEN

dragom

ALEKSANDRU^ULI]U

Se}awe na tebe i na{a qu-bav ja~i su od vremena i za-borava.

Seka i Davor

(3050-47)

POSLEDWI POZDRAV

dragoj

EVICI VU^ENOV

Po~ivaj u miru.Tvoji: sestra Dobrila, zet Slavko, sestri}i Jelena sa porodicom i Nemawa.

(3050-50)

POMEN

RADOVAN STANI^KOV

2010 - 2012.

S qubavqu i po{tovawem,porodica.

(3050-55)

GODI[WI POMEN

dragoj }erki

RADI TORBICA

U srcu te nosi i tuguje za tobom,

majka Jeka.(3050-57)

SE]AWE

STEVANIJA BEZBRADICA - MAJA

12. 12. 2003 - 12. 12. 2012.

Nikada ne}emo zaboravi-ti tvoju qubav kojom si nas obasipala.

Tvoja Marica sa porodi-com.

(3050-67)

POSLEDNJI POZDRAV

GORANU BO[NJAKU

Uvek }e{ `iveti u na{im srci-ma.Branislav, Mila, Mirjana, Marijana i Sanja

(3050-68)

POSLEDWI POZDRAV

dragom i voqenom ocu i dedi

JOSIPU STOJKU

1938 - 2012.

Zauvek }e{ ostati u na{im srcima. Hvala ti za sve.

Sin Mihajlo sa porodicom i ostala rodbina.

(3050-117)

POSLEDWI POZDRAV

dragom bratu

JOSIPU STOJKU

Dragi brate, uvek }u te pamtiti i hvala ti za sve.

Sestra Katica sa porodi-com.

(3050-118)

^ETRDESETODNEVNI POMEN

dragoj supruzi

ILINKI MIRKOVI]

Suprug Milan

(3050-95)

POSLEDWI POZDRAV

dragoj

VUKOSAVI MILI]

VUKI

1922 - 2012.

Porodica Teodorovi}

(3050-103)

POSLEDWI POZDRAV

mojoj

VUKI

1922 - 2012.

\u|a sa porodicom.

(3050-104)

Umrla je na{a

VUKA

1922 - 2012.

Weni prijateqi

(3050-105)

POSLEDWI POZDRAV

dragoj tetki

VUKOSAVI MILI]

VUKI

1922 - 2012.

od porodice Andromako.

(3050-106)

[ESTOMESE^NI POMEN

dragom

SVETOZARU

[email protected]]U

Se}awe na tebe zauvek ~uvaju,

tvoji: Mira, Aleksandar i Bojana.

(3050-124)

POSLEDWI POZDRAV

dragoj supruzi, majci i baki

MARIJI DUJMOVI] ro|enoj MATOVINA

1939 - 2012.

S qubavqu,tvoji najmiliji.

(3050-21)

POSLEDWI POZDRAV

MIODRAGU CVETKOVI]U

od kolega iz Udru`ewa penzionera Policijske uprave Sombor.

(3050-30)

POSLEDNJI POZDRAV

na{em dragom

JOSIPU STOJKU

S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe.

O`alo{}eni: Jelka, Marica, Katica sa porodicama.

(3050-33)

^ETRDESETODNEVNI POMEN

mojoj mami

MARI @IVKOV

odr`a}emo 8. 12. 2012. u 11 ~asova. Qubav i se}awe bi}e ve~ni.

K}erka Ilinka sa porodi-com.

(3050-34)

SE]AWE

na

NADU KESEJI]ro|enu BA^I]

2010 - 2012.

Nikada te ne}emo zabora-viti.

Tvoji najmiliji.(3050-36)

Page 25: Somborske novine

7. XII 2012. 27

^ETRDESETODNEVNI POMEN

deda-ujaku

JOSIPU KORMANJO[U

odr`a}emo 11. decembra u 8 ~asova u crkvi Svetog kri`a

i

SE]ANJE

na

KORMANJO[

MIHAJLA

VERONU

MARIJU

2010 - 2012.

Godine prolaze, se}anja ostaju.S ljubavlju i po{tovanjem,

njihovi najmiliji.3050-200

^ETRDESETODNEVNI POMEN

voqenom suprugu i ocu

DU[ANU SEKULI]U

i

GODI[WI POMEN

voqenoj svekrvi i baki

DAMJANKI MA[I]

odr`a}emo u subotu, 8. 12. u 11.30 na Velikom pra-voslavnom grobqu. Po-zivamo rodbinu, prija-teqe i kom{ije da nam se pridru`e.

Porodica Sekuli}

3050-209

^etrdeset dana kako nije sa nama

RADOJKA LALI] ro|ena ^ONI]

Dani prolaze, a tuga i bol su sve ve}i.

Tvoji neute{ni: otac Cvet-ko, }erke Tatjana i Bran-kica, zet Dejan, unu~ad Mirko, Andrej, Una.

(3050-182)

^ETRDESETODNEVNI POMEN

dragoj zaovi i tetki

RADI

S qubavqu i po{tovawem,snaja Beba, bratanice Dra-gana i Nata{a sa porodi-cama.

(3050-183)

POSLEDNJI POZDRAV

{ogoru i tetku

ANTUNU BEM - TON^I

S ljubavlju i po{tovanjem,Katica, Ankica i Suzana San-to.

(3050-189)

^ETRDESETODNEVNI POMEN

dragoj sestri

RANKI BABI]

Brat Radivoje sa porodicama \oki} i Kova~.

(3050-192)

^ETRDESETODNEVNI POMEN

LIDIJI [UKALO

Po dobroti }emo te pam-titi, sa qubavqu }emo te se se}ati.

Brat Marko sa suprugom Gordanom i }erkama Nata{om i Nikolinom.

(3050-195)

SE]AWE

na majku i suprugu

JOVANKU KOMNENOV ro|. STEVI]

7. 12. 2008 - 7. 12. 2012.

Hvala ti za sve u~iweno za nas u `ivotu. Po~ivaj u miru.

Tvoji: Sr|an i Tihomir.

(3050-121)

TROGODI[WI POMEN

voqenom

\OR\U KUKUQU

2009 - 2012.

S qubavqu,supruga Lidija i sin Milo{.

(3050-211)

POSLEDWI POZDRAV

najdra`oj sestri, zaovi i tetki

MARICI ADOR - SEJI

Neka te an|eli ~uvaju.Brat Beli, snaja Lela, Go-ran i Marijana sa porodi-com.

(3050-213)

POSLEDWI POZDRAV

dragom ocu

ILIJI DUBAI]U

1928 - 2012.

od }erki Jelene i Zlate sa porodicama.

(3050-216)

POSLEDWI POZDRAV

bratu

ILIJI DUBAI]U

od brata Nikole, sestara Stane, Smiqe i Radojke sa porodicama.

(3050-217)

POSLEDNJI POZDRAV

dragom suprugu

JOVANU ENGARTU KARLU

1925 - 2012.

Osta}e{ zauvek u mom srcu.Supruga Margita

(3050-138)

^ETRDESETODNEVNI POMEN

dragoj majci

FRANKI KUSTURIN

od sina Ivana i snaje Mile-ne.

(3050-141)

POSLEDNJI POZDRAV

dragom ocu i dedi

NIKOLI DAN^ULOVI]U

1929 - 2012.

od sina Miroslava, snaje Vide i unu~adi Kristine, Nikole i Slobodana.

(3050-147)

POSLEDNJI POZDRAV

dragom ocu i dedi

NIKOLI DAN^ULOVI]U

1929 - 2012.

od sina Slobodana i unu~adi Maje i Miroslava.

(3050-148)

POMEN

MANE OPA^I]

9. 6. 2012 - 9. 12. 2012.

[est meseci navikavamo se na ~iwenicu da vi{e nisi sa nama.

Supruga Dragica, sinovi Du{an i Slavko sa poro-dicama.

(3050-153)

POSLEDNJI POZDRAV

dragom suprugu, ocu, dedi i svekru

LJUBOMIRU ZRINI]U

1935 - 2012.

Oti{ao si tiho i bez pozdra-va. Osta}e{ zauvek u na{im srcima.

Tvoji najmiliji.(3050-156)

POSLEDNJI POZDRAV

dragom priki

LJUBOMIRU ZRINI]U

od porodice Bojani}.(3050-157)

POSLEDWI POZDRAV

babi

VIDOSAVI GR[I]

Osta}e{ zauvek u mom srcu.Tvoja unuka Orijana sa porodicom.

(3050-163)

^ETRDESETODNEVNI POMEN

SLOBODANU MEDVED

Bio si na{ ponos, na{a lepota, na{a dobrota, na{a pomo}, na{a uteha. Bio si na{ Boba, koga smo mnogo voleli.

Tetka Seja sa decom i unu-cima.

(3050-170)

SE]AWE

na voqenu majku

PIRO[KU ^ATALINAC

S qubavqu,Seka i Cica sa porodi-com.

(3050-176)

MARICA DIKI]

2002 - 2012.

Pro{lo je 10 tu`nih go-dina od kako nisi sa nama. Sve vi{e nam nedostaje{.

]erke Svetlana i Sawa i zet Goran.

(3050-197)

Deset godina je pro{lo kao tren na{oj voqenoj

sestri i tetki

MARICI DIKI]

Nedostaje nam.Sestra Jawa sa decom Ka-tarinom i Maretom.

(3050-198)

POSLEDNJI POZDRAV

dragoj sestri

MARICI ADOR

Bol u srcu i tuga traja}e ve~no za tobom. Sejo moja, za{to si me tako brzo napustila?

Tvoja sestra Jelena sa poro-dicom.

(3050-199)

Voljenoj drugarici

ROZINI VUKOVI] [email protected]

Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju te se se}amo.

Tvoja Ibika sa porodicom.

(3050-206)

SE]AWE

MIROSLAVA [IJAN

iz Lugova

2006 - 2012.

]erke Sla|ana i Sawa sa porodicom.

(3050-210)

Page 26: Somborske novine

28 7. XII 2012.

Page 27: Somborske novine

7. XII 2012. 29

АД „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ ОТВАРАЊЕ КЛАНИЦЕ

механизације уложена огромна средства

Тренутна производња хиљаду товљеника месечно

Од 1. јануара 2013. године у Алекси Шантићу почиње с радом најсавременија кланица свиња која ће испуња-вати све технолошке, ветеринарско-санитарне и хигијен-ске услове уз пуну примену HACCP стандарда у складу са позитивним прописима Европске уније.

АД „Алекса Шантић“ у реструктурирању позива све заинтересоване пословне субјекте на успостављање пос-ловне сарадње у виду снабдевања цепаним полуткама од

свиња највишег ква-литета узгојених на нашим фармама.

У обнову

У С К О Р О

Контакт: Телефон: 025/5838-100Факс: 025/5838-048

Е-mail: [email protected]

Page 28: Somborske novine

30 7. XII 2012.

DIZANJE TEGOVA

KOŠARKA

ŠAH

VATERPOLO

ODBOJKA

KUGLANJE

U četvrtak 29. novem-bra, svečano je dode-

ljeno najznačajnije sportsko priznanje u Vojvodini – nagra-da „Jovan Mikić Spartak“. U Hotelu „Norcev“ na Iriškom vencu ovogodišnjim laureati-ma uručena je nagrada, koja se ove godine dodeljivala u devet kategorija.

O dobitnicima priznanja od-lučivao je stručni žiri na čelu sa Darkom Parežaninom, pred-sednikom Upravnog odbora

Sportskog saveza Vojvodine. Pokrovitelj „Spartakove“ na-grade bio je Pokrajinski sekre-tarijat za sport i omladinu.

Za najbolju sportsku organi-zaciju u Vojvodini proglašen je Sportski savez grada Sombora, a priznanje je primio predsed-nik Siniša Lazić.

Sportski savez grada Som-bora je organizacija gotovo svih gradskih klubova, kojih ima 101, preko koje se fi nan-siraju svi klubovi koji se ta-

kmiče u ligama Vojvodine i Srbije. Takođe, Savez ima kri-terijume za fi nansiranje plana i programa pojedinaca i klubo-va za period od četiri godine, kao i razumevanje za potrebe sporta od čelnika grada Som-bora, koji za ovu delatnost iz ukupnog budžeta izdvaja 4,92 %. U Savezu radi sedam struč-njaka za sport, a u toku svake godine organizuju se brojna ta-kmičenja od značaja za grad, Vojvodinu i Srbiju.

Udruženje građana „Ravangradske aj-

kule“ Sombor, petu godinu za redom, organizuje po-zivni šahovski turnir najbo-lje rangiranih šahista Som-bora. Turnir će biti održan u nedelju, 9. decembra, pod

pokroviteljstvom „Akvasa-ne“ iz Sombora.

Na turniru će učestvovati: Dejan Leskur (2391), Rajko Miranović (2382), Novak Pezelj (2343), Vladimir Jo-tić (2339), Miodrag Šljukić (2181), Siniša Pezelj (2172),

Miroslav Sumper (2125) i Ivan Kolompar (2108).

Tempo igre je petnaest mi-nuta po igraču, a sudiće R. Kovačić i D. Milićević.

Početak je u deset časova u Krčmi „Tri tačke“ (Vojvo-đanska ulica br. 21).

DRUGA REGIONALNA LIGA – SEVERSVEČANA DODELA NAGRADA „JOVAN MIKIĆ SPARTAK“

POZIVNI TURNIR „RAVANGRADSKE AJKULE AKVASANA 2012“

PRVA VOJVOĐANSKA LIGA

KUP SRBIJE

VIKEND TURNIR U PAROVIMA

MEĐUNARODNA REGIONALNA LIGA

DRŽAVNO EKIPNO PRVENSTVO ZA JUNIORE

PRVOTIMCI TEŠKIH NOGUSO KOŠ – CRVENKA 89:93 (23:22, 28:19, 17:27, 21:25)

SO KOŠ: Petrović 5, Arnaut 6, Ilić, Br-baklić 20, Tomić 17, Pujin 2, Dadasović 6, Carić, Đurđić 16, Pavkov, Mandić 9, Ostro-gonac 8.

Prvotimci „So koša“ u prošlonedeljnom ogledu sa „Crvenkom“ izgubili su meč koji su trebali da dobiju. Sporim kretanjem i u odbra-ni i u napadu, zarađenih 10 poena iz prve dve, potrošili su do kraja treće, a u četvrtoj četvrtini ostali i dužni borbenim Crvenčanima.

Za šut sa linije slobodnih bacanja izborilo se samo pet domaćih igrača: Petrović (2/2), Đur-đić (2/2), Brbaklić (4/5), Tomić (5/7) i Ostro-gonac (0/1).

U šutu za dva poena upisala su se sedmori-ca od desetorice, koja su uputila loptu ka ko-šu: Mandić (6/6), Pujin (2/2), Dadasović (6/8), Tomić (6/8), Brbaklić (16/24), Đurđić (14/26), Ostrogonac (8/18), Petrović (0/2), Carić (0/2) i Arnaut (0/4).

Najslabiji procenat domaći su imali u šu-tu za tri poena: Petrović (3/6), Tomić (6/12), Mandić (3/9), Arnaut (6/18), Brbaklić (0/3), Dadasović (0/3), Đurđić (0/3), Pavkov (0/3) i Ostrogonac (0/9).

Skokova igrača “So koša” skoro da i nije bilo. U odbrani, Somborci su u vazduhu uhva-tili samo 13 lopti: Đurđić (10), Brbaklić (2) i Ostrogonac (1). Još manje su skakali u napadu – samo 6 puta: Brbaklić (2), Đurđić (1), Tomić (1), Dadasović (1) i Ostrogonac (1).

Ukupno je osvojeno 25 lopti: Đurđić (7), To-mić (5), Brbaklić (3), Ostrogonac (3), Dadasović (3), Petrović (2), Pujin (1) i Mandić (1); a izgu-bljeno 13: Brbaklić (4), Ostrogonac (3), Arnaut (2), Tomić (2), Mandić (1) i Pujin (1).

Najbolji asistenti bili su Ostrogonac i Brba-klić sa po tri, zatim Tomić sa dve, a Mandić i Arnaut sa po jednom asistencijom.

M.S.

LAUREAT SPORTSKI SAVEZ GRADA SOMBORA

PETI OKRŠAJ NAJBOLJIH SOMBORACA

REZULTAT BOLJI OD IGREPOLET I KORDUN U POLUFINALU

POBEDILA BRAĆA PEZELJ

SOMOVI UTEKLI NOVOSAĐANIMA

SREBRNI „RADNIČKI“

CVS (SOMBOR) – TURIJA (TURIJA) 3:1 (25:13, 25:21, 23:25, 25:22)

VOLEJSTARS (KLJAJIĆEVO) – NIS SPARTAK 2 (SUBOTICA) 1:3 (21:25,9:25, 25:20, 20:25)

CVS: Maćešić, Grbić Li-lić, Mandarić, Lj. Lakobri-ja, Nenadić, Brbaklić, Vujo-vić, Sovilj, Kusalo, Varadinac, Backović.

Gledalaca: preko 50.- U ovoj utakmici treba za-

pamtiti samo rezultat, jer su zalaganje, odnos, nepoštovanje protivnika bile odlike ove očaj-

ne predstave. Sem Jelene Vara-dinac koja je dobila i na pravi način iskoristila šansu, niko nije vredan spomena u pozitivnom kontekstu. Ovo je bila prilika da neke mlađe devojke dobiju veću minutažu, ali se to nije de-silo jer one koje bi trebale da uz ove mlađe nose igru nisu bile ni blizu svog nivoa – komentar je

trenera Srđana Relića.CVS trenutno zauzima drugo

mesto na tabeli iza prvoplasira-nog “Spartaka” iz Subotice sa kojim se sastaje za dve nedelje. Sledi gostovanje u Apatinu gde će somborske odbojkašice mo-rati mnogo ozbiljnije i angažo-vanije da se uđe u meč da bi se došlo do nova tri boda.

Jančić, Prodanović, Đi-kandić, Vrekić, Grublješić, Strika, Vidović, Mraović, Zavođa, Mandić, Vuković, Bosnić.

Gledalaca 50.U duelu protiv vodeće i je-

dine neporažene ekipe Prve vojvođanske lige, odbojkašice

„Volejstarsa“ dale su sve od se-be. U prvom setu viđena je pra-va bitka. Devojke sa obe strane mreže igrale su vrlo požrtvova-no. Poeni su se osvajali uglav-nom tek nakon dugih razmena. Nakon gubitka prvog, domaće su pale u igri i poklonile drugi set. U trećem setu, pokazale su

Subotičankama da je prethodni set bio samo trenutna „kriza“. Ipak, zahvaljujući kvalitetnijoj klupi gošće su sprečile odlazak meča u peti set.

U sledećem kolu, „Volej-stars“ gostuje „Merkuru“ u Bačkoj Palanci.

M.S.

Proteklog petka odigrani su četvrtfi nalni susreti Kupa Srbije u kuglanju u kojima

su zablistali takmičari somborskog „Poleta PB“ i kljajićevačkog „Korduna“.

U Kuglani „Gagović sport“ u Kljajićevu, ku-gle su ukstili prvotimci „Apatina“ i „Poleta PB“, a na kraju su slavili „gosti“ iz Sombora.

APATIN – POLET PB 2:6 (3502:3566)POLET POLI BALKAN (SOMBOR): Voj-

nović 602, Miščević 615, Dojić 650, Kovač 556, Pavlic 430, Jeličić 570, Marulić 134.

U kuglani „SPENS-a“, Kordunašima je pet

srušenih čunjeva više, ali odlično raspoređenih, donelo visoku pobedu – 6:2.

KORDUN – CRVENA ZVEZDA (BG) 6:2 (3357:3352)

KORDUN (KLJAJIĆEVO): Pruginić 555, Trkulja 529, Dragojević 559, Kurteš 563, Bla-gojević 553, Jovetić 598.

Polufi nala i fi nale Kupa Srbije biće odigrani 13. i 14. aprila 2013. U polufi nale pored „Kor-duna“ i „Poleta“, plasirali su se „Beograd“ i „Metalac“, a žrebom će biti utvrđeni polufi -nalni parovi.

Protekle subote u prosto-rijama Somborskog ša-

hovskog kluba održan je vikend šahovski turnir “Šahovski paro-vi”. To je prvi takav turnir koji se održao u Vojvodini.

Pobedila su braća Pezelj, Novak i Siniša, sa 11 osvoje-nih meč bodova.

Organizator turnira bio je Somborski opštinski savez ša-hovskih klubova, a sudio je Dra-giša Milićević. Učestvovalo je 19 ekipa iz celog Zapadnoba-čkog okruga. Igralo se 15 mi-nuta po igraču u 7 kola.

Zanimljivo je da su na turni-ru učestvovali “parovi”: braća Pezelj, braća Iđuški, sestre Mi-livojević, otac i ćerka Gajčin i osobe sa invaliditetom (OSI). Povodom 3. decembra, Među-narodnog dana osoba sa inva-liditetom, Somborski šahovski klub je napravio i pokretnu ram-pu na ulazu u prostorije, tako da je i OSI omogućen pristup

u prostorije gde mogu da uče ovu drevnu igru.

Konačni plasman: 1. N. Pezelj/S. Pezelj 11, 2. R. Miranović/D. Sokić 10

(9,5), 3. I. Kolompar/Sima-na Matković 10 (8,5); 4. Đ. Zdjelar/B. Ćopić 10 (8); 5. N. Vladisavljević/N. Serdar 9; 6. M. Šljukić/B. Ivančević 8; 7. R. Travica/Ž. Martinović 7 (8); 8. I. Vlaisavljević/V. Rapaić 7 (7,5); 9. Jelena Milivojević/Ja-

smina Milivojević 7 (7,5); 10. D. Đurić/M. Bakula 7 (7,5); 11. S. Cvetković/Z. Pešić 7 (7); 12. N. Živanović/S. Skrobonja 7 (6,5); 13. A. Novaković/N.

Sadovski 7 (5,5); 14. Marina Gajčin/S. Gajčin 6 (5,5); 15. Č. Sokić/Lj. Vlahović 6 (4,5); 16. D. Popović/P. Radović 6 (4,5); 17. O. Iđuški/A. Iđuški 6 (4); 18. A. Mojzeš/Đ. Đuro-šev 6 (4) i 19. M. Šašić/J. Pa-vlik 5 (3).

Protekle nedelje na Gradskom bazenu u Somboru odigrano je prvo kolo Regionalne

lige veterana u vaterpolu. U novoj sezoni, osam ekipa će se loptati, družiti i promovisati vater-polo: beogradske „Partizan“, „Crvena zvezda“ i „Somovi“; novosadska „Vojvodina“, somborski „Polet“, subotički „Spartak“, bečejski „Bečej“ i osiječka „Kruna“.

„Crno beli“ su ovog puta imali sreće i savla-dali domaćina, „Polet“ – „Partizan“ 9:12. Osije-čani su bili uspešniji od oslabljenih Subotičana, „Spartak“ – „Kruna“ 11:13. Šampioni iz Bečeja doživeli su gorak poraz, ali su pokazali da i da-

lje igraju najlepši vaterpolo, „Bečej“ – „Crvena zvezda“ 3:10. Debitanti iz Beograda zabeležili su veliku pobedu i napravili iznenađenje već u pr-vom kolu, „Vojvodina“ – „Somovi“ 8:9. POLET - PARTIZAN 9:12 (2:3, 1:4, 1:1, 5:4)POLET: Kovačić, Baštinac, Horvat, Milanko, Plav-šić, Kamber (1), Mrkailo (2),Terzić, Dimitrijević (2), Kusonić (1), Rodić, Nikolić, Balaša (2), Petronić (1).PARTIZAN: Vasiljević, Studen, Ostojić (2), Pa-nić (1), Krstić, Đorđević (2), Mrdak (3), Filipović (2), Paunović,. Žarko Stefanović,Ilić, Milutinović (1), Milojević (1).

Na državnom ekipnom prvenstvu u dizanju tegova za juniore, održanom u SC „Soko“ u Som-boru, tim somborskog „Radničkog“ osvojio je drugo mesto, iza subotičkog „Spartaka“.

Boje „Radničkog“ branili su: Radisav Ka-ralić, Antun Firanj, Mile Todorić i David Pata-

rić. Svi su uglavnom nadmašili lične rekorde, a najuspešniji je bio David, koji je u biatlonu podigao 187 kg.

Nastupilo je ukupno osam klubova, a vrhov-ni sudija bio je Milan Maširević, međunarodni sudija prve kategorije.

СПОРТ

Ovogodišnji dobitnici “Spartakove” nagrade

„POLET 1“ UBEDLJIVO PRVIPrvotimci „Poleta 1“ ubedljivo su prvi u

Međunarodnoj vaterpolo ligi, bez pora-za nakon četiri kola. Na drugoj poziciji je eki-pa „Mohača“, treća je „Baja“, a na poslednjem mestu nalazi se tim „Pečuja“.

Sutra na Gradskom bazenu u Somboru biće

odigrano peto kolo. Prvi će u bazen „Polet 1“ i „Baja“ u 15 časova. Od 15.50 časova, snage će odmeriti „Mohač“ i „Polet 2“, a u poslednjem meču sastaće se „Baja“ i „Mohač“ od 16.40 ča-sova. Ekipa „Pečuj“ nije u mogućnosti da dođe u Sombor, pa će je menjati drugi tim „Poleta“.

REGIONALNA LIGA VETERANA

Meč za prvo mesto - Novak i Siniša Pezelj (sa leve strane) i R. Miranović i D. Sokić (sa desne strane)

KVALITETNE LIGE VOJVODINEKADETI 96: STAR – SO KOŠ 63:58 (9:17, 19:6, 19:19, 16:16)KADETI 97: VRBAS – SOMBOR 62:72 (15:20, 12:17, 22:17, 13:18)PIONIRI 99: VRBAS – BASKET PLUS 51:109 (9:29, 11:24, 15:26, 16:30)SO KOŠ – FENIKS 69:31 (17:6, 13:10, 23:4, 16:11)MLAĐI PIONIRI 00: SOMBOR – APATIN 55:43 816:8, 15:10, 6:11, 18:14)MLADOST – SO KOŠ 33:29 (9:12, 9:4, 13:5, 2:8)

Page 29: Somborske novine

7. XII 2012. 31

СПОРТ

Protekle nedelje u Subo-tici održan je „Koka-

kola kup“ u okviru projekta „Moja škola, moj klub“, na kojem su učestvovali učeni-ce i učenici sedmih i osmih razreda sa područja Sombora i Subotice.

Sombor je predstavljalo 47 đaka, većinu su sačinjavale devojčice iz osnovnih škola: „Moša Pijada“ Bački Breg, „Miroslav Antić“ Čonoplja, „Petar Kočić“ Riđica, „Ivo Lola Ribar“ Sombor i „Avram Mrazović“ Sombor. Učenike su vodili koordinator projek-ta Velimir Šargić, nastavnici Nikola Anđelković, Simo Sa-

vić i Milan Marić i učiteljica Gordana Milankov.

„Koka-kola kup“ je nova dimenzija usmeravanja mla-dih fudbalera. Fudbal se uči kroz zabavu i zasnovan je na principu radionica u kojima su zastupljeni tehničko-taktički elementi i pomoćne igre. U svakoj radionici radilo je 12 do 16 učenika, putem kružnog metoda sa ciljem da svi uče-snici prođu ceo program.

Sledeća akcija projekta „Moja škola, moj klub“ je turnir školskih ekipa devoj-čica u realizaciji sa Sportskim savezom grada Sombora i OŠ „Petar Kočić“ Riđica.

BOVLING

FUDBAL

KARATE

BIZNIS LIGA

MEĐUNARODNI TURNIR „PALIĆ 2012“

ELBRAKO PROŠAO CARINU

ZLATNE DEVOJČICE „RAVANGRADA“

Rezultati 6. kola: Somborske novine

– SSS Sombor 4:6, Oris – Jelen strong 2:8, Hiters – Vodokanal 8:2, MMV alati – Apoteka 2:8, Grad-ska uprava – Direkcija 4:6, DFT-PU Sombor – Vojvo-dinašume 6:4, VIP grup – Elektrovojvodina 8:2, Vo-ban – Bovlnica 2:8, Advo-kati – Sportski savez 2:8, Farmakom MB-Blek hors – Vinska mušica 2:8, Tep-kos – Soko 8:2, Elbrako – Carina 8:2.

Najbolje igračice 6. kola bile su: Milka Milješić (VIP grup) 176, Alida Pašti (Je-len pivo) 162, Suzana Đanić (Gradska uprava) 153, Ta-mara Stojković (Somborske novine) 152 i Tamara Marti-nović (MMV alati) 146.

Najbolji igrači 6. kola bi-li su: Viktor Bujdošo (VIP grup) 221, Stevan Tarabić (Hiters) 215, Milan Trkulja (Tepkos) 215, Goran Vide-kanić (Vinska mušica) 211 i Dragiša Aleksić (SSS Som-bor) 207.

ZAVRŠEN JESENJI DEO FUDBALSKIH PRVENSTAVA

EKIPE NA(NE)ZASLUŽENOM ODMORUPrvo poluvreme aktuelne fudbal-

ske sezone je završeno. Fudbaleri su na (ne)zasluženom

odmoru. Najpopularniji sport u Srbiji i dalje je u krizi. Na svetskom fud-balskom nebu, srpska reprezentaci-ja je sve dalje od Brazila i šanse da propustimo još jedno veliko takmiče-nje su sve veće. Jedina radosna vest stigla je sa dalekog Tajlanda. Doneli su je futsal reprezetativci Srbije, koji su kao debitanti takmičenje završili eliminacijom u osminu fi nala Svet-skog prvenstva.

NA NISKOJ GRANI DO PROLEĆA

Stogodišnjak, na svoj jubilej, nije blistao. Iz petnaest susreta sakupio je samo šesnaest bodova ubeleživši pet pobeda, devet poraza i jedan nerešen susret sa gol razlikom 12:17. Nedo-voljno za bivšeg prvoligaša, koji je u nižem rangu trebalo da pali i žari. Ali, ako se uzme u obzir da to nije isti tim koji igrao Prvu ligu Srbije, već podmlađen sastav sa fudbalerima iz Sombora i okoline, onda priča dobi-

ja i drugu dimenziju. A treću, ako se osvre i pogleda unazad na nastupe, što u prvoligaškom, što u srpskoli-gaškom društvu, „Radnički“ je imao na polusezoni između 4 i 7 pobeda (u sezoni 2007/2008. čak samo 3!) i samo više nerešenih susreta nego u aktuelnoj sezoni.

Start somborskih mladića na po-četku prvenstva nije bio loš, već so-lidan. Iz prvih pet susreta osvojili su devet bodova. Međutim, umesto da nastave u istom ritmu ili ga i podi-gnu, neiskusni “crveno – beli” pali

su u igri i nanizali pet poraza. Uprava “Radničkog” nezadovoljna ostvare-nim rezultatima, odlučuje da sa pro-menom prvog trenera trgne ekipu. Tako je pet kola pre kraja jeseni, na mesto Milana Tintora došao Slavko Antić, dok je na poziciji pomoćnog trenera ostao Sima Milić. Promena je donela rezultate, tim je zaigrao bolje i agresivnije i ubeležio nove pobede i bodove. Ostaje žal za propuštenim prilikama u Senti i kod kuće protiv imenjaka iz Sremske Mitrovice, kada je umesto šest, osvojen samo jedan bod. Sa te dve pobede više, “Rad-nički” bi u sredini tabele dočekao proleće, a ne u opasnoj zoni, koj vodi u niži rang.

“PROGLEDALA” PRAVDA

Jedini predstavnik opštine Sombor na vojvođanskom “Zapadu”, FK Sta-nišić pružio je odlične partije u jese-njem delu sezone. Iako će prezimiti na sredini tabele, po igri su zaslužili da budu među vodećima. Na terenu su bili ofanzivni i nizali prelepe ak-

cije, prodo-re i pogotke. Za rezultat-ski neuspeh delimično su sami krivi. Stopostotne šanse nisu iskorist i l i protiv “Slo-ge”, “Bačke” i “Hajduka”, a bledu igru pružili su u mečevima sa “Borcem”, “Indeksom”

i “Prvim majem Agrorumom”. Drugi deo krivice je na duši delilaca pravde. Zbog lošeg suđenja, a prevashodno zbog neobjektivnosti i naklonosti nepopravljivo su oštetili “Stanišić” i “oteli” im bodove u čak četiri susreta, sa: “Srbobranom”, “Jugovićem”, “Cr-venom zvezdom” i “Crvenkom”.

Bilans od četiri pobede, šest poraza i pet nerešenih susreta, sa sakuplje-nih 17 bodova, sigurno ne odgovara stanišićkom fudbalskom kvalitetu i apetitima, ali jedino što im preostaje je da se i dalje uzdaju u svoje snage i

nadaju fer i korektnom suđenju, koje sigurno zaslužuju.

POPRAVILI POZICIJEOd šest predstavnika somborske

opštine u Područnoj ligi, tri će pre-zimiti u gornjem delu, dva u sredini, a samo jedan u donjem delu tabele. Odličan jesenji start imali su buko-vački “Omladinac”, gakovački “Gra-ničar” i staparski “Hajduk”. Solidno su bili čonopljanska “Sloga” i kljaji-ćevački “Kordun”, a jedino je riđički “Graničar” u donjem delu tabele, na 13. poziciji.

Po broju pobeda , trojac iz gornjeg dela tabele (Omladinac 8, Graničar (G) i Hajduk po 7) dosta kaska za vodećim PIK-om iz Prigrevice, koji je slavio u 14 duela, a samo jedan odigrao nerešeno. Bukovčani i Ga-kovčani mogu biti zadovoljni jesenjim plasmanom, ako se uzme u obzir da su prošlu sezonu završili na 13, od-nosno 15. poziciji, dok će Staparci morati da povećaju efi kasnost, ako žele da ponove prošlosezonsko treće mesto na tabeli.Čonopljanci i Kljajićevčani se

drže u blizini pozicija iz prošle se-zone, dok za Riđičane nema odmora, ako žele da se vrate na peto mesto na tabeli.

PRED “ŽAK-OM” PUNO POSLA

Bivši član Područne lige, som-borski “ŽAK” među vodećima je u Međuopštinskoj ligi Sombor – Apa-tin – Kula – Odžaci. Za povratak u viši rang čeka ga puno posla jer su sezonu odlično otvorili i “Rusin”, OFK “Odžaci” i “Terekveš”, koji mu beže dva, odnosno po jedan bod. “ŽAK” je četvrti na tabeli sa odli-čnim skorom – 8 pobeda, 5 nereše-nih susreta i nijedan poraz. Pobedu više i jedan nerešen meč manje, ima vodeći “Rusin”.

“Aleksa Šantić”, “Rastina 1918”, “Dunav” i OFK “Šikara”, ako ne idu na prvo mesto, mogu biti zadovoljni jer su na istoj (A. Šantić) ili boljim pozicijama (“Rastina 1918”, “Du-nav” i OFK “Šikara) nego na kraju prošle sezone.

Najgore je OFK Metalcu, koji je na svoj 65. rođendan fenjeraš do proleća. M.S.

PROJEKAT „MOJA ŠKOLA, MOJ KLUB“

KOKA-KOLA KUPKOKA-KOLA KUP

Karate klub “Pa-lić” organizovao

je međunarodni turnir po-vodom dva ljubileja, 20 godina postojanja i 40 go-dina aktivog bavljenja ka-rateom klupskog trenera Šandora Pacia.

U sportskoj borbi, Vla-dimir Stričević (-61 kg) okitio se zlatom, a Vu-kašin Vuković (-35 kg) srebrom.

U izvođenju kata tri-jumfovale su Tara Ma-šić, Dajana Takač, Zorana Mišković, Tamara Radi-

čev i Aleksandra Pećanac osvojivši zlatne medalje. Zlatan je bio i Vukašin Vuković, dok su ostali ka-taši Dušan Nišević, Alek-sandar Dedić i Nemanja Vasiljević, uzeli srebrne medalje.

Prijateljstvo „Ravan-grada“ i „Palića“ datira iz vremena kada su se njiho-vi treneri Slavko Vuković (tada u KK „Dušan Sta-ničkov“ Sombor) i Šandor Paci (tada u KK Spartak Subotica) atkivno takmili u sportskim borbama.

Page 30: Somborske novine

32 7. XII 2012.

RVANJE: TRADICIONALNI TURNIR „TROFEJ SOKOLA 2012“

Rvački klub „Soko“ Sombor je u subotu, 1. decembra, bio doma-

ćin tradicionalnog turnira „Trofej sokola 2012“. Nastupila su čak 24 takmičara „So-kola“, koji su prikazali odličnu borbenost i rvačko znanje.

Organizacija turnira je obavljena uz poštovanje svih pravila koje propisuje Rvački savez Srbije. Nastupili su takmi-čari 8 najboljih klubova iz Srbije i 4 klu-ba iz Bosne i Hercegovine. U izuzetnoj atmosferi uz česta navijanja i podršku ta-kmičarima, publika je mogla da uživa u vrlo kvalitetnim i zanimljivim borbama. Zlatne medalje osvojili su pioniri: Bra-nislav Lovrić, Nebojša Mančić, Marko Perać, Milan Lovrić, Marko Kozbašić i Nikola Dedić; zatim kadet Dalibor Glavota i juniori Danko Gajić i Milan Relić.

Srebrni pioniri bili su: Bogdan Lovrić, Slavko Pavkov, Igor Inđić, Stefan Sukno i Srđan Kovač. Do juniorskog srebra sti-gao je Nemanja Kovač.

Bronzanim medaljama nagrađeni su pioniri Srđan Dukić, Vladimir Kneže-vić, Sava Mijoković, Aleksandar Lazar i Nikola Kovač i junior Nikola Tomaš. - Opšti je utisak da su svi takmičari pri-kazali izuzetnu borbenost. Jedino razo-čarenje je bio Alen Osmić, koji je na-kon pobede nad reprezentativcem Srbi-je, Miklošem Hortiem u prvom kolu, u drugom kolu poražen od Stefana Li-ščevića i nakon tog poraza odustao od daljeg takmičenja i borbe za medalju.Za najboljeg takmičara turnira proglašen je Stefan Liščević iz RK Radnički iz Sombora. U najkvalitetnijoj kategoriji na takmičenju prikazao je odličnu tehniku i više nego zasluženo osvojio zlatnu meda-lju. Za najboljeg takmičara organizatora turnira proglašen je Danko Gajić, koji je sa četiri pobede krunisao ovogodišnje na-stupe i najavio proboj u sam vrh srpskog rvanja – rekao je Gradimir Dedić, pred-sednik Skupštine RK Soko.

PLIVANJE: VII MEĐUNARODNI MITING „FENIKS 2012.“

Protekle subote u Som-boru je održan sedmi po redu, tradicionalni

plivački miting „Feniks 2012.“, koji je okupio 381 plivača iz 21 kluba iz Hrvatske, BiH i Srbije.

Oborena su dva državna re-korda. Denis Der (2000.), član „Svim Stara“ iz Bečeja, 200 m prsno isplivao je za 2.41,12 i postavio nacionalni rekord za mlađe pionire do 12 godina. Ana Jeftenić (2000.), takođe članica “Svim Stara” iz Bečeja, 200 m mešovito preplivala je za 2.29,35 i postavila nacionalni rekord za devojčice do 12 go-dina. Ana i Denis nagrađeni su peharima “In memoriam Jeleni Lenart (Cunca neni)”.

Podeljeno je 14 pehara, po 7 u muškoj i ženskoj kategori-ji. Najuspešniji takmičari ovog mitinga bili su Rebeka Rep-man (Feniks, Sombor) sa trkom na 400 m kraul (4,31,77) i 645 FINA boda, dok je u muškoj kategoriji peharom i novčanom nagradom nagrađen Nikola Trajković (Proleter, Zrenja-nin) za trku 200 m mešovito

(2.04,27) i 723 FINA boda.U ukupnom plasmanu po

osvojenim medaljama najbo-lji je „Svim Star“ iz Bečeja sa 20 zlatnih, 14 srebrnih i 7 bronzanih medalja. Na drugom mestu je „Osijek“ iz Osijeka sa 19 zlatnih, 16 srebrnih i 12 bronzanih, dok je treći doma-ćin „Feniks“ iz Sombora sa 11 zlatnih, 6 srebrnih i 12 bronza-nih medalja.

Plivački klub “Feniks” Som-bor nastupio je sa 39 plivača i osvojio 29 medalja.

Feniksovci su blistali na ovom takmičenju. Rebeka Re-pman osvojila je, pored titule najuspešnije takmičarke mitin-ga, četiri zlata u svim kraulskim disciplinama na 50, 100, 200 i 400 m. Jovana Duduković je do 3 zlatne medalje doplivala na 50, 100 i 200 m kraul, dok je bronzu uzela na 200 m me-šovito. Nataša Kljajević dve zlatne medalje isplivala je na 50 i 200 m kraul, srebro na 200 m mešovito, a bronzu na 100 m kraul. Vanja Hari uzela je 3 medalje: 2 zlatne na 100 m delfi n i 100 m prsno, zatim i

srebro na 200 m prsno. Sanja Galac dva puta je bila srebr-na, na 200 m mešovito i 100 m leđno, i dva puta bronzana, na 100 i 200 m kraul. Patri-cia Repman okitila se sa dva srebra, na 100 i 200 m prsno, dok je Vladisava Duduković stigla do dve bronze, na 200 i 400 m kraul. Po bronzanu me-dalju osvojili su: Milica Stolić (200 m prsno), Barbara Rep-man (200 m delfi n), Valenti-na Katačić (200 m kraul), Ta-mara Ćurčić (100 m delfi n), Tamara Duduković (100 m prsno) i Nikola Popović, koji je plivavši sa starijim dečaci-ma uspeo doći do postolja na 50 m kraul.

OBORENA DVA DRŽAVNA

REKORDA

DANKO ZLATOM KRUNISAO ODLIČNU GODINU

DUŠAN I ŽARKO – I ZLATNI I SREBRNINa mitingu “Feniks 2012.”, za Pli-

vački klub “Sombor” Dušan Strižak osvojio je prvo mesto na 100 m leđno i drugo mesto na 200 m leđno. Žarko Sedoglavić bio je prvi u trci na 100 m leđno i drugi na 50 m kraul. Bojan Vu-jinović uzeo je srebro na 200 m prsno i bronzu na 50 m slobodno.

U nadmetanju mlađih kategorija ista-kli su se odličnim plivanjem: Milana Čonić, Milana Čirjak, Bojana i Da-nijela Vujasinović, Nikola Mijakovac, Goran Ivanović i Marko Ilić.

СПОРТ

PLIVANJE: MEĐUNARODNI MITING U BAJI

RAME UZ RAME SA ŠAMPIONKOM

LIŠČEVIĆ OBELEŽIO TURNIRRvači somborskog “Radničkog” nastupili su sa 8 takmičara na tradicional-

nom turniru “Trofej sokola 2012”.Najuspešniji takmičar turnira bio je upravo takmičar “Radničkog”, Stefan Li-

ščević, koji je savladao sve svoje protivnike u kategoriji juniora do 60 kg.U istoj kategoriji do bronzanih medalja stigli su Dejan Seke-Kovač i Danijel

Špoljarić, dok je Dušan Pešić uzeo bronzu u kategoriji do 66 kg.Srebrni nastup imali su mlađi pionir Jovan Plamenac i poletarac David No-

vič.

PK Feniks

PK Polet

RK Soko

Žarko Sedoglavić (prvi s desna)

PK Polet je proteklog vi-kenda učestvovao na dva međunarodna plivačka

mitinga. Kao rezultat prijatelj-skih odnosa i uspešne saradnje sa plivačkim klubom iz Baje, ta-kmičari „Poleta“ su i ove godine učestvovali na međunarodnom plivačkom mitingu u Baji. U kon-kurenciji 20 plivačkih klubova sa preko 300 plivača iz Mađarske i Srbije, „Polet“ je nastupio sa 15 takmičara. Svojim učešćem pose-ban značaj mitingu dala je olimpij-ska, svetska i evropska šampionka Katinka Hosu, koja je svoje prve plivačke korake napravila u Baji.U veoma jakoj konkurenciji Na-taša Banjanin i Milka Gazdić

uspele su da se domognu medalje i stanu na pobedničko postolje uz Katinku Hosu, osvajačicu bronzane medalje sa OI u Londonu. Za obe plivačice to je bila posebna čast i podstrek za dalji rad i naporno tre-niranje. Nataša, koja je od jesenas pojačala sastav „Poleta“, dopliva-la je do srebrne medalje na 50 m prsno. Milka je osvojila bronzanu medalju na 100 m delfi n.

Ostali takmičari „Poleta“ po-pravili su svoja najbolja vremena, što je veoma dobar rezultat na-kon samo mesec dana treniranja u bazenu posle dvomesečne pa-uze. Najmlađi „Poletovi“ plivači učestvovali su na međunarodnom mitingu “Feniks 2012”. Za veći-

nu ovo je bilo prvo takmičenje pa su i vremena koja su isplivali bi-la solidna.

ALEKSA ZASLUŽIO DIPLOMU

Za Plivački klub “Sombor” na međunarodnom mitingu u Baji, odlično su plivali u vremenu svo-jih ličnih rekorda i veoma jakoj konkurenciji Aleksa Rađenović na 50 m leđno i 50 m slobodno i Marko Kolović na 50 m prsno.Aleksa je uspeo u disciplini 50 m leđno da se plasira na 6. mesto, koje se na ovom mitingu u mlađim ka-tegorijama nagrađuje diplomom.