sonlu elemanlar metodunun m¼hendislikte uygulamalar±

Download sonlu elemanlar metodunun m¼hendislikte uygulamalar±

Post on 30-Jan-2017

261 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SONLU ELEMANLAR METODUNUNMHENDSLKTE UYGULAMALARI

  Do. Dr. M. A. Sahir ARIKANMakina Mhendislii Blm retim yesi

  CAD/CAM Merkezi UzmanOrta Dou Teknik niversitesi

 • SONLU ELEMANLAR METODU'NUN

  MHENDSLKTE UYGULAMALARI

  Do. Dr. M. A. Sahir ARKAN

  Maldna Mhendislii Blm retim yesi

  CAD/CAM Merkezi Uzman

  Orta Dou Teknik niversitesi

  1. Giri

  Sonlu elemanlar metodu, gnmzde karmak mhendislik problemlerinin hassas

  olarak zlmesinde etkin olarak kullanlan bir saysal metoddur. ilk defa 1956 ylnda uak

  gvdelerinin gerilme analizi iin gelitirilmi olan bu metodun, daha sonraki on yl ierisinde

  uygulamal bilimler ve mhendislik problemlerinin zmnde de basan le kullanlabilecei

  anlalmtr. Daha sonraki yllarda ise sonlu elemanlar metodu ve zm teknikleri hzl

  gelimeler kaydetmi ve gnmzde bir ok pratik problemin zm iin kullanlan en iyi

  roetodlardan birisi olmutur. Metodun deiik mhendislik alanan iin bu kadar popler

  olmasnn ana nedenlerinden birisi genel bir bilgisayar programnn yalnz giri verilerini

  deitirerek herhangi bir zel problemin zm iin kuHamabilmesidir.

  Sonlu elemanlar metodundaki temel dnce, karmak bir probleme, problemi basite

  indirgeyerek bir zm bulmaktr. Esas problemin daha basit bir probleme indirgenmi olmas

  nedeni ile kesin sonu yerine yaklak bir sonu elde edilmekte, ancak bu sonucun zm iin

  daha fazla aba harcayarak iyiletirilmesi ve kesin sonuca ok yaklalmas, hatta kesin sonuca

  ulalmas mmkn olmaktadr. Elde bulunan konvansiyonel matematiksel aralann kesin

  sonucu, hatta yadak bir sonucu dahi bulmakta yetersiz kalmas durumunda ise sonlu

  elemanlar metodu kullanlabilecek tek metod olmaktadr.

  Sonlu elemanlar metodunda, zm blgesi, ok sayda, basit, kk, birbirine bal,

  sonlu eleman ad verilen alt blgelere ayrlmaktadr. Bu metodun, freze tezgah gibi karmak

  bir geometrik ekli modellemek iin nasl kullanlabilecei ekil 1.1'de verilmitir. Byle bir

  tezgahm almas esnasnda oluacak olan deplasmanlan, gerilmeleri, vb. kesin olarak bulmak

  hemen hemen imkansz olduundan, tezgah ekilde grlen paralara ayrlarak modellenmitir.

 • ekil 1.1. Freze Tezgahnn Sonlu Elemanlar ile Modellenmesi

  Metoda sonlu elemanlar isminin verilmesi yeni ise de, sonlu elemanlar dncesi

  gerekte gnmzden birka yzyl nce kullanlmtr. lk matematikiler bir dairenin

  evresini, ekil 1.2'de grld gibi, daireyi okgene indirgeyerek (problemi basitletirerek)

  hesaplamlardr. Gnmzn deyimi ile bu okgenin her kenan bir sonlu elemandr. Bu basit

  zmn incelenmesi sonucunda genel sonlu eleman uygulamaan iin de geerli olan iki

  zellik ortaya kmaktadr.

  - Dairenin dndaki ve iindeki okgenlerin evreleri, dairenin evresinin st

  ve alt snrlandr.

  - okgenin kenar saysnn artrlmas ile, bu yntemle bulunacak olan yaklak zm

  yukandan veya aadan gerek zme ulaacaktr.

  ekil 1.2. Dairenin evresinin Sonlu Elemanlar Yaklam ile Bulunmas

  2

 • 2. Sonlu Elemanlar Mefodu'nun Uygulama Aanfar

  Sonlu elemanlar metodu, yapsal mekanik problemlerinin yannsra, s iletimi,

  akkanlar mekanii, elektrik ve manyetik alanlar ile ilgili mhendislik problemlerinin zm

  iin de basan ile kullanlmaktadr. Metodun bu kadar ok uygulama alan bulmasnn

  nedenlerinden birisi, deiik mhendislik problemlerinin arasndaki benzerliklerdir. Bu

  benzerlikler aadaki problemler iin verilmi olan difransiyel denklemlerden de anlalabilir.

  Sonlu elemanlar metodu'nun baz uygulama alanan Tablo 2.1 'de, baz uygulama rnekleri ise

  Tablo 2.2'de verilmitir.

  Tek Bovutlu Is letimi

  a A 9 T N . . a T

  k - Is iletim katsays,

  A - Kesit alan,

  T - Scaklk,q - Birim zamanda birim hacim bana enerji retimi,

  c - zgl s,

  P - Younluk.

  Tek Boyutlu Ak

  d x K d x d x

  P - Younluk,

  A - Kesit alam,

  $ - Potansiyel fonksiyonu,

  u - Ak hz.

  Eksenel Yk Altndaki ubuk

  ^ (A E v ) = 0d x d x

  A - Kesit alan,

  E - Elasisite modl,

  u - Eksenel deplasman.

  3

 • Tablo 2.1. Sonlu Elemanlar Metodu'nun Uygulama Alanan

  UvculamaAlan DeneeProblemleri

  - naat

  Mhendislii

  - Uak

  Mhendislii

  - Is letimi

  - erevelerin,

  levhalann, alann,

  duvarlann, yapann,

  kprlerin, kinlerin,

  makaslann vs. ve

  ngerilimli beton

  elemanann statik

  analizi

  - Gvdenin, kanatlann,

  kanatklarn statik

  analizi

  - Roketlerin, fzelerin

  statik analizi

  - Srekli rejim iin

  kat ve akkanlarda

  scaklk dalm

  - Doal frekanslar

  - Stabilit analizi

  - Doal frekanslar

  - Stabilit analizi

  jicwcinc rj uujcmcn

  - Gerilme dalgalannm

  ilerlemesi

  - Yapann periyodik

  olmayan yklere

  cevab

  - Yaplarn geliigzel

  yklere cevab

  - Yaplarn periyodik

  olmayan yklere

  cevab

  - Roket klannda,

  iten yanmal

  motorlarda, trbin

  kanatlarnda;

  kanatklarda ve

  binalarda s ak

  - Jeomekanik Hafriyatlarn, istinad

  duvarlarnn, yeralt

  boluklarnn, kaya ve

  toprak yaplarn

  etkileiminin analizi

  Toprakta, tepelerde

  baraj gvdelerinde

  ve madna temellerinde

  gerilme analizi

  Baraj gvdesi ile - Zamana bal toprak

  gletin ve toprak ile ve yap etkileimi

  yaplarn etkileiminin problemleri

  incelenmesi, doal - Toprak ve kayalarda

  frekanslann sznt problemleri

  bulunmas - Toprak ve kayalarda

  gerilme dalgalarnn

  ilerlemesi

  problemleri

  4

 • Tablo 2.1. Sonlu Elemanlar Metodu'nun Uygulama Alanlan (Devam)

  Uygulama Alan Dense Problemleri zdeger Problemleri lerleme Problemleri

  Hidrolik ve

  Su Kaynaklan

  Mhendislii, -

  Hidrodinamik

  Nkleer

  Mhendislik

  Hidrolik yaplarn ve

  barajlann analizi

  Potansiyel, serbest

  yzey, snr tabakas

  ve viskoz aklar ile

  transonik aerodinamik

  problemlerin zm

  - Nkleer basnl

  kaplarn ve yaplarn

  analizi

  - Reaktr paralannda

  srekli rejim iin

  scaklk dalm

  S havuzlann,

  gllerin, limanann

  doal periyotlannn

  bulunmas

  Svlann rijit ve

  esnek kaplardaki

  hareketleri

  Yaplann doal

  frekanslan

  Yaplarn stabilit

  analizi

  Kararsz ak ve

  dalga ilerlemesi

  analizi

  Gzenekli yaplarda

  sznt

  Gaz dinamii

  Magnetohidrodinamik

  aklar

  Yaplann dinamik

  yklere cevab

  Reaktr paralannda

  kararsz scaklk

  dalm

  Reaktr yaplarnn

  sl ve viskoelastik

  analizi

  Biyomedikal

  Mhendislik

  Mekanik

  Tasarm

  - Kemiklerde, dilerde,

  gzlerde, vs. gerilme

  analizi

  - Doal yaplar ve

  protezler iin yk

  tama kapasitesi

  analizi

  - Kalp kapakklannn

  mekanii

  - Basnl kaplann,

  pistonlarn, kompozit

  malzemenin, dililerin,

  vs. gerilme analizi

  - Gerilme konsantrasyonu

  problemleri

  -

  -

  Makina

  elemanlarnn, takm

  tezgahlarnn,

  dililerin vs. doal

  frekanslan ve

  stabilit problemleri

  Kafatasnn darbeanalizi

  Anatomik yaplann

  dinamii

  Dinamik yk altnda

  atlak ve krlma

  mekanii problemleri

  5

 • Tablo 2.2. Sonlu Elemanlar Metodu iin Uygulama rnekleri

  1. Hidrolik ve Su Kaynaklan

  Mhendislii

  2. Toprak Mekanii

  3. Kaya Mekanii

  4. Hidroelastisite

  5. Magnetohidrodinamik

  YcraJt sulann tayan geirimli katmanlarn analizi,

  Gllerde su dolamnn analizi ve termal analiz,

  Halilerde, nehirlerde ve denizlerde ge-git sonucu

  oluan yaylma ve dalmann analizi,

  KanallardaJd aklarn analizi.

  Yamalar, kazlar ve setler iin gerilme analizi,

  Temellerin yk tama ve oturma analizi.

  Yamalar ve kazlar iin gerilme analizi,

  Tnellerin, madenlerin, kuyulann, oyuklann ve sondaj

  deliklerinin analizi,

  Eklem, atlak, knk, katman gibi jeolojik zelliklerin

  analizi.

  Svlarn elastik kaplardaki hareketleri,

  Baraj gvdesi ile gletin etkileiminin analizi.

  Kanal ve borularda magnetohidrodinamik aklann

  analizi.

  6. Elektrik ve Manyetik Alanlar - Elektrik ve manyetik alanlann analizi.

  7. Biyomekanik

  8. Temas Problemleri

  9. Nkleer Mhendislik

  O.Korozyon

  - Alyuvarlarn ve plasmann klcal damarlardaki

  hareketlerinin incelenmesi,

  - Eklemlerde yalama analizi,

  - Kalbin gerilme analizi,

  - Kemiklerin gerilme analizi,

  - Ban analizi.

  - Elastik arpmann analizi.

  - Beton reaktr gvdelerinin analizi,

  * k graplu ntron yaylmas probleminin zm.

  - Yerel korozyon hcrelerinin analizi.

  6

 • Tablo 2.2. Sonlu Elemanlar Metodu iin Uygulama rnekleri (Devarru)

  11 .Kompozit Malzemeler

  12. Mekanizma

  13. Otomotiv

  14. Krlma Mekanii

  15.Aeroelastisite

  16. Trbomakinaar

  H.Eanjr

  18. Takm Tezgahlan

  19. Metal Biimlendirme

  20. Dkm

  - Katmanl ahap sistemlerin analizi,

  - Sandvi kabuklarn analizi,

  - nce tabakal levhalann analizi.

  - Mekanizmalarn deplasman ve gerilme analizi,

  - Dililerin gerilme analizi.

  - Ara gvdelerinin analizi.

  - Gerilme younluu faktrlerinin bulunmas,

  - atlak ilerlemesinin analizi.

  - Kaldrma zelliine sahip yzeylerde yk dalm,

  aynlma ve kanat hareklerinin analizi.

  - Ak hesaplan,

  - Rotor kanatklarnda scaklk dalm.

  - Eanjrlerde scaklk dalmnn analizi.

  - Torna tezgah, fireze tezgah, radyal matkap, vb.'nin

  yapsal analizi.

  - Souk ve scak haddeleme, ekstrzyon, derin ekme,

  vb. gibi ilemlerin analizi.

  - Katlamann analizi.

  3. Sonl

View more