sportage - Руководство по эксплуатации

503
Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ KIA Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðèîáðåòåíèåì íîâîãî àâòîìîáèëÿ Kia. Êàê âñåìèðíûé ïðîèçâîäèòåëü àâòîìîáèëåé, îðèåíòèðîâàííûé íà âûïóñê âûñîêîêà÷åñòâåííîé è ñòîÿùåé ñâîèõ äåíåã ïðîäóêöèè, êîìïàíèÿ Kia Motors äåëàåò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü ñâîèì êëèåíòàì îáñëóæèâàíèå, ïðåâîñõîäÿùåå èõ îæèäàíèÿ.  ëþáîì äèëåðñêîì öåíòðå Kia âàñ îáñëóæàò ñ ðàäóøèåì è ïðîôåññèîíàëèçìîì, îòâå÷àþùåì íàøåìó îáåùàíèþ “Çàáîòà êàê â ñåìüå”. Âñÿ èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â ýòîì ðóêîâîäñòâå ïîëüçîâàòåëÿ, ÿâëÿåòñÿ òî÷íîé íà ìîìåíò åå îïóáëèêîâàíèÿ. Òåì íå ìåíåå, Kia îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî â ëþáîå âðåìÿ âíîñèòü èçìåíåíèÿ, ïîòîìó ÷òî òàêèì îáðàçîì ðåàëèçóåòñÿ íàøà ïîëèòèêà íåïðåðûâíîãî óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîäóêöèè. Ýòî ðóêîâîäñòâî ïðèìåíèìî êî âñåì ìîäåëÿì Kia è ñîäåðæèò îïèñàíèÿ è ïîÿñíåíèÿ ê äîïîëíèòåëüíîìó îñíàùåíèþ, à òàêæå ñòàíäàðòíîìó îáîðóäîâàíèþ.  ðåçóëüòàòå ýòîãî â ðóêîâîäñòâå ìîãóò âñòðå÷àòüñÿ ìàòåðèàëû, êîòîðûå íå ñîîòâåòñòâóþò âàøåé êîíêðåòíîé ìîäåëè àâòîìîáèëÿ Kia. Íàñëàæäàéòåñü ñâîèì àâòîìîáèëåì è îáñëóæèâàíèåì â êîìïàíèè Kia, âîïëîùàþùåì äóõ "Çàáîòà êàê â ñåìüå"! SLE RU FOREWORD.QXP 04.04.2011 9:45 Page 1

Upload: doankhanh

Post on 23-Jan-2017

345 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

 • KIA Kia.

  , , Kia Motors , , .

  Kia , .

  , , . , Kia , .

  Kia , . , Kia.

  Kia, " "!

  SLE RU FOREWORD.QXP 04.04.2011 9:45 Page 1

 • i

  , KIA. , , . , , KIA, . , . , . , . , .KIA , . , , , , .

  , , . KIA - . , KIA. KIA.

  2011 Kia Motors Slovakia s.r.o . - , , , - , Kia Motors Slovakia s.r.o..

  SLE RU FOREWORD.QXP 04.04.2011 9:45 Page 2

 • ii

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  &

  I

  SLE RU FOREWORD.QXP 04.04.2011 9:45 Page 3

 • 1

  / 1-2

  / 1-3 / 1-7 / 1-7

  ceox aopax / 1-8

  SLE RU 1.QXP 04.04.2011 9:53 Page 1

 • 21

  . . . , , . , , , , . , , .

  . ; , .: . , , , , .

  , . . , , , .

  , , .

  , .

  .

  SLE RU 1.QXP 04.04.2011 9:53 Page 2

 • 1 3

  , EN 228 RON ( ) 95/AKI ( ) 91 . RON 91 94/AKI 87 90, .

  , , .

  . - , . - , - . ( KIA.)

  , .

  , , , - .

  SLE RU 1.QXP 04.04.2011 9:53 Page 3

 • 41

  ( ) . KIA, . .

  , , , ( ), ( ) .

  , 10% , , - . . . , :1. ,

  10%.2. ,

  .3.

  .

  (MTBE) , (MTBE) 15,0%( - 2,7%). , (MTBE) 15,0% ( - 2,7%), .

  , . , .

  - - -, , (MTBE) 15,0%( - 2,7%).

  SLE RU 1.QXP 04.04.2011 9:53 Page 4

 • 1 5

  (). .

  KIA , (EN228) . , , , 15 000 . KIA. . .

  :

  ;

  .

  , EN 590 (EN ). , ,.. . / . 51. . -5 (23F)

  . -5 (23F)

  .

  SLE RU 1.QXP 04.04.2011 9:53 Page 5

 • 61

  : - .

  7% ( " B7"), EN14214 . (EN " "). 7% , (RME), (FAME), (VME) .., 7% . , , .

  . .

  , , -10C. 20%.

  -

  ( )

  , DPF, . ( 50 ) , , DPF .

  SLE RU 1.QXP 04.04.2011 9:53 Page 6

 • 1 7

  , ,- . ( , ..) , . , , 2. . , ,- . 5 .

  . 1000 (600 ) ,

  .

  3000/.

  ( , ) . .

  , , .

  3 .

  2000 (1200 ) .

  ( , B7 ), , .

  -, .

  SLE RU 1.QXP 04.04.2011 9:53 Page 7

 • 81

  *

  *

  ABS

  *

  4WD LOCK ( )*

  *

  *

  ESP*

  ESP*

  *

  (EPS)*

  *

  SLE RU 1.QXP 04.04.2011 9:53 Page 8

 • 1 9

  SET -*

  DBC*

  KEY OUT ( )*KEYOUT

  *

  4.

  ( )

  ( )

  -*

  A ISG*

  P * *

  * / TPMS ( )*

  *

  SLE RU 1.QXP 04.04.2011 9:53 Page 9

 • 2

  / 2-2 / 2-3 / 2-4

  SLE RU 2.QXP 04.04.2011 18:04 Page 1

 • 22

  1. ..4-172.

  * .................................4-483.

  .................4-474.

  *....................4-175.

  *...................................4-286.

  ...4-257.

  * ............................................4-1028. * ................4-509. *.......5-3010. ECO

  ( )* .......................5-6011. "" ""

  *............................5-1612. DBC* ..............................5-5113. ESP*..........5-4614. * .........................4-4215. .........................................4-4116. ..............7-6117. ................4-3018. .......................................................3-219.

  .....................................................4-3220. ........4-115, 4-124*

  OSL010001E .

  SLE RU 2.QXP 04.04.2011 18:04 Page 2

 • 2 3

  1. / ..4-98, 4-100

  2. * ...................................4-146

  3. .......................................4-494. ...........................................4-435. ..3-556.

  *............................................5-557. /

  .............................................4-1048. / * ......................5-99. /

  * ...........................3-51

  10. * .....4-14511.

  .......................................4-96, 6-212. *..4-113, 4-10313.

  * .......4-77, 4-13814. * ..........................4-13815. * ........................................3-916. ............5-20, 5-2317.

  * .........................3-5518. ...................................4-13419. ..................................................5-720. ........................................5-721. ......................5-42*

  OSL010002E .

  SLE RU 2.QXP 04.04.2011 18:04 Page 3

 • 42 42

  OLM079002

  1. ................7-31

  2. ..........................................7-283.

  ................................7-284. /

  *................................7-335.

  ..........................7-456.

  ..........................7-457. ..............7-618. ..................................7-389. ....................................7-3210.

  ......................................................7-35*

  .

  SLE RU 2.QXP 04.04.2011 18:04 Page 4

 • 3

  / 3-2 / 3-17 / 3-33

  ( ) / 3-46

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:00 Page 1

 • 23

  (1) (2) (3)

  ( )(4)

  ( )*(5) *(6)

  (7) (8) (9) (10) *

  * :

  OSL030001E/OSL030001/OEL039001

  *

  *

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:00 Page 2

 • 3 3

  -

  . . , , .

  -

  , , , - . .

  -

  ,

  , , - . , , . . , , .

  , . . , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:00 Page 3

 • 43

  ()

  , . - .

  , , , , . , 25 c .

  -

  . , .

  . , , . .

  ()

  -

  . -, , .

  - . .

  ()

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:00 Page 4

 • 3 5

  :1.

  , , .

  2. , .

  3. , .

  . , , - . , , .

  , . , . .

  () , .

  () . .

  , , -.

  . , , .

  OEL039002

  , . .

  , .

  . .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 5

 • 63

  , .

  ( ) , . ,

  , .

  , , .

  ( ) , . , .

  OEL039004OEL039003 OEL039005

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 6

 • 3 7

  . , .

  OLM039303N

  ()

  , , , -. .

  .

  - , . , , . , .

  ()

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 7

 • 83

  , , (1). , , (2) , (3).

  ( ) . , .

  , , (1), (2). , (3) , (1). .

  OEL039011 OEL039010 OEL039012

  , .

  .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 8

 • 3 9

  ( ) , . , , . - , KIA, .

  ( ) . ( ON) . , , OFF (.).

  HNF2041-1 OSL030013

  , . .. .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 9

 • 103

  :

  - .

  ON(.), , , .

  -, , , . .

  , .

  , , . .

  -

  , . . , :1. ,

  , .

  2. .

  3. , .

  4. , .

  5. , , (, ..).

  OFF HIGH( ) LOW( )

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 10

 • 3 11

  .

  . , .

  , , . , . , , . , , .

  . . .

  OSL030014

  -

  . - , .

  OLM039304N

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 11

 • 123

  , , (1). , , (2) , (3).

  , , (1), (2). , (3) , (1). .

  ( 2- ) .

  , .

  OEL039018 OSL030019OEL039017

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 12

 • 3 13

  ( ) . , . , , OFF (.).

  ON(.), , , .

  -, , , . .

  , .

  , , . .

  -

  -, . , :1. ,

  , .

  2. .

  3. , .

  4. , .

  5. , , (, ..).

  OSL030020

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 13

 • 143

  .

  1. , - .

  2. , , .

  3. .

  () - ., , . .

  , , , . , , , -.

  ()

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 14

 • 3 15

  4. ( , ), . . .

  5. . , . , .

  6. .

  7. , .

  : . . , . . - , .

  OSL030022E

  OSL030021E

  OSL030052E

  ( )

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 15

 • 163

  -

  , . .

  -

  . - .

  - , , . , , , .

  -

  , , P () R( ) 1- , . , .

  -

  . , , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 16

 • 3 17

  ()

  . . , .

  . . . , .

  . .

  .

  .

  12 , . . 12 , , .

  ()

  - , ; , , . . , , . , . , , . .

  ()

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 17

 • 183

  (1) (2) 6 , , . , .

  , , .

  ()

  () , . , , , . . ; , .

  OAM039043L-Q

  ()

  , . , .

  . , .

  , , .

  . .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 18

 • 3 19

  , . 9/ . 6 /. 20/ 100 . .

  .

  .

  .

  ( ) ON ( ), / , 35 . 35 :- ,

  .

  - 9 /, .

  - 20 /, .

  , . , 20/, , 35 ., / 9 , , .

  OPB039018L-Q

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:01 Page 19

 • 203

  - : , (1) (2). .

  , , . , . , . , .

  , , . .

  ( ) 4 . , . , , , .

  OLM039026

  B180A01NF-1

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 20

 • 3 21

  , . , (1). , (2) , (3) . , . , .

  . . - .

  - , , , . - .

  B200A02NF

  , . , . . , , - , . , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 21

 • 223

  , (1) . . , , , .

  1. ,

  .

  2. () () . , .

  B210A01NF-1 OLM039056L1KMB3441

  - py3 , . .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 22

 • 3 23

  3. () (D) . , .

  . , , . . , .

  1. (D)

  ().

  , , CENTER().

  1KMB3443

  . .

  1KMB3451

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 23

 • 243

  2. , (). (A), .

  3. .

  .

  , .

  OLM039057L 1KMB3453 OSL030024

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 24

 • 3 25

  . , , .

  ( ) , , . , . , .

  . , . , , , , . ( )

  -

  , , .

  , , , . , , / .

  OLM039031 OED030300

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 25

 • 263

  -

  , , .

  . :1.

  (SRS)2. ,

  3.

  4.

  (SRS)

  8KMB3311-Q

  - -, :1.

  . , , - , - , - .

  2. - .

  , , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 26

 • 3 27

  , . .

  , ; . - , - , .

  , , - , , SRS ( ) , 6 ( ON), .

  , SRS. , - SRS, , , 6, , KIA SRS.

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 27

 • 283

  . . , , , .

  - . .

  , -. - KIA.

  ()

  ()

  - .

  .

  , , ,, .

  ()

  ()

  ( , ) .

  , KIA.

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 28

 • 3 29

  , . . .

  - , , , . , , . . . . .

  , , , , . . , , .C , .

  . , , . , . - . , , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 29

 • 303

  , , . . . . - . ( 12 ) , / , . 12 . 12 . .

  , . , .

  - . , . .

  -

  .

  , .

  -

  , , , , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 30

 • 3 31

  , , , . .

  ( ) . - .

  , (2- / 3- ) . , , , (2- /3- ) .

  , , , . , - ( ) .

  ()

  () . , , , . , , , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 31

 • 323

  . , , .

  . .

  . . , , , .

  - , , . , . KIA.

  . , . . .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 32

 • 3 33

  , , -, . - , , . , , . , . . , , .

  , - / ISOFIX ( ). - , , , . . , , , , . .

  . . - , , , . , .

  ()

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 33

 • 343

  ()

  , , . , .

  , , .

  . , , , .

  :

  , . , , , .

  , - .

  , , .

  ()

  ()

  . , - , .

  . .

  - . , , . , .

  ()

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 34

 • 3 35

  ()

  .

  . . .

  . , .

  ()

  ()

  , ; - .

  , . .

  ()

  KIA , , , .

  , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 35

 • 363

  . ; .

  .

  - , , , , .

  -

  , , . - , .

  , , , - KIA.

  , , / .

  CRS09

  OUN026150

  ,

  ,

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 36

 • 3 37

  :1.

  . , .

  2. . .

  , .

  3. . , .

  , . , .

  E2MS103005 OEN036101 OEN036104

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 37

 • 383

  - , , . .

  U : , .

  U* : , . ( : : )

  0 : 10 (0 - 9 ) U* U U

  0+ : 13 (0 - 2 ) U* U U

  I : 9 - 18 (9 - 4 ) U* U U

  II III : 15 - 36 (4 - 12 ) U* U U

  - . , , , - .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 38

 • 3 39

  ( ) .

  1. . , , .

  2. .

  OSL030026OSL030025E

  , , - . .

  -

  ( ) . , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 39

 • 403

  ISOFIX ( ) ISOFIX , . ., ISOFIX, ECE-R44.

  ISOFIX. .

  OLM039035

  -

  . , ,-, , .

  -

  , - . .

  , , .

  OSL030027

  ISOFIX

  ISOFIX

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 40

 • 3 41

  ISOFIX, . ISOFIX , ISOFIX. ISOFIX ISOFIX ( , ).

  ECE-R 44 , . , , ISOFIX.OLM039053N

  ISOFIX , , , . , , .

  . , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 41

 • 423

  1.

  ISOFIX: , , , . .

  2. . (. .)

  , ISOFIX .

  ISOFIX. ISOFIX . ISOFIX , . ISOFIX , . .

  ()

  ()

  . () , .

  ISOFIX , ISOFIX , .

  , - .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 42

 • 3 43

  (

  )

  (

  )

  (

  )

  0 : 10

  0+ : 13

  I : 9 18

  ISOFIX

  , ISOFIX -

  F ISO/L1 - X X -

  G ISO/L2 - X X -

  E ISO/R1 - IUF IUF -

  E ISO/R1 - IUF IUF -

  D ISO/R2 - IUF IUF -

  C ISO/R3 - IUF IUF -

  D ISO/R2 - IUF IUF -

  C ISO/R3 - IUF IUF -

  B ISO/F2 - IUF IUF -

  B1 ISO/F2X - IUF IUF -

  A ISO/F3 - IUF IUF -

  IUF = ISOFIX, , .

  IL = ISOFIX (CRS). ISOFIX CRS "", "" ""

  X = ISOFIX, ISOFIX, .

  * ISO/R2 ISO/R3 .* ISOFIX.

  ()

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 43

 • 443

  ()A - ISO/F3: , , , ( 720 )B - ISO/F2: , , ,

  ( 650 )B1 - ISO/F2X: , , ,

  , ( 650 )C - ISO/R3: , , , D - ISO/R2: , , , E - ISO/R1: , F - ISO/L1: , ( )G - ISO/L2: , ( )

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 44

 • 3 45

  -

  CRSFAIR S.r.l http://www.fairbimbofix.comBritax Rmer http://www.britax.com

  ECE-R44

  0-1 FAIR G0/1 S FAIR S.r.l

  E4 04443718(0-18kg)

  ISOFIX D

  Baby Safe Plus Britax Rmer 3- E1 04301146

  FAIR G0/1 S FAIR S.r.l

  E4 04443718 ISOFIX A

  Britax Rmer ISOFIX

  E1 04301133Duo Plus +

  Britax Rmer 3- E1 04301133

  1

  (9-18kg)

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 45

 • 463

  (1)

  (2) *

  (3) *(4) **

  ( ) ( )

  , , .

  OLM032301N

  * , , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 46

 • 3 47

  ON (.) START().

  ( ) , , .

  -

  , ( ), .

  . , . .

  , , , , . .

  . - . , , , .

  . , , , , . , , , . , , , , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 47

 • 483

  , , , , , .

  . , . , , . , () , . , (, , ..). ; , - .

  - , ( 250 ). , , , , .

  ()

  () -

  , , .

  - , , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 48

 • 3 49

  . , . , .

  . , . . . 3-51.

  / / , , . .

  1JBH3051

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 49

 • 503

  , , - SRS(Supplemental Restraint System). 6 , .

  :

  .

  6 .

  .

  .

  ! -

  , , , !

  . .

  , , , . .

  W7-147

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:02 Page 50

 • 3 51

  ( ) (ON) 4 . , (ON) , / , 60 .

  ( ) 4 ON. , OFF, , ON.

  / , (OFF) ( 60), , / . KIA .

  OSL030061E OSL030062E

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 51

 • 523

  SRS SRS :1.

  2.

  3.

  *4. *5. ,

  * 6.

  7.

  SRS (SRSCM)/*

  8. 9. *10. /

  11. /

  12.

  *

  ON (.), SRSCM SRS , , .

  SRS (ON) 6 . .

  SRS. , KIA. -

  ON.

  6 .

  .

  .

  OKM039160L-Q

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 52

 • 3 53

  . SRSM , .

  . .

  , .

  , , , .

  B240B02L

  (2)

  B240B01L

  (1)

  B240B03L

  (3)

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 53

 • 543

  B240B05L

  ( , , ..) , - . .

  ()

  ()

  . - .

  -

  - . , - ., , . -, , .

  ()

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 54

 • 3 55

  (), , , .

  ()

  SRS ( ON). AIR BAG 6 ON (.) , , SRS. KIA .

  ()

  ()

  LOCK (.) . (), ON (.). AIR BAG, SRS.

  OSL030037

  OSL030038

  ( )

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 55

 • 563

  AIR BAG .

  SRS , .

  SRS / , , , .

  - , , ! . , , . , , , . , , , .

  ()

  () , :

  .

  , , . .

  , .

  , , .

  ()

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 56

 • 3 57

  ()

  , - KIA .

  SRS , , 30. , . .

  - , . , , .

  ()

  ()

  . , .

  , - .

  , .

  ()

  ()

  , , . , , , .

  SRS, . SRS .

  SRS , KIA .

  ()

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 57

 • 583

  ()

  . - -.

  12 , . . 12 , , .

  ()

  ()

  - , , - . , .

  , .

  ()

  () , , ( ), , , , , , .

  SRS . , , -, , , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 58

 • 3 59

  / ( ) , , . , .

  : , OFF (.). , ( ), , .

  , ON (.). , ( ) 60.OSL030064E OSL030066E

  ON/OFF . .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 59

 • 603

  ON (.), .

  OFF(.), .

  , , ( ). ( ) ( ( ) 60 ). SRS , , / .

  ()

  () KIA - , SRS.

  SRS , , KIA , - SRS.

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 60

 • 3 61

  (), , - . - .

  , .

  ()

  , . - .

  , . .

  ()

  -

  - .

  , SRSCM. , , / / .

  ()

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 61

 • 623

  ( ) .

  / , , , .

  , , .

  , .

  -

  , .

  .

  . , . *1 -, .

  ()

  OSL030039

  OLM032310N

  *1 .

  , , , , , / .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 62

 • 3 63

  ( ) .

  () -

  , - , , . 9 3 . .

  - .

  , , .

  .

  ()

  ()

  .

  (, ..) . .

  -, , .

  , , KIA . -.

  OXM039055

  OLM032311N

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 63

 • 643

  , , .

  , , .

  , .

  -

  , .

  .

  , ( ), , , , . , , , .

  , . , , .

  ()

  ()

  , , - , , / .

  - - . KIA.

  , - .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 64

 • 3 65

  ? (, ) - , . , , , , . , , , .

  OSL030028/OSL030040/OSL030041/OSL030042

  (1)

  SRSCM/ ( )

  (2) (3)

  ( )

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 65

 • 663

  , , . -, .

  , , , . . . KIA.

  ()

  -

  , OFF ACC. , ON, .

  () ,

  - , . KIA.

  , () . , , , , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 66

 • 3 67

  , , .

  ( ) / , , , .

  ( ) , , . ( / ) , , . , . , . .

  OVQ036018N

  OLM032312N

  1VQA2084

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 67

 • 683

  -

  , .

  ,

  . , , , .

  , . - .

  OUN0360871VQA2086

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:03 Page 68

 • 3 69

  , , .

  , , .

  , , . .

  . , . , .

  OVQ036018N 1VQA2089 OED036103

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:04 Page 69

 • 703

  , .

  -

  , , , .

  -

  , / , -.

  , . , .

  1VQA2091 1VQA2092

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:04 Page 70

 • 3 71

  SRS SRS , , . (AIR BAG) SRS , KIA .

  , , , , KIA. SRS .

  SRS , , , , , - - .

  , , , . , .

  ()

  ()

  , , . , , , .

  - KIA.

  SRS, . SRS .

  ()

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:04 Page 71

 • 723

  . , , , , , .

  . , , , , .

  . , .

  . , , , .

  . .

  , , . , , , , , . , .

  ()

  - . KIA, . .

  , , ; KIA.

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:04 Page 72

 • 3 73

  - . , , , .

  . .

  . .

  . . , .

  , , , , , , .

  , , .

  ( ), , , , .

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:04 Page 73

 • 743

  , .

  , , , . , . .

  OXM039050L/H

  OSL030054

  SLE RU 3.QXP 04.04.2011 10:04 Page 74

 • 4

  / 4-3 / 4-6 / 4-9 / 4-13 / 4-16 / 4-21 / 4-24 / 4-30

  / 4-32 / 4-36 / 4-41 / 4-44 / 4-49 / 4-77

  / 4-84

  / 4-96 / 4-96 / 4-97 / 4-104 / 4-109 / 4-112

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 1

 • / 4-113

  / 4-121

  / 4-131

  / 4-134 / 4-137

  / 4-143 / 4-145

  4

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 2

 • 4 3

  , - .

  KIA . . , .

  .

  .

  .

  B , . . , , .

  C . .

  OYN049001

  T A

  T B

  OLM049210L

  T COAM049096L

  . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 3

 • 44

  ( ) , (), . , , , . , , ON() , . , . , .

  -

  , , . , . , , , , - . , .

  KIA. , , ON START. , , , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 4

 • 4 5

  : OFF. . .

  : ON.

  . . - .

  - KIA.

  , , . . , . .

  . , .. , .

  . , . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 5

 • 64

  .

  (1) . ( ) , , ( ).

  (2) ( ) . , ., 30 , ( ) .

  , , . KIA. , , , , .

  ( )

  OAM049097L

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 6

 • 4 7

  (3, ) ( 1 ) . . , 30 ., , , .

  HOLD , , 1 .

  : .

  ( 10 ).

  .

  .

  .

  , , , .

  , , . KIA.

  . , , , .

  , , , . , , , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 7

 • 84

  3 , . .1.

  (1).

  2. (CR2032). , (+) , .

  3. , .

  KIA, .

  . .

  ()

  , .

  , . , , KIA.

  . .

  ()

  OED039003A

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 8

 • 4 9

  ( ) , . .

  (1) ( ) .

  ( ) , , ( ).

  (2) ( ) . , ., 30 , ( ) .

  (3, ) ( 1) . . , 30 ., , , .

  , ( ). , . .

  ( )

  OSL040001 OSL040006

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 9

 • 104

  ( ) , , ( ). , . , 0,7 (28) . , - , . 3 :

  .

  ACC ON ().

  , .

  ( ) , ( ). , 0,7 (28) . 0,7 (28 ) .

  , 0,7 (28) , . , . , , , .

  HOLD , , 1 .

  , . 5.

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 10

 • 4 11

  -

  , . KIA.

  2 . , KIA .

  :-

  (, ), .

  - .

  - .

  , . KIA.

  , :1. (1),

  .2.

  .3.

  . .

  . , .

  OLM049210L

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 11

 • 124

  , , . , , KIA.

  . , , KIA.

  1. .

  2. (CR2032). , + , .

  3. , .

  . .

  , .

  , - , , , KIA.

  OSL040005

  . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 12

 • 4 13

  . : , - , -. .

  . , .1.

  .2. ,

  ( ) , .

  3. ( ) . , , , , . , , , . , , ,

  , . , (), () . - ( ) 30 , .

  ( )

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 13

 • 144

  , , .

  ( ).

  ( ).

  . , , 27 . , ( ).

  - :

  - .- . ( 3

  )-

  30 .

  - .-

  , .

  - . ( 3)

  , , . 30 ( ) , .

  -

  , . , . , , ON 30. .

  KIA.

  -

  , , . .

  KIA.

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 14

 • 4 15

  - , , - - KIA. , , - , , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 15

 • 164

  , - .

  / / .

  ( -). ( )

  , .

  . .

  - .

  / , , , .

  , , , .

  , . , ( ), :1. .2.

  .

  3. .

  OSL040007

  OYN049110

  , .

  , - .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 16

 • 4 17

  , , .

  , . , .

  ( , ) , , .

  , .

  OSL040009E

  OSL040250E

  ( )OSL040010

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 17

 • 184

  (1) .

  (2) .

  , , (1) .

  - , , (1) .

  -

  , -, - . , .

  , , , , . .

  -

  , -, :

  , , .

  .

  .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 18

 • 4 19

  , ( ) .

  ( ) , 15 /. , , . ( )

  - ,

  , , . , , , , . .

  -

  , -, . , , , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 19

 • 204

  , , . .1. .

  2. (1) ( ). , .

  3. . (2). (3) , , .

  -

  , , . , , .

  OSL040011

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 20

 • 4 21

  , ( ) .

  , .

  1 , . .

  - .

  , . .

  . .

  , . .

  , .

  OSL040012 OSL040013

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 21

 • 224

  . - , , , .

  -

  , - . - , , .

  -

  , . , .

  . .

  OSL040014

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 22

 • 4 23

  , .

  . - .

  . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 23

 • 244

  (1)

  (2)

  (3) ()

  (4) ()

  (5) (6) */

  ( )

  (7)

  *

  - - .

  OSL040015

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:17 Page 24

 • 4 25

  ON. - . , , . 30 ( ACC LOCK) , . , , 30 , . , .

  () . , , . , ( 2-3 ) . , .

  T A , (5).

  OLM049021

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 25

 • 264

  T B - ( , )

  (6), . , , , .

  T C - / ( , )

  (6), . , , , .

  , :1.

  ON.2.

  1 , .OLM049023OLM049022

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 26

 • 4 27

  - , , . 30 (11,8 ) , . , , 2,5 (1 ).

  5 , , .

  , . ( ), .

  . - , , , 4 (0,16 ): .

  OUN026013

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 27

 • 284

  , , , , "LOCK" () ().

  "ON" (), , .

  - O

  .

  . , .

  , (, ,) , .

  ()

  -

  - - . .

  - , . , .

  OSL040016

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 28

 • 4 29

  ()

  -. , - , LOCK - (). - .

  -.

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 29

 • 304

  1.

  . .

  2. , , (1), , (2).

  3. .4. .

  -

  , . , .

  OLM049025 OSL040017 OSL040018L

  , () 1- () R ( ) , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 30

 • 4 31

  1. , ,

  :

  .

  , .

  2. .

  3. 30 . , .

  , ,

  , . , .

  , . .

  , . , , - .

  . .

  , , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 31

 • 324

  .

  - , , , . . , ( ) , . 1. .

  2. , .

  3. (1).4. (2)

  .5.

  .

  OSL040020E OSL040021

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 32

 • 4 33

  1.

  , . , .

  2. , , .

  -

  , , . . - , , , , .

  , .

  , , , -.

  -

  . - . , .

  , .

  , - , .

  ()

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 33

 • 344

  () ,

  , - . , , , .

  , - ( , , ..), . .

  ()

  ()

  . - .

  . , , . , , .

  , , .

  ()

  () . , , , .

  , , . . . , .

  ()

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 34

 • 4 35

  () , .

  , . .

  ()

  . .

  , --.

  " ", 1.

  , KIA, , . .

  ()

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 35

 • 364

  , , , .

  1. 2. 3.

  (, ) ON.

  ( ) (-: ) , 7 . - -, . , .

  -.

  , .

  ( )

  , . .

  , , . , , .

  OED036064

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 36

 • 4 37

  , , , .

  , , (. , ). ( ), .

  : (1) 5, . . , .

  . -, , .

  , .

  .

  ()

  ()

  -. , , .

  OSL040023E

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 37

 • 384

  (), . , . , .

  : (3) 5 , . . , .

  , . . , .

  , , (. , ). , (2). , (3), .

  OSL040024EOXM049029

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 38

 • 4 39

  . (1). .

  . .

  -

  (, ,) .

  .

  .

  .

  , , .

  , .

  OXM049031N

  (1). .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 39

 • 404

  , :

  1. ON.

  2. .3. .4. .5.

  (10 ), . .

  6. , :

  /

  .

  .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 40

 • 4 41

  . , . , , , , . . , , KIA .

  :

  .

  . -, . .

  ON LOCK .

  .

  , , , .

  ()

  ()

  . , .

  . . .

  , . . KIA .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 41

 • 424

  / ( ) . , , . ( )

  , , , .

  (1), (2) (3, ), . , .

  . , - .

  , .

  OSL040025L

  ( )

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 42

 • 4 43

  . .

  , (. ). .

  , . .

  OSL040026

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:18 Page 43

 • 444

  , . .

  / / . ., .

  -

  , .

  . , , .

  OAM049023

  e

  o

  . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 44

 • 4 45

  (ECM) ( ) . , , . - , . , .

  :

  .

  - , . , .

  OXM049035

  OSL040240L

  T A

  T B

  p

  1

  p

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 45

 • 464

  ON/OFF (1) - . . ON/OFF (1) - . .

  . - . . .

  -

  . . , .

  , .

  , . , . , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 46

 • 4 47

  . (1) R L , , , . .

  -

  , , . , , - .

  . .

  OSL040027

  . - -, , .

  , . ( ) , , , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 47

 • 484

  , .

  ( ) , . .

  , . .

  LOCK(). , , .OSL040029OSL040028

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 48

 • 4 49

  1. 2. 3. 4. 5. 6.

  *7. 8. *9. * :

  . , .

  B

  A

  OSL040065E-Q/OSL040064E

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 49

 • 504

  ( ) A .

  B , , ON ().

  . (/) / (/).

  (/). . 1, ON() . .

  OSL040034 OSL040039

  A

  B

  C

  OSL040036/OSL040036C/OSL040036N

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 50

 • 4 51

  ON. . , 6.

  , . .

  130/H, , .

  -. , . - , .

  OSL040065E/OSL040042

  A B

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 51

 • 524

  . 8. , , . - . , , .

  / ( ) - , , , , , , . ( , ) .

  -

  , . , 0/E.

  , . .

  OSL040040OSL040065E/OSL040043

  A B

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 52

 • 4 53

  , . TRIP, :

  ( ) , . .

  , . .

  ( )TRIP A : ATRIP B : B , . : 0,0 999,9 (0,0 -999,9 ). RESET 1, (TRIP A TRIP B), (0.0)

  B

  *

  *

  *

  A

  ,

  *

  *

  *

  *

  OSL040200 OSL040201

  A B A B

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 53

 • 544

  , ( ) ( ) , , . 50 (30 ), (---), . : 50 999 (30 - 999 ).

  ( ) (/100 /) . , . 50 (0,03 ).

  RESET 1, , (--.-). 6 1 /, (--.-).

  OSL040202L

  A B

  OSL040204L

  A B

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 54

 • 4 55

  ( ) ( /100 ) .

  , , , . , 6 (1,6 ).

  ( ) , , , .

  , , , . .

  ( )(/ /) . , , . RESET 1, , (---).

  OSL040206L

  A B

  OSL040205L

  A B

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 55

 • 564

  ( ) . , , . : 0:00 99:59. RESET 1, , (00:00).

  ( ) . : -40C 80C ( -40F 176F). ( C F), TRIP 1 . , , .

  - / ( ) - . - TRIP 1 , ECO OFF - . -, ECO OFF TRIP 1 , ECO ON. - TRIP 1 , ().

  OSL040208L

  A B

  OSL040207L

  A B

  OSL040209L

  A

  B

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 56

 • 4 57

  ON ( ). , , KIA. , . - , , . . , .

  (ECO) ( )

  ECO ON/OFF ( ) ECO , . , , . ECO ()

  , ECO. , , ECO ON OFF TRIP. ECO ON/OFF .

  .

  ECO P (), N () R ( ).

  ECO . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 57

 • 584

  ECO (2.0 , ) ECO, ECO . ECO 5.

  6 ON. . 6 ON , , KIA .

  (ABS) ON 3 , . , , , ABS. KIA . , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 58

 • 4 59

  (EBD) , ABS, EBD. ABS . kia .

  , ()/ ,, . , , . KIA.

  3 ON (), . , , START ON. . 10 /( 5/), ( ), , ( ). , , .

  , . . KIA .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 59

 • 604

  , . :1.

  .

  2. . .

  3. , , , . KIA.

  , . , , . . , , , . , . , ON.

  , , . , KIA .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 60

 • 4 61

  ( )

  (1) (2) 6 , , . , . , . 9/ . 6 /.

  20/ 100 . .

  ( ) ON ( ), / , 35 . 35 :- ,

  .

  - 9 /, .

  - 20 /, .

  , . , 20/, , 35 ., / 9 , , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 61

 • 624

  .

  ( )

  , .

  ( )

  .

  ( )

  (ON) .

  . :1.

  .2.

  . , .

  , , KIA.

  , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 62

 • 4 63

  ( )

  , . , . . (: 0,6 ~ 1,0 ) . ( " " 8.) , , F -.

  () , , . , . , . , , - , , , KIA -.

  , . , . . , , .

  ()

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:19 Page 63

 • 644

  50~100

  , , .

  OFF ON 3 10 , . , , , 50~100 , .

  ( )

  .

  ( )

  , , .:

  : , 3- ( 2-).

  : , 3- ( 4-).

  , / .

  , , .

  , , .

  , 50~100 , KIA . , .

  A B

  P

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 64

 • 4 65

  ( )

  , ON . . . ON , KIA .

  , , , , .

  , / ACC ON 30 , , . , / , , .

  / ON, , 2 , KIA.

  / , . - . , , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 65

 • 664

  ( )

  , . , - . , ON, . , ON, KIA . , KIA .

  , / .

  -

  , , . KIA.

  -

  , , , . KIA.

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 66

 • 4 67

  (ESP) ( ) ON 3 . ESP, . , . ESP . , . ESP . KIA .

  ESP ( )

  ON 3 . ESP . , . ESP, .

  -

  ( )

  , 60 / (37/) 1500 ~ 2000 / ( 25 ). , , - , KIA DPF. , DPF , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 67

 • 684

  DBC ( ) ( ) DBC DBC . 35 / (22 ), DBC, .

  , DBC, ,. - KIA.

  - ( ) -

  -. -, . -. - - 5.

  SET -

  - (-/SET RES/+). SET - (-/SET RES/+) -. (CANCEL) - .

  SET

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 68

 • 4 69

  ( ) ( ) / TPMS

  ON 3 . , . , , . KIA . 6.

  ( )

  , ISG (-). , a 5 .

  ISG (-) 5.

  ISG, (ABS, ESP, ESP OFF, EPS ) . - . , .

  -

  TPMS - , -.

  -, , .

  . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 69

 • 704

  (EPS)

  ON, . EPS. , KIA .

  ( ) , -4 5, . , , , ..

  ( ) ON. , . , .

  10 , LOCK () 10 , ON (), .

  EPS , , , - KIA .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 70

 • 4 71

  ( ) 3 ON, , . , , . . 7 .

  ( )

  ON (), 4WD, . , . KIA .

  , ( ) . Common Rail. KIA -.

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 71

 • 724

  4WD LOCK( )

  4WD LOCK 4WDLOCK. 4WD LOCK , . 4WD LOCK .

  , . , ; , . . - .

  , . :1.

  .2.

  .

  3. , - . KIA .

  4WD LOCK , , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 72

 • 4 73

  , . . , , , E, . ()

  KEY OUT( )( )

  ACC ON (), , . , , , , 5 . . .

  ( ) ( ACC LOCK) . . , , .

  KEYOUT

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 73

 • 744

  , - ( ) , ACC, ON (), START (), - . , , , 5. .

  , 10 . , 10 .

  OFF() , 10 . , . .

  , ACC , 10 . , , .

  ENGINE START/ STOP ACC, , 10 ,, .

  , 10 . , 10 . , , .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 74

 • 4 75

  , Key is not detected ( ) , Insert key ( ) 10 . , 10 .

  P , P (), ACC. ON (). 10 ,, , P (), . , 10 . ()

  - -, - 10 . . , , - 10 ACC.

  START() , 10 , , . , , . , - KIA.

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 75

 • 764

  P N, , P () N (), 10 . (N) , , , P ().

  , , 10 . , , 10 . , /.

  OFF (), 10 . , 3, 10 .

  OFF (), 10 . - -.

  . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 76

 • 4 77

  () , , .

  . - . . , , .

  ( ) . - 120 (47 ) . . , . .

  ( )

  . . , , .

  OSL040051E

  OSL040050

  OSL041049

  /

  aaaa

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 77

 • 784

  , , .

  . 10 / (6 /) , .

  , . , . ( ). , ( )

  120 (47 ).

  , .

  120 - 81 (47 - 32) : .

  80 - 41 (31 - 16 ) : .

  40 (15 ) : .

  . ( ). .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 78

 • 4 79

  , :1. . (

  .)

  2. , , . ( ).

  3. ( , ,, ).

  4. ( , ) .

  5. .

  6. .

  7. .8. .9.

  .

  :1.

  , . ( ).

  2. .

  :1. ,

  , , .

  2. , , , .

  3. 1 (40) 14 (6) .

  ,

  , .

  . .

  , 40 (15) , . .

  , , , .

  , . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 79

 • 804

  . , . , , , , , . . , , , .

  R ( ),, . KIA.

  - , . .

  , , , . , , , , , . - .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 80

 • 4 81

  ( ) / .

  *. , .

  ( ) . . , , . R ( ) , . 10 / .

  , .

  .

  , , .

  , "R"( ).

  A

  OSLE042051

  BOSL040051E

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 81

 • 824

  31~60 (12~23 ) : .

  30 (11 ) : .

  "N"

  61~100 (24~39) : .

  31~60 (12~23 ) : .

  30 (11 ) : .

  ,

  ; , . , , , , . .

  , , .

  , , , . , , , , , . - .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 82

 • 4 83

  . . . KIA .

  , , . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 83

 • 844

  . . , . . , , .

  . . . , . . . . , .

  ( )

  OLM041270

  . . . . , .

  , . KIA .

  . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 84

 • 4 85

  , . , .

  , , . ,

  , y

  (, )

  ,

  OLM041271

  -

  -

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 85

 • 864

  . .1.

  , . , .

  ()

  OLM041290

  ()2.

  , . , . , .

  ()

  ()3.

  , . , .

  ()

  OLM041292 OSL040144

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 86

 • 4 87

  ()4.

  . , , .

  ()

  ()5.

  (, ). . . , .

  ()

  ()6.

  , , .

  ()

  OSL040145 OLM041291OLM041274

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 87

 • 884

  , . , , , / , . . :1.

  2. 3. :

  4. :

  .

  5. ( )(1)

  ,

  (2) ,

  6.

  7.

  , . . .

  ()7.

  . . .

  , . , .

  OLM041272

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 88

 • 4 89

  1.

  . , . . ( ) 2 .

  . .

  2. "N" "D", ( ). . , . .

  OSLE042300 OSLE042130

  -

  -

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 89

 • 904

  3. , 0,5~1,5 . . . 30 /, . 40 / . , , .

  . . .

  :(1)

  ;(2)

  ;

  (3)

  :(1) ;(2) ;(3) ;(4)

  .

  OSLE042131

  -

  -

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 90

 • 4 91

  4. . . "R".

  OSLE042134

  -

  -

  , .

  , . , .

  -

  50~150 . 50 150 , .

  OLM041273

  50~150 cm

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 91

 • 924

  5. ( )

  "R" . , . . .

  . . , , . 7/. . 7/ .

  OSLE042135

  . 3- ( ) .

  , .

  .

  3- ( ) . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 92

 • 4 93

  .

  5-1.

  , , , . . , , .

  OSLE042136

  OSLE042251

  . .

  SLE RU 4A ~112.QXP 06.04.2011 17:05 Page 93

 • 944

  6.

  . , . , , . .

  , . , . , . , .

  , .1.

  -

  /ESP-

  40 /-

  ( )

  - "R"

  ()

  OSLE042252OSLE042137

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:30 Page 94

 • 4 95

  . . . KIA .

  OSLE042253

  ()2.

  -

  /ESP-

  7 /-

  ( )

  - "D"

  -

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 95

 • 964

  , .

  . , , / (1). ON/OFF(/), ON R( ). , .

  . . . . , . .

  ( )

  . , .

  . .

  OSL040055

  1

  OSL040056

  OSL060001E

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 96

 • 4 97

  . , .

  , . :1)

  .2)

  , .

  ( ) ACC OFF , (/ ) 20 . , ( ) , 30 . ( -) OFF Auto.

  ( ) ON AUTO, ( ) , (-) 15 . AUTO, . (-) () , .

  ( ), . , . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:20 Page 97

 • 984

  .

  - . :(1) (2) (3) (4)

  ( )

  ( ) (1- ), , .

  ( ) (2-), , .

  ON.

  OBK049047NOBK049046NOBK049045N

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:21 Page 98

 • 4 99

  ( ) , .

  . . . .

  (1), ; .

  , , .

  , .

  OBK049048N/OSL040057 OBK049050N

  , . .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:21 Page 99

 • 1004

  . ( ). .

  . (). , . . , .

  (). . , , , , .

  ( ) , ( 1,5 ) . 3 .

  , , , , , .

  OBK049051NOBK049049N

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:21 Page 100

 • 4 101

  ( ) - , - , .. (1) . (1) .

  ( ) - (ON) (1).

  - . .

  OYN049200

  OED040806

  OAM049046L

  T A

  T B

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:21 Page 101

 • 1024

  - (ON) - ( ) (PARKLIGHT) (ON). - (ON) .

  , ON () .

  ( ) (DRL) . DRL , . : 1. . 2. .

  ( ) . , , . .

  OSL040234L

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:21 Page 102

 • 4 103

  . , , , , .

  ( ) , , .

  , .

  , . .

  + () () + + (1450 )

  0

  0

  1

  2

  3

  OXM049048E/OBK049047N-Q

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:21 Page 103

 • 1044

  A : (epeo)

  MIST/ / - OFF / O - INT / --- -

  AUTO*

  LO / 1 -

  HI / 2 -

  B:

  C: (epeo)

  D: ON /

  INT / ---

  * OFF / O

  E: ()

  *

  T B

  T C

  T B'

  T C'

  /AUTO*

  T A T A'

  /AUTO*

  OXM049231L/OXM049230L/OXM049232L/OAM049048N/OAM049048L/OAM049048G

  /AUTO*

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:21 Page 104

 • 4 105

  .MIST/ / :

  : ( M I S T / / ) . .

  OFF / O : .

  INT / --- : . . .

  LO / 1 : -

  HI / 2 :

  10 , / .

  ( ) , , . , . . (1).

  OXM049123L

  a

  T A

  T B

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:21 Page 105

 • 1064

  (AUTO), , , (O).

  (epeo) OFF (O) 1 - 3 . .

  AUTO :

  .

  .

  .

  OFF (O) . AUTO . , . , . OFF (O). , . .

  OAM049102N

  OXM049048E

  T A

  T B

  OXM049233L

  T C

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:21 Page 106

 • 4 107

  - , . , . , , . .

  .

  - .

  ; .

  - , .

  , , , .

  - .

  OAM049103N

  T A

  T B

  OXM049235L

  T COXM049103E

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:22 Page 107

 • 1084

  .ON / -

  INT / --- -

  ( )

  OFF / O -

  1~3 . , .

  OXM049125

  T A

  T B

  OXM049234L

  T COXM049125L

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:22 Page 108

 • 4 109

  (1)

  . , .

  (2) DOOR OFF ( ). 30 OFF ., .

  . .

  OSL040058E

  . - .

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:22 Page 109

 • 1104

  . , , . , . (1) ON : .

  (2) DOOR: , , . ( ) 30 . 30. , . , ACC LOCK, 20 ., ON (), .

  ( ) (DOOR), ( ) , 30 . -

  - .

  --

  -.

  - .

  - - 1 (40 ) .

  , , .

  OED036051

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:22 Page 110

 • 4 111

  ( ) .

  ( ) . .

  ( ) :

  . :

  .

  .

  OSL040061 OSL040059OSL040060

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:22 Page 111

 • .

  , . , . . .

  20 OFF (.). .

  ( ) .

  ( ) , .

  - , , .

  OSL040062E

  4 112

  SLE RU 4A ~94.QXP 05.04.2011 11:22 Page 112

 • 4 113

  1. .2.

  . :- : - :

  3. .

  4. () .( )

  5. .

  6. ( ).

  ( )

  OSL040070E

  1.

  2. 3. 4.

  5. 6.

  7.

  ( )

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:53 Page 113

 • 1144

  (C, E, A, D)

  .

  (B, D)

  . , . (C, E).

  (A, D)

  .

  2 3 .- ( ) + ( );- ( ) + ( );- ( ) + ( );- ( ) + ( ) +

  ( )

  OSL040072/OSL040071E

  . . .

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:53 Page 114

 • 4 115

  (MAX) (MAX) :

  ;

  () ; MAX, MAX.

  (). , .

  , . .

  ,

  MAXA/C

  OSL040073OSL040063E OSL040074

  SLE RU 4B 113~.QXP 06.04.2011 17:04 Page 115

 • 1164

  () . .

  ; - .

  () ; - .

  , . . , .

  OSL040075E

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:53 Page 116

 • 4 117

  ON. , . . 0() .

  ( ) / ( ). .

  , .

  . / .

  . , .

  OSL040076 OSL040077E

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:53 Page 117

 • 1184

  1.

  .2.

  () .

  3. .

  4. .

  1.

  .2.

  () .

  3. .

  4. .

  5. ( ).

  .

  . , , . .

  , . , , , .

  , , , .

  ( ) , KIA, R-134a, .1.

  .

  2. .

  3. .

  4. , .

  , , MAX A/C, .

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:53 Page 118

 • 4 119

  . . , , .

  - . , .

  , .

  , .

  -. .

  - .

  - , ( ) . .

  , , .

  , . .

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:53 Page 119

 • 1204

  ( ) , , , . , .

  () . KIA .

  . , , .

  KIA.

  . . KIA .

  . .

  KIA. , .

  OHM048209

  -

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:53 Page 120

 • 4 121

  ( )

  OSL040078E

  1.

  2.

  3. 4. 5. 6.

  7.

  8.

  9.

  10. 11. *12. *

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:53 Page 121

 • 1224

  . (FATC) :

  1. AUTO ( ). , , .

  2. . (Lo), .

  3. , : , - .

  AUTO 22C/71F.

  -, , - .

  OSL040080OSL040079E

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:53 Page 122

 • 4 123

  , AUTO. .1. 2.

  . :- : - :

  3. .

  4. () .

  5. .

  6. .

  AUTO.

  OSL040072/OSL040081E

  . . .

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:53 Page 123

 • 1244

  (C, E, A, D)

  .

  (B, D)

  . , . (C, E).

  (A, D)

  .

  2 3 .- ( ) + ( );- ( ) + ( );- ( ) + ( );- ( ) + ( ) +

  ( )

  (MAX) (MAX) :

  ;

  () ;

  . MAX, MAX.

  . () , .

  OSL040082E OSL040073

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:53 Page 124

 • 4 125

  (HI) . (Lo) . 0,5C/1F. , .

  1. DUAL

  . , , DUAL ( ).

  2. . .

  (HI) (Lo) , - .

  OSL040084OSL040083E

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 125

 • 1264

  1. DUAL ,

  - . , .

  2. . .

  ( ) : OFF, AUTO 3 . . .

  : () . .

  ; - .

  () ; - .

  OSL040085E

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 126

 • 4 127

  , . . , .

  . ( ) ( ) . .

  , .

  - . / .

  . , .

  OSL040086E

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 127

 • 1284

  / ( ). .

  OFF () , . ON.

  . , , . .

  , . , , , .

  , , , .

  OSL040087E OSL040088E

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 128

 • 4 129

  , KIA, R-134a, .

  , .

  , .

  -. .

  - .

  - , ( ) . .

  , , .

  , . .

  . . , , .

  - . , .

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 129

 • 1304

  ( ) , , , . , .

  () . KIA .

  . , , .

  KIA.

  . . KIA .

  . .

  OHM048209

  -

  KIA. , .

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 130

 • 4 131

  ( ) .

  , .

  , , .

  , .

  1.

  .2.

  .3. .4.

  () .

  -

  . , . .

  OSL040089E

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 131

 • 1324

  / () , .

  1.

  .2.

  .3. .4.

  - ().

  1.

  .2.

  .3.

  ( ).4.

  - () .

  OSL040090E OSL040091E

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 132

 • 4 133

  () , . .

  1.

  .2.

  .3.

  ( ).4.

  - ().

  OSL040092E

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 133

 • 1344

  .

  ( ) .

  , , . .

  -

  , / . / -.

  .

  . , .

  OSL040101OSL040100

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 134

 • 4 135

  / ( ) , . / , .

  1. .2. /

  (1), , .

  3. , ( ).

  .

  OSL040102

  - .

  .

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 135

 • 1364

  ( ) , , . , . .

  ( ) , , .. . .

  - . -, , .

  . .

  OSL040104

  , .

  OSL040103E

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 136

 • 4 137

  .

  , . . , , , (1) (2). (3, ). (4).

  -

  . . .

  , , .. .

  OSL040108

  OSL040149

  ( )OLM049207

  ( ) ( )

  . .

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 137

 • 1384

  (5) .

  , . 10 .

  - ( )

  , . , .

  OSL040109L/OSL040109E/OSL040110

  B

  ( )

  ; . .

  , 12 , 10 .

  ()

  .

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 138

 • 4 139

  ( ) - - . . , -, .

  () -

  .

  , .

  . , - .

  ( . .) . .

  SL_PA710SLE_CDP

  . - .

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:54 Page 139

 • 1404

  ( )

  .

  () ( ) , () . .

  OSL040112

  , .

  , .

  OXM049228/OCM039200N

  B

  . ,

  .

  , .

  (, ). .

  , . KIA KIA, .

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:55 Page 140

 • 4 141

  ( ) , , .

  KIA .

  ( ) , , . .

  OSL040113

  OSL040114

  - .

  . . , . , .

  OSL040116

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:55 Page 141

 • 1424

  , .

  OSL040117

  - . , , - .

  . - .

  , .

  , .

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:55 Page 142

 • 4 143

  ( ) . .

  , , .

  , , , .

  , , , .

  OSL040150

  - .

  , .

  , , ().

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:55 Page 143

 • 1444

  , . , .

  .

  ()

  100 (220 )

  () , . , .

  .

  ()

  . , , ,- , - .

  . , , , , .

  ()

  SLE RU 4B 95~.QXP 04.04.2011 17:55 Page 144

 • 4 145

  , .

  AM- FM-. - . . .

  , , . , .

  . .

  .

  OHM048154

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 145

 • 1464

  ( ) -.

  VOLUME ( / ) (1) ( ),

  . ( ),

  .

  SEEK/PRESET ( / ) (2) SEEK/PRESET . 0,8 .

  RADIO () (AUTO SEEK).

  CD/USB/iPod (FF/REW).

  SEEK/PRESET 0,8 .

  RADIO () (PRESET STATION).

  CD/USB/iPod (TRACK UP/DOWN).

  MODE ( ) (3) , .FM1FM2FMAAMAMACDUSBAUX(iPod)FM...

  MUTE ( ) (4) ,

  . ,

  .

  .

  .

  12

  3

  4

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 146

 • 4 147

  : , USB iPod ( ) / USB( ) iPod , , USB- USB-, iPod - iPod.

  . .

  iPod - AppleInc.

  AM FM -, . . - .

  OSL040121 JBM001

  FM-

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 147

 • 1484

  , - . . , , , , . AM-

  , FM-. AM-. , . , , .

  FM- . , , . , , . . :

  JBM002

  JBM003

  FM-

  ,

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 148

 • 4 149

  - , . .

  / - FM- , . , .

  - FM- , . , . .

  - . , , . .

  JBM005JBM004

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 149

 • 1504

  . . .

  ( )

  .

  MP3/WMA . -, .

  , , -.

  . .

  ( ).

  - . - .

  . , , .

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 150

 • 4 151

  .

  CD- , - ( - ).

  - .

  -(CD-R/CD-RW) - ( , ) . .

  -

  -,

  -, (Red Book), . , - CD- , -, CD-.

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 151

 • 1524

  SL_PA710SLE_CDP / SL_PA760SLE_CDC

  : PA710SLE CD- : PA760SLE

  Bluetooth , ( ) .

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 152

 • 4 153

  4 153

  ,,

  1. FM/AM FM AM. FM- AM- FM. FM/AM:

  FM1FM2FMAAMAMAFM1...

  2. TA ( ). FM-, CD AUX RDS.

  3. -

  , ACC ON.

  , .

  , ACC () ON (), 10 BatteryDischarge ( ), .

  4.

  (), .

  (), .

  5. ,

  .

  SCAN , , 5.

  , .

  6. () PRESET [1]~[6], , PRESET1. AST, .

  (1)~(6) FMA AMA.

  AST

  SCAN

  SCAN

  SEEK

  SEEKSEEK

  VOLPOWER

  TA

  FM/AM

  SL_PA710SLE_RADIO

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 153

 • 1544 1544

  7. PRESET ~

  0,8 , .

  ~ 0,8 , .

  8.

  PTY RDS. .

  PTY RDS. .

  9. .

  10. , (SETUP). 8 , .

  :PA710SLE

  CD- : PA760SLE

  TUNE, , TUNE, .

  SETUP

  DARKDARK

  PTY

  PTYPTY

  61

  61

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 154

 • 4 155

  4 155

  MAIN , SDVC.

  SCROLL, On () Off().

  SDVC ( )

  (On) (Off) SDVC. (ON), , .

  MEDIA MP3. "/" "/".

  RDS ( ) RDS News/AF/Region/ TA Vol.

  NEWS ( NEWS RDS)

  (ON) (OFF) .

  AF ( AF RDS)

  (ON) (OFF) AF ( ).

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 155

 • 1564 1564

  TA VOL ( TA VOL RDS)

  TA( ) .

  REGION ( REGION RDS)

  (ON) (OFF) . AUTO (), , .

  CLOCK , (Clock) (12/24, , )

  12/24 Hr. 12/24 , .

  Auto , RDS.

  Time , .

  , .

  , . , , .

  PHONE ( )

  BLUETOOTH. . BLUETOOTH.

  P.BASS (Power Bass) (Bass). Off Low Mid High Off... ( ) AM (AMA)

  . D-

  .

  SETUP

  ENTER

  ENTER

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 156

 • 4 157

  4 157

  11. TUNE ()

  , . :BASS (), MIDDLE (),TREBLE (), FADER( ) BALANCE TUNE (). . .

  BASS Control ( )

  , .

  MIDDLE Control ( )

  , .

  TREBLE Control ( )

  , .

  FADER Control ( )

  ( ). ( ).

  BALANCE Control ()

  ( ). ( ).

  SL_PA710SLE_RADIO

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 157

 • 1584 1584

  CD- 1. (CD) CD- , CD. CD- , 3 "" .

  2. (RANDOM)()

  0,8 RDM, 0,8 ALL RDM. RDM: /

  / .

  ALL RDM ( MP3/WMA): .

  3. (REPEAT)()

  0,8 RPT, 0,8 FLD RPT. RPT:

  /. FOLDER RPT ( MP3/WMA):

  .

  4.

  (), 0,8 , .

  ( 0,8 ) 1 , .

  () , 0,8 .

  () ( 0,8 ) .

  () ,

  0,8 .

  5. - 10 . SCAN (), .

  SCAN

  TRACK

  TRACK

  T TRACK

  T TRACK

  T TRACK

  TRACK

  2

  1

  CD/AUX

  SL_PA710SLE_CDP

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 158

 • 4 159

  4 159

  6. DISC (CD- :PA760)

  Preset Change .

  Preset Change .

  7.

  .

  . .

  .

  .

  8. . -:

  /, /, .

  - MP3: ,, , , ( , - ).

  INFO

  TUNE

  FOLDER

  TUNE

  FOLDER

  FOLDER

  4

  3

  SL_PA760SLE_CD SL_PA760SLE_CD

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 159

 • 1604 1604

  9.

  , , , . .

  AUDIO CONTROL( ).

  10. -

  0,8 . , .. ALL EJECT ( )

  (CD- : PA760) 0,8 .

  11. - - , ACC ON. - -. , , - .

  - 12, - (CD-DA) ISO data(- MP3).

  - UDF data (, DVD-), Reading Error .

  12. (CD-: PA760)

  CD CDC ( 1 6) 2 . CD. 10- .

  LOAD

  LOAD

  LOADENTERTUNE

  -, CD.

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 160

 • 4 161

  4 161

  : ():1. :

  .

  2. : ,

  , . USB

  USB-, , . .

  USB (- USB ).

  USB , .

  ()

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 161

 • 1624 1624

  ()

  MP3 WMA .1)

  MP3 8 320 /.

  2) WMA 8 320 /.

  USB .

  MP3- .

  USB ( ).

  ()

  () USB

  , 512BYTE 2048BYTE, .

  USB FAT 12, FAT 16 FAT32.

  USB, USB I/F, .

  , USB .

  USB .

  USB .

  ()

  ()

  USB USB, USB ., USB- . ( -, )

  , USB-, , .

  USB, - , .

  ()

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 162

 • 4 163

  4 163

  ()

  USB, USB I/F, .

  , USB-hub ( USB), USB. USB .

  USB , .

  ()

  () ,

  MP3 / / USB.

  USB ( ) .

  - USB ( CF, SD, microSD . .) .

  , DRM ( ), .

  , USB. .

  ()

  ()

  USB USB, . USB- (. ).

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 163

 • 1644 1644

  USB-1. (USB AUX) , AUX USB, . - , 3 No Media( ) .

  2. (RANDOM)()

  , ( 0,8 ).

  USB ( 0,8 ).

  RANDOM, .

  3. (REPEAT)()

  (0,8 ) , .

  , ( 0,8 ).

  (REPEAT), .

  4.

  (), 0,8 , . 1 , . 0,8 .

  ()( 0,8 ) . 0,8 .

  TRACK

  T TRACK

  TRACK

  2

  1

  CD/AUX

  SL_PA710SLE_USB

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:56 Page 164

 • 4 165

  4 165

  5. , USB, 10 . .

  6.

  .

  . .

  .

  .

  7. , : ... ( .)

  INFO

  TUNE

  FOLDER

  TUNE

  FOLDER

  FOLDER

  SCANSL_PA710SLE_USB SL_PA710SLE_USB

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:57 Page 165

 • 1664

  8.

  , , , . .

  AUDIO CONTROL( ).

  iPod

  iPod , . iPod: - iPod Mini- iPod 4- ( ) ~ 6-

  () - iPod Nano 1- ~ 4- - iPod Touch 1- ~ 2-

  iPod .

  iPod , ( . iPod).

  iPod .

  ()

  () iPod-,

  iPhone, Bluetooth. Bluetooth (, , Bluetooth). , .

  ENTERTUNE

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:57 Page 166

 • 4 167

  ()

  iPod, , .

  iPod, , , iPod.

  iPod, AUX (.), iPod, . iPod, iPod .

  ()

  () iPod

  , iPod. iPod , , .

  iPod

  iPod Kia iPodPower Cable. USB Apple Kia. Kia iPod Power Cable

  Kia.

  iPod iPod Power Cable , . iPod .

  ()

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:57 Page 167

 • 1684

  iPod iPod

  Apple Inc.

  1. (iPod) iPod , , iPod. iPod , 3 "No Media"( ) .

  2. (RANDOM)()

  0,8 . (Song Random )

  0,8 . (Album Random )

  .

  3. (REPEAT)()

  .

  4. ( 0,8 )

  . 1 , . 0,8 .

  ()( 0,8 ) . : 0,8 .

  TRACK

  T TRACK

  TRACK

  2

  1

  CD/AUX

  SL_PA710SLE_iPod

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:57 Page 168

 • 4 169

  5. USB- 10 . SCAN Play, .

  6. () iPod. () (): . . iPod : iPod.

  7. , : ...( .)

  8. () ( ). () ( ). , : . , BASS, MIDDLE, TREBLE,FADER BALANCE TUNE. . , Audio .

  ENTERTUNE

  INFO

  TUNE

  6

  SCANSL_PA710SLE_USB SL_PA710SLE_USB

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:57 Page 169

 • 1704

  () ()

  (, , , . .), .

  .

  ( ). Bluetooth .

  Bluetooth , .

  ()

  BLUETOOTH

  Bluetooth(, ) .

  Bluetooth .

  Bluetooth , , .

  Bluetooth , .

  ()

  ()

  . .

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:57 Page 170

 • 4 171

  BLUETOOTH( )

  1. : .

  2. : .

  3. : .

  4. : .

  5. : .

  Bluetooth?Bluetooth , , , , , .. . www.Bluetooth.com

  Bluetooth.- HANDS-FREE:

  .

  - STEREO-HEADSET: ( A2DP) .

  Bluetooth :

  ()

  Bluetooth

  , .

  () .

  .

  Bluetooth , Bluetooth SIG, Inc., Kia . Bluetooth Bluetooth.

  TALK

  END

  CALL

  MUTE

  VOLUME

  3

  54

  12

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:57 Page 171

 • 1724

  Bluetooth :1. -,

  .

  2. , - ""(Please Wait).- Bluetooth

  , .

  - : /////// / /

  3. - .

  4. 2 3 .

  : .-

  , .

  Bluetooth : -

  .

  - .

  , .

  , , . ( )

  : . . .

  , .

  Bluetooth, , .

  Pair phone

  Select phone

  Change priority

  Delete phone

  Bluetooth off

  Setup

  Add entryPhonebook

  Change

  Delete name

  By Phone

  By voice

  Call By name

  By number

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:57 Page 172

 • 4 173

  :-

  . , ( , ..), .

  - 5 . .

  - .

  BluetoothBluetooth.

  , Bluetooth Bluetooth, .

  - : .

  - :1) SETUP,

  SETUP.2) TUNE

  (), PHONE (), .

  SLE RU 4C 127 ~ (AUDIO).QXP 04.04.2011 17:57 Page 173

 • 1744