sreshtu techenieto -grigor simov

of 281 /281
Григор Симов Божилов Григор Симов Божилов СРЕЩУ СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО ТЕЧЕНИЕТО С П О М Е Н И . ОТ ЗАТВОРИТЕ ОТ ЗАТВОРИТЕ И И НЕЗАВИСИМОТО НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ЧОВЕКА * * * ВЕЛИКИТЕ МАЙСТОРИ НА ЗЛОТО ВЕЛИКИТЕ МАЙСТОРИ НА ЗЛОТО . . В ДОКУМЕНТИ И САМОПРИЗНАНИЯ В ДОКУМЕНТИ И САМОПРИЗНАНИЯ .

Author: dsdaskdlasdklask

Post on 24-Apr-2015

194 views

Category:

Documents


15 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Priatno Chetene .

TRANSCRIPT

Page 1: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Григор Симов БожиловГригор Симов Божилов

СРЕЩУСРЕЩУТЕЧЕНИЕТОТЕЧЕНИЕТО

С П О М Е Н И.

ОТ З А Т В О Р И Т Е ОТ З А Т В О Р И Т Е И И НЕЗАВИСИМОТОНЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВОДРУЖЕСТВО

ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКАЧОВЕКА

* * * ВЕЛИКИТЕ МАЙСТОРИ НА ЗЛОТОВЕЛИКИТЕ МАЙСТОРИ НА ЗЛОТО .

.В ДОКУМЕНТИ И САМОПРИЗНАНИЯВ ДОКУМЕНТИ И САМОПРИЗНАНИЯ .

Page 2: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

“Дами и господа... търся“Дами и господа... търся вашата помощ в огромнатавашата помощ в огромната задачазадача

да информирате и предупреждавате... за да бъде човекът такъв,да информирате и предупреждавате... за да бъде човекът такъв,какъвто се е родил да бъде – СВОБОДЕН И НЕЗАВИСИМ”.какъвто се е родил да бъде – СВОБОДЕН И НЕЗАВИСИМ”.

президент Джон Кенедипрезидент Джон Кенеди

:съдържание ― І част ―Спомени от затворническите години, 1970 – 1986 г.

.стр 4. Краткапредистория 37. " "Килиятани в седмо 6. – 1970 .Първобегство през граница г 39. – Осмоотделение шивалната 7. " ",В ДС . " " на ул Развигор № 1 41. Ловешкият затвор10. – 1971 . Второбегство г 43. ВСтарозагорския затвор12. 44. Така започна затворническатамиодисея – Славяниилипрабългари ненужен спор13. 46. " " Разказът залагера крайЛовеч Впърви отряд наСтарозагорския затвор15. , " á" 48.Софийски затвор обект Рудин Политическите затворници18. ...Новажизненацел и слуховете заамнистия18. " "Шпионската група 49. " " Наделоза кумулация наприсъдите19. " " 50. Пистолетът наУгринов Отказвам да работя21. Бегствотоот затвора 51. " "Ужасибезумие27. Вюгославския затвор 53. Вшестиотряд29. !Политическотомиограмотяване 55. Освобождаванеот затвора57. 55. Трета градскаболница СрещисИлияМинев30. " " Чаят трепач и завръщането 57. Отново в затвора32. " " Посрещането 59. Обвинителен акт33. – 1974 - 75 . 64. Седмоотделение г Делото34. " "Вътрешнаприсъдаза шпионаж 64. " "БоянМечката стреляс Калашников35. 65. БорисАрсовнее забравен ПаквСтарозагорския затвор34. - д рВасилПеевибългарският "ГУЛАГ" 67. Съветският комунизъмиполитиката

на запада37. " " 68. Първи слухове за Хелзинки Пореднотоосвобождаванеи

подслушвателят

― ІІ част ― "Откритото писмо – апел"

и "Независимото дружество за защита правата на човка" 1986 – 1990 г.

69. " – " 93. Спомени за Откритото писмо апел Избирането наВоденичаров 76. 94. Единотпротоколите заразпит вДС Първатанипубличнаизява

2

Page 3: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

78. Следствиетопродължава 96. " "Заселотои заБългария79. Строго секретно писмонаМВР 97. Своеобразниятмиарест вТрън80. – 1987 . 98. " "Интерниране вСилистренско г Екопоходътна Екогласност83. 99. Внезапноосвобождаванеотизселването СледдесетиНоември84. 100. Международенпаспорт МитингътнаСДС в Кюстендил86. Събраниятанадружеството вСофия 102. Първитедемократичнивестници иАсеновград 103. Недописанатаистория на НДЗПЧ90. Клеветническата кампания 104. – СДС подставенаорганизация

– ІІІ част –СДС не отвори архива на ДС 1990 – 2001 г.

106. Зачовешкиправдини 109. КомуенужнаБългариябез

?българи 110. - Законът задосиетата ЗДДБДС 116. Безрезултатните пресконференции

117. Дружествона политическите затворници119. " "Речник надисидентите120. Подпискаиновапресконференция123. ИмолбатанаТошоПейков - остана гласвпустиня

– ІV част –Комунизмът – дела и документи

125. – 137. Христо Цачев спомениотБелене Секретните указаниянаБСП134. - 9- 1944 . 138. България след тисептември г Институциятанадоверенителица135. Идеалътна комунистите иреалността вСССР

– V част –Нека не си затваряме очите

за юдейския Талмуд и за вярата на “избрания народ”

140. – ?УинстънЧърчил ционизъмилиболшевизъм141. : Достоевски Еврейският въпрос144. НадгробнословонаравинаРайхорн146. 4, 24- Първите от тепротоколанационските старейшини154. ?Накой господсе кланят евреите160. Еврейскатаболшевишка революциявРусия168. – Русия предии следреволюцията170. Младотурцитеевреи171. Цитатиотизказвания навлиятелниличности171. ПрогнозатанаДълес172. ЗнаменитатаречнаравинаРабинович174. Уставна съветскияевреин180. “ ”Изповедна свърхчовека184. . – МенахемМ Шеерсон главанаеврейския синедрион187. Двете ужнепримиримисистеми

3

Page 4: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

191. . “В Буковски за политическата ” – “ коректност ЗапочвановаОруелска ”епоха

194. Комунистическиятманифести програматанаИлюминати

– VI част –Изстрадани изводи и заключения

195. Национализмътенасаденнаюдомасонскияйца196. Българитеса кореннижителинаБалканите197. Световната славанаАнглия198. Православният свят имасонството199. Юдомасонскатамафияи комунизмът201. Дяволскатаметаморфозана комунистите202. Затворнически сън203. – , КимонГеоргиев евреин масони таенчленнаКПСС204. ?Ималолие газови камеривГерманскителагери206. “ ”Ощезаизмамата Холокост208. – ?Борбата срещусветовния тероризъм световнадемагогияицинизъм211. Апокалиптичнипредвестия212. – Света гораилиХоливуд изберете сами

― І част ― Спомени от затворническите години

Кратка предистория , 1913 ., ДедомиБожиле загиналвбалканските войни г с предсмъртната

: въздишка " ..., ' ú ..."!Еее моя деч ца 5 , , Оставиле сирачета едноот които бащами - ! 1952 . 1957 . на три годинки Ааз съмроден г и помня как г дойдередивнашето село

комунистите насиладаналожат -ТКЗС то, – конфискуване нацелия селскиимоти , , , стопанскоимущество ипревръщанена селяните отнезависими собствениции

, ! грижовни стопани вбезимотниибезправниратаинапартийните секретари Вония годинихоратапо селатачесто ходехаприсъседите сиипочтивсяка

, , " ", вечер се събираха на седянкаилиразговор анаближаващото Текьезе беше . , главна тема Мъжетебяха предпазливи ножените неприкрито споделяха

, , .опасениятаи страховете си чебезимот ничака гладуванеиробуване , ,Тревогитеистраховетенаженитеотмахалата отидващотобедствие

, " ", , ,наречено Текьезе аз тогавапетгодишномомченце !приемахбуквално , , , Призракът наТекьезето бе станалпричина неколкократнодаизпадамвшок по

4

Page 5: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, временасън от който трудноме ! , събуждали Така веднъжмесъбудилис , , : " "! усилие иаз в полусън с ужас съмсочелвъзглавницатаи съмвикал текьезеее

, , , Нокато разбраха каква епричината замоя кошмар родителитеми бързоме !успокоихаи вечеизбягвахадасподелят своите тревоги предмен

, ! , , Такаилииначе наложихаТекезето Взеха ни земята добитъка волската кола , , , иплуга иниостана самоедноженско теленце което пораснаи стана крава иаз

, . доста годинияпасох заедно сдругите съседскимомчета , Понеже селотонибеизмеждупоследните в които насиланалагаха

, , Текезесето хоратавечедобре знаеха какво се случи вдругите села иимбешеясно безнадежднотополитическоположение вБългария

, ивсвета затовавнаштоселонямашефизическа ,съпротива срещупладнешкия грабежнадобитък

, , имотиинвентар нопсихически мнозина преживяха , много тежкимесеции години анекоиине го

! преживяха , , , Иот тогава досега запрехраната си селяните

, разчитат главнона това което самисипроизведат в , малките градинки инамлекото наедна козаили

. крава Ноеточе селатавече санадоизживяванеи , фактически саликвидирани ас тях селиквидираи

!народносттаидържавата ни 1960-Внащамахаланямахмеелектричестводо та

. ,година Тогава купихмеипървия сирадиоапарат - , – " "! най големия тогава марка Концерт Вповечето

, къщи вечермъжете тайно слушаха западни късовълновирадиостанциии които сиимаха

, . доверие коментирахановините , Ощепомня какбащамиядосанопрещракваше клавишите нарадиото поради

. - силнотобръмченеипищенена заглушителните станции Най труднобеше " ", , : "слушането на Гласът наАмерика защото ощещомдикторът кажеше Америка

!", , зовеБългария и започваше такъв грохот чеповеченеможешедасеразберенито ! “ ” дума Аот СвободнаЕвропа съмзапомнилнекои сатиричнипредаваняна

. КостадиниМиладин Товапомняот слушането на късовълновите радиостанциии !? напразните надеждиотоновавреме

- , , - , По бедните катонащосемейство свикнаха по бързо сТекьезето понежене - , , ! , станахмепо бедни а трудъти грижите за имота намаляха Помня как щом

, , , , , :започнешебуряили градушка бащами полунашега авероятно и с тъга казваше – " , "! Дамумисли койтоимаимот Аимотаидобитъкавечебяхапочти

! безстопанствени " " : Отдетепомняи джазовата песничка " , Джипките на МеВеРе откараха

; , , é, ..."ни в Белене джипси джипси джипси б почва нов живот , , номакар и - - отнашето селодаеималолагерист вБелене ВасилНиколов по този въпрос се

! , , .знаеше твърдемалко АВасиле закаранвБелене само затова чеебил стражар

5

16 , 1968 .годишен г

Page 6: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

á , Отсъседнотони селоЗ вала една , 1948 ., нощ през г затова че комунистите гип , , 28 , реследвалиималтретирали че са земеделци душивързали кмета натоварили

, , малкобагажнапреднището наедна волска колаипреминаливЮгославия аот , . там посвета

, , Говорешесе чевСтарозагорския затворимаполитически затворници но - ! , ,незнаехменищопо конкретно Презшеесетте години зарадиръкописнипозиви

, , срещуотнеманетона селските имоти в затворалежанашият съсед ГригорМитов ( ó á ), , , !Тончев Г чаШев рски който след катоизлезеот затвора скоропостижнопочина

, , Вучилищенивъзпитавахадавярвамев комунизма иниедецата повечеили - , . , 1967- , по малко вярвахме Ичак следосми клас ма година когатоотидохвСофияда

" ", уча Електрически инсталациивсгради научихмного неизвестнимидотогава нещаизапочнах сериознодасе съмнявамвправотатана комунистическатани

. система , Немесмущаваше това чечестонямах стотинки за трамвайи трябвашеда

, , " ", " ", ходяпеша от училищетони на Руски паметник до квартал Левски надругия ! крайнаСофия

, , Замислях сеобаче след катов училището нинеколкопътиидвахалектори дани , , . убеждават колко злебилионезимладежи които саизбягалина запад Как спели

. подмостовете исъбиралифасове , : ,Дотогава почтинищоне знаехпо тези въпросиисепитах защобягат на запад

, ? въпрекирисковетедабъдат убитиилиосъдени и защонебягатот западнаизток След тезилекции започнахиазда се замислямзабегстватапрез границаи за

, . , ,многодруги свързани с тованеща Постепенно от случайниразговоринаучавах - , - , чена запад хората са по свободни заплатите садостапо големи авмагазините

, - , , имавсичко инай важното че хоратамогат дапътуват свободно дориинаизток в , , комунистическитедържави аниенямахмеправодапътувамена запад дорив

! Югославия – " , , Ето този човекеработник французин иможедадойдевБългарияна

", – , , почивка казаединчовек сочейкипаркирана западна кола наплощад ! , Възраждане От такива примериразбирах ченениразрешаватдапътувамена

, , запад ненипозволяватда слушаме западнирадиостанции инедопускатдаимаме , какъвто идае контакт със запада задасмеизолиранииданенаучимзаогромните

! предимства наживотавдемократичнитедържави Тезифактибяха почтишок за , , , мен защото се оказваше чепрез всичките години са нилъгали ив училищетоив

, ! държавата ание смеимвярвали , , , , Така отдочутиразговорииотдребни напървпоглед факти вменбързо се

, , преобръщахавнушаваните нидотогава идеологически клишетаипредстави и , постепенноосъзнах чене трябвада се примирявамида се подчинявамна тази

! , eлъжливаи злонамеренасистема Икакто в приказката за голияцар самоотн колко , , , дребнифакти истината започнада се сглобява иаконевсичко основните нещами ! ставахаясни

, , Бяханивнушили че комунистическата системаемногомощна а това сибеше , , . , верно и затова за некаква съпротива почтинебяхипомислял Предполагах че

, мнозинството отбългарите не гипритесняват толкова тези въпроси ноазнямах

6

Page 7: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

намерениедасепримирявамизатова , решихдасеопитамдаизбягам къдетои . , - даена запад Което съвсемне значи чепо малко отдругитеобичамиуважавам

, . близките си родния крайиБългария . , След като завършихпрофесионалното училищепоел инсталации започнах

" " . , работав Софстрой и менастанихавработническо общежитие Встаята в която , , бях разпределен пребивавашеиединюрист отЕтрополе на когото по политически

, , причини забранявахадаработипопрофесията си ивместо това всекиден ! . разтоварвашеподва камионацимент Тованиразказвашесамият той Всъщата

" "!стаяизживявашедните сиипоследниятжив участник в Илинденското възстание , За голямосъжалениеиметомуне помня но тозиилинденски въстанник бе

, " ", обиколилмного странивЕвропаиниразказваше чена пиаците където се , , !събират търсещитеработаемигранти най търсени за работа билибългарите

, , , Товаспоменавам понеже тези коитоограбихаи запустихаБългария цинично , .обвиняват българите чебилимързеливи

– 1970 .Първобегствопрез границата г , , 69- , 17 . Чещебягамна запад реших та година когатобяхна години Между

, 16 -17 , – , другото годишен заедносмоите приятели съученициот село бяхме . , започналидапийвамеиазнеколкопътисебях напивал Пеех сясен глас по

– , , селските кръчми младежки македонски и сръбски песни коитоотшеесетте , , . години насам сапопулярнив западнаБългария От тогава помняиполушеговития

: " "! , девиз СамоЛевскии сръбскамузика Нослед каторешихдабягам прекратих , , , ! пийването главно порадиопасните идеи коитовечеимах

, 70- , Първотобегствопредприехв началотонамай та година катоисках да , , , преминапрезЮгославия идастигнадоИталияилиАвстрия аот там евентуално в

, " ", Канада където смятахдаработя идауча електроника понежесе увличах по . радиотехниката

, Отслушаненасръбски радиостанциииот народнитеимпесни аиот , , близостта надиалектани със сръбския бях понаучил сръбски коетомидаваше

. , известен кураждапредприема товарискованобегство Знаех че граничните , , - патрулиминават покрай границата самоотвременавреме иепо вероятнодане

. , , -ги срещна Знаехи за секретнипостове стоящив засада но считах чеепо - . ,вероятно тедасаразположенинапо леснодостъпнииоживениместа Затова

, , повече сеопасявахотевентуални сигналниракети каквито бяхчувал че се , .залагали и които се задействалипридокосваненаопънатиниско над земятажици

, - , Отнашето село границатаена по малкоот десет километра презневисоки , , , ридове но проблемае не толкова преминаването колкотодоближаванетона

, границата зщото a " " , ктивисти на партията иместниселяни бяхаинструктиранида ! съобщават за всеки непознат

" " Аето как сепроверявати инструктират овчаритеиживеещите в крайните : , , , села Причовека коготоискат да проверяти сплашат отива агент който се

, " " , –преструвачеискадамине границата иако проверяванят не гообадина властта ! ,загазва Така граничните райони сепрочистват отнелоялнина комунистите

7

Page 8: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, местнижители иостават само ! , дресираните Затова последните , , -километри към границата сепреминават илинощновреме илипрез най големите

! гъсталаци , " " Тръгнах към границатапривечер ноподвръх Завалска китка вече стана

, . , напълно тъмно ипопаднахна непроходимитърнаци Включих за кратко едно , , , малкофенерче носледминута топрестанада свети затова отложих

, , напредването към границатаиизлязохнавърха задамога сутринта от високото . , дапреценянакъдеда тръгна Треватабешемокраотросата затованакърших току , . щоразлистващите се клонки и върху тяхпреспахдо съмване

, , ,Другияден по светлодоближих границатаив тъмнатанощяпреминах , , , северноот селоВрабча Трънско инаоколодва километра след границата в

, , , .тъмнината ипрез гъсталаците слязох в еднадолинас река апокрайнея черенпът , , , Тръгнахпопътя макарче посоката в коятомеводеше насевероизток ми се видя

" ", , , съмнителна но знаехот картата чев тозирайоннямарека коятодаотиваот , , , , сръбско към границата и както вървях очаквах скорорекатадасвие вляво към

! , ! , Сърбия Такаварекичкаобачеимало нонебеотбелязанана картите Сгреших че , , "не повярвах на компасчето си коетоносех а сеподлъгахпо съзвездието Голямата

", , . ,мечка коятобях свикналдавиждамвечер насеверозапад Късно следполунощ , , !обаче Голяматамечка сеизмествалана североизток което тогава не съм знаел

, , Изгрямесечинатаи както вървях рекатанаистина свиналяво ноаз вече съм , седвижелблизо покрай границата почернияпътпо който патрулират

! , югославските граничари Отсреща ярко светеха уличнилампинаеднобългарско , , ( - , ,село авюгославската частна този край нямаше ток По късноразбрах че селото

, " " " "). чиито светлини севиждахаотсреща е Несля или Невля , , Тъкмосе успокоих чевече седвижавправилна посока когатодвамадуши

: – " , "! , извикаха Стой стой Греешемесечината а граничарите себяха спрелипод , . сянката наеднодървои таммеизчакваха затоване гивиждах Невярвахда са

, , граничари понежене знаехче съмблизодо границата и впървиямомент , , , ,помислих че са селски патрули ипродължихдавървя къмтях задавидя какви са

. , идапреценя какдареагирам Граничаритеобаче отстъпваханазади , , ! продължавахада викат стой стой Ичак катоизлязоха заднешкомот сянката на

, , . дървото видяхнасоченитепушкииедномного голямо куче исе спрях – " á ", . – " ý ", . – " é "? – " é ",Од кле си питат ИзБ гарскье отговорих Исипр шао Пр шао сам

( ? – . – ? – ).казах От къдеси ОтБългария Исипреминал Преминах , " ó ý ", , , Тогава заредихапушките ис г рер кье предтях тадо заставата като в

, ! , ,тъмното газехмепрезпоточетата пресичащичернияпът Ако кучето им наистина - , , , небешепо големоотмене щяхдасеопитамдабягам нов случая прецених че

! нямамшанс . Взаставатамедържахадосутринта Войниците разговаряхасменими

, : – " , – ”! съчувстваха а помеждуси говорят Трябвалоедабяга нямастрелят Адруг : – " "! , , каза Утре вмилициятаще гобият Исигурно затова утреден катомевкарахав

, , – милициятавЦариброд и катомепопитаха нещо понежедотогава небяхвлизал в , – ! , милиция започнахмалкода заеквам Съвзех се за секунди ноот тогава започнах

, - ! даимамизвестни затруднения припроизнасяне напо сложнидуми

8

Page 9: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , Бяхнепълнолетен затова още ,същияденмепредадохапрезКалотина , , набългарските граничари и сръцевбелезницина гърба пренощувах в

. умивалнята на заставатавКалотина , Следващияденпренощувах веднаотарестантските килиивДрагоман и там

: написах" - , "По добре лъв в клетка отколкото овца на паша ! Итозимойнадпис се

, . наложида го четаощедвапъти през следващите неколко години , , ОтДрагоман вероятно на следващияден сарестантска камионеткаме

. закарахавСофия

, " " 1ВДържавна сигурност на улица Развигор № , , Заонези коитоне саминалипо тозипът описвамнакратко условиятаи

" ": порядките в арестана Държавна сигурност Направо с камионетката слязохмев . , , - ,единсутеренен гараж От гаража по теснои тъмностълбище дваетажапо нагоре

, меизведохавосветени коридорисчервенипътеки катонавсекиъгълна ! коридоритеимашечервенивъртящиселампи Привлизане в коридораина всеки

, : – " !"; ; ъгъл милиционерите командват Слице къмстената грубомесбутвт щракват ; , , ключана въртящите селампи оглеждат задъгълаиаконяманикой тръгваме до

, , , !следващияъгъл катоединямилиционервървипредмен адругия следмен , , Влязохмеведна стая къдетомиизваждатвсичко отджобовете записватми

, , , , данните събличатме гол каратмедасе наведа задамипогледнат задника ими ! дадохадаоблеканякакви старивоеннидрешки

, Оттазиприемнастаичка севлизадиректновареста номенвероятно саме , , , водилипърво при следовател защото помня че след товапак минахмепрез

" ". , – "коридораиспряхмепредеднаврата със шпионка Пак командватимебутат С "! 10лице къмстената Следмалко вратата се отваряи тръгвамеподълъг около

, – . " " ,метра тъмен коридор тунел Този тунел всъщностевътрешен коридор . , разделящарестантските килиинадваблока На краяна тъмния коридор пак през

, " ". -такава врата сшпионка влизамев следствения арест на ДС Арестъте нанай , , , горнияетажнасградата като в същата сграда надолните етажи еичетвърто

.районно управлениенаМВР 35, , 1,40 2,50 , - Килиитебяха сразмери около на метра катопо голяматачастот пода

, еповдигната катонар на койтоимадвадушекаи самодоврататаимасвободно 50 ., мястооколо см където стои кофа за тоалетнинуждиипластмасовадамаджана

. , . за вода До тоалетнаниизкарват за поминутка само сутринивечер Вкилиите през , , деня серазрешавадасележи самодвачаса следобед когатонадзирателите

: – " ", , – " ". . извикат Легай иследоколо час Ставай Часовнициняма Можешда седиш , или стоиш новреметоминаваизключителнобавноибързо теналяга умораи

, , !изтощение аследнеколкодни и глад " " Хранатабеше за неработещизатворници и седокарвашеотЦентралния

. - , , - , затвор Горе долу след седмицаогладнявашяко а следдве три започвадасе , . чувства исилна скомина в зъбитеи венците порадилипсатанавитамини Който

, , , – имапари следователятможедаразреши ако сие признал всичко дамусе купува

9

Page 10: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

. ималкодопълнителнахрана Презден 5 , ниизвеждаха запо минути на " " , ,разходка напокрива койтобепокрит с ламаринаиограденсъс стенаимрежа

- .така че севиждаха самопокривите на неколкопо високи сгради 7- . В ма килиябяхмеседно турчеотПопово Тяхната групаебила задържана

. - , .крайПирот По късновкарахапринас идругомомчеотДупница и той забегство 35, , , Килиитебяха като винаги почти всичкибяха пълни коетоличешепосветещите

, . , малкипрозорчета над килийните врати Ав килиите в които няманикой крушката !не светеше

, " "1. ,Прекарахединмесецвследствения арестнаДС на Развигор Попринцип - условията вбългарските следствениарестибяхамногократнопо лошиотколкото в

, , , !затвора но всепак сравнителноцивилизовани в сравнение спредишни години ( , , ,Но няма сравнение примерно със следствените арести в тогавашнаЮгославия

. ,където на арестантите всяка седмица се разрешава свиждане и храна А у нас , , , следствените все едно са живи погребани в продължение на месеци а некои и

. , , , години Нито свиждане нито вест от близките а за храна от вкъщи да не . , , говорим Така че както по отношение следствените арести така и във всичко

, – - , , – -друго колкото по добре бе вЮгославия в сравнение с България още по , - , ! " ", добре бе по на запад в сравнение сЮгославия Тази градация съществува и

, , . !)днес и всеки който пътува на запад ще я усети Но вината за това не е в нас , : Повремена това следствиевДС навъпросана следователя Съжалявамлии

, , – , сбъркалли съм чесъмтръгналдабягампрез границата отговарях че съм , – ! — " сбъркали съжалявам задаполучапомалкаприсъда Съжалявашчеса те "! – , ! хванали Допълвашемеследователят защотобешеочевидно

, , - Можедасе каже чеимах късмет защото само година двепредимоето , . . 68 , , – 15 ! бегство т е до година присъдите за бегство сабили до години затвор Тогава

, " ", 5 . есмененстарият наказателнен кодекс и за бегство вече даваха самодо години , . . 18 , , Бяхнепълнолетен т е небяхнавършил години и затова следприключване

" " на следствиетощяхадаме карат по етапенред до затвора за непълнолетни в . , , Бойчиновци Сарестантска катафалка безпрозорци меоткарахадостарата

. , Централна гара Там заедносдруги затворницииарестанти пренощувах на голия , " " , , , под в етапното на гарата като хлеба детомидадоха запътуването мипослужи

!за възглавница 10- , , Когатона тиМай тръгнах към границата горатав трънско ощенебе се

, - , разлистила понежесмепо нависоко а когато с влакапреминавахмепрез , 10- , . искърскотодефиле около тиюни отдавна вечебелятои горатабе зелена И

, , понежесъмизрасъл средприродата заради тази пропуснатапролет мистана ! , , тъжно Акогато стигнахмеБойчиновциивлакът забавил ход преминавашепокрай

, – , , – затвора от виданависоките оградисбодлива тел ивнушителните вишки по , – , внушителни иот тезивъвфилмите за концлагерите мипотекоха сълзи които с

, мъка сеопитвахдаскривамот конвоиращите нимилиционери понежебях с ! белезници

, , Първоначалнонинастаниха заоколо седмицавприемната която ( ) . представлявашестая свойнишки затворнически легла Ветапното вСофияипо

, " " .пътя вечемибяха разказали занекоиот порядките вБойчиновския затвор

10

Page 11: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Управата сибешеупълномощила , - -измежду затворниците по големиипо , , безскруполнимомчета коитодасаотговорници счервенилентинаръце ис групи

, . помощнициоколо себеси биеха когото сиискат ВБойчиновци сеизтърпяваха 18 , 18, .присъдидо годишнавъзраст анавършилите ги премествахавдругите затвори

" ", , 20 . Но отговорниците гидържеха там донавършванена г , , , Така отговорникътна приемната единденотключванащаврата нахлътва с

( ),тайфата сии зарадинякаква ужизчезналамуцигара апушенетобе забранено . ,започнадабиенаред Накарахаедномомчедасенаведеи го удариха през кръста

, , ! " " , с дебела груба дървена патерица За ритуала спатерицата вечемибяха , , .разказалиощевСофия анаменмисевидядостаабсурдно ноеточебешефакт

Менмеотговорникамеудариизненадващосюмрук в стомахаимиизкараха , : – " ?", , въздуха имепита Ударили тенякой ааз чак катоможахдасипоемамалко

, : – " "!въздух отговорих Не , Припостъпванетони вБойчиновци нираздадохаизключителномръсни

, ! , затворническидрехи явноникога непрани От тях веднага хванахекзема от която , . - , , сеотървахпостепенно чак следнеколко години По късно се убедих че това с

, , непранитедрехи небешенормалната практика по затворите ноеточеимашеи . такива случаи

, , Следдесетинадни прекаранив приемната меразпределихав кухнята Там , " ", ощепървияден заместник готвачаи отряднияпредседател биха смаркуч

, , , , – ,останалитемомчета работещи там затова че той заместник готвача !? предишната вечербил забравилдаизключиединелектрически казан Менме

, ! , – , 65 пропуснаха катонов А главният готвач възрастен около годишен затворник от ( , ), Монтана доколкото помня беше за убийство бешекротък ивъобщенесе

.намесваше , Следтози случайобаче далиповнушениенаадминистрациятаилипросто за

, , сплашване същитедвама спомощтанаощенеколкоот битите преди това , – , , , момчета надвапътибихаимен сюмруци безникакъв повод катоотединот

, ( ), юмручните удари получих аритмия нарушаванеритъманасърцето която спрях , . , трудно след часове Аритмиябях получавалипреди това тане сепритесних

.много " ", , , , Заместник готвача със сини хищниочи катона тигър бешеотПлевен а " " , , отрядния председател на кухнята с червеналента бешеотГараПиринимисля

! че се казвашеАсен , , Доделотомиоставашеседмица затова гледахданереагирам заданедам

, , поводдамесъдяти за криминалнопрестъпление носи казах чеакомеосъдятна , , , затвор при тези условия щетрябва задължителнода се отбранявам ако трябваи с

! , нападение Подобноповедениеникак немибешепохарахтера но тези правила , . . налагашеадминистрациятана затворавБойчиновци по т н съветска

" " макаренковска система " " за превъзпитание намалолетниинепълнолетни , , – , , , затворници при която децатаилимладежите затворници себият еднидруги а

! управата задкулиснодирижиравсичко , , ,Заделотоми мезакарахапоетапенреддоПерник аот тамсъс закритаУазка

, - ,безда зная къдеме карат сеозовахв съседнотони селоФилиповци Трънско

11

Page 12: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

къдетов киносалонабяхаподготвили " ", , – "публиченпроцес идаже обществен ", – ! обвинтел местенпартиен секретар

, Можеби порадилипсатанаобвинителни аргументиипорадиприсъствиетона , – , 8 – . многото хора катонепълнолетен меосъдиха на месеца условно Върнахаме

. пак поетапенреддоБойчиновциина следеващияденмеосвободиха Така се , , , отървах самосдвамесецаиполовина прекаранивареста и затвора нои за

! момент не съмпомислялдасеотказвамот идеятаицелта си Въпроснанедълго , - !времебешеданаправя следващ по решителенопит

– 1971 .Второбегство г 1971 ., Две олющени снимки от пролетта на г

. неколко дни преди второто бегство 70- 71- , Остатъкаот та годинаиначалотона ва минахав

. безуспешно търсененавъзможностидасеподготвяподобре За , , -съжаление ненамерихначиндаосигуря нито по добри

, , , -възможности нито повечеинформация нитопари за следващпо ! успешенопит

71- , Предстоешеесентана ва годинадавлизамв казармата но , нямахникакво намерение нитоданося червена петолъчка на

, челото си нитода служа завъоръженаохранана ! комунистическата система

, : – Еднасутринна селодойдемилиционер с призовка утредасе ! , явявМВРТрън Незнаех за каквомевикат но понеженебях

(подстриган според тогавашните партийни норми виж ), , снимките решихда тръгвам за границата защото нежелаех

, за пореденпътмилиционеритедасе гаврят смен понеже , преди този случай двапътимебяха задържалина улицатаи

, – ,местригаханасила веднъжвСофияивторияпътвБрезник ! асъмбилсвидетелна такива случаиисдругимомчета

, Нямахникаква готовностда тръгнаведнага затова отидох доС " ", офиядасивзема заплататаот Софстрой където

. . 60 ,работех катоел монтажник Новместо очакваните лева 30! – .получих Многомалко за каквато идаеподготовка , , Вечерта кактоипредипървияопит забегство сеотбих в

. , СофияпримоябратовчедПламен Самонанего казах че . , тръгвам за границата Тойнашега илисериозно ми

( ,предложида ставаме горяни въоръжени групи , 50-съпротивлявали сена комунизма вначалотона те

12

Page 13: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

)! , години Отговорихму че товащее , лудост понежепри техниката с която , , – ! разполагат комунистите аниенямаменищо многобързощениизтребят

, !Такамислехи казах тогава но скорощяхдапроменямнението си , ( ), ,ОтСофиядоселосеприбрах къмполунощ савтобус миньорката в същияден

, , в койтомивръчихапризовката ибезда се отбивамвнас продължихнапрекопрез , . , планините къмсръбската граница Планнямах просто трябвашедамина

, , – , границата идасепридвижвампрезЮгославия нариски на късмет пеш на , – . автостопи с товарнивлакове доАвстрия илиИталия Аединственото на което , , ! разчитах бе черазбирах сръбски

, , ! Границатапреминавах ипървия ивтория път задвадни Първата нощсе . придвижвахдо къдетомогада стигнав тъмното Чакахда серазсъмнеи тръгвах

. , - , отново Презденя сепридвижвах през гъсталаците по близодо границата и , вечерта тръгвах внимателнои нариск! , 1970 - 71- , Тогава ва година ощенебяха

. , . .започналиизгражданетонависоката оградаотбодлива тел сел сигнализация т н " ", , . кльон и границатабешесамоеднаразораналеха широканеколкометра , , , .Преминахяоколополунощ насъщотомясто кактои първияпът северноот с

. , Врабча Доизвестна степенпадинатаниз която се спусках в сръбско мибепозната , -отпървия опит доколкото в тъмнотовиждах само силуетитенанай близките

. , , дървета Вървейки почтиопипом минахпокрайеднамахаличка къдетоме , . , посрещнаха слай глутница кучета Поукротих ги тихоипродължих но стана

, , абсолютно тъмноиповеченеможешедасевърви а трябвашеидапочина нобеше . .мокронавсякъде Вървях като сеориентирах самопонаклонанаместността , Минахпрезеднадървена портичка нанякакъвдворисе сетих таяоткачих ия

, , . занесохна петдесетинаметра и тамвърху неяпоспах докато серазвидели Рано , , сутринта стигнахреката коятоме заблудипървияпът но сегане тръгнахпочерния

, . пътпокрайнея а самоя пресекохи тръгнахнапрекопрезпланината Задбилото , , излязох надруг черенпът койтоминава повисокоплато някъдеизточноот

, – ,Погановскияманастир иследнеколкочаса слязох нашосетоЦариброд Пирот , . , ,мисляче наразклона за селоЖелюша Апреди това хвърлих работнитедрехи

- , .които бяхоблекълвърхупо официалните заданесеизцапат , :Занеколкочаса стигнахпешаПирот катопошосетоимахеднопремеждие

, Срещнамемилиционерсмотоциклет амалко след товаме задминаи спряпред . , , меннадвадесетинаметра Гледашеме ноазбяхдобреоблечен продължавахда

! ,си вървя спокойноисипридавахнапълнобезгриженвид Поогледамемалко ! запалимотораиси замина

(" ", Динаринямахисеопитахдапродамнеколкотоесенции мирис кактоим ), . , казваха сърбите коитоносех Ужсе търселивСърбия но продавачкитев един , , , !магазин на главната улицавПирот ми ги купиха само задаминаправят услуга

, 7 , Носехи туристическа кама коятонабързопродадох за динара наеднидецана . улицата

15 , 2 , – Такасоколо динаравджоба коетоправешеоколо лева намерих , , -автогарата купих сибилет заавтобусадоНишивечертабяхвече там но запо

, !нататък паринямах

13

Page 14: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , , Потъмно излязохотНиш пеша по . , посока наБелград Мисля чена табелата : вНишпишеше " 200 "Београд км . , Вървях неколко километра нонощно ходене

. , пешпо главенпът небешеникак удачно Неможехдаопитамавтостоп защото в , тъмното севиждаха самофаровете наидващите коли инеможешеда серазбере

. ! , каква колаидва Такаможехдастопираммилиционерска кола Също ако ходя , ,продължителновреме щенаправя впечатлениенаевентуалнапатрулна кола

, !защотонормаленчовекнебиседвижелдесетки километрипеш нощновреме , ! Неможехидалегнаили седнадапочивам крайпътя защотобевалялдъжд За

, . , тези нещамислех докато ходехпокрайасвалта Тогава чухлокомотивни свирки но , - от къмдругата странанаНишисипомислих чещеепо добредаопитамс

, , . товарните влакове отколкотода клечадосутринта прикрит крайпътя Но , трябвашеда се върнаобратнопрезцентъранаНиш защотонаизлизанеот града

, ! минах помостнадНишава адругмост в страниедвалиимаше , , , , Върнах сеобратно инаеднаулица посреднощ въввечебезлюдния град за

" - " ,беля се спряхпредедна витрина срадиоприемниции уоки токи радиостанции . ,понежебяхлюбителрадиотехник Можеби с това съмпривлякълвниманието

, " " , можебине норазбрахче съмнадценил слободията вЮгославия когатодвама ! милиционериме засекохана следващотоплощадче Поискахамилична карта иаз

. имдадохбългарския силиченпаспорт Единия го прегледаичетейки печата с , дататанаадреснатамирегистрация помисличе товае граниченпечат имивърна

, . : –паспорта катомислешече съмминаллегално границата Попитамеобаче " ?"Имашлипари , – , , , – , !иаз бездапомисля казах немам коетобешефатална грешка

, .Отведохамевмилициятаимеоставиха придежурниуя до сутринта . ,Утреденмевкарахав стаяпридвамаследователи Разказах имнасръбски

, какъвмиеслучая и за къдесъмтръгнал иединия възкликна съчувствено: – " ! ?" : – " Григоре Каквода теправим Иси говорехапомеждуси Сега съдиятаще го

10 ! ! ,осъдина дена затвор Нямапарида сиплати затвора Адамуспремнекоя кола , !" да го закарадо границата щеискат пари

, -Накраямидадоханякакъвлистимиобяснихадаотидаприсъдията наеди , !? , , коя си улица задаминапишеприсъдата Намерих съдията дадохмулиста който

, , небяхипогледнал идокато той в неговия кабинет пишеприсъдата в коридора . : – “ , ”!разговарямесъс служителките Едната вика Горкатамумайка сега се тревожи

, Имесъветвахадаидана гарата да се качананекойвлак идасе крияот ! : – “ кондукторите Събраха помеждусималко париими казват Тези паринямада ти

, ”! стигнат забилет но поне за хлебдаимаш , " " : , Излезе съдията подадеми присъдата и каза Сегаидинакъдеискаш носе

, ! пазиотмилицията дане те хванат пак , Отидохна гарата видяхнабързо когаимавлак ипонежеимашедоста

, милиционериищяхадамепознаят защотомногоот тяхмебяхавиделисутринта в , , сградатанаМилицията веднагаизлязохи тръгнах къмтоварната частна гарата да

. , видя как е там Нои тамимашемилиционери ааз синямах никаква представа за , ! реданаедна товарна гара защотов трънсконямавлак Затова сеотдалечихв , . една градинка купих си списание замаскировка иседнахнаеднапейка

14

Page 15: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

,Ужкриех със списаниетолицето си , носледоколо час дотичаха запъхтени : – " , ? двамата следователиивикат Къдесибе цялден те търсиме Началникащени

!" . оволни заради тебе Отведохамепак вмилицията Таммепребъркахаиме : – " ?" , , ,попитаха Откъдеса тези пари Казахим чесами гидалижените в съда но те

, : – " явнонемиповярвахаиединия следовател казаиронично Заради сините очи са ”. ти гидали

" ". 10 ,Озовах сев Нишкияобщински затвор Прочетохамиприсъда за дни затвор , , . ,вероятноот листа койтомидаде съдията защото не го бяхпогледнал Нотова

! веченямашезначение

!Така започна затворническатамиодисея Внишкия общински затворизтърпявахаприсъдиосъденитепобързата

, , 3 . процедура задребнипрестъпления сприсъдидо месеца Презденя гиизвеждаха . наработа иазобикновенооставах сам Оглеждахипробахна здравинарешетките , , на прозорцитена коридора които гледаха къмдворанаединадвокат но сигурноне

, , съмбилпървия защотопрез този затвор саминалидостабългари неуспели ! , бегълци катомен Немеизкарваха наработа понежевечебяхаималидоста

, .случаинаопити забегстванадругибългари и то съвсемнаскоро , , ,ВизточнаСърбия не зная откогаи по каквапричина викаха навсекибългарин " "! , , !Братко Така сеобръщахаи къммен както затворниците такаинадзирателите , , Знаехипредполагах каквомечака акомевърнатпак вБългария но задесетте

. , денанеможахнищоспасителнодаизмисля Последнатанощ предидамевръщат , заБългария написах спирончевърхупоцинкованаталамаринана преминаващ

– : “покрайлеглотомивентилационенотдушник отмазетата нагоре Тази нощ е решаваща”! , , Бяхрешил когатоостаналите заспят запоследнодаопитамда

, , изкъртя некояотрешетките в коридора защото тенебяха зазидани ациментирани . .вдупки във вътрешната стена Ноитози път силите немистигнахада гиизкъртя

, , , , Така надесетияден сбелезници въввлака доЦарибродме конвоирасамоедин , , милиционер нонямахреалнавъзможност забегство а самоизхвърлих от

, , .джобовете си останалитемипарии компаса зада синамалянеприятноститевДС . НаследващияденмевърнахавБългария

, , , , , Там някакъвофицер можебиполковник меудряшеириташе изатова че съм , , " " , имал голяма коса и сръчнамашинка за стрижене минаправи път или кръст през

! , , главата Пренощувах в умивалнята на заставата вКалотина наедна табуретка с , вързани сбелезнициръцена гърба а граничарите сеизреждаханапрозорчетода

" " ( )! видятдокарания диверсант Такашепнехапомеждуси , , , , Презнощта задапиявода сипрехвърлихръцетесбелезниците отпред през

, . краката и такаможахдаотвия крананачешмата След коетопак по същияначин ги . върнах отзад

, , " " "!Следвашеарестав граничнотоуправление вДрагоман ипак в ДС София , Неколкоднибях самв килията послевкарахаедин германецс големи

! , бакембардииосанка наБарон Наследващияден когато гообръснахаи , ! подстригахапо социалистически иотБарона вече нямашеиследа Тогава знаех

15

Page 16: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, самонеколконемскидуми но соще десетинаобщоизвестнимеждународни , . , думии термини успявахмемалкодасеразбираме Оказа се че Курт Май Вальт е

, . собственик на колбасарскомагазинчев западенБерлин в коетоиработел Още : " , – (106)". помняадресаму ЩиглетцерДам хунданд зекс Залюбили се с

, източногерманка ирешилдаяизмъкне принего в западенБерлин презБългария и , , ! Югославия в скривалищев колата си но ги хванали

– " , ", – !Сега моямагазинщефалира каза той , .По късно не го видяхв затвораинезная каквое станалоснего , Веднъжилидвапътиседмично надзирателитеминаваха по килиите седна

. ,кошница книги идаваха поедна книга за четене Имашенеколко книги инанемски , , " " имоясъкилийник написа с клечка в началото на книгата невидимо писмодо

, ú , своята любима ипосле подвикна внимателноотпрозорчето следващияпътда ! , , , вземе книга Така след седмица когатопакминаха с книгите Куртполучиотговор

! иразцелува страницата с тайното писмо , , Вкилиителетновреме поради горещината порадилипсатанапроветрениеи

, . от смрадана тоалетната кофа бешемного задушно Затова германецачесто се : принуждавашедавика

– " , ! !" ( , ! !) Луфт луфт Нихт луфт Въздух въздух Нямавъздух , , Когатодойдохада гоизведатна разпит и кактобешередът отварят със силно

, , , : – “ á ?”трясване големоторезе дълго колкотоеширока вратата и го питат тихо Н ме ( ?) – " ", – . ,Име Майвальт отговоритой Номилиционеритенеразбрахадалиесъщия

, , спогледаха се удариха вратата пошушукаха отвънипакотварят със същия : – ? – " ", , , въпрос Наме Майвальт отговорипак германеца и тепак удариха вратата и , , , , : – ? отновошу шу шу отвън ипакотварят ипитат Наме Защото само тазидума . , ! знаеха Този път германецаси казапълнотоиме и гоизведоха

, , , Засебеси мога твърдода кажа ченикогаи приникаквиобстоятелства немие минавалопрез умa, ! , дасеоткажаот стремежасидаизбягамна запад Затова върху

, плексигласовото таблосправилника завътрешнияред с телчеотчупеноот , , , – :метлата коятонидаваха заеднаминута сутрин задапометем килията написах

" , !"ПЪТЯТ Е НАЧЕРТАН ЦЕЛТА Е ЯСНА , с коетоиронизирах иизвестния ! тогава комунистическилозунг

, . 1, , Итозипът следствиетовДС наул Развигор траяединмесец име 7- . , -преместиха в моотделениенаСофийския централен затвор Седмо кактопо

, , късноразбрах епрочутонаказателноотделение къдетоизолират осъдените на , , ! смърт наказаните с карцер иполитическите затворници Политическитедържаха

, в седмо докато имизлезеокончателната присъдаипосле ги превеждахавСтара , , , Загора ноизвестна част по съображения заизолиране оставяхав седмоили ги

.пръскахаиподругите затвори , Повреметона комунизманепризнаваха официално чеимаполитически

, " "! затворници но осъдени за престъпления противНРБ Абегълците през граница ( 1968 .), "след г се водеха авантюристи", ив затворите гидържехапри

!криминалните 5 - 6 , . , Вкилията в седмобяхме души всичките забегство Спомнямси чеедноот

, , момчетатабешеотДупница иединслучай при който по случайностмисеразмина

16

Page 17: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

! : много якбой Аслучаятбе такъв В ,съседнатани килия имашеизолирани . . " ", , , т н запечатка иотнашата килия с канап с тежестнакрая се опитвахадаим

. подадатцигарипрез прозореца Нопонежемеждудватапрозорецаимаше , , ,ламаринена водосточна тръба при залюляването задастигнедодругияпрозорец

. ,тежестта често се удряшев тръбатаи тропаше Следнеколкоподобниопита " ", , милиционеритеили старшините кактоим казвахмев затвора отворихавнезапно

, , , врататана килиятани ав тозимомент аз на свойред бяхнарешетките на , ! прозореца опитвайкидапрехвърля пратката Отведохамевпразна килия ипърво

? – " ", – , ,мепитахаоткъдесъм Имашкъсмет казаединиямилиционер като им казах ! , . ,че съмот трънско Инаистина тамнесешегуваха От килията чувахмевсекиден

, как свистят иплющятпалките в коридораиливдруги килии а тогава палките на " " " ", народнатамилиция бяха телескопични изваждаха се като старитеантенина

, , !колите ина краяимахаоловна пръчка с топче покрити с гума

– Петоотделение дърводелната иразказът залагера крайЛовеч

Вседмостоях самодокатополучаобвинителния акт имепреместихавпето . отделениенаСЦЗ Петоишестоотделения заемахадвете тавански крилана

. - , , затвора Имахапредимството че санай високо ичепрозорцитебяханиско на , , , нивото наочите като внормални стаи исевиждаше известна частотСофия на

. , западот затвора В килиите надругитеотделения прозорцитебяхамного високо и . , севиждашенаистина само късче небе Заданадникнешпрез тях трябвада

, , подскочиш дасе хванешзаръбанапрозорецаидасенаберешнамускули аида !не тевидинадзирател , Освен това на всички килии от источната странана

, , , затвора в какватобях първоначално прозорцитебяха закрити сламарина зада ! няманикаква видимост

, 20Впърватами килия в петоотделение повечетобяхме забегствоипод , . годишнавъзраст и понеполовината ниразговорибяхана такава тема Именатана

, , , Триест НоваГорица СнежанаиМарибор намиращисена границатамежду , , !Югославия ИталияиАвстрия се споменаваха често

, , - !Въввтората килия в коятомепреместиха срещнахощепо интересни хора " ", , 32 Единият беше Душата криминален сблаг характер изкаралдо тогава години

, 7, 9- 44- . - , , затвор от които преди ти та г Нопо важенбедругият човек отГараПирин но . иметомунесъмзапомнил Тойебиллагерист визвестната сегаЛовешка кариера

! иниразказваше запреживяното там – , – , – , Не гослушай подшушнамидруг тойнееполитически ае за кражбана

!цимент ! Нозаменбеважно това коеторазказвашеи коетонаучавах запървипът , : Тук пиша това което съм запомнил – " , Вкарват ни през портала и гледаме група лагеристи с нови току що

. , , –отсечени тояги Ппомислих че са ходили на разходка до гората и са ги отсекли , разказвашебившиятлагерист – , , но като ни почнаха с тоягите къде кого стигнат и

, !" с бой ни гониха чак до бараките

17

Page 18: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Абиячите сабили криминални , , рецидивисти и те лагеристи но , – ! назначениот управата забригадири убийци Лагеристите вЛовеч сабили

. - , – , криминалниилинабедени за такива Най известенбияч отлагеристите убийци е á . , . билциганинаШ хо КогатобяхвСофийския затвор и тойбеше там Колко

! , – . лагеристие убилнесе знаеше Навидбеживаотрепка направодрипа Тойне ,излизашеот затвора задане го убият и когатомусвършвапореднатаприсъда

веднагаизвършвашенякакводребнопрестъплениеиощесъщияден го връщахав , , ! затвора където заблагодарност власттамупазешемизернияживот

, Зверските убийства саизвършвани несамоот назначенителагеристи те са , - ! ,били самопомощници нонай вечеотнадзирателите Единот тяхебилВутов , , 71 - 73 ! който бенадзирателивКремиковския затвор когатобях там година Занего

, бившилагеристи казваха че стъпвалвърху гърбаналагеристите исдръжкаот ( ), ! кирка сап разбивал главата напореднатажертва Убийства саизвършвалии

, – ! самитеначалнициналагера дориустановилицялритуал , , Задруг надзирателвлагера руснакаКовальов който същобешеслед товав

, ( ) ! Кремиковци кротък човек не съмчулинемогада кажанищолошо , Утрепанитебилислаганив чувалии когатосе събератповече ги каралис

, , , , камиондоБелене наостровМагарец фактически за хрананасвинете защото ги , , ,заравяли символични иливъобщене ги заравяли назначените за гробари

! лагеристи - , Запо голяма гавра надзирателите започналидараздават сутрин чувалитена

, , , набелязаните заденяжертви даси гиносят самидо кариерата и се знаело ясно че , , ! комутодадатчуваласутрин вечертаще годонесат в него убит

, , Подумитенамоясъкилийник тозилагеребил закрит след катоединлагерист , успялдаизбягаотлагераида стигнедоЮгославия аюгославяните го предалина

! , " " ООН Други казваха че комунистически големецизпратил за превъзпитание сина , ! си влагераи тамнабързо го убили та затоварешилида затворятлагера Можеби

, !? идвете версииса верни аможеидасалегенди , Акакво ебилосъстоянието навъпроснияизбягаллагерист тадаима такъв

, : силенефектна запад можедаседобиепредстава от следното – " , , .В лагера нито имаш време нито възможност да се събличаш или къпеш

, Затова като закриха лагера и стигнах в къщи трябваше да ми разпорят , ! , панталона за да може да се отлепи от краката ми От ударите с тояги а и от

, ,пръскащите се остри парченца отчупени камъчета краката се разраняват ! постепенно отичат и се залепват плътно за панталона В бараките лежехме на

, . , . дървени рафтове на два етажа Вечер лягаш като труп и сутрин ставаш Не си , !" гледаш нито крака нито ръце

, Работатаналагериститеебилада къртят данатрошват ида товарят сръце . камънитевъв вагони Лагериститее трябвало заединчасданатоварят влакова

, ! композиция апрезцялото време гибиели с тояги , , Това съм запомнил от този бивш лагерист но разказът му бе

!преломен за мен " " :Етоиедин партиендокумент по темата заловешкиялагер

И Н Ф О Р М А Ц И Я

18

Page 19: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

за резултата от проверката на режима в трудовата група край Ловеч

Преди известно време в ЦК на Партията се получиха сигнали за наличието на .много тжък режим и груби извращения в трудовата група край Ловеч

, : , По решение на Секретариата на ЦК комисия в състав Борис Велчев Апостол , , , Колчев Никола Ангелов и Съботин Генов извърши проверка която потвърди че

.сигналите са верни Една предварителна бележка

( 10. VIII. 1961 . “ - ”) Трудовата група до год трудово възпитателно общежитие е създадена веднага след разформирането на трудововъзпитателните общежития

, 1959 .в страната през г , Писмено решение за това няма но на ръководството на МВР е възложено да

. организира такава група А правилник за режима в лагера има едва от месец . ., .февруари т г след получаване на сигналите в ЦК

- –В нея е трябвало да се изолират от обществото най опасни престъпници , , , ., , крадци мошеници пияници развратници и пр мъже и жени с много

, , престъпления и присъди лежали не един път в затвори и лагери с една дума , , непоправими нетрудови елементи които се изпращат без срок и без присъда за

, - .поправяне при най тежък режим ( 170 , ) От създаването на групата от души докарани от ТВО Белене през нея са

1200 . 810 минали над души От тях са пуснати на свобода като неправилно , 150 223 31 задържани души са умрели и мъже и жени се намираха в лагерите край

. , , . Ловеч и с Скравена Ботевградско по време на проверката - Какво по конкретно констатирахме

:За режима , , В трудовата група в продължение на повече от две години до момента на

, - .получените в ЦК сигнали е съществувал най тежък режим)а , , , задържаните разпределени в звена бригади и чети са работили главно на

, / , каменни кариери при извънредно висока трудова норма примерно на един – 15 11 /, човекоден начукване и превозване на вагонетки или кубика камъни която .постоянно е повишавана

, -Това е налагало да се работи без работно време почти без почивка и при най , , . . , голямо напрежение като постоянно се тича т е При работен режим непосилен

.даже за хора изключително здрави физически/ б - .другият най съществен белег на тежкия режим е бил физическото насилие

- 10 – 15 , Всеки новодошел в групата е получавал най малко удара с гума пръчка , „ “.или тояга с оглед бързо да се аклиматизира

, ( ), Всеки който работел бавно независимо от причините или не изпълнява „ “ , , , нормата си също е подлаган на бой с пръчки и тояги в процеса на работа и

.след това , .Особено жестока е била разправата с онези които са правили опит за бягство

, Изобщо боят е бил единственото средство за респектиране и принуждаване на . въдворените да работят

1961 , До средата на година боят е нанасян от служителите на МВР включително и , .от началника на групата майор Гогов

19

Page 20: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

След това физическата разправа с въдворените е възложена на звеневите , , и бригадните излъчени от тяхната среда които със старание стигащо до садизъм

.са изпълнявали тази своя единствена задача/в : , въдворените са живеели при крайно мизерни условия слаба храна лоши

, , ...помещения без медицинска помощ без контакт със своите близки ( )централен партиен архив

. , Дойдевреме заделотоми Закарахамепак в килиите наМВРПерник ина , . , 71 , , следващияден в съда Билоеавгуст година защото съдиятамичестити чена , 19 , 19 . : – " следващияден август навършвах години Катомепопитаха Признавашли

", : – " , – се за виновен отговорих Пред закона да , , – нопредсъвестта си не"! Осъдиха 3 6 ; , мена годинии месеца добавиха условнатамиприсъдаотпървотобегство и

, 4 2 ! , 19 ,определихаобщаприсъда от годинии месеца Тогава на годишнавъзраст , 40 ! , четрите години мисевиждаха като Затоваведнага се настроих в никакъв

, : – !случайданеизлежавамтазиприсъда което значи Бегство от затвораилисмърт , . Петоотделение работехмевдърводелната Тамсепроизвеждаха

. канцеларскибюраилегла Ощепървитеднимипосочихана коя гредаеобесен , ! " ", - НиколаПетков но тогаване знаех койе той Ана карето по стари затворници

, ! показвахаедновисокодърво коетобилопосаденоотАлександърСтамболийски " " ( ), Започнахработав кройчици машиннияцех катонеколкоднипомагахна

, различнимашини и скоромеоставихадаработя самнаеднаверигопробивна , . машина с която сеправехаправоъгълнидупки вдървенидетайли Работатане

, , , - ,беше тежка иакобях осъден занякакво престъпление което повечеилипо малко , " ". , оправдаваше такаваприсъда щяхдасия излежа Азобаче неприемахдаживея

, , в комунистическаБългария която считах за затвор камолида кротувам годинив , , !затвора само затова чеискахданапусна страната

, ! :Наскороследприсъдата бях вече скроилплан забегствоот затвора Ето как . Машинатана коятоработехбедостенатанацеха Измежду тухлитена немазаната

, ! стена се виждашевъншния зидна затвора наразстояниенеколкометра Този , , !факт естествено менакарадапомисля за възможностадасепрокопае тунел

: , Работатаможешедасемаскира по следния начин Крайвсякамашина на която се - , , обработват по дребнидетайли бешескована примитивнамаса заподрежданена

. детайлите Някои заворници себяхаизхитрилиибяхаобковалиотстранимасата , , съсшперплат така чеможеханезабелязанодаподремнатподнея когато няма

. , , работа Набързо сковах иаз свойшкаф ноопряндостенатанацеха сцелда служи ! , , за прикритие на капакана тунела Подабеше застлан спавета имислех под

, " " , , прикритието нашкафа даизвадяедно каре отпаветата даскова капак да , , , подредяпаветатавърху капака така че когатоепоставеннамястото си исе

, ! , поръсисмалкодърводелски трици въобщеданеличи Така капака спаветата , , можешедасеотместиида се копае а при сигнал да се поставинамястоидасе , . ,маскира сдърводелските трици каквито имашевизобилие Триции талаш

постоянно се изнасяхаотцеха ипокрай тяхможешеевентуалнодасеизнася и , ( изкопаната пръст идасемаскира някъдевдвора Нотоваедвалищешедае

). , възможно Ясномибеше чеидеята еюношескаи вероятността за успехе

20

Page 21: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, незначителна нонеисках да се примирявамиподчинявамнаотредената , ! миот престъпнатавласт съдба

, , Точнопо товавременаучих чеонезиот нашетоотделение коитоне санужнив , " " . производството щелида ги превеждат за кремиковския затвор Бяхподочул

, какви са условията вКремиковции знаех че повечето затворническибригади , , - . работятизвънлагера в завода иреших чеот тамщеедостапо леснодасеизбяга

, , Затоваиаз започнах кактонеколкодушиотдавнаправеха данеработя както . , трябва Цивилните началницинацехамеувещавахадаработя понежедотогава

, , , бяхадоволниотмен но катомина седмица получих известие чемепревеждат за . Кремиковци

, , ,Вдругатачастнадърводелната вшестоотделение излежавашеприсъда , , , . същозабегство Свилен от селоГлоговица Трънско Междудветедърводелни

. нямашепреградаиможехмедасевиждаме Тойвечебешеизкаралнеколко години , , . в затвора затовадоколкотоможеше мипомагашеимесъветваше

– " "Софийски затвор обект Рудина , , – "Такасенаричашеофициално кремиковският затвор или затворнически

". , 71 , 26- ( 16-лагер Таммепреместиха Ноември година вновосформираната та или?) . , та бригада Вноватабригадапочти всичкибяхмебегълципрез граница затована

7 , , работаниизвеждаха милиционери с кучета и савтобусни карахадоновостроящ . , сецехв завода Тамсеспускахмепрезеднадупка в тунел подцеха където

, "облицовахме тунеласнякаква изолацияи с тухлена зидария споявана с водно ". стъкло

, , ,Първитедни докатосутринни строяваха броехаи качвахававтобуса , , , вероятнонадъханиот началниците си надзирателитениблъскаха ритаха ругаеха

, . инасъскваха кучетата срещунас но постепенно се укротиха , -Бригадитев кремиковцибяха тридесетинеколко с подвадесет тридесет

, , , души катопочти всички работехав завода нонадругите бригади охранатабеот - . , един двамамилиционери Помещениятабяхабараки които се заключвахапреди

, – 19 ., , проверка вечероколо ч апрезденя доста времестоехаотворении когатое , , , ,почивенден можехмедасевиждамевсички даразговаряме и за известновреме

. дасеразхождамемеждубараките Ограденибяхмес неколкоредамрежиивисока , " ". оградаотбодлива тел с козирка

" " – , , Повечето затворницибяхав комбина подвама трима коетощерече че са . , 80%приятелиисподелят колкотоимат хранаипари Отмесечнатани заплата

, 20%, . . 20 - 30 , , отиваха за затвораилидържавата а т е около лева бяха занас но ние 5, 8, 10 15 , .получавахмесамо или лева в зависимостотрежимана който смеосъдени

, , . . 8 2Арежимътна повечетоотнас бе строг т е леванамесеципоедносвижданена , , , месеца когатоблизкитеможехаданидонесат храна плодовеи зеленчуци общо

5 .до килограма . , Азстанах комбинасПетърГригоровот кв Левски с когото сепознавахмеот

, , ! дърводелната иестествено се уговорихме заеднодабягамеот затвора , Работихмесамооколоседмицав тунелаи сеотказахаотнас защото

, !зидариятадето зидахмес водното стъкло себешеизкривилаиразместила

21

Page 22: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

26- Тогаваразтуриха табригадаи 27- , повечетоот наспреместихав ма която , . работешевСофия на строителниобекти наДС

, . , ПървоработехмевЛозенец ведна голямаидългасграда Тамвидях чедруги , , "затворнициподават скришомписманапреминаващи граждани смолба или по

", . , подразбиране даим гипуснат впощата Понежеписмата сепроверяваха аз , !почтине пишех защото заменнебеприемливода гичетатмоите подтисници

, Затоварешихиаздаизползвамслучая като надписах триплика с новогодишни ( 72- ), , картички наближаваше ра година ис треперещаръка защотонадзирателите

, , -бяха наблизо гиподадохнаединпреминаващ но той веднага гидаденанай ! , .близкия надзирател Явнонебяхпреценил човека повъншния вид

. Затова нарушениемеспряхаотработаинеизлизахдесетинадни През това временащ , . , " ",абригада започналидасъбарят стари къщив кв Левски Сухата река

, . допожарната идаразчистват терен за строежнаблокнаМВР СПешо , разговаряхме за създалото се положениеи той каза чеакоимавъзможностда

, . , , , избяга сам нямадаяпропуска Следнеколкодни моя комбина Петър избяга през , ! прозорецанаеднаотнесъборените ощекъщи докатодругите обядвали

, . ЗарадибегствотонаПетърмеизвика началникана затвора Попов Нему , : – " ! !", –казахнищо а тойнакрая каза Ниеще го хванем Приженамуще го хванем

. , , понеже тойбежененили згоден Петър не го хванахавБългария защотобеше , , запомнил точномаршрутаотСофиядо границата презТрън кактому гобях

, – ! - .описал а го хванали сърбите Но товаразбрахдостапо късно , Следкато той успядаизбяга станахмекомбина сЙорданАлександров

( ), , . Лозанов ДанчоМурука от селоКремиковци нонебяхмемногоблизки Викахме " ", . му Мурука защотобемного по стар отнас Сигурноебилна триесе инеколко

! години ( ), , . , . 10, Азповече се сближих сХристо Ицо отПерник кв ДМЗ бл исИван ( ) . , , Грозни от селоСливатаЛомско След затвора за съжаление с тяхне смесе

, - ! виждали ноостанах снай добривпечатления иотдвамата , , Товасаподробности но ги споменавамзарадиименатана хората които

, - , , уважавахи уважавам макарчемногопо късно ДанчоМурука бепрокурорски ! , , !свидетел срещумен Нотова тойнаправи от глупост подвежданотДС

Новажизненацел – , борбапротив комунизма за свободаидемокрация

, Считахчещомнехаресваминеприемам тазиполитическа система щесе , ! 71- , стремядаянапусна макарисрискове заживота си Нопрез ва година в

, , софийския затворивКремиковци постепенноразбрах че комунистическият , режименаложен счуждасилаи сеподдържаслъжи насилиеипринудителна

! изолацияот света , , , Така след катоосмислихпреживянотои чутото иособено разказанотомиза

, : Ловешкиялагер вмен сеоформиизатвърдиосновната целнаживотами "Борба , "! против комунизма за свобода и демокрация ,Иако случайноостанажив

, , като второ свое задължение смятахданапиша " Речник и граматика на нашия

22

Page 23: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

"трънски диалект ( " ", Западнобългарско наречие което с , - , –малкиразличия се говориотдвете странинацялата сръбско българска граница

, !) , , - , отДунава тадоАлбания Зажалост много многопо късноразбрах чедасе “ ”, боришпротив комунизмае всееднодасеборишс княза на света нопоне

, !диалектния речник вечее готов нонееотпечатан , Поотношениеборбата с комунизма нямахникаквиилюзии за , някакъв успех а

- , ощепо малко за" "близка свобода , нопростоя считах за своечовешко ! задължение

, Можебизащото таканибяхавъзпитали комунистите споредтогавашнитеми , . , "представи борбатанеможешедаебезоръжие Идействително до Хелзинкските

" 1975 , , споразумения от година другаформанаборба против подтисническата , !комунистическа власт почти нямаше

, , Първоначалномислехда започна сам спушкаи землянка преценявайки , , - , ! ,реалистично чещемогадаоцелея най много месец Стечениена времето

, , , обаче виждах чеимадоста хора с коитоможеда се направиинещоповече а , , ,предполагах чеимаиемигранти коитобиха севключили със своятаподготовка

. връзки и средства - ,Втакава посокаразсъждавахиразговаряхс по надежднитеприятелии колеги

, , , но виждах чебезда сеизбяга на запад за елементарнаподготовкаиекипировка е ! , ,чистаилюзиядасепостигненещореално Ана запад подготовката трябвашедае

, , или скритаотместнатавласт илиследлегалновоеннообучение дасенапусне , , !службата иекипирани тайнода се прехвърлимвБългария

" "Шпионската група Нащ , а затворническа бригада работехмевСофияиоколностите по

, . , строителство иремонти наобекти наМВРиДС ХристоУгринов единот колегите , , - , – 50затворници осъден за опит забегство тогавамного по възрастенотнас около

, , , годишен започналдасъбираиз тези обекти данни които спореднегобиха , , представлявалиинтерес за западните разузнаваня аот там и заборбатапротив

! , " " , комунизма Тойбешедоста приказливи убедителен на потайни теми инабързо . ,събралцяла групапомощници Менмепоканипоследенимепредставина групата

" ". , на полянатав средатана кремиковския лагер Тамбяха ДанчоМурукаиощедве , ( , , момчета чиитоименаотдавнанепомня Помня само чееднотобешеотШумен а

). , " " друготоотСофия Разбира се веднага се включихвъв важната дейност идаже , , симислех чевечене губимнапразно времето си в затвора авършимнещомного

! полезно , !ТогаваработехмевшколатанаДСвСимеоново бившамерикански колеж

, , Записвахменомератана колите в ипредшколата ивечер гипредавахмена . , Угринов Макарчеподумутена самияУгринов който казвашечеималроднина , ! работещтам вшколатаималоработилничка за смянаномерата на колите

, , Понежеправехмепристройка точнодо кухнятанашколата броехмеи колко , хлебаи купички киселомлеко седокарваха идаженамерихмебележка садресана

, ! , хлебозавода от койтадокарват хлеба ВПанчаревопък работихменеколкоднина ( , ),преустройствотонаеднастаравиланаМВР вероятно конфискувананавремето

23

Page 24: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

която споредУгринов сепреустройваше ! ,за таенарест Поискане наУгринов , , .начертахплан синсталациите навилата иму годадох

, ШколатанаДСвСимеоновопредставлявашеособенинтерес занас защото , , споредУгринов там сеобучават иизпращатна запад комунистически подривни

. , – , , агенти ЧестовиждахмеизразличнитеМВРобекти негри арабиидруги явно , , чужди граждани които сеобучавахавБългария замногобройните

" ", прокомунистически партизански подривни фронтове поразличните крайщана . , ,света Аединот охраняващите нимилиционери веднъжни казадапазим тишина

, , –защотов къщичките коитобяхав западната странанадворанашколата " " !?почивали възрастнируснаци , , Планирахмеоще аконекойотнас успеедаизбягаот затвора първодасе

, , -постараедадоставинаостаналите малъкфотоапарат с целдасе заснемат по ! важниобекти отшколатавСимеоновоиот затвора

, , Всичко това сегаизглежданенужнои глупаво но тогавамислехме чееважна "частот борбата между двете противостоящи си световни системи", –

, , , комунизмаидемокрацията кактони втълпявашепропагандата исерадвахме че .имамеприносв тазиборба

, " " Междудругото за тазини тайнадейност знаехамного хорав кремиковския , , затвор защотоУгриновимашеслабостда се хваличеправинещоважно ипомня

, как веднъжмепредставинадруга групанеговипознати затворници като новото !? , ! момчев групата Ивъпреки чемного хора знаеха тогава никойненииздаде

" " Пистолетът наУгринов

72- , , Лятотона ра година наближивреметоУгриновдаизлезе от затвора и , , понежениберазказвал чеималскритпистолет внякаква вилавБояна до

, паметникана скиорката серазбрахменаопределенадатада го донесеи скрие , . . ,презнощта в тоалетнатана строителния ниобект в кв Сухата река Попитах го

, ? каквощеправим акопонякаква причинанеможеда годонесе Даречемче , , неочаквано гоарестуватили сисчупи крак но тоймногократноме увери ченищо

! неможелодамусе случиищенаправи както сме се уговорили , , , Разбрах чеилинеразсъждава илиняманамерениеданаправи това което

! . ! - , обещава Такаистана Угриновне сепояви Ипо добре защотолекомислено , , , планирах заедносДанчоМурука спомощтана пистолета некоявечерда

" " , , отвлечем затворническияавтобус с който честопъти по тъмнониприбирахаот , , ! София идасенасочим към границата в посокаПетрохан АзЩяхда карам

, , , автобуса аДанчо с пистолета дадържиохраняващите нимилиционери легнали , ! , междуседалките след като гиобезоръжим Авсъщност азедвалищяхдамогада

, " " , карамавтобуса защотопреди затворабях подкарвал автобуса с койтоработеше , , !? братмиБорис самонеколкопъти по стотинаметра Дане говорим заостаналата " ", : , ! ... ,частот плана който всъщностбеше Първодействай апослемисли Такае

!когато си затворник

24

Page 25: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

А понеже сега е модерно да се наричат терористи всички , : съпротивляващи се с оръжие на някаква власт възниква въпросът не

, сме ли били и ние терористи щом мислехме за оръжие и въоръжена ? борба

! , , , , Да за съжаление и днес в интерес на силните на деня още не е , формулирана дефиниция на тероризма но това явление съвсем не е

! толкова сложно за обяснение и формулиране Едва ли подлежи на , – спор че тероризъм е всяка въоръжена борба против демократично и

, законно избрана власт управляваща на основание утвърдени , международни норми и съобразяваща се с основните човешки права и

! свободи , Не може да е тероризъм обаче въоръжената борба срещу чужда

, , окупация или против диктаторски режим който не допуска свободни , , , избори и където е забранена елементарна опозиционна политическа

, , ,дейност а за човешки права и свободи какъвто бе случаят в България ! не може и да с мечтае

, , Разбира се борбата против какъвто и да е режим и при каквито и , , да е условия не може да оправдае убийства или тормоз на невинни

, , цивилни граждани особено когато това се прави целенасочено ! – И ! именно това е тероризъм

, , ,Всичко товадобре го знаехиразбирах ноощене знаех чевсяко насилие , , – ! макарина първпоглед справедливоиоправдано водидоновонасилие Незнаех

, ! и заБожия закон чеимисълта занасилиее грях ! ПотовавремевКремиковския затвор серазпространихавъшки Приличахана

, .малки прозрачнижитни зрънцаисенатрупвахаповътрешните ръбовенадрехите , , Нозаоколо седмица сеотървах от тях катонакисвахдрехите във вода а

" " , !пренаселените дрехи изхвърлих , ,Времетоминаваше аудобенслучай забегствоотобектите на които работим

. , , "неможехдаиздебна Веднъж крайблока който строехмедопожарнатав Сухата ", . , " ". река кв Левски бяхмесДанчо Мурука Единияот надзирателитенаредидаму

, , .запалимпечката въввишката иззиданадоединияъгълнаблока откъмпожарната , . Докатопалехмепечката сдърваинафта надзирателятмръднананякъде Веднага

! , , помислихдаизползвамемомента Парцаланатопен снафта койтодържех пуснах , !на земятаибързо сиизтрих краката в него с целданемогат данипроследят с куче

, КазахнаДанчоданаправи същотои тъкмо хвърляхмепоследенпоглед даняма , – некойнаблизо повдигнахнагоре главаивиждамстаршинатада стои точнонад

, , , , нас наплочата на вторияетажнаблока ининаблядава адотогава никоганебях ! , ! го виждалдасе качва горе Бързодадох знак наДанчо ивсееднонищонеебило

, , Лошотобе чене сепазехмесамоотнадзирателите ноиотнеколкотонаши , , . колеги криминални които управата точно за товадържешепринас Криминалните

, небяхалошимомчета нонадзирателитечесто гиинструктираха и трябвашеда се . , , . , пазимот тях Така единден когато събаряхме стари къщив кв Гевгели до

, : – " , Западния парк едноот тезимомчетамепредупреди Внимаваймного всички ! , !"тебе пазят Аз нямамнищопротив тебеинямада теиздам носепазиотдругите

, é , , ,Натовамомчему викахме Кабач то имеждудругото тоймиизмислипрекора " " " ", . Графа или Графчето и такамивикахадокатобяхвКремиковския затвор

25

Page 26: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

72- , Есентана ра година бригадата . ниработешенадвеместа Половината , , . , ( ни сваляхаот затворническия автобус допожарната в кв Левски адругите с тяхи

), " ". , Данчо работехав Младост Една вечервбаракатани вКремиковци Данчоми , , , . ! –каза че утре трябваедноврвменнодаизбягаме тойотМладост аазот кв Левски

“ , , , ?"Добре казах ноакоединотдваматаненамериначиндаизбяга каквощеправим – " ", ! – " !"Неможеданенамериначин казаДанчо Трябвадаизбягамеедновременно

, Така спорихмес негонеколкоминутии видях че сеполучава като спистолетана , : , Угринов и сирекох Тойможебиимавъзможностдаизбяга когатореши нопримен

, . , .нее така и той го знае Втакъв случай мепоставя вмного рисковоположение , ! ,Явнонеможешедаразсъждавалогично и затова прекратих разговора Утреден

! , Данчодействителноизбяга Бяха го хваналичак следнеколкомесеца на гара !Тулово

Тукщеспоменаиединслучайс техническия ниръководителнаобекта в " ". , – . Сухата река Тойбешецивилен пенсиониранинженер мостостроител Веднъж

, : – "както себяхме събралинеколко затворници тойнеочакванонипопита тихо Абе , ?" – " , ", – ,момчета междувас ималиотновите партизани Има има отговорихмему

. – " !" ( , ).полунашега Ицоеединот тях Ставашедума за МояприятелИцо отПерник , Иот тозиденИцонеработешепочтинищо защото техническия разпределяше

! , работата АИцодействителнобеизбягалот казармата савтомата си макарине , !специалнопополитическиподбуди нобешемного свестно исериозномомче

72- 73- . , Отмина ра годинаи започна та Вечеработехменастроежанадругблок в . , , . , кв Красна поляна Разсадника предродилниядом Итук кактона предишния

, , , строеж бяхнеофициално главенмайстор понежебързо свикнах ипредимноаз , .правех кофражите аот кофража зависешескоросттананапредваненастроежа

, Товамидавашеизвестно предимство никойданемепита каквоправяи къде , . отивам врамките на строителнатаплощадка

1 , 73 . " ", , Някъдепреди май г Гошо Чепинеца от селоЧепинциСофийско започна . , даменавивадабягаме заедно Тойбешеосъден за изнасилване аине го

, , , :познавахдобре затоваотказах но тойпродължиданастоява иведнъжму казах , ! Добре хайдеда тръгваме

, , Отзападнатастранана строенияотнасблок имашевременнапостройка от , . коятоеднастаичкабе за техническияръководител адругата склад Зад тази

, . постройкаможешедасепрескочив съседен частендвор Веднага сешмугнахме , задпостройкатаиГошопървпрескочиниската ограда но видяхче коленетему се

, ( , огъватиаз помислих че епийнал и сеядосах а сега допускам чеможедаебилои !), , , от страх понеже сенамирашеначиннекойцивилен срещупари дадонесе

! , , скришомалкохол Извикахмудасевръща итаканезабелязано приключи този .опит

1- , - , ,За вимайсъбрахаот кремиковския затвор пет шест от главните комарджии . , а комарджиибяхаповечето затворници Включихаименв тая група ини закарахав

, . , Софийския затвор вСедмоотделение Целтабешедаотчетат дейност че са взели " ", - !превантивнимерки за празника даизолиратпо вероятните нарушителинареда , , , Предполагам заменеималодонос че се готвядаизбягам затовапопаднахв тази

. , , група Първоначалносепоуплаших зашото сеопасявах данееразкртонещоот

26

Page 27: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, плановетеилинамерениятами които ! споделях сдоста хора Нотоваявно 1 , . бешесамопревантивнамярка за май и след седмицапак бяхвКремиковци

, Попринципбях решилдабягамот затвора макардамиоставаиединденот . , , , присъдата Нодокатобях в седмо запървиединствен път си помислих че ако бях

, " " вцентралния затвор щяхдаси излежа оставащатамиедна годинаи катоизляза , - - от затвора по добреипо леснощяхда се подготвя ипредприемаследващото

! , ,бегство НовКремиковци приположениечеимамвъзможност даизбягам ! неможехдастоядоброволнов затвора

Бегствоот затвора 15 , ! На Май сГошоЧепинеца тръгнахме Бяхмеснадбилииоблекли зелени

. , работнидрехи зав гората Гошорезнажицатана телефона намиращсевстаята , ! на техническияръководителнастроежа ипрескочихмевчастниядвор Щом

, , излязохмепрезпортичкатана улицата веднага започнавиканеи стрелба ноние вечебяхменабрали скорост и свихмепопърватапрека задаобъркаме

! , , преследвачите си Познавахмалкорайона колкотода вземемпосокана запад към . 500 , , покрайнините наСофия Тичахмеоколо метра след товаот умора аидане

, . , правимвпечатление ходехме забързано Защастие завалядъждиние , ! започнахмепак да тичаме безвечедаправимвпечатлениеникому Така след

, . петнаесетинаминутибяхмеизвънСофия югозападноотЗападния парк Скрихме ; .сев първата горичка изчакахмедасе стъмниипоехмепо посока наднешния кв

, . Люлин който тогаваощенабе започнатда се строи Ноощенапърватависочина , - сенатъкнахмена телени заграждения и се сетих че тованай вероятно евоенен

. обект Дадох сисметка колкое опаснов тъмнотода се натъкнемнаохраняващ . , - , , военен караул Бързо сеизтеглихме по встрани ипрез следващотобило покрай

, . . , една слязохменаднешниябул Европа Пресякохме го впосока северозапад и , . следмалко пресякохмеиоколовръстнотошосе презмостанадеднарекичка След

, , . моста презоколовръстното имашедълги камариотбали слама Качихме се на , . билото наедна камараи се заровихмеподсламата с коятобяхапокритибалите

. Тампрекарахмеостатъкаотнощтаи следващияден Вечертапресекохме , ( ), ломскотошосеинякъдеследполунощ крайедносело Драговищица се качихме

. ,на тавананаединобори тамподремнахмедосутринта Когатодойдоха краварите , . ,започнахадасе ядосват чеедно телебилоумряло Измъкнахмесеот обора , излязохменадселотоивидях че смевподножиетонаСтарапланина някъде

. северноот ломскотошосеиизточноотБеледиехан 20 – 30 . Имахме леваиГошослезев селотода купинещоза ядене Бяхме

, ( )! остригани със зелениработнидрехии гуменяци гумени галоши Гошосе върнаот , . магазина смалко хранаибутилка коняк Изкачихмепървата голависочинанад

( ) селото западноотднешната каменоломнаБалша изадбилотонаправих колибка , , , . от клони аГошо катовидя как правя колибата и тойсинаправи Тампренощувахме

. ипродължихмена северозападпрез билаипотоци Напървия потокизсипахме , 200 .коняка от койтобяхмеизпили самооколо грамаиналяхмевбутилкатавода

. ( Привечерстигнахмедоасвалтовпът Помислих чеЛомскотошосесвива вдясно ав

27

Page 28: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, .същност товаебилоотклонението за гр , . ) Своге през с Чибаовци и тръгнахме , , . успореднонашосето отдалечевдясно презпланините идоловете

, Сигурноебилооблачноилипонежеседвижехмедотогавасамораносутрин и , , .късно вечер затова асвалтовотошосе заСвоге нибепоубъркалопосоката

, Усъмних сена следващияден нопродължихмедаседвижимичак когато чухпред , ! наслокомотивна свирка разбрахче смеблизодоСвоге

, , Вечертаоставих Гошодапочива катому казах чещеидадаогледамнакъде . давървимутре Но тойсе уплашилчеможеда гоизоставя и като севърнах принего

, , следдвадесетинаминути гонамерих заспалисигурное сънувал кошмар че , , наистина съм гоизоставилиса го заловили защотощом гопобутнах той

, , полусънен силно се уплашии започнаналактидасеотдърпваназад като : – " ! ... ... ...!" бълнуваше Тоймеизостави ЗдравкоСтоянов Зелените тояги Опомни се

, , ! бързо ноне го питах кво е сънувал защотомибешеясно ЗдравкоСтояновбеше , , офицервКремиковския затвор и себешепроявил като бияч танеговите тояги

! сънувашеГошоЧепинеца , .НастанихмесенавърханадСвоге надДефилетои тампренощувахме

, 10Сутринта Гошослезев краяна градаи купиотедналавка малконаденицаи . , шоколада Наденицатабешемалкоияизядохмеведнага ашоколадите оставихме

! , за запас Тръгнахмеобратнопобилото вече сяснапосокаи следдваднибяхме - , , крайнай високото било източноотПетрохан можебив границитена някакъв

, . резерват понежеместността беобграденаснякакви боядисани колове , Следващияденпресекохмешосето заБерковица северноотбилото на

, , . Петрохан след коетопак прехвърлихмебилото но този пътнаюг Минахмеюжно , ,отедин телевизионен ретрансатори тръгнахменагореина запад поюжнотобило

. къмвръхКом , Когатосе стъмвашеизлезе силен многостуденвятъриниобгърналедено

. , - áстуденоблак Нямашенито време нитоимахмесилида търсимнякакво по з ветно , , , , , –място затова като видях неколкоели с клонидо земята обрасливмъхове

, . притиснах клоните наеднаела и седнахмевърху тях Такаелатанипазехамалко . , , завет Имашеопасност даизмръзнем затова както бях клекнал разкопчах

, , дочената куртка ия закопчахпрез коленетеи главата си кактобях свит с глава , ! , върху коленете така чедадишамподнея ТаканаправииГошо ив тази

, , ! невероятна поза бездамърдаме изкарахмедосъмване Тогавапобързахмедасе - , , . спуснемпо ниско поюжниясклоннапланината задасепостоплим Движейки се

, , надолуина западпосклона преминахмепрез един водосборен канал вероятно за . водоснабдяваненаГодеч

( ó ). , Минахменадедноселце К мщица Отпланината къмселото се спускаше , . дълбокадолинаи течешерекичка апокрайнея черенпланински път Там

. направихмемалка колибаот клонии сухашума , , , Споредизминатия път на западотПетрохан мибешеясно че смеблизодо

. , границата Завалядъжд колибата нипротечеивърху нас започнахадападат , . глисти от стараташума с коятобяхмепокрили колибата Сигурно защото смебили

, , . изтощенииизмръзнали непродължихменасутринта аостанахмев колибата Над , . нас по черния път единовчар сиизкара стадото къмпланината Кучетому се отби

28

Page 29: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, към колибката ни подушивходаибезда , ! , лавне сиотмина Аиначе колибата не .се забелязвашеотпътя

, ,Презденянапалихмеогънв колибатаипоедновреме както стоехмеотвън , .колибата сеподпалииизгоря авътребяхаостаналинеколкотошоколада

, .Разровихмеизгорялаташумаи ги намерихмеразтопени но станиола гибе запазил , . , Сутринта тръгнахмена запад нагоре по склона Подългото голобило на което

, , .излязохме имашесъборенастараоградаотбодлива тел с големидървени колове - . , Най вероятно товабе границата В това се уверихме когатона слизане по

, , западния склон попаднахменаедно кладенче край коетоимашеконсервени кутии ! със сръбски надписи

, , Слязохмедоеднарека слизащаотбалканаи тръгнахмепочеренпът над . , 100 , , първото селце Тамнякъде отоколо метра нивидяединвоененофицер иявно

, !нинаблюдаваше аниедействителнобяхмепрекаленосъмнителнинавид , , Военният не посмяилинебе сигурен какдареагира ание щомпрехвърлихме

, , . билото ударихменабяг и сеотбихмеотпътя завсеки случай Попаднахменаедна , , . ,воденичка която симелеше авнеянямашеникой Пробахмежитотоот коша

. видяхмечеможедасеядеи синапълнихмепоединджоб Излязохмепакна черния , , ,път но преднаснаедин селскиразклонимашехораи затова сеотбихме инапреко

, , . далечеот хоратаизлязохмесеверно наеднависочина напътя за селцето От височината видяхме селотоиизлязохменад пътядапочинемидавидимдалини

. преследванекой Самослед петминути напътяподнас спрямотоциклети явно , . , същият военен нивидяинещоизвика Засекунда спълнаскорост прехвърлихме

, , откритотомясто и въпрекичевоенният започнадастреля азна скорост скочих от , , . първата скала а следмениГошо внякакви гъсталаци Немислехнито колкое

, , , високо нито върху каквощепаднем нонито се контузихме нитодажесе , , одраскахме ибезда сеобръщаме давахмемаксимумаотбеговите си

, – ! - възможности през скалии гъсталаци Трябвашеснай голяма скорост да се , , , отдалечимотмястотоиот селото защотодопусках че следистрелите можеот

, - . селотоиоколността да се събератнякаквидоброволци ищешеда станепо лошо Гошонеможешевечедамеследвапонанагорнищетои катовидях чепри

, , изкачването наединслог му сеподгънаха коленете го хванах временно заръкаи . товамупомогнадасе съвземеидапродължимда тичаме Известно времени

, , преследвахалайна кучетаичовешки гласове но заваля силендъжд аиние вече , " бяхмевзели голямаванс предпреследвачитени защотобягахме наживот и " ! смърт ане за славаилипари

, , . Продължавахмеда тичамелеко в севернапосока новечебез сили Дъждът . , , спря Преследвачите ни вечене сечуваха иние се спуснахмеведнадолина и

, , , , пресекохме явно същатарека през коятоминахме когато влязохмевСърбия но , , - . този път пона северили северозапад ивпо горното и течение Задрекатаимаше . , гора ивнея спряхмедапочинемисеопомним Отекстремното тичане вджобовете

!нибяхаостанали самопонеколко зърнца житото , , Прехвърлихмеи този хребети задбилото в същата гора направихме колиба

, , ! от клони напалихмевнея огъниизсушихме напълномокрите сидрехи Сутринта . се спуснахме къмследващатадолина Бяхмена километърот селои хората си

29

Page 30: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

. изкарвахадобитъка напаша Изчакахме дасеразотидатпастирите ивнай , , . близката градина под гораата наскубахмепресенлуки чесън Тованибе храната

, . заденя понежевечебяхме свършилишоколадитеидругонямахме Бешеоколо , . " " . петнадесетияден от как избягахмеот кв Краснаполяна вСофия

, , Привечер тръгнахмена западипреминахме помостнадмалка клисура в , , - ú. долния крйна селото над същатарека ощепо нагорепо течението В тъмното

( ). , минахмепокрайбарачка бунгало МожебипоидеянаГошо решихмедавидим . , - , ималинещоинтересно за нас Ананас ни трябваха най вече цивилнидрехии

. , . малко храна Трудноотворихмевратата нобезда счупимнещо Отвътревзехме , брадвичкаиодеало аГошоизтърсиеднавъзглавницаивзе празнатабяла

. калъвка , Вдворчетоимашенеколко кошераиотворихме капаканаедин задасе

. . опитамеданамериммед Нопо треватав тъмнотоплъзнахамногопчели Една , ужилиГошои за голямосъжалениене успяхмеда затворим кошера а трябвашеда

. - ,го оставимотворенидабягамеотпчелите Наоколо километърпо нагоре , изкарахмеостатъкаотнощта вросатанаеднаполяна катодосутринтанеможахме

, . , .дасе стоплим въпрекиодеалото Стоплихмесе чак когатоизгря слънцето 2 , Къмобед тръгнахмепоблизкия черенпътинаоколо километра на западот

. селотов нивите надпътявидяхмемъжиженадасиработят Решихдаимпоискаме ! ,хлеб Казахимче смебългарскивойнициичеискамедаизбягамепрезЮгославия

, ? къмИталияилиАвстрия ипитахиматлималко хлеб Човека каза чеималимного . малкоиизвика намираля сенаблизо техенсъседпонива Другият обаче започна

, дани увещавадасепредадемичещелиданиоткарат влагер откъдетопослеще . ! заминемна запад Виждашесечемислисамо какданипредаде Все пак нидадоха

, , малко хлебиниевървейки гоизядохме ащомсе скрихмеотпогледаим пак ! затичахмеспълнаскорост

, ,Бешеясно чеединия от селянитещеотидедоселотоищеобадинавластта , -затова се отклонихмеотпътяинапрекопрезедна клисура преминахменай

, ?, , , . вероятно същатарека но този път наюгозапад впосоканаПирот През , клисуратаизлязохменадруг черен горскипът и тръгнахмепопътя на западили

, .. северозапад успореднонареката Покрайпътя имашеотделниизоставени стари . , къщи Привечернадпътявидяхмеощеедна такава къщаирешихме аконяма

, . , , проблеми дапренощувамевнея Огледахмедобре наоколонямашеникой и ! - . влязохме Вътреимашепечка ичасовник будилник Набрахме копривапокрай

, . обрасналата къща запалихмепечката исварихме копривата Изядохме голата . копривена чорбаипреспахмена топло

Азпочтивинаги знаех къдеприблизително сенамирамеипреценихчевече , , трябвадасмеподминалиПирот от север ище трябвадасепридвижимна

, . . . ,югозапад къммагистралатаи ж п линията В тази посока сенасочихме сутринта , , правонагоре през гората иведна стръмналивада цялчасядохме киселеци

. , , млечка Послеислязохменаедно голоплато коетопрекосихме ноизчаквахмеда , , , . се стъмни защотобеоткрито анаближавахме селоишосе явно заПирот Вече по

, ,тъмно излязохмена товашосеи когатоминавахмепокрай селцеилимахала , , срещунас се зададе кола и заданениосвети сфаровете сеизкачихменад

30

Page 31: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

. , шосето Колатаотмина ание се .озовахмепредврататанаедна черква , ,Сеганемогадаси спомня защорешихмедавлеземвчерквата въввсеки случай

, ! (не задасе помолимизапалимсвещ защото тогава небяхмевярващи В , , : “ , протокола заразпит вДС Гошопише Гришата неискаше ноазнастояхда

.) влезем ,Врататабе затворенасдървеномандалоив тъмнотобе труднодаяотворим

, ! ноаз сипомогнах с дръжкатана секирчето исмалконатиск яотворих Вътре с ! , изненаданамерихмехрана Първо кутия с килограм захарнабучки която . , изядохмедокатооглеждахме какво има След товаГошонамерибоб оризи

, , . брашно и започнада ги слага вбялата калъфкаот възглавница коятоносеше От , , . черквата Гошовзеоще шишенце солиоинеколко съдинки Немибешеприятно че

, – , , "взима тезинеща първочееот черквата и второ чещетрябваданосим походна ", , . кухня вбялата калъфка нонему казахнищо

Дотогаванебях ходилна черкваинямахпредстава как трябва човекдасе , , , държивътре но знаехот общакултура чев краен случай човекможедавземе

( ) , открадне каквотомуепотребно заоцеляване когатоеизпадналв крайнанужда ! , , иливекстремнаситуация Засъжаление обрахмеимонетитеот иконите макарче

, , . . нямаханикаква стойност и тръгнахменадолупоеднадолчинка към ж п линията – , . , София Белград западноотПирот Тамв гората напалихмеогъниГошозапочна

. даварибоба ведно канче Нодоизгрев слънцебобанеможада се сварии го , – , 10 . разсипахме затова пък ориза се свари за минути

, , Продължихменадолуподолината но сигурно смебилиоще гладни щомГошо , , влезе през търните впърватамалка градинка край коятоминахме и започнада , . 1- , скубе зелените дребни картофи Бешеоколо виюни картофчетатабяхамного

, ! дребниимибешежал за собстеника на градинчето но гиизпържихмеиизядохме , . . Слязохмевдолината по коятоминаваше ж п линията и токущопостроеното

, . ,шосе отПиротдоБелапаланка Първо вървяхмепоасвалтиранмеждуселскипът . , , по който серазминахмес неколкоместни хора Външният нивид обаче небе за

! , , , , пред хора Остригани окъсани брадясали инавсичко отгоре Чепинецаносеше ! , , бялатавъзглавница споходната кухня Поради това аз вървяхотпред като си

! придавахбезгриженвиди свируках популярни сръбски песнички , . . Отминахметозирисков участък излязохмена ж п линиятаи вървяхмепонея

. , довечерта ицяланощ Трудно се ходешеполинията защото траверсите саблизо , еднадодругаи трябвадасе ходисдребни крачки апорелсите трудно сепази

! , , равновесие Идвата начина самного уморителни апокрайлинията наповечето , . , места нямапът Хубавотобе чене срещахмехораинеминахмепрезнито едно

! населеномясто , Естествено с тозиначиннапридвижванеи с това темпонямашедастигнем

. - , доникъде Такаможешедапродължимнай многодоНиш катодо там трябвашеда ! се снадбимсцивилнидрехиотнечийпросторида търсимнякакъв превоз Имаше

, , ,вариант аконе сеоправимспревоза исеналожидавървимпеша дасвиемотНиш , - ! наюг къмГърция защотоемногопо близо отколкотоАвстрия иИталия

, , ,Наединучастъкотлинията къдетошосетобеблизо видяхменаеднаотбивка – , . паркиранфолксваген костенурка вероятнона турски гастарбайтер Поогледахме

31

Page 32: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

,го ипонеженесевиждашедобревътре , нарочноразклатихме колата ина . задната седалка се размърдачовек в спален чувал Оставихме колатаи

, . ,продължихмепак полинията докато се съмна Тогава видяхмеблизодолинията , друга черква ипонежебяхмесвършилиолиотои вече съжалявахмечевзехме , ! ,малко решихмедапровериминея Смного усилия счупихме катинаранавратата

, , , намерихмеолиоивзехмедвебутилки политър нослабосидавахмесметка че в , ! Божия храм не се влиза със взлом , Инищочудно товадаебило главната

, причина за последвалоторазвитие! , , Продължихмеполинията безмногодамумислим оглеждайкисе самода

, , ! намеримскритомясто къдетодаимаводаидърва задасготвимнещо Покрайнас , . , имаше гора нонямашевода Движехмесе покрайпълноводнатарекаНишава но

. , тя нее запиенеи готвене Наблизо следчеркватаима клисура през коятоминава , , , линията а голямжелезобетоненмост нановотошосе пресича клисурата над , - . линията в посока БелаПаланка

, , Следклисурата гората свършиисевиждаше чеизлизамевнеголяма . , равнина Отлеватани странаимашедълъг и висок горист брег и ние се упътихме

. , , , . къмнего Там настраниотлинията серазположихме бездаимамевода Поради , , " ",липсанаизбор изпържихмебрашноволио на коетов трънско казваме гулумач

“ ”. , , на коетодругадевероятновикат булумач За гладни това неелошоядене нобез - ! водастанаощепо зле

, ! -Незнамзащо излязохме замалконад горатаведнанива Можеби запо, , , скришно носе налута някакъвчовек сигурнодаси видинивата инипопита откъде

. – " ", . – " " – , сме ОтПирот казах От коисте тамо продължичовека основателно ! – " "? , усъмнилсе внас Какво те интересува Муотговорихна сръбски понеже

! , , нямашекакводругода кажа Човека си замина аниеслязохмепак под гористия , , , брег като симислехме че тоячовек едвалищесиоставиработата даходидо

, ! селото данипредаде - , , , Номалкопо наднас минавалоновотошосе амай точнов тояден муебило

, ! откриването иселянина сеобадилнаминаващтаммилиционер Инямаслед , . , половин час се събуждамот говор Надесетинаметраотмене единмилиционер

, , , ,пита нещоЧепинеца а той нито разбира какво го пита нитоможедамуотговори ! , , затова сочимене Понадигнах се всеедносе канядамуотговоря а

, . същевременно за секунди закопчахразкопчаните си гуменяци Дадох знак наГошо , , . с глава ибежсъсвсичка сила ноГошоостана като закован

, , , Започнавиканеистрелба аазбягах под гората коятонаблизо свършваше и , , , - ! затова бягах покрайнея налявоинагоре поеднадолчинка впосока запад Пред

, , , ,менвидяхмост явно нашосето на парапетана който имашедесетинадуши , ! младежи гледащи койстреляи кого гонят Бях се откъсналвече стотинаметраот

, ( : " "), милиционера и както се казвашевъввица Водех го с еднаобиколка но той , : " !", продължавашеда тича да стреляида вика Дръжте го задапривлече

! вниманието на хората , , , ,Аз трябвашедаминаподмоста иразчитах че следнего променяйки посоката

! , , щесеоткъснаотпреследвача си Но замояизненадасеоказа че следмоста зад , , - !шосето излязох на голямополе анай близката горабена километърпрез полето

32

Page 33: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

- , Нонай лошотобе чеполето сеоказа , ,пълно снарод понежебилопочивенден , . , " ",неделя ивсеки сибеизлязълнанивичката Ав същност това явнобе блок

, , , разпределенна парчета заличноползване на хоратаотБелаПаланка затова .имашетолковамногонарод

, , Продължавахдатичамипрезблока въпреки хората новече силитеми ! , свършваха Изподмоста сепоказа ипреследващиямемилиционер ипак започна

: " , !". , : –давика Дръжте го дръжте го Хоратапонивите стоехаи гледаха анякой каза " !". Мождаимаоружйе ! , Положениетомибешебезнадеждно Порадинепознаваненамесността при

! , бяганетобях попадналв капан Отскоростното тичане понанагорнището вече ! нямах силидабягами това севиждаше Бърках севджоба зада гиплашачеимам

, , оръжие идействителноимахджобноножче но за съжалениенеможахданапипам . , , –в теснияджоб Товаподейства само за кратко иследизвестно колебание двама

! , тримасе затичахаимехванаха Нямахникакви силидасебраня аив тази , ! ситуация беибезсмислено

, , Дойдеи запъхтениятмилиционер и започнадаменалага спалката докато се ! , уморинапълно Намерихачастна колаимеподкараха къмблизкото градче Бела

. Паланка , " ".Наблизо нашосетоимашепропускателенпункт за плащанена пътна такса

, , Иако сГошобяхмеоткраднали кола каквото намерениеимахме пакщяхмедасе , ! забиемв този пункт защотовъобщенебяхме гоочаквали

, , Вмилиционерския участъкнаБелаПаланка моямилиционер пак се уморида , , ! мебие спалката ислед кратъкразпит ме затвориха сбелезницивареста Някъде

, . , ,отвъндолиташепесен която знаехи харесвах Авпесента уместно илинеуместно : сепееше

“ , ,Как исках драги от наща любов да сътворим наш малък , топъл дом

– в който малки дечица се гонят най хубав подарък за теб и за ! мен

, , , Целувай целувай драги моля те свършва !нашата любов

За целувките ти ще тъгувам и ще помня .”прегръдката ти

, ! Азаменнаистинаидваше краят защотовръщаненазадне предвиждах . , ПривечердокарахаиГошо Тойсиромаха нямашепредставаот картаиот

, ! посокитена света инямашепочтиникакъвшансдасеоправи сам Пообикалял , , покрайНишаваипонежене знаел че съмзаловен следнеколкочаса севърналда

, " "! , метърсинамястото където се разделихме Там гоподгонилиихванали в ! търнаците

, 2- , , Така на риюни на седемнадесетияденотбегствотониотСофия бяхмепак . , ! задрешетките Амен вече трети пътме залавяха сърбите

, , . Бешемиясно че с този начиннапридвижване нямахмеособеншанс Акобях , - , сам сигурнощяхдасъмпо предпазливипобърз но неможехданесе съобразявам

33

Page 34: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

с характераивъзможностите на . , Чепинеца А тойми каза ченикоганебил ( ) , !излизализвън голяма София и самоведнъжбил ходилнаВитоша

( , , ,През тези дни докато съм бил в неизвестност майка ми отишла в Петрич , , ú : " при пророчицата Ванга да разбере какво става с мен и тя казала Небой се за ! , ... !" него Той сега лети като сокол но пак ще се върне

, Това вероятно е било по същото време когато се спускахме низ едно голо , , , било в Стара планина и аз тичах с големи крачки и наистина имах чувството че ! , .летя А Гошо се сърдеше че тичам

, , .На същото било от западната му страна видяхме неголям каменен кръст , . Неразбрах чий е но си помислих че може да е на някой загинал хайдутин И по

, , : повод на кръста и нашето несигурно положение казах на Гошо – , , Поне по един такъв кръст да остане след нас пак ще е добре но да не

, , !разберат комунистите че сме загинали та да не се радват – " " – . Не говори такива работи сепна се той – , , Казвам ти че предпочитам да умра в некоя пещера и никой да не

, ! разбере та близките и приятелите ми да не страдат и да не се отчайват

Вюгославския затвор , . Вкилията вБелаПаланканидържахавбелезници сръцена гърба Аз вече

, , . имахопит сбелезниции сипрехвърлихръцете през краката отпред Смалко , - , . повече усилия понежебешепо пълен иГошоуспяданаправи така Апред килията , имашекоридорчеищомзапочвахадаотключват външнатаврата на коридора и , ! докатоотключатврататаина килията ние премествахмеръцете си пакотзад

, . Нощновремебешехладно абяхмеслетнидрехи Лежехменаподас , ! , белезнициинямашенито завивка нито постелка Ощепърватавечер сеналожи

, ! далежимсопрени гърбове исамо такаможехмедапоспим . Надругияденнамерихв килията кибритена клечка Разцепихнадве клечката

, ! инеследдълго отворихмоите а след товаиГошовитебелезници Такабедоста - , – , по поносимои трябвашесамодасеослушваме щомщракне вратата ние

, , щракахмебелезниците си коитодържехмепрез останалото време заключени ! самонаеднатаръка

, - ЗнаехчевЮгославия най вероятнощениосъдят занезаконнопреминаване , 20 - 30 . , на границата на дни затвор Затова небях крайно притеснен понежени

- , оставаханай малкодве седмициживот апрез това времеможехадасе случат ! мноого неща

5 . 20 , ,ВБелапаланканидържахаоколо дни Осъдиханинапо дена за границата " ", ! ини закараха с колав Нишкия общински затвор където сеозовавах за вторипът

, Тамоколодве седмициправехмеистинскифурор сневероятния си глади , !апетит вследствие голямотониизтощениеинедояжданеповременабегството , , .Колеги нибяха затворници осъденидо тримесеца задребнипрестъпления

, , . ;Изяждахмеведнага всичко кой каквотонидадеше Старнедояденмаргарин . , ! кашон спарчета твърдстар хлеб Даваха ни кой каквотонамери

34

Page 35: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Първоначалнобяхмевобщите , ,помещения но понежепрезденя , , изкарвахадругитенаработа аниеоставахме сами ниотделихавмалка килия за

! " ", двамаивечебяхмепоцялден заключени Изкарваханипоединчас на каре в , .квадратния вътрешендворспавета обграденот четирите странис високи сгради

; , ,Накарето кацаха гълъби ниесГошо ги гледахмеиведнъж началникът на затвора , : който преди товамибешеудрялшамар каза ехидно

– " , , , ?" , Бугарчета дабяхтеи вие като тези гълъби далитнете а Защото знаеха че !нашатамисълбесамо как даизбягаме

, , 20 , Започнахмедасе тревожим защотоприсъдатани от дни затвор вече ! , изтичаше Тогавани съобщиха чещеимаследствие за кражбатанивпоследната

, ! черква крайБелапаланка Ниеощепървитедниправехмевсичко възможнода , , . предизвикамедело ночак сега товабешефакт В тази черквабяха ходилина

, , , , оглед но задругата крайПирот занашесъжаление непожелахадасе .заинтересуват

, Целяхмедаизпросимприсъдаотнеколко години затвор задаимамеповече , , времеда търсимвъзможностдаизбягаме илинещодругодаизмислим нов

! никакъв слуайдане се връщамевБългария ! Крайноинтереснобешеделотони за кражбата След катониосъдиханапо

, " ú ó ", : "една година затвор областният вестник Н шкьен вине под заглавие На " ( á é ó ), , : разбивачитедве години Обиј чимадв г дине междудругото писаи това

" , За първ път в съдебната практика прокурорът и обвиняемите - ! бяха на една страна и заедно искаха по голема присъда А когато

, – , : – á ,съдията прочете присъдата и двамата подсъдими извикаха М ло ý , á !" с дия м ло , . АГошо наистинаизвика така

, , ! Тазистатийка бях изрязал нов следващия затвормиявзеха приобиск Това , : ,коетописа вестника бешеверно ноимашеидруги куриози Назначеният ни

, , , служебен защитник пледирашеза условна присъда и когато заданиоправдае се , : – " , "!опитвашеда каженещовнаша защита Гошоизвика Не го слушайте онлаже

, , Ание седържехме така защотоако ниосъдят условно веднага нивръщаха в !! България

, ДокатобяхмевНишкия затвор презнегоминахаощенеколкобегълциот . България Единот тяхизлизашенаработа сдругите затворниции себеопиталда

, ! ,избяга но го хваналии гопребилиотбой Видяхме годаседиокървавенна карето , ! достената откъмвходана затвора Дали се казвашеСимоГригоровилинешо

, , ! подобно непомня точно нобешеотПлевен , - Следкатониосъдиха занаснай важнобешев кой затворщеизлежаваме

, ! присъдата ищеималинякаквишансове забегство 3 , ВНишкияобщински затворизкарахмеоколо месеца докатоизлезе

, , окончателнатаниприсъда ищяхаданиместят вСремскаМитровица където . събираливсички чужденци

, , Дваматамилиционери коитощяхадани конвоират бяхаизбрали успешна ! ( , тактика След катонипретърсиха абсолютнощателно защотоГошо говореше че

), , щескриеигла заотваряненабелезниците закопчаниедин задруг с белезници ни ! закарахавресторантана гарата Черпиханипоеднопиенеивзеха еднабутилка за

35

Page 36: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

! из път В купетона влакаизвадиха , бутилката играхме карти с , , . , ,милиционерите ине следдълго Гошобешепиян Помнеше че трябвадабягаме

, ! но правешесамосмешниопити за удоволствие наМилиционерите Бяхме , вързаниедин задруг иаз сигурноне съм го гледалодобрително щомединият

, , : – " ,милиционер самодоволно каза надругия сочейки къммен Тояще гопребие "! стигнат ливМитровица

. ЗатворътвСремскаМитровицабешемного голям Околомесецбяхмев , , - , приемната коятобеотделнасграда най старата от комплекса затворнически

. , сгради Тампак сиизкарахбоя защотоведнъжнебяхчул звънеца за ставанеи - , . единпо злобеннадзирател само товае чакал Тогавамивзехаиизрезкатаот

! нишкия вестник , , Докатобях ощевприемната принякаква възможност севидяхмесмоя

, ! , комбинаот кремиковския затвор Петър Тойизбягаот Кремиковци годинаинещо , , , , предимен нослед катоминал границата убилчовек за дане го заловят но пак го

! , хваналии гоосъдилинасмърт Апонежеспоредюгославския закон нямал 21 , навършени годиниинебилпълнолетен ананепълнолетнинеизпълнявали

, , 20 ! смъртниприсъди затова заменилиприсъдатамуна години затвор ОтСремска , , Митровица пак сеопиталдаизбяга през канализацията но гоизмъкналиот

! каналите и гобилижестоко , , 6 ! Заварихмеощеединбългарин отЛовеч койтобил тамот години Иметому

, 30 ( – 2010 . забравих защотооттогаваминаха години чак сега г прочетох в показанияте , пред следователянаГошоЧепинеца чечовека сее казвалИван , имайбеше

), : , -военен нослучаятмуе такъв Приопитдаизбягана запад стигналдоюго . , .австрийската граница Там го засеклиюгославски войници коитобилинаучение

, , . Припрестрелка тойранилединвойник и го хванали Следнахлуванетов , , Чехословакия на войските отВаршавскиядоговор написалот затворав

, " ", Югославия протестнописмо срещуучастието наБългариявокупациятана , , 20 ! Чехословакия за което вБългария задочно гоосъдилина години

, , Споделихснего чение сГошоилищеизбягамеот затвора илищетрябвада , , . издействамедопълнителна вътрешнаприсъда заданенивърнат вБългария

– , – ? За какво вие вътрешнаприсъда каза той – , – . Щечакамеполитически промени отговорих – 6 , ! Аз гичакам години ноняма , , Презцялотовреме го залъгваха ченамада го върнат вБългария норазбира

, ! , се гоизлъгаха Междудругото тойбеше забравилбългарскии говорешесамона ! сръбски

, , ВБългариясе говореше че заединвърнатбеглец комунистическатани власт , 300 – 1000 . ! , даванаЮгославия от до кг телешкомесо Аотюгославяните научих че за

, ! върнат румънец Румъниядавалавагонцаревица Тазипрестъпна търговия с , , ,избягалироби продължидесетилетия а за хилядите стремящите се къмсвобода

, !бегълциот комунизма товаозначавашесмъртилимногогодишен каторжен затвор , Всичките тези ужасиинямашеда се случат ако комунистическаЮгославия не , връщашеполитическите бегълциотокупиранатаотСъветския съюз и

! насилствено комунизиранаизточнаЕвропа

36

Page 37: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Асега се сещами заощеедин : ,показателенслучай ВъвВойводина , където сенамирашезатворани има голямоунгарскомалцинство иполовината

, , затворницибяха унгарци ипонежеаз съмбеглец единунгарец разказа следния : случайотдетството си

, : Живеелнасело анякъденаблизо имало затворилилагер– " , , Една сутрин катовлязох в плевнятани заварихдесетинаразсъблеченижении

, . .момичета които сушехадрехите си Тебили заловенибежанциотУнгария , . Държали ги вблизкия затвор предида гивърнатобратно От затвораизбягали

! " - през канализациятаи затовабилимокрииизцапани Най възрастнатаот тяхме . , , прегърнаимепомолидане казвамнаникого за тях Избери си каза далюбиш

, ! - , : –коятоискашотнас ноненииздавай Азипосочих най малката ажената каза , , , "! ... Еее моля ти се недейнея тямиедъщеря

, !! Нотакаилииначе женитебилиотново заловени

!Политическотомиограмотяване - , Порадимногопо голяматаотвореностнаЮгославия къмзапада тамошната

- !пресабенесравнимопо обективна ибогатанавъншнополитическа информация , , Когатобългарските вестницибяха самоединсгънатлист вЮгославия и

, , общинските ежедневници бяхамногостранични свитъци каквито саиднешните . българскивестници

ВНишкия затвор прегледахипрочетохвсички събирани старивестниции . списания АвСремскаМитровицаимашеичиталня съсвсички вестниции , , , . , списания където щомимашевъзможност четех Такаче акодо тогаваимах само

, откъслечнапредстава за политиката на запада тамнаучихпочти всичко за основните политически партиии за отношението навсякаот тях къмсъветския

. блок , И от тогава преценявах западните демократични партии и , : техните лидери по пробния камък отношението им към Съветския

! съюз , , " , ", Иобщовзето разбрах че делотонадавещите се сие тяхнодело иче , , , американците с които ниплашеха комунистите всъщност нямаха никакво

, , намерениеданиосвобождават макарче хората унас щомсечуехавзривове или , , , : – "ревна самолети сивикаха единнадруг полунашега Наще идат"! Аченикак

– " ", – , небешешегада кажеш Нащеидат показва следният случай за койтонаскоро : –миразказаединпознат от трънско " Возехмесев трамвая сединприятелинад

. , : –" !", насминаниско самолет Приятелятми каза Идат наще ина следващата ! , "! спирка го прибраха Видях гоотново чак след три години

" ", , Отюгославското военно списание Фронт научих чедовтората световна , ! - ,война Българияепроизвеждаласвоибойни самолети ДАРиЛАЗ По важнотобе

, , , – ченаучих залеките изстрелваниотрамо противосамолетниракети съветските " " " ". , , Игла иамериканските Стингър Това идруги техническиновости катоочилата

, , , , занощновиждане например мидадеоснованиедавярвам чеевъзможна несамо , символична ноиефективна партизанска борбапротив комунистическата военна

! , , ,империя Разбирасе реалнапартизанска борба бибилавъзможнаиефективна

37

Page 38: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

самоприподходящамеждународна обстановка ис политическа подкрепаот , , , - ! запада а тези условия небяханалице нито тогава нитопо късно

" ", Потовавремесе случиаферата с ГюнтерГийом съветник на , . западногерманския канцлер ВилиБрант Гйомберазкрит чее комунистически

. , , агентибеарестуван От тазиафера аиот всичко коетовече знаех останах с , , ,убеждение чеисамиятБрант аи социалдемократите са комунистически агенти

, , , , защото освен всичкодруго дотогава небяхчул нито прочел даса казалиидума !противСССРикомунизма

, - , Аусловятав затворавСремскаМитровица бяхадостапо добри в сравнениес . ,българските затвори Восновната сградаот затворническия комплекс

100, 120 , , .помещениятабяха за по души като всеко крилонаетажа бецялопомещение , , Леглатабяха разположенинадваетажа покрайдвете стени апо средатадълъг

. ,ред масиспейки покрай тях Подабеасвалтови се забръсвашевсекиден снафта ! ане свода Умивалнятаи тоалетнатабяхавдънотона помещениетоибяха

! , !достъпнипрезцялотоденонощие Освен това имашеибойлерче за топла вода

" " Чаят трепач ивръщанетонивБългария , ВеднъжГошо каза чеако сенакиснат в горещаводадвапакетацигарии

, , , (престоят непомня колкодни ипослеводата сеизпие сеполучава жълтеница или )! , - симптоминажълтеница Ипонежежълтеницатае заразна най вероятнощекарат

" " , , - ! болния вболница аот там естественоможедасеизбяга по лесно . , . Решихдаопитам Такаи така реаленшанс забегствонямаше Непомня колко

, , “ "! дни киснахацигарите инаместоработата си почнахдапиячая трепач Сигурно , , , 40?! подобенчай само седнацигараевреден а какво остава с

, , ,Ощеспървите глътки усетих че товачудо многопариистяга устатаи гърлото , , : имакардабяхрешенда гоизпия безда се замислям все пак си помислих Ако

, , , изпия целиябуркан илищесеотровя илиизобщонямадамогадаходя а камоли ! , , дабягам Тревожнотопаренев стомаха мипомогнадасеоткажа макари смалко

, , , закъснение отнеразумнияексперимент и колкотоможах повърщах заданамаля ! пораженията от ужасната отвара

, , СлаваБогу в следващитеднине забелязахникакви последствия нопокрай , , , машината на коятоработех и зад коятоповръщах цялмесец сеносешеужасна

! воня ! Вечеминаваше годинаиприсъдатанисвършваше Почтисебяхотказалот

, - , варианта дасииздействампо големаприсъда порадиотрицателнотомнениена - , , по стария затворник отЛовеч аи затова че трябвашедаизвършареално

, , 5 , престъпление зада заслужаприсъда примерноот години какватомибеше ! , нужна Оставашеварианта данападнемиобезоръжимконвоиращите ни към

, " ", Българиямилиционери внякакъвнапълноотчаяниобречен щурм новъобщене , , можехмепредварителнода знаем какващеереалнатаобстановка задаимаме

! какъвто идаеплани готовност В такива случаи се разчита навсяка случайна !възможност

38

Page 39: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Вцеха за тракторнииавтомобилни , ,джанти в който работехмев затвора " " ! направих кама от парчеръчнаножовка Ножовките имбяха твърдии златисти на

, , - ! цвят номного чупливи коеторазбрахпо късно , Получихмецивилните сидрешки коитопредишната годинанибяхадали

, , !колегитеотнишкия затвор иаз скрих камата вчорапа поддесното систъпало , , , Трябвашеда отидем от сградата в коятонидадохадрехите ини снимаха до . . основната сграда врамкитена затворническия комплекс Гошовечебе там Менме

, , , съпровождахадваманадзиратели и забеля ощеспървите крачки поради , прегъването на стъпалото камата сепречупинадвеипарчетата започнахада

, ! ! дрънчат едноодруго при всяка крачка Получи се ужасно положение Ако , ! откриеха камата естественощяхадамепребият Опитвах седаходя така чедане

, ! сечувадрънченето инякак си успявах Стигнахмеблагополучнов сутеренния , ! , етажнаосновната сграда където заварих Гошо Останахмесами идокаточакаме

, даниизвикат за конвоирането се събухи соблекчениеизхвърлихдвете парчетаот ! ножа

, ! Бяхоблеченизцялов черноиГошоприе това залошаполичба Тойпък , , , , , нямаше горнадрехаи затовамудадох нова бяла домашна вълненажилетка с

, , дълъг ръкав коятомибяхадонеслинасвиждане сестрамиСетка исъпругатана , . , братми Троянка Вероятно защотоживеехавПерник иСофия инашите властине “ ” , бяха направили връзка смоя случай иимбяхаразрешилидапътуват до

, .Югославия нонамайкаминебяхаразрешили , Предпорталаничакашеедномногомалкомилиционерскомикробусче викаха

- á , , му М рица коетоотпредимашедваредаседалки аотзад закрита кабинка за . , . арестанти Бяхмесбелезници сръцеотпред Менмеразположихана задната

, , . седалка междудвамамилиционери аГошоостана самотзад в кабинката Мислех , ! чещени каратна гарата но тебилиизмислилидруго Щяхадани каратдиректно с

, 300 , ( ), !колата около километра доДимитровград Цариброд набългарската граница , , Товабешеизненадаинов удар занас защото силнонамаляваха ибез това

!нищожните нишансове забегство , , Следнеколкочасапът започнахмедасепреструвамена гладни с надеждада

! , сеотбиемвнекое крайпътно заведение Тованестана ани купиха храна смалкото . ,пари коитобяхизкаралв затвора Спряха колатаимепреместиха отзадприГошо

. , ! зада хапнем Бяхани купили хлеб наденицаипоеднабира Наменвъобщенеми , , бедояденеипиене затовавъобщенеможехдапреглътнанито един залък но

, , накрая насилаотпихедна глъткабира понеженинаблюдавахаищяхада , . разберат че симулираме

, : – " "! : –Предипакданиразделят казах наГошо Аз съмдоДимитровград А той " , , Аз стигна ливБългария в знак напротест "ще си извадя очите !? Неговя " " - , : " избор мисевидядостапо откачен нонеслучайное казано Ненамирай кусурина

, "! ( , , другите а гледайсвоите Споменавамтова зарадипоследвалоторазвитие с , - !) мен неколко годинипо късно

" " . - .Наядохмесе и заехмепакместата си По нататъкизмислихменов претекст , ! ,Искахмедаспрат некъде даходимпонужда Но конвоиращите нимилиционери

39

Page 40: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

бяхадобреинструктиранииникъдене , , спряха ачак когато влязохмевНиш ни ! вкарахавМилицията

, , , ВНиш след катони качихаотновов катафалката явно не са затворилидобре , ! врататана кабинката къдетобеГошо Вече себешестъмнилоинасветлината на

, , , ! уличнителампи той забелязал че впроцепана вратата вече не севиждарезето " ú ", . Движехмесепо С чевачката клисура междуНишиБелапаланка Само

, . скалиимного тунели катоот деснодолунякъдеберекаНишава Изведнъжчухме ! , , силно трясване Милиционерът зад коготобепрозорчето към кабинката сеопита

, , . да запалилампата задавиди какво става нолампатане светна Продължихада , . ,каратощемалко докато намерятотбивка А като спряхаиотвориха задната врата ! вътренямашеникой

, , Гошобескочилвдвижение сбелезницитенаръце макарче колата караше , , много бързо иедновременнобебутнал та затворилвратата и това трясванебяхме

! чули , , Обърнаха колатаи тръгнахменазад нонеможахадавидят нищо защото

! , фароветеосветяваха самоасвалта Отдесно високи скалиинагорене се , , !виждаше аот лево пак скалиидолунякъдебереката но впълна тъмнина

Въобщенямашесмисълдасеопитватда го търсяти затова севърнахаоще , назад задаизлязатот клисурата идамогатда се свържат по радиостанцията зада

. , , , съобщят забегството Попитахаме как еоблечен иаз естествено промених ! цветоветенадрехитему

, , : БегствотонаГошо достаме зарадваиободри и самосивиках даноуспееда - , , се крие по дълго време защото страшнонеприятномибеше не толковачени

, ! връщат ачещезарадваме комунистите ! ВмилициятанаЦарибродвлязох за трети път сбелезници Веднагаме

, !настаниха впознататами килия и тук трябвашеданамеряначиндасе самоубия , , , Повдигнах се намускули напрозорчето задаразгледам итамнамерих парчета

. , ! стъкла Взехеднои гопречупих задаепоостро Искахдаразрежаартериятяна , – ! - еднаотръцете си там където сепроверявапулсът Тамналягането епо високои , ! нямаопасност кръвтадаспреда тече след катоизпаднавбезсъзнание

, , , Започнахдатъркамнадлъжно къдетоепулса спарчето стъкло но кожата . ,същоседвижешеинеставашенищо Опитахдаопъвамнякак кожатана китката

! , , пакнищо Пречупих стъклотоощеведнъж опитвах инадругатаръка ноне , , , .ставаше защото търкахненапреко през сухожилията аподължинанаартерията , Напрекопрез сухожилиятащяхдапрережасамонекоималкивени аартериятае , , , дълбокомеждужилите ипредполагах ченямашедасе получинищо понежевече

. знаех замногоподобнинеуспешниопити , Свалихотпрозорецадругопарче стъклоипродължихопитите но със същя

! 5 – 10 , , успех Такаопитвах около минути иотведнъжмиседоспа така тежко сякаш ! , съмизпил конскадозаприспивателно Иощевмоментапрецених че товае

, , - някаква екстремна защитнареакциянаорганизма нопо вероятно ебилоот ! пренапрежение

40

Page 41: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

. Веченеможехдаправянищо Ще , , спя сирекох ибез това веченемога нито , , , ! (дамисля нитодаправя каквото идабило аутре сутринта щевидим А

, 30 , !) драскотините от стъклата ислед години ощеличатнаръцетеми , - , " ",Сутринта спо ведърум решихвсе пакдавидя какщемепосрещнатнаще

, ! след катоГошобеуспялдаизбяга защотонаистина серадвах 1974- , 24- . Годинатабеше та около тиЮни За третипътюгославските комунисти

!мевръщаханасила вБългарияПосрещането

" " ! , Наще хубавомепосрещнаха Ощедокатоме караха сджипа къмзаставатав , ( ) , Калотина командващият граничарите под полковник неколкократно свикове

, , !нарединашофьорадаспира сцелдамепринудидасляза тадамеразстреляли ! , Намерилс какводамеплаши Ноаз седяхневъзмутимоинеслязохдоброволно за

, , . данемуправя това удоволствие а тенемесвалиха насила иджипапродължи , , ! Вечертаобаче явно същиятполковник миорганизира голямбой В

, умивалнята на заставатавКалотина къдетопренощувах следвсяко връщанеот , – , Югославия слязохадесетина войници граничари водениотединпълничък

. , , ефрейтор Застаналив кръг околомен и кактобях сбелезнициотзад започнахада ! - , ,меудрят сюмруци Найактивенбеефрейтораиощедвама трима аостаналите

. , повече симулирахаче удрят Аз седържехна крака слекапрезрителна усмивкана , , , лицето въпреки силните удари включителноисаблениповрата от които се

. , , олюлявах Усмивкатамипомръкна чак когатоединмного силенударв гръдите ми ! , , предизвика аритмия Станами тешко гърлотоместягаше предочитеми

, ! притъмняваше ноощеседържехна крака , , . Поуморихасемомчетатаиединпоедин гузни сеизнизаха Остана само

, , , ефрейтора който преди товамиберазказал чебилимного уморени понеже току , (щосевръщалиот границата където заровилиедно германско семейство А

, )!источногерманципостоянно правехаопитидаизбягат на запад ипрезБългария , , , Бешемиказал също чеженамубилаот едно трънско село та затова следбоя ме

: – " , ?" : – "попита Щеметърсишли катоизлезешот затвора Отговорихмупрямо Ти !" , въобщенемеинтересуваш Идействително никога не съммислел залично

. : , , , – отмъшение Тезихора следователи милиционери надзиратели като , , ,представителииизпълнители напрестъпната комунистическа власт заменбяха

" ". , нещо като неодушевенипредмети Многодобре съзнавах чевината ев , , . , системата авината навсеки отделенизпълнител евторична Затова мислех само

! , , за смянана системата Знаехивиждах челошатаполитическа система правиот , – !нормалнихора зверове

, , Веченепомня новероятно тозибоймееамбицирал та затова съмсеотказал , ! , дасе самоубивам илипросто съмразмислил ВарестанаГраничнивойски в

, . , , Драгоман престояхнеколкодни Единотохраняващитеареста войници дългоме , , , . разпитва заЮгославия и запада инакрая каза чеи тойщебяга щомсеуволни А

, : – " , поповодмоиневолниизразина сръбски каза Скороот тукминаедин който , "! бешенапълно забравилбългарски и говорешесамонасръбски

41

Page 42: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, Без съмнение ставашедума за , 7българинаотЛовеч изкаралоколо , - ! , ! !години юго затвор Товабепоследното коеточух занего Даноеощеживи здрав

1974 – 75 .Седмоотделение г , , . Тозипът варестана ДС наРазвигор медържахасамодесетинадни Там

, , 3 , .разбрах чеимамиздадена задочнаприсъда години забегствотомиот затвора ,Номеждувременнобилподпаленсофийският районен съдимногодела

, , . ( включителноимоето забегствотомиот затвора билиизгорели Следдесетина . " ",годинибяхме заеднов затвора сподпалвачана съда Викахмему ВандерЛюбе

)ноиметомуне помня , 7- , СледРазвигор пак сенамерихв моотделениенаСофийския затвор и

, " " ! ... !?направо в подготвителната килия за карцера Тамзаварих ГошоЧепинеца , , След катоизскочилотюгославската камионетка скочил врекаНишава сръцев

, , , белезници ибезда умеедаплува в пълната тъмница някак сиподскачайки по , , , дъното от камъкна камък преминалпълноводнатарека ноне успялдаотвори

! белезниците ислед тридни го хванали , , – ! Вподготвителната килия се чака заповедта занаказание карцер Товабе

, , 2 14, . . 28 .законенначиндасе удължи карцера койтоиначебемаксимум по т е дни , , Разликата от карцераесамо това чев карцерадават през денмалкочорба ав

" ", , . подготвителната всекиден както навсички неработещизатворници Всичко , , ! другоееднакво включително това че се спинапода Самовечердават за през , . ноща поедноодеало

Ощепървитеднидойдоханачалницитена затвораданивидятидапреценят ! , далиданаредятна надзирателитеданибият Единственото нещо което нипитаха

: – " "? – " , !" ! бе БихалививЮгославия Оо много отговорихме Ислед кратко , . , шушукане началниците сиотидоха сдоволнифизиономии Авсъщност от

, , големиябойни спасисамофакта чеотбегствотонибеизминало годинаинещо и , . , повечетоначалници понякакъв поводбяха сменени Ито май точно заради

7- , –редовнитежестокипобоищанад затворницив мо при таканаричаната " ", – , операцияварел следнякаква издънка спребит затворник който сеоказал с

!връзки нависоко ниво , ! ,Вседмооделение почтивсекиденбиеханякого Боевете ставахаобикновено

! " " ! когатона сменасанадзирателитеИлияиЗдравко Тебяха щатни биячи Забой ! ползваха телескопичнитемилиционерски палкиили тежки кабели Отпреживели

, ,тази процедура знам чеса гивръзвали заеднастълбаили запарапетав коридора , ! , или ги събарялинапода ритали гии скачаливърху гърдитеим Запоследното са

, - ! миразказвали най често , , Вумивалнята в седмо стоешепостоянноедин голямварел пъленсъс студена

. , вода Отнего гребехмес кофаиплискахмев тоалетните защотов тяхнямаше

. , , , , –вода В този варел следбоя хвърлялипребитите задасе свестят иакоискат

42

Page 43: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

! продължавалибоя Това си , продължавашедесетилетия ипреди , ! мен ипрез цялотовремедокато бяхпо затворите

. , Вседмосеразминах с боя СамоведнъжнадзирателятИлия докатобиеше , : – " , някого в килиятани сеобърна къмменсдумите Ина тебесъмтимераклия но се "! ( . . , !)пазиш т е несъммудавалповод макарче тебиехаибезповод

- , ! Нонай известенбиячв софийския затвор бешеБоянМечката Славата сие , придобилпрезпедесетте иначалото нашеесетте години когато седмоебило

, , . ( ,буквално претъпкано сполитически апомоевреме несепроявяваше Говореха , . че се занимавалсамосъс смъртните приизвежданетоимзаразстрел Тяхпросто , - !) ги удрялисбухалка и гиизвличали полу мъртви

, Осъденитена смъртбяха същовседмо нос тяхнеможехмедаимаменикакъв . , , контакт Тях изкарвахадо тоалетната набегом единпоедин и то самонощно

! , време Вероятно голямачаст отбитите сабили смъртните амежду тяхимашеи ! , , , политически Явно затова гиизвеждахадо тоалетна самонощновреме зада

, ! , немогат даразберат за какво имотварят килията през нощта Ание от , , , затворените килиинеможехмедавидим нито когобият нито кои точно и колко са

, ! биячите а самослушахмеплющенето иохканята , , , ВЦентралния затвор както се казвашеСофийския всички килии са двана

, 40 . 1944 . , четриметра авъв всякооделениеимапо килии След г ипрезпетдесетте по , , временамасовите комунистически кампании за арестуване измъчване съденеи

, , избиване навсички посмялидадигнат глава или самодаспоменат за свободаи , , демокрация килиите така сапретъпквали сполитически затворници ченеебили

! – " възможнодасе седне Кракатаниотичати сеподуватотнепрекъснато стоенеи , !", ! самоаконекой умре тогава сядамевърхунего казваха стари затворници

, , , : АдокторВасилПеев задържанипри такива условия свещеници казваше— " , "!Бледи и изтощени но вярата им сияе в лицата

, Щезавършатемата заредовнитепобоищавседмо със запечаталямисе , , , : 35- , спомен заАнгелСтратиев от селоЕловдол Пернишко В та килия къдетоме

, 74- , . преместиха след карцера есента на та година докарахаАнгел Повремена , , пореденбойв коридора виждамче кожатанаръцетемуенастръхнала понеже

, , : – " ?" – , ,бешес късиръкави имувикам нашега Страхли теебе Небе немее страх , !номееяд ченемогаданаправянищо

. , ,Ангелбил граничарна гръцката граница Там повременаедининструктаж , , публично казал ченямадастреля аковиди семейство сдецадаминават

! границата Заради товаизказванему взелиавтоматаинеколкомесецабилв . , .истинска немилост А когатомувърналиоръжието избягал савтомата си вГърция

, . Ноне следдълго гърците го върналина комунистите вБългария Тук го осъдиха за " ", ! шпионаж иизкараприсъдата сивСтарозагорския затвор , , ,ВСедмо както почтивинаги инавсякъдев затворите се говорешезаамнистия

, , аединнадзирателдажени сподели тихо че скоронанякакъв пленум щелида , " ", преименуватБългария на СоциалистическарепубликаБългария вместо

" ", , !?дотогавашната Народнарепублика инамекна че по тоя поводщеимаамнистия , , , Икогато в килията коментирахме тазиновина казах че товащесенаправи зада

, , – " ", , "можепоследаседобави самодумата Съветска идастанем Съветска

43

Page 44: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

"!социалистическарепубликаБългария " ", Нозамисляното преименуване такаи .не се осъществи

" "Вътрешнаприсъда за шпионаж 74- , Есентана та година ненадейномевдигнахаот седмоиме закарахана

! , Развигор А тамдокатомепреобличахаи записваха мипопаднаедно голямо . тапицерско кабарче Прибрах го скришомив килията грижливо го забодохв един

, , , перваз със съвсемсериознотонамерение акоработатаизлезедебела както , !? подозирах даопитамснегода се самоубия

! Опасениятамисеоказахаоснователни Цялденмеразпитваха за събираните 72- . ,сУгринов сведеня през ра година вшколатанаДСвСимеоново Отричах всичко

( но късновечертамипуснаха записотмалъкролковмагнетофон тогаваоще ), , нямашекасетофони в койтоУгринов сипризнавашеимепосочваше катонегов

! помощник , , . Продължихдамълча нонемеипитахаповече амеприбрахав килията Там

, !взех кабарчетоидълго го въртях впръстите си мислейки каквомогаданаправя , , , Неможехдаизмислянищо исе учудих как съмсипредставил чеможедасе ? самоубия с него

, , Гледах кабарчето вбезисходното положение мислейки трескаво какда се , , 42 самоубия и сигурноотнапрежението така горех все едноимах градуса

! , " " температура Това продължиоколочас ипак смъртно или спасителномисе , , доспа кактонеколкомесецапреди товавЦариброд ивеченебяхв състояниеда ! правянищо

: Сутринтаразмислихипогледнахнаположениетоподруг начин Понеже за " ", , другите участницив шпионскотодело Угриновне казанищо аи следователите

, – , “ , ", , също си казах че все пак щеепобеда аконеразкрият останалите аще ! , пострадамесамодвамата сУгринов Ноакопродължадамълча щесеразровят

! - , повечеиможеда гиразкрият Много по късноразбрах чевнашетоделое замесен - , , ид рВасилПеев койтов товавремеебил следствен вДС заопит забегствопрез

!граница , , Порадитазилогика повременадвумесечнотоследствие започнахдаси

- , , !приписваммногопо голямадейност заданепроличи чеидруги са участвали , Товаправех защотодопусках чеДС можедаразполага със запискитенаУгринов а

, , , ! от тях поради големияимброй можедасе усъмнят чеидруги са участвали А , , , Угриновмебеиздал защотое знаел че съмизбягалот затвораиебил сигурен че

.вече съмна запад , , , , Взаписаните намагнетофонапризнания Угринов освендругото каза че това

" "! , , евършел запари Незнаехдалие така номислех чее казал това самопо " " , , тактически съображения затоваиазповторих вобщилинии това коеточух тойда

! , , .признава Аиначе поне замен за никакви паринеможешедаставаидума , Посредатана следствиетомедигнахаотареста исЧепинецани закарахав

( ), , Монтана Михаиловград надело запреминаването на границата следбегството . ниот затвора Товащешедамие третаприсъда забегствоиочаквахдамидадът

, – 5 . , : – " максимума години Когато наделото единпоединнипопитаха Признавашли

44

Page 45: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

?", – се за виновен идвамата : – " !", , отговорихме Не иестествено ни 5 , " "!осъдиханапо години при усилено строг режим

, Следделоторазрешихасвижданесмоитеблизки коитобяхадошлисдве , , “ " , ú : – " !коли иаз зада успокоя старата симайка казах Заменеповече не се грижи

. , - , - 10 ,Азвече съмотписан Чакамеидруга ощепо големаприсъда най малко години , 4 . а тине си сама имашоще деца

( ), , Номайками Бог даяпрости с тридесетлева земеделскапенсия за , , , ,тринадесетте години коитопрекарахпо затворите и годинаиполовина изселване

– , ! нее пропусналанито едносвиждане независимов кой затворнаБългариябях

!БорисАрсов нее забравен 74 . “ ” Есентана г наеднастраницанавестник Работническо дело бяха

. - поместенидвемалкистатийки По отгорепишеше “ ”Хуманен Акт , където , “тържествено се съобщаваше чепослучай годишнината от социалистическата

”, “ ”, революция седаваамнистия наемигранти невъзвръщенци коитодоброволно !се завърнат вродината

Вдругатастатийка със заглавие “ ”Демагогски ход , , пишеше чепоповод , , , една годинаотпреврата президентътнаЧили Пиночет даваамнистия навсички

, задържани следпреврата срещу комунистаАлиенде които се съгласят да !напуснат страната

, , Набивашесе вочите чеако заглавиятанадвете статии серазменят щяхада , “сидойдатнамясто защотопоамнистията от хуманния акт” пуснахапоказноот

, - , , ! - , затвора самоедин двама явно техни хора и толкова Апет шестдуши повярвали , , на уловката дълги години търкаханароветенародните затвори следнаивното си

! " "!завръщанеот запад Такъвбеше Хуманият акт “ ” , – , Нослед демагогския ход наПиночет стотици аконеихиляди задържани

– , чилийци комунисти бяха освободениирадушнобяхаприети вмногоевропейски , ! , “ страни включителноивБългария Ав същото време в социалистическатани ”, – , , родина хилядимладежи безда смеизвършили каквотоидаепрестъпление ни , , мъчеха годинив затворите само за това чеискахмедавидимсвят иданапуснем , ! , режима превърналродинатанив затворническилагер Обаче на

, ’ ú , комунистическатани власт ипрез ум не минавашеданиамнистира аощепо , , ! ,малко даниразрешиданапуснемстраната както бенаправилПиночет Такаче

, “ ” “ нека всеки самдаразсъди за хуманния акт наЖивков и за демагогския ход на ”!Пиночет

, , Същатаесенбеоповестено чебил задържаннекойсиБорисАрсов опитвал .сеот чужбинадаорганизираборбапротив комунистическата власт вБългария

. –Търселпомощотразличниправителства ипращалобръщенияидекларации , ! Дейност напомняща за времетонаРаковски

Тогаванеможехмедаразберемнищоповечеот това коетописахав , !комунистическите вестници нос течениена времетонаучихдостанеща

45

Page 46: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, Потовавреме мениощедвама ( души ХристоУгриновидокторВасил ) “ ” , 1972 . Пеев нисъдеха за шпионаж затова че като затворници г поинициатива на

, “ ” Угринов записвахменомератана колите в ШколатанаДържавнасигурност в , . “ ” Симеоново къдетони карахадаработим Групата ни за събиранена сведения бе

, ! отпет души ноостаналитеостанаханеразкрити , 12 ., 8, Потовадело ХристоУгриновполучи присъда г аз адокторПеевбе

3 , “ ”! “ ” осъденна години защото знаелноне казал Неколкопътини караха надело в , , - , Съдебнатапалата и там веднаот по отдалечените килии заарестанти къдетопо

, стечениенаобстоятелстватаме затвориха попаднахна следния надпис на :стената . . 15 . . .Бор Ар осъден на г за рев дейност

, ,АдокторПеевебил ведна килия сБорисАрсов повременаследствиетоим “ ”. : , на Развигор ТамАрсовмуеразказал следното Идват единденвжилищетому в

, . – " , ?" – !Дания неколконепознати Как сибайБоре какво правиш докатовлезнат , , , , После го връзват качват го на една кола инапристанището направо с колата го ! “ ”!качватна кораб ТакаБорисАрсов се озовава на Развигор

, , “ ” !Следоколо година чухме чеАрсов се обесил в пазарджишкия затвор , , ! Беше ясно че са го убили ноощенесе знаешенищоконкретно

- , – 1984 ., , Десет годинипо късно г когатобяхпак вСофийския затвор осъденза “ ”, подготовка за създаваненапротиводържавнаорганизация ме заговориедин

, 1975 . , ,колега койтопрез г ебил вПазарджишкия затвор внаказателнотоотделение . точно срещу килията наБорисАрсов

, "Този колега специалномиразказа как видялпрезпроцепаза сигналната " ( ?), : палка илипрезшпионката следното Еднавечернадзирателитепускат в

! ,отделениетодвамацивилни иимотварят килията наАрсов Той като ги вижда . явно гипознаваи сеотдърпваназадв килията си Дваматацивилнивлизат в

! килиятамуи затварят вратата зад себе си Сутринта намират Борис Арсов ! обесен счаршафзарешеткатанапрозореца

, , , Вечене съмсигурен номай очевидеца каза че , намерили Арсов обесен ?надолу с главата !

- д рВасилПеевиненаписаният български "ГУЛАГ"

, , ВасилПеевпознавамот кремиковския зтвор къдетобешезъболекар но . 72- , тогаванебяхблизък снего През ра година Угринов криел събираните отнас

" " , , , шпионски листчета подбалатонав зъболекарскияму кабинет разбира се с ! , негово знание Незная за каквобешетогавав затвора новероятноебил за

. , , бегство Помня ченаокачената на стенатана кабинетаму карта понегово , " " , ! настояване му начертах маршрут заминаванена границата презТрънско

, , , : – " !Пеев безда знае чеиаз съмв групатанаУгринов каза ТояУгриновелуд " ", " Събиранекакви сведеня за киселомлеко исамощенаправинекоябеля Ато си

, , . бешепочти така ноаз си премълчах всеедноне знаехнищо

46

Page 47: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

,Следизлизането сиот затвора " ", Угринов пренесъл листчетата вдома , ! , -наПеев а той впоследствие гиизгорил Тованаучих повременапроцеса инай

, ! вероятно ебило така , , ,Макарче сПеев следтовабяхме заедно ивосмоотделение ивпървиотряд

, ! наСтарозагорския затвор не зная колко годинибешележалв затвора Ноот , ,разговорите ни знаячеебилвповечето затворинасоциалистическаБългария

! , "включителноивБелене Мечтатамубе данапишебългарски Архипелаг ГУЛАГ", , , , пред който тозинаСолженицин щялдабледнее защотоПеевебил

, , свидетелнабезброй затворнически съдбииодисеи инамасовижестокости аи !целенасоченоразпитвашеипомнешемного случки идрами

, , Последнитедвапъти Пеевлежа заопити забегства инайвероятнои , 68- , " "предишнитемуприсъдисабили затова нодо ма година забегство са давали

5, 15 . от до години Зарадистремежасидаопишенописуематаепопеянабългарските

, : комунистически затвориилагери Пеев често повтаряше – " Аз трябва да ! "оцелея Аз трябва да оцелея !

, , Отдруги затворници разбрах чеповременапоследнатамуприсъдаза , , бегство комунистите умишлено затворилиПеев вседмоотделение с криминални

, ( мародери които неколкомесеца гомалтретиралижестоко Таканаправиха исмоя )! , приятелОгнянЧенгелиев ТамПеев заболялот рак ималкоелед катоизлязълот , ! затвора починал

, , - Васил Пеев не оцеля и най вероятно не е успял да напише българския " Архипелаг ГУЛАГ"! Но дано все пак има запазени някакви

!негови записки

" "!Първи слухове за Хелзинки , , , Когатомевърнаха в седмо следследствието зашпионажа казах в килията че

, 104, 10 20 , щемесъдят зашпионаж почлен койтопредвиждаот до години затвор или , , – , : – " смърт аАсен криминаленотМонтана каза Ти трябвадасе гордеешчеси

"! , , политически Иаздействителнобяхдонякъде гордидоволен иси казвах чевече (!?), понеще знамзащосъмвзатвора ипонещяхдасеброя заполитически

, , .затворник макарчеофициално политически затворницивБългария нямаше , , Къмкраяна годината иливначалотона следващата в килията нидокараха

. , " - - " –ОгнянЧенгелиев Тойи съпроцесникамуРуменПанков сабили Ди Екс ери , . слушателинадалечни късовълновирадиостанции Товаеотдавна утвърдено

, международнодвижениенарадиолюбители които улавяйки предаванеотдалечна , , , радиостанция пишатдонеяписмосденя часаипредаването което сачули иот

– , , тамполучават картичка потвърждение които картички радиолюбителите ! - , колекционират с гордост И колкото по далечнаерадиостанцията напримерот

, , -НоваЗеландия ЮжнаАфрика илиТаити толкова картичката в колекциятаимепо! ценна Товадвижениеиздаваимеждународенбюлетин със списъкна честотите на

, . всички възможнирадиостанциипо света ичасовете на тяхнотопредаване Особен

47

Page 48: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, интерес завсички тях са " "представлявали нелегалните , . радиопредаваня съсвсе ощенеуточнени координати

, , Нашитерадиолюбители с транзисторните си приемници набързо уточнили , ,приблизителните координатинанеколкоизлъчващиотБългария на чуждиезици

. , радиостанции Уведомилимеждународниябюлетин и затовабяхаосъдени за ! 8, , 11 ! шпионаж Огнянна аРумен на години

75- , , Вначалотона та година запървпътразбрахотОгнянЧенгелиев чев , Женева севоделинякакви преговори за сигурност и сътрудничество в коитоимало

, ! , и специаленраздел зачовешките права Огнянвярвашеимеубеждаваше че , скорощеможемдаслушамезападнирадиостанции щеполучаваме западни

, , ! вестници аивероятно ищеможемдапътувамепрез граница , , , ,Веднагамувъзразих че това еневъзможно защото идаподпишатдоговор

, комунистите нямада го спазват понеже комунистическата системаенапълно , , ,несъвместимасчовешките права така че самоедноот тези правадаеналице

, , !систематащерухне и те го знаятмногодобре затова никоганямада годопуснат , ! , Така казахнаОгнян ив товане се съмнявах Можебинедооценявах чеако се

, подпишеподобно споразумение товабинидалонякакволегитимнооснование за " ", ? "настояване зачовешкиправа Ноналиидо тогава сиимахме Международна

", , харта заправатана човека приетаотООН изадължителна завсички нейни , , , –членки новсеки който сеепозовавална тази харта отизточнаЕвропаиСССР

! , обикновеное завършвалдните си в затворите илагерите Такаче какъвтои , ( договордасеподпишеше аконямареаленмеждународеннатиск а такъв

), ! дотогаванямаше нищонеби сепроменило , , 1975- , Наосноватана тези преговори следващата а година беподписано " , ", Хелзинкското споразумение за сигурности сътрудничествовЕвропа третият

, , – . . " ", – , раздел от което т н трета кошница макарисъс закъснение изиграогромна , роля зарухванетона комунистическия блок но самоблагодарениена западния

, , !натиск и специално наРейгън

"КилиятанивСедмоотделение 4 2 . Килиитев седмобяха х метра Прозорецасдебелажелезна решеткае

, високо така че задапогледнешпрезнего трябвадаподскочишзадасе хванешза ; . ръба дасенаберешнамускулиидасе хванешзарешетките Новдействителност , , няма какводавидиш защотоот источната странана затвора всички прозорцибяха

" "! закрити сламаринии севиждашесамо късче небе Освен товарискувашда те ! видинадзирателят

, , Наподаиманар повдигнатдесет сантиманадбетонния под но ведни килии , , . , нарабедополовината напода авдруги почти върхуцелия под Върху нара а

, , 3-4 . къдетонарае къс и върхуциментовия под санаредени дюшека Вкилия средно 7-8 , . бяхмепо човека ноограничения завместимостнямаше

, , Вкилиите обикновеноимашеипоедномалко стародървеношкавче в което , , сидържехмеполовинката хлеб койтони сеполагашенаден кактои чиниитеи

48

Page 49: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

. лъжиците Другимебелинесе , "разрешаваха освен кофата за спешни ", ! нужди ипластмасоватадамаджана завода

35- ,Помня когато запървипътотворихшкавчето в а килияивидяхпарче хлеб , ! върху който себяханатрупали кафяви хлебарки катопчеливърхупита Веднага

, , започнахда тръскамхлебаида гоня хлебарките абайТодор когото заварихв , : – " , !"килията ме успокояваше Не ги закачай тене салоши

. . “ " ( 22 , ). Хранатабе за т н неработящи за стотинки наден Сутриндавахапо " ", – , черпак чай с вкус на парцал замиенена съдове иполъжицавъзкисел

, , . мармалад отподменяните военновременни запаси или конфитюр Заобеди , , , . вечеря единденечорбаоториз на следващияотфидеина третия отбоб Аз ядех

, , само когатоебобчорба авостаналитедни само хлеб от койтони сеполагашепо . половинка наден

, 3 ,Рядко сенамиранещоостаналоот свиждането което заменбепрез месеца , – 5 . . когатоможехдаполучаотблизките кг хранаиплодове Ноненавсекиима кой

, , дадойдена свиждане а койтополучи храна обикновено сеизяжда колективно за - ! ден два

, ,Другиятизточник надопълнителнахранаелавката къдетоведнъжседмично , 8 . можедасе купинещозаядене номесечната сумаеограниченана лв за

, 5 " ", .осъдените на строг режим и лева за усилено строг режим аиневсекиимапари , Повечетобяхаосъденина строг режими който епушач парите не стигат само за

! " "! цигари Ааз вечебях на усилено строг режим , , Когатобяхмемного гладни имахмеедна големапаница в коятодробехме

, , ! хлеб сводаи захар инасядалив кръг кусаме Ощепомня какбайТодор , , : Циканделов отПетрич подканяше

– " ! á "! Айде кусай Немаям кьатида тепокани , ,БайТодорбешеотеднамакедонска група възрастнихораотпетричко

! , замислялинякаквадейност заобединениенаМакедония Ако не съмточен се , , , извинявам защото невсеки смеешеда казва истината за каквое съден нонамен

, , байТодор каза чецелелиобединениенаМакедония която впоследствиедасе ! , 1присъедини къмБългария По технияпроцес ТодорЦиканделовбеосъденна

, , 4 – 5! , година аостаналите напо От тяхпомняимето самонабайПандо който .впоследствиебеивСтараЗагора

. : "ОтбайТодорпомняичастиотдвепесни Отеднатапомнястрофата Танкове , , !" : " ,минават мрежите късат и заминават заСкопие Аотдругата Линдаемома

, . ú , ú !"момаеврейка алюбибългарин Брат недава брат недавадалюбибългарин ( ) . Накаре разходка ниизкарваха поединчаснаден Каретов софийския затвор

" ", , . бешевъвформатана табло за игранадама три квадрата един вдруг Движехме , , 5 – 10 , сена групи по килии наразстояние метраедниотдруги заданеможемдаси

! говорим На карене сеизкарваха самонамиращите сев карцераив " " , !подготвителната килия както иосъденитена смърт , - , Доумивалнята и тоалетнитенипускаха трипътинаден задве триминути по

- . , , две три килииедновременно Имашеобачеединвисок надзирател Ефтим който , , !щомена смена отваряшепочти всички килииедновременно коетоберай занас

, , , Тогава задесетинаминути в умивалнята севиждахме със съпроцесници с

49

Page 50: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

! приятелиипознати Обменяхме , ,новини информацииицигари . , научавахме кой за какво еиоткъдее Вседмоимашеидоста чужденци предимно

– – немци главно заопити забегствопрез граница ипостоянно чувахме как , : – "Á , á !", надзирателитеподвикват когато гипускат до тоалетната лес лес като си

: – " , ", – ! мислехачевикат бързо бързо защото само това знаеха , , , Презповечетовреме докатобяхв затвора учехпомалкоанглийски защото

, " " , виждах чеанглийскиящее световен език аи защотоимахнамерениедабягам за . , Америка Нямахучебник илиречник защотов затворитепостоянно сеправеха

" " " ".тараши от надзирателитеисевземашеилиизхвърляшевсичко съмнително , - .Докатобяхв седмо от съседна килиямипопаднаанглийско българскиречник

, , , Седейкинапода заоколомесец преписахречника зада гоимамизаданауча , ! нещо по временапреписването

, 10 000 , Преписаниятречник съдържащ думи послучайностечениена , . обстоятелствата съмзапазил ( В старозагорския затвор преписах още един такъв

, , ! речник понеже предишния вече се намираше у нас на село За втория преписан , , речник бях напълно забравил но при следващото ми постъпване в

, , Старозагорския затвор Антон Запрянов ми го показа и ми припомни че аз съм му . !)го оставил Този речник остана при него

. Отседмопомняиедномомчеизбягалов западнаГермания Тамебилна , - , военна службаприамериканците иси сменилимето на ДжонФостър и така съм го

. , , запомнил Та както тойни казваше от западенБерлин американските войници , , многократно легалнопреминаваливисточен новеднъжнего го задържалии го

! , , върналивБългария Бяхвече забравил ноОгнянЧенгелиевмиприпомни че , , Джон вероятно заради товаченеискашедаотговарянабългарското сииме за , , което гобиехаи тормозеха себешебарикадиралв килията си което сеправеше , . често понежевратите сеотваряханавътре Надзирателитеразбиваха вратата с

! лостовеи го плискаха с врелаводаотпротивопожарна кофпомпа От тогава не - , ,съмчулнищо занего инай вероятно са го убили защотобешесериозени твърд

! макаридребеннаръст , :Вседмооделениесподелях че , Комунизмът е световна мафия в

, " "!сравнение с която сицилианската е благотворителна организация

– Осмоотделение шивалната 75- , 1 , Юни та година след годинав седмо меизкараханаработавосмо

, – . - отделение шивалната Товабеотделение запо тежки престъпленияи за . 20 2 ,рецидивисти Вечемисебяха натрупалиприсъдиотобщо годинии месеца

, . . " ", , които евентуално след т н кумулация щяхамалкодасенамалят но това небеше ! сигурно

, , Восмо за кратко се сближихме сХристоГамджалиевотСофияиГюлейдин от . , , Свищов Христо следопит за бегство през граница сеозовалвъв военния арест в

, ! Плевен където организиралпревземаненаареста Обезоръжили караулаи . - , избягали соръжието Но заден два следпреследванеистрелбиизчукаритеи

50

Page 51: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , лозята северозападноотПлевен един , , поедин били задържанивсички иХристо 14 .беосъденна години

, , , АГюлейдин турчеотСвищов непомня за каквобеосъден нои тойбеше , , , бунтовно настроен иощещомразбра за какво смев затвораазиХристо ни , , ! предложи следизлизането сиот затвора даниизмъкнеинас Това трябвашеда

, , стане когатонас сХристониподкарат с влакна инсцениранодело на коетониеда . смесвидетелиилиподсъдими Знаехмемногодобре какъвередът при конвоиране

, ! с влак затоваГюлейдинщешедаорганизираобезоръжаванена конвоя , , Въобщене сивъобразявахме че товаепростоиима голямшансдасе успее и

, не подтиквахмеГюлейдин къмтакова самоубийственоначинание нопопринцип , ,бяхме готовина всякакъвриск защотоцелтанибе “ борба против комунизма,

”за свобода и демокрация ! ( ), Вкилиите имашерадиоточки говорители по коитопускаха саморадио

, , София иот управатана затвора всяка сутрин четехадълги заповеди занаказания . , с карцер Добрепомня как сГюлейдин слушахмесвъодушевление от

" ", , радиоточката македонскатабунтовническа песен " ", : за ТакеДаскалотинеговата вернадружина от коятопомняследните строфи

... " , , Тогаж им викна Таке Даскалот Откачи бомба на нея ,легна

: на неговата верна дружина жив на тиранот не се .предаде

– , ; Фърлайте бомби тиран сопрете Таке Даскалот славно загина á , ! живи во р ка не се давайте за слободата на

! Македония

" ", Тазибунтовническа песенмногони импонираше нищочеГюлейдинбеше , , турчин ноизглежда ощеотонези годиниенегласно забраненаине съмячувалот !? тогава

СГюлейдин говорехмезанепрекъснататаекспанзияна комунизмаи , неспособността илинежеланиетона западнатадемокрациядамусе ! , - , противопоставиефективно Изглеждаше ченай вероятно съветският комунизъм

! , "постепенноще завладеецелия свят Тогаваизказвах убеждението си че и да , 100 , завладее целия свят и години да го владее коминизмът ще рухне от

, самосебеси поради своята античовешка същност и явната си ирационалност"! , 1975- , Тогава около та съветският комунизъмбевекспанзия ипродължаваше

, , , почтибезпрепятствено спропагандаи сила и сподмолнаподкрепаот запад да ! , -разпростира своетовлияние Иотмоя гледна точка товабяханай мрачните

!години забъдещетона светаи за световнатадемокрацята , , ,Наскоро следтова ниразделиха като самоаз останахвосмо ноотидеята си

!Гюлейдиннебе сеотказал , , Потовавреме вдънотона коридоранаосмооделение имашенеколко килии с

, , . чужденци предполагамвсичките криминални с които нени смесваха Едно

51

Page 52: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , пълничкомомче заопит забегство от , , градБяла русенско с коготобяхме , , . , , близки контактувашесединнемец наимеВолф Веднъж момчето каза че

, 150 , немецът предлагалнякакъвфотоапарат за около лева койтоможелдаправи . , , снимкиинощновреме Позаинтересувах се защото счетох ченямадаелошода

, сенаправят снимкина забележителностите на затвора но парите трябвашедасе . , вкарат отвън Наскорощешедасиизлиза ГошоЧепинеца който същобевосмои

. , на коготоадвокатътбе успялданаправи кумулацияна присъдите Та той обещада .намерипаритеида гивкара в затвора

, , Поусъмних севъв версиятанаВолф и когатоЧепинеца както себяхме , , , уговорили дойде заедносмоитеблизки на свиждане му казах че сеотказвамот

! идеята зафотоапарата - , " " , Впо късни годиничух чеималонякаква разкрита сделка сфотоапарат ноне

, ?разбрахималолиедействителноапарат илиебило самонякаква уловка 74- , – 75- , !От та та година забелязах чевечеимамсериознипроблемис паметта

, Предполагам отпостоянното пренапрежениеилипсатанавреме заприпомняне , , , , на преживяното усещах че понякогамисе губятмесеци отблизките години и

-впоследствие смъка успявахдасиприпомнямивъзстановявампо важните ! , , , " ", събитя Тук трявадауточня че забравях и забравям само сивото ежедневие но

, , запомнях събития ифакти които съмсчитал за твърдеважни и които не трябвада ! , , бъдат забравени Ноименанахора даженаблизки приятели честопъти въобщеи

! - , не запомням Така забравих ииметона по възрастен колега затворник с когото , , ! неколкомесецабяхмеведна килия восмоотделение имного се сближихме

( ) Тозимой колегаи приятел можебисе казвашеКольо ебил по затворитеоще , , петдесетте илиначалотонашеесетте години заедно сИлияМинев иощеот тогава

! еправелопитидаизбяга Тоймисподелиидеите си за бегство през границас , , балон за коетоимал събранооборудванеибилправелдостаопити аазму

, обяснихмоитеидеи замалкидвувитлови вертолетчета сподвамотоциклетни , ! , двигателя коетодоста го въодушеви Вертолетчетатапредвиждах катоедноот

" " ! самоделните транспортни средства запартизанска борба , , . Мояприятелбешеедърирунтав нодобродушен смелиоткрит Но за

, " " , съжаление следеднанеразумна раздумка сдоносници гопреместиха в затвора , , - , , ! вБелене където какторазбрахпо късно отИлияМинев епочинал Занего зная

, , !само че предипоследния затвор еживеелв градРилаприсъпругата си , ,Докатобях вюгославския затвор прочетохи заизобретенвАвстралия

, " "! двигател свътрешно горене койтобилвъвформата на торта Иот тогавачесто , , , се замислях какъвможедаепринципана тозидвигател идалинемога набазата , . на тазиидея иаздаизмисля нещо

, Голямстимул за търсененанякакво ново техническорешение бешемисълта , ! ми товадаеединотначините зафинансираненаборбасрещу комунизма

, 1975 ., " " , Така в началотона г и аз измислих принципанаработа на такъв , , , – двигател заедно сосновните съпътстващи го технически решения в

! , четиритактов идвутактов вариант Давах сисметка чепонежене знаехнищопо , , , ,въпроса евероятно наистинадаизмислянещоново ноидосегане съмпроверил

" "! , ималинещооригиналновмоето изобретение А тозироддвигатели кактодоста

52

Page 53: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

- , –по късно научих сенаричали " , -роторни постъпателно"възвратни .

( Восмоотделениеотново се събрахмеи сДанчоМурука ЙорданАлександров ), . , , Лозанов отКремиковци Снего кактоив кремиковския затвор споделяхме за

, . въоръжена съпротива за землянкии заначининаекипиранеиукриване Потова , , времевечебяхобобщил за себе си идеитеиединлозунг под койтомечтаехда

:отпочнемотчаянаборбапротив комунистическатадиктатуравБългария " , , "Свобода истина любов ! , Атезилаконичнидуми иднес санапълно

! , , актуални Тогава вече знаех заХристиянската любов но за съжаление ощене ó : знаехХрист витедуми

" "!Ще научите истината и тя ще ви направи свободни , Бяхвече зле със здраветоиплюех кръв затоваизвестно времебяхи в " ", , Болницатана затворите намиращасе вдворанаСофийския затвор където

" " . докторитепрепоръчахадамисенаправи цветна снимка вцивилнаболница Но , . разрешение за това такаинебедадено Това споменавамсамо зарадиединдруг

" " , пациент в затворническатаболница който по товавремебенапълносляпи " " (казвашечеебилначалник на идеологическия отделнаЦеКа Централния

). " " – , – " комитетнаБКП А Политбюро казвашесъседамиполегло нибешесамопрез "! , – " ", – еднастена Та тозичовек идеологическият стожернаПартията честопееше

, ( следнатапесничка коятовероятнопомнешеотдетството си ааз запървипът ): чувахрелигиознапесен

" , ; , – , , ,Неделя неделя камбаните бият камбаните бият бим бам бум , , . бим бам бум

, , – , ,Канят ни на черква Богу да се молим Богу да се молим бим бам , , , ".бум бим бам бум

, 76- , , ,Някъдеоколоюни та започнахадапривикват единпоедин затворници ! - , , извикаха имен По късноразбрах чевикащият ни ебилначалник поДържавна

. " " ! сигурностна затвора Тойправеше сондажи за вербуваненадоносници Смен , : – " разговорамуне потръгнаи сеотказа новсе пакми каза Ако тепитат защоса те

, , викали ще кажешчееднаженскаорганизация настоявала запомилванена "!? затворници

, ,Въобщене се съобразих с хитротоимприкритие а казвах навсеки койтопита , , !че сапробвали далислед големитеприсъди съмузрял задоносник

, Междувиканите бешеиедновисокомомче заловенследбегствопрез ! " ", прокопан тунелот старозагорския затвор Когатои тойсевърнаот срещата каза

! , това коетобяхаискалииотменда казвам Но товане значи че той сее съгласилда .едоносник

- , " " , . След ден два преведоха голяма групаот софийския заловешкия затвор В . , , групата бяхиаз Донякъдесерадвах чещепреживея поненякаква промяна но

, , - ! промяната кактомепредупреждаваха небе къмпо добро Ловешкият затвор

Всофийския затворимашедоста голямлиберализъмвотношенятамежду , затворниците инадзирателите авЛовеч надзирателитебяханадменнии

53

Page 54: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

! високомерни Макар условятав некои - , ,отношенядабяхапо добри като - , -престоятнаоткрито беповечеиприпо свободни условя ноимашемногопо голям , , произвол вотношенето къмзатворниците аоплакваняижалби както казваха

, .тамошните затворници не се пропускалидаизлизат от затвора " "! Първотомивпечатлениеотловешкия затворбеот приемната Вкарват ни

, цялата софийска групаведносутеренно помещение през коетоминава спуканата . , , канализация на тоалетните от горнитеетажи Вътре купищабоклук дупки в

, ! , ,стените иужасенсмради задуха Първоначалнопомислих че нивкарват замалко , , 5-10 ! докатониразпределят и симислех ченямадаиздържаповечеот минути Но

, , ,на големяпримитивен нар подпрянна кривидървета заварихмеедномомче , , ! което занашужас каза че тукбилотнеколкодни Върналсеотделоичакалда го

, ! извика началника на затвора задаможедасеприберевотделението Такъвбе ! , . редът Показании ушите си нагризаниотплъховетепрезноща Адупкиот

, . – “ ”, –плъховетеимашенавсякъде дажеипокрайдюшеците наднара Теизлизат , – “ ”! , вика на глутници Първоизлезе един направиеднабързаобиколка исевърне в

. , . дупката Следнегоизскачат всичкииако си заспал ще тиоглозгат ушитеилицето , , Имахмедостатъчновремедасе убедим че товае точно така нопонежебяхме

, , десетиначовекаипо принудадежурехме понеженямашемястона нара нямаше , , ! друг ухапан по временанашияпрестой продължилоколо седмица

, -Отначало сериозно се задушавахот смрадаи затова сепридвижих по близо , . допрозореца къдетовлизашемалко свежвъздух Вечертавързахдвата краяна

, , , едноодеало запреминаващанаднара тръба илегнах внего като в койка защото . , нанарабешетясно Ноодялото сеотвързаоткъм главатами ипаднахпо гръб

, .върху нара та от ударасиизкарахвъздухаидълго временеможахдасипоемадъх , Отсофийската групас коятопристигнах вЛовеч помнясамопрекорана " "! , " ", Шестака Тойиощеедномомче след приемната отказахадаизлязат наработа

, 2 14 , . , , и гинаказаха с х дни карцер Непомня номайотказахадаработят именно " " ? заради условята в приемната

" " , , , Фашисткият карцер кактомувикаха сенамирашесъщов сутерена като . ,прозорецамубенавътре към коридора Върхурешетките напрозореца

! , комунистите бяха сложили гъста теленамрежа След катовкарахаобаче двамата , , ,софиянци закрихаплътнопрозорецасъсшперплат и продължавахадамувикат

" ", , " ", !? Фашисткия карцер ане комунистическия какъвто сибеше Втози карцербило - " ", ! ощепо задушноотколкото в приемната казвахапредишниобитатели Аможеда

, си представите каквое станалослед като затворихаплътноединствения ?! прозорец

, Менмеразпределихавдърводелната аотделениетонибенапървияетажна . , – ! затвора Вториятетаж беше лудницатана затворите

, Незная как ебило вцели затвор новнашетоотделение килиитебяха големи . , помещения Леглатабяхана триетажаибяхпресметнал чена човек се падашепо

0.8 . , . , кв метраплощ отпомещението Азбях на третияетажиможехсамодалежа но , ! неидаседна защото таванътбенисконадлеглотоинямашемясто Нарочно

, , - , -избирах втория или третиетаж акоима такъв защото гореепо топло и защотопо

54

Page 55: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

спокойноможехда се занимавамс , рисуване чертаенеиучененачужди , , .езици предимно отпреписиот тетрадкиилилиста

Обикновено съммълчалививъобщенеобичамбезсмислените споровеи , , ,скандали но понежевпомещениетобяхме триесетинадуши неискахда търпя

, , !когатонекой от незнаниеили умишлено заблуждаваи затъпява всички - , , Бяхмногопо запознат отостаналите пополитическите въпросиипочти

, , винаги вземахотношение когато станешенужда катобез заобиколкиизразявах , . мнение илицитирахфакти Товамалко хора си го позволявахапред такава

" ", ! широка аудитория ноазнямашекаквода губя , , Снеколкомомчета осъденисъщозабегство и тамсесближихмеи

, ,започнахмедаобсъждамеразличниидеи забегства за укриванеи за съпротива . , , ú , но сеганепомняименатаим Аконе селъжа еднотомомчесе казваше Д не ибе ! от кюстендилско село

" ". , . Непомняииметона Ушко Викахаму така заради клепналите уши Той , , казваше чее татаринимипредлагашедасевключавнеговатаили тяхната турска

, " "! , тайнаорганизация Свободата сиискаме Незнамдалиеимало такава или това . .ебило самоидея Вероятно еимало

, Неприехпредложениетомуине горазпитвах защотоимах своиидеии "стремежзаорганизираненанякаквабългарска демократична

"! , , антикомунистическа съпротивителнаорганизация Вярвах чевсеки човек аи , ! , всеки народ едължендасебори за свободата си Затова считах ченепременно

, трябвашедапокажемидадокажем чеивБългария комунизмът не сеприема , - , доброволно ичеиниене смепо долуотдругите европейски народи по

, ! , свободолюбие борбеностижертвоготовност А комунистите смасовия следдеветосептемврийски терори сликвидирането нанционалнителидерии

, , "организации наистинадоведохаБългариядонезавиднотоположение на верен ", !съветски сателит което никак небедобре заавторитетаибъдещетонаБългария

, , ,ПотовавремевЛовешкия затвор но вдругоотделение бешеПетърПасков , ! виденполитически затворник земеделец Тогава запървпът чувах занего иживо

, ,сеинтересувах от подобни хора нонемисе удадевъзможност даразговаряме ! -защотомного скоромепреместихаотЛовеч ИзглеждаПасков епрекаралнай

, , , много годинив затвора пополитически причини но за съжаление предХристо , , , , -Цачев откровеноеспоменавал за себесииДС озадачаващинеща които най

, !малкото следвадасепроверят , Всофийския затворне серазрешаваха стъкленибуркани затовамногосе

, . зарадвах когато видях влавката наловешкия затвор компот от праскови Едва 5чакахдамиизлеземесечния картон залавка и купих за всичките полагащимисе

, , 5-6 . , лева замесеца буркана Несъммногопояденето нообичамплодоветеи , ! десертите а такива работи в затворанямаше Ноза нещастие тъкмоприбрах , бурканите в едносамоделношкавче вдърводелната иощенебях отворилнито

, , , един когато вечерта получих известие че утремепревеждат бездами казват ! , закъдеибездамогадаси вземабагажаотдърводелната Така компота който

, “ ”, , дълго след това неможахдапрежаля останавЛовеч аменмеподкараха !неизвестно накъде

55

Page 56: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

,Наличесто споделяхсмногохора , опаснимненияиидеи затоваочаквахда ! , ,мекарат за следствиевДС Споделях не защото съмприказливинепредпазлив - но задаразпространявамистините идадоказваммеждупо буднитеи смели

, , момчета чеиманачинидасеборимпротив комунизма въпрекиформалнотоим ! могъщество ивъпрекилипсатанаподкрепаотнякъде

, , .Оказа се чемепреведохавСтарозагорския затвор коетодостаме зарадва , - , Тукбяхадокаранипредимендостамоиприятелиипознати аинай важното щях

!давидя какво представляват политическите иимали сериознихорамежду тях

ВСтарозагорския затвор : ? Закарахамеприначалникана затвораи тоймепита Типолитическилиси А

: – " , , "! азмуотговорих Е можедане съмполитически ноне съми криминален След " ", :товамевкарахав Тежкия салон къдетоначастот килиите имаше табели

осъдени запрестъпления противНароднаРепубликаБългария , , Вкарахамеведна такава килия и там или заварихИлияМинев или го

, , – докараха следмен апо къснодокараха иХансАлаксандърКлайн български . , ,гражданинотавстрийско потекло СбайИлия коготодотогава непознавах

, - . прекарахмев тази килиядвамесеца аХанс изкараханаработапо рано , , Тежкиятсалонбешенаказателно изолационноотделение подобнонаседмов

, - . , ,софийския но тукбешепо строго Изкарваха нидо тоалетна трипътинаден , , , отделно килия по килия идокатоощеотивахме нарочно започвахадавикат да се

. ; прибираме А трябвашедаизплакнем със студенаводачинията за хранене да " ", , изсипемиизплакнем тоалетната кофа даналеемвода запиене аидаходимпо

! " ", ! нужда Всичко ставашена тъгъдък смного виканеи заплахи Всекиденни , , , , ,извеждахаина каре поединчас всички едновременно като седвижехме по килии

5-6 . наразстояние метра Само тогаваможехмедасепоогледамеидавидим какви , други затворнициимашевнашия салон иевентуално крадешкомдаразменим . , , некоядума Отвсички в тежкия салон помнясамоДимитърВелков за коготоще - .ставадумаипо нататък

, , - , ОтИлияМиневразбрах чемоясъпроцесник д рВасилПеев енеговдобър . познат иприятел Идваматабилилегионериибяхаизкаралидоста годинипо

.затворите 16 , , 1964 . 10След години затвор байИлияебилосвободен някъде г след което

, . 5 ,годиниебилизселенв селоБожур Разградско Атози пътбешеосъденна години . 108, “ ", 1 , – почл за клевети против народнатавласт плюс година заобидана съда по

, " ", поводреакциятаму против скалъпена криминална присъда че продавалчаст от , , , !? произвежданите отнего занякаква кооперация пластмасови копчета Стези

, , 1976 . присъди срещнахбайИлиявСтарозагорския затвор година , , , БайИлияразказа как надвапъти повременапредишнияму затвор са го

, , , " изнасялимъртъв в книженчувал ноидватапътисе съживявал предиЦиганина "! –" ", – , – " , "! (да го зарови Ето така казвашеБайИлия сгъват тенадве ив чувалчето А , , поразказ наХристоЦачев вБелене сбрадваотсичали кракатана недоубити

56

Page 57: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, лагеристи които не сепобират в ")! чувалите Такаваебилапогребалната . , 1300 !! практика БайИлия казваше чеепрекаралв карцеритенад дни

, , , : –АХансбешекротък приятенчовек ипонеже казачееавстриец го попитах " ?", :ЩесеприсъединилиАвстрия къмЕвропейския съюз и тойувереноотговори –" "! , 76- , , Щесеприсъедини А тогава та година това не самоченебесигурно но този

, въпросвъобщенесеиповдигаше защото наАвстрия не сепозволявашедавлиза в . , , , никакви съюзи Всепак Ханс излезеправ защото самоследдесетина години за

, ! доброилилошо Австрия станачленнаЕвропейския съюз " ", , СкороизкарахаХанснаработавпърви отряд къдетобяхаполитическите и в

. ,килията останахме самодвамата сбайИлия Радвах сече срещамстар , , непречупенплитически затворник от коготомогаданаучамного ноаз вечебях

, , убеденпривърженик на западнатадемокрация въпреки всичките инедостатъци и , – , симпатизирах наБЗНС абайИлиябешепредивсичконационалист легионер и

, . достарезервиран къмзапада за което сиимашеоснования

– Славяниилипрабългари ненужен спор . , СбайИлия често говорехмеиспорехмезапроизходанабългарите Той като

, , , , легионер несе съмняваше чебългариипрабългари еедноисъщо ааз считах и , , – , , считам чебългарите смепредивсичко славяни поезик по расаипо култура а

, ! славяните пораса саарийци кактопочтивсички европейски народи Затова : – ? , веднъжпопитахбайИлия Какви сабилипрабългарите пораса И той като се

, , : – !?позамисли заданесгреши отговори Теса сиотделнараса , , - , Прабългарите сигурноне сабилиотделнараса нопо важнотое чение

, , , българите пораса поезики по култура сменеразделначастотостаналите ! , европейски народи Злоумишлено внушеното ни срамуванеот славянството и

, , ! търсенетонанякаквадругаидентичност вдругараса е смешноижалко Убеден , , , съм че койтоаприориприема че смепреки наследницинапрабългарите севоди

, , ! самоотофициалната фалшифициранаистория анеотреалностите , , Аиаздоставремепреди това себях интересувалиразмишлявал търсейки

, , , следиотпрабългарите вособеноститенаезикани иливъввъншния нивид носе , , , - ! , убедих чене сменито тюрки нито татари нито угро фини Освен това нали казват

" ", , , , чеима Волжскибългари идобресе знаят техниятезик ираса и койтоиска нека ! , ,направинужното сравнение Таналиощевпървите официално признати

, 10- , българскиписменипроизведения от ти век не самоняманито една тюркска или , , , друга съмнителнадума носамитеавтори с гордост наблягат че става въпрос за

( )!славянски народ и славянски език язик словенск , , , Амеждудругото идоднес вТрънско авероятноивцяла западнаБългария на

, , "Бъднивечер с кратък символиченритуал всеощесепочитаи славянският ниБог ( “ ") ! или светец Джерман Предврататана къщата сеизнася хранаи сепризовава

, :Джерман със следнитедуми – "É é é ! É á ла Дж рмане да веч рамо ла сег да é , ó é ó ó ý "! веч рамо а п сле ц лу г дин чи да ти не видж йемо ( Заданедонася

)градушка , , Апринаближаващбуреносеноблак ние пастирчетата и всичкина , :полето викахме – " é é ! Прен си га Дж рмане ( )дапренесеоблаканадругомясто "

57

Page 58: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

,Запозициятамипо този въпрос , допринасяшеисъображението за ! , , бъдещосближаване срепубликаМакедония Асабсурдната теза за хуни татари

, и тюрки енереалистичнодаочаквамеразбиранеи сближаване сбратятани в , . Македония с които смеразделенипочуждаволя А трябвадасеимапредвиди

, , това чеманиятапопрабългарите ипошатрите беофициалнаполитика в . последните годинина комунизма Атогававсичко се вършешецеленасоченои

! , , нямашенищослучайно Несе съмнявам чецелтаебила разединяванена ! арийските народи

, , ПредложихнабайИлия заданямаизлишни споровеиразделения даоставим , , ! този въпрос дасе решава вбъдещеотнауката но тойотказа А когато станадума

, , за трънскиядиалект байИлия каза чедиалектите саизвращениеналитературния ! , ,език Но тези въпросименотдавна живоме занимавахаимибешенапълноясно

, 19-чедиалектите саот хилядолетия алитературният ниезик е създаденв краяна ти . , " ", век Така че диалектите няма как да са извращенияналитературния език а са

, ? мост къмминалотони и затова са подложенинаускорено унищожение– , : Вижте в края на книгата двете заглавия Българите са коренни жители

“ ” ( ) !на Балканите и Национализмът е насаден на пачи юдейски яйца , " " Ощеот ученическите години сеинтересувахоткъдеидва членуването в

, , бъкгарскияезик коетоеосновнатамуотлика отостаналите славянски езици и ? - , дали тованееподвлияниена прабългарския Ичакмногопо късно в

, ( . Старозагорския затворосъзнах чечленовете вкл вмакедонскияиродопския ), , 90 % говори всъщност сачисто славянскиместоимения иче саеднакви със

, - ( -съответнитеместоимения всъвременните сръбско хърватски езици където ,то - , -та те – - , , ! означава този тази тези , , Много преди срещата ми с бай Илия знаех че крайният национализъм може

, , , да е вреден и за собствената нация а с подобна позиция бай Илия фактически , , !? не признаваше населението говорещо диалекти за българско А и , днес много

хора и български институции се чудят защо българи от западните покрайнини в , , ? днешна Сърбия а и в Македония се отчуждават от България Една от причините

, ! , , е игнорирането на местния говор Да трънският говор е близък със сръбския и ( ), , това е естествено нима трябва да е близък с татарския но в Трънско няма нито , , . един местен човек който да се съмнява че е българин

Крайно деструктивно беше и тоталното отричане на издадените или – , – " ", , –подготвяни за издаване в Западните покрайнини Шопски а в Гърция

" " ( ), ! ,Помашки Родопски речници Но независимо от целите за издаването им , ,нали в края на краищата става дума за български диалекти и за български думи

. - , събрани в тези речници Нямаше ли да е много по добре ако всеки българин , още от училище знаеше поне по неколко изречения от основните ни диалекти за

, , , да има елементарна представа и да се гордее с тях а не както се е случвало и се , , , случва невежи хора да казват за македонския говор че е сръбски и за

, ! , македонците че са сърби И после се чудят и възмущават защо наши ! сънародници се отчуждават от нас

, ,Затова тук ще цитирам родения и израсъл в южноморавския град Враня , сръбски генерал Михич главен участник в преврата и убийството на Крал Милан

: и кралица Драга

58

Page 59: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

– " :Във Враня имаше три махали , , турска сръбска и българска но - , . българската беше по голяма от турската и сръбската взети заедно А

” аз бях от сръбската махала ( , което не значи че там са живеели два различни – , , народа сърби и българи а е вследствие на културно образователно и

, !) икономическо влияние на освободената от турско сръбска държава , ( ,) След преврата генерал Димитър Михаилов Михич се преселил в

. , . гр Трън тук създал семейство и оставил потомство А горния цитат многократно " ", , , –ми е декламирал неговият вече покоен внук известен български скулптор

– . ( , 2009 ., честен и добродушен човек Димитър Тодоров Димитров Днес г на пазара “ ” . !)има три речника на трънския говор А моя речник още не е отпечатан

- " ", , , "По къснов разряда байИлия пак сеядоса като казахполунашега че както

, , вървят нещата следвреме нациите вероятнощеизчезнат илище трябвадасе "! : – " направят резервати Атой казаядосан Червенатаборжоазиянидържипо

, , !" затворите а синятабуржоазия щенидърживрезервати Неискахда споримине , , му го казах ноимахпредвид прогресивно увеличаващите се контакти иобмен

, , – международите иако небесеядосал щяхдамупосоча в колко насокина самия , , негоеповлиялоследванетомувъвФранцияиГермания и колконеща самият тойе

" " ", ! , привнесъл вБългария от чужбина Тозипроцесникойнеможедаспре но тойе . , ,естественисравнителнобавен Аиначе иаз съм категорично против

, целенасоченодасепришпорват тези процеси инасилственодасе налага , ! , ,изкуствена унификация на света както се прави сега В тазивръзка щеспомена

1980 . , , чечакоколо г за първипътчухотрадиоточката в затвора порадиоСофия да , , излъчват песеннаБийтълс аднесотвсякъде звучианглийскамузика все едноче

, ! , други народи езиции културиняма Несъмнено това се правицеленасоченои - , "дажеощепо нагло отколкотопреди сеналагашеруският език и съветската

"!? , , култура Инайотвратителнотое че това го вършехаи го вършат едниисъщи , ! хора кадринаеднаи същаПартия

, : – " , , - "?Аведнъж байИлиямепопита Кой според тебе енай великият българин , , - . : – , , Отговорих че замен най великеЛевски А той каза Занас легионерите най

: , ! великибългариса Аспарух ПаисийиРаковски НобайИлияедвалие знаел за , , , твърдото убеждениенаРаковски чение смедревен местен балкански и

, !европейски народ от хиляди години : – " , БайИлиячестоцитирашевижданетонанационалистите Индивиде ти си

, – "! , , ! нищо нациятаевсичко Азадемократите индивидът билвсичко Носпоред , , , !мен това садве крайности а истината и тук епо средата

, Другапричина зарезервитеми къмнационализмае чев крайнотому , , , разбиране национализмът до голямастепеневидегоизъм ивмного случаи се

" ". ,свеждасамодо измамносебевъзвеличаванеисамозалъгване Анамен , , . егоизмът въввсичкитемуформи миемаксималночужд ( ,Тогава наивно вярвах

, че всеки нормален политик и всяка нормална власт с изключение на , , , . комунистическата държат сметка първо за националните интереси Но неколко

, , , години след десети ноември се видя че нашите правителства под чужда , , . ,диктовка явно или тайно работят против националните ни интереси Освен това

, разбрах че България е обградена от доста националистически настроени

59

Page 60: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, държави което създава сериозен , ,дисбаланс във вреда на България - . понеже нашият народ е много по добронамерен и доверчив към всички

, Трябва непременно да се знае че неколкото поредни вълни на антитурски , , 1990, 2006 ., кампании в България и по време на комунизма и през и през г съвсем

, , не произхождат от българския народ а по същество са анти български и анти . , ,национални провокации Тези изкуствени но изкусно дирижирани

, псевдонационалистически кампании имат и ще имат дългосрочни вредни ! , , последствия за България А иначе за България е крайно нужен един разумен

, национализъм за поддържане на някакъв междунационален баланс на , , , , ,Балканите но комунистите и политиците ни въобще само имитират и с това , умишлено компрометират национализма както вече компрометираха

!) демокрацията ! ,Някъдепо това времесъобщиха чеепочиналМаоЦзеДун ТогаваКитай

, благодарениена комунизмаи културнатареволюция бешестрашноизостанала , . страна въпрекимилиардното синаселение По тозиповоднаправих за себе си

, , заключение че комунистческиКитайвсе ощенепредставляваопасност ноако - , възприеменякаква по рационалнаикономическа система а запази

, "! , комунистическатадиктатура щестанемногоопасен за света Итова което тогава , , , !допусках вечеефакт но засегаКитайощенееопасен за света иданонестане , , Съдейкиобачепоизточноевропейския опит предполагам че светътщеима

, огромнипроблемис китайската комунистическатамафия коятонеизбежнощесе - ! ( серазвиеотнеестествената китайска политико икономическа система Новече

, , съмнапълноубеден че комунистическите властиидържави изначалносапод , , контролана задокеанските си господари макар занеосведомените товадае

! , абсурд Аспоредюдейския план комунистическиКитайщее следващият световен , “ ! – жандарми тиранин налагащ Новияюдейски световенред Вижте заглавията в

!)петачастна тази книга

" " В първиотряд наСтарозагорския затвор , Двамесецапрекарахс байИлия в тежкия салонимеизкараханаработав

. " ".първиотряд Тамвечебяхаповечетоот приятелите ипознатитемиот седмо 5 , Следкатобях прекарал годинис криминални затворници вечебяхпри

, ! политическите а това сибешеистински качествен скок Надявах седасе запозная , с цвета набългарските борци за свободаидемокрация идасверя политическия си

! часовник , , Първиотрядберазположеннад тежкия салон надваетажа катомеждудвата

. - етажаимашеивътрешнаметална стълбичка По голяматачастот политическите , . " ", 72- работехавдърводелната адругите ковехащайги Аот щайгите ра година са , ! - , избягалинеколкодуши презпрокопан тунел Имашеипет шест килии изолирани

, " ". неработещи наричани разряд " ": , Впървиотряд заварих познатитемиот седмо РуменПанков АнгелотЕлов

, . , дол моя съпроцесникХристоУгриновимногодруги Уважаваниот всички бяха , " ", , двамата приятели Марин Маркуча отПерник иКръстьоот странджанско кактои

, – , ЕдуардГеновотСофия заради участието имвбунта заради големитеим

60

Page 61: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, присъдии затова че небяха , ! конфликтни а честниисериозни А . Едуардбешеиизключителнодуховит

, , . Следнеколко седмици разделихапървиотряд надве Навтория етаж , " " , , –останахаразрядаищайгаджиите коитовечебяха шести отряд ана третия етаж

, , " " . дърводелците които си запазихаимето първи отряд Металната стълбичка беше , , . затворена и така дватаотрядабяха напълноизолираниединотдруг Аз останахв

, . първиотряд понежеработех вдърводелната , Занас политическите затворницибешемногодобре чеможехмедасе

" " . абонираме заповечетобългарски и завсички съветски вестнициисписания Това . 20 , 5, 10бешеизборътв ония години Намесец заработвахмеоколо лева от които до

, , , 10 – 15 лева споредрежима ни сеотпускаха залавката аостаналите лева се " ". , , , " ", депонират Така койтоосвенна затвор нееосъден инапарична глоба може за

, , .година данатрупа стотиналевана влог ида сеабонира зацялата сума , , Групирахмесепонеколкодушиисиразпределяхме кой за каквощесеабонира и

, по този начинможехмедаполучавамеичетемвсичко коетопредставляваше , ( ) интерес занас отбългарскияи съветския предимнопропаганден периодичен

.печат , , ГеоргиКасабов осъдензавзривяване намилиционерски участък мидадеда

, " "! прегледамедноруско списание Зарубежное военноеобозрение Това списание ! ,мешашна Сигурноебилопредназначено само зависшите съветски военни

, ,защото тобеединственото комунистическо издание коетопоказвашеиописваше , ! без никаква цензура частот западнатадействителност Описваха се исе

, показвахавцветни снимкиичертежи всички видове въоръжения на западните , , , , страни отавтоматичнитепушки доброниранитемашини самолети крайцерии

! самолетоносачи , , ,Оттова списание за коетовпоследствиередовно сеабонирах научавах

, , освен за съществуващите нои зановите разработки оръжия коитощяхадасе , ! приематнавъоръжение години след това

Отвъоръженията сеинтересувахпорадилюбов къмтехниката и техническите , . ,постижения нои за преценканавоеннатамощна запада Основенинтерес замен

, , ,обаче представлявахамалките лесно преносимиоръжияиекипировки " " ! ,подходящизаизползванев партизански условия Редовно сеабонирахи четех

, : " – ", " " всички технически списанияивестници като БТА Наукаи техника Орбита и " ". , , ,ТехникаМолодёжи Четех разбирасе ипропаганднитевестнициисписанието “ ", , БТАПосвета защотонепропагандниполитически изданиянямаше новинаги се

, !намирашепонещо междуредовете , Встарозагорския затвор вече себяхдостапоизнервилинямах това

, . спокойствие дасипозволядачета развлекателни книги иромани От книгите четех , . , , само такива от коитоможехданаучанещопрактично Четех доколкото имаше за

, . пътешествия иисторически книги нонеисторически романи Запетте годинив , 20 , !СтараЗагора съмпрочелнеповечеот книги от които сигурнонито единроман

: , , " -Защото си казвах Романичетат скучаещите а зажалост моятживот е по" ! , , интересен отроман Увличах се от всяко четиво но каточетех книга нямаща " ", , , – !отношение къмосновнатацел за която живеех сечувствах един вид дезертьор

61

Page 62: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, Амеждудругото докатобяхв " ", седмо ичетехпопадналмироманна , : " , ДжекЛондон си казвах Немалии тукада серодинекойДжекЛондон тадаопише

!" комунистическите затвори , " ", Ав комунистическите затвори въввсяко отделениеили отряд коитонебяха

, . . " ", наказателниилиизолационни управата създаваше т н Кулсъвети отлоялниили ( преструващисеналоялни затворници тои самата комунистическа системаси

, бешеедна голямапреструвка за някакваидеология и занякакви добри ). , намерения Целтана затворническоторъководствобе кулсъветитедаслужат за

" ", . нещо като трансмисия междууправатаиостаналите затворници Председателитена кулсъветитеобикновено бивахаочии ушина

, , , администрацията инаДС ноимашеиизключения като ГанчоСавов койтодълги .годинибешепредседателна кулсъвета напървиотрядибиблиотекарна затвора

, Тойбешеединотмноготоневинни интелектуалци жертвина комунистическата . , , шпиономания Неебилоткрит противник на комунизма нито преди нитоповреме

, 11 ! на затвора но товане попречидаизкара годинивСтарозагорския затвор Ганчое " " " ", билосъден за шпионаж и идеологическадиверсия затовачеразпространявал

" ", , ,буржоазнаестетикаиревизионизъм отЧехословакия ПолшаиЮгославия , , ! където вЗагреб е завършилславянскафилология

" ", Вкнигата си за затвора Капан за контри коятоиздадеследмногогодишни , , спънки Ганчодобреописва много страниот затворническияживот в

, , . Старозагорския затвор презпогледанаосъденбез вина интелектуалец , , Взатворанебяхблизък сГанчо но помоемнение въпреки ченебесе

, дистанциралот затворническата управа Ганчо седържадостойноиполитическите ! . , затворници го уважаваха Аднес го уважаватощеповече Ноонези които са го

" ", , съдили за разпространяваненабуржоазнаестетика днес са измежду тези които , , !нагло безочноибезнаказаноразпространяват чалга насилиеипорнография

: " ", , 2004 ., , Например рекламатанаводка Екстаз поБНТ г вреклама впродължениена , , " "! седмица внай гледаното време ведърпланнидемонстрираха ораленсекс Не

, , че съм краенморализатор номевъзмущавалицемериетоидемагогията че уж , .имало закон за неразпространяваненанасилие порнографияи какволиощене

, , , Нозаконите и в тазиобласт кактои въввсякадруга за свърхбогатите , . комунистическимафиоти не важат Тедемонстративно плюят вочитенацяла

, " "! България със сервилнотомълчаниена компетентните органи

!Политическите затворниции слуховете заамнистия " ", Взатворите попринциппостоянно се говори за предстоящаамнистия ина

, , тези напразнинадежди обикновенонеобръщахвнимание нов старозагорския , , - ! затвор къдетоот скоробях се говорешеощепо усилено Ипонеже заамнистия

, , , , говореха авторитетни високообразованииимащивръзки хора допуснах чеможе ! наистинадаиманещотакова

, - - Авсъщност заамнистия говорехапо необиграните испо слабаволя , . затворници умелоподлъгваниот затворническатаадминистрация Надеждата за

" " , амнистия беединвид спасителнапсихологичнареакциянаизненадващо

62

Page 63: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, попадналите в затвораневинни хора с , , наддесетгодишниприсъди даречем за " ", ! несъществуващ шпионаж илинещоподобно

, , Зашпионажбиваха осъденимногоневинни само за това чеприпътуване в , , , чужбина илиприсрещавБългария счужденци са споменали къдеса служилив , , армията или къдеи каквоработят или само са коментиралиицитиралифактии

, ! данни публикуванивбългарски вестници Понедве третиотосъдените за , , 10 ! шпионаж бяха точно такива а присъдитеимобикновеннобяханад години Анад

" ", , половината осъденипо глава първа отНаказателния кодекс които наричахме " ", , политически нитобяхаизвършили нещопротив властта нито саимали

, ! намерениедавършат абяха простожертвина комунистическиярежим , Задаоправдаедействията сисрещуневинните хора властта

. -разпространявашевсякакви слуховепред познатите наарестуваните Най честият : " , ! ",беше Еди койси билшпионин наамериканците У тях намерилирадиостанция

! та уж затова са гоарестувалииосъдили , Междудругото голямачастот политическите затворницибяха турциипомаци ( ). , българомохамедани За голямосъжаление порадитовачевнашия крайняма

, .турциинебях свикнал с турскитеимена сега помняимената самонанеколкодуши , , , Естествено помняХалилРасимовотКърджали с коготобяхмеведна килия в

. продължениенадвеиполовина години " " Пооновавремеощенебяха започнали преименуването набългарските

, , турци но помацитевечебяхапо затворите точно зарадинасилственото ибрутално “ "! : комунистическо покръстване Аето как сапреименувалипомаците Поредното

, . , село сеобграждасвойска включителнои танкове Милиционери придружаваниот , , местни комунистическилидери тръгватот къща на къщаиотвеждат хоратав

, " " , !кметството къдетоим предлагат новиимена от утвърден списък , , Извършенотоот комунистите насилствено преименуване бе голямо

, ! кощунство срещутова кроткоимиролюбивобългарско население Авърхна , !кощунството бе преименуването напочиналите имдеди

, , Помацитебяхапо затворите главно затова че са се съпротивлявали срещу , , , смянатанаименатаим като единотначините за съпротива ебил с тайни

, делегациипопланински пътекидаизпращат вчуждите посолства вСофия своите ! , оплаквания ипротести Попланинските пътеки обаче гипресрещаливъоръжени

, – , , !засади и следвало бой убийства затвори

" " Надело за кумулация наприсъдите , , Ощеспостъпването си впървиотряд подадохмолбапредсъда за кумулация

. , : на присъдитеми Кумулация вмояслучайщерече определяненаеднаобща , . , присъда отпеттеприсъди коитовечеимах Отпоследнитеми триприсъди за

– 3 ., – 5 . – 8 ., бегствоот затвора г за бегство през граница г и зашпионаж г общата 8 , " " , присъдаби трябвалодае години понеже деянията са извършени предидасъм

, ! ималокончателнаприсъда понито едноот тези тридеяния Като къмтях 4 . 2 . !трябвашеда седобавят г и м отпървитемидвебегства през граница

63

Page 64: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

76- Къмкраяна таиливначалотона 77- , ма година меподкараханаделоза , ( ). " "кумулация заМихаиловград Монтана Нановата софийска гаранямаше етапно

, . и конвоираните презСофия нощуваха в софийския затвор , Онази година заетапноползвахаедна голямаъглова килия в седмо

. , , , отделение В тази килия припътуването си къмМонтана заварихГюлейдин който , ! – " се зарадваповечеотколкотодаесрещналбрат си имеразцелува Не съм

", ! , , забравил заобещанието си каза той Ааз все едно го залях със студенадуш като :му казах

– " ! , , Небързай Политическите вСтараЗагора говорят чеможедаима !"амнистия

– " ? !" Итилиимвярвашбе Несъмочаквал товаот тебе СепнасеГюлейдини , , ,лицетомупомръкнаот внезапноразочарование новсе пак предиданиразделят

,: каза – " , !" , Това което говорихме щестахе Нопредполагам впоследствие сее

. - , ú отказалилинееималвъзможност И такабенай добре защотоГюлейд нбеше , , женениимашедете а спланиранатаотнегоотчаянаакция с коятодаизмъкнемен

, - ! иХристоГамджалиев най вероятнобешедапострадаи той заеднос нас От ! , тогаване съмчулнищоповече за него Нонахора катонего трябвадасепомнят

!понеимената , , !Веднъж пакмевдигнахавнезапно занякъде безда знамза къдеи за какво

" - " , –Качихамев закритата кабинанаеднаарестантска УАЗ ка ицял час шофьора , . милиционер меразкарваизСтараЗагора Първоизлязохмеизвън града зада

, , -заредивнякаквабензиностанция после сеотби в къщизаполовин час инай ! , накраяме закараветапнотона гарата Ипонеженеми казаха къдеме карат пак

- . допуснахче най вероятнощее занякакво следствие вДС , Нямахникаквожеланиеда започвамотначало защотои тези присъдимибяха

, , . , повече затова съжалих че не съмпушач тадаимамв себеси кибрит Акоимах щях , ! дасеопитамдаподпаля уазката кактобях заключенвнея

, , . Оказа се чепак отивамнадело за кумулация този пътвСофия , .Ноотделата за кумулация такаинеразбрах колкощемиеобщатаприсъда " " , , .Впловдивското етапно преспивахмногократно напът за илиотдело

, . ,Запомних го с това чебешемногомръсно Докатов некоидругиетапни , , милиционерите умишлено сепрестаравахадани карат дачистим дамием да

, сгъвамеиподреждамеодеалатапод конец то вПловдивизглежданикоганито се , . , миеше нито се тупахаодеала Затоваодеалатапостланив килиите кактои

, . неколкото сгънати за завивки бяха страшномръсниипрашни Ас тях сеналагаше , !дасе завивамипрез глава порадистуданощем

!Отказвам да работя

, Вечебяхизкарал годинавпървиотряд нонебяхмногоочарованот , ! политическите затворници понежебяхочаквалповече Свестнии сериознихора

64

Page 65: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , имаше но тебяхамалцинство а , "мнозинството бяхав затвора само по ", – " é "! ирония навластта или както се казвашедонеотдавна за кефнаОф то

, - . ,Всепак климатът тук бешемногопо благоприятен Имашекакводасечете . имашес когода се споделяиобсъжда Нообсъждането исподелянетобе

, желателнодастава самона четириочиис повишено внимание защотоосвен , ! доносници се предполагашечеимаиподслушватели

. , ,Азне съммного контактен Мненията сиизказвахоткрито повсички въпроси , , само когатонекоймепиташеили когато станешедума носамиятаз необичахда

. , разпитвамхорас които не съмблизък Товаепоради характерами аипоради , .естествената за оновавремешпиономания когато всеки се съмнявашевдругите

, , Таковаповедениеи такъв характер естествено не саподходящизабързо , , " ",установяванена контакти ноотдавнабях забелязал че които самного контактни

, - . в повечето случаи сапо лекомислениинеособеносериозни , - , , Авърхумен тежеха големитеприсъди инай вече подтискащиятфакт чеедна

, , третаот света страдапод комунистически гнет без никаква реалнанадежда за " ". близка свобода , , ,Сподобнимисли като прецених чев случаянищодругонемогаданаправя

. , , 14 решихдаоткажадаработя А заотказотработа обикновеното наказаниебе дни , , 14. 10 карцер иакопакоткажеш още Наменобачемисеразминасамос дена !? карцер

, , Сигурноебилооктомври но времетобешемногостудено аазболнави затова . , 2 1.20 . много зиморничав Килиите в карцерабяхаединични около на м Вътреимаше

, , самоедин гол тесеннар отшперплат иот еднатамустрана оставаха свободни 60 , , - . около сантиметра където порадистуда поцялденходехнапред назад Вечер

, давахаедномногомръсноодеало което сгъвах " "отчетри , , постилах го и свит на , , , кълбо се увивах снего отвсякъде през главатаи краката безда събувам гумените

! , , , галоши Така максималносвит не трябвашедамърдамнеколкочаса задане , . изпусна некойот краищата наодеалото които едва удържах връце Исамо така

. можехдасепостопляидапоспямалко , , Понежеследпобоитебях зле със здравето бешемистуденоинастивах ипри

, – . стайна температура ощепървияденнастинах и започнахда се потя Летните - . - ,доченидрехи сенавлажнихаимиставашеощепо студено Следдва тридни

, , - , ,обаче отпочтинепрекъснатотодвижене напред назад преодоляхнастинката - ! която в нормални условиябимедържаланай малко седмица

, ( 300 .), , . Наден давахапополовин хлеб около гр ноаз не го ядех а го събирах Не , , . правех гладна стачка ноотнапрежение немисеядешевъобще

,Незнаядалипорадипсихическотопренапрежениеифизическото изтощение , , илиподруга причина ноединден усетих черязко започнадамисе променя

, . емоционалното състояние през интервалиотоколо половин час Безпричинноми , ставашебезкрайно тъжноидажемикапеха сълзи а след товамеобхващаше – ! . еуфория силнабезпричиннарадост Това сеповтаряшенеколкократно Бързо

, “осъзнах състоянието сииможехдасе контролирам ноизвестно време се ", ! забавлявах с неестествено променящотомисе състояние Всеедно чебях под

!? влияниенанякакъвнаркотик

65

Page 66: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, Следдесеттедни карцер въпреки , чепакотказахдараборя неми , , – - повториха карцера кактобепрактиката най вероятно заради крайноизтощения

!? " ", . мивид Така се озовах в разряда припетнадесетинаизолиранинеработящи А , " , , ”, , ,междудругото отряд разряд неработящи саруски комунистически заемки

, , ! копирани кактои почти всичкодруго от затворническата системанаСССР , , , Вразряда некои катоИлияМиневиСтефанСавовски сиизлежаха

, . присъдата адругибяха изолиранипо съображения наадминистрацията Тамбеше , , - ,иВасилУзунов легионер с най дълъг затворнически стажмеждуполитическите

– 27 ! ( , , " " 30тогава години Сега знам че земеделецътПетърПасков е лежал над )години

. ,Вразрядапо това времебешеиПетърБояджиев Предидаизлезе от затвора , тоймиостависъбираните отнегоизрезки от вестници в които преобладаваха

. , изказваня на тогавашнияамерикански президентДжимиКартър АКартър по това , , време бедостапопуляренмеждуполитическите затворници заради застъпването

, музачовешките права аипонегововреме запървпът започнахадапубликуват в , !тогавашнитебългарски вестници извадкиотречитенаамерикански президент

, ,Чувствашесевечеполъхът на срамежливото но всепакмного важно занас , ! ,застъпванеот странана запада за човешкиправа Затовапоисках отБояджиев

, , акоимавъзможност данапомнина западнитеръководители за политическите , , , – затворницивБългария идапосочи имоя пример как човекможедапрекара

, , ! живота сив затвора само затова чеискаданапусне странатав коятоживее , ВразрядадокарахаиНиколайГалев с коготопреди товабяхмев

, . - , дърводелната но небяхмеблизки Най вероятно понежеот политическите , , –затворници коитоимахамнениеиизказваха открито своите разбираня ипозиции

, , , самоаз твърдях че ниебългарите споредрасатаиезика испоредисторическите , , – , сведения смеславяни Галев себенастроил срещумен ивпродължениенаедна

, , седмица щомбиваха отворени килиите откритомедразнешеипредизвиквашеда , , , го ударя идемонстративно себиешев гърдите катоТарзан ивикашеспоказна

: гордост— " ! "! , , Татарска кръв Татарска кръв Ноаз славаБогу севъздържахинему

, .посегнах заданеправимудоволствие на комунистите идастанемза смях

" "Ужасибезумие

Бяхвечедостаподтиснатот политическатаобстановка в света иот , .очертаващата сеперспектива безропотнодаизтърпявам абсурднитеприсъди

, . Постоянномислех какводапредприема аизборътбеше твърдеограничен Бях , много изнервенипредпочитахда съмпостоянно заключенв килията заданямам

, , контакт с надзирателитеиначалниците зарадичеститеим заяжданя заради , , ! ( , униформитеим иза всичко коетопредставляваха исимволизираха Исега все

, ,ощетруднопонасямуниформените полицаии костюмиранитемъже които !)подсъзнателноасоциирамсъс следователии затворнически началници

66

Page 67: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, Вразряда вероятно вследствиена , ,побоите се разболях сериозно от сърце , – . , илинещобелодробно всеощенезнам точноот какво Имахболки влявата горна

, - , частна гърдите ставашемивсе по тежко а сърцеточукашетакаченеможехнито - , ,далежанитодаседяпо продължителновремеи се налагашедаставам при което

5 - 10 - . около минути сърцетомибиешеощепо бързо исилно Състояниетоми , , , – , ставашепоносимо чак следдесетинаминути следлеко ходене напред назад в

. килията 74 - , . Плювах кръвощеот та година но вначалотомислехчееот зъбите В

, , , . разряда веченямах съмнение че кръвта еотразбититемиотбоя дробове Затова , .вечепочтинямах гласдапея аи говорътмиот тогава емалко глухинемногоясен

, Можеби състояниетомисе влоширязко след катов килията правих неколкопъти , .стойка наръце аможепричинатадаебиладруга

- , - , . Ноставах всепо злеивече сидавах най много една годинаживот Товаоще , повечемеподтискаше защотопропадаха надеждитемизанякаква организирана

! , борбапротив комунизма Затова прехвърляхпрез главата си каквобихмогълда , , , направя задане сиотивамнапразно инакрая се сетих за нещо коетовъобщене

, , : бимоглодасенаречеразумно ноприположениетов коетобяхме еобяснимо , , , Бяхсе сетил забеля чемоят колегаотбегствотониот затвора Гошо

, , . , Чепинеца бе казал чещесиизвадиочитев знак напротест Това тогавамисебе , , , сторилоексцентричноиоткачено но вслучая не знамзащо се спрях на този . , , безуменвариант Разбира се можехида се самозапаля но товавече го правиха

, . , , неколкодушив затвора аефектнямаше Асиипредставях как сляп акоостана , ( жив щеразказвам запрестъпленията на комунистите сякашщешедаима койда

). , , мечуе Така набързонаписах еднаДЕКЛАРАЦИЯ сприблизително следното :съдържание

, , , ― ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ ЩЕ СИ ИЗВАДЯ ОЧИТЕ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ ЗАТОВА ЧЕ , ВЕЧЕ СЕДЕМ ГОДИНИ СЪМ В ЗАТВОРА САМО ЗАЩОТО ИСКАМ ДА НАПУСНА

!БЪЛГАРИЯ , Непосочих когаще гоизвършаиизчакахповечеотмесец задасеразчуе

, , добренамерениетоми между колегите затворници аидадамвременавласттада .реагира

, 2005 ., , , И чак сега г се сещам че тази декларация съм написал след , " ", като неколко дни пих успокоителни хапчета диазепам дадени ми от

затворническия фелдшер , ! зарадиоплакваниятамиот сърцето Апри , , фелдшерасеотиваше самоследнаписваненамолба ислед задължителното

: " , рапортуване Гражданинолекар явява селишенят от свободаГригорСимов , 45-97". , , БожиловВеличков № Добрепомня ченедопихдиазепама анаписах

, " "! протестдофелдшера чемиедал толкова силнодействащо лекарство Бях , , усетилипреценилдействието надиазепама нонебях се усетил чеподдействието

, ! му не трябвадапредприемамнищосериозно , , Тогавабяхв една килия сДимитърВелков амалко следдекларацията ме

. , ,преместиха прибайИлияМинев Тойми каза чееобещалнанекойотначалниците , , , . ,даменаблюдава нонито той нито некойдруг от колегите мееразубеждавал Ааз

67

Page 68: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, –след катовечебяхдекларирал , съзнателнонеразсъждавах доколко !разумное товамоерешение

, , Потозиповод веднъжмеизвика отряднияначалник в кабинета си и задаме , : – " , разубеждава мепопитаи това Каквода кажана сестра ти коятоплачеотвъни

: – " ..., ?" : – " ú ! , ,пита Защобе защо Аазму казах Вие обяснете Аз каквото трябваше !" казах

" " , . Натози разговор в кабинета наотрядния присъствашеиГанчоСавов А , , междудругото специално за тозиотряденначалник койтовременно заместваше , , – , нашия ичиетоименепомня немогада кажанещолошо понежепочти

, , – , непознавах началниците защотомногорядко самепривиквали вероятно защото , , не правех отстъпки а който веднъжотстъпи всеповечебива притискандаправи

, , – !ощеотстъпки инакрая дадоносничи , , Вония години всеощеневярвахвБога защотонебях челиЕвангелието ( ), , ! Благовестието ноибездабях религиозен безусловновярвах вдоброто Но за

, , . съжалениенезнаех чеипосяганетона собственияживот и здраве е тежък грях , , !Всепак благодарянаБога чеме запазии вонази крайно критична ситуация

, - , , 30 - , Благодаря най вече за това чеднес годинипо късно имамвъзможност да - , , - : опишанай същественото от това което съмпреживяливидял ипо важното да

! - , споделя своитеизводии заключения Впроти венслучай страданиятамипо , !затворите щяханаистинада са почтибезсмислени

, , - , Впрочеем тогавадопусках чещеживеяне повечеот година две несамо , .поради силновлошенотомиздраве аипорадинепримиримосттами

“ ", - , ,Небяхрешил когада го направя ноединот колегите БоноЖиков отВидин , 9- , , : – мепопита далищеена ти септември койтонаближаваше иаз си казах защо ? не

8 9 , 78 ., , Вечерта на или Септември г след като си легнахме аз станах и , , потърсих приготвените ръждиви пирони но се оказа че единият липсва

( )?! вероятно бай Илия го беше скрил Тогава взех единия пирон и едно малко , , неколкосантиметрово самоделно ножче което имахме в шкавчето и многократно

, , , се опитах едновременно с двете ръце от двете страни на очите да направя това . , , ,което бях намислил и декларирал Но се оказа че очите са твърди еластични

. , отскачат и не се двавт лесно А трябваше едновременно да пробода и двете но , инструментите ми не бяха еднакво остри затова внимавах да не пробода само

, , едното след което едва ли бих могъл да довърша и другото и щеше да е голям ! , , , провал И така поне на два пъти докато правех многократните опити усетих

" ", " ", , силно хрускане и мислех че е готово но отивах до малкото огледалце и с ! , учудване виждах че пак няма резултат След още неколко опита вече бях

, , напълно мокър от пот и отмалял от напрежение и се наложи да отложа , , , .операцията защото бях изненадан че не ставаше така лесно както бях очаквал

, , , Тогава видях че бай Илия се бе събудил и като се досещаше какво правя също !се потеше и пребърсваше с кърпа

! , - Решихдапремислядосутринта Ааз вечермислямногопо интензивно и , , – - . , -резултатно но сутрин доста по трезво Сутринта прецених чещеемногопо

, , , добреда се откажа защото така и така виждах чебяхвзел прибързанои ! неразумнорешение

68

Page 69: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, Позволих сидасе откажа само защото тованеобвързвашедиректно , . , ! никойдруг а самомен Впротивен случай нямашедаимаотказване

" ", , Оттози безуменопит минах самоседно кръвясалоотстраниоко коетоот , .самосебе си сеоправи занеколко седмици

Вшестиотряд , ,Когатоотказахдаработя бях решилдаизкарамприсъдатаси катонеработящ

, . k въпреки постоянния натиск и заплахи от странананачалниците Но след ато се , , - разболях и следпоследното премеждие реших чещеепо добредапроменя

, . , малкообстановката иначенямашедаизкарамдълго Така следедна година в , V . , ,разряда се принудихдаизлязанаработав І отряд Тамработатанибе главно

, , ( запояване с поялник на куплунги към кабели заДЗУСтараЗагора а куплунгите , !). бяхафренски въпреки уж съществуващите търговски ограничения

, , -Вразрядаившестиотряд бяхи сдокторНиколайПопов изкаралнай ! , продължителната гладнастачка Следединмесец гладнастачка в разряда го

, . закарахавболницата на затворите намиращасе вСофийския затвор Там го , , - ,хранелинасилствено смаркуч като трипътинаден пет щестдуши го хващат

, , , пъхатмунасиламаркуч в гърлото наливатму киселомлеко сфуния и таканеколко ! - , , ,месеца По късно Поповповтори гладната си стачка ипак го хранили или

, ! - измъчвали по същияначин Забравил съм колковремеобщоизкарад рНиколай , – 10 , – , Попов в гладна стачка мислячебяхя месеца но понеговитедуми било

!световенрекорд 108, " ". НиколайПоповбеосъденпочл за клевети срещународнатавласт Той

. , настоявашедамусеразрешида заминена запад В краяна краищата постигна , , .това сцената на големиизпитания имъчения исрешаващатаподкрепаот запад

83- , Пролеттана та година докторНиколайПопов заминалегалновЗападна .Германия

" ", , Вшестиотряд заварих ГеоргиКулев Гагауза морякотВарна койтобевече " " . , излежал можебидесетина години Стабиленисериозенчовек и голям

. привържрник напрабългарскатаистория Тоймипомогна сдоста нещаиазму . останах задължен

" – ", , Многодобрепомня групата комбина наКандиларовотСофия БоноЖеков , , . ,отЛом АсенотСептемврииЦветанотПетърч софийско Съсвсичките бяхблизък - . но сменнай дружешеЦветан Тойсебевърналот западнаЕвропаиведнъжми

, сподели чеБонопишехарактеристики наполитическите затворниции ги предава ! наотрядния началник

, Нямамоснованиедасе съмнявамв казанотоотЦветан защото тойдружешес , ! менот годинии го познавахдобре аи защотомиразказадостаподробности И , , , това коетоми каза съвпадашесфакта чеБоноберазпитвалимен каквомисля по

, ! определенивъпроси иси записваше Неговото работномястобепредмоетои го . , , , виждахче сипишенещо Веднъжмепопита каквомисля заЛенин адруг път за

" "? социалистическата култура , " - , Отговорихму че Лениненай големиятпрестъпник висторията на

, - , човечеството защотоеидеолог и родоначалник на най масовя терор виждан

69

Page 70: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

( , някога в света Сега вече зная че идеолозитена комунизмаса съвсем , - )! " .други а главният изпълнител вРусия ебилЛейбБронщайн Троцки А за соц

", , , . . " "! , културата казах чееерзац култура т е заместител Всичко това Боно си !записваше

, , , , Имашеиединвъзрастен дребен лекомургавчовек за когото казваха чее , , земеделски писател но снегоне съмбилблизък а за съжалениенепомняиимето

. , , му Тойсъщопишел кратки характеристики ноне сцелда гидавана управата а . , вероятноот професионаленинтерес Неговите характеристики криминални

, , колегиму гибяха измъкналиотшкавчето и гиразпространяваха сцелда го . , злепоставят От тези характеристики помнялаконичнатамухарактеристика за

: – " "!? мен Подозрителномълчи " ", . Трябвадаспоменаидиректорана ЗлатнияОрфей Генко Генов Познавах го

. , , ощеот осмоотделениенаСофийския затвор Вшестиотряд вСтара загора често , , ставах отработното симястои вместодапуша кактодругите отивахдо

, - , умивалнята къдетопонеколкоминути серазхождахнапред назад умислен за , . комунистическатаекспанзия и за съдбатанаБългария исвета

, , : Там веднъжмезавариГенкоимепопита полунашега – " , ?" Какво си сепривел каточецелият свят евърхуплещите ти , , Явнобешедостапроницателен защото точно за товамислех нонему

, , .отговорих понежедоколкото знаех Генко небешеоткрит противник на комунизма , , , НаГенкоГенов бащамуебилвБелене като земеделец но както ивмного

, , , . ,други случаи иГенко като синналагерист ебилвербуванотДС Това , , , документално разкриИванЯнков койторазровилизхвърлените отГенко в

, , ( боклука документи предиосвобождаванетомуот затвора нои самата кариерана , ). Генко доказва това Иваннамерил саморъчнонаписаноизложениедодържавна

, ! , инстанция в което Генко споменавачее сътрудник наДС Аиначе несъмвидял , , ! , нищолошоотГенко нито пък съмчулотдруг лошозанего Напротив бешечовек с

. добърхарактер - , . Кактописах по горе вразрядабяхизвестно времеисДимитърВелков Всички

, , " ", ниебяхме внякаква степен специалнимодели но тойнаистинабешеспециален ! , , ,модел Илине съмразбрал или съм забравил колко годинибележалпо затворите

, , и колкобегствапрез границабешеправил нобегстватамубяхамного и вмного . , , , държави Казваше чеебил влагери забежанциивГърция иТурция ноне , , изчаквалдългитеичестопъти унизителни процедуриииздевателства исе

. , опитвалдаизбяга иот там Залавяли гои го връщаливлагера и се принуждавал , ?! самдасевръщавБългария адруг път са го връщали Последния пътбешесе

. върналот западнаЕвропа Нямашеникогодамудойденасвижданеилидаму , , . изпратималко храна и гладуваше нобешездрав

, Напрозорцитенивразряда кацаха гугуткии гълъби иГеоргиВелков започна , " ". , , да гилови ида ги вари Впървияопит му помагах иаз макарче съмпротивник на

. ; ,убиването наживотни Купихмеолиоот лавката направихмеот консервена кутия " " , , , ,кандило снеколкофитила ивърху кандилото вдруга кутия сложихмедасевари

. , ,вечеоскубаната гугутка НосамонаВелковмусе струваше че гугутката е сварена . а тя сибежепочти сурова

70

Page 71: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, Когато ги хващаше гугутките , пискахаипърхаха силно с криле а , , кандилото с неколкотофитила пушешеисмърдеше нопонежебяхмевпоследната

, . килия в коридора надзирателитене го усетиханито веднъж Атойпродължида ги , . ловиивари дълго след като бяхизлязълнаработа вшестиотряд По късно го

" "!изкараханаработа принаси го запомних смногократнитему гладнистачки , , , , Сутрин в знак на протест обявяваше гладна стачка а наобед япрекратяваше и

, ! така неколко пъти подред , : Вшестиотрядбяхмедвеипоиловина години ведна килия с— , , " "; докторКондоферски гинеколог отСамоков осъден за шпионаж— , , , " ". СоломонЙозеф евреинотСофия нелошчовек но партиен кадър Помня как

, ! отричаше чеимаспециалнимагазини за комунистическатаноменклатура Но така , . инеразбрах за каквобешеосъден

— , , . , ХалилРасимов отКърджали осъден зашпионаж Бешестабилномомче а , .неговият чичои съпроцесник почина в затвора

Освобождаванеот затвора " " 10 Когато излежах близо годин , , – и подадохмолба за справка колкомиостава

. , ,отприсъдата Отговорихами ченякъдеследседмица !? , трябвадаизлизам Но както вечеписах такаине

, .разбрах колковсъщностмиеокончателната присъда " ", , Отнеколкотодела за кумулация нито адвоката нито

, , , , некойдруг можадами каже колко в краяна краищата е ! общатамиприсъда

, , Мислехчев справката садопуснали грешка носи траех исамонаДимитърВелков споменах за съмнението

, , си защото точнопо това време Велковбешепреместенв . , ,нащакилия Нотака илииначе единхубав пролетенден

9 , 81 , . на март година меосвободихаот затвора Здравето , мисебешестабилизиралоинеследдълго започнах

, , работа веднамонтажнабригада приКамен приятелна . братмиБорис Бригадата се занимавашесмонтажнаметални конструкциии

, " семепречиствателнимашини към Сортови"семена

1981 . 10 . – г след г затвор снимка за личен паспорт .

71

Page 72: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, Ааз освенборбапротив , комунизма сериозниличницели ! неможехдасипозволя Веднага започнахда търсяизлезлите предименот

, . , затвора моипрителиипознати Търсехи тези които трябвашедабъдат наскоро . освободени

, Моироднинимидадохаподнаем техен свободенапартаментвСофияи там , . живеех докатоработех вмонтажнатабригада Нопонежеповечетонещаот този , , , 83 . период макари тенденциозно саописанивобвинителния акт от г който

- , :прилагампо долу щеспомена само това което вДСне знаеха 82 ., , " ", Пролеттана г месецАприл повремена Фолклендската война вСофияме

. , , намериДимитърВелков По това време временноне ходехнаработа понеже , здраветомисебешевлошило ипо предписания наразличниекстрасенсии

, . билкари опитвахдаселекувамсбилки Велковмипредложида се поскитамепо , планините иданаправимнеколко скривалища коитодаизползваме за укриванеи

. ,за транзитни бази запреминаванена границата Трудноможехдамуоткажа , макар че неговатаидеянебенапълносъвместимасмоитепланове за

, , организиранаборба коетомуи казах норешихпонедамупомогна идавидянеби .лиизлязлонещополезно

АВелков небе сиплащал квартиратавПловдивинямашевъзможностда . , , ,предприеменещосам Така смалкотомоипари предприехме задесетинадни

, . .малкаекскурзияипод градКлисура близодоподбалканскатамагистралаи ж п , . , лнията изкопахмеедна землянкаиямаскирахмедобре В землянката за

, , съжалениеизлезевода защотоВелковизбраместност със северноизложение и , .аз сешегувах чепоненямадамусеналага даизлиза навън завода

, ,ДимитърВелков наистина сибешедостамнителениприединслучай и тогава . , проявинапълнонеоснователнамнителност къммене Затоваму казах че си

. тръгвам 10 , 5 , . Бяхамиостанали лева от които дадохна него и сеприбрахвСофия - , , á Многопо късно следдесетиноември Велковидв неколко пътиприменна

, , , . село и каза че всепак една зимаеползвал землянката

СрещисИлияМинев , , .Откакбяхизлязълот затвора ходихмногократноиприИлияМинев в гр

. , Септември Вече познавахдобребайИлия знаехинеговите особености в , , характера иощев затворабях преценил че тойедвалищеможедасе сработва и с

, – ! , неговите преки съидейници легионерите Новсепак твърдитеиактивни , , , , -противницина комунизма коитопознавах бяхамалко абайИлия тогавабенай

. авторитетен замен , , Приобсъжданя смногохорабяхпривеждалхипотетичнияаргумент чеако

, , " ", Българияберазделена след втората световнавойна на севернаиюжна щеше , – яснодапроличиразликатамежду комунизмаидемокрацията в правата на

, , ! хората викономическоторазвитие надържавата ив стандартанаживот , СБайИлиядотогаванебях споделялза евентуалнавъоръженаборба нодо

, , негобе стигнал слухът че съм говорелнещов тази насока и затоваприедин

72

Page 73: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , случай миспомена ченеискал " Българиядаеразделенана севернаи "! – , , южна Иазнеисках но всепакдопусках че ако следеднапородължителна

, , въоръженаборба сепостигнеосвобождаване поненаюжнаБългария то товащее . много голямуспех

, , , Оттозиниразговор разбрах както ипредполагах чебайИлияе категорично , противдаразсъждаваме замащабнавъоръженаборба зарадиогромните

! , , отрицателнипоследствия Разбира се и замен товабеше голямадилема но , , ! бездействието ибезперспективността тогава същонебяхаприемливи

, ,ПотозиповодбайИлиясподели чеза негоедопустимсамоследният вариант : – , който билобмислял Черезмладежи дасе свържемсъсстудентите ида ги

. ,подготвим заедна студентска демонстрация Апо временадемонстрацията , , ( когатощесесъздадеизвестен смут ние пък дапревземен илида

) , ( ) ,неутрализираме еднамного важнаспореднего държавна илипартийна сграда , ! , , с коетощялодасе стигнедоситуация близкадопреврат Аз катоцяло не

, повярвах чещеуспеемдаорганизираместудентите аи спревземанетонаедна , - , . ,сграда пъкбилаинай важната едвалищесвалимвластта Затовамупредложих

чеможедаобсъждамe , , такъввариант само акоприочертаващсенеуспех на , , , -предложенияот него план товадасе превърне от провал вначалонапо широка

, . въоръженаборба ноИлияМиневне се съгласи Такаотхвърлихмеидвата " " ! въоръжени подхода , , , Придругасреща байИлияпредложи една групаполитически затворници да

, влеземвамериканското посолство идапоискаме срещасчуждижурналисти зада , ! , изложимнашите позиции идеииискания Многодобраидея но тогавааз не се , чувствахдостатъчноподготвенисамоуверен зада участвамведно така важно

, , представяне предсвета набългарските противници на комунизма защото себях " "!готвил задруго

, -Аведнъжмиказа чееизпратилизложениедошведскияминистър . , , , ,председателУлавПалме Поправих го че се казваУлоф но той вероятнонарочно

– " "! :пак го нарече Улав Цитирамиипоследнотоизречениеотписмото сидоПалме – " , , !Помни че комунистите пак няма да ти простят БайИлияимаше

, , ,предвид че въпреки поддържката за съветския комунизъм от странанашведските , – , ! аинавсички социалдемократи комунистите накрая пак нямадаимпростят И

, , , , ! наистина следнеколко години УлофПалмебеубит имисля чеот комунисти , 10- , АбайИлия след тиноември понеимашесредстваивъзможностдапише

, , каквото иска и каквото сметне занужно инеколко годинииздавашевестник " ". , Свободно слово Затовадонякъде госчитам завиновен ченеописабиографията

!сииспомените си заДружеството

, , " ", Асегащепояснянакратко какво имахпредвид под въоръженаборба преди , : , дасебях уверил чене товаепътят През седемдесетте години идоначалотона

, , ,осемдесетте бях съставил вобщилинии план заорганизирана въоръженаборба : , за свободаидемокрация вБългария Първоначално считах чещеенужновнекоя от западнитедържавида се устроиединмалък нелегаленлагер за подготовка на

, , доброволциотБългарияиотемиграцията номибешеясно че тованямадългода

73

Page 74: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

.остане скрито заместната власт , Затова вначалото наосемдесетте , години опростихпланаиреших чещетрябвадасемине самоселементарна , , ,полеваподготовка а основните принципииметодинаекипиране укриване

, преживяванеивръзки сръководството щетрябвадасаописаниведно кратко – . ръководство наръчник Бяхизмислилиеднапростаноефектна система за

, , , шифрованена кратки радисъобщения за свързка основаващасена честотата на . употребатанабуквите внашияезик

- , , -Предвидизключително трудните условия запо масоваборба счетох ченай , , "разумнощее наличните кадрида се разпределят напринципана максимално

", : ; разсредоточаване с цел дезориентациянавластта затрудняванена . , преследването нииминимални загубиприлокаленпровал Идеятамибе във

. , всяка общинадаимамепонепоединбоец Амаксималният бройнаедна група да , , ,едо тримадуши иако станат четирима задължителнодасеразделятнадве групи

, , " ", подвама катопредварително уточнят в съответствие с наръчника начините и , , – времетонаредките контакти помеждуим само за взаимопомощизаевентуални

. координираниакции , , Втакава посокабяха плановетеми носвреметовсе повечесе убеждавах чев

" ", ,условията на дълбоканелегалност заподобнаформанаборбаиоцеляване , нямадаеповъзможностите нидаотберемдостатъчно хора снужните високи

! , 1983 - 84 ., , - - : качества Затова г обмислих многопо прости по реалистиченплан Като , , имахпредвид политическотоположениев светаи вЕвропа аинашите

, , възможности целяхда седемонстрира чеиунас имаорганизирана съпротива , срещу комунистическата власт и нашитедемонстративни акцииданемогатда , , , ! бъдат укрити анепременнодастанат известни и вБългария ивсвета

, , Ипонежесидавах сметка че труднощеможемдасъберем даотбереми , , " " обучим много хора затова се спрях на акция коятоможедасеосъществи с

, – . десетиначовека коетобенапълнопонашите възможности Считах чеако се , , прекъснатмеждународните транспортни трасета преминаващипрезСофия поне

, , ,заеднаседмица това небимоглодабъдеприкрито по никакъвначин ощеповече , , чещяхмеда се постараемдастанат известни инашатаакция инашитеподбудии

!цели , , Товаможешедастане свзривяванена ключови трудновъзстановими

, , !мостове околоСофия понеже тяе главенмеждународен кръстопът наБалканите , ,При такаваакция не трябвашедаседопуснедапострадат невинни граждани

! , , особенопътнически влак Допусках само евентуални неизбежнижертвина !!машинисти на товарнивлакове

, ,Ако такава акция успее можешедапродължимдадемонстрирамеактивност , , , като в началото организирано а впоследствие испорадично прекъсваме

, , главните електрическидалекопроводи което същощешедаимаефект и не !можешедабъдеукрито - , , Апо нататъшните нидействия щяхада зависят от

! политическия ефектиот нашитевъзможности , Но СлаваБогу че така се стекоха , , , , !нещата танито съмвзривил нито убил нитодаже шамарсъмударилнекому

74

Page 75: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Мислех какдавключимиметона , ,Левски инакраяизбрах следниядевиз , илипоздрав иотоговор напоздрава: " "Само Левски и Гоце Делчев !

Трета градска болница" "Национален кардиологиченцентър

82 . , .Ноември г порадивлошаванена здраветоми престанахдаходянаработа 83- , ,Вначалотона та с помощтанадокторНиколайПоповинегов приятел

, , "кардиолог постъпих за изследване вТрета градскаболница в Националния ". , кардиологиченцентър Там приексперимрнтис апарат за командванена

–" ", , сърдечния ритъм пейсмейкър докторът чрездваелектродавкаранивенозно в , - . ,сърцетоми му задавашенай различни командииритми Ивединотрежимите

, , когато сърцетомибепринуждавано чрезимпулсиот пейсмейкъра дабие с , – , , . ненормалнасила вединмомент престанадабие което веднага усетих А

, ,докторът като видяче сапарата неможедапринуди сърцетода заработиотново " " , . дойдедомениме ударидвапъти със саблен удар в сърдечнатаобласт Сърцето

, , , мипак не заработи нобързомипричерня предочите исекунди след това изгубих ! . съзнание Всичко това стана за около половинминута Впомещениетобешесамо

, , , експериментиращиятдоктор а когато след незнам колковреме почувствах че все едновърху гърдитемиимаедин тон тежести сизключителни усилия се опитвахда

" " , ! ,поема грам въздух крайменевечеимашедоста хора Слагахамимаска , , вероятно за кислородили за упойка ааз се опитвахдаим кажанещо ноотново

. , изгубих съзнание Постепенно се свестих вреанимационната зала каточесто , , !? повръщах което казаха било вследствиена упойката

, , , -Оттозиинцидент понеразбрах чепри спираненасърцето се умуранай. , , , – " "! лесно Несечувстванито задушаване нитоболка а само една лекота

!Отново в затвора , , , .Задвете години обикаляне срещииразговори небяхпостигналпочтинищо

83- , , Вначалотона та година започнахдаусещам ченеечистаработатанадвама , – " " ,моиприятелиот затвора Данчо Мурука отКремиковцииЕмилотБелавода

. , , , Пернишко Затова еднавечер в квартирата предочитенаЕмил извадихиззад , , "тапета където криехнеколкотолиста на коитобях започналдапиша Ръководство

– ", , ! , наръчник заорганизиранавъоръженаборба и гиизгорих Емилне ги знаеше а , , , !аз след като гиизгорих му казах ченямашедаедобреда гинамерят

83 . .Пролеттана г освободих квартирата сивСофияисеприбрахна село - . Усещахчеположениетомистававсепо несигурно Насадихборове покрай къщата

, . ни сидеятапоне тедаостанат следмен , , , Инаистина еднасутрин вначалотонаМай тримадушиотДСмеарестуваха

, , " ". , на село ощедокато спех име закарахана Развигор Там запървиямиразпит се , , . бяха събрали пълен кабинет следователииначалници И като станадумаи за

, , – " , докторНиколайПопов мепопитаха откъде съмразбрал чеПопове заминална "? запад

75

Page 76: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

– , – . Отрадиото казах – ? – .Отнащорадиоли попита следователя – ... – ! , ,Неотващо отнащо Отвърнах нарочнотака катоимахпредвид

, !западнитерадиостанции и тедобре горазбраха – " ... ...", – , Нащо ващо промърморисиединот следователите понежеотговора

, !мибеподигравка за тях а тенебяха свикналидаимсе подиграват , , . Разпитвахаменасмени целияденбез почивка до късновечерта Непризнах

, , , , нищо нито тозиден нито прездватамесеца докатобях следствен макаряснода , , , , разбрах чедвамата в които се съмнявах свидетелстваха срещумен и техните

. , , показания стигахадабъдаосъден Пълнотонепризнаване отмоя страна обачене мипозволявашедаотричамиоборвамнекоинапълнонесъстоятелниинелепи

, : – , , обвинения срещумен защотонямашекакда кажа товаеверно нооноване а ! простоотричахвсичко

, Повремена това следствие вмоята килиявкарахаедномомчеотантуражана – " ". , КостадинКараджов кметнаединот софийските Райсъвети Тях следнякаква

" " , . екскурзия изЕвропа гибяхаарестувалинавръщаневБългария Какторазбрах , , – от съкилийника си с когото след товабяхмеивСтараЗагора тебяха сгафили

, . нещо по временапребиваването си вИталия , Несеразбраистинската причина заарестуванетоиосъжданетоим нов

, Италия те себяха срещалисбългарскидипломатически представители замесени , " "! в опита за убийство наПапата иявно тамнещобяхаизкривили линията наДС А , , " " , в килията ни момчето което казвашечее солташак наКараджов се

, " ", , .отвращаваше че сее срещал с убийци защотоявно бе подразбралнещо , Иследтова следствие пакме закарахав седмоотделениенаСофийския

, . , затвор имеоставиха самв килия заоколо седмица Допусках чедокато съмсамв , , килията можеидамеликвидират нопонемибеширокоиможехдаправя по пет

, - . крачкив еднапосока ходейки почти непрекъснато напред назад . ,Следседмицаме заведохапринякакъвначалник Оказа сеБоянМечката

" ", , който вечебе младшилейтенант началник навсички надзиратели адотогава . ? бешестаршина Казамичеотивамнаработа в стругарната

, , Немисевярваше чемеизкарват наработа толкова скоро и тов криминално , , ,отделение ноявно такаваебилацелта дасъмизолиранотполитическите

.предвид това за коетомесъдят -Следоколомесецполучихобвинителния акт и годавахда гочетат всички по

. , ,буднииреволюционнонастроени Всеки който го прочетеше се въодушевяваше " ", ! все едное позив макар чемногонещабяхаизмислици Вобвинението имашеи

, , свободни съчинения на свидетелите коитоявно са говорели така както самите те , . са си го представяли аи както саимвнушавали следователите

, ,Тукпреписвамобвинителния акт катоподчертавамили заграждамврамка , , – : "онези части коитовъобщенесаверни като озлобени"; " да си окървавят

ръцете" . ., . ( , и т н аостаналотоеприблизително верно Вскоби правяи кратки , !)пояснения какваеистината

, Дотук не споменахпочтинищо задвете години следосвобождаванетомиот 1881 ., , “ ”. затвора г за дане се повтарятмногонеща сописанитев обвинителния акт

76

Page 77: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

О Б В И Н И Т Е Л Е Н А К Т 67 83 . ( . 24 67 1983 .)последственодело номер от г вх Номер г

поописанаСофийска градска прокуратура П О О Б В И Н Е Н И Е Т О Н А

. . ГРИГОР СИМОВ БОЖИЛОВ от с Парамун окр Пернишки . 110 . 109 . 1 . 96, 101 106 ПО ЧЛ вр ал вр и от НК

1970 ., ,Обвиняемият ГригорСимовБожиловпрез г катонепълнолетен , излезналнезаконнопрез границата вЮгославия от къдетобилвърнат иосъденна

8 . – . , м лишаванеот свобода условно Предидаизтечеизпитателният срок същият 1971 . 3 . 6 .през г отновоизбягалвЮгославияи същобил върнатиосъденна г и м

. 1973 . лишаванеот свобода През г избягалот затвораи за третипътизлезнал . незаконно през границата заЮгославия Отновобил върнат в страната иосъден

5 . . 1975 . 8 . на г лишаванеот свобода През г билосъденна г лишаванеот свобода за . 10 . шпионаж Взатворапрестоялобщо г

. - Обв Божиловне възприемалобществено политическатадействителност в . , , НРБ Първоначалножеланиетомуебилодаживеена запад където считал чеще - " - ", бъдематериално по обезпечени по свободен поради което трипътие

- .извършвалнезаконно преминаваненабългаро югославската граница , Впоследствие свързвайки сев затворите сосъдени запротиводържавнадейност

, , лица той се оформил като противник на социализмаинанароднатавласт ив , - –съучастие сдруги лица извършиледноот най тежкитепрестъпления противНРБ , ( .22).шпионство л

, . , Ощепредидабъдеосвободенот затвора обв Божилов взелрешениеда . , провеждаборба срещу установения стройивластта в страната Втази връзка той

. . , се уговорилсъс свид ЕмилБориславовМитевот гр Перник който също , изтърпявал присъда запротиводържавнадейност вСтарозагорския затвор дасе

, .срещнат следизлизането имнасвободаидапомислят как следвададействуват . 1981 ., Следизлизанетомуот затворам март г обвиняемият решилдаобразува

, . ,организация коятодаизвършвапрестъпленияпротивНРБ Всъщата , възнамерявалдапривлечеосъдени за противодържавнадейностлица които не са

. , 1981 ., отстъпилиот старите си позиции Стазицел ощепрез г тойнеколкократно се : опиталдасе свържесъс свидетелите ЕмилМитевиЙорданАлександровЛозанов

, отКремиковци с когото сепознавалиот съвместнияимпрестойвСофийския .затвор

. 1982 ., . . , Презм март г обв Божиловустановил връзка със свид Лозанов ав края 1982 . .на г и със свидетелаМитев

. " ", , ,Вквартирата си вжк Люлин вСофия къдетоживеелвременно обвиняемият се срещналиизложилнадвамата свидетелипоотделноипо

, ,различновреме плановете си за създаваненапротиводържавнаорганизация .като същевременноимпредложилдачленуват в същата ( Подчертаните или

. , .)заградени части от обв акт не отговарят на истината

77

Page 78: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Обвиняемият разяснил , поотделнонаМитевинаЛозанов че за нейничленове трябвадасе привличат осъждани за противодържавнадейност

, , лица а така същоинякои криминални " " коитодасеизползват като маши за " ".извършванена черната работа - Впо късенетап сепредвиждалопривличането и

, . наемигрантибегълци надисидентиидр противодържавниелементиот . останалите социалистически страни

" " Структуратанаорганизацията трябвалодаобхване бойни ядки или " "петорки ( – всъщтност тройки), , като сцел конспиративност членоветенаотделните

. групиданесепознават помеждуси Бойнатаядка следвалодасеоглавиот , .ръководител избранот членовете

, Ръководствотонаорганизацията трябвалодаедобре законспирирано като . частотнегоиот членския съставдействуват зад граница Зацелтабило

необходимоорганизирането напостояннодействащканал запреминаванена .границата

Организациятащяладасе свържесреакционен капиталистическирежимна , запад сцел получаванетона всестраннапомощиподкрепа вборбата срещу

, ,властта вНРБ изразяващасев политическо покровителство иръководство , -финансовообезпечаване снадбяване с оръжияиобучение вминно подривно

. дело . , Задейносттанаорганизациятаобв Божиловобяснил чещесесъстоив

извършването на – ,терористичниактове убийства напартийниидържавнидеятели , отговорнислужителиот апаратанаДСиНароднатамилиция ипартийни ,секретари , а така същоивпровежданетонадиверсионнидействия като

. . , взривяването на възловишосейнииж п мостове сцел парализиранедвижението . в странатаипредизвикване наполитически ефект

Заматериалноосигуряаненаорганизацията сепредвиждалоизвършването на , , . обиринабанки кражби отвличаня с целполучаваненаоткуп Обирии кражби

, трябвалодасеизвършват иот членовете зад граница като с получените средства отпродадените откраднати вещи се закупува . оръжие Същотощялодасевнася в

, странатапоорганизиран канал заизвежданеначленовенаорганизацията като се , използват запревозванетомудоюгославска територия подкупеничуждестранни

.шофьориотмеждународния транспорт - , Катонай добървариант за въоръжаваненаорганизацията обвиняемият

, считал установяването на контакт сливанскитефалангисти чрез специален , .пратеник койтодапреговаря с тях

, Предвиденобилоиоборудванетона скривалища заоръжието а същоиза , . хранителниприпасии за укриваненачленовете преминаливнелегалност За

, , –целтабилонеобходимода сеиздирватподходящи малкоизвестнипещери , .недостъпни коитодасе пригодят и се замаскират входоветеим

. СвидетелитеМитовиЛозановвъзприели тезиплановенаобвиняемия На . , . предложениетонаобв Божилов зачленуваневорганизацията свид Йордан

" ", , Лозановнеотговорилизричнонито с да нито отрицателно ноотпоследващите , 1983 ., , мудействия иразговори продължилидоначалотона г е видно че тойсее

.считалобвързан спредложението

78

Page 79: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, СвидетелятЕмилМитев също приелотправенотомупредложениеи / . 69/ далсъгласието сидачленува ворганизацията л ( изобщонееставалодума за

, !)членуване а за дейност . - , .Сцелдаподдържапо непосредствени контакти снего обв Божиловмуоказал съдействиеда започнеработав неговатабригадаи гоприелв

.квартирата сивСофия Обвиняемият продължилдаобсъждабъдещатадейностнаорганизацията с

. , двамата свидетелипоотделно Като със свидетеляМитов такива разговори са 1982 ., . – . 1983 . провеждалидо краяна г а със свид Лозанов дом януари г

. , Приединотразговорите сисъс свид Лозанов обвиняемият проявил , – . интерес какво точноработивъв МК Кремиковци Разбирайки чеечугунодобивчик

, " " ,вдомененцех тоймупредложилданамериначин за изважданеот строя нацеха . , зада станенегодедапроизвеждачугун Свидетелят заявил ченебимогълда

, . . направи това тъй като неразбираот тези неща Обв Божилов се заинтересували , отпроизводството наостаналитецехове а същоиот пропускателната система за

.влизане вКомбината ив самитецехове Поповод забележката . , насвид Лозанов чедейносттанаорганизациятапо

извършванена терористичниидиверсионни актове емногоопаснаичеевъзможно " ", , , ,предателство обвиняемият заявил чена тезичленове в които се съмнява

" " трябвалодасе окървавят ръцетечрез извършваненаубийства наотговорни , / .99/. ръководителиотпартийния идържавния апарат л ( , За Кремиковци нито

, , "съм имал нито съм предлагал подобни идеи а относно забележката ", – , на Лозанов действително самият той е изказвал пред мен подобни

, .)разсъждения които за мен са груби и примитивни , . . Придруг разговор обв Божиловвъзложилнасвид Лозановдасе срещне с

, неговипознатиот затвора коитодаса " "озлобени , срещувластта зада гипривлече . , в организацията Свидетелят заявил ченеподдържавръзка сникого от старите си

. / .105/познатиинеизпълнил това поръчение л Приобсъжданенанеобходимосттаотиздирваненаподходящискривалища – , , пещери свидЛозановсподелилс обвиняемия чемуеизвестна врайонана

, , Кремиковци стараизоставена галерия съществуващаот турско време коятоби . . , могладасеизползва Отсвоя странаобв Божилов заявил че следвадаогледат

, . ,районаоколоЧерепишкияманастир където считалчеимапещери В тазивръзка 1982 ., . презлятотона г обвиняемиятпотърсил свид Лозанов вдомамувКремиковци

. ипредложилдаогледат старата галерия Същиятбилоблечен в туристически . , , дрехи Свидетелятотказал тъй като севръщалот нощнасмянаибилуморен носе

-уговорили товадастане по късно. ( , , Не той а аз отказах понеже сериозно се ).усъмних в Лозанов

. 1982 ., . , . Презм септември г попредложениенаобв Божилов тойисвид Митев . . .заминали свлак за гр Видин задаиздирват пещериврайонана с Лагошевци . . Слезналина гараДимовоипешасепридвижили къмс Лагошевци Междудвете

, , , села крайрекаАрчар двамата търселицялденпещери но успелидаоткрият само . . сводовеималки входнидупки Обв Божиловпредварително себил подготвил за

, това пътуване като закупилджобнофенерче с коетодаогледат вътрешносттана , . , пещерите акооткрият такива Той заявил че самеходил вСтарапланинаибил се

79

Page 80: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, спрялнаеднапещера ножелаелда , потърсят ивЛовешкиокръг където , . / .86/. предполагал чеимамного пещери л ( За това пътуване ме подведе

" . ”, , - свид Митев който е прекарал неколко години като дете в ТВУ то на . , , !?)с Лагошевци като каза че знаел една много удобна пещера .

, , Споредплановетенаобвиняемия необходимобило частот членоветена , " " организациятададействат зад граница задасе опипа обстановкатаи се свържат

, , с хора които чрезизготвяне нафалшивидокументи да извеждатчлениветепрез , " ", границата дасе създадеотделна ядка коятодаустанови контакти среакционен

.западенрежимзаоказване помощвборбата срещувластта " "СвидетелятМитевдалсъгласието сидабъдеединот задграничните

, членовенаорганизацията нонямалоподходящслучай запрехвърляне зад .граница

1982 ., . . Вкраянаесентана г обв Божилови свид Митев заминавали с . . , бригадата наработав гр Лом НаЦентрална гараСофия свидетелят случайно се

, срещналсегипетския гражданинЕрианМатаДос с когото сепознавалиот . Софийския затвор Досбилосъдн заподправка надокументии валутни

. . , престъпления Свид Митевобяснилнаобвиняемия койеЕрианДоси с какво се . , " занимава Последният заявил че такива хора трябват зануждитена

" / .86/. . организацията инетрябвада гоизпускаме л Тогава свид Митев се уговорилс 10 13 ., египетския гражданиндасе срещнат след днинасъщотомястов ч зада

.проведат разговора , . Присрещата сисЕрианДос Митев го завелв квартиратанаобв Божилови

, муобяснил че се нуждаеотфалшивпаспорт с койтодаизлезе от странатана . 3000 ., Запад Досмуобещалдаизготви паспорт срещу суматаот лв коитода се

: 1000 , 500, 1500 . изплатят на трипъти капаро при тръгването към границатаи лв зад . / .90/. . 1982 .граница л Уговорили сеизвежданетода стзнепрезм декември г

СвидетелятМитевобяснилподробно заразговораси сегипетския , . 1000 .гражданин наобв Божилови заеднообмислиливъзможносттаданамерят лв

. 500 ., , за капаро Суматаот лв коятодаседадепри тръгването към границата обещал . .даосигуриобв Божилов

. 1982 ., .Отм августдодекември г свидетелятМитев с одобрениетонаобв , . Божилов ходилдвапътидаисканеобходимата сумапт свид СтефанВълков в

. . . , . ,Асеновградии трипътиот свид Хр Цачевв с ДолнаЛипница В Търновски окръг .катопътните разходипоемалобвиняемия

. 1982 ., Вначалотонам декември г свидетелятМитев получилотТодор . , . , Димитровот с Страхилово В Търновски окръг необходимата сума чрез

. . . посредничеството на свид ХристоЦачев Инадвамата свид Митевобяснил .истината попредназначението на сумата ( ,СледтазифактическаизмаманаЕмилМитев

, , !)ХристоЦачев сценатана трудилишения възстанови суматанаТодорДимитров . , Свид МитевпредалпаритенаЕрианДос биламунаправенаот същияи

, . снимка запаспорта но впоследствие свид Митовразмислилисеотказалда , извършинезаконноизлизане през границата като същевременнонаправил

.доброволно заявлениедоорганите наМВР

80

Page 81: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Поотношениенабирането , . членовенаорганизацията обв Божилов извършвал системнадейност поиздирваненаосъдени запротиводържавни

, . престъплениялица проучваненасъщитеипривличанена подходящите Зада , можебезпрепяттвенодаизвършваиздирването тойотказалпредлаганатаму

, " "работавПернишкиокръг мотивирайки се с недобро здравословно състояние / .134/, , , л като постъпилвмонтажнабригада къмТВнаСБА коятоработае свързана с

много командировкииз цялата странаи които тойизползвал за срещииразговори с / .92/.познатибивши затворници л

. 1981 ., 1983 ., Следизлизанетомуот затвора презм март г допролеттана г той се : , срещалпонеговаинициатива с познатитемуот затвора ХристоЦачев Тодор

, , - , , ,Димитров СтефанСавовски д рНиколайПопов ХристоУгринов ВалентинНаков , с последнияеразговарял самопо телефона като го поканил в квартирата си за

, . . разговор но свид Наков неотишъл Некоиот посоченителицае търсилипо , неколко пъти интересувал сеечрезблизките им когащебъдатосвободениот . , затвора Приразговорите епроявилинтереси къмдруги затворници за които

, " " / .102считал чемогатдабъдат полезни заорганизацията л /. ( Срещал съм се и , , ,с други колеги от затвора но за тях не са узнали а за други са знаели

, !)но по съображения на ДС не ги споменават в обвинителния акт Согледизразяванитемнения приразговоритеи в зависимостот

" " , настроенията на проучваните отобвиняемиялица тойнеепроявявалдоверие . . , , къмвсички Поотношениена свид Цачев тойе заявил предсвидетеляМитев че бил " страхливибърборко"(!?), – " а за свидетеляХристоУгринов че многоприказва и

". , . неможедамусеимадоверие Засъщия предсвид Лозанове казалчебилмного / .91 .100/.озлобениможелдасеизпусне някъде л ил

. Плановетеи усилиятанаобв Божиловдасъздадепротиводържавна , , организация не сеосъществилинапрактика поради трудностите които е срещал

. припривличаненачленове . Разговоритеиобсъжданятанаобв Божиловсъс сидетелитеМитеви

, ,Лозанов за създаванеорганизация кактои проучванята пооткриванена пещери , явно завършиливъвфазата наприготовлението изразеновнамирането на

. съучастниции създаването на условия за престъпнадейност Факта сотказите на тезидвамасвидетелиот участие веднаорганизация поставящаси задачи за

, противодържавнадейност особеноприпървоначалнотомълчаливо съгласие на . , . , св Лозанов определяизвършенатадейност отобв Божилов катоприготовление

.къмсъздаванеорганизация . , 1982 .Напредварителното следствиеобв Божиловпотвърждава чепрез г

действително сее срещалиепровеждалразговорипонеговаинициатива с , " ". познатимуот затвора сцелда се видят Тойотричадейността сипообразуване

на противодържавнаорганизация имногократнитемуразговори със свидетелите .МитевиЛозановв товаотношение

Като сеимапредвидизключителната предпазливости конспиративност в , , действията наобвиняемия а така същоифакта че свидетелитеЕмилМитеви

, ЙорданЛозановне се познават помежду сииникогане са севиждали а

81

Page 82: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

изявленията имотноснодейността на . , ,обв Божилов сепокриват следваизвода .чепоказаниятаимсадостоверни

, . Приизложенитеобстоятелстваидейност обв Божиловеизвършил . 110 . 109 . 1 . . 96 . 1 101 106 .престъпление почл във връзка с чл ал във вр Счл ал и и отНК

, . Отсубективна страна престъплениетоеизвършено спряк умисъл Ощев затвораобвиняемият ерешилдапровеждаборба срещу установения стройи . , властта наНРБ Тойсееръководилот целтадаизвършвадейност чрез коятода

. предизвика отслабванеи създаванена затруднения нанароднатавласт Целтана , групата ебиладалишаваотживотдържавнииобщественидеятели даунищожава

иповреждасъоръженияидруго значителнообщественоимуществоичаст от членоветеданапуснат странатаи сепоставят в услугана чуждадържаваили

, ú .организаця зада служатвъв вреданаНРБ . ОбвиняемиятБожиловпроизхождаот селско семейство Бащамусее

, , ,занимавал със земеделие билеминьориживотновъд понастоящемепенсионер . , . . безпартиен Макамуесъщо земеделскипенсионер безпартийна Обв Божилов

, - , имадвамабратяидве сестри по големиотнего коитоживеят вразличнинаселени .места

, , Началнообразованиеобвиняемият еполучилвродното сисело аосновно в . , . с Филиповци Пернишки окръг След това завършилдве годишноПТУповътрешни

1969 . , електроинсталациивСофия ипрез г започналработапо специалността по " ". 1970 . . 1981 ., . разппределение къмДСО Софстрой От г дом март г обв Божилов

5 – изтърпява различниприсъди за за бягство от странатаи затвораи зашпионажв , .Софийския ЛовешкияиСтарозагорския затвори

, .Следосвобождавнетомуеработел катомонтажник къмНПКСадово иотм 1982 . – " -юни г същокатомонтажник къмдирекция Архитектурно художествени

- " . строително монтажниработи приТФнаСБА Запериодаот половин годинае , , характеризиран катодобърработник ползващсес авторитет пред колегите си

/ .27/.л 1981 . 1983 . . Откраяна г доначалотона г обв Божиловепребивавал вСофияв

. . " ". , .квартирата нанеговироднинивж к Люлин Вхарактеристиката даденамуот с – . 1981 ., Парамун Пернишкиокр е посоченоченаизборите през г тойе скъсал

.бюлетинанавсички кандидатинаОФ , .Здравословнонеедобре страдаотаритмиянасърцрто , Приопределяненанаказанието следвадасеприемат катоотегчаващи

.обстоятелства осъжданята наобвиняемия запротиводържавнадейност Причините заизвършеното отобвиняемияБожиловпрестъплениесе

,изразяват вотрицателнотомуотношение къмсоциалистическия обществен строй , в натрупанатаомразаинепримиримост къмнароднатавласт по времена

.продължителниямупрестой в затвора , Вподкрепана това са твърдениятана свидетелитеМитевиЦачев пред

, " " " ".които е заявявал чевнашетообщество съществувал фалш иимало неправди " " . Властта нибила власт на силатаинадиктатурата илипсвалдемократизъм Била

" ". / .83, .107/ създадена новабуржоазия л л ( , "Наистина казвах но не нова ", " ", буржоазия а комунистическа феодална аристокрация понеже

82

Page 83: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, ,комунистите както феодалите имаха неограничена власт и бяха , – , – над законите но за разлика от феодалите нямаха нищо

!)благородно . 43 . 1 235 . 1 , Предвид горнотоинаоснование чл ал във връзка с чл ал отНПК СГП : ОБВИНЯВАМ ( .и таканататък ..)

29.08.1983 . /3 . . : ....... / / г София ЕЛ ЗАМ ГР ПРОКУРОР Колев............................................................ , , " "!Обвинителните актове пополитическидела тогаваобикновено изчезваха

Адвокатите гивземаха задасе запознаят собвинението и умишленоне ги , връщаха заданеостават документални следи заполитическите процесии за ! , случаитена съпротива срещу комунизма Исмояобвинителенакт се случи

, , , същото но защастие братмиБорисбенаправил ксерокопие наединствения " " , . ( )10! ,тогава ксерокс вСофия наул Пиротска Жданов Атовабемого важно

, , защото както вече писах използвахобвинителния акт за агитациямежду , , затворниците понеже тогаваникъденеможешедасепрочетенещо коетодае

!против комунизма

!Делото , , ,Сутринта предиданиподкарат заделото се срещнахмеведнаот килиите

" " , със свидетеля ЕмилМитев койтопо това времебешеосъден за обирнамагазини ! : – ? бешев затвора Попитах го Защоси говорил такива неща Недейпоненаделото

, , !да гиповтаряш илипонене говори за убийства за коетовъобщене сме говорили :А Емилотговори

– " ! !? Несмея Пускаха змия в килиятами Ако следователятминеприсъствав , – , "! , ! залата щеотрека ноако е тамне смея Но каза чещеприсъства

, , , Всъдебнатапалата когатомеводехаот килиите къмсъдебната зала единот , : милиционерите меупрекна

– " , "? Невиждашлинакъдеотива светът та се занимавашс такиваработи – " ú, ", – .Т невиждаш муотговорих , 1975 ., , Инаистина заразликаот г когато комунизмътбешевекспанзия топрез 1983 ., г вечеимашезасилващисесъпротивителнидвиженияв почтивсички

! " " новозавладениот комуниститедържави Адане говоримза Солидарност в ! , ! – ,Полша Виждашесереална тенденция обратнанаекспанзията Тенденция

, – 20, 50 100водещакъмпровалана комунизма но когащешедастане това след или , !години никойнеможешедапредвиди

, . ,Повременадвудневнотодело бяхаинтереснинекоиотрепликите Например ( ) , въпроса скарването напрокурора къмсвидетеляЙорданЛозанов инеговия

: отговор – " ?" Ати защо гоиздадебе – " , ... …, " – ! Амии азмислех ченееверно отговоричистосърдечноДанчо , :А къмХристоЦачев викна – " , !" Отговаряй точно иначеи тищеотидешпринего

83

Page 84: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , АЦачев задамезащити между , : – " -другото казаиследното Тойенай , ! , , добриячовек коготопознавам Даженеядемесо защотоепротив да се убиват

"! , животните Товаизречение съдийката изричнопродиктувана секретарката зада . , го запишевпротокола Впрочеем мисляче сечувствашеизвестна симпатия към

, , . мен от странана съдийката адажеинапрокурора 10 , 3 . 6 . Очаквахдамеосъдятна години номеосъдихана г и м – “ ”! , Пръднаха тина хуя Казапървиятот криминалните затворници отмоето

, , , отделение катому казах колко самеосъдили понешевсички очаквахмемного . - , , повече А заменбенай важно чевъпрекинеуспехамидапостигнанещо понене , , ! , вкарах никого в затвора а загазих самоаз кактобеиредно Не случайно единот

, , началницитена следователями вДС койточесто влизашев кабинетамуповреме , , : на следствието подмяташе къммен полу нашега

– " , !"Самсъм другиняма

БоянМечката стреля сКалашников – !поразбунтували се затворници чужденци

10 , 83 . , :На Септември г в софийския затвор бях свидетелнаследнияинцидент , , , Ядосани ченадзирател удари техен колега понежебескрил парче хлеб зада го

, – , , внесе вотделението група затворници чужденци въоръжени слъжици наскачаха ( ) в горнатамрежана колелото стълбището на затвора иискахада се срещнат с

. , , . прокурор Тази проява небешебунт нито опит забегство апротест ,Веднага заключихавсички останалипо килиите ине следдългосечухаписъци

, !? иединотнаща килия каза че сигурно гиплискат с врялавода , , , ,Чакна следващияден серазбра чеизвестният надзирател а тогававече

, , , началник нанадзирателите БоянМечката взел автоматКалашников иотпървия ( ), , ,етаж третипост стрелялвнеподчиняващите се ноне заплашващиникого

. . , затворници Единбеубит адруг ранен Останалитепребитиотбой са завлеченив . седмоотделениеи след това преместенивПазарджишкия затвор

, ПотовавременачалникнаСофийския затворбешеТопкаров бивш . дългогодишенначалник наПазарджишкия Завреметодокатоебилначалник на , пазарджишкия затвор тамсаизвършенимного убийства наполитически

, - , затворнициипонеедноот убийствата анай вероятновсичките еизвършиллично . - , , : Топкаров Убитите политически за които зная са , Заркин Борис Арсов и

Володя Наков . , , ! За тези убийства извършени пожестокначин имасвидетели , , Всофийския затвор работатамипредимнобе дапочиствамръчноспилаи

, – със самоделенножот ножовка оловниотливки заакумулаторнинакрайници ( ), " ". скоби за Жигули , . Повременаизлежаванетона тази присъда плюехчесто кръв Честомибеше

. много студеноинеможехдасе стопля с часове Чувствах седоста злеи установих , , 83- ., " ",само че след катоповременаследствиетомивДС та г правих стойки наръце

. , , състояниетомисе влошииплюенетона кръв се увеличи Затова от тогава не съм " ", , си позволявалдаправя стойка и кръвта намаля нонесепрекратинапълноидо

! днес

84

Page 85: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

ПаквСтарозагорския затвор , 85 . " " Следдве години пролеттана г внезапноме преведоха вСтарозагорския

, , затвор и там заварихмного приятелиипознатиотпредишнатамиприсъда исе . запознах с други

:Щеспоменанеколкодуши – , , , ИванВасилевЯнков отКърджали изкарадоста годинив затвора а след това

. ( ). 88- .,беизселенв гр Априлци следучередяванетонадружеството Есента на ма г . , заминана запади сегаевНорвегия Споредмен самоИванЯнков станаидеен

, " ". последояателнаИлияМинев повременапребиваването имв разряда АИване , иединотпримерите как комунистите използвахапсихиатрията заполитичски

! , цели Заради товачебеписалпротести управата гобе закаралав ( )! , затворническаталудницавЛовеч не помня за колковреме Ааз катонегов

, , колега гоопознахдобреи категорично заявявам че тойнямашеникакви психични , , – ! проблеми анапротив бешеизключително стабилени уравновесен Винатаму

, , бе чееубеденпротивник на комунистическата системаинемълчеше абеше !активенизобличител

– , . , , – , ЦекоКръстевЦеков от с Клисурица Монтанско осъден заедносЯнко , " "! Янков за противодържавнаорганизация По късно тойбеединотподписалите

" ", " Откритото писмо апри учередяванетона Независимотодружество за защита ", . , 10праватана човекавБългария стана негов секретар Заминана запад на

88- . .декември ма г софициалноиздаденпаспорт – , , ,АндрейДимитров локомотивенмашинист отРаднево по убеждение

, 10 . .земеделец осъденна г заопитда създадесъпротивителнаорганизация – , , – , ,ПетърГогов отСофия националист режисьор собразованиеиерудиция

. , : –но смалко надмененхарактер Запомнил съм гои с това че казвашенависок глас " ", – , Югославияеизмисленадържава многопрединекойдапредположи че тази

, , относително проспериращатогава комунистическадържава щесеразпаднепо ! , , " шевовете си Но замоенедоумение Гогов казвашеи че билдоволенот

, , !?" – , комунизма поне затова чевсички пътищабилиасвалтирани Сякаш аконе , !?беше комунизма енямалодасеасвалтират

– – , . – ЕмилБлагоев пилота отМонтанско Направилопит забегство със . -селскостопански самолет Самолетътму свършил горивонад тогавашнатаюго

. . 16 . републикаБосна Заловили гои го върналивБългария Тук го осъдилина г за " "! , , , шпионаж Етоеднонегово стихотворение коетомиизпрати ИванЯнков докато

: бях изселенвКайнарджа Изстрадани стремления , , , ,Приятелю несретнико незнаен По път трънлив досадно сив и сух ? ...защо си тъй замислен и посърнал познах и горест и лишения , , ,Дали към свиден край омаен но вярата и моят дух ? .случаен спомен те е върнал окрилят изстрадани стремления

? – ,Къде блуждаеш устремен Към съкровена цел желана

85

Page 86: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

,Отвъд небеския зенит ,с мъдрост жаждата си утолявай ,надхвърлил каменния зид макар и птица окована . ! се рее погледът ти уморен не падай духом и не се предавай

, !Не казвай че не те разбирам – 13 1987 . . . май година О З Ст Загора ...Болката е вездесъща Емил Благоев , , Търся правда но не я намирам .а вярата ми е могъща

– ( ), , – КостаКалмуков братКоста отКарнобат вярващхристиянинот , – , , евангелскитецъркви миналпрезмноголагерии затвори затова чебратму още

, " " навремето успялдаизбяга вАмерика аи затова чее активист на тяхната . , : църковнаобщност Ето еднонегово куплетче коеточестоповтаряше "Брат

, , Коста от Карнобат считан от някои за психопат , !"тъй работата издокара че всички сложи на кантара ( ), -БратКостаразказвашезалагераКуциан илиБогдановдол къдетов най

, " " големитемразовепрез зимата за карцере ползвана кучешка колибка край , . ограднатамрежа в коятои тойепребивавалнеколкократно На карциранитев колибката неразрешавалидасепоказватие трябвалодаходят по голямануждав

, , чорапите си нонеимразрешавалиида гиизхвърлят затова гиокачвалив , ! , ,колибката катонаденици Окачените чорапи замръзвали така чеот виелиците

, непрекъснато се удрялиеднивдругиидрънкали силно тадрънченето имсе ! чувалоивбараките

" " “ ”, Тази музика на виелицатаидрънкащите чорапи себе запечатала впаметта на ! братКоста

- : Тукщеопишаиеднонеговопо особенопреживяване , . По време на едно следствие сложили отрова в храната му Той бил сам в

. , килията и вече умирал Както си седял приведен на нара по едно време , , ! ,почувствал че гледа себе си отзад в тила Бавно се отдалечавал назад и нагоре

, . : –гледайки приведеното си тяло с клюмнала глава да седи на нара Чул глас " ", , .Ела с мен и воден от дух преминали през стените и се устремили нагоре

, , Озовал се Брат Коста на небето а там Самият Христос го целунал по челото и му , , ! казал че ще трябва да се върне на земята защото имал специална мисия

, , ,След което брат Коста се озовал пак в тялото си помнейки добре , , случилото се и мисията която му е възложена а от отровата вече нямало и

!следа , , Но кактонаповечетопротестантииевангелисти такаинабратКостабе

, , втълпено чеХристос бил първият комунист иче християнството и комунизмът ! , билиедноисъщо Ипонеже това сравнение нанекоиможедасе стори

, , , – правдоподобно щенапомня челъжатаинасилието основните инструментина , – , комунизма санапълнопротивоположнина християнството исаабсолютно

! несъвместимиснего – , ,Щеспоменаиедин скроменчовечец отизточния крайнаСофийското поле

( , , чиетоименепомня но помнячеженаму кояточесто споменаваше се казвала ). , ,Ружа Тойинегови съмишленици заредилисъс взривновопостроения тогава

" ", – , паметник на Априлските въстаници приоткриването на който трябвалода ! . , присъстваТодорЖивков Новпоследниямоментбилиразкрити Та помня как

86

Page 87: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

веднъжподигравателно гобъзикаха , цивилните началницивцеха където : – " ", ?работехме Ако станенещо щестанешли кметна вашето село

– " , ". – , Аа честанем клатешеотрицателно глава позачервениятот .притеснениешоп

– ..., ? – .Новсепак аконещостане продължавахада гобъзикат – " ..., á ..." – ! Епаа ако ст не нещоо отговориуклончиво хитриятшоп

!Съветският комунизъмиполитикатана запада , (1983 – 85Отдавнасе съмнявах ноповременаизтърпяването на тазиприсъда

.), , "г се убедихокончателно че повечене трябвадасе залага на въоръжената ". , , борба Отдавнамибеясно че каквато идаевъоръженаакция годининаредще

, , бъдеоправдание и заикономическите несполукина системата и задопълнителни ! - , , репресииспрямонарода Нопо важнотое че насилиеторажданасилие авсяко

, - ! насилиее зло макаридаеподплатено снай благородниподбуди Ясномибе , също че западът нямадаподкрепииникогане еподкрепялвъоръженаборба

. " ", , против комунизма Нодокато този запад не започнадаоказва макари , , !символиченнатиск за човешкиправа друг начин за съпротива почтинямаше , : Достатъчно красноречивеишироко известният тогава лозунг на комунистите С

, !кръв сме взели тази власт с кръв ще я дадем , Заразклащанеидеологическитеиполитически устоина комунизма голяма

, !роляизиграпрезидентътКартър с политиката си за зачитане начовешките права , Нореаленефект постигна самочестнатаирешителна позициянаРейгън който

имадоблесттаданазове основния световен проблем – Съветската – ú : – "комунистическа империя с истинското име "империя на злото ! Атовабе

, , ú !малкото коетобенужно задаядоведедоневероятно скоропостижното рухване ( , Друг е въпроса че именно западът непрекъснато подкрепяше

" " , ú, тази империя и продължава след рухването със всички средства ! , да прикрива и оправдава престъпленията на комунизма Днес когато

, " " пиша тези спомени Съединените Щати освободиха Ирак и , " "! ,Авганистан както навремето СССР ги освобождаваше А Куба

, , която е под носа им не само че нямат намерение да освобождават но , , , флотилията им край Флорида издирва залавя и връща в Куба всички

, , бегълци търсещи по всевъзможни начини спасение от мизерията и ! комунистическата тирания на Кастро

, , А нали комунизмът в цяла изтична Европа рухна тъкмо след , като Унгария отвори границата си към Австрия за хилядите

, ! източногерманци напиращи на запад А какво да кажем за , ,целенасоченото нечовешко третиране на десетките хиляди

! произволно арестувани иракчани и други мюсюлмани Всичко това е , , , страшен позор и за САЩ и за демокрацията и за света в който

!живеем ) , Повремена затворническите години поотношениеслабостите и

, , ú, "недостатъците на западнатадемокрация прецених чеосновният генетичен ", , – . . " ". дефект епряката избирателнасистема т н прякадемокрация Именно тя

87

Page 88: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

предопределя , –фасадната , демагогска същност " ,на преките " , , общиизбори за парламент при които спомощтта нарекламниметодиимного

, , . ,пари наизбирателите се рекламирати пробутват непознатиличности Затова , " ", споредмен преките избориса удачнисамонаниво община където хората

, , - . познават тези които избират имногопо трудномогатдабъдатизлъгани , - Ето защосчитахи считам ченай лесниятначин заелиминиранена този

, : – , умишлено заложеннедостатък е въвежданенадвукамеренпарламент при който á , – . : едната к мара задължителнодасеизбира непряко Коетощерече след

( , провежданенаобщинските избори аобщината нетрябвадаеснаселение повече ), , отнеколко хилядидуши избраният общински съвет от своите редициизбира

- , – " ". представители запо горната управленска инстанция областния съвет А , , " " . ,областният съвет съответно избираили отбира представители заСенат Така

, – следизвестен период от качествотонаработатана непряко , избранияСенат и пряко , , -избранотоНародносъбрание сепреценява кояот тезиинституции епо

, , , ! удачна исъответно нейните правомощияи задължения се увеличават И , , , доколкотопомня тези разсъждения споделих самосАндрейДимитров ,но знаех

" " .чещее много трудно дасепрокарадажеи тазималка реформа

Пореднотомиосвобождаванеот затвораи !подслушвателят

85- , , Ноември та година изтърпях и тази присъда като този пътпрекарахв , 2 6 . , затвора само годинии месеца Иестествено никогане съмполучавал каквотои

, , ! даенамалениенаприсъдите нодваотработениднив затвора себроеха за три , Неколкодниследизлизанетомиот затвора вСофиябешеделотонаАндрей

, . 10 . ,ДимитровотРаднево заобжалванена присъдатаму Тойбеосъденна г затвор " ", , , за Противодържавнаорганизация и кактомубях обещал отидохиаз само

! колкотодаму кимнас глава за поздрав , , Бяхмесеразбралии сАсенМетодиев от градСептември даотидаинанегово

, , . .дело но за съжаление делотомуощенебенасрочено Акогатоотидохв гр , , , – Септември дапитамнеговиячичо за когаенасрочено той токущосевръщашеот

, делото ибешемногоядосаннаАсен задето сибепризналедно криминално , " " ! деяние само зада се опитаданаправи кумулация наприсъдите си Затоване

, . ,споделих нищоснего въввръзка с това коетомибепоръчалАсен Така илииначе ! ,бях закъснял сединденинеможахдаизпълняобещанието си ААсенбе в затвора

, , след като сбащисиибратята си избягаливИталия ноАсен севърнал за нещов , , . , Югославия и там го задържали ивърналивБългария След това вПазарджишкия

, ( - ),затвор заедносЕмилМитев който по къснобепрокурорски свидетел срещумен " " , . подготвяли освобождаване от затвора наПетърПасков Стазинеизяснена

, .афера наАсенмубяхаприбавилиивътрешнаприсъда , , , Неколко седмици следизлизанетомиот затвора постъпихвболница за

, , ,изследваненабелитедробове ицялмесецбях поболници нобезрезултат , , защотоне се уточнидиагнозата аплюванетона кръвидругитемиоплакваня си

! останаха

88

Page 89: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

86- , Пролеттана та година дни предида започнепореден конгресна , , , БКП впаянтовата ни къщичкана село случайнооткрих токущомонтиран

. : миниатюренподслушвател Това станапо следния начин Еднасутрин пристигна , , , , ,началникът наМВРТрън Генадиев ис различниповоди изведохаот къщи мен

! , " " майкамиибащами Така унаснеостана никой и специална софийскаДС , . бригада през товавремемонтиралаподслушвател

, , Следдвачаса сеприбирамев къщи бездаподозираменищо иаз както , , !? обикновено включвамрадиото но то неработи Започнахдапроверявам каква е

. , .причината Отворих контактаи виждамнякакви съмнителни тънки белижички , – , 5 . Издърпах гииизмъкнах едноустройство четиристенно дългооколо см идебело

7-8 . , мм Тънкитежичкибяха за захранваненаподслушвателяотмрежата а - , , допълнителнамалко по дебелажица дългадесетина сантиметра водеше към

, – - . микрофонче малко по големоот главичкана кибритена клечка Микрофончетобе , " " .заклещенопод капачката на контакта откъдето подслушваше стаята

, , Веднагасе сетих каквое ималкоядосанодърпнахжиците та откъснах , микрофончето понежежицатамубепроврянаподмокавената конзолана

. , контакта Тогаваразгледах устройствотои видях чеебялоиимаозначения с , , латинскибукви ицифри а задане се забелязва допълнителнобеувито в черно

, . тиксо коетоотмотах , , " " Оказа се чепримонтиранетонаподслушвателяв контакта майсторите не са

, , притегналидобрееднажица коятодопълнителнобях извел за захранванена . радиото

, . Казахнамайками какво съмоткрили го сложихвджобаси В тозимоментпак , , , пристигна началникът наМВР Генадиев и започнада търсиповод отноводани

, . разкараот къщи задапроверят защонеимработи подслушвателят , :Тогаваизвадихотджобасиподслушвателяиподавайкиму го казах – , ? Ако търсите това вземете си го – – . – “ ” – .Как гонамери попитаизненадан той Случайно казах

, , , .Амайками дълги години след това ги кълнешепред контакта катопредмикрофон

― ІІ част ― "Откритото писмо – апел"

и "Независимото дружество за защита правата на човека"

" – "Спомени за Откритотописмо апел , , – " ", – , Този текст под заглявие Нередактирана записка написах на ръка на

, 26. 04. 91 . , , ,един дъх на г вечерта в София в апартамента на Екатерина Маркова . , , , по нейно искане Оригинала Екатерина занасе в САЩ с моя молба да предаде

, , , . копия на нашите хора там а и на всеки друг който би се интересувал Към този , - , " " , текст добавих и ксеро копие на кратката история на дружеството от бюлетин

4, , 90- . № на НДЗПЧ от Февруари та година Този текст дадох и на представители на .дружеството в София

89

Page 90: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

При писането присъстваше и , Стефан Савовски когото накрая , . помолих да прочете текста и да се подпише ако е съгласен с него Той така и , 12 ,направи но понеже нямаше свободно място на плътно изписаните страници

: Савовски написа под заглавието —" "Съгласен съм с написаното ; ; ; .датата трите си имена и се подписа , 2001 – 2005 .Спомените редактирах и допълних г 1986 . “ Есента на г започна Виенската конференция за прегледнаизпълнениетона

”. , договореностите отХелзинки В това време по западните радиостанциибе , разгласенмеморандум подписанотдисидентиот четириисточноевропейски

, страни поповод годишнината от унгарските събития ивъв връзка сПражката ,пролет .ибунтовете вБерлиниПолша

, , Поповод горнитедве събития ифакта чеотБългарияи заБългариянищоне се , , чува и катоимахпредвиддесетинабившиполитически затворници решихда

, -направявсичко възможнодапокажем чемакаринамиращисевдостапо тежки , условия , и на нас българите не са чужди общочовешките стремежи към

свобода и човешки права , , !иче съвсемнедоброволно смесъветски сателит , -Отполитическите затворницис коитобяхблизък ИлияМиневбенай изявен

. . противник на комунистическия режим Затоваотидохпървопринего , , “ ”!ПървитедуминабайИлия присрещатани бяха за меморандума – , – . – Аз затова съмдошел казах Трябваданапишемпонеедноизречениеида го

. подпишемнеколкодуши Предложихданапишемкратък апел за човешки права и в него да

, , декларираме чесеприсъединяваме къмизточноевропейскиямеморандум но "ИлияМиневдържешесамона декларация за присъединяване" към

, ! неморандума като казвашечеединствено тящеимаисторическа стойност А , – " á", – "човешките права неколкократнонарече правц и като щели да ни дадат

á, некакви правц та голема работа"! , Аздоста сеозадачихот това отношениенабайИлия защотооснователнобях

, , убеден че самоедноот човешките правадасе спазва унас комунистическата . ( " ", 10- ,системамного бързощерухне Но годините на демокрацията след тиноември

, , показаха чеможена книга даимашвсички права ипакда сибезправени ! , , !)беззащитен Затова ИлияМиневеималправо дабъде такарезервиран

, - - , , Азаданеспоримповече коеепо важноипо ефекно предложих данапиша , – поотделно " "апел за човешки права , , доВиенската конференция и

" ". декларация за присъединяване , - , Уточнихме ченай вероятно азщепредам , - , подписанитедокументи в некое западно посолство инай вероятно в

. Американското , , Разбрахмеседа говоряс хората които познавам абайИлияда говорисАнгел

, . Грънчаровотботевградско койточестоидвалпринего Аз трябвашедасе свържа , и сИванЯнковотКърджалиидамупредамдасеобадинабайИлия във връзка с

.подписката ВСофия говорих сбайСтефанСавовски и той се съгласидаотидедоКърджали

, . , приИванЯнков идаму кажедасеобадинаИлияМинев Иванобаче такаине се

90

Page 91: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, обадинабайИлияи затова като помислихченееразбралважността на , , ! въпроса решихиазна свойреддаотидадоКърджали нонямахпари Потази , причинаотидох съсСавовски придруг познатотСтарозагорския затвор Петър

, , Гогов с целдапреценядалидамупредложадаподпишеи той подготвяното , , 20 . писмо иакоимапари дамупоискам лева заотиванедоКърджали Но кактои

, , допусках Гогов не севпечатлиотмоетопредложение амиразтяга надългоина , " " , широко чеималпланове забегство и за сниманена шпионски филмвАмерика за

. ,който имал готов сценарий Аибездамубяхмуспоменалнещоза пари , " , многословноизказа убеждението си че който в товавременямапари не

"!?заслужавадаживее , , Несеполучинищоот срещатани сГогов затова казах наСавовски чеемного

, , важнодаотидаидапредамнаИванЯнков дасеобадиведнаганаМинев и 20 ! , Савовскимидаде лева Нанего ощенебях казал заидеята макарчемуимах

.пълнодоверие , , Така заминах заКърджали бездаимамадресанаИван аСавовски го знаешеи

, , , , миобясни как да гонамеря ноне го запомних каторазчитах чещенамеряИван в , , " ". школата зашофьори която знаех чепо това време той караше Неможахобаче

, да го открияиси тръгнах безрезултат защото го търсихвшколата залюбители , ! 86 . шофьори а тойбилприпрофесионалните Товабешеесента на г повремена

“ ”, ( ?) Възродителния процес затована влизанеиизлизане илисамонаизлизане от , кърджалийски окръг милиционериспирахавсички превозни средстваи влаковеи

! проверявахадокументите навсички пътници , , “ – ”, Унас на село написахпървоначаленвариантна откритописмо апел вдве

. страници текст Стози текст трябвашедаобиколяприятелитеипознатитемиот , , , , затвора задаилюстрирамидеятани иразбирасе дасе уверя колкодушибиха

. , подписалиподобенапел Първата страницабепочти същата като крайния , - , ,вариант написмото самодетолипсвашепредложеното по късно отИлияМинев

. , - , . изречение Втората бедостапо остра нонебешедообработена Внея визирах , . конкретно положениетовБългария внеколконасоки Помняприблизително

: следнитепасажи “ , С един замах на комунистическата власт в България !”престанаха да съществуват един милион турци ”,Азаправотона труд

, пишех че “ , , това право се използва само за пропаганда а в същност у !”нас правото на труд е превърнато в робско задължение

: Пишехощеи “ , ,Като дългогодишни политически затворници наш дълг пред нашите приятели в затворите и пред хилядите български

, : затворници е да заявим Условията в българските затвори са ! , , нехуманни Глад студ принудителен труд и своеволия върху

, – ! затворниците такова е затворническото ежедневие Ние сме , – ,свидетели и на много убийства на затворници политически

!” криминални и даже чужденци , , Накраянаписмото бенаписано че се присъединяваме към меморандума на .дисидентите отизточнаЕвропа

, , Стозинеобработенвариант тръгнахдаобиколя колегитеот затвора на които . , разчитах СтефанСавовскиме заведеприЕдуардГенов коготонебяхвиждалот

. затвораине знаех къдеживее Дадох наЕдуарддапрочете текста ислед товаму

91

Page 92: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, обясних че има инициатива дасе “изпратиподобно писмодо Виенската ”, – , , . конференция открито с имената иадресите напонедесетинадуши Едуард

, , ! каза чеако го подпишатдесетинадуши и тойще гоподпише ТогаваиСавовски го , . прочете и каза чеи тойможеда гоподпише

, . Обясних им че този текст е самоза сондираненамнения – , Защо лежахме толкова години по затворите ако сега не направим

?нещо – , КазаЕдуардисъщевременноизразимнение че съдържаниетое . прекаленосилно

– " , ?", . Силное нонееливерно отговорих , , , ,Едуард казаоще чещеедобре акоможевсички коитощеподпишемписмото

, , - дасе съберемидаобсъдимнекоиработи но самсиотговори чеенай вероятнода " "! се съберемв Старозагорския затвор

, , , Катовидях чеЕдуардимадвемалкидеца му казах ченеежелателнодасе ! , , - , подписва Втозидух изразихмнение чеосвен всичконай лошо коетоможедани

, ( се случи нееизключеноиданиизгонятот страната което тогавабе почти , 2 , )! немислимо но самослед години станафакт

– " ", – ! Дедаимаметоя късмет казаЕдуард , ,Апоотношениеидеята запредварителнаобщасреща товабесамопожелание

. ана практика бенеразумноибидовелодопочти сигурен провал Такава среща , , щеше да е крайно нужна едва след успешно изпращане и получаване

, ! във Виена на замислените от нас документи : “ Моят замисълбе след катоевентуално успеемдаизпратим апела зачовешки

” , , , ,права исе убедим чееполучен тогавадасе съберем дауточнимидаоповестим , : чее създадена примерно “ ”Българска хелзинкска група . , Воновавреме само

, – в подобнаформаможешедасеводинякакваборба зачовешкиправа на “ ” 1975 . основание хелзинкските споразумения от г А ,борбата за човешки права

– !е и политическа борба за свобода и демокрация , - След ЕдуардГенов заминах заТърновскопримоянай добърполитически

, , . , , приятел ХристоЦачев от селоДолнаЛипница Засъжаление Цачев каза ченее , , -добрев тозимоментдаподпишеписмото зашотощялдасипопречинадруги по

, . , - -сериознипланове коитоимал Опитах седа го убедя чепо сериозноипо ефектно , , ! нещо от таковаоткрито писмо неможедасенаправи Същевременноотлично

, , - , ,съзнавах че с товаписмосеобричахме най малкото наощедълги години затвор - - ! а това най малкожелаехна най уважаваните отмен хора Затова неможехда

, . настоявамна всякаценада се подписваме апростопроверявахмненията А , , , " , Цачев задамеподкрепи каза че и тримадушида гоподпишат ефектътщее ", – , , , .същия коетобе така ноима значение колко и какви хораще го подпишат

, 20 , , Натръгване Цачевмидаде лева макарченеисках да гивзимам защото . , !добрему знаехположението Аположението навсички ни бееднаквомизерно

, , , . СледЦачев тръгнах за селоКрушуна Ловешко приРадославПройнов Бай , , .Радославебил комунистически партизанин абратмуе убит катопартизанин Завършил e , – . двевисшиобразования вУнгария металургияибиохимия След , 56- . . унгарското въстание та г заминална запад Презосемдесетте години севърнал

92

Page 93: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, вБългария но този път като ,националист да се бори против комунизма , , исеозовавалвСтарозагорския затвор o ! ткъдето сеипознаваме , , 7– 8 , . От гараЛетница доселото километра ходихпеша НамерихбайРадославв

, . , тях късновечерта Тогавабешееднастуденаиветровита вечер вначалото на . , , , Декември Бяхдоста измръзналиприРадослав на крак изпих чашавино задасе

. постопля – , , ! Хич не ми се връща полусляп в затвора Немога да понасям

,надзирателите – , казаРадослав – ..., но ако е такова решението и аз се присъединявам! , :Иазнеисках байРадославдасевръщаполусляпв затвора иму казах – " , ! ”. НедейбайРадославе ти си стар Щенамеримхора заподписи Тойми

40 , , , подаде лева ааз гиотказах понеже знаехче няманикаквидоходи но тойпак , : ми ги подаде сдумите

– " ! "! Взимай Затазиработа трябватпари - , , !По добредапомогнес тезипари си казах отколкотода го вкарампак в затвора , , . Тръгнахсиот селоКрушуна посреднощ обратно за гараЛетница От тамс

, ( – ), , – влакове сутринтапристигнах вМихаиловград сега Монтана и савтобус в село , . , Клисурица приЦекоКръстевЦеков Тези пътуванябяхамногорисковани нодруг

!начиннямаше , , Следразговоритемис хоратадо тук се убедих че трябвадапроменярадикално

. , , текста написмото Реших вместодапиша така както виждамичувствамнещата да , - . съкратя съдържанието задаостане самонай същественото По тозиначин , " " , нямашедададемформаленповоднавластта законно данипреследва но

! същевременнощепостигнемсъщияефект . . , НамерихЦеков тях Прочете текстаи се съгласипопринцип Попитах го далида

? –" ", – , добавяиедноизречение за защитана природата Няма смисъл каза иаз се . отказах

, .Казахму ческорощедойдасокончателния текст , , Населоуточних текста като следвсяко преписване слагах впечкатапредишния

, .вариант заданамалядоминимумрискаот провал . , ВСофиясе срещнахмесИлияМинев Тойпрочетеписмотои каза чеще го

, подпише акодобавяи: " , Свободно изразяване на мисли мнения и , – !”убеждения в писмена или устна форма без страх от преследване ,

. , ! ,като го повторидвапъти Казахму ченяманикакъв проблемда годобавя И така , , : следпореднопренаписване насело текстътпридоби следнияокончателен вид

До конференцията във , Виена

разглеждаща изпълнението на договореностите от Хелзинки

– О Т К Р И Т О П И С М О А П Е Л ,от български радетели за човешки права

– дългогодишни политически затворници

93

Page 94: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Уважаеми представители на , .европейските страни на САЩ и Канада , :Ние се обръщаме към вас и към широката европейска общественост с апел

, конференцията във Виена да не приключва своята работа преди да бъдат - , – :осигурени най елементарни човешки права за всички европейски народи като

; право на свободно движение и емиграция право на обективна информация и ! право на свободна трудова дейност

, , Докато не дойде ден когато всеки гражданин в Европа ще може свободно и , , , без страх от преследване да изразява своите мисли мнения и убеждения в

, – писмена или устна форма хелзинкският процес няма да оправдае оказаното му !доверие

Ние сме на , , пълно убедени че без елементарни права и свободи истински мир , ! и сигурност не може и няма да има

Ако на конференцията във Виена не се удаде да постигне напредък по – –ключовия раздел от хелзинкските споразумения раздела за човешките права

, ,ние предлагаме да бъде съставена постоянна европейска , ,междуправителствена комисия която непрекъснато да следи и да разобличава

, пред своите правителства и пред европейската общественост онези , правителства за които подписването на раздела за човешките права от

, , хелзинкския документ е било само една от заблуждаващите маневри и които и , , до ден днешен единадесет години след Хелзинки не са осигурили нито едно от

!основните човешки права за своите народи

( 20 10- , , Ноетовече годинислед тиноември това откритописмо несамоченее , ! публикувано нонесеи споменава Самоот тозифакт сиправетеизвод за

!)истинската същност нанашитедемократиотСДС

" – ", , Едновременнос Откритото писмо апел наотделенлист както себяхме , – :уговорилисИлия Минев написах

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ , ,Долуподписаните български граждани бивши политически затворници

, декларираме че се присъединяваме към меморандума от четирите , источноевропейски страни по случай годишнината от унгарското въстание и

, !във връзка със събитята в Берлин Варшава и Прага

, . . Така дватадокументабяха готови Написах гинаръка спечатнибукви Под “ ” , текста на декларацията за присъединяване сеподписвахме самосимената си а

наобратната странана “ – ”Открито писмо апел , ,освенподписитеиадресите . пишехме колкои за какво смебилив затвора

, ИлияМиневбешеизразилжеланиедаотидапървопринего щомбъдат готови , , . документите нопо транспортни съображения отидохпървоприЦекоКръстев

, , Тойпрочетедокументитеи ги подписа ааз себях подписалпърв не задасе , , ! самоизтъквам а заданепредлагамнадругите безда съмсеподписалпървоаз

, , 18.12. 86 .В градСептември приИлияМинев пристигнах късно вечертана г - , Подадохмудокументите на вратата и запо голямасигурност останахдачакам

, . . ,отвън прикрит в тъмното БайИлия се забавиблизо половин час Когато излезе 3, ,видях че сее подписалпод№ но за съжалениебеизпълнилсбиографичниданни

, цялатаостанала частот страницата като редоветемувдолния крайналиста бяха

94

Page 95: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

- съсвсе по дребеншрифтиизкривени , 45 ! нагоре напочти градуса Бешепочти , . развалилдокумента нопри свършенфакт нямашесмисълда го упреквам Попитах

: – ? – , –го само Къдещесеподписват останалите Щесеподписватнадруг лист ! отговори той

. ,ИлияМиневживеешев западния крайнаСептември Наизлизане серазбрахме , , -ченямадаидана гарата заданеизлагамнариск начинанието в най решителната ! . мучаст Бяхрешилдаотидапешадо гараБелово БайИлиямеизпратидо края на

, , ! града катоясномуличеше чеемногодоволенотразвоядо тук ,Бешеоколополунощиаз поехпрезполетона запад каторазчитахдадостигна

. . жп линията идавървя покрайнея СледнеколкочасанаближихБеловоипредида , стигна гарата веднаизоставена спирка скрихдватадокумента под стелките на

, - , ! обувките си защотона гаратабенай рисковано особенонощновреме Тогава , вървеше кампанията занасилствено преименуванена турцитевБългария ив

, , отговорбяхаизвършенинеколко терористични взривяваня включително на гараи ! . на пътнически влак По гаритеи въввлаковетебешепълносмилиция Затова само

.проверих когаимавлак и сеотдалечих 19.12. 86 . , ВСофиястигнах рано сутринтана г Понежебешестудено анямашекъде

, – - , , давлязана топло час два серазкарвах с градския транспорт докато стане . подходящовремедаотида приБожидариМинкаСтатеви

, . Веченеколкопътибях ходилприБожидар при коготоменасочиЦеко Тесе , “ ” .познавахаотЦентралния затвор къдетоБожидарбе лежал заопит забегство

, Сега тойбеобявилсвоеобразна стачкаиофициалнобедекларирал че няма да , излиза от апартамента си докато не му се разреши да емигрира от

, – ! ,България с целото си семейството Когато го търсят по телефона , : – " вдигайки слушалката винаги казвал тук е комитетът за защита на

"!човешките права Божидарбев течение заинициативата ивечебе чел “ ”.предварителен вариант на писмото

8 . , . , Около ч сутринта влязохприБожидариМинка У тях събухобувките сии . , , извадихдватадокумента Идвамата гипрочетоха нонайвероятно понежеИлия

, , Миневбе запълнилцялата страница Божидар каза че нямадасеподпише , директнонадокументите ачерез свойчовекщеизпрати подписите сив

. , , посолствотонаСАЩ СъпругатамуМинка каза чещеподпишесамоединия , “ - ”. , документ който считаше за по неопасен Засъжаление забравих койдокумент е

. , " подписалаМинка Нонайвероятно е казала чещеподпишесамо декларацията за ", 7 ! присъединяване и затова тазидекларацияеподписанаот души

, , СледпосещениетомивСтатеви по съветанаБожидар решихданерискувам , , – повечеиведнагада занеса писмата вАмериканското посолство поради

: следнитеразбираемипричини :Първо СледкатоБожидариМинкаСтатевищепредадатподписите си

, . допълнителноинаотделенлист тоиостаналитемогатданаправят същото : Второ - ,Несравнимопо добреедауспеядапредамдокументите с триподписа

, отколкотодасе стремяда гиподпишатповече хора нонакраяизключително , ! важнотоначинание дасепровали

95

Page 96: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

:Трето , Страницата заподписи на “ ”, откритото писмо вечебешезапълнена . , идругитеподписи трябвашедасе правят наотделенлист Освен това тозиденбе

( последенработен заВиенската конференция аможебии заАмериканското ), ! посолство предиКоледнитеиновогодишнипразници

. , , ОтСтатеви взех пощенскиплик Внего безда гоадресирам сложихдвата , документа –” – ” “ ”Открито писмо апел и Декларация за присъединяване .

Сложихсъщоидве , служебни бележки – с коитобяхосвободенот затвора Стара , 81 . , 85 . , , Загора г и съответно г В тяхпишеше сподписиипечати за какво съмбил в

, “ ” ! ,затвора кога съм влязъл и когаосвободен Адо тогавабяхпрекарал в затворите 13 ! :години Впоследнатабележкаимашеи кратка характеристика от затвора "По

, "характер е тих хитър и прикрит ! “ ”,Сложихсъщои свидетелство за съдимост ! , в което сеизреждахашесттемиприсъди Същотака в плика сложихи квитанцията , , , с която наскоромивърнахаобратно отСтарозагорския затвор колет изпратенот

, , – , мен заМихалисМихалис колега политически затворник понежеискахда , , повдигнав посолството наСАЩ ивъпроса за положениетонаМихалис нонещата

!серазвихадругояче , 9 . 19-12- 86ВпосолствотонаСъединенитеамериканскищати съмвлязълслед ч на

. , -г Вътре въввходавидях предсебесинеколко стъпала инаплощадкатанад тях , . , ,бюро зад което седешецивилен служител Отлевата страна долудовратата

, , имашеостъклена защитна кабина в която седешеамерикански полицайили . морскипехотинец

, – . , Служителятмепопитанабългарски каквожелая Казах чеискамда . – " разговарямснякогоот посолствотоидапредамеднописмо С кого искашда ?" – " ", , разговаряш Нямампретенции казах тъй катоне познавах никогоот . , , посолството ЦекоКръстевмибе казал когода търся ноазне го запомних като

, - , , считах чеепо важнодауспеяда влязавпосолството защото тогава влизане в , ! западнопосолство бешенаправолудост АЦекобевлизалипознавашенекоиот

. служителите , : – ? – Служителятнавхода мепопита Каквое товаписмо Отнася се за човешките

, . , права казах Тойлеко се усмихнаислед като седопитапо телефона казадапусна ! писмотов кутиятаотвънилида гооставянабюрото принего

!Небях подготвенза такова развитиеи затованебях залепилиадресиралплика , , Исега за секунди трябвашедарешавам даизляза лиотвънидапуснаписмотоили

, ! да го оставя на служителя койтомисе стори съмнителен Отвън можешедаме ( - ), ,сграбчат заеднос писмото както истанамесец по късно авъпросният служител

, ! можедапредадесъдържанието наплика къдетоне трябва Неставашедума за , ! моята сигурност а за сигурносттана подписанитедокументи Ако попаднат в

“ ”, ! Държавнасигурност щепропадне тазивече успялаинициатива Предпочетохда . , оставя плика набюротона служителя Нежелаехдаобяснявамвъввхода за какво

, , , всъщност ставадума понежедопусках че сеподслушва анашатаработа с , ! подписките небешеприключила

Нямахособенодовериепоотношениесигурносттана западнитепосолствав , комунистическите страниидопусках че съдържаниетона пликаможедапопадне

“ ”. , , , директнов ДС Така излязохот посолството безникаква увереност че

96

Page 97: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

документите нищебъдатпрепратени за ! Виена Сега считамчееможелода , , настоявамдабъдаприет но тогавабяхизненаданототказаимдамеприемат ине

! се сетих задруг вариант , , СъщатавечеротидохприЕдуардГенови тамразбрах че токущо при

, , !съмнителниобстоятелства епочиналПетърСтефанов нашколегаот затвора , , Обясних наЕдуард как съмпредалписмото ичеимаприложенаотделно

“ ”. ,Декларация заприсъединяване ЦитирахпопаметнаЕдуарди съпругатаму " – ” “ ”, Откритото писмо апел и Декларацията за присъединяване и как смесе

. . ,подписалина тях Втова времедойдеиСавовски Такаи тримата уточнихме как те , иевентуалнодруги трябвадапуснатподписите си впощенската кутия на

. американското посолство( Но в никакъв случай не може и не трябва да се прави разлика между

, подписалите се директно на документите и предалите подписите си ! “допълнително Това разделение се получи само по технически

”!)причини , Такъвначин за подписване черездопълнителнопредаванена подписитев

, , , американското иливдруги западнипосолства щешедаеидеален имного хора , , щяхадасеприсъединят къминициативата но самоакобях получил уверение че

“ ” ! документите нищебъдатпрепратенидо Виенската конференция , , - , За голямосъжаление не самоченямах уверение но кактописахпо горе имах

! опасения за съдбатана подписките Затова неможехдаагитирамдругида се ! ,присъединят ЗатоваинеотидохповторноприХристоЦачевиРадославПройнов

, абях сигурен чещяхадасе подпишат защото текстътнаписмотовечебеше . относителнобезопасенилеснощяхдаубедяи тях

, , СЕдуардиСавовски се разбрахме чеутре напогребениетонаПетър , . Стефанов щесевидимспоширок кръг нашиприятели Очаквахмедадойдеи

. , ,АнгелГрънчаровотБотевградско Вярвах чеще го убедяи тойдасеподпише . макарче вечебеотказалнаИлияМинев

, ОтЕдуардразбрах ченаблизоживеемоймногодобърприятели съкилийник от “ ” , – . ,седмоотделеление наСофийския затвор ОгнянЧенгелиев Отидохипринего

, . разказахму записмото но тойотказада се присъедини , , Вървейки по улицата говорехмесЕдуардиСавовски поотношение

. , , , опасностите за нас Казахим че за този текст емалко вероятноданиосъдят иче , !акоосъдятнякого тощеесамомене

, , , Итази вечер кактопочтивинаги когатооставахвСофия преспахв апартамента , . . , “набратмиБорис в кв Сердика Тамнаправих препис попамет на откритото

”, , писмо понеже гопомнехдословно задамогат утреденда гопрочетатЕдуарди , .Савовски иевентуалнодругижелаещи

, . НапогребениетонаПетърСтефанов АнгелГрънчаровнедойде Видяхмесе с . , ( други познатиот затвора Тамбяха Борис художника койтопишеше

), . , комунистическите плакатив затвора иГеоргиКасабов Савовскими каза че е , пусналв кутията напосолството наСАЩ неговия инаЕдуардподписи

, СледпогребениетонаПетърСтефанов всички заедноотидохмевапартамента , . , наДанов с когото небяхблизък Разчитах че иГеоргиКасабовщеподпише затова

97

Page 98: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

мудадохдапрочетепреписана . , , писмото Той след като го прочете каза , , !че сега неможеда гоподпише но си запазваправото задругаакция вбъдеще

, , Аргументира се чеимадецаиче се занимава сдруга същоважнаработаинеиска . , 2000- евентуалнодасипопречи От тогава не съмвиждалКасабов ичак та година

, , прочетох чепоонова време тойепишелиразпространявалпозиви инеебил 10- .разкрит до тиНоември

, . ВапартаментанаДанов дадохнаЕдуардиСавовскидапрочетатпреписа Тесе , , , отделиха сощенеколкодуши вдруго помещениеи когато се върнаха понеже

, , покрайпанихидата Дановбешепийнал започнадамеобвиняваиданалитадаме , , ! , бие че съмщялдавкарамЕдуард пак в затвора Другите го задържаха но се

, , наложинабързодаразвалим компанията в паметнаПетърСтефанов ида се . разотидем

. . Същияденотидохв гр СептемвриприИлияМинев Казахмуче съмпредал , , документите с трите подписа чеощедвама сапредалиподписите си иочаквам

. !товаданаправят ощедвама Миневбешемногодоволен , , “Междудругото казахнабратмиБорис че и ма вероятност пак да ме

, , арестуват заради едно писмо ! но нема да се плашите Нищо нема да "!могат да ми направят

, , . Днитеминаваха но занашето писмоидекларация не сечувашенищо Акобях , далнужнитеобяснения когатопредадохдокументитев американското посолство и , , бях получил уверение чещебъдат препратени нямашедасеналагада чакамда , , , чуяотрадиостанциите че саполученивъвВиена ащяхведнагадаопитам всички

, , , подписалисе дасе съберемиевентуално веднагадаобявим че смесъздали ! някаква правозащитнаорганизация

. , Течешевечевторимесец Чувствах сеотговоренпредприятелите ангажирали , ! се с инициативата идажевечемибешенеудобно пред тях Мислячеебило

27.01.87 ., :г когатоотидохприБожидарСтатеви го попитах " Да вляза ли пак в , ?" посолството за да питам каква е съдбата на подписките ни Божидар

, – каза " "да ! , 28. 01. 87 . 9 . , , Наследващияден г в ч сутринта бях задържан точно когатодокосвах

, дръжкатана вратата на !американското посолство .Задържахаме тримадуши , , . Двамамедържехаотдвете страни а третият отзад Завлякохаме задъгълаоткъм

, , “ ” 1. градската градинаименабутахав кола аот там на Развигор “ ” ( “ ” Заседмипът постъпвах там понежеповремена следствието за шпионажа ме

, , ). караханаделовМонтана и след товамеприемахаотново катоновопостъпил – , – , ! Майсепознаваме казаединотмилиционерите в приемнатанаарестанаДС – , ..., – ! Еми щесепознаваме тук влизам за седмипът – , , ! Оо значи тимногони уважаваш щомтолкова пътисибил принас – , – !Взаимносе уважаваме отговорихмуиазиронично , , До краянаарестами продължилдвамесеца отричахдасъмималнамерениеда

, ! , влизамвпосолството задасиспестяизлишниразпити Същотака докато не се , , убедех чедокументите нисаполученивъвВиена нямахнамерениедапризнавам

. , за правенатаподписка Така себяхмеразбрали с колегите подписали .документите

98

Page 99: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

В ДСзнаехаче съмразнасялнещоза , , подписване но за учудване всеощене . , , 40- знаеханищо конкретно Тепредполагаха че съмдошелвСофия за тедниот

, . смърттанаПетърСтефанов но товабесъвпадение Следователите се опитваха , , дамивнушат че знаятнещоповече но понеженеможехадацитират поне

, , . заглавиетонаоткритото писмо серазбираше чепочтинищонезнаят , , . Двеседмици приежедневниразпити не казахнищо заподписките Вторияден

, , отареста докатомивземахаотпечатъциотръцете забелязахаченалявата си , - ! дланимамзаписанис химикалка пет шест съкращения Снимаха ги идългоме

. , разпитваха и за тях Затова трябвашенабързодаизмислямсъответниобяснения . за всяко от съкращенията Тезисъкращения всъщност трябвашедамислужат за

, , .подсещане коивъпросидаповдигна в посолството , “ ” “ Естествено първо трябвашедапитам за Откритото писмо и декларацията за

”. , присъединяване Друготобе даразкажа заполитическите затворнициостаналив , , , затвора катоМихалисМихалис единот стотицитедецаемигранти след

, , – , – гражданската война вГърция ибратКостаотКарнобат евангелист миналпреди ! "това ипрез социалистическителагери Щяхданастоявами за сателитна

", , телевизия предаванаот спътницинаниска орбита задаможедасеприема , " "! директно без сателитна чиния

Единот протоколите заразпит вДС , , Задаседобиеизвестна представа запротоколитеотрзпитите идаевидно как

, 28 , – 13 , –съмотговарялна следователя отарестуванетомина януари до февруари . тук преписвамдословноединотпротоколите заразпит Добавил съмсамономера

, , , !на следственотодело защотоворигинала вместономер еоставенопразномясто , ,Следователят е записалотговоритеми лекопроменени "зада сав юридическия

" .стил наДС

МИНИСТЕРСТВОНАВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНОСЛЕДСТВЕНОУПРАВЛЕНИЕ

– , 12. 02. 1987 .ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПИТ НАЗАПОДОЗРЯН София г

– ПодписаниятДеньоПродановКолев следователпоДСвГлавно следствено . , 35/29.01.1987 . управлениеМВРгр София последственодело г по описа на същото . 87–91,206,223,–227 . , управлениеив съответствие с чл идр отНПК разпитах в качеството

: на заподозрян – .ГригорСимовБожилов с установенапо следственотодело самоличност

14.15 .Разпитът започнав ч:Въпрос Откогадатирапознанството ви слицетоСтефанСавовски и в какви

?отношения сенамирате снего:Отговор 1976 1981 . . От до г изтърпявах наказанието си вСтарозагорския затвор През

този периодотвремесе запознах с лицетоСтефанСавовски който изтърпяваше . ,същоприсъдата сив този затвор Стовалице се намирамвнормалниотношения

99

Page 100: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

нодалиподдържамс товалицевръзки и , каквое тяхното естество азнежелаяда .давамобяснения

:Въпрос . 1087 . Покакъв повод всредатанам декември г Виепосетихтедомътна Стефан

. ?Савовски в гр София:Отговор .Натози въпроснежелаядадавам каквито идабилообяснения

:Въпрос , Припосещението надомътнаСтефанСавовски каквиразговори водихте с това

, ?лице със съдържаниетона какъвматериал го запознахтеи каквомупредложите:Отговор , .Инатозивъпрос конкретенотговорнежелаядадавам

:Въпрос Посъщотовремепо какъв поводпосетихтедомътнаЕдуардГеновот ?София

:Отговор , , Ощеведнъжповтарям че заотношениятамисприятелите нямада .давамобяснения

:Въпрос : КакдатълкувамотказаВидададетеотговорна горниявъпрос като потвърждениенафакта че степосетилинеговиядомили катоотричанена този

?факт:Отговор , , Отговорамиеясен посещавалсъмнякоиприятели нонеискамда

.давамобяснения относно тезипосещения:Въпрос ЗначиВиенеотричатепосещението си вдоманаЕдуардГенов през

средата на , ?месецдекември такалидаразбирамотговораВи

:Отговор , Нежелаядадавамобясненияпо този въпрос катомотивировкатамиза , .това е ченееизвършеноникакво нарушениена закона

:Въпрос , Присъствувахте линапогребениетонаПетърСтефанов и кога се ?състоя то

:Отговор , НапогребениетонаПетърСтефановприсъствувах то се състоямисля чена

20.12.1987 .година:Въпрос ? По какъвначин узнахте занеговата смърти задататанапогребението

:Отговор , , Бешемисъобщено за това ноот когоипо какъвначин нежелаядадам .обяснения

:Въпрос КоиотВашитеприятелиприсъствувахана погребениетонаПетър ? Стефанов

:Отговор .Навъпроси замоиприятелиипознатинямададавам отговори:Въпрос , Следпогребението домана когоотВашите приятелипосетихтеи кои

.лицаприсъствуваха на тази срещав неговиядом:Отговор ?Нежелаядадавамотговорина тозивъпрос

:Въпрос По какъвповод заедносъсСтефанСавовски посетихтедомана Едуард Генов в

, . ?градСофия след погребениетонаП Стефанов:Отговор .Нямададавамотговорна тозивъпрос

:Въпрос . Познавате лилицетоИлияМиневот гр Септемвриив каквиотношения ?сенамирате с товалице

100

Page 101: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

: Отговор ПознавамлицетоИлия . Миневот градСептември Познавам го 1976 . .от година Стовалицесенамирамвдобриотношения

:Въпрос . Покакъв поводпосетихте вдомътмув гр СептемвриИлияМиневв . 1986 ?началотонам декември година:Отговор . Нежелаядадавамотговорна този въпрос Поотношениенавъпроси

, . които засягатмоитепознатииприятели неискамдадавамобяснения , , Горното продиктувахличноаз прочетох го правилное записанои затова се

. подписвам 15.50 . Разпитът приключив часа

: .................. : ................... СЛЕДОВАТЕЛ ЗАПОДОЗРЯН................................................................................................................................................................................................. , , Атокущопрочетохпресниманпротокол за разпит вДС в който на въпросна

: – " ?", –следователя КаквонаписаИлияМиневна гърбанаОткритотописмо :отговарям

– ,Пише 23 , 10 че в затвора е прекарал години и години в изселване! , , НебяхпрочелнаписанотоотбайИлия нонарочноотговорих с тезифакти за

, - данапомнянаследователя чебайИлия има какво да напише и има пълно основание!

( , , След десети ноември бай Илия имаше възможност да пише и публикува , , , всичко каквото сметне за нужно защото имаше средства дадени му от чужбина и

" "! неколко години издаваше вестник Свободно слово Нямах намерение да го , " ", ,цитирам но понеже по телевизия Скат Георги Жеков и Николай Галев

, " ", – започнаха да ме наричат комунистическо ченге затова тук ще цитирам , – " мнението на Илия Минев за мен от статията му История на Независимото "дружество , " ", . 16, 1992 . . 2; от вестника Свободно слово бр март г стр написана от

: Минев "... , ... в последно време се шири слуха че Григор Симов е лансирал идеята за създаване на Независимо дружество за защита

... , правата на човека Този циркулиращ слух е несъстоятелен защото самият Григор Симов неведнъж ме е предупреждавал да не се

. поддавам на интригите на заинтересованите интриганти Лично аз съм , , , считал считам и сега че Григор Симов е честен човек и че веднага

, след освобождаването му за трети път от затвора дойде в домът ми в . , 1986 ., гр Септември през късната есен на г пробивайки полицейския

, , комунистически кордон който охраняваше жилището ми и ме попита ... , –какво да правиме Отговорих му че е крайно време да осъществим

... ,учередим Независимо дружество за която цел посочих редица имена . които да ни съдействат в тази насока Дори спомням си за да пробием

... полицейската охрана на домът ми сред калта и снега минахме през - , блоковете на ТКЗС то и му посочих пътя за гара Белово за да избегне

. , гара Септември За честта на България Григор Симов се справи .”блестящо с тази задача – , Това сацитатите коитоизбрах инека всеки сам

, . съди доколкоправеМинев

Следствиетопродължава

101

Page 102: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

! Азпопринципнелъжа Лъжехсамо , следователитеотДС когато се ! , , ,налагаше Така трябвашедалъжаитози следовател отденянаарестуванетоми

28 , 13 . , на Януари до Февруари Тогава той след като се уверичепродължавамдане , признавамнищо мидадедапрочета частиотпоказанията наЦекоКръстеви

. , , , ,ЕдуардГенов А те вобщилинии бяха казали за какво ставадума и затовареших - , , . ченай вероятно писмото ниепристигнало аиданее нямашекаквода крия До тук

, – , мълчах защото катоинициаторидонякъде агитатор не трябвашедаиздавам , , !моите колеги заданеимнавредянещо приощенеясната съдбанаподпискатани

, , , Нокато се убедих чеЦекоиЕдуард вечене крият какво смепредприели казахна , :следователя дословно

– " ! !". Хайдеданепишемповече глупости Щевиобясня точно за какво ставадума И , , . цитирахна следователя думаподума точния текст на писмото До тук тенему

, , .знаехаи заглавието защотоникойотподписалите се не гобе запомнил точно , , , Казахна следователя коисаподписалиписмото ипонеговоискане обясних какво

. , съмималпредвид със всекиизраз внего Всичко това следователя записа в , , , 1998 ., . протоколите заразпит а те славаБогу понедо г все ощесепазеха

, , : – "Но в протокола за разпит следователят вместо моите думи Хайде да не пишем повече глупости" – : "написал , Другарю следовател искам да си

...призная "! , , И когато в края на разпита ми представи протокола за да го , – , , прочета и подпиша като прочетох това изречение се позасмях но за да не го

, , .карам да преписва отново дългия протокол го подписах въпреки това изречение , , : Номного сеядосаследователя когато към краяна тозиразпит му казах “Аз

всъщност няма какво да крия"! , ,Скочисъс заплахидамебие но севъздържа , , защотовДСвечеосъзнаваха чеизпадат впозиция дасабезсилнипротив

! !истината Това гивбесяваше , . След тозиразговор следователятнемевика наразпитмесециполовина Само

, , , веднъжмеотведохав кабинетаму и там освеннего срещуменнамасичката за , . , , арестанти седешенепознат заменчовек Като седнах непознатят безда се , :представи каза кротко

– , ! Григоре ниес тебе трябвадасеразберем , , Номожеби понежебяхмногоизтощениизнервен неизчакахдаразбера какво

, : щемиискаилипредлага амашиналномуотговорих – , ! – Неможемдасеразберем защото седимотразличнистранинамасата Исках

, , – , да кажа чеаз съмарестант а той началник отДС инямамнамерениедасе . , , , разбирамилипазаря с тях Тогава човекът станаисиизлезе вероятно неочаквал

, , : – такъвотговор след което следователят смутено каза Какможештакада се ! !държиш Тине знаешс какъвваженчовекразговаряш

, . -ВарестанаДСизкарахдвамесеца но този пътедваоцелях Хранатабепо , - . добраотпредишните години ноазбяхпо зле със здравето Поради студа

, трябвашепостоянодаседвижа но сеизтощихи започнахпочтиданемогадастоя ! прав

. : Потова времемидокарахаединсъкилийник Ето как , Единнадзирателотваряврататана килията ипита тихо данесечував

: съседните килии

102

Page 103: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

– ? – . Знаешли турски Не Следпет –минутиотварядруг ипак пита " ?" – " ", . Разбирашлитурски Не казвампак Иследмалкодокарватв килията едно

. , . , , момче КазвашесеИрфанУзсуль отТурция Оказа се че той говорианглийски аи . аз говорехелементарно

Тойбил тръгналзаГермания сфалшивидокументии го хваналинавлизане в . - . България По убеждениебиллевичар комунист ВТурциячесто участвал вулични

. , битки сполицията иимашезаседнал куршумподляватамишница Похвали се че . бил чел всичките трудовенаСталин

, Бързо се сприятелисъс следователясиисе хвалеше чеследователятму го , . "канелдаму гостува когато гоосвободят Но когатому разказах играта", какво е

, ,истинското положение вБългария и какво стана сбългарските турци – ,него буквално го ,втресе , та трябвашенеколко часада го завивам задаможедасе

, , , съвземеот треската ааздебнех даневидят надзирателите понежепрезденяе . забраненодасележи

. ДовечертаИрфансепооправи Утреденпак гоизвика следователяинаново го . , : – "подковаидейно Затова като се върнав килията Ирфанведнагамепопита Ти

?" антикомунист ли си– , . – Да демократсъмизатова съмантикомунист Но заИрфанбедостатъчнодаму

, , ,потвърдя че съмантикомунист заданевземаприсърцеописанатамуотмен , .социалистическадействителност идасивърне вяратав следователя и комунизма

, , " ", -Междудругото в килиите наДС на Развигор съмпрочелнай много " " ! ,антисъветски книги Книгите вероятно сабилииздадениповременаХрушчовото " ", . , размразяване аследтова сабилииззети от книжарниците Но веднъж

, , попадналивДС никой веченееобърналвниманиенасъдържаниетоим и ги , , . даваха от временавреме по килиите Адокатобях вКремиковския затворнически

, , , "лагер уХристоУгринов отнякъдебешепопаднала книгатанаСолженицин Един ", . деннаИванДенисович та тогаваиаз япрочетох

!СТРОГО СЕКРЕТНО МИНИСТЕРСТВОНАВЪТРЕШНИТЕРАБОТИ

ИНФОРМАЦИЯ - .ДО ЧЛЕНА НА ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП ДР

МИЛКО БАЛЕВ Относнопропагандни спекулации срещуНР България

. . , Презмарт т г на заседаниенаВиенскатаСреща представителна , , американскатаделегация съобщил чев посолството наСАЩвСофия бил

„ – “ „ “ .получен Апел откритописмо отшестима политически затворници вНРБ , Подписалитеапела твърдели че вБългариянямасигурни гаранции за защита

, праватана човека ипредлагалиВиенската срещадаупражнява контролв това .отношение

Непосредствено след товаизложениена западенаправенопитда сераздуха . случаятидасеорганизираантибългарскапропаганднаакция Френският вестник

„ “ , КутидиендьоПари публикувал клеветническиматериал арадиостанциите

103

Page 104: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

„ “ СвободнаЕвропа иБиБиСиизлъчили .четирипровокационнипредавания – , Специалносеакцентиралонадвамомента за първипът отправяниофициални

, , , протестиот български граждани небилианонимни ивторо макарданеставало , дума задисидентиотранганаСахаровиСолженицин важенесамиятфакт за

„ “ , , потърпевши зарадитехните убеждения лица независимоот тяхното обществено .положение

, „ “ 86 . – 35-Установеное че Апелът енаписанноември г ОтГригорСимовБожилов , . , , годишен от с Парамун Пернишки окръг многократно осъждан занелегално

. преминаванена границатаи зашпионаж Поднего сеподписали същоИлия – 70- , , , СтояновМинев годишен от градСептенври бившлегионер двапътиосъждан

, , – 30-за създаванена противодържавни организации иЦекоКръстевЦеков, . , , годишен от с Клисурица Михаиловгадски окръг осъждан каторъководител на

.нелегална група 19 . . , На декемврим г Божиловпредалматериала впосолствотонаСАЩ където го

, .посъветвалиданамериидруги съмишленици коитодаподкрепятпротеста , Впоследствие къмапеласеприсъединили списмапуснатив пощенската кутия на

, – 41- , , Американското посолство ЕдуардГенов годишен отСофия профилактиран , ,каторъководителнанелегалнаорганизация поставила си терористичницели

; –осъждан за разпространяванена вражескилистовки СтефанДимитровСавовски 65- , , , – 42-годишен отСофия осъждан зашпионаж иБожидарЕвстатиевСтатев

, , годишен отСофия осъждан за криминално престъплениеиопит за бягство през .граница , Замесенитев товадеяниелица сапрофилактиранив

, „ “ Главно следствено управление аспрямоавторана Апела еприложена , . административнамярка установяване вдругонаселеномясто Соглед случаят да

, не сеизползва заантибългарски спекулации воденото следствиеепрекратеноиот .виновните лицанямадасе търси съдебнаотговорност

, , Независимоот тава имаданни ченякоиот тезилица продължаватда се . занимават снелоялнадейност Ето защоот странанаМинистерството на

вътрешните работисе предприемат комплекснидиференциранимерки за .разлагане на групатаинеутрализираненаевентуалнинежелателнипоследици Успореднос това се засилваоператиният контрол спрямоосъжданите за

противодържавнипрестъпленияилицатаот политизирания криминален , .контингент занедопусканенаподобнипрояви

. екз № 501 3,№ 1987 .г 3 .В екз № 1 – . . др Т Живков № 2 – Памет № 3 – . . . . . . – 772К Д Изп Пр Тодорова Нап В Калчева

24.04.1987 . : ( )год МИНИСТЪР ДимитърСтоянов подпис

, :Писмотое преписаноот следния сайт където епоместено като ксерокопие http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=va2.browse&so

. - 1987- 88 .Интерниране в с Кайнарджа Силистренско г

104

Page 105: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

След катоизкарахдвамесеца , ,следственвДС следователятми каза , , ченямалодамесъдят номеизселват в селоКайнарджаСилистренско за три

, . 39, . ,години наоснование чл от закона заМВР Аслед катоизтекат трите години . щелиотноводамипродължат срока

" ". “ ” Дотамщяхадамекарат по етапенред Поетапенредсе карат затворници за , “ ”. дело вдруг град ипътуването сенарича делегация Когато затворници семестят

, “ ”, . задруг затвор сенарича превод исъщостава поетапенред Посъщияредсе . превозват иизселвани

( ), За тазицелимапригодениспециалниарести етапниотделения навсяка . възлова гара Арестантите се съпровождатиохраняват от специалничасти към

. , транспортнамилиция Въввсякоетапно арестантите обикновено преспиват ина “ ” .следващияденсепоематотдруга милиционерска бригада

, , , Помоямаршрут за силистренско пренощувах незнамза койпът в софийското . , етапно Поизключение софийското етапноотделение сепомещава вСофийския , , затвор защото старотоетапнона софийската гараберазрушено когато започна

, 1970 – 71 ., . строежътнановата гара г ановонебестроено : , , Следващитеетапнипрез коитопреминахипреспах са Мездра Плевен Горна

, . , Оряховица Русеиследствения арест вСилистра Отетапния арест до гарата и , , , . обратно арестантите се придвижват пеша сбелезници подвама Качват сев едно

.отпървите купетанапървия вагонив купетообикновено свалятбелезниците , , При товапътуване ощев софийското етапноразбрах че за нащаподписка са

! съобщилипо западните радиостанциииса челиписмотони Вероятно в , , плевенското етапно се срещнах сбългарски турциизселенивБелене във връзка с

“ ”. , възродителния процес Тесъщоказаха че са слушалипо късовълновите “ – ” “ ”.радиостанции за Откритото писмо апел и Декларацията за присъединяване

, : – " Единотизселените турци запита Какваможедаепричината за този ", – , Възродителенпроцес иазму казахмоето убеждение че идеята и заповедта за , насилственото преименуванена турцитевБългария едошлаотСъветския съюзи

- ! ,най вероятноерепетиция заподобнаакция в съветска среднаАзия Предполагах , , " " още ноне го казах че сецелешеи отваряненанезарастващарана вотношенията

, ни с турскотомалцинство вБългария кактои трайновлошаваненаотношенията ни , - ! ( сТурция задабъдеБългария ощепо зависимаотСССР Втова съмуверени

, , , - сега новече съзнавам чеидеята запреименуването нееруска аеот по високои - !)отпо далече

. ,Вгрупата конвоиранибешеиединбрадатжурналист от в Отечественфронт , . коготоизселваха занеплатенаиздържка акодобре сиспомням

, , 30 87 . ВселоКайнарджа силистренско медокарахана март г и веднагаобявиха “ ”. “ ” общинаКайнарджа за гранична зона Поставиха контроленпункт на входа на

, “ ”! общината ипропускахавъншни хора самос открит лист Граничната зонабе 3 .отмененаследоколо месеца

Настанихамеведнанеобитавана старачастна къщичкаблизодоцентърана , . , селото за коятощяхдаплащамнаем Преди товамеуведомиха ченямамправода

, 21 – 7 ., .напускамселото ажилищетонемогаданапускамвечерот до ч сутрин , . Трябвашеидасе подписвамвобщината сутринивечерв точноопределенчас За

105

Page 106: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, всяко закъснениедасеподпиша повече 5 , 200 (от минути глобатабешедо лева и 50 !). , , веднъжме глобиха лева Разбира се можехдаоткажада се подписвам въпреки

, , заплахите със затвор нов такъв случайне трябвашедаработя заданямаоткъде . , ,дамиотдържат глобите Така еправелнеколко годинипредимен всъщото село

Володя Наков , , когото уж заради неспазване на режима и заради , протести до различни инстанции вкарали в затвора и наскоро след

, , !това в Пазарджишкия затвор го убили по жесток начин , Неколкомесецасеподписвах самосутринивечер новеднъжмеизвикаха в

, милициятадесарите отСилистраимидадохадапрочетадълга заповед с коятоме , 12 , . . . наказвахадасеподписваминаобед в ч т е по трипътинаден В заповедта се

: (?),цитирахамного причини за наказанието Билсъмизвеждалхора през граница , , . бил съмпротив политиката наБКПисъмясаботирал имногодруги в тозидух В

, , заповедта сенамеквашеи чевече съмималпсихичниотклонения понежесъмбил " " , ! кукал от покривана семепречиствателната станция нобешеяснонакъдебият , , Замен единственоприемливоповедениебе даработяидасъмматериално

. , независим Анямахникакво намерениедабягамотизселването което иначенеби . билопроблемзамен Назначихаменаработа катомонтьор в

– , . зърнопречиствателна площадка склад край селото Веднагаписахнародителите , “ ”, си в селоПарамун дамиизпратят с колет транзисторниямиприемник Селена за . , . , дамогадаслушам западните радиостанции Така някъдепрезм май единот

редакционните коментаринаГласът наАмерика, бепосветен специалнонанашия , , , случай в който сецитирашеподпискани ичеИлияМинев по този поводедържан

, ! поддомашенарест ааз съмизселен вселоКайнарджа , , Фактът чеименатаи съдбитени саизвестнина запад нидавашеизвестна

. – , сигурност Основната ницелбепостигната заБългариявече се говореше но , формалното сформираненаправозащитна групаилиорганизация се забави с

, , моетоинтерниране защото повечетоотподписалитеписмото не сепознаваха или . , ,все ощенямаха връзкапомежду си До тогава самоаз познавах всички ивсичките

- , .повечеилипо малко миимахадоверие

" "Малко отклонение във връзка с Възродителния процес , , , .Неколко дни ме боля зъб но в Кайнарджа по това време нямаше зъболекар

, , ,Настоях пред кврталния милиционер и той ме заведе на зъболекар в Силистра . защото нямах право да напускам селото На връщане се качихме в някакъв

. ученически автобус Повечето деца явно бяха турчета и на задните седалки си . , : –говореха на турски И по едно време една от учителките извика на шофьора

, ! Спирай спирай Автобусът спря а учителката отиде нервно към задните седалки : ? ? , и се развика Защо говорите на турски Кой говори турски Децата се свиха а

, . учителката им повика още малко прибра се напред и автобусът потегли , , Предполагам че учителите са решили да се застраховат заради

– !? милиционера в автобуса квартален началник на община Кайнарджа

, 87 . . Докатобяхизселен есентана г примендойдеСтефанСавовски Снего споделихда каженанашитеприятелидане спиратдо тук идапредприематпо

, – ! нататъшнидействия споредвъзможностите Аусловиятаявно вечебяха ! сравнителноблагоприятни

106

Page 107: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, 86- ., Между другото есента на та г в , ,София бай Стефан Савовски ми каза , – , , – , че се срещал с някакви хора предсказатели ли астролози ли незнам защото

( въобще не го взех насериозно и не му обърнах внимание но сега вече съм , ), – , , убеден че са били масони и те казали че след две години комунизмът ще

!? : "падне Това ми прозвуча като "Туркия ке падне , " ", от Под игото и на шега го : – " ? ?" – ,попитах Къде В България ли Защото ако бе казал за конкретна страна

- по щях да допусна че може да ( –има нещо в това предсказание всъщност " "?)! план– " , , ! ” – ! Не бе комунизма ще падне и в Съюза Така казаха повтори Савовски А

, , след като бях интерниран същото бе казал и на семейството на брат ми Борис и понеже и те не го приели на , : – " !"сериозно им казал Ще видите

, , , ВКайнарджа двапътимепосещаваиприятелкатанаИванЯнков Златка от , . , . Кърджали коятоживеешеснего в гр Априлци където тойбеизселен

, СъсЗлатка споделихме завероятносттаданиизгонят отБългария иаз казах за , , ,себе си че вече се съмнявамдали трябваданапускамБългария когато се усеща

!че унас всеповечещеимавъзможности заполулегалнаборба зачовешкиправа , : " БяхполучилиписмоотИванЯнков в коетомеждудруготомипишеше Вскоро

, "! .време тебще теизтеглятна запад Атойбилподалмолба за изходна виза ВКайнарджаприменидванеколко пътиимоясъпроцесник поделотони за “ ”, , . , .шпионаж ХристоУгринов който отдавнабеизселен вс Ножарево Силистренско

, . Угриновидвашенощновреме защотобягашенелегалноотНожарево Снего , – , . , , веднъждойдеиедин турчин Кадир от с Главеница Силистренско който ходеше

, . . " ". много трудно понежеявно страдашеот т н множествена склероза Тоймиподари , . . малко тефтерче което ощепазя ВеднъжмепосетииХристоЦачев

Получавахпи : , смаи картички от политическите приятели ЦекоКръстев Илия , . , ,Минев АнгелГрънчаровиЦачев Аедна картичка просто невероятно за тогава

, -дойдечакотГермания отд !?рНиколайПопов

Получавах ианонимни , 10-картички като след ти , Ноемвриразбрах че ги е

, .пращалГочоХалачев от с , . Пясъчево Хасковско От

, ЛюбоСобаджиев получих , . самопразен плик а съдържаниетобеприбраноотДС

, Натази снимкаот онова време: са , , Иван Янков Златка Ангел Грънчаров и Любо Собаджиев

170 , Заплататамибе леваипонеженеколкопъти пращахилидавахпари на , , , закъсалиполитически приятели затовабез обяснения минамалиха заплатата на

100 . лева , ,Слушахредовнопредаванятана западнитерадиостанции апоБиБиСи

"пускахачесто записнаеднопрекрасноинструменталноизпълнениена Шуми ". , , Марица Щомпуснеха записа веднага усилвахдокрай големия си транзисторен

, ! , приемник Селена Засъжаление всеощепрактические забранен старият , , ! български химн а записаотБиБиСи несъмчулникога повече

107

Page 108: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, .Асега еднамалкашегаот с : Кайнарджа Председател наместния - , " " , –АПК местниятфеодал беше другарят Вълчев ищомсечуешедаблееагне

беее ..., : местните хора казваха " , á, , é! á "!― Няма няма б Другарят Вълчев зн е кого да изяде

, , Една годинаследизселванетоми чухотрадиото чемоитеприятели са – учередили " Независимо дружество за защита правата на човека в "България ! . Названието епредложеноотМинев МениМиневсаниписали за

, . , – , , учередители макарчене смеприсъствали Аз защотобяхизселен аМинев зада , ! не се усетиДС иданепровали събранието По тозиповодизселихаиЕдуард

, . , , , . . Генов в с Михалково вРодопите иИванЯнков в гр Априлци , " Някъдепо товавреме вЛондон започваше Европейски информационен

", " ".форум врамките на Съвещанието за сигурност и сътрудничествоеЕвропа " ", . Написахедно краткообръщениедо Форума нонямашекак да гоизпратя Точно

, " " тогаваприменпакдойдеУгринов иобещада занесе писмото вГерманското . , посолство Вечебях забравил за товаобръщение нонамерих случайно

, : запазенатачернова която тук преписвам “ ” ДО ИНФОРМАЦИОННИЯ ФОРУМ В ЛОНДОН :Уважаеми представители , , В настъпващия век на информацията правителство което

поддържа информационни завеси , , обрича себе си и своя народ на ! застой и упадък

, , За българските граждани все още единствен алтернативен .източник на информация са западните късовълнови радиостанции , Особено значима роля между тях изпълнява българската секция на

“ ”Радио свободна Европа , , която след прекратяването на ú, заглушаването се превръща все повече в – истинска българска

радиостанция ! : , , Уважаеми представители У нас в България сме все още толкова

, далеч от свободното движение на идеи и информация колкото и преди ! , , Хелзинки Затова се надяваме Информационният форум в Лондон да

, завърши с такива споразумения които да доведат до действителното , , вдигане на желязната завеса и до деня когато вече няма да имаме

!нужда от радио Свободна Европа " " , Невярваммоетообръщениедо ИнформационнияФорум даеполучено макар

, , , че следдесетиноември Угринов потвърди че гоепредалвЗападногерманското .посолство - , Ноощенаследващатаилипо следващатавечер впредаванена

, , , ДойчеВеле германският канцлер всвоеизказване все едноцитирашепървото !изречениеотмоетописмо .Нотова сигурнобе съвпадение

( , ,Всичко коетопишаеабсолютноверноиискрено защотоистинатаемоятацел , , , но самов товаобръщение доИнформационнияфорум съмсипозволил по

, " ", , " ", целесъобразност данаправямалка четка или дадамрамо нарадиоСвободна ! , - , Европа Авдействителност доста по малко слушах това радио в сравнение с , - - .) другите понежепо лошоипо трудно се приемаше

Внезапноосвобождаванеот изселването

108

Page 109: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , Веднъж кактообикновено се прибирахотработа къмстопанския , , , , двор извън селото къдетоживеех инаасвалта видях удареноот кола куче на

. . коетобяха счупенидвата предни крака Неможехда гооставя така Занесох го в ,дворанастопанството идълго времесемъчихдамуфиксирамипревържа краката

! , " " със слабанадеждада зараснат Докато гоносех мислех за добрините и за ! последствията от тях

, Надругияденследобед меизвика кварталниятмилиционерисъс , заповеднически тонминареди веднагадаиздавам каквото съмполучил като

- , . ! , работник вАПК то иощеутредасеявявМВР гр Трън Станамисмешно че , , вместода кажат чемеосвобождават отизселването те се стараят и товада

! , изглежда като заповед Амеждудругото бригадираниот зърнопречиствателната , , , полощадка мипрошушна чеменидругите катомен щелидани събератидани

, ! , -закаратнякъде заданиизбият Товаможедействителнодае говорено нонай , , ,вероятноебило запредместните хора заданеизглеждаосвобождаванетоми

! катоотстъплениенавластта , Адокатобях вКайнарджа когатонякоймепопитаили когато станешедумаза

, ! ,политика винаги говорех каквотомислех Хората тамбяха кротки идобродушни . , номалко страхливиинаплашени Иможеби понеже говорехоткрито за себесии , , , : – "за политика некоиот тяхидо краянеповярваха че съмизселен а казваха Ти

. , , сигурно сиотДържавна сигурност Идруг път са нипращалитакива ужизселени а , "! тени следели кой какво крадеот стопанството

, Издадох каквото трябваше приготвих сибагажаинасутринта занесох кучетов , . дворанасклада за зърно катопомолих колегитедамудаватпоневода

( , 91 . – Край на текста писан г редактиран и допълнен 2001– 2005 .)г

!Международенпаспорт , 88 ., ВселоКайнарджаизкарах годинаиполовина доОктомври г когатов

. Българияпристигашенапосещениеамериканският зам държавен секретарпо , . , човешките права Уайтхед Затова така внезапномеосвободихаотизселването и

, . , , дошлиятотСофия в гр Трън представител наДС мипредложидаподаммолба за , , : – " международенпаспорт зада заминана запад ноаз веднагаотговорих Несъм

, "! подавалмолбаданапускамстраната инямада заминавам Тогава той започнада , мезаплашваинаблегна че нямалоданипозволят дапродължавамедасе

“ "! ! занимавамес незаконнадейност Впротивен случайничакало затвор Така , постъпихаи состаналитенеколкодуши коитобяхаизселенивъв връзка с

" ". Дружеството , , Въпреки заплахите илиименно заради тях отказахине заминах сЕдуард

, , Генов но следдесетинадни като седопитах с останалите приятелиисблизките , . , ,ми приех иазда замина Щяхмедапътуваме заВиена заедносдокторСватовски

. ЕкатеринаМарковаинейнитедведеца , , СамобайИлияизрази съжаление че съмрешилда заминавам ноприе

, , решениетоми ипак потвърди за себе си чевникакъв случайнямадасе съгласида

109

Page 110: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

. напускаБългария Аазмунапомнихда недопускадружествотодасъществува " ", ! само проформа коетощеемного удобно за комунистическата власт А сеи

, , опасявах че след катодостаактивисти напуснахаБългария данесераздели , " ", :дружеството на вътрешноивърховно защотовечеимашетакива признаци

След катоЕдуард заминана западинаправиизказваня по западните късовълнови , .радиостанции БайИлиянамери кусуривизказванетомуибешемного ядосан

( - .) , Същотосеповторипо късноислед като заминаЦеко Сигурно затова при , следващото събираненаактивисти надружеството вапартамента наЕкатерина

, Маркова ИлияМиневпредложиазда съм координаторнапълномощниците на " ", . , Независимотодружество вчужбина Присъстващите се съгласиха ив такова “ ” , 10 ( 9 ?) 88 ., ,качество тръгнах заВиена на или ноември г заедносдокторСватовски

.ЕкатеринаМарковаинейнитедведеца " " ( ) Ноощеведнага след избирането илиназначаването миза задграничен

, . , координатор възникнамалък спормеждумениМинев Казахму помоя , , инициатива чещеположавсички усилиядаизпращамзадружеството помалко

. 50 – 100 , пари Имахпредвидпонепо леванамесец коитомислехдаотделямеот " " , , социалните помощи каквито седаватна политическитеемигранти аако

, - ! ,започнемработа илинамерим койдададеповече ощепо добре Миневнастоя , ! , акоизпращамепари да гиизпращамесамонанего Ааз не се съгласявах като

- , –считах чеепо важнодасеизпратятдо когото имавъзможност вдадениямомент , , , ощеповече че тогава пращането на каквотоидабило от западнаизток бемного

! сериозенпроблемитрябвашедасеизползват всякакви явили се възможности Не , .ставашедума за големисумиинебешестрашно ако случайнонекой си ги присвои

! , Ноне серазбрахмесМиневи той серазсърди сериозно Този кратък спор бена , . четириочи и така серазделихме

, , Проблемътс парите занашитечести пътуваня бедоста сериозен защото , - , всички ниебяхме внай добрия случай намизерни заплатиилибез никакви . , доходи Азаличната сииздържкаиразноски по обществените работи всеки се

, ! оправяшесам безникаква помощотникъде , , ,Вденяна тръгванетони заВиена даниизпрати наЦентрална гаравСофия

. , , бедошелиИлияМинев Понежесъзнавах чеотеднастрана тойимаправо като , настоява самонанегода сеизпращатпари задружеството аи като го виждах какъв

, , ! подтиснат видимаше му казах чещенаправя както тойнастояваше Така се .разделихме

, . " ", : Тозиден във в Работническодело бепоместенаследната статийка

Несъстоятелни твърдения , 9 ( ). СОФИЯ ноември БТА Напоследък западниинформационни средства

, , “ твърдят чебългарски граждани членовенанякаква група за защита начовешките ”, “ ”, , “ ” права сабили изгонени адруги предстоидабъдат изгонени отНародна

. , републикаБългария БТАполучиинформация че тезилицанесапринуждаванида , , , напускат страната а са заминалипосвоежелание средовнидокументи издадени

.в отговорнамолбите имзапътуване вчужбина

110

Page 111: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Такъве случаят сЕдуардГенови . ,ИванЯнков НаЕкатеринаМаркова ХристоСватовски иГригорСимов саиздадени задграничнипаспорти по тяхно .исканеимогат да заминат зад границавудобно за тях време

Компетентните съдебниорганине саполучавалимолби зарегистриранена “ ” някаква група за защита начовешките права инееизвестнода съществува

. , такава илиподобна група Очевидно ставадума за твърдения коитонеотговарят . , наистината Това са измислицинахора които искатда създадатполитическа

.сензацияиочакват да получат съответнотовъзнаграждение

" ", , , Митничарите а всъщност десарите мивзехабагажада гопроверяват в , , – , друго купе ислед проверкатанемивърнахаполовинатанеща главно стари ! писмаидокументи

- , ,Наунгаро австрийската граница след катоавстрийскиятмитничарнипопита , , , кои смеи къдеотиваме аз като видяхчеЕкатеринаиСватовски неразбиратдобре

, , какво питамитничарятинемогатдаотговорят муотговорихнанемски който знаех , : – "съвсеммалко колкото забеля Ние сме български политически

"емигранти ! ! , Митничарят веднагасеядоса Поискани троснато дапокажем , 50 , – : – " !" ! колкопариимаме и катому показахмоите долара заяви Тованесапари И

, , ú,по този поводмесвалиот влака аСватовски ЕкатеринаМарковаидецата . останахав купетоивлязоха вАвстрия

, Следкатомевърнахаот границата първонамерихАмериканскотопосолство , , вБудапещаипоисках даполуча съдействие но служителкатана гишето задаме

, : – " !отпрати миотговори така Трябвада се обърнешкъмавстрийското посолство , Ти говоришмногодобреанглийски ававстрийското посолство всички говорят

!" , многодобреанглийски Вавстрийското посолство вБудапеща очаквахбързода , , , разрешатвъпроса затованаех за тридни частна квартира чрез туристическо

, , бюро номинаха тритеднииазнеможехдаостанаповечев квартирата защото 50- ! вече свършвах тедолара

,Докатомеразмотавахаичакахнякякво решениеотавстрийското посолство , двадесетинадниспахна гаратавБудапещасунгарските клошари с които

, . , събирахмеипродавахмепразнибутилки задаси купувамехлеб Видях че случаят , , явнонямадамисеразреши аиотдавнабях свършилпарите и затова трябвашеда

. , севръщамвБългария Можехда заминаи заШвеция понежевпаспортамибе , , ,написано чемогадаотидавАвстрия иШвеция ноналибяхме тръгнали заВиена

, къдетода се съберемсъсЕдуардГенов аинеочаквахдамеразмотават толкова , ! времевпосолството исвършихпарите

, Така сеналожиданамеряибългарскотопосолство откъдетомиотпуснаха , ! пари за връщане които след товавъзстанових в троенразмер

, Катосе завърнах вБългария с групаактивисти надружествотопосетихмев , , , Монтана ЦекоЦеков секретаря надружествотоимойприятелот затвора койтона

, , 10 , . , :свойред утреден на Декември щешеда заминавана запад Встрани го попитах – " , : – " "! Сега койщеесекретарнадружеството и тоймиотговори Ти Бяхмесе

. , отделилиснего само замомент инямашевремедамуотговарям Попитах го само , . задачуяималинякакво предложение ане чеазимахамбиция за секретар

111

Page 112: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , Цеко каза за себеси ченямадасе , , ,връщавБългария ааз междудругото , , внимателному споменах чеможеданебъдеприетмного добрена запад понеже

, , чухотДимитърТомов какПетърБояджиев се заканвал чеЦекощялдаизгниепо !? лагерите Незнаех каква епричината за тази напълнонеочаквана заменпозиция

, , , ! наБояджиевиТомов нобях меко казано озадачен ( ), , – ТамвМихаиловград Монтана предложихнаДимитърТомов наутрешния

, 10- , , " ден тиДекември данаправимдемонстрация вСофия послучай деняна ", , , ( праватана човека ноТомовидругите отказаха сдовода че смемалко апо

, !). , западнитерадиостанции Томов твърдешечесмемного Ааз считах чеи трима , , .душидаучастваме пакщеедобре нопредложениетомине сеприе

, 10 , , .Наследващияден Декември изпратихмеЦеко отЦентрална гараСофия , , Изпращаше гоидесарят койтобе заплашвалимен и койтомидаде

! , международния паспорт Същата групаактивисти веднага след като изпратихме , . , , Цеко отидохмев гр Септември дапосетимпредседателя надружеството Илия

. , Минев РазчитахчебайИлиящеприемемоето предложение задемонстрация но ! отДСпопречихана срещатанив тозиден В градСептемвриниарестуваха всички

, , ибездаможемдасе срещнемсМинев ни закараха обратнодо гарата зада се . върнемвСофия

, (Повремена този кратък арест десаритемипредложихадамидадат вероятно ?) 200 , , дамиобменят долара зада заминаотновона запад ноазотказах тъй катои

, . без това предишния пътбях тръгнал с нежелание Тогавамивзехамеждународния , . паспорт койтонаскоромибяхаиздали , Така въпреки че прекарах по

13 , затворите години затова че исках да напусна комунистическа , - ! , България счетох че вече ще съм по полезен у нас Тук макар и в

, условия на полулегалност вече имаше някакви възможности да се , , !оказва натиск за човешки права а с това и за демокрация A за човешки

, , , праваи задемокрация тогава трудноможешеидасемечтае ипочтиникой не !смеешепубличнодаспомененещов тази насока

, 88 ., k СигурноебилоДекември г огатоИлияМиневбенаписал заявлениедо , Пазарджишкияокръженсъд зарегистрираненадружествотоипоискадваматада

, . , !отидемвсъда зада го внесемофициално Така инаправихме нодататанепомня 10 , , ,Билоепреди декември предиЦекода заминена запад зщотов заявлението

, , ,Миневподписа секретарянадружеството ЦекоЦеков иазмунаправих забележка , " "! но тойсеоправда че гоеподписал със запетая Знаехче със запетаянеможеда , ! сеподписват важнидокументи нонямашеползадаспорим

, , , Вуказания ниот съдасрок пакдвамата проверихмеза резултата и както се , , ! очакваше молбатанибеотхвърлена безаргументи

Събранията надружеството вСофияиАсеновград 25 , , , На Декември Коледа трябвашедапроведемсъбраниенадружеството край

, " " , , Ихтиман ведна виличка наЕкатерина новсички пристигнали там бяха . арестувани Менмеарестуваха ощенаавтобусната спиркавнашето селоиме

, , , държахавМВРТрън до късно следобед когато счетоха че събраниетонивечее

112

Page 113: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, ,провалено Добречебяхпредложил , аконе успеемвИхтиман тодасе , ! . съберемсъщатавечер вапартаментанаЕкатерина Така инаправихме Успяхме

, -дасе съберемповечетоотактивистите ипроведохмепървото си по разширено . събрание

, , Натова събрание преизбрахмеИлияМинев заПредседател анамястото на , , , (заминаляна запад секретар ЦекоКръстевЦеков по предложениенаМинев който

), , , – преди това себе консултирал смен избрахме задочно поетаотПловдив Петър . : Манолов Избрахмеипълномощници за следните области –Софийска

Екатерина Маркова и Павел Стефанов – Михаиловградска Цветан Златанов – Пловдивска Стефан Вълков – Хасковска Борис Лафчиев – Варненска Зейнеп Ибрахимова – Русенска Сабри Хамдиев , , ,Закоординаторнапълномощниците попредложениенаМинев избрахамен

, , , . . , но в краяна събранието Миневнареди иметона координатора т е моетоиме да !? , , не се огласява Споредмен такаилииначе името на координаторана

, , пълномощниците неможешедаостане скрито заДС исигурноне това ебило . . съображението наМинев Изатоваиметоминаистина небеогласено За

говорител бе избран Димитър Томов . , , Повечетопредложения заизбиране бяханаМинев исеприемаха

. , , единодушно Наменнемибенаправило впечатление инеобърщахвнимание но , , отдругите след това чух чепопринцип байИлиянедавалда се спомене за

" " !заместник председател надружеството , Събраниетони завършиуспешно но голямаспънка заразгръщанена

, , дейносттани бе това ченикойот софийските активисти надружествотонеискаше , телефонътмудабъдеобявенпорадиостанциите и така хоратамного трудно

!? .можехадавлязат в контакт с нас Аазнямах телефон 88 . Доесентана г небях участвалвникакви събранияинямахпредставаче

, трябвадасе водипротокол но понежепочтивъв всякожилище където се , , , , събирахме обикновеноимашерадиокасетофон аз поненадвапъти предложих

, , даправимзаписинанашите събрания на касетофон ноидвата пъти !предложениетомибеотминато смълчание

( , " " Сигурен съм че Държавна сигурност все пак е правела записи на нашите , , , –сбирки по един или друг начин и въпрос на обществен интерес и натиск е

, , , записите доносите и всичко намиращо се в архива на ДС относно " ", Независимото дружество за защита правата на човека да стане обществено

!) достояние , " " – Следтова събрание замислихдасъздадемкъмдружеството секции за

, . ., защита наработниците наприродатаи т н но порадипоследвалата криза в , , ръководствотонадружеството тезиидеине сереализираха така ачленовеи

, : " " " симпатизанти надружеството учередиха Подкрепа и Комитет за защита на ". - , .вярващите Апо късно иЕкогласност

, , Следващотосъбрание заобсъжданеиприеманена устав сепроведев , . , . Асеновград вапартамента наСтефанВълков Мястотоидатата определиМинев

113

Page 114: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, " " ВхоланаВълков набюрото пред , ,събранието седехаИлияМинев , " " СтефанВълковиНиколайГалев коготобайИлия представи за кадровик на

!? , ( , дружеството ВиждахГалевнанашесъбрание за първпът можеби защото ), , доскоробяхизселен иедноличноторешениенаМинев да гоназначи за

" ", , , кадровик немихареса защото знаехотличенопит занекоинедостатъцив , характеранаГалев аиявнобайИлиящешедапродължиивбъдещеданисервира , ! едноличнирешения коитовмного случаибиваха не съвсемудачни

, НечеГалевможедаедоносник и не такивабяхарезервитеми къмрешението , , " ", " ", наМинев но знаех чебемалко с детски характер аи го бяхчувалв разряда да

, !?казва заЧеГевара чебил герой , . Проекти за устав прочетоха ДимитърТомовиИлияМинев ПроектанаТомов

, , , , небеобсъждан апоотношениепроектанаМинев казах че съмсъгласен ноако се , – : направят три същественидопълнения аименно

1. Връководствотонадружествотодабъдатпредставениразличните . ( , политически течения унас Поподобенначин себеизказал порадиото инаскоро

, !)заминалият на запад ЕдуардГенов 2. , Пълномощницитепообласти дасеизбиратотместнитечленовеидасе

, . предлагат за утвърждаваненанаръководството анедасеназначават 3. ( Важните решениядасевзематотразширеноторъководство анеедноличноот

, )! председателя каквито случаичестоимаше , Аконебяхпоставил тези условия вероятно проектоуставътнаМиневщешеда

. , бъдеприет Гласувахме замоите предложения носамоощедвамадушиме , .подкрепиха иазприех това решение

, , , Непомня кой можебиМанолов предложи дасе гласува точкапо точка , , !проектоустава ноизненадващо Миневотказадасе гласуват спорнитевъпроси

Започнадаседържидоста грубои така набързо загубипълнотопредварително . доверие къмнего от странана участницитев събранието Последваха кратки , , , спорове междубайИлияидругите участници иядосан чене се приематбез

, , : – "гласуване неговитепредложения байИлия каза , Който е с мен да излиза !след мен ", ! , , иизлезе самот холанаВълков Следмалко следнегоизлязоха само

. домакинаСтефанВълковиНиколайГалев , , .Знаех чебайИлияиВълков салегионери аиГалеве с подобниубеждения

, , Нямахнищопротив тях и ги уважавах катоборципротив комунизма но за , , " " !дружеството едвалищешедаедобре дапридобие само легионерски облик

, - , – !Товаби стеснилообществената подкрепа инай важното подкрепатана запада ( , , А дали некой си е въобразявал или сега си въобразява че без

, , подкрепата на запада тогава можеше да се говори за човешки права а " комунистическата власт щеше да търпи дружество за защита правата

"!?) на човека , . ,Следизвестен смут събраниетопродължибезИлияМинев Взе серешение

, , избрана комисиядаподготвиновпроектоустав набазата напрочетенитедва ина 11.01.89 . , , , г да се съберемотново вПловдив вдоманаПетърМанолов задаприемем

. устава

114

Page 115: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, Отразговоритеидискусиите помня : следнитемоменти ПетърМанолов , " ", предлагашеза устав хартата заправатаначовека като вероятнобъркашеустава

" ". , с програма Хартата за праватана човека наистинабеидеална занаша , ! програма ноуставът уреждапредимноорганизационните въпроси

, Ясносечувстваше разочарованиеотИлияМинев и самобратътнаЗейнеп , , : – Ибрахимова се опитвашеда го защити като каза “ Държавна сигурност иска

, – !"да сменим Минев значи не трябва да го сменяме : – Ааз казах "Те , , ,настояват да го сменим само за да създават дразги между нас а иначе

- : – – , – им е по удобно да натякват Минев е легионер фашист и да ! настройват хората срещу дружеството А ако действително искат да го

, , сменим ще позволят да проведем следващото събрание в противен , !"случай няма да ни позволят НатозиразговорбесвидетелиЗейнеп

, , , 11 , Ибрахимова и съмсигурен чедобре гопомни защотона януари бяхме , ! арестуванивсички включителнои тя

( , ), ,АбратътнаЗейнеп дамипрости чене помняиметому в защитанаМинев : – " - , -казаи следното Комунистите най сеплашатотфашистите защото тенай добре

!" , , се справят с тях Разбира се това го знаехмемногодобре но заданедадемповод " ", : – " даниобвиняват във фашизъм муотговорих така Важното е какъве крайният

" " ( – - ), резултатот фашизма всъщност национал социализма защотов краяна , , !" , : –краищата комунизмътдойдепринас ипоради тях АотецТопузлиев вметна

! Поделатаимще ги познаете , - Повремена тези спонтанниобсъжданяиразговори бяхменадве три групиие

, вероятнодругитеда са обсъждалиидругивъпроси идане са следелинашия . , , разговор Междудругото мислячеина това събраниепредложих да записвамена

, ! , касетофоннашите събрания ноникойнереагира Пак повтарям чеДСвинаги - , имашеначинда сеинформира завсяка нашапо разширенапроява чрез

, , подслушванеиличрез агенти защотониенебяхме конспиративна аотворенаи , ! безпроблемна за следенеиманипулиране организация Записванетобенужно

, . главнонанас аненаДС , Нотакаилииначе аздадохповодаза спораипоследвалатасериозна криза в

, , , !дружеството което не значи чеаконебеше този случай всичкощешедаенаред , 11- , Заследващото събрание на ти януари софийската групапристигнахмев

, . , Пловдив сдве коли Ощенавлизанев града милициятани спря ини закарахав . - , единот пловдивските арести Малкопо късно нипреместиха вдруг

, , . милиционерски участък и започнаха единпоедин данинастаняват в арста По , , временанастаняването ни вареста разположеннадваетажа се засякохме

, ! десетинадуши включителноиЗейнепИбрахимова Добрепомня как в тозиденбях , , настинали кашлях непрекъснато а тя гледашетъжно докато ниразпределяхав

. ареста . Втозиарестневидяхвсичките активисти надружеството Дочухченибили

, разделиливдва пловдивски ареста аможедругитеда сабили задържани само за ! кратко

, , , Бяхмесе уговорили акобъдемарестувани даобявим гладнастачка и така . , , направихме Менмедържахадваднив пловдивския арест след което сръцена

115

Page 116: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , ,гърба сбелезници ме закараха с кола . 1, . на ул Развигор вСофия Карахамена , , , задната седалка междудвамадебелимилиционери коитомепритискаха така че

, .ръцетемисеизкълчвахаиопъваха табелезниците ощепосилномие стягаха , . ИвПловдививСофия недадохникакви показания Наобвиненията на

, , : – следователите че смеправели заговри отговорих " , Не правим нищо тайно и , , даже можем да проведем събранието си пред вас в следствения

"! кабинет ! , , Коетомного гиядоса Не знамсамодалисбърках чеимобещах както , , , ,тенастояваха дамеосвободят приусловие ченямаданапускамединмесец

. , , . - , общинаТрън Стова условие след тридниарест меосвободиха Най вероятно и , , без това щяхадамеосвободят защото точно тогававБългарияпристигаше

, . френскиятПрезидент ФрансоаМитеран " ", , От Развигор веднагаотидохприЕкатеринаМаркова която катомевидяче

, , . влизам мецелуна каточелиидвахотДиарбекир Принея заварих ощенеколко , . , душиотдружеството между които иДимитърТомов Тамрзбрах че всички

, . , задържанивПловдив вече саосвободени Екатеринамипризна чееподписала . , данесе занимава повече сдружеството Това сепринудиладанаправи заради

, , , . úдвете сималолетнидеца които ако тябе задържана оставаха сами Тази , , , , постъпканапълнооправдавам ощеповече че тяпродължи както ипреди дани ! , ,подкрепя исъдейства Междудругото Екатерина себе завърналаотАвстрия

, , зарадипроблемивлагера за емигранти а себилискаралиисЕдуард носкоро , , , , след това пак замина като настоятелно подканяшеимен да заминем заедно ноаз ! вечебях отказалданапускамБългария

, Следизлизанетомиотареста прекратих гладнатастачкаи заминах на село за , . единмесец кактобяхобещалвДС Тогаване знаехчеИлияМиневиПетър

, , - Манолов саобявилибезсрочна гладнастачка за коятонаучих по късноот ! радиото

, . " ", 13 , Заарестуванетони вПловдив във в Работническодело на януари излезе : следната статийка

Съобщение на МВР 11 1989 . На януари г органитенаМВРсразрешениенапрокуратурата задържахав

, , ,Пловдив групалица между коитоИлияСтояновМинев ГригорСимовБожилов , , - ДимитърТомовЙорданов БлагойВасилевТопузлиевидруги по голяматачастот

. които саосъждани заразличнипрестъпления Следствените органипредприемат , необходимитедействия заизясняваненафактите иобстоятелствата уличаващи

, , тезилица визвършванена престъпления от общхарактер изразяващисев това че в съучастие исъзнателно саразгласявалиневерни твърдения сцелда създават

.недоверие къмвласттаинейнитемероприятия Следприключваненаразследванетоматериалитещебъдатпредаденина

.прокуратурата , Товабе вторапубликация в която се споменавашечеиманякакводвижение

, , ! или група хора борещисе зачовешкиправа като се цитираха иименатани Такова , нещонебедопусканодесетилетия ноявно повеченеможехадаигнорирати

, , ! премълчаватнабиращаизвестност продемократична правозащитнадейност

116

Page 117: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Поповод гладнитестачкинаПетър , МаноловиИлияМинев доста хора се ! ,обаждахадо западните радиостанциив тяхна защитаиподкрепа Потовавреме

, , за първпът сечу ииметонаРуменВоденичаров за когото никойот нас до тогава . , небечувал ВоденичаровнеколкопътиепосещавалИлияМинев по времена

. , гладнатамустачка в гр Септемвриимногократно се изказапорадиостанциите в . негова защита

Клеветническата кампания срещуръководствотонадружеството

89 ., . , , ВначалотонаФевруари г в гр Трън впредприятието в коетопринудително , , . " " меназначиханаработа дойдохадвамажурналисти от в Работническодело иот

" ", !софийския областен вестник Априлскодело снастояванедамеинтервюират , Отказахим понежевече знаехмече готвят оклеветяването ниищеизползват

. интервюто само заповод Нослед катообещахачещемидадатпрезаписна , ! , ! касетата синтервюто се съгласих Обещаха иизлъгаха

. " "Интервюто сепроведеведноотработните помещения Журналистите , . запълнихаедна касета сотговорина технитевъпроси и си заминаха Следнеколко

, 7 , " " ,дни на февруари въввестник Работническо дело излезе голяма статия : озаглавена

" ?" КОЙ И КАК се бори за правата на човека в България , Статиятабешеизцяло клеветническа целящадададетонинасока за " "! всенародноосъжданеивъзмущение Ощенаследващияден започнахадасе

" " ,провеждатнарочни събрания на трудовите колективи ипартийните организации " " ! и съответните отзиви във вестниците

; ; Цялатастатиябеше заИлияМинев замен заЕдуардГенови заПетър . – ! , "Манолов ЗаМиневпишехачеелегионер фашист Замен чесъм криминален

– ", ! престъпник борец зачовешкиправа иче съмбил краликони вЮгославия А , - центърътна статията бяханай тенденциозноподбранистиховеисъчинения на

, o ! поетаПетърМанолов иззети тдомаму Тези частиотнеговисъчинениябяха извадениизвън контекстана творбитемуинямаханикакво отношение към

, , дружеството но зацелитенаоклеветяването ги приписваха като ужизвадкиот ! , нашидокументиипрограми А подединотцитираните негови куплети бих се

: подписалиаз " , ! Освободете ни от освободителите Горбачов , !Освободете ни от освободителите Рейгън Освободете ни от освободителите – , !и повече не ни освобождавайте от нашия живот от бъдещето ни Не ни освобождавайте и не нахлузвайте на шиите ни азиатски

!"феодален гнет ! Отмоетоинтервюнямашеиедноизречение " ", , ,Следтази статия отМВРТрънме закарахавПерник приокръжнияпрокурор

! , . задаме заплашва ТамвидяхиНиколайГалев отРадомир

117

Page 118: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

СледтовамезакарахавСофияпри . ( ),зам областния началник наМВР поДС , ! " ", ,пак с цел предупрежденияи заплахи Икатомепопита за статията в Дело казах

, , чепочти всичко написано са клевети иченеепоместенонито едноизречениеот " "! едночасовотоми интервю

, , 28 , Ивероятно затова не следдълго на февруари в софийския областен " " ( вестник Априлскодело аСофийска област тогавабецялаюгозападна

), , , България публикуваха ощееднаподобна статия но този път специално срещу , : мен сироничното заглавие

" "ТРЪНСКИЯТ МЕСИЯ – 13 – След години затвор за криминални престъпления борец за

човешки права – – " - " Среща в Трън с Григор Симов куриера координатор . . " на т нар Независимо дружество за защита правата на човека в

"НРБ , – Втази статиябяха поместилималки частиотинтервюто тенденциозно

, – , подбрани като повечетоототговоритемибяхалекопроменени така чеда звучат . , малконесериозноилида са неясни Пакменаричаха криминаленпрестъпник и че

! вЮгосалваския затвор съмбил за кражбанаикони Пак цитарахаизвадениот , , контекста съчиненияиразсъждения наПетърМанолов като ги обявяваха за

" "! извадкиот програматанадружеството : .Авторитенаинтервютоина статията са ДрагомирПенчовски иЕнчоЦветков

“ ”, - , Единияотдвамата журналисти по късноработешевпрезидентството при ! Желев

“ ” , Оттази статия в Априлскои дело преписвамчастототговорами за , обвиненията срещуМинев чебилфашист инебил подходящзапредседател : дружеството ..." , , Специално за Илия Минев не съм убеден че той не е

. , подходящ за член на дружеството Поне от лични впечатления от това . , което зная за него Той многократно е казвал че легионерската

, , организация не е била фашистка както се обвинява а е имала " демократични цели

, Аетоиединотнепубликуваните въввестника им въпросина , , : интервюиращите имояотговор койтодобрепомня Въпрос: — " Ако се

, , отворят границите както ти настояваш откъде хората ще имат ?" средства да пътуват :Отговор — " - , –Ако нямат средства за по далече

..." !поне до Солун и Бело море всеки би могъл да отиде , , , Месеца през който бяхобещалданенапускамобщината изтече ноотМВРми

, “ "! заявиха че забранатаепродължена Нямахнамерениедасе съобразявамс тази , .забрана номилиционеритедебнеха около къщичкатаниинаавтобусната спирка , ,Веднъждажепречакахаи спряха автобуса наизлизанеот трънската община . свалихамедемонстративноиме закарваха вМВРТрън Такамедебнеха

!денонощно , , Въпреки това щомсеналожеше обикновенонамирахначиндапрескочадо

. , Софияидасе срещнас когото трябва ЗаденянаобесванетонаЛевски някой , , , спомена дапоставимвенецнапаметникаму отиметонадружеството нои

, . , предложителите започнахада седърпат че ги следелипостоянно Така тази

118

Page 119: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

. хубаваидея пропадна ОтЕкатерина , Маркованаучих чееднажена , . предлагалаапартамента си задейността надружеството По късноразбрахче

. тазиженаеМарианаЗлатева , 89 . , Незнаяпочияинициатива пролеттана г порадиостанциитебеобявено че

, , в нейния апартамент щесе проведесъбраниеили конференция наНезависимото . , " " , дружество Можеби понеже това събрание бе такашироко разгласено ДСне

. . допуснада се съберем МенмеспряхаблизодожилищетонаМариана Между , 89 ., другото можедаобъркампоследователносттананекои събития от г за които

, , 15 . споменавам аможеинещо грешноданапиша понежеминаха години Товае , 89 . , " ",така защото за г не съм записал нищо нитов краткатаистория надружеството

90 .; " ", 91 ., написана вначалотона г нито в нередактираната записка от г като наивно , !? разчитах че скоро тези събитиящесеразгласятшироко Но съмнаписалнещо

, , грешно тощесе поправиот спомените надруги участницив събитията а (?!). евентуалноиотразсекретенидокументинаДС

, Потовавреме започнахаи вълненията набългарските турци ипонеже , телефонанаМарианаЗлатеваберазгласен започнахадасеобаждатнаши

, , , членовеи симпатизанти турци от североисточнаБългария идаиискат . , ! ,съдействие Настоявахаидаотидемнамясто ноМариананеискаше Даидасам

, нямайки подкрепаи съдействие поненасофийската група бешепочти , !безсмислено анямахипари

, , Така освен сразгласенидекларациив тяхнаподкрепа по западните , , радиостанции и сразгласена гладнастачка с друго неподкрепихменашите

, , - ! съграждани турциипомаци когатонай имаханужда Гладнастачкаправихмеи , , , , , следарестуването наТренчев Босия Гагалов Бялков Запрянов Събеви

, " 273". Собаджиев които основаха комитет , . Започнахмедасе събирамевсяка седмица вапартаментанаЗлатева Там

, . веднъждойдеиотецАмбарев отПловдив ТойсеоплакаотИлияМиневи , , - ,настоявашедаотидемсМарияна вПловдив задаобсъдим там впо широк кръг

. , този идруги въпроси Вуговоренияденотидохмес колатанаМариана ноотец ! Амбарев гонямаше Срещнахме сеиразговаряхмесдруги членове на

, . ,дружеството ноименатаиадреситеимотдавнанепомня Авечерта порадиото Амбарев сеобяви за" "генерален пълномощник напредседателяна

, !?дружеството ИлияМинев , 3- , , , Пролетта на тиаприл във вилата наРуменВоденичаров вПанчарево се

, ! проведе събраниенадружеството за коетонебях уведомен Внезапноприменна , , , ( ,село пристигна с колаДрагомирЦеков илиПавелСтефанов не помня кой

) , , защотоидваматабяха идвалидамевземат ими каза чее започналосъбрание а ! азне съмбилуведомен

Пристигнахме към краяна събраниетои участвахмевизбиранетонаРумен , " " ( , Воденичаров за нещо говорителнадружеството ли намястотонаДимитър

, – ). , ,Томов вечене помня Всъбранието участваха ипредседателянадружеството , , . . ИлияМинев и секретаря ПетърМанолов ТамбеиТренчев

! ( , 21 , 2005 ., А току що на октомври г научих от моя приятел и колега , , , от затвора и от дружеството Христо Гамджалиев че събранието в

119

Page 120: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Панчарево е записано на ! касетофон Прослушах двете , - , ,касети на които е записана по голямата част от събранието и в записа

, , , освен другото ясно се чува че бай Илия предлага Румен Воденичаров , , .да бъде избран за говорител на дружеството а Димитър Томов за зам

! председател , , - , С това не обвинявам бай Илия но и той по късно нямаше

, никакво основание след избирането на Воденичаров за председател , , " , на дружеството да казва че Воденичаров даже не е член на

"! дружеството , , След това събрание софийската група продължихмедасе събирамепри

. , МарианаЗлатева АМарианамного себеядосаланаВоденичаров чеповремена , , , събранието вПанчарево бе казалче смедемократи а тя биламонархистка и

: – " , !" , повтаряше Тойщемиказва че смедемократи Вероятно емислела както , , , ,много хора чедемокрацияимонархия санесъвместими ипредполагамебъркала

" ", " ", .демократи с републиканци та затова така сеядосваше , , " , Някъде по това време започна Парижката конференция за сигурности

", , , ,сътрудничествовЕвропа на която запореденпът щешеда сеобсъжда ! изпълнението надоговореноститеотХелзинки ИпонежеДържавна сигурност

, , осуети провеждането наянуарскотони събрание арестувани аслед това намного , – отнас ненипозволявахаданапускамеродните симеста вдружествотоостанаха

. , много висящивъпроси Неможахмедаприемемустав не уточнихмепредстоящите , , ни задачииакции не се знаеше койщеръководидружеството защотоповремена

, Асеновградското събрание развалихмеотношенията сис председателяИлия , , ,Минев инитоможахмедасе съберем задаизяснимиизгладимотношенията си

! " "нитодаобсъдимевентуаленизборнановпредседател Ана Панчаревското , , , събрание доколкоторазбрах защотопристигнах към края тези въпросине се и

!повдигнаха , , ,Секретарятнадружеството ПетърМанолов щешедаемигриразаФранция

, , порадинатисканаДС ищешедасеопитадапредставлявадружество на " ". , Парижката конференция Предидазамине отидохдоПловдивдасе срещнас

, , него задасеинформирамзапозициятамувПариж идаобмениммнения за , . , ситуациятавдружеството но неможахда гооткрия Вместо това крайдомана

, , , Маноловмеарестуваха след което трънскитемилиционеридойдоха с кола чак в ! . ПловдивимеприбрахавТрън Освободихаменаследващияден

, , ОтиметонаНезависимотодружество КостадинГеоргиев секретарна , софийската група написалисМарианаЗлатеваизпратилидоПарижката

, , , конференция изложение в коетомеждудругото Българияибългарите се - , представяха катонай големите военнопрестъпницинабалканите и върли

– , ! подтисницинавсичкималцинства отосвобождението ниот турско до сега ! , Заизпратеното становищенаучихпостфактум Веднаганастоях и

, изпратихмевторивариант в който уточнихмеипремахнахмеличнитевижданяна . , , ! Коста Но кой вариант епредставенвПариж идаливъобщеепредставен не зная

, , , СледсъбраниетовПанчарево РуменВоденичаров замина както казаха на , . , експедициявХималаите къдеточесто ходел Носигурнопредиощеда замине по

120

Page 121: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, a настояваненамнозина кактопишев , еднапубликация самиятРумен , – , Воденичаров попредложениенаМарианаЗлатева сме гоизбрали за

. , , председателнасофийската група Сеганямамспомен къдеи как е станало това и ?вероятноне съмприсъствал

, , МарианаЗлатевадържешедасе събирамепринея но споредмен не , . проявяваше голямаактивност особено по времена вълненията на турците Аот

, , , ,нея катодомакиниадресатна телефонните обажданя зависешемного защото , ! , обикновено домакинътбеше като председател Азпредложих иостаналите

, , , , приеха вечедасе събираменапубличниместа например напървовреме внекоя . . " " градинка СамоМариананеодобри тазипромяна Наричашени градинкаджии и

, – веченедойдепринас с едноизключение приизбирането наВоденичаров за ! председателнадружеството

, ,Неколкопътисе събирахмев градинката задНароднатабиблиотека апосле - , – , !на по видномясто в градинката срещу университета от къмнародното събрание

.Сбирките нибяхаежеседмични , " "Наеднаот тях станадумаза преговоритеснеколкотодруги неформални

, . , " групи занякакваформанасъюзяванеилиединодействие Поначало от клуба за " , , гласности преустройство неискахада контактуват с нас понежебяха комунисти а

, , , , !ние сбиографиите си и със смелите сиизяви според тях смебилимного крайни , - , ,Опитите за контакти иразговориправеше най често ЛюбоСобаджиевотРусе

" ". , председателна Гражданскаинициатива Тойниинформираше с когои какво е , . говорил за съюзяванеилиединодействие

, , ,Наеднаот срещите в градинкатапредуниверситета КостадинГеоргиев , , секретарятна софийската групанадружеството предложи иметонаевентуалния

, : съюзнанеформалните групи дае " "Федерация на демократичните сили , , : или съкратено както той сам гопроизнасяше

— Фе Де Се! : – "Аазпредложих Движение за народно самоуправление и национално възраждане". – " , ", – , . Как как попитаСобаджиев иазму го повторих

, , , Така отпредложениетонаКостаГеоргиев чак следдесетиноември се оформиназванието " "Съюз на демократичните сили !

( ) , Незная илинепомня почияинициатива презлятото сенаправихадваопита ( ) ! . за събрание или конференция надружеството Единияопит бешевПлевен

, ОтСофия заПлевен заминахмесдве коли аВоденичаровпътувашес . " ", , мотоциклет Събрахме сена Панорамата вПлевен носеоказачевъпреки

, пристигналите ощенеколкодушиотдругиобластинаБългария пакбяхме , , , недостатъчнонаброй задапроведемзамислената ноявно съвсемнеподготвена

! конференция , " ", Задруготосъбрание коетое трябвалодасепроведена Петрохан въобщеи

, , ! небяхразбрал а занаправения опит научих след това - , , Какторазбрахпо късно и кактопишеВоденичаров наПетроханеотишъл

.само той , Тезиопити за събраниябяхапредприети главно задабъдесмененИлия

. Минев ЗасмянатанаМиневбяхавсички от софийската група надружествотои . , повечетоотприсъствалитенаасеновградското събрание Имашесмутобаче по

121

Page 122: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, този сериозен въпрос междуактивисти , надружествотоот провинцията коитоне " " бяха присъстваливАсеновгради коитонебяхав течение за работите в

. , . дружеството За смянатанаМневбяхиаз ноне виждах койможеда го замести

ИзбиранетонаРуменВоденичаров

, , През септември вапартаментанаЕкатеринаМаркова коятопо това време , , . вечебешеемигриралана запад се проведесъбрание за смянана председателя В

, " " ,апартамента наМаркова вечеживеешеподнаем активистът надружеството , , ( - " " 14ВладимирКръстев който по негови смели самопризнания в к Демокрация от

91 .), ! , май г по това времеебилагент наДС За товамупризнание искрено го , ! поздравявам понежесамо тойимадоблесттада сипризнае

12 , .Насъбраниетоприсъствахме души от които само триманебяхмеотСофия , , Повечетообласти наБългария в коитоимахмепълномощници небяха

, , , представени но събранието започнаинекойпредложи както сеиочакваше Румен , . ( ?)!Воденичаров запредседател АВоденичаровнеприсъстваше аконе селъжа

, , Всъщност инапредишните събрания не седържешесметка кои присъстват и ; , , –гласуват коии защоотсъстват идаливсички сабили уведомени за събранието

, така че това небешепрецедент , , , Азне гласувах заВоденичаров защото не го познавахи естествено имах

. , –съмнения Апонеженевиждахмеждунас човек подходящзапредседател , предложихДимитърТомов койтопоневечебестанализвестеничестодаваше

, , , .изявления по западнитемедии аибайИлия вПанчарево гобепредложил за зам . , председател Томовбешеблизък и сПетърБояджиев иподдържаше телефонна

, , , , ,връзка снего аБояджиев до голяма степен ръководешедружеството отФранция ! , ,чрезТомов НоМарианаилиТомов само като контранамоята позиция

, . , .предложихамен ноаз отказах След гласуване сръка сеизбраВоденичаров , Резултатите от гласуването записвашеКостадинГеоргиев секретарна

. софийската група , Така бе избран Румен Воденичаров за председател на " "!Независимото дружество за защита правата на човека в България , , . ,След гласуването синаправихмеснимка набалкона наапартамента Нанея

, , : отлево надесно сме , , Константин Георгиев Григор Симов Владимир , ( ), Кръстев Рут Леви играеща ролята на приятелка на Кръстев † Стефан

, , , , Савовски Васил Костов Мариана Златева Димитър Томов Волен , Сидеров Драгомир Цеков и † . - .Коце Иванов Снимка Магда Георгиева

122

Page 123: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

- , , Кактописахпо горе имах сериознирезерви къмВоденичаров но след като

, , вечебеизбран приехизбиранетому понежедружествотовечемесецибепочти ! блокирано

, , : АзаВоленСидеров отонова време могада кажаследното Когатопролетта 89 . , на г започнахмедасе събирамевапартамента наМарианаЗлатева тамчесто

, , - , присъствашеиВолен аМарианани гопредстави като приятел ив това качество , - , . ( той присъстваше ипо късно гласува заизбирането наВоденичаров ЗаСидеров

- )щестанедумаипо нататък

Първатанипубличнаизява 19- , , За тиоктомври попредложениенаВоденичаров насрочихмепублична " ", , " ". сказка надружеството предНароднатабиблиотека КирилиМетодий Това

, щешедаепърва публичнаизява наопозиционнаорганизация в комунистическа ! , . България Номисля че тазинипрояванебешеразгласенапоникакъвначин Само

, аз саминициативно написах сфулмастер неколкообявии гиразлепихна видни , .места надвходовете нацентралнитепешеходниподлези

, , Науреченияден повечето софийски членовенадружеството се събрахмена , тротоаранабулевардапредбиблиотеката понежемилициятабе завардили

, ( ) районапредсаматабиблиотеката аВоденичаровспореше илиразговаряше с . обградилите го униформениофицериотМВР

, , Явно некоиотнашите сабили уведоменипредварително ченямадани , разрешатдапроведемпубличната сказка предНароднатабиблиотека ани

, " "! педлагалиданаправимтова в Южнияпарк Затованекойносешесвит нароло , , " " " плакат в койтопишеше че сказката на Независимотодружество за защита

", , " "! праватана човека сепремества ищесепроведев Южнияпарк , , Колегитеминесмееха ноазразгънахплакатаиспомощтанаКоста го

- , държахмедесетина петнадесетминути срещудвижениетона преминаващите . , пешеходци Околонас стоехаи кържехадоста цивилнидесари иединот тяхни

, . , ,снима кактодържехмеплаката Явнонебешежурналист защотоот същата група : друг ниподкани

– " , , – , " "! Хайде хайде подържахтеси плаката а сега заминавайте за Южнияпарк

123

Page 124: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Нечакахмеповечеданиподканяти . се запътихме за там Когато започнахме , . дасе събирамеоколо първите пейки напарка вече сепритъмваше Заформисе

20-30 , , - група отоколо души повечетонепознати а по предпазливите обикаляха , , ! наоколо все едно случайноминават от там Виждаха сефотоапаратии

. телевизионна камера "Воденичаровсе покачинаеднапейкаи започнадачете Всеобщата

"декларация за правата на човека ! ,Присъстващите наобиколиха пейката , . ,катоявно доста от тяхбяхаотДС Тесепровикваха иапострофирахаВодничаров

, : –"с изрази като á ?Какви пр ва бе "! , ,БешевечетъмноиВоденичаров сфенерчето , с което сиосветяваше текста започнапоследователнодаосветявалицата на

. , апострофиращите го провокатори Така те се стъписаха уплашеничес , , осветяването им излизат от удобната иманономност ипостепеннопрестанахада

! , , подвикват Ааз като видях агресивнотодържаниеначастот присъстващите заех " ", , , позана бодигард задВоденичаров койтопреотстъпичетенетонадруг а тойсе

.зае самососветяванелицатана провокаторите , ! , " ", Сказкатани приключвашеуспешно ОтБНТ мислячеот студио Екран взеха

, , интервюотВоденичаровиотмен но то не сепоявиникъде асамоепослужило за , " визуалнаинформациянапартийната иДСвърхушка за необичайното за

" ! социализма обществено явление " ", Това явление несъмненосавъзприели катоначалонабързия провална

, ! тяхнатадиктаторска система основананалъжиинасилия Затова са ускорили "провежданетона подготвеното кардинално преустройство", с коетода

, !изпреварят неизбежните събития , Непомняпочияинициатива норешихмедапишемдекларацияв защитана

. " "малцинствата вБългария Воденичаровискашедавключими македонско , , :малцинство аз се противопоставях катоизложих следнитеаргументи

, , Мнозинството отнаселениетовПиринска кактои вцялаМакедония довтората , , . световна война еопределяно исее самоопределяло като българско От тогава

, ,насам впиринскаМакедония никоганее провежданреферендумилидопитване , ! коитодапоказват че това население вечене смята себеси забългарско Разбира

, ( – )се имамалъкбройхора смакедонско прокомунистическо югославско , – , , 9- 44 .,самосъзнание главно вследствиепроведенотоот комунистите след ти г , ! ,насилственото записваненахората впиринския край катомакедонци Затова

, споредмен неможемдапредопределяменародностното самосъзнаниенахората , , отПиринскаМакедония катодобре знаемчевпиринско мнозинството сабилии

, продължаватда сечувстват българи въпреки всичките комунистически ! , експериментиинасилия Аакобяхмеспоменалимакедонскомалцинство това

, , ,можешедасевъзприеме чесе съмняваме ченаселението впиринскаМакедония ! , ебългарско Аиначе уважавамизащищавамправотона самоопределениена

, , хоратаотПиринска иотцялаМакедония особеноако сапреследвани заради , ! своето самоопределение ноисторическатаистинаебезспорна

, - , : – Между другото най вече тази противоречива позиция на Воденичаров от , – , , – една страна за македонско малцинство а от друга последвалите му

124

Page 125: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

10националистически изяви след , – , ноември според мен показва някаква ! негова зависимост

" Презмесецоктомврииздадохмепървия Информационенбюлетинна "! Независимотодружество за защита правата начовекавБългария Бюлетинът

, , .бешенабранна компютърот иличрезВоденичаров иразпечатаннапринтер . , Разпространявашесеинадискети Ачеестигналдодоста хоравСофия се убедих

- , , , , по късно когато самоотмоето село двамадуши живеещивСофия независимо , , , единотдруг мисеобадиха че сачелибюлетина понежев тозибюлетинбе

" ", " ":поместеноиследнотомое съчинение написанопоповод закона за жителствата

Заселотои заБългария , , 9.I .44 .,Тоталитарната система наложена в страната ни наскоро след Х г

, , непрекъснато ни убеждава че по природа е античовешка антинародна и . , антинационална Преди всичко обаче тя е - анти селска !

, Неописуеми са физическите погроми и психическите травми причинени " ", , – ,при така наречената колективизация която всъщност е безпричинна

!насилствена конфискация на земята и имуществото на българските селяни , ,Единствената неугасваща искрица надежда след този нечуван погром

, над огромното мнозинство от българския народ бе вътрешният оптимизъм на , , ,хората че това не е възможно че това е някаква нвеобяснима грешка и затова

, !рано или късно безумието ще се поправи , Безумието още не е поправено но резултатите от този варварски

, - !експеримент надминаха опасенията и на най непоправимите песимисти ,Мнозинството от довчерашните грижовни и компетентни стопани на земя

, ,добитък и инвентар наследявани от поколения и умножавани с денонощен труд , – .напълниха градовете като черноработници в грандоманските заводи гробници

, . Десетки години вече тези заводи работят на загуба Десетки години тровят . , безмилостно беззащитната природа А за тях и покрай тях се унищожиха с лека

, - . , ръка милиони декари най плодородна земя Стотици хиляди нивички в , , планинските и полупланински райони обработвани от хилядолетия така

, . ; запустяха че вече са необработваеми Запустяха кошари и обори опустяват все , !повече и рафтовете за хранителни стоки в магазините

, , , Така оставени без имот и поминък без реална перспектива селяните , , , , напуснаха масово селата а тези които останаха неусетно но методично бяха

превърнати в крепостни селяни ! " " Всички хора се раждат равни – се казва в хартата за правата на

, – " ", човека но за българските комунисти псевдоаристократи налагащи все нови и , !нови разпоредби и беззакония тази харта явно не струва нищо

, " ", С наредбите за жителствата с бюрата труд и работна сила със , забраната да се назначават на работа лица заети в селското стопанство в

, “ ”, "България се утвърди не реален социализъм а реален феодализъм", на !който би завидял всеки средновековен феодал

На българския селянин е отнета почти всяка възможност да се засели или " " , . само да работи извън своята община в някой от близките градове Това се

- , отнася и за жителите на по малките градове които биха искали да живеят и - . ! работят в по голям град Пред тях се изправя стена от непреодолими забрани

- , Най непристъпна за всички по низши от столичаните във феодалната , йерархия е столицата ! " ", Единствено за жителите на главния град не важи

125

Page 126: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

" ". феодалното право Те са свободни , да се заселят или да работят почти ! , , ,във всяко населено място в страната Да такова е в няколко изречения

.днешното положение на българския селянин и на българското село ?А какво са селото и селяните за България : – á ! : – á !Селото тов е България Селяните тов са българите , , . Кой не знае че до неотдавна България бе селска страна Корена на

, ! ?нашия народ на нашата култура е в селата Но какво остана от тази култура . Местните диалекти и наречия са на изчезване Народните песни са почти

, . мъртви за разлика от съседни нам народи Те престанаха да се развиват и " ". , обновяват веднага след колективизацията По радиото от десетилетия се

. , въртят едни и същи песни Повтарят се по такъв начин и в такъв вид сякаш само , , с единствена цел да втръснат на народа и един ден самите хора да въздъхнат с

, ! облекчение ако се прекратят предаванята на народна музика ! Изтъргнати са българите от националния им корен Отчуждени са

, насилствено от земята им – и от самия источник на живота Природата ! , Изтъргнати са корените на българската нация и пред очите ни тя

! , ! вехне Вехне духовно вехне и физически , А за това крайно тревожно , , състояние и за тези съдбоносни негативни процеси не само не се търсят и не се , ! предлагат решения но и престъпно се мълчи Подтиска се и се парира всяка

. , градивна дискусия И не може да бъде другояче защото за да има обективна , .дискусия трябва нещата предварително да се назоват с истинските им имена

, Сегашната социална и национална политика освен че е против , - интересите на националните малцинства най вече е против интересите на

. , самата българска нация Нещо повече – тя е пагубна за България !!! . У нас властва безправието На дъното на това безправие е българският

!селянин : , , Алтернативата е една гражданска актижност демокрация правова

!държава (септември 89г.)

(Послепис: , 10- , , – За съжаление след ти ноември вместо възраждане българските , , ! , села и цяла България се доунищожават И това се върши не от

, , , некомпетентност а по указание на световни сили които отлично знаят че с , ,унищожаване на селата се затрива автентичната местна култура и с това ! : безвъзвратно се затриват народностите и нациите Или след комунизма се , , доунищожава онова което не бе унищожено но с други средства и с друга

! !)демагогия Останалото е приспивна песен за наивници

, - , Текстътеот черноватаииманезначителниразличия вдве триизречения с , , , отпечатания вбюлетина защотобях упълномощилВоденичаров акопрецени да

. , направи корекции Тук прилагам текстаот черновата понежеотдавнанямам " ", !бюлетина аинеодобрявамнаправевнитемалки корекцииотВоденичаров , , Първиятбройнабюлетина получихповременапосрещанетовСофия на

, идващата за първпътв комунистическаБългария известна тогава говорителкана " ", . , радио СвободнаЕвропа РумянаУзунова Срещата сепроведе задОрловмост в

, , апартамент койтобешепълен сбългарскидисиденти отразличнитенеформални . , ,групи Тамхвърлихпогледнамоетоесе в токущоотпечатания напринтер

126

Page 127: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

информационенбюлетинна , дружеството ис химикалка зачертах , - , добавените в уводаотВоденичаров едно двеизречения катонастояхда се

, ,коригира текста в следващитеотпечатваня но текстът такаинебе коригиран , ! защото следващоотпечатване нямаше

ú ЛюбоСобаджиевмепредставинаРумянаУзуноваиаз дадохпървияни , , , , Информационенбюлетин но тя малко изненадващо необърна внимание нитона

, ! бюлетина нито намен 89 ., , " ",Есентана г поповодпровеждащиясевСофия международен Екофорум

, " ". бе сформиранаощееднанеформалнаорганизация Екогласност Повремена , " ", екофорума седадевъзможност напрокомунистически неформали дапридобият , , известност и популярност с която скоро след това щяхадабъдатпредставени за

“ ", ! първилица нанесъвсемспонтанно сформиранатадемократичнаопозиция " "! Потовавремесепроведеи ПодпискатапредКристал Приразгонванетона

" ", участващите в тазиинициатива на Екогласност бяха арестуваниималтретирани . ! неколкодушииотдружеството Единот тяхбеКостаГеоргиев

!Своеобразниятмиарест вТрън " ", 26 , Вденяна събитието предКристал октомври бяхприХристоЦачевв T , , , ърновско и като сеприбрах вечертавСофия разбрах чеотмилициятамебяха

! , търсиливапартамента набратмиБорис Арестувахаменаследващияден на 1 , ( !) селоидо ноември всяка сутринмилиционерите пожарникари мевземахаотнас

, с джипимедържехав коридоранамилиционерското управление вТрън до , , ! вечерта когатомевръщахав къщи асутринотновомеприбираха Неколкодниме , , -държахав коридора нопонежепо затворнически навик много ходех напред назад

, ! иимпречех миразрешихадастояотвънпредмилицията Тамсееразиграли , , следниятдребен но показателенслучай разказанминаскороотеднабивша

: пощальонка вТрън – ? Знаеш ли че заради тебе веднъж ме арестуваха , Когато те държеха пред милицията беше много студено и аз като минавах

, , : – " ?" край тебе си ухках на ръцете а ти ме попита Студено ли е , , . Отговорих ти че ми измързнаха ръцете и само това беше Но зад ъгъла ме

; : –настигна джип на МВР качиха ме и ми казаха " "!Приеми че си арестувана , Вкараха ме в милицията през задния вход и започнаха да ме разпитват какво сме

, си говорили с тебе дали си ми поискал вестник и дал ли си ми някакъв телефонен ! , номер Казах им какво ти ме попита и какво аз ти отговорих и че не си ми давал

. , , нищо Взеха ми чантата с вестниците и писмата и ми казаха ако имам в чантата , . , , пари да си ги взема Отговорих им че за пари не ме е страх защото могат да се

, , !възстановят но ако се изгуби писмо то неможе да се възстанови , - , Претарашуваха чантата ми обискираха най щателно и мен и накрая ме

, , ! , попитаха ще се подпиша ли че нищо не си ми давал Подписах се и чак тогава !"ме освободиха

, Споменавамтозидребенслучай задаприпомняатмосфератаотонези ! години

127

Page 128: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Аазнямашекак дасъобщяна колегитеотдружеството замоето , " " . , положение затоваизпратих нелегално майкамивСофия Иведнага след катопо

, СвободнаЕвропа съобщиха замояслучай десарите прекратиха своеобразниями , , : , 30 ,арест но по следнияначини Докатоощемедържехаарестуван на Октомври

- , , предМВР то мивръчиха следната заповед отдиректоранапредприятието в : коетоработех

"Поради остра нужда в материалното производствоП Р Е К Р А Т Я В А М

Платения годишен отпуск за 1989 г. наГРИГОР СИМОВ БОЖИЛОВ – стругар към

предприятието ни, считано от 31.10.89 г." , " Разбира се тази заповеднямашенищообщос острануждавматериалното

", производство абе , , с целдапрекратят арестами ноидапрекратят отпускатами за , – ,дабъдаангажираниданямамвремедапътувам понежедокатобях арестуван

" "!? ползвах годишната сиотпуска

" "Екопоходът на Екогласност , , " ". ,СледЕкофорума бенасроченипроведен Екопоходът Векопохода

"превърналсе спонтанно впърви – митинг шествие" за демокрацияв , комунистическаБългария неофициалноучаствахмеиниеотдружеството за

! – , защита правата начовека На тозимитинг шествие за първипът започнахмеда : "скандираме групово - - - - , - - -Де мо кра ци я Де мо кра ция!", аотпрозорцитена

" ", , , ! Народното събрание ни гледаха наистина като чудоневидяно , , Натази снимка направенаотМагдаГеоргиева е запечатанострупванетона

" " , . хората за Екопохода предАлександърНевски близодоНародното събрание

" " , , - ?В кръгчето съмаз апод стрелката най вероятноеГошоЧепинеца

128

Page 129: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , –ВотговорнаизлъченотопоСвободнаЕвропа есенаМаркоГанчев " ", , – ,Обувката на пепеляшка поповод събитиятапредКристал описахнакратко

, ! моитевижданя запоставяните под съмнениеотМаркоГанчев нашиидеиицели В , денянаекопохода дадох ръкописа наРуменВоденичарови той го включивъв

. втория информационенбюлетиннадружеството 10 , – , ( 10- ,На ноември повремена третатани сбирка митинг вЮжнияпарк адо ти

), самониеотдружеството се събирахме там Воденичаровмидаде втория , ! , бюлетин отпечатан върхубезконечна хартия иощененарязан Ааз каторазчитах

, чепо къснощесесдобия сдруг екземпляротбюлетина дадохощенеразгънатия от , , , , менброй наприсъстващиянасбирката мойприятел ХристоЦачев понеже тойбе

- . , , отпо далечнатапровинция Новторият нибюлетин такаине серазпространи иаз , , нямамтозиброй кактоотдавнанямамипървия затова тук не помествамтова мое

! есе , 10-Никойощене знаешезаизвършващата се смянанаЖивков когатона ти

, , , , ноември впарка преднасъбралите се петдесетинадуши Воденичаров с , , :приповдигнат тон казамеждудругото иследното

– " , , "Снощи свободните граждани наБерлин танцувахавърху Берлинската !"стена

, , , Вечерта вавтобуса с който сеприбирах за село чух отрадиото голямата ! 10- ! новина за смянатанаЖивков Такаме завари тиНоември

СледдесетиНоември Започнаподготовката запървиямитинг навсеощенеобединените " " . неформални сдружения СПетърБояджиевможебивсеощенебяхразговарял

, . по телефона асамомубяхоставял съобщенияна телефонниямусекретар Ичак , , следдесетиНоември се случи тапопаднах вапартамент където сеобади

. , ,Бояджиев Непомня за какво разговаряха снего но когатоиаз взех слушалката : – " ?" – " 30 000,тоймепопита Колкодушищесесъбератнамитинга Около

129

Page 130: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

", . –" ", –предполагам муотговорих Малко . , казаБояджиев Казахмусъщо чещесе , - ! оттеглямна село асръководството нека се заемат по образованите

10 , , Веднагаслед ноември вдружествотовлязоха предполагамчрез , : , , , KВоденичаров ощенеколкодуши Липовански Лунд МетодиНедялков расен

, ! Станчев СашоСтояновидостадруги , , Събрахмесе мислячевапартаментанаЛиповански даодобрим

. , подготвеното отВоденичаровизказване намитинга Обърнахмувнимание за , , стигналотодоменизвестие отмоя приятеличленнадружеството Христо

, , , !Гамджалиев че впещта заотпадъци всофийския затвор се горятмасовоархиви НоВоденичаровсеядосаиотказадаобърневниманиена този важени тревожен

! факт " " , Третиятбюлетинна независимотодружество неизлезе порадивнезапната

10- , 4, промянана тиноември ивече се подготвяшебюлетин№ за който написах кратка . . , история надружеството РъкописададохнаВасилКостов Той гоепреписал слеки , . промени и гоепредал за отпечатване

, Бюлетинаизлезе но краткатаисториябеотпечатана спрекаленомного ( , ) . вероятно умишлени грешки

МитингътнаСДСвКюстендилимоетообръщение , , Някъдевначалотонафевруари преди конференциятанадружеството бе

, , насроченмитинг наСДС вКюстендил Воденичаров предложидаотидада говоря , , , , отиметонадружеството заедно сощеедин непознатми човек койтоможебисе

. , казвашеАбрашев Изказването синаписах вечерта в апартаментанабратми . Борис

, .Вториятпредставителнадружеството такаине го видяхповременамитинга . , , Амитингът вКюстендилбеше голям Прочетохобръщението си към края понеже

, . , отстъпих редаси наПетърБерон Тук преписвамобръщението отръкописния , :оригинал който пазя

!Честита пролет граждани ; , ,Дами и господа Преди малко повече от три години седем души българи

, " – ", бивши политически затворници изпратиха ОТКРИТО ПИСМО АПЕЛ за , " , елементарни човешки права до Виенската конференция за сигурност и

".сътрудничество , , Тази скромна но смела и навременна инициатива сложи началото на

! " ", -организираното правозащитно движение в България В това открито писмо по , - , :най човешки начин се апелираше за най елементарни човешки права като

, Право на свободно движени на обективна информация и на свободна трудова . : – " , дейност В него също се казваше Докато не дойде ден когато всеки

гражданин в Европа ще може свободно и без страх от преследване да изразява , , – " " своите мисли мнения и убеждения Хелзинкският процес няма да оправдае

"!оказаното му доверие! : " " Граждани Сега можем уверено да кажем Хелзинкският процес оправда

. оказаното му доверие Ние вече можем почти свободно да изразяваме нашите , , ? , "мисли и убеждения но какво стана тогава преди три години ДС посрещна на

130

Page 131: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

", ! нож нашата хуманна инициатива И , " за да покажат че не са село без ", ! , кучета арестуваха всички подписали откритото писмо Мен след два месеца

, . , .следствие в килиите на ДС ме изселиха в Добруджа А иначе аз съм от трънско , , Останалите радетели за човешки права също бяха арестувани но след като

, , . прекараха различни срокове като следствени в ДС бяха освободени , 16 , 1988 ., , Една година след това на януари г тези хора заедно с други , активисти учередиха " Независимо дружество за защита правата на

" човека в България , . и подадоха официално документи за регистрация В : , учередителния протокол се казваше Дружеството ще се бори с мирни и

, , демократични средства за зачитане на човешките права в България и ще , !подпомага българските власти при всички инициативи в тази насока

, , Подадената от нас ръка бе високомерно пренебрегната а срещу , , ръководството на дружеството с председател Илия Минев секретар Цеко

, – .Кръстев и пълномощник Едуард Генов започнаха гонения и репресии , , Преди една година въпреки постоянните арести и гонения когато нашето - , дружество печелеше все по голяма известност и подкрепа и успешно се

, разгръщаше в страната ДС арестува целото ръководство на дружеството и ние , нямаше да излезем от затвора ако не беше решителната международна

! подкрепа , , Само след три дни властите се принудиха да ни освободят но продължиха

. , да ни държат под домашен арест И за да ни съкрушат окончателно както те се , надяваха предприеха клеветническа кампания срещу дружеството и срещу

– ! неговото ръководство с цялата мощ на пропагандните средства И една година , – , след това сега когато сме на път да станем правова държава и има реални

, тенденции средствата за пропаганда да се превръщат в средства за , – : информация ние настояваме да се каже на бългаския народ истината

" "!КОЙ И КАК се бори са правата на човека в България — ! ! , Граждани на Кюстендил Дами и господа Предлагам всички ние

, " " " ", заедно да настоим вестниците Работническо дело и Априлско дело да , , – публикуват опровержения на поместените преди една година в тях статии на

! : същите страници и в същия обем Става дума за статиите " КОЙ И КАК се "бори за правата на човека в Билгария и " " "Трънският месия . — Който

, ! е съгласен да поискаме такова опровержение да вдигне ръка( .) — ! Всички вдигнаха ръка и се вдигна истинска гора от ръце Благодаря ви

: " Граждани Програма на нашето дружество е Всеобщата декларация за ". , правата на човека Нашата крайна цел е българското законодателство да се , !приведе в с съответствие с международните договорености за човешките права , . Член на дружеството може да стане всеки български гражданин

, Благодаря ви за вниманието и ПОБЕДА!

, Следнеколкодни същотообръщениепрочетохинапървияимпровизиран , . митинг вТрън но тамприсъстваха самооколодвестадуши Отизлизанетомиот

, 85 ., , , затвора ноември г идо сега живеяна село и както всичкитемипътуваня по , , , обществени задачи такаи товадоКюстендил сибеше замоясметка аине съм

. очаквалдаедругояче " " Презфевруарисепроведепървата Национална конференция на

. ú , дружеството Вподготовката не съмучаствал ноиметомибешепоставенона . първомястовлистатанапредложените заизбиране вновия управителен съвет По

131

Page 132: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, времена конференцията сидадох . ,отвод Неискахда съмвръководството : порадимногопричини

1 – , . Явно веченямашедасъммеждусвоив ръководствотона дружеството2 – , , Насамата конференция аипрединея вече сеполучавахаизвестни сблъсъцис

, ИлияМиневи събраните околонего хора порадинеудачнотоизбираненаРумен . Воденичаров

3 – , . Нямах квартира вСофияинямах средства дасеиздържам4 – , , , -Наивно вярвах ченещатавБългария такаилииначе щевървят къммногопо

!?добро , " ", Къмкраяна конференцията спороветев залатана Домана киното се

. , , . усилваха Затова сКоста иДраго излязохмев кафето Следмалкодойде , Воденичаровимепомолидаидада кажанещо защото конференциятаможедасе

. , , провали Нямахжеланиедасеизказвам ноИлияМинев като главенаргумент , , " ",противВоденичаров твърдеше чеВоденичаров Даженеечленнадружеството

, !? абайИлиябе казвал товаи задруги членове когатомуставаханеудобни , , ,Така покрайоснователните аргументи ИлияМиневизползвашеинеистини

! което заменнебеприемливо , -Необичамникаквинеистини особено понай , , сериозни въпроси иот сериозни хора затовавлязох в залатаинаправих изказване

" " , за откритото писмо и за събраниетовъв вилата наРуменВоденичаров в , , , , Панчарево където заедноучастваха иИлияМинев иРуменВоденичаров и

, ! , къдетоникойне каза чеВоденичаровнеечленнадружеството Там запървпът , , – видяхВоденичаров катодомакинна събраниетои уважаван участник избрани за

! - , говорителнадружеството И кактописахпо горе за това събраниенебяхи , " ", ! уведомен апристигнах неканен къмнеговия край

, , Именно напанчаревското събрание Воденичаровбелегитимиран в ! дружеството

( , , " ", 93 ., ,Ноза съжалениеиИлияМинев внеговиявестник Свободнослово от г пише , ченебилонужнодасеотварятархивите наДС абилодостатъчно самодасе съди !?)подейносттана всеки

, Наизлизанеот конференцията 20 Драгомир Цеков ми даде долара , исе , ! , разплакаотмъка чебепреизбранВоденичаров Чак тогаваразбрах колко ! , сериозноеразочарованиетому Вдействителност следдесетиноемврибях почти изолиранотръководството надружествотоинебях в течение запроблемитеи

! " "конфликтите там В контактитеипреговорите сдругите неформални , " ", , организации аслед товаина Кръглатамаса участвахаВоденичаров Драгомир

. , , ЦековиКостадинГеоргиев Вероятно такае решилВоденичаров макараз като , , , координаторнадружеството дабях вторивръководството следпредседателя и

, трябвашепонеда знам койщепредставлявадружеството въвводещите се важни ! преговори

, , Двадесеттедолара дошлинезнамот къде бяхаединствената парична , , , 10-подкрепа която съмполучавал освендаденитемиотмоитеприятели преди ти

, " ", – ноември по временаобиколките за откритотописмо – 20, от Савовски от – 20 – 40Цачев и от бай Радослав ! лева , ,Атези пари вонази ситуация

" "! (наистинабяха златнилевове , 20- Наскоро се разбра че те долара ги е дал

132

Page 133: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, на Драгомир нашият съидейник , Веско Маринов гражданин на , !!САЩ а Драго пък ги даде на мен )

, , , Ощенаследващияден след конференцията применна село дойдоха , , ДрагомирЦековиКостадинГеоргиев дамеагитират да сеобявимпротив

. , проведената конференция Попринципиаз небяхочарован нито от състояниетов , , ,дружеството нитоотрезултатите на конференцията ноне смятах чеередно

, . , вчерадасмеучаствали аднесдасеотречемот стореното Споредмен всеки е , ,трябвалода кажесвоитемненияипредложения по времена самата конференция

, , ,ас тяхдвамата седяхмепрезцялотовреме заедно инеостанах с впечатление , !илипоненеми казаха открито че сабилипротив преизбиранетонаВоденичаров

90 ., , ПрезЮни г сменихмеВоденичаров но вечебе къснои тованепомогна . , , дружествотодасе съвземе Ааз ощеведнага следдесетиноември наивно считах

, , , и казвах чевремето надружествотоеминало понеже тоизпълни своятароля а !сегаидвавремето напартиите

Първитедемократичнивестници 1990 . " ".През зиматана г излезепървиятопозиционен вестник Свободеннарод

, , .Ощепървиябройна вестника разлепих навидномясто отпред наавтогаратав гр . " " " Трън Скороследнего започнахадаизлизат Демокрация и Народно земеделско

", , - , , знаме но както в началото така и годинипо късно тези вестници напрактикане се . , разпространяваха извънСофия Затова сеналагашеда ги купувамчак от там но

, !няколко пъти пътувахдоСофия специално завестник и севръщахс празниръце , Въпреки това неколкомесецаредовноразлепвахвсеки попадналминовбройна поне

. " ", единот опозиционните вестници Поддържах стенвестника на стената на , , ,автогарата чак допървите избори когато комуниститедобиха куражимизабраниха

– ! подпредлог чистотатана стената Неразпространениетонавестниците ниинезаинтересованосттана

, .ръководителитенаСДС бяхаясен знак занеискранатаимифалшиваопозиционност , “ ", – , ( Азаданесипомислинекой че те не са знаели уверявам челичноаз запървии

), , , единствен път случайно срещнахпредседателя наСДС ЖельоЖелев по времена " ", конференцията на Независимотодружество когатобяхаизлезли веченеколкоброя

. " ", , на в Демокрация имуобърнах внимание за тозипроблем катопоискахда се , , заделят иизпращат по неколко илипонеединвестник за всеки общински

, , . координационенсъвет наСДС но тойнитообърна внимание нитомиотговори Аако , неможехадаподсигурятнормалноторазпространение тоорганизирането на

, , , алтернативноразпространение небешеникакъв проблем понежеибез това хиляди , , ентусиасти пътувахадоСофия замитинги за контакти и за съвети поорганизационни

! , , !въпроси Така че оправдание запървите ръководителинаСДС няма 91 , , " Вначалотона година занеколкомесеца бях членна временнатаобщинска

" . . ( ) ,управа в гр Трън Трябвашеда се създадат иселски кметски временни управи , , . ,за което реално нямашеникакви правила Увещавах неколкодушив селото ни

" ", некойда се кандидатира за председателна временната управа ноникойне се . , – съгласи И като неможахникогода увещая направих подписка спредложениедо

133

Page 134: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, общинската временнауправа азда съм председателна временната управа в . , .моето селоПарамун Подписаха се повечеотдве трети от стотинатанижители

, " ", - , , Така следмного консултации апо скоро спорове междуобщинските , ( ръководстванаСДСиБСП бяхназначен за селски кмет председателна

), 17 , –временната управа намястотона кметувалия вече години нашсъселянин ! комунист

Недописаната историянадружеството , " Надявамсе историятана Независимотодружество за защита праватана

", , човекавБългария даседопише след като се съпоставят спомените на главните , !участници ислед катопублично сепроучиархивътнаДС Апълната картинаще

, " " , сеизясни когато излязат на светло разработките наДържавна сигурност и за , ! останалитенеформални сдружения и запървите годинанадемокрацията Чак

, , , . .тогаващесевиди чевсичките нидемократичнилидери илипочтицялатани т н " ", , - , политическа класа всъщност са тайниофицериили най малкото доносницина

, ! , – ДС или саотдруги службииотделинаБКП Казаноясно комунистическата " " , , , Държавнасигурност беше ипродължавадае истинският кадровик и на

" " , "основните демократични партиииорганизации ина организираната "! , , престъпност И затова вечеепочти сигурно чеархивите наДСнямадабъдат

, , !отворени и то главноповинанаСДС , 90- , АчеДСе кадровикнаСДС осъзнахощевначалотона та година но като

, , добронамеренчовек очаквахнещата постепеннодасеизясняват изчистват и - , , ! развиват къммногопо добро и за народа и задържавата ни , Но това което

, , фатално преобърна предвижданята и попари моите и на мнозинството , , – , българи очакваня и надежди бе напълно неочакваното и на първ

, , поглед нелогично съюзяване на демократичния запад с най висшите ! , , кадри на БКП и ДС Ето защо точно тези кадри днес съставляват

, " "икономическата и политическа класа която с решаващата подкрепа , ! от запад превърна страната ни в мафиотски вертеп

, , Повремена затворническите години чувствахмеи знаехме че комунизмът " ", всячески сеподкрепяот влиятелни западни кръгове ноче тези задкулисни

" ", , , кръгове отдвана са господаринасвета и чеосвенсъздатели саивърховни , – , !господарина комунизма се убедих категорично чак прездеветдесетте години

, Ивсепак съмубеден чеНезависимотодружество за защитаправатаначовекав , " " , , България изпълни своята прометейска мисия идаседопуска че прионези

, !условия еможелоимногоповече едвалиереалистично

, Атовае самозалепващатаемблеманадружеството от 1988 . 10- , , есентана г След тиноември Бранков каза че тойе

, ?направилемблемата въвВиена

134

Page 135: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

— СДС подставена организация , КаточленнаНезависимотодружество за защита праватаначовека аот

1990 ., " ", началотона г инаБЗНС НиколаПетков участвах в създаванетона . . , 95 .,общинската организация наСДСв гр Трън Бяхактивен член доначалотона г

. , когатоСДСсепреобразува в партия Личноаз с голяманадеждаочаквах товада , , , стане понежефункционирането наСДС като съюзнапартиииорганизации казано

, – " ". нажаргон сибеше чистапорнография , , Аковеднаобщина например се създадешесилнадемократичнаорганизация

, и тяпредставляваобщинскияКСнаСДС тонебешепроблемза заинтересованите , , , нашипротивници чрез своихора дарегистрират вСофия ощедведругипартии

. илиорганизации Потозиначинведнага сиосигурявахамнозинство испъваха . , работатанаобщинскияСДС Така сепроцедирашепрез цялотовреме докатоСДС

! , бешесъюзотпартиииорганизации Но следпреобразуванетов партия вместода , - сепревърнев стабилнадемократичнаорганизация СДСстанаощепо зависимот

. , , ,комунистите и техните интереси Точно това време попримераотСофия мутрите , , имутренските отношения вСДС навлязохаив провинцията и станадостатъчно

, , !ясно чена такива катомен мястотовеченее вСДС , Чашатаокончателнопреля когатоправителството ипарламентарното

, мнозинство наОДС не спази собствения си законине самоченеотвориархивана , , , ДС ноинедопусна наменинамнозинството катомен дапрегледамедосиетата

! , , си А товабе последниятпробен камък илилакмусът с който непогрешимосе , " " , доказа че всичкитени демократичнилидери идепутати саподставенилицана

! - половинвековните нипоробители По красноречиводоказателство зафалшивата , имдемократичност ототношението къмархива на комунистическатаДържавна

– ! , ! сигурност няма Всичкоостанало едемагогияиполитически театър , , , Такаче огромният проблем заролятанаДържавнасигурност от преди

, , , десетиноември та идосега щесиостанев сферата на спекулациите докато ! , , ,реалнонесеотворят архивите Но за това все ощеняма иедвалищеима

, , – политическа воля въпрекидемагогскитепозинадобре познатилица особено ! , , предиизбори Алипсатана такава воля доказвачеБКПиДС иматпълен контрол

" ", , ! надцелия политически елит инаддържаватани въобще

135

Page 136: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , , Втази връзка всички коитопеят че , било къснодасеотваряархивът че там , , нямалонищоинтересно чебил прочистен илипъкчещялодасенавредина

– , , " "! националнатани сигурност всички те аконе са глупци са вълцивовчи кожи , , Но важното е да се знае че както почти всичко в източна Европа така

, , - и неотварянето архива на ДС зависеше и зависи най вече от ! ,позицията на запада Да сте чули некой от Европейския съюз или САЩ

,да настоява за отваряне на десарския архив и да иска декомунизация ?! или да критикува България в тази насока Едвали от запад ще чуем

! , някога подобни критики А съдбата на този архив в който се оглеждат 50 , години от нашата история и където са запечатани съдбите на

- , !стотици хиляди най достойни български граждани е предрешена ! Чака се само удобен случай за неговото фиктивно изгаряне И ако това

– - наистина се случи ще е най голямото престъпление на комунизма и на !неговите могъщи западни създатели и покровители

1995 ., , Когато г приключвашекметскиямимандат не се кандидатирах за , , , следващитеизбори и сидеята даимамизвестниприходии свободновреме зада

" ", " " могаданапишаспомените сиот затвораиот дружеството започнах бизнес като , , едноличен търговец и следоколо година вечедържех трисъвсемскромни

" ", . . ,магазинчета вмоетоселоив гр Трън Всичко това започнахбезникакъв капитал , . 96 ., асамосъс символични личнисредства Ноесентана г олигархиятапредизвика

, , 4 – 5 , невижданадо тогава вБългария инфлация и само за месеца левът се 50- ! , " " , обезцени кратно Аз уж преживях инфлацията но вечеедва успявахда

" " , .подържам бизнеса си катоплащахсамоминимална заплатанамоите продавачи – , ,Тъкмовечебях уредил всичкинеобходимидокументации договори лицензи

, санитарниипожарниразрешителни когатоме голобиха залипсана касови , . , ,апарати коетодо тогава принасне се изискваше Така порадилипсана средства

, едва успяхда задържасамо крайпътниямизерен селскимагазин наразклона за . нашето селоПарамун

, 2001 ., Заподпискатаипресконференцията коятопроведохвначалотона г и за , . ,стари компютри похарчихоборотните париотпоследниямимагазин Така

2001 ., 5 " ", , пролеттана г след години търговия затворих и тозимагазина иостанах . самоснеколко крави

, , Вечеимамповече крави нонесеотказвамот тях самопорадилюбовтами към , , животните и към земеделскатаидея макардамиепределноясно чеприсъдата

– – -наднезависимите стопани селяните земеделци отдавнае произнесенаидаже ! вечееизпълнена

2003 ., 2004 . , Започнахдапишаспомените сии г и г вечебяха готови нофинансова , – 2010- . възможностдаиздамспоменитеиизводите си имамчак сега та година Ичак

, , 20 , сега спокойномогадасподеля чепрезпоследните години сериозно се , , , опасявах данесе случи така чеданеуспеяданапишаспомените си но слава

, , , ,Богу мисля че успях та борбитеи страданиятанипо затворите данеостанат , , ! никомунеизвестни и с това почтинапразни Амногогодишното забавяне

, , използвах зададопълня книгата си сдокументиифакти които предидаимам , . , интернет нямашекакданауча ИславаБогу защото сега именно тезидокументии

, , , неопровержимифакти поместени впетачаст са същината на тази книга а

136

Page 137: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, споменитеми макарда са важнии , – ! интересни са самоединвид увод Но - , - задаразберетенай важните заглавия вПета частна книгата най добрееда

, , чететенаред макарнекоинещаидане вихаресат защотомеждуважните ! документиимахронологичнаифактологична последователност

- , , , -Иощеведнъж славаБогу чеотбрах преведохипоместих в тази книга най, , важните неизвестниилималко известнинамнозинството ни разобличаващи

, . документиидокументираниизказваня коитониотваряточите , Некане си затварямеочите заистината и заХристовитедуми защотодумите

, , “ ”, “ ” “ ”Муса голата истина за нашето уж модерно демократично и прогресивно : време

“ Ще научите истината и тя ще ви направи свободни” “ , , ”Аз съм пътят и истината и животът“ Княз на света е Сатана” “ – , Горко вам книжници и фарисеи лицемери задето обикаляте море и

, , , суша да добиете един последовател и като успеете правите го син на , “ - ” ”.ада дваж по достоен от вас

“ , ...Ваш баща е дяволът и вие неговите похоти искате да вършите ”!

– ІІІ част –СДС не отвори архива на ДС !

1990 – 2001 г. Зачовешкиправдини

, 91 . Веднага след катопролеттана г станахпредседателнавременната управа ( ) , , ,кмет в нашето село на кметскатапишещамашина въввръзка спубликуваните

, , две годинипреди това клеветнически статии срещудружеството написахдо " " " " вестниците Дума и Време

137

Page 138: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

( – " " бившите Работническо дело и " "), : Пиринско дело следнотообръщение

Непобедимата идея за човешкиправдини , 89 . Предидве години февруари г за гладнитестачки наПетърМаноловиИлия

, , Минев отНезависимотодружество за защитаправатана човека се заговорипо . , всички западнирадиостанции ИнтелектуалциотБългария ичужбина открито и

, - решително се обявихав защита на гладуващите инай вече за връщанеархивана , . поетаМанолов иззетмуот служителинаДС

" ", Взащита наактивистите от дружеството сеангажирахамеждународни !организациииправителствени ръководителиот запад

, , – Точнотогава комунистическатамашинаунас виждайкичещезагуби , тоталния контролнадобществото акодопуснедахване кореннепобедиматаидея

, – за човешкиправдини дадеходнадирижирана клеветническа кампания срещу !дружеството инеговоторъководство

, , – "Надявамсечеднес бившите пропаганднисредстванаБКП Работническо " " ", – дело и Априлскодело савеченаистинаСРЕДСТВАЗАИНФОРМАЦИЯиняма

, даепроблемдасепубликува краткоразяснение настраницитенаднешните им , – " " " ". наследници Дума и Време

, . " ", –Неставадумазаопровержение защотоавторитена статиятавъв в Дело " ", 7. 02. 89 . КОЙИКАКсебори заправатаначовекавБългария от г бяханадминали

всички границивоклеветяването напървите организирани застъпници за човешки !прававБългария

, 89- ?Каквовсъщност се случипредидве години вначалотона та година 11. 01. 89 . На г ръководствотонадружеството трябвашедасе съберевдомана

, . ПетърМаноловвПловдив задаобсъдииприемеустава надружеството Всички , , ! пристигналив тозиден обаче бяхмеарестувани Ноблагодарениена , незабавнитемеждународнипротестиипредстоящотопосещениевБългария на

, – , " ". ФрансоаМитеран самослед тридни бяхме освободени Освободиханиот , , 1 . , ареста с условиеданенапускамеместоживеенето си месец Замен този срок в

, 1 .последствие бепродълженс още месец , ,Попредваритвлна уговорка всички ниеот ръководствотонадружеството

, . трябвашедаобявим гладнастачка акоевентуалнони задържат Повремена , , , тридневния ниарест аислед това бяхменапълноизолираниединотдруг идълго

, временеможахмеданаучим чеМаноловиМинев сапродължили гладните стачки . , и следареста Вероятно найизолиранбяхаз понежеживеяна селоинямам

, , ,телефон амилицията от трънскотоМВР денонощнодежурешеоколо къщатани .зада са сигурни ченямадамогадасе срещнасникого

2. 02. 89 . . , , На г применв гр Трън където токущо принудителнобях започнал , , работа дойдохадвамажурналисти с касетофон инастоятелноискахадаме

. , , интервюират Отказах макарченямахнищо за криене защото знаехчеинтервюто , . щеесамоповод дасепубликуват клеветнически статиисрещудружеството Но

, , след катомиобещаха чещемипредоставят касета със записанаинтервюто аи , без тованеможехдаимпопречаданапишат каквото сиискат оправдавайки се с

, – !отказамида говоря азприех

138

Page 139: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

,Повременаинтервюто , продължилооколочас единият от , журналистите така сепрестаравашеда защищава тоталитарния комунистически

, . ,режим чеот негоедва успявахдавземадумата Сособенораздразнениереагира , " ". " "когато споменах ченашетодружество е правозащитнаорганизация Другарят

, , , изглеждабе убеден че самоДС къмкоятоявно принадлежеше е такава !организация

, - , 7. 02. 89 . .Самонеколкодни следполу насилственото интервю на г във в " ", , –Работническодело цъфна почтинацяластраница " "КОЙ И КАК се бори за правата на човека в България

, , .Предчувствиятани запредстоящооклеветяване се сбъднаха , , " " Покоманда тази неподписана статия бе обсъждана в партийните

" ", ! организациии трудовите колективи изцялаБългария Въввестниците " " !организирано сепубликуваха писмана възмутени граждани

, Небяхизненаданотбезпределнителъжив статията иот злобните коментари " ". , в писмата навъзмутените другари Втези статииняманищодруго верно освен

, – ,именатанаизбранитежертвиотръководството надружеството ИлияМинев , ! : – ГригорСимов ЕдуардГеновиПетърМанолов Явната целбе безогледна

дискредитация на самата идея за организирано правозащитнодвижениев !България

" ",Наскорослед като си прочетохскроенатами криминалнабиографияв Дело бях удостоенлично сподобна статия в тогавашния софийскиобластенвестик

" ", 28. 02. 89 . , "Априлскодело от г под заглавие Трънският месия". Тозипът се , " " изненадах защотоосвен вечепубликуваните в Дело клеветнически свободни , , .съчинения сецитирахаинякоимои почтинеподправениизречения отинтервюто

.СтатиятабеподписанаотДрагомирПенчовски иЕнчоЦветков , Всъщностаз считахисчитам че трябвашедасепубликува самооригиналният

, - текст от записанаинтервюто коетобибилонай доброто опровержениеиморално . , ,обвинение къморганизаторитенаонази клеветническа кампания Защастие сега

– , – ,можебиблагодарениеинанашетодружество можедасе говориипишевсичко , - , но всепак много по важное кой какво е казал тогава ! ,Затоващенастоявам

" " , въпроснитежурналисти даси спомнят къдее касетата със записа имакар с , !двегодишно закъснение дамипредоставят обещания запис

, , Всичко съм готов да простя и прощавам но унищожаването и , , – , укриването на документи какъвто е и тази касета немога и мисля че

!не би трябвало да се прощава , , Впрочеем аконякойотпричастнитевестници мипредоставимястона

, , !страниците си бих публикували конкретниопровержения сфактиидокументи . 1991 . . , , м Март г с Парамун Трънско ГригорСимов

, , Стоваизложение посетихредакциитенадватавестника но теотказахада , , , публикуват каквото идае под предлог ченебили същите вестници понежесибяха

!?сменилиимената

139

Page 140: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

91 ., Есентана г на проведените , избори спечелих кметскотоместов . , , селотони Кандидатирах се не защотоимахамбиция но задапокажана всеоще

, .страхуващите сеиневярващи съселяни че комуниститемогатдабъдатпобедени , , 91 ., Азадаилюстрирамстраха у хората тогава предиизборите г щецитирам

, , ú " ", следнотоизречение казаномиотмоя съселянин С ма Гемето запредстоящото : гласуване – " ú ý á "Т я п т че се престр шимо ! ( – Тозипътщесепрестрашим да )!? , , " гласуваме заСДС Атова значи ченапървите избори доста хора неса се

", !престрашили коетоличешеиот резултата

, – 91 ., 86-Аслед катоСДСспечелиизборите декември г поаналогия написмотоот ., , " – ":та г написах ново открито писмо апел

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

" – "О т к р и т о п и с м о а п е л

, - Уважаеми Господа най висши ръководители на Република : 86 . – България Есента на г шестима българи радетели за човешки

, " – " – права подписахме и изпратихме Открито писмо апел за човешки , " права до Виенската конференция за сигурност и сътрудничество в

". , Европа Като автор на това писмо и като един от подписалите го ви , , , –моля сега когато няма никакви пречки за това да се разпоредите

всички документи и факти относно писмото да се разсекретят и да !станат достояние на всеки заинтересован гражданин

Моля Господин Министъра на Външните работи да спомогне да се – изясни каква е била позицията на българския представител на

, Виенската конференция след като там е било прочетено нашето !Открито писмо

Моля Господин Министъра на Вътрешните работи да бъдат събрани и разсекретени всички документи и факти за преследването

, , !ни от органите на ДС след изпращането на въпросното писмо , , Моля нашия достоен Прзидент господин Жельо Желев ако е

, възможно да прояви лична заинтересованост във връзка с настоящия , , – " , ми апел тъй като отдавна се поставят въпроси Кои и с какви

подбуди и цели създадоха или възродиха демократичната опозиция в ". , ,България А групата българи дългогодишни политически затворници

- , 88, изпратили откритото писмо и година по късно януари създали " ",Независимото дружество за защите правата на човека в България

!бяха съществен елемент от новосъздадената опозиция ,В Р Е М Е Е да започне да се отговаря на многото въпроси

!оставали до сега без еднозначен и категоричен отговор Господа министри от първото демократично българско

: 6 ; правителство като осъждан пъти по политически причини прекарал в

140

Page 141: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

13 . , затворите г и накрая заради " " откритото писмо интерниран в , – , Добруджа изразявам пред вас жизнената си заинтересованост за

, !съдбата на досиетата и в частност за моето , , Всичко съм готов да простя и прощавам но унищожаването на

, ! , документи за нашата история според мен е непростимо Считам че - всяка помисъл за унищожаване на досиетата е най тежък грях спрямо

!жертвите и спрямо историята на България , Настоявам пред вас моето досие на политически затворник и

, – , незаконно преследван български гражданин да се разсекрети като , !се вземат мерки нито лист от него да не изчезне

, , Уверен съм че това е начинът много въпроси да намерят своя , !отговор а съмненията и колебанията да намалеят

24. 12. 91 . - : .г С най голямо уважение Григор Симов Божилов с . Парамун общ Трън

" " . " ", Това открито писмо предадохвредакциятанав Демокрация на , ( – ). политическия редактор НевенКопанданова по късно главенредактор След

, , , " седмицаотидохотново иКопандановамивърна текста с обяснение че неможеда "!импослужи

, Наизлизанеот сградатанаСДС случайносе срещнахмес главнияредактор , , ,ВоленСидеров ипонежесепознавахмеотдружеството той завторипът настоя

. на следващиядендапоговоримвнеговия кабинет Използвах случая иподадохна , " ", Сидеров върнатотомиотКопанданова писмо зада го прочетеиутредаси каже

. мнението " " , ,Утре отидохв уречениячаспред кабинетана главнияредактор но сеоказа

, че след катобепрочелписмото " "Сидеров вече немепознаваше ! Излиза ивлиза , , , неколко пъти покраймен от кабинета сии катовидячепродължавамдачакам каза

, , !на секретарката чеднеснямадае тук и заминананякъде , Свидетелнаслучаяебившият активист надружеството ИванПетровот

. Плевен . " ", , Оттозиопит въвв Демокрация нагледносе убедих чена тозиетапнямада

! имасмисълдапредлагамписмото си за публикъваненадругомясто А защо " " ? – Сидеровиредакциятана Демокрация реагираха така Защото са служителина

! ДС , ИтоваееднаотпричинитеданастоявамзаотварянеархиванаДС нои

- , защотовархивите идосиетатаепо голямата част от биографиятами инебих . желал тяда сеизгубииливбъдещедасеманипулира Аимногоотданните

, ! намиращисе там несъмненоимат историческа стойност - Вижте по нататък в – “ ?" книгата Защо трябва да се отвори архивът на ДС

?КомуенужнаБългариябезбългари( )ПоповодспоменаванетонаВоленСидеров

, " " , Къмизбуялите напоследъквБългария ДС националисти сеотнасямсилно , , " ", " ",резервирано защото нито комунистическата ДС нито преименуваните служби

, ! -наднешнатамафиотска олигархия могатда са национални Най изявените

141

Page 142: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, " ", националистиднес са Атака нои тя , явноедесарскаорганизация кактои , ú повечетоосновнипартии у нас катоцелта на създаването едаобирапротестния

вот наразочарованите избирателиида гинасочва в глухаталиния наомраза . , срещутурцитеиисляма Иведнага трябвада кажа че сатанизирането на

, " "! мюсулманите налива вода в мелницатанаразложениетои унищожението През , " ", тазимелницасаминали илипредстоидабъда прекарани всички народии

, ,автентични култури докатооцелелите небъдатпревърнатив умаломощена ! , безличнаибезволевамаса Затова всичкидобронамерени хораивсички

, . , автентичнирелигии вкл мюсулманската следва взаимнодасе уважаватидасе , , , , подкрепят защото многоповечееобщотомеждунас отколкото онова коетони

! , разделя Особенасега когато от доста годиниеподетамръснапропагандапротив , , " ", ,исляма и се води злодейска война ужпротив световния тероризъм авсъщност

! против свободата навсички ни , – , " ", В тази война наемниците окупатори са наричани рейнджъри а

, – " , " !?защитниците на домашни огнища терористи свързани с Ал Кайда Разделянетоинасъскванетонинаверскаосновае тактика на световнатамафията

, , ! наеврейскитеюдомасонии техните тайни нечестиви мафиотски организации , , , АзаБългария основният нинационаленпроблем всравнение с който почти

, , , , всичкидруги освеннравствените сеобезсмислят е чепри крайнонегативната , – " ", –демогафска тенденцияи сприспивниялозунг ВБългария всички сабългари

, 20 ! освен всичкодруго самослед годиниБългариящеециганска държава Затовае , , " " " ", важнодасе знае чепонятията нация и национализъм умишлено се

, , замъгляват ае съвсеместественоилогично чеединственобългаритемогатда са , – ! българсканация друготоеабсурд Затова трябва яснодаразграничаваме : , - , понятията българинибългарски гражданин и самовпо широк смисъл нациятае

! сборот всички народностиималцинства населяващиедна стран Затова , народноститевБългария трябвадасеназоват систинските имимена идасе каже

, – , – , ипишеясно кой какъве понародност споредпроизходаму анеспоред " ", самоопределението защото самоопределениеможедаимасамов конкретна

! спорна ситуация , " " Споредналоженитениднес закони примерноазмогада се самоопределя и

" ", ! , ,запиша китаец но товащеесамосмешноиабсурдно Да смешноиабсурдное , , но тези законии тази политика ни сеналагат целенасочено именно зада

! разводняти затриятнациите , Фаворизиранетоиподстрекаванетона некоималцинства ипоставянетоим

, , ,над закона като циганите вБългария еделонаедна световна нечестива сила , ú , която съвсемне сее загрижила зациганите ноцелта е унищожаванена

, , ! европейските арийски народи от които българите са неразделначаст Апостигне , , - . лицелта си нечистата сила ощепо безпроблемнощесесправиис циганите Нече

- , – , - , циганите сапо прости напротив по хитриса от българите но сапо . , незаинтересовани за утршнияден В тазивръзка вмъквамизвадкаот 17протокол

" ", , на нечестивите която сеотнася за християнството идругите религии новажии за : нациите “ Само години ни делят от момента на пълното унищожение на

142

Page 143: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

. християнската религия А що се , – отнася до другите религии ще - "!срещнем още по малко трудности да се справим с тях

" ", , Ощевдревноарийския епос Махабхарата създаденпредихиляди години е : написано " , "При добра управа народът се увеличава ! , Аднес ниската

" ", раждаемост е характерна за целия запад включителнои забившите , ! ,комунистически страни коетоедостатъчно показателно Иняма как даедругояче

, , , щомвцелия уж християнски запад вместопочитаненаморала семейството и , . . , – , , ,Бога т е христянските ценности злисилинатрапватбезверие алчност насилие

, , ! егоизъм арогантност разврати поругаванена всичко свято , "Апървопричината за проблемитес турскотомалцинство и тук е в еврейското

" – , . масонство ивнеговия проводник вБългария ДПС анев турците Проблемът с , , българските турци преднамеренобесъздаденпо времетона комунизма с

, , 1990 ., насилственото импреименуване аскоро след това през г комунистите отново , подеха антитурскаиантиислямска псевдонационалистическа кампания ,

, чиятоцелбе дасепритъпидемократичният ентусиазъмитойдабъденасоченв " "! глухалиния , 2006 ., , , –Ноисега г поподобенсценарий и със същите кадри

, –разочарованието пак бенасоченовантитурскапосока аистинските проблеми , ограбването и мафиотизирането на България и безнравствените

, войни в Ирак и Авганистан останаха на заден план! Потозиначин , умишлено се компрометираинационализмът както вечебе компрометирана

. , , , демокрацията Затова наизборите запрезидент комунистътПърванов спечели , " " , !? две третиот гласовете занедоумениеи ужас навсеки що годеразуменчовек А

, , , - еясно чеизбирателите наБСП плюс турцитеициганите садве третиот , , галсуващитевБългария ичеанти турската кампания самоизкуствено сплашваи

, !мобилизира турците и гарантира победатанаКомунистите , Нямамсъмнение чеюдомасонскатавърхушканависшите военниврепублика

, , , – !Турция неизменновластваща там ощеотвремето наАтатюрк вилнееи унас , - , , Тазивърхушка имамногопо висок ранг в световнатамасонска йерархия в

, сравнение смасонитевБългария затоваБългарияеподчиненана турските , ! масони както доскоробеподчиненаинасръбските ЗатоваАхмедДоганима

" " !прекомерна власти се изживява катомасонски ГенералГубернатор наБългария , , , Новсеки който сепостави в услуганадявола единден неизменно получава

, " "! ,заслужената си дяволска отплата Амюсулманите вБългария трябвада знаят , , че турските политически водачи са толковамюсулмани колкотонашият президент

! Първанове християнин , – Такаче аконе сеимапредвидпървопричината световното еврейско

– , , ! , масонство евсе едно дасебие самарът вместомагарето Затова всеки който , , , сочибългарските турци за главенпроблемнаБългария аконее глупак е

!съзнателенманипулатор( , , : “ Вижте вГлава пета на тази книга заглавието Национализмътенасаденнапачи

”!)яйца

Законът задостъпдодокументите

143

Page 144: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

"набившата Държавна " ( )сигурност ЗДДБДС 1990- , , , През та година бях писалмолбадоМВР дамисеиздадедокумент че съм

, 1987-88 ., билизселенпополитически причини в периода г ибяхвече забравил за тази , 92 ., , , молба когато г изненадващополучих отговор на типовабележка с готов текст в

. , ,коятобе попълнено самоиметомииимето на с Кайнарджа и със стандартен текст , , с който сеотговаря навсички еднакво меизвестяват че “ в архивите и

. 2,фондовете на МВР не се установиха данни за обстоятепствата по чл ”(!?)за които се предвижда еднократно обезщетение

, , .Потовавременавласт беСДС аминистърнавътрешните работи Соколов , , ,Молбатами даполучадокумент заизселването небевъв връзка собезщетения

, – 13 , понежеимахпредостатъчен стажв затвора години аобезщетения сеплащаха 2 , " " , – " "! само заоколо години затвор и който е лежал повече данеележал Цинизмът

:на тазибележкаевдруго , " " , Аз до вчера бях изселен заради застъпването , , :ми за човешки права а днешната уж демократична власт ми отговаря

– " ..."Не се установиха данни ! Апечатитеот адреснатарегистрацияв , . , паспортами ощепоказваха кога съмбилизселен вс Кайнарджа и кога съм

! отписан, , – " ..." , – -Значи тогава ми отговарят Не се установиха данни а по

, 1998 ., , – , късно г когато поисках да видя досието си ми отговориха че " ", , , – , нямам досие а вместо това подробно цитират кога къде и защо

, , : съм бил изселен и даже че " Изселването ми влияело добре и съм се , бил поправил затова ме били освободили"!?

, , Аистината е чемеосвободихаподнатиск от запад ивдиректна връзка с , . посещението тогававБългария наамериканския зам Държавен секретар по

, .човешките права Уайтхед , 1997 . Акогато Август г вНародното събрание започнаразглежданетона

, . .проектозакона задостъпдодокументите набившатадържавна сигурност или т н " ", – закон задосиетата понежесериозно се съмнявахвискренните намеренияна " ", – демократичнотомнозинство ощесъщата сутрин застанахдоНародното

, : събрание със следния плакат

ГОСПОДАДЕПУТАТИ ОТВОРЕТЕ АРХИВА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛИЦИЯ НА БКП

– " "!ДС ТАМСАКОРЕНИТЕНАОРГАНИЗИРАНАТА

;ПРЕСТЪПНОСТ НАИКОНОМИЧЕСКИТЕИПОЛИТИЧЕСКИТЕ

!КУКЛОВОДИ

144

Page 145: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Застанах крайработния входна , .събранието новеднагамеизгониха , " ",Гонехамеотвсякъде докатоне застанах крайпаметника на Царосвободител

. , , срещуНародното събрание Тамстоях сплаката всеки работенден в , ! продължениена седмица докато закона небеприет

, , Нозакона сеприев крайноокастрен вид като внего се гарантираше ченяма , дасеразкриятименатана никогоот служителитенаДС които продължаватда

" ". , служатвъв вече преименуваната НСС Същоионези коитопонякаква причина " ", , – санапуснали държавна сигурност но отново севърнатна служба се

! ,гарантирашеченямадабъдатразкритиработните имдосиета Товаозначаваше , , , ченикой служителотбившатаДС нямадабъдеразкрит но уж понещяхадададат

, . " , "! правона преследванитеотДС дапрегледатдосиетата си Да амане Оказа се !че товаепоредната измама

1 , 97 ., , , На септември г кактобе по закона подадох заявлениевМВР сисканеда , . мисеразрешидапрегледамдосието си иизчакахедномесечния срок Минахане

, , . един а тримесеца ноотговорнеполучавах , , – 13. 01.След катоиотминистъранавътрешните работи неполучих отговор на

98 . , , 19. 01. 98 .,г отидохвСофияиписменоуведомих кмета Софиянски чеот г , възнамерявамда стоя сплакат предминистерския съвет в продължениенаедин

. месец 16 , 98 ., " ", . ,Ана януари г неколко старичленовена дружеството вкл ИлияМинев

. проведохмесрещапослучайдесет годиниот учередяванетому Натази среща , , , предложих ивсички се съгласиха даподпишемследнатадекларация адресирана

: до главнитедържавниинституцииидо средствата заинформация

ДЕКЛАРАЦИЯ " От членове на Независимото дружество за защита правата на

",човека 10 по случай години от учередяването му

: ,Господа Долуподписаните членове на НДЗПЧ в България , - , ДЕКЛАРИРАМЕ нашето настоятелно искане най после осем години

10 , 89 ., след ноември г да се разсекретят архивите на бившата Държавна , , сигурност имащи връзка с нашето дружество а така също и досиетата

. , на всеки един от нас Същевременно изразяваме възмущението си че , , 1 , онези от нас които подадоха молби още на септември все още нямат

!отговор , 16. 01. 98 .София г , , , Пръвподписадекларацията НиколайГалев нопоради грешкив текста се

, наложидаяпрепиша аГалев вече сибе заминали затованеговотоименеена . декларацията

, , Тазидекларация заедносПетранаСтоева разнесохмедоупоменатите , . , , инстанции като изисквахмеивходящиномера ПетранаСтоева ипо късно по

, !временапротеститемисплакат изСофия миоказвашенеоценимапомощ

145

Page 146: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, Междудругото повечето , изложенияидекларации се налагаше , , дадавамза преписване вофиси за компютъреннаборна текст защотонямах

, . , компютър а тамвинаги преписваха текстовете смного грешки Затова макарче , междувременнобиваха размножени наследващияденсеналагашедасе

, ! преписват наново този път сдругидосадни грешки Тезиматериали трябвашепак , .дасеразмножават и завсичко товаплащахи губехмного време

19 , , На януари отидохс плаката си вцентъранаСофияи тампредбившия , , партиендомзаварих групамирно протестиращи затова чедържаватанеиме

. , , изплатила заплатите заработенив чужбина Те катомевидяха смоя плакат се . зарадваха имеизвикаха при тях Азобаче трябвашедаотидадообщината за

.резултатаотподаденатаотменмолба заразрешение запротестамисплакат Затова забих плаката сидо технитеиотидохдообщината задасиполуча

, !?разрешението но таммивръчиха забранителна заповед , , Бяхрешилдастоя с тозиплакат крайправителствените сгради понеедин

, , , " ", месец затова въпреки забраната застанахна тротоарапред партийниядом но 5 . , .след минутидойдохаполицаитеимеарестуваха Апредидамеарестуват от в

" " , , Сега самеснималив гръб и утреденпубликуваха снимкатами напърва . , ! , страница Товаеиединствената снимка отмоите протести Така тозиден . прекарахарестуван в петоРПУнаМВР Привечерме закарахав софийското , , – , кметство задаподамновамолба макарчепо закон това се изисквашесамо за

, ! груповишествия митинги идемонстрации , :Тамподадохновамолба със следното съдържание

:Господин Кмете , Моля да ми се разреши да протестирам мирно с плакат пред

, 21. 01. 98 . 1 .бившия партиен дом от г в продължение на месец По време на протеста си няма да създавам условия за нарушаване

, .на обществения ред няма да преча на движението и на минувачите , , . Така също няма да преча на други евентуално протестиращи там

, 9 10 . 21. 01, Натазимолбамиотговориха чемиразрешаватда стояот до ч на на , !? , , тротоара предощенеразрушения тогавамавзолей Така на тазидата стоях

" ", 23.целияденпредмавзолеяи тамсъчиних следната нова молба която подадох на 01:

МО Л Б А . , . от Григор Симов Божилов от с Парамун общ Трън

,Господин Кмете , ,Шокиран съм от факта че в една демократична уж страна

гражданин неможе без разрешение да застане с плакат в своя град и да ! изрази публично своето отношение или протест по даден въпрос Като същият гражданин не нарушава обществения ред и не създава условия

; за нарушаване на обществения ред и сигурност не пречи на

146

Page 147: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

;движението на коли и пешеходци като на плаката няма непристойни , .думи хули или предизвикателства

, Като ви благодаря Господин Кмете че ми разрешихте да стоя с - 1 , плаката си час пред бившия мавзолей а не пред бившия партиен

, , – дом както аз желая пак Ви моля да разрешите да застана с плаката си 1 . пред бившия партиен дом за срок от месец Защото така или иначе ще , стоя с плаката си в София независимо още колко пъти ще бъда

.арестуван Макар че в първата си молба към Вас описах причините за моята

, демонстрация или протест с плакат пак Ви пиша съдържанието на :плаката си

:от едната страна , , 1. 09. 97 . Господа нямам отговор за досието ми в ДС от г до

!сега – , 7 , 6 , Григор Симов Божилов пъти следствен в ДС пъти осъждан – 13 . ; 1 . 6 . – !г в затвора г и м изселен заради човешките права :от другата страна , , – "― същото плюс Моя случай не е изключение"! 23.01.1998 . :г с уважение

, , ,Разбрах че нямат намерениедамиразрешават затоваповечене ги ипитах , .но полицаитеме гонеха анекоимеимолехадасепреместяот техния район

, " ",Затоваотидохпак срещународното събрание допаметника Царосвободител , , , "къдетобях стоялпрезавгуст и сеоказа че само тамнеме гонеха каточе е ничия

", !? територия измеждудверайонни управлениянаМВР , – , , ,Бешесредатана зимата снег и студ аазбоелен норешенда стоя цялмесец

– " "! , за примери за обвинение Нямашекъдедапреспивам ивсяка вечер се , прибирах савтобусидосело апътуването самоведнатапосокаеповечеотдва

! , 1–2 , 5 , , часа Презденя самопо пъти запо минути оставяхплаката си побит зада , .отида за топълчай илидо тоалетна

, – Презцялотовремедокато стоях с големияплакат ежедневноидвахаиси , , -заминаваха с война сирени кортежитенаминистриинаминистър председателя

. , Костов Идвахаисиотиваха чуждестранниделегации нонитоединнароден , , , представител неминанаблизо дасе заинтересува койи защопротестира нито

, , , ,пъкнякойжурналист посмядаседоближи асамо хилейки се менаблюдаваха ! , иззадостъклените вратина парадниявходна събранието Разбира се всички

, , виждахаидобре знаеха за какво ставадума но гузнотоимповедениеиздаваше ! истинската имсъщност

, . Самообикновени граждани се спирахаимеподкрепяха ВидямеиЯнко , " Янков известен политически затворник и председателна ПартияЛиберален

". , Конгрес Тойсе заинтересува иотиметонаорганизациите които , , представляваше написаизложениядовсички главнибългарски инстанции с копия

. допосолствата надържавите подписали заключителния акт отХелзинки Но . , отговорне сеполучиотникъде ЯнкоЯнков писаощенеколкопъти норезултатът

! бенулев

147

Page 148: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, След триседмици крайменминаи , , мепозна ПетърБояджиев с когото се , познавахмеотСтарозагорския затвори който след това фактическибеше

" ", , , -задграничен координатор отМарсилия наНезависимотодружество апо късно - . бешеи кандидат заминистър председателотБСП

, Бояджиев каза че точно тезидничете своетодосиеищесеопитаданаправи . нещоизамен Наследващияденпакдойдеи казачее уредил срещасначалника

" " , . , на отделархив наМВР СерафимСтойков Така сБояджиев влязохмев , , Министерството навътрешните работи в кабинета наСтойков аплаката оставих

, " ". побит наобичайнотомясто пред паметника Царосвободител СерафимСтойков , . обеща чена следващияденщемогадапрегледамдосието си

, , " " .Наследващияден вечебез плакат пакотидохвСофияив читалнята на ул , , Гурко вместодосието със събираните агентурниразработки идоноси ми

, предоставихада прегледамследствените и съдебнитемидела които азибез това , , ! познавах новсепак бяхдоволен че са запазени

" – ", Отследственотодело за Откритото писмо апел дадох заявкадами копират , 20 , " "десетина страници за което сеплащашепо стотинки на страница ана улицата

4 . ( , сеплащапо ст Единот копираните протоколи заразпит вДС епоместенв тази .)книга

, , Разбрах че само товащееползатаотпротестамидо тук и след като поради , измаматаот странананачалника наархиванаМВР вечебях прекратил за един

, , ден протеста си реших ченямадаимаособенсмисълдапродължавамдамръзна , . ( – 2010 . изСофия въвфевруарския студ Атокущо април г прочетохинтервюсъс

, : СерафимСтойков който ощевначалотопредупреждаважурналистите “Вие , , трябва много да внимавате когато говорите с такива като мен защото

! , , ”ние много лъжем Ние мислим едно казваме друго а вършим трето ! , . " ", ,Някъдепо това време ходихидоредакциятанав Демокрация и къделине

! ноникъденеискахадапубликуват нищо Исамосъс съдействието наГеорги , . " ", 31 " " ,Жеков във в Анти на януарипубликуваха част от молбата мидоСофиянски

- , . , " нобезнай съществения първиабзац Иот тогава издателствотона Демокрацияи ", , – Анти наричам издателство " - "Анти демокрация !

Апонеже с товащеобидямногоот читателитена " & ПРО АНТИ", – ,пояснявам : че , , ,в този вид и с тази издателска политика публикуваните в Анти

, , ,материали спомени и мнения достигат само до много ограничен кръг , отдавна изолирани и умишлено маргинализирани групи и личностти в

, " които само създават измамно чувство че всичко се публикува и ", , всичко се знае а всъщност до огромното мнозинство от българските

, , !? граждани тези факти въобще ама въобще не достигат ,Новсе пак , ,малко савестниците вБългария коитопубликуват истини занашетоминало - , , , затова по нататък в тази книга си позволихдапрепиша почтидословно статияна

: ЕдвинСугаревиНедкоПетров " ГЕНЕЗИСЪТ НА КОНТРАБАНДНИТЕ КАНАЛИ", публикувана във вестник " & "Про Анти .

, , Веднагаследбезрезултатнитемипротести с плакат написахизложение от , : което тук преписвам само трета страница

148

Page 149: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

... Господин министър на , –Вътрешните работи от разговорите , , ми със стотици репресирани от разговорите ми с колеги от затвора и от личен

, , , опит се убедих че Законът за достъп до документите на бившата ДС въобще не , , :се изпълнява по отношение на репресираните лица като

1. , , , На разработваните от ДС но неосъждани стандартно се отговаря че за тях не !е събирана информация в бившата ДС

2. , , На осъжданите по дела на ДС въобще не се отговаря или им се дават за , , , прочит не досиетата им със събираната за тях информация а съдебните и

, следствените им дела които не са досиета и не попадат под разпоредбите на !закона за досиетата

3. . , Специално приготвената читалня на ул Гурко е винаги празна като в нея – , 26! , средно на ден влизат по двама трима души а местата са Така че и дума , неможе да става че неможело да се смогне да се обработят всички желаещи да

!си видят досието , -По неофициален път се свързах с началника на архивите на бившата ДС г н

, " " 10. 02. 98 . ,Стойков който уреди да си прегледам досието на г Не се изненадах , , когато вместо досието ми със събираната по агентурен път информация ми

!представиха моите съдебни и следствени дела , -ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ако в най скоро

, :време не ми се даде достъп до досието ще считам че 1) – " ", ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛИЦИЯ НА БКП ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ САМО Е

" "!ПРЕИМЕНУВАНА В НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СИГУРНОСТ 2) , ВИСШАТА НОМЕНКЛАТУРА НА БКП И ДС СА ПОДЧИНИЛИ И

, !ПРИСПОСОБИЛИ ДЪРЖАВАТА НИ КЪМСВОИТЕ ПРЕСТЪПНИ ИНТЕРЕСИ 3) , , У НАС ВЕЧЕ ТЪРЖЕСТВУВА МАФИЯТА ПРОИЗЛЯЗЛА ОТ И

" " !ОРГАНИЧЕСКИ СВЪРЗАНА С БКП И БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ , В такъв случай няма да имам друг разумен избор освен да подам молби за

, " ПОЛИТИЧЕСКО УБЕЖИЩЕ до всички страни подписали Заключителния акт от ", , Хелзинки от Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа чрез

, посолствата им в София пък макар и този мой отчаян акт да остане само един , , " ".символичен протест срещу беззаконието наложено у нас от уж бившата ДС

" - "!Аз не съм космополит и България ми е скъпа но истината ми е по скъпа , - , Убеден съм че истината е най добрият избор за всички включително и за

!България : 1. – Прилагам копия от Открито писмо апел 2. Декларация от НДЗПЧ 3. Молба до Софийска община 17.02.1998 г 1 , " " . Някъдеоколо май получих отговор на товаизложение Вотговора

, 1989 . , изреждахаприсъдитемии споменаваха само че г вМВРТрън мибило " " ( ), " ", регистрирано Дело заоперативнаразработка ДОР спсевдоним Язовец по

"линия опит за бягство зад граница", 1990 . , – !? което г билоунищожено и толкова , Явно и тозиотговорбесамо лукава подигравка , : "защото за какво бягстов

" , зад граница можедастававъпрос когато тогава вечебях отказалда заминана , запад софициалноиздадениямипаспорт !? , 1970 – Аи койщеимповярва чеот до

1989 . , , г не съмбил следениразработванотДС ине съмималдосие когато точнопрез , 6 13-това времеецялатамидейност заради коятоДСмееосъждала пътииосвен те

149

Page 150: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, години затвор дълго бяхизселен " " заради откритото писмо зачовешки !? права

" " , , 12След този отговор наМВР съставихиразмножих комплектдокументи в , , страници от всичките писанидотогава изложения и гиразнесохпоредакциите на

. , : вестниците идругите средства заинформацая Вкомплектадокументи включих 1. – " – ", 1986 . Откритото писмо апел от г

2. – " – ", . " ", 91 . Открито писмо апел зав Демокрация от г 3. – , 98 .Декларациятана членоветенаНДЗПЧ от г 4. – " " , 23. 01. 98 .Молбата доСофиянски от г 5. – , 17. 02. 98 ., !ИзложениетодоминистъранаМВР от г идругиматериали " " , Подобни свитъци разнасяхмногократнопоредакциитенавестниците с

, ! копиядовсичкидържавниинстанции идо западнитепосолства Нонито нещобе , ! , публикувано нито имашереакция отдържавните инстанции Само следвсекимой

" ", , – рейд раздаденипоредакциитематериали отМВРпубликуваха поедно кратко " ", , , съобщение в Труд че еди колко сидушивече сапрегледалидосиетата си но

, .било трудноиставалобавно и темподобни залъгалки , , , Така въпрекимножествотоматериали коиторазнасяхпоредакциите по

. 5 - , 29 темата задосиетата небепубликуванонищо Чак месецапо късно на юливъв . , в Континент ТошоПейков успядапубликува статия за истинското положениесъс

, 21 , . , ú ,закона задосиетата ана август във в Труд поповоддадените личноотмен , , – ,неколкомесеца преди това материали излезе статия наРумянаБратованова

" , – "Досиетата смалената епопея на забравените , ,Внея освенмояслучай , . се споменавахаинекоиот висящите въпроси по темата задосиетата

, , Новместо товадабеначалонаобсъжданепо тази важна тема то товабе ! краят

( , , Не случайно в разнасяните по медиите материали винаги включвах и “ – ”, , 20откритото писмо апел но то все още не е публикувано и след

“ ”!? 2010 .)години демокрация Вече е г

Безрезултатнипресконференции " "за неизпълнението на закона за досиетата

, , – Веднагаслед като се убедихме ченикъденищоне сепубликува по

, – 4 инициатива наЯнкоЯнковиТошоПейков на март проведохме пресконференция задададемповече гласност занеизпълнението на закона за

, , ! , –архивите наДС ивчастност замоетодосие Раздадохимногоматериали , , същите коитопреди товабях разнасял поредакциите номедиитепродължаваха

!даниигнорират , , , - Есентана същата година СтефанЧанев старлегионер по известен като

" ", директорна агенцията зачуждестраннапомощ заеднос групаполитически , . затворници същопроведе такава пресконференция Ноотвсичките тези

, ", ,пресконференции проведенивагенцияБалкан никъденебепубликуванонищо ! –нитодорибеспоменато за тях На тезипресконференциисе събирахмесамоние

150

Page 151: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, политическите затворници а , ,журналисти ако въобщеидваха " ". присъстваха само като свидетели

, , За да е напълно ясно че става дума за целенасочена цензура пак , " –подчертавам че все още никъде не е публикувано откритото писмо

", 1977 . " апел което г бе прочетено на Виенската конференция за ", , сигурност и сътрудничество в Европа и което фактически постави

" ", началото на Независимото дружество за защита правата на човека и " " , на организираното дисидентско движение в България въпреки че

, заедно с предоставяните на медиите други документи винаги прилагах " "!и откритото писмо

99 ., , , Януари г ПетърГоговиГеоргиЖеков поелиинициатива нанарочна . , , пресконференциядапредставятИлияМинев Поканихаимен носеоказа че

. инициативата имеспонтаннаинебешеподготвено нищо Минути предида , , – ? започнепресконференцията сепоствави въпроса койда яводи Единчовек от

. , , . гр Банкя настояваше тойда водипресконференцията Казах тованабайИлияи го , , : – " , "! , попитах койда водипресконференцията и той каза ти ти Така впоследния

, , . момент безникаква подготовка иплан трябвашедаимпровизирам като водещ , .Новсепак мислячепротечедобре . - , Ноитази пресконференциябеотмината спълномълчание Анай лошотое че

, , никойотнас ненаправипонееднаснимка за спомен от тази а иотдругите ! " ", ,пресконференции Агенция Балкан в коятопровеждахмепресконференциите

, , правешевидеозаписинавсички пресконференции но теидапазят записите едва !лище гипокажат

, , , Наследващияден следтази пресконференция пак се събрахме понежебеше " ", предвидено честваненапоредната годишнина отосноваванена дружеството но

" ", " ", , честването сибешепочти излагация понеже освен ченямашеникаква , – ! подготовка идневенред нямашеиводещ

, : Повремена товачестване написах следнатадекларация

– Декларация политическа оценка

, , 16. 01. 99 . Ние участвалитев честването проведенона г в салонанаКТ " ", 11 " Подкрепа по случай годиниот създаванетона Независимотодужество за

", : защита правата начовекавБългария ДЕКЛАРИРАМЕ — , Вечеенапълноясно чеи този път саизлъганинадеждитенабългарския

, , ! народ заеднасвободна демократичнаиправоваБългария — , , Вътрешнатаполитика наднешните уждемократичниуправници малкосе

, ! различава от управлениетонаБСП — , , Борците задемокрацияичовешкиправа повреметона комунизма отдавна

!саизтласканиот всички подстъпи къмвласттаиднесмизерстват — , : , Въввсичкидържавниинституции като Президентството министерстватаи

, , – , – комитетите иособеноМВР навсички нива на службаса същите комунистически , – , !кадри отшофьоритеиметачките доначалник отделите

— , КактоиприуправлениетонаЖанВиденов иднесняманито единосъден за !разграбването наБългария

151

Page 152: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

— , Оказа се чеиднешната " " , демократична власт продължавада , покровителства червенатамафия коятоограбиБългария и коятоподдържа

, ! фрапиращотобеззаконие корупция ипрестъпност — , , Приетият закон задостъпдоархивите наДС бе такаизвъртян чепослужи

, самодаприкриеилегализира служещитеотдесетилетия тайнииявниагенти на , , , ,комунистическатаДС исамо се пусна слухът чеархивътбил вече едвалине

!отворен — , , Упълномощенидапроверяват заналичието надосиета са същите които с

, !престъпниметодии за престъпнавласт трупаха тозиогроменархив — , Занас еясно че товаНародносъбраниенямадаотвориархивана

, комунистическатаДържавна сигурност нямадаспреразграбванетонаБългария и !нямададонесеблагоденствие замизерстващотомнозинство от българскиянарод

----------------------------------------------------------------------- , Нодокатописах иредактирахдекларацията повечетоотприсъствалите на

, – , , честването мнозинството от тях легионери вече сибяха заминали затоване я , , ,прочетох аредактирания ръкопис остана визвестния политически затворник

, . ( ! – Байко който обещада гопрепишенамашина ИБайкопочинанаскоро Вечнаму !) , . , памет Тук поместеният текст еотостаналатавменчернова Помествам го зада

, документираммоетоинаповечетомои колеги отношение къмполитикатана , . управляващия тогава СДС

" "Проект за Дружествонаполитическите затворници , - ,Отпресконференциите задосиетата вероятнонай разгласенабе

, 100 . пресконференциятанаЧанев защотонанея се събрахмеповечеот души По , времена тази пресконференция неуспяхдавземадумата задаобявяна

, " събралите се колеги идеята за учередяване на Дружество наполитическите – ". затворници завзаимопомощивзаимодействие Подобнаорганизациябеше

, , – , жизненонеобходима особено за няколкоотмоитеприятели едниот тях тежко , , ! , болни други стариибезпомощни ивсичкитемизерстващи Затова наскоро след

, пресконференцията посетихЧанев внеговияапартамент имупоказахпроекта си . , задружество Тойвзеприсърцеидеята ипреписаръкописана своя компютър ааз

, : вечебях разпратилръкописния проект до неколкомоиприятели" "Дружество на политическите затворници

за взаимопомощ и взаимодействие 1. , Дружеството обединява непримиримите борци за свобода демокрация и

, – национално възраждане политическите затворници на комунизма в България . , Тези които на дело доказаха верността си към националните и

!общочовешките ценности и идеали 2. Създаването на това дружество се налага поради всестранното изолиране

, , – и обричане на мизерия и унижения на доказалите се борци за демокрация от ! -уж демократичната ни власт Учередяване на подобно дружество е още по

, , ( ) наложотелно поради пълното бездействие и безличие на двата казионни съюза , на репресираните които излъгаха надеждите на безбройните жертви на

!комунизма

152

Page 153: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

3. ,Целта на дружеството е всячески да съдейства за оказване на , , крайно нужната юридическа медицинска социална и материална помощ и

, .подкрепа на отхвърлените и игнорирани български политически затворници , , 10 " " ,Ясно е че и днес години след демократичния десетоноемврийски преврат

, " ", на нас все още гледат като на врагове на народа вездесъщите власти и !сппециалните им служби

10, 20 30От помощ и подкрепа отдавна се нуждаят преживелите по и даже , , – години из комунистическите затвори и лагери претърпели безброй мъчения и

, ! унижения борци против комунистическата диктатура , :За осъществяване на горните цели е нужно ). , а Привличане на юристи и лекари на влиятелни интелектуалци и

, – общественици имащи желание да допринесат за облекчаване участта на !ненужните днес борци за свободна и демократична България

). б Изнасяне пред обществото и пред компетентните наши и международни , , органи и организации на красноречивите факти за миналото и настоящето на

" " !бившите политически затворници ). ,в Дружеството ще помага и съдейства за установяване на трайни връзки

, , , между мизерстващите и по тази причина изолирани един от друг бивши , – , политически затворници за обмен на идеи и мнения и за политическо

! , взаимодействие Дружеството ще организира срещи на които да се чуе и нашият глас в пост–комунистическата , – ! –ни мафиотска държава нашата родина , !Гласът на доказаните родолюбци българските политически затворници

--------------------------------------------------- , , , Вкраянааприл вапартамента наСтефанЧанев понегова покана се

6 : , , , , , .събрахме души Чанев ГанчоСавов ЯнкоЯнков РуменПанков КоцеИванов иаз , 5Съставихмеинициативен комитет насрочихмеучередителносъбрание за

, , май коетобе следоколо седмица и упълномощихмеЧаневдапуснеобява във . - , вестник идаангажирапомещение След два тридни звъннах наЧанев дачуя

, ... ! , докъдеестигнал иразбрахотблизкитему чеепочинал Съмнявамсе аи , , неговитеблизки също че внезапната смърт наЧаневеестествена защотоосвен

, – :чеподкрепиисеангажира с тазиинициатива дотогаваЧаневбеиздалидве книги " Открито писмо до моите агенти" "и , Шесто за нас и ние за шесто", а

, – "третатаму книга В огледалото на досието", остана неиздаденав компютъра !?му

, Тук ще цитирам едно лаконично мнение на Чанев изказано по следния : , , повод Знаех че Чанев е легионер и му споменах че по мое мнение повечето

, " ", легионери са подписали да сътрудничат на ДС уж по патриотична линия а той : веднага отговори

– " , " ! Всички всички са подписали , , Аз не вярвам всички да са подписали но така или иначе подписалите ( ) , независимо от кои партии са много а неподписалите и несътрудничилите на ДС – ! , , . малко Затова е важно кои от подписалите реално са навредили некому Но

, има огромна разлика между подписали и неподписали и между сътрудничили и . , , несутрудничили А най важното е че едни са подписали след като са били

, , измъчвани в продължение на месеци и години в следствени арести в лагери и , затвори , , , а комунистите чрез ДС са принуждавали жертвите си да

153

Page 154: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

подписват и да доносничат ! И – -това разграничение е най !същественото

, , “ ”, . 37, За съжаление и Илия Минев във вестника си Свободно слово бр от 1993 ., , !? , "г пише че не било нужно да се отваря архивът на ДС В статията му Кой

", : "е този лидер от СДС Бай Илия твърди Напълно достатъчно е да се , съберат делата и документите на отделните политически лица и по тях

, да се прецени дадената личност на коя страна е". , - , , Да делата и документите са най важни и показателни но все пак са

! - ,едната страна от истината Не по малко важни са делата и документите ! , записани в архива на ДС Без тези документи винаги ще има съмнения и

, – , подозрения кои са били правозащитници и борци за демокрация и кои са се , ? представяли за такива а са сътруднечили на ДС

" " , Защо днес прехвалените патриоти от ДС не излязат с гордо вдигнати ? глави и да кажат с какво са допринесли на националната ни сигурност Трябва ли

, постоянно да се припомня и доказва че комунистическата ДС и националната ни , ?! , сигурност са две противоположности Нека поне си припомним политиката на

, , БКП и нейната ДС спрямо българите в Пиринска Македония където по , , , ,нареждане на БКП затваряха измъчваха и убиваха всеки отказал да се отрече

!че е българин , , А и всеки в България по онова време който се е осмелявал да : произнесе или напише " "За Българтия , – е бивал пребиван и вкарван в

. , , :затвора А днес гонителите на българите лицемерно и безсрамно са се нарекли " "Коалиция за България !?

, , Сколегиот затвора с които поддържахвръзка продължихдаправяопитида , , се съберемдесетина човека за учередяванена така нужното нидружество но

, , , мнозинствотомоипознатииприятелиот затвора са отпровинцията иедни като , , Цачев бяха тежкоболниинеможехадапътуват адруги нямаха никакви средства

. , , , дажедадойдатдоСофия Скорослед това иаз останахбез средства и така тази .идеяостананереализирана

Речник надисидентите 30 31 , 1999 ., На и октомври г от" – Дружество ГРАЖДАНИН Център за

изследване на антикомунистическата съпротива и на дисидентството в "България , " поканихадвадесетинадушина Международна конференцияи кръгла

, : маса на тема " "РЕЧНИК НА ДИСИДЕНТИТЕ ! , Отбългарскастрана главен , , . представител домакиниорганизатор беМихаилНеделчев Запряко участиев

" ", , , дискусиите на кръглатамаса освендруги бяхапоканени ЛюбоСобаджиеви , . ГанчоСавов аостаналитебяхмесамослушатели

( ), , Шефътна тазиинициатива финансиранаотСАЩ единполяк междудругото , , " " !? , каза че тене сеинтересували койебилот ДС икойне Коетощерече чеискаха

, " ", даузаконятагентите представяли се за дисиденти иявноцеляхада гиподредят !? , на първитеместа впроектиранияречник Разбира се нямашедаимамнищо

, , против ако служителиотДС саучастваливопозиционните групииискрено са се е , . стремялидапроменят тогавашниярежим нобезда скриват своетоминало Адруг

, , евъпросът какво серазбираподнатрапеното ниот запад определение " "?дисиденти

154

Page 155: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Ипонежекъм краяна , конференцията севидя чевероятността , дамидадатдумата да кажанеколкоизреченияповъпроса задосиетатаиархива , , – , наДС еминимална Собаджиев каза чещемиотстъпиправото сидасеизкаже

! , пред конференцията Ноорганизаторите така усукахадневния ред ченедадоха , , ! , думата нитонаСобаджиев нито наГанчоСавов Новсе пак милостиво

, , – ! разрешиха който имада каженещо да годадевписменвид Затова се наложида , седнаина коляноданапишатова което искахда кажа нонеуспяхдадопишаи

- , редактирам краткото сиизложениеи сеналожидаим гопредампо късно чрез , :ГанчоСавов в приблизително следния вид

, ,Изложение написано на коляно " "пред конференцията по Речника на дисидентите

, , Днес е ясно че дисидентството се разви като ефективно движение след . ,като започна да използва само законни форми на протести и изяви По начало

, тоталитарните комунистически режими не спазваха а и не бяха в състояние да ! , спазват даже собствените си зкони и конституции Затова вместо да отричат и не

" ", признават комунистическата законност борците против комунистическата , диктатура наблегнаха на спазването на вътрешните държавни закони и на

. , международните договорености Парадокс ли е обаче че и днешната , демократична власт в България не спазва и не изпълнява някои от собствените

? , !си закони Закона за досиетата например 1997 ., - , , През г най после се прие някакъв макар и импотемтен закон за

, , 6 , 13 ., архивите на ДС и аз като осъждан пъти и прекарал в затворите г по , – , "политически причини а след това един от организаторите на Независимото

", , 1988 – 89дружество за защита правата на човека и негов координатор в периода ., г – , поисках и продължавам да настоявам да прегледам досието си и да

- , ! , копирам по важните за мен страници както е по закона Но поне за сега няма !никаква вероятност това да се случи

, 10 Затова сега вместо на ноември да празнувам десетата година от , – , демокрацията ще трябва за пореден път да изляза с плакат поради липса на

, , !друг избор и пак да настоявам да получа това което ми се полага по закон 31.10.99 .г

, , Оттази конференция минаха много години ноощенесъмчулдаенаписан " "!?Речникът на дисидентите ( 2007- , Появи се чак през ма но моето име го

, - !) няма и по добре , 10 , 99 ., , :Итака на ноември г сеналожипак даотидавСофия със следнияплакат

!?НЯМАМ ДОСИЕ В ДС13 . год ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИК

6 " " - 1970 - 1985 . ПЪТИ ОСЪЖДАН ОТ ДС год " "ИЗСЕЛЕН ЗАРАДИ ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

" КООРДИНАТОР НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО " 1988 – 89 .ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА год

-------------------------------------------------------

!ПРОТЕСТИРАМ И ОБВИНЯВАМ

155

Page 156: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Григор Симов Божилов , Софийските полицаиведнагамепогнаха не защотоплакатаимизглеждаше " ", ! опасен заредаи сигурността а защотомногодобрезнаеха за какво ставадума , , , Тозипът нечакахдамеарестуват а семестехотедномясто надругомясто но

. навсякъдесъщото Видяхченямасмисълнасиладасеопитвамдастоянякъде със , , скромния сиплакатиотидохв клубанарепресираните наДондуков приИван

, . , Станчев с когото се познавахмеот скоро Той се заинтересува преснимаплаката , ,миипоеангажиментдавнесепоредноизложение в правителствената сграда

.къдетоработеше " ", Авденяна конференциятапо Речника надисидентите поинициатива на

, , ТошоПейков заедно снего иПетърГогов посетихмебайИлияМиневв старческия , , , домвПазарджик задаподпишеитой подготвеното отПейков обръщениедо

" ", " френскияТВканал Арте относно забравенитеборципротив комунистическата ". , диктатура Това вероятно ебил последниятполитическидокумент койтоИлия

. Миневподписа

Подпискаинова пресконференция 2000- . ,Месецдекември та г във връзка с внесения проект вНародното събрание

" ", заизменениеидопълнениена закона за досиетата предприех следната :подписка

ПО Д П И С К А ,от бивши политически затворници

за реално отваряне архива на бившата ДС , , , Ние бившите политически затворници от времето на комунизма с

:настоящата подписка ЗАЯВЯВАМЕ България ще се освободи от воденичния камък на комунистическото си

" ",минало и ще се отърве от задушаващата прегръдка на силовите групировки "когато безусловно се отворят архивите на комунистическата Държавна

".сигурност , Ние се чувстваме длъжни да вземем публично отношение по този наистина " " , , цивилизационен избор за България макар да ни е трудно да вярвме че

, парламентарното мнозинство което не изпълнява и досегашния закон за , – , - !досиетата има сериозното намерение да приеме нов по радикален закон

, Показателно е че отново се предлага да не се разкриват агентите и " ", " ".доносниците на ДС които и сега служат в Националната служба за сигурност

, , Ако и в новоприетия закон остане такъв член то ще е ясно че и днешната " ", , – Национална служба за сигурност ще си е всъщност преименуваната " " Държавна сигурност , ! – 10 Без кадрови катарзис няма никаква декомунизация Има само години

!демагогия и национален упадък : !Господа депутати Отворете реално архивите , , -Дистанцирайте се от служещата на КГБ и по същество АНТИ

, !българска ДС

156

Page 157: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

10Подписаха се следните , политически затворници петима , !от които вече не са живи

† , – 13 . 6 . СтефанДимитровСавовски отСофия г и м затвор– , , – 13 . 1 . 6 . аз ГригорСимовот сПарамун г затвори г и м интерниране† ( ), – 7 . ЛюбомирСобаджиевотРусе живущвСофия г затвор– . , – 3 . ( ?)РадославПетковПройновот с Крушуна г затвор не знаядалиеощежив† . . , – 17 . ХристоДафиновЦачевот с Д Липница г затворилагер† ( ) , , – 5 Константин Коци БорисовИванов отМонтана месецазатвор– – 4 . 5 . ОгнянХристовЧенгелиев отСофия г и м затвор– , – 2 . 6 . СтоянНиколовГигов от сНасалевци г и м затвор† . , – 2 . 2 . попИванНиколовПауновот с Сопица г и м затвор– , – 9 . , РайчоЙордановГеоргиевот сРежанци г лагер затвориинтерниране

, , Подпискатапредадох чрезИванСтанчев надепутатитевносителина ! , законопроекта заизменениена закона задосиетата След което насрочихи

, , – , – проведох заедносъс синанаСтефанЧанев ИванЧанев следната :пресконференция

" ", :Пресконференция вагенция Балкан на тема, Досиетата архивите и законът за достъп до документите

на бившата държавна сигурност ( )З Д Д Б Д С — участници: – ГригорСимовБожилов представителна групаполитически затворници – иИванЧанев синнаполитическия затворникСтефанЧанев — : дневен ред 1. ;Нежеланиетона властитедаизпълняват закона задосиетата !иновият законопроект заизменениеидопълнениенасъщия закон 2. ?Баналнаилиактуалнае тази тема 3. . Подписката 4. ?Защотрябвадасеотворятархивите наДС 5. " – " 1986 .Откритото писмо апел то г 6. “ ” , Независимотодружество за защита праватаначовека иразработкитенаДС !занеформалнитеорганизации

7. , , , КоментаротИванЧанев за тъмнитеделанаДС повреметонаКомунизма идо . днес

, , . Пресконференцията напръвпоглед сепроведеуспешно Имаше журналистически интерес

. ираздадохмемногоот подготвенитеписмениматериали Следпресконференцията дадохмеи

, , интервюта занеколко телевизии но в краяна краищата пакнищонебепубликува !илипоказано

— , Следватдваотматериалите прочетениираздаденина тази : пресконференция

, " "АРХИВИТЕ ДОСИЕТАТА И ЗАКОНЪТ ЗА Д Д Б Д С

157

Page 158: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Банална или актуална е тази тема? , “ ”, 89 ., Щешедаебанална ако след голяматапромяна г ситуациятавБългария

, , . серазвивашепонормалениприемлив замнозинството от нас начин Акобе ; установенправовреди законност акодържаватани себедекриминализиралаи ; , , :замогнала акоотдавна мнозинството от гражданите бяха престаналидасепитат

– - ? предилибяхмепо добреили сега , , ,Очевидно плюсоветев нашата демокрациясамалко аразочарованията

!много Защо е тази наша единадесетгодишна агония?

, , Неели защото бившата комунистическаноменклатура решидапремахне “ ”?пречещияивече социалистически строй , Затова ТЕ , отказаха и

, “ ”, – номенклатурните привилегии и държавнияипартиен контрол ипредпочетоха ролятанаОЛИГАРХИЯ ! , Роля обещаващаимвсевластие ипълна

!безнаказаност , Сдесетоноемврийскияпреврат ТЕ , – , –нивкарахав своята новаигра тозипът

! игранадемокрация ТЕ , ,с кадрите сиотмногобройните службииотдели приватизираха имутризирахаБългария!

ТЕ , , са тези които няматникакъвинтерес обществото нида знае “ , –КОЙ КОЙ Е” – вполитиката ивбизнеса!

, !Пак наближават избори но особен избор няма ,За да имаме избор трябва да знаем !кого избираме , – ,В противен случай пак и пак ще се

! чувстваме излъгани и разочаровани .........................................................

" " Уместен цитат от тайните протоколи - 3:Протокол..." , " ":Спомнете сиФренскатареволюция на коятониедадохмеимето Велика

, Всички тайни занейната подготовка саниизвестни защото всичкобешенаше . , , ..."дело Ощеот тогавание водимнародите от едноразочарование къмдруго

, :Архивите на ДС трябва да се отворят защото1 – " "! ( , .Щенаучитеистината и тящевинаправи свободни ДуминаХристос от св

)Евангелие 2 – Отварянетоархивите наДСевсеощенеизпълнендълг къмбългарското

!общество и къмжертвите на комунизмаунас3 – - , Дописванетонанай новатаниисториящеенереално без съпоставянеи

, , анализираненаобщодостъпнитефакти документииспомени идокументите в !огромнияДСархив

4 – Отъждествяването нанационалнатани сигурност сфилиаланаКГБв - , ! , България ДС елицемерие Заплаха занационалнатани сигурност са тези които

, , десетилетиянаред крепяха с престъпни средства чужда античовешкасистемаи ! идеология

5 – , , Естественое човек чийтоживотепреминал в килиите наДСив затворитена , , , НРБ даежизнено заинтересован биографиятамувдосиетата данебъде

, - . унищожена авъзможнонай скорода станеобщественодостояние Впротивен

158

Page 159: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, случай утренашите преследвачии " " угнетителищебъдат изкарани борци , – !задемокрация ажертвите им доносницииекстремисти

6 – .Българияникоганееизбирала комунизманасвободниизбори , Комунистическатадиктатура унас еналоженасмасов терор пропагандаи

. 9 ,изолацияот света Истината за терорав годините след септември !недвусмисленощеблеснеотДСархивите

7 – , , , АковархиванаДС действителноимафакти примерно чев убийството на Георги, , , Марков иливопита за убийство наПапата е замесенабългарскатаДС тованяма

, ! да дискредитираБългария ащедискредитира комунистическата система Само , !укриването наподобнифакти дискредитираБългария

8 – , ОтднешнотобезнадеждносъстояниенаБългарскатаправославнацърква ще , , сеизлезе ако отдосиетатанаДСсеотбератипредложат заизбор неопетнените

- , илинай малкопозволилите си компромиси свяратаи съвестта си архиереии .свещенослужители

9 – Съдътипрокуратуратанямашедаса такаимпотентни вборбата с , престъпността ако за всяка възловадлъжност в техните структурине се отбираха

" ", !прависти самосдългогодишенстажв комунистическата система10 – , Реалнаборбасорганизиранатапрестъпностщеевъзможна самоако се знае

– , КОЙ КОЙ Е , , вднешнаБългария включителноивсъдебнатани система и какъв е кадровиятифинансов генезисна таканаречените " "!силови групировки

11 – ! , Некане си затварямеочите Койтоне търсиистината не самуприсърце !елементарната нравственост иобщественотодобро

12 – "Искайте "!ищеви седаде ( , . )ДуминаХристос от св Евангелие

" " Имолбата към цивилизована Европа " "!остана глас в пустиня

- Извадка от приветствието на д р Тошо Пейков , ,ръководител наБългарскатаделегация

къмучастниците в заседанието наБюротонаПарламентарната асамблеянаОССЕ

( ) , 5Организацията за сигурност и сътрудничество еЕвропа София 2004 .декември г

, ,Уважаеми господинПредседател скъпи колеги " !" –БългарияещастливадаВиприветства с Добредошли всвоята столица София ... ... Вкраянанашетопредседателствоискамдапоставя единисторически

, - ( ) .въпрос който с г н външнияминистър СоломонПасинеуспяхмедарешим : Затовамисещедаразчитамнавашата помощ Всеощесаживиполитическите

. , затворницина комунистическия режимвБългария Същите коитопишехаи промушваха сриск наживота си през високитедуварина комунистическите лагери

159

Page 160: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, ,и зандани обръщения петиции , послания декларациииписмадо -първатаинай голя –маправозащитнаорганизацияна стария континент

" " ( ). Съвещанието за сигурности сътрудничествовЕвропа СССЕ Нейната – наследница Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

( )ОССЕ , , . днесеправоприемникне самонаславата ноина задълженията , 30 1999 ., Самопредипет години на октомври г групаполитически затворници

. изпратиоткритообръщениедосвободните гражданина западния свят Щеси : позволядацитирам

" .Към вас се обръщат все още живите мъченици на комунистическия режим , " ", Ние затворниците от българския Гулаг бяхме главни съюзници на вашите

правител . ства във времената на Студената война Текстове на наши декларации срещу под ,... тисническия режим кънтяха от трибуните на правозащитни форуми в

, ... Белград Виена и Париж Гласовете ни се чуваха от радиостанциите на ... , Свободния свят Не съжаляваме че нашите страдания бяха използвани за

, "дипломатически натиск срещу диктаторите в Източния блок под мотото да ". ,защитим човешките права Но години след падането на Берлинската стена

...наиият живот и нашите права са отново застрашени

, , ,Обръщението еподписаноотИлияМинев ПетърГогов ГригорСимов , , , . АнгелГрънчаров ГеоргиКонстантинов СтефанВълков РуменПанков Защо ги

? , . – изброявам Защотоединпоедин те сиотиват от този свят МъченикътИлия 2000 . Минев се споминапрез януари година Предиднипочинаединотпоследните

" " – . кореспонденти наХелзинкскияфорум ХристоЦачевотТърновско Но . 1999 . , останалите са всеощеживииживеят забравениот новите герои От г насам за

, . пет години нещата за тези хорамалко са сепроменили Нашдълг еда преоткрием . иразкажемтяхнатаистория

, , Затова в качеството синаръководителнабългарскатаделегация аз се обръщамкъмвас с молба да издирите в архивите на ОССЕ ,обръщения

, , , петиции послания декларации и писма на български граждани изпратени от , , , затвора с вик за помощ към правозащитната ни организация ... с целда ги огласимпредбългарскатаиевропейскатаобщественост...

: éС уважение Тошо П йков

!Но отговор няма

, 2010 .:Добавка по темата за архива на ДС от г –Подтикнат от приятели , 2010 . журналисти г отновоподадох заявлениедоновата комисия заразкриване

. 12 ... 12архива наДС Ина априлмеизвикахадаси видядосието Но кактои преди , , , - години когатоОДСотказада покажедосиетоми отново най лицемерноинагло се

, , , ,подиграха смен катомипредоставихадапрегледам еднопоедно съдебнидела – 1970 – 1987 .! отпериода г

, , . Ето това замен ереалният резултат от двайсетте годинидемокрация

160

Page 161: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , Впрочеем разбрахпоне чедосиетоми , , ощесенамиравМВР което значи чеи ( сега съмобект нанаблюдениеиразработки изкарванена заплатииоправдаване

) “ ” . , , на служби от странана демократичното ниМВР Преди в угоданаСССР асега .наСАЩ

, “ ” – 19 ,Равносметката е че по времена комунизма съмбил разработван отДС години – 21 . аповременадемокрацията вече години , , “Азаотварянеархива наДС за колективните разработки за Независимото

”, , . : дружество еясно ченеможедаставаидума Ноимаидруг въпрос Защо ? –съдебнитеделаощесаподразпорежданена комисията заархивите наДС

, Споредмен задаможе комисиятадалъжеиманипулирарепресиранитеот , , “ ”. комунистическатаДС възрастни хора че ужимпоказва досиитата

, ,О майко моя родино мила , ?защо тъй жално тъй милно плачеш

... , , ,Ах зная зная ти плачеш майко затуй че ти си клета робиня , ,и твоят свещен глас майко , ... е глас без помощ глас във пустиня Христо Ботев

– ІV част –Комунизмът – дела и документи " " 1956Спомени на Христо Цачев от лагера Белене

- 59 .г , , .Впървиотряд наСтарозагорския затвор се сближихмесХристоЦачев от с

, . ДолнаЛипница Търновско Когато вечепишех спомените сии сеопитвахда , , , ( споменаспонеколкоизречения повече хора сеоказа че заЦачев аи заИлия

), , - ! , Минев не знаехосновнифакти макардабяхменай добриприятели Затова по

161

Page 162: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, моеискане приедноот посещениятами , принего самонеколко седмиципредида , 2004 ., , почине пролеттана г Цачевмипродиктува главнитефактиидати от

. биографията си , Презонезифаталнимесецинеможахданамеряилида купя касетофон зада

, , запишемвсичко коетоЦачевможешедаразкаже а тойпомнешемногодобре , . всичко ивсички макардабеше тежкоболен

, СледсмърттанаЦачев заеднос неговатаизключителнодобраи грижовна , , , съпруга Мария прегледахмеоставените отнего писменидокументи сред които , 1944 – 1959 ! намерих саморъчнонаписани спомени запериода година В тези , " ", ! спомени защастие влизаибеленският лагер , От спомените на Цачев тук

, , помествам само частта за трите години в лагера Белене 1934 . 9- , 1944 ., , Цачевероден г След ти г доначалотона петдесетте години като

, активист наЗемеделскиямладешкисъюз разпространяванаписанинаръка , , позиви и заедносдругиактивисти наБЗНСотоколията създават нелегална

, 1956земеделска съпротивителнаорганизация заради коетодвапътиеосъжданидо . 5 . , г прекарва годинив затвора През товавремемногократно жестокоебил

! пребиван

, " ":Следват споменитенаЦачев залагера Белене … 3 1956 ., , "На ноември г на трите врати на главния вход на Висшия

" , , : 1, 1.20 ., партиен дом в София залепих три еднакви плаката с размери на м със :следния текст

ДА СЕ ОСИГУРИ СПОКОЕН И СНОСЕН ЧОВЕШКИ ЖИВОТЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ !

ДА СЕ ДАДЕ ПЪЛНА И БЕЗУСЛОВНА АМНИСТИЯНА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ !

" "!Същия ден Унгария скъса с Варшавския договор , След като ме арестуваха и вкараха в сградата на партийния дом първо ми . направиха обиск Тогава почнаха да скачат с токовете на обувките си по

, , пръстите на краката ми да ме блъскат в гърдите а след това ме закараха в един . голям кабинет

, . Там бяха трите плаката и трима човека като единия беше генерал Човека , : ? със светлия костюм ме запита Какви са тия плакати и къде са другите хора

, . Отговорих му че исканята написани на плакатите са ясни , , В това време генерала каза че били хванали половината хора да съм

! : признаел за другата половина Обърнах се към него и му заявих Щом сте успели , ! да хванете половината помъчете се да хванете и другата половина

, - Човека със светлия костюм който явно беше най главният на следствието ( - , " ", ), по късно разбрах че бил зам министър на вътрешните работи по ДС пламна

; , : – " от злоба и ярост бавно тръгна към мен повтаряйки Да се опитаме да хванем ... ! !" и другата половина Да се опитаме да хванем и другата половина

– , , , . Помня само че два три пъти ме удари в слепоочието с юмрук Като се , , , свестих разбрах че един ми е надигнал главата като ме дърпаше за косата и

162

Page 163: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

държеше под устата и носа ми голяма , кърпа за да предпазва килима от , . кръвта която течеше

( :Цачев допълнително ми разказа и следната полукомична подробност" , , :Въведоха милиционера който охраняваше входа и го питат – ? :Ти защо не го арестува бе А милиционерът отговори – ... ?Ами вие не видяхте ли камионите с войници и картечници !”

, Явно милиционерът е помислил че се извършва преврат и не е посмял !)да реагира

След това ми поставиха белезници и с джип ме откараха в следствения , . отдел на ДС който се намираше в софийския затвор Там ме вкараха в една , 20-30 . килия през която минаваха см дебели тръби от парното и беше много

. – , горещо Имах чувството че изгарям и дробовете ми се пръскат от горещината и ! липсата на въздух

, Там ме държаха десетина дни през което време многократно съм изпадал . !в безсъзнание от голямата горещина и задухата Следователите ми бяха идиоти

, , , -Сменяха ги няколко пъти като единия от тях не разбрах как се казва беше по човечен и пред мен дори изказваше възмущение от властта за трудния живот в

, . . , България и т н Незнам дали така мислеше или това казваше с някаква цел пред . мен

, , По едно време около два месеца след арестуването ми следователя ме , ( . извика в кабинета си и ми даде очилата които Георги Кумбалиев зам министър

) , , , по ДС ми счупи при боя в партийния дом и ми каза че щели да ме освободят и , .много да съм внимавал къде какво говоря

, , И действително привечер ме освободиха като ме накараха да се подпиша , . че съм си получил всичките вещи и в колко часа ме освобождават от ареста Аз

, , !смятах че с това правеха някакви трикове с цел да ме проследят или нещо друго .И така излезе

" ", , Заминах за Баташкия водносилов път където работех за да си взема , . багажа а след това мислех да си отида на село Но пак ме арестуваха и ме

. , 10-15 , откараха отново в София От етапния арест заедно с други човека ни , , ,откараха в Белене като от софийското етапно само мен и Александър Пършев

, , , от София ни вързаха един за друг с белезници и така ги стегнаха че до Белене , . ръцете и на двама ни се подуха и силно ни боляха

12 . , Прекараха ни през един понтонен мост и около км вървяхме пеш до . , 80-100 . втори обект Лагера беше ограден с бодлива тел като на всеки м имаше , . вишки кучета и силно въоръжена охрана Дадоха ни стари окъсани войнишки . дрехи и по две изтъркани одеала Бараките бяха плетени от пръти и измазани с

, , , кал а покрива със стари турски керемиди като на много места бе продънен и . , сутрин върху нас имаше сняг Наровете бяха на два етажа също плетени и

. покрити с папур , , Особено лете неможеше да се спи от дървеници и комари които ни

. , смучеха кръвта Храната беше помия колкото да се каже че ни дават някякво . 500 , 400. ядене Хляба уж грама но нямаше и

, , От начало близо година ни лишаваха от всякаква кореспонденция колети . . , 4 . 4 . , и т н После разрешиха да получим от близките по кг храна и кг плодове на

, , – 8 . . три месеца и доколкото си спомням по лв на месец и по едно писмо , , Нас политическите лагеристи ни държаха отделно преградени с бодлива

. . " ". , - тел от т н хулугани Между тия хулигани по голямата част също бяха , , политически но понеже преди това не са лежали по затворите и лагерите с

163

Page 164: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, –политически обвинения като нас , затова ги отделяха за да не се дава , ! , вид че има много политически лагеристи А те с нищо не можеха да докажат че

, . . , !не са хулигани криминални и т н В България няма законност човечност и морал ! Това е то комунизмът

400 – 500 , , – На около метра от нашия лагер беше лагера на жените също , , , като нашия ограден с бодлива тел вишки кучета и добре въоръжени

. , 600 , милиционери Доколкото можехме да разберем там имаше около жени чийто , ! – , , режим и живот също беше трагедия Откъснати от живота побоища смърт и

. . т н " "Празнуване на нова година

170 . ,В помещението бяхме около човека Имаше една иззидана печка , , отгоре с дебела ламарина но тя нищо неможеше да затопли понеже на много

, .места покрива беше пропаднал небето се виждаше и върху нас навяваше сняг . Но върху печката поне можехме да си затоплим вода в кутии от халва

, , Понеже беше голям глад когато копаехме пръст за дигите събрахме разни , , .грутки като малки картофчета и по този начин можахме да съберем няколко кг , - (?), Доктор Сиво Чапаров от Стара загора и д р Свинарски които гледаха

, , .добитъка можаха да ни донесат за нова година и малко царевични зърна , Сварихме ги и по този начин посрещахме нова година като за всеки раздадохме

1 . по две три супени лъжици грутки и по лъжица царевични зърна . , ,В помещението не бяха случайни хора Имаше свещеници министри

, , , , . -депутати офицери генерали лекари адвокати и др Аз бях един от най младите , - " ". лагеристи и като такъв най вече аз варех продуктите След като раздадохме

, 11-12 ., , поравно на всеки към ч от големите мъки към семейства и близки и от , – , неизвестността на съдбата ни без никой да е организирал всички почнаха да

, .пеят разни църковни и новогодишни песни които продължиха почти цяла нощ , Това вбеси надзирателите и администрацията и на следващия ден някой ни е

( , ). наклеветил Разбрахме че един от тях е Милко Домозетов Нас ни извикаха и ни , , , съблекоха голи по долни гащета и ризи с къс ръкав и ни вкараха през зимата в

, , . карцера покрит с турски керемиди през които снежинките прелитаха Бяхме : – , , . , наказани аз Страти Димитров от с Ново Паничерево бургаско Стойко

, . , . – . Коричев от Ст Загора и Иван Титев от с Галата варненско И четиримата . , бяхме по убеждение земеделци Обвиниха ни че уж ние сме били организатори

" " , . на това тържествено посрещане на нова година което не беше верно В , , , , 28 , карцера голи гладни върху цимента наказани за денонощия действително

. , щяхме да умрем и четиримата Но по неизвестна божествена сила или по , , , , случайност не зная но явно Бог ни помогна та на следващия ден един от

, главните надзиратели ни отключи за да ни изкара за клозета и като ни видя голи , . в заимния студ и снежната виелица разбра че така скоро ще загинем И като се

, , . , прибрахме в карцера почна да ни пита кой от къде е Последен аз му казах че . съм от Долна Липница Оказа се че същият води жена от моето село и шуреят му

– . беше навремето наш човек земеделец Този надзирател е бил някакъв шеф в , , Ловеч по търговията но нещо се провинил по партийна линия и за наказание го

, " ". докарали надзирател в лагера с цел да се осъзнае и поправи Така той ни , . съжали и ни каза че в съседния карцер било пълно с папурени рогозки Каза ни

, да вземем една рогозка и да я постелем на цимента за да може върху нея да , , лягаме но ни предупреди че ако случайно дойде някой от началниците и види

, , , рогозката то ние да не го издадем че ни е разрешил да я вземем защото и него

164

Page 165: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

- . тогава го чакало най лошото Аз , обешах да кажа че аз съм взел . рогозката без надзирателя да види

, , Този надзирател казваше се Фильо обеша да поиска от неговите колеги да , 28- , , им вземе дежурствата докато изкараме те дни карцер като се престори че уж

, . , след това имал важна работа и те пък тогава да го заместват Каза ни още че , , докато е той дежурен ще гледа да ни донася мако повече храна от кухнята под

. , , различни предлози И така при условията при коити бяхме поставени това ни ! ,спаси от гладна смърт и от замръзване Благодарение на този надзирател , ! Фильо от Ловеч ние останахме живи и сега мога да опиша този случай

, , Не се мина много време след това наказание и мен пак ме вкараха в , , , карцера без да ми казват за какво а то било понеже съм получил обвинителен

. , акт за поставените плакати на партийния дом Вкарали са ме в карцера за да ; немога да се обадя на някой адвока и на моите близки да направя възражение и

. . , , – т н Чак в деня когато щяха да ме конвоират за делото в София в карцера , , дойде надзирател да ме кара да се подпиша на призовката че съм получил

, , обвинителния акт в деня когато ме карцираха а не в момента когато ми се ! . , , ,връчва Отказах да подпиша Началника на ДС Борис Митев който бе причина

, : – " ! много хора да загинат в Белене каза на надзирателя Остави го Като не иска , ! да подпише ние ще пишем че сме му я предали и той е отказал да я подпише Но

, щом се върне от делото една нощ ще го изкараме и ще го залепим на оградната !" , , .мрежа Което ще рече все едно при опит за бегство са ме убили

, . , Въпреки заплахите аз не подписах Изкараха ме от карцера накараха ме , , да се омия и обръсна и веднага ме конвоираха до София за делото което щеше . да се гледа на следващия ден в съдебната палата

, ,Когато ме вкараха на съдебното заседание влязоха доста млади хора – . , които били студенти слушатели Щом застанах пред съда съдийкта започна да

. , ми чете обвинението Аз я прекъснах и исках да се отложи делото за да мога да ; ; ; си подготвя защитата да направя възражение да пиша някои свидетели да си

, . . взема адвокат който да се запознае с делото и т н Прокурора не ми уважи , . , исканята което стана причина да влезем в пререканя с него Аз го обвиних че

, – като блюстител на закона че не си изпълнява както трябва служебните ; ; задължения че елементарните ми законни права не се спазват че всичко това

! което правят е незаконосъобразно и затова протестирах Накрая стигнахме до , споразумение преди да си дам съгласието че ще отговарям на въпросите на

, , съдията и на прокурора то аз да задам на прокурора няколко въпроса и той да ми ! отговори на тях

, – : , И така първо го запитах Признава ли фашизма за една от опасните ? , , , диктатури на света Той каза че е така и че те комунистите са били в авангарда

. , , ,на борбата против фашизма А аз му казах че антифашисти са Де Гол Аденауер , . ., , Айзенхауер Чърчил и т н и че когато фашизма е опоустошавал Европа то

, , Москва и комунистите вместо да се вдигнат на борба против фашизма имаха с тях пакт за приятелство и взаимопомощ и не си мръднаха пръста в защита на тия

! народи Прокурора започна да беснее и започна да ме пита какви са другите ми , : – " , '? въпроси а те бяха През времето на фашизма имало ли е правосъдие Той , , ! :отговори че фашизъм и правосъдие са две несъвместимости А аз му казах

, , ! Диктатурата ви и правосъдие са две несъвместимости : 1933 . , Запитах го още През г във фашистка Германия имало ли е

? , , правосъдие или не Той ми заяви че с отговора на втория ми въпрос смята че ми , , , е отговорил и на този третя и ме попита със стиснати зъби имам ли други

165

Page 166: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

! , , въпроси Казах му че имам но първо искам да се изкажа във връзка с . отговорите му и действителността

: – , , Казах му Вие казвате че фашизъм и правосъдие са две , 1933 . , несъвместимости и че през г във фашистка Германия не е имало

. 33. . , . , , правосъдие През г фашистите в Германия съдеха Г Димитров Попов Талев ., , – и др в обвинение че са извършили голямо престъпление запалването на

. , Райхстага И въпреки всичко на подсъдимите им е дадена възможност да имат , ; . . адвокати и то от чужбина на делото да присъстват техните близки и т н А сега

, , 30 - , – вие комунистите когато мен ме съдите години по късно когато човешката , - ; култура и правото трябваше да са на по голяма висота когато само преди една

" " , година имахте Априлски пленум и отчетохте за грешки маса престъпления дето , , . , – са извършвани като невинно са вкарвани хора по затворите лагерите и т н ето ! , че сега не се спазват елементарните ми права Нито адвокат нито подготвена

, , , , защита нито свидетели нито близки да видят и разберат как беззаконно ме ! съдят за нищо , Не че съм палил или събарял сгради а само защото съм , " искал да се създадат условия за целия български народ да живее

"! – спокоен и сносен човешки живот , Това какво престъпление е и по какъв ? – ! безправен начин ме съдите Ето какво е вашето правосъдие

. , Прокурора взе да ме прекъсва Нямало да ми позволи подсъдимата , . . скамейка да съм я правел на трибуна за вражеска пропаганда и т н

, ú 1949 . ,Но случило се е така че съдийката която ме съд през г в Павликени , – , – ! като малолетен заради позивите сега същата пак ме съдеше в София Аз не

, . я познах но самата тя ми припомни И когато влизах в пререкания и спорове с , , , прокурора понеже виждаше че съм прав тя каза че ще впише в протокола че не

, са ми били спазени законните права и ако не съм доволен от присъдата можел . съм да я обжалвам

ú , От държанието и от погледа разбрах че иска да ми даде минимална , . , присъда и аз се съгласих да се гледа делото И действително тя ме осъди на

, . една година затвор като ми призна предварителния арест Фактически аз я бях , – излежал и следваше да ме освободят от Белене но при комунузма няма право и

! 1 , 3 ,законност Въпреки че ме осъдиха на година години ме държаха в Белене 4 1959 . ! чак докато на септември г лагера бе закрит

. След делото ме върнаха в лагера Белене Не се мина много и началника – , на ДС Борис Мутов ме вижда че си пера дрехите на мястото където беше

, – , : – , определено за пране до клозетите и ме запита Цачев защо тук си переш ? , . – " дрехите Отговорих му че нали тук е определеното място за пране Така ли се ?" , отговаря И нареди на надзирателя Минко Цоков да ме вкара в карцера и да ми .съблече дрехите

, , Наказанието ми беше за нищо защото той е намислил да ме накаже и , , ! каквото и да бях му отговорил или ако бях мълчал пак щеше да го стори Това

! беше само повод , , . В карцера надзирателя Минко Цоков ме накара да се събличам Аз

! " . " , –отказах Борис Мутов беше вън до карцера и извика зам четния Жабаров – , . криминален лагерист касоразбивач а в лагера беше бияч Като дойде

, . Жабаров ме ритна в стомаха Аз от болка се свих и през това време те са , – скачали върху мен защото бая време целия ден и през нощта съм бил в

! безсъзнание

166

Page 167: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Сутринта съм се свестил и като , ме изкараха за клозета лагеристите , ( – )видели че целия и дрехите ми то какви дрехи къси гащи и риза с къси ръкави

, . ! са кървави и обадили на нашите полит лагеристи , Така се е случило че на следващия ден е идвал някякъв инспектор от

. " " . София и е привиквал някои полит лагеристи за разговор или за разпит Викали - , , –са и бившия министър председател Коста Муравиев и на вътрешните работи

. Христо Стоянов Двамата са протестирали от несправедливото ми карциране и ,– . . от жестокостта на началника на ДС Б Митов Този инспектор дойде в карцера с

. , .полковник Куманов Като ме вижда целия кървав ме попита за какво съм наказан , , Обясних му за случая така както си беше и му казах че това е нещо обикновено и

. , , е редовна практика на Бор Митов и че той винаги може да намери повод когато ! реши да вземе здравето и живота на някого

( ) . Този инспектор не го знам как се казваше постъпи човешки Накара ме да , , - , напиша обяснение кое как е било за да ме накаже н ка на ДС Митов и ме

.освободиха от карцера , , – Като излязох от карцера бай Коста Муравиев и Христо Стоянов бившите

. , министри от кабинета на Ал Стамболийски ми казаха как са се застъпвали за , , ,мен пред този инспектор и как са изказали своите възмущения и протести

, !против своеволията на някои от началниците по отношение на нас лагеристите !Наказателната бригада

, " "! След това в лагера направиха наказателна бригада В нея 15-20 , 10-12. първоначално бяхме човека а впоследствие останахме Това бяха

, , , , Коста Муравиев Христо Стоянов Крум Неврокопски Сашо Пършев Манол , , . Журналов от Пловдив аз и още няколко души Отделиха ни в наказателната

, , бригада не че имаме някакви нарушения на правилника на лагера а за да , . , :плашат с нас останалите лагеристи Например докато в лагера нормата беше

, 100 -200 . – 5 да се изкопае и иснесе с тарги на дигата на разстояние м кубика , , – , – 10 ! пръст на човек то в наказателната нормата бе кубика

, , – Понеже не ни даваха колички а с тарги носехме пръстта трябваше да се , , – 20групираме по двама и така двамата трябваше да изкопаем и пренесем

! кубика , , . –Естествено това беше нещо невъзможно но с това плашеха другите

. ,Това е болшевишка тактика на управление За да се подчиняват и изпълняват ! , хората трябваше да има от какво да се страхуват За цивилизацията заплаха

, , , – бяха лагерите затворите и убийствата а за лагеристите наказателните , , . . бригади карцерите убийствата и т н Понеже неможехме да изпълняваме , . нормата то винаги имаше поводи да ни наказват Най напред ни наказваха с

, намаление грамажа на хляба а след това почнаха да ни карат и през нощта да : – ; работим пълнене на понтоните с вода помпане от двете ръчни помпи на ръка и

, – 100 . прекарване с колички и бурета в тях по литра вода Ако не бягахме с , , , количките криминални биячи ни биеха със сопи а когато бягахме водата от

, , ! буретата се плискаше и пак ни биеха защото сме разливали водата И в двата , . случая боят ни беше сигурен

, , ! Така цели два месеца денонощно ни караха да работим Денем не ни , , ! биеха а вечер това бе нещо обикновено Аз съм издържал две денонощия и

. , след това съм припаднал за неколко часа Като дойдох в съзнание трябваше пак ! да се хващам да работя

167

Page 168: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

Два месеца не знаехме какво е ! лягане и спане Припадането на , . , , , лагеристи беше редовно Имаше надзиратели които като припаднем идваха и

. - , ни ритаха по главите Но имаше и някои по човечни които не ни закачаха и ни , оставяха докато дойдем в съзнание и по този начин малко ни се възвръщаха

. силите , . За бой и наказания винаги имаха повод Ние едвам се движехме от

. , ! изтощение Всичко ни тежеше даже шапките Денем не ни даваха да сядаме да . , 50-60 , ,починем Разрешаваха само на обед за минути да седим докато се храним

, , ! , и то не на сянка а на слънце Така през време на един обяд бай Христо , . , Стоянов припадна Аз тръгнах да му дам малко вода и да го полея по главата а

- , – ( ), мръсника убиец надзирателя Върбан Мечо вдигнал автомата и се прицелил . , . , , –в мен В това време Стоян Колев лагерист от с Полска Могила Старозагорско

: – " , !" 2-3 !извика Христо залягай Веднага залегнах на метра от бай Христо , , Върбан ме изпсува прибра автомата извади пистолета си и дойде с насочен

. , , пистолет към мен Постоя така малко и ми каза че сега ми се разминава но ако , !продължавам така ще ме разстрелят

, , - . .След някой ден докато се хранехме минава край нас н ка Ив Горанов , - , Храната която ни даваха в канчетата освен рядка вода помия беше пълна и с

. , , , малки червейчета Това особено лятно време беше нещо обикновено защото . .за готвене докарваха понякога и дреболии от птицекланницата в гр Левски

, , Вътрешности глави и крака от пилета и тази карантия я държеха на открито във . варели Варелите стоеха на слънцето открити и не ни разрешаваха да ги покрием

, . -с нещо затова веднага ги нападаха зелени мухи Първия и втория ден беше по, , .добре но третия и четвъртия ден варелите се пълнеха с малки бели червейчета

, : – , Когато Горанов минаваше край нас му казах Гражданино началник не ! вярвам това да е било в Диарбекир Невярвам и в германските концлагери да са

! , ! ги хранели с червеи И му посочих канчето си колко червейчета има Той се , , : – " , ! позасмя а при него усмивката беше рядкост и каза Цачев карайте То всичко

!" – -е минало през огън И замина към женския лагер да се развлича с някоя по , ! красива нещастница което бе редовната им практика

: – " , А бай Коста Муравиев ми каза Как посмя да му кажеш това особено !" дето го сравни с Диарбекир и германските лагери на Хитлер Чудеше се и как

, Горанов не почна да ме рита и да скача върху мен а се засмя и тръгна към ! женския лагер

, , Бай Христо предположи че не е искал да си разваля настроението преди " ". , 3-4 , обедната среща с мадамите И действително не се минаха часа и кофтито

( , ) затворник помощник на надзирателите ме повика за някаква справка в , , . . канцеларията и ме поведе към щабното ръководство т е канцеларията на

, . Горанов който беше отворил вратата и ме чакаше в коридора Още от коридора , , .започна да ме блъска в гърдите да ме рита в слабините и да удря където свари

. – " – Най вулгарно ме псуваше и се заканваше да ме убие Вие сте гадове врагове ! ! , на народа И червеите за вас са много Вие сте докарани тук да ви

, !" , , унищожаваме а не да ви угояваме Псуваше удряше и риташе но неможа да ( ) ( ) ме повали Цачев беше едър и як и видя наблизо една дъска събувалка за

. . ботуши С нея почна да ме удря по главата Улучи ме в слепоочието и така успя . ! да ме повали Започна да скача върху мен и съм загубил съзнание

! – ! Горанов беше истински сатана Жесток садист убиец Беше решил да ни ! ликвидира всичките от наказателната бригада Един от верните му кофтита беше

, казал на Коста Муравиев че случайно дочул как Горанов предлага на някой си

168

Page 169: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

– , ,инспектор генерал да почне да убива 10-15 , на нощ по човека а инспекторът , , , му казал че ако пита него и всичките да ни избие за една нощ не му мигало

, , окото но лично той не може да му разреши понеже това било правителствен ! въпрос

!Чудното ни спасение от избиване - , , !Ние чувствахме че ни чака най лошото но кога и как ще стане не знаехме

, , Казаното от Горанов пред генерала още повече затвърди нашите съмнения и , , ! бяхме уверени че ние от наказателната бригада ще бъдем първите жертви И

, , , действително както Горанов е планувал щеше и да го извърши но благодарение , !на Божята закрила останахме живи

, За да осъществят пъклените си планове почнаха да ни изкарвт нощем да 400 . 25 1958 ., работим на метра навън от лагера На август г цялата наказателна ( 10-12 ) .бригада тогава бяхме около човека ни изкараха в изкопите извън лагера

, 150 – 160 . , Направили ни големи тарги побиращи кг пръст и ни караха да ги . изнасяме на дигата

– , , . Горанов и милиционера убиец Върбан седнали на една маса Над тях от . . , , ,дървото увиснали ел крушки Те пият а двама цигани единия с хармоника

, ! , –другия с тарамбука им правят увеселение След като изпиеха по някоя чаша , , , ставаха и със здрави сопи започваха да ни бият където сварят и това продължи

!цяла нощ Сутринта ни накараха да се измием от кръвта и ни вкараха в лагера да

, . , , закусим чай от треви от острова Без да е подсладен или някой път съвсем , , , , 40-50 .малко сладък с малко мармалад и седмично един или два пъти по гр

. , 10 -12 , , сирене През деня работим на обекта по часа без да сядаме освен на обед 26, 27 , 58- . , 12 . Вечерта на срещу август ма г Горанов запланувал в ч през

, , нощта да ни избие всичките от наказателната бригада и с цел да камуфлира , , 12 . причините за убийството ни решават умишлено да прекъснат тока към ч през

. , , нощта Тогава да ни разстрелят и да кажат че когато тока е угаснал ние уж сме , ! , нападнали охраната и затова те в самоотбрана са ни разстреляли Вечерта с

, 11 , цел малко хора да знаят истината за охрана на лагеристи оставиха само , , - , - – ,трима надзиратели и то най верните им хора най големите зверове убийци

! , които с убийства са доказали верността си Искали са после да кажат че ние сме използвали намаления състав на охраната и изненадващо сме ги нападнали в

! тъмнината , – 15 - 20Както го е бил запланувал Горанов от ликвидирането са ни деляли минути. - , ! Чак по късно разбрахме как сме били спасени , Началникът на охраната който е бил и партиен секретар на

, , администрацията е разбрал че след като ни убият ще се вдигне шум извън , , , пределите на България понеже измежду убитите освен нас които нямаме

, , - .политическа известност има и хора като бившия министър председател К . , –Муравиев и министъра на вътрешните работи от кабинета на Ал Стамболийски

, . Христо Стоянов и че заради тях ще се дигнат големи протести И понеже той ( ) , , началника на охраната знае много добре каква е тактиката на комунистите че

, , те вършат престъпления и после вината хвърлят на един или група хора че уж те , ! , са виновни а не партията им И като така цялата вина ще падне върху партийния

, ! секретар и началника на охраната които постове той заемаше

169

Page 170: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, ,И за да има в такъв случай , , 5 .,някакво оправдание привечер към ч , 12 . 11 той се обажда до ЦК на БКП че тази нощ в ч ще бъдат убити човека от

, , . !политическите лагеристи сред които Муравиев и Хр Стоянов , - Този началник на охраната и партиен секретар ни най малко не се бе

, , ,загрижил за нашето спасение защото дотогава неговите подчинени са убивали - , ,под най различни предлози много и много политически затворници и лагеристи

, , ,но той се обадил за в случай че от ЦК на БКП решат да припишат това убийство , , не на партията и държавата а на отделна отговорна личноет какъвто е именно

! , той Но явно Природната сила го е накарала така да постъпи и ние да бъдем !спасени

, , 400 . След вечеря пак ни изкараха да копаем пръст в траповете на м извън , . ,лагера там където първата вечер Горанов и Върбан ни биха жестоко Тази вечер

26, 27 , 58 ., на срещу август г когато ни конвоираха към траповете и минавахме край , , , , : –стола на МВР Горанов пиян след като ни напсува каза на охраната

" ! ú !" Оставете ги тия гадове да подишат още малко въздух Ако скат да копаят , – . Тая вечер охраната ни действително бяха малко трима души Като ни

, , , закараха в траповете ни оставиха да копаем без да ни викат а между нас беше , ! -едно мълчание понеже всички чувствахме какво ни чака Явно щеше да е по , , ! лошо от онази нощ когато цяла нощ ни биха Върбан и Горанов

12 . 20 ., , Към ч без мин във въздуха се видяха светлини на фарове които , , , : идваха към втори обект към нас и бай Христо Стоянов ми каза тихо

– " , , , !" Адашче тази нощ с тези камиони ще ни изкарат труповете от тука : А Сашо Пършев му каза – " , ". Това не са камиони а леки коли – " , ?" .По какво разбираш че не са камиони Го запита Бай Христо – " , - , Бързото клатене на лъчите на фаровете нагоре надолу показва че са

!" леки коли , И докато изясняваха дали не са камиони едната кола вече зави край

, . женския лагер и докато дойде до нас и другата се появи От първата кола , , , ,слязоха инспекторите от МВР Ковачев и Бакърджиев а от другата други двама

. - ! непознати за нас По после разбрахме че са от ЦК на БКП От охраната дадоха , , , , сигнал с пищялка и от стола на МВР изскочиха Горанов пиян по потник и

– , . .! другите негови апаши убийци като Мечо и т н : Ковачев го запита – " , ?" Какви са тия хора посред нощ тук в траповете А Горанов отговори – , ! Това са гадове които не трябва да живеят , ! ,После те нещо му казаха тихо но Горанов пак им повтори същото А те

, , като видяха че е пиян спряха да говорят с него дойдоха при нас и запитаха , , ! Муравиев какво правим в тия трапове но Муравиев не му отговори И те пак го

:попитаха – " ? ?" :Защо не отговаряш Не чу ли Тогава Муравиев каза – ? Не знаете ли защо са ни изкарали през нощта в тия трапове – , , ! Горанов каза че не сте си изпълнявали нормата затова – 10 200 , Че кой може да изкопае кубика и да ги пренесе на метра на

? дигата , След разговора им с Муравиев наредиха да ни приберат в лагера и

, , , започнаха един по един да ни привикват и да ни разпитват кой за какво е бил , . .! . бит от Горанов и т н След това ни разрешиха да се приберем в помещенията

170

Page 171: Sreshtu Techenieto -Grigor Simov

, , Така след два месеца за първи път легнахме на наровете! , , ! Два месеца припадане бой ритници и денонощен непосилен труд Неописуеми

! , - ! мъки и страдания Всичко това беше по лошо от ад - , 1 , , Както по горе писах бяха ме осъдили на година а прекрах в Белене три

, , 4 , - 1959 .,години и една година след този случай на септември следващата г , !... заедно със всички други ме освободиха от Белене Това е

!краят на спомените на Цачев , , Засъжаление порадитешкитеболестиибеднотията Цачевне успяданапише

! , повечеиспоменитемусвършват тук Ноборбите истраданиятаму несвършват с . , Белене Следбеленскиялагер тойепреживялощемного годинипо

, – 17. комунистическите затвори задастанат общо , ВнаказателнатабригадавБелене Цачевебилблизък сКрумНеврокопскии

, . , -СашоПършевотСофия понежесабилинаедна възраст Пършев по късно , ( ) , !?емигрирал вСАЩ където подумитенаЦачев ебил убит от гърци агентинаДС

, 1960 .НеколкомесецаследосвобождаванетомуотБелене вначалотона г ; ЦачевизпращаизложениедоГенералния секретарнаООН допрезидентанаСАЩ

, идоТодорЖивков в коетоописва при какви условия седържат затворниците и , ! лагеристите вБългария и запостоянните политически убийства Изложението

! пускаи в пощенската кутиянаамериканското посолство вСофия 3 . 6 . , Затоваизложениееосъденна г и м ипрекарвавСтарозагорския затвор до 64 . , , ,г От този затвор специалноспомена българския турчин МехмедФаудЮмеров

, , ! катодобър честениначетенчовек бившпредставител