stargate -sg1

Download Stargate -sg1

Post on 01-Jan-2016

78 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

P3x-797 P3x-562 P3x-118 P2x-555 P9c-372 P3x-729 P3x-116. Stargate -sg1. Rasy: Asgardi Antici Goaldi Tokrové Toláni Noxové Unasové Oráji. Asgardi. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Snmek 1

Stargate-sg1

P3x-797P3x-562P3x-118P2x-555P9c-372P3x-729P3x-116

Rasy:AsgardiAnticiGoaldiTokrovTolniNoxovUnasovOrji

AsgardiRasa kter m svj pvod v galaxii Ida. Asgardi jsou sice technologicky velice vysplou rasou, nicmn vzhledem k jejich zpsobu rozmnoovn vymraj. K tomuto faktu pispvaj tak jejich vlky s Repliktory v jejich domovsk galaxii. Asgardi asto navtvovali nai Galaxii a studovali n druh, pronikli do nboenstv mnoha nrod a v mytologich starovkch nrod vystupuj jako dob bohov. Pot, co O'neill dky vdomostem z archivu Antik kontaktoval Asgardy, uzavela tato rasa spojenectv s Tauri. Asgardi byli tak jednou ze ty ras tvocch starodvnou Alianci, a jsou jedinou rasou tto aliance, o kter meme prokazateln tvrdit, e stle jet existuje.

ASGARDSK TRANSPORTN ZAZENToto zazen je Asgardy hojn vyuvno pro jakkoliv pemisovn na krtk vzdlenosti. Jeho vhodou je nepoteba jakkoliv platformy jako je tomu teba u kruh nebo aschenskch transportr. Poadovan objekt lze penst doslova odkudkoliv kamkoliv.Maximln rdius tohoto zazen nen znm, nicmn vzhledem k tomu e jej asgardi pouvaj i pi penosech po povrchu svch planet, pedpokld se jeho hodnota okolo 90 000 kilometr.

ZAZEN PRO KOMUNIKACI NA KRTKOU VZDLENOSTToto mal zazen je pouvno Argardy pro audio komunikaci na krtk vzdlenosti (v jejich mtku se krtkmi vzdlenostmi rozum maximln oblast jedn slunen soustavy). Kvli znan technick vysplosti tohoto zazen nen mon zjistit pesn principy na kterch funguje, nicmn zd se e pro komunikaci pouv toto zazen modulovan subprostorov energetick vboje. To umouje komunikaci s nulovou asovou prodlevou. Mimo to doke tento druh penosu informac znemonit jakkoliv druh odposlechu.

AnticiAntikov jsou velmi vyspl star rasa, kter patila k Alianci ty ras spolen s Noxy, Asgardy a Furlingvy a prv oni postavili s Hvzdnch bran, (po jejich Asterportas). Antick historie je doposud zastena mnoha tajemstvmi, je vak znmo, e pochzej z rasy zvan Alteran, kter se dky neshodm rozdlila na dv rasy- Antiky a Ori. Zatmco Ori dvali pehnan vznam na nboenstv, Antiky nenapadlo nic jinho, ne se zamit na techniku a uprchli s " ltajcm mstem" (znmm jako Atlantis), nap vesmrem a do galaxie Mln Drha.

Zde pomoc sv vyspl techniky zaloili ivot v galaxii. ili v mru a v pohod, dokud nepiel do galaxie neznm vir (znm jako vir Pevor), kter na n seslali rovn vyspl Ori. I pes sv litelsk schopnosti byli Antikov nuceni opustit tuto st galaxie.A tak se dostali a do Pegasovi galaxie, kde se usadili a zaloili zde ivot stejn jako v Mln drze. Avak, i tady jim poklidn ivot nebyl umonn . Oslaben, unaven bojem Antikov opustili i tuto galaxii, Atlantis (posledn Antick bata, ltajc msto) potopili do moe, aby se ho neptel nezmocnili a vrtili se zpt na Zem. A v Mln drze nakonec poklidn ukonili sv ivoty. Puddle JumperPuddle Jumper je nejmenm typem lodi, jak Antikov stavli. M vlcovit tvar a prmr necel ti metry - to j umouje projt i hvzdnou brnou. Lo je pohnna prem podsvtelnch motor, kter j dovoluj doshnout maximln rychlosti 270 000 kms-1. Kvli sv velikosti vak neobsahuje dn druh hyperpohonu. Motory se skrvaj v postrannch panelech, kter se v ppad poteby vysunou z boku lodi.Zbraov systmy lodi tvo trubci - kad lo jich nese nejmn est.Dle jako zbra obsahujou vechny Puddle Jupery Antickou stelu,s kterou v Antarktid zniili SG1 Anubisovu Mateskou lo . Zbraov systmy lodi jsou ukryty na stejnm mst jako motory.Lo nem dn druh energetickho ttu. Je vak vybavena sofistikovanm maskovacm zazenm, co ji in naprosto nedetekovatelnou. Krom toho je jej pl z materilu, kter doke velice inn absorbovat energii. Dky tomu je lo imunn proti zsahm men intenzity.Lo lze ovldat dvma zpsoby. Jednou monost je run zen pomoc ovldacho panelu lodi. Druh monost je, jak u to u vtiny antickch zazen bv, ovldat lo pouze mylenkami.Do tto lod byl pidn tak stroj asu.Kterm se SG1 vrtila v ase o 5000let pro ZPM

KRUHYTransportn kruhy funguj na podobnm principu jako hvzdn brna, jsou vak ureny pro pepravu na mnohem men vzdlenosti (dov stovky tisc kilometr).Po kativaci kruh dojde, stejn jako v systmu brny, k dematerializaci objektu. Hmota vak nen penena erv drou, ale unena rychlost svtla proudem aktivovan hmoty sledujcm vodc paprsek (neboli tou svtc tekou co vdycky jede po tom blm sloupu :-). Z toho vyplv e tato technologie neme bt pouita pro dlkovou komunikaci, jak je to mon u brny.Dalm rozdlem oproti systmu brny je monost zachycen hmoty jimi kruhy. Pokud jsou pi penosu umstny do cesty vodcmu paprsku jin kruhy, penen objekt se rematerializuje v nejblich kruzch, kter mu stoj v cest.Dky pomrn malm energetickm nrokm a snadn pizpsobitelnosti tto technologie jsou kruhy pouvny hlavn v lodch (vetn taurijskho Promthea).

HVZDN BRNAHvzdn brna je kruh o prmru necelch 6ti metr. Je vyrobena z prvku zvanho naquadah, dky emu je schopna absorbovat obrovsk mnostv energie.Brna je tvoena dvma kruhy. Vnj kruh je statick a je na nm 9 zmk. Na kadm zmku je umstn krystal, jeho svcen indikuje oteven zmku. Vnitn kruh je pohybliv a obsahuje 39 symbol.Pro cestovn uvnit na galaxie se pouv pouze sedmimstnch adres. Jedin znm osmimstn adresa oteve spojen mezi na galaxi a galaxi Asgard, devtimstn adresa zatm nen znma.Po zadn adresy na brn se oteve erv dra, umoujc penos hmoty a energie v nulovm asovm intervalu na neomezen vzdlenosti. Po navzn spojen s jinou brnou se ped horizontem udlosti erv dry vytvo energetick pole. U brny na kter je zadvna adresa slou toto pole k dekonstrukci hmoty, u volan brny slou k rekonstrukci hmoty a zabrauje proniknut jin hmoty do erv dry. Dky tomu lze erv drou cestovat pouze jednm smrem. Tato vlastnost se vak nevztahuje na elektromagnetick vlny, proto je mon skrz erv dru komunikovat pomoc vyslaek nebo dlkov ovldat przkumn sondy a letouny.Energii pro vytvoen erv dry dodv brn DHD, pokud nen toto zazen dostupn nebo je vybit, lze energii dodat z jinho zdroje a adresu zadat run pmo na brn.erv dru lze udret otevenu maximln po dobu 38 minut. Pot se erv dra stv nestabiln a bezpenostn mechanismy brny ji automaticky uzavou. Toto opaten lze vak obejt (vyuv toto nap. antick zazen pro nien hvzdnch bran).Nejdve se pedpokldalo, e kad symbol na brn je pouze znzornnm jednoho souhvzd v na galaxii. Pot, co si Jack nechal v dlu 7x21 - The Lost City part 1 nahrt do hlavy vdomosti Antik, pilo se na to, e kad symbol na brn m i znlou podobu. Z toho Daniel odvodil, e Antick nzvy nkterch planet zrove reprezentuj jejich adresu.

Z.P.M. (ZERO POINT MODULE)Energetick zdroj vyroben a pouvan Antiky. Tento zdroj erp svoji slu z vakuov energie ohranien oblasti subprostorovho asu. Dky tomu je tento zdroj i pi sv minimln velikosti schopen dodvat obrovsk mnostv energie a neme dojt k jeho peten nebo explozi. Krom toho mu principy na kterch funguje poskytuj teoretickou ivotnost a nkolika stovek milion let.Antikov tento zdroj energie vyuvali ve vech energeticky nronjch zazench vyadujcch neustl napjen. Pkladem takovho pouit je sama Atlantis (msto je napjeno temi tmito genertory) nebo antick zkladny planetrn obrany. Naopak tento zdroj energie nenajdeme v lodch ani v DHD.Tauriov se s tmto zazenm poprv setkali na planet Proclarush Teonas, kde hledali ztracen msto. Nejdve zazen pouili na Tauri k napjen zkladny planetrn obrany a ke znien Anubisovy flotily, pozdji ho vyuili k napjen brny a vytvoen erv dry vedouc do Pegasovy galaxie.

ARCHIV VDOMOST ANTIKToto zazen je schopno do mozku lovka vloit informace o jejich jazyku, kultue, historii, technologich a ostatnch vcech. Pokud se lovk podv do otvoru v jeho stedu, zazen nejsprve zjist zda m v sob symbionta. Pokud pitomnost symbionta nezjist, uzamkne hlavu lovka mezi dv "dradla" aby nemohl bt penost peruen. K penosu je pouito vizuln spojen s neurln st prostednictvm onch nerv (podobn zpsob propojen vyuvaj ve svch technologich i Euronan). Veker penost dat trv pouze nkolik vtein.Bohuel lidsk mozek nen schopen informace tohoto typu pojmout a informace tak zanou potlaovat vdom lovka. lovk tak postupn ztrc schopnost komunikace a nakonec ztrat i schopnost vnmat sv okol. Vedlejm jevem je to, e mozek ve snaze vyrovnat se se zatenm kter tyto informace pinej zv svoji aktivitu tm a na 100%. To dv lovku schopnosti kterch byl normln nemohl doshnout, napklad schopnost v mal me ovlivovat svoji vl fyzikln realitu kolem sebe (jinmi slovy antick schopnost lit).Zazen je zkonstruovno pouze na jedno pouit - data se z nj nekopruj ale pesouvaj. Tak zdroj energie je zpsoben pouze k jednomu penosu.

ZAZEN NA NIEN HVZDNCH BRANTato zbra postaven Antiky vyuv jednu brnu ke znien druh. Do brny kter m bt zniena proud skrz erv dru energie, kter se v brn ukld. Pokud se kapacita brny napln, naquadah ze kterho je vyrobena se aktivuje a stane se nestabilnm. Pot sta nepatrn mnostv energie k zahjen etzov reakce v naquadahu, kter skon exploz brny. Pokud by brna vybuchla, exploze by mla slu okolo 3000 megatun, co bohat sta na pokozen atmosfry planety a promnu planety v naprosto neobyvateln msto.Zbra je tvoena dvma adami sloup uspodanch do soustednch kruh a centrlnm emitorem energie. Mezi sloupy ve vnj ad je neproniknuteln silov pole kter znemouje pstup ke zbrani. Vka tohoto pole je vak omezena vkou sloup, take zbra nen nijak chrnna zezhora. Jedin proniknuteln msto je ulika mezi dvma sloupy irok asi metr, uren pro prchod osob. Vrcholky sloup ve vnitn ad jsou spojeny energetickm paprskem. Nen znmo k emu tento paprsek slou, nicmn pedpokld se e je to nco jako kompenztor energetickch vkyv. Uprosted se nachz emitor energie a tak brna. Emitor je tvoen dvma rameny; z kadho vychz paprsek energie. Tyto dva paprsky se navzjem spojuj a vsledn paprsek pot smuje pmo do stedu brny.Jedin znm exempl tto zbran ovldal Anubis - zbra vak byla zniena.

KILOV LEBKAKilov lebka byla nalezena v roce 1924 v Belize a dodnes je nejvt archeologickou zhadou. Krom toho, e dky materilnu z nho je vyrobena nen mon urit jej st (karbonov metoda se d pout pouze pro organick materily), nejsou na n dn stopy opracovn. Lebka je 13cm vysok, 13cm iro