statički proračun dječjeg vrtića

of 68 /68
Statički proračun dječjeg vrtića Tafra, Kate Undergraduate thesis / Završni rad 2021 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:544065 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-12-01 Repository / Repozitorij: FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split

Author: others

Post on 02-Dec-2021

7 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2021
Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / struni stupanj: University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveuilište u Splitu, Fakultet graevinarstva, arhitekture i geodezije
Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:544065
Rights / Prava: In copyright
Repository / Repozitorij:
FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split
ZAVRŠNI RAD
Kate Tafra
Split, 2021.
Statiki proraun djejeg vrtia
Saetak:
U radu je prikazan statiki proraun djejeg vrtia. Djeji vrti sastoji se od prizemlja,
dvije etae i ravnoga krova. Nosiva konstrukcija graevine izvedena je od armiranog
betona.
graevinske nacrte.
Kljune rijei:
Summary:
The static design of kindergarten is presented in this work. The building consist of two
stories, ground floor and flat roof. Structure is made of reinforced concrete.
The work includes tehnical description of the structure, calculation of the main structural
elements and characteristic structural plans.
Keywords:
Split, Matice hrvatske 15
STUDIJ: PREDDIPLOMSKI SVEUILIŠNI STUDIJ
PREDMET: Graevna statika
Tema: Statiki proraun djejeg vrtia
Opis zadatka: Na temelju zadane tlocrtne podloge, potrebno je izraditi 3-D proraunski
model graevine u programu „Scia Engineer“. Na temelju dobivenih rezultata
proraunavaju se odreeni nosivi elementi zgrade..
Izraeni projekt mora sadravati:
1.2. Geotehniki izvještaj ............................................................................................................... 7
3. ANALIZA OPTEREENJA........................................................................................................ 10
3.2. Stalno optereenje (G1) ......................................................................................................... 10
3.2.1. Vlastita teina elemenata konstrukcije.................................................................................. 10
4.1. Krovna ploa ......................................................................................................................... 14
4.2. Meukatna ploa ................................................................................................................... 15
5. KOMBINACIJE DJELOVANJA ................................................................................................ 16
6. PRORAUN PLOA .................................................................................................................. 17
6.1. Meukatna ploa ................................................................................................................... 17
6.1.3. Kontrola progiba meukatne ploe ....................................................................................... 22
6.1.4. Kontrola pukotina ................................................................................................................. 24
6.2.1. Prikaz modela i rezultata krovne ploe ................................................................................. 28
6.2.2. Kontrola progiba ................................................................................................................... 32
6.2.3. Kontrola pukotina ................................................................................................................. 34
7.1. Meukatna greda ................................................................................................................... 37
7.1.4. Kontrola progiba ................................................................................................................... 41
7.1.5. Kontrola pukotina ................................................................................................................. 42
7.2. Krovna greda ......................................................................................................................... 44
Kate Tafra Završni rad
7.2.4. Kontrola progiba ................................................................................................................... 48
7.2.5. Kontrola pukotina ................................................................................................................. 49
8. PRORAUN ZIDOVA ................................................................................................................ 51
8.1. Opi uvjeti ............................................................................................................................. 51
9. PRORAUN TEMELJA ............................................................................................................. 57
9.1.2. Proraun širine temeljne stope ............................................................................................. 60
9.1.3. Slijeganje graevine .............................................................................................................. 61
10. GRAFIKI PRILOZI ................................................................................................................... 62
Predmet ovog završnog rada je proraun nosive konstrukcije graevine javne namjene –
djeji vrti.
Graevina se sastoji od ukupno dvije etae, pravilnog je tlocrtnog oblika – pravokutnika
dimenzija 21.25 x 13.20m i pravokutnika 11.60 x 6.05m.
Ukupna površina graevine je iznosi 1082,04 m2.
Glavni nosivi konstrukcijski sustav sastoji se od armirano-betonskih (AB) zidova te
meukatnih konstrukcija koje su izraene od armiranog betona, lijevane na licu mjesta
debljine 18 cm.
Ravna krovna ploa je debljine 18 cm i izvedena je od armiranog betona.
Vertikalna nosiva konstrukcija graevine su zidovi debljine 25 cm.
Temeljenje je predvieno na trakastim temeljima od armiranog betona ispod nosivih
zidova. Dimenzije trakastih temelja su 60/60cm, 60/80cm, 60/100cm.
U proraunu su dane osnovne dimenzije armature za pojedine konstruktivne elemente.
Elementi koji se ne proraunavaju armiraju se konstruktivno.
Za sve betonske radove predvien je beton C 25/30 (MB-30), te armatura B 500. Skidanje
podupiraa za ploe moe se izvršiti nakon postignute minimalne vrstoe od 80%.
Za temelje je korištena klasa betona C 25/30 (MB-30).
Svi raunalni prorauni su izvršeni u programu „Scia Engineer“. Svi ostali podaci i detalji
vezani za objekt dani su kroz projektna rješenja.
1.2. Geotehniki izvještaj
Za predmetnu graevinu su izvršeni geotehniki istrani radovi.
Matina stijena nalazi se na oko 85 cm od površine terena, temeljenje graevine e se
izvesti na njoj. Pri završetku iskopa temeljnu plohu potrebno je runo oistiti od ostataka
razlomljenog materijala.
Nakon obavljenog išenja temeljne plohe potrebno je neravnine i udubine popuniti i
izravnati podlonim betonom C 16/20 (MB-20) do projektirane kote temeljenja.
Ukoliko se naie na kavernu vee dubine i manje širine, a nije mogue potpuno uklanjanje
materijala, sanaciju izvesti tako da se materijal ukloni do dubine 50 cm ispod kote
temeljenja, a nastali prostor do projektirane kote zapuni podbetonom.
Na osnovu rezultata geotehnikih istranih radova, dopuštena centrina naprezanja tla na
detaljno oišenim naslagama matine stijene uzeta su za osnovna optereenja 400 kPa.
Kate Tafra Završni rad
Slika 2.1 Proraunski model objekta – pogled 1
Slika 2.2 Proraunski model objekta – pogled 2
Kate Tafra Završni rad
Kate Tafra Završni rad
Osnovna optereenja, na iji utjecaj se dokazuje mehanika otpornost i stabilnost
predmetne graevine, podijeljena su:
(uraunata u SCIA-u)
stalna oprema itd.
oprema.
3.2. Stalno optereenje (G1)
Stalno optereenje ukljueno je u proraun prema sljedeem:
- Specifina teina armiranog betona iznosi g = 25.0 kN/m3.
- Stalno optereenje od vlastite teine elemenata armirano betonske konstrukcije
sadrano je u proraunskom modelu, sukladno dimenzijama poprenih presjeka i
zadanoj specifinoj teini.
Sloj: Debljina sloja (m): γ (kN/m3) d x γ (kN/m2)
Betonska ploa 0,03 25,00 0,75
Podmetai 0,03 - -
PE folija - - -
AB ploa 0,18 Ukljuena u SCIA-u
buka 0,02 19,00 0,38
Kate Tafra Završni rad
Sloj: Debljina sloja (m): γ (kN/m3) d x γ (kN/m2)
Završna obrada 0,025 9,60 0,24
Cementni estrih 0,05 22,00 1,10
PE folija - - -
AB ploa 0,18 Ukljueno u SCIA-u
buka 0,02 0,02 0,38
Kate Tafra Završni rad
3.3. Promjenjivo optereenje (Qi)
Minimalno korisno optereenje za zgrade definirano je u EC1991-1-1. Ovo korisno
(pokretno) optereenje je najmanje koje se smije upotrijebiti na zgradama. Na zahtjev
investitora ili pri procjeni projektanta smije se koristiti i vee optereenje. Za potrebe
prorauna, a prema EC1991-1-1 korištena su sljedea optereenja:
- Ravni krov: q = 0,6 kN/m2
- Stropovi – djeji vrtii, jaslice, škole: q = 3,0 kN/m2
Kate Tafra Završni rad
Slika 4.1.2 Promjenjivo djelovanje Q [kN/m2]
Kate Tafra Završni rad
Slika 4.2.2 Promjenjivo djelovanje Q [kN/m2]
Kate Tafra Završni rad
za sljedea granina stanja i iznose:
- Granino stanje nosivosti
G – vlastita teina + dodatno stalno djelovanje
*vlastita teina je uraunata u programu SCIA Engineer
Q – uporabno djelovanje tj. promjenjivo djelovanje
- Granino stanje uporabljivosti
1.0 · G + 0.5 · Q
1i = 0.5 za promjenjiva djelovanja u stambenim zgradama za estu kombinaciju.
esta kombinacija se koristi za kontrolu progiba ploa i greda, te za kontrolu pukotina
ploa i greda.
1.0 · G + 0.3 · Q
2i = 0.3 za promjenjiva djelovanja u zgradama poslovne namjene za nazovistalnu
kombinaciju.
Nazovistalna kombinacija se koristi za ogranienje tlanog naprezanja u armirano
betonskim elementima, te za kontrolu dugotrajnih progiba.
Kate Tafra Završni rad
Limitirajui moment:
,lim = ,lim 2 = 0.159 1.0 0.1552 16.7 1000 = 63,79
Minimalna i maksimalna armatura:
, = 0.0015 = 0.0015 100 15.5 = 2.332/
, = 0.06
= 0.31 100 15.5 16.7
1 =
Raunska nosivost na poprenu silu bez poprene armature :
, = [ (100 ) 1 3⁄ +1 ]
= 1.0 +√ 200
1 = 0.15
=
= 0.0
= 0.18
= 0.18
1.5 = 0.12
= ∑
15.5 100 = 0.0025
, = [0.12 2.0 (100 0.0025 25) 1 3⁄ + 0.15 0.0] 1000 155
, = 68.52/
= 0.15
1 2⁄ = 0.035 2.0
Uvjet je zadovoljen.
Slika 6.1. Prikaz modela ploe
Slika 6.2 Moment savijanja MEd,x (kNm/m) za GSN-1
Kate Tafra Završni rad
Kate Tafra Završni rad
Kate Tafra Završni rad
Kate Tafra Završni rad
22
Napomena: Dobivenu armaturu zbog preraspodjele umanjiti za 15% nad leajem i poveati za 30%
u polju.
Potrebna armatura na leaju: As = 7.12 x 0.85 = 6.05 cm2 / m'
Potrebna armatura u polju: As = 2.57 x 1.30 = 3.32 cm2 / m'
Odabrana armatura
6.1.2. Kontrola progiba i pukotina meukatne ploe
S obzirom da je model graevine modeliran na temeljnom tlu realnih karakteristika cijela
graevina e imate pomake odreenih vrijednosti, pa tako i meukatne ploe. Zbog
nemogunosti prikazivanja relativnih pomaka ploa bit e prikazani ukupni pomaci ploa
koji nisu mjerodavni za analizu.
Kako bismo dobili pomake koji e prikazat pravo ponašanje ploe od ukupnih pomaka
oduzet emo translacijsku komponentu pomaka, te na taj nain dobivamo deformacijsku
komponentu pomaka koja e se analizirati.
6.1.3. Kontrola progiba meukatne ploe
Slika 6.9 Progib ploe (mm) za kombinaciju GSU-1
Najvei progib iznosa je 2.8-0.9 = 1.9 mm.
Dozvoljen progib L/1000 = 5150/1000 = 5.15 mm
Meukatna ploa zadovoljava na progibe.
Kate Tafra Završni rad
Najvei progib iznosa je 2.8-0.9 = 1.9 mm.
Dozvoljen progib L/1000 = 5150/1000 = 5.15 mm
Meukatna ploa zadovoljava na progibe.
Oduzimanjem translacijske komponente pomaka dobivamo komponentu koja je se
analizira odnosno provjerava je li zadovoljava dozvoljene granice.
Kod 3-D modela koji su modelirani sa realnim karakteristikama tla bilo bi poeljno
napraviti poseban model ploe karakteristine etae.
Kate Tafra Završni rad
6.1.4. Kontrola pukotina
U priloena dva dijagrama odabire se najvei moment savijanja koji e biti mjerodavan
izraunu širine pukotine.
Kate Tafra Završni rad
Prognozna širina pukotine:
− =
As1 = Q – 335 = 3.35 cm2
Ecm = 32.0 GPa = 30 000 MPa – modul elastinosti betona
Es = 200.0 GPa = 210 000 MPa – modul elastinosti armature
=
Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlanom armaturom:
, =
, []
∅ = 8.0 mm –
k1 = 0.8 – Rebrasta armatura
0.0045 = 404
Karakteristina širina pukotina:
= , ( − ) = 404 0.00058 = 0.23 < = 0.3
Pukotine zadovoljavaju!
Limitirajui moment:
,lim = ,lim 2 = 0.159 1.0 0.1552 16.7 1000 = 63,79
Minimalna i maksimalna armatura:
, = 0.0015 = 0.0015 100 15.5 = 2.332/
, = 0.06
= 0.31 100 15.5 16.7
1 =
Raunska nosivost na poprenu silu bez poprene armature :
, = [ (100 ) 1 3⁄ +1 ]
= 1.0 +√ 200
1 = 0.15
=
= 0.0
= 0.18
= 0.18
1.5 = 0.12
= ∑
15.5 100 = 0.0025
, = [0.12 2.0 (100 0.0025 25) 1 3⁄ + 0.15 0.0] 1000 155
, = 68.52/
= 0.15
1 2⁄ = 0.035 2.0
Uvjet je zadovoljen.
Slika 6.13 Prikaz modela
Kate Tafra Završni rad
Kate Tafra Završni rad
Kate Tafra Završni rad
Kate Tafra Završni rad
32
Napomena: Dobivenu armaturu zbog preraspodjele umanjiti za 15% nad leajem i poveati za 30%
u polju.
Potrebna armatura na leaju: As = 5,61 x 0.85 = 4,77 cm2 / m'
Potrebna armatura u polju: As = 2.18 x 1.30 = 2.84 cm2 / m'
Odabrana armatura
6.2.2. Kontrola progiba
Najvei progib iznosa je 2.8-0.9 = 1.9 mm.
Dozvoljen progib L/1000 = 5150/1000 = 5.15 mm
Krovna ploa zadovoljava na progibe.
Kate Tafra Završni rad
Najvei progib iznosa je 2.8-0.9 =1.9 mm.
Dozvoljen progib L/1000 = 5150/1000 = 5.15 mm
Krovna ploa zadovoljava na progibe.
Kate Tafra Završni rad
Kate Tafra Završni rad
Prognozna širina pukotine:
− =
As1 = Q – 335 = 3.35 cm2
Ecm = 32.0 GPa = 30 000 MPa – modul elastinosti betona
Es = 200.0 GPa = 210 000 MPa – modul elastinosti armature
=
Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlanom armaturom:
, =
, []
∅ = 8.0 mm –
k1 = 0.8 – Rebrasta armatura
0.0045 = 404
Karakteristina širina pukotina:
= , ( − ) = 404 0.00055 = 0.22 < = 0.3
Pukotine zadovoljavaju!
Limitirajui moment:
, = , 2 = 0.159 0.25 0.752 16.70 1000 = 373,4
Minimalna i maksimalna armatura za grede:
,
,
,
= 0.31 25 75 16.70
= 0.85 135 78 16.70
Slika 7.1 Moment savijanja MEd,y (kNm/m) za GSN
Napomena: Predraspodjela momenta savijanja u gredama, moment u polju poveati za
30%, a moment nad leajem smanjiti za 15%.

Polje:
5 ≤ → = 25 +
= = 0.038 75 = 2.85 <
1 =
0.987 75 43.48 = 1.922
Izraunata armatura u polju je manja od minimalne zadane uvjetom, stoga usvajamo
potrebnu površinu armature koja je iznad minimalnih 2.8 cm2.
Odabrano 2∅14 (As = 3.08 cm2)
Leaj:
1 =
0.974 75 43.48 = 1.482
Izraunata armatura na leaju je manja od minimalne zadane uvjetom, stoga usvajamo
potrebnu površinu armature koja je iznad minimalnih 15.19 cm2.
Odabrano 5∅22 (As = 19.01 cm2)
Kate Tafra Završni rad
Slika 7.2 Poprene sile VEd,z (kN/m) za GSN
VEd = 203.64 kN
, = [ (100 ) 1 3⁄ +1 ]
= 1.0 +√ 200
= 0.15
=
= 0.0
= 0.18
= 0.18
1.5 = 0.12
= ∑
25 60 = 0.015
, = [0.12 1.52 (100 0.015 25) 1 3⁄ + 0.15 0.0] 250 750
, = 114.5/
, ≥ [ν +1 ]
= 0.15
1 2⁄ = 0.035 1.52
Uvjet je zadovoljen.
= 0.6 [1.0 − 250
] = 0.6 [1.0 − 25
,
= min{0.75 ; 30.0} =
{0.75 75 = 56.25,30.0} → = 30.0
= 0.0009
=
= , =
, = 0.5
>
= 2 0.5 43.48 (0.9 75)
203.64 = 14.4
Kate Tafra Završni rad
w1 – poetni progib od stalnog optereenja
w2 – dugotrajni progib od stalnog optereenja
w3 – progib od promjenjivog optereenja
wmax – ukupni progib
slojevima ili nesavitljivim pregradama
Stropovi koje podupiru stupovi ( osim ako je progib uzet u
sklopu prorauna za granino stanje nosivosti)
L/400 L/500
Tablica 7.1 Ogranienje vertikalnih progiba za karakteristinu kombinaciju
Slika 7.4 Progib grede (mm) za kombinaciju GSU-1
Kate Tafra Završni rad
Dozvoljen progib L/1000 = 650/1000 = 6.5 mm.
Meukatna greda zadovoljava na progibe.
7.1.5. Kontrola pukotina
Mmax = 47.72 kNm
Prognozna širina pukotine:
− =
As1 = Q – 335 = 3.35 cm2
Ecm = 32.0 GPa = 30 000 MPa – modul elastinosti betona
Es = 200.0 GPa = 210 000 MPa – modul elastinosti armature
=
Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlanom armaturom:
, =
, []
∅ = 18.0 mm
k1 = 0.8 – Rebrasta armatura
0.051 = 162.00
Karakteristina širina pukotina:
= , ( − ) = 162.00 0.0006 = 0.1 < = 0.3
Pukotine zadovoljavaju!

Polje:
5 ≤ → = 25 +
= = 0.038 75 = 2.85 <
1 =
0.987 75 43.48 = 1.742
Izraunataarmaturaupoljujemanjaodminimalnezadaneuvjetom,stogausvajamo potrebnupovršinuarmaturekoja je iznad minimalnih 2.8 cm2.
Odabrano2∅14(As = 3.08 cm2)
Leaj:
1 =
0.974 57 43.48 = 1.572
Izraunataarmaturanaleajujemanjaodminimalnezadaneuvjetom,stoga usvajamopotrebnupovršinuarmaturekojajeiznadminimalnih15.19cm2.
Odabrano5∅22(As = 19.01 cm2)
Kate Tafra Završni rad
Slika 7.7 Poprene sile VEd,z (kN/m) za GSN
VEd = 153.48kN
, = [ (100 ) 1 3⁄ +1 ]
= 1.0 +√ 200
= 0.15
=
= 0.0
= 0.18
= 0.18
1.5 = 0.12
= ∑
25 60 = 0.015
, = [0.12 1.52 (100 0.015 25) 1 3⁄ + 0.15 0.0] 250 750
, = 114.5/
, ≥ [ν +1 ]
= 0.15
1 2⁄ = 0.035 1.52
Uvjet je zadovoljen.
= 0.6 [1.0 − 250
] = 0.6 [1.0 − 25
,
= min{0.75 ; 30.0} =
{0.75 75 = 56.25,30.0} → = 30.0
= 0.0009
=
= , =
, = 0.5
>
= 2 0.5 43.48 (0.9 75)
203.64 = 14.4
Kate Tafra Završni rad
Dozvoljen progib L/1000= 650/1000 = 6.5 mm.
Krovna greda zadovoljava na progibe.
Kate Tafra Završni rad
Mmax = 31.56 kNm
Prognozna širina pukotine:
− =
As1 = Q – 335 = 3.35 cm2
Ecm = 32.0 GPa = 30 000 MPa – modul elastinosti betona
Es = 200.0 GPa = 210 000 MPa – modul elastinosti armature
=
Kate Tafra Završni rad
, =
, []
∅ = 20.0 mm
k1 = 0.8 – Rebrasta armatura
0.042 = 216.95
Karakteristina širina pukotina:
= , ( − ) = 222.40 0.00067 = 0.15 < = 0.3
Pukotine zadovoljavaju!
8. PRORAUN ZIDOVA
8.1. Opi uvjeti
• Minimalna debljina: bwo ≥ max {0.15 m, hs/20}, (hs=svijetla katna visina)
• Ogranienje naprezanja u betonu (srednjeg tlanog naprezanja) je:
d= NEd/Acfcd≤0.40 (klasa DCM), odnosno c,Rd≤0.40*fcd
NEd = uzduna sila u proraunu potresne proraunske situacije
seizmika kombinacija za C25/30: c,Rd,E ≤ 0.40*(25/1.5)= 6.7 MPa
• Kritino podruje:
min {2Lw, hs} ≥ hcr ≥ max {Lw, hw/6}, (Lw=duljina zida, hw=ukupna visina zida,
hs=svijetla katna visina)
- na krajevima zida:
vertikalno: min=0.5% od površine Ac=Lc*bw (Lc= max {0.15 Lw, 1.5 bw})
spone: min 6; max. razmak: min {8dbL, bo/2, 175 mm} (dbL=promjer vert.
šipki; bo=širina jezgre)
• Najmanji omjer poprene armature ρw,min velikih slabo armiranih betonskih
zidova: ρw,min = 0.15·(fct,m/fyd).
C 25/30 (fct,m=2.6 MPa); B 500B (fy=500 MPa); ρw,min = 0.15*(2.6/435) =
0.0009
bw=16 cm; As,min= 0.0009*16*100/2= 0.72 cm2/m obostrano
bw=20 cm; As,min= 0.0009*20*100/2= 0.90 cm2/m obostrano
bw=30 cm; As,min= 0.0009*30*100/2= 1.35 cm2/m obostrano
bw=40 cm; As,min= 0.0009*40*100/2= 1.80 cm2/m obostrano
Kate Tafra Završni rad
Slika 8.1 Poloaj zida na kojem je izvršen proraun
Slika 8.2 Pomaci (mm) za nazovistalnu kombinaciju GSU2
Kate Tafra Završni rad
53
Slika 8.3 Uzdune sile smjer x u zidovima za anvelopu GSN
Slika 8.4 Uzdune sile smjer y u zidovima za anvelopu GSN
Kate Tafra Završni rad
Kate Tafra Završni rad
Kate Tafra Završni rad
Kate Tafra Završni rad
9. PRORAUN TEMELJA
Kao što je navedeno u prethodnim poglavljima, graevina je temeljena s modelom
trakastih temelja..
konstrukcija – tlo.
U rješavanju problema tlo se modelira na dva osnovna pristupa :
- Analiza u neprekidnoj sredini – proraun se vrši nekom od numerikih metoda u
kojoj se tlo modelira kao poluprostor. Potrebni podatci o tlu E i ν za linearno
elastian model.
- Meudjelovanje konstrukcija – tlo se modelira Winklerovim modelom ( opruge ).
Koristi se linearan model s konstantnom krutošu ili model s promjenjivom
krutošu. Ovaj pristup je priblian jer se zanemaruje meusobni utjecaj pomaka
razliitih toaka u tlu.
U rješavanju problema koristio se Winklerovom model temeljenja.
Winklerov prostor samo priblino opisuje deformacijske osobine temeljnog tla. Stišljivo
tlo zamjenjujemo sustavom elastinih pera, tako da je pomak toke na površini
Winklerovog prostora linearno proporcionalnom reaktivnom pritisku:
() = ()
Koeficijent reakcije (odgovora) podloge – Winklerov koeficijent
Koeficijent reakcije podloge K je odnos izmeu dodirnog naprezanja q kojim tlo odgovara
na vanjsko optereenje i slijeganja w, koje to isto naprezanje izazove u tlu.
=
[
58
Vrijednost koeficijenta K ovisi o elastinim svojstvima podloge i o veliini optereene
površine.
4 + () = () +
Uz korištenje rubnih uvjeta ovu diferencijalnu jednadbu je mogue riješiti u zatvorenom
obliku.
Nedostatci ovog modela :
- Optereenje skrauje samo ona pera na kojima greda izravno lei ( zanemaruje se
meusobni utjecaj )
- Na tlo se moe prenijeti kao pritisak tako i zatezanje
- Odreivanje koeficijenata reakcije tla (K) koji ovisi o intenzitetu optereenja,
obliku i veliini optereene plohe , krutosti grede, svojstvima materijala grede,
svojstvima temeljnog tla ispod grede
Kate Tafra Završni rad
9.1. Proraun trakastih temelja
9.1.1. Model trakastih temelja
Temelji su modelirani kao gredni elementi, na kojima su postavljeni linijski leajevi.
Slika 9.3 Model trakastih temelja
Kako bismo u model unijeli realnu stišlijvost tla, linijske leajeve emo modelirati kao
fleksibilne kojima emo pomak u smjeru z zadati pomou krutosti tla. Ostali pomaci i
zaokreti su sprijeeni.
Kate Tafra Završni rad
9.1.2. Proraun širine temeljne stope
Slika 9.5 Linijske reakcije na mjestima oslanjanja zidova na temeljne trake (Kn/m) za kombinaciju
GSN-1
Cilj prorauna je dobiti priblino jednak omjer raunske nosivosti i nosivosti tla - u
granicama od 60% do 70% iskoristivosti tla, tako da slijeganje temelja bude što
ujednaenije.
σEd = F / b [kN]
T1 172,17 400,00 0,6 286,95 0,72
Napomena: Visina svih temeljnih stopa je 1 metar.
Kate Tafra Završni rad
9.1.3. Slijeganje graevine
Iz tablice je vidljivo da su naprezanja ispod temeljnih traka priblino jednaka odnosno
postignuto je ravnomjerno naprezanje na kontaktu temelja i nosivog tla. Ravnomjernim
naprezanjem dobiva se ravnomjerno slijeganje temeljnog tla, na taj nain izbjegava se
pojava diferencijalnog slijeganja.
Slika 9.6 Slijeganje trakastih temelja za kombinaciju GSN
Na slici vidimo da se graevina ravnomjeno slegnula odnosno izbjegli smo pojavu
diferencijalong slijeganja.
- Presjek 1-1 M 1:100
- Presjek 2-2 M 1:100
1 2 4 3
ARHITEKTURE I GEODEZIJE
60 230 282528
38 25 38 2010 282528 235 18 2518 230 282528
2795
STUDENT
1 3 2 0
100 100 485 25
605 110 485 110 95 95 80 25 280 25 275
25 580 80 100 140 580 140 100 25 59 162
2125 605
2 5
2609554095205958025
25 145 100 55 580 80 100 20 100 20 100 20 100 80 600 59 162 143 157 59 25
305 190
ARHITEKTURE I GEODEZIJE
ARHITEKTURE I GEODEZIJE
- Ante Mihanovi, Boris Trogrli, Graevna statika I, Sveuilište u Splitu, Fakultet
graevinarstva, arhitekture i geodezije, Split 2011.
- Ante Mihanovi, Boris Trogrli, Graevna statika II, Sveuilište u Splitu,
Fakultet graevinarstva, arhitekture i geodezije, Split 2011.
- Ivan Tomii, Betonske konstrukcije, Društvo hrvatskih graevinskih
konstruktora, Zagreb 1996.
Sheets and Views