Staying motivated in your writing

Download Staying motivated in your writing

Post on 01-Nov-2014

44 views

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Covers so simple things we can do to keep ourselves motivated as a writer.

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. SSttaayyiinngg MMoottiivvaatteedd iinnyyoouurr WWrriittiinnggWWrriitteerr ttoo WWrriitteerrSSeepptteemmbbeerr 2200,, 220011441100::0000 aa..mm..</li></ul> <p> 2. SSeett aa TTiimmee 3. SSeett aa ggooaall ffoorr yyoouurr ttiimmeeWWoorrkk tthhaatt iiss dduuee IIddeeaass tthhaatt yyoouu hhaavvee aallrreeaaddyy ssttaarrtteedd IIddeeaass bbaasseedd oonn bbrreeaakkiinngg nneewwss,, oorr ttrreennddiinnggttooppiiccss 4. MMaakkee yyoouurr wwrriittiinngg ttaannggiibbllee 5. SSeett IImmaaggiinnaarryy ggooaallss// ddeeaaddlliinneess 6. IImmaaggiinnaarryy GGooaallssWWoorrdd ccoouunntt,, ppaaggee ccoouunnttWWeeeekkllyy wwrriittiinngg pprroojjeeccttss CCoonntteessttss 7. UUssee mmoottiivvaattiioonnaall ttoooollss SSoocciiaall mmeeddiiaa AAllmmaannaaccss BBooookkss ooff DDaayyss 8. DDoonntt FFoorrggeett GGrraammmmaarr VVooccaabbuullaarryy SSeenntteennccee ssttrruuccttuurree SSppeelllliinngg 9. KKnnooww wwhhyy yyoouu aarree aass aass aa wwrriitteerrI am HereMy townMy PartnerMy childrenMy WorkMy friends 10. I am fromParentsHome townSchoolsPlaces I have goneWork I have doneWhat was done to me 11. I amI thinkI feelI likeI dont likeWhat I do well 12. RReeaadd GGoooodd SSttuuffffRReeaadd ggoooodd bbooookkssRReeaadd ccoonntteemmppoorraarryy bbooookkssRReeaadd bbllooggssRReeaadd bbooookkss aabboouutt hhooww ttoo wwrriittee 13. DDoo mmoorree tthhaann oonneettyyppee ooff wwrriittiinngg?? 14. Work in more thanone medium </p>