str. 24 - broj 1 narodne novine 07. ožujka 2012

of 22 /22
Str. 24 - Broj 1 NARODNE NOVINE 07. ožujka 2012. HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ispunjavali uvjete za obavljanje tih poslova prema propisima koji su važili prije st upanja na snagu ovoga Pravilnika. Postupci ostvarivanja pojedinačnih prava učitelja i stručnih suradnika započeti prije st u- panja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se po ovom Pravilniku. Članak 11. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika presta- je važiti Pravilnik o stručnoj i pedagoškoj spr e- mi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske žu- panije", broj 7/05). Članak 12. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama Herceg- bosanske županije.". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska županija Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Broj:06-01-02-227/12 Livno, 27. veljače 2012. godine Ministrica Gordana Cikojević v.r. *** Na temelju članka 38. stavka 1. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine Hercegbo- sanske županije", broj 12/04. i 12/08.), Minis- tarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa do- nosi PRAVILNIK o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se odgovarajuća stručna sprema i potrebno pedagoško- psihološko obrazovanje profesora, stručnih su- radnika, stručnih učitelja, odgajatelja i suradni- ka u nastavi u srednjem školstvu (u daljem teks- tu nastavnika). Članak 2. Za izvođenje nastave iz predmeta predviđe- nih nastavnim planom i programom u gimnazi- jama, strukovnim i umjetničkim školama može biti izabrana osoba sa završenom visokom stru- čnom spremom odgovarajuće vrste obrazovanja (VII./1 ), a ukoliko je u pitanju obrazovanje ste- čeno u skladu s bolonjskim procesom osobe iz članka I. ovog Pravilnika trebaju imati završen diplomski sveučilišni studij za učitelja s najma- nje 300 ECTS bodova (II. ciklus studiranja). Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju imati sljedeću vrstu stručne spreme: 1. Hrvatski jezik - profesor hrvatskoga jezika i književnosti - profesor jugoslavenskih jezika i književ- nosti koji je diplomirao do 1991. godine i čiji je temeljni studij hrvatski jezik i knji- ževnost - magistar hrvatskoga jezika i književnosti 2. Engleski jezik - profesor engleskoga jezika i književnosti - diplomirani anglist - magistar engleskoga jezika i književnosti 3. Njemački jezik - profesor njemačkoga jezika i književnos- ti - magistar njemačkoga jezika i književnos- ti 4. Francuski jezik - profesor francuskoga jezika i književnos- ti - magistar francuskoga jezika i književnos- ti 5. Latinski jezik - profesor latinskoga jezika i rimske knji- ževnosti - profesor klasične filologije - diplomirani klasični filolog - magistar latinskoga jezika i književnosti 6. Glazbena umjetnost - diplomirani glazbenik-muzikolog ili aka- demski glazbenik - profesor glazbene kulture - profesor teorijskih glazbenih predmeta - magistar glazbene kulture - magistar glazbene teorije - magistar glazbene teorije i pedagogije 7. Likovna umjetnost

Author: others

Post on 22-Oct-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HERCEGBOSANSKE UPANIJE
prema propisima koji su vaili prije stupanja na
snagu ovoga Pravilnika.
panja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit e se
po ovom Pravilniku.
je vaiti Pravilnik o strunoj i pedagoškoj spre-
mi uitelja i strunih suradnika u osnovnom
školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske u-
panije", broj 7/05).
bosanske upanije.".
Broj:06-01-02-227/12
Ministrica
srednjem školstvu ("Narodne novine Hercegbo-
sanske upanije", broj 12/04. i 12/08.), Minis-
tarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa do-
nosi
PRAVILNIK
lanak 1.
radnika, strunih uitelja, odgajatelja i suradni-
ka u nastavi u srednjem školstvu (u daljem teks-
tu nastavnika).
lanak 2.
nih nastavnim planom i programom u gimnazi-
jama, strukovnim i umjetnikim školama moe
biti izabrana osoba sa završenom visokom stru-
nom spremom odgovarajue vrste obrazovanja
(VII./1 ), a ukoliko je u pitanju obrazovanje ste-
eno u skladu s bolonjskim procesom osobe iz
lanka I. ovog Pravilnika trebaju imati završen
diplomski sveuilišni studij za uitelja s najma-
nje 300 ECTS bodova (II. ciklus studiranja).
Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga lanka moraju
imati sljedeu vrstu strune spreme:
1. Hrvatski jezik
nosti koji je diplomirao do 1991. godine i
iji je temeljni studij hrvatski jezik i knji-
evnost
2. Engleski jezik
- diplomirani anglist
3. Njemaki jezik
ti
ti
ti
ti
evnosti
6. Glazbena umjetnost
7. Likovna umjetnost
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
zike
- magistar kemije - diplomirani inenjer
lomirani inenjer elektrotehnike smjero-
je i informatike
slovno- matematikim gimnazijama)
programom
ljudska prava
- profesor sociologije
- diplomirani politolog
- diplomirani pravnik
- magistar sociologije
- magistar politologije
- magistar prava
20. Etika
- profesor filozofije
- diplomirani filozof
- diplomirani teolog
- diplomirani kateheta
društveno-humanistikog smjera (VII./I)
svjete, kulture i športa (u daljnjem tekstu
Ministarstva)
vjerske zajednice
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
gistar teologije uz pisanu suglasnost vjer-
ske zajednice
- profesor za fiziku kulturu
- profesor kineziologije
- magistar fizike kulture
nih nastavnim planom i programom u strukov-
noj školi za podruje rada strojarstvo za zani-
manja: tokar, gloda, vodoinstalater, bravar,
autolimar i automehaniar moe biti izabrana
osoba sa završenom visokom strunom spre-
mom odgovarajue vrste obrazovanja (VII./I )
ili završenim II. ciklusom sveuilišnog studija
odgovarajue vrste obrazovanja (studij moe
biti dvopredmetni od kojih je jedan odgovaraju-
e struke) s poloenom pedagoško-psihološkom
i metodikom skupinom predmeta. Po predme-
tima i modulima to je sljedea struna sprema:
1. Raunalstvo i programiranje
- profesor matematike i informatike
nim planom i programom
nim planom i programom
- diplomirani inenjer elektrotehnike, ra-
munikacije
- magistar fizike
- profesor strojarstva
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
- inenjer ili nastavnik strojarstva ili bro-
dogradnje uz uvjete utvrene nastavnim
planom 1 programom
- srednja struna sprema odgovarajueg
nom i programom
- diplomirani inenjer strojarstva
- diplomirani inenjer brodogradnje
stalacija
nike
vjebi u strukovnoj školi za podruje rada iz
lanka 3. ovog Pravilnika moe biti izabrana
osoba koja ima odgovarajuu strunu spremu iz
lanka 3. ovog Pravilnika i ispunjava druge uv-
jete utvrene nastavnim planom i programom.
Za strunog uitelja koji izvodi praktinu
nastavu i radionike vjebe u strukovnoj školi
za podruje rada iz lanka 3. ovog pravilnika
moe biti izabrana osoba koja ima odgovarajuu
višu strunu spremu (VI/l), odnosno srednju
strunu spremu iz lanka 3. ovog Pravilnika i
ispunjava i druge uvjete utvrene nastavnim
planom i programom.
enju praktine nastave u strukovnoj školi za
podruje rada iz lanka 3. ovoga pravilnika mo-
e biti izabrana osoba koja ima srednju strunu
spremu odgovarajueg zanimanja utvrenog
nastavnim planom i programom.
Odgovarajuom strunom spremom stru-
vjebe predmeta iz lanka 3. stavak 1. toke 5,
7, 8, 9, 10, 11, 18, 19. i 20. smatra se viša stru-
na sprema ili srednja struna sprema odgovara-
jueg smjera, utvrena nastavnim planom i pro-
gramom.
nih nastavnim planom i programom u strukov-
noj školi za podruje rada elektrotehnika, zani-
manja: elektromonter, elektroinstalater, elek-
nalstvo moe biti izabrana osoba sa završenom
visokom strunom spremom odgovarajue vrste
obrazovanja (VII./1 ) ili završenim II. ciklusom
sveuilišnog studija odgovarajue vrste obrazo-
vanja (studij moe biti dvopredmetni od kojih je
jedan odgovarajue struke) s poloenom peda-
goškopsihološkom i metodikom skupinom
dea struna sprema:
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
programom
star elektrotehnike-diplomirani inenjer
- diplomirani inenjer elektrotehnike
- diplomirani inenjer strojarstva
nim planom i programom
te
- diplomirani inenjer elektrotehnike
strijska elektronika
- profesor elektrotehnike
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
hnika
- diplomirani inenjer elektrotehnike:
smjer: raunalska tehnika
- diplomirani inenjer raunalstva
- magistar inenjer elektrotehnike
- magistar inenjer raunalstva
- magistar elektrotehnike-diplomirani in-
- diplomirani inenjer elektrotehnike,
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
proizvoda
fesor elektrotehnike
- diplomirani inenjer strojarstva
radionikih vjebi u strukovnoj školi za podru-
je rada elektrotehnika moe biti izabrana osoba
koja ima odgovarajuu strunu spremu iz lanka
4. ovoga Pravilnika i ispunjava druge uvjete
utvrene nastavnim planom i programom.
Poslove strunog uitelja koji izvodi prakti-
nu nastavu te radionike i laboratorijske vjebe
u strukovnoj školi za podruje rada iz lanka 4.
ovoga Pravilnika moe obavljati osoba koja ima
višu strunu spremu odgovarajueg mjera i is-
punjava druge uvjete utvrene nastavnim pla-
nom i programom.
ruje rada iz lanka 4. ovoga Pravilnika moe
obavljati osoba koja ima srednju strunu spremu
odgovarajueg zanimanja i ispunjava druge uv-
jete utvrene nastavnim planom i programom.
Odgovarajuom strunom spremom stru-
vjebe iz predmeta iz lanka 4. stavak 1. toke
3, 5, 6, 7, 9 i 12. smatra se viša ili srednja stru-
na sprema odgovarajueg smjera, utvrena nas-
tavnim planom i programom.
nih nastavnim planom i programom u strukov-
noj školi za podruje rada ekonomije i trgovine,
zanimanja: komercijalist, ekonomist, ekonom-
ferent i prodava moe biti izabrana osoba sa
završenom visokom strunom spremom odgo-
varajue vrste obrazovanja (VII./1) ili završe-
nim II. ciklusom sveuilišnog studija odgovara-
jue vrste obrazovanja (studij moe biti dvopre-
dmetni od kojih je jedan odgovarajue struke) s
poloenom pedagoško-psihološkom i metodi-
dulima to je sljedea struna sprema:
1. Trgovinsko poslovanje
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
- diplomirani pravnik
- magistar prava
9. Gospodarstvo
- diplomirani ekonomist
- magistar ekonomije
10. Knjigovodstvo
- diplomirani ekonomist
- magistar ekonomije
11. Bilanciranje
- diplomirani ekonomist
- magistar ekonomije
- magistar ekonomije
informacijski sustavi)
logija
- magistar inenjer kemijske tehnologije,
smjer zaštita ivotne sredine
- magistar biologije, smjer ekologija
- diplomirani inenjer prometa
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
strunih predmeta
- magistar ekonomije
strunih predmeta
- profesor stranog jezika uz obvezno poz-
navanje birotehnike
- magistar ekonomije
- magistar prava
- magistar stranoga jezika uz obvezno po-
znavanje birotehnike
30. Stenografija
- diplomirani ekonomist
vanje stenografije i stenodaktilografije
stenografije i stenodaktilografije
31. Stenodaktilografija
- diplomirani ekonomist
- profesor stranog jezika
vanje stenografije i stenodaktilografije
stenografije i stenodaktilografije
- magistar stranoga jezika
- diplomirani pravnik
- magistar prava
- diplomirani ekonomist
- diplomirani pravnik
i profesor stranog jezika uz obvezno po-
znavanje uredskog poslovanja i dopisi-
vanja
i profesor stranoga jezika uz obvezno po-
znavanje uredskog poslovanja i dopisi-
vanja
- diplomirani pravnik
- magistar prava
- diplomirani pravnik
- magistar prava
5. stavak 1. toke od 29-31 mogu izvoditi osobe
sa završenom višom strunom spremom odgo-
varajue vrste (ekonomist i upravni pravnik)
(VI/I) uz obvezno poznavanje stenografije i ste-
nodaktilografije i uz uvjete utvrene nastavnim
planom i programom.
bi, odnosno za suradnika u nastavi koji sudje-
luje u izvoenju praktine nastave i vjebi u
strukovnoj školi iz stavka 1. ovog lanka moe
biti izabrana osoba koja ima odgovarajuu višu,
odnosno srednju strunu spremu iz podruja
rada ekonomija i trgovina i koja ispunjava uvje-
te utvrene nastavnim planom i programom.
lanak 6.
nih nastavnim planom i programom u strukov-
noj školi za podruje rada ugostiteljstvo, zani-
manja: ugostiteljski tehniar i konobar, te kono-
bar i kuhar po modularnom PHARE VET prog-
ramu moe biti izabrana osoba sa završenom
visokom strunom spremom odgovarajue vrste
obrazovanja (VII./1 ) ili završenim II. ciklusom
sveuilišnog studija odgovarajue vrste obrazo-
vanja (studij moe biti dvopredmetni od kojih je
jedan odgovarajue struke) s poloenom peda-
goško-psihološkom i metodikom skupinom
dea struna sprema:
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
tikom
- diplomirani ekonomist
- magistar ekonomije
njem
planom i programom
5. Kuharstvo
stva ili VKV kuhara, kuhara specijalista;
VKV kuhar
VKV kuhara, kuhara specijalista; VKV
kuhar
bara ili VKV konobara, konobara speci-
jalista; VKV konobar
VKV konobara, konobara specijalisa;
- diplomirani inenjer biotehnologije
logija
- profesor biologije
gija
za majstora slastiara, ili VKV slastiara;
slastiara specijalista
uz poloeni ispit za majstora slastiara,
ili VKV slastiara; slastiara specijalista
- magistar ekonomije, smjer hotelijerstvo;
stavak 1. toke 5. i 6. koji samostalno izvodi i
teorijsku nastavu moe biti izabrana osoba koja
ima poloen ispit za majstora odgovarajueg
zanimanja ili VKV, odnosno specijalista.
Odgovarajuom strunom spremom surad-
lanka 6. stavak 1. toke 5. i 6. ovoga Pravilni-
ka smatra se srednja struna sprema odgovara-
Str. 34 - Broj 1 NARODNE NOVINE 07. oujka 2012.
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
ramom.
nih nastavnim planom i programom u strukov-
noj školi za podruje rada zdravstvo, zanimanje
medicinski tehniar-medicinska sestra, zdrav-
stveno-laboratorijski tehniar i farmaceutski
dicinski tehniar i fizioterapeutski tehniar mo-
e biti izabrana osoba sa završenom visokom
strunom spremom odgovarajue vrste obrazo-
vanja (VII./I ) ili završenim II. ciklusom sveui-
lišnog studija odgovarajue vrste obrazovanja
(studij moe biti dvopredmetni od kojih je jedan
odgovarajue struke) s poloenom pedagoško-
psihološkom i metodikom skupinom predmeta.
Po predmetima i modulima to je sljedea stru-
na sprema:
- za 1., II., III. i IV. razred, diplomirana ili
viša medicinska sestra ginekološkoop-
stretikog ili primaljskog smjera
dicinska sestra
ologija
logijom
- doktor medicine
- doktor medicine
- magistar inenjer biotehnologije
16. Medicinska biokemija
- diplomirani inenjer medicinske bioke-
ziologije
mije
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
cinske biokemije
mije
cinske biokemije
- doktor medicine
jom
logijom
hnologije
- doktor medicine
- doktor medicine
- doktor medicine
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
- doktor medicine
- magistar farmacije
se
- profesor pedagogije i psihologije
- specijalist internih bolesti
krobiologija i parazitologijom, uvod u laborato-
rijski rad i laboratorijska hematologija smatra se
visoka ili viša struna sprema odgovarajueg
usmjerenja utvrena nastavnim planom i prog-
ramom.
nog uitelja koji izvodi vjebe iz predmeta iz
lanka 7. stavak 1. toka 6, 10 i 15. smatra se
visoka, viša odnosno srednja školska sprema
odgovarajueg usmjerenja utvrena nastavnim
nih nastavnim planom i programom u strukov-
noj školi za podruje rada osobne usluge, zani-
manje frizer moe biti izabrana osoba sa zavr-
šenom visokom strunom spremom odgovara-
jue vrste obrazovanja (VII./I) ili završenim II.
ciklusom sveuilišnog studija odgovarajue vrs-
te obrazovanja (studij moe biti dvopredmetni
od kojih je jedan odgovarajue struke) s polo-
enom pedagoško-psihološkom i metodikom
07. oujka 2012. NARODNE NOVINE Str. 37 - Broj 1
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
1. Dermatologija
tavnim planom i programom
nom i programom
nom i programom
nom i programom
nastavu i vjebe u strukovnoj školi za podruje
rada osobne usluge za zanimanje frizer moe
biti izabrana osoba koja ima višu ili srednju
strunu spremu odgovarajueg smjera i ispunja-
va druge uvjete utvrene nastavnim planom i
programom.
enju praktine nastave u strukovnoj školi za
podruje rada osobne usluge za zanimanje fri-
zer, moe biti izabrana osoba koja ima srednju
strunu spremu odgovarajueg zanimanja i is-
punjava druge uvjete utvrene nastavnim pla-
nom i programom.
nih nastavnim planom i programom u strukov-
noj školi za podruje rada tekstila, zanimanja
tekstilni tehniar-dizajner odjee i kroja moe
biti izabrana osoba sa završenom visokom stru-
nom spremom odgovarajue vrste obrazovanja
(VII./I) ili završenim II. ciklusom sveuilišnog
studija odgovarajue vrste obrazovanja (studij
moe biti dvopredmetni od kojih je jedan odgo-
varajue struke) s poloenom pedagoško-
psihološkom i metodikom skupinom predmeta.
Po predmetima i modulima to je sljedea stru-
na sprema:
1. Kemija
ska kemija
- Profesor kemije
- Magistar kemije
Vlakna biljnog i ivotinjskoga porijekla
- diplomirani inenjer tekstilne tehnologije
- magistar inenjer tekstilne tehnologije
3. Osnovi tekstilne tehnologije
Proces tkanja
muške košulje i prsluka, Konstrukcija muških
hlaa, Konstrukcijajakne, Konstrukcija sakoa i
kaputa
Modne figure
Europe i drugih kontinenata
- diplomirani inenjer tekstilne tehnologije
- magistar inenjer tekstilne tehnologije
Moduli: Uvod u modno crtanje i slikanje,
Anatomija tijela, Crtanje modnih dodataka, So-
ciologija mode, Govor odjee i komunikacija
- diplomirani inenjer tekstilne tehnologije
- magistar inenjer tekstilne tehnologije
8. Tehnologija proizvodnje odjee
Moduli: Tehnika priprema proizvodnje,
Tehnološka priprema proizvodnje, Operativna
mena
Moduli: Strojevi za krojenje, Strojevi za ši-
vanje
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
la, Dizajniranje proizvoda
materijali
deliranje jakni, Modeliranje kaputa
- diplomirani inenjer tekstilne tehnologije
- magistar inenjer tekstilne tehnologije
ispitivanja gotovih proizvoda
tavnim planom i programom
stva
nom i programom
- diplomirani inenjer tekstilne tehnologije
- magistar inenjer tekstilne tehnologije
tila i odjee
- diplomirani inenjer tekstilne tehnologi-
- diplomirani inenjer tekstilne tehnologi-
- diplomirani inenjer tekstilne tehnologije
- magistar inenjer tekstilne tehnologije
- diplomirani inenjer tekstilne tehnologi-
- diplomirani inenjer tekstilne tehnologi-
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
noj školi za podruje rada iz lanka 9. ovog
Pravilnika moe biti izabrana osoba koja ima
odgovarajuu visoku strunu spremu (VII/1 ili
drugi ciklus visokog obrazovanja) i ispunjava
druge uvjete utvrene nastavnim planom i prog-
ramom.
nastavu u strukovnoj školi za podruje rada iz
lanka 9. ovoga pravilnika moe biti izabrana
osoba koja ima višu ili srednju strunu spremu
odgovarajueg smjera i ispunjava druge uvjete
utvrene nastavnim planom i programom.
Za suradnika u nastavi koji sudjeluju u iz-
voenju praktine nastave u strukovnoj školi za
podruje rada iz lanka 9. ovoga Pravilnika mo-
e biti izabrana osoba koja ima srednju strunu
spremu odgovarajueg zanimanja i ispunjava
druge uvjete utvrene nastavnim planom i prog-
ramom.
vjebe predmeta iz lanka 9. stavak 1. toke 6, 7
i 9 ovoga Pravilnika smatra se viša ili srednja
struna sprema utvrena nastavnim planom i
programom.
nih nastavnim planom i programom u strukov-
noj školi za podruje rada obrada drva, zanima-
nje stolar moe biti izabrana osoba sa završe-
nom visokom strunom spremom odgovarajue
vrste obrazovanja (VII./1 ) ili završenim II. cik-
lusom sveuilišnog studija odgovarajue vrste
obrazovanja (studij moe biti dvopredmetni od
kojih je jedan odgovarajue struke) s poloe-
nom pedagoško-psihološkom i metodikom
1. Poznavanje materijala
ili vjebe u strukovnoj školi za podruje rada
obrada drva moe biti izabrana osoba koja ima
odgovarajuu visoku strunu spremu (VII/I ili
drugi ciklus visokog obrazovanja) i ispunjava
druge uvjete utvrene nastavnim planom i prog-
ramom.
nastavu ili vjebe u strukovnoj školi za podruje
rada obrada drva moe biti izabrana osoba koja
ima odgovarajuu višu strunu spremu i ispu-
njava druge uvjete utvrene nastavnim planom i
programom.
enju praktinu nastavu ili vjebi u strukovnoj
školi za podruje rada obrada drva moe biti
izabrana osoba koja ima srednju strunu spremu
odgovarajueg zanimanja i ispunjava druge uv-
jete utvrene nastavnim planom 1 programom.
lanak 11.
nih nastavnim planom i programom u strukov-
noj školi za podruje rada poljoprivreda, zani-
manje poljoprivredni tehniar moe biti izabra-
na osoba sa završenom visokom strunom
spremom odgovarajue vrste obrazovanja
studija odgovarajue vrste obrazovanja (studij
moe biti dvopredmetni od kojih je jedan odgo-
varajue struke) s poloenom pedagoško-
psihološkom i metodikom skupinom predmeta.
Po predmetima i modulima to je sljedea stru-
na sprema:
mije), smjer; ratarstvo; voarstvo, vinog-
radarstvo i vinarstvo; voarstvo, vinogra-
Str. 40 - Broj 1 NARODNE NOVINE 07. oujka 2012.
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
nje pejzaa; opi smjer
- diplomirani inenjer agronomije, smjer;
poloenom pedagoško-psihološkom i
metodikom skupinom predmeta
- magistar inenjer poljoprivrede
terinar
stvo; opi smjer
- magistar inenjer poljoprivrede
- magistar inenjer poljoprivrede
goškopsihološkom i metodikom skupi-
votinja
ske medicine
ili vjebe u strukovnoj školi za podruje rada
07. oujka 2012. NARODNE NOVINE Str. 41 - Broj 1
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
odgovarajuu visoku strunu spremu (VII/I ili
drugi ciklus visokog obrazovanja) i ispunjava
druge uvjete utvrene nastavnim planom i prog-
ramom.
nastavu ili vjebe u strukovnoj školi za podruje
rada poljoprivreda moe biti izabrana osoba ko-
ja ima odgovarajuu višu strunu spremu i is-
punjava druge uvjete utvrene nastavnim pla-
nom i programom.
enju praktinu nastavu ili vjebi u strukovnoj
školi za podruje rada poljoprivreda moe biti
izabrana osoba koja ima srednju strunu spremu
odgovarajueg zanimanja i ispunjava druge uv-
jete utvrene nastavnim planom i programom.
lanak 12.
a struna sprema, i to:
1. Pedagog
ganizacija nastave
radnog iskustva u srednjoj školi
- magistar pedagogije.
2. Andragog
- diplomirani andragog
- profesor srednje škole s više od 5 godina
radnog iskustva u srednjoj školi
- magistar pedagogije
3. Psihologija
- profesor psihologije
- diplomirani psiholog
- magistar psihologije
4. Defektolog
- profesor defektologije
- diplomirani defektolog
- magistar defektologije
- profesor komparativne knjievnosti
podruja po odobrenju ministra
- magistar komparativne knjievnosti
dicine
radnog iskustva u srednjoj školi
lanak 13.
se završen odgovarajui jednopredmetni ili
dvopredmetni studij ili smjer za stjecanje visoke
strune spreme.
nastavu smatra se srednja ili viša struna spre-
ma utvrena ovim Pravilnikom, ako je to najviši
stupanj obrazovanja u tom strunom ili umjet-
nikom podruju.
lanak 14.
programa.
pedagoško, psihološko i metodiko obrazovanje
koje obuhvaa obrazovna podruja ope peda-
gogije, didaktike, metodike i psihologije odgoja
i obrazovanja.
dagoško, psihološkog i metodikog obrazovanja
nastavnika koji izvode nastavu iz nastavnih pre-
dmeta navedenih u lanku 2. ovoga Pravilnika
utvruje odgovarajui nastavniki fakultet.
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
varajuu strunu spremu bez potrebnog pedago-
škog, psihološkog i metodikog obrazovanja
duni su ga stei u roku od godine dana nakon
zasnivanja radnog odnosa.
dagoško, psihološkog i metodikog obrazovanja
nastavnika koji izvode strukovne predmete u
srednjim školama utvruje Ministarstvo.
ovim Pravilnikom (promjena naziva nastavnog
predmeta, akademskog ili strunog naziva, nas-
tavnog plana i programa i sl.) utvruje Ministar-
stvo.
ispunjavaju uvjete utvrene ovim Pravilnikom,
a zateeni su u srednjoškolskoj ustanovi u rad-
nom odnosu na neodreeno vrijeme na dan stu-
panja na snagu ovoga Pravilnika, mogu nastavi-
ti s obavljanjem poslova na kojima su zateeni
ako su ispunjavali uvjete za obavljanje tih pos-
lova prema propisima koji su vaili prije stupa-
nja na snagu ovoga Pravilnika.
Postupci ostvarivanja pojedinanih prava
ovoga Pravilnika, dovršit e se po propisima
koji su vaili do stupanja na snagu ovoga pra-
vilnika, ako ovim Pravilnikom pravo nastavnika
na izvoenje nastave pojedinog predmeta nije
ureeno na povoljniji nain.
je vaiti Pravilnik o strunoj spremi i pedagoš-
ko-psihološkom obrazovanju nastavnika u sred-
njem školstvu ("Narodne novine Hercegbosan-
ske upanije", broj: 14/99).
bosanske upanije.".
Broj:06-01-02-228/12
Ministrica
osnovnom školstvu ("Narodne novine HB"
broj: 12/04. i 12/08.) Ministarstvo znanosti,
prosvjete, kulture i športa donosi
ODLUKU
dina Marka Tovila, nastavnika kemije i do-
mainstva, na dunost ravnatelja Osnovne
škole fra Miroslava Daje iz Kupresa
I.
na dunost ravnatelja Osnovne škole fra Miros-
lava Daje iz Kupresa.
sanske upanije".
Broj:06-01-34-169/12
Ministrica
stvenom osiguranju ("Slubene novine F BiH,
Str. 130 - Broj 1 NARODNE NOVINE 13. sijenja 2014.
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
nju ravnatelja upanijske bolnice broj: 01-1930/1- 13 od 13. prosinca 2013. godine, Vlada Hercegbo- sanske upanije na sjednici odranoj 17. prosinca 2013. godine, donijela je
ODLUKU o davanju suglasnosti na imenovanje ravnate- lja upanijske bolnice ,,Dr. fra Mihovil Sui"
Livno
I. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijea upanijske bolnice „Dr. fra Mihovil Sui" Livno broj: 01-1930/1-13 od 13. prosinca 2013. godine o imenovanju dr. Ivana Cikojevia za ravnatelja upanijske bolnice Livno.
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u „Narodnim novinama Hercegbo- sanske upanije". Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija VLADA Broj: 01-02-3-1/13 Livno, 17. prosinca 2013. godine
Predsjednik Vlade Branko Ivkovi v.r.
***
Na temelju lanka 19. stavak 1. i 20. stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske upanije („Naro- dne novine Hercegbosanske upanije", broj 2/96), a u svezi sa lankom 12. i 13. Zakona o ministar- skim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slubene novine Federaci- je Bosne i Hercegovine" broj 12/03 i 34/03), na prijedlog Ministra rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vlada Hercegbosanske upanije odr- anoj dana, 17. prosinca 2013. godine donijela je
RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Zavoda za zdravstve-
no osiguranje Hercegbosanske upanije
I. Anto Bakovi, dr. stom. iz Tomislavgrada, imenuje se ravnateljem Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske upanije.
II. Mandat ravnatelja traje etiri godine od dana imenovanja.
III. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donoše- nja, a objavit e se u „Narodnim novinama Her- cegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija VLADA Broj: 01-02-15-1/13 Livno, 17. prosinca 2013. godine
Predsjednik Vlade Branko Ivkovi v.r.
***
Na temelju lanka 100. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske upa- nije", broj 12/04. i 12/08.), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa donosi
PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju
nastavnika u srednjem školstvu
lanak 1. U Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine Hercegbosanske upa- nije", broj: 1/12. .) u lanku 2. u toki 1. Hrvatski jezik dodaju se alineje 4., 5. i 6. koje glase:
- profesor kroatistike - diplomirani kroatist - magistar kroatistike
lanak 2.
U Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine Hercegbosanske upa-
13. sijenja 2014. NARODNE NOVINE Str. 131 - Broj 1
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
nije", broj: 1/12. .) u lanku 2. u toki 10. Socio- logija dodaju se alineje 4. i 5. koje glase:
- diplomirani politolog - magistar politologije
lanak 3.
U Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine Hercegbosanske upa- nije", broj: 1/12. .) u lanku 12. toke 1., 2., 4. i 5. se mijenjaju i glase:
1. Pedagog - profesor pedagogije - diplomirani pedagog - magistar pedagogije - magistar obrazovanja - socijalni pedagog. 2. Andragog - diplomirani andragog - magistar andragogije
4. Defektolog - Struni suradnik edukacijsko - rehabilitacijskog smjera
- profesor defektologije - diplomirani defektolog – oligofrenolog - diplomirani defektolog - logoped - diplomirani defektolog - surdoaudiolog - diplomirani defektolog - tiflolog - diplomirani defektolog - somatoped - diplomirani edukator i rehabilitator - diplomirani logoped i surdoaudiolog - diplomirani socijalni pedagog - magistar defektologije
5. Školski knjiniar - diplomirani bibliotekar/knjiniar - profesor hrvatskoga j ezika i knjievnosti - profesor kroatistike - diplomirani kroatist - magistar kroatistike - profesor komparativne knjievnosti - profesor ostalih nastavnih predmeta ili po-
druja po odobrenju ministra - magistar hrvatskoga j ezika i knjievnosti - magistar komparativne knjievnosti - magistar bibliotekarstva
lanak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoše- nja a objavit e se u "Narodnim novinama Her- cegbosanske upanije".
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Broj: 06-01-02-228/12 Livno, 29. studenog 2013. godine
Ministar Petar Gali v.r.
***
Na temelju lanka 66. stavka 2. Zakona o os- novnom školstvu ("Narodne novine Hercegbosan- ske upanije", broj 12/04. i 12/08.), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o strunoj i pedagoškoj spremi uitelja i strunih surad-
nika u osnovnom školstvu
lanak 1.
U Pravilniku o strunoj i pedagoškoj spremi uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj: 1/12. i 3/12.) u lanku 2., stavku 3. u toki 2. Hr- vatski jezik dodaju se alineje 4., 5. i 6. koje glase:
- profesor kroatistike - diplomirani kroatist - magistar kroatistike
lanak 2.
U Pravilniku o strunoj i pedagoškoj spremi uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj: 1/12. i 3/12.) u lanku 2. stavku 3. u toki 11. Kemija alineje 4. i 5. se brišu.
lanak 3. U Pravilniku o strunoj i pedagoškoj spremi uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj: 1/12. i 3/12.) u lanku 2. stavku 3. u toki 20. Struni suradnik - pedagog dodaje se alineja koja glasi:
- magistar obrazovanja - socijalni pedagog.
lanak 4. U Pravilniku o strunoj i pedagoškoj spremi uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine Hercegbosanske upanije",
NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE UPANIJE
lanak 1.
U Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (“Narodne novine Hercegbosanske upanije”, broj: 8/09 i 6/10) u lanku 20. stavka 2. mijenja se i glasi:
„Nadzor nad primjenom odredaba ovog Pravilnika kojim se krši javni red i mir, vrše nadlene policijske uprave Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske upanije. “
lanak 2.
U lanku 20. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„U vršenju nadzora iz stavka 2. ovoga lanka, policijski slubenici koji su osposobljeni za mjerenje buke, ovlašteni su izmjeriti buku opremom iz lanka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika. “
lanak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Narodnim novinama Hercegbosanske upanije”.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRNI I PROGNANIH Broj: 09-01-02-14/19 Livno, 5. srpnja 2019. godine
Ministrica Vasilija Broeta
***
nastavnika u srednjem školstvu
lanak 1.
U Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj: 1/12.i 1/14.) u lanku 2. u toki 18. Informatika/raunalstvo dodaje se alineja 12. koja glasi:
- Struni specijalist inenjer informacijskih tehnologija.
lanak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit e se u “Narodnim novinama Hercegbosanske upanije”.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegbosanska upanija MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA Broj: 06-01-02-228/12. Livno, 21. lipnja 2019. godine
Ministar Petar Gali
Na temelju lanka 66. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 12/04. i 12/08.), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa donosi
PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o strunoj i pedagoškoj
spremi uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu
lanak 1.
U Pravilniku o strunoj i pedagoškoj spremi uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine Hercegbosanske upanije“, broj: 1/12., 3/12. i 1/14.) u lanku 2., stavku 3. u toki 18. Raunalstvo - Informatika dodaje se alineja 9. koja glasi:
- Struni specijalist inenjer informacijskih tehnologija
Pravilnik o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu
Izmjene Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu NN 1_14
Izmjena Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu NN 6_19