stran 33 elektrode jesenice metal ravne in serpa .interni časopis skupine sij – slovenska...

Download stran 33 eleKtrode jeSenice metAl rAvne in SerpA .Interni časopis skupine SIJ – Slovenska industrija

Post on 14-Sep-2018

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Interni asopis skupine SIJ Slovenska industrija jekla

  3 31. marca 2012

  AcronijevA KAtArinA veliKA in milijon ton

  stran 4

  SKlAdie debele ploevine v Acroniju je poSodobljeno

  stran 8

  eleKtrode jeSenice prodirAjo z novo tehnologijo

  stran 13

  metAl rAvne in SerpA nAgrAjujetA vztrAj- noSt in zveStobo

  stran 33

 • VSEBINA2

  Interni meseni asopis skupine SIJ Slovenska industrija jekla

  Glavna in odgovorna urednica: Anja Potonik.

  Podrona urednika: za gorenjsko regijo Stane Jakelj, Acroni,

  in za koroko regijo Melita Jurc, Metal Ravne.

  Uredniki odbor: SIJ Slovenska industrija jekla: Monika tojs; Acroni: Petra

  van, Nataa Karo; Metal Ravne: Vesna Pevec Matijevi,

  Eleonora Glade; Serpa: Mitja Laure; Elektrode Jesenice:

  Rafko Peni, mag. Mojca olar; Noi Ravne: Egidij Hudrap,

  Romana Petek; SUZ: mag. Tanja Avgutin ufer, Teja Platia;

  ZIP center: Kristijan Oprenik.

  Stalni sodelavci: Boris Berginc pikov kot; Tone Kelbl in Marjan Mencinger

  Obnavljamo energijo/pohodnitvo in potovanja; Drago Ronner

  krianka; Andrej Brumen - Dejde Aforistina ara.

  Nepodpisane fotografije: arhiv SIJ-a, Dreamstime, iStock, Shutterstock,

  Microsoft Office Online, www.wikimedia.org.

  Jezikovni pregled: mag. Andreja ibron - Kodrin.

  Oblikovanje: Sans, Andrej Knez, s. p.

  Tisk: ZIP center.

  Naklada: 3000 izvodov.

  Izdajatelj in naslov urednitva: SIJ Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbieva 98, 1000 Ljubljana,

  tel.: 01/242 98 18,

  e-pota: anja.potocnik@sij.si

  melita.jurc@metalravne.com

  stanislav.jakelj@acroni.si

  Fotografija na naslovnici:Tomo Jeseninik

  pagete so na Kitajskem poznali

  e v 2. stoletju pred naim

  tetjem. Marco Polo naj bi jih

  videl pri mongolskih kuharjih in

  prinesel v Italijo.

  NEuStAVljIVI Smo4 Katarina VeliKa in milijon ton

  poroAmo6 ulito V teVilKe februarja 2012

  poSodABljAmo7 roboti so med nami

  INVEStIrAmo8 sKladie debele

  ploeVine je posodobljeno10 noVi raVnalniK bo omogoil

  predelaVo plo Konne irine 2500 mm12 noVa raVnalna stisKalnica

  V Kalilnici noeV raVne13 eleKtrode jesenice

  prodirajo z noVo tehnologijoSodElujEmo

  15 z rastjo acronija raste tudi acroni italiaIzBoljujEmo kAkoVoSt

  18 izboljali KaKoVost poVrine nerjaVnih debelih ploprEVErjAmo kAkoVoSt

  20 presoje V podjetjih sij-a na raVnah22 uspeno sKozi zunanjo Kombinirano

  tV presojo 2012lEgIrAmo

  24 razVoj tehnologije legiranja V metalu raVnemAlA olA kEmIjE

  26 KemijsKe analizemArkEtINkI kotIEk

  28 proizVodnja jeKla V zda30 sodobna Kuhinja,

  pisana na Koo uporabniKuSkrBImo zA VArNoSt IN zdrAVjE prI dElu

  31 marec mesec Varnosti in zdraVja pri delu V acronijukAdrujEmo

  32 KadroVsKa gibanja V februarjucENImo prIpAdNoSt

  33 nagrada Vztrajnosti in zVestobiSodElujEmo

  34 ustVena inteligenca na deloVnem mestu36 ustaVite se, VlaK se ne more

  prEdStAVljAmoANkEtNo VprAANjE

  37 eVa, estitamo!ozAVEAmo

  40 teden boja proti raKulokAlNo AktuAlNo

  41 utrip V raVensKi lahKi KoVanici in drobci iz metalurKo industrijsKe ole

  43 ulice elezarne: fotografsKi ex-tempore 45 pomlad V gornjesaVsKem muzeju jesenice

  oBNAVljAmo ENErgIjo46 na KoroKem je lepo biti Kolesar

  lokAlNo AktuAlNo48 za uspeh sta pomembna

  strateKi nart in dobra pripraVapIkoV kot

  50 KosobrinsKi piK51 AForIStINA ArA51 kArIkAturA52 SmEh jE pol jABolkA52 mogANSkI krIkrA

  mailto:melita.jurc@metalravne.commailto:stanislav.jakelj@acroni.si

 • uVodNIk 3uVodNIk 3

  Anja Potonik, univ. dipl. kom.,

  pomonica uprave za odnose z javnostmi in odgovorna urednica,

  SIJ Slovenska industrija jekla

  fotografija: Irena Herak

  ravno ko oddajamo na sij v tiskarno, beremo ni kaj sijajne no-

  vice o tem, kako so revizorji na raunskem sodiu ugotovili, da pristojni za prodajo vlada, ministrstvo za

  finance in prodajna komisija niso ravnali uinkovito, uspeno in transparentno pri prodaji veinskega delea skupine sij slovenska

  industrija jekla. eprav oitki ne zadevajo neposredno skupine sij, pa ni-kakor ne moremo mimo njih. nasprotno. prav vsi zaposleni smo se verjetno e

  kdaj vpraali, kaken bi bil na poloaj zdaj, e bi prodajalci skupine sij leta 2007 ravnali drugae. Kako bi lahko bilo, e bi bilo je igra, ki jo preigravajo tudi kritiki

  prodaje in dravne institucije. neizprosen in zelo konkurenen jeklarski trg, izpostavljen nenehnim nihanjem, pa se zelo teko poistoveti s poasnostjo, z neznosno lahkostjo razpredanja in neznosno teo neuinkovitosti takega teoretiziranja. jeklarji smo se na-uili biti silno praktini in v skupini sij smo ponosni, da so nae drube v vsem kriznem obdobju redno izpolnjevale vse obveznosti do svojih partnerjev in zaposlenih. e ve, mnogi so bili preseneeni, da so ruski lastniki nadaljevali z zartanimi nalobami v razvoj in tehnologijo. bi v globalni krizi tudi drava kot lastnica lahko priigala zelene

  lui za brezkompromisno nadaljevanje tevilnih investicij, nartovanih v konjunk-turi? mono dvomim. zato smo veseli, da smo krizo ne samo preiveli, temve

  jo nadigrali, saj dobre odloitve izbranih lastnikov in vodstva s sodelova-njem zaposlenih anjejo uspehe v obliki poveanih trnih deleev ter

  veje proizvodnje in prodaje. to pa je tisto, kar je oprijemljivo in kar teje. mi smo sami sebi najbolji re-vi-zorji, ker resno

  delamo, imamo vizijo in orjemo ledino na podro-ju vrhunskih ninih jeklenih izdelkov.

  Sami sebi najbolji re-vi-zorji

 • Interni asopis skupine SIj marec 2012

  besedilo

  fotografije

  4

  Arhiv Acronija

  mag. Anton Koir, univ. dipl. in. metal., industrijski inenir v Jeklarni, Acroni

  NEuStAVljIVI Smo

  zgodba o nai Katarini sega v leto 2005, ko je podjetje inteco pripravilo tudijo o strategiji drube v prihodnjih letih. specialna jekla so bila opredeljena kot tisti produkt, pri kate-rem bomo lahko dosegali ve dodane vrednosti (visokotrdno-stna jekla, jekla za poboljanje, orodna in specialna nerjavna jekla).

  tu pa se je pojavilo vpraanje, ali z obstojeo livno napra-vo in tehnologijo e lahko dosegamo kakovost, ki jo zahteva trie. Kontiliv je bil zaradi terminih in keminih obremenitev in obratovanja v preteklih 22-ih letih e dotrajan in tehnoloko zastarel. informacije o razpololjivi tehnologiji smo zaeli zbi-rati leta 2005 na konferenci o kontinuirnem ulivanju, naslednje leto pa smo zaeli izbirati dobavitelja. V oji izbor sta prila dva, in sicer siemens Vai iz avstrije in sms demag iz nemije. po dobrem letu pogajanj in usklajevanj smo septembra 2007 podpisali priblino 30 milijonov evrov vredno pogodbo s podjetjem siemens Vai. projektno dokumentacijo je pripravilo podjetje esotech.

  NoVA lIVNA NAprAVA NAdomEStI zAStArEl IN dotrAjAN koNtIlIV poleg montae naprave pa je bilo treba opraviti e vrsto dru-gih del: utrditi temelje livne naprave, namestiti nov erjav v hali vzdrevanja, zagotoviti vejo koliine vode na treh hladilnih sistemih, namestiti nov kompresor, ojaiti voz za prevoz se-gmentov, raziriti rezalno napravo in obnoviti operatersko kabi-no. siemens Vai je opremo naroil takoj po podpisu pogodbe in po letu dni je bila prva oprema pripravljena na pregled in prevzem pri proizvajalcih na Kitajskem, v nemiji in avstriji.

  pripravljen je bil tudi nart izobraevanja vseh udeleencev. rok izvedbe projekta je bil zelo kratek in omejen na 38 dni, delil se je na ve faz: demontao, montao, hladno in vroe testiranje, vroi zagon in zagotovitev garancij.

  kAtArINA VElIkA oB ulItI prVI ArI doIVI SVoj krStdelo je bilo naporno, vasih zelo napeto, vendar nam je nav-kljub vsem teavam uspelo prvo aro uliti 24. maja 2009.

  3. marec leta 2012 je pomemben datum za jeklarje. Tega dne je bila na

  Katarini Veliki med ulivanjem are t. 279297 ulita 1.000.000-ta tona jekla.

  Katarina VeliKa in milijon ton

  Zaetek ulivanja Pritok taline iz vmesne ponovce v kokilo kontiliva

 • SIj Slovenska industrija jekla

  5NEuStAVljIVI Smo

  premier borut pahor je na slovesnosti krstil novo livno napravo za Katarino, saj po stari navadi jeklarji poimenujejo svoje na-prave z enskim imenom.

  nova naprava nam je tako omogoila ulivanje slabov iro-kih do dva metra, bistveno izboljanje povrine in zmanjala poroznost sredine slabov. predvsem pa so bile uspeno ulite vse nove kvalitete jekel.

  nov kontiliv nam tako zagotavlja vejo produktivnost in konkurennost. s podjetjem siemens Vai e vedno zelo uspe-no sodelujemo pri razvoju tehnologije in naprave.

  ulItIh mIlIjoN toN jEklA3. marca 2012 je bila med ulivanjem are t. 279297 ulita 1.000.000-ta tona jekla na Katarini, kar je za jeklarje pomem-ben rezultat tako z vidika napredka pri kakovosti ulitih izdelkov kakor tudi drastinega zmanjanja izrednih dogodkov v pri-merjavi s staro livno napravo.

  VSEm SkupAj EStItkE zA pomEmBEN doSEEk, kAtArINI pA E NA mNogA uSpENA lEtA!

  Livni segmenti, osrje kontinuirne naprave Prihod ulite ile iz kontinuirne naprave

 • Interni asopis skupine SIj marec 2012

  6 poroAmo

  besediloDuanka egatin, univ. dipl. ekon., pomonica uprave za ekonomiko, SIJ Slovenska industrija jekla

  ulito V teVilKe februarja 2012

  druba jan.-feb. 2011 jan.-feb. 2012 indeks

  ACRONI 82.748.268 84.952.856 103

  METAL Ravne 25.729.039 29.870.581 116

  NOI Ravne 2.686.496 2.865.832 107

  ELEKTRODE Jesenice 2.275.165 2.708.296 119

  SUZ 1.200.195 1.273.819 106

  ZIP center 427.854 423.015 99

  SKupAj proizvodne drube 115.067.017 122.094.398 106

  ODPAD Pivka 13.426.165 12.632.502 94

  RAVNE STEEL CENTER 3.323.014 2.927.586 88

  DANKOR Osijek 1.574.367 1.239.056 79

Recommended

View more >