strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · działanie współfinansowane przez...

of 110 /110
Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Opracowanie w ramach projektu pn.: „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz ich wsparcie poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych” AGERON Polska na zlecenie Gminy Miasto Włocławek Październik, 2014 Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 Część 2 - Strategia

Author: hadang

Post on 28-Feb-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Opracowanie w ramach projektu pn.: „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz ich wsparcie poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”

AGERON Polska na zlecenie Gminy Miasto Włocławek

Październik, 2014

Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020

Część 2 - Strategia

Page 2: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 2

Spis treści

Spis treści .................................................................................. 2

1 Wprowadzenie ........................................................................ 4

2 Diagnoza ................................................................................. 6

2.1 Metodologia ......................................................................................... 6

2.2 Synteza diagnozy społeczno-gospodarczej dla MOF Włocławka .............. 9

2.3 Analiza SWOT ........................................................................................ 16

2.4 Drzewo problemów ............................................................................... 17

3 Założenia Strategii ................................................................. 19

3.1 Struktura ........................................................................................ 19

3.2 Wizja ........................................................................................ 20

4 Cele strategiczne .................................................................... 21

4.1 Cel strategiczny 1. Aktywizacja gospodarcza .......................................... 22

Cel operacyjny 1.1. Rozwój oferty inwestycyjnej ......................................................................... 23

Cel operacyjny 1.2. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców ........................................................ 23

Cel operacyjny 1.3. Poprawa wizerunku gospodarczego .............................................................. 24

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego .................................. 27

Cel operacyjny 2.1. Poprawa jakości kształcenia .......................................................................... 28

Cel operacyjny 2.2. Rozwój edukacji ustawicznej ......................................................................... 30

Cel operacyjny 2.3. Ograniczenie wykluczenia społecznego ......................................................... 30

Cel strategiczny 3. Zrównoważony rozwój turystyczny .................................. 36

Cel operacyjny 3.1. Wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej ........................................... 37

Cel operacyjny 3.2. Wzrost świadomości oferty turystycznej wśród potencjalnych odbiorców ...... 38

Cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego ................................................... 39

Cel strategiczny 4. Wzrost spójności komunikacyjnej .................................... 48

Cel operacyjny 4.1. Rozwój sieci dróg ponadlokalnych ................................................................. 49

Cel operacyjny 4.2. Rozwój sieci dróg lokalnych .......................................................................... 50

Cel operacyjny 4.3. Rozwój spójnego systemu komunikacji publicznej ......................................... 50

Cel strategiczny 5. Podniesienie poziomu jakości życia .................................. 54

Cel operacyjny 5.1. Rozwój oferty kulturalnej i sportowej............................................................ 55

Cel operacyjny 5.2. Poprawa oferty usług publicznych ................................................................. 55

Page 3: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 3

Cel operacyjny 5.3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej .......................................................... 56

5 Warunki implementacji.......................................................... 60

5.1.1 Promocja Strategii ........................................................................................................ 60

5.1.2 Dostępność kapitału ..................................................................................................... 60

5.1.3 Długość procesu decyzyjnego ....................................................................................... 60

5.1.4 Zależność od dokumentów i ustaleń ponadlokalnych .................................................... 61

6 Źródła finansowania .............................................................. 62

7 Plan operacyjny ..................................................................... 67

8 Monitoring ............................................................................ 89

9 Ewaluacja ex-ante .................................................................. 94

9.1 Trafność ........................................................................................ 94

9.2 Spójność ........................................................................................ 95

9.2.1 Spójność wewnętrzna .................................................................................................. 95

9.2.2 Spójność zewnętrzna .................................................................................................... 96

9.3 Skuteczność i efektywność .................................................................. 108

10 Spis tabel i rysunków ........................................................... 109

10.1 Spis tabel ...................................................................................... 109

10.2 Spis rysunków ..................................................................................... 109

Page 4: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 4

1 Wprowadzenie

Opracowanie niniejszej Strategii ma na celu osiągnięcie zintegrowanego podejścia do problemów MOF Włocławka oraz wyznaczenie kierunków jego rozwoju, które będą wyrazem zrównoważonego podejścia do potencjału i potrzeb objętego zadaniem obszaru. Celem wdrożenia tego dokumentu jest zogniskowanie działań poszczególnych gmin MOF Włocławka na wspólnych celach umożliwiających osiągnięcia wzrostu spójności funkcjonalnej całego MOF Włocławka. Dokument ten określa kierunki, w ramach których możliwym będzie realizacja działań o zróżnicowanej skali przestrzennej, skutkujących osiągnięciem założonych celów MOF Włocławka.

Delimitacja obszarów funkcjonalnych miast jest pochodną integracji obszarów funkcjonalnych głównych ośrodków miejskich – działania założonego w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 20301. Obszar funkcjonalny jest w tym wypadku rozumiany jako spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania miasta, która charakteryzuje się istnieniem wzajemnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, będących efektem (odbiciem) zachodzących interakcji i zjawisk.

Celem integracji obszarów funkcjonalnych jest zmiana perspektywy zarządzania miastami. W dokumencie tym zwrócono uwagę m.in. na konieczność zmiany perspektywy zarządzania polskimi miastami z zarządzania skupionego wyłącznie na obszarze administracyjnym miasta na perspektywę zarządzania i myślenia o mieście w kontekście jego obszaru funkcjonalnego. Zmiana ta jest niezbędna za sprawą konieczności integracji działań, których efekty wykraczają poza granice administracyjne pojedynczej gminy. Przykładami tego typu działań mogą być m.in. planowanie przestrzenne, rozwój infrastruktury czy działania nakierowane na rozwój lokalnego rynku pracy.

Wpisując się w powyższe założenia, gmina miasto Włocławek przystąpiła do opracowania Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020realizowanej w ramach projektu pn. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz ich wsparcie poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Na dokument Strategii składają się:

Cześć I - Diagnoza społeczno-gospodarcza dla MOF Włocławka Część II –Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020

Proces budowania ww. opracowania został oparty o metodologię ekspercką w zakresie przeprowadzenia analiz dotyczących społeczno-gospodarczych uwarunkowań obszaru MOF Włocławka oraz o narzędzie konsultacji społecznych w odniesieniu zarówno do etapu badawczego, jak i projektowego. Konsultacje społeczne założeńprojektu Strategiiodbyły się w terminie od14 sierpnia do 5 września 2014r.i zostały oparte na otwartym naborze wniosków i sugestii ze strony potencjalnych interesariuszydokumentu (w tym mieszkańców) oraz na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami i ich przedstawicielami, a także przedstawicielami władz poszczególnych gmin partycypujących w przygotowaniu i realizacji Strategii. Ponadto, projekt Strategii łącznie z Prognozą oddziaływania na środowisko został poddany konsultacjom społecznym w terminie 10-30 października 2014r.

1Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa

2013

Page 5: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 5

Na podstawie przeprowadzonych analiz2, zasięg MOF Włocławka3 został wyznaczony jako terytorium następujących dziesięciu gmin: miasto Włocławek (rdzeń); gmina Fabianki; gmina Włocławek; miasto Kowal; gmina Kowal; gmina Choceń; gmina Brześć Kujawski; gmina Lubanie; gmina Bobrowniki; gmina Dobrzyń nad Wisłą. Powyższe gminy, na mocy zawiązanego w dniu 7 lipca 2014 r.porozumienia, zadeklarowały chęć aktywnego udziału w opracowaniu, realizacji i wdrażaniu StrategiiZintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie, która opracowana zostanie w oparciu o Strategię rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020.

2Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego miasta Włocławek, Ageron Polska, Warszawa 2014

3 Miejski Obszar Funkcjonalny Włocławka

Page 6: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 6

2 Diagnoza

2.1 Metodologia

Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 została oparta na diagnozie społeczno-gospodarczej MOF Włocławka. Diagnoza została pogłębiona poprzez szczegółową analizę rynku pracy MOF Włocławka oraz aspektu komunikacyjnego, które przebadano odpowiednio w ramach Analizy rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branż przyszłości w rozwoju miasta oraz Studium komunikacyjnego dla miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego.

W ramach przeprowadzonych prac badawczych wykorzystany został zróżnicowany zestaw metod badawczych, w tym metody bezpośrednio angażujące do procesu badawczego mieszkańców MOF Włocławka4. Bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w trakcie realizacji prac diagnostycznych pozwoliło na uspołecznienie procesu badawczego.

Uspołecznienie Strategii zostało ponadto pogłębione poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych założeń projektu finalnego Strategii. Zostały one oparte na otwartym naborze wniosków i sugestii ze strony potencjalnych interesariuszy Strategii (w tym mieszkańców) oraz na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami i ich przedstawicielami oraz przedstawicielami władz poszczególnych gmin partycypujących w realizacji Strategii.

Diagnoza Strategii została przeprowadzona z wykorzystaniem następujących metod badawczych:

1. Analiza danych zastanych (ang. Desk research) 2. Analiza treści medialnych 3. Analiza ofert pracy 4. Analiza koncentracji 5. Analiza komunikacyjna 6. IDI (ang. In-Depth Interview) - indywidualne wywiady pogłębione 7. FGI (ang. Focus Group Interview) - zogniskowane wywiady grupowe 8. CATI (ang. Computer Aided Telephone Interview) – ankieta telefoniczna 9. PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) – ankieta papierowa 10. CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing) – ankieta wspomagana komputerowo

1.Analiza danych zastanych (ang. desk research)

Metoda ta polega na analizie pozyskanych danych wtórnych takich jak dane statystyczne, publikacje, dokumenty, raporty, biuletyny, bazy danych, katalogi oraz informacje dostępne na stronach internetowych.

Celem zastosowania metody było uzyskanie oraz pogłębienie szczegółowego obrazu sytuacji społeczno-gospodarczej MOF Włocławka poprzez analizę danych i informacji wynikających z dostępnych prac badawczych i analitycznych.

4 Wśród metod badawczych bezpośrednio angażujących do procesu badawczego mieszkańców MOF Włocławka

znalazły się wywiady kwestionariuszowe PAPI, CATI, CAPI oraz wywiady pogłębione IDI i FGI

Page 7: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 7

2.Analiza treści medialnych

Metoda ta polega na analizie wizerunku danego obszaru/problemu badawczego prezentowanego w mediach o określonym zasięgu przestrzennym.

W ramach analizy treści medialnych przeanalizowane zostały materiały dotyczące MOF Włocławka z okresu 2011-2013. Łącznie przebadanych zostało 848 materiałów medialnych pozyskanych z prasy oraz portali internetowych o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz ogólnokrajowym.

Celem zastosowania metody było odzwierciedlenie wizerunku MOF Włocławka prezentowanego w mediach lokalnych, regionalnych oraz ogólnokrajowych.

3.Analiza ofert pracy

Metoda ta polega na analizie ofert pracy publikowanych w ogólnodostępnych źródłach.

W ramach analizy ofert pracy przeanalizowane zostały wszystkie oferty pracy opublikowane dla MOF Włocławka w okresie od marca do maja 2014 r. Łącznie zebranych zostało 1344 ofert pracy.

Celem zastosowania metody było ukazanie rzeczywistego popytu rynku pracy MOF Włocławka.

4.Analiza koncentracji

Metoda ta polega na połączeniutechnik analizy danych i technik wizualizacji danych. Metoda ta jest oparta na koncepcji miar koncentracji i służy do określenia stopnia koncentracji (bądź rozproszenia) danego zjawiska na określonym terenie.

Metoda ta została zastosowana względem wybranych problemów badawczych celem pogłębienia analizy badanych problemów poprzez ukazanie ich przestrzennego charakteru i zróżnicowania.

5.Analiza komunikacyjna

Metoda ta polega na analizie danych dotyczących układu komunikacyjnego wybranego obszaru w wymiarze komunikacji indywidualnej i komunikacji zbiorowej. Analizie poddane zostały dane pochodzące od zarządców dróg i komunikacji publicznej oraz dane uzyskane na bazie badań własnych. Badania własne dotyczyły inwentaryzacji sieci drogowej, pomiaru wielkości natężeń ruchu pojazdów w punktach pomiarowych, pomiaru prędkości wykonanego wg reguły „unoszenia pojazdu pomiarowego przez potok” podczas przejazdu ulicami miasta, pomiaru napełnień pojazdów komunikacji publicznej.

Celem Analizy komunikacyjnej było uzyskanie oraz pogłębienie szczegółowego obrazu układu komunikacyjnego MOF Włocławka.

6.IDI (ang. In-Depth Interview) - indywidualne wywiady pogłębione

Metoda ta polega na realizacji semi-ustrukturyzowanych indywidualnych wywiadów pogłębionych opartych o wcześniej przygotowany scenariusz wywiadu - zestaw pytań i kwestii do poruszenia w trakcie wywiadu, mających na celu pozyskanie od badanych określonego zestawu informacji.

Metoda ta została zastosowana względem osób dysponujących szczegółową i ekspercką wiedzą dotyczącą rynku pracy MOF Włocławka. Łącznie przebadanych zostało 10 ekspertów.

Page 8: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 8

Celem zastosowania metody było pozyskanie pełnego i pogłębionego obrazu sytuacji społeczno-gospodarczej MOF Włocławka z uwzględnieniem różnorodności punktów widzenia lokalnych ekspertów.

7.FGI (ang. Focus Group Interview) - zogniskowane wywiady grupowe

Metoda ta polega na realizacji grupowych wywiadów opartych o wcześniej przygotowany scenariusz wywiadu - zestaw pytań i kwestii do poruszenia w trakcie wywiadu, mających na celu pozyskanie od badanych określonego zestawu informacji.

Metodą tą zostali przebadani bezrobotni z MOF Włocławka. Łącznie przebadanych zostały dwie dziesięcioosobowe grupy bezrobotnych (w sumie dwudziestu bezrobotnych). W strukturze przebadanej próby uwzględnione zostało zróżnicowanie ze względu na płeć, wiek, poziom wykształcenia oraz długość okresu pozostawania bez pracy.

Celem zastosowania metody było uzyskanie pogłębionego obrazu sytuacji społeczno-gospodarczej MOF Włocławka z perspektywy osób bezrobotnych.

8.CATI (ang. Computer Aided Telephone Interview) – ankieta telefoniczna

Metoda ta polega na realizacji ankiet w formie kwestionariuszowego wywiadu telefonicznego z badanym respondentem.

Metoda ta została zastosowana względem dwóch rozłącznych prób badawczych:

przedsiębiorców z MOF Włocławka; pracujących i niepracujących mieszkańców MOF Włocławka.

Liczebność przebadanych prób badawczych wyniosła odpowiednio 974 przedsiębiorców oraz 1050 mieszkańców MOF Włocławka. Pozwoliło to na ograniczenie w obydwu przypadkach błędu maksymalnego do poziomu 3% oraz osiągnięcie przedziału ufności na poziomie 95%. W strukturze przebadanej próby przedsiębiorców uwzględnione zostało zróżnicowanie badanej populacji ze względu na wielkość, lokalizację oraz branżę działalności firmy. W przypadku przebadanej próby mieszkańców uwzględnione zostało zróżnicowanie badanej populacji ze względu na wiek, płeć, poziom wykształcenia oraz miejsce zamieszkania.

Celem zastosowania metody było pozyskanie danych pozwalających na charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczejMOF Włocławka z perspektywy przedsiębiorców oraz pracujących i niepracujących mieszkańców.

9.PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) – ankieta papierowa

Metoda ta polega na realizacji ankiet w formie tradycyjnych drukowanych kwestionariuszy wypełnianych przez respondentów.

Metodą tą zostali przebadani uczniowie i studenci MOF Włocławka. Łącznie zrealizowanych zostało 1010 ankiet, co pozwoliło na ograniczenie błędu maksymalnego do poziomu 3% oraz osiągnięcie przedziału ufności na poziomie 95%. W strukturze przebadanej próby uwzględnione zostało zróżnicowanie badanej populacji ze względu na poziom edukacji (średnia/wyższa) oraz rodzaj edukacji (w przypadku edukacji na poziomie średnim – licea ogólnokształcące/zasadnicze szkoły zawodowe/technika).

Page 9: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 9

Celem zastosowania metody było pozyskanie danych pozwalających na charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej MOF Włocławka z perspektywy uczniów oraz studentów.

10.CAPI (ang. Computer Assisted Personal Interviewing) – ankieta wspomagana komputerowo

Metoda ta polega na realizacji szeregu bezpośrednich wywiadów ankietowych z respondentami przy użyciu elektronicznego kwestionariusza ankiety z zastosowaniem elektronicznego urządzenia mobilnego (laptop/tablet/smartphone).

Metodą tą zostali przebadani mieszkańcy MOF Włocławka w trakcie trwania podróży. Łącznie zrealizowanych zostało 1079 ankiet, co pozwoliło na zminimalizowanie błędu maksymalnego do poziomu 3% oraz osiągnięcie przedziału ufności na poziomie 95%. W strukturze przebadanej próby uwzględnione zostało zróżnicowanie badanej populacji ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz najczęściej wykorzystywany środek transportu.

Celem zastosowania metody było pozyskanie danych pozwalających na charakterystykę podróży mieszkańców MOF Włocławka.

2.2 Synteza diagnozy społeczno-gospodarczej dla MOF Włocławka

Na podstawie przeprowadzonych analiz5, zasięg MOF Włocławka został wyznaczony jako terytorium dziesięciu gmin, zlokalizowanych w ramach trzech powiatów:

Miasto Włocławek – miasto na prawach powiatu (rdzeń) Powiat włocławski:

Gmina Fabianki Gmina Włocławek Miasto Kowal Gmina Kowal Gmina Choceń Gmina i Miasto Brześć Kujawski Gmina Lubanie

Powiat lipnowski Gmina Bobrowniki Gmina i Miasto Dobrzyń nad Wisłą

5Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego miasta Włocławek, Ageron Polska, Warszawa 2014

Page 10: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 10

Rys. 1. Zasięg MOF Włocławka

Źródło: opracowanie własne

Rdzeniem MOF Włocławka jest miasto Włocławek – dawne miasto wojewódzkie, stanowiące pod względem liczby ludności trzecie największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Czytelne i istotne powiązania funkcjonalne w wymiarze gospodarczym,infrastrukturalnym jak i usług publicznych Włocławka z otaczającymi go gminami predestynuje go do pełnienia roli rdzenia obszaru funkcjonalnego.

Powierzchnia MOF Włocławka wynosi 1030 km2, co stanowi 5,73% powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego. Jest on położony w centralnej Polsce, w południowo -wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego - gminy Włocławek oraz Dobrzyń nad Wisłą graniczą bezpośrednio z województwem mazowieckim.

MOF Włocławka położony jest na trasie ważnych szlaków komunikacyjnych – autostrady A1 oraz dróg krajowych: 62, 67, 91. Ukończona w 2014 r. na odcinku Łódź – Gdańsk autostrada A1 przebiega przez zachodnią część MOF Włocławka, na terenie którego zlokalizowane są trzy węzły autostradowe:

Kowal – na wysokości miasta Kowal (gmina Kowal) Włocławek Zachód – na wysokości miejscowości Pikutkowo (gmina Brześć Kujawski) Włocławek Północ – na wysokości miejscowości Brzezie (gmina Brześć Kujawski)

Dostępność autostrady A1 umożliwia sprawną komunikację kołową w wymiarze regionalnym oraz krajowym. W ramach MOF Włocławka, autostrada A1 pełni funkcję obwodnicy obszaru w kierunku północ-południe.Obecnym ograniczeniem w wykorzystaniu autostrady jest zróżnicowany, miejscami niezadowalający stan dróg lokalnych i ponadlokalnych, w tym dróg krajowych. Czynnik ten wpływa negatywnie na dostępność autostrady i jej węzłów w ramach poszczególnych gmin MOF Włocławka.Czynnikiem mogącym w najbliższych latach ograniczyć poziom wykorzystania autostrady A1 jest planowane wprowadzenie jej odpłatności, co przyczynić się może do powrotu części ruchu tranzytowego na układ drogowy MOF Włocławka.

Do znaczących ograniczeń sieci drogowej MOF Włocławka należy również zaliczyć brak obwodnicy Brześcia Kujawskiego, przez centrum którego przebiega obecnie ruch tranzytowy MOF Włocławka w kierunku wschód-zachód oraz ograniczenia dwóch przepraw mostowych we Włocławku, które w dużej mierze stanowią barierę ruchu tranzytowego przez Wisłę.

Page 11: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 11

W 2013 r. liczba ludności MOF Włocławka wynosiła 174 380 osób, w czym 65,9% stanowili mieszkańcy Włocławka (114 885 osób). W okresie 2007-2013, liczba ludności MOF Włocławka zmalała o 1 400 osób (0,8%), w czym największy udział miało miasto Włocławek, którego liczba ludności zmalała o 3 547 osób - liczba ludności gmin MOF Włocławka z wyłączeniem Włocławka wzrosła w tym okresie o 3,7%. Bezpośrednią przyczyną malejącej liczby ludności był ujemny przyrost naturalny oraz emigracja ludności. W okresie 2007-2013 w MOF Włocławka liczba wymeldowań rokrocznie była wyższa od liczby zameldowań a ich wzajemny stosunek mieścił się w przedziale 1,1-1,3.

Struktura wieku ludności MOF Włocławka świadczy o postępującym procesie starzenia się społeczeństwa. W 2013 r. odsetek ludności MOF Włocławka w wieku przedprodukcyjnym był niższy niż w skali kraju (odpowiednio 17,3% i 18,2%), zaś odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wyższy (odpowiednio 19,0%, 18,4%). Udział osób w wieku produkcyjnym w 2013 r. w MOF Włocławka był zbliżony do wartości ogólnokrajowej (odpowiednio 63,7% i 63,4%), jednak grupa ta była nadreprezentowana przez osoby w wieku niemobilnym (45-64 lat) – osoby w wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lat) stanowiły odpowiednio 38,9% w MOF Włocławka oraz 39,8% w Polsce. Należy również zwrócić uwagę, że udział ludności zarówno w wieku przedprodukcyjnym jak i produkcyjnym w okresie 2007-2013 zmalał o 2%, co świadczy o kierunku postępujących zmian.

Obserwowane tendencje demograficzne, według prognoz, będą się pogłębiać. Prognozuje się, że do roku 2030 r. liczba ludności miasta Włocławek spadnie o 14%. Największy udział będzie miała w tym ludność w wieku produkcyjnym, której liczba w samym Włocławku zmniejszy się o 14 tys. Kierunek prognozowanych zmian demograficznych (ubytek liczby ludności) jest analogiczny jak w skali całego kraju, jednak istotne jest ich tempo, które w skali kraju będzie blisko trzykrotnie niższe.

Wartość PKB per capita w podregionie włocławskim w 2011 r. osiągnęła wartość 27 577 zł, co stanowiło wartość niższą od wartości dla woj. kujawsko-pomorskiego i Polski o odpowiednio 18% i 43%. W latach 2007-2011 wartość PKB per capita podregionu włocławskiego systematycznie wzrastała osiągając w 2011 r. wartość o 20,9% wyższą względem 2007 r. Tempo wzrostu wartości PKB per capita było jednak niższe od tempa wojewódzkiego i krajowego wynoszącego odpowiednio 21,5% oraz 28,5%, przez co istniejące zróżnicowanie ulegało pogłębieniu.

W 2013 r. liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w MOF Włocławka wynosiła 16 265, z czego 75% (11 950) stanowiły firmy z Włocławka. W okresie 2009-2013 wyrejestrowano 8 044 firm oraz zarejestrowano 6 740 nowych, przez co liczba firm w MOF Włocławka zmalała o 1 304. Niekorzystna koniunktura gospodarcza była szczególnie widoczna we Włocławku, w którym w analizowanym okresieliczba firm wyrejestrowanych była wyższa od liczby firm zarejestrowanych o 1 532. Przedsiębiorstwa zarejestrowane i wyrejestrowane w MOF Włocławka w okresie 2009-2013 stanowiły odpowiednio 7% firm zarejestrowanych i 9% wyrejestrowanych w skali województwa kujawsko-pomorskiego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy6 zdiagnozowano pięć branż przyszłości w rozwoju miasta –branż charakteryzujących się znaczącym potencjałem rozwojowym, który odpowiednio rozwinięty i wykorzystany może pozytywnie wpłynąć na rozwój MOF Włocławka. Wśród branż przyszłości znalazły się:

Budownictwo i produkcja materiałów budowlanych

6 W ramach realizacji opracowania pt. Analiza rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego

oraz branże przyszłości w rozwoju miasta

Page 12: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 12

Istotną część przemysłu MOF Włocławka stanowią przedsiębiorstwa skupiające swoją działalność wokół robót drogowych i budowlanych oraz produkcji materiałów do nich wykorzystywanych. Grupa ta jest znacząco rozproszona tematycznie, jednak ze względu na wspólny podstawowy przedmiot działalności, należy uznać w niej potencjał specjalizacyjny MOF Włocławka. Wśród firm tej grupy wyróżniają się m.in. Budizol Sp. z o.o. S.K.A, firma budowlana; Firma Inżynieryjno – Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.; HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A.; INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna, producent grzejników; Sanitec KOŁO Sp. z o.o., wiodący producent i dystrybutor ceramiki łazienkowej w Polsce; ANWIS Polska Sp. z o.o., producent przesłon okiennych; Brügmann S.A., producent okienno-drzwiowych profili z PCW.

Przetwórstwo chemiczne i metalowe Drugim znaczącym elementem przemysłu MOF Włocławka są firmy przetwórstwa chemicznego i metalowego. Branże te prosperują w analizowanym obszarze od wielu lat, przez co stanowią korzystny punkt wyjścia do poprawy sytuacji gospodarczej MOF Włocławka. Spośród firm branży chemicznej są to m.in. Anwil S.A., producent nawozów azotowych, tworzyw sztucznych oraz chemikaliów; Zakłady Wytwórcze Cheko Sp. z o. o., producent opakowań z tworzyw sztucznych; D&R Dispersions&Resins Sp. z o. o., producent surowców chemicznych;Brügmann S.A. (patrz Budownictwo i produkcja materiałów budowlanych), producent okienno-drzwiowych profili z PCW; Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., producent granulatu PET. Branża przetwórstwa chemicznego jest silnie zdominowana przez Anwil S.A., jednak uwzględniając potencjał rozwojowy i wpływ firmy Anwil S.A. na rozwój MOF Włocławka należy potraktować ją jako branżę przyszłości i dążyć do jej rozwoju w oparciu o potencjał rozwojowy Anwilu S.A. W przypadku przetwórstwa metalowego, spośród najważniejszych firm wymienić można m.in.: Guala Closures DGS Poland S.A., producent zakrywek do opakowań szklanych; DRUMET Liny i Druty sp. z o.o., producent lin i drutów stalowych; Wika Polska Sp. z o. o., producent aparatury kontrolno-pomiarowej.

Transport i logistyka Znaczącą szansą rozwojową, która ma potencjał pozytywnie wpłynąć w najbliższej przyszłości na rozwój MOF Włocławka jest ukończona w 2014 roku autostrada A1. Trzy węzły zlokalizowane na terenie MOF Włocławka, stwarzają szansę na utworzenie z Włocławka centrum logistycznego o wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Należy mieć na uwadze, że wiąże się to z rozwojem nie tylko centrów logistycznych, ale i z rozwojem bazy usługowej świadczącej usługi dla nowo rozwijającej się branży.Za najważniejszą funkcjonującą obecnie na terenie MOF Włocławka firmę z branży transport i logistyka należy uznać Raben Polska sp. z o.o. - międzynarodowe przedsiębiorstwo logistyczne, posiadające na terenie MOF Włocławka swój oddział.

Produkcja i przetwórstwo spożywcze Branżą tradycyjnie i trwale związaną z MOF Włocławka jest produkcja i przetwórstwo spożywcze. Spośród głównych przedsiębiorstw należy wymienić firmy takie jak Bakalland S.A.7, PPHU Bomilla Sp. z o. o.,producent słodyczy,Kujawska Spółdzielnia Mleczarska (KeSeM),

Brześć S.J. Zakład Produkcji Cukierniczej Wiesław Sipa i Wspólnicy, RUN-CHŁODNIA we Włocławku Sp. z o.o., producent i usługodawca w dziedzinie głębokiego mrożeniaoraz Polskie Przetwory Sp. z o.o.8. Uwzględnienie produkcji i przetwórstwa spożywczego w grupie branż przyszłości pozwoli na stabilizację rozwoju całego MOF Włocławka.

Zrównoważona turystyka

7Bakalland w drugim kwartale 2014 r. przejął zakłady Delecta stanowiące własność Rieber Foods Polska SA

8Polskie Przetwory Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2014 r. przejęły od Agros-Nova Sp. z o.o. zakłady KZPOW

Page 13: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 13

Wyróżniająca się jakość środowiska przyrodniczego, w tym dostępność Zalewu Włocławskiego i zasobów uzdrowiska Wieniec-Zdrój, stanowi istotny atut i potencjał rozwojowy MOF Włocławka. Zalew Włocławski stanowi połowę długości odcinka Wisły znajdującego się w granicach MOF Włocławka (pomiędzy 618 a 672,85 km rzeki). Jest to sztuczny zbiornik, którego górna i środkowa część położona jest na terenie województwa mazowieckiego, a dolna na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zbiornik ma powierzchnię 75 km2, długość ok. 57 km i średnią głębokość ok. 5,5 m. Pełni on funkcje retencyjną, energetyczną i rekreacyjną. Wieniec Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową położoną w gminie Brześć Kujawski. Jej atrakcyjność turystyczna opiera się głównie na atutach przyrodniczych i łagodnym mikroklimacie. Na terenie uzdrowiska występują bogate złoża borowiny oraz źródło wody siarczanowej. Pełne wykorzystanie potencjału zarówno obydwu powyższych elementów jak i innych atrakcji turystycznych MOF Włocławka, w tym lotniska w Kruszynie,uzależnione będzie od rozbudowy infrastruktury turystycznej z nimi związanej. Inwestycją wpisującą się w te założenie jest mająca zakończyć się jesienią 2014 roku rozbudowa bazy noclegowej uzdrowiska Wieniec—Zdrój, która przyczyni się do wzrostu liczby miejsc noclegowych z obecnych ok. 200 do ponad 1100.

Skutecznym narzędziem rozwoju inwestycyjnego MOF Włocławka są dostępne tereny inwestycyjne. Do najważniejszych elementów obecnie istniejącej oferty inwestycyjnej należą Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny (33,5 ha), objęta statusem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Brzeska Strefa Gospodarcza (470 ha). Obydwie strefy umożliwiają podjęcie działalności na korzystnych warunkach, w tym m.in. skorzystanie ze zwolnień podatkowych oraz pomocy dotyczącej planowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej. Dodatkowym ich atutem jest uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz sprawna komunikacja w oparciu o dostępność autostrady A1. Zarówno Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo-Technologiczny, jak i Brzeska Strefa Gospodarcza oferują wolne tereny inwestycyjne.

Spośród pozostałych dostępnych terenów inwestycyjnych wymienić można:

obszar inwestycyjny przy ul. Papieżka w południowej części Włocławka - w sąsiedztwie terenów przemysłowych

obszar inwestycyjny przy ul. Krakowskiej w południowej części Brześcia Kujawskiego – w sąsiedztwie terenów rolnych wsi Sokołowo

obszar inwestycyjny przy ul. Przemysłowej w północnej części Brześcia Kujawskiego – tereny po zlikwidowanej cukrowni

obszary inwestycyjne w miejscowościach przyległych i sąsiadujących z węzłem autostradowym Kowal oraz drogą krajową nr 1 (miejscowości: Choceń, Dąbrówka, Unisławice)

Tereny inwestycyjne MOF Włocławka cechują się wysoką dostępnością oraz potencjałem rozwojowym w wymiarze wykorzystania terenów już istniejących oraz rozbudowy ich oferty w oparciu o powiązanie z autostradą A1.

W 2012 r. w MOF Włocławka pracowały 37 502 osoby, z czego 83,8% stanowili mieszkańcy Włocławka. Liczba osób pracujących w MOF Włocławka w latach 2007-2012 spadła o 11,7% – jest to trend odwrotny niż w województwie kujawsko-pomorskim i Polsce, gdzie liczba pracowników w tym okresie nieznacznie wzrosła.

Do powiatowych urzędów pracy w Lipnie oraz we Włocławku w 2013 r. zgłoszonych zostało 5 086 wolnych miejsc pracy i 3 580 miejsc aktywizacji zawodowej – łącznie 8 666 miejsc, czyli 13,8% ogółu

Page 14: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 14

dla województwa. Należy zaznaczyć, że w okresie 2007-2013 liczbawolnych miejsc pracy w mieście Włocławekspadła o 65%.

W MOF Włocławka zidentyfikowano występowanie silnego deficytu9 sprzedawców, robotników budowlanych oraz operatorów maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych. Zawodami najbardziej deficytowymi byli m.in. technik energetyk, spedytor, inspektor budowlany, monter rusztowań. Poszukiwani na rynku pracy byli pracownicy o konkretnych umiejętnościach, często także posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu. Dużym zainteresowaniem na rynku pracy cieszyły się osoby z wykształceniem technicznym, zarówno średnim, jak i wyższym.

Wśród zawodów nadwyżkowych10 zidentyfikowano techników i średni personel (zwłaszcza średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych oraz średni personel do spraw biznesu i administracji) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (zwłaszcza robotników budowlanych i pokrewnych, z wyłączeniem elektryków; robotników obróbki metali, mechaników maszyn oraz urządzeń i pokrewnych, a także robotników w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewnych).

Zdecydowana większość przedsiębiorców (79,2%) deklarowała, że ma trudności z pozyskiwaniem nowych pracowników, przy czym jako główny problem pracodawcy wskazywali brak odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia wśród kandydatów. Odzwierciedleniem tego jest fakt, że część zawodów została zdiagnozowana zarówno wśród zawodów deficytowych jak i nadwyżkowych, co wiązało się m.in. z niedopasowaniem kwalifikacji potencjalnych pracowników względem oczekiwań pracodawców. Dotyczyło to zwłaszcza:

robotników budowlanych i pokrewnych (z wyłączeniem elektryków); robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń i pokrewnych; średniego personelu do spraw biznesu i administracji.

Ograniczona dostępność wykwalifikowanych pracowników wynikała m.in. z niezadowalającego poziomu szkolnictwa MOF Włocławka. Większość uczniów oraz studentów uznała, że wiedza i umiejętności zdobyte w szkole nie przygotowują do wykonywania preferowanego zawodu (od 71,9% uczniów liceów do 56,6% uczniów szkół zawodowych). Warto zaznaczyć, że różnice w postrzeganiu przydatności wiedzy szkolnej wynikały z profilu szkoły – szkoły zawodowe kształcą uczniów kierunkowo, natomiast w liceach przekazywana jest wiedza ogólna, której zakres nie jest ściśle dostosowany do zainteresowań przyszłych pracowników. Użyteczność wiedzy szkolnej została analogicznie oceniona przez przedsiębiorców -wiedzę i umiejętności przekazywane w szkołach za użyteczne w pracy uznało od 21,3% firm zatrudniających 10 i więcej osób do 14,5% firm zatrudniających 1-9 osób.

Za bazę rozwojową, względem zdiagnozowanych branż przyszłości, w przypadku szkolnictwa wyższego, ze względu na dziedziny kształcenia, należy uznać Wyższą Szkołę Techniczną we Włocławku oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku.

Zgodnie z opiniami przedsiębiorców, liczba wolnych miejsc pracy w MOF Włocławka w ciągu najbliższego roku nie powinna ulec znaczącej zmianie. Brak planów względem rekrutacji nowych pracowników oraz zwolnień deklarowało odpowiednio 70,7% i 79,1% przedsiębiorców.

9 Zawodami deficytowymi są te, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób

poszukujących pracy w tych zawodach

10 Zawodami nadwyżkowymi są te, na które występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba osób

poszukujących pracy w tych zawodach

Page 15: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 15

W 2012 r. stopa bezrobocia, rozumiana jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym11, w MOF Włocławka wynosiła 17,0% i była wyższa niż w Polsce (o 8,3 punktu procentowego) i województwie (o 5,9 pp.). Największy odsetek osób bezrobotnych charakteryzował gminy: Bobrowniki (21,2%) i Choceń (20,5%). Najmniejszymi wartościami charakteryzowały się gmina Lubanie (14%) i miasto Włocławek (14,8%). W latach 2007-2012 stopa bezrobocia w MOF Włocławka wzrosła o 4,0%, przy wzroście ogólnopolskim na poziomie 1,6%. Dominującą grupą wśród bezrobotnych stanowiły osoby nieposiadające żadnego zawodu – we Włocławku w 2013 r. stanowiły one 32,4% wszystkich bezrobotnych.

Szczególnie narażonymi na bezrobocie grupamiw MOF Włocławka byłyosoby bez wykształcenia średniego i długotrwale bezrobotni. W powiecie włocławskim i mieście Włocławek w 2013 r. długotrwale bezrobotni stanowili ponad 30% wszystkich osób, które nie miały pracy.

Oprócz ograniczonej dostępności wykwalifikowanych pracowników, przedsiębiorcy wśród barier prowadzenia działalności gospodarczej wskazywali m.in. wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, dużą konkurencję oraz ograniczoną wielkość lokalnego rynku zbytu.

Wśród wymienianych barier znalazła się również niestabilność przepisów prawnych oraz długotrwałe procedury administracyjne dla biznesu. Czynnik ten jest niezwykle istotny, jednak należy zauważyć, że w znaczącej mierze jest on czynnikiem zewnętrznym, zależnym od regulacji i ich zmienności na szczeblu krajowym.

W 2013 r. suma dochodów wszystkich gmin MOF Włocławka wyniosła 791,7 mln zł. Suma wydatków była niższa o 1,2% i wynosiła 782,5 mln zł. Największym budżetem dysponowało miasto Włocławek, w którym dochody wynosiły ponad 600 mln zł, a wydatki – blisko 594 mln zł.

W latach 2007-2013 dochody we wszystkich gminach MOF Włocławka wzrosły o kilkadziesiąt procent. Przeciętny wzrost dla całego analizowanego obszaru wyniósł 54% i był zdecydowanie wyższy niż wartość średnia dla Polski (39,4%). Największa zmiana nastąpiła w przypadku gminy Dobrzyń nad Wisłą – wzrost o 67,3%, a najmniejsza w przypadku gminy Lubanie – wzrost o 22,5%.

Podobnie jak w przypadku dochodów, wydatki we wszystkich gminach MOF Włocławka również wzrosły o kilkadziesiąt procent. Przeciętny wzrost dla całego analizowanego obszaru wynosił 53,4% i był wyższy niż wartość średnia dla Polski (42,1%). Największa zmiana nastąpiła w przypadku gminy Kowal – wzrost o 72,8%, a najmniejsza w przypadku gminy Bobrowniki – wzrost o 22,6%.

Zadłużenie w stosunku do osiąganych dochodów w poszczególnych gminach MOF Włocławka w 2013 r. było zróżnicowane. Najwyższy poziom osiągnęło w mieście Włocławek oraz gminach Brześć Kujawski i Włocławek gdzie wynosiło odpowiednio 57,9%, 50,4% i 46,5%. Najmniejsze zadłużenie charakteryzowało gminę Fabianki – jego wartość wynosiła 9,5%.

W latach 2007-2013 gminy MOF Włocławka pozyskały z Unii Europejskiej środki, których łączna wartość wyniosła 274,6 mln zł. Stanowiły one około 5,1% sumy wszystkich dochodów badanych 11

Dane dotyczące liczby ludności aktywnej ekonomicznie gromadzone są na poziomie NUTS4 – powiatowym. Uniemożliwia to zmierzenie dokładnej wysokości stopy bezrobocia, w klasycznej jej definicji, w obszarach wykraczających poza granice powiatów - tak jak ma to miejsce w przypadku MOF Włocławka. W związku z tym, w odróżnieniu od klasycznej definicji stopy bezrobocia mierzącej udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej ekonomicznie, zmierzony został udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten jest stosowany w celu zachowania dokładności na poziomie NUTS 5 – gmin (patrz np. Potencjał społeczno-ekonomiczny jednostek samorządowych województwa pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2008).

Page 16: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 16

jednostek w tym okresie. Należy zaznaczyć, że przeciętny udział funduszy unijnych w budżetach gmin analizowanego obszaru był nieco niższy niż średnia dla Polski (5,2%). Największy udział środków europejskich występował w przypadku gmin Choceń i Brześć Kujawski – odpowiednio 8,8% i 7,1%, a najmniejszy w przypadku gmin Lubanie i Fabianki – odpowiednio 2,6% i 2,7%.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej została zaprogramowana na lata 2014-2020. Suma dedykowanychPolsce środków wynosi 82,5 mln Euro. Będą one dostępne w ramach sześciu krajowych programów operacyjnych oraz regionalnych programów operacyjnych. Należy zaznaczyć, że współpraca gmin MOF Włocławka na rzecz wspólnego rozwoju oraz przeciwdziałania problemom daje możliwość wykorzystania narzędzia jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, dostępnego w ramach RegionalnegoProgramuOperacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2.3 Analiza SWOT

Analiza SWOT stanowi metodę analityczną pozwalającą na czytelne zestawienie głównych wniosków zrealizowanej diagnozy. Wnioski są przedstawiane w podziale na cztery rozłączne kategorie:

Mocne strony – czynniki, które należy wykorzystać; Szanse – czynniki, którym należy sprzyjać; Słabe strony – czynniki, którym należy przeciwdziałać; Zagrożenia – czynniki, którym należy zapobiegać.

W przypadku MOF Włocławka, w ramach Analizy SWOT należy zwrócić szczególną uwagę na słabe strony – pomiędzy poszczególnymi słabymi stronami występuje istotne powiązanie przyczynowo-skutkowe mogące powodować ich wzajemne wzmacnianie. Sytuacja ta jest wysoce niekorzystna i wymaga szczegółowego przeanalizowania powiązania pomiędzy poszczególnymi problemami celem zdiagnozowania problemu kluczowego. W powyższym celu wykorzystana zostanie metoda Drzewa problemów.

Tabela 1. Analiza SWOT

Mocne strony Słabe strony

Korzystne położenie komunikacyjne, w tym bliskość autostrady A1 oraz dostępność trzech węzłów autostradowych: Kowal, Włocławek Zachód i Włocławek Północ Wyróżniająca jakość środowiska przyrodniczego, w tym dostępność Zalewu Włocławskiego i zasobów uzdrowiska Wieniec-Zdrój Duża dostępność i potencjał rozwojowy terenów inwestycyjnych Pełnienie przez Włocławek funkcji miasta regionalnego – czytelne i istotne powiązania funkcjonalne w ramach MOF Włocławka

Wysokie, rosnące bezrobocie Malejąca liczba wolnych miejsc pracy Niezadawalająca dynamika wzrostu PKB w podregionie włocławskim w porównaniu do województwa kujawsko – pomorskiego i kraju Ograniczona dostępność wykwalifikowanych pracowników Starzenie się społeczeństwa Ograniczone wykorzystanie potencjału Zalewu Włocławskiego Niezadowalający stan techniczny dróg lokalnych i ponadlokalnych Znaczące zadłużenie miasta Włocławek, Brześcia Kujawskiego i gminy Włocławek

Szanse Zagrożenia

Page 17: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 17

Wykorzystanie potencjału autostrady A1, w tym zwiększenie zasięgu włocławskiego rynku zbytu Wsparcie i rozwój branż określonych jako branże przyszłości: Budownictwo i produkcja materiałów budowlanych; Przetwórstwo chemiczne i metalowe; Transport i logistyka; Produkcja i przetwórstwo spożywcze; Zrównoważona turystyka. Wykorzystanie potencjału rozwoju kadr w oparciu o Wyższą Szkołę Techniczną oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową Środki unijne dostępne w perspektywie 2014-2020, w tym dostępne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Współpraca gmin MOF Włocławka na rzecz wspólnego rozwoju oraz przeciwdziałania problemom

Utrzymanie się i pogłębienie negatywnych tendencji na rynku pracy oraz demograficznych, w tym odpływ pracodawców, starzenie się społeczeństwa oraz spadek wielkości lokalnego rynku zbytu

Wprowadzenie odpłatności za użytkowanie autostrady A1

Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Niestabilność przepisów prawnych oraz długotrwałe procedury administracyjne dla biznesu

Źródło: opracowanie własne

2.4 Drzewo problemów

Metoda Drzewa problemów polega na prześledzeniu zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy zdiagnozowanymi problemami. Pozwala to na wskazanie problemu kluczowego - węzłowego oraz skali złożoności zarówno jego przyczyn jak i skutków. Drzewo problemów MOF Włocławka zostało przedstawione poniżej.

Problemem węzłowym MOF Włocławka jest wysokie, rosnące bezrobocie. Należy mieć jednak na uwadze, że problem ten nie jest specyfiką wyłącznie MOF Włocławka – problem ten dotyczy całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Dwoma, źródłowymi problemami skutkującymi wysokim, rosnącym bezrobociem są niedopasowanie systemu edukacji do potrzeb przedsiębiorców oraz niekorzystna koniunktura gospodarcza. Problemem w szczególności złożonym jest niekorzystna koniunktura gospodarcza, która jest odpowiedzialna w sposób mniej lub bardziej bezpośredni za szereg problemów skutkujących finalnie wysokim, rosnącym bezrobociem MOF Włocławka. Wśród zdiagnozowanych problemów pośrednich znalazły się: odpływ przedsiębiorców; spadek liczby wolnych miejsc pracy; wzrost oczekiwań pracodawców; niezadowalające warunki finansowe pracowników.

Po stronie skutków wysokiego, rosnącego bezrobocia znajduje się szereg problemów pochodnych dążących do problemu końcowego jakim jest ograniczenie wielkości rynku zbytu MOF Włocławka. Wśród problemów pochodnych zdiagnozowano: pogorszenie sytuacji ekonomicznej mieszkańców; emigrację, w tym emigrację młodych; starzenie się społeczeństwa, ograniczenie przyrostu naturalnego; spadek liczby ludności. Należy przy tym zauważyć, że zdiagnozowany problem końcowy – ograniczenie wielkości rynku zbytu jest jedną z możliwych przyczyn negatywnej koniunktury gospodarczej stanowiącej w przypadku MOF Włocławka problem źródłowy.

Na podstawie analizy Drzewa problemów MOF Włocławka należy stwierdzić, że struktura problemów związanych z problemem kluczowym, jakim jest wysokie, rosnące bezrobocie, jest wielopoziomowa i w znaczącym stopniu złożona. Wymaga to podjęcie planowych działań wobec problemów bazowych odpowiedzialnych za dalszy ciąg przyczynowo-skutkowy.

Page 18: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 18

Rys. 2. Drzewo problemów

Źródło: opracowanie własne

Page 19: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 19

Wizja

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Programy

Projekty

3 Założenia Strategii

3.1 Struktura

Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 oparta została na pięcio-stopniowej, hierarchicznej strukturze wdrożeniowej.

Zakładany ostateczny rezultat wdrożenia Strategii został przedstawiony jako wizja – docelowy stan MOF Włocławka w 2020 r. stanowiący efekt wdrożenia Strategii. Stan przedstawiony w wizji zostanie osiągnięty poprzez realizację celów strategicznych oraz przyporządkowanych im celów operacyjnych.

W ramach celów operacyjnych zostały opracowane programy, zakładające określone grupy projektów, których realizacja stanowi najniższy poziom wdrożenia Strategii. Programy nie określają zamkniętej listy projektów - określają zakres tematyczny projektów, których realizacja została przewidziana w ramach Strategii.

Rys. 3. Struktura wdrażania Strategii

Źródło: opracowanie własne

Page 20: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 20

3.2 Wizja

Sprawne wdrożenie Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020, zależy od kierowania się w jej wdrażaniu nadrzędnym celem – spójną wizją, określającą stan docelowy, którego osiągnięcie będzie stanowiło efekt wdrożenia Strategii.

Wizja rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, wypracowana w ramach realizowanego projektu, zakłada, że do 2020 r.:

Włocławek, jako miasto regionalne, i jego obszar funkcjonalny będzie spójnym ośrodkiem wzrostu o ustabilizowanej sytuacji na rynku pracy

wynikającej z rozwijającej się przedsiębiorczości oraz wzrastającego poziomu kadr i jakości życia.

Przedstawiona wizja składa się z następujących elementów:

Spójność funkcjonalna – należy dążyć, aby realizacja programów i projektów zawartych w Strategii skutkowała wzrostem spójności funkcjonalnej MOF Włocławka. Docelowo, zakłada się, że MOF Włocławka stanowić będzie spójny obszar sprawnie powiązany komunikacyjnie, gospodarczo jak i wizerunkowo.

Ustabilizowana sytuacja na rynku pracy – pogarszanie się sytuacji na rynku pracy dotyczy całego MOF Włocławka. Zgodnie z przedstawioną powyżej wizją zakłada się, że do 2020 r. uda się zahamować i odwrócić obserwowane aktualnie negatywne trendy, dając tym samym możliwość stymulowania konkurencyjnego wzrostu.

Rozwijająca się przedsiębiorczość – stabilizacja na rynku pracy zostanie osiągnięta m.in. poprzez stymulacje rozwoju przedsiębiorczości zarówno endogennej, rozumianej jako przedsiębiorczość mieszkańców MOF Włocławka, jak i egzogennej, stanowiącej napływ przedsiębiorców i inwestorów z zewnątrz.

Wzrastający poziom kadr – z drugiej strony, elementem stabilizującym rynek pracy będzie wzrost jakości kształcenia kadr MOF Włocławka, poprzez zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do kadr o odpowiadającym ich potrzebom poziomie kompetencji.

Wzrastający poziom jakości życia – dodatkowym elementem sprzyjającym rozwojowi przedsiębiorczości będzie wzrost poziomu jakości życia, hamujący odpływ mieszkańców poprzez zapewnienie im poziomu życia analogicznego do warunków oferowanych przez miasta regionalne.

Page 21: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 21

4 Cele strategiczne Realizacja przedstawionej powyżej wizji będzie możliwa poprzez realizację pięciu celów strategicznych:

1. Aktywizacja gospodarcza 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 3. Zrównoważony rozwój turystyczny 4. Wzrost spójności komunikacyjnej 5. Podniesienie poziomu jakości życia

Poszczególnym celom strategicznym zostały przyporządkowane cele operacyjne oraz zawierające się w nich programy. W ramach wyznaczonych programów realizowane będą projekty, stanowiące najniższy poziom implementacji Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020.

Cele operacyjne oraz przypisane im programy przedstawione zostały w dalszej części Strategii. Szczegółowe zestawienie projektów przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych programów zostało przedstawione w rozdziale Plan operacyjny12. Należy mieć na uwadze, że zaprezentowane w Planie operacyjnym zestawienie projektów ma charakter otwarty – przewiduje się okresową aktualizację Strategii a wraz z nią zbioru projektów do realizacji w ramach poszczególnych programów Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020.

12

Projekty zawarte w Planie operacyjnym zostały zgłoszone przez potencjalnych beneficjentów w ramach naboru projektów przeprowadzonego w trakcie trwania prac nad Strategią

Page 22: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 22

4.1 Cel strategiczny 1. Aktywizacja gospodarcza

Jednym z podstawowych problemów MOF Włocławka jest brak pozytywnej dynamiki rozwojowej wśród przedsiębiorstw. Obserwowana negatywna koniunktura gospodarcza wpływa na spadek liczby wolnych miejsc pracy, co pociąga za sobą wzrost bezrobocia.

W celu poprawy zdiagnozowanego stanu należy podjąć szereg działań mających na celu aktywizację gospodarczą. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości wpłynie korzystnie nie tylko na wzrost liczby przedsiębiorstw, ale również na wzrost liczby wolnych miejsc pracy.

Efektywność podjętych działań zależy od ich kompleksowości – działania aktywizacyjne powinny zostać skierowane zarówno do przedsiębiorców wewnętrznych (funkcjonujących w ramach MOF Włocławka), jak i zewnętrznych. Warto również zwrócić uwagę na niezwykle istotny aspekt promocyjny podjętych działań aktywizacyjnych – zrealizowane działania, bez ich odpowiedniego wypromowania, mogą mieć ograniczoną siłę oddziaływania poprzez ograniczone ich dostrzeganie przez przedsiębiorców.

Należy mieć również na uwadze podjęcie działań aktywizacyjnych w oparciu o potencjał rozwojowy wynikający z otwartej Autostrady A1 oraz zdiagnozowanych branż przyszłości. Skuteczność podjętych działań będzie pochodną maksymalizacji wykorzystania dostępnego potencjału. Wśród zdiagnozowanych branż przyszłości, względem których zaleca się zogniskować działania aktywizacyjne, znajdują się:

Budownictwo i produkcja materiałów budowlanych Przetwórstwo chemiczne i metalowe Transport i logistyka Produkcja i przetwórstwo spożywcze Zrównoważona turystyka

W ramach realizacji celu strategicznego Aktywizacja gospodarcza wyznaczono trzy cele operacyjne:

1.1. Rozwój oferty inwestycyjnej 1.2. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców 1.3. Poprawa wizerunku gospodarczego

Realizacja powyższych celów pozwoli na osiągnięcie przedstawionych poniżej efektów.

Tabela 2. Efekty i wskaźniki monitoringu celu strategicznego 1. Aktywizacja gospodarcza

Efekt Wskaźnik

Wzbudzenie pozytywnej dynamiki rozwojowej przedsiębiorstw

Udział nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw w ogóle przedsiębiorstw

Udział wyrejestrowanych przedsiębiorstw w ogóle przedsiębiorstw

Aktywizacja lokalnego rynku pracy Stosunek liczby wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej do liczby bezrobotnych

Udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym

Źródło: opracowanie własne

Page 23: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 23

Cel operacyjny 1.1. Rozwój oferty inwestycyjnej

Rozwój oferty inwestycyjnej jest celem operacyjnym, którego realizacja jest skierowana zarówno do inwestorów zewnętrznych, jak i lokalnych przedsiębiorców planujących podjęcie działalności inwestycyjnej.

Rolą Rozwoju oferty inwestycyjnej jest zapewnienie bazy rozwojowej inwestorom w postaci oferty terenów inwestycyjnych umożliwiającejim rozwijanie działalności gospodarczej na korzystnych warunkach.

W ramach celu operacyjnego Rozwój oferty inwestycyjnejprzewidziano program:

Program 1.1.1. Rozbudowa oferty terenów inwestycyjnych

Dostępne tereny inwestycyjne są istotnym potencjałem rozwojowym MOF Włocławka. Niezwykle istotne są działania mające na celu z jednej strony wzrost ich wykorzystania, a z drugiej strony systematyczny wzrost ich dostępności – bieżące rozbudowywanie ich oferty. Istotnym jest, aby oferta terenów inwestycyjnych była kompleksowa, zarówno pod względem przestrzennym, jak i infrastrukturalnym. Należy dążyć do rozbudowy oferty terenów inwestycyjnych w ramach całego MOF Włocławka w oparciu o skomunikowanie z autostradą A1.

Należy również dołożyć wszelkich starań, aby przygotowywane tereny inwestycyjne były zaopatrzone w pełne uzbrojenie terenu wymagane pod realizację inwestycji, w tym infrastrukturę komunikacyjną wymaganą dla jej obsługi. W rozwoju infrastruktury w ramach rozwijanych terenów inwestycyjnych należy uwzględniać zapotrzebowanie potencjalnych inwestorów. Ponadto rozbudowa infrastruktury terenów inwestycyjnych powinna uwzględniać specyficzne potrzeby przedsiębiorców ze zdiagnozowanych branż przyszłości, i w konsekwencji stymulować rozwój tych konkretnych branż. Zamierzenie to powinno być realizowane za pośrednictwem Systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami (patrz program 1.3.1. Budowa systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami).

Rozbudowa oferty terenów inwestycyjnych wymaga również dostosowań prawno-administracyjnych, w tym zastosowania odpowiednich zachęt dla potencjalnych inwestorów. Wskazane są działania nakierowane na likwidację barier administracyjno-prawnych. Wśród tego rodzaju narzędzi rozwoju oferty terenów inwestycyjnych znajdują się: funkcjonowanie podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zwolnienia od podatku od nieruchomości, opracowywane pod potrzeby inwestycyjne Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Cel operacyjny 1.2. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców

W celu Aktywizacji gospodarczejMOF Włocławka należy również zwrócić szczególną uwagę na działania dążące do osiągnięcia Wzrostu przedsiębiorczości mieszkańców. Niezwykle istotnym jest wsparcie inwestycyjne inwestorów, opisane w ramach programu 1.1.1. Rozbudowa terenów inwestycyjnych, jednak równie istotnym jest oddolny rozwój przedsiębiorczości wynikający z tworzenia nowych przedsiębiorstw na obszarzeMOF Włocławka. W celu wykorzystania potencjału przedsiębiorczości mieszkańców MOF Włocławka należy podjąć szereg działań mających na celu wsparcie nowopowstających przedsiębiorstw.

W ramach celu operacyjnego Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców przewidziano program:

Page 24: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 24

Program 1.2.1. Rozbudowa systemu wsparcia przedsiębiorczości

Rozbudowa systemu wsparcia przedsiębiorczości powinna zostać oparta o zróżnicowany, dostosowany do potrzeb nowopowstającego przedsiębiorstwa portfel narzędzi. Należy dążyć, aby wsparcie nowopowstających przedsiębiorstw nie kończyło się wraz z założeniem działalności gospodarczej. W ramach powyższego programu należystworzyć system inkubacji nowopowstających przedsiębiorstw we wczesnym – rozwojowym etapie ich działalności.

Dwiema niezwykle istotnymi płaszczyznami wsparcia są:

wsparcie wiedzą – szkolenia i doradztwo dotyczące tematyki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – przykładowo w formie kursów i szkoleń realizowanych przez PUP lub podmioty szkoleniowo-doradcze (w tym uczelnie wyższe), w których interesie leży podnoszenie poziomu przedsiębiorczości mieszkańców MOF Włocławka, w tym w szczególności własnych absolwentów. Należy mieć przy tym na uwadze, że pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na świadczenie usług szkoleniowych i doradczych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest jednym z zadań realizowanych przez Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości.

wsparcie kapitałem – udzielanie wsparcia materialnego w postaci dofinasowania w formie dostępnych instrumentów finansowych – przykładowo, w formie dotacji bądź pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawanych przez PUPlub poprzez finansowanie przez kapitał prywatny inicjatyw typu „Anioły Biznesu”, „Giełda Pomysłów” realizowanychnp. we współpracy z Włocławskim Inkubatorem Innowacji i Przedsiębiorczości. Istotnym wsparciem pozostaje możliwość udostępniania powierzchni dla prowadzenia działalności gospodarczej na korzystnych warunkach najmu w ramach Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.

Cel operacyjny 1.3. Poprawa wizerunku gospodarczego

Zarówno Rozwój oferty inwestycyjnej jak i Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców będą stanowiły wymierny efekt podjętych działań, jednak bez skutecznej promocji gospodarczej ich rola w Aktywizacji gospodarczejMOF Włocławka może zostać ograniczona, poprzez ich niedostrzeżenie przez przedsiębiorców.

W celu zwiększenia efektywności realizowanych działań należy podjąć działania z jednej strony aktywizujące przedsiębiorstwa do procesu modelowania dedykowanego im wsparcia, a z drugiej – promocji gospodarczej MOF Włocławka mającej na celu budowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego MOF Włocławka.

W ramach celu operacyjnego Poprawa wizerunku gospodarczego przewidziano programy:

1.3.1. Budowa systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami 1.3.2. Promocja gospodarcza

Program 1.3.1. Budowa systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami

Potrzeby rozwojowe przedsiębiorców są często dynamicznie zmienne w czasie oraz silnie zindywidualizowane wśród poszczególnych firm. Wskazanym przez to jest bieżące gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących preferowanych przez przedsiębiorców działań – zarówno względem oferty inwestycyjnej (patrz program 1.1.1. Rozbudowa oferty terenów inwestycyjnych), jak i zapotrzebowania na dedykowaną kadrę (patrz program 2.1.1. Rozbudowa i modernizacja

Page 25: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 25

infrastruktury szkolnej; 2.1.2. Rozbudowa oferty zajęć pozalekcyjnych; 2.1.4. Rozwój oferty edukacyjnej uczelni wyższych; 2.2.1. Rozbudowa systemu kształcenia zawodowego dorosłych).

Istniejący podmiot (np. Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Włocławek) lub nowo utworzony podmiot pełniłby rolę pośrednika-mediatora pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami posiadającymi w swoich kompetencjach możliwość zaspokajania zgłaszanych przez przedsiębiorców potrzeb. Rolą Systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami byłoby zbiorcze artykułowanie potrzeb przedsiębiorców. W celu zapewnienia zaangażowania przedsiębiorców, należy dołożyć wszelkich starań, aby system ten działał aktywnie i pozwalał na, w miarę możliwości, zaspokajanie maksymalnej części zdiagnozowanych potrzeb. Należy również dołożyć wszelkich starań, aby w stosunku do potrzeb, których realizacja nie jest możliwa, funkcjonował system wyjaśnień zwrotnych – uzasadniania przyczyn nieuwzględnienia potrzeb. Pozwoliłoby to na ograniczenie sytuacji, w której głos przedsiębiorcy byłby całkowicie pominięty, co nie sprzyjałoby utrzymywaniu zaangażowania przedsiębiorców do udziału w powyższym programie.

Rolą ww. podmiotu byłoby także zapewnienie bezpośredniego i stałego kontaktu z przedsiębiorcami, skutkujące lepszym rozumieniem potrzeb przedsiębiorców przez osoby odpowiedzialne za promowanie inwestycji i działania aktywizacyjne.

Diagnoza potrzeb powinna zostać oparta na monitoringu bieżącym, polegającym na otwartym odbiorze zgłaszanego zapotrzebowania, oraz monitoringu aktywnym – okresowym monitoringu potrzeb polegającym na realizacji badania wśród populacji przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie MOF Włocławka.

Program 1.3.2. Promocja gospodarcza

Poprawa wizerunku gospodarczegoMOF Włocławka nie jest zależna wyłącznie od realizacji działań zmierzających bezpośrednio do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Pomimo rzeczywistego efektu podjętych działań, mogą one pozostać niedostrzeżone, lub dostrzeżone wyłącznie przez wąską grupę przedsiębiorców.

Aktywizacja gospodarczaMOF Włocławka powinna być realizowana również poprzez działania promocyjne skierowane zarówno do zewnętrznych inwestorów, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach MOF Włocławka. Ma to na celu uświadomienie możliwości wynikających ze zrealizowanych działań poprawiających warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w ramach MOF Włocławka. Wymiarem minimalnym realizacji tego projektu powinno być stworzenie łatwo dostępnej bazy informacji dedykowanej potencjalnym inwestorom (dotyczącej m.in. dostępnych terenów inwestycyjnych, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, możliwego do uzyskania wsparcia, dostępnych zasobów, w tym zasobów ludzkich). Działania realizowane w ramach Promocji gospodarczej powinny zostać uzupełnione o promocję aktywną, nieograniczającą się jednak wyłącznie do kampanii reklamowych w mediach. Realizacja programu powinna wykorzystywać również inne dostępne narzędzia w tym m.in. organizację misji przyjazdowych dla potencjalnych inwestorów, organizację wyjazdów na targi gospodarcze (w celu wypromowania się przed potencjalnymi inwestorami), czy też marketing bezpośredni – aktywny kontakt z potencjalnymi inwestorami, bezpośrednie spotkania władz samorządowych zachęcające ich do inwestowania na obszarze MOF Włocławka.

W ramach Promocji gospodarczej przewidziana powinna być również kompleksowa obsługa inwestycyjna. Działania wynikające z tego programu nie powinny ograniczać się do działań informacyjnych – Promocja gospodarcza powinna również zakładać aktywną pomoc potencjalnym inwestorom biorącym pod uwagę możliwość realizacji inwestycji w ramach MOF Włocławka. Pomoc ta powinna być realizowana w formie dedykowanego wsparcia obsługi procesu inwestycyjnego.

Page 26: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 26

Promocja gospodarczamoże być prowadzona poprzez podmiotyjuż istniejące bądź nowo powołane, reprezentujące wspólny interes wszystkich gmin MOF Włocławka. Niezależnie od przyjętej formuły realizacja wspólnych przedsięwzięć promujących potencjał gospodarczy całego MOF Włocławka powinna być współfinansowana przez wszystkie gminy MOF Włocławka.

Tabela 3. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach celu strategicznego 1. Aktywizacja gospodarcza13

CEL STRATEGICZNY 1. AKTYWIZACJA GOSPODARCZA

Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający Szacunkowa

wartość projektu Przewidywany okres realizacji

CEL OPERACYJNY 1.1 Rozwój oferty inwestycyjnej

PROGRAM 1.1.1. Rozbudowa oferty terenów inwestycyjnych

1 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłej Cukrowni w Brześciu Kujawskim

Gmina Miasto Brześć Kujawski 2 500 000,00 2015-2020

2 Budowa infrastruktury w obszarach inwestycyjnych

Gmina MiastoBrześć Kujawski 5 000 000,00 2015-2020

3 Kompleksowe uzbrojenie terenów "Papieżka”

Gmina Miasto Włocławek 15 000 000,00 2015-2020

CEL OPERACYJNY 1.2 Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców

PROGRAM 1.2.1. Rozbudowa systemu wsparcia przedsiębiorczości

1 Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorczości

Centrum Edukacji i Kultury ,,Zenit'' we Włocławku

5 200 000,00 2015-2020

2

Przebudowa pomieszczenia biurowego o powierzchni 220,18 m2 z przystosowaniem na biura o mniejszej powierzchni zlokalizowanego na I piętrze budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Toruńskiej 148 we Włocławku

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

100 000,00 2017

3 Przedsiębiorczość to jest to Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

1 200 000,00 2015-2020

4 Przedsiębiorczość kontra bezrobocie Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

CEL OPERACYJNY 1.3. Poprawa wizerunku gospodarczego

PROGRAM 1.3.1. Budowa systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami

1 Włocławska Pracownia Badania Opinii Społecznej oraz Wspierania Kształcenia Zawodowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

5 000 000,00 2015-2019

PROGRAM 1.3.2. Promocja gospodarcza

Brak zgłoszonych projektów

Źródło: opracowanie własne

13

Projekty zgłoszone w ramach naboru projektów przeprowadzonego w trakcie trwania prac nad Strategią

Page 27: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 27

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego

Znaczącym problemem MOF Włocławkajest niesatysfakcjonujący poziom kapitału ludzkiego. Głównymi tego przejawami jest z jednej strony ograniczona dostępność wykwalifikowanych pracowników oraz z drugiej strony - ograniczona użyteczność edukacji ponadgimnazjalnej.

W celu poprawy zdiagnozowanego stanu, należy podjąć szereg działań mających na celu poprawę jakości kapitału ludzkiego. Działania te wpłyną pozytywnie na dopasowanie pracowników do wymagań rynku pracy, co stanowić będzie korzyść zarówno dla pracowników jak i pracodawców.

Działania realizowane w ramach Poprawy jakości kapitału ludzkiego powinny zostać dostosowane do trzech grup docelowych:

Uczniów i studentów– działania polegające na rozwoju oferty dydaktycznej oraz jej dostosowaniu do oczekiwań rynku pracy

Osób w wieku produkcyjnym – działania polegające na wzroście poziomu kwalifikacji osób funkcjonujących na rynku pracy

Osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym – działania polegające na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Wskazanym jest, aby działania wynikające z Poprawy jakości kapitału ludzkiego zostały dostosowane do zdiagnozowanych branż przyszłości, których potencjał rozwojowy może dodatkowo wzmocnić ich efektywność. Wśród zdiagnozowanych branż przyszłości znajdują się:

Budownictwo i produkcja materiałów budowlanych Przetwórstwo chemiczne i metalowe Transport i logistyka Produkcja i przetwórstwo spożywcze Zrównoważona turystyka

W ramach realizacji celu strategicznego Poprawa jakości kapitału ludzkiego wyznaczono trzy cele operacyjne:

2.1. Poprawa jakości kształcenia 2.2. Rozwój edukacji ustawicznej 2.3. Ograniczenie wykluczenia społecznego

Realizacja powyższych celów pozwoli na osiągnięcie przedstawionych poniżej efektów.

Tabela 4. Efekty i wskaźniki monitoringu celu strategicznego 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego

Efekt Wskaźnik

Wzrost dopasowania pracowników do wymagań rynku pracy

Liczba zawodów deficytowych Liczba zawodów nadwyżkowych Udział przedsiębiorców deklarujących brak trudności

w pozyskaniu nowych pracowników

Page 28: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 28

Podniesienie jakości edukacji Udział bezrobotnych bez zawodu w ogóle bezrobotnych Udział bezrobotnych absolwentów

14w ogóle

bezrobotnych Udział przedsiębiorców deklarujących użyteczność

wiedzy i umiejętności przekazywanych w szkołach

Ograniczenie bezrobocia długotrwałego Udział bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż rok w ogóle bezrobotnych

Źródło: opracowanie własne

Cel operacyjny 2.1. Poprawa jakości kształcenia

Kwalifikacje potencjalnych pracowników opierają się w dużej mierze na jakości edukacji, w tym na jej dostosowaniu do wymagań pracodawców, poziomie nauczania oraz wyborach edukacyjnych młodzieży, które choć samodzielne, nie zawsze są przemyślane.

W celu Poprawy jakości kształcenia należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój oferty edukacyjnej szkół MOF Włocławka, w tym w szczególności na rozbudowę ich infrastruktury edukacyjnej wraz z ofertą zajęć dodatkowych oraz na wzmożenie wsparcia dedykowanego uczniom podejmującym wybory edukacyjne determinujące ich późniejszą karierę zawodową.

W ramach celu operacyjnego Poprawa jakości kształcenia przewidziano trzy programy:

2.1.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej 2.1.2. Rozbudowa oferty zajęć pozalekcyjnych 2.1.3. Utworzenie i wdrożenie systemu wsparcia edukacyjnego 2.1.4. Rozwój oferty edukacyjnej uczelni wyższych

Program 2.1.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej powinna z jednej strony dążyć do wyrównywania i bieżącego podnoszenia poziomu edukacji w szkołach MOF Włocławka oraz z drugiej strony – do wzrostu współpracy szkół z przedsiębiorcami, co w szczególności tyczy się techników i szkół zawodowych (w celu bieżącego i dynamicznego dostosowywania kierunków kształcenia zawodowego do realnych potrzeb przedsiębiorców). Realizacja Rozbudowy i modernizacji infrastruktury szkolnej powinna zostać oparta z jednej strony na remontach i modernizacji placówek szkolnych oraz z drugiej strony na modernizacji oferty zajęciowej szkół i infrastruktury dydaktycznej, w tym parku maszynowego w przypadku edukacji zawodowej.

Sprawna realizacja Rozbudowy i modernizacji infrastruktury szkolnej powinna uwzględniać bieżące zapotrzebowanie przedsiębiorców zgłaszane w ramach Systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami (patrz program 1.3.1.Budowa systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami).

Program 2.1.2. Rozbudowa oferty zajęć pozalekcyjnych

Jakość kształcenia powinna być również podnoszona poprzez rozbudowę i wzrost wykorzystania oferty zajęć pozalekcyjnych. W celu osiągnięcia wzrostu konkurencyjności absolwentów na rynku pracy należy umożliwić im rozwój kompetencji nie tylko w ramach zajęć lekcyjnych, ale również

14

Bezrobotnym absolwentem jest osoba, która jest bezrobotna w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie czy innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu.

Page 29: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 29

i w formie zajęć dodatkowych. Oferta zajęć pozalekcyjnych powinna być rozbudowywana zarówno w oparciu o struktury szkolne jak i innych podmiotów mogących przyczynić się do wzrostu kompetencji absolwentów szkół MOF Włocławka – przykładowo uczelni, instytucji szkoleniowych oraz pracodawców.

Sprawna realizacja Rozbudowy oferty zajęć pozalekcyjnych powinna uwzględniać bieżące zapotrzebowanie przedsiębiorców zgłaszane w ramach Systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami (patrz program 1.3.1.Budowa systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami).

Program 2.1.3. Utworzenie i wdrożenie systemu wsparcia edukacyjnego

W celuPoprawy jakości kształcenia, oprócz działań dążących do poprawy oferty zajęć edukacyjnych, należy również zwrócić szczególną uwagę na rozwój systemu wsparcia edukacyjnego. Nastoletnia młodzież, podejmująca wybory edukacyjne, jest często nieświadoma wagi podejmowanych decyzji rzutujących w przyszłości na ich późniejsze życie zawodowe.

W celu ograniczenia zjawiska podejmowania nieprzemyślanych decyzji należy Utworzyć i wdrożyć system wsparcia edukacyjnego obejmujący ucznia, nauczyciela i rodzica w formie doradztwa zawodowego oraz wsparcia psychologiczno-społecznego. Ponadto należy dążyć do utworzenia systemu stypendialnego dla zdolnej młodzieży zakładającego stypendia przyznawane zarówno w trakcie trwania nauki szkolnej jak i umożliwiające podjęcie edukacji na wybranych uczelniach wyższych. Należy mieć na uwadze, że celem podniesienia efektywności realizowanych działań, w szczególności działań związanych z doradztwem zawodowym, powinny być one realizowane już od poziomu ostatnich klas szkoły podstawowej.

Program 2.1.4. Rozwój oferty edukacyjnej uczelni wyższych

Niezwykle istotnym elementem systemu edukacyjnego MOF Włocławka, z punktu widzenia Poprawy jakości kapitału ludzkiego, jest szkolnictwo wyższe. Jakość, dostępność i dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni wyższych do potrzeb rynku pracy stanowi w dużej mierze o poziomie i użyteczności wyższej kadry specjalistycznej, której dostępność może stanowić istotny argument wyboru MOF Włocławka jako lokalizacji inwestycji. Dostępność wyższej kadry specjalistycznej może również przełożyć się na rozwój endogenny, wynikający z rozwoju przedsiębiorczości absolwentów uczelni wyższych – zakładania przez absolwentów specjalistycznych przedsiębiorstw na terenie MOF Włocławka.

W ramach Analizy rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branż przyszłości w rozwoju miasta wskazano na dwie włocławskie uczelnie, których potencjał edukacyjny może być w największym stopniu wykorzystany do wsparcia rozwoju konkurencyjności zdiagnozowanych branż przyszłości. Uczelniami tymi są Wyższa Szkoła Techniczna oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku. W celu podniesienia efektywności realizacji omawianego programu, projekty z niego wynikające powinny ogniskować się wokół zdiagnozowanych uczelni.

Projekty realizowane w ramach Rozwoju oferty edukacyjnej uczelni wyższych powinny skupiać się wokół dostosowania oferty edukacyjnej i bazy dydaktycznej do potrzeb rynku pracy MOF Włocławka. W tym celu zasadnym jest wzmożenie współpracy na polu wymiany zarówno doświadczeń, jak i oczekiwań pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami.

Sprawna realizacja Rozwoju oferty edukacyjnej uczelni wyższych powinna uwzględniać bieżące zapotrzebowanie przedsiębiorców zgłaszane w ramach Systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami (patrz program 1.3.1.Budowa systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami).

Page 30: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 30

Cel operacyjny 2.2. Rozwój edukacji ustawicznej

Edukacja ustawiczna, rozumiana jako bieżące podnoszenie swoich kwalifikacji przez cały okres aktywności zawodowej, jest w dzisiejszym świecie niezbędna. Wynika to z jednej strony z postępującej wraz z upływem lat dezaktualizacji wiedzy szkolnej oraz konieczności podążania za nowinkami danej branży jak i konieczności poszerzania zakresu swoich kompetencji celem podnoszenia swojej konkurencyjności na rynku pracy. Działania realizowane w ramach Rozwoju edukacji ustawicznej dedykowane są w równym stopniu osobom pracującym, jak i niepracującym.

W celu Poprawy jakości kapitału ludzkiego mieszkańców MOF Włocławka należy podjąć działania zmierzające do Rozwoju edukacji ustawicznej. Działania te powinny dotyczyć zarówno kształcenia zawodowego jak i rozwijania kompetencji ogólnych.

W ramach celu operacyjnego Rozwój edukacji ustawicznej przewidziano dwa programy:

2.2.1. Rozbudowa systemu kształcenia zawodowego dorosłych 2.2.2. Rozbudowa systemu kształcenia ogólnego dorosłych

Program 2.2.1. Rozbudowa systemu kształcenia zawodowego dorosłych

Zasadnicze działania prowadzące do Rozwoju edukacji ustawicznej powinny zostać zogniskowane wokół kształcenia zawodowego dorosłych. Oprócz rozwoju oferty szkoleń i kursów dedykowanych osobom w wieku produkcyjnym, należy zwrócić uwagę na rozwój systemu certyfikacji umiejętności. Posiadane przez potencjalnych pracowników umiejętności często nie są brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym ze względu na brak ich formalnego potwierdzenia. Należy umożliwić mieszkańcom MOF Włocławka certyfikacje umiejętności zdobywanych zarówno poprzez odbyte kursy i szkolenia, pracę zawodową jak i własny rozwój osobisty.

Sprawna realizacja Rozbudowy systemu kształcenia zawodowego dorosłych powinna uwzględniać bieżące zapotrzebowanie przedsiębiorców zgłaszane w ramach Systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami (patrz program 1.3.1.Budowa systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami).

Program 2.2.2. Rozbudowa systemu kształcenia ogólnego dorosłych

Kształcenie zawodowe dorosłych, w celu wzrostu efektywności Rozwoju edukacji ustawicznej, powinno zostać uzupełnione o kształcenie ogólne. Pod pojęciem kształcenia ogólnego rozumiany jest rozwój kompetencji niededykowanych bezpośrednio żadnym grupom zawodowym – komunikacji w językach obcych, umiejętności obsługi komputera oraz umiejętności miękkich.

Cel operacyjny 2.3. Ograniczenie wykluczenia społecznego

Czynnikiem obniżającym dostępność wykwalifikowanych pracowników może być wykluczenie społeczne. Na skutek często niezawinionego ciągu zdarzeń, zarówno pojedyncze osoby jak i całe grupy mieszkańców mogą zostać dotknięte wykluczeniem społecznym negatywnie oddziaływującym na ich rozwój osobisty – odnosi się to zarówno względem aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży jak i rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób w wieku produkcyjnym.

Skutkiem tego, wykluczenie społeczne może negatywnie wpływać na poziom jakości kapitału ludzkiego. W celu przeciwdziałania tej sytuacji, należy podjąć szereg działań zmierzających do

Page 31: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 31

włączania społecznego wykluczonych grup mieszkańców oraz aktywizacji grup potencjalnie wykluczeniem zagrożonych.

W ramach celu operacyjnego Ograniczenie wykluczenia społecznego przewidziano trzy programy:

2.3.1. Włączenie społeczneosób niepracujących 2.3.2. Włączenie społeczne rodzin 2.3.3. Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych 2.3.4. Włączenie społeczne osób starszych (60+)

Program 2.3.1. Włączenie społeczne osób niepracujących

Utrata pracy i problemy w jej znalezieniu oraz problemy finansowe z tym związane mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do wykluczenia społecznego. W sytuacji znaczącego bezrobocia występującego w MOF Włocławka, problem ten jest niezwykle istotny. Dotyka on zróżnicowanych grup społecznych, w tym osób młodych przed 30 rokiem życia, osób dojrzałych po 50 roku życia oraz kobiet.

W celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepracujących należy podjąć szereg działańzmierzających do aktywizacji i włączenia społecznego zagrożonych grup społecznych. Podniesieniu efektywności realizowanych działań sprzyjać będzie uwzględnienie zróżnicowania oferowanej pomocy względem poszczególnych grup docelowych, w tym osób młodych przed 30 rokiem życia, osób dojrzałych po 50 roku życia oraz kobiet.

Program 2.3.2. Włączenie społeczne rodzin

W celu Ograniczenia wykluczenia społecznego mieszkańców MOF Włocławka, należy również zwrócić uwagę na sytuację rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W przypadku rodzin, zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ może doprowadzić do utrwalenia wykluczenia społecznego ,,dziedziczonego’’ w ramach rodziny.

W celu ograniczenia skutków wykluczenia społecznego rodzin należy podjąć działania aktywizacyjne im dedykowane, w tym działania skoncentrowane na wsparciu rozwojowym zagrożonych wykluczeniem społecznym dzieci.

Program 2.3.3. Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególną uwagę w kwestii Ograniczenia wykluczenia społecznego należy zwrócić na sytuację osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność zarówno umysłowa jak i fizyczna może doprowadzić do wykluczenia społecznego. Wpływ na to mogą mieć zarówno problemy finansowe, ograniczenia wynikające z przeszkód w przestrzeni publicznej jak i brak akceptacji w społeczeństwie.

W celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych należy dedykować im działania prowadzące do ich reintegracji ze społecznością lokalną MOF Włocławka.

Program 2.3.4. Włączenie społeczne osób starszych (60+)

Grupą społeczną, którą należy również uwzględnić w ramach działań zmierzających do Ograniczenia wykluczenia społecznego są osoby starsze (60+). Zarówno obserwowana emigracja młodych, jak i obniżenie przyrostu naturalnego są czynnikami skutkującymi starzeniem się społeczeństwa. Wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie stwarza zapotrzebowanie zarówno na uwzględnienie ich potrzeb w ramach przestrzeni publicznej, jak i ich aktywizacji w wymiarze społecznym.

Page 32: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 32

Tabela 5. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach celu strategicznego 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego15

CEL STRATEGICZNY 2. POPRAWA JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO

Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający Szacunkowa

wartość projektu Przewidywany okres realizacji

CEL OPERACYJNY 2.1 Poprawa jakości kształcenia

PROGRAM 2.1.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej

1

Kurs użytkowania platformy zdalnego nauczania Moodle dla nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach UM Włocławek

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

38 700,00 2015-2020

2

Budowa, uruchomienie i administrowanie platformą zdalnego nauczania Moodle dla szkół UM Włocławek

Gmina Miasto Włocławek 269 717,17 2015-2020

3 E-szkoła Gmina Miasto Włocławek 4 500 000,00 2015-2017

4

Budowa i wyposażenie Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

44 000 000,00 2015-2019

PROGRAM 2.1.2 Rozbudowa oferty zajęć pozalekcyjnych

1

Opracowanie kursów e-learningowych dla różnych przedmiotów na platformę zdalnego nauczania Moodle dla szkół UM Włocławek

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

100 000,00 2015-2020

2 Włocławskie Centrum Nauki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

b.d. 2016-2018

3 Szansa na sukces Gmina Miasto Włocławek 2 000 000,00 2015-2018

4 Chcemy być lepsi Gmina Włocławek 150 000,00 2015-2017

5 Polubić przedmioty ścisłe - akademickie spotkania z nauką

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

5 000 000,00 2015-2020

6

Wspieranie instytucji świadczących usługi edukacyjne na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez umożliwienie realizacji programu praktyk i staży zawodowych uczniom tych szkół

Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

PROGRAM 2.1.3 Utworzenie i wdrożenie systemu wsparcia edukacyjnego

1 Włocławskie talenty Gmina Miasto Włocławek 300 000,00 2015-2018

2 Zintegrowany i efektywny system pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Gmina Miasto Włocławek 2 339 245,70 2015-2017

3 Realizacja programów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

15

Projekty zgłoszone w ramach naboru projektów przeprowadzonego w trakcie trwania prac nad Strategią

Page 33: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 33

PROGRAM 2.1.4 Rozwój oferty edukacyjnej uczelni wyższych

Brak zgłoszonych projektów

CEL OPERACYJNY 2.2 Rozwój edukacji ustawicznej

PROGRAM 2.2.1 Rozbudowa systemu kształcenia zawodowego dorosłych

1 Dyrektor w zmianie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

285 000,00 2015-2018

2 Włocławska Platforma Edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

b.d. 2015-2020

3 Z zawodem w przyszłość Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

945 600,00 2015-2020

4 Rozwój infrastruktury Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku

Gmina Miasto Włocławek 2 500 000,00 2014-2018

5 Centrum Doskonalenia i Certyfikacji Kadr Technicznych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

5 500 000,00 2015-2019

6

Umożliwienie pracownikom DPS podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych poprzez realizację warsztatów, szkoleń, kursów z zakresu pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi

Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

7 Wsparcie osób dorosłych w zakresie uczenia się przez całe życie

Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

PROGRAM 2.2.2 Rozbudowa systemu kształcenia ogólnego dorosłych

1 Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej(kurs dla nauczycieli)

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

450 000,00 2015-2018

2 Praca bez granic Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

120 000,00 2015-2020

3

Kurs ECDL EPP e-Urzędnik dla pracowników /urzędników Urzędu Miasta Włocławek zakończony egzaminem i certyfikatem

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

42 000,00 2015-2020

4

Kurs ECDL EPTI Standard dla pracowników/urzędników Urzędu Miasta Włocławek zakończony egzaminami i certyfikatami

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

241 300,00 2015-2020

5 Kurs ECDL PTI Standard dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

241 300,00 2015-2020

CEL OPERACYJNY 2.3 Ograniczenie wykluczenia społecznego

PROGRAM 2.3.1 Włączenie społeczne osób niepracujących

1 Rewitalizacja Centrum Kowala - Szkolenia aktywizujące osoby bezrobotne

Gmina Miasto Kowal b.d. 2017-2018

2

Wydłużenie aktywności zawodowej oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących z terenu Gminy Włocławek

Gmina Włocławek 200 000,00 2015-2017

3 Aktywacja zawodowa osób Gmina Włocławek 50 000,00 2015

Page 34: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 34

bezrobotnych z terenu Gminy Włocławek

4 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem na terenie Gminy Włocławek

Gmina Włocławek 150 000,00 2015-2017

5 Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców Śródmieścia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

6 000 000,00 2017-2020

6 Profesjonalne usługi opiekuńcze Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku

1 800 000,00 2015

7 Młodzi= Aktywni Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

550 000,00 2015-2020

8 Użyteczni po 50-ce Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

55 000,00 2015-2020

9

Wspieranie rozwoju usług społecznych o charakterze środowiskowym dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem

Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

10 Młodzi na rynku pracy Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

11 Szansa po 50-ce Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

PROGRAM 2.3.2 Włączenie społeczne rodzin

1

Rewitalizacja Centrum Kowala - Uruchomienie świetlicy środowiskowej dla młodzieży z Kowala

Gmina Miasto Kowal b.d. 2017-2018

2 Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi Śródmieścia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

3 600 000,00 2015-2019

3 Akademia stymulowania rozwoju, kreatywności oraz diagnozy terapii dzieci i młodzieży

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

20 000 000,00 2015-2019

4

Działania ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin i grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem

Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

5 Rozwijamy się graficznie i komputerowo

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Włocławku

1 500 000,00 2015-2016

6

Wpływ na aktywizację społeczną mieszkańców Gminy Włocławek poprzez zwiększenie działalności świetlic wiejskich

Gmina Włocławek 1 800 000,00 2015 - 2018

7 Wspieramy - cykl szkoleń dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

205 750,00 2015-2016

PROGRAM 2.3.3 Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych

1 Integracja drogą do samodzielności Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

3 000 000,00 2016-2020

2

Utrzymywanie kontaktów i współpraca ze środowiskami lokalnymi w celu integrowania społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

Page 35: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 35

3 Modernizacja budynku przy ul. Ogniowej 8/10

Gmina Miasto Włocławek 2 800 000,00 2015-2016

PROGRAM 2.3.4 Włączenie społeczne osób starszych (60+)

1 Aktywizacja osób starszych na terenie Gminy Włocławek

Gmina Włocławek 70 000,00 2016-2017

2 Centrum usług społecznych dla osób starszych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

3 000 000,00 2016-2020

3 Nowa siedziba - Ośrodek dziennego pobytu dla osób w wieku poprodukcyjnym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

800 000,00 2014-2020

Źródło: opracowanie własne

Page 36: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 36

Cel strategiczny 3. Zrównoważony rozwój turystyczny

Znaczącą szansą rozwojową możliwą do wykorzystania w rozwoju MOF Włocławka jest jego potencjał turystyczny. Potencjał ten jest w głównej mierze związany z Zalewem Włocławskim stanowiącym unikatowy obiekt, który ze względu na niewystarczający rozwój infrastruktury turystycznej jest obecnie wykorzystywany w ograniczonym stopniu.

W celu wykorzystania potencjału turystycznego MOF Włocławka należy dążyć do Zrównoważonego rozwoju turystycznego. Wskazanym jest podjęcie działań zmierzających do rozbudowy infrastruktury turystycznej. Działania te należy ukierunkować na wzrost dostępności i wykorzystania głównego potencjału turystycznegoMOF Włocławka: Zalewu Włocławskiego, uzdrowiska Wieniec-Zdrój,zasobów dziedzictwa związanych z historią neolitycznych osad zlokalizowanych w okolicach m. in. Brześcia Kujawskiego, Kowala i Choceniaoraz lotniska w Kruszynie. Należy dążyć do stanu, w którym Zalew Włocławski stanowić będzie trzon oferty turystycznej MOF Włocławka uzupełnionej o dodatkowe atrakcje turystyczne, skomunikowane poprzez rozbudowaną sieć powiązań turystycznych.

Rozbudowa infrastruktury oraz poprawa atrakcyjności oferty turystycznej stanowić będzie podstawę Zrównoważonego rozwoju turystycznego, jednak wzrost ruchu turystycznego będzie w dużej mierze zależał od promocji turystycznej MOF Włocławka. Należy podjąć szeroko zakrojone działania mające na celu uświadomienie potencjalnym turystom walorów turystycznych oraz jakości dostępnej infrastruktury.

Zrównoważony rozwój oferty turystycznej, powinien również uwzględniać Poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Działania zmierzające do Wzrostu atrakcyjności oferty turystycznej powinny zostać uzupełnione o bieżącą troskę o poprawę stanu środowiska przyrodniczego stanowiącego podstawę atrakcyjności turystycznej MOF Włocławka.

W ramach realizacji celu strategicznego Zrównoważony rozwój turystyczny wyznaczono trzy cele operacyjne:

3.1. Wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej 3.2. Wzrost świadomości oferty turystycznej wśród potencjalnych odbiorców 3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

Realizacja powyższych celów pozwoli na osiągnięcie przedstawionych poniżej efektów.

Tabela 6. Efekty i wskaźniki monitoringu celu strategicznego 3. Zrównoważony rozwój turystyczny

Efekt Wskaźnik

Pobudzenie ruchu turystycznego MOF Włocławka Liczba turystów krajowych Liczba turystów zagranicznych Stosunek liczby udzielonych noclegów do liczby

turystów (długość pobytu)

Źródło: opracowanie własne

Page 37: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 37

Cel operacyjny 3.1. Wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej

Rozwój turystyczny MOF Włocławka jest uzależniony od poprawy atrakcyjności oferty turystycznej, w tym od rozwoju infrastruktury turystycznej. Bez podjęcia odpowiednich działań, potencjał rozwojowy wynikający z możliwości rozwoju turystycznego MOF Włocławka pozostanie niewykorzystany.

W tym celu należy podjąć działania zmierzające do Wzrostu atrakcyjności infrastruktury turystycznej. Działania te powinny oprzeć się na rozbudowie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Zalewu Włocławskiego, uzdrowiskowo-rekreacyjnej uzdrowiska Wieniec-Zdrój oraz modernizacji infrastruktury sportowo-turystycznej lotniska w Kruszynie. Działania te należy ukierunkować na wzrost dostępności i podniesienie jakości świadczonych usług, z uwzględnieniem rozwoju i wykorzystania pozostałych, lokalnych atrakcji turystycznych. Należy mieć również na uwadze działania zmierzające do skomunikowania poszczególnych atrakcji turystycznych, pozwalające turystom na pełne wykorzystanie oferty turystycznej MOF Włocławka.

W ramach celu operacyjnego Wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej przewidziano dwa programy:

3.1.1. Rozbudowa infrastruktury głównych obiektów turystycznych 3.1.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Program 3.1.1. Rozbudowa infrastruktury głównych obiektów turystycznych

W ramach Rozbudowy infrastruktury głównych obiektów turystycznych należy podjąć działania inwestycyjne wspierające wykorzystanie Zalewu Włocławskiego w oparciu o Koncepcję rozwoju i zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Zbiornika Włocławskiego16oraz inne przedsięwzięcia planowane przez samorządy. Rozbudowa infrastruktury uzdrowiska Wieniec-Zdrój powinna być ukierunkowana na istotne zwiększenie ilości dostępnych miejsc dla kuracjuszy oraz podniesienie jakości i poszerzenie pakietu oferowanych usług. Rozwój infrastruktury lotniska w Kruszynie powinien dążyć do poprawy i utrwalenia jego obecnej – sportowo-turystycznej funkcji m.in. w związku z organizacją imprez o międzynarodowym znaczeniu.

Zakres prac inwestycyjnych realizowanych wobec powyższych obiektów powinien zakładać maksymalizację uspołecznienia procesu decyzyjnego. Rozbudowywaną sieć infrastrukturalną należy dostosować zarówno do oczekiwań mieszkańców, jak i potencjalnych użytkowników.

Program 3.1.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Wartym wyeksponowania dziedzictwem historyczno-kulturowym, wyróżniającym MOF Włocławka w skali kraju, jest dziedzictwo związane z historią neolitycznych osad zlokalizowanych w ramach MOF Włocławka, w tym w okolicach Brześcia Kujawskiego, Kowala i Chocenia.Unikatowe dziedzictwo w ciągu

16

Koncepcja rozwoju i zagospodarowania przestrzennego terenów wokół Zbiornika Włocławskiego, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Włocławek 2013

Page 38: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 38

trwających od kilkudziesięciu lat prac badawczych zostało zinwentaryzowane w ramach ponad dwustu stanowisk archeologicznych. Oprócz licznych cmentarzysk datowanych od neolitu począwszy, zidentyfikowane zostały dwie neolityczne osady kultury lendzielskiej.

Inne wartościowe obiekty historyczne i kulturowe,m.in. pałace, dwory, parki,należy poddać rewitalizacji, mającej na celu zachowanie i wyeksponowanie ich wartości turystycznej. Należy mieć przy tym na uwadze, aby realizowane prace zakładały nadanie powyższym obiektom funkcji zapewniających ich bieżące użytkowanie.

Znaczącym aspektem dziedzictwa historyczno-kulturowego MOF Włocławka, a w szczególności miasta Włocławek, jest również dziedzictwo i rola Kościoła Katolickiego. Rola tego dziedzictwa jest istotna zarówno w wymiarze powiązania historycznego rozwoju Włocławka z Kościołem Katolickim, który był od wieków stolicą biskupią, jak i w przypadku historii najnowszej - w tym z morderstwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uwzględnienie tego aspektu w ramach programu Zachowanie dziedzictwa kulturowego przyczynić się może do rozwoju turystyki pielgrzymkowej i wywoła potrzebę budowy infrastruktury pielgrzymkowej.

Cel operacyjny 3.2. Wzrost świadomości oferty turystycznej wśród potencjalnych odbiorców

Wzrost wykorzystania potencjału rozwojowego MOF Włocławka jakim jest rozwój turystyczny należy wesprzeć działaniami promocyjnymi mającymi na celu Wzrost świadomości oferty turystycznej. Bez podjęcia szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej, realizowane działania inwestycyjne zmierzające do Wzrostu atrakcyjności oferty turystycznej mogą zostać niedostrzeżone przez potencjalnych odbiorców, przez co ich końcowa efektywność może być ograniczona.

W ramach celu operacyjnego Wzrost świadomości oferty turystycznej wśród potencjalnych odbiorców przewidziano program:

Program 3.2.1. Promocja turystyczna

Promocja turystyczna MOF Włocławka powinna być oparta na uspójnionych działaniach promocyjnych całego MOF Włocławka – wspólnych zarówno w wymiarze realizacyjnym jak i finansowania. Należy dążyć do promocji kompleksowej oferty turystycznej obejmującej wszystkie elementy składowe oferty turystycznej MOF Włocławka.

W celu podniesienia efektywności działań promocyjnych, należy je zogniskować na konkretnych grupach dedykowanych względem tematyki (m.in. turystyka wodna, zawody balonowe, spadochronowe, modeli sterowanych, oferta uzdrowiskowa) oraz lokalizacji – promocja w regionach o podwyższonej dostępności komunikacyjnej (m.in. woj. łódzkie, woj. mazowieckie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. wielkopolskie).

Page 39: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 39

Cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

Rozwój turystyczny MOF Włocławka powinien być prowadzony równolegle do utrzymywania stanu środowiska przyrodniczego na odpowiednim, satysfakcjonującym poziomie. Brak dbałości o stan środowiska przyrodniczego może doprowadzić do stopniowego spadku atrakcyjności turystycznej MOF Włocławka postępującej niezależnie od nakładów inwestycyjnych na rozwój infrastruktury turystycznej.

W celu przeciwdziałania negatywnej presji na środowisko przyrodnicze należy podjąć działania zmierzające do Poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Działania realizowane z tytułu powyższego celu powinny skupić się na rozwoju infrastruktury pozwalającej na ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na jakość stanu środowiska przyrodniczego.

W ramach celu operacyjnego Poprawa stanu środowiska przyrodniczego przewidziano trzy programy:

3.3.1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa zbiorników małej retencji 3.3.2. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz technologie niskoemisyjne 3.3.3. Ograniczanie antropopresji w środowisku przyrodniczym

Program 3.3.1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa zbiorników małej retencji

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego wymaga m.in. Rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowy zbiorników małej retencji. Należy dążyć do uzupełnienia brakujących odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez jej rozbudowę i modernizację. Dodatkowo, należy dążyć do usprawnienia systemu wodno-kanalizacyjnego poprzez budowę i modernizację oczyszczalni ścieków, w tym instalacji przydomowych.

Niekorzystna sytuacja części obszaru MOF Włocławka pod względem ilości zasobów wodnych oraz zagrożenie suszą wskazuje na ciągłą potrzebę działań w zakresie racjonalizacji zasobów wodnych poprzez kształtowanie małej retencji. Zachodzące zmiany klimatyczne oraz działalność człowieka wpływają negatywnie na zmiany stosunków wodnych w glebie. W związku z powyższym, mając na uwadze poprawę bilansu wodnego, należy dążyć do budowy zbiorników retencyjnych na terenach szczególnie zagrożonych.

Program 3.3.2. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz technologie niskoemisyjne

Istniejąca obecnie sieć ciepłownicza i gazowaMOF Włocławka jest niekompletna – znaczące obszary MOF Włocławkapozostają poza jej zasięgiem. Sytuacja ta rodzi konieczność wykorzystywania dodatkowych źródeł energii, nie zawsze posiadających optymalny wpływ na jakość środowiska przyrodniczego. Z drugiej strony, istniejąca sieć ciepłownicza i gazowa nie jest w pełni efektywna, co skutkuje stratami energetycznymi posiadającymi ujemny wpływ na stan środowiska naturalnego. W celu ograniczenia zużycia energii należy podjąć szereg działań zakładających rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej i gazowej.

Page 40: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 40

W celu ograniczenia zużycia energii należy również podjąć działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię, w tym w budynkach użyteczności publicznej. Jest to możliwe zarówno poprzez termomodernizację, jaki modernizację systemów grzewczych.

Dodatkowo, w celu ograniczenia wykorzystania tradycyjnych źródeł energii, należy zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Działania te powinny dotyczyć zarówno budowania publicznych instalacji OZE, jak i wsparcia kierowanego do osób prywatnych inwestujących w przydomowe instalacje OZE.

Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej oraz wzrostu wykorzystania technologii niskoemisyjnych powinny zostać uzupełnione o ograniczenie użytkowania tradycyjnie zasilanego taboru autobusowego, charakteryzującego się emisjami wyższymi od produkowanych obecnie autobusów hybrydowych bądź elektrycznych. Wszyscy przewoźnicy działający w obszarze MOF Włocławka powinni dążyć do wymiany posiadanego taboru na niskoemisyjny. Działania te są ściśle powiązane z Programem 4.3.1. Integracja usług transportu drogowego.

Dla poprawy środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie emisji należy podjąć działania w zakresie rozbudowy sieci lokalnych i ponadlokalnych ścieżek rowerowych w obszarze MOF Włocławka. Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych powinna przyczyniać się do wzrostu wykorzystania komunikacji rowerowej kosztem komunikacji samochodowej, szczególnie w codziennych podróżach dom-praca-dom i dom-szkoła-dom. Celem podniesienia efektywności podejmowanych w ramach omawianego programu działań, należy utworzyć system wypożyczalni rowerów, umożliwiający wypożyczenie i oddanie roweru w ramach sieci stacji zlokalizowanych na terenie MOF Włocławka. Budowane stacje należy lokalizować w ramach głównych punktów węzłowych MOF Włocławka (np. przystanki, dworce), zapewniając tym samym turystom i mieszkańcom możliwość wykorzystania transportu multimodalnego. Istotnym jest zapewnienie funkcjonowania systemu wypożyczalni rowerów na terenie całego MOF Włocławka – tak, aby jego użytkownicy nie ograniczali się wyłącznie do podróży wewnątrzmiejskich.

Program 3.3.3. Ograniczanie antropopresji w środowisku przyrodniczym

W celu Poprawy stanu środowiska przyrodniczego należy dążyć również do Ograniczania antropopresji w środowisku przyrodniczym. Ruch turystyczny, którego skala poprzez realizację działań związanych ze Wzrostem atrakcyjności infrastruktury turystycznej ulegnie zwiększeniu, należy skanalizować w ramach sieci szlaków turystycznych łączących atrakcje turystyczne MOF Włocławka. Sieć szlaków powinna zostać oparta zarówno na szlakach pieszych, jak i rowerowych, z wykorzystaniem szlaków alternatywnych, np. turystycznej przeprawy promowej przez Zalew Włocławski na odcinku Dobrzyń nad Wisłą – Dobiegniewo. Skanalizowanie ruchu turystycznego pozwoli na sprawne skomunikowanie poszczególnych atrakcji turystycznych przy wykorzystaniu niskoemisyjnych środków transportu, przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na terenach, w których jego rozwój byłby niewskazany ze względu na cenne walory przyrodnicze.

Page 41: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 41

Tabela 7. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach celu strategicznego 3. Zrównoważony rozwój turystyczny17

CEL STRATEGICZNY 3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYCZNY

Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający Szacunkowa

wartość projektu Przewidywany okres realizacji

CEL OPERACYJNY 3.1 Wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej

PROGRAM 3.1.1 Rozbudowa infrastruktury głównych obiektów turystycznych

1

Rozbudowa Lotniska Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie przez wykonanie pasa utwardzonego z infrastrukturą dla lądowań i startów samolotów. Rozbudowa budynku portowego o część hotelową i zaplecze do kierowania lotami. Modernizacja lotniczej stacji paliw w zakresie przystosowania jej do obowiązujących standardów prawnych i ekologicznych w tym zakresie.

Aeroklub Włocławski 53 426 596,00 2014-2020

2 Utworzenie w Dobrzyniu nad Wisłą Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Żeglarskiego

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą b.d. 2014-2020

3 Kompleksowe zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego (w tym II etap Przystani)

Gmina Miasto Włocławek 4 800 000,00 2015-2016

PROGRAM 3.1.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego

1 Rewitalizacja budynków Królewskiego składu solnego w Bobrownikach

Gmina Bobrowniki 800 000,00 2017-2019

2 Zagospodarowanie terenu i zabezpieczenie zabytkowych ruin

Gmina Bobrowniki 14 000 000,00 2017-2019

17

Projekty zgłoszone w ramach naboru projektów przeprowadzonego w trakcie trwania prac nad Strategią

Page 42: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 42

zamku położonych przy Wiśle wraz z budową przystani dla jednostek pływających

3 Utworzenie w budowanym Centrum Kultury i Historii części muzealno-archeologicznej

Gmina Miasto Brześć Kujawski 2 500 000,00 2014-2020

4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dworku i parku w Krojczynie

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą 800 000,00 2018-2019

5 Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego w Szpetalu Górnym i miejscowości Szpetal Górny

Gmina Fabianki 800 000,00 2016-2018

6 Rewitalizacja zabytkowego pałacu i parku dworskiego w miejscowości Kępka Szlachecka

Gmina Kowal 800 000,00 2018-2020

7 Rewitalizacja Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku

Gmina Miasto Włocławek 35 000 000,00 2015-2017

8 Kultywowanie tradycji regionu Kujaw Gmina Włocławek 60 000,00 2015-2016

9

Opieka, zachowanie i zabezpieczenie zabytków, tj. dworu i parku podlegających ochronie, jako dobro kultury o wartościach lokalnych(DPS Wilkowiczki, WPOW Brzezie)

Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

CEL OPERACYJNY 3.2 Wzrost świadomości oferty turystycznej wśród potencjalnych odbiorców

PROGRAM 3.2.1 Promocja turystyczna

1 Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Turystycznych i Biznesowych

Gmina Miasto Brześć Kujawski 2 500 000,00 2016-2020

CEL OPERACYJNY 3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

PROGRAM 3.3.1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa zbiorników małej retencji

1 Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody

Gmina Bobrowniki 10 000 000,00 2015-2018

Page 43: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 43

2 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Fabianki 1 000 000,00 2018-2020

3 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Dobrzyńskiej w Szpetalu Górnym

Gmina Fabianki 1 000 000,00 2018-2020

4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Szpetalu Górnym i Kulinie

Gmina Fabianki 10 000 000,00 2018-2020

5 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Fabiankach

Gmina Fabianki 7 000 000,00 2018-2020

6 Modernizacja sieci wodociągowej Gmina Lubanie 1 200 000,00 2015-2017

7 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubanie

Gmina Lubanie 2 500 000,00 2015-2017

8 Modernizacja oczyszczalni ścieków Gmina Lubanie 2 000 000,00 2015-2016

9

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Włocławek

Gmina Włocławek 2 240 000,00 2015-2019

10 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiSp. z o.o. we Włocławku

86 000 000,00 2014-2020

11

Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody ,,ZAWIŚLE'' wraz z systemem monitoringu sieci wodociągowej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiSp. z o.o. we Włocławku

10 000 000,00 2014-2020

12 Budowa zbiorników retencyjnych w mieście Kowal

Gmina Miasto Kowal 1 500 000,00 2016-2020

PROGRAM 3.3.2 Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz technologie niskoemisyjne

1 Budowa sieci gazowniczej Gmina Lubanie 2 500 000,00 2018-2020

2

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę istniejącej zdekapitalizowanej sieci ciepłowniczej na odcinku od Ciepłowni MPEC do osiedla mieszkaniowego przy ul. Płockiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

6 000 000,00 2014-2020

Page 44: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 44

3

Likwidacja niskich emisji w rejonie Starego Miasta Włocławek poprzez budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

10 500 000,00 2014-2020

4 Poprawa efektywności energetycznej poprzez likwidację węzłów grupowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

20 000 000,00 2014-2020

5 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla Wschodu Mieszkaniowego miasta Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

18 000 000,00 2014-2020

6 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla Południa miasta Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

35 000 000,00 2014-2020

7 Poprawa efektywności energetycznej przesyłuciepła poprzez budowę systemu monitoringu ciepłowniczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

16 000 000,00 2014-2020

8

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i oświaty w tym modernizacja systemów grzewczych

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą 1 500 000,00 2014-2020

9

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i oświaty w tym modernizacja systemów grzewczych

Gmina Bobrowniki 1 800 000,00 2015-2016

10 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Brześć Kujawski

Gmina Miasto Brześć Kujawski 2 000 000,00 2014-2020

11 Budowa budynku urzędu gminy w Choceniu

Gmina Choceń 4 000 000,00 2015-2017

12 Modernizacja ogrzewania w budynkach oświatowych - szkoły w Fabiankach i Szpetalu Górnym

Gmina Fabianki 400 000,00 2015-2018

13 Termomodernizacja budynku szkoły w Fabiankach

Gmina Fabianki 600 000,00 2015-2016

14 Termomodernizacja budynków - Gmina Kowal 1 000 000,00 2019

Page 45: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 45

budynki oświatowe w miejscowości Nakonowo, świetlica w miejscowości Czerniewiczki

15 Modernizacja systemów grzewczych budynków użyteczności publicznej i oświaty

Gmina Lubanie 1 800 000,00 2015-2017

16 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i oświaty

Gmina Lubanie 1 200 000,00 2015-2017

17

Wspieranie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków na terenie miasta Kowal

Gmina Miasto Kowal 3 000 000,00 2019

18 Ochrona powietrza miasta Włocławek Gmina Miasto Włocławek 40 000 000,00 2015-2019

19 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kruszyn

Gmina Włocławek 105 000,00 2016-2017

20

Racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii (DPS Wilkowiczki, DPS Kowal, PUP Włocławek, SPZPS Włocławek, WPOW Brzezie)

Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

21 Racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii(PCPR)

Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

22 Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii w gminie Choceń

Gmina Choceń 30 000 000,00 2017-2018

23

Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

Gmina Choceń 4 000 000,00 2016-2018

24

Budowa kogeneracyjnej instalacji termicznego przekształcania odpadów w oparciu o ekologiczne technologie spełniające najwyższe standardy emisji

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

250 000 000,00 2014-2020

Page 46: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 46

25 Budowa instalacji do produkcji RDF na terenie RZUOK w Machnaczu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Saniko'' Sp. z o.o. we Włocławku

40 000 000,00 2016-2017

26

Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej i promocję nowych wzorców konsumpcji

Gmina Miasto Włocławek 66 400 000,00 2016-2020

PROGRAM 3.3.3 Ograniczanie antropopresji w środowisku przyrodniczym

1 Budowa trasy rowerowej wzdłuż Wisły Bobrowniki-Włocławek

Gmina Bobrowniki 1 000 000,00 2017-2019

2 Budowa szlaku przyrodniczego przy jeziorze Borzymowskim

Gmina Choceń 600 000,00 2016-2017

3

Połączenie turystyczne Dobrzynia nad Wisłą z Dobiegniewem za pomącą promu w ramach tworzonego Szlaku Piastowskiego

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą b.d. 2014-2020

4

Uporządkowanie dostępu do Zalewu Włocławskiego poprzez wyznaczenie ścieżek oraz miejsc odpoczynkowych do niego prowadzących

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą 1 000 000,00 2017-2018

5 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły

Gmina Lubanie 1 000 000,00 2016-2017

6

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i łączących miasto Kowal z Włocławkiem oraz kompleksem Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

Gmina Miasto Kowal 3 000 000,00 2018-2019

7

System ścieżek rowerowych (od Brześcia Kuj. do Włocławka, przez Smólsk, Pikutkowo, Wieniec i Brzezie) wraz z infrastrukturą turystyczną

Gmina Brześć Kujawski 1 500 000,00 2015-2020

8 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku drogi krajowej nr 1 od ul. Chopina we

Gmina Włocławek 650 000,00 2017-2018

Page 47: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 47

Włocławku do miejscowości Pińczata

Źródło: opracowanie własne

Page 48: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 48

Cel strategiczny 4. Wzrost spójności komunikacyjnej

Ukończenie autostrady A1na odcinku Łódź-Gdańsk, wraz z trzema węzłami autostradowymi zlokalizowanymi na terenie MOF Włocławka (węzły Kowal, Włocławek Zachód i Włocławek Północ), stanowi istotną szansę rozwojową MOF Włocławka. Pełne wykorzystanie potencjału z nią związanego wymaga jednak podniesienia zarówno spójności jak i jakości sieci dróg MOF Włocławka. Niezwykle istotnym jest, aby dostępność do autostrady była możliwie równomierna w ramach całego Obszaru. Należy mieć w tym względzie na uwadze zarówno sieć dróg ponadlokalnych – zapewniających zbiorczą komunikację pomiędzy poszczególnymi gminami, jak i dróg lokalnych zapewniających komunikację w ramach poszczególnych gmin – umożliwiających dojazd do dróg ponadlokalnych.

Istotnym jest również, aby maksymalizując użyteczność sieci drogowej dążyć do ograniczania jej uciążliwości. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej powinna uwzględniać również budowę obwodnic miejscowości, mających na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania sieci drogowej na jakość życia mieszkańców.

Wzrost spójności komunikacyjnej można osiągnąć również poprzez poprawęspójności komunikacji zbiorowej oraz rozbudowę jej sieci. Spójna sieć komunikacji zbiorowej obejmująca swym zasięgiem cały MOF Włocławka stanowić będzie istotny impuls rozwojowy integralności funkcjonalnej całego Obszaru.

Należy mieć na uwadze, że Wzrost spójności komunikacyjnej zależy od podjęcia działań w ramach całego MOF Włocławka. Punktowe, niepowiązane ze sobą celowo inwestycje realizowane w wybranychgminach przyczynią sięw większości przypadków do poprawy jakości skomunikowania wyłącznie na poziomie danej gminy.W celu osiągnięcia Wzrostu spójności komunikacyjneMOF Włocławka, koniecznym jest oparcie pojedynczych inwestycji drogowych na wypracowanych założeniach sieci komunikacyjnej całego Obszaru.

W ramach realizacji celu strategicznego Wzrost spójności komunikacyjnej wyznaczono trzy cele operacyjne:

4.1. Rozwój sieci dróg ponadlokalnych 4.2. Rozwój sieci dróg lokalnych 4.3. Rozwój spójnego systemu komunikacji publicznej

Realizacja powyższych celów pozwoli na osiągnięcie przedstawionych poniżej efektów.

Tabela 8. Efekty i wskaźniki monitoringu celu strategicznego 4. Wzrost spójności komunikacyjnej

Efekt Wskaźnik

Skrócenie czasu dojazdów w godzinach szczytu z centrum poszczególnych gmin do centrum Włocławka

Stosunek sumy średnich czasów przejazdu w godzinach szczytu z centrum poszczególnych gmin do centrum Włocławka względem sumy czasów przejazdu poza godzinami szczytu (bez korków)

Skrócenie dojazdów w godzinach szczytu z centrum poszczególnych gmin do najbliższego węzła autostrady

Stosunek sumy średnich czasów przejazdu w godzinach szczytu z centrum poszczególnych gmin do najbliższego węzła autostrady względem sumy czasów przejazdu poza godzinami szczytu (bez korków)

Wzrost liczby połączeń komunikacji zbiorowej z poszczególnych gmin do centrum Włocławka w

Liczba połączeń komunikacji zbiorowej z Włocławkiem (w obydwu kierunkach)

Page 49: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 49

godzinach szczytu przypadająca na 1000 mieszkańców w poszczególnych gminach – stosunek wartości najmniejszej do wartości największej

Źródło: opracowanie własne

Cel operacyjny 4.1. Rozwój sieci dróg ponadlokalnych

Rozwój sieci dróg ponadlokalnych ma na celu poprawę skomunikowania poszczególnych gmin w ramach MOF Włocławka. Istotnym ze względu na podniesienie spójności funkcjonalnej Obszaru jest rozbudowa i modernizacja spójnej sieci dróg ponadlokalnych. Układ dróg ponadlokalnych powinien mieć za zadanie zapewnienie sprawnej komunikacji poszczególnych gmin z rdzeniem MOF Włocławka – Włocławkiem oraz z węzłami autostrady umożliwiającymi sprawną komunikację w wymiarze ponadregionalnym.

W ramach celu operacyjnego Rozwój sieci dróg ponadlokalnych przewidziano dwa programy:

4.1.1. Rozbudowa i modernizacja dróg ponadlokalnych 4.1.2. Budowa i przebudowa sieci dróg wewnątrzmiejskich i obwodnic miast

Program 4.1.1. Rozbudowa i modernizacja dróg ponadlokalnych

Sieć dróg ponadlokalnychMOF Włocławka tworzą drogi klasy GP, G i Z18. Ich zdiagnozowany stan techniczny jest znacząco zróżnicowany, przy czym część z nich nie spełnia wymagań technicznych wynikających z obowiązujących przepisów. Wzrost użyteczności sieci dróg ponadlokalnych wymaga ujednolicenia ich stanu technicznego oraz dostosowania do obowiązujących wymagań. Działania modernizujące istniejącą sieć drogową MOF Włocławka pozwolą na usprawnienie komunikacji w relacji poszczególnych gmin zarówno z Włocławkiem jak i węzłami autostrady oraz powiązanymi z nimi terenami inwestycyjnymi, w tymBrzeską Strefą Gospodarczą oraz obszarem inwestycyjnym w miejscowościach przyległych do węzła autostradowego Kowal.

Istniejąca sieć dróg lokalnych wymaga ponadto uzupełnienia o kluczowe inwestycje pozwalające na usprawnienie układu drogowego w wymiarze ponadlokalnym. Inwestycją, której realizacja warunkować będzie wzrost spójności komunikacyjnej MOF Włocławka jest realizacja trzeciej przeprawy mostowej we Włocławku. Funkcjonujące przeprawy, ze względu na niską przepustowość i dopuszczony tonaż w znaczącym stopniu ograniczają możliwość komunikacji przez Wisłę, przez co stanowią barierę w rozwoju spójności, w tym spójności gospodarczej, MOF Włocławka.

Program 4.1.2. Budowa i przebudowa sieci dróg wewnątrzmiejskich i obwodnic miast

Wzrost funkcjonalności i wykorzystania sieci dróg ponadlokalnych nie powinien pociągać za sobą negatywnego oddziaływania na jakość życia mieszkańców. Sieć dróg ponadlokalnych powinna zostać uzupełniona o obwodnice głównych miejscowości MOF Włocławka oraz zmiany organizacji ruchu wewnątrz Włocławkapozwalające na odciążenie jego lokalnego układu drogowego.

Konieczność budowy obwodnicy jest szczególnie istotna w przypadku Brześcia Kujawskiego. Autostrada A1 pełni obecnie funkcje obwodnicy MOF Włocławka na linii północ-południe, kanalizując ruch tranzytowy w tym kierunku. Brak drogi o podobnym charakterze na linii wschód-zachód jest obecnie szczególnie dotkliwa względem Brześcia Kujawskiego - znacząca część ruchu tranzytowego MOF Włocławka w kierunku wschód-zachód przebiega przez centrum Brześcia Kujawskiego. Wśród

18

GP – drogi główne ruchu przyspieszonego; G - drogi główne; Z- drogi zbiorcze

Page 50: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 50

pozostałych miejscowości, istotne uzasadnienie znajduje również budowa małej obwodnicy w przypadku Kowala.

W ramach programu Rozbudowa i przebudowa sieci dróg wewnątrzmiejskich i obwodnic miast należy podjąć również działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości obecnego i prognozowanego ruchu drogowego względem mieszkańców Włocławka. Włocławek pełni naturalną funkcję węzła komunikacyjnego dla MOF Włocławka, przez co uciążliwość komunikacji drogowej w przypadku jej nieuporządkowania może być szczególnie uciążliwa dla mieszkańców Włocławka. W celu poprawy zdiagnozowanego stanu i zapobiegnięciu negatywnym zmianom w przyszłości, należy zwrócić szczególną uwagę na sieć ponadlokalnych dróg wewnątrzmiejskich, zapewniających sprawne połączenie pomiędzy poszczególnymi dzielnicami Włocławka oraz umożliwiających bezpieczne i efektywne wyprowadzanie ruchu na zewnątrz miasta, m.in. poprzez budowę trasy średnicowej.

Cel operacyjny 4.2. Rozwój sieci dróg lokalnych

Rozwój sieci drogowej MOF Włocławka, oprócz poziomu ponadlokalnego, powinien odbywać się również na poziomie lokalnym – gminnym. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zwiększać funkcjonalność dróg ponadlokalnych poprzez sprawne skomunikowanie z nimi poszczególnych gmin za pośrednictwem sieci dróg lokalnych.

W ramach celu operacyjnego Rozwój sieci dróg lokalnych przewidziano program:

Program 4.2.1. Budowa i modernizacja dróg lokalnych

Istniejąca sieć dróg lokalnych w poszczególnych gminach jest zróżnicowana zarówno pod względem stanu technicznego jak i funkcjonalności. Jej rozbudowa i modernizacja powinna przyczynić się zarówno do poprawy skomunikowania w ramach poszczególnych gmin jak i wzrostu dostępności sieci dróg ponadlokalnych.

Projekty realizowane w ramach Budowy i modernizacji dróg lokalnych powinny zostać skoncentrowane z jednej strony na modernizacji i podnoszeniu standardu już istniejących dróg lokalnych (np. przebudowa dróg gminnych 190145C oraz 190146C w miejscowości Lubanie) oraz z drugiej strony – na uzupełnieniu istniejącego układu drogowego o lokalne drogi pozwalające naosiągnięcie wzrostu dostępnościukładu dróg ponadlokalnych względem poszczególnych miejscowości MOF Włocławka (np. budowa łącznicy al. Królowej Jadwigi z ul. B. Prusa we Włocławku).

Osobną dziedziną działań realizowanych w ramach omawianego programu jest bieżące utrzymanie dróg lokalnych wymagane w celu utrzymania efektywności realizowanych inwestycji.

Należy mieć na uwadze, że działania względem wewnątrzmiejskich dróg ponadlokalnych – dróg krajowych w granicach miast, ze względu na ich ponadlokalne funkcje, zostały uwzględnione w programie 4.1.2. Rozbudowa i przebudowa sieci dróg wewnątrzmiejskich i obwodnic miast.

Cel operacyjny 4.3. Rozwój spójnego systemu komunikacji publicznej

Rozwój spójnego systemu komunikacji publicznej w znaczącym stopniu wpłynie na wzrost spójności funkcjonalnej MOF Włocławka. Zapewnienie sprawnej komunikacji zbiorowej w ramach MOF

Page 51: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 51

Włocławka znacząco ułatwi wewnętrzną komunikację przy jednoczesnym obniżeniu obciążenia układu drogowego

W ramach celu operacyjnego Rozwój spójnego systemu komunikacji publicznej przewidziano program:

Program 4.3.1. Integracja usług transportu zbiorowego

Integracja usług transportu zbiorowego powinna polegać na realizacji kompleksowego zestawu zadań obejmującego zarówno integrację i standaryzację usług transportu zbiorowego, wzrost spójności, częstotliwości oraz liczby połączeń komunikacyjnychoraz rozbudowę i bieżące utrzymanie infrastruktury okołokomunikacyjnej (m.in. wiat przystankowych).

W realizacji projektów wynikających z powyższego programu należy mieć na uwadze różnorodność systemów transportu zbiorowego w ramach poszczególnych gmin MOF Włocławka – w części gmin jest on obsługiwany przez firmy prywatne, w części przez podmioty powiązane z samorządem. Realizacja działań wynikających z Integracji usług transportu zbiorowegopowinna uwzględniać to zróżnicowanie poprzez zaangażowanie podmiotów zarówno publicznych jak i niepublicznych. Narzędziem umożliwiającym standaryzację obsługi pasażerów w przypadku niepublicznych przewoźników są wymagania nakładane na nich w ramach wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym19.

Integracja usług transportu zbiorowego powinna uwzględniać integrację tras przewoźników poprzez utworzenie węzłów przesiadkowych. Obecna komunikacja zbiorowa, w szczególności komunikacja prywatna koncentruje się na dowozie ludności gmin MOF Włocławka do centrum Włocławka (np. dworzec). Wskazanym jest wypracowanie spójnego w skali całego MOF Włocławka układu komunikacji zbiorowej opartego na zintegrowanych węzłach przesiadkowych umożliwiających wzrost poziomu skomunikowania gmin MOF Włocławka z poszczególnymi dzielnicami Włocławka. Założenia koncepcji powinny zostać wypracowane na szczeblu samorządowym, jednak jej wdrożenie powinno opierać się na współpracy przewoźników publicznych i prywatnych.

W ramach współpracy i integracji usług poszczególnych przewoźników wskazanym jest wypracowanie zintegrowanego systemu opłat zakładającego istnienie ujednoliconego, honorowanego przez wszystkich przewoźników, taryfowego systemu biletowego (uzależnionego od pokonywanych odległości).

Realizacja omawianego programu powinna zostać uzupełniona o działania integracyjne na poziomie infrastrukturalnym – uspójnienia standardów pojazdów poszczególnych przewoźników oraz infrastruktury przystankowej w skali MOF Włocławka.

19

Zezwolenia te wydawane są w zależności od obszaru funkcjonowania przewoźnika przez prezydenta miasta

lub marszałka województwa.

Page 52: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 52

Tabela 9. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach celu strategicznego 4. Wzrost spójności komunikacyjnej20

CEL STRATEGICZNY 4. WZROST SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ

Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający Szacunkowa

wartość projektu Przewidywany okres realizacji

CEL OPERACYJNY 4.1 Rozwój sieci dróg ponadlokalnych

PROGRAM 4.1.1 Rozbudowa i modernizacja dróg ponadlokalnych

1 Przebudowa drogi krajowej nr 67 na odcinku Bogucin-Włocławek

Gmina Fabianki 50 000 000,00 2016-2020

2

Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Czernikowo (powiat toruński) przez gminę Bobrowniki do miasta Włocławek

Gmina Bobrowniki b.d. 2016

3 Remont drogi wojewódzkiej nr 652, Szpetal Górny-Płock

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

260 000 000,00 2017-2018

4

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, długości 42,3 km

Gmina Choceń 297 567 000,00 2016-2017

5 Trzecia przeprawa mostowa przez Wisłę we Włocławku

Projekt proponowany w ramach Studium Komunikacyjnego

b.d. 2029

PROGRAM 4.1.2 Budowa i przebudowa sieci dróg wewnątrzmiejskich i obwodnic miast

1 Połączenie Alei Królowej Jadwigi z ul. Toruńską (trasa średnicowa)

Gmina Miasto Włocławek 60 000 000,00 2015-2018

2

Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta Włocławek, w tym: a) Rozbudowa odcinka DK 67 - Al. Ks. J. Popiełuszki b) Rozbudowa odcinka DK 62 - ul. Płocka c) Rozbudowa odcinka DK 62 - Al. Kazimierza Wielkiego

Gmina Miasto Włocławek 206 000 000,00 2015-2019

3

Realizacja obwodnicy Brześcia Kujawskiego w przebiegu drogi krajowej nr 62 i dróg wojewódzkich nr 270, nr 265, nr 268

Gmina Miasto Brześć Kujawski 100 000 000,00 2018-2020

4 Budowa małej obwodnicy Kowala w ciągu drogi wojewódzkiej 265

Gmina Miasto Kowal 15 000 000,00 2019

5 Zachodnia obwodnica Włocławka Projekt proponowany w ramach Studium Komunikacyjnego

b.d. 2029

CEL OPERACYJNY 4.2 Rozwój sieci dróg lokalnych

PROGRAM 4.2.1. Budowa i modernizacja dróg lokalnych

1 Przebudowa drogi gminnej nr 171003C relacji Dobrzyń nad Wisłą - Lenie Wielkie - Kamienica

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

3 500 000,00 2018-2020

2 Przebudowa drogi gminnej nr 171057C relacji Tulibowo - Zarzeczewo

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

1 000 000,00 2014-2020

3 Przebudowa drogi powiatowej - ul. Dobrzyńska - w Szpetalu Górnym

Gmina Fabianki 8 000 000,00 2018-2020

20

Projekty zgłoszone w ramach naboru projektów przeprowadzonego w trakcie trwania prac nad Strategią

Page 53: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 53

4 Przebudowa drogi gminnej nr 190236C relacji Szpetal Górny - Witoszyn Nowy

Gmina Fabianki 2 300 000,00 2018-2019

5 Przebudowa drogi gminnej nr 190223C relacji Bogucin-Witoszyn Stary

Gmina Fabianki 2 700 000,00 2016-2017

6 Przebudowa drogi gminnej nr 190225C relacji Fabianki-Chełmica Mała

Gmina Fabianki 600 000,00 2016-2017

7 Przebudowa drogi gminnej (190148C) w miejscowości Mikanowo-Dąbrówka

Gmina Lubanie 500 000,00 2017

8 Przebudowa drogi gminnej (190142C) w miejscowości Probostwo Dolne

Gmina Lubanie 450 000,00 2016

9 Przebudowa dróg gminnych (190105, 190101C, 190107C) w miejscowości Przywieczerzyn i Zosin

Gmina Lubanie 1 200 000,00 2017

10 Przebudowa dróg gminnych (190145C, 190146C) w miejscowości Lubanie

Gmina Lubanie 750 000,00 2016

11

Rewitalizacja Centrum Kowala - Zmodernizowanie dróg w centrum miasta zlokalizowanych w granicach obszaru rewitalizacji miasta Kowal

Gmina Miasto Kowal b.d. 2017-2018

12 Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową

Gmina Miasto Włocławek 8 800 000,00 2015-2020

13 Alternatywne połączenie dzielnicy Michelin z resztą miasta (we Włocławku)

projekt proponowany w ramach Studium Komunikacyjnego

b.d. 2014-2020

14 Przedłużenie ul. Obwodowej do ul. Toruńskiej (we Włocławku)

projekt proponowany w ramach Studium Komunikacyjnego

b.d. 2014-2020

15 Łącznica ul. Komunalnej z ul. Nowomiejską (we Włocławku)

projekt proponowany w ramach Studium Komunikacyjnego

b.d. 2014-2020

16 Łącznica al. Królowej Jadwigi z ul. B. Prusa (we Włocławku)

projekt proponowany w ramach Studium Komunikacyjnego

b.d. 2014-2020

CEL OPERACYJNY 4.3. Rozwój spójnego systemu komunikacji publicznej

PROGRAM 4.3.1 Integracja usług transportu zbiorowego

1 Utworzenie nowych połączeń komunikacyjnych pomiędzy gminą Lubanie a miastem Włocławek

Gmina Lubanie 200 000,00 2015-2016

2 Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy Włocławek

Gmina Włocławek 55 000,00 2017-2019

Źródło: opracowanie własne

Page 54: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 54

Cel strategiczny 5. Podniesienie poziomu jakości życia

Główną determinantą emigracji, w tym emigracji młodych mieszkańców jest brak wolnych miejsc pracy i wynikające z tego faktu bezrobocie. W celu poprawy swojej sytuacji życiowej część mieszkańców podejmuje decyzje o zmianie miejsca zamieszkania. W celu odwrócenia obserwowanych obecnie negatywnych tendencji wynikających z sytuacji na rynku pracy należy podjąć szereg działań aktywizacyjnych, które przewidziane zostały w ramach pierwszych dwóch celów strategicznych- Aktywizacja gospodarcza oraz Poprawa jakości kapitału ludzkiego.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na decyzje migracyjne mieszkańców jest również poziom jakości życia – w celu przeciwdziałania emigracji ludności do innych miast, należy dążyć do wyrównywania poziomu jakości życia względem miast regionalnych, co przyczynić się może do aktywizacji społecznej mieszkańców oraz zwiększenia ich przywiązania do środowiska lokalnego.

Poziom jakości życia zależy od wielu czynników. Wśród nich znajdują się m.in. jakość przestrzeni publicznej, dostępna oferta kulturalna i sportowa czy jakość dostępnych usług, w tym zdrowotnych. Nie na każdy z powyższych czynników możliwym jest wpływać na poziomie lokalnym. Przykładowo, jakość przestrzeni publicznej w największym stopniu zależy od działań lokalnych podejmowanych przez pojedyncze gminy. W przypadku służby zdrowia uwidacznia się z kolei wymiar ponadlokalny – szpitale skoncentrowane są we Włocławku, oferując usługi dla mieszkańców całego MOF Włocławka (i nie tylko). Z tego tytułu, kwestia poprawy oferty usług zdrowotnych jest celem, którego realizacja wymaga podjęcia działań ponadlokalnych. Efektywna realizacja Podniesienia poziomu jakości życia wymaga więc podjęcia przemyślanych działań o zróżnicowanej skali przestrzennej.

W ramach realizacji celu strategicznego Podniesienie poziomu jakości życia wyznaczono trzy cele operacyjne:

5.1. Rozwój oferty kulturalnej i sportowej 5.2. Poprawa oferty usług publicznych 5.3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej

Realizacja powyższych celów pozwoli na osiągnięcie przedstawionych poniżej efektów.

Tabela 10. Efekty i wskaźniki monitoringu celu strategicznego 5. Podniesienie poziomu jakości życia

Efekt Wskaźnik

Wzrost aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców

Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców

Członkowie klubów sportowych na 1000 mieszkańców

Liczba uczestników imprez masowych na 1000 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne

Page 55: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 55

Cel operacyjny 5.1. Rozwój oferty kulturalnej i sportowej

Jakość oferty kulturalnej i sportowej w znaczącym stopniu determinuje formę aktywności mieszkańców w czasie wolnym. Zapewnienie atrakcyjnej, dostosowanej do potrzeb mieszkańców oferty kulturalnej i sportowej może w znaczącym stopniu podnieść poziom jakości życia mieszkańców.

W celu wykorzystania potencjału związanego z pozytywnym wpływem bogatej oferty kulturalnej i sportowej należy dążyć do jej rozwoju i ujednolicania poziomu w ramach MOF Włocławka. Należy przy tym mieć na uwadze, że poziom oferty zarówno kulturalnej, jak i sportowej ma charakter dwupłaszczyznowy – na jego kształt składają się stan infrastruktury oraz wydarzenia lokalne(w ramach pojedynczych gmin) i ponadlokalne, które z racji skali oddziaływania, specjalizacji tematycznej oraz wymaganych środków koncentrują się głównie we Włocławku, oddziałując na pozostałe gminy MOF Włocławka.

W ramach celu operacyjnego Rozwój oferty kulturalnej i sportowej przewidziano dwa programy:

5.1.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej 5.1.2. Poprawa oferty kulturalnej i sportowej

Program 5.1.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej

Działania realizowane w ramach powyższego programu powinny koncentrować się na rozbudowie i modernizacji infrastruktury, w tym ośrodków i domów kultury, świetlic, bibliotek czy obiektów sportowych. Dla przygotowania bogatej i interesującej oferty kulturalno-sportowej konieczne jest wyposażenie ww. obiektów w nowoczesne narzędzia IT.

Program 5.1.2. Poprawa oferty kulturalnej i sportowej

Oferta kulturalna i sportowa powinna być skierowana do wszystkich mieszkańców MOF Włocławka. Na sukces oferty zapracuje jej różnorodność wpisana zarówno w dotychczasową tradycję organizowanych wydarzeń (np. zloty motocyklowe, zawody balonowe, regaty żeglarskie czy targi rolno-ogrodnicze i obchody Święta Plonów) jak i wykreowanie nowych imprez szczególnie o zasięgu ponadlokalnym. Oferta powinna maksymalizować wykorzystanie istniejących zasobów naturalnychi kulturowych (np. znaleziska neolityczne, Zalew Włocławski, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, ruiny zamku w Bobrownikach, tradycje historyczno-kulturowe) oraz potencjału infrastrukturalnego (baza sportowo-rekreacyjnaOSiR, Centrum Kultury Browar B. we Włocławku i Teatr Impresaryjny we Włocławku, przystanie wodnew Dobrzyniu nad Wisłą, Dobiegniewie i Zarzeczewie, infrastruktura rekreacyjna uzdrowiska Wieniec Zdrój, gminne domy kultury i świetlice).O atrakcyjności oferty dla wszystkich mieszkańców MOF Włocławka, a także turystów, przesądzi kompleksowe przygotowanie kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych eliminującego kolizje czasowe organizowanych imprez, co pozwolina uczestnictwo odbiorców oferty w pełnej gamie propozycji.

Cel operacyjny 5.2. Poprawa oferty usług publicznych

Czynnikiem wpływającym na poziom jakości życia jest również jakość oferty usług publicznych. Zapewnienie w ramach MOF Włocławka satysfakcjonującego poziomu oferty usług publicznych przyczyni się pozytywnie do Podniesienia poziomu jakości życia mieszkańców, oddziałując na ich potencjalne decyzje migracyjne.

Page 56: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 56

W ramach celu operacyjnego Poprawa oferty usług publicznych przewidziano dwa programy:

5.2.1. Rozbudowa i modernizacja oferty opieki nad dziećmi do lat 5 5.2.2. Rozbudowa i modernizacja oferty usług zdrowotnych

Program 5.2.1. Rozbudowa i modernizacja oferty opieki nad dziećmi do lat 5

Dostępność przedszkoli i żłobków stanowi szczególnie istotny aspekt usług publicznych dla młodych rodziców łączących pracę z rodzicielstwem. Dostępność ta często determinuje możliwość podjęcia przez nich pracy zawodowej. W celu Podniesienia poziomu jakości życia, należy podjąć działania zmierzające do rozbudowy sieci placówek przedszkolnych i żłobków, co przyczyni się do poprawy ich dostępności oraz działań modernizacyjnych w celu podniesienia jakości usług przez nie oferowanych.

Program 5.2.2. Rozbudowa i modernizacja oferty usług zdrowotnych

Głównymi składowymi oferty usług zdrowotnych są szpitale i przychodnie. Szpitale z racji skali swojego działania są podmiotami o zasięgu ponadlokalnym – obejmują swoimi działaniami cały MOF Włocławka. Przychodnie z kolei są z definicji podmiotami działającymi lokalnie. Mając to na uwadze należy dążyć do podnoszenia poziomu usług świadczonych przez szpitale MOF Włocławka oraz rozwijać sieć przychodni w celu podnoszenia jakości i dostępności świadczonych przez nie usług. W ramach powyższego programu zakłada się działania realizowane względem szpitali oraz przychodni mające na celu ich modernizację i doposażenie oraz wdrażanie projektów profilaktyki zdrowotnej.

Cel operacyjny 5.3. Poprawa jakości przestrzeni publicznej

Istotną determinantą poziomu jakości życia jest również jakość przestrzeni publicznej, która obejmuje m. in. drogi i ulice, placei skwery miejskie oraz ogólnodostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną. W obszarze funkcjonalnym ważne miejsca zajmują różne formy krajobrazu przyrodniczego(np. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy). Estetyka i sposób zagospodarowania otaczającej przestrzeni może w znaczącym stopniu wpływać na podejmowanie przez mieszkańców decyzji migracyjnych.

W związku z tym należy podjąć działania zmierzające do systematycznej Poprawy jakości przestrzeni publicznej w wymiarze całego MOF Włocławka – należy dążyć do wykorzystania potencjału estetycznego poszczególnych miejscowościMOF Włocławka.

W ramach celu operacyjnego Poprawa jakości przestrzeni publicznej przewidziano program:

Program 5.3.1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej

Celem Poprawy jakości przestrzeni publicznej jest jej rewitalizacja, która obejmuje nie tylko działania infrastrukturalne i estetyzację otoczenia, ale również przywracanie społeczności lokalnej „do życia”. Działania rewitalizacyjne powinny zakładać włączanie w ciąg przemian użytkowników przekształcanego terenu, których celem będzie aktywizacja społeczności lokalnych.

Zakres podejmowanych działań rewitalizacyjnych obejmie zarówno zdegradowane przestrzenie miejskie, szczególnie centra miast, jak również wymagające interwencji przestrzenie wiejskie. Rodzaj i wielkość przedsięwzięć będzie uzależniona od zdiagnozowanych potrzeb np. dla rewitalizacji miejscowości Lubanie czy rewitalizacji Placu Wolności we Włocławku.

Page 57: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 57

Działania podejmowane w celu Poprawy jakości przestrzeni publicznej powinny dążyć do uspołecznienia procesu decyzyjnego dotyczącego rewitalizacji otaczającej mieszkańców przestrzeni, celem dostosowania jej przyszłego kształtu do ich potrzeb.

Tabela 11. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach celu strategicznego 5. Podniesienie poziomu jakości życia21

CEL STRATEGICZNY 5. PODNIESIENIE POZIOMU JAKOŚCI ŻYCIA

Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający Szacunkowa

wartość projektu Przewidywany okres realizacji

CEL OPERACYJNY 5.1 Rozwój oferty kulturalnej i sportowej

PROGRAM 5.1.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej

1 Budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim

Gmina Miasto Brześć Kujawski 2 500 000,00 2017-2020

2 Budowa Sali gimnastycznej w Śmiłowicach

Gmina Choceń 1 476 363,62 2015-2016

3 Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Szpetalu Górnym

Gmina Fabianki 6 000 000,00 2018-2020

4

Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy Fabianki - modernizacja istniejącego obiektu sportowego w Chełmicy Dużej

Gmina Fabianki 4 237 000,00 2015-2018

5 Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum publicznym w Grabkowie

Gmina Kowal 2 500 000,00 2016-2017

6

Modernizacja istniejącej bazy sportowej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mikanowo i Przywieczerzyn

Gmina Lubanie 1 000 000,00 2016-2020

7 Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu

Gmina Miasto Kowal 6 000 000,00 2017-2018

8 Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 10 we Włocławku

Gmina Miasto Włocławek 6 000 000,00 2014-2020

9 Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie

Gmina Włocławek 2 490 000,00 2015-2017

10 Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Modzerowo, Smólnik

Gmina Włocławek 220 000,00 2016-2018

PROGRAM 5.1.2 Poprawa oferty kulturalnej i sportowej

Brak zgłoszonych projektów

CEL OPERACYJNY 5.2 Poprawa oferty usług publicznych

PROGRAM 5.2.1 Rozbudowa i modernizacja oferty opieki nad dziećmi do lat 5

1 Poprawa infrastruktury edukacyjnej w zakresie nauczania początkowego

Gmina Choceń 1 879 359,30 2015-2017

21

Projekty zgłoszone w ramach naboru projektów przeprowadzonego w trakcie trwania prac nad Strategią

Page 58: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 58

w Gminie Choceń

2 Rozbudowa i modernizacja obiektów przedszkola publicznego w Grabkowie

Gmina Kowal 150 000,00 2018-2019

3 Każde dziecko w ładnym przedszkolu Gmina Miasto Włocławek 4 000 000,00 2015-2017

PROGRAM 5.2.2 Rozbudowa i modernizacja oferty usług zdrowotnych

1 Wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej na terenie gminy Choceń

Gmina Choceń 150 000,00 2015-2016

2

Program profilaktycznych szczepień dzieci i młodzieży przeciwko pneumokokom i meningokokom zamieszkałych na terenie miasta Włocławek

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku

b.d. 2014-2020

3

Program edukacyjno-leczniczy zapobiegania nadwadze i otyłości dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat z terenu miasta Włocławek

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku

b.d. 2014-2020

4

Program zdrowotny ,,Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów zamieszkałych na terenie miasta Włocławek''

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku

b.d. 2014-2020

5

Rozbudowa obiektów służby zdrowia w miejscowości Smólnik i Kruszyn wraz z wyposażeniem medycznym i dostosowaniem obiektów dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych

Gmina Włocławek 420 000,00 2015-2017

6

Doposażenie bazy w celu zapewnienia dostępu do rehabilitacji zdrowotnej oraz świadczenia usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców DPS i osób z zewnątrz(DPS Wilkowiczki, DPS Kowal)

Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

7 Świadczenie stacjonarnych i niestacjonarnych usług rehabilitacji leczniczej

Starostwo Powiatowe Włocławek b.d. 2014-2020

CEL OPERACYJNY 5.3 Poprawa jakości przestrzeni publicznej

PROGRAM 5.3.1 Rewitalizacja przestrzeni publicznej

1 Rewitalizacja miasta Brześcia Kujawskiego

Gmina Miasto Brześć Kujawski 2 500 000,00 2015-2020

2 Rewitalizacja terenów publicznych w mieście Dobrzyń nad Wisłą

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą 800 000,00 2014-2020

3 Poprawa stanu małej architektury publicznej na terenie Gminy

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą 700 000,00 2018-2019

4 Rewitalizacja w miejscowości Fabianki Gmina Fabianki 600 000,00 2016-2018

5 Rewitalizacja miejscowości Kulin i Urszulewo

Gmina Fabianki 2 800 000,00 2016-2020

6 Rewitalizacja miejscowości Bogucin Gmina Fabianki 900 000,00 2016-2018

7 Rewitalizacja miejscowości Gąbinek Gmina Lubanie 500 000,00 2016-2018

8 Rewitalizacja miejscowości Mikanowo Gmina Lubanie 500 000,00 2017-2019

Page 59: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 59

9 Rewitalizacja miejscowości Lubanie Gmina Lubanie 500 000,00 2015-2016

10 Rewitalizacja Centrum Kowala - Rewitalizacja Placu Rejtana w Kowalu

Gmina Miasto Kowal b.d. 2017-2018

11 Rewitalizacja Placu Wolności we Włocławku

Gmina Miasto Włocławek 30 000 000,00 2015-2020

12 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości Smólnik, Świętosław i Warząchewka Polska

Gmina Włocławek 840 000,00 2015-2016

13 Wisła motorem aktywności społeczności dobrzyńskiej

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą 1 300 000,00 2017-2018

Źródło: opracowanie własne

Page 60: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 60

5 Warunki implementacji W ramach określania założeń Strategii należy zwrócić uwagę na uwarunkowania mogące mieć wpływ na jej możliwości implementacyjne, w tym na promocję strategii, zadłużenie samorządów, długość procesu decyzyjnego oraz powiązania z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu.

5.1.1 Promocja Strategii

Istotnym czynnikiem warunkującym skuteczne wdrożenie Strategii jest jej promocja i sposób komunikacji jej treści mieszkańcom. Przedmiotem Strategii jest MOF Włocławka. Pomimo zauważalnych przez mieszkańców i potencjalnych beneficjentów Strategii istniejących powiązań funkcjonalnych, sam MOF Włocławka, jako nowa forma i obszar współpracy jest jeszcze nieuświadomiony. Zapisy Strategii mogą przez to być odbierane z perspektywy wyłącznie pojedynczych gmin, a nie całości MOF Włocławka.

Wymaga to podjęcia szeregu działań wspierających wdrażanie Strategii celem uświadomienia mieszkańcom i potencjalnym beneficjentom Strategii jako spójnego dokumentu określającego wspólne cele i kierunki rozwojowe MOF Włocławka. Uświadomienia wymaga również fakt, iż określone cele i kierunki rozwojowe mogą być realizowane zarówno poprzez ponadlokalne projekty oddziałujące bezpośrednio na cały MOF Włocławka, jak i lokalne projekty, realizowane w ramach pojedynczych miejscowości, wpisujące się jednak w cele Strategii. Realizacja Strategii będzie zależna w tym samym stopniu od realizacji pierwszej jak i drugiej grupy projektów. W celu podniesienia efektywności promocji Strategii, działania podejmowane z tego tytułu powinny być prowadzone przez wszystkie gminy MOF Włocławka.

5.1.2 Dostępność kapitału

Skuteczność wdrożenia Strategii będzie w dużej mierze zależna od stanu finansów publicznych poszczególnych samorządów MOF Włocławka. Należy mieć na uwadze, że możliwości finansowe gmin MOF Włocławka nie są zależne wyłącznie od wielkości kwot poszczególnych budżetów, ale i od poziomu ich zadłużenia ograniczającego możliwości finansowe zarówno poprzez konieczność spłat zobowiązań kredytowych jak i procedur ostrożnościowych wymuszonych w celu ograniczenia deficytu. W związku z tym za istotne wyzwanie dla wdrożenia Strategii należy uznać poziom zadłużenia miasta Włocławek oraz gmin Brześć Kujawski i Włocławek, w przypadku których w 2013 r. wartość ta osiągnęła odpowiednio 57,9%, 50,4% oraz 46,5%, tym samym niebezpiecznie zbliżając się do ustawowego progu 60%.

Ograniczenie obciążenia finansowego realizacji Strategii będzie możliwe poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego oraz współfinansowanie ze środków UE, jednak możliwość wykorzystania obydwu narzędzi w dużej mierze wymagać będzie zapewnienia wkładu własnego, przez co poprawa stanu finansów publicznych gmin MOF Włocławka jest zadaniem determinującym możliwość sprawnego wdrożenia Strategii.

Źródła finansowania Strategii zostały omówione w dalszej części opracowania.

5.1.3 Długość procesu decyzyjnego

Istotnym warunkiem skutecznej implementacji Strategii będzie również pobudzenie i utrzymanie zaangażowania w jej realizacji podmiotów niepublicznych. Płaszczyzną zaangażowania może być z jednej strony aktywność w ramach aktualizacji Strategii - zbioru projektów do realizacji w ramach poszczególnych programów Strategii, jak i w wymiarze zaangażowania do realizacji Strategii kapitału niepublicznego, w tym w formie finansowania publiczno-prywatnego.

Page 61: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 61

Zarówno pobudzenie jak i utrzymanie powyższego zaangażowania będzie wymagało zapewnienia sprawnego i szybko działającego procesu decyzyjnego po stronie samorządowej.

5.1.4 Zależność od dokumentów i ustaleń ponadlokalnych

Zarówno w procesie planowania jak i wdrażania planów rozwojowych na poziomie lokalnym należy mieć na uwadze ustalenia i dokumenty wyższego rzędu. Zgodność z dokumentami regionalnymi i krajowymi w dużej mierze warunkuje możliwość odciążenia finansowego realizacji Strategii poprzez dofinansowanie zamierzonych działań przykładowo ze środków UE. Zgodność programów Strategii z poszczególnymi osiami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programami Operacyjnym na szczeblu krajowym (PO Wiedza Edukacja Rozwój; PO Inteligentny Rozwój; PO Polska Cyfrowa; PO Infrastruktura i Środowisko; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) została przedstawiona w rozdziale Źródła finansowania.

Page 62: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 62

6 Źródła finansowania

Przedmiotowa Strategia nie zakłada domknięcia zbioru projektów realizowanych w jej ramach – wyznacza programy określające zakresy tematyczne projektów realizujących przyjęte w Strategii cele. Z tego tytułu również zbiór podmiotów wdrażających Strategię pozostaje otwarty. W jego skład wchodzić będą mogły zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jednostki im podległe, organizacje pozarządowe jak i prywatni przedsiębiorcy. Stwarza to możliwość zaangażowania w proces wdrażaniaStrategii, zarówno środków publicznych jak i środków prywatnych.

Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, że ze względu na dziedziny poszczególnych programów, najczęstsze źródło finansowania stanowić będą środki publiczne, w tym budżety poszczególnych gmin MOF Włocławka realizujących projekty, których będą beneficjentami.

Zaangażowanie finansowe jednostek niepublicznych, w tym prywatnych przedsiębiorstw, będzie możliwe w formie całościowego finansowania przez kapitał prywatny lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, rozkładającego obciążenie finansowe i ryzyko wynikające z realizowanego działania pomiędzy podmiotem niepublicznym i publicznym. Zaangażowanie środków niepublicznych będzie możliwe jedynie w odniesieniu do projektów zapewniających możliwość uzyskania zysku finansowego lub korzyści dla zaangażowanego podmiotu. Zysk jest przykładowo możliwy do osiągnięcia względem budowy infrastruktury turystycznej lub sportowej, za użytkowanie której realizator mógłby pobierać opłaty. Korzyść może się odnosić z kolei do szkoleń zawodowych, których realizator odniósłby korzyść podniesienia kompetencji swoich przyszłych pracowników. W celu zaangażowania kapitału niepublicznego należy być otwartym na możliwość łączenia finansowania publicznego i niepublicznego oraz na aktywną promocję tej opcji wśród potencjalnych beneficjentów. Działania te wymagają zaangażowania ze strony poszczególnych gmin MOF Włocławka.

Możliwością ograniczenia kosztów wdrażania Strategii jest również pozyskiwanie dofinansowania na realizowane projekty. Możliwość ta dotyczy zarówno jednostek publicznych jak i niepublicznych.

Dofinansowanie realizacji projektów realizowanych w ramach Strategii będzie możliwe do uzyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogólnokrajowych programów operacyjnych. Programy Strategii wpisują się w następujące osie priorytetowe:

RPO Kujawsko-Pomorskiego: I. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu II. Cyfrowy region III. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie IV. Region przyjazny środowisku V. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu VI. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry VIII. Aktywni na rynku pracy IX. Solidarne społeczeństwo X. Innowacyjna edukacja

PO Wiedza Edukacja Rozwój: I. Osoby młode na rynku pracy II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

PO Inteligentny Rozwój:

Page 63: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 63

II. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach PO Polska Cyfrowa:

II. E-Administracja i otwarty rząd III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

PO Infrastruktura i Środowisko: I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu III: Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali

europejskiej IV: Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej VI: Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej Transfer wiedzy i działalność informacyjna Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poniżej przedstawione zostało szczegółowe zestawienie struktury Strategii z osiami priorytetowymi poszczególnych programów operacyjnych w ramach których możliwe będzie uzyskanie dofinansowania.

Page 64: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 64

Tabela 12. Źródła finansowania Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020

1. Aktywizacja gospodarcza RP

O W

oje

dzt

wa

Ku

jaw

sko

-Po

mo

rski

ego

PO

Wie

dza

Ed

uka

cja

Ro

zwó

j

PO

Inte

lige

ntn

y R

ozw

ój

PO

Po

lska

Cyf

row

a

PO

Infr

astr

ukt

ura

i

Śro

do

wis

ko

Pro

gram

Ro

zwo

ju

Ob

szar

ów

Wie

jski

ch

1.1. Rozwój oferty inwestycyjnej

1.1.1. Rozbudowa oferty terenów inwestycyjnych I

II

1.2 Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców

1.2.1. Rozbudowa systemu wsparcia przedsiębiorczości I; VIII;

IX II II

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

1.3 Poprawa wizerunku gospodarczego

1.3.1. Budowa systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami X II

1.3.2. Promocja gospodarcza

II

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego RPO WER IR PC IŚ PROW

2.1 Poprawa jakości kształcenia

2.1.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej II; VI; X II

II, III

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

2.1.2. Rozbudowa oferty zajęć pozalekcyjnych X II

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

2.1.3. Utworzenie i wdrożenie systemu wsparcia edukacyjnego VI; X II

2.1.4 Rozwój oferty edukacyjnej uczelni wyższych X II; III

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

2.2 Rozwój edukacji ustawicznej

2.2.1. Rozbudowa systemu kształcenia zawodowego dorosłych X II

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

2.2.2. Rozbudowa systemu kształcenia ogólnego dorosłych X II

Transfer wiedzy i działalność informacyjna

2.3 Ograniczenie wykluczenia społecznego

2.3.1. Włączenie społeczne osób niepracujących VI; VIII;

IX I; II

VII

2.3.2. Włączenie społeczne rodzin VI; IX; X II

VII

Page 65: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 65

2.3.3. Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych VI; IX; X II

VII

2.3.4. Włączenie społeczne osób starszych (60+) VI

VII

3. Zrównoważony rozwój turystyczny RPO WER IR PC IŚ PROW

3.1. Wzrost atrakcyjności infrastruktury turystycznej

3.1.1. Rozbudowa infrastruktury głównych obiektów turystycznych IV; V; VI

II; III; VI

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

3.1.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego IV; VI

II; VI Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

3.2. Wzrost świadomości oferty turystycznej wśród potencjalnych odbiorców

3.2.1. Promocja turystyczna IV

VI

3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

3.3.1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa zbiorników małej retencji IV

II

3.3.2. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz technologie niskoemisyjne III, IV I; II

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

3.3.3. Ograniczenie antropopresji w środowisku przyrodniczym III; IV I; III Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

4. Wzrost spójności komunikacyjnej RPO WER IR PC IŚ PROW

4.1. Rozwój sieci dróg ponadlokalnych

4.1.1. Rozbudowa i modernizacja dróg ponadlokalnych V

III; IV

4.1.2. Rozbudowa i przebudowa sieci dróg wewnątrzmiejskich i obwodnic miast V

III; IV

4.2. Rozwój sieci dróg lokalnych

4.2.1. Budowa i modernizacja dróg lokalnych III; V

I; III; IV

4.3. Rozwój spójnego systemu komunikacji publicznej

4.3.1. Rozbudowa sieci połączeń komunikacyjnych III

I; III

5. Podniesienie poziomu jakości życia RPO WER IR PC IŚ PROW

5.1 Rozwój oferty kulturalnej i sportowej

5.1.1. Rozbudowa i modernizacji infrastruktury kulturalnej i sportowej VI

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

5.1.2. Poprawa oferty kulturalnej i sportowej VI

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Page 66: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 66

5.2 Poprawa oferty usług publicznych

5.2.1. Rozbudowa i modernizacja oferty opieki nad dziećmi do lat 5 X II

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

5.2.2. Rozbudowa i modernizacja oferty usług zdrowotnych VI; IX

VII Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

5.3 Poprawa jakości przestrzeni publicznej

5.3.1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej VI

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Źródło: opracowanie własne

Page 67: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 67

7 Plan operacyjny

Poniższy plan operacyjny zawiera wszystkie projekty zgłoszone do realizacji w ramach Strategii miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 w trakcie pierwszego naboru projektów. Prezentowane zestawienie ma charakter otwarty – w trakcie realizacji Strategii możliwym będzie jego bieżąca aktualizacja o zgłaszane przez beneficjentów projekty wpisujące się w programy Strategii. Nabór projektów odbywać się będzie przez cały okres trwania Strategii – do 2020r., umożliwiając tym samym pełną implementację jej zapisów oraz płynne przejście do następnego horyzontu czasowego w oparciu o zgłoszone do realizacji projekty.

Poniższezestawieniezawiera projekty uszeregowane według Osi Priorytetowych i Priorytetów Inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P wersja 5.0 z dnia 17 września 2014 roku), Osi Priorytetowych i Priorytetów Inwestycyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz projekty, które nie wpisują się w aktualne zapisy programów operacyjnych (finansowane z innych źródeł).

Tabela 13. Plan operacyjny Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020

Lp. Tytuł projektu Podmiot zgłaszający Przewidywany okres realizacji

Szacunkowa wartość projektu

Finansowanie

Dofinansowanie wkład własny

jst.

inne (w tym wkład

prywatny)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 22

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Priorytet inwestycyjny 3a

Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości

1 Budowa infrastruktury w obszarach inwestycyjnych

Gmina Miasto Brześć Kujawski

2015-2020 5 000 000,00 4 250 000,00 750 000,00 0,00

22

RPO WK-P wersja 5.0 z dnia 17 września 2014 r.

Page 68: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 68

2 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłej Cukrowni w Brześciu Kujawskim

Gmina Miasto Brześć Kujawski

2015-2020 2 500 000,00 2 125 000,00 375 000,00 0,00

3

Przebudowa pomieszczenia biurowego o powierzchni 220,18 m2 z przystosowaniem na biura o mniejszej powierzchni zlokalizowanego na I piętrze budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Toruńskiej 148 we Włocławku

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

2017 100 000,00 85 000,00 15 000,00 0,00

4 Kompleksowe uzbrojenie terenów „Papieżka”

Gmina Miasto Włocławek

2015-2020 15 000 000,00 12 750 000,00 2 250 000,00 0,00

Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region

Priorytet inwestycyjny 2c

Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

5 Budowa, uruchomienie i administrowanie platformą zdalnego nauczania Moodle dla szkół UM Włocławek

Gmina Miasto Włocławek

2015-2020 269 717,17 229 259,59 40 457,58 0,00

Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Priorytet inwestycyjny 4a

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

6 Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii w gminie Choceń

Gmina Choceń 2017-2018 30 000 000,00 25 500 000,00 4 500 000,00 0,00

Priorytet inwestycyjny 4b

Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

7 Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez budowę systemu monitoringu ciepłowniczego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

2014-2020 16 000 000,00 13 600 000,00 0,00 2 400 000,00

Priorytet inwestycyjny 4c

Page 69: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 69

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

8 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kruszyn

Gmina Włocławek 2016-2017 105 000,00 89 250,00 15 750,00 0,00

9 Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Brześć Kujawski

Gmina Miasto Brześć Kujawski

2014-2020 2 000 000,00 1 700 000,00 300 000,00 0,00

10 Wspieranie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków na terenie miasta Kowal

Gmina Miasto Kowal 2019 3 000 000,00 2 550 000,00 450 000,00 0,00

11 Termomodernizacja budynku szkoły w Fabiankach

Gmina Fabianki 2015-2016 600 000,00 510 000,00 90 000,00 0,00

12 Modernizacja ogrzewania w budynkach oświatowych – szkoły w Fabiankach i Szpetalu Górnym

Gmina Fabianki 2015-2018 400 000,00 340 000,00 60 000,00 0,00

13 Termomodernizacja obiektów – budynki oświatowe w miejscowości Nakonowo, świetlica w miejscowości Czerniewiczki

Gmina Kowal 2019 1 000 000,00 850 000,00 150 000,00 0,00

14

Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

Gmina Choceń 2016-2018 5 000 000,00 4 250 000,00 750 000,00 0,00

15 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i oświaty

Gmina Lubanie 2015-2017 1 200 000,00 1 020 000,00 180 000,00 0,00

16 Modernizacja systemów grzewczych budynków użyteczności publicznej i oświaty

Gmina Lubanie 2015-2017 1 800 000,00 1 530 000,00 270 000,00 0,00

17 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i oświaty, w tym modernizacja systemów grzewczych

Gmina Bobrowniki 2015-2016 1 800 000,00 1 530 000,00 270 000,00 0,00

18 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej i oświaty, w tym modernizacja systemów grzewczych

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

2014-2020 1 500 000,00 1 275 000,00 225 000,00 0,00

19 Ochrona powietrza Miasta Włocławek Gmina Miasto Włocławek

2015-2019 40 000 000,00 34 000 000,00 6 000 000,00 0,00

Priorytet inwestycyjny 4e

Page 70: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 70

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

20

Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej i promocję nowych wzorców konsumpcji

Gmina Miasto Włocławek

2016-2020 66 400 000,00 56 440 000,00 9 960 000,00 0,00

21 Budowa drogi wzdłuż Wisły od ul. Ogniowej do ul. Barskiej wraz ze ścieżką rowerową

Gmina Miasto Włocławek

2015-2020 8 800 000,00 7 480 000,00 1 320 000,00 0,00

22 Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy

Gmina Włocławek 2017-2019 55 000,00 46 750,00 8 250,00 0,00

23

Budowa ścieżki i trasy rowerowej na odcinku drogi krajowej nr 1 od ul. Chopina we Włocławku do miejscowości Pińczata (2 km)

Gmina Włocławek 2017-2018 650 000,00 552 500,00 97 500,00 0,00

24 Połączenie turystyczne – szlak rowerowy Włocławek-Kowal

Gmina Kowal 2015-2019 400 000,00 340 000,00 60 000,00 0,00

25

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta i łączących Miasto Kowal z Włocławkiem leśnego kompleksu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

Gmina Miasto Kowal 2018-2019 3 000 000,00 2 550 000,00 450 000,00 0,00

26 Budowa trasy rowerowej wzdłuż Wisły Bobrowniki-Włocławek

Gmina Bobrowniki 2017-2019 1 000 000,00 850 000,00 150 000,00 0,00

27 System ścieżek rowerowych (od Brześcia Kuj. do Włocławka przez Smólsk, Wieniec i Brzezie) wraz z infrastrukturą turystyczną

Gmina Miasto Brześć Kujawski

2015-2020 1 500 000,00 1 275 000,00 225 000,00 0,00

28 Utworzenie nowych połączeń komunikacyjnych pomiędzy gminą Lubanie a Miastem Włocławek

Gmina Lubanie 2015-2016 200 000,00 170 000,00 30 000,00 0,00

Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku

Priorytet inwestycyjny 5b

Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami

Page 71: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 71

29 Budowa zbiorników retencyjnych w mieście Kowal

Gmina Miasto Kowal 2016-2020 1 500 000,00 1 275 000,00 225 000,00 0,00

Priorytet inwestycyjny 6a

Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie

30 Budowa instalacji do produkcji RDF na terenie RZUOK w Machnaczu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku

2016-2017 40 000 000,00 34 000 000,00 0,00 6 000 000,00

Priorytet inwestycyjny 6b

Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym UE w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie

31 Rozwój gospodarki wodno-ściekowej wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek

Gmina Włocławek 2015-2019 2 240 000,00 1 904 000,00 336 000,00 0,00

32 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Fabiankach

Gmina Fabianki 2018-2020 7 000 000,00 5 950 000,00 1 050 000,00 0,00

33 Budowa kanalizacji w Szpetalu Górnym i Kulinie

Gmina Fabianki 2018-2020 10 000 000,00 8 500 000,00 1 500 000,00 0,00

34 Wymiana sieci wodociągowej w ul. Dobrzyńskiej w Szpetalu Górnym

Gmina Fabianki 2018-2020 1 000 000,00 850 000,00 150 000,00 0,00

35 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Fabianki 2018-2020 1 000 000,00 850 000,00 150 000,00 0,00

36

Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej

Gmina Bobrowniki 2015-2018 10 000 000,00 8 500 000,00 1 500 000,00 0,00

37 Modernizacja oczyszczalni ścieków Gmina Lubanie 2015-2016 2 000 000,00 1 700 000,00 300 000,00 0,00

38 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Lubanie

Gmina Lubanie 2015-2017 2 500 000,00 2 125 000,00 375 000,00 0,00

39 Modernizacja sieci wodociągowej Gmina Lubanie 2015-2017 1 200 000,00 1 020 000,00 180 000,00 0,00

Page 72: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 72

Priorytet inwestycyjny 6c

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

40

Zagospodarowanie terenu i zabezpieczenie zabytkowych ruin zamku położonych przy Wiśle wraz z budową przystani dla jednostek pływających

Gmina Bobrowniki 2017-2019 14 000 000,00 11 900 000,00 2 100 000,00 0,00

41 Rewitalizacja budynków „Królewskiego składu solnego w Bobrownikach”

Gmina Bobrowniki 2017-2019 800 000,00 680 000,00 120 000,00 0,00

42 Zachowanie dziedzictwa kulturowego dworku i parku w Krojczynie

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

2018-2019 800 000,00 680 000,00 120 000,00 0,00

43 Utworzenie w budowanym Centrum Kultury i Historii części muzealno-archeologicznej

Gmina Miasto Brześć Kujawski

2014-2020 2 500 000,00 2 125 000,00 375 000,00 0,00

44 Budowa Centrum Kultury i Historii Gmina Miasto Brześć Kujawski

2014-2020 2 500 000,00 2 125 000,00 375 000,00 0,00

45 Utworzenie Powiatowego Centrum Usług Turystycznych i Biznesowych

Gmina Miasto Brześć Kujawski

2016-2020 2 500 000,00 2 125 000,00 375 000,00 0,00

46 Kultywowanie tradycji regionu Kujaw Gmina Włocławek 2015-2016 60 000,00 51 000,00 9 000,00 0,00

Priorytet inwestycyjny 6d

Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę

47 Rewitalizacja Parku im. H. Sienkiewicza Gmina Miasto Włocławek

2015-2017 35 000 000,00 29 750 000,00 5 250 000,00 0,00

48 Kompleksowe zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego (w tym II etap Przystani)

Gmina Miasto Włocławek

2015-2016 4 800 000,00 4 080 000,00 720 000,00 0,00

49 Budowa szlaku przyrodniczego przy jeziorze Borzymowskim

Gmina Choceń 2016-2017 600 000,00 510 000,00 90 000,00 0,00

50

Uporządkowanie dostępu do Zalewu Włocławskiego poprzez wyznaczenie ścieżek oraz miejsc odpoczynkowych do niego prowadzących

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

2017-2018 1 000 000,00 850 000,00 150 000,00 0,00

Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu

Page 73: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 73

Priorytet inwestycyjny 7b

Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

51 Połączenie Alei Królowej Jadwigi zul. Toruńską (trasa średnicowa)

Gmina Miasto Włocławek

2015-2018 60 000 000,00 51 000 000,00 9 000 000,00 0,00

52 Przebudowa drogi krajowej nr 67 na odcinku Bogucin - Włocławek

Gmina Fabianki 2016-2020 50 000 000,00 42 500 000,00 b.d. b.d.

53 Przebudowa drogi gminnej nr 171003C relacji Dobrzyń nad Wisłą - Lenie Wielkie - Kamienica

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

2018-2020 3 500 000,00 2 975 000,00 525 000,00 0,00

54 Przebudowa drogi gminnej nr 171057C Tulibowo - Zarzeczewo

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

2014-2020 1 000 000,00 850 000,00 150 000,00 0,00

55 Remont drogi wojewódzkiej nr 652, Szpetal Górny - Płock

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

2017-2018 260 000 000,00 221 000 000,00 39 000 000,00 0,00

56

Przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Czernikowo (powiat toruński) przez gminę Bobrowniki do miasta Włocławek

Gmina Bobrowniki 2016 b.d. b.d. b.d. b.d.

57

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, długość 42,3 km

Gmina Choceń 2016-2017 297 567 000,00 252 931 950,00 b.d. b.d.

58 Realizacja obwodnicy Brześcia Kujawskiego w przebiegu drogi krajowej nr 62 i dróg wojewódzkich nr 270, 265, 268

Gmina Miasto Brześć Kujawski

2018-2020 100 000 000,00 85 000 000,00 0,00 15 000 000,00

59 Budowa małej obwodnicy Kowala w ciągu drogi wojewódzkiej 265

Gmina Miasto Kowal 2019 15 000 000,00 12 750 000,00 b.d. b.d.

60 Przebudowa drogi gminnej (190148C) w miejscowości Mikanowo - Dąbrówka

Gmina Lubanie 2017 500 000,00 425 000,00 75 000,00 0,00

61 Przebudowa drogi gminnej (190142C) w miejscowości Probostwo Dolne

Gmina Lubanie 2016 450 000,00 382 500,00 67 500,00 0,00

62 Przebudowa dróg gminnych (190105, 190101C, 190107C) w miejscowości Przywieczerzyn i Zosin

Gmina Lubanie 2017 1 200 000,00 1 020 000,00 180 000,00 0,00

63 Przebudowa dróg gminnych (190145C, Gmina Lubanie 2016 750 000,00 637 500,00 112 500,00 0,00

Page 74: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 74

190146C) w miejscowości Lubanie

64 Przebudowa drogi powiatowej - ul. Dobrzyńska w Szpetalu Górnym

Gmina Fabianki 2018-2020 8 000 000,00 6 800 000,00 1 200 000,00 0,00

65 Przebudowa drogi gminnej nr 190236C relacji Szpetal Górny - Witoszyn Nowy

Gmina Fabianki 2018-2019 2 300 000,00 1 955 000,00 345 000,00 0,00

66 Przebudowa drogi gminnej nr 190223C relacji Bogucin - Witoszyn Stary

Gmina Fabianki 2016-2017 2 700 000,00 2 295 000,00 405 000,00 0,00

67 Przebudowa drogi gminnej nr 190225C relacji Fabianki - Chełmica Mała

Gmina Fabianki 2016-2017 600 000,00 510 000,00 90 000,00 0,00

68 Przedłużenie ul. Obwodowej z ul. Toruńską (we Włocławku)

Projekt zaproponowany w ramach „Studium Komunikacyjnego dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego”

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

Priorytet inwestycyjny 7c

Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej

69

Rozbudowa Lotniska Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie przez wykonanie pasa utwardzonego z infrastrukturą dla lądowań i startów samolotów. Rozbudowa budynku portowego o część hotelową i zaplecze do kierowania lotami. Modernizacja lotniczej stacji paliw w zakresie przystosowania jej do obowiązujących standardów prawnych i ekologicznych w tym zakresie.

Aeroklub Włocławski 2014-2020 26 259 477,00 22 320 555,45 0,00 3 938 921,55

Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Priorytet inwestycyjny 9a

Page 75: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 75

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

70

Rozbudowa obiektów służby zdrowia w miejscowości Smólnik i Kruszyn wraz z wyposażeniem medycznym i dostosowaniem obiektów dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych

Gmina Włocławek 2015-2017 420 000,00 357 000,00 63 000,00 0,00

71 Modernizacja budynku przy ul. Ogniowej 8/10

Gmina Miasto Włocławek

2015-2016 2 800 000,00 2 380 000,00 420 000,00 0,00

Priorytet inwestycyjny 9b

Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

72 Wisła motorem aktywności społeczności dobrzyńskiej

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

2017-2018 1 300 000,00 1 105 000,00 195 000,00 0,00

73 Rewitalizacja terenów publicznych w mieście Dobrzyń nad Wisłą

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

2014-2020 800 000,00 680 000,00 120 000,00 0,00

74 Połączenie turystyczne Dobrzynia nad Wisła z Dobiegniewem za pomocą promu w ramach tworzonego Szlaku Piastowskiego

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

2014-2020 1 000 000,00 850 000,00 150 000,00 0,00

75 Poprawa stanu małej architektury publicznej na terenie Gminy

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

2018-2019 700 000,00 595 000,00 105 000,00 0,00

76

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości Smólnik, Świętosław, Józefowo i Warząchewka Polska Gmina Włocławek

Gmina Włocławek 2015-2016 840 000,00 714 000,00 126 000,00 0,00

77 Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego w Szpetalu Górnym i miejscowości Szpetal Górny

Gmina Fabianki 2016-2018 800 000,00 680 000,00 120 000,00 0,00

78 Rewitalizacja Placu Wolności we Włocławku Gmina Miasto Włocławek

2015-2020 30 000 000,00 25 500 000,00 4 500 000,00 0,00

79 Rewitalizacja zabytkowego pałacu i parku dworskiego w miejscowości Kępka Szlachecka, gmina Kowal

Gmina Kowal 2018-2020 800 000,00 680 000,00 120 000,00 0,00

80 Rewitalizacja centrum Kowala – zmodernizowanie dróg w centrum miasta zlokalizowanych w granicach obszaru

Gmina Miasto Kowal 2017-2018 b.d. b.d. b.d. b.d.

Page 76: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 76

rewitalizacji miasta Kowal oraz rewitalizacja Placu Rejtana w Kowalu

81 Rewitalizacja miejscowości Gąbinek Gmina Lubanie 2016-2018 500 000,00 425 000,00 75 000,00 0,00

82 Rewitalizacja miejscowości Mikanowo Gmina Lubanie 2017-2019 500 000,00 425 000,00 75 000,00 0,00

83 Rewitalizacja miejscowości Lubanie Gmina Lubanie 2015-2016 500 000,00 425 000,00 75 000,00 0,00

84 Rewitalizacja w miejscowości Fabianki Gmina Fabianki 2016-2018 600 000,00 510 000,00 90 000,00 0,00

85 Rewitalizacja miejscowości Kulin i Urszulewo

Gmina Fabianki 2016-2020 2 800 000,00 2 380 000,00 420 000,00 0,00

86 Rewitalizacja miejscowości Bogucin Gmina Fabianki 2016-2018 900 000,00 765 000,00 135 000,00 0,00

87 Rewitalizacja Miasta Brześcia Kujawskiego Gmina Miasto Brześć Kujawski

2015-2020 2 500 000,00 2 125 000,00 375 000,00 0,00

Priorytet inwestycyjny 10a

Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

88 Rozbudowa bazy sportowej (sala sportowa w Brześciu Kujawskim)

Gmina Miasto Brześć Kujawski

2017-2020 2 500 000,00 2 125 000,00 375 000,00 0,00

89 Budowa Sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu

Gmina Miasto Kowal 2017-2018 6 000 000,00 5 100 000,00 900 000,00 0,00

90 Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Grabkowie

Gmina Kowal 2016-2017 2 500 000,00 2 125 000,00 375 000,00 0,00

91 Rozbudowa Sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie

Gmina Włocławek 2015-2017 2 490 000,00 2 116 500,00 373 500,00 0,00

92 Utworzenie w Dobrzyniu nad Wisłą Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Żeglarskiego

Gmina Miasto Dobrzyń nad Wisłą

2014-2020 2 800 000,00 2 380 000,00 420 000,00 0,00

93 Modernizacja istniejącej bazy sportowej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mikanowo i Przywieczerzyn

Gmina Lubanie 2016-2020 1 000 000,00 850 000,00 150 000,00 0,00

94 Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Szpetalu Górnym

Gmina Fabianki 2018-2020 6 000 000,00 5 100 000,00 900 000,00 0,00

95 Rozwój infrastruktury Centrum Gmina Miasto 2014-2018 2 500 000,00 2 125 000,00 375 000,00 0,00

Page 77: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 77

Doskonalenia i Edukacji we Włocławku Włocławek

96 Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 12 w Zespole Szkół Nr 10 we Włocławku

Gmina Miasto Włocławek

2014-2020 6 000 000,00 5 100 000,00 900 000,00 0,00

97 Budowa Sali gimnastycznej w Śmiłowicach Gmina Choceń 2015-2016 1 476 363,62 1 254 909,08 221 454,54 0,00

98

Budowa i wyposażenie Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

2015-2019 44 000 000,00 37 400 000,00 0,00 6 600 000,00

99 Centrum Doskonalenia i Certyfikacji Kadr Technicznych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

2015-2019 5 500 000,00 4 675 000,00 0,00 825 000,00

Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy

Priorytet inwestycyjny 8i

Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

100 Użyteczni po 50-ce Powiatowy Urząd Pracy

2015-2020 550 000,00 467 500,00 0,00 82 500,00

101 Młodzi = Aktywni Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

2015-2020 550 000,00 467 500,00 0,00 82 500,00

102 Szkolenia aktywizujące osoby bezrobotne w Kowalu

Gmina Miasto Kowal 2017-2018 b.d. b.d. b.d. b.d.

103 Aktywacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Włocławek

Gmina Włocławek 2015 50 000,00 42 500,00 7 500,00 0,00

Priorytet inwestycyjny 8iii

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

104 Przedsiębiorczość to jest to Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

2015-2020 1 200 000,00 1 020 000,00 0,00 180 000,00

Priorytet inwestycyjny 8vi

Aktywne i zdrowe starzenie się

105 Wydłużenie aktywności zawodowej oraz Gmina Włocławek 2015-2017 200 000,00 170 000,00 30 000,00 0,00

Page 78: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 78

poprawa stanu zdrowia osób pracujących z terenu Gminy Włocławek

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo

Priorytet inwestycyjny 9i

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

106 Rozwijamy się graficznie i komputerowo

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy we Włocławku

2015-2016 1 500 000,00 1 275 000,00 0,00 225 000,00

107 Integracja drogą do samodzielności Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

2016-2020 3 000 000,00 2 550 000,00 450 000,00 0,00

108 Wdrożenie programu profilaktyki zdrowotnej na terenie gminy Choceń

Gmina Choceń 2015-2016 150 000,00 127 500,00 22 500,00 0,00

109 Aktywizacja osób starszych na terenie Gminy Włocławek

Gmina Włocławek 2016-2017 70 000,00 59 500,00 10 500,00 0,00

110 Uruchomienie świetlicy środowiskowej dla młodzieży z Kowala

Gmina Miasto Kowal 2017-2018 b.d. b.d. b.d. b.d.

Priorytet inwestycyjny 9iv

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

111 Profesjonalne usługi opiekuńcze

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku

2015 1 800 000,00 1 530 000,00 0,00 270 000,00

112 Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców Śródmieścia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

2017-2020 6 000 000,00 5 100 000,00 900 000,00 0,00

113 Aktywizacja rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi Śródmieścia

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

2015-2019 3 650 000,00 3 102 500,00 547 500,00 0,00

114 Centrum usług społecznych dla osób starszych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we

2016-2020 3 000 000,00 2 550 000,00 450 000,00 0,00

Page 79: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 79

Włocławku

115 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem na terenie Gminy Włocławek

Gmina Włocławek 2015-2017 150 000,00 127 500,00 22 500,00 0,00

116 Nowa siedziba - Ośrodek dziennego pobytu dla osób w wieku poprodukcyjnym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

2014-2020 800 000,00 680 000,00 120 000,00 0,00

117 Program edukacyjno-leczniczy zapobiegania nadwadze i otyłości dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat z terenu miasta Włocławek

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

118

Program profilaktycznych szczepień dzieci i młodzieży przeciwko pneumokokom i meningokokom zamieszkałych na terenie miasta Włocławek

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

119

Program zdrowotny "Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów zamieszkałych na terenie miasta Włocławek"

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

Priorytet inwestycyjny 9v

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

120 Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorczości

Centrum Edukacji i Kultury "Zenit" we Włocławku

2015-2020 5 200 000,00 4 420 000,00 0,00 780 000,00

Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

Priorytet inwestycyjny 10i

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadpodstawowego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

121 Dyrektor w zmianie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

2015-2018 285 000,00 242 250,00 0,00 42 750,00

Page 80: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 80

122 Włocławska Platforma Edukacyjna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

2015-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

123 Wspieramy –cykl szkoleń dla nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

2015-2016 205 750,00 174 887,50 0,00 30 862,50

124

Kurs użytkownika platformy zdalnego nauczania Moodle dla nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach UM Włocławek

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

2015-2020 38 700,00 32 895,00 0,00 5 805,00

125 Włocławskie Centrum Nauki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

2016-2018 b.d. b.d. b.d. b.d.

126 Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

2015-2018 450 000,00 382 500,00 0,00 67 500,00

127

Opracowanie kursów e-learningowych dla różnych przedmiotów na platformę zdalnego nauczania Moodle dla szkół UM Włocławek

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

2015-2020 100 000,00 85 000,00 0,00 15 000,00

128 Każde dziecko w ładnym przedszkolu Gmina Miasto Włocławek

2015-2017 4 000 000,00 3 400 000,00 600 000,00 0,00

129 Szansa na sukces Gmina Miasto Włocławek

2015-2018 2 000 000,00 1 700 000,00 300 000,00 0,00

130 E-szkoła Gmina Miasto Włocławek

2015-2017 4 500 000,00 3 825 000,00 675 000,00 0,00

131 Włocławskie talenty Gmina Miasto Włocławek

2015-2018 1 500 000,00 1 275 000,00 225 000,00 0,00

132 Zintegrowany i efektywny system pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Gmina Miasto Włocławek

2015-2017 2 339 245,70 1 988 358,85 350 886,86 0,00

133 Akademia stymulowania rozwoju, kreatywności oraz diagnozy i terapii dzieci i

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we

2015-2019 20 000 000,00 17 000 000,00 0,00 3 000 000,00

Page 81: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 81

młodzieży Włocławku

134 Polubić Przedmioty Ścisłe – Akademickie spotkania z nauką

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

2015-2020 5 000 000,00 4 250 000,00 0,00 750 000,00

135 Rozbudowa i modernizacja obiektów Przedszkola Publicznego w Grabkowie

Gmina Kowal 2018-2019 150 000,00 127 500,00 22 500,00 0,00

136 Chcemy być lepsi Gmina Włocławek 2015-2017 150 000,00 127 500,00 22 500,00 0,00

Priorytet inwestycyjny 10iii

Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzania nabytych kompetencji

137

Kurs ECDL EPP e-Urzędnik dla pracowników/ urzędników Urzędu Miasta Włocławek zakończony egzaminem i certyfikatem

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

2015-2020 42 000,00 35 700,00 0,00 6 300,00

138 Kurs ECDL EPTI dla pracowników/ urzędników Urzędu Miasta Włocławek zakończony egzaminami i certyfikatami

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

2015-2020 241 300,00 205 105,00 0,00 36 195,00

Priorytet inwestycyjny 10iv

Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

139 Włocławska Pracownia Badania Opinii Społecznej oraz Wspierania Kształcenia Zawodowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

2015-2019 5 000 000,00 4 250 000,00 0,00 750 000,00

140 Kurs ECDL PTI Standard dla osób bezrobotnych zakończony egzaminami i certyfikatem

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

2015-2020 241 300,00 205 105,00 0,00 36 195,00

141 Praca bez granic Centrum Kształcenia Zawodowego i

2015-2020 120 000,00 102 000,00 0,00 18 000,00

Page 82: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 82

Ustawicznego we Włocławku

142 Z zawodem w przyszłość

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

2015-2020 945 600,00 803 760,00 0,00 141 840,00

R a z e m : 1 387 811 453,49 1 179 639 735,47 112 502 298,97 41 284 369,05

Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Priorytet inwestycyjny 9vi

Lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność

143 Wpływ na aktywizację społeczną mieszkańców Gminy Włocławek poprzez zwiększenie działalności świetlic wiejskich

Gmina Włocławek 2015-2018 1 800 000,00 1 530 000,00 270 000,00 0,00

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2014 – 2020 – procedura konkursowa

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Priorytet inwestycyjny 4c

Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

144

Racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat (DPS Wilkowiczki, DPS Kowal, PUP Włocławek, SPZPS Włocławek, WPOW Brzezie)

Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

145 Racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii (PCPR)

Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku

Priorytet inwestycyjny 6c

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

146 Opieka, zachowanie i zabezpieczenie zabytków tj. dworu i parku podlegających

Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

Page 83: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 83

ochronie, jako dobro kultury o wartościach lokalnych (DPS Wilkowiczki, WPOW Brzezie)

Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Priorytet inwestycyjny 9a

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

147

Doposażenie bazy w celu zapewnienia dostępu do rehabilitacji zdrowotnej oraz świadczenia usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców DPS i osób z zewnątrz (DPS Wilkowiczki, DPS Kowal)

Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy

Priorytet inwestycyjny 8i

Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

148 Młodzi na rynku pracy Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

149 Szansa po 50-ce Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

Priorytet inwestycyjny 8iii

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

150 Przedsiębiorczość kontra bezrobocie Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo

Priorytet inwestycyjny 9i

Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

151

Utrzymywanie kontaktów i współpraca ze środowiskiem lokalnym w celu integrowania społeczności lokalnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

Page 84: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 84

(DPS Wilkowiczki, DPS Kowal)

152

Działania ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin i grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem (PCPR, WPOW Brzezie)

Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

Priorytet inwestycyjny 9iv

Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych orz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

153 Świadczenie stacjonarnych i niestacjonarnych usług rehabilitacji leczniczej (DPS Wilkowiczki, DPS Kowal)

Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

154

Wspieranie rozwoju usług społecznych o charakterze środowiskowym dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem (PCPR, WPOW Brześć)

Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja

Priorytet inwestycyjny 10i

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadpodstawowego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

155

Wspieranie instytucji świadczących usługi edukacyjne na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez umożliwienie realizacji programu praktyk i staży zawodowych uczniom tych szkół (DPS Wilkowiczki, DPS Kowal)

Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

156 Realizacja programów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (Zespół Szkół w Kowalu, LO Kowal)

Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

Priorytet inwestycyjny 10iii

Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo

Page 85: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 85

zawodowe i potwierdzania nabytych kompetencji

157

Umożliwienie pracownikom DPS podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych poprzez realizacje warsztatów, szkoleń, kursów z zakresu pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi (DPS Wilkowiczki, DPS Kowal)

Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

158 Wsparcie osób dorosłych w zakresie uczenia się przez całe życie (Zespół Szkół w Kowalu)

Starostwo Powiatowe Włocławek

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

R a z e m : 1 800 000,00 1 530 000,00 270 000,00 0,00

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Oś I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Priorytet 4.5

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie (…) działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

159

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę istniejącej zdekapitalizowanej sieci ciepłowniczej na odcinku od Ciepłowni MPEC do osiedla mieszkaniowego przy ul. Płockiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

2014-2020 6 000 000,00 5 100 000,00 0,00 900 000,00

160 Likwidacja niskich emisji w rejonie Starego Miasta Włocławek poprzez budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

2014-2020 10 500 000,00 8 925 000,00 0,00 1 575 000,00

161 Poprawa efektywności energetycznej poprzez likwidację węzłów grupowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

2014-2020 20 000 000,00 17 000 000,00 0,00 3 000 000,00

162 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla Wschodu Mieszkaniowego miasta

Miejskie Przedsiębiorstwo

2014-2020 18 000 000,00 15 300 000,00 0,00 2 700 000,00

Page 86: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 86

Włocławek Energetyki Cieplnej we Włocławku

163 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla Południa miasta Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

2014-2020 35 000 000,00 29 750 000,00 0,00 5 250 000,00

164

Budowa kogeneracyjnej instalacji termicznego przekształcania odpadów w oparciu o ekologiczne technologie spełniające najwyższe standardy emisji

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku

2014-2020 250 000 000,00 212 500 000,00 0,00 37 500 000,00

Oś II Ochrona środowiska , w tym adaptacja do zmian klimatu

Priorytet 6.2

Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym UE w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie

165 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

2014-2020 86 000 000,00 73 100 000,00 0,00 12 900 000,00

166 Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody "Zawiśle" wraz z systemem monitoringu sieci wodociągowej

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku

2014-2020 10 000 000,00 8 500 000,00 0,00 1 500 000,00

Oś IV Zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej

Priorytet 7.2

Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

167

Dostosowanie układu dróg krajowych dla rozwoju Miasta Włocławek, w tym: a) Rozbudowa odcinka DK 67 - Al. ks.J.Popiełuszki b) Rozbudowa odcinka DK 62 - ul. Płocka c) Rozbudowa odcinka DK 62

Gmina Miasto Włocławek

2015-2019 206 000 000,00 175 100 000,00 30 900 000,00 0,00

Page 87: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 87

-Al.Kazimierza Wielkiego

R a z e m : 641 500 000,00 545 275 000,00 30 900 000,00 65 325 000,00

PROJEKTY, KTÓRE NIE WPISUJĄ SIĘ W AKTUALNE ZAPISY PROGRAMÓW OPERACYJNYCH, FINANSOWANIE Z INYCH ŹRÓDEŁ

168 Budowa budynku urzędu gminy w Choceniu Gmina Choceń 2015-2017 4 000 000,00 3 400 000,00 600 000,00 0,00

169 Poprawa infrastruktury edukacyjnej w zakresie nauczania początkowego w Gminie Choceń

Gmina Choceń 2015-2017 1 879 359,30 1 597 455,41 281 903,90 0,00

170 Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na potrzeby lokalnej społeczności w miejscowości Modzerowo, Smólnik

Gmina Włocławek 2016-2018 220 000,00 187 000,00 33 000,00 0,00

171 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły

Gmina Lubanie 2016-2017 1 000 000,00 850 000,00 150 000,00 0,00

172 Budowa sieci gazowniczej Gmina Lubanie 2018-2020 2 500 000,00 2 125 000,00 375 000,00 0,00

173 Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy Fabianki – modernizacja istniejącego obiektu sportowego w Chełmicy Dużej

Gmina Fabianki 2015-2018 4 237 000,00 3 601 450,00 635 550,00 0,00

17423

Zachodnia obwodnica Włocławka Projekt proponowany w ramach Studium Komunikacyjnego

2029 b.d. b.d. b.d. b.d.

17524

Trzecia przeprawa mostowa przez Wisłę we Włocławku

Projekt proponowany w ramach Studium Komunikacyjnego

2029 b.d. b.d. b.d. b.d.

176 Alternatywne połączenie dzielnicy Michelin z resztą miasta we Włocławku

Projekt proponowany w ramach Studium Komunikacyjnego

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

177 Łącznica ul. Komunalnej z ul. Nowomiejską (we Włocławku)

Projekt proponowany w ramach Studium

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

23

Z uwagi na odsunięty w czasie okres realizacji projektu nie ma możliwości wskazania źródeł finansowania, zakłada się współfinansowanie pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

24 Z uwagi na odsunięty w czasie okres realizacji projektu nie ma możliwości wskazania źródeł finansowania, zakłada się współfinansowanie pochodzące ze źródeł

zewnętrznych.

Page 88: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 88

Komunikacyjnego

178 Łącznica al.Królowej Jadwigi z ul.B.Prusa (we Włocławku)

Projekt proponowany w ramach Studium Komunikacyjnego

2014-2020 b.d. b.d. b.d. b.d.

R a z e m : 13 836 359,30 11 760 905,41 2 075 453,90 0,00

O G Ó Ł E M : 2 043 147 812,79 1 736 675 640,87 145 477 752,87 106 609 369,05

Źródło: opracowanie własne

Page 89: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 89

8 Monitoring

Na poziomie celów strategicznych określone zostały oczekiwane efekty ich osiągnięcia oraz wskaźniki służące pomiarowi stopnia ich realizacji. Przyporządkowane celom wskaźniki dzielą się na wskaźniki bezkosztowe, których obliczenie będzie możliwe za pomocą ogólnodostępnych danych publicznych oraz wskaźniki dodatkowe, których obliczenie wymagać będzie przeprowadzenia badań własnych. Do każdego efektu przypisany został co najmniej jeden wskaźnik bezkosztowy, przez co realizacja monitoringu jest możliwa do przeprowadzenia w wersji bezkosztowej. Zestawienie wskaźników oraz efektów wraz z celami względem, których zostały przyporządkowane przedstawia poniższa tabela.

Prezentowane w tabeliwartości bazowe zostały obliczone na podstawie danych dostępnych w 2014 r. Sugerowane jest, aby w celu zachowania bieżącego charakteru monitoringu był on przeprowadzany raz do roku. Należy przy tym uwzględnić, że dane uzyskiwane ze źródeł publicznych, publikowane są zwykle z jednorocznym opóźnieniem, przez co wartość wskaźników charakteryzująca stan na 2020 r., stanowiący ostatni rok wdrażania strategii, będzie możliwa do obliczenia w 2021 r.

Bezkosztowośći ogólnodostępność danych publicznych wymaganych do przeprowadzenia monitoringu umożliwia jego realizację wszystkim zainteresowanym, w tym również zainteresowanym mieszkańcom. Zakłada się jednak, że w celu zapewnienia systematyczności i rzetelności realizacji monitoringu zadanie to zostanie dedykowane jednostce administracji publicznej – Urzędowi Miasta Włocławek.

Wskaźniki w większości przypadków zostały wyznaczone dla całego MOF Włocławka. W kilku przypadkach, we wskaźnikach dotyczących bezrobocia, ze względu na dostępny poziom szczegółowości danych publicznych, wskaźniki bezkosztowe zostały wyznaczone dla Włocławka. Dane publiczne dotyczące bezrobocia są zbierane na poziomie powiatowym, co uniemożliwia obliczenie wskaźników dla MOF Włocławka. Możliwymi rozwiązaniami jest obliczenie wartości dla powiatów, w ramach których zlokalizowane są gminy MOF Włocławka lub dla Włocławka – miasta na prawach powiatu. Rozwiązanie pierwsze skutkowałoby uwzględnianiem we wskaźniku gmin nienależących do MOF Włocławka – gmin położonych w powiatach włocławskim i lipnowskim. Uwzględniając powyższe oraz fakt powiązania rynku pracy w ramach MOF Włocławka zdecydowano się na przyjęcie drugiego rozwiązania – w przypadku braku dostępnych danych publicznych dotyczących bezrobocia na poziomie gmin, wskaźniki bezkosztowe obliczane będą dla miasta Włocławek.W przypadku braku wskaźnika bezkosztowego umożliwiającego monitoring realizacji danego efektuw skali MOF Włocławka, zestaw wskaźników dotyczących danego efektu zawiera co najmniej jeden wskaźnik dodatkowy – wymagający przeprowadzenia badania własnego.

Page 90: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 90

Tabela 14. Monitoring Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020

Efekt Wskaźnik Wartość bazowa – pomiar 2014 r.

Źródło danych Zakładana tendencja

1. Aktywizacja gospodarcza

Wzbudzenie pozytywnej dynamiki rozwojowej przedsiębiorstw

Udział nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw w ogóle przedsiębiorstw

9,0 % Bank Danych Lokalnych GUS Rosnąca

Udział wyrejestrowanych przedsiębiorstw w ogóle przedsiębiorstw

7,3% Bank Danych Lokalnych GUS Malejąca

Aktywizacja lokalnego rynku pracy

Stosunek liczby wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej do liczby bezrobotnych

0,29 Opracowanie: Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim, WUP w Toruniu – dane tylko dla miasta Włocławek

Rosnąca

Udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym

14,9% Bank Danych Lokalnych GUS Malejąca

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego

Wzrost dopasowania pracowników do wymagań rynku pracy

Liczba zawodów deficytowych 182 Opracowanie: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie miasta Włocławek, PUP Włocławek – dane tylko dla miasta Włocławek

Malejąca

Liczba zawodów nadwyżkowych 126 Opracowanie: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie miasta Włocławek – dane tylko dla miasta Włocławek

Malejąca

Page 91: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 91

Udział przedsiębiorców deklarujących brak trudności w pozyskaniu nowych pracowników

20,8% Badanie własne wśród przedsiębiorców – udział odpowiedzi 0 w pytaniu: Na skali od 0 do 5, proszę ocenić problematyczność pozyskiwania nowych pracowników, gdzie 0 - brak problemów; 5 – bardzo duże problemy

Rosnąca

Podniesienie jakości edukacji Udział bezrobotnych bez zawodu w ogóle bezrobotnych

32,4% Opracowanie: Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, WUP w Toruniu – dane tylko dla miasta Włocławek

Malejąca

Udział bezrobotnych absolwentów25

w ogóle bezrobotnych

3,7% Bank Danych Lokalnych GUS – dane tylko dla miasta Włocławek

Malejąca

Udział przedsiębiorców deklarujących użyteczność wiedzy i umiejętności przekazywanych w szkołach

16,2% Badanie własne wśród przedsiębiorców – udział sumy odpowiedzi 4 i 5 w pytaniu: Na skali od 0 do 5, proszę ocenić w jakim stopniu wiedza i umiejętności przekazywane w szkołach przygotowują do podjęcia pracy w Państwa firmie, gdzie 0 – w ogóle nie przygotowują; 5 przygotowują bardzo dobrze

Rosnąca

Ograniczenie bezrobocia długotrwałego

Udział bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż rok w ogóle bezrobotnych

48,0% Bank Danych Lokalnych GUS – dane tylko dla miasta Włocławek

Malejąca

44,8% Badanie własne wśród bezrobotnych – udział odpowiedzi <12 miesięcy w pytaniu: Jak długo pozostaje Pan/i bez pracy?(Dostępne odpowiedzi: a) Nigdy wcześniej nie pracowałem/łam b) <3 miesięcy c) 3-12 miesięcy d) >12 miesięcy)

25

Bezrobotnym absolwentem jest osoba, która jest bezrobotna w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie czy innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu.

Page 92: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 92

3. Zrównoważony rozwój turystyczny

Pobudzenie ruchu turystycznego MOF Włocławka

Liczba turystów krajowych 38 463 Bank Danych Lokalnych GUS Rosnąca

Liczba turystów zagranicznych 2 082 Bank Danych Lokalnych GUS Rosnąca

Stosunek liczby udzielonych noclegów do liczby turystów (długość pobytu)

3,61 Bank Danych Lokalnych GUS Rosnąca

4. Wzrost spójności komunikacyjnej

Skrócenie czasu dojazdów w godzinach szczytu z centrum poszczególnych gmin do centrum Włocławka

Stosunek sumy średnich czasów przejazdu w godzinach szczytu z centrum poszczególnych gmin do centrum Włocławka względem sumy czasów przejazdu poza godzinami szczytu (bez korków)

102,7% Google maps Malejąca

Skrócenie dojazdów w godzinach szczytu z centrum poszczególnych gmin do najbliższego węzła autostrady

Stosunek sumy średnich czasów przejazdu w godzinach szczytu z centrum poszczególnych gmin do najbliższego węzła autostrady względem sumy czasów przejazdu poza godzinami szczytu (bez korków)

105,4% Google maps Malejąca

Wzrost liczby połączeń komunikacji zbiorowej z poszczególnych gmin do centrum Włocławka

Liczba połączeń komunikacji zbiorowej z Włocławkiem (w obydwu kierunkach) przypadająca na 1000 mieszkańców w poszczególnych gminach – stosunek wartości najmniejszej do wartości największej

0,18 Rozkłady jazdy przewoźników Rosnąca

5. Podniesienie poziomu jakości życia

Wzrost aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców

Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców

3,1 Baza Danych Moja Polis Rosnąca

Page 93: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 93

Członkowie klubów sportowych na 1000 mieszkańców

30,926

Bank Danych Lokalnych GUS – dane o liczbie członków klubów sportowych dostępne za lata parzyste

Rosnąca

Liczba uczestników imprez masowych na 1000 mieszkańców

349,5% Bank Danych Lokalnych GUS Rosnąca

Źródło: opracowanie własne

26

Wartość za 2012 r.

Page 94: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 94

9 Ewaluacja ex-ante

Ze względu na moment realizacji ewaluacji wyróżniamy ewaluacje przeprowadzane:

Przed rozpoczęciem wdrażania strategii – ex-ante Podczas procesu wdrażania strategii – on-going; mid-term Po zakończeniu wdrażania strategii – ex-post

Poszczególne typy ewaluacji różnią się przede wszystkim celem w jakim są przeprowadzane. I tak ewaluacja ex-ante ma przede wszystkim ocenić zasadność planowanych działań, podczas gdy ewaluacja ex-post skupia się na ocenie stopnia i efektywności zrealizowanych działań.

Kryteriami ewaluacyjnymi możliwymi do oceny w ramach ewaluacji ex-ante są kryteria trafności oraz spójności (wewnętrznej i zewnętrznej). Dodatkowo, możliwym jest przeprowadzenie oceny skuteczności oraz efektywności, jednak ze względu na przedwdrożeniowy charakter ewaluacji, ocena ta może mieć wyłącznie charakter przewidywania.

9.1 Trafność

Ocena trafności Strategii ma na celu określenie stopnia w jakim proponowane rozwiązania są uzasadnione rzeczywistą sytuacją społeczno-gospodarczą MOF Włocławka.

Wyznaczenie celów Strategii oraz dedykowanych im programów zostało oparte na rzetelnej diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej MOF Włocławka, pogłębionej w ramach Analizy rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branż przyszłości w rozwoju miasta oraz Studium komunikacyjnego dla miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego.

W ramach zrealizowanych prac badawczych zastosowane zostały zróżnicowane metody badawcze, uwzględniające zarówno metody niereaktywne jak i metody angażujące w proces badawczy mieszkańców MOF Włocławka.

Spośród metod niereaktywnych wykorzystane zostały:

Analiza danych zastanych (ang. Deskresearch); Analiza treści medialnych; Analiza ofert pracy; Analiza koncentracji; Analiza wielokryterialna do porównań wstępnych wariantów przekształceń i rozwoju sieci

drogowej; Metoda kosztów i korzyści; Kalibracja modelu ruchu pojazdów w stanie istniejącym; Badanie wykorzystania strefy płatnego parkowania i bliskiego jej otoczenia; Metoda oceny jakości skrzyżowań ulic/dróg pod względem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu

drogowego; Obserwacja uczestnicząca.

Page 95: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 95

Spośród metod reaktywnych wykorzystane zostały:

IDI (ang. In-Depth Interview) – indywidualne wywiady pogłębione wśród ekspertów rynku pracy i ekspertów branżowych;

FGI (ang. FocusGroup Interview) – zogniskowane wywiady grupowe wśród osób bezrobotnych z terenu MOF Włocławka;

CATI (ang. ComputerAided Telephone Interview) – ankieta telefoniczna wśród osób pracujących na terenie MOF Włocławka oraz wśród lokalnych pracodawców;

PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) – ankieta papierowa wśród uczniów i studentów z terenu MOF Włocławka;

CAPI (ang. ComputerAssisted Personal Inteviewing) – ankieta wspomagana komputerowo wśród mieszkańców MOF Włocławka badająca zwyczaje komunikacyjne mieszkańców.

W odniesieniu do wszystkich wykorzystanych w trakcie realizacjiprocesu diagnostycznego metod ilościowych zapewniona została ich reprezentatywność poprzez dobór kwot prób badawczych pozwalających na zapewnienie przedziału ufności na poziomie min. 95% oraz ograniczenie poziomu błędu pomiaru do poziomu max 3%.

Opracowane na podstawie diagnozy założenia Strategii zostały poddane konsultacjom społecznym uwzględniającym zarówno otwarty nabór wniosków i sugestii do uwzględnienia w ramach tworzenia proponowanych w Strategii rozwiązań jak i spotkań konsultacyjnych. Obydwa narzędzia konsultacyjne zostały udostępnione zarówno przedstawicielom lokalnych władz odpowiadających za przyszłe wdrażania Strategii jak i mieszkańcom oraz ich przedstawicielom.

Tak przeprowadzony proces realizacji Strategii pozwolił na oparcie proponowanych rozwiązań na rzeczywistej sytuacji społeczno-gospodarczej MOF Włocławka oraz potrzebach jego mieszkańców.

9.2 Spójność

W ramach oceny spójności należy zwrócić uwagę na spójność:

Wewnętrzną – spójność proponowanych w Strategii rozwiązań względem założonych celów Zewnętrzną – spójność Strategii z dokumentami i ustaleniami zewnętrznymi

9.2.1 Spójność wewnętrzna

Struktura wdrożeniowa Strategii jest pięciostopniowa i hierarchiczna. W jej ramach przewidziane zostały:

Wizja; Cele strategiczne; Cele operacyjne; Programy; Projekty.

Realizacja założonych w ramach Strategii poszczególnych celów zarówno strategicznych jak i operacyjnych (w ramach celów strategicznych) umożliwi osiągnięcie efektu synergii poprzez wzmocnienie efektu realizacji jednego celu realizacją celu drugiego. Przykładem może być cel operacyjny Rozwój sieci dróg ponadlokalnych, którego osiągniecie będzie wzmacniać jak i będzie wzmacniane przez osiągniecie celu operacyjnego Rozwój sieci dróg lokalnych.

Page 96: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 96

Analogiczna spójność, umożliwiająca podniesienie efektywności podjętych działań została również zapewniona na poziomie programów, których realizacja w ramach poszczególnych celów operacyjnych wzmacniać będzie poziom osiągniecia zaplanowanego celu operacyjnego.

9.2.2 Spójność zewnętrzna

W ramach analizy spójności zewnętrznej należy zwrócić uwagę zarówno na dokumenty i ustalenia na poziomie ponadlokalnym, jak i na poziomie lokalnym. W pierwszym przypadku analizie podlega stopień powiązania Strategii z dokumentami ponadlokalnymi, w celu stwierdzenia, czy realizacja Strategia wpisywać się będzie w ustalenia ponadlokalne.W drugim przypadku, analiza dotyczy stopnia w jakim założenia poszczególnych dokumentów lokalnych wpisują się i tym samym wzmacniają stopień realizacji Strategii.

Programy operacyjne

Spójność Strategii z dokumentami i ustaleniami zewnętrznymi została dodatkowo zapewniona poprzez powiązanie celów operacyjnych Strategii z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programami Operacyjnym na szczeblu krajowym: PO Wiedza Edukacja Rozwój; PO Inteligentny Rozwój; PO Polska Cyfrowa; PO Infrastruktura i Środowisko; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szczegółowe powiązanie poszczególnych celów operacyjnych z osiami priorytetowymi poszczególnych programów operacyjnych zostało przedstawione w rozdziale Źródła finansowania. Powiązanie to świadczy zarówno o spójności założeń Strategii z ustaleniami zewnętrznymi (regionalnymi oraz krajowymi) jak i o możliwości realizacji projektów w ramach Strategii w oparciu o finansowanie unijne.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Zasadniczą płaszczyzną spójności Strategii z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest działanie 1.3. Integracja obszarów funkcjonalnych głównych ośrodków miejskich, rozumianych jako spójne pod względem przestrzennym strefy oddziaływania miast, które charakteryzują się istnieniem wzajemnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, będących efektem (odbiciem) zachodzących interakcji i zjawisk. Realizacja Strategii wpisuje się w powyższe zadanie w całości, poprzez kompletne powiązanie wizji Strategii z przytoczonym działaniem Koncepcji. Wdrożenie Strategii ma na celu osiągnięcie spójności w ramach MOF Włocławka poprzez realizację zharmonizowanych w ramach MOF Włocławka działań wynikających ze wspólnego dokumentu strategicznego.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

Spójność Strategii z Długookresową Strategią Rozwoju Kraju została stwierdzona względem dwóch jej obszarów:

1. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki 2. Równoważenie potencjałów rozwojowych regionów

W ramach pierwszego z powyższych obszarów przewidziane zostały cele zakładające poprawę dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki (cel 3), wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki (cel 4) oraz rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfarestate” (cel 6). W cele te wpisują się cele operacyjne i programy przewidziane w Strategii w ramach celów strategicznych 1. Aktywizacja gospodarcza oraz 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego. Wspólne dla obydwu dokumentów jest oparcie rozwoju z jednej strony na wsparciu rozwojowym przedsiębiorców oraz z drugiej strony na rozwoju kapitału ludzkiego poprzez wzrost dopasowania szkolnictwa i edukacji nieformalnej do potrzeb rynku pracy

Page 97: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 97

oraz aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem, w tym osób niepracujących, niepełnosprawnych oraz starszych.

W ramach pierwszego obszaru założone zostało również zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska (cel 7), z czym powiązany jest cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego.

W ramach drugiego obszaru - Równoważenie potencjałów rozwojowych regionów, wskazane zostały cele zakładające wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych (cel 8) oraz zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego (cel 9). Wsparcie rozwoju biegunów wzrostu oraz zwiększenie stopnia dyfuzji założone w ramach pierwszego z powyższych celów w skali MOF Włocławka będzie realizowane za pośrednictwem Strategiina poziomie przedstawionej w niej wizji – zakładającej wspólne podejście do problemów rozwojowych MOF Włocławka oraz wzrost powiązania funkcjonalnego na linii Włocławek – obszar funkcjonalny. Spójność względem drugiego z powyższych celów zapewniona została poprzez cel strategiczny 4. Wzrost spójności komunikacyjnej - realizacja działań wynikających z tego celu wpłynie pozytywnie zarówno na wzrost dostępności MOF Włocławka w wymiarze lokalnym (w ramach MOF Włocławka) jak i w wymiarze regionalnym oraz ogólnokrajowym.

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Spójność Strategii względem StrategiiRozwoju Kraju 2020 jest widoczna względem jej dwóch obszarów strategicznych:

1. Konkurencyjna gospodarka 2. Spójność społeczna i terytorialna

W ramach pierwszego z powyższych obszarów założony został m.in. wzrost wydajności gospodarki, rozwój kapitału ludzkiego, bezpieczeństwo energetyczne i środowisko oraz zwiększenie efektywności transportu. W realizację powyższych celów wpisują się poszczególne cele operacyjne i programyStrategii zawarte w ramach celów strategicznych 1. Aktywizacja gospodarcza, 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego, 3. Zrównoważony rozwój turystyczny, 4. Wzrost spójności komunikacyjnej.

Drugi z wymienionych obszarów strategicznych – Spójność społeczna i terytorialna, za cel stawia integrację społeczną oraz zapewnieniedostępu i określonych standardów usług publicznych.Osiągnięciu integracji społecznej w wymiarze MOF Włocławka sprzyjać będzie założony w Strategii cel operacyjny 2.3. Ograniczenie wykluczenia społecznego. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych zostało założone w ramach celu operacyjnego 5.2. Poprawa oferty usług publicznych.

Strategia Rozwoju Kraju 2020 przewiduje również wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracje przestrzenną dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. Realizacja Strategii przyczyni się do osiągnięcia powyższego celu poprzez integrację działań strategicznych w ramach MOF Włocławka oraz wzrost powiązania funkcjonalnego poszczególnych gmin MOF Włocławka z rdzeniem obszaru funkcjonalnego – Włocławkiem.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

Strategia wpisuję się w założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie(KSRR) w zakresie dwóch celów:

Page 98: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 98

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych

W ramach pierwszego celu, wśród zakładanych kierunków działań znalazło się m.in. tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji poza miastami wojewódzkimi oraz budowa podstaw konkurencyjności województw. Zbieżność Strategii z wymienionymi kierunkami obejmuje de facto całość dokumentu. Wizja Strategii zakłada, że do 2020 r. Włocławek i jego obszar funkcjonalny będzie spójnym ośrodkiem wzrostu o ustabilizowanej sytuacji na rynku pracy wynikającej z rozwijającej się przedsiębiorczości oraz wzrastającego poziomu kadr i jakości życia – założone zostało zarówno rozprzestrzenienie procesów rozwojowych w ramach MOF Włocławka jak i budowa podstaw konkurencyjności w oparciu o ustabilizowaną sytuację na rynku pracy wynikającą z rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu poziomu kadr i poziomu jakości życia.

Powiązanie Strategii z drugim celem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie dotyczy przede wszystkim założonej w nimrestrukturyzacji i rewitalizacji miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. Restrukturyzacja i rewitalizacja w KSRR rozumiane są jako działania w odniesieniu do sfery społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej. Uwzględniając to, należy uznać, że realizacja poszczególnych celów Strategii jest powiązana z budowaniem spójności terytorialnej i przeciwdziałania marginalizacji obszarów problemowych w kontekście Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Spójność Strategii z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiegowidoczna jest względem wszystkich jego celów szczegółowych:

Cel 1. Zwiększanie atrakcyjności regionu w wymiarze europejskim jako pochodnej jego

walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wysokich standardów życia mieszkańców,

wysoce sprawnych systemów infrastruktury technicznej, dogodnych powiązań ze światem

zewnętrznym.

W realizację powyższego celu wpisują się cele operacyjne i programy zawarte przede

wszystkim w celach strategicznych:

Zrównoważony rozwój turystyczny

Podniesienie poziomu jakości życia

Wzrost spójności komunikacyjnej

Cel 2. Przyśpieszenie rozwoju największych miast regionu jako aktywnych biegunów wzrostu,

stymulujących wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w ich otoczeniu.

Powiązanie rozwoju Włocławka z rozwojem otaczających go obszarów, w tym obszarów

wiejskich, stanowi jedną z podstaw opracowania Strategii.Spójność Strategii z powyższym

celem jest czytelnie widoczna na poziomie wizji, zakładającej, że do 2020 r. Włocławek i jego

obszar funkcjonalny będzie spójnym ośrodkiem wzrostu o ustabilizowanej sytuacji na rynku

pracy wynikającej z rozwijającej się przedsiębiorczości oraz wzrastającego poziomu kadr

i jakości życia. Cel 3. Modernizacja struktury przestrzenno-funkcjonalnej regionu osiągana w następstwie

rozwoju miast średnich (Włocławek, Grudziądz, Inowrocław), a także pozostałych miast

powiatowych, jako węzłów systemów transportowych i teleinformacyjnych oraz obszarów

z unikatowymi walorami środowiska przyrodniczego i predyspozycjami do użytkowania

rekreacyjnego.

Page 99: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 99

Realizacja Strategii przyczyni się do rozwoju Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego, przez

co za czytelne należy uznać jej powiązanie z omawianym celem zakładającym rozwój średnich

miast województwa kujawsko-pomorskiego, w tym Włocławka.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-202027

Powiązanie Strategii z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RIS) jest widoczne w ramach celów operacyjnych powyższego dokumentu oraz wyznaczonych inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach pierwszego celu strategicznego - Ukształtowanie innowacyjnych i kreatywnych postaw społeczności regionu, RIS zakłada osiągnięcie dwóch celów operacyjnych: I.1. Rozwój innowacyjnej edukacji; I.2. Rozwój kształcenia kadr dla innowacyjnej edukacji. W realizację powyższych celów wpisują się programy przewidziane w ramach celów operacyjnych Strategii: 2.1. Poprawa jakości kształcenia; 2.2 Rozwój edukacji ustawicznej. Cele te zakładają rozwój zarówno szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego jak i kształcenia ustawicznego oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb regionalnej gospodarki.

Spójność widoczna jest również względem celu operacyjnego III.3. Wzmocnienie oddziaływania sieci otoczenia biznesu. Działania wpisujące się w powyższy cel zostały przewidziane w ramach programu 1.2.1 Rozbudowa systemu wsparcia przedsiębiorczości.

Powiązanie Strategii z RIS widoczne jest również w płaszczyźnie wyznaczonych inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego, w które czytelnie wpisują się cztery z pięciu branż przyszłości MOF Włocławka.

Tabela 15. Spójność branż przyszłości MOF Włocławka z inteligentnymi specjalizacjami woj. kujawsko-pomorskiego

Branża przyszłości MOF Włocławka Inteligentna specjalizacja woj. kujawsko-pomorskiego

Przetwórstwo chemiczne i metalowe Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych Motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa

Transport i logistyka Transport, logistyka, handel – szlaki wodne i lądowe

Produkcja i przetwórstwo spożywcze Najlepsza bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i opakowania

Zrównoważona turystyka Medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna Dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne

Źródło: opracowanie własne

27

Analizie poddany został projekt powyższego dokumentu stanowiący Załącznik do uchwały nr 21/769/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu programu rozwoju pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – na chwilę sporządzania analizy dokument ten istniał w wersji projektowej.

Page 100: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 100

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020– Plan Modernizacji 2020+

Spójność Strategii ze Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Planem Modernizacji 2020+ została przeanalizowana na poziomie zgodności programów Strategii z kierunkami działań strategii wojewódzkiej. Zbieżność tych dokumentów przedstawia poniższa tabela.

Stopień zgodności programów Strategii z kierunkami działań strategii wojewódzkiej jest znaczący. Zdecydowana większość programów Strategiiwpisuje się w założenia dokumentu regionalnego, przez co należy stwierdzić, że wdrażanie Strategii stanowić będzie istotny wkład w realizację Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Planu Modernizacji 2020+.

Tabela 16. Analiza spójności Strategii z kierunkami działań Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Planu Modernizacji 2020+

1. Aktywizacja gospodarcza

Kierunki działań Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Planu Modernizacji 2020+

1.1. Rozwój oferty inwestycyjnej

1.1.1. Rozbudowa oferty terenów inwestycyjnych 1.1. Wzrost zatrudnienia 1.2. Rozwój przestrzeni inwestycyjnej

1.2 Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców

1.2.1. Rozbudowa systemu wsparcia przedsiębiorczości 1.1. Wzrost zatrudnienia 2.6. Rozwój sektora instytucji otoczenia biznesu

1.3 Poprawa wizerunku gospodarczego

1.3.1. Budowa systemu bieżącej konsultacji z przedsiębiorcami 1.1. Wzrost zatrudnienia 2.6. Rozwój sektora instytucji otoczenia biznesu

1.3.2. Promocja gospodarcza 1.1. Wzrost zatrudnienia 1.16. Promocja gospodarcza regionu

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego

2.1 Poprawa jakości kształcenia

2.1.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej 3.21. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na wszystkich poziomach edukacji 3.22. Zapewnienie wysokiego standardu bazy oświatowej 3.23. Rozwój szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego

2.1.2. Rozbudowa oferty zajęć pozalekcyjnych 3.24. Rozwój i promocja edukacji nieformalnej

Page 101: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 101

2.1.3. Utworzenie i wdrożenie systemu wsparcia edukacyjnego 3.29. Wprowadzenie systemów stypendialnych

2.1.4 Rozwój oferty edukacyjnej uczelni wyższych 3.21.Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na wszystkich poziomach edukacji 3.28. Rozwój zdolności edukacyjnych szkół wyższych 4.2. Poprawa zdolności naukowo-badawczych szkół wyższych

2.2 Rozwój edukacji ustawicznej

2.2.1. Rozbudowa systemu kształcenia zawodowego dorosłych 3.2. Promocja aktywności społecznej, samorozwoju i idei kształcenia przez całe życie 3.23. Rozwój szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego 3.24. Rozwój i promocja edukacji nieformalnej

2.2.2. Rozbudowa systemu kształcenia ogólnego dorosłych 3.2. Promocja aktywności społecznej, samorozwoju i idei kształcenia przez całe życie 3.23. Rozwój szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego 3.24. Rozwój i promocja edukacji nieformalnej

2.3 Ograniczenie wykluczenia społecznego

2.3.1. Włączenie społeczne osób niepracujących

2.3.2. Włączenie społeczne rodzin 3.15. Budowa systemu wspierania rodziny

2.3.3. Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych 3.5.Tworzenie warunków rozwoju społecznego osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i niesamodzielnych

2.3.4. Włączenie społeczne osób starszych (60+) 3.12. Rozwój form opieki dla realizacji potrzeb starzejącego się społeczeństwa i ludności niesamodzielnej

3. Zrównoważony rozwój turystyczny

3.1. Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej

3.1.1. Rozbudowa infrastruktury głównych obiektów turystycznych 1.9. Rozwój uzdrowisk i sektora związanego z poprawą stanu zdrowia 1.10. Rozwój turystyki 6.1. Kompleksowe zagospodarowanie doliny Wisły

3.1.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego 1.10. Rozwój turystyki 8.2. Zachowanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu 8.3. Wsparcie działań ratowniczych tradycyjnej kultury wiejskiej, ginących zawodów, cudów architektury, przyrody, powstających drobnych kolekcji, zbiorów muzealnych i skansenów, będących częścią środowiska kulturowego województwa

3.2. Wzrost świadomości oferty turystycznej

3.2.1. Promocja turystyczna 1.10. Rozwój turystyki

3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

Page 102: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 102

3.3.1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i budowa zbiorników małej retencji

3.3.2. Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz technologie niskoemisyjne

7.10. Poprawa efektywności energetycznej 7.11. Propagowanie zrównoważonego „zielonego” budownictwa

3.3.3. Ograniczenie antropopresji w środowisku przyrodniczym

4. Wzrost spójności komunikacyjnej

4.1. Rozwój sieci dróg ponadlokalnych

4.1.1. Rozbudowa i modernizacja dróg ponadlokalnych 2.1. Zapewnienie dostępności zewnętrznej województwa za pomocą dróg krajowych i wojewódzkich 2.5. Rozwój sieci drogowych o podstawowym znaczeniu dla spójności wewnętrznej

województwa 2.2. Zapewnienie skomunikowania węzłów dróg ekspresowych i autostrady A1 z siecią

dróg niższych kategorii

4.1.2. Rozbudowa i przebudowa sieci dróg wewnątrzmiejskich i obwodnic miast

2.7. Usprawnienie systemów transportowych największych miast i obszarów podmiejskich Bydgoszczy- Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia 2.8. Budowa obwodnic miejscowości w przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich

4.2. Rozwój sieci dróg lokalnych

4.2.1. Budowa i modernizacja dróg lokalnych 2.2. Zapewnienie skomunikowania węzłów dróg ekspresowych i autostrady A1 z siecią dróg niższych kategorii

2.6. Tworzenie warunków dla budowy i modernizacji dróg lokalnych

4.3. Rozwój spójnego systemu komunikacji publicznej

4.3.1. Rozbudowa sieci połączeń komunikacyjnych 2.4. Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego w obszarze metropolitalnym

5. Podniesienie poziomu jakości życia

5.1 Rozwój oferty kulturalnej i sportowej

5.1.1. Rozbudowa i modernizacji oferty kulturalnej i sportowej na poziomie lokalnym

3.9. Rozwój oferty kulturalnej o znaczeniu lokalnym 3.12.Realizacja infrastruktury dla rozwoju rekreacji, sportu masowego i amatorskiego

5.1.2. Rozbudowa i modernizacja oferty kulturalnej i sportowej na poziomie ponadlokalnym

3.12.Realizacja infrastruktury dla rozwoju rekreacji, sportu masowego i amatorskiego 8.4. Rozwój oferty kulturalnej o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym

5.2 Poprawa oferty usług publicznych

5.2.1. Rozbudowa i modernizacja oferty opieki nad dziećmi do lat 5 3.16. Rozwój bazy i promocja wychowania żłobkowego 3.25. Rozwój edukacji przedszkolnej

5.2.2. Rozbudowa i modernizacja oferty usług zdrowotnych 3.33.Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa

Page 103: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 103

3.34.Rozwój profilaktyki zdrowotnej

5.3 Poprawa jakości przestrzeni publicznej

5.3.1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej 3.11. Dostosowanie funkcjonowania usług publicznych oraz przestrzeni publicznych do potrzeb wszystkich pokoleń 3.14.Rewitalizacja miast, wsi i obszarów zdegradowanych

Źródło: opracowanie własne

Dokumenty lokalne

Zakres analizy spójności stanowiło porównanie celów operacyjnych28wyznaczonych w strategiach rozwojowych poszczególnych gmin MOF Włocławka z celami operacyjnymi Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020. Analiza spójności została przeprowadzona względem:

Strategii Rozwoju Miasta Włocławek 2020+ (2013-2025);

Strategii Rozwoju Gminy Włocławek na lata 2009-2020;

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brześć Kujawski na lata 2001-2015;

Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2003-2018;

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2013-2020.

Gminy Bobrowniki, Fabianki i Lubanie nie posiadają dokumentów strategicznych. Miasto Kowal i gmina wiejska Kowal posiadają wspólną strategię, jednak poziom jej szczegółowości ograniczał możliwość realizacji analizy na poziomie celów operacyjnych. Przeprowadzona analiza wykazała znaczącą zgodność celów operacyjnych przeanalizowanych strategii rozwojowych gmin ze Strategią. Oznacza to, że wdrażanie i realizacja poszczególnych kierunków rozwojowych będzie w istotnym stopniu wpisywać się i wspierać wdrażanie Strategii. Powiązanie celów operacyjnych przedstawia poniższa tabela.

28

Lub poziomem szczegółowości odpowiadającym celom operacyjnym

Page 104: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 104

Tabela 17. Analiza spójności celów operacyjnych strategii rozwojowych poszczególnych gmin MOF Włocławka z celami operacyjnymi Strategii

Strategia Rozwoju Miasta Włocławek 2020+

Strategia Rozwoju Gminy Włocławek na lata 2009-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Brześć Kujawski na lata

2001-2015

Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2003-2018

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

na lata 2013-2020

Cel strategiczny 1.Aktywizacja gospodarcza

Cel operacyjny 1.1.Rozwój oferty inwestycyjnej 1.1.Opracowanie kierunkowej oferty dla inwestorów 1.2.Stworzenie korzystnych warunków doinwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy 1.4.Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, powojskowych i przygotowanie nowych terenów pod rozwój działalności produkcyjno-usługowej

2.1.Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych

1.5.Pozyskiwanie terenów pod budowę nowych zakładów produkcyjnych

3.1. Tworzenie prawa lokalnego sprzyjającego rozwojowi

4.3. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów atrakcyjnych inwestycyjnie

Cel operacyjny 1.2.Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców

1.2. Stworzenie korzystnych warunków doinwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy

2.3.Rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości oraz otoczenia biznesu

1.3.Stworzenie warunków dla powstawania i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz przemysłu maszynowego

3.2.Powołanie instytucji zajmującej się sprawami rozwoju gospodarczego

1.2. Edukacja i doradztwo dla rolników 4.4.Wprowadzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorców

Cel operacyjny 1.3.Poprawa wizerunku gospodarczego

1.3.Kreowanie kompleksowej promocji gospodarczej miasta 2.1. Podjęcie współpracy pomiędzy sektoremnaukowym, biznesowym oraz samorządem 6.1.Budowanie marki miasta

2.3.Rozwój instytucji wsparcia przedsiębiorczości oraz otoczenia biznesu 2.6.Promocja gminy

2.1.Powołanie instytucji zajmujących się promocją gminy 2.2.Upowszechnianie potrzeby promocji gminy 3.2.Powołanie instytucji zajmującej się sprawami rozwoju gospodarczego

Cel strategiczny 2.Poprawa jakości kapitału ludzkiego

Cel operacyjny 2.1.Poprawa jakości kształcenia

3.2.Utworzenie nowoczesnej bazy dla kształceniazawodowego 3.3. Stworzenie oferty edukacyjnej spójnej z potrzebamirynku pracy i zwiększenie umiejętnościpraktycznych absolwentów

1.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 2.2.Poprawa kwalifikacji zawodowych ludności

4.2. Rozwój szkolnictwa 1.1.Tworzenie warunków do zdobywania wiedzy na poziomie szkoły średniej i wyższej

3.1.Rozbudowa oferty rozwojowej dla dzieci i młodzieży

Page 105: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 105

Cel operacyjny 2.2.Rozwój edukacji ustawicznej

1.3.Upowszechnienie kształcenia ustawicznego - poprawa dostępności do szkolnictwa dla dorosłych 2.2.Poprawa kwalifikacji zawodowych ludności 2.3. Aktywizacja zawodowa oraz kształtowanie postaw prozatrudnieniowych

4.3. Upowszechnianie edukacji dorosłych

1.2.Tworzenie warunków do kształcenia ustawicznego. 1.3. Stała promocja kształcenia

1.2. Edukacja i doradztwo dla rolników

Cel operacyjny 2.3.Ograniczenie wykluczenia społecznego

1.9.Tworzenie przestrzeni publicznych przyjaznych dla osób niepełnosprawnych 1.10.Rozwój działalności służących integracji i rozwiązywaniu problemów niepełnosprawnych 1.11. Przygotowanie sfery usług publicznych do prognozowanego wzrostu liczebności

3.5.Wspieranie osób znajdujących się w gorszym położeniu 3.6.Aktywizacja i integracja środowiska seniorów

Cel strategiczny 3.Zrównoważony rozwój turystyczny

Cel operacyjny 3.1.Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej

5.1. Opracowanie i wdrożenie programuzagospodarowania turystyczno-rekreacyjnegoZalewu Włocławskiego i Wisły 5.2. Rozwój aktywnej turystyki i produktu turystycznegow oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe miasta

2.5.Rozwój turystyki, w tym wykorzystanie walorów Zbiornika Włocławskiego, Lasów Gostyńsko-Włocławskich i podmiejskiego położenia

2.1.Rozwój infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 2.2.Wykorzystanie walorów historyczno-kulturowych Brześcia Kujawskiego 2.3.Wykorzystanie walorów uzdrowiskowych miejscowości Wieniec-Zdrój

5.1.Poprawa estetyki i uatrakcyjnienie miejsc publicznych

Cel operacyjny 3.2.Wzrost świadomości oferty turystycznej

6.1.Budowanie marki miasta 2.6.Promocja gminy 1.6. Promocja walorów turystycznych, uzdrowiskowych i historyczno-kulturowych gminy

2.1.Powołanie instytucji zajmujących się promocją gminy 2.2.Upowszechnianie potrzeby promocji gminy

5.1.Poprawa estetyki i uatrakcyjnienie miejsc publicznych

Page 106: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 106

Cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego 3.1.Osiągnięcie właściwych standardów

i zapewnienie obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków (rozwój, remonty, rozbudowa, przebudowa, podnoszenie standardu sieci i urządzeń) 3.3.Budowa i rozwój sieci gazowych 3.4.Rozwój proekologicznych systemów grzewczych 3.5.Rozwój elektroenergetyki oraz energetyki cieplnej wykorzystującej odnawialne źródła energii 3.9.Realizacja systemu ścieżek i tras rowerowych o znaczeniu komunikacyjnym i turystycznym

3.2. Uregulowana gospodarka wodno-ściekowa na terenach wiejskich i w mieście

3.3. Uzyskanie pełnych parametrów infrastruktury technicznej 3.4.Poprawa walorów środowiska przyrodniczego

2.3.Rozbudowa systemu kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków 5.3.Rozwój całorocznej, zróżnicowanej oferty sportowej

Cel strategiczny 4.Wzrost spójności komunikacyjnej

Cel operacyjny 4.1.Rozwój sieci dróg ponadlokalnych

4.1. Usprawnienie układu drogowego miasta orazpoprawa organizacji transportu publicznego

3.6.Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia normatywnego standardu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych

3.1.Poprawa stanu technicznego dróg 3.3. Uzyskanie pełnych parametrów infrastruktury technicznej

2.2.Poprawa jakości dróg i ulic oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Cel operacyjny 4.2.Rozwój sieci dróg lokalnych

4.1. Usprawnienie układu drogowego miasta orazpoprawa organizacji transportu publicznego

3.6.Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia normatywnego standardu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 3.7.Osiągnięcie i utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg gminnych. Rozbudowa systemu dróg gminnych

3.1.Poprawa stanu technicznego dróg 3.3. Uzyskanie pełnych parametrów infrastruktury technicznej

2.2.Poprawa jakości dróg i ulic oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Page 107: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 107

Cel operacyjny 4.3. Rozwój spójnego systemu komunikacji publicznej

4.1. Usprawnienie układu drogowego miasta orazpoprawa organizacji transportu publicznego

3.8.Zwiększenie liczby połączeń w komunikacji autobusowej (PKS oraz prywatnych przewoźników) miejscowości gminy z Włocławkiem i Płockiem

Cel strategiczny 5.Podniesienie poziomu jakości życia

Cel operacyjny 5.1. Rozwój oferty kulturalnej i sportowej

4.4.Rozwój infrastruktury i oferty kulturalnej, główniew zakresie zdobyczy technicznych orazinnowacyjnych technik wyrazu artystycznego 5.3. Rozwój bazy i opracowanie atrakcyjnej oferty sportowej

1.5.Rozwój działalności placówek kultury w kierunku poszerzania oferty i włączania w życie kulturalne jak największej części gminnej społeczności 1.6.Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na potrzeby szkół i lokalnych społeczności

4.3.Promocja kultury 3.2.Aktywizacja środowisk młodzieżowych 5.3.Rozwój całorocznej, zróżnicowanej oferty sportowej

Cel operacyjny 5.2.Poprawa oferty usług publicznych

1.2.Upowszechnienie opieki przedszkolnej 1.8 Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości ochrony zdrowia

Cel operacyjny 5.3.Poprawa jakości przestrzeni publicznej

4.3.Uzyskanie zrewitalizowanych i „inteligentnie”zarządzanych przestrzeni miejskich

1.13.Stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych służących integracji lokalnych społeczności

5.1.Poprawa estetyki i uatrakcyjnienie miejsc publicznych

Źródło: opracowanie własne

Page 108: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 108

9.3 Skuteczność i efektywność

Ocena skuteczności i efektywności jest dedykowana ewaluacjom przeprowadzanym w trakcie lub po zakończeniu wdrażania Strategii. Ocena skuteczności ma na celu udzielenie odpowiedzi w jakim stopniu założone cele zostały osiągnięte, zaś ocena efektywności ma określić stosunek poniesionych na realizację działań nakładów względem osiągniętych rezultatów - ,,opłacalność’’ realizacji Strategii. Na etapie przedwdrożeniowym, możliwa jest jedynie ocena zakładanej skuteczności i efektywności.

Zakłada się, że wdrożenie Strategii pozwoli na znaczącą poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej MOF Włocławka, poprzez zahamowanie zaobserwowanych w ramach diagnozy negatywnych trendów oraz wzrost spójności poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych gmin MOF Włocławka.

Narzędziem pomiaru skuteczności wdrażania Strategii jest system monitoringu opisany w ramach rozdziału Monitoring. Przedstawione zostały tam mierzalne efekty wdrożenia Strategii wraz z odpowiadającymi im wskaźnikami. Względem przedstawionych wskaźników zostały podane wartości obliczone według stanu na 2013 r.

Efektywność działań podjętych w ramach realizacji Strategii będzie możliwa do oceny dopiero po rozpoczęciu jej wdrażania. Na etapie przedrealizacyjnym możliwym jest jednak wskazanie czynników determinujących efektywność podjętych w przyszłości działań. Pierwszym z nich jest kompleksowość, rozumiana zarówno jako kompleksowa realizacja wszystkich programów zawartych w Strategii jak i zaangażowanie realizacyjne w ramach wszystkich gmin MOF Włocławka. Kompleksowość realizowanych działań pozwoli na uzyskanie efektu synergii oraz obniżenie jednostkowego kosztu interwencji.

Drugim czynnikiem determinującym efektywność realizacji Strategii będzie zapewnienie odpowiedniego poziomu jej finansowania. Czynnik ten będzie zależny od szerokiej gamy uwarunkowań, w tym skuteczności uzyskiwania zewnętrznego dofinansowania na realizowane projekty, powszechności zaangażowania realizacyjnego podmiotów niepublicznych oraz poziomu zadłużenia samorządów, mogącego stanowić istotną blokadę realizacji planowanych programów.

Page 109: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 109

10 Spis tabel i rysunków

10.1 Spis tabel

Tabela 1. Analiza SWOT ......................................................................................................................... 16 Tabela 2. Efekty i wskaźniki monitoringu celu strategicznego 1. Aktywizacja gospodarcza ................. 22 Tabela 3. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach celu strategicznego 1. Aktywizacja gospodarcza 26 Tabela 4. Efekty i wskaźniki monitoringu celu strategicznego 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego . 27 Tabela 5. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach celu strategicznego 2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego................................................................................................................................................ 32 Tabela 6. Efekty i wskaźniki monitoringu celu strategicznego 3. Zrównoważony rozwój turystyczny . 36 Tabela 7. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach celu strategicznego 3. Zrównoważony rozwój turystyczny ............................................................................................................................................ 41 Tabela 8. Efekty i wskaźniki monitoringu celu strategicznego 4. Wzrost spójności komunikacyjnej ... 48 Tabela 9. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach celu strategicznego 4. Wzrost spójności komunikacyjnej ..................................................................................................................................... 52 Tabela 10. Efekty i wskaźniki monitoringu celu strategicznego 5. Podniesienie poziomu jakości życia 54 Tabela 11. Projekty zgłoszone do realizacji w ramach celu strategicznego 5. Podniesienie poziomu jakości życia ........................................................................................................................................... 57 Tabela 12. Źródła finansowania Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020....................................................................................................................................... 64 Tabela 13. Plan operacyjny Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 ............................................................................................................................................. 67 Tabela 14. Monitoring Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 ....................................................................................................................................................... 90 Tabela 15. Spójność branż przyszłości MOF Włocławka z inteligentnymi specjalizacjami woj. kujawsko-pomorskiego ......................................................................................................................... 99 Tabela 16. Analiza spójności Strategii z kierunkami działań Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Planu Modernizacji 2020+ .................................................................... 100 Tabela 17. Analiza spójności celów operacyjnych strategii rozwojowych poszczególnych gmin MOF Włocławka z celami operacyjnymi Strategii ........................................................................................ 104

10.2 Spis rysunków

Rys. 1. Zasięg MOF Włocławka .............................................................................................................. 10 Rys. 2. Drzewo problemów.................................................................................................................... 18 Rys. 3. Struktura wdrażania Strategii .................................................................................................... 19

Page 110: Strategia rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego ... · Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Strona | 110

Opracowanie w ramach projektu pn.: „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz ich wsparcie poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych”

AGERON Polska na zlecenie Gminy Miasto Włocławek

Październik, 2014