stručná příručka vlt 2800 - danfoss · 2018. 3. 14. · měniče kmitočtu vlt 2800 je možné...

40
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Stručná příručka VLT ® 2800 www.danfoss.com/drives

Upload: others

Post on 23-Feb-2021

32 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Stručná příručkaVLT® 2800

www.danfoss.com/drives

Page 2: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují
Page 3: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Obsah

1 Úvod 3

1.1 Účel návodu 3

1.2 Další zdroje 3

1.3 Verze dokumentu a softwaru 3

1.4 Schválení a certifikace 3

1.5 Likvidace 3

2 Bezpečnost 4

2.1 Bezpečnostní symboly 4

2.2 Kvalifikovaný personál 4

2.3 Bezpečnostní opatření 4

3 Mechanická instalace 6

3.1 Přehled 6

3.2 Motorové cívky (195N3110) a RFI filtr třídy 1B (195N3103) 7

3.3 Kryt svorek 7

3.4 Řešení IP21 8

3.5 EMC filtr pro dlouhé motorové kabely 8

4 Elektrická instalace 9

4.1 Elektrická instalace obecně 9

4.2 Napájecí kabely 9

4.3 Připojení k síti 10

4.4 Připojení motoru 11

4.5 Paralelní připojení motorů 11

4.6 Kabely motoru 11

4.7 Tepelná ochrana motoru 12

4.8 Řídicí kabely 12

4.9 Uzemnění 14

4.10 Elektromagnetická kompatibilita – emise 14

4.11 Dodatečná ochrana 15

4.12 Instalace vyhovující EMC 15

4.13 Pojistky 17

4.14 Vypínač RFI (pouze VLT 2880-2882) 18

5 Ovládání pomocí ovládacího panelu 19

5.1 Programování 19

5.1.1 Řídicí jednotka 19

5.1.2 Ovládací tlačítka 19

5.1.3 Ruční inicializace 20

Obsah Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 1

Page 4: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

5.1.4 Stavy zobrazení displeje 20

5.1.5 Režim nabídek 20

5.1.6 Quick Menu (Rychlé menu) 20

5.1.7 Hand Auto (Ruční a automatický režim) 20

5.2 Spuštění motoru 21

5.3 Příklady připojení 21

5.4 Seznam parametrů 21

6 Odstraňování problémů 27

6.1 Výstražné a poplachové zprávy 27

7 Technické údaje 29

7.1 Údaje o síťovém napájení 29

7.1.1 Síťové napájení 200–240 V 29

7.1.2 Síťové napájení 380–480 V 30

7.2 Obecné technické údaje 31

7.3 Speciální podmínky 35

7.3.1 Agresivní prostředí 35

7.3.2 Odlehčení kvůli teplotě okolí 35

7.3.3 Odlehčení kvůli nízkému tlaku vzduchu 35

7.3.4 Odlehčení kvůli běhu při nízkých otáčkách 35

7.3.5 Odlehčení kvůli dlouhým motorovým kabelům 35

7.3.6 Odlehčení kvůli vysokému spínacímu kmitočtu 35

Rejstřík 36

Obsah Stručná příručka

2 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

Page 5: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

1 Úvod

1.1 Účel návodu

Tato Stručná příručka obsahuje základní informace obezpečné instalaci a uvedení měniče kmitočtu do provozu.

Tato Stručná příručka je určena pro kvalifikovaný personál.

Přečtěte si Stručnou příručku a dodržujte uvedené pokyny,abyste mohli měnič kmitočtu používat bezpečným aprofesionálním způsobem. Speciální pozornost věnujtebezpečnostním pokynům a obecným upozorněním.Stručná příručka musí být k dispozici u měniče kmitočtu.

Obrázek 1.1 Příklad instalace

Další příklady instalace a podrobné popisy na funkcínaleznete v Příručce projektanta měniče kmitočtu VLT® 2800.VLT® je registrovaná ochranná známka.

1.2 Další zdroje

Tato Stručná příručka obsahuje základní informace obezpečné instalaci a uvedení měniče kmitočtu do provozu.K dispozici jsou i další zdroje, které umožní porozumětpokročilým funkcím měniče kmitočtu a jeho programování:

• Příručka projektanta měniče VLT 2800

• Návod k použití filtru pro měnič VLT 2800

• Příručka pro brzdný rezistor

• Příručka Profibus DP V1

• Příručka Profibus DP

• Příručka pro VLT 2800 DeviceNet

• Příručka Metasys N2

• Příručka Modbus RTU

• Přesné zastavení

• Funkce regulace rozmítaček

• Kryt svorek NEMA 1 pro měnič VLT 2800

• Sada pro oddělenou montáž VLT 2800 LCP

• Ochrana proti ohrožení elektrickým proudem

1.3 Verze dokumentu a softwaru

Vydání Poznámky Verze softwaru

MG28M2 Nahrazuje MG28M1 3.2X

1.4 Schválení a certifikace

Měnič kmitočtu splňuje požadavky směrnice UL508C nazachování tepelné paměti. Další informace naleznete včásti Tepelná ochrana motoru v Příručce projektanta.

1.5 Likvidace

Zařízení obsahující elektrické součástinesmí být likvidováno společně sdomácím odpadem.Musí být shromážděno samostatně podleaktuálně platné místní legislativy.

Úvod Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 3

1 1

Page 6: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

2 Bezpečnost

2.1 Bezpečnostní symboly

V tomto dokumentu jsou použity následující symboly:

VAROVÁNÍOznačuje potenciálně nebezpečnou situaci, která bymohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍOznačuje potenciálně nebezpečnou situaci, která bymohla mít za následek lehký nebo středně těžký úraz.Lze použít také k upozornění na nebezpečné postupy.

OZNÁMENÍ!Označuje důležité informace, včetně situací, které mohouvést k poškození zařízení nebo majetku.

2.2 Kvalifikovaný personál

Aby byl zajištěn bezproblémový a bezpečný provoz měničekmitočtu, je třeba zabezpečit správnou a spolehlivoupřepravu, skladování, instalaci, provoz a údržbu. Zařízenísmí instalovat nebo obsluhovat pouze kvalifikovanýpersonál.

Kvalifikovaný personál je definován jako proškolenípracovníci, kteří jsou oprávněni instalovat, uvádět doprovozu a provádět údržbu zařízení, systémů a obvodůpodle platných zákonů a předpisů. Kromě toho musí býtpersonál důvěrně obeznámen s pokyny a bezpečnostnímiopatřeními popsanými v tomto dokumentu.

2.3 Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍVYSOKÉ NAPĚTÍMěniče kmitočtu obsahují vysoké napětí po připojení kAC síti, stejnosměrnému zdroji napájení nebo sdílenízátěže. Pokud by instalaci, spuštění a údržbu neprovádělkvalifikovaný personál, hrozí nebezpečí smrti nebovážného úrazu.

• Instalaci, spuštění a údržbu smí provádět pouzekvalifikovaný personál.

VAROVÁNÍNEÚMYSLNÝ STARTKdyž je měnič kmitočtu připojen k elektrické síti, stejnos-měrnému zdroji napájení nebo sdílení zátěže, motor semůže kdykoli spustit. Neúmyslný start během progra-mování, servisu nebo opravy může mít za následek smrt,vážný úraz nebo poškození majetku. Motor se můžespustit pomocí externího vypínače, příkazu sériovésběrnice, přivedeným signálem žádané hodnoty z LCPnebo LOP, prostřednictvím dálkového ovládání pomocísoftwaru MCT 10 nebo po odstranění chybového stavu.Abyste zabránili neúmyslnému startu motoru:

• Odpojte měnič kmitočtu od sítě.

• Před programováním parametrů stisknětetlačítko [Off/Reset] (Vypnout/Reset) na paneluLCP.

• Při připojení měniče kmitočtu k el. síti, stejnos-měrnému zdroji napájení nebo sdílení zátěžemusí již být měnič kmitočtu, motor a veškerépoháněné zařízení plně zapojené a sestavené.

2.3.1 Doba vybíjení

VAROVÁNÍDOBA VYBÍJENÍMěnič kmitočtu obsahuje kondenzátory stejnosměrnéhomeziobvodu, které mohou zůstat nabité i když měničkmitočtu není napájen. Pokud byste před prováděnímservisu nebo oprav nevyčkali po odpojení napájenípožadovanou dobu, mohlo by to mít za následek smrtnebo vážný úraz.

• Zastavte motor.

• Odpojte připojení k el. síti a veškeré vzdálenénapájení stejnosměrného meziobvodu včetnězáložních baterií, zdrojů UPS a připojení k jinýmměničům kmitočtu prostřednictvím stejnos-měrného meziobvodu.

• Odpojte nebo zablokujte motor spermanentním magnetem.

• Před prováděním servisu nebo oprav počkejtealespoň 4 minuty, až se kondenzátory úplněvybijí.

Bezpečnost Stručná příručka

4 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

22

Page 7: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

VAROVÁNÍNEBEZPEČÍ SVODOVÉHO PROUDUSvodové proudy jsou vyšší než 3,5 mA. Při nesprávnémuzemnění měniče hrozí nebezpečí smrti nebo vážnéhoúrazu.

• Zajistěte správné uzemnění zařízeníoprávněným elektrikářem.

VAROVÁNÍNEBEZPEČNÉ ZAŘÍZENÍKontakt s rotujícími hřídelemi a elektrickým zařízenímmůže mít za následek smrt nebo vážný úraz.

• Instalaci, spuštění a údržbu smí provádět pouzeproškolený a kvalifikovaný personál.

• Při veškerých činnostech na elektrickém zařízenímusí být dodržovány příslušné národní a místnípředpisy.

• Dodržujte postupy uvedené v tomto návodu.

UPOZORNĚNÍRIZIKO VNITŘNÍ ZÁVADYVnitřní závada měniče kmitočtu může způsobit vážnéporanění, když není měnič kmitočtu správně zavřený.

• Před připojením k el. síti zkontrolujte, zda jsouvšechny bezpečnostní kryty na místě a pevněutažené.

OZNÁMENÍ!VYSOKÉ NADMOŘSKÉ VÝŠKYV případě instalace v nadmořských výškách nad 2 000 mse ohledně PELV obraťte na společnost Danfoss.

OZNÁMENÍ!Použití s izolovaným síťovým zdrojemPodrobnosti o použití měniče kmitočtu s izolovanýmsíťovým zdrojem naleznete v části Vypínač RFI v Příručceprojektanta.Dodržujte uvedená doporučení ohledně instalace v sítiIT. Použijte vhodná monitorovací zařízení pro sítě IT,abyste předešli poškození.

Bezpečnost Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 5

2 2

Page 8: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

3 Mechanická instalace

3.1 Přehled

Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadujívětrání ze strany. Kvůli chlazení je třeba ponechat nad a pod měničem kmitočtu volný prostor minimálně 100 mm.

Všechny jednotky s krytím IP 20 musí být montovány do skříněk a panelů. Krytí IP 20 není vhodné pro oddělenou montáž. Vněkterých zemích, např. v USA, jsou pro oddělenou montáž schváleny jednotky s krytím NEMA 1.

OZNÁMENÍ!V případě řešení typu IP21 musí mít všechny měniče po stranách místo nejméně 100 mm. To znamená, že montáž vedlesebe NENÍ dovolena.

Obrázek 3.1 Rozměry

Obrázek 3.2 Montážní otvory

Velikost v mm A a B b C D E øa øb F øc

S2 – 200–240 V AC

VLT 2803-2815 200 191 75 60 168 7 5 4,5 8 4 4,5

D2 – 200–240 V AC

VLT 2803-2815 200 191 75 60 168 7 5 4,5 8 4 4,5

VLT 2822* 267,5 257 90 70 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5

VLT 2840* 267,5 257 140 120 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5

PD2 – 200–240 V AC

VLT 2822 267,5 257 140 120 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5

VLT 2840 505 490 200 120 244 7,75 7,25 6,5 13 8 6,5

T2 – 200–240 V AC

VLT 2822 267,5 257 90 70 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5

VLT 2840 267,5 257 140 120 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5

T4 – 380–480 V AC

VLT 2805-2815 200 191 75 60 168 7 5 4,5 8 4 4,5

VLT 2822-2840 267,5 257 90 70 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5

VLT 2855-2875 267,5 257 140 120 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5

VLT 2880-2882 505 490 200 120 244 7,75 7,25 6,5 13 8 6,5

Tabulka 3.1 Rozměry

Mechanická instalace Stručná příručka

6 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

33

Page 9: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Instalační postupy1. Vyvrtejte otvory podle rozměrů uvedených v

Tabulka 3.1. Nezapomeňte na rozdíly v napětíjednotek.

2. Utáhněte všechny 4 šrouby.

3. Oddělovací destičku připevněte k napájecímkabelům a šroubu uzemnění (svorka 95).

3.2 Motorové cívky (195N3110) a RFI filtrtřídy 1B (195N3103)

Obrázek 3.3 Motorové cívky (195N3110)

Obrázek 3.4 RFI filtr třídy 1B (195N3103)

3.3 Kryt svorek

Na Obrázek 3.5 jsou uvedeny rozměry krytu svorek NEMA 1pro měniče VLT 2803-2875.Rozměr „a“ závisí na typu jednotky.

Obrázek 3.5 Rozměry krytu svorek

Obrázek 3.6 Kryt svorek NEMA 1

Mechanická instalace Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 7

3 3

Page 10: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

3.4 Řešení IP21

Obrázek 3.7 Řešení IP21

Typ Kódovéčíslo

A B C

VLT 2803-2815, 200–240 VVLT 2805-2815, 380–480 V

195N2118 47 80 170

VLT 2822, 200–240 VVLT 2822-2840, 380–480 V

195N2119 47 95 170

VLT 2840, 200–240 VVLT 2822, PD2VLT 2855-2875, 380–480 V

195N2120 47 145 170

VLT 2880-2882, 380–480 VVLT 2840, PD2

195N2126 47 205 245

Tabulka 3.2 Rozměry

Obrázek 3.8 Rozměry pro IP 21

3.5 EMC filtr pro dlouhé motorové kabely

Obrázek 3.9 Rozměry filtru

Filtr Rozměry

192H4719

A B C øa D E F G

20 204 20 5,5 8 234 27,5 244

H I øb J K L M N

75 45 6 190 60 16 24 12

192H4720

A B C øa D E F G

20 273 20 5,5 8 303 25 313

H I øb J K L M N

90 50 6 257 70 16 24 12

192H4893

A B C øa D E F G

20 273 20 5,5 8 303 25 313

H I øb J K L M N

140 50 6 257 120 16 24 12

Tabulka 3.3 Rozměry filtru

Mechanická instalace Stručná příručka

8 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

33

Page 11: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

4 Elektrická instalace

4.1 Elektrická instalace obecně

OZNÁMENÍ!Veškerá kabeláž musí vyhovovat platným národním amístním předpisům pro průřezy kabelů a okolní teplotu.Jsou požadovány měděné vodiče, doporučovaná teplota60–75 °C.

Dále jsou uvedeny utahovací momenty svorek:

VLT Svorky Moment(Nm)

Moment,Řídicíkabely (Nm)

2803-2875Výkonové, síťové,brzdy

0.5-0.6

0.22-0.25Země 2-3

2880-2882,2840 PD2

Výkonové, síťové,brzdy

1.2-1.5

Země 2-3

4.2 Napájecí kabely

OZNÁMENÍ!Výkonové svorky lze odstranit.

Připojte síť k síťovým svorkám měniče kmitočtu, tj. L1, L2 aL3, a spojení se zemí ke svorce 95.

Obrázek 4.1 Svorky

Obrázek 4.2 VLT 2803-2815, 200–240 VVLT 2805-2815, 380–480 V

Obrázek 4.3 VLT 2822, 200–240 VVLT 2822-2840, 380–480 V

Elektrická instalace Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 9

4 4

Page 12: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Obrázek 4.4 VLT 2840, 200–240 VVLT 2822, 200-240 V - PD2VLT 2855-2875, 380–480 V

Obrázek 4.5 VLT 2840, 200-240 V, PD2VLT 2880-2882, 380–480 V

Obrázek 4.6 Elektrické připojení VLT 2880-2882 a 2840 PD2

Připojte stíněný/pancéřovaný kabel od motoru ke svorkámmotoru na měniči kmitočtu, tj. U, V a W. Stínění končí vkonektoru stínění.

4.3 Připojení k síti

OZNÁMENÍ!Při napětí 1 x 220–240 V musí být nulový vodič připojenke svorce N (L2) a fázový vodič musí být připojen kesvorce L1(L1).

Č. N(L2) L1(L1) (L3) Napětí sítě 1 x 220–240 V N L1

Č. 95 Připojení zemnění

Tabulka 4.1 Připojení k síti pro 1 x 220–240 V

Č. N(L2) L1(L1) (L3) Napětí sítě 3 x 220–240 V L2 L1 L3

Č. 95 Připojení zemnění

Tabulka 4.2 Připojení k síti pro 3 x 220–240 V

Č. 91 92 93 Napětí sítě 3 x 380–480 V L1 L2 L3

Č. 95 Připojení zemnění

Tabulka 4.3 Připojení k síti pro 3 x 380–480 V

OZNÁMENÍ!Napětí sítě se musí shodovat s napájecím napětímměniče kmitočtu, uvedeným na typovém štítku.

Elektrická instalace Stručná příručka

10 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

44

Page 13: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

UPOZORNĚNÍ400V jednotky s RFI filtrem se nesmí připojovat kezdrojům napětí, které mají napětí mezi fází a zemí většínež 300 V. V případě sítě IT a zapojení uzemnění dotrojúhelníku může síťové napětí mezi fází a zemípřekročit hodnotu 300 V. Jednotky s typovým označenímR5 (síť IT) mohou být připojeny ke zdrojům napětí, kterémají napětí mezi fází a zemí až 400 V.

Správné dimenzování průřezu kabelů najdete v částikapitola 7.2 Obecné technické údaje. Další informacenaleznete také v části Galvanické oddělení v Příručceprojektanta měniče VLT® 2800.

4.4 Připojení motoru

Motor se připojuje ke svorkám 96, 97, 98. Uzemněnípřipojte ke svorce 99.

Správné dimenzování průřezu kabelů najdete v částikapitola 7.2 Obecné technické údaje.

K měniči kmitočtu je možné připojit všechny typystandardních třífázových asynchronních motorů. Malémotory se normálně zapojují do hvězdy (230/400 V, Δ/Y).

OZNÁMENÍ!U motorů bez mezifázové izolace by měl být na výstupuměniče kmitočtu zapojen LC-filtr.

Obrázek 4.7 Připojení motoru

Tovární nastavení směru otáčení je po směru choduhodinových ručiček.Směr otáčení je možno změnit zaměněním dvou fází nasvorkách motoru.

4.5 Paralelní připojení motorů

Měnič kmitočtu může ovládat několik paralelněpřipojených motorů. Další informace naleznete v Příručce projektanta.

OZNÁMENÍ!Zkontrolujte, zda je odpovídající celková délka kabelů.Informace o vztahu délky kabelů a emisí z hlediskaelektromagnetické kompatibility naleznete v částikapitola 4.10.1 Elektromagnetická kompatibilita – emise.

OZNÁMENÍ!Parametr 107 Automatic motor adaption, AMT(Automatické přizpůsobení motoru, AMT) nelze použít připaralelním připojení motorů. Parametr 101 Torquecharacteristic (Momentová charakteristika) musí být připaralelním připojení motorů nastaven na hodnotuSpecial motor characteristics (Zvláštní charakteristikamotoru) [8].

4.6 Kabely motoru

Správné dimenzování průřezu a délky motorových kabelůnaleznete v kapitola 7.2 Obecné technické údaje. Informaceo vztahu délky a emisí z hlediska elektromagnetickékompatibility naleznete v části kapitola 4.10.1 Elektromag-netická kompatibilita – emise.Vždy dbejte na to, aby byl průřez kabelů v souladu snárodními a místními předpisy.

OZNÁMENÍ!Pokud by byl použit nestíněný/nepancéřovaný kabel,nebyly by splněny některé požadavky elektromagnetickékompatibility (EMC). Další podrobnosti najdete vkapitola 4.10.1 Elektromagnetická kompatibilita – emise.

Elektrická instalace Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 11

4 4

Page 14: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Jestliže mají být dodrženy specifikace EMC ohledně emisí,musí být motorový kabel stíněný/pancéřovaný, není-li udaného RFI filtru uvedeno jinak. Je důležité, aby bylmotorový kabel co nejkratší, aby se hladina šumu asvodové proudy snížily na minimum. Připojte stíněnímotorového kabelu ke kovovému rozvaděči měničekmitočtu a ke kovovému rozvaděči motoru. Stínění musíbýt připojeno co největší plochou (kabelové svorky). Tohose u různých měničů kmitočtu dosáhne použitím různýchinstalačních pomůcek. Je třeba se vyvarovat připojenístínění pomocí skroucených konců, protože to při vysokýchkmitočtech ruší účinek stínění. Je-li třeba přerušit stíněníkvůli instalaci motorového stykače nebo motorového relé,musí stínění pokračovat při zachování co nejnižší vysokof-rekvenční impedance.

4.7 Tepelná ochrana motoru

Elektronické tepelné relé v měničích kmitočtu seschválením UL má schválení UL pro ochranu jednohomotoru, pokud je parametr 128 Motor thermal protection(Tepelná ochrana motoru) nastaven na ETR Trip (VypnutíETR) a parametr Motor current, IM,N (Motorový proud, IM, N)naprogramován na jmenovitý proud motoru (podletypového štítku motoru).

4.8 Řídicí kabely

Odstraňte přední kryt pod ovládacím panelem. Mezi svorky12 a 27 umístěte propoj.

Řídicí kabely musí být stíněné/pancéřované. Stínění musíbýt připojeno k šasi měniče kmitočtu pomocí svorky.Obvykle je třeba připojit stínění také k šasi řídicí jednotky(řiďte se pokyny k příslušné jednotce). V zapojení s velmidlouhými řídicími kabely a analogovými signály se mohouve vzácných případech závisejících na instalaci vyskytnoutzemní smyčky pro 50/60 Hz v důsledku šumu přenášenéhoze síťových kabelů. V tomto zapojení může být třebapřerušit stínění a eventuálně vložit mezi stínění a šasikondenzátor o hodnotě 100 nF.

Informace o správném ukončení řídicích kabelů naleznete včásti Uzemnění stíněných/pancéřovaných řídicích kabelů vPříručce projektanta.

Elektrická instalace Stručná příručka

12 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

44

Page 15: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Obrázek 4.8 Připojení řídicích kabelů

Č. Funkce

01-03 Reléové výstupy 01-03 lze použít k vyznačení stavu a poplachů/výstrah.

12 Přívod stejnosměrného napětí 24 V.

18-33 Digitální vstupy.

20, 55 Společná zem pro vstupní a výstupní svorky.

42 Analogový výstup pro zobrazení kmitočtu, žádané hodnoty, proudu nebo momentu.

461) Digitální výstup pro zobrazení stavu, výstrah nebo poplachů a také kmitočtového výstupu.

50 Stejnosměrné napájecí napětí +10 V pro potenciometr a termistor.

53 Analogový napěťový vstup 0–10 V DC.

60 Analogový proudový vstup 0/4–20 mA.

671) + 5V DC napájecí napětí pro Profibus.

68, 691) RS-485, sériová komunikace.

701) Rámeček pro svorky 67, 68 a 69. Tato svorka se obvykle nepoužívá.

Tabulka 4.4 Řídicí signály

1) Svorky nejsou platné pro DeviceNet. Další informace naleznete v příručce DeviceNet.

Popis programování reléového výstupu najdete u parametru 323 Relay output (Reléový výstup).

Č. 01-02 1–2 spínací (NO – normálně rozpojen)

01-03 1–3 rozpínací (NC – normálně sepnut)

Tabulka 4.5 Reléové kontakty

OZNÁMENÍ!Plášť reléového kabelu musí krýt první řadu svorek na řídicí kartě – jinak nebude dodrženo galvanické oddělení (PELV).Max. průměr kabelu: 4 mm.

Elektrická instalace Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 13

4 4

Page 16: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

4.9 Uzemnění

Při instalaci je třeba zachovávat následující pokyny:

• Bezpečnostní uzemnění: Měnič kmitočtu má vysoký svodový proud a musí se z důvodu bezpečnosti řádněuzemnit. Dodržujte místní bezpečnostní předpisy.

• Vysokofrekvenční uzemnění: Spojení se zemí by mělo být co nejkratší.

Propojte všechny uzemňovací systémy, čímž zajistíte co nejnižší impedanci vodičů. Nejnižší impedance vodičů dosáhnetepoužitím co nejkratších vodičů a uzemněním co největší plochou povrchu. Je-li instalováno několik měničů kmitočtu v jednéskříňce, použijte zadní desku skříňky jako společnou zemnicí referenční desku. Měniče kmitočtu musí být přimontovány kzadní desce při dodržení co nejnižší impedance.

Chcete-li dosáhnout nízké impedance, připevněte měnič kmitočtu k zadní desce šrouby pro připevnění měniče. Na zadnídesce nesmí být žádná barva.

4.10 Elektromagnetická kompatibilita – emise

Následující výsledky byly získány na systému sestávajícím z měniče kmitočtu VLT® 2800 se stíněným/pancéřovaným řídicímkabelem, řídicí jednotkou s potenciometrem, stíněným/pancéřovaným kabelem motoru a stíněným/pancéřovaným kabelemk brzdě a ovládacím panelem LCP2 s kabelem.

VLT 2803-2875 Emise Průmyslové prostředí Bytová výstavba, obchod a lehký průmysl EN 55011 třída 1A EN 55011 třída 1B

Sada parametrů Přenos kabelem150 kHz–30 MHz

Vysílání30 MHz–1 GHz

Přenos kabelem150 kHz–30 MHz

Vysílání30 MHz–1 GHz

Verze 3 x 480 V s RFI filtrem1A

Ano25 m stíněný/pancéřovaný

Ano25 m stíněný/pancéřovaný

Ne Ne

Verze 3 x 480 V s RFI filtrem1A (R5: pro síť IT)

Ano5m stíněný/pancéřovaný

Ano5m stíněný/pancéřovaný

Ne Ne

Verze 1 x 200 V s RFI filtrem1A1)

Ano40m stíněný/pancéřovaný

Ano40m stíněný/pancéřovaný

Ano15m stíněný/pancéřovaný

Ne

Verze 3 x 200 V s RFI filtrem1A (R4: pro použití s

proudovým chráničem)

Ano20m stíněný/pancéřovaný

Ano20m stíněný/pancéřovaný

Ano7m stíněný/pancéřovaný

Ne

Verze 3 x 480 V s RFI filtrem1A+1B

Ano50m stíněný/pancéřovaný

Ano50m stíněný/pancéřovaný

Ano25 m stíněný/pancéřovaný

Ne

Verze 1 x 200 V s RFI filtrem1A+1B1)

Ano100m stíněný/pancéřovaný

Ano100m stíněný/pancéřovaný

Ano40m stíněný/pancéřovaný

Ne

VLT 2880-2882 Emise Průmyslové prostředí Bytová výstavba, obchod a lehký průmysl EN 55011 třída 1A EN 55011 třída 1B

Sada parametrů Přenos kabelem150 kHz–30 MHz

Vysílání30 MHz–1 GHz

Přenos kabelem150 kHz–30 MHz

Vysílání30 MHz–1GHz

Verze 3 x 480 V s RFI filtrem1B

Ano50 m

Ano50 m

Ano50 m

Ne

Tabulka 4.6 Shoda s předpisy: Elektromagnetická kompatibilita – emise

1) Pro VLT 2822-2840 3 x 200–240 V platí stejné hodnoty jako pro verzi 480 V s RFI filtrem 1A.

Elektrická instalace Stručná příručka

14 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

44

Page 17: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

• EN 55011: EmiseLimity a metody měření charakteristik elektro-magnetického rušení průmyslových, vědeckých alékařských (ISM) vysokofrekvenčních zařízení.

- Třída 1A: Zařízení používaná vprůmyslovém prostředí.

- Třída 1B: Zařízení používaná v oblastechs veřejnou rozvodnou sítí (obytnéprostory, obchod a lehký průmysl).

4.11 Dodatečná ochrana

Proudové chráničeči vícenásobné ochranné uzemnění nebouzemnění lze použít jako dodatečnou ochranu zapředpokladu, že budou dodrženy místní bezpečnostnípředpisy.

Třífázové měniče kmitočtu VLT vyžadují proudový chráničtypu B. Je-li v měniči kmitočtu namontovaný RFI filtr a je-lik připojení měniče k napětí sítě použit přepínačproudového chrániče nebo ručně ovládaný přepínač,vyžaduje se časové zpoždění minimálně 40 ms (proudovýchránič typu B).

Pokud není namontovaný žádný RFI filtr nebo je propřipojení sítě použit stykač CI, nevyžaduje se žádné časovézpoždění.

Jednofázové měniče kmitočtu VLT vyžadují proudovýchránič typu A. Neexistuje žádný konkrétní požadavek načasové zpoždění, ať jsou filtry RFI namontované, či nikoli.

Další informace o proudových chráničích najdete vPoznámce k aplikaci Ochrana před nebezpečím úrazu el.proudem.

4.12 Instalace vyhovující EMC

Obecné body, které je třeba dodržet, aby byla zajištěnainstalace vyhovující EMC..

• Používejte pouze stíněné/pancéřované motorovékabely a stíněné/pancéřované řídicí kabely.

• Stínění připojte na obou koncích k zemi.

• Vyvarujte se instalace se skroucenými koncistínění, jelikož se tím při vysokých frekvencíchdegraduje stínicí účinek. Použijte raději kabelovésvorky.

• Je důležité zajistit dobrý elektrický kontaktpomocí instalačních šroubů mezi instalačnímplechem a kovovou skříňkou měniče kmitočtu.

• Použijte vějířové podložky a galvanicky vodivémontážní desky.

• V montážních skříních nepoužívejte jiné nežstíněné/pancéřované kabely k motoru.

Elektrická instalace Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 15

4 4

Page 18: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Obrázek 4.9 znázorňuje instalaci vyhovující EMC, ve které je měnič kmitočtu namontován do instalační skříňky a připojen kPLC.

Obrázek 4.9 Příklad instalace vyhovující EMC

Elektrická instalace Stručná příručka

16 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

44

Page 19: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

4.13 Pojistky

Ochrana větve obvoduAby byla instalace chráněna před rizikem poruchy elektroinstalace či vzniku požáru, musí být všechny větve v instalaci,spínací technika, stroje a podobně chráněny proti zkratu a nadproudu podle národních nebo mezinárodních předpisů.

Ochrana proti zkratuDanfoss doporučuje použít pojistky uvedené v Tabulka 4.7, aby byla chráněna obsluha či jiné zařízení v případě vnitřnízávady měniče nebo zkratu ve stejnosměrném meziobvodu. Měnič kmitočtu poskytuje úplnou ochranu proti zkratu vpřípadě zkratu na výstupu motoru nebo brzdy.

Ochrana proti nadprouduZajistěte ochranu proti přetížení, abyste zamezili riziku přehřátí kabelů v instalaci. Ochranu proti nadproudu je vždy nutnoprovést ve shodě s národními předpisy. Pojistky musí být určeny pro jištění v obvodu dodávajícím maximálně 100 000 Arms

(symetrických), maximálně 480 V.

Bez shodyPokud není nutno dosáhnout shody s UL/cUL, společnost Danfoss doporučuje použít pojistky uvedené v Tabulka 4.7, cožzajistí shodu s normami EN50178/IEC61800-5-1:Nedodržení doporučení ohledně pojistek může vést ke zbytečnému poškození měniče kmitočtu v případě poruchy.

Alternativní pojistky pro měniče 380–500 V

VLT 2800 BussmannE52273

BussmannE4273

BussmannE4273

BussmannE4273

BussmannE4273

BussmannE4273

SIBAE180276

Little FuseE81895

Ferraz-ShawmutE163267/

E2137

Ferraz-ShawmutE163267/

E2137

RK1/JDDZ J/JDDZ T/JDDZ CC/JDDZ CC/JDDZ CC/JDDZ RK1/JDDZ RK1/JDDZ CC/JDDZ RK1/JDDZ

2805-2820 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 FNQ-R-20 KTK-R-20 LP-CC-20 5017906-020

KLS-R20 ATM-R25 A6K-20R

2855-2875 KTS-R25 JKS-25 JJS-25 5017906-025

KLS-R25 ATM-R20 A6K-25R

2880-2882 KTS-R50 JKS-50 JJS-50 5014006-050

KLS-R50 - A6K-50R

Alternativní pojistky pro měniče 200–240 V

2803-2822 KTN-R20 JKS-20 JJN-20 5017906-020

KLS-R20 ATM-R25 A6K-20R

2840 KTN-R25 JKS-25 JJN-25 5017906-025

KLS-R25 ATM-R20 A6K-25R

Tabulka 4.7 Předřazené pojistky pro UL/cUL

Elektrická instalace Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 17

4 4

Page 20: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

4.14 Vypínač RFI (pouze VLT 2880-2882)

Izolované napájeníJe-li měnič kmitočtu napájen z izolovaného síťového zdroje(sítě IT), nebo ze sítě TT/TN-S s uzemněnou žílou, doporu-čujeme vypnout vypínač RFI (poloha OFF). Další informacenaleznete v IEC 364-3. Pokud je vyžadován optimální EMCvýkon, jsou připojeny paralelní motory nebo délkamotorového kabelu je větší než 25 m, vypínač zapněte(poloha ON).V poloze OFF (VYP.) jsou interní vysokofrekvenční kapacity(filtrační kondenzátory) mezi šasi a stejnosměrnýmmeziobvodem odpojeny, aby se zabránilo poškozenístejnosměrného meziobvodu a omezily se zemní kapacitníproudy (podle IEC 61800-3).Viz také poznámka k aplikaci VLT v síti IT. Je důležité použítmonitory izolace určené pro výkonovou elektroniku(IEC 61557-8).

OZNÁMENÍ!Pozice odrušovacího spínače nemá být měněna, je-lijednotka připojena k elektrické síti. Před změnou pozicevypínače RFI zkontrolujte, zda bylo odpojeno napájení zelektrické sítě.Přepínač RFI galvanicky odpojuje kondenzátory od země.

Pro odpojení RFI filtru je třeba odstranit přepínač Mk9umístěný vedle svorky 96.

Elektrická instalace Stručná příručka

18 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

44

Page 21: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

5 Ovládání pomocí ovládacího panelu

5.1 Programování

5.1.1 Řídicí jednotka

Na přední straně měniče kmitočtu se nachází ovládacípanel. rozdělený na 4 skupiny.

1. Šestimístný LED displej.

2. Tlačítka pro změnu parametrů a přechod mezifunkcemi displeje.

3. Kontrolky.

4. Tlačítka pro lokální ovládání.

Warning (Výstraha) žlutá

Alarm (Poplach) červená

Zablokováno žlutá a červená

Tabulka 5.1 Indikace LED

Obrázek 5.1 Ovládací panel

Veškeré údaje jsou zobrazeny na šestimístném LED displejischopném během běžného provozu plynule zobrazovatjednu položku provozních údajů. Doplňkem displeje jsoutři kontrolky pro indikaci připojení k síti (ON), varování(WARNING) a poplach (ALARM). Většinu sad parametrůměniče kmitočtu lze upravovat přímo pomocí ovládacíhopanelu, pokud nebyla tato funkce naprogramována jako [1]Locked (Zablokovaná) přes parametr 018 Lock for datachanges (Blokování změn údajů).

5.1.2 Ovládací tlačítka

Tlačítko [QUICK MENU] (RYCHLÉ MENU) umožňuje přístup kparametrům používaným pro Rychlé menu.[QUICK MENU] (RYCHLÉ MENU) se také používá, nechcete-liprovádět změnu hodnot parametrů.

[CHANGE DATA] (ZMĚNIT ÚDAJE) slouží ke změně sadyparametrů.Jestliže jsou na displeji vpravo u daného parametruzobrazeny tři tečky, má hodnota parametru více než třičíslice. Chcete-li zobrazit celou hodnotu, stiskněte tlačítko[CHANGE DATA] (ZMĚNIT ÚDAJE).[CHANGE DATA] (ZMĚNIT ÚDAJE) se také používá kpotvrzení volby sad parametrů.

Tlačítka [+]/[-] se používají k volbě parametrů a ke změněhodnot parametrů.Tato tlačítka se také používají v Režimu zobrazení k volbězobrazení provozní hodnoty.

Tlačítka [QUICK MENU] (RYCHLÉ MENU) + [+] je nutnéstisknout současně, aby byl umožněn přístup ke všemparametrům. Viz Režim nabídek.

[STOP/RESET] (ZASTAVENÍ/VYNULOVÁNÍ) slouží k zastavenípřipojeného motoru nebo k vynulování měniče kmitočtupo poruše.Je možno zvolit jako [1] Active (Aktivní) nebo [0] Not active(Neaktivní) přes parametr 014 Local stop/reset (Lokálnízastavení/vynulování). V Režimu zobrazení bude displejblikat, jestliže byla aktivována funkce zastavení.

OZNÁMENÍ!Je-li tlačítko [STOP/RESET] (ZASTAVENÍ/VYNULOVÁNÍ)nastaveno na [0] Not active (Neaktivní) pomocí parametru014 Local stop/reset (Lokální zastavení/vynulování) ajestliže nebyl přes digitální vstupy ani sériovoukomunikaci vyslán příkaz pro zastavení, může být motorzastaven pouze odpojením napájecího napětí od měničekmitočtu.

[START] slouží ke spuštění měniče kmitočtu. Je stáleaktivní, ale tlačítko [START] nemůže potlačit příkaz prozastavení.

Ovládání pomocí ovládacího ... Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 19

5 5

Page 22: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

5.1.3 Ruční inicializace

Odpojte napětí sítě. Držte současně stisknutá tlačítka[QUICK MENU] (RYCHLÉ MENU)/[+]/[CHANGE DATA](ZMĚNIT ÚDAJE) a opět připojte napětí sítě. Uvolnětetlačítka. Měnič kmitočtu je nyní naprogramován na továrnínastavení.

5.1.4 Stavy zobrazení displeje

Za normálního provozu je možné plynule zobrazovat jednupoložku provozních údajů podle vlastního výběru obsluhy.Pomocí tlačítek [+/-] je možné v Režimu zobrazeníprovádět následující volby:

• Výstupní kmitočet [Hz]

• Výstupní proud [A]

• Výstupní napětí [V]

• Napětí stejnosměrného meziobvodu [V]

• Výstupní výkon [kW]

• Výstupní kmitočet násobený koeficientemfout x p008

5.1.5 Režim nabídek

Chcete-li vstoupit do Režimu nabídek, musíte současněstisknout tlačítka [QUICK MENU] (RYCHLÉ MENU) a [+].V Režimu nabídek je možno měnit většinu parametrůměniče kmitočtu. K přepínání parametrů použijte tlačítka[+/-]. Během přepínání v Režimu nabídek budou blikat číslaparametrů.

5.1.6 Quick Menu (Rychlé menu)

Pomocí tlačítka [QUICK MENU] (RYCHLÉ MENU) je možnýpřístup k nejdůležitějším 12 parametrům měniče kmitočtu.Po jejich naprogramování bude měnič kmitočtu ve většiněpřípadů připraven k provozu. Je-li aktivováno tlačítko[QUICK MENU] (RYCHLÉ MENU) v Režimu zobrazení, spustíse Rychlé menu. K procházení mezi parametry Rychléhomenu použijte tlačítka [+/-]. Hodnoty údajů lze měnit tak,že nejprve stisknete tlačítko [CHANGE DATA] (ZMĚNITÚDAJE) a pak změníte hodnotu parametru pomocí tlačítek[+/-].Parametry Rychlého menu jsou uvedené vkapitola 5.4 Seznam parametrů.

5.1.7 Hand Auto (Ruční a automatickýrežim)

Měnič kmitočtu je při normálním provozu v Automatickémrežimu, při kterém je signál žádané hodnoty dodávánzvenku – analogově nebo digitálně prostřednictvím řídicíchsvorek. V Ručním režimu je však možné dodat signálžádané hodnoty lokálně, prostřednictvím ovládacíhopanelu.

Pokud je aktivován Ruční režim, zůstanou na řídicíchsvorkách aktivní tyto řídicí signály:

Ruční start (LCP2) Rychlé zastavení, inverzní

Zastavení vypnuto (LCP2) Stop, inverzní

Automatický start (LCP2) Reverzace

Reset (Vynulování) Stejnosměrné brzdění,inverzní

Zastavení volným doběhem,inverzní

Výběr sady parametrů, LSB

Vynulování a volný doběh motoru,inverzní

Výběr sady parametrů, MSB

Termistor Konstantní otáčky

Přesné zastavení, inverzní Příkaz pro zastaveníprostřednictvím sériovékomunikace

Přesný start/stop

Přepínání mezi Automatickým a Ručním režimemStisknutím tlačítka [Change Data] (Změnit údaje) v Režimuzobrazení se na displeji zobrazí režim měniče kmitočtu.Do Ručního režimu přepnete posunutím nahoru nebo dolů.Žádanou hodnotu změníte pomocí tlačítek [+]/[-].

OZNÁMENÍ!Volbu režimu může zablokovat parametr 020 Handoperation (Ruční ovládání).

Po poruše napájení se automaticky uloží změna hodnotparametrů.Jestliže jsou na displeji vpravo u daného parametruzobrazeny tři tečky, má hodnota parametru více než třičíslice. Hodnotu zobrazíte stisknutím tlačítka [CHANGEDATA] (ZMĚNIT ÚDAJE).

Stiskněte tlačítko [QUICK MENU] (RYCHLÉ MENU):

Nastavte parametry motoru na typovém štítku motoru.• Výkon motoru [kW] – parametr 102

• Napětí motoru [V] – parametr 103

• Kmitočet motoru [Hz] – parametr 104

• Proud motoru [A] – parametr 105

• Jmenovité otáčky motoru – parametr 106

Ovládání pomocí ovládacího ... Stručná příručka

20 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

55

Page 23: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Aktivace AMT• Automatické přizpůsobení motoru – parametr 107

1. V parametru 107 Automatic motor tuning(Automatické přizpůsobení motoru) vybertehodnotu [2] Optimisation on (AMT start) (Optima-lizace zapnuta (Start AMT)). Údaj „107“ nyní bliká aúdaj „2“ nebliká.

2. Stisknutím tlačítka Start aktivujte AMT. Údaj „107“nyní bliká a v poli datových hodnot se zlevadoprava pohybují pomlčky..

3. Když se znovu objeví údaj „107“ s hodnotouúdajů [0], je AMA hotové. Pomocí tlačítka [STOP/RESET] (ZASTAVENÍ/VYNULOVÁNÍ) uložte údajemotoru.

4. Poté bude nadále blikat údaj „107“ s hodnotouúdajů [0]. Teď můžete pokračovat.

OZNÁMENÍ!Měnič VLT 2880-2882 není vybaven funkcí AMT.

Nastavení rozsahu žádané hodnoty• Min. žádaná hodnota, RefMIN – parametr 204

• Max. žádaná hodnota, RefMAX – parametr 205

Nastavení doby rozběhu/doběhu• Doba rozběhu [s] – parametr 207

• Doba doběhu [s] – parametr 208

V parametru 002 Local/remote control (Lokální/dálkovéovládání) lze vybrat režim měniče kmitočtu [0] Remoteoperation (Dálkové ovládání), tj. přes řídicí svorky, nebo [1]Local (Lokální), tj. přes řídicí jednotku.

Nastavení ovládání na [1] Local (Lokální)• Lokální/dálkové ovládání = [1] Local (Lokální),

parametr 002 Local/Remote Operation (Lokální/dálkové ovládání)

Nastavení otáček motoru úpravou parametru 003 LocalReference (Lokální žádaná hodnota)

• Parametr 003 Local Reference (Lokální žádanáhodnota)

5.2 Spuštění motoru

Tlačítkem [START] spusťte motor. Nastavte otáčky motorupomocí parametru 003 Local Reference (Lokální žádanáhodnota).

Zkontrolujte, zda se hřídel motoru otáčí ve směru choduhodinových ručiček. Pokud ne, zaměňte libovolné dvě fázena kabelu motoru.Pomocí tlačítka [STOP/RESET] (ZASTAVENÍ/VYNULOVÁNÍ)zastavte motor.Stisknutím tlačítka [QUICK MENU] (RYCHLÉ MENU) se vraťtedo Režimu zobrazení.

Tlačítka [QUICK MENU] (RYCHLÉ MENU) a [+] je nutnéstisknout současně, aby byl umožněn přístup ke všemparametrům.

5.3 Příklady připojení

Další příklady naleznete v Příručce projektanta měničeVLT® 2800.

5.3.1 Start/stop

Start/stop pomocí svorky 18 a zastavení volným doběhempomocí svorky 27.

• Parametr 302 Digital input (Digitální vstup) = [7]Start

• Parametr 304 Digital input (Digitální vstup) = [2]Coasting stop inverted (Zastavení volným doběhem,inverzní)

Pro Přesný start/stop se provádí následující nastavení:

• Parametr 302 Digital input (Digitální vstup) = [27]Precise start/stop (Přesný start/stop)

• Parametr 304 Digital input (Digitální vstup) = [2]Coasting stop inverted (Zastavení volným doběhem,inverzní)

Obrázek 5.2 Připojení startu a zastavení

5.4 Seznam parametrů

Všechny parametry jsou uvedeny v následujících zdrojích.Informace o převodním indexu, typu dat a další popisynajdete v Příručce projektanta měniče VLT® 2800. Informaceo externí komunikaci najdete v kapitola 1.2 Další zdroje.

OZNÁMENÍ!Chcete-li změnit parametry, použijte software MCT-10 apřevodník USB-RS-485.

Ovládání pomocí ovládacího ... Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 21

5 5

Page 24: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Přeh

led

par

amet

rů0-

XX O

pera

tion/

Dis

play

(Pro

voz/

Dis

play

)0-

01 L

angu

age

(Jaz

yk)

*[0]

Eng

lish

(Ang

ličtin

a)[1

] G

erm

an (N

ěmči

na)

[2]

Fren

ch (F

ranc

ouzš

tina)

[3]

Dan

ish

(Dán

štin

a)[4

] Sp

anis

h (Š

paně

lštin

a)[5

] Ita

lian

(Ita

lštin

a)00

2 Lo

cal/R

emot

e O

pera

tion

(Lok

ální

/dál

kové

ovl

ádán

í)*[

0] R

emot

e op

erat

ion

(Dál

kové

ovl

ádán

í)[1

] Lo

cal o

pera

tion

(Lok

ální

ovl

ádán

í)00

3 Lo

cal R

efer

ence

(Lok

ální

žád

aná

hodn

ota)

Poku

d p

ar. 0

13 =

[1]

nebo

[2]:

0 –

f MA

X, *

50 H

zPo

kud

par

. 013

= [3

] ne

bo [4

]: Re

f MIN

– R

efM

AX,

*0,

000

4 A

ctiv

e Se

t-up

(Akt

ivní

sad

a pa

ram

etrů

)[0

] Fa

ctor

y Se

t-up

(Tov

ární

nas

tave

ní)

*[1]

Set

-up

1 (N

asta

vení

1)

[2]

Set-

up 2

(Nas

tave

ní 2

)[3

] Se

t-up

3 (N

asta

vení

3)

[4]

Set-

up 4

(Nas

tave

ní 4

)[5

] M

ulti

Set

-up

(Víc

e na

stav

ení)

005

Prog

ram

min

g S

et-u

p (P

rogr

amov

aná

sada

para

met

rů)

[0]

Fact

ory

Set-

up (T

ovár

ní n

asta

vení

)*[

1] S

et-u

p 1

(Nas

tave

ní 1

)[2

] Se

t-up

2 (N

asta

vení

2)

[3]

Set-

up 3

(Nas

tave

ní 3

)[4

] Se

t-up

4 (N

asta

vení

4)

*[5]

Act

ive

Set-

up (A

ktiv

ní n

asta

vení

)0-

06 S

et-u

p C

opyi

ng (N

asta

vení

kop

írov

ání)

*[0]

No

cop

ying

(Nek

opíro

vat)

[1]

Copy

to

Set

-up

1 fr

om #

(Nas

tavi

t ko

píro

vání

1 z

#) [2]

Copy

to

Set

-up

2 fr

om #

(Nas

tavi

t ko

píro

vání

2 z

#) [3]

Copy

to

Set

-up

3 fr

om #

(Nas

tavi

t ko

píro

vání

3 z

#) [4]

Copy

to

Set

-up

4 fr

om #

(Nas

tavi

t ko

píro

vání

4 z

#) [5]

Copy

to

all

set-

ups

from

# (N

asta

vit

kopí

rová

nívš

ech

z #

)

008

Dis

play

Sca

ling

of

Out

put

Freq

uenc

y (M

ěřítk

ozo

braz

ení v

ýstu

pníh

o k

mito

čtu)

0,01

–100

,00,

*1,

0000

9 La

rge

Dip

lay

Read

out

(Vel

ké ú

daje

ne

disp

leji)

[0]

No

rea

dout

(Žád

né ú

daje

na

disp

leji)

[1]

Resu

lting

ref

eren

ce [%

] (V

ýsle

dná

žáda

náho

dnot

a [%

])[2

] Re

sulti

ng r

efer

ence

[uni

t] (V

ýsle

dná

žáda

náho

dnot

a [je

dnot

ky])

[3]

Feed

back

[uni

t] (Z

pětn

á va

zba

[jedn

otky

])*[

4] F

requ

ency

[Hz]

(Km

itoče

t [H

z])

[5]

Out

put

freq

uenc

y x

scal

ing

(Výs

tupn

í km

itoče

t x

měř

ítko)

[6]

Mot

or c

urre

nt [A

] (P

roud

mot

oru

[A])

[7]

Torq

ue [%

] (M

omen

t [%

])[8

] Po

wer

[kW

] (V

ýkon

[kW

])[9

] Po

wer

[HP]

(Výk

on [H

P])

[11]

Mot

or v

olta

ge [V

] (N

apět

í mot

oru

[V])

[12]

DC

link

vol

tage

[V]

(Nap

ětí s

tejn

osm

ěrné

hom

ezio

bvod

u [V

])[1

3] T

herm

al lo

ad m

otor

[%]

(Tep

elné

zat

ížen

ím

otor

u [%

])[1

4] T

herm

al lo

ad [%

] (T

epel

né z

atíž

ení [

%])

[15]

Run

ning

hou

rs [H

ours

] (H

odin

v b

ěhu

[hod

iny]

)[1

6] D

igita

l inp

ut [B

in]

(Dig

itáln

í vst

up [B

inár

ní])

[17]

Ana

log

inpu

t 53

[V]

(Ana

logo

vý v

stup

53

[V])

[19]

Ana

log

inpu

t 60

[mA

] (A

nalo

gový

vst

up60

[mA

])[2

0] P

ulse

ref

eren

ce [H

z] (P

ulzn

í žád

aná

hodn

ota

[Hz]

)[2

1] E

xter

nal r

efer

ence

[%]

(Ext

erní

žád

aná

hodn

ota

[%])

[22]

Sta

tus

wor

d [H

ex]

(Sta

vové

slo

vo [H

ex])

[25]

Hea

tsin

k te

mpe

ratu

re [°

C] (T

eplo

ta c

hlad

iče

[°C]

)[2

6] A

larm

wor

d [H

ex]

(Pop

lach

ové

slov

o [H

ex])

[27]

Con

trol

wor

d [H

ex]

(Říd

icí s

lovo

[Hex

])[2

8] W

arni

ng w

ord

[Hex

] (V

ýstr

ažné

slo

vo [H

ex])

[29]

Ext

ende

d s

tatu

s w

ord

[Hex

] (R

ozší

řené

sta

vové

slov

o [H

ex])

[30]

Com

mun

icat

ion

opt

ion

car

d w

arni

ng (V

arov

ání

kom

unik

ační

kar

ty)

[31]

Pul

se c

ount

(Poč

et p

ulzů

)

013

Loca

l Con

trol

(Lok

ální

říz

ení)

[0]

Loca

l not

act

ive

(Lok

ální

říz

ení n

ení a

ktiv

ní)

[1]

Loca

l con

trol

and

ope

n lo

op w

ithou

t sl

ipco

mpe

nsat

ion

(Lok

ální

říz

ení a

bez

zpě

tné

vazb

ybe

z ko

mpe

nzac

e sk

luzu

)[2

] Re

mot

e-op

erat

ed c

ontr

ol a

nd o

pen

loop

with

out

slip

com

pens

atio

n (D

álko

vé o

vlád

ání a

bez

zpě

tné

vazb

y be

z ko

mpe

nzac

e sk

luzu

)[3

] Lo

cal c

ontr

ol a

s pa

r. 10

0 (L

okál

ní o

vlád

ání j

ako

upa

r. 10

0)*[

4] R

emot

e-op

erat

ed c

onto

rl a

s pa

r. 10

0 (D

álko

véov

ládá

ní ja

ko u

par

. 100

)014

Loc

al s

top

(Lok

ální

zast

aven

í)[0

] N

ot a

ctiv

e (N

eakt

ivní

)*[

1] A

ctiv

e (A

ktiv

ní)

015

Loca

l Jog

(Lok

ální

kon

stan

tní o

táčk

y)*[

0] N

ot a

ctiv

e (N

eakt

ivní

)[1

] A

ctiv

e (A

ktiv

ní)

016

Loca

l Rev

ersi

ng (L

okál

ní r

ever

zace

)*[

0] N

ot a

ctiv

e (N

eakt

ivní

)[1

] A

ctiv

e (A

ktiv

ní)

017

Loca

l res

et o

f Tr

ip (L

okál

ní v

ynul

ován

ívy

pnut

í)[0

] N

ot a

ctiv

e (N

eakt

ivní

)*[

1] A

ctiv

e (A

ktiv

ní)

018

Lock

for

Dat

a Ch

ange

s (U

zam

čení

zm

ěny

údaj

ů)*[

0] N

ot lo

cked

(Nez

ablo

ková

no)

[1]

Lock

ed (Z

ablo

ková

no)

019

Ope

ratin

g M

ode

at P

ower

-up,

Loc

al O

pera

tion

(Pro

vozn

í rež

im p

ři z

apnu

tí, m

ístn

í ovl

ádán

í)[0

] A

uto

re-

star

t, u

se s

aved

ref

eren

ce (A

utom

atic

kýre

star

t, p

ouží

t ul

ožen

ou ž

ádan

ou h

odno

tu)

*[1]

For

ced

sto

p, u

se s

aved

ref

eren

ce (N

ucen

éza

stav

ení,

použ

ít u

lože

nou

žád

anou

hod

notu

)[2

] Fo

rced

sto

p, s

et r

ef. t

o 0

(Vyn

ucen

é za

stav

ení s

nast

aven

ím ž

ádan

é ho

dnot

y na

0)

020

Han

d O

pera

tion

(Ruč

ní r

ežim

)*[

0] N

ot a

ctiv

e (N

eakt

ivní

)[1

] A

ctiv

e (A

ktiv

ní)

[2]

Spee

d c

ontr

ol, c

lose

d lo

op (Ř

ízen

í otá

ček,

se

zpět

nou

vaz

bou)

[3]

Proc

ess

cont

rol,

clos

ed lo

op (Ř

ízen

í pro

cesu

, se

zpět

nou

vaz

bou)

101

Torq

ue C

hara

cter

istic

(Mom

ento

vá c

hara

kte-

rist

ika)

*[1]

Con

stan

t to

rque

(Kon

stan

tní m

omen

t)[2

] Va

riabl

e to

rque

low

(Pro

měn

ný m

omen

t ní

zký)

[3]

Varia

ble

torq

ue m

ediu

m (P

rom

ěnný

mom

ent

stře

dní)

[4]

Varia

ble

torq

ue h

igh

(Pro

měn

ný m

omen

t vy

soký

)[5

] Va

riabl

e to

rque

low

with

CT

star

t (P

rom

ěnný

mom

ent

stře

dní s

e st

arte

m K

M)

[6]

Varia

ble

torq

ue m

ediu

m w

ith C

T st

art

(Pro

měn

ným

omen

t st

ředn

í se

star

tem

KM

)[7

] Va

riabl

e to

rque

hig

h w

ith C

T st

art

(Pro

měn

ným

omen

t vy

soký

se

star

tem

KM

)[8

] Sp

ecia

l mot

or m

ode

(Spe

ciál

ní m

otor

ový

reži

m)

102

Mot

or P

ower

PM

,N (V

ýkon

mot

oru

PM

,N)

0,25

–22

kW, *

Závi

sí n

a je

dnot

ce10

3 M

otor

Vol

tage

UM

,N (N

apět

í mot

oru

UM

,N)

Pro

jedn

otky

200

V: 5

0–99

9 V,

*23

0 V

Pro

jedn

otky

400

V: 5

0–99

9 V,

*40

0V10

4 M

otor

Fre

quen

cy f M

,N (K

mito

čet

mot

oru

f M,N

)24

–1 0

00 H

z, *

50 H

z10

5 M

otor

Cur

rent

I M,N

(Pro

ud m

otor

u I M

,N)

0,01

– I M

AX,

Záv

isí n

a m

otor

u10

6 Ra

ted

Mot

or S

peed

(Jm

enov

ité o

táčk

ym

otor

u)10

0 –

f M,N

x 6

0 (m

ax. 6

0 00

0 ot

./min

), Zá

visí

na

par.

104

107

Aut

omat

ic M

otor

Tun

ing,

AM

T (A

utom

atic

kéla

dění

k m

otor

u, A

MT)

*[0]

Opt

imis

atio

n o

ff (O

ptim

aliz

ace

vypn

uta)

[1]

Opt

imis

atio

n o

n (O

ptim

aliz

ace

zapn

uta)

108

Stat

or R

esis

tanc

e R S

(Odp

or s

tato

ru R

S)0,

000–

x,xx

x Ω

, *Zá

visí

na

mot

oru

109

Stat

or R

esis

tanc

e X S

(Odp

or s

tato

ru X

S)0,

00–x

,xx Ω

, *Zá

visí

na

mot

oru

Ovládání pomocí ovládacího ... Stručná příručka

22 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

55

Page 25: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

007

LCP

Cop

y (L

CP k

opír

ován

í)*[

0] N

o c

opyi

ng (N

ekop

írova

t)[1

] U

ploa

d a

ll pa

ram

eter

s (O

desl

at v

šech

nypa

ram

etry

)[2

] D

ownl

oad

all

para

met

ers

(Stá

hnou

t vš

echn

ypa

ram

etry

)[3

] D

ownl

oad

siz

e-in

depe

nden

t pa

ram

eter

s (N

ahrá

tpa

ram

etry

nez

ávis

lé n

a ve

likos

ti)12

1 St

art

Func

tion

(Fun

kce

při s

tart

u)[0

] D

C h

old

dur

ing

sta

rt d

elay

tim

e (P

řídrž

nýst

ejno

směr

ný p

roud

běh

em d

oby

zpož

dění

při

star

tu)

[1]

DC

bra

ke d

urin

g s

tart

del

ay t

ime

(Ste

jnos

měr

nábr

zda

běhe

m d

oby

zpož

dění

při

sta

rtu)

*[2]

Coa

stin

g d

urin

g s

tart

del

ay t

ime

(Vol

ný d

oběh

běhe

m d

oby

zpož

dění

při

sta

rtu)

[3]

Star

t fr

eque

ncy/

volta

ge c

lock

wis

e (S

tart

ovac

íkm

itoče

t/na

pětí

ve

směr

u c

hodu

hod

inov

ých

ruči

ček)

[4]

Star

t fr

eque

ncy/

volta

ge in

ref

eren

ce d

irect

ion

(Sta

rtov

ací k

mito

čet/

napě

tí, v

e sm

ěru

žád

ané

hodn

oty)

122

Func

tion

at

Stop

(Fun

kce

při z

asta

vení

)*[

0] C

oast

ing

(Vol

ný d

oběh

)[1

] D

C h

old

(Příd

ržný

ste

jnos

měr

ný p

roud

)12

3 M

in. F

requ

ency

for

Act

ivat

ion

of

Func

tion

at

Stop

(Min

. km

itoče

t pr

o a

ktiv

aci f

unkc

e př

iza

stav

ení)

0,1–

10 H

z, *

0,1

Hz

126

DC

Bra

ke T

ime

(Dob

a D

C b

rzdě

ní)

0–60

s, *

10 s

127

DC

bra

ke c

ut-in

Fre

quen

cy (S

pína

cí k

mito

čet

stej

nosm

ěrné

brz

dy)

0,0

(VYP

.) –

Par.

202,

*VY

P.12

8 Th

erm

al M

otor

Pro

tect

ion

(Tep

elná

och

rana

mot

oru)

*[0]

No

pro

tect

ion

(Bez

och

rany

)[1

] Th

erm

isto

r w

arni

ng (V

ýstr

aha

term

isto

ru)

[2]

Ther

mis

tor

trip

(Vyp

nutí

ter

mis

tore

m)

[3]

ETR

war

ning

1 (V

ýstr

aha

ETR

1)

[4]

ETR

trip

1 (V

ypnu

tí E

TR 1

)[5

] ET

R w

arni

ng 2

(Výs

trah

a ET

R 2

)[6

] ET

R t

rip 2

(Vyp

nutí

ETR

2)

[7]

ETR

war

ning

3 (V

ýstr

aha

ETR

3)

[8]

ETR

trip

3 (V

ypnu

tí E

TR 3

)[9

] ET

R w

arni

ng 4

(Výs

trah

a ET

R 4

)[1

0] E

TR t

rip 4

(Vyp

nutí

ETR

4)

010

Smal

l Dis

play

Lin

e 1.

1 (M

alý

řáde

k di

sple

je1.

1.)

Viz

par.

009.

*[17

] A

nalo

g in

put

53 (A

nalo

gový

vst

up 5

3)01

1 Sm

all D

ispl

ay R

eado

ut 1

.2 (M

alé

údaj

e na

disp

leji

1.2)

Viz

par.

009.

*[6]

Mot

or C

urre

nt [A

] (P

roud

mot

oru

[A])

012

Smal

l Dis

play

Rea

dout

1.3

(Mal

é úd

aje

nadi

sple

ji 1.

3)*V

iz p

ar. 0

09.

*[3]

Fee

dbac

k [u

nit]

(Zpě

tná

vazb

a [je

dnot

ky])

139

Brak

e Cu

t In

Fre

quen

cy (S

pína

cí k

mito

čet

brzd

y)0,

5–13

2,0/

1 00

0,0

Hz,

*3,

0 H

z14

0 Cu

rren

t, M

inim

um V

alue

(Pro

ud, m

inim

ální

hodn

ota)

0 %

– 1

00 %

výs

tupn

ího

pro

udu

inve

rtor

u14

2 Le

akag

e Re

acta

nce

X L(R

ozpt

ylov

á re

akta

nce

X L)

0,00

0 –

xxx,

xxx Ω

, *Zá

visí

na

mot

oru

143

Inte

rnal

Fan

Con

trol

(Říz

ení i

nter

ního

vent

iláto

ru)

*[0]

Aut

omat

ic (A

utom

atic

ky)

[1]

Alw

ays

switc

hed

on

(Stá

le z

apnu

tý)

[2]

Alw

ays

switc

hed

off

(Stá

le v

ypnu

tý)

144

Gai

n A

C B

rake

(Zes

ílení

stř

ídav

é br

zdy)

1,00

–1,5

0, *

1,30

146

Rese

t Vo

ltage

Vec

tor

(Obn

oven

í vek

toru

napě

tí)*[

0] O

ff (V

ypnu

to)

[1]

Rese

t (O

bnov

it)Re

fere

nces

and

Lim

its (Ž

ádan

é ho

dnot

y a

mez

e)20

0O

utpu

t Fr

eque

ncy

Rang

e (R

ozsa

h v

ýstu

pníh

okm

itočt

u)*[

0] O

nly

cloc

kwis

e (P

ouze

po

sm

ěru

hod

. ruč

iček

),0–

132

Hz

[1]

Both

dire

ctio

ns (O

ba s

měr

y), 0

–132

Hz

[2]

Coun

terc

lock

wis

e on

ly (P

ouze

pro

ti s

měr

u h

od.

ruči

ček)

, 0–1

32 H

z[4

] Bo

th d

irect

ions

(Oba

sm

ěry)

, 0–1

000

Hz

[5]

Coun

terc

lokc

wis

e on

ly (P

ouze

pro

ti s

měr

u h

od.

ruči

ček)

, 0–1

000

Hz

201

Out

put

Freq

uenc

y Lo

w L

imit,

f MIN

(Dol

ní m

ezvý

stup

ního

km

itočt

u, f M

IN)

0,0

– f M

AX,

*0,

0 H

z20

2 O

utpu

t Fr

eque

ncy

Hig

h L

imit,

FM

AX

(Hor

ní m

ezvý

stup

ního

km

itočt

u, f M

AX)

f MIN

– 1

32/1

000

Hz

(par

. 200

Out

put

frequ

ency

rang

e(R

ozsa

h vý

stup

ního

km

itočt

u)),

132

Hz

024

Use

rdef

ined

Qui

ck M

enu

(Uži

vate

lsky

defin

ovan

é ry

chlé

men

u)*[

0] N

ot a

ctiv

e (N

eakt

ivní

)[1

] A

ctiv

e (A

ktiv

ní)

207

Ram

p-up

Tim

e 1

(Dob

a ro

zběh

u 1

)0,

02–3

600

,00

s, *

3,0

0 s

(VLT

280

3-28

75),

* 10

,00

(288

0-28

82)

208

Ram

p-do

wn

Tim

e 1

(Dob

a do

běhu

1)

0,02

–3 6

00,0

0 s,

* 3

,00

s (V

LT 2

803-

2875

), *

10,0

0(2

880-

2882

)20

9 Ra

mp-

up T

ime

2 (D

oba

rozb

ěhu

2)

0,02

–3 6

00,0

0 s,

* 3

,00

s (V

LT 2

803-

2875

), *

10,0

0(2

880-

2882

)21

0 Ra

mp-

dow

n T

ime

2 (D

oba

době

hu 2

)0,

02–3

600

,00

s, *

3,0

0 s

(VLT

280

3-28

75),

* 10

,00

(288

0-28

82)

211

Jog

Ram

p T

ime

(Dob

a ro

zběh

u/do

běhu

při

kons

t. o

t.)0,

02–3

600

,00

s, *

3,0

0 s

(VLT

280

3-28

75),

* 10

,00

(288

0-28

82)

212

Qui

ck-s

top

Ram

p-do

wn

Tim

e (D

oba

době

hupř

i ryc

hlém

zas

tave

ní)

0,02

–3 6

00,0

0 s,

* 3

,00

s (V

LT 2

803-

2875

), *

10,0

0(2

880-

2882

)21

3 Jo

g F

requ

ency

(Km

itoče

t ko

nsta

ntní

ch o

táče

k)0,

0 –

Par.

202

Out

put

Freq

uenc

y H

igh

Lim

it, f M

AX

(Max

. om

ezen

í výs

tupn

ího

kmito

čtu,

f MAX

)21

4 Re

fere

nce

Func

tion

(Fun

kce

žáda

né h

odno

ty)

*[0]

Sum

(Sou

čet)

[1]

Rela

tive

(Rel

ativ

ní)

[2]

Exte

rnal

/pre

set

(Ext

erní

/pev

ná)

215-

218

Pres

et r

efer

ence

1-4

(Pev

ná ž

ádan

áho

dnot

a 1–

4)0,

0–40

0,0

Hz

* 0,

0 H

z-10

0,00

% –

+10

0,00

%, *

0,00

%21

9 Ca

tch

Up/

Slow

Dow

n R

efer

ence

(Žád

aná

hodn

ota

kore

kce

kmito

čtu

nah

oru

neb

o d

olů)

0,00

–100

% z

dan

é žá

dané

hod

noty

, * 0

,00%

221

Curr

ent

Lim

it, I L

IM (P

roud

ové

omez

ení,

I LIM

)0

– xx

x,x%

z p

ar. 1

05, *

160

%

117

Reso

nanc

e D

ampi

ng (T

lum

ení r

ezon

ance

)VY

P. –

100

%*V

YP. %

119

Hig

h S

tart

Tor

que

(Vys

oký

rozb

ěhov

ým

omen

t)0,

0–0,

5 s

* 0,

0 s

120

Star

t D

elay

(Zpo

žděn

í sta

rtu)

0,0–

10,0

s *

0,0

s22

7 W

arni

ng (V

ýstr

aha)

: Low

Fee

dbac

k, F

B LO

W

(Níz

ká z

pětn

á va

zba,

FB L

OW

)0,

0–40

0,0

Hz

* 0,

0 H

z-10

0 00

0,00

0 –

par.

228

War

n.(V

ýstr

aha)

: FB H

IGH

, * -4

000

,000

228

War

ning

(Výs

trah

a): H

igh

Fee

dbac

k, F

B HIG

H

(Vys

oká

zpět

ná v

azba

, FB H

IGH

)Pa

r. 22

7 W

arn.

(Výs

trah

a): F

B LO

W -

100

000

,000

, *4

000,

000

229

Freq

uenc

y By

pass

, Ban

dwid

th (K

mito

čtov

ávý

hybk

a, š

ířka

pás

ma)

0 (V

YP.)

– 10

0 H

z, *

0 H

z23

0 -

231

Freq

uenc

y By

pass

1 -

2 (K

mito

čtov

ávý

hybk

a 1–

2)0–

100

Hz,

*0,

0 H

z In

puts

and

Out

puts

(Vst

upy

avý

stup

y)30

2 Te

rmin

al 1

8 D

igita

l Inp

ut (S

vork

a 18

,di

gitá

lní v

stup

)[0

] N

o fu

nctio

n (B

ez fu

nkce

)[1

] Re

set

(Vyn

ulov

ání)

[2]

Coas

ting

sto

p in

vers

e (Z

asta

vení

vol

ným

době

hem

, inv

erzn

í)[3

] Re

set

and

coa

stin

g in

vers

e (V

ynul

ován

í a v

olný

době

h, in

verz

ní)

[4]

Qui

ck-s

top

inve

rse

(Ryc

hlé

zast

aven

í, in

verz

ní)

[5]

DC

bra

king

inve

rse

(Ste

jnos

měr

né b

rzdě

ní,

inve

rzní

)[6

] St

op in

vers

e (S

top,

inve

rzní

)*[

7] S

tart

[8]

Puls

e st

art

(Pul

zní s

tart

)[9

] Re

vers

ing

(Rev

erza

ce)

[10]

Rev

ersi

ng (R

ever

zace

)[1

1] S

tart

Clo

ckw

ise

(Sta

rt p

o s

měr

u c

hodu

hod

.ru

čiče

k)[1

2] S

tart

cou

nter

cloc

kwis

e (S

tart

pro

ti s

měr

u c

hodu

hod.

ruč

iček

)[1

3] J

og (K

onst

antn

í otá

čky)

[14]

Fre

eze

refe

renc

e (U

lože

ní ž

ádan

é ho

dnot

y)[1

5] F

reez

e ou

tput

freq

uenc

y (U

lože

ní v

ýstu

pníh

okm

itočt

u)

Ovládání pomocí ovládacího ... Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 23

5 5

Page 26: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

130

Star

t Fr

eque

ncy

(Sta

rtov

ací k

mito

čet)

0,0–

10,0

Hz,

*0,

0 H

z13

1 In

itial

Vol

tage

(Poč

áteč

ní n

apět

í)0,

0–20

0,0

V, *

0,0

V13

2 D

C B

rake

Vol

tage

(Nap

ětí s

tejn

osm

ěrné

brz

dy)

0–10

0 %

max

. nap

ětí s

tejn

osm

ěrné

brz

dy, *

0 %

133

Star

t Vo

ltage

(Sta

rtov

ací n

apět

í)0,

00–1

00,0

0 V,

*Zá

visí

na

jedn

otce

134

Load

Com

pens

atio

n (K

ompe

nzac

e zá

těže

)0,

0–30

0,0

%, 1

00,0

%13

5 U

/f R

atio

(Pom

ěr U

/f)

0,00

–20,

00 v

Hz,

*Zá

visí

na

jedn

otce

136

Slip

Com

pens

atio

n (K

ompe

nzac

e sk

luzu

)0–

150

% *

100

%-5

00 +

500

% jm

enov

itéko

mpe

nzac

e sk

luzu

, *10

0 %

137

DC

Hol

d V

olta

ge (P

řídr

žné

stej

nosm

ěrné

napě

tí)0–

100

% p

okud

max

. příd

ržné

ste

jnos

měr

né n

apět

í,*0

%13

8 Br

ake

Cut

Out

Val

ue (V

ypín

ací h

odno

ta b

rzdy

)0,

5–13

2,0/

1 00

0,0

Hz,

*3,

0 H

z30

4 Te

rmin

al 2

7 D

igita

l Inp

ut (S

vork

a 27

, dig

itáln

ívs

tup)

[0]

No

func

tion

(Bez

funk

ce)

[1]

Rese

t (V

ynul

ován

í)[2

] Co

astin

g s

top

inve

rse

(Zas

tave

ní v

olný

mdo

běhe

m, i

nver

zní)

*[3]

Res

et a

nd c

oast

ing

inve

rse

(Vyn

ulov

ání a

vol

nýdo

běh,

inve

rzní

)[4

] Q

uick

-sto

p in

vers

e (R

ychl

é za

stav

ení,

inve

rzní

)[5

] D

C b

raki

ng in

vers

e (S

tejn

osm

ěrné

brz

dění

,in

verz

ní)

[6]

Stop

inve

rse

(Sto

p, in

verz

ní)

[7]

Star

t[8

] Pu

lse

star

t (P

ulzn

í sta

rt)

[9]

Reve

rsin

g (R

ever

zace

)[1

0] R

ever

sing

(Rev

erza

ce)

[11]

Sta

rt C

lock

wis

e (S

tart

po

sm

ěru

cho

du h

od.

ruči

ček)

[12]

Sta

rt c

ount

ercl

ockw

ise

(Sta

rt p

roti

sm

ěru

cho

duho

d. r

učič

ek)

[13]

Jog

(Kon

stan

tní o

táčk

y)[1

4] F

reez

e re

fere

nce

(Ulo

žení

žád

ané

hodn

oty)

[15]

Fre

eze

outp

ut fr

eque

ncy

(Ulo

žení

výs

tupn

ího

kmito

čtu)

[16]

Spe

ed u

p (Z

rych

lení

)[1

7] S

peed

dow

n (Z

pom

alen

í)

203

Refe

renc

e Ra

nge

(Roz

sah

žád

ané

hodn

oty)

[0]

Min

. ref

eren

ce -

Max

. ref

eren

ce (M

in. ž

ádan

áho

dnot

a –

Max

. žád

aná

hodn

ota)

[1]

Ana

log

Inpu

t 53

-Max

. ref

eren

ce -

+M

ax.

refe

renc

e (A

nalo

gový

vst

up 5

3 -M

ax. ž

ádan

áho

dnot

a –

+Max

. žád

aná

hodn

ota)

204

Min

imum

Ref

eren

ce, R

efM

IN (M

inim

ální

žád

aná

hodn

ota,

Ref

MIN

)Pa

r. 10

0 [0

]. -1

00 0

00,0

00 –

par

. 205

Ref

MAX

, *0,

000

Hz

Par.

100

[1]/

[3],

-par

. 414

Min

imum

feed

back

(Min

.zp

ětná

vaz

ba)

– pa

r. 20

5 Re

f MAX

, *0,

000

ot./m

in/p

ar.

416

205

max

imum

Ref

eren

ce, R

efM

AX

(Max

imál

nížá

daná

hod

nota

, Ref

MA

X)Pa

r. 10

0 [0

]. Pa

r. 20

4 Re

f MIN

– 1

000

,000

Hz,

*50

,000

Hz

Par.

100

[1]/

[3].

Par.

204

Ref M

IN –

Par

. 415

Max

Feed

back

(Max

. zpě

tná

vazb

a), *

50,0

00 o

t./m

in/p

ar.

416

206

Ram

p T

ype

(Typ

ram

py)

*[0]

Lin

ear

(Lin

eárn

í)[1

] Si

n s

hape

d (S

inus

ový

tvar

)[2

] Si

n2

204

Min

imum

Ref

eren

ce, R

efM

IN (M

inim

ální

žád

aná

hodn

ota,

Ref

MIN

)Pa

r. 10

0 [0

]. -1

00 0

00,0

00 –

par

. 205

Ref

MAX

, *0,

000

Hz

Par.

100

[1]/

[3],

-par

. 414

Min

imum

feed

back

(Min

.zp

ětná

vaz

ba)

– pa

r. 20

5 Re

f MAX

, *0,

000

ot./m

in/p

ar.

416

205

max

imum

Ref

eren

ce, R

efM

AX

(Max

imál

nížá

daná

hod

nota

, Ref

MA

X)Pa

r. 10

0 [0

]. Pa

r. 20

4 Re

f MIN

– 1

000

,000

Hz,

*50

,000

Hz

Par.

100

[1]/

[3].

Par.

204

Ref M

IN –

Par

. 415

Max

Feed

back

(Max

. zpě

tná

vazb

a), *

50,0

00 o

t./m

in/p

ar.

416

206

Ram

p T

ype

(Typ

ram

py)

*[0]

Lin

ear

(Lin

eárn

í)[1

][2

] Si

n2

[6]

Stop

inve

rse

(Sto

p, in

verz

ní)

[7]

Star

t[8

] Pu

lse

star

t (P

ulzn

í sta

rt)

[9]

Reve

rsin

g (R

ever

zace

)

223

War

ning

, Low

Cur

rent

, ILO

W (V

ýstr

aha:

mal

ýpr

oud,

I LO

W)

0,0

– pa

r. 22

4 W

arni

ng (V

ýstr

aha)

: Hig

h Cu

rren

t(V

ysok

ý pr

oud)

, IH

IGH

, * 0

,0 A

224

War

ning

(Výs

trah

a): H

igh

Cur

rent

, IH

IGH

(vel

kýpr

oud,

I HIG

H)

0 –

I MA

X, *

I MA

X

225

War

ning

(Výs

trah

a): L

ow F

requ

ency

, fLO

W

(Níz

ký k

mito

čet,

f LO

W)

0,0

– pa

r. 22

6 W

arn.

(Výs

trah

a): H

igh

frequ

ency

(Vys

oký

kmito

čet),

f

HIG

H, *

0,0

Hz

226

War

ning

(Výs

trah

a): H

igh

Fre

quen

cy f H

IGH

(Vys

oký

kmito

čet,

f HIG

H)

Poku

d p

ar. 2

00 =

[0]/

[1].

Par.

225

f LOW

– 1

32 H

z, *

132,

0 H

zPo

kud

par

. 200

[2]/

[3].

Par

225

f LOW

– 1

000

Hz,

*13

2,0

Hz

317

Tim

e O

ut (Č

asov

é od

poje

ní)

1–99

s *

10

s31

8*[

0] N

o o

pera

tion

(Bez

funk

ce)

[1]

Free

ze o

utpu

t fr

eque

ncy

(Ulo

žení

výs

tupn

ího

kmito

čtu)

[2]

Stop

(Sto

p)[3

] Jo

g (K

onst

antn

í otá

čky)

[4]

Max

spe

ed (M

ax. r

ychl

ost)

[5]

Stop

and

trip

(Zas

tave

ní a

vyp

nutí)

319

Ana

log

out

put

term

inal

42

(Ana

logo

vý v

ýstu

p,sv

orka

42)

[0]

No

func

tion

(Bez

funk

ce)

[1]

Exte

rnal

ref

eren

ce (E

xter

ní ž

ádan

á ho

dnot

a)m

in. –

max

. 0–2

0 m

A[2

] Ex

tern

al r

efer

ence

(Ext

erní

žád

aná

hodn

ota)

min

.–

max

. 4–2

0 m

A[3

] Fe

edba

ck (Z

pětn

á va

zba)

min

. – m

ax. 0

–20

mA

[4]

Feed

back

(Zpě

tná

vazb

a) m

in. –

max

. 4–2

0 m

A[5

] O

utpu

t fr

eque

ncy

(Výs

tupn

í km

itoče

t) 0

– m

ax0–

20 m

A[6

] O

utpu

t fr

eque

ncy

(Výs

tupn

í km

itoče

t) 0

– m

ax4–

20 m

A*[

7] O

utpu

t cu

rren

t (V

ýstu

pní p

roud

) 0

– I IN

V

0–20

mA

[8]

Out

put

curr

ent

(Výs

tupn

í pro

ud)

0 –

I INV

4–20

mA

[16]

Spe

ed u

p (Z

rych

lení

)[1

7] S

peed

dow

n (Z

pom

alen

í)[1

9] C

atch

up

(Kor

ekce

km

itočt

u n

ahor

u)[2

0] S

low

dow

n (K

orek

ce k

mito

čtu

dol

ů)[2

1] R

amp

2 (R

ampa

2)

[22]

Pre

set

ref,

LSB

(Kon

st. ž

. h.,

LSB)

[23]

Pre

set

ref,

MSB

(Kon

st. ž

. h.,

MSB

)[2

4] P

rese

t re

fere

nce

on (P

evná

ž. h

. zap

nuta

)[2

5] T

erm

isto

r[2

6] P

reci

se s

top

(Pře

sné

zast

aven

í)[2

7] P

reci

se S

tart

Sto

p (P

řesn

ý st

art/

stop

)[3

1] S

elec

tion

of

Set-

up, L

SB (V

olba

sad

y pa

ram

etrů

,LS

B)[3

2] S

elec

tion

of

Set-

up, M

SB (V

olba

sad

ypa

ram

etrů

, MSB

)[3

3] R

eset

and

sta

rt (V

ynul

ován

í a s

tart

)[3

4 Pu

lse

coun

ter

star

t (P

ulzn

í poč

itadl

o s

tart

)30

3 Te

rmin

al 1

9 D

igita

l Inp

ut (S

vork

a 19

, dig

itáln

ívs

tup)

Viz

par.

302

* [9

] Re

vers

ing

(Rev

erza

ce)

[17]

Rel

ay 1

23 (R

elé

123)

[18]

Rev

ersi

ng (R

ever

zace

)[1

9] T

herm

al w

arni

ng (T

epel

ná v

ýstr

aha)

[20]

Loc

al o

pera

tion

(Lok

ální

ovl

ádán

í)[2

2] O

ut o

f fr

eque

ncy

rang

e pa

r. 22

5/22

6 (M

imo

rozs

ah k

mito

čtu,

par

. 225

/226

)[2

3] O

ut o

f cu

rren

t ra

nge

(Mim

o p

roud

ový

rozs

ah)

[24]

Out

of

feed

back

ran

ge (M

imo

roz

sah

zpě

tné

vazb

y)[2

4] M

echa

nica

l bra

ke c

ontr

ol (Ř

ízen

í mec

hani

cké

brzd

y)[2

5] C

ontr

ol w

ord

bit

11

(Bit

říd

icíh

o s

lova

11)

327

Puls

e re

fere

nce/

feed

back

(Pul

zní ž

ádan

áho

dnot

a/zp

ětná

vaz

ba)

150–

67 6

00 H

z, *

5 0

00 H

z32

8 M

axim

um P

ulse

29

(Max

. pul

zní k

mito

čet

29)

150–

67 6

00 H

z, *

5 0

00 H

z34

1 D

igita

l/Pul

se O

utpu

t Te

rmin

al 4

6 (D

igitá

lní/

pulz

ní v

ýstu

p, s

vork

a 46

)[0

] U

nit

read

y (J

edno

tka

přip

rave

na)

Par.

[0]

– [2

0], v

iz p

ar. 3

23[2

1] P

ulse

ref

eren

ce (P

ulzn

í žád

aná

hodn

ota)

Par.

[22]

– [2

5], v

iz p

ar. 3

23[2

6] P

ulse

feed

back

(Pul

zní z

pětn

á va

zba)

Ovládání pomocí ovládacího ... Stručná příručka

24 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

55

Page 27: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

[19]

Cat

ch u

p (K

orek

ce k

mito

čtu

nah

oru)

[20]

Slo

w d

own

(Kor

ekce

km

itočt

u d

olů)

[21]

Ram

p 2

(Ram

pa 2

)[2

2] P

rese

t re

f, LS

B (K

onst

. ž. h

., LS

B)[2

3] P

rese

t re

f, M

SB (K

onst

. ž. h

., M

SB)

[24]

Pre

set

refe

renc

e on

(Pev

ná ž

. h. z

apnu

ta)

[25]

The

rmis

tor

[26]

Pre

cise

sto

p (P

řesn

é za

stav

ení)

[27]

Pre

cise

Sta

rt S

top

(Pře

sný

star

t/st

op)

[31]

Sel

ectio

n o

f Se

t-up

, LSB

(Vol

ba s

ady

para

met

rů,

LSB)

[32]

Sel

ectio

n o

f Se

t-up

, MSB

(Vol

ba s

ady

para

met

rů, M

SB)

[33]

Res

et a

nd s

tart

(Vyn

ulov

ání a

sta

rt)

[34

Puls

e co

unte

r st

art

(Pul

zní p

očita

dlo

sta

rt)

305

Term

inal

29

Dig

ital I

nput

(Svo

rka

19, d

igitá

lní

vstu

p)Vi

z pa

r. 30

5 *

[13]

Jog

(Kon

stan

tní o

táčk

y)30

7 Te

rmin

al 3

3 D

igita

l Inp

ut (S

vork

a 33

, dig

itáln

ívs

tup)

*[0]

No

func

tion

(Bez

funk

ce)

[1]

Rese

t (V

ynul

ován

í)[2

] Co

astin

g s

top

inve

rse

(Zas

tave

ní v

olný

mdo

běhe

m, i

nver

zní)

[3]

Rese

t an

d c

oast

ing

inve

rse

(Vyn

ulov

ání a

vol

nýdo

běh,

inve

rzní

)[4

] Q

uick

-sto

p in

vers

e (R

ychl

é za

stav

ení,

inve

rzní

)[5

] D

C b

raki

ng in

vers

e (S

tejn

osm

ěrné

brz

dění

,in

verz

ní)

[10]

Rev

ersi

ng (R

ever

zace

)[1

1] S

tart

Clo

ckw

ise

(Sta

rt p

o s

měr

u c

hodu

hod

.ru

čiče

k)[1

2] S

tart

cou

nter

cloc

kwis

e (S

tart

pro

ti s

měr

u c

hodu

hod.

ruč

iček

)[1

3] J

og (K

onst

antn

í otá

čky)

[14]

Fre

eze

refe

renc

e (U

lože

ní ž

ádan

é ho

dnot

y)[1

5] F

reez

e ou

tput

freq

uenc

y (U

lože

ní v

ýstu

pníh

okm

itočt

u)[1

6] S

peed

up

(Zry

chle

ní)

[17]

Spe

ed d

own

(Zpo

mal

ení)

[19]

Cat

ch u

p (K

orek

ce k

mito

čtu

nah

oru)

[20]

Slo

w d

own

(Kor

ekce

km

itočt

u d

olů)

[21]

Ram

p 2

(Ram

pa 2

)[2

2] P

rese

t re

f, LS

B (K

onst

. ž. h

., LS

B)[2

3] P

rese

t re

f, M

SB (K

onst

. ž. h

., M

SB)

[24]

Pre

set

refe

renc

e on

(Pev

ná ž

. h. z

apnu

ta)

[28]

Pul

se r

efer

ence

(Pul

zní ž

ádan

á ho

dnot

a)[2

9] P

ulse

feed

back

(Pul

zní z

pětn

á va

zba)

[30]

Pul

se in

put

(Pul

zní v

stup

)[3

1] S

elec

tion

of

Set-

up, L

SB (V

olba

sad

y pa

ram

etrů

,LS

B)[3

2] S

elec

tion

of

Set-

up, M

SB (V

olba

sad

y pa

ram

etrů

,M

SB)

[33]

Res

et a

nd s

tart

(Vyn

ulov

ání a

sta

rt)

308

Term

inal

53,

Ana

log

Inpu

t Vo

ltage

(Svo

rka

53,

anal

ogov

ý vs

tup

nap

ětí)

[0]

No

func

tion

(Bez

funk

ce)

*[1]

Ref

eren

ce (Ž

ádan

á ho

dnot

a)[2

] Fe

edba

ck (Z

pětn

á va

zba)

[3]

Wob

ble

(Kol

ísán

í)309

Ter

min

al 5

3 M

in. S

calin

g(S

vork

a 53

, min

. měř

ítko)

0,0–

10,0

V, *

0,0

V31

0 Te

rmin

al 5

3 M

ax. S

calin

g (S

vork

a 53

, max

.m

ěřítk

o)0,

0–10

,0 V

, * 1

0,0

V31

4 Te

rmin

al 6

0 A

nalo

g In

put

Curr

ent

(Svo

rka

60,

anal

ogov

ý vs

tupn

í pro

ud)

[0]

No

func

tion

(Bez

funk

ce)

[1]

Refe

renc

e (Ž

ádan

á ho

dnot

a)*[

2] F

eedb

ack

(Zpě

tná

vazb

a)[1

0] W

obbl

e (K

olís

ání)

315

Term

inal

60

Min

. Sca

ling

(Svo

rka

60, m

in.

měř

ítko)

0,0–

20,0

mA

, * 4

,0 m

A31

6 Te

rmin

al 6

0 M

ax. S

calin

g (S

vork

a 60

, max

.m

ěřítk

o)0,

0–20

,0 m

A, *

20,

0 m

A

[9]

Out

put

pow

er (V

ýstu

pní v

ýkon

) 0–

P M,N

0–2

0 m

A[1

0] O

utpu

t po

wer

(Výs

tupn

í výk

on)

0–P M

,N 4

–20

mA

[11]

Inve

rter

tem

pera

ture

(Tep

lota

inve

rtor

u)20

–100

°C 0

–20

mA

[12]

Inve

rter

tem

pera

ture

(Tep

lota

inve

rtor

u)20

–100

°C 4

–20

mA

323

Rela

y O

utpu

t 1-

3 (R

eléo

vý v

ýstu

p 1

–3)

[0]

No

func

tion

(Bez

funk

ce)

*[1]

Uni

t re

ady

(Jed

notk

a př

ipra

vena

)[2

] En

able

/no

war

ning

(Přip

rave

n/be

z vý

st.)

[3]

Runn

ing

(Běh

)[4

] Ru

nnin

g in

ref

eren

ce, n

o w

arni

ng (B

ěh n

ažá

dané

hod

notě

, bez

výs

trah

y)[5

] Ru

nnin

g, n

o w

arni

ng (B

ěh, ž

ádná

výs

trah

a)[6

] Ru

nnin

g in

ref

eren

ce r

ange

, no

war

ning

s (B

ěh v

rozs

ahu

žád

ané

hodn

oty,

bez

výs

trah

y)[7

] Re

ady

- m

ains

vol

tage

with

in r

ange

(Přip

rave

n –

napě

tí s

ítě v

rám

ci r

ozsa

hu)

[8]

Ala

rm o

r w

arni

ng (P

opla

ch n

ebo

výs

trah

a)[9

] Cu

rren

t hi

gher

tha

n c

urre

nt li

mit

(Pro

ud v

yšší

než

prou

dové

om

ezen

í)[1

0] A

larm

(Pop

lach

)[1

1] O

utpu

t fr

eque

ncy

high

er t

han

f LO

W (V

ýstu

pní

kmito

čet

vyšš

í než

f LO

W)

[12]

Out

put

freq

uenc

y lo

wer

tha

n f H

IGH

(Výs

tupn

íkm

itoče

t ni

žší n

ež f H

IGH

)[1

3] O

utpu

t cu

rren

t hi

gher

tha

n I L

OW

(Výs

tupn

ípr

oud

vyš

ší n

ež I L

OW

)[1

4] O

utpu

t cu

rren

t lo

wer

tha

n I H

IGH

par

. 224

(Výs

tupn

í pro

ud n

ižší

než

I HIG

H p

ar. 2

24)

[15]

Fee

dbac

k hi

gher

tha

n F

B LO

W (Z

pětn

á va

zba

vyšš

í než

FB L

OW

)[1

6] F

eedb

ack

low

er t

han

FB H

IGH

par

. 228

(Zpě

tná

vazb

a ni

žší n

ež F

B HIG

H p

ar. 2

28)

[27]

Out

put

freq

uenc

y (V

ýstu

pní k

mito

čet)

[28]

Pul

se c

urre

nt (P

ulzn

í pro

ud)

[29]

Pul

se p

ower

(Pul

zní v

ýkon

)[3

0] P

ulse

tem

pera

ture

(Pul

zní s

igná

l tep

loty

)34

2 Te

rmin

al 4

6, m

ax. P

ulse

Sca

ling

(Svo

rka

46,

max

. pul

zní s

tupn

ice)

150–

10 0

00 H

z, *

5 0

00 H

z34

3 Pr

ecis

e St

op F

unct

ion

(Fun

kce

přes

ného

zast

aven

í)*[

0] P

reci

se r

amp

sto

p (R

ampa

pře

sn. z

ast.)

[1]

Coun

ter

stop

with

res

et (Z

asta

vení

číta

če s

obno

vení

m)

[2]

Coun

ter

stop

with

out

rese

t (Z

asta

vení

číta

če b

ezob

nove

ní)

[3]

Spee

d-co

mpe

nsat

ed c

ount

er s

top

(Zas

tave

níčí

tače

s k

ompe

nzac

í otá

ček)

[4]

Spee

d-co

mpe

nsat

ed s

top

with

res

et (Z

asta

vení

sko

mpe

nzac

í otá

ček

s ob

nove

ním

)[5

] Sp

eed-

com

pens

ated

sto

p w

ithou

t re

set

(Zas

tave

ní s

kom

penz

ací o

táče

k be

z ob

nove

ní)

Coun

ter

Valu

e (H

odno

ta č

ítače

)0–

99 9

999

* 10

0 00

0 pu

lzů

349

Spee

d C

omp

Del

ay (Z

požd

ění k

ompe

nzac

eot

áček

)0

ms

– 10

0 m

s, *

10

ms

Spec

ial F

unct

ions

(Spe

ciál

ní fu

nkce

)40

0 Br

ake

Func

tion

(Fun

kce

brzd

y)[0

] O

FF (V

YP.)

[1]

Resi

stor

bra

ke (R

ezis

toro

vá b

rzda

)[4

] A

C b

rake

(Stř

ídav

á br

zda)

[5]

Load

sha

ring

(Sdí

lení

zát

ěže)

Ovládání pomocí ovládacího ... Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 25

5 5

Page 28: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

405

Rese

t Fu

nctio

n (F

unkc

e vy

nulo

vání

)*[

0] M

anua

l res

et (R

uční

vyn

ulov

ání)

[1]

Aut

omat

ic r

eset

x 1

[3]

Aut

omat

ic r

eset

x 3

(Aut

om. r

eset

x3)

[10]

Aut

omat

ic r

eset

x 1

0 (A

utom

. res

et x

10)

[11]

Res

et a

t po

wer

-up

(Res

et z

apnu

tí n

apáj

ení)

406

Aut

omat

ic R

esta

rt T

ime

(Čas

aut

omat

ické

hore

star

tová

ní)

0–10

s, *

5 s

409

Trip

Del

ay O

verc

urre

nt, I

LIM

(Zpo

žděn

í vyp

nutí

při n

adpr

oudu

, ILI

M)

0–60

s (6

1 =

VYP

.), *

VYP

.41

1 Sw

itchi

ng F

requ

ency

(Spí

nací

km

itoče

t)3

000–

14 0

00 H

z (V

LT 2

803-

2875

), *

4 50

0 H

z3

000–

10 0

00 H

z (V

LT 2

880-

2882

), *

4 50

0 H

z41

2 Va

riab

le S

witc

hing

Fre

quen

cy (P

rom

ěnný

spín

ací k

mito

čet)

*[2]

With

out

LC-fi

lter

(Bez

LC

filtr

u)[3

] LC

-filte

r co

nnec

ted

(LC

filtr

přip

ojen

)41

3 O

verm

odul

atio

n F

unct

ion

(Fun

kce

přem

odu-

lová

ní)

[0]

OFF

(VYP

.)*[

1] O

N (Z

AP.

)41

4 M

inim

um F

eedb

ack,

FB M

IN (M

inim

ální

zpě

tná

vazb

a, F

B MIN

)-1

00 0

00,0

00 –

par

. 415

, FB M

AX, *

0,0

0041

5 M

axim

um F

eedb

ack,

FB M

AX

(Max

imál

ní z

pětn

áva

zba,

FB M

AX)

FBM

IN –

100

000

,000

, * 1

500

,000

416

Proc

ess

Uni

ts (P

roce

sní j

edno

tky)

*[0]

No

uni

t (Ž

ádná

jedn

otka

)[1

] %

[2]

ppm

[3]

rpm

(ot./

min

)[4

] ba

r[5

] Cy

cles

/min

(cyk

lů/m

in)

[6]

Puls

es/s

(im

pulz

ů/s)

[7]

Uni

ts/s

(jed

note

k/s)

[8]

Uni

ts/m

in (j

edno

tek/

min

)[9

] U

nits

/h (j

edno

tek/

h)[1

0] °

C[1

1] P

a[1

2] I/

s

[13]

m³/

s[1

4] l/

min

[15]

m³/

min

[16]

l/h

[17]

m³/

h[1

8] K

g/s

(kg/

s)[1

9] K

g/m

in (k

g/m

in)

[20]

Kg/

h (k

g/h)

[21]

T/m

in[2

2] T

/h[2

3] M

etre

s (m

etry

)[2

4] N

m[2

5] m

/s[2

6] m

/min

[27]

° F

[28]

In w

g (p

alce

wg)

[29]

Gal

/s (g

al/s

)[3

0] H

Ft3 /s

(sto

py³/

s)[3

1] G

al/m

in (g

al/m

in)[3

2] F

t3 /min

(sto

py³/

min

)[3

3] G

al/h

(gal

/h)

[34]

Ft³

/h (s

topy

³/h)

[35]

Lb/

s (lb

/s)

[36]

Lb/

min

(lb/

min

)[3

7] L

b/h

(lb/

h)[3

8] L

b ft

(lb

sto

py)

[39]

Ft/

s (s

topy

/min

)[4

0] F

t/m

in (s

topy

/min

)41

7 Sp

eed

PID

Pro

port

iona

l Gai

n (O

táčk

y PI

D,

prop

orci

onál

ní z

esíle

ní)

0,00

0 (O

FF)

– 1,

000,

* 0

,010

418

Spee

d P

ID In

tegr

al T

ime

(Říz

ení o

táče

k PI

D,

inte

grač

ní č

asov

á ko

nsta

nta)

20,0

0–99

9,99

ms

(100

0 –

VYP.

), *

100

ms

419

Spee

d P

ID D

iffer

entia

l Tim

e (Ř

ízen

í otá

ček

PID

,de

riva

ční č

asov

á ko

nsta

nta)

0,00

(VYP

.) –

200,

00 m

s, *

20,

00 m

s42

0 Sp

eed

PID

D-G

ain

Lim

it (Ř

ízen

í otá

ček

PID

,m

ezní

hod

nota

zes

ílení

der

ivač

ního

obv

odu)

5,0–

50,0

, * 5

,042

1 Sp

eed

PID

Low

pass

Filt

er T

ime

(Říz

ení o

táče

kPI

D, č

asov

á ko

nsta

nta

filtr

u t

ypu

dol

ní p

ropu

st)

20–5

00 m

s, *

100

ms

423

U1

Volta

ge (N

apět

í U1)

0,0–

999,

0 V,

* p

ar. 1

0342

4 F1

Fre

quen

cy (K

mito

čet

F1)

0,0

– pa

r. 42

6, F

2 fre

quen

cy (K

mito

čet

F2),

* Pa

r. 10

442

5 U

2 Vo

ltage

(Nap

ětí U

2)0,

0–99

9,0

V, *

par

. 103

426

F2 F

requ

ency

(Km

itoče

t F2

)Pa

r. 42

4, F

1 fre

quen

cy (K

mito

čet

F1)

– Pa

r. 42

8, F

3fre

quen

cy (K

mito

čet

F3),

* pa

r. 10

442

7 U

3 Vo

ltage

(Nap

ětí U

3)0,

0–99

9,0

V, *

par

. 103

428

F3 F

requ

ency

(Km

itoče

t F3

)Pa

r. 42

6, F

2 fre

quen

cy (K

mito

čet

F2)

– 1

000

Hz,

*pa

r. 10

443

7 Pr

oces

s PI

D N

orm

al/In

vers

e Co

ntro

l (Ří

zení

proc

esu

PID

, nor

mál

ní n

ebo

inve

rzní

říz

ení)

*[0]

Nor

mal

(Nor

mál

ní)

[1]

Inve

rse

(Inve

rzní

)43

8 Pr

oces

s PI

D A

nti W

indu

p (Ř

ízen

í pro

cesu

PID

,A

nti-W

indu

p)[0

] N

ot a

ctiv

e (N

eakt

ivní

)[1

] A

ctiv

e (A

ktiv

ní)

Proc

ess

PID

Sta

rt F

requ

ency

(Říz

ení p

roce

su P

ID,

spou

štěc

í km

itoče

t)f M

IN –

f MA

X (p

ar. 2

01 –

par

. 202

), *

par.

201

440

Proc

ess

PID

Pro

port

iona

l Gai

n (Ř

ízen

í pro

cesu

PID

, pro

porc

ioná

lní z

esíle

ní)

0,0–

10,0

0, *

0,0

144

1 Pr

oces

s PI

D In

tegr

atio

n T

ime

(Říz

ení p

roce

suPI

D, i

nteg

račn

í čas

ová

kons

tant

a)0,

00 (V

YP.)

– 10

,00

s, *

VYP

.44

2 Pr

oces

s PI

D D

iffer

entia

tion

Tim

e (Ř

ízen

ípr

oces

u P

ID, d

eriv

ační

čas

ová

kons

tant

a)0,

00 (V

YP.)

– 10

,00

s, *

0,0

0 s

443

Proc

ess

PID

Diff

. Gai

n L

imit

(Říz

ení p

roce

suPI

D, d

er.o

bv.)

5,0–

50,0

, * 5

,044

4 Pr

oces

s PI

D L

owpa

ss F

ilter

Tim

e (Ř

ízen

ípr

oces

u P

ID, č

asov

á ko

nsta

nta

filtr

u t

ypu

dol

nípr

opus

t)0,

02–1

0,00

, * 0

,02

445

Flyi

ng S

tart

(Let

star

t)*[

0] O

FF (V

YP.)

[1]

OK

- s

ame

dire

ctio

n (O

K –

ste

jný

směr

)[2

] O

K -

bot

h d

irect

ions

(OK

– o

ba s

měr

y)[2

] D

C b

rake

and

sta

rt (S

tejn

osm

ěrná

brz

da a

sta

rt)

451

Spee

d P

ID F

eedf

orw

ard

Fac

tor

(Sou

čini

tel

klad

né z

pětn

é va

zby

PID

)0–

500

%, *

100

%45

2 Co

ntro

ller

Rang

e (R

ozsa

h r

egul

átor

u)0–

200

%, *

10

%

456

Brak

e Vo

ltage

Red

uce

(Sní

žení

nap

ětí b

rzdy

)0–

25 V

pok

ud 2

00 V

, * 0

0–50

V p

okud

400

V, *

046

1 Fe

edba

ck C

onve

rsio

n (K

onve

rze

zpět

né v

azby

)*[

0] L

inea

r (L

ineá

rní)

[1]

Squa

re r

oot

(Odm

ocni

na)

462

Enha

nced

Sle

ep M

ode

Tim

er (Č

asov

ačro

zšíř

enéh

o r

ežim

u s

pánk

u)H

odno

ta 0

–9 9

99 s

, * 0

= O

FF (V

YP.)

463

Boos

t Se

tpoi

nt (Z

výše

ní ž

ádan

é ho

dnot

y)1–

200

%, *

100

% ž

ádan

é ho

dnot

y46

4 W

akeu

p P

ress

ure

(Tla

k pr

obuz

ení)

Par.

204,

Ref

MIN

– p

ar. 2

15–2

18 ž

ádan

á ho

dnot

a, *

046

5 M

inim

um P

ump

Fre

quen

cy (M

inim

ální

kmito

čet

čerp

adla

)H

odno

tový

par

. 201

, fM

IN –

par

. 202

f MA

X (H

z), *

20

466

Max

imum

Pum

p F

requ

ency

(Max

imál

níkm

itoče

t če

rpad

la)

Hod

noto

vý p

ar. 2

01, f

MIN

– p

ar. 2

02 f M

AX

(Hz)

, * 5

046

7 M

inim

um P

ump

Pow

er (M

inim

ální

výk

onče

rpad

la)

0–50

0,00

0 W

, * 0

468

Max

imum

Pum

p P

ower

(Max

imál

ní v

ýkon

čerp

adla

)0–

500,

000

W, *

046

9 N

o F

low

Pow

er C

ompe

nsat

ion

(Kom

penz

ace

výko

nu p

ři ž

ádné

m p

růto

ku)

0,01

–2, *

1,2

470

Dry

Run

Tim

e O

ut (Č

asov

ý lim

it b

ěhu

na

such

o)5–

30 s

, * 3

1 =

OFF

(VYP

.)47

1 D

ry R

un In

terl

ock

Tim

er (Č

asov

ač b

loko

vání

běhu

na

such

o)0,

5–60

min

, * 3

0 m

in48

4 In

itial

Ram

p (P

očát

eční

roz

běh)

OFF

(VYP

.)/00

0,1

s –

360,

0 s,

* O

FF (V

YP.)

485

Fill

Rate

(Ryc

hlos

t pl

nění

)O

FF (V

YP.)/

0000

00,0

01–9

99 9

99,9

99 (j

edno

tky/

s),

* O

FF (V

YP.)

486

Fille

d S

etpo

int

(Žád

aná

hodn

ota

tlaku

pln

ění)

Par.

414

– pa

r. 20

5, *

par

. 414

Ovládání pomocí ovládacího ... Stručná příručka

26 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

55

Page 29: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

6 Odstraňování problémů

6.1 Výstražné a poplachové zprávy

Č. Popis V P Z Příčina potíží

2 Chyba pracovní nuly (LIVE ZERO ERROR) X X X Signál napětí nebo proudu na svorkách 53 nebo 60 je pod 50 %nastavené hodnoty.

4 Výpadek napájecí fáze (MAINS PHASELOSS)

X X X Na straně hlavního připojení není fáze.

5 Výstraha vysoké napětí (DC LINKVOLTAGE HIGH)

X Došlo k překročení nastaveného omezení napětí v meziobvodu.

6 Výstraha nízké napětí (DC LINK VOLTAGELOW)

X Napětí meziobvodu je nižší než nastavené omezení.

7 Přepětí (DC LINK OVERVOLT) X X X Došlo k překročení nastaveného omezení napětí v meziobvodu.

8 Podpětí (DC LINK UNDERVOLT) X X X Napětí meziobvodu je nižší než nastavené omezení.

9 Střídač přetížen (INVERTER TIME) X X Měnič kmitočtu se brzo vypne z důvodu přetížení.

10 Motor přetížen (MOTOR, TIME) X X Motor je příliš horký z důvodu přetížení.

11 Termistor motoru (MOTOR THERMISTOR) X X Buď je motor příliš horký, nebo byl odpojen termistor.

12 Proudové omezení (CURRENT LIMIT) X X Výstupní proud je vyšší než hodnota nastavená v par. 221.

13 Nadproud (OVERCURRENT) X X X Bylo překročeno špičkové proudové omezení.

14 Zemní spojení (EARTH FAULT) X X Došlo ke svodu mezi výstupními fázemi a zemí.

15 Porucha spínání (SWITCH MODE FAULT) X X Porucha napájení taktovacího režimu.

16 Zkrat (CURR. SHORT CIRCUIT) X X Na svorkách motoru nebo v motoru došlo ke zkratu.

17 Časový interval sériové komunikace (STDBUS TIMEOUT)

X X Výpadek sériové komunikace s měničem kmitočtu.

18 Časové odpojení sběrnice HPFB (HPFBTIMEOUT)

X X Došlo k výpadku sériové komunikace s volitelnou komunikační kartou.

33 Mimo kmitočtový rozsah (OUT FREQRNG/ROT LIM)

X Výstupní kmitočet dosáhl omezení nastaveného v par. 201, nebo par.202.

34 Chyba komunikace HPFB (PROFIBUS OPT.FAULT)

X X Porucha se vyskytuje pouze u verzí Fieldbus. Informace naleznete vdokumentaci Fieldbus u parametru 953.

35 Zatěžovací ráz (INRUSH FAULT) X X Během 1 minuty došlo k příliš mnoha připojením k síti.

36 Nadměrná teplota (OVERTEMPERATURE) X X Bylo překročeno horní teplotní omezení.

37-45 Vnitřní chyba (INTERNAL FAULT) X X Obraťte se na společnost Danfoss.

50 Není možné provést AMT X Buď je hodnota RS mimo povolená omezení, nebo je proud motoru

alespoň na jedné fázi příliš nízký, nebo je motor pro funkci AMA přílišmalý.

51 Chyba AMT – údaje na typovém štítku(AMT TYPE.DATA FAULT)

X Mezi registrovanými údaji o motoru došlo k nekonzistenci.

54 AMT – špatný motor (AMT WRONGMOTOR)

X Funkce AMA zjistila, že chybí fáze motoru.

55 Časový limit AMT (AMT TIMEOUT) X Výpočty trvají příliš dlouho. Pravděpodobnou příčinou je šum nakabelech motoru.

56 AMT – výstraha během AMT (AMT WARN.DURING AMT)

X Vyslána výstraha při provádění AMA.

99 Zablokováno (LOCKED) X Viz parametr 018 Lock for data changes (Blokování změny údajů).

Tabulka 6.1 Výstražné a poplachové zprávy

V: Výstraha

P: Poplach

Z: Zablokováno

Odstraňování problémů Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 27

6 6

Page 30: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Na displeji se zobrazí výstraha nebo poplach ve forměčíselného kódu Err. xx. Výstraha bude na displejizobrazena, dokud nebude chyba opravena, zatímcopoplach bude blikat, dokud nestisknete tlačítko [STOP/RESET] (ZASTAVENÍ/VYNULOVÁNÍ). V tabulce Tabulka 6.1jsou uvedeny různé výstrahy a poplachy. Dále jevyznačeno, zda chyba zablokuje měnič kmitočtu. Po zprávěTrip locked (Zablokováno) je třeba odpojit napájení aodstranit poruchu. Znovu připojte napájení a resetujteměnič kmitočtu. Poté bude měnič znovu připraven kprovozu. Trip (Vypnutí) lze ručně resetovat třemi způsoby:

1. Pomocí tlačítka [STOP/RESET] (ZASTAVENÍ/VYNULOVÁNÍ).

2. Prostřednictvím digitálního vstupu.

3. Prostřednictvím sériové komunikace.

Také je možné zvolit automatické vynulování v parametru405 Reset function (Funkce vynulování). Pokud je uvedenkřížek u výstrahy i u poplachu, znamená to jednu znásledujících možností:

• Výstraha předchází poplach.

• Pro danou chybu lze naprogramovat výstrahunebo poplach.

Tato možnost je například u parametru 128 Motor thermalprotection (Tepelná ochrana motoru). Po vypnutí motorvolně doběhne a na měniči kmitočtu bliká poplach ivýstraha. Pokud závada zmizí, bliká pouze poplach. Poresetování bude měnič kmitočtu opět připraven k zahájeníprovozu.

Odstraňování problémů Stručná příručka

28 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

66

Page 31: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

7 Technické údaje

7.1 Údaje o síťovém napájení

7.1.1 Síťové napájení 200–240 V

Podle mezinárodních norem Typ 2803 2805 2807 2811 2815 2822 2822PD2

2840 2840 PD2

Výstupní proud IINV. [A] 2,2 3,2 4,2 6,0 6,8 9,6 9,6 16 16(3 x 200–240V) IMAX (60s) [A] 3,5 5,1 6,7 9,6 10,8 15,3 10,6 25,6 17,6Výstupní výkon(230 V)

SINV. [kVA] 0,9 1,3 1,7 2,4 2,7 3,8 3,8 6,4 6,4

Typický výkon nahřídeli

PM,N [kW] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 2,2 3,7 3,7

Typický výkon nahřídeli

PM,N [HP] 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 5,0 5,0

Max. průřez kabelu,motor

[mm²/AWG] 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 16/6

Vstupní proud IL,N [A] 5,9 8,3 10,6 14,5 15,2 - 22,0 - 31,0(1 x 220–240 V) IL,MAX (60s) [A] 9,4 13,3 16,7 23,2 24,3 - 24,3 - 34,5Vstupní proud IL,N [A] 2,9 4,0 5,1 7,0 7,6 8,8 8,8 14,7 14,7(3 x 200–240 V) IL,MAX (60s) [A] 4,6 6,4 8,2 11,2 12,2 14,1 9,7 23,5 16,2Max. průřez kabelu,napájecí

[mm²/AWG] 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 16/6

Max. předřazenépojistky

IEC/UL [A] 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 35/35 25/25 50/50

Účinnost [%] 95 95 95 95 95 95 95 95 95Ztráta výkonu přizatížení 100 %

[W] 24 35 48 69 94 125 125 231 231

Hmotnost [kg] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,7 6,0 6,0 18,5Krytí Typ IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20/NEMA 1

Tabulka 7.1 Síťové napájení 200–240 V

Technické údaje Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 29

7 7

Page 32: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

7.1.2 Síťové napájení 380–480 V

Podle mezinárodních norem Typ 2805 2807 2811 2815 2822 2830

Výstupní proud IINV. [A] 1,7 2,1 3,0 3,7 5,2 7,0

(3 x 380–480 V) IMAX (60s) [A] 2,7 3,3 4,8 5,9 8,3 11,2

Výstupní výkon (400 V) SINV. [kVA] 1,1 1,7 2,0 2,6 3,6 4,8

Typický výkon na hřídeli PM,N [kW] 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0

Typický výkon na hřídeli PM,N [HP] 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0

Max. průřez kabelu,motor

[mm²/AWG] 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10

Vstupní proud IL,N [A] 1,6 1,9 2,6 3,2 4,7 6,1

(3 x 380–480 V) IL,MAX(60s)[A] 2,6 3,0 4,2 5,1 7,5 9,8

Max. průřez kabelu,napájecí

[mm²/AWG] 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10

Max. předřazené pojistky IEC/UL [A] 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20

Účinnost [%] 96 96 96 96 96 96

Ztráta výkonu při zatížení100 %

[W] 28 38 55 75 110 150

Hmotnost [kg] 2,1 2,1 2,1 2,1 3,7 3,7

Krytí Typ IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Tabulka 7.2 Síťové napájení 380–480 V

Podle mezinárodních norem Typ 2840 2855 2875 2880 2881 2882

Výstupní proud IINV. [A] 9,1 12 16 24 32,0 37,5

(3 x 380–480 V) IMAX (60s) [A] 14,5 19,2 25,6 38,4 51,2 60,0

Výstupní výkon (400 V) SINV. [kVA] 6,3 8,3 11,1 16,6 22,2 26,0

Typický výkon na hřídeli PM,N [kW] 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5

Typický výkon na hřídeli PM,N [HP] 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 25,0

Max. průřez kabelu,motor

[mm²/AWG] 4/10 4/10 4/10 16/6 16/6 16/6

Vstupní proud IL,N [A] 8,1 10,6 14,9 24,0 32,0 37,5

(3 x 380–480 V) IL,MAX(60s)[A] 13,0 17,0 23,8 38,4 51,2 60

Max. průřez kabelu,napájecí

[mm²/AWG] 4/10 4/10 4/10 16/6 16/6 16/6

Max. předřazené pojistky IEC/UL [A] 20/20 25/25 25/25 50/50 50/50 50/50

Účinnost [%] 96 96 96 97 97 97

Ztráta výkonu při zatížení100 %

[W] 200 275 372 412 562 693

Hmotnost [kg] 3,7 6,0 6,0 18,5 18,5 18,5

Krytí Typ IP20 IP20 IP20 IP20/NEMA 1

IP20/NEMA 1

IP20/NEMA 1

Tabulka 7.3 Síťové napájení 380–480 V

Technické údaje Stručná příručka

30 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

77

Page 33: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

7.2 Obecné technické údaje

Napájecí napětí VLT 2803-2840 220–240 V (N, L1) 1 x 220/230/240 V ±10 %Napájecí napětí VLT 2803-2840 200–240 V 3 x 200/208/220/230/240 V ±10 %Napájecí napětí VLT 2805-2882 380–480 V 3 x 380/400/415/440/480 V ±10 %Napájecí napětí VLT 2805-2840 (R5) 380/400 V +10 %Napájecí kmitočet 50/60 Hz ±3 HzMax. nesymetrie napájecího napětí ±2,0 % jmenovitého napájecího napětíSkutečný účiník (λ) 0,90 při jmenovitém zatíženíRelativní účiník (cos φ) téměř 1,0 (> 0,98)Počet připojení ve vstupu napájení L1, L2, L3 2krát/minMax. zkratový proud 100 000 A

Viz oddíl Zvláštní podmínky v Příručce projektanta.

Výstupní data (U, V, W)Výstupní napětí 0–100 % napájecího napětíOutput frequency (Výstupní kmitočet) 0,2–132 Hz, 1–590 HzJmenovité napětí motoru, 200–240V měniče 200/208/220/230/240 VJmenovité napětí motoru, 380–480V měniče 380/400/415/440/460/480 VJmenovitý kmitočet motoru 50/60 HzSpínání na výstupu NeomezenoDoby rozběhu či doběhu 0,02–3 600 s

Momentové charakteristikyZáběrový moment (parametr 101 Torque characteristic (Momentová charakteristika) = Konstantní moment) 160 % za 1 min1)

Záběrový moment (parametr 101 Torque characteristic (Momentová charakteristika) = Proměnný moment) 160 % za 1 min1)

Záběrový moment (parametr 119 High starting torque (Vysoký záběrový moment)) 180 % za 0,5 sMomentová přetížitelnost (parametr 101 Torque characteristic (Momentová charakteristika) = Konstantní moment) 160%1)

Momentová přetížitelnost (parametr 101 Torque characteristic (Momentová charakteristika) = Proměnný moment) 160%1)

Procentuální hodnota se vztahuje ke jmenovitému proudu měniče kmitočtu.1) VLT 2822 PD2/2840 PD2 1x220 V pouze 110 % za 1 min

Řídicí karta, digitální vstupyPočet programovatelných digitálních vstupů 5Číslo svorky 18, 19, 27, 29, 33Úroveň napětí 0–24 V DC (kladná logika PNP)Napětí pro logickou „0“ < 5 V DCNapětí pro logickou „1“ >10 V DCMaximální napětí na vstupu 28 V DCVstupní odpor, Ri (svorky 18, 19, 27, 29) přibl. 4 kΩVstupní odpor, Ri (svorka 33) přibližně 2 kΩ

Všechny digitální vstupy jsou galvanicky odděleny od napájecího napětí (PELV) i od ostatních svorek s vysokým napětím. Viz částGalvanické oddělení v Příručce projektanta.

Technické údaje Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 31

7 7

Page 34: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Řídicí karta, analogové vstupyPočet analogových napěťových vstupů 1 ksČíslo svorky 53Úroveň napětí 0–10 V DC (nastavitelný rozsah)Vstupní odpor, Ri přibl. 10 kΩMax. napětí 20 VPočet analogových proudových vstupů 1 ksČíslo svorky 60Proudový rozsah 0/4–20 mA (nastavitelný rozsah)Vstupní odpor, Ri přibl. 300 ΩMax. proud 30 mARozlišení analogových vstupů 10 bitůPřesnost analogových vstupů Maximální chyba: 1 % plného rozsahuVzorkovací perioda vstupu 13,3 m

Analogové vstupy jsou galvanicky odděleny od napájecího napětí (PELV) i od ostatních svorek s vysokým napětím. Viz částGalvanické oddělení v Příručce projektanta.

Řídicí karta, pulzní vstupyPočet programovatelných pulzních vstupů 1Číslo svorky 33Max. kmitočet na svorce 33 67,6 kHz (symetrický)Max. kmitočet na svorce 33 5 kHz (otevřený kolektor)Min. kmitočet na svorce 33 4 HzÚroveň napětí 0–24 V DC (kladná logika PNP)Napětí pro logickou „0“ < 5 V DCNapětí pro logickou „1“ >10 V DCMaximální napětí na vstupu 28 V DCVstupní odpor, Ri přibližně 2 kΩVzorkovací perioda vstupu 13,3 msRozlišení 10 bitůPřesnost (100 Hz–1 kHz) svorka 33 Maximální chyba: 0,5 % plného rozsahuPřesnost (1–67,6 kHz) svorka 33 Maximální chyba: 0,1 % plného rozsahu

Pulzní vstup (svorka 33) je galvanicky oddělen od napájecího napětí (PELV) i od ostatních svorek s vysokým napětím. Viz částGalvanické oddělení v Příručce projektanta.

Řídicí karta, digitální/kmitočtový výstupPočet programovatelných digitálních/pulzních výstupů 1 ksČíslo svorky 46Úroveň napětí na digitálním/kmitočtovém výstupu 0–24 V DC (PNP s otevřeným kolektorem)Max. výstupní proud na digitálním/kmitočtovém výstupu 25 mA.Max. zatížení na digitálním/kmitočtovém výstupu 1 kΩMax. kapacita na kmitočtovém výstupu 10 nFMinimální výstupní kmitočet na kmitočtovém výstupu 16 HzMaximální výstupní kmitočet na kmitočtovém výstupu 10 kHzPřesnost kmitočtového výstupu Maximální chyba: 0,2 % plného rozsahuRozlišení kmitočtového výstupu 10 bitů

Digitální výstup je galvanicky oddělen od napájecího napětí (PELV) i od ostatních svorek s vysokým napětím. Viz část Galvanickéoddělení v Příručce projektanta.

Technické údaje Stručná příručka

32 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

77

Page 35: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Řídicí karta, analogový výstupPočet programovatelných analogových výstupů 1Číslo svorky 42Proudový rozsah na analogovém výstupu 0/4–20 mAMax. zatížení proti zemi na analogovém výstupu 500 ΩPřesnost analogového výstupu Maximální chyba: 1,5 % plného rozsahuRozlišení na analogovém výstupu 10 bitů

Analogový výstup je galvanicky oddělen od napájecího napětí (PELV) i od ostatních svorek s vysokým napětím. Viz částGalvanické oddělení v Příručce projektanta.

Řídicí karta, výstup 24 V DCČíslo svorky 12Maximální zátěž 130 mA

Napájení 24 V DC je galvanicky oddělené od napájecího napětí (PELV), ale má stejný potenciál jako analogové a digitální vstupya výstupy. Viz část Galvanické oddělení v Příručce projektanta.

Řídicí karta, výstup 10 V DC:Číslo svorky 50Výstupní napětí 10,5 V ±0,5 VMaximální zátěž 15 mA

Napájení 10 V DC je galvanicky oddělené od napájecího napětí (PELV) i od ostatních svorek s vysokým napětím. Viz částGalvanické oddělení v Příručce projektanta.

Řídicí karta, RS 485 sériová komunikaceČíslo svorky 68 (TX+, RX+), 69 (TX-, RX-)Číslo svorky 67 + 5 VČíslo svorky 70 Společné pro svorky 67, 68 a 69

Úplné galvanické oddělení. Viz část Galvanické oddělení v Příručce projektanta.Informace o jednotkách DeviceNet naleznete v příručce VLT 2800 DeviceNet.

Reléové výstupy1)

Počet programovatelných reléových výstupů 1Číslo svorky, řídicí karta (odporové a indukční zatížení) 1–3 (rozpínací), 1–2 (spínací)Max. zatížení svorek (AC1) na kontaktech 1–3, 1–2, řídicí karta 250 V AC, 2 A, 500 VAMax. zatížení svorek (DC1 (IEC 947)) na kontaktech 1–3, 1–2, řídicí karta 25 V DC, 2 A/50 V DC, 1A, 50 WMin. zatížení svorek (AC/DC) na kontaktech 1–3, 1–2, řídicí karta 24 V DC 10 mA, 24 V AC 100 mA

1) Reléový kontakt je od zbytku obvodu oddělen zesílenou izolací.

OZNÁMENÍ!Jmenovité hodnoty, odporové zatížení – cosΦ > 0,8 až pro 300 000 operací.Indukční zatížení při cosφ 0,25 přibližně 50 % zátěže nebo 50 % doby životnosti.

Technické údaje Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 33

7 7

Page 36: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Délky a průřezy kabelůMax. délka motorového kabelu, stíněný kabel 40 mMax. délka motorového kabelu, nestíněný/nepancéřovaný kabel 75 mMax. délka motorového kabelu, stíněný/pancéřovaný kabel a cívka motoru 100 mMax. délka motorového kabelu, nestíněný/nepancéřovaný kabel a cívka motoru 200 mMax. délka motorového kabelu, stíněný/pancéřovaný kabel a filtr RFI/1B 200 V, 100 mMax. délka motorového kabelu, stíněný/pancéřovaný kabel a filtr RFI/1B 400 V, 25 mMax. délka motorového kabelu, stíněný/pancéřovaný kabel a filtr RFI 1B/LC 400 V, 25 m

Max. průřez vodičů k motoru, viz následující část.

Max. průřez vodičů k řídicím kabelům, neohebný kabel 1,5 mm²/16 AWG (2 x 0,75 mm²)Max. průřez vodičů k řídicím kabelům, pružný kabel 1 mm²/18 AWGMax. průřez vodičů k řídicím kabelům, kabel s obaleným jádrem 0,5 mm²/20 AWG

K dosažení souladu s normami EN 55011 1A a EN 55011 1B musí být motorový kabel v určitých případech zkrácen. Dalšípodrobnosti najdete v části Elektromagnetická kompatibilita – emise.

Řídicí charakteristikyKmitočtový rozsah 0,2–132 Hz, 1–590 HzRozlišení výstupního kmitočtu 0,013 Hz, 0,2–590 HzPřesnost opakování přesného startu/zastavení (svorky 18, 19) ± 0,5 msOdezva systému (svorky 18, 19, 27, 29, 33) 26,6 msRozsah regulace rychlosti (bez zpětné vazby) 1:10 synchronní rychlostiRozsah regulace rychlosti (se zpětnou vazbou) 1:120 synchronní rychlostiPřesnost otáček (bez zpětné vazby) 150–3 600 ot./min: Max. chyba ±23 ot./minPřesnost otáček (se zpětnou vazbou) 30–3 600 ot./min: Max. chyba ±7,5 ot./min

Všechny řídicí charakteristiky jsou založeny na čtyřpólovém asynchronním motoru.

Okolní prostředíKrytí IP20Krytí s možností volby NEMA 1 a IP21Vibrační zkouška 0,7 gMax. relativní vlhkost 5%–93% při provozuTeplota okolí Max. 45 °C (24hod. průměr max. 40 °C)

Snížení při vysoké teplotě okolí, viz Zvláštní podmínky v Příručce projektanta

Min. teplota okolí při plném provozu 0 °CMin. teplota okolí při sníženém výkonu - 10 °CTeplota při skladování/přepravě -25 až +65/70 °CMax. nadmořská výška 1 000 m

Snížení při vysokém tlaku vzduchu, viz Zvláštní podmínky v Příručce projektanta.

Použité normy elektromagnetické kompatibility, emise EN 61000-6-4, EN 61800-3, EN 55011Normy elektromagnetickékompatibility, odolnost

EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,EN 61800-3

Přečtěte si v Příručce projektanta část věnovanou zvláštním podmínkám.

Ochranná opatření

• Elektronická tepelná ochrana motoru před přetížením.

• Tepelná ochrana napájecího modulu zajišťuje jeho vypnutí při dosažení teploty 100 °C. Tepelné přetížení nelzevynulovat, dokud teplota napájecího modulu neklesne pod 70 °C.

Technické údaje Stručná příručka

34 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

77

Page 37: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

7.3 Speciální podmínky

7.3.1 Agresivní prostředí

UPOZORNĚNÍNeinstalujte měnič kmitočtu v prostředí, kde je vevzduchu rozptýlená nějaká kapalina, částice nebo plyny,které mohou mít nepříznivý vliv na elektronické součástinebo je i poškodit. Pokud nebyla přijata nezbytnáopatření na ochranu měniče kmitočtu, existuje nebezpečívýpadků snižujících životnost měniče.

Agresivní plyny, jako např. sloučeniny síry, dusíku a chlóru,spolu s vysokou vlhkostí a teplotou, urychlují chemicképrocesy na součástkách měniče kmitočtu. Tyto chemicképrocesy intenzívně působí na elektroniku a vedou k jejímupoškození. V takovém prostředí doporučujeme zabudovánído skříně se zabezpečenou cirkulací čerstvého vzduchu,čímž se zajistí odvod agresivních plynů od měničekmitočtu.

OZNÁMENÍ!Instalace měniče kmitočtu v agresivním prostředí zvyšujenebezpečí výpadků a navíc značně snižuje životnostjednotky.

Před instalací měniče kmitočtu zkontrolujte, zda nejsou vokolním vzduchu přítomny kapaliny, částice nebo plyny. Toje možné provést prohlídkou stávajících instalací v tomtoprostředí. Typickým znamením škodlivých kapalných částicrozptýlených ve vzduchu je voda nebo olej na kovovýchčástech nebo jejich koroze. Příliš velký obsah prachovýchčástic lze obvykle pozorovat na povrchu instalačních skřínía na stávajících elektrických instalacích. Znamenímagresivních plynů obsažených ve vzduchu jsou zčernaléměděné úchyty a konce kabelů na stávajících elektrickýchinstalacích.

7.3.2 Odlehčení kvůli teplotě okolí

Okolní teplota měřená během 24 hodin musí být nejméněo 5 °C nižší než je maximální povolená teplota okolí.Pokud je měnič kmitočtu provozován při teplotách vyššíchnež 45 °C, měl by být spojitý výstupní proud snížen.

7.3.3 Odlehčení kvůli nízkému tlakuvzduchu

Při nadmořské výšce nad 1 000 m se musí snížit teplotaokolí nebo maximální výstupní proud.V případě nadmořských výšek nad 2 000 m se ohledněPELV obraťte na společnost Danfoss.

7.3.4 Odlehčení kvůli běhu při nízkýchotáčkách

Po připojení motoru k měniči kmitočtu je třebazkontrolovat, zda je dostatečné chlazení motoru.Problém může nastat při nízkých otáčkách v aplikacích skonstantním momentem. Při trvalém běhu při nízkýchotáčkách – pod polovinou jmenovitých otáček motoru –může být zapotřebí dodatečné chlazení vzduchem. Nebozvolte větší motor (o velikost větší).

7.3.5 Odlehčení kvůli dlouhým motorovýmkabelům

Měnič kmitočtu byl testován 75m nestíněným/nepancé-řovaným kabelem a 25m stíněným/pancéřovaným kabelema je určen pro práci s kabelem motoru s jmenovitýmprůřezem. Je-li vyžadován kabel většího průřezu,doporučuje se snížit výstupní proud o 5 % na každýstupeň, o který se průřez kabelu zvětší. (Větší průřez kabeluvede ke zvýšení kapacity vůči zemi, a tím k většímusvodovému proudu.)

7.3.6 Odlehčení kvůli vysokému spínacímukmitočtu

Měnič kmitočtu automaticky sníží jmenovitý výstupníproud IVLT,N, když spínací kmitočet překročí 4,5 kHz.V obou případech se snížení provádí lineárně na 60 %hodnoty IVLT,N.

Technické údaje Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 35

7 7

Page 38: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Rejstřík

DDisplej....................................................................................................... 19

Doba vybíjení........................................................................................... 4

Dodatečná ochrana............................................................................. 15

EElektrická instalace................................................................................. 9

Elektromagnetická kompatibilita – emise................................... 14

IInstalace vyhovující EMC................................................................... 15

KKryt svorek................................................................................................. 7

Kvalifikovaný personál.......................................................................... 4

MMechanická instalace............................................................................ 6

Motorová cívka........................................................................................ 7

Motorový kabel..................................................................................... 11

Motory, paralelní připojení............................................................... 11

NNeúmyslný start....................................................................................... 4

OOchrana.................................................................................................... 17

Ochrana proti nadproudu................................................................. 17

Odlehčení kvůli běhu při nízkých otáčkách................................ 35

Odlehčení kvůli dlouhému motorovému kabelu..................... 35

Odstraňování problémů.................................................................... 27

Ovládací panel....................................................................................... 19

Ovládací tlačítkoCHANGE DATA (ZMĚNIT ÚDAJE)................................................ 19QUICK MENU (RYCHLÉ MENU).................................................... 19START................................................................................................... 19STOP/RESET (ZASTAVENÍ/VYNULOVÁNÍ)................................ 19

PParalelní připojení, motory............................................................... 11

PELV............................................................................................................. 5

Poplachová zpráva............................................................................... 27

Připojení k síti......................................................................................... 10

Připojení motoru.................................................................................. 11

Proudový chránič.................................................................................. 15

RRežim nabídek....................................................................................... 20

RFI filtr 1B................................................................................................... 7

ŘŘídicí kabel.............................................................................................. 12

RRychlé menu........................................................................................... 20

SSíť IT........................................................................................................... 18

Soulad se směrnicemi UL................................................................... 17

Start/stop................................................................................................. 21

Svodový proud......................................................................................... 5

TTepelná ochrana...................................................................................... 3

Tepelná ochrana motoru................................................................... 12

UUzemnění................................................................................................ 14

VVypínač RFI.............................................................................................. 18

Vysoká nadmořská výška..................................................................... 5

Vysoké napětí........................................................................................... 4

Výstražná zpráva................................................................................... 27

Rejstřík Stručná příručka

36 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. MG28M248

Page 39: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

Rejstřík Stručná příručka

MG28M248 Danfoss A/S © Rev. 08–05–2014 Všechna práva vyhrazena. 37

Page 40: Stručná příručka VLT 2800 - Danfoss · 2018. 3. 14. · Měniče kmitočtu VLT 2800 je možné instalovat vedle sebe a v libovolné pozici na stěnu, protože tyto jednotky nevyžadují

www.danfoss.com/drives

Danfoss nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. To se týkátaké výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podmínek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto návodu jsou majetkempříslušných společností. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannými známkami firmy Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.

Danfoss A/SUlsnaes 1DK-6300 Graastenwww.danfoss.com/drives

*MG28M248*195R0931 MG28M248 Rev. 08–05–2014