studi kritis pemahaman jama'ah tablik

Author: denny-rivani

Post on 06-Apr-2018

245 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  1/22

  STUDI KRITIS PEMAHAMAN JAMAAH TABLIGHDAN KITAB TABLIGHI NISHAB

  SEJARAH SINGKAT

  Jamaah Tabligh didirikan oleh Syaikh Maulana Ilyas bin Syaikh

  Muhammad Ismail Al-Kandahlawi Al-Hanafi Rahimahullah- di benua

  hindia, tepatnya di kota Sahar Nufur. Beliau dilahirkan tahun 1303 H. di

  lingkungan keluarga yang mengikuti thariqat Al-Jitsytiyyah ash-

  Shufiyyah. Beliau orang yang hafidz (hafal Quran) dan menimba ilmu

  di Madrasah Diyuband setelah dibaiat oleh guru besar Thariqat, Syaikh

  Rasyid Ahmad Al-Katskuhi.

  Pusat perkembangan jamaah tabligh ada di India, tepatnyaperkampungan Nidzammudin, Delhi. Mereka memiliki masjid sebagai

  pusat tabligh yang dikeliliingi oleh 4 kuburan wali. Mereka terkesan

  sangat mengagungkan masjid tersebut dan menganggap suci masjid

  yang ada kuburannya tersebut. Dawah jamaah tabligh menyebar

  hingga ke Pakistan, Bangladesh dan negara-negara asia timur dan

  menyebar hingga ke seluruh dunia. Tujuan dakwah mereka adalah

  membina ummat islam dengan konsep khuruj/jaulah1 yang lebih

  menekankan kepada aspek pembinaan suluk/akhlak, ibadah-ibadah

  tertentu seperti dzikir, zuhud, dan sabar2.

  AQIDAH MEREKA

  Jamaah tabligh bermanhaj shufi dalam masalah aqidah. Tasawwuf

  sangatlah mendominasi anggota-anggota jamaah dimana mereka

  sangat bersemangat dalam ibadah, dan dzikir, melatih diri dengan

  sedikit makan dan minum, tidur dan berbicara. Mereka juga

  mencurahkan perhatian besar terhadap mimpi dan takwilnya. Aqidah

  mereka menurut pandangan ahlus sunnah wal jamaah adalah rusak

  dan khatir, sesat dan menyesatkan. Aqidah jamaah tabligh tercampurbaur dengan syirik, khurafat, bidah, wihdatul wujud dan hulul 3.

  Mereka berkeyakinan akan adanya mukasyafah 4, wali-wali aqhtab 5,

  dan mereka membenarkan ucapan-ucapan syatahat 6. Mereka juga

  menghidupkan dan mengajarkan bidah-bidah syirkiyyat seperti

  tabaruk 7, tawassul terhadap makhluk, terhadap kuburan-kuburan nabi

  http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote1http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote2http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote3http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote4http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote5http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote6http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote7http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote1http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote2http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote3http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote4http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote5http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote6http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote7
 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  2/22

  dan wali, dan kesyirikan-kesyirikan yang nyata lainnya. Mereka juga

  menghidupkan bidah-bidah mawalid dengan membaca qashidah

  burdah yang penuh dengan kesyirikan dan kebidahan.8

  KHURUJ METODE DAKWAH BIDAH

  Mereka begitu mencintai metode dakwah mereka yang mereka nama

  khuruj ini, bahkan seolah-olah khuruj ini termasuk dalam bagian tak

  terpisahkan dari syariat islam yang murni dan suci ini. Mereka telah

  mengotori manhaj dakwah nabi dengan memasukkan apa-apa yang

  bukan dari-nya. Mereka begitu mengagung-agungkan metode ini,

  sampai-sampai jika ada diantara jamaah yang disuruh memilih antara

  khuruj dan haji, maka mereka lebih memilih dan menyatakan

  keutamaan khuruj, sembari menyatakan, jika kita berhaji maka

  pahalanya dan kebaikannya adalah untuk kita sendiri, namun jika kita

  melaksanakan khuruj maka pahala dan kebaikannya selain untuk kita,

  juga untuk manusia lainnya. Bahkan mereka lebih memuliakan khuruj

  dibandingkan jihad fi sabilillah, sebab menurut mereka khuruj itulah

  jihad fi sabilillah.

  Mereka berdalil tentang disyariatkannya khuruj ini dengan mimpi

  pendiri jamaah tabligh ini, yakni Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, yang

  bermimpi tentang tafsir Al-Quran Surat Ali Imran 110 yang berbunyi :Kuntum khoiru ummatin UKHRIJAT linnasi mereka menafsirkan

  kata ukhrijatdengan makna keluar untuk mengadakan perjalanan

  (siyahah). Sungguh penafsiran yang bathil yang menyelisihi hampir

  seluruh kitab tafsir ulama salaf dan khalaf.

  Mereka pun ketika khuruj dan berdakwah kepada ummat tanpa

  disertai ilmu dan bashirah (hujjah yang nyata dan jelas). Mereka

  mengajak kaum muslimin untuk menegakkan sholat namun mereka

  tidak mau membahas permasalahan sholat secara mendalam beserta

  hujjah dan dalilnya sehingga mereka tidak tahu bagiamana sifat sholat

  rasulullah yang benar itu. Mereka mengajak untuk mencontoh kepada

  rasulullah sedangkan mereka tidak mengetahui sunnah-sunnah dan

  hadits rasulullah, mereka tidak peduli entah yang mereka gunakan itu

  hadits dhaif atau maudhu, yang penting hadits!!!

  http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote8http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote8
 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  3/22

  Mereka telah menetapkan sesuatu syariat yang seharusnya menjadi

  hak Allah dan rasul-Nya, mereka mengkhususkan bilangan jumlah hari

  dalam dakwah (baca : khuruj) secara tertentu tanpa ada

  keterangannya dari rasulullah, mereka menentukan bilangan hari

  dalam khuruj dengan bilangan yang tidak ada dasarnya sama sekali

  dari sunnah. Mereka menentukan bilangan hari khuruj selama 6 bulan,

  3 bulan, 40 hari, 20 hari, 7 hari lalu seminggu. Suatu pengkhususan

  yang tidak berdasar dalam manhaj dawah rasulullah.

  Mereka begitu terdorong dan bersemangat mengikuti hadits rasulullah

  yang menyatakan : Balligu anni walau aayah (Sampaikan dariku

  walau satu ayat) namun mereka melupakan kata annii (dari-ku,

  yakni dari rasulullah), yang seharusnya mereka menyampaikan ayat

  yang telah benar-benar nyata dari rasulullah. Mereka juga lupa akan

  ayat Allah yang berbunyi : Katakanlah (wahai Muhammad): Inilahjalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajakmu kepada

  Allah atas bashiroh (hujjah yang nyata) (QS. Yusuf 108). Yang

  seharusnya mereka menyeru kepada islam di atas hujjah yang

  nyata!!!

  Khuruj yang dilakukan jamaah Tabligh yang mereka tentukan jumlah

  harinya pada hakikatnya tidak pernah menjadi amalan generasi para

  salaf dan khalaf. Yang mengherankan adalah mereka keluar untuk

  tabligh (menyampaikan islam) namun mereka mengakui bahwa

  mereka tidak layak untuk tabligh dan bukan ahlinya. Tablighseharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas

  keilmuan yang mumpuni seperti yang dilakukan oleh rasulullah ketika

  mengutus delegasinya yang terdiri dari sahabat alim yang

  mengajarkan islam kepada ummatnya, seperti beliau mengutus Ali bin

  Abi Thalib, Muadz bin Jabal, dan selainnya seorang diri, tidak pernah

  beliau mengutus serombongan sahabat lain untuk menyertai individu-

  individu utusan rasul tersebut.

  Karena itu kami menasehati jamaah tabligh untuk lebih memperdalam

  ilmu dien ini. Mengenai ucapan mereka -Jamaah Tabligh- yang

  menyatakan : lihatlah para sahabat mereka berasal dari mekkah,

  berasal dari medinnah namun kuburan-kuburan mereka tersebar,

  ada yang dikuburkan di negeri Bukhara, di negeri samarkhand, di

  negeri Andalusiamaka sungguh mereka salah meletakkan ucapan

  mereka yang mengqiyaskan apa yang dilakukan oleh para sahabat itu

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  4/22

  sebagai khuruj ala tablighi. Namun adalah mereka, para sahabat

  Ridhwanullah alaihim ajmain- mereka keluar adalah dalam rangka

  jihad fi sabilillah.

  KEANEHAN-KEANEHAN KITAB TABLIGHI NISHAB/ FADHAILUL

  AMAL

  Sungguh, mereka benar-benar telah menjadikan 2 kitab tulisan tokoh

  mereka yakni Tablighi Nishab9 yang ditulis oleh Maulana Zakaria al-

  Kandahlawy dan Hayatus-Shahabah yang ditulis oleh Maulana Yusuf al-

  Kandahlawy, sebagaimana 2 kitab syaikhani10, padahal 2 kitab yang

  mereka jadikan rujukan utama, yang senantiasa mereka baca di setiap

  waktu, yang mereka cintai, yang selalu mereka bawa kemana-mana,

  adalah kitab yang sesat lagi menyesatkan, di dalamnya tercampur

  antara hadits shahih dengan hadits dhaif, maudhu, dan laa ashla lahu,di dalamnya terkumpul bidah, syirik, khurafat, dongeng, mitos, dan

  kesesatan lainnya11. Namun, begitu taqlidnya mereka, begitu husnudh-

  dhonnya mereka, sehingga mereka biarkan kesesatan itu tetap ada di

  dalam kitab mereka, mereka tidak ridha dan rela kitab mereka

  dibersihkan dari kesesatan ini, mereka tetap menginginkan kitab itu

  seperti apa adanya sebagaimana ditulis oleh penulisnya, dan mereka

  tidak sadar bahwa penulis kedua kitab itu tidak mashum, namun

  mereka tetap tidak mengindahkannya, dan mereka menganggap

  seolah-olah penulis dua kitab itu bagaikan wali yang mashum.

  Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka-

  Sungguh, telah banyak para ulama pencinta kebenaran yang

  mengkoreksi kitab-kitab semacam ini, yang berusaha membuang dan

  membersihkan agama ini dari kotoran-kotoran, yang berusaha

  memelihara kemurnian agama ini, yang berusaha memerangi para ahli

  bidah dan kebidahannya. Namun, usaha mereka itu tidaklah

  mendapatkan tempat bagi orang-orang yang cinta akan kesesatan dan

  kebidahan. Diantara kesesatan kitab itu adalah :

  TABLIGHI NISHAB MENCAMPUR HADITS-HADITS MAUDHU DAN DHAIF

  1. Dalam Fadhailudz Dzikir, hal. 96

  http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote9http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNoteahttp://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNotebhttp://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNote9http://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNoteahttp://us.f145.mail.yahoo.com/ym/#FNoteb
 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  5/22

  Diriwayatkan dari Umar, Rasulullah Shallahu alaihi wa Salam

  bersabda : Manakala nabi Adam alahi salam melakukan

  perbuatan dosa, ia mengetengadahkan kepala ke langit

  seraya berkata : Ya Rabb, aku memohon kepada-Mu

  dengan keagungan Muhammad, ampunilah dosaku.

  Maka Allah menurunkan wahyu dari arsy. Lalu Adam

  berkata : Maha suci nama-Mu, tatkala Kau menciptaku,

  aku mengetengadahkan kepalaku ke arah arsy, ternyata

  tertulis padanya, Laa Ilaaha Illallah Muhammad

  Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa tak seorangpun

  yang lebih mulia martabatnya di sisi-Mu daripada orang

  yang telah engkau jadikan beriringan dengan nama-Mu.

  Lalu Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam,

  sesunggunya Muhammad itu nabi terakhir dan termasuk

  anak cucumu, seandainya Muhammad tidak diciptakanmaka Aku tidak menciptamu. (Tablighi Nishab, bab

  Fadhailudz Dzikir, hal 96.)

  Keterangan : Hadits di atas adalah hadits Maudhu dalam

  Al-Maudhuat Al-Kabir. Perawi-perawi dalam hadits di

  atas majhul (tidak dikenal).

  2. Dalam Fadhailudz Dzikir, hal. 109-110

  Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah :

  Barangsiapa menziarahi kuburanku, maka wajib atasnya

  syafatku. (Tablighi Nishab, Bab Fadhailudz Dzikir, hal. 109-

  110)

  Keterangan : Hadits di atas hadits Maudhu, lihat Dhaiful

  Jami no 5618.

  3. Dalam Fadhailul Haj, hal. 101

  Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda :

  Barangsiapa yang menziarahiku setelah wafat maka ia

  laksana menziarahiku sewaktu aku hidup. Berkata

  penulis : Diriwayatkan oleh Imam Thabrani, Daruquthni

  dan Baihaqi. Baihaqi menyatakan Hadits ini Dhaif dalam

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  6/22

  Al Ittihaf. Berdasarkan riwayat Imam Baihaqi dalam Al-

  Misyqat disebutkan, Siapa yang melakukan haji dan

  menziarahi kuburanku, maka ia seperti menziarahiku

  sewaktu aku hidup. Berkata penulis : Al-Muwaffiq dalam

  Al-Mughni menjadikan hadits ini sebagai dalil terhadap

  keutamaan ziarah ke makam nabi. (Tablighi Nishab, bab

  Fadhailul Haj, hal 101)

  Keterangan : Hadits di atas Maudhu dalam Dhaiful Jami

  no 5563

  Inilah sekelumit di antara kandungan hadits-hadits Maudhu dalam

  Tablighi Nishab, yang masih sangat banyak lagi di dalamnya yang

  harus dibersihkan dan dibuang jauh-jauh, karena Rasulullah bersabda

  dalam haditsnya yang Mutawattir : Barangsiapa berdusta ataskudengan sengaja maka persiapkan duduknya di atas neraka, termasuk

  berdusta atas nama nabi yakni menyampaikan kepada ummat apa-apa

  yang bukan dari beliau namun disandarkan terhadap beliau, masuk di

  dalamnya menyampaikan atau menggunakan hadits maudhu, dan

  telah sepakat ummat ini bahwa hadits maudhu tidak dapat dijadikan

  hujjah atau dalil.

  TABLIGHI NISHAB BERISI KHURAFAT, HIKAYAT DAN DONGENG.

  Muhammad Zakaria al-Kandahlawy semoga Allah mengampuninya- di

  dalam bukunya Tablighi Nishab merangkum khurafat, bidah, mitos

  dan hikayat-hikayat yang memekakkan telinga dan jauh dari kodrat

  dan tidak bisa dibenarkan akal sehat. Rujukan yang dipegangnya tak

  dapat dipercaya dan ia menukil dari pengarang yang tak mendapatkanlegitimasi para ulama. Diantara kisah-kisah tersebut adalah :

  1. Dalam Fadhailul Haj, hal 137-138, akhir bab IX, hikayat ke-13

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  7/22

  Dinukil dari As-Suyuthi dalam kitab Al-Hawi bahwa Said Ahmad

  Ar-RifaI berziarah ke makam Nabi setelah haji pada tahun 555

  H. Ia melagukan dua bait syair sebagai berikut :

  Dalam hal yang jauh, ruhku kulepaskan.

  Bumi menerima dariku, karena ia wakilku

  Inilah kerajaan khayalan yang aku hadiri

  Maka ulurkan tangan kananmu agar terengkuh oleh

  bibirku

  Lalu tangan nabi yang diberkahi keluar dari makamnya yang

  mulia dan Ar-Rifai pun mencium tangannya.

  Penulis menambahkan dalam kitab Al-Bunyan Al-Masyid, ada 90

  ribu orang yang menyaksikan hal itu. Mereka adalah peziarah

  makam Nabi. Diantara peziara itu adalah Syaikh Abdul Qodir

  Jailani.

  (Tablighi Anishab, bab Fadhailul Haj, hal 137-138, akhir bab IX,

  hikayat 13)

  2. Dalam Fadhailul Haj, hal 133

  Syaikh Abu Khair Al-Aqtha berkata, Aku merasa lapar karena

  selama 5 hari aku belum makan. Lalu aku berziarah dan

  ketiduran setelah aku membaca shalawat kepada Nabi di sisi

  makamnya. Aku bermimpi Nabi datang bersama Syaikhani dan

  Ali Radhiallahu anhu. Kemudian beliau memberi aku sepotong

  roti. Aku makan roti itu setengahnya, ketika aku terbangun, aku

  melihat setengah roti sisanya masih ada di tanganku. (Tablighi

  Nishab, bab Fadhailul Haj, hal 133)

  3. Dalam Fadahilul hajj, hal 141

  Syaikh Syamsuddin, ketua Khadamul haram An-Nabawi berkata :

  Satu jamaah dari Aleppo menyuap gubernur Madinnah agar

  mereka dizinkan membongkar makam Syaikhani dan mengambil

  jasad keduanya. Maka ketika itu datanglah 40 orang laki-laki

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  8/22

  membawa cangkul pada malam harinya. Keempat puluh orang

  itu iba-tiba saja hilang di telan bumi. Setelah itu gubernur

  Madinah berkata, Janganlah kau sebarkan hal ini, atau aku akan

  memenggal kepalamu.(Tablighi Nishab, bab Fadhailul Haj, hal

  141)

  4. Dalam Fadhailul Haj, hal 87)

  Syaikh Zakaria berkata, Dinukil dari beberapa Syaikh, bahwa

  seorang Syaikh yang tinggal di negeri Khurasan lebih dekat ke

  Kabah karena ia selalu bersentuhan dengan kabah

  dibandingkan orang-orang yang selalu berthawaf di kabah.

  Bahkan terkadang kabah datang mengunjunginya. (Tablighi

  Nishab, bab Fadhailul Haj, hal 87)

  5. Dalam Fadhailush Shadaqah, hal. 588. dikisahkan : Syaikh

  Zakaria mengerjakan sholat sebanyak 1000 rakaat dengan

  berdiri. Apabila ia merasa lelah, maka ia sholat dengan duduk

  sebanyak 1000 rakaat. (Tablighi Nishab, bab Fadhailush

  Shadaqah, hal 588)

  6. Dalam Fadhailul Quran, hal. 15. Diceritakan : bahwa Ibnu Katib

  mengkhatamkan Al-Quran setiap hari sebanyak 8 kali.

  7. Dalam Fadhailul Haj, hal. 218. Diceritakan : bahwa Nabi Khidr

  mengerjakan sholat shubuh di mekkah dan duduk di rukun syami

  sampai terbit matahari, kemudian sholat Dhuhur di Madinah,sholat ashar di Baitul Maqdis dan Sholat Maghrib dan Isya di Al-

  Iskandari.

  8. Dalam Fadhailush Shadaqah hal. 588. Diceritakan : bahwa Abu

  Muhammad Al Jurairi melaksanaknan Itikaf di Makkah selama

  setahun penuh, tidak tidur tidak pula bersandar di dinding atau

  tiang.

  9. Dalam Fadhailul Hajj, hal 135

  Seseorang bertanya kepada Nabi Khidir, apakah kamu melihat

  seseorang yang lebih mulia daripada dirimu? menjawab Nabi

  Khidir, Pada suatu ketika aku berada di dalam masjid

  Muhammad (di madinah). Pada waktu itu Imam Abdurrazaq

  sedang mengajari jamaah tentang hadits nabi, maka aku

  melihat seorang pemuda duduk sendiri di pojok masjid sambil

  meletakkan kepalanya di atas kedua lututnya. Aku bertanya

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  9/22

  padanya, mengapa kau tidak mengikuti majlis Abdurrazaq dan

  mendengarkan hadits-hadits nabawi, ia menjawab, Di sana

  jamaah mendengarkan pengajian dari Abdurrarzaq, namun di

  sini ada seorang sendirian mendengarkan pelajaran Abdurrazaq

  tanpa ada orang lain. Kemudian Nabi Khidr berkata, Jika benar

  demikian maka katakanlah siapakah aku ini? Ia menjawab

  Kamu adalah nabi Khidr. Nabi Khidr berkata. dengan demikian

  aku mengetahui bahwa ada sebagian wali Allah yang tidak aku

  ketahui dikarenakan ketinggian derajatnya. (Tablighi Nishab,

  bab Fadhailul Hajj, hal 135)

  Banyak lagi hikayat-hikayat lainnya di samping dongeng-dongeng di

  atas, yang mana di dalam buku ini banyak sekali berserakan di

  dalamnya mitos, kebatilan, khurafat dan bidah. Apakah gerangan

  yang diinginkan pengarang buku ini dengan memuat segalamalapetaka ini? Bagiamana bisa Jamaah Tabligh menerima sesuatu

  yang rasanya pahit ini? Bagiamanakah sikap ulama mereka terhadap

  bahaya sufistik ini? Apakah ada yang bisa menjawab? Hanya Allah lah

  tempat mengadu!!!

  PERNYATAAN ULAMA-ULAMA SUNNAH TENTANG JAMAAH TABLIGH

  Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nashrudin Al-Albani

  Rahimahullah- dalam fatawa Al-Imarotiyah hal. 30 ketika

  ditanya tentang jamaah tabligh, beliau memberikan jawaban :Dawah Jamaah Tabligh adalah sufi masa kini (shufiyyah

  ashriyyah) yang tidak berpijak kepada Kitabullah dan

  Sunnah Rasul-Nya

  Fatwa terakhir Samahatusy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim alu

  Syaikh Rahimahullah- : Saya jelaskan bahwa jamiyyah ini

  (jamaah tabligh, peny.) adalah jamiyah yang tidak

  kebaikan padanya. Sebab itu jamiyah ini adalah bidah

  lagi sesat menyesatkan. (fatawa Syaikh Ibrahim, hal. 405

  tanggal 29/1/82 H)

  Fatwa terakhir Al-Allamah Samahatusy-Syaikh Abdullah bin Abdul

  Aziz bin Baaz Rahimahullah-, ketika beliau ditanya mengenai

  jamaah tabligh, beliau menjawab : Jamaah Tabligh dari

  India yang sudah dikenal ini terdapat khurafat, bidah

  dan syirik pada mereka (Fatwa terakhir Syaikh bin Bazz

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  10/22

  dikutip dari kaset Taqib Samahatusy-Syaikh Abdul Aziz bin Bazz

  ala Nadwah.)

  Syaikh Hammud bin Abdullah At-Tuwaijiri Rahimahullah- ketika

  ditanya tentang jamaah tabligh, beliau menjawab secara

  terperinci dalam Al-Qoul Al-Baligh fi ar-Roddi ala jamaatit

  tabligh yang intinya adalah : Saya katakan bahwa jamaah

  tabligh itu kelompok yang sesat lagi bidah. Mereka

  tidaklah mengikuti jalan yang telah ditempuh Rasulullah

  dan sahabatnya, juga para tabiin. Akan tetapi mereka

  mengikuti metode shufiyyah yang bidah

  Syaikh Ali Hasan ketika ditanya mengenai kebaikan jamaah

  tabligh karena banyaknya pemuda yang masuk islam melalui

  dawah mereka, menjawab : Perkataan itu benar namun

  kurang! Benar jamaah tabligh mendawahi banyak manusia

  dimana menghasilkan orang yang dahulunya berandalansekarang bertaubat, tetapi sebagaimana pendapat ulama,

  bahwasanya hidayah itu ada dua, yakni hidayah ila thariq (ke

  jalan) dan hidayah fi thariq (di jalan). Ya.. memang jamaah

  tabligh ini mendakwahi manusia ila thariq, tapi mereka tidak

  berdakwah fi thariq. Bagaimana tidak !!! aqidah mereka

  saja hancur!!! Mereka mengatakan dalam kitab mereka

  yang masyhur tablighi nishab yang penuh dengan

  khurafat serta penyimpangan-penyimpangan (kaset

  muhadharah Syaikh Ali berjudul Manhaj as-Salaf).

  Fatawa Lajnah Al-fatawa fi idaratil Buhuts al-ilmiyyah wal ifta

  wad dawah wal irsyad, menyatakan : Jamaah Tabligh sangat

  berlebihan dalam hal-hal negatif dan generalisasi terhadap suatu

  masalah. Jamaah tabligh tidak jelas mengikuti apa yang

  telah dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah sampai

  dengan perincian prinsip-prinsip syariat islam dan

  cabang-cabang hukumnya (dinukil oleh Ust. Falih Nafi

  dalam kitabnya Ad-Diinun-Nashiihah hal 17-18)

  NASIHAT BAGI JAMAAH TABLIGH

  Kami nasihatkan bagi jamaah tabligh dan orang-orang yang simpati

  pada dawah mereka, termasuk orang-orang yang mengepankan

  ukhuwwah dan tidak menegakkan pilar saling menasihati dan

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  11/22

  membiarkan kebathilan dan kesalahan seperti ini dipendam dengan

  maksud menjaga ukhuwwah dan supaya ummat tidak terpecah belah,

  agar :

  1. Bertakwa kepada Allah, takut akan siksa-Nya dan adzab-Nya.

  Menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya dan meninggalkan segalahal yang mengakibatkan murka-Nya.

  2. Bertaubat kepada Allah akan kesalahan-kesalahan kita, berjanji

  tidak akan mengulanginya, dan meninggalkan segala

  pemahaman-pemahaman sesat dan salah yang selama ini kita

  pegang.

  3. Menuntut ilmu dien yang syari yang selaras dengan pemahaman

  salaf ash-sholih, mengamalkannya, mendakwahkannya dan

  sabar dalam memeliharanya.

  4. Senantiasa menegakkan pilar nasehat-menasehati dan tolongmenolong dalam kebenaran dan ketakwaan.

  Surabaya, 13 Agustus 2002

  Akhukum fillah, Ibnu Burhan At-Tirnatiy

  1

  keluar wilayah untuk berdakwah dengan jumlah waktu yang telahditentukan seperti 4 bulan, 40 hari, seminggu, dls.

  2 baca Jamaah Tablighkarya M. Aslam Al-Bakistani beliau mantan

  tokoh Jamaah tabligh yang ruju /taubat dari manhaj tablighi-

  3 akan datang keterangannya mengenai kesesatan aqidah jamaah

  tabligh ini.

  4 tersingkapnya tabir ghaib sehingga manusia dapat mengetahui yang

  ghaib dan ini merupakan aqidah shufi yang rusak

  5 keyakinan adanya wali-wali kutub yang memiliki kemampuan

  mempengaruhi kahidupan makhluk ini termasuk kesyirikan yang

  nyata

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  12/22

  6 (ucapan-ucapan yang keluar dari orang-orang shufiyah ketika akal

  mereka hilang dan mereka menganggap mereka (orang-orang

  shufiyah ini, peny.) dalam maqam yang paling tinggi dan ucapannya

  hampir seperti wahyu Wallahul mustaan)

  7 mencari berkah baik di kuburan ataupun di tempat-tempat yangdikeramatkan dan ini termasuk kesyirikan yang nyata

  8 Baca kitab mereka yang berjudul Bahjatul qulub karya Muhammad

  Iqbal, salah seorang tokoh jamaah tabligh, buku ini penuh dengan

  keanehan-keanehan, kesyirikan dan kebidahan yang sesat lagi

  menyesatkan.

  9 Atau dikenal dengan Fadhailul amal. Nama fadhailul amal ini diambilsebagai upaya pentalbisan dengan mengangkat kebolehan

  penggunaan hujjah hadits dhaif dalam fadhilah amal (amalan

  fadhilah), namun mereka melupakan syarat-syarat bolehnya hadits

  dhoif digunakan sebagai fadhilah amal, lebih jauh lagi, kitab ini bukan

  hanya mengangkat hadits dhoif saja, namun juga maudhu, hikayat-

  hikayat, dan dongeng-dongeng palsu.

  10 Yaitu Bukhari Muslim, wallahu alam

  11 Akan menyusul contoh-contohnya dalam risalah ini

  Sekilas Tentang Ajaran Mereka

  a. Makna kalimat Tauhid Menurut Jamaah Tabligh

  Jama`ah Tabligh mempunyai kalimat rahasia yang digunakan

  sebagai asastegaknya jama`ah mereka yaitu``Segala sesuatu (walaupun

  merupakan kebenaran) yang bisa menyebabkan orang lari atau

  berpecah-belah atau berselisih maka harus ditinggalkan dan

  disingkirkan jauh-jauh``

  Oleh karena hal ini maka mereka menafsirkan kalimat tauhid Laa ilaha

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  13/22

  illa

  LLah dengan makna Rububiah. Dengan penafsiran beginilah maka

  kaum muslimin tidak akan berselisih dan berpecah belah. Sebab jika

  ditafsirkan dengan makna Uluhiah atau Asma' wa Sifat maka hal ini

  bisa membuat kaum muslimin lari dari mereka, tidak menerima

  dakwah mereka dan lebih parah lagi anggota-anggota mereka akan

  bubar. Hal ini dikarenakan anggota-anggota

  mereka ada yang Maturudiah, Asy-Sy'irah dan sebagainya.

  (lihat Al-Qutbiah hal 5 oleh Abu Ibrahim Ibnu Sulthan Al-Adnan).

  Mereka menafsirkan makna Laa ilaha illa LLah bahwasanya hanya

  Allah yang

  menciptakan, memberi rezeki, dan makna-makna yang lainnya yang

  merupakan

  makna-makna tauhid rububiah. Padahal Kaum musyrikin Arabdulu juga

  mengakui tauhid ini.

  Sehingga didapatkan ada diantara mereka yang menganggap bahwa

  sahabat nabi

  tidak mengetahi memahami tauhid. Sebagaimana ada sebuah kisah

  seorang guru

  yang merupakan anggota Jama'ah Tabligh sedang mengajar di sebuah

  madrasah

  ibtida'iah. Dia menjelaskan tentang kecintaan kepada khulafaur

  Rosidin.

  Lalu sampailah dia pada kisah Umar bin Khatab yang di masa beliau

  timbul

  kelaparan dan paceklik. Lalu Umar pun menirim surat kepada amir-

  amir kota

  untuk membantu memberi rezeki kepadanya. Sehingga Umarpun

  menyeleweng dari agama disebabkan pengambilan sebab (yaitu

  Umar meminta tolong kepada manusia).

  Kemudian guru tersebut berkata pada murid-muridnya :"Jika diantara

  kalian

  ada yang tertimpa kebakaran atau tenggelam maka janganlah dia

  berteriak

  dan menyeru manusia (untuk menolongnya), sebab menyeru

  kepada manusia

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  14/22

  adalah kesyirikan." Guru tersebut telah menghilangkan "pengambilan

  sebab"

  dan telah menganggap Umar tidak memahami tauhid karena telah

  mengambil

  sebab yang menurut guru tersebut hal itu dalah kesyirikan. (lihat

  al-Qaulul Baliigh hal-47-48 oleh Syaikh Hamud bin Abdillah At-Tuwaijiri)

  b. Kitab "Tablighi An-Nashaab" 3) Berisi Kesyirikan dan Khurafat

  ,kitab

  tersebut berisi :

  1. Tawaasul dengan Nabi

  2. Berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah

  3. Meminta syafaat kepada selain Allah.

  4. Berlebih-lebihan terhadap orang shalih.

  5. Wihdatulwujud.

  6. Hikayat khurafat.7. Ajaran-ajaran Shufiyah yang sesat.

  8. Hadits-hadits Dhoif, Dusta dan Palsu.

  c. Khurujnya Jama'ah Tabligh

  Syaikh al-Alaamah Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam FATAWA

  AL-IMARATIAH (hal-30) ditanya tentang Jama'ah Tabligh, beliau

  memberikan jawaban berikut ini:

  "Dakwah Jama'ah Tabligh adalah dakwah Sufi masa kini yang tidak

  berpijak

  pada kitab Allah dan sunnah Rosul-Nya." Khuruj (keluar untuk

  berdakwah) yang mereka lakukan dan mereka tentukan selama 3 hari

  atau 40 hari tidak pernah menjadi amalan generasi Salaf, dan bahkan

  tidak pernah pula menjadi amalan generasi Khalaf (kaum

  mataakhirin). Yang mengherankan, mereka keluar untuk tabligh

  (menyampaikan dakwah), padahal mereka sendiri mengakui bahwa

  mereka bukanlah ahlinya untuk tabligh.

  Tabligh (menyampaikan dakwah) sepantasnya hanyalah

  dikerjakan oleh

  orang-orang yang berilmu, seperti halnya pernah dilakukan oleh

  Rosulullah

  ketika mengutus delegasinya yang terdiri dari para shahabat yang

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  15/22

  alim

  untuk mengajarkan Islam kepada ummat.

  Misalnya beliau mengutus Ali bin Abi Tholib seorang diri, mengutus

  Mu'adz

  bin Jabal seorang diri (untuk menyampaikan dakwah kepada ummat)

  dan tidak

  pernah mengutus serombongan shahabat lain untuk

  menyertai

  individu-individu utusan Rosul tersebut. Sekalipun mereka adalah

  juga

  shahabat-shahabat Rosul, namun ilmunya tidak dapat

  menyamai

  individu-individu para shahabat yang diutus beliau.

  Karena itulah, kami menasehati agar mereka (orang-orang Jama'ahTabligh)

  mau belajar dan memperdalam pemahaman mereka tentang agama

  4). Kemudian, dalam kepergiannya ke negeri kafir untuk berdakwah,

  sesungguhnya mereka menghadapi fitnah yang jelas sekali, padahal

  tidak mereka memahami bahasa orang-orang kafir tersebut.

  Di sisi lain, tidak jarang mereka berdalil dengan perkataan : "Lihatlah

  para sahabat,......mereka ada yang Mekah dan ada pula yang berasal

  dari

  Madinah, namun kuburan-kuburan mereka ada yang di negeri

  Bukhara dan ada

  yang di negeri Samarkand". Jika demikian dalil mereka, maka

  jawabannya

  adalah : "Betapa inginnya kita seandainya bisa keluar (khuruj)

  sebagaimana

  para shahabat dulu telah keluar (khuruj). Mereka keluar untuk

  berjihad

  dalam peperangan".

  Artinya, analogi (pengkiasan) orang-orang Jema'ah Tabligh diatas

  adalah

  analogi yang tidak pada tempatnya. Kita tidak mengingkari amar

  ma'ruf nahi

  mungkar, tetapi kita mengingkari tanzhim (pengorganisasian

  dakwah) yang

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  16/22

  bernama Jama'ah Tabligh ini.Sesungguhnya ada salah seorang tokoh

  Jama`ah

  Tabligh menyusun sebuah risalah. Ketika sampai pada penjelasan

  kalimat Laa

  ilaha illa LLah, ia menafsirkannya dengan penafsiran "Tidak ada

  yang

  disembah kecuali Allah..".

  Bagaimana mungkin tidak ada yang disembah selain Allah,

  padahal

  berhala-berhala yang disembah (selain Allah) jumlahnya banyak sekali.

  Para

  ulama menafsirkan kalimat tersebut dengan :"Tidak ada yang

  disembah dengan

  benar selain Allah". Kalau yang disembah secara tidak benar,(maka

  jumlahnya banyak ). Lata disembah, Uzza disembah, Manat

  disembah, Api

  disembah dan seterusnya." (lihat Majalh As-Sunnah 05/III/1419-1998

  hal.

  23-25).

  Fatwa terakhir Syaikh Bin Baz dan Syaikh Muhammad bin

  Ibrahim

  Rahimahumallah

  Dalam buku yang berjudul Jilaaul Adzhan karangan Ghulam

  Musthafa Hasan

  dicantumkan fatwa-fatwa syaikhain yang isinya adalah dukungan

  dan

  rekomendasi bagi gerakan Jamaah Tabligh ini. Namun sangatdisayangkan

  penulis buku tersebut tidak mencantumkan fatwa terakhir dari kedua

  Syaikh

  tersebut. Selayaknya ia mencantumkan fatwa syaikh yang

  memansukhkan

  (menghapus) fatwa sebelumnya, karena hal itu merupakan tuntutan

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  17/22

  amanah

  ilmiyah. Sehingga tidak timbul anggapan bahwa rekomendasi dari

  syaikh Bin

  Baz dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim masih tetap berlaku ! Kedua

  fatwa itu

  adalah sebagai berikut:

  1. Fatwa terakhir Syaikh Muhammad Bin Ibrahim

  Dari Muhammad bin Ibrahim kepada Hadrat Putera Mahkota

  Kerajaan Al-Amir Khalid bin Su'ud, Ketua Dewan Kerajaan Yang

  Terhormat. As-Salamu 'Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu

  Saya telah menerima surat dari yang Mulia nomor 37/4/5 dengan

  tanggal21/1/1382H, yaitu permintaan dari Muhammad bin Abdul Hamid dan

  Syah Ahmad Nurani dan Abdussalam Al-Qadiri dan Su'uud Ahmad

  Dahlawi kepada Paduka Raja yang Mulia, tentang permintaan bantuan

  untuk proyek Jam'iyyah mereka yang bernama Kuliyyatud-Dakwah

  Wat-Tablighil-Islamiyyah demikian pula tentang tiga buah kitab yang

  disertakan bersama surat mereka.

  Saya jelaskan kepada yang Mulia bahwa Jam'iyyah ini tidak ada

  kebaikan

  padanya sebab ia adalah jam'iyyah bidah lagi sesat. Setelah membaca

  ketiga

  buku yang disertakan tersebut kami mendapatkan ketiga kitab itu

  penuh

  dengan kesesatan dan bidah dan ajakan kepada penyembahan

  kuburan dan

  syirik serta banyak lagi perkara yang tidak bisa didiamkan begitu

  saja.

  Oleh karena itu kami akan membantahnya InsyaAllah dan menyingkap

  kesesatanserta memberantas kebathilannya. Allah pasti menolong Agama-

  Nya dan

  meninggikan Kalimat-Nya

  As-Salamu 'Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

  29/1/1382H

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  18/22

  (Adapun surat Syaikh Muhammad bin Ibrahim kepada para ulama di

  Al-Ahsa'

  dan Kawasan Timur yang isinya adalah permohonan agar

  memberikan bantuan

  kepada Jamaah Tabligh tertanggal 19/5/1373H yaitu 9 tahun

  sebelumnya.)

  2. Fatwa terakhir Syaikh Bin Baz yang dikeluarkan pada tahun 1416 H

  Ada yang bertanya kepada Syaikh sebagai berikut:

  "Wahai Syaikh yang Mulia, kami sering mendengar tentang Jamaah

  Tabligh

  dakwah yang mereka sebarkan. Bolehkah saya ikut berkecimpungdalam Jamaah

  ini ? Saya mohon nasehat dan pengarahan dari Anda semoga Allah

  membalas

  Anda dengan Pahala yang besar"

  Jawab

  "Setiap Orang yang menyeru kepada Agama Allah maka ia adalah

  Muballigh.

  (Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat).

  Akan tetapi Jamaah Tabligh dari India yang sudah dikenal ini,

  terdapat

  khurafat, bidah dan perbuatan syirik pada mereka. Maka tidak boleh

  khuruj

  bersama mereka kecuali seseorang yang memiliki ilmu dengan

  maksud untuk

  mengingkari (kemungkaran-kemungkaran mereka) dan

  memberikan pelajaran kepada mereka.

  Akan tetapi apabila hanya sekedar khuruj mengikuti mereka maka

  hal itu

  tidak boleh , disebabkan khurafat, kesalahan dan minimnya ilmu

  yang ada

  pada mereka. Apabila yang khuruj bersama mereka adalah orang

  alim dan

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  19/22

  berilmu dalam rangka berdakwah kepada jalan Allah dan

  memberikan

  pengarahan dan bimbingan kepada kebaikan serta mengajari mereka

  sehingga

  meninggalkan cara mereka yang bahil dan berpegang kepada

  manhaj ahlu

  sunnah Wal Jamaah, maka hal itu dibolehkan".

  (dicuplik dari kaset Ta'qib Samahatusy-Syaikh Abdul-Aziz bin Baz

  'Alaa An-Nadwah) (Sedangkan surat-surat Syaikh Bin Baz yang berisi

  rekomendasi bagi Jamaah Tabligh dikelurkan pada tahun 1407 H yaitu

  9 tahun sebelumnya).

  Foot Note :

  1) Syaikh Hamud bin Abdillah At-Tuwaijiri berkata :

  "Jama'ah Tabligh merupakan Jama'ah bid'ah dan sesat. Mereka

  tidak

  mengikuti jejak Nabi, para sahabatnya dan orang-orang yang

  mengikuti

  jalan-Nya. Bahkan mereka menempuh ajaran sufiyah dan manhaj-

  manhaj bid'ah" (lihat Al-Qaulul Baligh hal.7).

  Ada beberapa poin pokok yang perlu diperhatikan oleh Jama'ah Tabligh

  :

  a. Mereka tidak mempunyai perhatian dengan aqidah yang benar.

  Barangkali

  seorang yang berteman dengan mereka selama 40 tahun akan tetap

  dengan

  aqidahnya yang bid'ah dan syirik.

  b. Mereka tidak mempunyai perhatian dengan ilmu. Maka anda lihatseorang

  diantara mereka yang masuk di dalam jama'ah ini selama 20 tahun ia

  akan

  tetap dengan kejahilannya, padahal seorang da'I adalah manusia yang

  harus

  berilmu agar dakwahnya dibangun diatas ilmu. Sesungguhnya majlis

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  20/22

  satu orang

  a'lim lebih mulia daripada majlis seratus orang jahil.

  c. Sering menyampaikan hadist-hadist yang dhoif dan maudhlu' (lihat

  Al-Makhraj minal Fitnah hal.102 oleh Syaikh Muqbil Ibnul Hady Al-

  Wadi'I).

  2) Syaikh Ali bin Hasan pernah ditanya :

  "Apakah artinya Jama'ah Tabligh ada baiknya dikarenakan banyak

  pemuda yang

  masuk Islam melalui mereka ?

  Apakah perkataan ini benar ?" Beliau menjawab : "Perkataan ini benar

  tapikurang ! Benar, memang jama'ah tabligh mendakwahi banyak

  manusia dan

  banyak menghasilkan orang-orang yang pertamanya

  'berandalan' jadi

  bertaubat. Tetapi, sebagaimana kata ulama kita bahwasannya hidayah

  itu ada

  dua :

  Hidayah ilaa thoriq (ke jalan) dan fii thoriq (di jalan). Ya memang

  benar

  jama'ah tabligh mendakwahi manusia ilaa thoriq. Tetapi, mereka

  tidak

  mendakwahi manusia fii thoriq. Bagaimana tidak ! Aqidah mereka

  saja

  hancur.

  Mereka mengatakan dalam kitab mereka yang masyhur "Tabligh

  Nashob" yang

  penuh dengan khurafat serta penyimpangan-penyimpangan yang

  sayapun melihat sendiri dengan mata kepala saya ......(simak kaset'Manhajussalaf' side A

  akhir).

  3) Kitab Tablighun Nashaab atau yang biasa dikenal "Fadhaailul

  a'mal"

  karya Muhammad Zakaria Al-Khandahlawy merupakan kitab

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  21/22

  pedoman Jama'ah

  Tabligh.

  Mereka sangat mengagungkannya seperti halnya Ahlussunnah

  mengagungkan

  Shahih Bukhari dan Muslim. Syaikh At-Tuwaijiri berkata : "Dalam

  kitab

  Tablighun nashab banyak sekali kesyirikan, kebid'ahan, khurafat,

  dan

  hasit-hadist palsu dan lemah. Kitab tersebut sebenarnya kitab yang

  jelek,

  sesat dan fitnah. Tetapi sayangnya jama'ah tabligh menjadikannya

  sebagai

  buku rujukan dalam menyebarkan kebid'ahan mereka dan melariskan

  kesesatanmereka kepada ummat yang bodoh dan jahil.......(lihat Al-Qaulul

  Baligh,

  hal.11)

  4) Hal ini mengingatkan kepada kami tentang cerita seorang teman

  mantan

  jama'ah tabligh. Dia pernah mengisahkan sebab keluarnya dari

  jama'ah

  tabligh, "Ketika aku khuruj kesebuah masjid bersama seorang teman

  yang

  saat itu hari jum'at, kamipun mendengarkan khutbah jum'at dengan

  materi

  pentingnya ilmu. Setelah selesai sholat jum'at, akupun berkata

  kepada

  temanku : "Sungguh benar ! Apa yang diucapkan oleh khatib tadi.

  Yaitu

  bahwasannya sebelum kita terjun dakwah, hendaknya kita berilmu.

  Sedangkan kita masih bodoh, bagaimana langsung berdakwah ?"

  Demikianlah,akhirnya Alloh menunjukinya kepada jalan yang benar.

 • 8/3/2019 Studi Kritis Pemahaman Jama'Ah Tablik

  22/22

  ============

  dari Risalah :

  MEMBONGKAR KESESATAN DAN PENYIMPANGAN

  GERAKAN-GERAKAN DA'WAH

  Oleh: Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Atsary Al-Medany

  Ta'liq Abu Unaisah Al-Atsary dan Ibnu Bilal Al-

  Banyumasy