swansea ba humanities

of 52 /52
OCTOBER 2012 Entry | Mynediad HydREf 2012 Department of Adult Continuing Education Adran Addysg Barhaus Oedolion Available on Swansea Campus and at community venues in Swansea, Neath Port Talbot, Carmarthenshire and Pembrokeshire. Ar gael ar Gampws Abertawe ac mewn lleoliadau yn y gymuned yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. BA Humanities (part-time) Degree Programme Rhaglen Radd BA Dyniaethau (rhan-amser)

Upload: katrina-wood

Post on 15-Mar-2016

230 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

2012-13 courses

TRANSCRIPT

OCTOBER 2012 Entry | Mynediad HydREf 2012

Department of Adult Continuing EducationAdran Addysg Barhaus Oedolion

Available on Swansea Campus and at community venues in Swansea, Neath Port Talbot, Carmarthenshire and Pembrokeshire.

Ar gael ar Gampws Abertawe ac mewn lleoliadau yn y gymuned yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

BA Humanities (part-time) Degree ProgrammeRhaglen Radd BA Dyniaethau (rhan-amser)

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

Welcome and Introduction

Where can I study?

Structure of the Programme

Video-conferencing

SWANSEA COURSES

Singleton Park Campus, Swansea University

forge fach Community Resource Centre, Clydach

The Phoenix Centre, Townhill

NEATH PORT TALBOT COURSES

dOVE Workshop, Banwen

Glynneath Training Centre, Glynneath

Neath Port Talbot College, Queen Street, Neath

yMCA, Port Talbot

CARMARTHENSHIRE COURSES

The Black Mountain Centre, Brynaman

Betws Primary School, Ammanford

felinfoel Community Education Centre, Llanelli

PEMBROKESHIRE COURSES

The Bloomfi eld Centre, Narberth

Pembroke dock Community Learning Centre, Pembroke dock

Pembrokeshire College, Haverfordwest

fishguard Community Learning Centre, fishguard

Awards

Other dACE Programmes

Level One Course descriptions

Level Two/Three Course descriptions

Course fees

Support for disabled student, students with medical conditions and/or specifi c learning diffi culties

Wellbeing services

Academic Study Support

Academic Support Sessions

Guidance and Information Events

Information Services

Application forms

4

6

8

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

28

31

36

38

38

39

39

42

43

47

Contents

3

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

5

7

8

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

27

28

31

37

40

40

41

42

44

49

Croeso a Chyfl wyniad

Ble gallaf astudio?

Strwythur y Rhaglen

fideo-gynadledda

CyRSIAU ABERTAWE

Campws Parc Singleton, Prifysgol Abertawe

Canolfan Adnoddau Cymunedol forge fach, Clydach

Canolfan Phoenix, Townhill

CyRSIAU CASTELL-NEdd PORT TALBOT

Gweithdy dOVE, Banwen

Canolfan Hyfforddi Glyn-nedd, Glyn-nedd

Coleg Castell-nedd Port Talbot, Stryd y frenhines, Castell-nedd

yMCA, Port Talbot

CyRSIAU SIR GAERfyRddIN

Canolfan y Mynydd du, Brynaman

ysgol Gynradd Betws, Rhydaman

Canolfan Addysg Gymunedol felinfoel, Llanelli

CyRSIAU SIR BENfRO

Canolfan Bloomfi eld, Arberth

Canolfan dysgu Cymunedol doc Penfro, doc Penfro

Coleg Sir Benfro, Hwlffordd

Canolfan dysgu Cymunedol Abergwaun, Abergwaun

Gwobrau

Rhaglenni AABO Eraill

disgrifi adau Cyrsiau Lefel 1

disgrifi adau Cyrsiau Lefel 2

ffi oedd Cwrs

Cymorth i fyfyrwyr anabl, myfyrwyr sydd â a chyfl yrau meddygol a/neu anawsterau dysgu penodol

Gwasanaethau Lles

Cymorth Astudio Academaidd

digwyddiadau Arweiniad a Gwybodaeth

Gwasanaethau Gwybodaeth

ffurfl enni Cais

Cynnwys

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

Welcome to the Department of Adult Continuing Education (DACE) where staff are fi rm advocates of lifelong learning and committed to providing fl exible and appropriate learning opportunities for adult students.

The BA Humanities (part-time) Degree Programme is offered on campus at Singleton Park and in various community venues in Swansea, Neath Port Talbot, Carmarthenshire and Pembrokeshire.

The programme is specifi cally designed for those who choose to study on a part-time basis because of work, family or other commitments. Our students come from many different walks of life and during the last 21 years, over 426 people have graduated from the programme gaining a qualifi cation that can aid their careers and provide a sense of achievement and self-fulfi lment. The fl exibility and structure of the degree programme has enabled them to study and achieve their goals while still continuing with their busy everyday lives.

PROGRAMME STRUCTUREStudents can study part-time for a degree in Humanities or for a ‘named degree’ in English or History. A wide range of courses is available in a variety of subjects which allow students to tailor their studies to their own needs and interests.

Students can choose two subjects to study each year throughout the programme and they can also mix and match their choice of venues.

The majority of classes are delivered via the traditional face-to-face method. However students in Pembrokeshire are often taught via a video-conferenced link from Swansea which is an exciting and ongoing development. At all classes, a variety of teaching methods are used - from small seminars to discussion groups and workshops.

ACAdEMIC SUPPORT We recognise that students returning to study after a sometimes lengthy absence from education may have particular

requirements in terms of study support. In order to make the transition to studying a smooth one, we offer an extensive study support service. At the start of every year we offer FREE Academic Support Sessions for new students before they commence their part-time degree studies. These are organised on campus and in community venues - see page 39 for further details.

During the academic year, study skills tutors are available on request to help students with any academic or study skills issues. Furthermore, students have access to a student online support site (SOS). This is a web-based learning environment which includes study skills advice and other useful information.

TUTOR EXPERTISEAt DACE, we have an excellent group of tutors who, in addition to being experts in their own disciplines, are also committed to the education of adults and to widening access in general. They have a fundamental role in enthusing students and it is largely due to their expertise that students are able to keep on-track, stay motivated and achieve to their full ability.

For those students who may not be quite ready for degree level study, we have two very successful programmes which help prepare students for the degree -

• The BA Degree Preparation Programme in Humanities (starts in April 2013 for 10 weeks)

• The HE foundation Certifi cate in Humanities (starts in September 2013 for 30 weeks)

• A wide variety of short courses ranging from Astronomy and Languages to Creative Writing and IT

We hope that you enjoy reading this brochure and that you will decide to study with us.

Professor Colin Trotman, Head of Departmentdr Lynne Jenkins, Part-time Degree Manager

WElCOME tO DACE AnD tO tHE PArt-tiME DEgrEE

Welcome

5

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

Croeso i’r Adran Addysg Barhaus oedolion (AABo) lle y mae staff yn hyrwyddwyr cryf o ddysgu gydol oes ac yn ymrwymedig i ddarparu cyfl eoedd dysgu hyblyg a pherthnasol i fyfyrwyr sy’n oedolion.

mae’r Rhaglen Radd BA yn y Dyniaethau (rhan-amser) yn cael ei chynnig ar y campws ym mharc Singleton ac mewn amryw leoliadau yn y gymuned yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

mae’r rhaglen wedi’i chynllunio’n benodol ar gyfer y rhai hynny sy’n penderfynu astudio’n rhan-amser oherwydd ymrwymiadau gwaith, teuluol neu ymrwymiadau eraill. mae ein myfyrwyr yn dod o bob math o gefndiroedd ac yn ystod yr 21 mlynedd diwethaf, mae dros 426 o bobl wedi graddio o’r rhaglen ac wedi ennill cymhwyster sy’n gallu helpu eu gyrfa ac sy’n rhoi teimlad iddynt o lwyddiant a hunangyfl awniad. mae strwythur a natur hyblyg y rhaglen radd wedi’u galluogi i astudio a chyfl awni eu hamcanion tra iddynt barhau gyda’u bywydau prysur bob dydd.

STRWyTHUR y RHAGLENGall myfyrwyr astudio’n rhan-amser am radd yn y Dyniaethau neu am ‘radd a enwir’ mewn Saesneg neu Hanes. mae ystod eang o gyrsiau ar gael mewn amrywiaeth o bynciau sy’n caniatáu i fyfyrwyr deilwra eu hastudiaethau i’w hanghenion a’u diddordebau eu hunain.

Gall myfyrwyr ddewis dau bwnc i’w hastudio bob blwyddyn drwy gydol y rhaglen a gallant hefyd gymysgu eu dewis o leoliad i siwtio’u hanghenion.

Caiff y rhan fwyaf o ddosbarthiadau eu cynnal mewn dull wyneb i wyneb traddodiadol. Fodd bynnag bydd myfyrwyr yn Sir Benfro yn aml yn cael eu dysgu drwy gyswllt cynhadledd fi deo o Abertawe, sy’n ddull cyffroes sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. ym mhob dosbarth defnyddir amrywiaeth o ddulliau dysgu - o seminarau bach i drafodaethau grwp a gweithdai.

CyMORTH ACAdEMAIdd PELLACHRydym yn cydnabod y bydd gan fyfyrwyr sy’n dychwelyd i astudio ar ôl cyfnod o amser, anghenion arbennig o bosib o ran cymorth astudio. Er mwyn gwneud y broses newid yn un

esmwyth, rydym yn cynnig gwasanaeth cymorth astudio helaeth. Ar ddechrau bob blwyddyn rydym yn cynnig Sesiynau Cymorth Academaidd Am DDIm i fyfyrwyr newydd cyn iddynt ddechrau ar eu hastudiaethau gradd rhan-amser. mae’r rhain wedi’u trefnu ar y campws ac mewn lleoliadau yn y gymuned – gweler tudalen 41 am ragor o fanylion.

yn ystod y fl wyddyn academaidd, mae tiwtoriaid sgiliau astudio ar gael ar gais i helpu myfyrwyr ag unrhyw faterion academaidd neu sgiliau astudio. ymhellach, mae gan fyfyrwyr mynediad at safl e cymorth ar-lein i fyfyrwyr (SOS). Amgylchedd dysgu ar y we yw hwn sy’n cynnwys cyngor ar sgiliau astudio a gwybodaeth ddefnyddiol arall.

ARBENIGEdd TIWTORIAIdyn AABO, mae gennym grwp gwych o diwtoriaid sydd, yn ogystal â bod yn arbenigwyr yn eu disgyblaethau eu hunain, hefyd yn ymrwymedig i addysg oedolion ac i ehangu cyfranogiad yn gyffredinol. mae ganddynt rôl bwysig o ran ysbrydoli myfyrwyr a’u harbenigedd hwy i raddau helaeth sy’n sicrhau bod modd i fyfyrwyr gadw ar ben y ffordd, aros yn gryf eu cymhelliad a manteisio i’r eithaf ar eu hastudiaethau.

I’r myfyrwyr hynny nad ydynt efallai’n barod eto am astudio ar lefel radd, mae dwy raglen hynod lwyddiannus gennym sy’n helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer y radd -• Y Rhaglen Paratoi am Radd BA yn y Dyniaethau (sy’n dechrau

ym mis Ebrill 2013 am 10 wythnos)• Y Dystysgrif AU Sylfaen yn y Dyniaethau (sy’n dechrau ym mis

medi 2013 am 30 wythnos)• Ystod eang o gyrsiau byr yn amrywio o Seryddiaeth ac

Ieithoedd i ysgrifennu Creadigol a TG

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen y llawlyfr hwn ac rydym yn gobeithio’n fawr y byddwch yn penderfynu astudio gyda ni.

yr Athro Colin Trotman, Pennaeth Adrandr Lynne Jenkins, rheolwr y radd ran-amser

CrOESO i AABO AC i’r rADD rAn-AMSEr

Croeso

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

1

3

2

1

2

34

11

2

3

4

2

3

north Wales

Powys

gwentSouth Wales

Dyfed

Students can study on the BA Humanities Degree programme in any one of the fourteen locations across Swansea, Neath Port Talbot, Carmarthenshire and Pembrokeshire.

SWANSEA1. Singleton park campus, Swansea University 2. Forge Fach community resource centre, Clydach3. the phoenix centre, Townhill

NEATH PORT TALBOT1. doVe workshop, Banwen2. glynneath training centre, Glynneath3. neath port talbot college, Queen Street, Neath4. port talbot ymca, Port Talbot

CARMARTHENSHIRE1. the Black mountain centre, Brynaman2. Betws primary School, Ammanford3. Felinfoel community education centre, Llanelli

PEMBROKESHIRE1. the Bloomfi eld centre, Narberth 2. pembroke dock community learning centre, Pembroke Dock 3. pembrokeshire college, Haverfordwest 4. Fishguard community learning centre, Fishguard

WHEn CAn i StUDY?

all courses at clydach, townhill, Banwen, glynneath, neath, port talbot, Brynaman, Betws, and llanelli will start week commencing 24th September, 2012.

all courses on campus will start week commencing 1st october, 2012.

all courses at narberth, pembroke dock, haverfordwest and Fishguard will start week commencing 1st october, 2012.

WHErE CAn i StUDY?

Where can I study?

7

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

1

3

2

1

2

34

11

2

3

4

2

3

Powys

gwent

Dyfed

Gall myfyrwyr astudio’r radd BA yn y Dyniaethau mewn unrhyw un o bedwar lleoliad ar ddeg ar draws Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

ABERTAWE1. campws parc Singleton, Prifysgol Abertawe2. canolfan adnoddau gymunedol Forge Fach, Clydach3. canolfan phoenix, Townhill

CASTELL-NEdd PORT TALBOT 1. gweithdy doVe, Banwen2. canolfan hyfforddiant glyn-nedd, Glyn-nedd3. coleg castell-nedd port talbot, Stryd y Frenhines, Castell-nedd4. ymca port talbot, Port Talbot

SIR GÂR 1. canolfan y mynydd du, Brynaman2. ysgol gynradd Betws, Rhydaman3. canolfan addysg gymunedol Felinfoel, Llanelli

SIR BENfRO 1. canolfan Bloomfi eld, Arberth 2. canolfan addysg gymunedol doc penfro, Doc Penfro3. coleg Sir Benfro, Hwlffordd4. canolfan addysg gymunedol abergwaun, Abergwaun

PrYD Y gAllAf AStUDiO?

Bydd yr holl gyrsiau yng nghlydach, townhill, Banwen, glyn-nedd, castell-nedd, port talbot, Brynaman, Betws a llanelli yn cychwyn yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 24ain Medi 2012.

Bydd yr holl gyrsiau ar gampws abertawe yn cychwyn yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 1af Hydref 2012.

Bydd yr holl gyrsiau yn arberth, doc penfro, hwlffordd ac abergwaun yn cychwyn yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 1af Hydref 2012.

BlE gAllAf AStUDiO?

Ble gallaf astudio?

gogledd Cymru

De Cymru

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

BA Humanities (Part-time) degree Programme / Rhaglen Radd BA yn y dyniaethau (Rhan-amser)

The part-time degree is a flexible programme which allows students the option to study a variety of courses on campus and/or at community venues at different times of the day. For example, a student may choose to study sociology on campus during the evening and history at Neath during the day.

Students can gain a BA Honours degree in Humanities or a ‘named degree’ in English or History (dependent on module choice).

In order to achieve a BA Honours degree student must accumulate 360 credits. They must achieve 120 credits at each of the three levels of the programme. Students normally pursue two courses per year where each course is worth 30 credits. Upon successful completion of each course students will gain 60 credits per year. It is therefore possible to gain an honours degree in a minimum of six years. Students may, however, take longer than this but studies must be completed within ten years of initial enrolment.

Mae’r radd ran-amser yn rhaglen hyblyg sy’n galluogi myfyrwyr i ddewis astudio ystod o gyrsiau ar y campws a/neu mewn lleoliadau cymunedol ar amserau gwahanol o’r dydd. Er enghraifft, caiff myfyriwr ddewis astudio cymdeithaseg ar y campws gyda’r hwyr, a hanes yng Nghastell-nedd yn ystod y dydd.

Gall myfyrwyr ennill gradd BA Anrhydedd yn y Dyniaethau, neu ‘radd a enwir’ mewn Saesneg neu Hanes (gan ddibynnu ar y modiwlau a ddewisir).

I ennill gradd BA Anrhydedd, rhaid i fyfyriwr gasglu 360 o gredydau. Rhaid ennill 120 o gredydau ar bob un o dair lefel y rhaglen. Fel arfer, mae myfyrwyr yn dilyn dau gwrs bob blwyddyn, ac mae pob cwrs yn werth 30 credyd. Wrth gwblhau pob cwrs yn llwyddiannus, byddai myfyriwr yn ennill 60 credyd y flwyddyn. Felly, mae’n bosibl ennill gradd anrhydedd mewn isafswm o chwe blynedd. Fodd bynnag, gall myfyrwyr gymryd mwy o amser na hyn, ond rhaid cwblhau’r astudio o fewn deng mlynedd ar ôl cofrestru.

In order for us to reach as many students as possible, in addition to being able to reach relatively small groups in the community, we are expanding the innovative use of video-conferencing on our programme.

We will be using courses taught to students on the Swansea University campus and simultaneously transmitting them to classes in Pembrokeshire. This year these will all be at Level 1, 2 and 3. English and History will be offered in Pembrokeshire College and English, History and Sociology at the Fishguard Community Learning Centre.

Er mwyn gallu cyrraedd cymaint o fyfyrwyr â phosib ac er mwyn gallu gwasanaethu grwpiau gweddol fychan yn y gymuned, yr ydym yn ehangu’r defnydd arloesol o fideo-gynadledda ar ein rhaglen.

Bydd cyrsiau sy’n cael eu dysgu i fyfyrwyr ar gampws Prifysgol Abertawe yn cael eu trosglwyddo’n fyw i ddosbarthiadau yn Sir Benfro. Eleni, byddwn yn cynnig y dosbarthiadau hyn ar Lefelau 1, 2 a 3. Byddir yn cynnig Saesneg a Hanes yng Ngholeg Sir Benfro a Saesneg, Hanes, a Chymdeithaseg yng Nghanolfan Addysg Gymunedol Abergwaun.

Structure oF the programme / Strwythur y rhaglen

Video-conFerencing oF courSeS / cyrSiau trwy Fideo-gynadledda

9

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

Swansea University, Singleton Park, Swansea

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

Swansea / Abertawe

leVel one courSeS

Students to select no more than one course per evening. each course is worth a total of 30 credits.

monday 6.30pm to 8.30pm

n rome and egypt (Ken Griffi n / Richard Byles)n the Sociology of development (Sally Richardson)n the Solar System and our moon: exploration and

discoveries (Andrew Hulling) n counselling in context (Janet Reeves)

tuesday 6.30pm to 8.30pm

n introduction to ethical philosophy (Jenni Jenkins)n the history of the english language (Dulcie Engel)*n the crusades (Colin James)

wednesday 6.30pm to 8.30pm

n english Fiction (Glyn Pursglove et al)n Science, Spirituality and health (Penny Sartori)n introduction to psychology (1) (Ros Lajevardi)n welsh history: 1914 to the present day

(Terry Davies)*

thursday 6.30pm to 8.30pm

n Statistics for Social Studies (Lynne Jenkins)n introduction to 20th century British and irish drama

(Alyce von Rothkirch)

* (This course will be video-conferenced from Swansea University to Pembrokeshire College and Fishguard Community Learning Centre)

Singleton Park, Swansea, SA2 8PPtel: 01792 602211 email: [email protected] www.swansea.ac.uk/dace

Swansea university, main campus is situated at Singleton park. the part-time degree classes will be held in the Keir hardie and Faraday Buildings on a monday to thursday from 6.30pm to 8.30pm.

Students have access to the main library on campus and also to the South wales miners’ library on hendrefoelan campus. there is ample parking for students studying in the evening.

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

leVel two and three courSeS

Students to select no more than one course per evening. each course is worth a total of 30 credits.

Swansea/Abertawe

monday 6.30pm to 8.30pm

n texts in dialogue/texts in transformation (Glyn Pursglove et al)

n philip ii to alexander the great (Nick Barley) n race and ethnicity (Ian James)*n the good, the Bad and the ugly: ethics in literature

(Jenni Jenkins/Alyce von Rothkirch)

tuesday 6.30pm to 8.30pm n multicultural approaches to counselling (Carole Butler)n popular culture, citizenship and the welfare State

1945-1975 (Anthea Symonds)n reformation and Society in england and wales

1530-1660 (Gwenda Phillips)

wednesday 6.30pm to 8.30pm n criminal psychology (Eira Thomas)n new and old wars (Jeff Newnham)

thursday 6.30pm to 8.30pm n reading contemporary Fiction (Alexia Bowler /

Adele Jones)n women, Sex and Society: Britain 1860-1970**

(Lesley Hulonce)

* (This course will be video-conferenced from Swansea University to Fishguard Community Learning Centre)

** (This course will be video-conferenced from Swansea University to Pembrokeshire College and Fishguard Community Learning Centre)

Swansea / Abertawe

11

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

leVel one courSeS

leVel two and three courSeS

Hebron Road, Clydach, Swansea SA6 5EJtel: 01792 845566 email: [email protected] www.forgefach.org.uk

the Forge Fach community resource centre offers a range of facilities including a café and a nursery, a fully equipped it suite, a multi-purpose hall and training and conference rooms. there is off-road parking available.

forge fach Community Resource Centre, Clydach

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

tuesday

5.00 pm - 7.00 pm n empire, welfare, europe: the changing Face of British

Society, 1900-2000 (Lesley Hulonce)

thursday

10.00 am - 12.00 noonn introduction to Sociology: understanding every day life

(Sally Richardson)

thursday

1.00 pm - 3.00 pm

n crime and deviance (Sally Richardson)

5.00 pm - 7.00 pm

n Britain and revolutionary France 1789-1815 (Bernard Salter)

Swansea / Abertawe

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

wednesday

9.30 am - 11.30 am

n introduction to psychology (1) (Ros Lajevardi)

12.00 pm - 2.00 pm

n the Sociology of development (Ian James)

wednesday

9.30 am - 11.30 am

n educating rita and her Brother: different but equal? (Ian James)

12.30 pm - 2.30 pm

n criminal psychology (Ros Lajevardi)

Paradise Park, Powys Avenue, Townhill, Swansea SA1 6PHtel: 01792 479800 email: [email protected] www.hcdt.co.uk/news/gtwp_linkspage.php

the phoenix centre is a purpose-built community enterprise centre at paradise park, townhill. teaching rooms are well-equipped and comfortable and the centre has an excellent community café and community crèche which students can use.

The Phoenix Centre, Townhill

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

Swansea / Abertawe

leVel one courSeS

leVel two and three courSeS

13

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

wednesday

9.45 am - 11.45 am

n introduction to psychology (1) (Eira Thomas)

12.45 pm - 2.45 pm

n our place in the cosmos (Ian Glendenning)

wednesday

9.45 am - 11.45 am

n popular culture, citizenship,consumerism and the new right (Anthea Symonds)

12.45 pm - 2.45 pm

n Social psychology (Eira Thomas)

Roman Road, Banwen, Neath SA10 9LWtel: 01639 700024 email: [email protected] www.doveworkshopuk.org

doVe workshop is an adult education centre based at the top of dulais Valley. there are excellent facilities at the centre including two computer laboratories, day nursery, café and a branch of the South wales miners’ library.

dove Workshop, Banwen

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

Neath Port Talbot / Castell-nedd Port Talbot

leVel one courSeS

leVel two and three courSeS

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

oddfellows Street, Glynneath, Neath SA11 5DBtel: 01639 721772 email: [email protected] www.glynneathtc.org.uk

the glynneath training centre has a relaxed atmosphere where staff are well qualifi ed, friendly and welcoming. the centre is adjacent to the co-operative Store in the centre of glynneath and has excellent facilities, including two computer suites, a cyber café and a bilingual nursery. there are also tea and coffee making facilities for students’ use.

the Java Bean café offers a variety of healthy snacks and meals and also has pcs with free internet access. parking is available.

Glynneath Training Centre, Glynneath

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

monday

6.00 pm - 8.00 pm

n introduction to psychology (1) (Ros Lajevardi)

wednesday

5.00 pm - 7.00 pm

n counselling: introduction to the therapeutic relationship (Carole Butler)

monday

6.00 pm - 8.00 pm

n counselling: the essence of relationship (Carole Butler)

wednesday

7.00 pm - 9.00 pm

n abnormal/atypical psychology (Carole Butler)

Neath Port Talbot / Castell-nedd Port Talbot

leVel one courSeS

leVel two and three courSeS

15

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

thursday

9.30 am - 11.30 am

n introduction to psychology (1) (Eira Thomas) 12.00 pm - 2.00 pm

n the american experience: columbus to capitalism (Jeff Newnham)

thursday

1.00 pm - 3.00 pm

n Social psychology (Eira Thomas)

Friday

1.30 pm - 3.30 pm

n From the normans to the tudors: a history of medieval Britain with particular reference to wales (Lynda Bryant)

Queen Street Centre, 28 Queen Street, Neath SA11 1DLtel: 01639 648110 email: [email protected] www.nptc.ac.uk

the Queen Street centre is situated in the middle of neath town centre. it is well-equipped and is comfortable with a relaxed atmosphere. there are tea and coffee making facilities for students’ use. parking is available nearby for a small charge.

Neath Port Talbot College, Queen Street, Neath

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

Neath Port Talbot / Castell-nedd Port Talbot

leVel one courSeS

leVel two and three courSeS

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

48-52 Talbot Road, Port Talbot SA13 1Hutel: 01639 887034 email: [email protected] www.porttalbotymca.org.uk

the port talbot ymca is a friendly and informal centre. it is located just outside the main shopping centre, a short walk from the railway station. car parking is available in the surrounding streets and is free of charge. the indulge café on the premises offers a variety of meals, snacks, teas and coffees.

Port Talbot yMCA

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

wednesday

10.00 am - 12.00 pm

n understanding drama (Kerri Mawer) 1.00 pm - 3.00 pm

n introduction to Sociology: understanding every day life (Derek Williams)

wednesday

9.30 am - 11.30 am

n race and ethnicity (Derek Williams)

1.00 pm - 3.00 pm

n Singing light: the poetry and prose of dylan thomas (Peter Thabit Jones)

Neath Port Talbot / Castell-nedd Port Talbot

leVel one courSeS

leVel two and three courSeS

17

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

Port Talbot yMCA

Cwmgarw Road, Brynaman, Carmarthenshire SA18 1Butel: 01269 823400 email: [email protected] www.brynaman.org.uk

the Black mountain centre offers a range of facilities throughout the year. the staff at the centre are friendly and the teaching rooms are comfortable and well-equipped. there is off road parking available.

The Black Mountain Centre, Brynaman

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

tuesday

9.45 am - 11.45 am

n understanding drama (Peter Thabit Jones)

12.30 pm - 2.30 pm

n welsh history: 1914 to the present day (Huw Williams)

tuesday

10.00 am - 12.00 noon

n weimar germany and the third reich (Gwenda Phillips)

12.30 pm - 2.30 pm

n wonderland and Beyond: ten children’s writers (Peter Thabit Jones)

Carmarthenshire / Sir Gâr

leVel one courSeS

leVel two and three courSeS

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

tuesday

6.00 pm - 8.00 pm

n introduction to psychology (1) (Eira Thomas)

wednesday

6.00 pm - 8.00 pm

n counselling: introduction to the therapeutic relationships (Sara Gavin)

monday

6.00 pm - 8.00 pm

n child psychology (Eira Thomas)

tuesday

6.00 pm - 8.00 pm

n culture, cosmology and contemporary psychotherapy (Maura Walsh)

Ammanford, Carmarthenshire SA18 2HEtel: 01269 592986 email: [email protected] www.betws.amdro.org.uk

Betws primary school is an extremely attractive well equipped venue. it is on the outskirts of ammanford.we will be part of an adult education programme there.the centre has tea and coffee making facilities. parking is available at the school and also on nearby roads.

Betws Primary School, Ammanford

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

Carmarthenshire / Sir Gâr

leVel one courSeS

leVel two and three courSeS

19

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

Tanrhodyn Road, Felinfoel, Llanelli, Carmarthenshire SA15 4LN

tel: 01554 774072

the Felinfoel community education centre is situated in the heart of Felinfoel just 1 mile from the centre of llanelli. the centre is a few minutes walk from the shops and local amenities and has its own car park. the staff are friendly, welcoming and helpful and the centre has an informal atmosphere. there are 3 training rooms, a computer suite and a large hall and tea/coffee making facilities are available. the centre runs adult education classes, youth club and is used as a meeting point by local community groups.

felinfoel Community Education Centre, Llanelli

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

monday

9.30 am - 11.30 am

n empire, welfare, europe: the changing Face of British Society, 1900-2000 (Terry Davies)

12.00 pm - 2.00 pm

n the craft of the novel (Kerri Mawer)

monday

9.30 am - 11.30 am

n the Short Story: the historical and literary contexts (Peter Thabit Jones)

12.00 pm - 2.00 pm

n the (auto) Biographical ‘i’ (Peter Thabit Jones)

Carmarthenshire / Sir Gâr

leVel one courSeS

leVel two and three courSeS

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

tuesday

10.00 am - 12.00 pm

n introduction to Sociology: understanding every day life (Jane Elliott)

1.00 pm - 3.00 pm

n introduction to psychology (1) (Ros Lajevardi)

tuesday

10.00 am - 12.00 pm

n criminal psychology (Ros Lajevardi)

1.00 pm - 3.00 pm

n god, Belief and Society (Jane Elliott)

Redstone Road, Narberth, Pembrokeshire SA67 7EStel: 01834 860293 email: [email protected] www.bloomfi eld.narberth.co.uk

Bloomfi eld house community centre offers a wide range of educational and leisure courses and sports and fi tness facilities. refreshments are available and are provided in-house. the centre also has a day nursery and an after-school club. there is off-road parking available.

The Bloomfi eld Centre, Narberth

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

Pembrokeshire / Sir Benfro

leVel one courSeS

leVel two and three courSeS

21

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

Albion Square, Pembroke Dock, Pembrokeshire SA72 6XFtel: 01646 682668 email: [email protected] www.sir-benfro.gov.uk/learningpembrokeshire

pembroke dock community learning centre is a well-established resource offering a wide variety of part-time courses for adults. it has a warm, relaxed atmosphere where the staff are friendly and welcoming.

the centre is located a few minutes walk away from the main shopping centre of pembroke dock and has excellent facilities, including up-to-date it equipment.

there is ample parking available and also tea and coffee making facilities for students’ use.

Pembroke dock Community Learning Centre

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

monday

5.00 pm - 7.00 pm

n introduction to Social policy: the modern era (Anne Kelly)

thursday

4.30 pm - 6.30 pm

n introduction to psychology (1) (Ros Lajevardi)

tuesday

4.30 pm - 6.30 pm

n criminal psychology (Ros Lajevardi)

wednesday

5.00 pm - 7.00 pm

n community and Social policy (Anne Kelly)

Pembrokeshire / Sir Benfro

leVel one courSeS

leVel two and three courSeS

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

tuesday

5.00 pm - 7.00 pm n introduction psychology (1) (Wendy Ore)

6.30 pm - 7.00 pm n the history of the english language (Dulcie Engel)*

wednesday

6.30 pm - 8.30 pm n welsh history: 1914 to the present day (Terry Davies)*

6.30 pm - 8.30 pm n counselling: essential Qualities of a helping

relationship (Janet Haggar)

thursday

6.00 pm - 8.00 p.m. n the craft of the novel (Robert Nisbet)

tuesday

6.00 pm - 8.00 pm n history of Science and medicine in Britain 1500-1948

(Terry Davies/Bernard Salter)

wednesday

6.00 pm - 8.00 p.m. n through the Back of the wardrobe: writers and

childhood (Robert Nisbet)

thursday

6.30 pm - 8.30 pm n women, Sex and Society: Britain 1860 - 1970

(Lesley Hulonce)*

Pembrokeshire College, Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 1SZtel: 01437 753000 email: [email protected] www.pembrokeshire.ac.uk

pembrokeshire college is situated in a modern, purpose-built campus in haverfordwest. the college has excellent facilities and equipment. there are vending machines providing hot and cold drinks, confectionery and savoury snacks.

the video-conference suite is located to the rear of the main college building at the top of the main car park.

Pembrokeshire College, Haverfordwest

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

Pembrokeshire / Sir Benfro

*(This course will be video-conferenced from Swansea university)

*(This course will be video-conferenced from Swansea university)

leVel one courSeS

leVel two and three courSeS

23

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

*(This course will be video-conferenced from Swansea university)

*(This course will be video-conferenced from Swansea university)

ysgol Bro Gwaun, Fishguard, Pembrokeshire SA65 9DTtel: 01348 872488 email: [email protected]/learningpembrokeshire

Fishguard community learning centre is located on the ysgol Bro gwaun campus in Fishguard and offers facilities including 2 training rooms, a video conferencing room, an it training suite, a fully equipped coffee bar and lounge area and off road parking.

fishguard Community Learning Centre

See courSe deScriptionS on pageS28 - 34

Pembrokeshire / Sir Benfro

tuesday

6.30 pm - 8.30 pm

n the history of the english language (Dulcie Engel)*

wednesday

6.30 pm - 8.30 pm

n welsh history: 1914 to the present day (Terry Davies)*

monday

6.30 pm - 8.30 pm

n race and ethnicity (Ian James)*

thursday

6.30 pm - 8.30 pm

n women, Sex and Society: Britain 1860-1970 (Lesley Hulonce)*

leVel one courSeS

leVel two and three courSeS

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

Many of our part-time degree students have received special recognition for their outstanding learning achievements. Their inspirational stories demonstrate their dedication to their studies. Such commitment has resulted in a number of students being the successful recipients of Adult Learner Awards. We, at DACE, are delighted to share this success with you.

At DACE, we have a proud history of working alongside adult learners to achieve academic success. We have a fi rm belief that effective tutors play a crucial role in the student experience. Each year, our tutors are nominated for prestigious awards by their students and peers. We are extremely pleased that they have received recognition for the exceptional quality of their teaching.

Awards

NIACE (National Institute of Adult Continuing Education) dysgu Cymru Inspire Adult Learner Awards 2011

Debra White - Higher Education learner Award Winner

‘Debra is an outstanding student and successfully balanced her work and family commitments while studying. She is to be congratulated on gaining this esteemed award and is a credit to the department’. Professor Colin Trotman, Head of the Department of Adult Continuing Education

Cheryl Havard - highly commended learner award Roberta Perry - highly commended learner award

Simu Begum - certifi cate of achievement Darren Jones - certifi cate of achievement

Christine Jones - certifi cate of achievement Lynn Hopkins - certifi cate of achievement

Swansea University distinguished Teaching Award 2010

Eira thomas - Distinguished teaching Award recipient

‘Eira thoroughly deserves to win this award, she is highly regarded by students and tutors at DACE. She fully enthuses her students and is always prepared to go the extra mile, she is a truly inspirational tutor’. Professor Colin Trotman, Head of the Department of Adult Continuing Education

NIACE dysgu Cymru Tutor Awards 2011

Sally richardson - Highly Commended tutor Award

Eira thomas - Certifi cate of Achievement

‘I am delighted that DACE has been recognised for the quality of its teaching. Both tutors fully deserve recognition for their hard work and commitment to their teaching on the part-time degree’. Vanessa Thomas, Development Offi cer

Neath Port Talbot Adult Learner Awards 2011

Simu Begum - Higher Education learner Award Winner

Darren Jones - Highly Commended learner Award

Carmarthenshire Learner Awards 2011

roberta Perry - Higher Education learner Award Winner

‘They are all inspirational students and thoroughly deserve to win these awards. It recognises their commitment to being part-time degree students. We are very proud of their achievements and wish them well with the remainder of their studies’. Dr Lynne Jenkins, Part-time Degree Manager

professor colin trotman and Simu Begum

Sally richardson

eira thomas

Vanessa thomas and roberta perry

learner awardS

tutor awardS

25

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

Mae nifer o’n myfyrwyr gradd rhan-amser wedi derbyn cydnabyddiaeth arbennig am eu llwyddiannau dysgu rhagorol. Mae eu straeon ysbrydoledig yn dangos eu hymrwymiad i’w hastudiaethau. Mae ymrwymiad o’r fath wedi arwain at nifer o fyfyrwyr yn derbyn Gwobrau Dysgu Addysg oedolion. yma yn AABo, rydym yn falch o rannu’r llwyddiannau hyn gyda chi.

yn AABo, mae gennym hanes balch o weithio wrth ochr dysgwyr sy’n oedolion i gael llwyddiant academaidd. Rydym yn credu’n gryf bod gan diwtoriaid effeithiol rôl hanfodol ym mhrofi ad y myfyrwyr. Bob blwyddyn, caiff ein tiwtoriaid eu henwebu am wobrau breintiedig gan eu myfyrwyr a’u cymheiriaid. Rydym yn hynod o falch eu bod wedi ennill cydnabyddiaeth am ansawdd rhagorol eu haddysgu.

Gwobrau

Gwobrau ysbrydoli Addysg Oedolion NIACE (y Sefydliad Cenedlaethol dros Addysg Barhaus i Oedolion) dysgu Cymru 2011

Debra White - Enillydd Dysgwr Addysg Uwch y flwyddyn

‘Mae Debra yn fyfyrwraig ragorol a llwyddodd i gydbwyso ei hymrwymiadau gwaith a theuluol yn arbennig o dda wrth astudio i’r adran’. Yr Athro Colin Trotman, Pennaeth yr Adran Addysg Barhaus Oedolion

Cheryl Havard - gwobr dysgwr cymeradwyaeth uchel Roberta Perry - gwobr dysgwr cymeradwyaeth uchel

Simu Begum - tystysgrif cyrhaeddiad Darren Jones - tystysgrif cyrhaeddiad

Christine Jones - tystysgrif cyrhaeddiad Lynn Hopkins - tystysgrif cyrhaeddiad

Gwobrau Addysgu Nodedig Prifysgol Abertawe 2010

Eira thomas - Enillydd gwobr Addysgu nodedig

‘Mae Eira’n llawn haeddi ennill y wobr hon, mae myfyrwyr a thiwtoriaid AABo yn meddwl yn fawr ohoni. Mae hi’n ysbrydoli ei myfyrwyr yn fawr a bob amser yn barod i fynd yr ail fi lltir, mae hi’n diwtor ysbrydoledig gwirioneddol’. Yr Athro Colin Trotman, Pennaeth yr Adran Addysg Barhaus Oedolion

Gwobrau Tiwtoriaid NIACE dysgu Cymru 2011

Sally richardson - gwobr tiwtor Cymeradwyaeth Uchel

Eira thomas - tystysgrif Cyrhaeddiad

‘Rydw i wrth fy modd bod AABo wedi’i chydnabod am ansawdd ei haddysgu. Mae’r naill diwtor yn haeddu cydnabyddiaeth am eu gwaith caled a’u hymrwymiad i addysgu ar y radd ran-amser’. Vanessa Thomas, Swyddog Datblygu

Gwobrau Addysg Oedolion Castell-nedd Port Talbot 2011

Simu Begum - Enillydd gwobr Dysgwr Addysg Uwch

Darren Jones - gwobr Dysgwr Cymeradwyaeth Uchel

Gwobrau dysgwyr Sir Gaerfyrddin 2011

roberta Perry - Enillydd gwobr Dysgwr Addysg Uwch

‘Maen nhw i gyd yn fyfyrwyr ysbrydoledig ac yn llawn haeddi ennill y gwobrau hyn. Mae’r gwobrau’n cydnabod eu hymrwymiad i fod yn fyfyrwyr gradd rhan-amser. Rydym yn hynod falch o’u llwyddiannau ac yn dymuno’n dda iddynt am weddill eu hastudiaethau’. Dr Lynne Jenkins, Rheolwr y Radd Ran-amser

Sally richardson

eira thomas

yr athro colin trotman a Simu Begum

Vanessa thomas a roberta perry

gwoBrau i ddySgwyr

gwoBrau tiwtoriaid

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

Other dACE Programmes

the higher education (he) Foundation certificate in humanities is aimed at people who are ready to take their first steps into he and gain a qualification in a supportive and encouraging environment. it is designed for students who might want a longer lead into he study and is a two-year part-time programme. the programme is FREE to eligible students.

the he Foundation certificate in humanities starts in September 2013 and will be taught at community venues in Swansea, neath port talbot, carmarthenshire and pembrokeshire. the programme requires students to attend classes for one day (e.g.10am - 2.30pm) a week for two years. Students will gain 60 credits per year at he level 0.

the programme is made up of compulsory and optional courses and allows students to develop an overview of humanities-related subjects, such as Sociology, history, literature, philosophy, psychology, counselling, Study Skills and it. in order to achieve the he Foundation certificate, students must take all compulsory courses and choose two optional courses (as a group). Students also need to pass assessments and reach the required attendance for all courses.

the Ba degree preparation programme in humanitieS Starting april 2013

the Ba degree preparation programme in humanities is a short preparatory course for those adults who are considering studying at higher education (he) level. it is designed for those who have not recently studied and who may not have any formal qualifications.

this programme starts in April 2013 for 10 weeks and will be taught at the Singleton campus in Swansea and in community venues across Swansea, neath port talbot, carmarthenshire and pembrokeshire.

the Ba degree preparation programme in humanities is FREE to eligible students and after successfully completing this, many students progress to the Ba honours (part-time) degree in humanities or to other courses with dace or elsewhere.

the structure of the Ba degree preparation programme in humanities reflects the flexible nature of the part-time degree and students can mix and match courses at a number of venues and on different days to allow the programme to fit in around their busy lives. Students choose two subjects from a wide variety such as history, literature, philosophy, psychology sociology, counselling and many more.

dace pathwayS to progreSSion

pathways to progression and taster coursesSpecifically designed to widen participation, these are usually short courses with no formal assessment aimed at introducing students to a range of subjects and to enable progression to higher level studies. please visit our website at www.swansea.ac.uk/dace for details of these courses, or contact 01792 602211 to request a brochure.

community Based lecture Seriesthe pathways programme also offers a series of community Based lectures throughout the year. they usually comprise of 90 minutes of a particular topic within the subject areas of literature, Sociology, history or psychology, followed by informal discussion. For further details visit our website at www.swansea.ac.uk/dace

accredited programme

the dace accredited programme starts September 2012. this programme offers formally assessed, he credit bearing courses taught on campus and in community venues across a wide range of subject areas including counselling Skills and professional development, egyptology, languages, history, information technology and multimedia, philosophy, psychology, Sociology and creative writing and literature. courses last between 10 and 27 weeks and are Free to eligible students.

For more information see our information at www.swansea.ac.uk/dace or telephone 01792 602211 to request a brochure.

higher education Foundation certiFicate in humanitieS Starting SeptemBer 2013

27

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

Rhaglenni AABO Eraill

anelir y dystysgrif Sylfaenol addysg uwch (au) yn y dyniaethau at y sawl sy’n barod i fentro i fyd addysg uwch am y tro cyntaf a chael cymhwyster mewn amgylchedd cefnogol a chalonogol. Fe’i cynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd efallai’n dymuno cael cyfnod rhagarweiniol hwy yn arwain at astudiaethau addysg uwch, ac mae’n rhaglen ddwy flynedd, ran-amser. mae’r rhaglen AM DDIM i fyfyrwyr cymwys.

Bydd y dystysgrif addysg uwch Sylfaenol yn y dyniaethau yn cychwyn ym mis Medi 2013, ac fe’i cynigir mewn lleoliadau yn y gymuned yn abertawe, castell-nedd port talbot, Sir gaerfyrddin a Sir Benfro. Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr fynychu dosbarthiadau am un diwrnod yr wythnos (e.e. 10am - 2.30pm) am ddwy flynedd. Bydd myfyrwyr yn ennill 60 credyd addysg uwch lefel 0 bob blwyddyn.

mae’r rhaglen yn cynnwys cyrsiau gorfodol a dewisol, ac mae’n caniatáu i fyfyrwyr gael golwg cyffredinol ar bynciau sy’n gysylltiedig â’r dyniaethau, megis cymdeithaseg, hanes, llenyddiaeth, athroniaeth, Seicoleg, cynghori, Sgiliau astudio a thechnoleg gwybodaeth. i gael y dystysgrif addysg uwch Sylfaenol, mae’n rhaid i fyfyrwyr ddilyn yr holl gyrsiau gorfodol a dewis dau gwrs dewisol (fel grwp). Bydd angen i fyfyrwyr basio’r asesiadau, a bydd angen iddynt fynychu nifer gofynnol o sesiynau ar gyfer pob cwrs.

y rhaglen paratoi ar gyFer gradd Ba yn y dyniaethau - yn cychwyn miS eBrill 2013

mae’r rhaglen paratoi ar gyfer gradd Ba yn y dyniaethau yn gwrs rhagarweiniol byr ar gyfer oedolion sy’n ystyried astudio ar lefel addysg uwch. Fe’i cynlluniwyd ar gyfer y sawl sydd heb astudio’n ddiweddar, ac sydd, efallai, heb unrhyw gymwysterau ffurfiol.

mae’r rhaglen hon yn dechrau ym mis Ebrill 2013 am 10 wythnos a bydd yn cael ei haddysgu ar gampws Singleton yn abertawe ac mewn lleoliadau cymunedol ar draws abertawe, castell-nedd port talbot, Sir gaerfyrddin a Sir Benfro.

mae’r rhaglen AM DDIM i fyfyrwyr cymwys, a bydd llawer o fyfyrwyr yn astudio ar gyfer y radd Ba anrhydedd (rhan-amser) yn y dyniaethau neu gyrsiau eraill yn aaBo neu fannau eraill, wedi iddynt gwblhau’r cwrs.

mae strwythur y rhaglen paratoi ar gyfer gradd Ba yn y dyniaethau yn adlewyrchu strwythur hyblyg y radd ran-amser, a gall myfyrwyr ddewis a dethol o blith cyrsiau a gynigir mewn nifer o leoliadau, ac ar nifer o ddyddiau gwahanol, fel y bydd hynny’n gyfleus iddynt. Bydd myfyrwyr yn dewis dau bwnc o blith nifer, yn cynnwys hanes, llenyddiaeth, athroniaeth, seicoleg, cymdeithaseg, cynghori, a llawer o bynciau eraill.

llwyBrau llwyddiant aaBo

llwybrau llwyddiant a chyrsiau Blaswedi’u dylunio’n benodol i ehangu cyfranogiad, mae’r rhain fel arfer yn gyrsiau byr heb unrhyw asesiad ffurfiol sydd wedi’u bwriadu i gyflwyno myfyrwyr i ystod o bynciau a chaniatáu dilyniant i astudiaethau lefel uwch. ewch i’n gwefan yn www.swansea.ac.uk/dace am ragor o fanylion am y cyrsiau hyn, neu cysylltwch â 01792 602211 i ofyn am lyfryn.

cyfres darlithoedd cymunedolmae’r rhaglen llwybrau’n cynnig cyfres o ddarlithoedd cymunedol trwy gydol y flwyddyn hefyd. Fel arfer, mae’r rhain yn cynnwys darlith 90 munud ar bwnc penodol o fewn meysydd llenyddiaeth, cymdeithaseg, hanes, a Seicoleg, gyda thrafodaeth anffurfiol yn dilyn. am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan yn www.swansea.ac.uk/dace

rhaglen achrededig

Bydd rhaglen achrededig aaBo yn dechrau ym mis medi 2012. mae’r rhaglen hon yn cynnig cyrsiau a asesir yn ffurfiol, sy’n werth credydau au a addysgir ar y campws ac yn eich cymuned ar draws ystod eang o feysydd pwnc gan gynnwys Sgiliau cynghori a datblygiad proffesiynol, eifftoleg, ieithoedd, hanes, technoleg gwybodaeth ac amlgyfrwng, athroniaeth, Seicoleg, cymdeithaseg, ysgrifennu creadigol a llenyddiaeth. mae’r cyrsiau’n para rhwng 10 a 27 wythnos ac maen nhw am ddim i fyfyrwyr cymwys.

am ragor o wybodaeth gweler ein gwybodaeth yn www.swansea.ac.uk/dace neu ffoniwch 01792 602211 i ofyn am lawlyfr.

tyStySgriF addySg uwch SylFaenol yn y dyniaethau yn cychwyn ym miS medi 2013

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

leVel one courSe deScriptionS

the american experience: From columbus to capitalismLevel 1 Codes: DAL190 (20 credits) and DAL197 (10 credits)

this course examines the key issues in american history from the beginnings of american life through european exploration and discovery to a study of colonial and antebellum america; Key issues such as slavery, native resistance, immigration, migration westward and the causes and consequences of both the american revolution and the civil war. an all-encompassing perspective of some of the major issues of the past of arguably the world’s only 21st century super-power.

counselling in contextLevel 1 codes: DAF137, DAF139 and DAF140 (All 10 credits)

the course will provide an overview of the major theoretical approaches of counselling (humanistic, psychodynamic, behavioural, cognitive and integrative). it will also place the theories and practice of counselling within the context of contemporary society and cultural change.

counselling: essential Qualities of a helping relationship Level 1 Codes: DAF195 (20 credits) and DAF150 (10 credits)

this course will explore the core concept of rogers’ person-centred approach and will offer opportunities to raise ‘self awareness’ and develop practical skills such as active listening and the therapeutic use of silence. methods will range from group discussion, work in pairs and triads, reflective journal entries and an essay.

counselling: introduction to the therapeutic relationshipLevel 1 Codes: DAF1020, DAF1021 and DAF1022 (All 10 credits)

this course explores what is meant by the terms ‘counselling’ and ‘therapeutic relationship’. the students will be introduced to the skills and theoretical concepts underpinning humanistic counselling and will examine qualities associated with a helping relationship.

the craft of the novel Level 1 Codes: DAQ101 (20 credits) and DAQ102 (10 credits)

this course will focus upon the development and craft of the novel and will include a study of influential novelists as well as an opportunity to undertake creative writing exercises. the syllabus will cover: a brief history of the novel; genres within the novel form; narration and point of view; plot construction; structure; themes; plot problems and solutions; plot and sub-plot; use of symbols and metaphors; characterisation; use of setting; the art of description; dialogue, and considerations on what makes a successful novel.

the crusades Level 1 Codes: DAL184 (20 credits) and DAL168 (10 credits)

the course will study the causes and consequences of the crusades from the end of the eleventh century to the close of the thirteenth century, and it will examine the state of the latin, greek and muslim worlds in the period before the call for the First crusade. the crusades themselves will be studied together with a consideration of the religious, political, moral, financial and practical influences involved, and how the identity of the crusade became altered from a military campaign with religious intention to a political method of dealing with matters that upset the latin church’s conscionable comfort.

empire, welfare, europe: the changing Face of British Society, 1900-2000 Level 1 Codes: DAL161 (20 credits) and DAL162 (10 credits)

this course will take a broad view of major changes and developments in British Society in the twentieth century. among the topics featured will be edwardian Britain, world war one, the inter-war years and the great depression, world war two and its immediate aftermath, the Swinging Sixties, thatcher’s Britain and the contemporary scene.

english Fiction Level 1 Codes: DAD1015, DAD1016 and DAD1017 (All 10 credits)

an introduction to the methods and themes of modern english fiction through the discussion of six exciting, distinctive and representative novels: robinson crusoe by daniel defoe, Jane eyre by charlotte Bronte, hard times by charles dickens, mrs dalloway by Virginia woolf, the end of the affair by graham greene and the magic toyshop by angela carter.

the history of the english language (Video-conFerenced) Level 1 Codes: DAD1020 (20 credits) and DAD1021 (10 credits)

this course provides a thorough introduction to the history of the english language. how old is english? where did it come from? how and why did it change? how did it spread around the world? how did it become so dominant? what is the future for english?

introduction to 20th century British and irish dramaLevel 1 Codes: DAD1022 (20 credits) and DAD1023 (10 credits)

this course provides an introduction to 20th century British and irish drama. main plays of the period are discussed in their socio-political and cultural contexts. theatre semiotics will provide the theoretical framework for analyzing drama text and potential performances.

Level One Course descriptions

29

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

leVel one courSe deScriptionS

introduction to ethical philosophy Level 1 Codes: DAJ127 (20 credits) and DAJ128 (10 credits)

the course is based to a large extent on the work of the controversial australian philosopher, peter Singer. two main areas will be covered:

1. a brief history of the philosophy of ethics, including reference to the ideas of plato, descartes, Kant, Bentham and others.

2. the relationship of philosophy to some contemporary issues, such as human rights, politics, the treatment of animals and environmental issues.

introduction to psychology (1)Level 1 Codes: DAM115, DAM116 and DAM117 (All 10 credits)

the following topics will be covered in this course:-child development and health psychology. psychology of atypical behaviour and in contemporary topics in psychology, both these topics at a broad introductory level. additionally, the course is designed to allow students to undertake an extended assignment on a topic of their choice within the subject area covered in child psychology, health psychology, atypical behaviour and contemporary topics in psychology.

introduction to Social policy: the modern era Level 1 Codes: DAM123 (20 credits) and DAM124 (10 credits)

this course provides core knowledge of the development of modern state welfare in Britain from post 1918 to the present. we will trace some of the main social, political and economic influences on the rise of the welfare state from the inter-war years to its heyday in the post-war period and the restructuring of welfare from the 1980s to the present day.

introduction to Sociology: understanding every day life Level 1 Codes: DAM133 (20 Credits) and DAM134 (10 Credits)

this course will provide students with an understanding of the subject matter of Sociology and its application to the social world within which they live, drawing upon sociological research into areas such as dimensions of inequality, crime, education and/or the family. there will be a consideration of sociology as a ‘way of seeing’ through an exploration of sociological theory: consensus, conflict, interactionist and postmodern schools of thought.

our place in the cosmosLevel 1 Codes: DAH137 (20 Credits) and DAH138 (10 Credits)

this course will give a broad review of how scientific endeavour and theories have shaped our modern understanding of our earth and the wider universe beyond.

rome and egyptLevel 1 Codes: DAL1009, DAL1010 and DAL1011 (All 10 credits)

this course will examine aspects of life of two of the most important civilisations in the history of man. the first part offers an introduction to the roman world during one of the most dynamic and formative periods in roman history. in little over a century rome was transformed from an italian city to mistress of the mediterranean world and the foundations of an empire were laid. this was achieved with political, social, and military institutions which remained essentially those of a city state. the course analyses how this was accomplished.

the second part of the course is concerned with the development and nature of egyptian civilisation down to the death of ramesses ii. this culture, of extraordinary richness, is the best documented of all ancient civilisations before the rise of the classical period. the relative abundance of surviving data allows a vivid insight into the world of the pharaonic culture.

Science, Spirituality and healthLevel 1 Codes: DAH135 (20 credits) and DAH136 (10 credits)

this course will consider ways in which individuals can be empowered to take responsibility for their own health by embracing both the spiritual and physical aspects of life in conjunction with modern medicine. it will also discuss how new research and technological developments may suggest that anomalous experiences are giving us greater insight into the understanding of consciousness.

the Sociology of development Level 1 Codes: DAM111 (20 credits) and DAM112 (10 credits)

the Sociology of development is concerned with the patterns of inequality that exist between First and third world countries. why do 80% of the world’s population live in third world countries? why are events like Band aid and other means of raising funds for the third world necessary? these are some of the issues the Sociology of development addresses.

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

leVel one courSe deScriptionS

the Solar System and our moon - exploration rome and egyptLevel 1 Codes: DAH132, DAH133 and DAH134 (All 10 credits)

Just 50 years ago the planets, and even our moon, were largely unknown to human society. today they are part of our consciousness. how and why did this happen - and what have we discovered about our solar system, and potential others, since then? Seeking historical roots this course charts one of the last great quests of human exploration. term one: the Solar System: an in-depth consideration of its nature and scale; from planets to meteorites; from comets to an understanding of those huge impact structures that helped drive that greatest of all mysteries - life on earth. we will consider it all. term two: the moon: From galileo to JFK. a detailed study; from lunar geology (and mapping), to the apollo program - and the basic mechanics, engineering, computer science, history and social context of the apollo space flight. a rare opportunity to acquire a knowledge of that unique object in the night sky. Field trips and telescopic observation will be included in the course.

Statistics for Social StudiesLevel 1 Codes: DAP101 (20 credits) and DAP102 (10 credits)

Statistical information is all around us. this course offers a basic introduction to the field of statistics and how it can be used in everyday life. the course is useful for students who need to master basic statistical techniques for use in other courses e.g. psychology, Sociology or Social policy but also to students with an interest in the study of Statistics for its own sake.

welsh history: 1914 to the present day (Video-conFerenced) Level 1 Codes: DAL1002, DAL1003 and DAL1004 (All 10 credits)

this course examines wales from 1914 to the present day. particular attention will be paid to the great war (1914-1918), the 1930s and how the depression affected wales. the Second world war and the resultant social change will then be looked at. events will also be examined that have seen wales move to devolution with the resultant changing relationship to westminster.

understanding drama Level 1 Codes: DAB165, DAB166 and DAB167 (All 10 credits)

this course will provide an introduction to the study of drama as a literary form through looking at the various elements of a dramatic text such as characterisation, dialogue, structure and the following of stage conventions. in addition, we will study the way that the written play can be transformed in performance.

Level One Course descriptions

31

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

Level Two and Three Course descriptions

leVel two and three courSe deScriptionS

abnormal/atypical psychologyLevel 2 Codes: DAM240 (20 credits) and DAM241 (10 credits)Level 3 Codes: DAM340 (20 credits) and DAM341 (10 credits)

this course will look at psychopathology and abnormal behaviour and will cover a range of disorders, from depression to obsession-compulsion to eating disorders plus many more. it will also look at the various treatments used for these disorders from both a psychological and medical perspective.

the (auto) Biographical ‘i’Level 2 Codes: DAD200, DAD201 and DAD202(All 10 credits)Level 3 Codes: DAD301, DAD302 and DAD303(All 10 credits)

the course will explore the history of autobiography and biography into distinct and popular forms. there will be a detailed consideration of the requirements and craft of self-portrayal and the creation of someone else’s life. it will investigate the different types of autobiographical writing, such as ‘novel length’ prose, confessions, the diary, the journal, poetry and drama. it will analyse the various ways of capturing biographical subjects, such as television and books, and the way biographers can control and shape the facts of famous lives.

Britain and revolutionary France 1789-1815 Level 2 Codes: DAL218 (20 credits) and DAL219 (10 credits)Level 3 Codes: DAL315 (20 credits) and DAL316 (10 credits)

this course will look at several key aspects of the French revolution and its effects on both France and great Britain during the period 1789-1815. the causes of the revolution will be examined as well as the character and development of the revolution itself. as well as looking at the implications for French society, the course will also examine the effects of events in France on great Britain. in particular, the political responses in Britain to the revolution will be explored together with the ensuing wars between Britain and napoleonic France.

child psychology Level 2 Codes: DAM228 (20 credits) and DAM229 (10 credits)Level 3 Codes: DAM328 (20 credits) and DAM329 (10 credits)

this course looks at childhood development from a psychological perspective. Starting with the stage theories, the course will go on to examine specific aspects of development in detail. Such topics will include personality development, social development and language development. the latter part of this course will examine the act of play and its role in learning. Finally the development of attachment will be considered, with specific focus o the phases of attachment

community and Social policyLevel 2 Codes: DAM216 (20 credits) and DAM217 (10 credits)Level 3 Codes: DAM316 (20 credits) and DAM317 (10 credits)

in recent years issues of community have become central to British social policies. this course aims to unravel the relationship between ideas of community and social policies. we look at the social historical construction of various communities and at the powerful image of ideas of community. we trace this relationship through policies on housing, employment, family relationships, community care for vulnerable people, and most importantly for current strategies on tackling social exclusion.

reading contemporary FictionLevel 2 Codes: DAD253 (20 credits) and DAD254 (10 credits)Level 3 Codes: DAD355 (20 credits) and DAD356 (10 credits)

this course aims to develop the student’s knowledge of the varieties of fiction produced in english from the 1980s and for the student to understand the particular contexts and concerns of contemporary fiction. the student should, therefore, be able to demonstrate understanding of some of the literary, cultural, and theoretical debates through which this fiction is discussed, or which is explored by the fiction itself by the end of the course.

counselling: the essence of relationship Level 2 Codes: DAF212 (20 credits) and DAF213 (10 credits)Level 3 Codes: DAF306 (20 credits) and DAF307 (10 credits)

as the saying goes - ‘no man’ is an island. relationship seems to be deeply embedded within the nature of human beings.

this course will look at the nature of relationship through the thoughts and theories of contemporary psychotherapy.

crime and devianceLevel 2 Codes: DAM206 (20 credits) and DAM207 (10 credits)Level 3 Codes: DAM306 (20 credits) and DAM307 (10 credits)

this course aims to introduce students to current perspectives and debates on crime and deviance. in particular, it will focus on issues of: how much crime? has crime increased? the role of the mass media and its influence on societal reactions to crime and deviance will be discussed.

criminal psychologyLevel 2 codes: DAM218 (20 credits) and DAM219 (10 credits)Level 3 codes: DAM318 (20 credits) and DAM319 (10 credits)

over recent years the study of crime and the causes of crime has become increasingly significant within our society. this course examines crime from a psychological perspective and enables students to gain an insight into the fascinating field of criminological psychology.the syllabus consists of an examination of the causes of crime and criminal behaviour. it will investigate the relationship between psychology and the field of law enforcement, and will raise the question of whether crime can be predicted and prevented.

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

leVel two and three courSe deScriptionS

culture, cosmology and contemporary psychotherapyLevel 2 codes: DAF210 (20 credits) and DAF211 (10 credits)Level 3 codes: DAF304 (20 credits) and DAF305 (10 credits)

From new to old: this course will examine some of the influences and themes in contemporary psychotherapy. the course will include elements of anthropology, cosmology, eco-psychology, theology and psychotherapy as we explore the influences of the ‘old’ on the ‘new’ in our understanding of health and healing.

educating rita and her Brother: different but equal?Level 2 codes: DAM200 (20 credits) and DAM201 (10 credits).Level 3 codes: DAM300 (20 credits) and DAM301 (10 credits).

during the first part of this course, we explore girls’ and boys’ experiences of schooling. we begin by looking at the historical differences between boys’ and girls’ schooling. we look at theories of gender difference, feminist perspectives and theories of masculinities. we look at research focusing on both boys’ and girls’ experiences of schooling. this is followed by an exploration of the educational experiences of girls and boys from ethnic minorities. Questions raised include ‘how important is gender in structuring pupils’ experiences of schooling?’ and ‘what is the relationship between gender, class and ethnicity?’

From the normans to the tudors: a history of medieval Britain with particular reference to wales Level 2 Codes: DAL231 (20 credits) and DAL232 (10 credits)Level 3 Codes: DAL329 (20 credits) and DAL330 (10 credits)

in this course, students will look at the general British history from norman conquest to the emergence of the tudor dynasty. particular reference will then be made as to how wales in this period fits in to the overall situation. the importance of wales will be a central issue as the overall effect of norman and tudor rule is examined.

god, Belief and Society Level 2 Codes: DAM242 (20 credits) and DAD243 (10 credits)Level 3 Codes: DAM342 (20 credits) and DAD343 (10 credits)

religion has had a powerful influence over people’s lives for thousands of years. this course examines the role of religion in society and, in particular, in contemporary societies. the first part of the course focuses on classical theorists and their contributions to our understanding of the role of religion in society, in particular, marx, weber and durkheim. the remaining part of the course examines contemporary issues associated with religious belief, for example, liberalism, fundamentalism, secularization, new religious movements, religious identity and science and religion.

the good, the Bad and the ugly: ethics in literature Level 2 Codes: DAD255 (20 credits) and DAD256 (10 credits)Level 3 Codes: DAD357 (20 credits) and DAD358 (10 credits)

ethics invariably inform a reader’s stance towards a literary text. we automatically use ethical categories such as ‘a good’ character’, ‘a despicable act’ etc. when summarising a text or explaining our interpretation of it. this course introduces readers to the central schools of thought in ethics and allows students to explore and discuss ways of applying ethical thinking to the interpretation of literary texts.

history of Science and medicine in Britain 1500-1948 Level 2 Codes: DAL225 (20 credits) and DAL226 (10 credits)Level 3 Codes: DAL323 (20 credits) and DAL324 (10 credits)

this course will explore the exciting and revolutionary developments in the history of science and medicine in Britain during the period 1500 to 1948. during the course we will study: alchemical beliefs; theories of the universe and evolution; the Black death and cholera; the rise of anatomy and surgery; germ theory; workhouse infirmaries and battlefield surgery. the course will also discuss the current key debates in this increasingly popular subject area.

multicultural approaches to counsellingLevel 2 Codes: DAF206 (20 credits) and DAF207 (10 credits)Level 3 Codes: DAF300 (20 credits) and DAF301 (10 credits)

in today’s multicultural society the need for counsellors and therapists to develop an awareness and understanding of cultural diversity becomes increasingly important. this course seeks to address these issues and sets them in context.

new and old warsLevel 2 Codes: DAL216 (20 credits) and DAL217 (10 credits)Level 3 Codes: DAL313 (20 credits) and DAL314 (10 credits)

this course examines the changes that have taken place in the causes and conducts of war - defined as organised violence - during the last century. For teaching purposes it will be structured around the idea of two traditions: the clausewitzian idea of war - ‘old wars and the postmodern idea - ‘new wars’. Students will have the opportunity to write an extended essay on a topic of their own choice as one assignment.

Level Two and Three Course descriptions

33

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

leVel two and three courSe deScriptionS

philip ii to alexander the great Level 2 Codes: DAL261 (20 credits) and DAL262 (10 credits)Level 3 Codes: DAL359 (20 credits) and DAL360 (10 credits)

this course is an analysis and historical survey of the lives of philip ii and alexander (“the great”) of macedonia, and the various ancient authors who wrote about, or were directly connected, with them. we begin by examining the political and social changes that occurred in greece following the defeat of athens in the peloponnesian war, briefly examine the rise and fall of thebes, and analyse how, and why, greece was conquered by philip ii and his son alexander. the social, political, and military history of maecdonia is examined in detail, as are the personalities, strengths, and influences of philip ii and alexander the great, and the theban general epaminondas. the course concludes with a detailed analysis of the campaigns of alexander, during which we will also examine the impact his achievements, and his failures, have had on western culture and civilisation.

popular culture, citizenship, consumerism and the new right Level 2 Codes: DAM230 (20 credits) and DAM231 (10 credits)Level 3 Codes: DAM330 (20 credits) and DAM331 (10 credits)

the cultural, political, economic and social changes in Britain during the period of the 1980s and early 1990s. the period of the new right until the advent of new labour in 1997. the significance of social policies and the development of consumerism and individualism which radically challenged the social democratic consensus of the post-war welfare state. the analytical concepts of writers such as gramsci and Foucault and the postmodernists’ theorists are employed to seek an understanding of these changes. against this background, a critical examination of the ways in which these changes were reflected and constructed in the popular culture, especially in films such as the Full monty, Brassed off and the period reconstruction of the merchant ivory films. the advent of a British-asian film genre in films such Bhaji on the Beach and my Beautiful launderette is also studied as well as the radical films of mike leigh and Ken loach.

popular culture, citizenship and the welfare State 1945-1975Level 2 Codes: DAM226 (20 credits) and DAM227 (10 credits)Level 3 Codes: DAM326 (20 credits) and DAM237 (10 credits)

an inter-disciplinary course which analyses the construction of a `British’ identity of citizenship in the development of the welfare state between 1945 and 1975. in a study of the British films, novels and tV series of the period the construction of the white `British’ family and welfare citizen of the post-war world and the challenges and disruptions to this identity in the 1960s and 1970s will be illustrated.

race and ethnicityLevel 2 Codes: DAM222 (20 credits) and DAM223 (10 credits)Level 3 Codes: DAM322 (20 credits) and DAM323 (10 credits)

this course will introduce students to current perspectives on race and ethnicity and will focus on issues such as race as a form of social differentiation and issues of cultural identify and diversity among enthic groups.

reformation and Society in england: 1530 - 1660Level 2 Codes: DAL237 (20 credits) and DAL238 (10 credits)Level 3 Codes: DAL335 (20 credits) and DAL336 (10 credits)

this course will discuss whether the english reformation was a great political, religious and cultural watershed or whether it was a ‘long reformation’, a protracted process rather than an ‘event’. we will consider how strong the late medieval church was on the eve of the reformation and whether the english people welcomed the dismantling of their pious traditions. we will assess whether the reformation was less successful, less complete and more piecemeal than was previously thought and consider questions such as how effectively religious and political change was enacted in the localities and how local communities reacted to the swings in official policy. a predominantly chronological approach will be adopted with interweaving of important themes in the history of the reformation period.

the Short Story: the historical and literary contextsLevel 2 Codes: DAD215 (20 credits) and DAD216 (10 credits)Level 3 Codes: DAD316 (20 credits) and DAD317 (10 credits)

the main focus will be upon the development of the modern short story form as a literary genre. By tracing its russian and French origins through writers such as gogol, chekhov and maupassant, and considering the influence of american and British writers such as poe, hemmingway, raymond carver, Joyce, angela carter, dylan thomas, Kate roberts and others, wide cultural, historical and critical perspectives will influence considerations of the contemporary short story form. there will be a creative writing element to this course where students can write their own short stories.

Singing light: the poetry and prose of dylan thomasLevel 2 Codes: DAD240 (20 credits) and DAD241 (10 credits)Level 3 Codes: DAD342 (20 credits) and DAD343 (10 credits)

wales’ dylan thomas is a major writer whose short and tragic life is now legendary. this course will consider the themes and craft of his poetry and prose, and explore the real man behind the myth.

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

Social psychologyLevel 2 Codes: DAM210, DAM211 and DAM212(All 10 credits)Level 3 Codes: DAM310, DAM311 and DAM312 (All 10 credits) this course will provide a clear and critical appreciation of contemporary Social psychology. the courses will provide in-depth coverage of the key approaches in Social psychology, and an understanding of the application of psychological theory in range of social contexts.

texts in dialogue / texts in transformation Level Two Codes:DAD233 Texts in Dialogue I (10 credits)DAD234 Texts in Dialogue II (10 credits)DAD235 Texts in Dialogue III (10 credits)

Level Three Codes:DAD335 Texts in Transformation I (10 credits)DAD336 Texts in Transformation II (10 credits)DAD337 Texts in Transformation III (10 credits)

the course examines the ways in which the literary tradition can be understood as a constant dialogue between texts, as the concerns, attitudes and materials of one text are appropriated by another text. By means such as parody or by respectful imitation, in a spirit of anger or celebration, authors are constantly rewriting the texts of their predecessors; writers re-present themes, characters, situations that they have encountered in already-existing texts, setting up an entertaining (and instructive) ‘conversation’, sometimes between contemporaries, sometimes across the centuries. texts to be read include works by Shakespeare, Keats, donne and modern authors such as tony harrison and angela carter. a full reading list will be available later.

through the Back of the wardrobe: writers and childhoodLevel 2 codes: DAD217 (20 credits) and DAD218 (10 credits) Level 3 codes: DAD318 (20 credits) and DAD319 (10 credits)

this course will consider the creation and presentation of childhood by various writers, such as wordsworth and maya angelou. it will also consider what impacts on our views of childhood: films, television and literature itself.

weimar germany and the third reichLevel 2 Codes: DAL205 (20 credits) and DAL206 (10 credits)Level 3 Codes: DAL302 (20 credits) and DAL303 (10 credits)

this course will deal with the history of germany in the inter-war period and will focus on the emergence and collapse of the weimar republic, the development of national Socialism, the establishment of the third reich and various aspects of life in the nazi state. it will have a strong ideological element in that the roots of national Socialism will be examined along with the particular contributions made by hitler and other leaders of the nSdap.

women, Sex and Society: Britain 1860-1970 Level 2 Codes: DAL259 (20 credits) and DAL260 (10 credits)Level 3 Codes: DAL357 (20 credits) and DAL358 (10 credits)

this course explores a wide range of debates concerning the role of women in sexual politics and questions how attitudes to sex have both reflected and stimulated wider societal changes in Britain. this period saw immense changes in society and the lives of women, but newspaper headlines like ‘shrieking sisterhood’ in the 1870s and ‘yelling harpies’ in the 1970s, suggest that women raising their heads above the sexual parapet continued to provoke disapproval and social panic.

Students will examine how attitudes to sexual behaviour were both fluid and contradictory and were contested via both class and gender.

wonderland and Beyond: ten children’s writersLevel 2 Codes: DAD219 (20 credits) and DAD220 (10 credits)Level 3 Codes: DAD320 (20 credits) and DAD321 (10 credits)

the course will examine specific works by ten children’s writers, including edith nesbit, roald dahl and wes magee. it will examine what “wonderland” meant to Victorian and edwardian writers.

leVel two and three courSe deScriptionS

Level Two and Three Course descriptions

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

Part-time Fee Grant

the government has introduced a new package of support for part-time students who are studying at least 50% of an equivalent full time course. the support consists of:

n a fee grant which covers up to the full cost of tuition Fees (maximum of £690)

n a course grant of up to £1155 (towards travel, books etc.)

you do not need to repay the support for any academic year you complete.

the amount you receive will depend on your income and that of your partner.

n you will qualify for the maximum support if your income is less than £16,865 or if you are in receipt of income-assessed benefi ts (e.g. housing Benefi t, council tax Benefi t)

n partial support will be available if your income is over £16,865 but less than £25,435

you may also be able to get extra help on top of the Fee grant or course grant if you have adult or children that depend fi nancially upon you. this extra help includes:

n adult dependants’ grant (adg) n childcare grant (ccg) n parents’ learning allowance (pla)

please consult your local authority for further details or visit Student Finance wales website: www.studentfi nancewales.co.uk (SFw tel: 0845 602 8845). Application forms will be available from August 2012. Please Note: Students who already have a fi rst degree are not eligible for the part-time package. For further information additional help that may be available: n you may be entitled to a university Bursary that can offer

reduced fees. n university Financial contingency Funds are available for

low-income students who need extra fi nancial support for their course. please contact the money advice offi ce, Student Services on 01792 513225.

if you have a disability, you may be eligible for the disabled Students’ allowance - see the section over on the contact for Support for disabled Students.

IMPoRTANT: If you are an International student your Tuition Fees will be £2525 per 30 credit course. you will not be eligible for the Part-time Fee Grant and funding from other sources may be limited. all part-time degree students are encouraged to complete their studies within six years of commencing as funding is only available for six years and any additional periods of study will need to be funded privately. For further details on all of the above, please contact Janice Brown on 01792 295499.

what help iS aVailaBle?

For more inFormation pleaSe

contact Janice Brown on

01792 295499

what will it coSt?

tuition Fees for the 2012-2013 academic Session are £345 per 30 credit course. tuition Fees can be paid in two instalments by direct debit (november 2012 and February 2013) or in full at enrolment.

Course fees

37

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

Grant Ffi oedd Cyrsiau Rhan-amser

mae’r llywodraeth wedi cyfl wyno pecyn cymorth newydd i fyfyrwyr rhan amser sy’n astudio 50% neu fwy o gwrs cyfwerth â llawn amser. mae’r pecyn cymorth yn cynnwys:

n grant ffi oedd hyd at gost lawn y Ffi oedd dysgu (uchafswm o £690)

n grant cwrs, hyd at £1,155 (tuag at gostau teithio, llyfrau, ac ati.).

ni fydd yn rhaid i chi ad-dalu’r cymhorthdal a gewch ar gyfer unrhyw fl wyddyn academaidd y byddwch yn ei chwblhau.

Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar eich incwm chi ac incwm eich partner.

n Byddwch yn gymwys i dderbyn y cymorth mwyaf os yw eich incwm yn is na £16,865, neu os ydych yn derbyn budd-daliadau a asesir ar sail incwm (e.e. Budd-dal tai, Budd-dal y dreth gyngor).

n mae cymorth ariannol ar gael os yw eich incwm dros £16,865 ond yn llai na £25,435.

efallai y gallwch gael cymorth ychwanegol hefyd, ar ben y grant Ffi oedd neu’r grant cwrs, os oes oedolion neu blant yn ddibynnol arnoch yn ariannol. mae’r cymorth ychwanegol hwn yn cynnwys:

n grant oedolion dibynnoln grant gofal plantn lwfans dysgu rhieni

cysylltwch â’ch awdurdod lleol i gael manylion pellach, neu ewch i wefan cyllid myfyrwyr cymru: www.studentfi nancewales.co.uk (cmc Ffôn: 0845 602 8845). Bydd ffurfl enni cais ar gael o fi s Awst 2012. Sylwer, os gwelwch yn dda: Ni fydd myfyrwyr sydd eisoes wedi cael gradd yn gymwys i dderbyn y pecyn cymorth cyrsiau rhan-amser.

Am ragor o wybodaeth cymorth ychwanegol a all fod ar gael: n efallai y gallwch hawlio Bwrsariaeth y Brifysgol, sy’n gallu

cynnig ffi oedd dysgu is. n mae cronfa ariannol wrth gefn y Brifysgol ar gael i fyfyrwyr

sydd ag incwm isel ac y mae arnynt angen cymorth ariannol ychwanegol ar gyfer eu cwrs. cysylltwch â’r Swyddfa cyngor ariannol, gwasanaethau myfyrwyr ar 01792 513225.

os oes gennych anabledd, efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn lwfans myfyrwyr anabl - gweler yr adran isod: ‘cymorth i Fyfyrwyr anabl’.

PWySIG: os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, byddwch yn talu Ffi oedd Dysgu o £2,525 am bob cwrs 30 credyd. Ni fyddwch yn gymwys i gael y Grant Ffi oedd Cyrsiau Rhan Amser a gall y cymorth sydd ar gael o ffynonellau eraill fod yn gyfyngedig.

anogir holl fyfyrwyr y radd ran-amser i gwblhau eu hastudiaethau o fewn chwe blynedd ar ôl cychwyn, oherwydd bod y cymorth ariannol ar gael am gyfnod o chwe blynedd yn unig, a bydd angen ariannu unrhyw gyfnodau astudio ychwanegol yn breifat. Am fanylion pellach am yr uchod, cysylltwch â Janice Brown ar 01792 295499.

Faint Fydd y goSt?

pa gymorth Sydd ar gael?

Bydd ffi oedd dysgu Sesiwn academaidd 2012-13 yn £345 am bob cwrs 30 credyd. gellir talu’r ffi oedd dysgu mewn dau randaliad trwy ddebyd uniongyrchol (tachwedd 2012 a chwefror 2013) neu’n llawn wrth gofrestru.

am Fanylion pellach am yr

uchod, cySylltwch

â Janice Brown ar 01792 295499

ffi oedd Cwrs

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

dace is committed to widening opportunities for all students and every effort is made to allow everyone to attend and enjoy our courses. the university has a well-established disability office who will work with you and dace to advise on any support-related issues. it can take considerable time to put support arrangements in place and we, therefore, ask that if you have a disability, medical condition, or specific learning difficulty, and you require support, please contact the disability office at the earliest opportunity to discuss your support needs. if you are studying an eligible part-time undergraduate course (including distance learning course) you may be eligible for disabled Students’ allowance. (Please note that a part-time course would have to last for at least one year and must be at least 25% of an equivalent full-time course).

disabled Students’ allowance is non-means tested and is available to assist with academic support that you may require as a result of a disability, medical condition or specific learning difficulty. this can include specialist computer equipment, non-medical support and other course-related costs. if you require more information about the dSa and/or how to apply, please contact the disability office who will be more than happy to help. the disability office can be contacted on telephone 01792 602000, Fax 01792 295090, or alternatively you can email [email protected]

more information on the support and services available for disabled students can also be found on their website at www.swansea.ac.uk/undergraduate/student-life/health-and-welfare/disability-office

Supports students experiencing distress arising from psychological, emotional or mental health issues. we offer:

n initial one to one drop-in Sessionsn workshops (e.g. presentation anxiety, managing stress) n Support with mental health issuesn counselling n Services are provided free of charge for enrolled students

Why you might contact Well-being Services n if you are upset or confused or struggling with a problem

and you think it might be helpful to discuss things with someone outside your circle of family and friends.

n maybe you have been diagnosed with a mental health condition, or you may be feeling stressed, depressed, anxious, angry, behaving out of character or feeling that life isn’t worth living.

n whatever your concerns are, no matter how long you’ve had them or whether or not you know the cause, we would encourage you to come along and discuss your situation with us.

What happens at drop-in?

at the initial drop-in session we will make time for you to be able to share what’s on your mind and we can discuss what kind of support you may need. you may find that one appointment is enough. if you need further support we can help you to access a wide range of resources within and outside the university.

Confidentiality Statement: Our guiding principle is to hold all information about you in strict confidence. This means we will not respond to requests from tutors, family members or friends for information, not even disclosing your attendance at Well-being Services (unless you wish us to do so). In rare circumstances we may have to reveal information to others e.g. when there are issues of personal safety, be it yours or someone else’s. Should such a need arise you would, whenever possible, be consulted in advance.

Contact Details

well-being Services are in ground floor of horton house, no 23 on the campus map.

Drop-in Sessions mondays, tuesdays and thursdays at 2.00pm till 3.30 pmFridays at 10.00 am till 11.30 am

phone us on 01792 295592 or email [email protected] website: www.swansea.ac.uk/wellbeing

Support For diSaBled StudentS, StudentS with medical conditionS, and/or SpeciFic learning diFFicultieS

the well-Being SerVice

Support

39

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

at dace we recognise that adult students come from all walks of life and that they need to have flexibility in the way that they study. whatever your individual situation - whether you are keen to update your writing skills or want to develop new learning strategies to support your part-time degree studies, we have something to offer you.

all part-time degree students have access to a variety of learning resources: n the Star handbook (Study tips to achieve results) has

been designed to identify and develop the academic skills students will need to succeed. all part-time degree students will be given a copy of the Star handbook at enrolment/induction

n Student online Support (SoS) is an online learning resource and provides information on learning support, careers advice and guidance and specific information for part-time degree students. Students can access SoS via www.swansea.ac.uk/dace/sos

n Star workshops are held throughout the academic year to support part-time degree students. these are organised on campus and at community venues and are often combined with library support sessions. Further information about this will be available at enrolment/induction

n Study Skills tutors at dace are here to help and can offer confidential advice and information. they are available to answer general queries regarding the part-time degree and particular study skills concerns. Students can access study support from Study Skills tutors on a one-to-one basis, either by telephone, by e-mail or in person.

in the first instance students can speak to Janice Brown (01792 295499 [email protected]) or paul dicks (01792 295935 [email protected]) via telephone or e-mail; after which a Study Skills tutor will contact them. Students can make an appointment to see a Study Skills tutor either at campus or at a community venue

n Subject tutors are also a key source of information and support for part-time degree students who can advise on specific subject related issues

n the assignment Survival Kit is an additional source of help and support and can be accessed via ask.swansea.ac.uk

we understand that university standards for essay writing and referencing can be confusing for many new students. however, students’ critical thinking and writing skills can develop through practice and the academic study support and resources we offer are aimed to help students of all abilities and all backgrounds. we are eager for students to make the most of their learning experience and help them achieve their potential.

new students often require support and encouragement before embarking upon the part-time degree. the free academic support sessions outlined below help prepare students for the demands of higher education. Sessions also include time for students to find out more about how library staff can help them with their research and assignment preparation.

new part-time degree students are strongly recommended to attend these sessions.

SWANSEA - South Wales Miners’ Library, Hendrefoelan Campus, Gower Road, Swansea SA2 7NB (trish Sollars)

n monday 10th September 6.30pm - 8.30pm (Introduction to the Library Session)n wednesday 12th September 6.30pm - 8.30pmn Saturday 15th September 10am - 1pm

NEATH PORT TALBOT - Neath YMCA, Lletty Nedd, Pen-y-Dre, Neath SA11 3HG (Jenni Jenkins)

n monday 10th September 6pm - 8pm n wednesday 12th September 6pm - 8pm (Introduction to the Library Session)n Saturday 15th September 10am - 1pm

CARmARTHENSHIRE - The Black Mountain Centre, Cwmgarw Road, Brynaman SA18 1BU (Kerri mawer)

n monday 10th September 6pm - 8pm n wednesday 12th September 6pm - 8pm (Introduction to the Library Session)n Saturday 15th September 10am - 1pm

PEmBROkESHIRE - The Bloomfield Centre, Redstone Road, Narberth SA67 7ES (Judie Jancovich)

n monday 10th September 6pm - 8pm n wednesday 12th September 6pm - 8pmn Saturday 15th September 10am - 1pm (Introduction to the Library Session)

academic Study Support

Free academic Support SeSSionS - SeptemBer 2012

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

mae aaBo wedi ymroddi i ehangu cyfleoedd i bob myfyriwr, ac fe ymdrechir yn deg i ganiatáu i bawb fynychu a mwynhau ein cyrsiau. mae gan y Brifysgol Swyddfa anabledd sydd wedi’i hen sefydlu a wnaiff weithio gyda chi ac aaBo i’ch cynghori ynghylch unrhyw faterion yn ymwneud â chymorth. gall rhoi trefniadau cymorth yn eu lle gymryd cryn amser, ac felly, os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol, ac mae angen cymorth arnoch, cysylltwch â’r Swyddfa anabledd cyn gynted ag y bo modd i drafod eich anghenion o ran cymorth. os ydych yn astudio cwrs israddedig rhan-amser cymwys (yn cynnwys cwrs dysgu o bell), efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer y lwfans myfyrwyr anabl. (Sylwer os gwelwch yn dda y byddai’n rhaid i gwrs rhan-amser bara o leiaf blwyddyn, a rhaid iddo fod yn gyfwerth ag o leiaf 25% o gwrs llawn-amser cyfwerth).

cynigir y lwfans myfyrwyr anabl heb brawf modd, ac mae ar gael i’ch cynorthwyo i gael y cymorth academaidd y gallai fod ei angen arnoch yn sgil anabledd, cyflwr meddygol neu anhawster dysgu penodol. gall hyn gynnwys offer cyfrifiadurol arbenigol, cymorth anfeddygol a chostau eraill sy’n gysylltiedig â chyrsiau. os hoffech ragor o wybodaeth am y lwfans myfyrwyr anabl a/neu sut i wneud cais, cysylltwch â staff y Swyddfa anabledd, a fydd yn barod iawn i gynorthwyo. gallwch gysylltu â’r Swyddfa anabledd fel a ganlyn: Ffôn 01792 602000, Ffacs 01792 295090, neu gallwch e-bostio: [email protected]

mae rhagor o wybodaeth am y cymorth a’r gwasanaethau sydd ar gael i fyfyrwyr anabl ar gael ar wefan y Swyddfa anabledd: www.swansea.ac.uk/undergraduate/student-life/health-and-welfare/disability-office

mae’r gwasanaeth yn cefnogi myfyrwyr sy’n gofidio o ganlyniad i broblem seicolegol, emosiynol neu iechyd meddwl. cynigiwn:

n Sesiwn galw heibio cychwynnol un-i-unn gweithdai (e.e. pryder am wneud cyflwyniad, rheoli straen)n cymorth gyda phroblem iechyd meddwln cynghorin darperir y gwasanaethau yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr

cofrestredig

Rhesymau dros gysylltu â Gwasanaethau Lles n os byddwch wedi cynhyrfu, wedi drysu neu’n ei chael hi’n

anodd oherwydd rhyw broblem ac rydych yn credu y byddai o gymorth i drafod pethau gyda rhywun heblaw am eich teulu neu’ch cyfeillion.

n efallai eich bod wedi derbyn diagnosis o broblem iechyd meddwl, neu eich bod dan straen, yn isel eich ysbryd, yn bryderus, yn ddig, neu’n ymddwyn mewn modd anarferol, neu’n teimlo nad yw’n werth byw.

n Beth bynnag eich pryder, ers faint bynnag yr ydych wedi dioddef, ac a ydych yn deall yr achos ai peidio, byddem yn eich annog i ddod i drafod eich sefyllfa gyda ni.

Beth sy’n digwydd yn y sesiwn galw heibio?

yn y sesiwn cychwynnol, byddwn yn rhoi amser i chi allu rhannu’ch gofidion, a gallwn drafod pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch. efallai y bydd un sesiwn yn ddigon. os oes angen cymorth pellach, gallwn eich helpu i ddod o hyd i ystod eang o adnoddau yn y Brifysgol a’r tu allan.

Datganiad Cyfrinachedd: Yr egwyddor sy’n ein cyfarwyddo yw bod yr holl wybodaeth fydd gennym amdanoch yn gwbl gyfrinachol. Golyga hynny na fyddwn yn ymateb i gwestiynau gan diwtoriaid, teulu na chyfeillion, dim hyd yn oed i ddatgelu eich bod wedi mynychu sesiwn gyda Gwasanaethau Lles (oni bai eich bod yn dymuno i ni wneud hynny). Mewn amgylchiadau prin iawn, efallai y bydd raid i ni ddatgelu gwybodaeth i rywun arall e.e. pan fydd diogelwch personol yn y fantol, boed eich diogelwch chi neu ddiogelwch rhywun arall. Os bydd y fath angen yn codi, byddem, lle bo’n bosibl, yn ymgynghori â chi cyn datgelu’r wybodaeth.

Manylion cyswllt

mae gwasanaethau lles ar lawr gwaelod ty horton, rhif 23 ar fap y campws.

Sesiynau Galw Heibio llun, mawrth ac iau, 2.00pm tan 3.30 pm. gwener, 10.00am tan 11.30am

Ffoniwch ni ar 01792 295592 neu anfonwch e-bost at [email protected] gwefan: www.swansea.ac.uk/wellbeing

cymorth i FyFyrwyr anaBl, myFyrwyr Sydd â chyFlyrau meddygol a/neu anawSterau dySgu penodol

y gwaSanaeth lleS

Cymorth

41

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

mae aaBo yn cydnabod bod myfyrwyr sy’n oedolion yn dod o bob cefndir, a bod angen hyblygrwydd arnynt o ran eu dulliau astudio. Beth bynnag yw’ch sefyllfa unigol - boed yn awyddus i ddiweddaru’ch sgiliau ysgrifennu, neu’n dymuno datblygu strategaethau dysgu newydd i gefnogi’ch astudiaethau rhan-amser - mae gennym rywbeth i’w gynnigi chi.

mae gan bob myfyriwr gradd rhan-amser fynediad at amrywiaeth o adnoddau dysgu: n mae llawlyfr Star wedi’i gynllunio i nodi a datblygu’r

sgiliau academaidd sydd eu hangen ar fyfyrwyr i lwyddo. caiff pob myfyriwr gradd rhan-amser gopi o lawlyfr Star pan fydd yn cofrestru/ymgyfarwyddo.

n mae SoS yn adnodd dysgu ar-lein, ac mae’n cynnig manylion yn ymwneud â chymorth dysgu, cyngor ac arweiniad gyrfaol a gwybodaeth benodol i fyfyrwyr y radd ran-amser. mae SoS ar gael i fyfyrwyr drwywww.swansea.ac.uk/dace/sos

n cynhelir gweithdai Star trwy gydol y flwyddyn academaidd i gynorthwyo myfyrwyr gradd rhan-amser. trefnir y rhain ar y campws a mewn lleoliadau yn y gymuned, ac yn aml fe’u cyfunir gyda sesiynau cymorth y llyfrgell. Bydd rhagor o wybodaeth am hyn ar gael wrth gofrestru/ymgyfarwyddo.

n mae tiwtoriaid Sgiliau astudio aaBo ar gael i gynorthwyo, a gallant gynnig cyngor a gwybodaeth yn gyfrinachol. maent ar gael i ateb ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â’r radd ran-amser a phryderon yn ymwneud â sgiliau astudio penodol. caiff myfyrwyr gymorth astudio gan diwtoriaid Sgiliau astudio ar sail un-i-un, dros y ffôn,trwy e-bost, neu wyneb yn wyneb. gall myfyrwyr ffonio neu

e-bostio Janice Brown (01792 295499 [email protected]) neu paul dicks (01792 295935 [email protected]) yn y lle cyntaf; yna, fe wnaiff tiwtor Sgiliau astudio gysylltu â hwy. gall myfyrwyr drefnu apwyntiad gyda thiwtor Sgiliau astudio, naill ai ar y campws neu mewn lleoliadau yn y gymuned.

n mae tiwtoriaid pwnc yn ffynhonnell allweddol hefyd, am wybodaeth a chymorth i fyfyrwyr gradd ran-amser, a gallant roi cyngor ar faterion yn ymwneud â phwnc penodol.

n mae’r pecyn goroesi aseiniadau’n ffynhonnell cymorth a chefnogaeth ychwanegol, ac mae ar gael yn ask.swansea.ac.uk

gall safonau ysgrifennu traethodau a chyfeirnodi prifysgolion achosi penbleth i lawer o fyfyrwyr newydd. Fodd bynnag, gall myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau meddwl ac ysgrifennu beirniadol trwy ymarfer hynny, ac mae’r cymorth a’r adnoddau astudio academaidd a gynigiwn wedi’u cynllunio i gynorthwyo myfyrwyr o bob cefndir ac o bob lefel o allu. rydym yn awyddus i fyfyrwyr wneud y gorau o’u profiad dysgu, ac i’w helpu i gyrraedd eu potensial.

yn aml, bydd ar fyfyrwyr newydd angen cymorth ac anogaeth cyn cychwyn ar y radd ran-amser. mae’r sesiynau cymorth academaidd rhad ac am ddim isod yn helpu paratoi myfyrwyr ar gyfer gofynion addysg uwch. mae’r sesiynau’n cynnwys amser i fyfyrwyr ddarganfod mwy am sut y gall staff y llyfrgell eu helpu gyda’u gwaith ymchwil a pharatoi aseiniadau.

cynghorir myfyrwyr newydd y radd ran-amser i fynychu’r sesiynau hyn.

cymorth ar gyFer aStudiaethau academaidd

SeSiynau cymorth academaidd am ddim - medi 2012

ABERTAWE - Llyfrgell Glowyr De Cymru, Campws Hendrefoelan, Heol Gwyr Abertawe SA2 7NB (trish Sollars)

n dydd llun 10fed medi 6.30pm - 8.30pm (Cyflwyniad i’r Llyfrgell)n dydd mercher 12fed medi 6.30pm - 8.30pmn dydd Sadwrn 15fed medi 10am - 1pm

CASTELL-NEDD PORT TALBOT - YMCA Castell-nedd, Llety Nedd, Pen-y-Dre, Castell-nedd SA11 3HG (Jenni Jenkins)

n dydd llun 10fed medi 6pm - 8pm n dydd mercher 12fed medi 6pm - 8pm (Cyflwyniad i’r Llyfrgell)n dydd Sadwrn 15fed medi 10am - 1pm

SIR GAERFyRDDIN - Canolfan y Mynydd Du, Heol Cwmgarw, Brynaman SA18 1BU (Kerri mawer)

n dydd llun 10fed medi 6pm - 8pm n dydd mercher 12fed medi 6pm - 8pm (Cyflwyniad i’r Llyfrgell)n dydd Sadwrn 15fed medi 10am - 1pm

SIR BENFRO - Canolfan Bloomfield, Redstone Road, Arberth SA67 7ES (Judie Jancovich)

n llun 10 medi 6pm - 8pm n mercher 12 medi 6pm - 8pmn dydd Sadwrn 15fed medi 10am - 1pm (Cyflwyniad i’r Llyfrgell)

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

dace offers free, confidential and impartial educational and careers guidance to any prospective or enrolled student. our guidance team is very flexible and can meet with students on campus and in the community throughout the year. guidance is available in person, over the telephone or by email. to make an appointment please contact Jane lingard on 01792 602211 or at [email protected]

during the year, employability sessions are organised for part-time degree students to prepare them for graduate employment and postgraduate study. please contact Vanessa thomas on 01792 602017 [email protected] for more information.

Students can also access the university’s careers centre for careers guidance appointments, work experience placements, employer talks and job vacancies.

the careers Fair will be held in october this year. most events are advertised by student email and on the careers website.

For more information please visit www.swansea.ac.uk/careers or telephone 01792 513266.

SwanSea

n the phoenix centre, townhillwednesday 11th July 11am - 1pm

n Forge Fach community resource centre, clydachthursday 19th July 11am - 1pm

n Swansea central librarytuesday 7th august 10am - 7pm

n Swansea central librarySaturday 11th august 10am - 4pm

neath port talBot

n port talbot librarywednesday 4th July 11am - 1pm

n glynneath training centremonday 9th July 5pm - 7pm

n doVe workshop, Banwenwednesday 18th July 11am - 1pm

n neath port talbot college, Queen Streetthursday 26th July 11am - 1pm

carmarthenShire

n llandybie memorial hallwednesday 4th July 5pm - 7pm

n the Black mountain centre, Brynamantuesday 17th July 11am - 1pm

n llanelli librarythursday 26th July 11am - 1pm

pemBroKeShire

n pembroke dock librarytuesday 10th July 11am - 1pm

n Fishguard librarythursday 12th July 11am - 1pm

n haverfordwest library thursday 19th July 11am - 1pm

n the Bloomfield centre, narberthtuesday 24th July 11am - 1pm

help with your choiceS - guidance iS aVailaBle!

inFormation eVentS dateS For your diary in July and auguSt 2012

Guidance and Information Events

43

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

As a part-time degree student, The South Wales Miners’ Library, located on Hendrefoelan Campus, is your first point of contact.

with an extensive collection of books, journals and audio-visual materials, specifically selected for dace courses, the South wales miners’ library is designed to meet your study needs.

most items can be loaned for a period of four weeks in the first instance and, unlike other libraries, we do not charge overdue fines on any of our materials!

we pride ourselves in providing a friendly, flexible and efficient library experience in a relaxed environment. we offer a range of library and information services specifically designed for students studying part time or at a distance. these include:

n ordering of materials (for example, books can be sent between the South wales miners’ library, our branch library in Banwen, and the library & information centre without charge)

n postal loansn photocopying and scanning service (subject to copyright

regulations)

n advice and guidance on using the libraries at Swansea university

n answering queries by phone, email or in personn telephone and on-line book renewalsn Book-box provision for community based classesn pc, photocopying and scanning facilitiesn a quiet and studious study arean help with accessing your computer account and electronic

resources from homen help to locate material for your assignment/project

if you have any questions or require further information about the support provided by information Services & Systems, please visit or contact the South wales miners’ library, hendrefoelan campus, gower road, Swansea, Sa2 7nB on 01792 518603/518693. email: [email protected]

alternatively, browse our website at www.swansea.ac.uk/iss/swml

we look forward to seeing you.

Siân Williams, Librarian, South Wales Miners’ Library

inFormation SerViceS and SyStemS Support

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

mae aaBo yn cynnig cyngor addysg a gyrfaoedd cyfrinachol a diduedd, yn rhad ac am ddim, i unrhyw fyfyriwr presennol neu ddarpar fyfyriwr. mae ein tîm cynghori yn hyblyg iawn, a gallant gwrdd â myfyrwyr ar y campws neu yn y gymuned trwy gydol y flwyddyn. mae arweiniad ar gael wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu trwy gyfrwng e-bost. i wneud apwyntiad, ffoniwch Jane lingard ar 01792 602211 neu [email protected]

trefnir sesiynau cyflogadwyedd ar gyfer myfyrwyr y radd ran-amser trwy gydol y flwyddyn, i’w paratoi at swyddi graddedigion ac astudiaethau ôl-raddedig. cysylltwch â Vanessa thomas ar 01792 602017 neu anfonwch e-bost at [email protected] am ragor o wybodaeth.

gall myfyrwyr hefyd fanteisio ar wasanaethau canolfan gyrfaoedd y Brifysgol ar gyfer apwyntiadau, cyngor gyrfaoedd, lleoliadau profiad gwaith, sgyrsiau gan gyflogwyr a manylion swyddi gweigion.

cynhelir y Ffair gyrfaoedd ym mis hydref eleni. caiff myfyrwyr eu hysbysu am y rhan fwyaf o ddigwyddiadau trwy e-bost neu ar wefan gyrfaoedd.

am ragor o wybodaeth, ewch i www.swansea.ac.uk/careers neu ffoniwch 01792 513266.

aBertawe

n canolfan phoenix, townhilldydd mercher 11eg gorffennaf 11am - 1pm

n canolfan adnoddau cymunedol Forge Fach, clydachdydd iau 19eg gorffennaf 11am - 1pm

n llyfrgell ganolog abertawedydd mawrth 7fed awst 10am - 7pm

n llyfrgell ganolog abertawedydd Sadwrn 11eg awst 10am - 4pm

caStell-nedd port talBot

n llyfrgell port talbotdydd mercher 4ydd gorffennaf 11am - 1pm

n canolfan hyfforddi glyn-nedddydd llun 9fed gorffennaf 5pm - 7pm

n gweithdy doVe, Banwendydd mercher 18fed gorffennaf 11am - 1pm

n coleg castell-nedd port talbot, Stryd y Frenhinesdydd iau 26ain gorffennaf 11am - 1pm

Sir gaerFyrddin

n neuadd goffa llandybiedydd mercher 4ydd gorffennaf 5pm - 7pm

n canolfan y mynydd du, Brynamandydd mawrth 17eg gorffennaf 11am - 1pm

n llyfrgell llanellidydd iau 26ain gorffennaf 11am - 1pm

Sir BenFro

n llyfrgell doc penfrodydd iau 10fed gorffennaf 11am - 1pm

n llyfrgell abergwaundydd iau 12fed gorffennaf 11am - 1pm

n llyfrgell hwlffordd dydd iau 19eg gorffennaf 11am - 1pm

n canolfan Bloomfield, arberthdydd mawrth 24ain gorffennaf 11am - 1pm

cymorth gyda’ch dewiSiadau - mae arweiniad ar gael!

diwrnodau gwyBodaeth dyddiadau i’ch dyddiadur ym miS gorFFennaF a miS awSt 2012

digwyddiadau Arweiniad a Gwybodaeth

45

am

ragor o fanylion, cysylltwch â Janice Brow

n ar 01792 295499/295935 neu j.p.brown@

abertawe.ac.uk

Fel myfyriwr y radd ran-amser, Llyfrgell Glowyr De Cymru, ar Gampws Hendrefoelan, yw eich pwynt cyswllt cyntaf.

mae llyfrgell glowyr de cymru wedi’i chynllunio i ddiwallu eich anghenion astudio, ac mae ganddi gasgliad helaeth o lyfrau, cyfnodolion a deunyddiau clyweled wedi’u dewis yn benodol ar gyfer cyrsiau aaBo.

gellir benthyca eitemau am hyd at bedair wythnos yn y lle cyntaf, ac yn wahanol i lyfrgelloedd eraill, ni fyddwn yn eich dirwyo am ddychwelyd unrhyw rai o’n deunyddiau yn hwyr!

yr ydym yn ymfalchïo yn y gwasanaeth llyfrgell cyfeillgar, hyblyg ac effeithlon a gynigwn mewn awyrgylch hamddenol. yr ydym yn cynnig ystod o wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer myfyrwyr rhan-amser neu’r rhai sy’n astudio o bell. mae’r rhain yn cynnwys:

n archebu deunyddiau (er enghraifft, gellir anfon llyfrau rhwng llyfrgell glowyr de cymru, cangen ein llyfrgell ym manwen a’r ganolfan llyfrgell a gwybodaeth yn rhad ac am ddim)

n Benthyciadau trwy’r postn gwasanaethau llungopïo a sganio (o fewn y rheolau

hawlfraint)

n cyngor ac arweiniad ar ddefnyddio llyfrgelloedd prifysgol abertawe

n ateb ymholiadau dros y ffôn, trwy e-bost neu wyneb yn wynebn adnewyddu benthyciadau llyfrau dros y ffôn neu ar-leinn gwasanaeth blychau llyfrau ar gyfer dosbarthiadau cymunedoln cyfrifiaduron a chyfleusterau llungopïo a sganion man astudio tawel a myfyrgarn cymorth i ddefnyddio eich cyfrif cyfrifiadurol a’r adnoddau

electronig o gartrefn cymorth i ddod o hyd i ddeunyddiau ar gyfer eich

aseiniad/prosiect

os bydd gennych unrhyw gwestiynau, neu os bydd arnoch angen unrhyw wybodaeth bellach am y cymorth a gynigir gan y gwasanaethau gwybodaeth a Systemau, ewch i, neu cysylltwch â, llyfrgell glowyr de cymru, campws hendrefoelan, Ffordd gwyr, abertawe, Sa2 7nB ar 01792 518603/518693. e-bost: [email protected]

Fel arall, porwch ein gwefan: www.swansea.ac.uk/iss/swml

edrychwn ymlaen at eich gweld.

Siân Williams, Llyfrgellydd, Llyfrgell Glowyr De Cymru

gwaSanaethau gwyBodaeth a SyStemau cymorth

For m

ore

deta

ils p

leas

e co

ntac

t Jan

ice

Brow

n on

017

92 2

9549

9/29

5935

or j

.p.b

row

n@sw

anse

a.ac

.uk

Information / Gwybodaeth

diSclaimer/ymwadiad

we have endeavoured to ensure that the information contained within this brochure is accurate at the time of production. dace reserves the right to alter or cancel course where circumstances demand. times and locations may vary and can be subject to change. any information you provide to dace will be treated in accordance with the data protection act. Rydyn wedi ymdrechu i ofalu bod y wybodaeth yn y llyfryn hwn yn gywir ar adeg yr argraffu. Mae gan AABO yr hawl i newid neu ganslo cwrs lle bo amgylchiadau’n mynnu. Gall amseroedd a lleoliadau amrywio ac maent yn amodol i newid. Caiff unrhyw wybodaeth a roddwch i AABO ei drin yn unol ag egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.

data protection notice/hySBySiad diogelu data

information held by the university about you, (such as information on your registration form) is added to a database, extracts from which are passed to central government departments and agencies and devolved administrations, which require it to enable them to carry out their statutory functions. you may wish to note that your contact details will not be made available, your names will not be used or included in statistical analysis and precautions are taken to minimise the risk that you will be able to be identified from the data.

Mae gwybodaeth y mae’r Brifysgol yn ei dal amdanoch chi, (megis y wybodaeth ar eich ffurflen gofrestru) yn cael ei hychwanegu at gronfa ddata, a throsglwyddir rhannau o’r gronfa ddata hon at adrannau llywodraeth ganolog, sydd ei hangen i’w galluogi i gynnal eu swyddogaethau statudol. Efallai yr hoffech nodi na fydd eich manylion cyswllt ar gael iddynt, a ni chaiff eich enw ei ddefnyddio neu ei gynnwys mewn dadansoddiadau statudol a chymerir rhagofalon i leihau’r risg y gellid eich adnabod o’r data.

criminal conVictionS/euogFarnau troFeddol

if you have unspent convictions for offences concerned with violence, sexual offences, drugs, firearms, arson and terrorism, please contact us before completing an application form. if you are convicted of a relevant criminal offence (as listed) after you have applied, you must inform us immediately.

Os oes gennych gollfarnau anhreuliedig am droseddau yn ymwneud â thrais, camweddau rhywiol, cyffuriau, arfau tân, llosgi bwriadol a therfysgaeth, cysylltwch â ni cyn cwblhau ffurflen gais. Os cewch eich cyhuddo o dramgwydd troseddol (fel y rhestrir) ar ôl i chi wneud cais, mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith.

47

A. PERSoNAL DETAILStitle: mr / mrs / miss / ms / rev / dr / professor

First name(s) _____________________________________ Surname ________________________________________________

home address _____________________________________________________________________________________________

________________________________________________ postcode__________________________________________________

date of Birth country of Birth daytime telephone number (including STD code)_________________________________________________________________________________________________

evening telephone number (including STD code) ___________________________________________________________

mobile telephone number e-mail address_________________________________________________________________________________________________

B. EMPLoyMENT STATuS (Please tick appropriate box)

in paid employment retired: private pension retired: State pension registered unemployed in receipt of other state benefit otherwise unwaged (e.g. Income support/family credit)C. CouRSE/VENuE CHoICEplease list the two courses for which you are applying:

course one ________________________________________________________________________________________________

Venue _____________________________________________________________________________________________________

course two _______________________________________________________________________________________________

Venue _____________________________________________________________________________________________________

reserve choice course ______________________________________________________________________________________

Venue _____________________________________________________________________________________________________

N.B. your reserve course choice will automatically be selected if any of the courses you have selected are full or have low numbers.

D. STuDy SkILLSif you wish to attend a Study Skills course in September at either of the following counties, please tick the relevant box: Swansea neath port talbot carmarthenshire pembrokeshire

E. PREVIouS EDuCATIoN (From the age of 11)dates:_____________________________________ name of school/college:__________________________________________

From _________to ___________________________________________________________________________________________

From _________to ___________________________________________________________________________________________

From _________to ___________________________________________________________________________________________

examinations taken (whether passed or failed) or credits gainedexamining body examination date Subject grade/result

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________please list any other courses which you have attended in recent years which have not involved any examination or credit (e.g. evening classes or courses at work).

date name of course organising body

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APPliCAtiOn fOrM BA (HOnS) PArt-tiME DEgrEE PrOgrAMME 2012 - 2013Please note that students will be called for an interview and may be required to supply a written personal statement in support of their application.

F. ARE you A WELSH SPEAkER?

welsh Speaker not welsh Speaker welsh learner

G. NATIoNALITy oN youR PASSPoRT _______________________________________________________________

H. Do you HAVE uk RESIDENCy STATuS? yes no

I. youR uk NATIoNAL IDENTITy IS? (National Identity UK students only)

British english irish Scottish welsh other information refused unspecified

J. youR ETHNIC oRIGIN IS?

white Black or Black British - caribbean Black or Black British - african other Black background

asian or asian British - indian asian or asian British - pakistani asian or asian British - Bangladeshi chinese other asian background mixed - white & Black caribbean mixed - white & Black african

mixed - white & asian other mixed background other ethnic background not known

information refused

k. ADDITIoNAL SuPPoRT NEEDS? please tick box(es)

no disability Blind or serious impairment deaf or serious hearing impairment

physical impairment or mobility issues mental health condition longstanding illness or condition

two or more impairments and/or disabling medical conditions Social/communication impairment

a specific learning disability e.g. dyslexia other disability not mentioned information refused

L. ARE you IN RECEIPT oF DISABLED STuDENTS ALLoWANCE? yes no

M. DID you STuDy oN THE ‘PREPARE FoR BA HuMANITIES PRoGRAMME’? yes no

N. WHERE DID you FIRST HEAR ABouT THE PART-TIME DEGREE PRoGRAMME?

website, please specify __________________________________________________________________________________ newspaper, please state which one ________________________________________________________________________ Venue/centre, please state which one ______________________________________________________________________

promotional event, please state which one ___________________________________________________________________

word of mouth, please state tutor, colleague, another student___________________________________________________ direct mail, letter or e-mail from the department (dace), please state which one___________________________________

Brochure Ba humanities degree postcard other, please specifiy ________________________

Signature ___________________________________________________ date __________________________________________

please return to: mrs Janice Brown, part-time degree Secretary, department of adult continuing education, Swansea university, Singleton park, Swansea, Sa2 8pp. tel: 01792 295499 e-mail: [email protected]

APPliCAtiOn fOrM BA (HOnS) PArt-tiME DEgrEE PrOgrAMME 2012-2013

A. MANyLIoN PERSoNoLteitl: mr / mrs / miss / ms / y parch / dr / yr athro

enw(au) cyntaf _____________________________________ cyfenw ________________________________________________

cyfeiriad cartref ____________________________________________________________________________________________

________________________________________________ cod post __________________________________________________

dyddiad geni gwlad enedigol rhif ffôn yn ystod y dydd (gan gynnwys cod STD)_________________________________________________________________________________________________

rhif ffôn gyda’r nos (gan gynnwys cod STD) ___________________________________________________________

rhif ffôn symudol cyfeiriad e-bost_________________________________________________________________________________________________

B. STATWS CyFLoGAETH (Ticiwch y blwch priodol)

mewn gwaith cyflogedig wedi ymddeol: pensiwn preifat wedi ymddeol: pensiwm y wlad wedi cofrestru’n ddiwaith yn derbyn budd-dal arall gan y wlad yn ddigyflog fel arall (e.e. Cymhorthdal incwm/credyd teulu)C. DEWIS CWRS/LLEoLIAD rhestrwch y ddau gwrs yr ydych yn ymgeisio amdanynt:

cwrs un ___________________________________________________________________________________________________

lleoliad ____________________________________________________________________________________________________

cwrs dau _________________________________________________________________________________________________

lleoliad ____________________________________________________________________________________________________

cwrs dewisol wrth gefn ______________________________________________________________________________________

lleoliad ____________________________________________________________________________________________________N.B. Bydd eich cwrs dewisol wrth gefn un cael ei ddewis yn awtomatig os bydd unrhyw un o’r cyrsiau yr ydych wedi’u dewis yn llawn neu os yw’r niferoedd yn isel.

D. SGILIAu ASTuDIoos ydych chi’n dymuno mynychu cwrs Sgiliau astudio um mis medi yn un o’r siroedd canlynol, ticiwch y blwch perthnasol: abertawe castell-nedd Sir gâr Sir Benfro

E. ADDySG FLAENoRoL (o 11 oed)dyddiadau:_____________________________________enw’r ysgol/coleg:____________________________________________

o ___________ i _____________________________________________________________________________________________

o ___________ i _____________________________________________________________________________________________

o ___________ i _____________________________________________________________________________________________

arholiadau a wnaethpwyd (pasio neu fethu) neu gredydau a enillwydcorff arholi arholiad dyddiad pwnc gradd/canlyniad

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________rhestrwch unrhyw gyrsiau eraill (e.e. dosbarthiadau nos neu gyrsiau yn y gwaith).

dyddiad enw’r cwrs Sefydliad oedd yn tefnu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ffUrflEn gAiS rHAglEn rADD rAn-AMSEr BA (AnrHYDEDD) Yn Y DYniAEtHAU 2012-2013Sylwer y bydd myfyrwyr yn cael eu galw am gyfweliad ac efallai bydd rhaid iddynt ddarparu datganiad personol ysgrifenedig i gefnogi eu cais.

49

F. yDyCH CHI’N SIARAD CyMRAEG?

Siaradwr cymraeg di-gymraeg dysgwr

G. CENEDL AR EICH PASBoRT _______________________________________________________________

H. oES GENNyCH CHI STATWS PRESWyLIo’R Du? oes nac oes

I. BETH yW EICH HuNANIAETH GENEDLAETHoL yN y Du? (Myfyrwyr Hunaniaeth Genedlaethol y DU yn unig)

prydeinig Seisnig gwyddelig albanaidd cymreig arall gwrthod rhoi gwybodaeth unspecified

J. BETH yW EICH TARDDIAD ETHNIG?

gwyn du neu ddu prydeinig - caribïaidd du neu ddu prydeinig - affricanaidd cefndir du arall

asiaidd neu asiaidd prydeinig - indiaidd asiaidd neu asiaidd prydeinig - pacistanaidd

asiaidd neu asiaidd prydeinig - Bangladeshaidd tsieineaidd cefndir asiaidd arall

cymysg - gwyn a du caribïaidd cymysg - gwyn a du affricanaidd cymysg - gwyn ac asiaidd

cefndir cymysg arall cefndir ethnig arall ddim yn gwybod ataliwyd y wybodaeth

k. uNRHyW ANGHENIoN CyMoRTH yCHWANEGoL? ticiwch y blwch/blychau perthnasol

dim anabledd dall neu nam difrifol ar y golwg Byddar neu nam difrifol ar y clyw

anabledd corfforol neu anawsterau symudedd cyflwr iechyd meddwl Salwch neu gyflwr hirdymor

dau neu fwy o namau a/neu gyflyrau meddygol sy’n achosi anabledd nam cymdeithasol/cyfathrebu

anhawster dysgu penodol e.e. dyslecsia anabledd arall nad ydyw wedi’i restru ataliwyd y wybodaeth

L. A yDyCH yN DERByN LWFANS MyFyRWyR ANABL? oes nac oes

M. A WNAETHoCH CHI ASTuDIo AR y ‘RHAGLEN PARAToI AR GyFER BA yN y DyNIAETHAu? do naddo

N. BLE GLyWSoCH CHI GyNTAF AM RAGLEN y RADD RAN-AMSER?

gwefan, nodwch ________________________________________________________________________________________ papur newydd, nodwch pa un _____________________________________________________________________________ lleoliad/canolfan, nodwch pa un __________________________________________________________________________

digwyddiad hyrwyddo, nodwch pa un _____________________________________________________________________

ar lafar, nodwch os gan diwtor, cydweithiwr, myfyriwr arall ___________________________________________________ post uniongyrchol, llythyr neu e-bost gan yr adran (aaBo), nodwch pa un _______________________________________

llyfryn cerdyn post y radd Ba dyniaethau arall, nodwch ______________________________

llofnod ___________________________________________________ dyddiad ________________________________________

ffUrflEn gAiS rHAglEn rADD rAn-AMSEr BA (AnrHYDEDD) Yn Y DYniAEtHAU 2012-2013

dychweler at: mrs Janice Brown, ysgrifenyddes y radd ran-amser, adran addysg Barhaus oedolion, prifysgol abertawe, parc Singleton, abertawe, Sa2 8pp. Ffôn: 01792 295499 e-bost: [email protected]

Swansea University department of Adult Continuing Educationglyndwr Building, Singleton Park, Swansea SA2 8PP

Enquiries: 01792 602211 | fax: 01792 295751 | Email: [email protected]

www.swansea.ac.uk/dace

Adran Addysg Barhaus Oedolion Prifysgol AbertaweAdeilad glyndwr, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Ymholiadau: 01792 602211 | ffacs: 01792 295751 | E-bost: [email protected]

Available on Swansea Campus and at community venues in: Swansea, neath Port talbot, Carmarthenshire and PembrokeshireAr gael ar gampws Abertawe ac mewn lleoliadau cymunedol yn: Abertawe, Castell-nedd Port talbot, Sir gaerfyrddin a Sir Benfro

For further information on the part-time degree programme contact:

Janice Brown part- time degree Secretary tel: 01792 295499 email: [email protected]

Paul Dicks course Secretary tel: 01792 295935 email: [email protected]

Dr Lynne Jenkins part-time degree manager tel: 01792 295499 email: [email protected]

Bernard Salter curriculum & programme manager tel: 01792 295934 email: [email protected]

Joanna Ward Student retention and tel: 01792 295793 email: [email protected] Study Skills co-ordinator

Vanessa Thomas part-time degree development officer tel: 01792 602017 email: [email protected]

am fwy o wybodaeth am y rhaglen radd ran-amser, cysylltwch â:

Janice Brown ysgrifennydd y radd ran-amser Ffôn: 01792 295499 e-bost: [email protected]

Paul Dicks ysgrifennydd y cwrs Ffôn: 01792 295935 e-bost: [email protected]

Dr Lynne Jenkins rheolwr y radd ran-amser Ffôn: 01792 295499 e-bost: [email protected]

Bernard Salter rheolwr y cwricwlwm a’r rhaglen Ffôn: 01792 295934 e-bost: [email protected]

Joanna Ward cydlynydd cadw myfyrwyr Ffôn: 01792 295793 e-bost: [email protected] a Sgiliau astudio

Vanessa Thomas Swyddog datblygu’r radd ran-amser Ffôn: 01792 602017 e-bost: [email protected]

do Something new and eXciting thiS year!

gwnewch rhywBeth newydd a chyFFrouS eleni!