Świecie24 extra - numer 03

Download Świecie24 Extra - numer 03

Post on 07-Apr-2016

249 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W kolejnym numerze gazety m.in.: analiza stanu polskiej szkoły w roku 2012, wywiad z małżeństwem byłych nauczycieli Heleną i Joachimem Bujakami, reportaż o dronach nad miastem.

TRANSCRIPT

 • n n

  ngaze

  ta B

  EZP

  ATN

  An

  n n

  gaze

  ta B

  EZP

  ATN

  An

  n n

  gaze

  ta B

  EZP

  ATN

  An

  n n

  gaze

  ta B

  EZP

  ATN

  An

  n n

  gaze

  ta B

  EZP

  ATN

  An

  n n

  gaze

  ta B

  EZP

  ATN

  An

  Jak uchroni si przed przezibieniem?O tym, jak zdrowym przey jesienne pluchyopowiada Beata Sternal-Wolaczyk, lekarzspecjalista medycyny rodzinnej.

  Str. 4

  EXTRA WY WIADo szko le daw nej,obec nej i nie tyl ko opo -wia da j eme ry to wa niuna uczy cie le HE LE NA iJO ACHIM BU JA KO WIE

  Str. 2

  Drony nadmiastemNad Dwo rzy skiem, nad wie cie, nad Wi s, nad Wdmo na za uwa y la ta j ce mo de le mi gow cw i szy bow -cw. La ta co jesz cze. Str. 5

  Mj na uczy cielCze saw Go u ski:

  Uko czy emna uk w ogl nia kuw 1966 ro ku. W tymcza sie mo j wy cho -waw czy ni by a pa nipro fe sor He le na Bu -jak, kt ra twier dzi a by o to jej my lprze wod ni eod fi lo zo fii do ma te -ma ty ki wie dzie bar dzo pro sta dro ga. Niedo ko ca wie dzia em wte dy, jak si do te gotwier dze nia usta wi, ale dzi ki pa ni pro fe -sor po lu bi em ma te ma ty k. Pa ni pro fe sorna uczy a mnie ma te ma ty ki i te go, e je stemnor mal nym czo wie kiem. Dru gim wy r -nia j cym si na uczy cie lem by pro fe sor Jo -achim Bu jak, geo graf. Na uczy mnie go dupo zna wa nia i zwie dza nia wia ta. Dzi kinie mu od dwu na stu lat nie pa l i za dar mozwie dzam wiat od ka da jc co mie sic 20zo tych prze zna cza ne do tych czas na pa pie -ro sy. Chcia bym y czy na uczy cie lom twr -czych uczniw i do brych za rob kw, a eme -ry tom, aby mo gli so bie cz sto po wie dziea pa mi tasz jak to by o?

  Be ata Szy ma ska: Jak chy ba

  ka dy, w swo im y -ciu na tkn am sina ta kich na uczy -cie li, kt rychuwiel bia am i tych,kt rych nie wspo -mi na si za do brze.Sku pi si jed nakna tej pierw szejgru pie. Przede wszyst kim mia am far tado wiet nych wy cho waw cw. W pod sta -ww ce by y to pa nie Lu cy na wi tliki Wan da Ja bo ska, na to miast w ogl -nia ku pro fe sor Te re sa R zio. Mia y oneogrom ny wpyw na mo je wy cho wa nie,za cho wa nie i wy br przy szej dro gi y -cio wej. Do te go gro na do o jesz cze pa -na pro fe so ra Szo ner ta, po lo ni st o nie -zwy kle barw nej i sil nej oso bo wo ci.

  Jak dzi postrzegamy szko, nauczycieli,uczniowskie postawy. Gdzie zaczyna siwycig szczurw i dlaczego dzisiejsidyrektorzy musz by waleczni?

  STR. 7

  NR 3 u ROK I u 11 padziernika 2012 r. u www.swiecie24.pl u NAKAD: 3500 eg.

  W N U M E R Z E n W N U M E R Z E n W N U M E R Z E n W N U M E R Z E n W N U M E R Z E n

 • Czwartek, 11 padziernika 2012Aktualnoci2

  Da cho wa w Grucz nie 6.10 w sa mo po u dnie w Grucz nie z dro gikra jo wej nr 5 zje cha ci tro en C4, wpadna po bo cze i da cho wa. 24-let ni kie row cai pa sa er ka zo sta li za bra ni do szpi ta la.Na miej scu wy pad ku po li cjan ci za bez pie czy -li la dy, ze bra li re la cje wiad kw.

  Po bi cie w bra mie6.10 o godz. 21.30 na po li cj do tar o zgo -sze nie od m czy zny, e zo sta po bi ty w klat -ce scho do wej jed nej z ka mie nic w przy Du -ym Ryn ku. Pa trol wy sa ny na miej sce za trzy -ma dwch m czyzn w wie ku 30 i 32 la ta.Noc sp dzi li w po li cyj nym aresz cie, a na -stp ne go dnia usy sze li za rzut po pe nie niaprze stp stwa z art. 158 1 kk, za kt re gro -zi ka ra do 3 lat wi zie nia.

  Za trzy ma ny za wa ma nie 8.10 kry mi nal ni z Ko men dy w wie ciu za -trzy ma li 17-lat ka po dej rza ne go o kra dziez wa ma niem do do mu w bu do wie. Do prze -stp stwa do szo w no cy z 2 na 3 pa dzier ni -ka na osie dlu 800-le cia. Spraw ca ukrad ka -ble elek trycz ne i elek tro na rz dzia o war to cioko o 5 tys. z. Na sto la tek usy sza za rzutkra dzie y z wa ma niem, za co gro zi mu ka raod ro ku do 10 lat po zba wie nia wol no ci..

  Zgu bi si na grzy bach 8.10 wie czo rem po li cjan ci w Gru dzi dzuzo sta li po in for mo wa ni o tym, e przed po -u dniem w le sie, w oko li cach miej sco wo ciMiedz no, na te re nie gmi ny Osie za gi nm czy zna. 52-la tek po szed ze zna jo my mina grzy by i zgu bi si. W po szu ki wa niachwzi li udzia po li cjan ci, stra le na i dru ho -wie z OSP. Bez sku tecz nie. We wto rek w po -u dnie po szu ku j cy zo sta li za wia do mie ni,e m czy zna wr ci do do mu. By ca yi zdro wy. Noc sp dzi w le sie a do Gru dzi -dzu do szed pie szo.

  Krtko

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail:ariel@swiecie24.pl)

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Grony wypadek na pitce

  Jedna osoba zgina, trzy zostay rannewskutek zderzenia czoowego, dojakiego doszo w okolicy miejscowociDworzyska. Okoo godz. 16 jadce odstrony Gdaska osobowe volvozjechao na przeciwlegy pas ruchu izderzyo si z vw caddy.

  Karetki pogotowia zabray trzy ranne osobydo wieckiego szpitala. Niestety po kilku godzinach56-letni pasaer volvo zmar w wieckim szpitalu.Czwarty poszkodowany, pasaer volvo byzakleszczony we wraku samochodu. Okoogodziny trwao jego uwalnianie.

  Przez prawie dwie godziny ruch nadrodze krajowej nr 5 by cakowiciezablokowany. Policja zorganizowaa objazdprzez Gruczno.

  NOW

  Areszt za po bi cie

  Te go dnia sd zde cy do wa o umiesz -cze niu w aresz cie dwch po dej rza nycho po bi cie, do kt re go do szo w no cy z21 na 22 wrze nia. Nie zna ni spraw cyska to wa li wte dy 16-lat ka i zo sta wi linie przy tom ne go w par ku przy ul. Sien -kie wi cza.

  Po kil ku go dzi nach zna laz go prze -cho dzie. Po bi ty by w tra gicz nym sta nie.Mia na cie le la dy przy pa la nia, na ku wa -nia i bi cia. Cho pak by tor tu ro wa nyprzez swo ich opraw cw. Zo sta prze wie -zio ny do szpi ta la w Byd gosz czy i przezwie le dni utrzy my wa ny w picz ce far -ma ko lo gicz nej.

  Wie o tym wy da rze niu ze lek try zo -wa a miesz ka cw, zwasz cza ro dzi cwna sto let nich dzie ci.

  27 wrze nia po li cja za trzy ma atrzech m czyzn, w wie ku od 17 do 20lat, po dej rze wa nych o zwi zek z t spra -w. Na pod sta wie zgro ma dzo nych ma te -ria w do wo do wych, pro ku ra tor przed -sta wi 19 i 20-lat ko wi za rzut po bi cia ici kie go uszko dze nia cia a. - Za to prze -stp stwo gro zi po dej rza nym od 6 mie si -cy po zba wie nia wol no ci na wet do 8 lat in for mu je asp. Ma rek Ry dzew ski,rzecz nik KPP wie cie.

  Mio do w do Mor ska

  Do ko ca ro ku wy bu do wa ne zo sta -nie prze du e nie uli cy Mio do wej, kt -ra po dob nie jak si za czy na, za ko -czo na b dzie rw nie ron dem. Dzi -ki te mu kie row cy szyb ciej do tr z uli -cy La sko wic kiej do ob wod ni cy wie -cia i dro gi kra jo wej nr 91 (daw nejje dyn ki).

  Do ko cze nie in we sty cji za pla no -wa ne by o na p niej szy ter min, alew urz dzie wo je wdz kim zo sta y jesz -cze pie ni dze z tzw. sche ty n wek. Do sta li my in for ma cj, e mo e myz nich sko rzy sta, ale mu si my upo rasi z pra ca mi do ko ca te go ro ku m -wi Zbi gniew Pod gr ski, za stp ca bur -mi strza wie cia.

  Prze targ wy gra a fir ma Skan ska,kt ra za 1 mln 31 tys. z wy bu du je200-me tro wy od ci nek dro gi i ron do.30 pro cent z tej su my (nie co po -nad 300 tys. z) po kry je do fi nan so wa -nie ze sche ty n wek.

  Pra ce ru sz w po o wie pa dzier ni -ka i po trwa j do ko ca ro ku. Roz pocz -n si od bu do wy ron da na ul. Woj skaPol skie go w Mor sku. W tym cza sieruch na tej tra sie b dzie od by wa siwa ha do wo.

  Pra cu j dla dzie ci od 65 lat

  To wa rzy stwo Przy ja ci Dzie ci w wie ciuob cho dzi w tym ro ku ju bi le usz 65-le cia.Z tej oka zji w Ze spo le Szk Spe cjal nychod by a si uro czy sta aka de mia.

  Wa dze mia sta i po wia tu, a tak e go -cie z Ho lan dii i oso by od lat zwi za ne zewiec kim od dzia em TPD szczel nie wy -pe ni y miej sca przy go to wa ne w szkol nejsa li spor to wej. Obec na pre zes Ha li -na Urban przed sta wi a dzie je to wa rzy stwa,a tak e opo wie dzia a o owo cach wsp pra -cy z Ho len dra mi, kt rzy wspo ma ga j za -rzd za rw no w dzia al no ci spo ecz nej jaki cha ry ta tyw nej. O opra w ar ty stycz n za -dba li ucznio wie Ze spo u Szk Spe cjal -nych, kt rzy przy go to wa li kil ka wi do wi -sko wych uka dw ta necz nych. Po cz ciofi cjal nej przy szed czas na kil ku go dzin neroz mo wy i wspo mnie nia.

  OPRAC. AST

  wie cie 24 Extra Krzysz tof No -wic ki, Mi cha Bi niec ki: Prze pra co wa li -cie Pa stwo p wie ku w jed nej szko -le, wy cho wa li cie za st py uczniw,prze wi ja cie si we wspo mnie niach.Je ste cie y w le gen d.

  He le na i Jo achim Bu ja ko wie: 50 latto prze pra co wa em ja, o na kil ka lat kr -cej, ale rze czy wi cie ca e y cie w tej sa mejszko le. Tak w wie ciu wie le osb kie dyby o na szy mi ucznia mi.

  Jak to si sta o, e zo sta li cie na -uczy cie la mi?

  He le na Bu jak: Szko pod sta wo -w sko czy am w cza sie woj ny, w ra -mach taj ne go na ucza nia. Od po czt kutra fia am na na uczy cie li, kt rzy wiet -nie uczy li ma te ma ty ki i po lu bi am tenprzed miot. Na stu dia wy bra am jed -nak eko no mi w Kra ko wie, ty le, ena 120 miejsc by o sze ciu set cht -nych. Nie do sta am si, wic za cz amstu dia ma te ma tycz ne w Wy szej Szko -le Pe da go gicz nej w Ka to wi cach. Wy -cho dzi na to, e zo sta am na uczy cie -lem przez przy pa dek.

  Jo achim Bu jak: U mnie by o ina czej.Ro dzi ce mi po wie dzie li Su chaj, na uczy -ciel to jest po wa ny, sza no wa ny za wd. Idna na uczy cie la. W