Świecie24 extra - numer 05

Download Świecie24 Extra - numer 05

Post on 07-Apr-2016

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Numer na Święto Niepodległości. Piszemy m.in. o: Jak żyli mieszkańcy Ziemi Świeckiej w latach 1920-39 Wywiad o życiu w Świeciu w okresie międzywojennym widzianym oczami kilkunastoletniej wtedy dziewczynki rozmawiamy z Gertrudą Tuczyńską (z d. Wilkowską). O Kociewiu - czym jest, jak się kształtowało, kto badał historię i kulturę Kociewia.

TRANSCRIPT

 • NR 5 uROK I u8 listopada 2012 r. u www.swiecie24.pl

  W N U M E R Z E n W N U M E R Z E n W N U M E R Z E n W N U M E R Z E n W N U M E R Z E n

  n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  Ka de ci na Du ym Ryn ku

  Trzy dzie stutrzech uczniwdwch klas opro fi lu po li cyj -nym dzia a j -cych od wrze -nia przy Ze spo le Szk Me ne der skizo y o przy rze cze nie. Uro czy sto zemo cja mi ob ser wo wa li ro dzi ce pierw -szo kla si stw. wie o mia no wa ni ka de -ci przy rze ka li su mien nie i god nie wy -pe nia swo je obo wiz ki, a tak e strzecpo wie rzo nych ta jem nic.

  Jed no kie run ko wo przyprzy chod ni

  Od da ny zo stado uyt ku wy jazd zno we go par kin guprzy Miej sko -Gmin -nej Przy chod ni w wie ciu. Obec nie wjazdod by wa si z uli cy Woj ska Pol skie go a wy -jazd przez no wy par king w kie run ku uli cyCu krow ni kw. No wy par king to do dat ko -we kil ka dzie sit miejsc na sa mo cho dy.Dzia a ju od po czt ku pa dzier ni ka aledo pie ro te raz ruch od by wa si w jed nstro n.

  Z apa ra tem w wiat

  Szy mon Tu -sik we mieudzia w mi dzy -na ro do wym kon -kur sie fo to gra -ficz nym Worl dwi de Pho to Walk. Je go zdj -cie zwy ci y o spo rd wszyst kich wy ko na -nych przez uczest ni kw czwar tej edy cjiwiec kich Spa ce rw Fo to gra ficz nych. Wy -r nie nia otrzy ma li Kin ga wi der ska, Mar -ty na Mu zy ka i Ani ta Ba e jew ska. Na gro dyksi ko we dla lau re atw ufun do wa UrzdMiej ski w wie ciu.

  Ak cja Znicz prze bie gaspo koj nie

  Na dro gachna sze go po wia tunie do szo w tychdniach do ad ne gowy pad ku (czy li nikt nie zo sta ran ny). Po li -cjan ci wzy wa ni by li do 20 stu czek. Za -trzy ma li dwch pi ja nych kie row cw 4 ro -we rzy stw. Za trzy ma li do kon tro li 864oso by. Uka ra nych man da ta mi zo sta o 394kie row cw (gw nie za nad mier n szyb -ko) i 16 pie szych. Po ucze nia usy sza opo nad 100 osb.

  O mo der ni za cji ba se nu

  Jesz cze w tymro ku zo sta nie ogo -szo ny kon kursna opra co wa niepro jek tu mo der ni -za cji kry tej py wal ni w Prze cho wie. Do ist -nie j ce go obiek tu, zo sta nie do bu do wa nydru gi bu dy nek. Za pla no wa no grun tow ny re -mont we wntrz sta rej py wal ni, a ca o zy -ska no w ele wa cj. Po wsta nie te par kingna ok. 60 miejsc po sto jo wych, plac za baw dladzie ci oraz skwer z alej ka mi i aw ka mi. Wi -cej in fo na stro nie www.swie cie 24.pl.

  31 X 4 XI 5 XI3 XI31 X30 X

 • Czwartek, 8 listopada 2012Aktualnoci2

  Znisz czy li lu ster kaW no cy z 1 na 2 li sto pa da na Alei Ja na Paw -a II dwch m czyzn urwa o lu ster ka bocz -ne w dwch sa mo cho dach. Jed ne go z nich,21-let nie go, za trzy ma prze cho dzie i prze -ka za pa tro lo wi, kt ry przy je cha na miej -sce. Spraw ca by pi ja ny. Tra fi do po li cyj ne -go aresz tu. Kil ka go dzin p niej po li cjan ciza trzy ma li rw nie je go ko le g. Te go sa me -go dnia obaj usy sze li za rzut uszko dze niamie nia, za co gro zi im od ka ra od 3 mie si -cy do 5 lat po zba wie nia wol no ci.

  15-let ni wa my wa cze 4 li sto pa da oko o dru giej w no cy zo dziejwa ma li si do po miesz cze nia go spo dar -cze go przy ul. Szkol nej. Za bra li stam tdelek tro na rz dzia, klu cze na sa do we orazzom o war to ci oko o 400 z. Po li cjan ciusta li li, e spraw ca mi kra dzie y s dwaj15-let ni miesz ka cy wie cia. Uda o si teod zy ska skra dzio ne przed mio ty. Je denz po dej rze wa nych o to prze stp stwo zo staza trzy ma ny i prze su cha ny w cha rak te rzenie let nie go spraw cy czy nu ka ral ne go,wkrt ce za rzu ty usy szy te je go kom pan in for mu je asp. Ma rek Ry dzew ski, rzecz nikwiec kiej po li cji.

  Zderzenie na skrzyowaniu 6 XI w Zbra chli nie au to bus zde rzy si z do -staw czym ci tro enem jum per. W wy ni ku wy -pad ku kie row ca sa mo cho du i jed na z pa -sa er ka au to bu su zo sta li ran ni i po go to wieza bra o ich do szpi ta la. Do cza su usu ni ciaskut kw zda rze nia ruch na dro dze byutrud nio ny.

  OPRAC. NOW

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail:ariel@swiecie24.pl)

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Jesz cze przez mie sic Ze sp SzkPo nad gim na zja lych b dzie pro wa -dzi kam pa ni Dru gie y cie, pro -mu j c ide prze szcze pia nia i od -da wa nia or ga nw.

  Do tych czas pre zen ta cje od by wa y sipod czas szkol ne go Dnia Na uczy cie la i im -pre zy spor to wej na sta dio nie Wdy, po nad -to de kla ra cje wo li po ja wi y si pod czasnie dziel nych mszy w pa ra fii w. J ze fa, auczen ni ce ZSP go ci y w Sta ro stwie Po wia -to wym. - Na chwi l obec n ma my 700 wy -pe nio nych de kla ra cji m wi An na Po raj --Sub kow ska, jed na z ko or dy na to rek ak cji. -To jesz cze nie ko niec, po nie wa za m wi li -my ko lej nych 300 sztuk. Ju te raz je ste -my bar dzo za do wo le ni z wy ni kw na -szych dzia a do da je.

  Wi cej in for ma cji na te mat idei od da -wa nia na rz dw oraz wzr owiad cze niawo li mo na zna le na stro nie www.dru -gie zy cie.org

  AST

  la dem na szych pu bli ka cji...

  Ka dy z nas mo e przy czy si do ak -cji przy go to wy wa nia wi tecz nych pa -czek dla po trze bu j cych ro dzin.

  W wie ciu za wi za a si gru pa wo lon -ta riu szy, kt rzy ko or dy nu j ak cj Szla chet -na Pacz ka w na szym mie cie. W cza sie wi -zyt u wy ty po wa nych ro dzin stwo rzy li li stich po trzeb. To wszyst ko zo sta nie wpro wa -dzo ne do sys te mu i za ty dzie (do kad nie17 li sto pa da) b dzie do stp ne na stro niewww.szla chet na pacz ka.pl. Tam, po wy -bra niu wo je wdz twa i mia sta, b dzie mymo gli wy bra kon kret n ro dzi n (nie po -zna my na zwi ska, ani ad re su a tyl ko jej

  struk tu r), wy dru ko wa so bie li st po -trzeb i przy go to wa pacz k.

  - Wa ne jest, e po ma ga my oso bom zna sze go mia sta, a nie gdzie z dru gie goko ca Pol ski m wi Do ro ta Ry bus, ko or -dy na tor ak cji w wie ciu. W przy go to wa -nie pa czek naj cz ciej w cza j si fir my.Mo g to jed nak zro bi tez oso by pry wat ne,kt re na sp k z przy ja ci mi lub s sia da -mi przy go tu j pacz k do da je.

  Szcze g o we in for ma cje na te mat ak -cji mo na zna le w In ter ne cie lub do py -ta ko or dy na to ra pod nr. tel. 693 460 858.

  NOW

  Zrb Szla chet n Pacz kWart 113 ty si cy zo tych sprzt na go -nie nio wy dzia a ju w Ca fe Kul tu ra. Ta -ki za kup nie by by mo li wy bez do fi -nan so wa nia z Mi ni ster stwa Kul tu ry.

  Do tych cza so wy sce na riusz przy go to -wa nia kon cer tu w Ca fe Kul tu ra by za wszeta ki sam: kil ku go dzin ne, mud ne roz wi ja -nie ka bli, cz sto wy po y cza nie sprz tutak, aby od po wia da on po szcze gl nym ar -ty stom. Te raz to si zmie ni. Cie sz si,e ma my ju u sie bie ten sprzt m wiRo mu ald Dwo ra kow ski, kie row nikOKSiR. Dzi ki nie mu od bir kon cer -tw przez pu blicz no b dzie du o lep szy,zmie ni si na pew no kom fort pra cy dla ar -ty stw wy st pu j cych na sce nie.

  Sprzt za do wo li ka de go

  Co wa ne, sprzt mo e na ga nia nietyl ko kon cer ty, ale te spek ta kle te atral ne czypro jek cje fil mo we do da je. Co praw da za ku -py wra mach pro jek tu zo sta y ju uko czo ne,jed nak OKSiR pla nu je jesz cze do dat ko we in -we sty cje w sprzt. Po trze ba jesz cze do dat -ko wych re flek to rw i po de stw sce nicz nych.Przede wszyst kim jed nak mu si my wy ko naada pta cj aku stycz n sa li lu strza nej tak, abyz jed nej stro ny jej kon struk cja nie za k ca a

  od bio ru kon cer tw (trzesz cz ce lu stra red.), a z dru giej aby nie prze sta wa a by uy -tecz nym miej scem prb cho cia by dla ze spo -w ta necz nych wy ja nia Dwo ra kow ski.

  Lep szych pa czek nie mo go by

  Ra do ci z po wo du za ku pw nie kry jete Ka mil K ska, aku styk w Ca fe Kul tu ra. Kon cer ty w ka wiar ni na ga nia myod dzi siaj na sys te mie L -Aco ustic. To ta kimer ce des wrd sprz tu na go nie nio we -go, na kt rym pra cu je obec nie ka dydwi ko wiec. Oprcz te go nie zwy kle wa -nym by za kup kon struk cji, na kt rej wie -sza ne b d ko lum ny i wia to, gdy po -zwo li nam to znacz nie ogra ni czy czas po -trzeb ny na przy go to wa nie po szcze gl nychwy da rze tu ma czy. Do dat ko wo, w sa lilu strza nej za in sta lo wa ny zo sta ekran orazpro jek tor wy wie tla j cy fil my w ja ko cifull HD. Sa la sta a si na praw d mul ti -me dial na, mo e my or ga ni zo wa tu taj ca ysze reg wy da rze pod kre la K ska.

  Oro dek Kul tu ry, Spor tu i Re kre acjiotrzy ma do fi nan so wa nie na 80 pro centca ej in we sty cji, resz t pie ni dzy mu siado pa ci z wa sne go bu de tu.

  AST

  Ka wiar nia ma no we na go nie nie

  Ja ko pierw si no we na go nie nie prze te sto -wa li w prak ty ce Gra y na o ba szew skaz ze spo em Aja go re oraz ich su cha czepod czas nie dziel ne go kon cer tu

  Za rzd Po wia tu wiec kie go niepopar po mysu utwo rze nia su per kla -sy gim na zjum przy I LO. Tematwywoa burzliw dyskusj radnych.

  Przy po mnij my: na wrze nio wej se -sji ra dy po wia tu zo sta przed sta wio nypro jekt utwo rze nia kla sy gim na zjumprzy I Li ceum Ogl no kszta c cym i