swiecie24 extra - numer 11

Download Swiecie24 Extra - numer 11

Post on 07-Apr-2016

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zarządzanie kryzysowe w powiecie (na czym polega, kiedy zaczyna działać). Historia: Wyzwolenie Świecia (potrzeba było trzech natarć Rosjan, żeby odbic miasto). Zaczynamy nowy cykl "Poznaj Świecie" - ul. 10 Lutego.

TRANSCRIPT

 • Zarzdzanie kryzysowe w powiecieNa czym polega, kiedy zaczyna dziaa?

  Str. 4

  n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  S Z Y B K I M T E K S T E M z S Z Y B K I M T E K S T E M z S Z Y B K I M T E K S T E M Dyplom dla redakcjiW gazecie i w portalu wiecie24 mocno kibicowalimy wolontariuszomdziaajcym w akcji Szlachetna Paczka. Opisywalimy ide, sposb dziaania,sposoby na to, eby pozostali mieszkacy mogli wczy si w akcj. Teraz otrzymalimy podzikowanie, ktre waciwie powinno trafi do kadego,kto w jakikolwiek sposb przyczyni si do powodzenia akcji. Oto trepodzikowa:Mio wyraa si w trafionym prezencie, ktry nie jest banalnympodarkiem, ale strzaem prosto w serce. Sami wiemy, jak si czujemy, gdykto trafi w nasze marzenia, zwaszcza kiedy wydaj si nierealne. Wyobrasobie, jak poczua si rodzina, ktra otrzymaa przygotowan przez Ciebiepaczk. By moe od dawna nie dostaa prezentu, by moe dla dziecka toby pierwsza w yciu nowa rzecz.Twoje zaangaowanie to take znak, e istnieje wiat, w ktrym ludzie s nasiebie otwarci i yczliwi, pomagaj przyjacioom w biedzie, nie boj siprzekracza siebie dla innych.

  Upamitni rocznicW tym roku przypada 675 rocznica nadania wieciu przywileju miejskiego.Dokadnie 25 lipca 1338 roku wielki mistrz krzyacki nada wieciu przywilejmiejski. - W rozumieniu redniowiecznym oznaczao to, e stalimy si rzeczywistymmiastem wyjania Przemysaw Krzyanowski, kierownik Izby Regionalnej. Mimo erocznica nie jest okrga, chcemy j upamitni przez wspominanie rocznicy przyokazji organizowanych w wieciu imprez mwi Krzyanowski. Na budynku UrzduStanu Cywilnego zawis ogromny banner informujcy o jubileuszu. - Stao si tak,poniewa 25 stycznia przypada rocznica wyzwolenia wiecia przez wojska generaaHallera przypomina Przemysaw Krzyanowski.Nie bdzie hucznej imprezy zwizanej z rocznic, ale s pomysy, eby: zaaranowascenk przekazania burmistrzowi wiecia aktu lokacyjnego miasta przez wodarzaChemna (wszystkie miasta w naszych okolicach byy lokowane na prawachchemiskich red.), namwi orkiestry wystpujce w czasie czerwcowegofestiwalu na to aby wsplnie odegray hejna wiecia, wyda publikacj ze starymizdjciami miasta.

  reklama

  Wyzwolenie wieciaPotrzeba byo trzech natar Rosjan, eby odbi miasto.

  Str. 6

  Poznaj wiecieNowy cykl zaczynamy od ulicy 10 Lutego.

  Str. 7

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 11 u ROK I I u 7 lu tego 2013 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 3500

 • Czwartek, 7 lutego 20132

  Odu rzo ny kie row ca 1 lu te go wie czo rem na ul. w. Win cen -

  te go po li cjan ci za trzy ma li do kon tro li oplaome ga. Po dej rze nia funk cjo na riu szy wzbu -dzi po dej rza nie za cho wu j cy si kie row ca.Te sty wy ka za y, e 24-la tek by pod wpy -wem ma ri hu any. M czy zna zo sta za trzy -ma ny, po bra na zo sta a krew do ba da la bo -ra to ryj nych. Je li po twier dz one wstp newy ni ki te stw m czy zna b dzie od po wia -da za kie ro wa nie po jaz dem me cha nicz nympod wpy wem nar ko ty kw. Za ta kie prze -stp stwo gro zi ka ra do 2 lat po zba wie niawol no ci. We Wdzie zna le li zwo ki

  1 lu te go ra no je den z miesz ka cwwie cia za alar mo wa stra po ar n o uno -sz cym si w wo dzie cie le. Przy by lina miej sce dru ho wie wy do by li cia o i wrazz po li cjan ta mi za bez pie czy li je do przy jaz -du pro ku ra to ra. Uda o nam si usta li,e to 46-let nia miesz kan ka Prze cho wa m wi To masz Kry si ski z Ko men dy Po -wia to wej Po li cji w wie ciu. Wstp neogl dzi ny wy klu czy y udzia osb trze -cich. Przy czy n mier ci usta li do pie ro sek -cja zwok do da je.Mie li nie le gal n bro

  29 stycz nia stra ni cy le ni w trak ciekon tro li sa mo cho du w la sach w po bli umiej sco wo ci Bo ro wy Myn zna le zio nobro pal n. We zwa li po li cj. W volks wa ge -nie gol fie, kt rym po dr o wa o dwchm czyzn: 32-let ni kie row ca i 10 lat mod -szy pa sa er, znaj do wa a si prze ro bio na,przy go to wa na do strza u ostr amu ni cjwia trw ka. Obok sa mo cho du le a o pu de -ko z 50 na bo ja mi. Obaj m czy ni zo sta liza trzy ma ni w po li cyj nym aresz cie. Za po sia -da nie bez ze zwo le nia bro ni pal nej gro zi ka -ra od 6 m -cy do 8 lat po zba wie nia wol no ci.

  OPRAC. AST

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail:ariel@swiecie24.pl)

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  reklama

  reklama

  Ru szy na br kan dy da tek cht nychdo wzi cia udzia u w XXI edy cji wy bo -rw Miss Zie mi wiec kiej i Che mi -skiej. Zgo sze nia b d przyj mo wa nedo 10 mar ca.

  Do tych czas w kon kur sie wzi oudzia 250 dziew czt. Przy go da wie -lu z nich nie ko czy si tyl ko na wiec -kiej im pre zie. Fi na list ki ubie go rocz -nych wy bo rw b d re pre zen to wadwa po wia ty w wier fi na ach MissPol ski za zna cza Sa wo mir Kaw ka, or -ga ni za tor kon kur su na naj pik niej szmiesz kan k zie mi wiec kiej i che mi -skiej. Nie spo sb te za po mnie o naj -wik szych do tych cza so wych suk ce sachwie cia nek: An ny Kru py (ty tu I Wi ce -

  miss Po lo nia) czy co raz bar dziej roz po -zna wal nej San dry Maj ki. Kon kurs tra -dy cyj nie b dzie po dzie lo ne na dwie ka -te go rie: na sto la tek i do ro sych. Zgo -sze nia za wie ra j ce zdj cie i do kad neda ne uczest nicz ki mo na prze sy ana ad reswy bo ry -mis s2013@ga ze ta.pl.Szcze g o wych in for ma cji udzie la Sa -wo mir Kaw ka, tel. 52 33 14 915 lub608 451 803

  OPRAC. AST

  Zo sta miss!

  Jed nym z za j, pro wa dzo nych w cza -sie fe rii w OKSiR, by o trzy go dzin neszko le nie z za kre su udzie la nia pierw -szej po mo cy.

  Po pro wa dzi je do wiad czo ny ra tow nikme dycz ny Jo achim Li gier ski. Dzie ci mo gydo wie dzie si, jak krok po kro ku oce ni stanpo szko do wa ne go, pra wi do wo udzie li po -mo cy i w od po wied ni spo sb we zwa po go -to wie. Nie za bra ko te na uki po zy cji bocz -nej, a tak e re su scy ta cji kr e nio wo -od de -

  cho wej. Za j cia zo sta y po dzie lo ne na czteo re tycz n i prak tycz n. Za ko czy y si eg -za mi nem, kt ry spraw dzi wie dz zdo by tprzez mo dych ra tow ni kw. Pa mi taj cieo tym, aby wa sze dzia a nia w mo men cieudzie la nia po mo cy by y spo koj ne i prze my -la ne. Dbaj cie przede wszyst kim o swo je bez -pie cze stwo m wi Li gier ski. Szko le niezor ga ni zo wa Wo lon ta riat NN dzia a j cyprzy Orod ku Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji.

  AST

  Dzie ci uczy y si pierw szej po mo cy

  14 lu te go ju po raz IX od b d siw Chem nie ob cho dy Dnia wi te goWa len te go. Przez la ta im pre za zdo by aapro ba t za rw no miesz ka cw, jaki tu ry stw.

  Na po czt ku by li Krzy a cy

  Nie jest tak, e Chem no ko ja rzy lu -dziom si je dy nie z Wa len tyn ka mi za zna -cza Ma riusz K dzier ski, bur mistrz mia sta.War to wie dzie, e sto li c wszyst kich za ko -cha nych sta o si mo men cie przy by ciado mia sta re li kwii wi te go Wa len te go. Wcze niej na sze mia sto by o po strze ga ne bar -dziej przez pry zmat cza sw krzy ac kich, tu -ry ci przy by wa li po dzi wia cho cia by za byt -ko we za bu do wa nia wspo mi na bur mistrz.Od dzie wi ciu lat 14 lu te go na py cie ryn kuor ga ni zo wa ny jest jed nak wiel ki, wa len tyn -ko wy kon cert. Sta ra my si, aby ko lej na im -pre za by a lep sza od tej po przed niej. I to namsi uda je zwa yw szy, ja ko jed no z dwchmiast wo je wdz twa e wy gra li my na wetkon kurs na naj lep szy pro dukt tu ry stycz ny pod kre la Ma riusz K dzier ski.

  Kil ka dni za ba wy

  Ob cho dy Dnia wi te go Wa len te -go roz po cz y si ju w so bo t tur nie -

  jem ga stro no micz nym, a tak e po ka za -mi fil mw ro man tycz nych. W ci gutrzech na stp nych dni pu blicz no mo -ga uczest ni czy w wa len tyn ko wymkier ma szu, warsz ta tach ku li nar nych,spek ta klu i Mi o ci bla ski i cie nie.Gw ne ob cho dy za pla no wa no oczy wi -cie na 14 lu te go:

  w ko cie le pw. Wnie bo wzi ciaNMP przez ca y dzie od by wa si b dspo tka nia przy re li kwiach w. Wa len te go

  na go dzi n 14.30 w Mu zeum Zie -mi Che mi skiej za pla no wa no otwar ciewy sta wy z VIII Ogl no pol skich Warsz ta -tw Ple ne ro wych Stu den tw Ar chi tek -tu ry Chem no mia sto za byt kw i za -ko cha nych.

  cen trum ob cho dw tra dy cyj nieb dzie ry nek. Od go dzi ny 9 trwa b dzieJar mark w. Wa len te go. O 15.15 ru szymarsz Ko cha my na sze mia sto. O 15.30roz pocz nie si kon cert. W je go pro gra -mie wy st py kon kur so we uczest ni kwVI Fe sti wa lu Pio sen ki Mi o snej, kon certKa si De re z ze spo em, roz strzy gni ciakon kur sw na naj pik niej sz wi try nwa len tyn ko w i pla stycz ne go Na wi -te go Wa len te go r ne ob li cza mi o ci),uka da nie wa len tyn ko we go ser ca i kon -cert gwiaz dy ze spo u Fe el.

  AST

  Chem no mia stemza ko cha nych

 • 3Pra cow ni cy urz du skar bo we go za ch -ca j do wy pe nia nia PIT -w przez in ter -net. e by to ua twi od lu te go mo -na to te zro bi w sie dzi bie urz du.

  Na czel nik Urz du Skar bo we go ma jc na uwa dze, e po dat ni cy co razcz ciej de cy du j si na ko rzy sta niez sys