Świecie24 extra - numer 13

Download Świecie24 Extra - numer 13

Post on 07-Apr-2016

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W numerze m.in.: Pomaganie jest trendy. Kontrowersje wokół budowy basenu. Poznaj Świecie - druga część ul. Klasztornej.

TRANSCRIPT

 • Pomaganie jest trendyWsplnie z gwiazdami pomagamy zbiera pienidze na leczenie dzieci

  Str. 6

  Hy de Park Je denba sen a ty le r nychopi niiKrt ka hi sto ria de ba ty o ba se nie, Opi nie fa chow cw, Go sy in ter nau tw

  Str. 5

  n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  Poegnanie kierownika posterunku w DrzycimiuKo men dant Po wia to wy Po li cji w wie ciu

  m. insp. Da riusz Knoff po dzi ko wa za po -nad 22-let ni su b w po li cji asp. Sa wo mi ro wiJa rec kie mu, kt ry z dniem 26 lu te go prze cho -dzi na eme ry tu r.

  W trak cie uro czy ste go po e gna nia Ko men dantod czy ta list z po dzi ko wa niem za bar dzo do br pra -c. W uro czy sto ci wzi li te udzia sze fo wie gminDrzy cim i Lnia no oraz za stp ca ko men dan ta Po wia to we go Po li cji w wie ciu m. insp.Woj ciech Tro jan oraz nad kom. Ma rek Maj ka Na czel nik Wy dzia u Pre wen cji. Wszy scydzi ko wa li asp. Ja rec kie mu za wsp pra c i ska da li y cze nia na eme ry tu r.

  Aspi rant Sa wo mir Ja cerc ki przez ca swo j su b zwi za ny by z gmi na mi Drzy -cim i Lnia no. Od 1990 ro ku pra co wa w Lnia nie p niej ja ko po li cjant pio nu kry mi -

  nal ne go w Drzy ci miu a od 2011 ro ku by kie row ni kiemdrzy cim skie go po ste run ku.

  Morskie opowieci w ZSP

  Ze sp ZSP Band za pre zen to wa uczniomszko y naj po pu lar niej sze szan ty i pio sen ki e glar -skie. To po cz tek wik sze go, mu zycz ne go pro jek tu.

  Ta kie utwo ry jak Gdzie ta ke ja?, Prze -chy y, Mor skie opo wie ci czy Da lej w mo -rze zna ca a e glar ska bra. Czon ko wie ze spo -u ZSP Band po sta no wi li je za pre zen to wa pod ko niec lu te go szer szej pu blicz no -ci. Kon cert roz po cz cykl wy da rze mu zycz nych, kt re ma j przed sta wi na -szym uczniom te ga tun ki mu zy ki, kt rych z re gu y nie zna j opo wia da Mar taSo ko ow ska, na uczy ciel ka pro wa dz ca ZSP Band. Uczest ni cy kon cer tw nie tyl -ko ma j oka zj wy su cha utwo rw in nych ni mu zy ka pop, kt r y j na co dzie,ale rw nie b d mo gli na uczy si wy bra nych utwo rw z pre zen to wa ne go re per -tu aru do da je. Co praw da, mo dzie po czt ko wo nie cht nie przy sta a na ten po -mys, z cza sem jed nak w czy a si w ch ral ne pie wa nie. W naj bli szym cza sieZSP Band wy st pi z kon cer ta mi po ezji pie wa nej, pio sen ki o nier skiej i naj po pu -lar niej szych utwo rw Agniesz ki Osiec kiej.

  22 II 26 II

  Poinformuj urzd o mieciachDo ko ca mar ca wa ci cie le do mw mu sz zgo si do urz -du ja kie staw ki b d pa ci za od bir mie ci. Do ra dza myjak to pra wi do wo zro bic. Str. 7

  Poznaj wiecie Sy na go ga na Klasz tor nej, skle py lat osiem dzie si tych i wsp cze sne

  Str. 11

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 13 u ROK I I u 7 marca 2013 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 3500

 • Czwartek, 7 marca 20132

  Wa ma si do au taWie czo rem 27.02 kto za wia do -

  mi po li cj, e na par kin gu przy ul.Byd go skiej kto wy bi szy b w sa mo -cho dzie se at. Po szko do wa na zo y aza wia do mie nie o prze stp stwiei osza co wa a stra ty na 300 zo tych.Kry mi nal ni usta li li kto mg do ko nate go prze stp stwa i na stp ne go dniaza trzy ma li 16-lat ka. ta prze su cha nyi usy sza za rzut. Zo sta on prze su -cha ny w cha rak te rze nie let nie gospraw cy czy nu ka ral ne go i przed sta -wio no mu za rzut usi o wa nia kra dzie -y z wa ma niem. Ukrad w szko le

  23.02 w jed nej ze szk w wie ciukto wy nis z otwar tej sa li sprzt au -dio o war to ci 2 tys. z. Dwa dni p -niej kry mi nal ni pra cu j cy nad t spra -w za trzy ma li po dej rze wa ne go 22-lat ka. Od zy ska li te skra dzio neprzed mio ty, kt re wr ci y do wa ci -cie la. 22-la tek usy sza za rzut po pe -nie nia prze stp stwa. Za kra dzie gro -zi ka ra od 3 mie si cy do 5 lat po zba -wie nia wol no ci. Zgi n a w wy pad ku

  24.02 o godz. 01.20 dy ur ny po -li cji w wie ciu ode bra zgo sze nieo wy pad ku dro go wym do kt re go do -szo na ul. Woj ska Pol skie go. Kie row -ca vw pas sa ta ude rzy w prze cho dz -c przez jezd ni 34-let nia ko bie t.W wy ni ku te go wy pad ku pie szazmar a. Na miej scu po li cjan ci za bez -pie czy li la dy, ze bra li re la cje wiad -kw. Do ba da zo sta te za bez pie -czo ny sa mo chd bio r cy udziaw zda rze niu. Kie row ca zo sta zba da -ny al ko me trem, urz dze nie wy ka za -o, e m czy zna by trze wy.

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail:ariel@swiecie24.pl)

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  reklama

  Cho cia zor ga ni zo wa ny wspl niez Te le wi zj CSW ple bi scyt trak tu je my ra -czej ja ko za ba w ni ran king, to jed nak je -go wy ni ki s ob ra zem po par cia spo ecz ne -go dla po szcze gl nych rad nych. Tym bar -dziej, e wzi o w nim udzia po nad dwu -krot nie wi cej osb ni w ze szym ro ku.cz nie otrzy ma li my po nad dwa ty si ceSMS -w, kt re by y go sa mi na rad nych.

  Po nad 42 pro cent wszyst kich go swzo sta o od da nych na Zdzi sa wa Lin to wi -cza. Dzi ku j wszyst kim, kt rzyna mnie za go so wa li oka zu jc tym swo jepo par cie m wi rad ny Lin to wicz na spo -tka niu pod su mo wu j cym ple bi scyt. Po -dej rze wam, e to ko bie ty, kt re od lat wo - na ba da nia do Byd gosz czy oraz dia be ty -cy, na rzecz kt rych od lat dzia am. Po sta -ram si nie za wie ich za ufa nia i po ka da -nych na dziei.

  Dru gie miej sce za j ubie go rocz nylau re at ple bi scy tu Je rzy Wj cik, na kt re -go zo sta o od da nych po nad 33 pro cent go -sw. Gra tu lu j zwy ciz cy ple bi scy tu m wi Je rzy Wj cik. Mi mo za j cia dru -gie go miej sca je stem za do wo lo ny z wy ni -ku, bo na mo j kan dy da tu r zo sta o wy sa -nych du o wi cej ni w ro ku ubie gym.Tyl ko kon ku ren cja by a du o sil niej sza do da je.

  Je de na cie pro cent wszyst kich SMS --w to po par cie dla He le ny Rat ka -Fejt ko.Z przy czyn zdro wot nych nie wzi a udzia -u w uro czy stym za ko cze niu ple bi scy tu,ale do tar li my do niej z gra tu la cja mi i na -gro da mi. Je stem ogrom nie za sko czo nywy ni kiem ja ki uzy ska am m wi He le -na Rat ka -Fejt ko. Tym bar dziej, e w cza -sie trwa nia ple bi scy tu prze by wa amw szpi ta lu i na wet o nim nie wie dzia am.To dla mnie swo iste po dzi ko wa nie za la tasu by na rzecz dru gie go czo wie ka, za go -dzi ny dy u rw, udzie la nych po rad praw -nych i in nych ro dza jw wspar cia do da je.

  Lau re aci ple bi scy tu zgod nie przy -zna j, e cho to tyl ko za ba wa, to zna le -zie nie si w gro nie jej fi na li stw bar dzocie szy i na pew no bar dzo mo ty wu jedo dal szej pra cy.

  KRZYSZ TOF NO WIC KI

  Zdzi saw Lin to wicz Rad nym Ro ku 2012Po nad dwa ty si ce go sw od da li wie cia nie w na szym ple bi scy cie. Na dru gimmiej scu zna laz si Je rzy Wj cik, a na trze cim He le na Rat ka -Fejt ko.

  W no wej sie dzi bie swo j ba z oprczMiej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej ma zna -le te Bi blio te ka Pe da go gicz na. Do in -we sty cji chce si do o y mar sza ek.

  Ty sic dla miej skiej, trzy stadla pe da go gicz nej

  Po mys na po cze nie dwch bi blio -tek po ja wi si kil ka mie si cy te mu. Spo tka li my si z prze wod ni cz cym Je -rzym Wj ci kiem i wi ce bur mi strzemZbi gnie wem Pod gr skim, kt rzy pod -

  chwy ci li ide m wi Pa we Kna pik,rad ny sej mi ku wo je wdz twa. Do tych -cza so wy pro jekt no wej bi blio te ki za ka -da, e b dzie ona zaj mo wa a po -wierzch ni ty si ca me trw kwa dra to -wych. No wa kon cep cja prze wi du je do -dat ko we trzy sta me trw na po trze by bi -blio te ki pe da go gicz nej. Z trzechdo sied miu mi lio nw zo tych zmie nisi te kwo ta, kt r trze ba b dzie za pa -ci za bu dy nek. Uda o mi si za in te re -so wa tym po my sem mar sza ka Pio traCa bec kie go, kt ry obie ca sfi nan so wa

  trzy dzie ci pro cent ca ej in we sty cji za zna cza Kna pik. Jak przy zna j urzd -ni cy, kwe sti do usta le nia po zo sta niespo sb za rz dza nia bi blio te ka mi (pra -cow ni cy MBP s za trud nie ni na pod sta -wie umo wy o pra c za pra cow ni cy BPzgod nie z kar t na uczy cie la red.).

  Nic o tym nie wie dzie li my

  Rad nym Na sze go wie cia nie po -do ba si spo sb, w ja ki do wie dzie lisi o pla no wa nych zmia nach w in we -

  sty cji. Ozna cza j one in ge ren cjw bu det i wie lo let ni plan fi nan so wy m wi Adam Cie lak. Ra da miej -ska po win na od po wied ni uchwa za ak cep to wa ta kie zmia ny. In we sty -cji nie m wi my nie, chce my jed nakby po trak to wa ni po wa nie pod -kre la rad ny. Bur mistrz Ta de usz Po -go da obie ca, e na naj bli szej se sjiprzed sta wi pro jekt uchwa y. Osta -tecz nie roz strzy gni cie tej spra wy na -st pi w prze tar gu. Wte dy b dzie mymo gli roz ma wia o pie ni dzach. Cz -sto prze cie zda rza si tak, e ko co -wa war to in we sty cji jest ni szaod pla no wa nej na po czt ku kwo ty tu ma czy.

  AST

  Dwie bi blio te ki w jed nej?

  27 lu te go od by a si II edy cja kon -kur su Nie ta ki dia be strasz ny, czy -li z ma tu r na ty. Ma on oswa jamo dzie z re alia mi eg za mi nu doj -rza o ci.

  Kon kurs mia for