Świecie24 extra - numer 14

Download Świecie24 Extra - numer 14

Post on 07-Apr-2016

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W numerze m.in.: Ranking przedszkoli. Hyde park: Część przedszkoli trzeba sprywatyzować. Historia: Drukarnia, łaźnia i drukarnia w jednym.

TRANSCRIPT

 • Ktre przedszkole wybra?Ran king wiec kich przed szko li, za pi sy i dys ku sja na te mat ich fi nan so wa nia

  Str. 4-5

  n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  Drukarnia, ania i elektrownia w jednymO historii drukarstwa w wieciu oraz ostatni odcinek ul.Klasztornej w cyklu Poznaj wiecie

  Str. 7

  Oglnopolski turniej taca w Przechowie

  Fotorelacja na stronie 9

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 14 u ROK I I u 28 marca 2013 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 3500

  Na wczo raj szej se sji rad ni pod j li uchwa - o nada niu mo sto wi na ul. Woj ska Pol -skie go w Prze cho wie imie nia Mi ro sa waLor cha, a na ul. Mic kie wi cza i Mo sto wejJa na Ka mi skie go.

  Kil ku mie sicz ne sta ra nia Spo ecz nychKo mi te tw Upa mit nie nia Ja na Ka mi skie -go i Mi ro sa wa Lor cha do bie ga j ko ca. Towa ci wie pierw szy etap m wi J zef Szy -dow ski. Dwaj wy bit ni wie cia nie ju zo sta -li upa mit nie ni, te raz ko lej na na stp nych. B -dzie my wspl nie d y do te go ce lu do da je.

  Po czt ko wo spra w nada nia jed ne muz mo stw imie nia Ja na Ka mi skie go mia a za jsi Ra da Po wia tu wiec kie go, po nie wa oba mo -sty le w ci gu drg po wia to wych. Jed nakzgod nie z Usta w o sa mo rz dzie gmin nym togmi na na da je imio na mo stom, znaj du j cym si

  na jej te re nie wy ja nia Zbi gniew Pod gr ski, za -stp ca bur mi strza wie cia. Wy star czy o, e rad -ni po wia to wi wy ra zi li na to zgo d. De cy zjo nada niu ich imion wiec kim mo stom rad ni

  miej scy pod j li pod czas se sji 27 mar ca. Na zwi -ska pa tro nw b d upa mit nio ne na ta bli cach,umiesz czo nych na mo stach. Przy po mnij my, emost na ul. Mic kie wi cza i Mo sto wej no si tym -

  cza so w na zw Most Kom tu rw, nada n przezzwy ciz c li cy ta cji pod czas Wiel kiej Or kie strywi tecz nej Po mo cy.

  NOW, AP

  reklama

  No we mo sty na wi taMost im. Mirosawa Lorcha

  Most im. Jana Kamiskiego

 • Czwartek, 28 marca 20132

  No em w szy j19.03 mar ca wie czo rem w trak cie

  spo tka nia za kra pia ne go al ko ho lemw Prusz czu, 21-la tek ugo dzi no emw szy j 31-let nie go to wa rzy sza bie sia -dy. We zwa ni na miej sce po li cjan ci za -trzy ma li spraw c i za bez pie czy li do wo -dy. Po szko do wa ny tra fi do szpi ta laa uj ty na miej scu m czy zna tra fido po li cyj ne go aresz tu.

  21-la tek usy sza pro ku ra tor skieza rzu ty na ra e nia in nej oso by na ci -kie uszko dze nie cia a, za co gro zi muka ra do 10 lat po zba wie nia wol no ci.

  Ukra da bu ty ze skle pu21 mar ca za wia do mio no po li cj

  o tym, e w jed nym ze skle pw na ul.Klasz tor nej do szo do kra dzie y bu two war to ci pra wie 300 zo tych. Po li -cjan ci po je cha li na miej sce, usta li li ry -so pis spraw cy uda li si w po cigza nim. Ju po chwi li za trzy ma na zo -sta a 27-let nia ko bie ta. Tra fi a onado po li cyj ne go aresz tu. Za kra dziegro zi ka ra od 3 mie si cy do pi ciu latpo zba wie nia wol no ci.

  Prze du acz skra dzio ny z dzia kiKry mi nal ni z ko men dy w wie -

  ciu do wie dzie li si, e na prze o miegrud nia i stycz nia na jed nej z dzia ekprzy ul. PCK w wie ciu do szodo kra dzie y prze du a cza. Mun du -ro wi do tar li do po szko do wa ne go,kt ry po twier dzi stra t i osza co waj na 350 zo tych. Za trzy ma ny 19-la -tek usy sza za rzut po pe nie nia prze -stp stwa kra dzie y. Za ta ki czyn gro -zi ka ra od 3 mie si cy do 5 lat po zba -wie nia wol no ci.

  OPR. NOW

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail:ariel@swiecie24.pl)

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Je den z rad nych chce aby oso by nie pe -no spraw ne nie mu sia y pa ci za par -ko wa nie w cen trum wie cia. Pu bli ku je -my je go in ter pe la cj, kt r zo y w tejspra wie do prze wod ni cz ce go Ra dyMiej skiej w wie ciu.

  Wno sz na r ce Pa na Prze wod ni -cz ce go in ter pe la cj w spra wie roz wa e -nia pod j cia zmia ny uchwa y nr 309/10z dnia 29 kwiet nia 2010r. w spra wieusta le nia stre fy pat ne go par ko wa niana te re nie wie cia wy so ko ci sta wekopa ty za par ko wa nie oraz okre le niaspo so bu po bie ra nia opa ty umo li wia j -cej oso bom nie pe no spraw nym o znacz -nym stop niu nie pe no spraw no ci z ko -dem przy czy ny 05-R upo le dze nie na -rz du ru chu oraz 10-N cho ro by neu ro -

  lo gicz ne, na bez pat ne ko rzy sta niez miejsc par kin go wych po za miej sca miwy zna czo ny mi do par ko wa nia przezoso by nie pe no spraw ne.

  Za sa dy ko rzy sta nia mo na oprzeo wska za nia kar ty par kin go wej lubiden ty fi ka to ra oso by nie pe no spraw nej.Kie ru jc in ter pe la cj na r ce Pa na Prze -wod ni cz ce go kie ru j si do brem osbnie pe no spraw nych do tkni tych wy -mie nio ny mi wy ej scho rze nia mi upo -le dza j cy mi funk cjo no wa nie wspo -mnia nej gru py lu dzi. Do zo e nia in ter -pe la cji sko ni mnie ar ty ku w ga ze cieo ka ra niu osb nie pe no spraw nychman da ta mi za par ko wa nie po za miej -sca mi wy zna czo ny mi.

  ZDZI SAW LIN TO WICZ

  Miej sce par kin go we

  Prze szo sto osb wzi o udzia w Po li -cyj nym Te cie Spraw no ci. Im pre -za po raz ko lej ny od by a si w Ha li Wi -do wi sko wo -Spor to wej.

  Za da nie po sta wio ne przed uczest ni -ka mi z po zo ru wy da wa o si pro ste: ka dymu sia prze biec tor za li cza jc po dro dzeko lej ne prze szko dy. Rze czy wi sto po ka -zy wa a jed nak, e bieg z dwu dzie sto ki lo -gra mo wym fan to mem pod pa ch, rzutczte re ma pi ka mi le kar ski mi, dzie sibrzusz kw, czte ro krot ne po ko na nie ko -za i bieg na krt kim od cin ku wie lo krot niewy ci ska y sid me po ty ze star tu j cych. Ta ki tor po ko nu je ka dy, kto chce si do -sta do po li cji. Na je go za li cze nie ma mi -nu t i czter dzie ci se kund pod kre laPiotr Zi kow ski z Ko men dy Po wia to wejPo li cji w wie ciu. Kie dy spraw dzian fi -

  zycz ny wy gl da zu pe nie ina czej, trze baby o na przy kad pod ci ga si na dr kual bo biec tak zwa n ko per t. I szcze rzem wic trud no te raz oce ni, kt ry z nichjest trud niej szy do da je.

  Or ga ni za to rzy po dzie li li star ty na trzyka te go rie: sub mun du ro wych, szk po -nad gim na zjal nych i open. W pierw szej

  z nich naj lep sze by y re pre zen ta cje Ko men -dy Po wia to wej Pa stwo wej Stra y Po ar nej(I i II miej sce), a tak e gru dzidz ka jed nost kawoj sko wa, kt ra za j a miej sce trze cie.Wrd szk po nad gim na zjal nych naj lep szewy ni ki osi gn li ucznio wie ZSP pla su jc sitym sa mym na wszyst kich stop niach po -dium. W ka te go rii open pierw sze miej sce

  za j Fi lip Kar czew ski, dru gie Ja ro saw Mu -raw ski a trze cie To masz Gra bar czyk. Wszy -scy lau re aci otrzy ma li pa mit ko we me da lei dy plo my. Ko lej na oka zja do spraw dze niasi w po li cyj nym te cie spraw no ci nada rzysi w grud niu za po wia da Piotr Szew czuk,je den z or ga ni za to rw im pre zy.

  AST

  Ni czym praw dzi wi po li cjan ci

  W Wiel kim Za jcz ko wie au to bus zde -rzy si czo o wo z oso bo wym re nault.Na szcz cie nikt nie zo sta ran ny.

  Do zde rze nia do szo 14 mar ca. In -for ma cja o tym do tar a do ofi ce ra dy ur -ne go Ko men dy Po wia to wej Po li cjiw wie ciu o godz. 06.15. Na miej scu po -li cjan ci z Wy dzia u Ru chu Dro go we gousta li li, e do szo do czo o we go zde rze -nia sa mo cho du oso bo we go mar ki re -nault z au to bu sem. Sa mo chd sta nw po przek na skra ju dro gi a au to bus,prze wo cy kil ko ro pa sa e rw, zje chaz jezd ni i prze wr ci si na bok. Ni ko muz uczest ni kw nic po wa ne go si nie sta -o. Spraw ca, kie ru j ca sa mo cho demoso bo wym 28-let nia ko bie ta zo sta a uka -ra na man da tem in for mu je asp. Ma rekRy dzew ski, rzecz nik pra so wy Ko men -dan ta KPP w wie ciu.

  NOW

  Au to bus w ro wie Roz li cze nie po dat ku do cho do we goza 2012 rok mo na zro bi nie wy cho -dzc z do mu. Wy star czy kom pu terz do st pem do In ter ne tu.

  Ak cja Szyb ki PIT ma za ch cijak naj wi cej osb do roz li cza nia siprzez in ter net. To wy mier ne ko rzy cidla po dat ni kw, ale te dla urz dw,bo nie trze ba wpro wa dza da nychdo sys te mu.

  Dla te go pra cow ni cy urz du skar -bo we go przy ta cza j ar gu men ty:

  Unik niesz ko le jek, kt re mo gpo ja wi si w urz dach skar bo wychpod ko niec ak cji ska da nia ze zna.

  Szyb ciej otrzy masz zwrot nad -pa co ne go po dat ku.

  Ska da jc ze zna nie dzi,na ewen tu al n do pa t i tak masz czasdo ko ca kwiet nia.

  Do dat ko wo in for ma cji na te matze zna po dat ko wych za 2012 r. udzie -la Kra jo wa In for ma cja Po dat ko wapod nu me ra mi te le fo nw:

  z te le fo nu sta cjo nar ne go:801055055,

  z te le fo nu ko mr ko we go:22330 0330.

  For mu la rze po dat ko we oraz in -struk cje do ich wy pe nia nia s do stp -ne w Urz dzie Skar bo wym w wie ciu,w sie dzi bach urz dw gmin na sze goPo wia tu, a po nad to na stro nie Mi ni -ster stwa Fi nan sw www.mof -net.gov.pl

  War to pod kre li, e ze zna niemo na wy sa bez wy cho