Świecie24 extra - numer 15

Download Świecie24 Extra - numer 15

Post on 07-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czy wraca moda harcerstwo? Wywiad z Wojciechem Waglewskim. Poznaj Świecie - Duży Rynek wczoraj i dziś. Spojrzałem w oczy Hitlerowi - wywiad z Kazimierzem Szmergalskim.

TRANSCRIPT

 • Daj Boe czciej tak publiczno wywiad z Wojciechem Waglewskim liderem zespou Voo Voo

  Strona 17

  n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  08 IV 09 IV

  Prezentacja gminy OsieZaplanuj sobie majwk w Borach

  Strona 10

  Spojrzaem w oczy HitlerowiExtra wywiad z Kazimierzem Szmergalskim

  Strona 14

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 15 u ROK I I u 18 kw ie tn ia 2013 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 3500

  reklama

  reklama

  Co Or o po wie dzia o wie ciu?Zwie dza nie z ka me r na sze go mia sta Ma ciej Or o za czod Du e go Ryn ku za sta na wia jc si nad tym, czy Mi ko aj Ko -per nik by wa w wie ciu.

  Ko lej ny film, na kt rym zna la zo si na sze mia sto wy emi to wa -a wczo raj TVP1 w ra mach cy klu Nie ma jak Pol ska. Tym ra zemdu et dzien ni ka rzy (z Or o siem pro gram pro wa dzi jesz cze An -na Kar na) zwie dza kil ka miej sco wo ci na sze go wo je wdz twa: To -ru, Gru dzidz, wie cie, Chem no i Chem . Po d a li la da miMi ko a ja Ko per ni ka.

  W na szym mie cie ka me ra te le wi zyj nej je dyn ki po ka za a Du yRy nek, gmach ogl nia ka z astro ba z i za mek krzy ac ki, w kt rymOr o wy chwa la naj wy sz krzy w wie w Pol sce i wspa nia e wi -do ki z niej si roz ci ga j ce.

  De ba to wa li o owia ciePrzed sta wi cie le na uczy cie li, zwiz kw za wo do wych, Sej muoraz wadz wo je wdz kich i lo kal nych spo tka li si w sa li kon -fe ren cyj nej Sta ro stwa Po wia to we go na wspl nej de ba cie.

  - Nikt nie za prze czy te mu, e pro ble my i nie do ci gni cia wowia cie wy st pu j po wie dzia mar sza ek wo je wdz twa ku -jaw sko -po mor skie go Piotr Ca bec ki. Mo dzie si zmie nia. Toogrom ne wy zwa nie dla na uczy cie li, dla te go te ci gle mu si mysi re for mo wa i do pa so wy wa do ota cza j cej nas rze czy wi sto ci prze ko ny wa mar sza ek. Prze wod ni cz cy byd go skie go okr guNSZZ So li dar no zwr ci uwa g na in n rzecz. Ob ser wu je -my szko y nie pu blicz ne. Ostat nio Naj wy sza Izba Kon tro li opu -bli ko wa a ra port, w myl kt re go nie kt re z tych pla c wek wrczwy u dza j pie ni dze pu blicz ne. Tak nie mo e by. Pa stwo mu -si zwr ci uwa g na to, w ja ki spo sb s one fi nan so wa ne m -wi Le szek Wal czak.

 • Czwartek, 18 kwietnia 20132

  Po ar w Osiu

  7 kwiet nia spa li a si sto do a przy uli cy My -skiej w Osiu. Z ogniem wal czy o sze za st pwstra y po ar nej, ale po mie nie w p go dzi ny stra -wi y drew nia ny bu dy nek. Kie dy stra a cy prze szlido fa zy do ga sza nia i roz bir ki bu dyn ku zna le liw zglisz czach zw glo ne zwo ki. Po ogl dzi nachtech nik kry mi na li sty ki okre li, e s to zwo ki ko -bie ty. Jak si do wie dzie li my by a to bez dom -na miesz kan ka gmi ny Osie w wie ku 50-55 lat.

  Pas sat ze spi ry tu sem11.04 kry mi nal ni za trzy ma li 32-lat ka, kt ry

  prze wo zi 270 bu te lek, praw do po dob nie ze spi ry -tu sem, bez pol skich zna kw ak cy zo wych. Po li -cjan ci cze ka li na vw pas sa ta na ul. Che mi skiejw wie ciu. Kie dy za trzy ma li go do kon tro li zna -le li w sa mo cho dzie 270 bu te lek spi ry tu su bez ak -cy zy. a du nek zo sta za bez pie czo ny a kie ru j cysa mo cho dem 32-la tek tra fi do po li cyj ne go aresz -tu in for mu je asp. Ma rek Ry dzew ski, rzecz nikpra so wy KPP w wie ciu. Po st po wa nie w spra -wie pro wa dz led czy z KPP w wie ciu. Dzi m -czy nie zo sta n przed sta wio na za rzu ty z art. 65 1 Ko dek su Kar ne go Skar bo we go. Za ta kie prze -stp stwo gro zi ka ra na wet do 3 lat po zba wie niawol no ci do da je.

  Mia przy so bie am f5.04 w no cy na ul. Pa de rew skie go w wie ciu

  pa trol po li cji za trzy ma do kon tro li 25-lat ka.W cza sie spraw dze nia oka za o si e mia onprzy so bie wo re czek z bia ym prosz kiem, praw do -po dob nie am fe ta mi n, o wa dze 0,5 gra ma brut to.M czy zna zo sta za trzy ma ny i tra fi do po li cyj ne -go aresz tu.

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jolanta DolweskaJzef Szydowski

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Ucznio wie li ce w ze wie cia i No we gowzi li udzia w czwar tej edy cji Kon kur -su Po ezji Pol sko i Ob co j zycz nej. Je goor ga ni za to rem by o II Li ceum Ogl no -kszta c ce. Star tu j cy wspo ma ga li sifor ma mi te atral ny mi, a tak e pod ka -da mi mu zycz ny mi, kt re wiet niewkom po no wy wa y si w tre wier szy.

  W ka te go rii po ezji pol sko j zycz nej ju -ry przy zna o pierw sze miej sce Mar ty nieNaj do wskiej z II LO. Dru gie miej sce za j aKlau dia Zie li ska re pre zen tu j ca ZSP,a trze cie Pau li na Kru pa z II LO. Wrd re -cy tu j cych po ezj ob co j zycz n naj lep szyoka za si Grze gorz Heb da z II LO, dru giemiej sce przy pa do Agniesz ce Min cie

  z II LO, a trze cie Ali nie Kulc z LO w No -wem. Lau re aci zo sta li uho no ro wa ni pa -mit ko wy mi dy plo ma mi i na gro da miksi ko wy mi.

  AST

  Li ce ali ci re cy to wa li po ezj

  W wie lu miej scach na sze go mia statrwa j r ne pra ce na praw cze, w nie -kt rych po win ny trwa, a ekip re mon -to wych tam nie wi da.

  Na pra wi li wy jazd z Bie dron kiprzy PKS

  Sam wy jazd na ul. Woj ska Pol skie goju jest bez dziur na pra w zle ci urzdmiej ski. Resz t dro gi do jaz do wej chce na -pra wi Bie dron ka, ale nie wie kie dy.

  Zmo to ry zo wa ni klien ci Bie dron ki przydwor cu PKS od du sze go ju cza su na rze -ka j na znisz czo n dro g wy jaz do w. W po -o wie jej du go ci mu sz prze je cha dzie si -cio me tro wy od ci nek, w kt rym jest dziu rana dziu rze. Ko lej na przy kra nie spo dzian kacze ka a przy sa mym wy je dzie. To zmie ni osi kil ka dni te mu. Urzd Miej ski w wie ciuzle ci na pra w wy jaz du. Te raz chcia o by sijesz cze na pra wie nia po zo sta ej cz ci dro gi.W pe ka esie po wie dzia no nam, e to spra wadzier aw cy. Py ta li my da lej i po ty go dniuwresz cie otrzy ma li my od po wied ta jem -ni cz. - Po twier dza my, e na wierzch nia wewspo mnia nym miej scu b dzie re mon to wa -na in for mu je Biu ro Pra so we Je ro ni moMar tins Pol ska S.A. - Ze wzgl du na roz le -go nie zbd nych prac oraz ko niecz noich do kad ne go za pla no wa nia nie mo e mypo da do kad ne go ter mi nu prze pro wa dze -nia prac. Za pew nia my jed nak, e ma jc nawzgl dzie kom fort i bez pie cze stwo na -szych Klien tw, b dzie my d y do te go,

  aby na pra wa na wierzch ni od by a si w naj -bli szym mo li wym ter mi nie.

  Roz ko pa na Bro wa ro wa

  Od stycz nia cz uli cy Bro wa ro wejjest roz ko pa na. Urzd ni cy tu ma czwszyst ko kiep ski mi wa run ka mi at mos fe -rycz ny mi.

  Kie row cy je d cy sla lo mem i pie siro bi cy ogrom ne k ko tak po krt ce wy -gl da y cie osb chc cych po ko na uli cBro wa ro w. W stycz niu fir ma wy ko ny -wa a in sta la cje ciepl ne do blo kw punk to -wych. Nie ste ty, w cza sie prac po ja wi y siopa dy nie gu i mro zy, kt re spo wo do wa yprze stj tu ma czy Da niel Ka pa nek zwy dzia u rol nic twa, ochro ny ro do wi ska igo spo dar ki ko mu nal nej UM w wie ciu. Te raz, kie dy zro bi o si ju cie po, oso bi -cie przy po mnia em fir mie o do ko cze niutej in we sty cji. Jak wi da, bez skut ku do -da je. Ka pa nek obie cu je, e spra w b dzieda lej mo ni to ro wa. Dzi prze dzwo nijesz cze raz do in we sto ra i przy po mn mupo now nie o nie do ko czo nej pra cy. Dlanas tak sa mo jak dla miesz ka cw to sl woku za zna cza Ka pa nek.

  Szer szy par king na Ko ciusz ki

  Do ko ca ma ja na osie dlu Ko ciusz -ki przy b dzie 10 no wych miejsc par kin -go wych. Trwa j ju pra ce nad je go po -sze rze niem.

  - In we sty cja nie po trwa du go in -for mu je Ry szard Sa dow ski, kie row nikwy dzia u in we sty cyj ne go Urz du Mia -sta w wie ciu. Chce my zro bi tak, e -by au ta mo gy sta wa w po przek do -da je. Przy oka zji ro bot ni cy wy mie nista r na wierzch ni, kt ra by a ju w

  opa ka nym sta nie. Ca a in we sty cja b -dzie nas kosz to wa a 47 ty si cy zo tychbrut to. W umo wie ma my za pi sa ne, ere mont za ko czy si do ko ca ma ja, alemo im zda niem sta nie si to szyb ciej m wi Sa dow ski.

  AST, NOW

  Roz ko pa ne wie cie b dzie le piej

 • 3Au to bus ude rzy w drze woDo zda rze nia do szo w 8.04 w M ta wachpod No wem. Tu obok przy stan ku au to busza ha czy o drze wo, od bi si od nie go, prze -le cia na dru g stro n jezd ni i ude rzy w ko -lej ne drze wo. 57-let ni kie row ca i omiu po -dr nych od nio so ob ra e nia i wszy scy zo -sta li prze wie zie ni do szpi ta la. Trzy oso by zo -sta y ho spi ta li zo wa ne. e by wy do sta jed -n z osb stra a cy mu sie li uy sprz tu hy -drau licz ne go. Kie row ca au to bu su by trze -wy, przy czy ny wy pad ku ba da po li cja.

  Ukrad kar ty te le fo nicz nePo li cjan ci z Je e wa za trzy ma li 3 kwiet nia 27-lat ka, po dej rze wa ne go o kra dzie kart do a -do wu j cych do te le fo nw ko mr ko wych. 25mar ca spraw ca b dc w skle pie (w gmi nieJe e wo) wy ko rzy sta nie uwa g sprze daw czy -ni i za bra spod la dy kar ty z do a do wa nia mio war to ci po nad 1 tys. z zo tyc