Świecie24 extra - numer 24

Download Świecie24 Extra - numer 24

Post on 07-Apr-2016

223 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  NR 24 u ROK I I u 31 padz ie rn ika 2013 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 4500

  s. 8-10 Wieci gminnez gminy OSIE

  s.12 WYWIAD EXTRA z

  wjtem gminy OsieMichaem Grabskim

  s. 14-15 NASZA HISTORIA.

  Nekropolie wiecia.

  s. 19 DORADZAMY. Zima

  idzie! Przygotowujemy auto

  do zimy. Zabezpieczamy

  okna przed zim.

  W numerze:

  Za kad Wo do ci gw i Ka na li za cji uru cho -mi no we usu gi elek tro nicz ne: e -BOK i e --FAK TU RA.

  e -BOK jest bez pat n usu g in ter ne to wprze zna czo n dla klien tw ZWiK, dzi ki kt rejb d mie li do stpdo ak tu al nych in for ma cji do -ty cz cych swo je go kon ta:

  zwy sta wio nych fak tur (pod gld fak tu ry,jej wy druk),

  z sta nu swo ich pat no ci,zhi sto rii roz li cze,zzmia ny ta ryf itp.Za le ty:zdo stp doe -Fak turmo li wy jest z ka de -

  go miej sca, o do wol nej po rze, 24 go dzi -ny na do b,

  z7 dni w ty go dniu;zwszyst kie fak tu ry i in for ma cje do stp ne

  w jed nym miej scu.

  Dzi kie -Fak tu rzeKlient otrzy ma fak tu rw for mie elek tro nicz nej za wie ra j c te sa meda ne, co fak tu ra pa pie ro wa, i po sia da j c ta ksa mwar to praw n.

  Nie trze ba ju cze ka na ra chu nek w for -mie pa pie ro wej jest on do stp ny w wer sjielek tro nicz nej, a in for ma cja o je go wy sta wie -niu wy sy a na zo sta je na po da ny wcze niej ad -res e -ma il.

  Za le ty:zko rzy sta nie ze -Fak tu ryskra ca czas ocze -

  ki wa nia na ra chu nek, co po zwa la na szyb -sze do ko na nie nie zbd nych trans ak cji;

  z szyb ki do stp do in for ma cji o wy so ko cira chun ku za usu gi, dzi ki cze mu za rz -dza nie fi nan sa mi b dzie a twiej sze;

  zbrak do dat ko wych opat za ko rzy sta niez elek tro nicz nych fak tur;

  zca o do bo wy do stp z do wol ne go kom -pu te ra przez prze gl dar k in ter ne to w;

  zz e -Fak tu r dbasz o ro do wi sko na tu ral -ne re du ku jc zu y cie pa pie ru.

  Usu gi s do stp ne ze stro ny in ter ne to wejwww.zwik.com.pl

  Aby sta si uyt kow ni kiem e -BOK na -le y za po zna si z re gu la mi nem oraz do -ko na re je stra cji po przez wy pe nie nieFOR MU LA RZA do stp ne go na stro nie in -ter ne to wej lub oso bi cie w sie dzi bie ZWiKSp. z o.o. przy ul. Par ko wej 3 w wie ciu.Ka dy za re je stro wa ny uyt kow nik otrzy main dy wi du al ny lo gin oraz ha so, za po mo ckt rych b dzie mg ko rzy sta ze wszyst -kich mo li wo ci apli ka cji.

  Ju nie du go miesz ka cy Sul no wa b -d mo gli ko rzy sta z no wej wie tli cywiej skiej, bu do wa nej przez gmi n.Obec nie trwa j pra ce de kar skie.

  Bu dy nek, po wsta j cy ko o kom plek suspor to wo -re kre acyj ne go, b dzie mia pra wie374 m kw. po wierzch ni uyt ko wej. We -wntrz znaj dzie si po nad 220 - me tro wa sa -la do urz dza nia ze bra i roz ma itych im prezdla dzie ci i do ro sych or ga ni zo wa nych przezmiesz ka cw. Oprcz te go po wsta nie za ple -cze go spo dar cze i sa ni ta ria ty. W pla nie jesttak e par king na 12 sta no wisk (w tym jed nodla nie pe no spraw nych).

  Jed no cze nie trwa bu do wa 120-me -tro wej dro gi, cz cej tra s po wia to w,

  prze bie ga j c przez Sul no wo z te re nem,na kt rym po wsta nie wie tli ca.

  Bu dy nek po wsta nie kosz tem 780tys. z (z cze go 500 tys. gmi na po zy ska az Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rw Wiej -skich). Pra ce po trwa j naj da lej do ko cali sto pa da br.

  Na wie tli cy ka d ju dachWo do ci gi elek tro nicz nie

  reklama

 • CZWARTEK, 31 padziernika 20132

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Kry mi nal ni za trzy ma li 19-lat ka po dej -rza ne go o uszko dze nie w po o wie pa -dzier ni ka br. ele wa cji jed ne go z bu dyn -kw w wie ciu.

  W po o wie pa dzier ni ka te go ro kupo li cjan ci zo sta li po wia do mie ni ouszko dze niu ele wa cji jed ne go z bu dyn -kw przy ul. Si kor skie go w wie ciu.Spraw ca spray em po ma lo wa cia n bu -dyn ku oraz kil ka ra zy ude rzy po wo du -jc wgnie ce nia i pk ni cia war stwy do -cie ple nio wej. Po wsta e stra ty wy ce nio -

  no na oko o 2.500 z. Usta le nia kry mi -nal nych i ana li za za bez pie czo ne go ma -te ria u do wo do we go po zwo li a na wy ty -po wa nie spraw cy. 24.10 kry mi nal ni za -trzy ma li 19-lat ka po dej rza ne go o toprze stp stwo. Jesz cze te go sa me go dniausy sza on za rzut uszko dze nia mie nia.Za to prze stp stwo gro zi ka ra do pi ciulat po zba wie nia wol no ci. Do cho dze niew tej spra wie pro wa dz po li cjan ci z KPPw wie ciu.

  Z MAT. KPP WIE CIE

  18.10 oko o godz. 13:35 dy ur nyKo men dy Po wia to wej Po li cji wwie ciu ode bra zgo sze nie do ty -cz ce zna le zie nia w Wiel kimStwol nie pod czas prac po lo wychnie wy bu chu po ci sku mo dzie rzo -we go po cho dz ce go z cza sw IIWoj ny wia to wej.

  Miej sce od na le zie nia po ci sku, docza su przy by cia pa tro lu sa per skie go,za bez pie czy li po li cjan ci z KP w No -

  wem. W so bo t (19.10.) po cisk zo staza bra ny przez pa trol sa per ski z JW wChem nie. 20.10 pa trol sa per ski zChem na mu sia przy je cha do kom -plek su le ne go w Gru pie, gdzie zo stazna le zio ny po cisk mo dzie rzo wy po -cho dz cy z cza sw II Woj ny wia to wej.Miej sce od na le zie nia po ci sku, do cza suprzy by cia pa tro lu sa per skie go, za bez -pie czy li po li cjan ci z KP w No wem.

  Z MAT. KPP WIE CIE

  Nie bez piecz ne zna le zi ska

  Po ci ski mo dzie rzo we na po lu i w le sieOd po wie za uszko dze nie ele wa cji

  31-let ni m czy zna po bi w Par li niebez dom ne go, za bra mu pie ni dze, ze -ga rek i do ku men ty. Dzi sd zde cy do -wa o tym cza so wym aresz to wa niu na -past ni ka.

  O zda rze niu po li cja zo sta a po wia do -mio na w 25.10 ra no. Mun du ro wi usta li li,e w no cy nie zna ny m czy zna wszed doopusz czo ne go do mu w Par li nie (gm.Pruszcz). Bu dy nek by zaj mo wa ny przezbez dom ne go 68-lat ka. Spraw ca za da odbez dom ne go pie ni dzy. Kie dy ich nieotrzy ma po bi m czy zn, a na stp nie za -bra mu pie ni dze, ze ga rek i do ku men ty. -Na pod sta wie ze bra nych in for ma cji po li -cjan ci wy ty po wa li spraw c na pa du i jesz -

  cze te go sa me go dnia za trzy ma li 31-let nie -go m czy zn in for mu je pod kom. To -masz Kry si ski, z KPP w wie ciu. Funk -cjo na riu sze zna le li przy nim ze ga rek i do -ku men ty ofia ry prze stp stwa. Za trzy ma -ny tra fi do po li cyj ne go aresz tu. Na stp ne -go dnia 31-la tek usy sza za rzut po pe nie -nia roz bo ju.

  28.10 Sd Re jo no wy w wie ciu, poza po zna niu si z ze bra ny mi przez funk -cjo na riu szy do wo da mi, zde cy do wa otym cza so wym aresz to wa niu 31-lat ka natrzy mie si ce. - Za roz bj gro zi ka ra na wetdo 12 lat po zba wie nia wol no ci do da jeKry si ski.

  NOW

  Po nad dwa pro mi le al ko ho lu mia wekrwi le karz w Prusz czu. Za nim od wie -dzi li go po li cjan ci zd y przy j kil ku -na stu pa cjen tw.

  O tym, e w przyj mu j cy w przy chod niw Prusz czu 18 pa dzier ni ka le karz jest pi ja -ny nie trud no by o si prze ko na. Wy czu wal -na wo al ko ho lu i nie wy ra ne za cho wa niespra wi o, e kt ry z pa cjen tw po wia do mipo li cj. - Oko o godz. 16.20 dy ur ny po li cjiw wie ciu przy j te le fo nicz ne zgo sze nie onie trze wym le ka rzu ro dzin nym w Prusz -czu in for mu je pod kom. To masz Kry si skiz KPP w wie ciu. Po ste ru nek w Prusz czuju by za mkni ty, wic na miej sce zo sta liwy sa ni funk cjo na riu sze z Osia. Oka za o si,

  e zgo sze nie by o praw dzi we. - Ba da nie al -ko me trem sta nu trze wo ci 45-lat ka wy ka -za o po nad 2 pro mi le al ko ho lu w or ga ni -zmie. Do dat ko wo od le ka rza po bra no do ba -da krew m wi Kry si ski.

  Ze wstp nych usta le po li cji wy ni ka,e le karz zd y przy j, pod czas dy u ru,co naj mniej kil ku na stu pa cjen tw. Pro wa -dzo ne przez po li cjan tw z Prusz cza do -cho dze nie ma przede wszyst kim na ce luusta le nie czy do szo do bez po red nie gona ra e nia na nie bez pie cze stwo utra tyzdro wia lub y cia przy j tych pa cjen tw.Za to prze stp stwo gro zi ka ra do 3 lat po -zba wie nia wol no ci.

  NOW

  Po bi bez dom ne go, po sie dzi w aresz ciePi ja ny le karz przyj mo wa pa cjen tw

  Do dat ko we miej sca par kin go we i taknie po mo g, je li wszy scy b d chcie lipod je cha jak naj bli ej. Le piej po -dej kil ka set me trw ni tkwi w kor -ku ape lu j mun du ro wi.

  Po li cyj na ak cja Znicz 2013 po trwaod czwart ku 31 pa dzier ni ka do po nie -dzia ku 4 li sto pa da. Po li cjan tw wspo mo -g stra ni cy miej scy. - W tym okre sie nie spla no wa ne zmia ny or ga ni za cji ru chu przynaj wik szych cmen ta rzach po wia tu in -for mu je pod kom. To masz Kry si ski z KPP

  w wie ciu. Po li cjan ci b d czu wa nadbez pie cze stwem po dr u j cych sa mo -cho da mi, b d kon tro lo wa czy kie row cypo ru sza j si z bez piecz n prd ko ci,spraw dza stan tech nicz ny po jaz dw i zba -da