Świecie24 extra - numer 27

Download Świecie24 Extra - numer 27

If you can't read please download the document

Post on 07-Apr-2016

227 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  NR 27 u ROK I I u 22 grudn ia 2013 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 4500

  Dwch dawcw, dwaprzeszczepy

  Strona 5

  Wolontariat inaczej P roku

  w innym krajuStrona 10

  Orszak Trzech Krli ruszy 6stycznia

  Strona 13

  Zagadki zamku krzyackiego w

  wieciuStrony 16-17

  W numerze:

  reklama

  W przed dzie Wi gi lii Extra kuch nia po le -ca przy rz dze nie smacz nej, de li kat nej, aprzy tym bar dzo aro ma tycz nej po tra wy,kt ra wzbo ga ci i sma ko wo bar dzo uroz -ma ici wi tecz ne me nu w na szych do -mach. Swj au tor ski prze pis na t wy -kwint n po tra w ser wu je Pa stwu u -kasz Bru szef kuch ni w re stau ra cjiWe hi ku Cza su i fir my Ji Bru Ca te ringze wie cia.

  Wi tam Pa stwa. Na sza po tra waska da si z trzech za sad ni czych ele men -tw: ry by, ka szy ja ko pod ka du i so suPrzejd my do dzie a!

  SKAD NI KI:Ry ba: -fi let pstr ga (naj le piej o so sio we go

  ma cha rak te ry stycz ny, de li kat ny smak)

  -czo snek-sl, pieprz- sok z cy try ny- ko per-ma so kla ro wa neDo jej przy go to wa nia po trze bo wa

  b dzie my tak e fo lii alu mi nio wej

  Pod kad:- ka sza gry cza na-ce bu la-ma so kla ro wa ne-bo ro wik su szo ny, lub mro o ny-na tka pie trusz kiSos:-za sma ka na ma le- skr ka z cy try ny-wy war z wa rzyw-mie ta na

  SPO SB PRZY GO TO WA NIA:pstrg:Fi le tu je my ry byDo pra wia my j so l, pie przem

  (we dug uzna nia) , ko niecz nie po tar t t cz skr ki od cy try ny (nie po -tar ta by a by gorz ka!), czosn kiem, ko -prem

  Uka da my przed za wi ni -ciem d fo li do pie cze nia w kon fi -gu ra cji: ka dzie my na fo lii do pra -wio n ry b, na to po sy pu je my ko -per, zra sza my so kiem z cy try ny ima sem kla ro wa nym przy kry wa mydru gim fi le tem i ca o za wi ja my wfo li al lu mi nio w)

  Za wi ni t ry b pie cze my w pie -kar ni ku w temp. 180C. przez 15-20mi nut Nie prze sa dzaj my z pie cze niem,gdy to jest zbyt de li kat ne mi so!

  Pod kad: Go tu je my zwy k ka sz na syp ko Rw no le gle pod sma a my ce bul -

  k, a do ze szkle nia, Do szkli stej ce bul ki do da je my po -

  kro jo ne w pla ster ki lub drob niej bo ro wi ki( z za mo czo ne go su szu, lub mro on ki

  TU UWA GA! (zna jc zwo je upodo -ba nia sma ko we, w przy pad ku grzy bw pa -mi ta my o za sa dzie po st po wa nia z grzy ba -mi su szo ny mi. Do da je my ich 1/3 mniej niby my do da wa li wie ych bo ro wi kw.Grzy by su szo ne s esen cj sma ku , ja ko wy -su szo ne s po zba wio ne wo dy i sta no wi in -ten syw ny eks trakt sma ko wy. a two tuprze sa dzi i zdo mi no wa smak po tra wy

  Do da je my do grzy bw i ce bul kiugo to wa n, syp k ka sz, do pra wia my tuaro ma tycz n na tk pie trusz ki.

  Sos:Two rzy my go czc w mie sza niu: Za sma k przy go to wa n na ma -

  le mie sza my Wcie ra my w ni nie co skr ki z

  cy try ny (pa mi ta jc, e uy wa my tyl koze wntrz nej , tej cz ci,

  czy my z nie wiel k ilo ci wy wa -ru z wa rzyw i pa mi ta jc o tzw. za har to -wa niu do da je my mie tan ki usta la jc g -sto so su na kon sy sten cj kre mo w.

  Ser wo wa nie:Uka da my w ko lej no ci pod kad z so -

  su na nim for mu je my przy go to wa n i do -pra wio n ka sz, na niej uka da my upie czo -ne fi le ty z pstr ga, przy kt rym umiesz cza -my wi cej so su np. w po sta ci klek su.

  To wszyst ko do brze po da wa z wa -rzy wa mi go to wa ny mi na pa rze (pa su jetu np. bro ku)i z bia ym p wy traw nymwi nem. Nie za po mi na my o ka wa kachcy try ny do zro sze nia ryb so kiem.

  Y CZC SMACZ NYCH WIT

  SER DECZ NIE PO ZDRA WIAM

  U KASZ BRU

  wi tecz ny pstrg o so sio wy pie czo ny, ser wo wa ny na nie ty po wym pod ka dzie

 • PONIEDZIAEK, 23 grudnia 20132

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.plWydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Zgi n ro we rzy sta13 grud nia ok. godz. 5.20 w B -

  ko wie 69-let ni ro we rzy sta zje chana ro dek jezd ni, wprost pod nad -je da j cy sa mo chd do staw czy.M czy zna po nis mier na miej -scu. Kie ru j cy sa mo cho dem do -staw czym by trze wy in for mu jest. asp. Ma ciej Ra ko wicz, rzecz nikKPP w wie ciu.

  Za pa li go po p ro ku12 grud nia po li cjan ci za trzy -

  ma li 29-let nie go miesz ka ca wie -c ia , kt r y w ma ju, w jed nej zewiec kich dys ko tek przy wasz czyso bie te le fon i port fel z pie nidz miw kwo cie 350 z. Po szko do wa nyroz ma wia z nie zna jo mym przy ba -rze i na chwi l od da li si zo sta wia -jc na la dzie ko mr k i por t fel .Gdy wr ci nie by o je go rze czy aniroz mw cy.

  Spra wa by a trud na, gdy po -krzyw dzo ny nie po tra fi okre li jakwy gl da po zna ny w dys ko te ce roz -mw ca wy ja nia st. asp. Ma ciejRa ko wicz, rzecz nik KPP wie cie.Po sied miu mie si cach do cho dze niapo li cjan ci za trzy ma li nie zna jo me -go. Mia przy so bie skra dzio ny te -le fon.

  Znisz czy li sie te le fo nicz n11.12 po li cjan ci za trzy ma li

  trzech miesz ka cw wie cia, kt -rzy pr bo wa li ukra 300 m mie -dzia ne go prze wo du te le ko mu ni ka -cyj ne go. Do prze stp stwa do szow po o wie li sto pa da. Zo dziej wy -ci li 300 m prze wo du ze stu dzien -ki, ale spo sze ni przez pa trol po li cjizo sta wi li ka bel i na rz dzia do ci ciaprze wo dw o du ym prze kro ju.Dzie p niej po li cja zo sta a za wia -do mio na o szko dzie o war to ci 7,5tys. z. Po kil ku ty go dniach mun du -ro wi za trzy ma li trzech miesz ka -cw wie cia.

  OPRAC. NOW

  Zi ma za pa sem, se zon grzew czy na do -bre roz po cz ty, a stra a cy przy po mi na -j: o ostro no ci i spraw dza niu swo ichin sta la cji.

  Mi mo co rocz nych ape li do ty cz cychbez piecz ne go uyt ko wa nia urz dzegrzew czych w okre sie je sien no -zi mo wymno tu je my zwik szo n ilo po a rw w bu -dyn kach miesz kal nych oraz go spo dar -czych. W se zo nie grzew czym 2011/12 nate re nie po wia tu do szo do 61 po a rw wtym 27 po a rw sa dzy w ko mi nie.

  Na po czt ku se zo nu grzew cze go war -to do kad nie spraw dzi czy urz dze niaoraz in sta la cje s wa ci wie przy go to wa nedo ogrze wa nia na szych do mw. Dla te goprzy po mi na my o ko niecz no ci wy ko na niaprze gl du in sta la cji ko mi no wych, wen ty -la cyj nych w szcze gl no ci czy:

  - nie jest za tka ny prze wd ko mi no wy,- nie wy st pu j uszko dze nia ko mi na,

  brak lub uszko dze nie ze wntrz nej wy pra -wy ko mi na, drzwi czek od prze wo dw ko -mi no wych i ka na w prze a zo wych,

  - do ko mi na nie zo sta y wpro wa dzo nedrew nia ne kon struk cje da cho we lub in nepal ne cz ci kon struk cji bu dow la nych,

  - od le go od pal nej kon struk cji bu -

  dyn ku od we wntrz ne go li ca prze wo dwdy mo wych nie jest mniej sza ni 30 cm,

  - ru ry dy mo we bez za bez pie cze nia nies prze pro wa dzo ne przez pal ne stro py,cia ny lub da chy, wa ci wie s pod czo nepa le ni ska do prze wo dw ko mi no wych lubczy s wa ci wie w czo ne do prze wo dwwen ty la cyj nych,

  - przy drzwicz kach wy cie ro wych ikon tro l nych nie s ska do wa ne pal ne ma -te ria y w od le go ci mniej szej ni 0,5 m.

  Wa ci cie le, za rzd cy lub uyt kow ni -cy obiek tw, w kt rych od by wa si pro cesspa la nia pa li wa sta e go, cie ke go lub ga zo -we go s obo wi za ni do usu wa nia za nie -

  czysz cze z prze wo dw dy mo wych i spa li -no wych:

  - od pa le nisk opa la nych pa li wem sta -ym - co naj mniej 4 ra zy w ro ku,

  - od pa le nisk opa la nych pa li wempyn nym i ga zo wym - co naj mniej 2 ra zyw ro ku,

  - od pa le nisk za ka dw zbio ro we go y -wie nia i usug ga stro no micz nych - co naj -mniej 1 raz w mie si cu.

  Za nie czysz cze nia prze wo dw wen -ty la cyj nych w wy ej wy mie nio nychobiek tach na le y usu wa co naj mniej 1raz w ro ku.

  W przy pad ku gdy doj dzie do po wsta -nia po a ru sa dzy w ko mi nie na le y jaknaj szyb ciej po wia do mi stra po ar n ido cza su jej przy by cia prze strze ga pa ruza sad:

  - wy ga si pa le ni sko po przez ostro newy bra nie ma te ria u pal ne go, szczel ne za -mkni cie pie ca,

  - je e li ko min jest w do brym sta nie,trze ba ob ser wo wa je go kon struk cj, czynie po wsta j pk ni cia i czy nie na grze wasi (przy do brym sta nie ko mi na ist nie jemo li wo wy pa le nia si sa dzy),

  - ga sze nie po a ru sa dzy w ko mi nie na -le y roz po cz od przy kry cia wy lo tu ko -mi na "si tem ko mi no wym" lub wil got nympt nem oraz da lej kon tro lo wa tem pe ra -tu r i stan ko mi na na ca ej wy so ko ci.

  Brak wa ci wej wen ty la cji w a zien -kach w kt rych za mon to wa ne s pie cy kiga zo we, do grze wa nie po miesz cze w kt -rych sta le prze by wa j lu dzie ga zo wy miprze no ny mi urz dze nia mi pro mien ni ko -wy mi, nie szczel no pie cw ka flo wychoraz prze wo dw ko mi no wych to tyl konie licz ne przy ka dy nie wa ci we go po st -po wa nia, kt re mo e przy czy ni si do po -wsta nia ci che go za bj cy.

  Dla te go war to przyj rze si wa sne -mu, naj