Świecie24 extra - numer 28

Download Świecie24 Extra - numer 28

Post on 07-Apr-2016

255 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  NR 28 u ROK I I I u 23 s tyczn ia 2014 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 4500

  reklama

  Nowa kierownik OPS

  Strona 3

  Jak my pomagamy, jak moemy

  pomaga?Strony 4-5

  Historia. W dawnym wieciu czynili

  dobroStrony 6-7

  Harmonogram wywozu mieci i kupon

  do wyciciaStrony 16-17

  Ferie pene atrakcji rozkad zaj

  organizowanych w wieciu

  Strona 18

  Trzy dni taca: bicie rekordu

  Guinnessa, turniej taca, maraton

  zumby

  Strona 19

  Blues na koniec maja

  Strona 21

  W numerze:

  Ucznio wie Ze spo u Szk Po nad gim na zjal -nych trium fa to ra mi kon kur su Skills forthe fu tu re". W na gro d szko a do sta nie sa -mo chd mar ki Hy un dai.

  Pro jekt Skills for the fu tu re mia na ce lupro mo wa nie wik sze go zro zu mie nia i wia do -mo ci mo dych lu dzi na te mat na uki, tech no lo -gii, in y nie rii i ma te ma ty ki, oraz przed si bior -czo ci i umie jt no ci po trzeb nych przy wej ciuna ry nek pra cy. Ucznio wie ZSP po sta no wi li za -

  o y dwa mi ni przed si bior stwa: Per jan tai (r -ko dzie o) i Eko Mef (usu gi mo to ry za cyj ne).Pierw sze z nich pre zen to wa o si pod czas gru -dnio we go Jar mar ku wi tecz ne go. Ostat nimeta pem kon kur su by o go so wa nie. Spo rd 14eu ro pej skich szk in ter nau ci wy bie ra li sie dem,kt re - ich zda niem - po win ny do sta no we au to.- Uda o si. Uzy ska li my 1934 go sw - nie ukry -wa ra do ci Han na Ka li now ska, wi ce dy rek torZSP. - Cie szy my si z wy gra ne go au ta, ale przede

  wszyst kim cie szy nas i na pa wa du m tak licz narze sza przy ja ci i sym pa ty kw szko y - do da je.Te raz po zo sta je ju tyl ko cze ka na no we au to...

  RED

  Wy gra li sa mo chd dla szko yEn tu zja ci fo to gra fo wa nia b dmie li oka zj do re ali zo wa niaswo jej pa sji pod czas IXwiec kie go Spa ce ru Fo to -gra ficz ne go 1 lu te go.

  Miej sce zbir ki przyfon tan nie ko o OKSiR, godz.11. - Tym ra zem tra sa b dzie

  spon ta nicz na, czy li gdzie nas no gipo nio s m wi Kin ga Wil lim,

  or ga ni za tor SF. - Spr bu je -my zre ali zo wa ha so Na de -sza zi ma. Zo ba czy my co zte go wyj dzie do da je.

  Po spa ce rze uczest ni cyogrze j si w Ca fe Kul tu ra

  przygo r cej her ba cie i ka wie.

  Spa cer fo to gra ficz ny

 • CZWARTEK, 23 stycznia 20142

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowejz Extra Media sp. z o.o.Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.plRedaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny(e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)Wsppraca: Jzef SzydoskiMaria Pajkowska Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, tel. 724 00 24 24, e-mail: nowicki@swiecie24.plWydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze i reklam.

  reklama

  Dziel ni co wy za trzy ma dwch 15-lat kw, kt rzy dzie przed fi na emWOP ukra dli w War lu biu mik sermu zycz ny z oka blo wa niem.

  Po li cjan ci z No we go zo sta li za wia -do mie ni o kra dzie y w so bo t 11stycz nia. Do kra dzie y do szo pod czasprzy go to wa do 22 Fi na u Wiel kiejOr kie stry wi tecz nej Po mo cy w jed -nej z in sty tu cji w War lu biu. Po krzyw -dzo ny swo je stra ty wy ce ni na kwo t1700 z.

  Usta le nia dziel ni co we go z now skie -go ko mi sa ria tu po zwo li y za trzy ma(20.01) dwch nie let nich spraw cw,miesz ka cw po wia tu wiec kie go.

  - 15-lat ko wie przy zna li si do kra -dzie y. Te raz o ich lo sie za de cy du jesd ro dzin ny. Zra bo wa ne mie nie wca o ci wr ci o do po krzyw dzo ne go in for mu je st. asp. Ma ciej Ra ko wicz,rzecz nik KPP wie cie.

  Ukra dli mik ser

  Gdy by na pa sach by li prze chod nie, mie li -by my tra gicz ny po ra nek.

  13 stycz nia, oko o go dzi ny 8.30,Ale j Ja na Paw a II p dzi le xus pro wa -dzo ny przez 24-lat ka. - Kie row ca nie do -sto so wa prd ko ci do pa nu j cych wa -run kw na dro dze, wpad w po lizg ida cho wa opi su je st. asp. Ma ciej Ra ko -wicz, rzecz nik pra so wy KPP wie cie.Sa mo chd wy l do wa na da chu do kad -nie na przej ciu dla pie szych przy skrzy -o wa niu Al. Ja na Paw a II i uli cy Mi ko -a ja Re ja. Na szcz cie ni ko go na pa sachnie by o.

  - Kie ru j cy au tem by pi ja ny, miaoko o 0,88 pro mi la al ko ho lu w or ga ni -zmie in for mu je Ra ko wicz. Zo sta za -mkni ty w po li cyj nym aresz cie. Do pie -ro kie dy zu pe nie wy trze wie je pro ku -ra tor b dzie mg przed sta wi spraw cyza rzut kie ro wa nia sa mo cho dem w sta -nie nie trze wo ci, za co mo e mu gro -zi do 2 lat po zba wie nia wol no ci. NOW

  Pi ja ny kie row ca da cho wa na przej ciu dla pie szych

  W so bo t 18 stycz nia w Do mu Kul tu ryw wie ciu od by o si pod su mo wa niepro jek tu edu ka cyj ne go Uni cef Gwiazd -ka dla Afry ki.

  Przy go to wa a je Szko a Pod sta wo wanr 1 w wie ciu, kt ra na le y do Klu buSzk Uni cef. So bot nia im pre za by azwie cze niem pra wie dwu mie sicz nychdzia a ma j cych na ce lu po moc dzie -ciom z Sier ra Le one. Ucznio wie po zna litrud n sy tu acj dzie ci w tym od le gymkra ju i prze j li si ich lo sem. Przy go to wa -li po nad 500 wi tecz nych pre zen tw wpo sta ci tam bu ryn, kt re sym bo li zo wa yszcze pion ki ra tu j ce y cie dzie ciom z

  Sier ra Le one. By y one wr cza ne ja ko po -dzi ko wa nie za wspar cie ak cji. Licz nieprzy by li go cie mie li oka zj obej rzewzru sza j cy pro gram ar ty stycz ny o pra -wach dziec ka. Szczo dre da ro wi zny zo y -y si na im po nu j c kwo t: 2 tys. 67,74z. Pie ni dze b d prze zna czo ne na za -kup szcze pio nek. To szan sa na god ne y -cie dla po nad 2 ty si cy dzie ci z Sier ra Le -one! - Ta ak cja po ka za a, e ucznio wieSzko y Pod sta wo wej nr 1 po tra fi po ma -ga, s wra li wi na los in nych dzie ci m wi Mag da le na Po go da, ko or dy na torpro jek tu.

  RED

  Ucznio wie zbie ra li na szcze pion ki dla dzie ci z Afry ki Je sie ni cze ka j nas wy bo ry sa mo rz -do we. My ju te raz mo e my po ka za,

  kt ry rad ny ze wie cia jest nam naj -bli szy, kt re go naj bar dziej sza nu je my,ko go chcie li by my wi dzie ja ko rad ne -go w na stp nej ka den cji.

  Po przed nie edy cje ple bi scy tu or ga ni -zo wa ne go przez por tal wie cie 24.pl,dwu ty go dnik wie cie 24 Extra oraz Te -le wi zj CSW, po ka za y, e wie cia nie lu -bi t for m za ba wy i jed no cze nie oka -za nia swo je go po par cia dla rad nych. Jestto te oka zja do bli sze go po zna nia kan -dy da tw, a to mo e by po trzeb ne w je -sien nych wy bo rach. W po przed nich ple -bi scy tach zwy ci y li Je rzy Wj cik i Zdzi -saw Lin to wicz.

  Do tych czas li st kan dy da tw domia na Rad ne go Ro ku 2013 two rzy lirad ni miej scy. W tym ro ku po sze rzy li -my j o rad nych po wia to wych z gmi nywie cie. No wi kan dy da ci to: Wal de marFu ra, Ma rek Kie pi ski, Adam Kna pik,Ry szard Pa cek, Be ata Ster nal -Wo la -czyk, Bar ba ra Stu dzi ska, Piotr Szew -czuk.

  Rad ne go Ro ku wy bio r na si Czy tel ni -cy i wi dzo wie Te le wi zji CSW.

  Go su je my po przez wy sa nie SMS -ana nr 71601 wpi su jc w tre ci: cg (krop ka)sym bol li te ro wy (lub licz bo wy)przy pi sa nyrad ne mu (np.cg.Z)

  Koszt SMS -a to 1,23 z z VATAd rych Je rzy - SMS o tre ci cg.1 na nu mer 71601Bra nic ki Ja nusz - SMS o tre ci cg.2 na nu mer 71601Ciem ny Piotr - SMS o tre ci cg.3 na nu mer 71601

  Cie lak Adam - SMS o tre ci cg.4 na nu mer 71601Fu ra Wal de mar - SMS o tre ci cg.5 na nu mer 71601 Gra jew ski Piotr - SMS o tre ci cg.6 na nu mer 71601Ja na szek Zyg munt - SMS o tre ci cg.7 na nu mer 71601Jo achi miak Ewa - SMS o tre ci cg.8 na nu mer 71601Kacz ma rek Ma ciej - SMS o tre ci cg.9 na nu mer 71601Kie pi ski Ma rek - SMS o tre ci cg.A na nu mer 71601Kna pik Adam - SMS o tre ci cg.B na nu mer 71601Ku a kow ski Krzysz tof - SMS o tre ci cg.Cna nu mer 71601Lin to wicz Zdzi saw - SMS o tre ci cg.D na nu mer 71601Mo drzew ski Krzysz tof - SMS o tre ci cg.Ena nu mer 71601Mol lus Hen ryk - SMS o tre ci cg.F na nu mer 71601Pa cek Ry szard - SMS o tre ci cg.G

  na nu mer 71601Paw ow ski J zef - SMS o tre ci cg.H na nu mer 71601Rat ka - Fejt ko He le na - SMS o tre ci cg.I na nu mer 71601Ro ga la Ja nusz - SMS o tre ci cg.J na nu mer 71601Ry dziel Zbi gniew - SMS o tre ci cg.K na nu mer 71601Sie masz ko Sa wo mir - SMS o tre ci cg.L na nu mer 71601Ster nal -Wo la czyk Be ata - SMS o tre ci cg.Mna nu mer 71601Stu dzi ska Bar ba ra - SMS o tre ci cg.N na nu mer 71601Szew czuk Piotr - SMS o tre ci cg.O na nu mer 71601Szol gi nia Ha li na - SMS o tre ci cg.P na nu mer 71601Tro chow ski Hen ryk - SMS o tre ci cg.R na nu mer 71601Wj cik Je rzy - SMS o tre ci cg.S na nu mer 71601Wy soc ki Wal de mar - SMS o tre ci cg.T na nu mer 71601

  Ru sza ple bi scyt Rad ny Ro ku 2013

 • 3reklama

  423 oso by, kt re je sie ni za re je stro wa -y si ja ko daw cy szpi ku kost ne goprzez trzy mie si ce cze kay na po twier -dze nia re je stra cji. Ju do tar y.

  Przy po mnij my: pod ko niec wrze niaw La sko wi cach zo sta a prze pro wa dzo naak cja re je stra cji daw cw szpi ku pod ha -sem Po m Ani i in nym. Ak cja za ko -czo na suk ce sem, bo za re je stro wa o si bar -dzo wie le osb.

  Te raz wik szo z uczest ni kw tej ak cjiotrzy ma a imien ne Kar ty Daw cy, z nu me -rem daw cy. Co da lej? Po zo sta je nor mal niey i cze ka. . W ka dej chwi li mo e zna -

  le si kto po t