Świecie24 extra - numer 29

Download Świecie24 Extra - numer 29

Post on 07-Apr-2016

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 29 u ROK I I I u 13 lutegO 2014 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 4500

  reklama

  Oddzia w wieciu

  tel. 52 340 46 70www.bschelmno.pl

  ul. Hallera 4/2, 86-100 wiecie

  BANK SPDZIELCZY W CHEMNIE

  135 lat tradycji!

  100% polskiego ka

  pitalu

  BOGATA TRADY

  CJA,

  PEWNA PRZYS

  ZLOSC!

  TANIE KREDYTY

  GWARANCJE, PORCZENIA

  ATRAKCYJNE LOKATY

  RACHUNKI OSOBISTE I BIECE

  KARTY PATNICZE

  BANKOWA OBS. INTERNETOWA

  OBS. DEWIZOWA

  WESTERN UNION

  MMIIEESSZZKKAANNIIEE

  kredyt dla Ciebie

  promocja kredytu "Moje mieszkanie" trwa do 31.05.2014

  6%

  MMOOJJEE

  oprocentowanie zmienne

  obecnie

  , ,

  Tym ra zem na brak mro zu nie na -rze ka li my, wic i lo do wi sko po su -y o y wia rzom przez kil ka ty go dni.

  Cho cia jaz da na y wach niejest tak po pu lar na ja ki kie dy, to

  ci gle znaj du j si ama to rzy te gospor tu, czy roz ryw ki. Dla te good kil ku lat na bo isku do ko szy kw -ki przy ul. wir ki i Wi gu ry (w po -bli u Ze spo u Szk Me ne der -

  skich) wy le wa ne jest lo do wi sko. Je -go za le ta mi s bli sko i bez pie -cze stwo. Na ta f li o wy mia rach 40x 20 m je dzi y dzie ci, mo dziei do ro li. Lo do wi sko po wsta o dzi -ki wspl nej ini cja ty wie OKSiR -u,ZWiK -u i OSP Ra tow nik.

  NOW

  Lo do wi sko cht nie od wie dza ne

  Tragiczne zderzenie busa zdostawczymStrona 2

  Kolejna emocjonalna sesja w powiecieStrona 3

  Walentynki 2014 w wieciu i wChemnieStrony 4-5

  Historia. Tajemne, straszne i uciesznemiejsca dawnego wieciaStrona 7

  Harmonogram wywozu mieci z

  budynkw wielolokalowych

  Strony 10-11

  Fotoreportae z balu przebieracw,

  ferii w OKSiR, morsowania w Decznie i

  Gali Muzyki Dance

  Strony 12-13

  Kultura. Kino dla kobiet dobrze jest

  poby razem

  Strona 14

  W numerze:

 • Z jed ne go ze wiec kich szpi ta li ucie ka17-lat ka. Per so nel za wia do mi po li cjan -tw, kt rzy po p go dzi ny od na le lidziew czy n id c w kie run ku Gru dzi dza.

  Na ko men d po li cji w wie ciu wpy n onie ty po we zgo sze nie. Wy ni ka o z nie go eho spi ta li zo wa na 17-let nia ko bie ta sa mo wol -nie od da li a si ze szpi ta la (po li cja nie po da jez kt re go).- Pe ni cy su b dy ur ny bar dzo

  do kad nie roz py ta zga sza j c, co do wy gl -du oraz ubio ru za gi nio nej in for mu je st. asp.Ma ciej Ra ko wicz, rzecz nik wiec kiej po li cji.Oka za o si, e ko bie ta by a ubra na w kurt k,spodnie, lecz na no gach mia a tyl ko klap ki.Przy pa nu j cym 23 stycz nia mro zie ok. - 15stop ni C za cho dzi o du e praw do po do bie -stwo, e doj dzie do po wa ne go od mro e niako czyn dol nych. Dy ur ny skie ro wa wewska za ny re jon pa tro le, prze ka zu jc w ja kimkie run ku mo ga od da li si ko bie ta. - 30 mi -nut po zgo sze niu pa trol po li cji za trzy ma 17-lat k, kt ra rze czy wi cie w klap kach sza wkie run ku Gru dzi dza m wi rzecz nik. -Funk cjo na riu sze prze wie li ko bie t do szpi -ta la, gdzie obec nie znaj du je si pod opie k le -kar sk.

  RED

  CZWARTEK, 13 lutego 20142

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  We wtorek w Ryb nie zgi n o dwchme cha ni kw wiec kie go PKS -u ja d -cych do po psu te go au to bu su w Li pien -kach.

  Do wy pad ku do szo 11 lu te go ogodz. 7:55, w miej sco wo ci Ryb no,na skrzy o wa niu dro gi wo je wdz -kiej 238 (War lu bie - Osie) i dro gipo wia to wej Li pin ki - Je e wo. - Zewstp nych usta le po li cjan tw pra -cu j cych na miej scu wy ni ka, e kie -ru j cy sa mo cho dem do staw czym vwtrans por ter nie ust pi pierw sze -stwa prze jaz du pra wi do wo ja d ce -

  mu sa mo cho do wi ci a ro we muman in for mu je st. asp. Ma ciej Ra -ko wicz, ofi cer pra so wy KPP wie cie.Ci a rw ka ude rzy a w bu sa, kt -rym je cha li pra cow ni cy PKS -u.

  Pierw si na miej sce do tar li stra a -cy z Osia i ka ret ka sta cjo nu j ca wOsiu. Ra tow ni cy za cz li re ani mo -wa kie row c ci a rw ki. In ni stra -a cy przy po mo cy sprz tu hy drau -licz ne go sta ra li si uwol ni za klesz -czo ne go pa sa e ra bu sa. Nad je cha yza st py OSP War lu bie, JRG ze wie -cia i ka ret ka spe cja li stycz na z No we -

  go. Mi mo kil ku dzie si cio mi nu to wejre ani ma cji nie uda o ura to wa sikie row cy i pa sa e ra sa mo cho du do -staw cze go (56 i 48 lat). Ran ne gokie row c ci a rw ki po go to wieprze trans por to wa o do szpi ta la wwie ciu.

  - Na miej scu po li cjan ci wy ko na liogl dzi ny, za bez pie cza li la dy i roz -py ta li wiad kw. ledz two pro wa -dzo ne w tej spra wie pod nad zo rempro ku ra to ra wy ja ni oko licz no ci iprzy czy ny wy pad ku do da je rzecz -nik po li cji.

  Pa mi taj my o o nier zachWy kl tychKon cer tem i pro mo cj al bu mu wie cia -nie chc uczci tra gicz ne lo sy pol skichpa trio tw z oka zji Na ro do we go DniaPa mi ci o o nier zach Wy kl tych.

  wi to przy pa da pierw sze go mar ca,ale wiec ka uro czy sto za pla no wa na jestna ro d 26 lu te go. O godz. 18.30 w Ka -me ral nej Prze strze ni Wi do wi sko wej (daw -nej sa li lu strza nej) OKSiR roz pocz nie sikon cert pa trio tycz ny. Po nim na st pi pre -zen ta cja al bu mu o nie rze Wy kl ci , an -ty ko mu ni stycz ne pod zie mie zbroj ne po1944 au tor stwa Ada ma Bo row skie go. Naspo tka niu b dzie te mo na ku pi py tyLesz ka Czaj kow skie go z pod pi sem.

  W so bo t 1 mar ca o godz. 17 w klasz -tor ku zo sta nie od pra wio na msza w. w in -ten cji o nie rzy Wy kl tych.

  Or ga ni za to ra mi uro czy sto ci s: KlubGa ze ty Pol skiej w wie ciu, wiec ki od -dzia PiS oraz OKSiR w wie ciu.

  NOW

  Sta ra Fa ra, klasz to rek i za mek,Izba Re gio nal na i Mu zeum Po ar -nic twa o tych obiek tach b dmo gli usy sze i je obej rzeuczest ni cy spa ce rw za pla no wa -nych na 22 i 23 lu te go.

  W ca ym wo je wdz twie ku jaw -sko -po mor skim z oka zji Mi dzy na ro -do we go Dnia Prze wod ni ka Tu ry -stycz ne go, kt ry przy pa da 21 lu te go,or ga ni zo wa ne s spa ce ry, wy ciecz ki, amu zea otwie ra j swej po dwo je.

  W wie ciu ini cja ty w pod j o Ko -o Prze wod ni kw Tu ry stycz nych przyOd dzia le PTTK w wie ciu, kt rewspl nie z Izb Re gio nal n - OKSiR iKlu bem Mi o ni kw Hi sto rii Ka -MuH or ga ni zu j dwa spa ce ry z prze -wod ni kiem po na szym mie cie.

  W so bo t 22 lu te go na tra sie: Za -mek Krzy ac ki i ko ci Sta ra Fa ra.Zbir ka o godz. 11.00 przy mo cie naWdzie im. J. Ka mi skie go (w ci guuli cy Mic kie wi cza).

  W nie dzie l 23 lu te go na tra sie:Izba Re gio nal na, Klasz to rek, Mu -zeum Po ar nic twa. Zbir ka o godz.11.00 przy po mni ku na Du ym Ryn -ku.

  Kto chcia by w tych dniach zwie -dzi nasz re gion ma szan s sko rzy staz nie od pat ne go zwie dza nia mu ze wi in nych obiek tw, m.in.:

  BYD GOSZCZ:- Mu zeum Okr go we im. L. Wy -

  cz kow skie go

  - EXPLO SEUM- Mu zeum Wojsk L do wych- Mu zeum Fo to gra fii- Mu zeum Owia ty- Ga le ria Miej ska bwaTO RU: - Mu zeum Et no gra ficz ne- Cen trum Sztu ki Wsp cze snej

  Zna ki Cza su- Cen trum Kul tu ry Za mek Krzy -

  ac ki- PTG Twier dza To ru Fort IVGRU DZIDZ:- Mu zeum im. ks. dr. W. giCHEM NO: - Mu zeum Zie mi Che mi skiej -

  Ra tusz- klasz tor Zgro ma dze nia Sistr

  Mi o sier dzia w. Win cen te go a Pau lo

  Oraz in ne obiek ty w Ino wro ca -wiu, Wo caw ku, Brod ni cy, Ry pi nie,Strzel nie, Bi sku pi nie, Sza far ni, ni -nie, Sol cu Kuj, W brze nie, Na kle,Krusz wi cy, Pa ko ci, Szu bi nie i wChab sku.

  Wsz dzie wst py i zwie dza nie -bez pat ne a po obiek tach, wy sta wachsta ych i cza so wych gdzie to ko niecz -ne - b d opro wa dza prze wod ni cy.

  Szcze g o we in for ma cje u Zby sa -wa Bu dzy skie go - pre ze sa prze wod -ni kw PTTK wie cie tel. 52 33 11735 lub 501 306 553.

  NOW

  Pa tro lu j cy mia sto funk cjo na riu sze za -trzy ma li dziw nie, ner wo wo za cho wu j -ce go si m czy zn. Oka za o si, emia przy so bie ma ri hu an.

  Do za trzy ma nia do szo 5.02. Pod -czas pa tro lu na te re nie mia sta wiec cykry mi nal ni za uwa y li m czy zn, kt ryna wi dok mun du ro wych za cz sidziw nie i ner wo wo za cho wy wa. Skon -tro lo wa li go i oka za o si, e 21-let nimiesz ka niec wie cia mia przy so biesze za wi ni tek, w kt rych znaj do wasi susz ro lin ny o wa dze 5,35 g. Wstp -

  ne ba da nia wy ka za y, e mo e to by ma -ri hu ana. Co wi cej, ty dzie wcze niejpo li cja za trzy ma a te go sa me go m czy -zn z am fe ta mi n. Za trzy ma ny tra fi dopo li cyj ne go aresz tu.

  Dzie p niej, na wnio sek funk cjo na -riu szy pro ku ra tor wo bec mo de go m -czy zny za sto so wa po li cyj ny do zr. - Do zo -ro wa ne mu za po sia da nie za ka za nych rod -kw mo e gro zi na wet do 3 lat po zba wie -nia wol no ci in for mu je st. asp. Ma ciejRa ko wicz, rzecz nik wiec k