Świecie24 extra - numer 33

Download Świecie24 Extra - numer 33

Post on 07-Apr-2016

239 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  NR 33 u ROK I I I u 17 kw ie tn ia 2014 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 4500

  reklama

 • CZWARTEK, 17 kwietnia 20142

  Wydawca: Gedeon Media

  Na podstawie umowy franchisowej

  z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:

  ul. Kopernika 6, 86-100 wiecie

  tel. 52333 31 27

  e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:

  Krzysztof Nowicki redaktor naczelny

  (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)

  Micha Biniecki redaktor i grafika

  (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca:

  Jzef Szydoski

  Maria Pajkowska

  Reklama:

  Micha Biniecki tel. 52333 31 27,

  e-mail: biniecki@swiecie24.pl

  Krzysztof Nowicki, tel. 724 00 24 24,

  e-mail: nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze i reklam.

  reklama

  Pi ja ny ucie ka przed po li cj26.03 kie row ca vw gol fa nie za trzy -

  ma si w Tle niu do kon tro li, tyl ko omi npo li cjan ta, przy spie szy i za cz ucie ka.ci ga ny przez ra dio wz kie row ca na u kudro gi nie opa no wa po jaz du, prze a ma wba rie ry ochron ne i spa da jc ze skar py da -cho wa. Po opa trze niu ran przez ra tow ni -kw po go to wia 49-let ni miesz ka niec po -wia tu wiec kie go zo sta za trzy ma ny. Miaoko o 1,5 pro mi la al ko ho lu w or ga ni zmie.Po nad to nie po sia da upraw nie do kie ro -wa nia sa mo cho dem oso bo wym. Zo stauka ra ny man da ta mi kar ny mi na cz nkwo t 1000 z. Sta nie te przed s dem.

  Zna le zio ne ro we ryPo li cjan ci z KPP w wie ciu szu ka j

  wa ci cie li dwch ro we rw gr skich, ko lo -ru czar no -nie bie skie go oraz ko lo ru czer -wo ne go. Jed no la dy zo sta y zna le zio nepod ko niec mar ca na te re nie po wia tuwiec kie go. Po nie wa w po bli u nie by oni ko go, kto mg by by wa ci cie lem ro we -rw po li cjan ci za bez pie czy li po jaz dy iobec nie znaj du j si one w bu dyn ku Ko -men dy Po wia to wej Po li cji w wie ciu.

  Wa ci cie le ro we rw pro sze ni s okon takt z Ze spo em ds. Wy kro cze KPP wwie ciu nr tel. 52 33 32 534 lub z dy ur -nym jed nost ki pod nr 112 lub 997.

  Re pre zen tan ci wiec kiej ko men dy po li -cji przy wie li z Ra do mia ty tu y dru y no -we go i In dy wi du al ne go Mi strza Pol skiMi dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Po -li cji w te ni sie sto o wym.

  Na dru y no wy suk ces za pra co wa li:Ma ciej Ra ko wicz KPP wie cie, Ja cek Lu -tow ski KPP wie cie, Wal de mar Ca ba skiKMP To ru, kt rzy sta no wi li dru y n IPAByd goszcz (IPA skrt od an giel skie go In -ter na tio nal Po li ce As so cia tion, czy li Mi -dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie Po li cji).

  Dru y no we i in dy wi du al ne Mi strzo -stwa Pol ski Mi dzy na ro do we go Sto wa rzy -

  sze nia Po li cji w Ra do miu mia y miej sce wdniach 29-30 mar ca. W zma ga niach wzi -o udzia 13 dru yn re pre zen tu j cy r nere gio ny Pol ski, a tak e dru y na IPA Ki jwwspl nie z o tw. Or ga ni za to rzy za pro si likil ka dru yn ska da j cych si z re pre zen -tan tw in nych sub mun du ro wych.

  W tur nie ju in dy wi du al nym zo toprzy pa do Ma cie jo wi Ra ko wi czo wi, a sre -bro Wal de ma ro wi Ca ba skie mu z IPAByd goszcz. Ca y tur niej sta na bar dzo wy -so kim po zio mie. wiad czy mo e o tym,e zwy ciz cy tur nie ju dru y no we go po ko -na li w me czu po ka zo wym IKTS Bro Ra -dom gra j c, na co dzie w II li dze te ni sasto o we go.

  RED

  Na si te ni si ci w mun du rach mi strza mi Pol ski

  S sie dzi za uwa y li dym, a po n o ca emiesz ka nie. Do brze, e to nie sta osi w no cy, kie dy wszy scy spa li, boogie mg by ob j ca ka mie ni c m wi stra a cy.

  O go dzi nie 7.19 s sie dzi za alar mo -wa li stra po ar n o du ym za dy mie niumiesz ka nia na par te rze przy ul. Ma y Ry -nek 2. Po do tar ciu na miej sce stra a kwoka za o si, e po nie ko ry tarz i ma y po -ko ik w cen trum miesz ka nia. Dru ho wiezna le li le ce go na pod o dze m czy -zn. Wy nie li go na ze wntrz i przy st pi -li do re ani ma cji. Wkrt ce do tar a ka ret kapo go to wia i re ani ma cj kon ty nu owa li ra -tow ni cy me dycz ni. Bez sku tecz nie. Po kil -ku dzie si ciu mi nu tach le karz orzekzgon 60-lat ka.

  Tym cza sem dru ho wie ewa ku owa lisied mio ro miesz ka cw gr nych kon dy -gna cji i przy st pi li do ga sze nia. Uda o siopa no wa ogie i uga si po ar tak, e spo -n o tyl ko miesz ka nie na do le i lek kie munad pa le niu uleg strop. Po od dy mie niu spa -lo nych po miesz cze stra a cy zna le li wnich jesz cze mar twe go psa. W tym nie -szcz ciu do bre jest je dy nie to, e po ar po -wsta ra no, a nie w no cy kie dy wszy scy spa li ko men tu je st. kpt. Pa we Pu chow ski, ofi -cer pra so wy KP PSP w wie ciu. Miesz ka -nie by o wy o o ne bo aze ri, wic bar dzo a -two pal nym ma te ria em, a kon struk cja sta -rej ka mie ni cy te jest w wik szo ci a two -pal na. Ogie szyb ko mg roz prze strze nisi na po zo sta e miesz ka nia do da je.

  KRZYSZ TOF NO WIC KI

  Tra gicz na nie dzie la w po a rze zgi n m czy zna

 • 3Ka dra I LO w wie ciu cie szy si ro kiemob fi tu j cym w olim pij czy kw. Ka ro li naCha bow ska zna la za si w fi na le Olim -pia dy Wie dzy o y wie niu, a Fi lip Rud -nik zo sta lau re atem Olim pia dy Li te ra -tu ry i J zy ka Pol skie go.

  Ty tu o we py ta nie za sko czy o Ka ro li -n na cen tral nym eta pie Olim pia dyWie dzy o y wie niu i yw no ci w Ka ro -le wie ko o K trzy na, kt ry zo sta ro ze -gra ny 22 mar ca. P niej oka za o si, echo dzi o to, e by sk ra ry by nie zmie nia -a ko lo ru pod czas go to wa nia m wi Ka -ro li na Cha bow ska. Trze ba j go to waw wo dzie z octem do da je. Trze ba do -da, e ca a olim pia da by a bar dzo trud -na. Do pierw sze go (szkol ne go) eta pusta n o pra wie osiem ty si cy uczniwszk po nad gim na zjal nych z ca ej Pol ski.Do eta pu okr go we go prze szo 670. Natym szcze blu mu sie li upo ra si z te -stem ska da j cym si z 70 py ta. Do eta -pu cen tral ne za kwa li fi ko wa y si 52 oso -by. Ka ro li na by a je dy n przed sta wi ciel -k na sze go wo je wdz twa.

  Co zy ska a? Cie ka we do wiad cze -nie, wie dz i w re kru ta cji na nie kt reuczel nie 100 % z bio lo gii od po wia da.

  Wi cej szcz cia mia in ny ma tu -rzy sta Fi lip Rud nik, kt ry zo sta lau re -atem Olim pia dy Li te ra tu ry i J zy kaPol skie go, kt rej fi na roz gry wa si wdniach 9-12 kwiet nia w Kon stan ci nie.

  Ra zem z nim na tym eta pie olim pia dyzma ga o si 240 uczniw. Do do -brze po sza mi cz pi sem na, w kt rejwy bra em na pi sa nie roz praw ki na te -mat wpy wu bun tu i po sza no wa niatra dy cji na po wsta wa nie sztu ki opo -wia da Fi lip. W eta pie ust nym te by -o do brze i zna la zem si w gro nie lau -re atw do da je. To osi gni cie zwal -nia go ze zda wa nia ma tu ry z j zy ka

  pol skie go oraz da je wstp na nie kt rekie run ki na wy szych uczel niach.

  - Cie szy my si z te go, e ma my takzdol nych uczniw pod kre la Na ta liaPo wiar dow ska, wi ce dy rek tor I Li ceumOgl no kszta c ce go w wie ciu. Jesz czejed na uczen ni ca bie rze udzia w olim pia -dzie, ale jest w trak cie i nie chce przedroz strzy gni ciem za pe sza do da je.

  KRZYSZ TOF NO WIC KI

  Jak go to wa ry b na nie bie sko?1 ma ja wi tu je my 10-le cie Pol skiw Unii Eu ro pej skiej. Z tej oka zji na Du -ym Ryn ku od b dzie si Pik nik Eu ro -pej ski. Za pra sza my od go dzi ny 14.

  PRO GRAM14:00 roz po cz cie pik ni ku14:10 wy stp Sto wa rzy sze nia

  Or kie stra D ta wie cie 14:40 kon cert ze spo u U KI16:00 VIP -owskie po tycz ki

  na we so o dru y na Urz du Miej -skie go w wie ciu zmie rzy si z re -pre zen ta cj Sta ro stwa Po wia to we -go o pu char pu blicz no ci (ogo sze -nie za ka dw buk ma cher skich)

  16:40 pa mit ko we zdj cieuczest ni kw pik ni ku (zdj cie zo -sta nie za wie szo ne na bu dyn kuOKSiR)

  17:00 Ga le ria Mo dych Ta len -tw po pi sy ta necz ne i wo kal ne ze -spo w OKSiR i SOK Sto krot ka

  17:30 kon kurs wie dzy o UniiEu ro pej skiej dla dzie ci i mo dzie y

  18:10 Ga le ria Mo dych Ta len -tw

  18:40 ogo sze nie wy ni kw kon -kur su ku li nar ne go oraz za ka dwbuk ma cher skich

  19:00 za ko cze nie pik ni ku

  DO DAT KO WE ATRAK CJEwarsz ta ty pla stycz ne Pa pie -

  ro we cu da

  kon kurs ku li nar ny naj lep -sza po tra wa Unii Eu ro pej skiej

  za ba wy i kon kur sy z ani ma -to ra mi i na gro da mi

  dmu cha ny plac za baw dladzie ci

  pik ni ko wa gro chw ka

  OR GA NI ZA TO RZY: UrzdMiej ski w wie ciu, Sta ro stwo Po -wia to we w wie ciu, OKSiRw wie ciu, To wa rzy stwo Mi o ni -kw Zie mi wiec kiej, Ze sp SzkMe ne der skich,

  Lo kal na Gru pa Dzia a nia. Pik nik Eu ro pej ski czwar tek 1 ma ja 2014Du y Ry nek, godz. 14:00

  19:00, wstp wol ny.

  Pik nik Eu ro pej ski w wie ciu 10 lat w UE

  Plac po by ym par kin gu przy ul. Sien -kie wi cza jest ju ogro dzo ny, a od kil kubu dow la cy ro bi wy ko py pod fun da -men ty no wej bi blio te ki.

  Du go ocze ki wa na in we sty cja wresz -cie ru szy a z miej sca. Wszyst kie ko niecz nefor mal no ci wy br pro jek tu, usta le nietech nicz ne, prze targ, od wo a nia ma myju za so b. Pod ko niec mar ca zo sta a pod -pi sa na umo wa po mi dzy Miej sk Bi blio te -k Pu blicz n w wie ciu a wy o nio n wdro dze prze tar gu fir m Sol grud z Gru -dzi dza. Pod pi sa nie umo wy mia o miej scew Urz dzie Miej skim w wie ciu. Nie je -

  ste my stro n umo wy, ale gmi na fi nan su jein we