Świecie24 extra - numer 34

Download Świecie24 Extra - numer 34

Post on 07-Apr-2016

244 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  NR 34 u ROK I I I u 15 ma ja 2014 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 4500

  reklama

  Czy zarzd powiatu zmieni decyzj w

  sprawie wyboru dyrektora I LO?

  Strona 3

  Twoje stare sprzty mog bardzo si

  przydaStrona 5

  Ksidz, duszpasterz, poeta 50-lecie

  wice ks. Franciszka Kameckiego

  Strony 6-7

  Hot-spoty w gminie Bukowiec

  Gminy strony 8-9

  Gazeta dotara do AmerykiHistoria lokalna strona 10

  Bluesowa rozgrzewka przed festiwalem

  Strona 15

  I Bieg Rycerski pachnie sukcesem

  Strona 17

  Matury, Piknik Europejski, Dzie

  StraakaFotoreportae strony 18-19

  Sport strony 22-24

  W numerze:

 • CZWARTEK, 15 maja 20142

  Wydawca: Gedeon Media

  Na podstawie umowy franchisowej

  z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:

  ul. Kopernika 6, 86-100 wiecie

  tel. 52333 31 27

  e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:

  Krzysztof Nowicki redaktor naczelny

  (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)

  Micha Biniecki redaktor i grafika

  (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca:

  Jzef Szydowski

  Maria Pajkowska

  Reklama:

  Micha Biniecki tel. 52333 31 27,

  e-mail: biniecki@swiecie24.pl

  Krzysztof Nowicki, tel. 724 00 24 24,

  e-mail: nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze i reklam.

  Bu ko wiec, Pruszcz, Gr naGru pa, No we i wie ka to -wo to miej sco wo ci, wkt rych po li cjan ci b dzna ko wa ro we ry.

  Ty tu o we ha so to na -zwa pro gra mu pre wen cyj ne -go re ali zo wa ne go przez Ko -men d Po wia to w w wie -ciu. Zna ko wa nie ro we rwpro wa dzo ne jest przez mun -du ro wych w na szym po wie -cie ju od kil ku lat. Uni kal nynu mer wy gra we ro wa ny na ra mie jest jak byro we ro w ta bli c re je stra cyj n. Wo k nu -me ru przy kle ja si jesz cze wi docz n na -klej k. Nu me ru nie da si go w a twy spo -sb usu n i to mo e by czyn ni kiem od -stra sza j cym po ten cjal nych zo dziei. Dru -ga spra wa, e kie dy po li cja od zy sku je kra -dzio ne ro we ry cz sto trud no jest usta lipra wo wi te go wa ci cie la. Pod czas zna ko -wa nia ro we ru wy pe nia nia jest kar ta iden -ty fi ka cyj na, kt ra jest prze cho wy wa na wjed no st ce Po li cji. Da ne z tej kar ty s wpro -wa dza ne do po li cyj nej ba zy da nych. Wa -ci ciel ro we ru otrzy mu je do wd iden ty fi -ka cyj ny.

  Dla te go war to zna ko wa swo je ro -we ry za ch ca st. asp. Ma ciej Ra ko wicz,rzecz nik pra so wy wiec kiej po li cji. Jestto bez pat ne.

  Oso by chc ce ozna ko wa swj jed no -lad pro szo ne s o za bra nie z so b do ku men -tu to sa mo ci oraz w mia r mo li wo ci do -wd za ku pu ro we ru. Dzie ci i mo dzie, kt -re nie uko czy y 18 ro ku y cia pro szo ne s oprzyj cie z pe no let nim opie ku nem.

  Po ni ej przed sta wia my har mo no -gram zna ko wa nia ro we rw:

  Ze sp Dziel ni co wych w Gr nej Gru -pie (przy by ym bu dyn ku PP w Gr nejGru pie) 28 ma ja 2014 r. w godz. 10:00 11:00

  No we (plac na te re nie Ko mi sa ria tuPo li cji w No wem) 30 ma ja 2014r. wgodz. 10:00 11:00

  Pruszcz (przy Szko le Pod sta wo wej wPrusz czu ) 27 ma ja 2014 r. w godz.10:00 12:00

  NOW

  Ozna kuj ro wer, po znaj dziel ni co we go

  Do czo o we go zde rze nia opla cor sy zci a rw k do szo dzi w no cy w Lusz -ko wie.

  Do tra gicz ne go wy pad ku do szo 8 ma -ja o godz. 2.25. - Ze wstp nych usta le po -li cjan tw pra cu j cych na miej scu wy ni ka,e kie ru j cy sa mo cho dem oso bo wym opelcor sa, ja d cy dro g kra jo w nr 5 w kie run -ku wie cia, zje cha na gle na prze ciw ny pasru chu zde rza jc si z ja d cym z na prze ciw -ka sa mo cho dem ci a ro wym in for mu je

  st. asp. Ma ciej Ra ko wicz, rzecz nik wiec -kiej po li cji.

  22-let ni kie row ca sa mo cho du oso bo -we go, miesz ka niec po wia tu byd go skie go,zgi n na miej scu. - Kie ru j cy sa mo cho -dem ci a ro wym 23-let ni m czy zna bytrze wy m wi Ra ko wicz. - Pro wa dzo neledz two w tej spra wie pod nad zo rem pro -ku ra to ra wy ja ni oko licz no ci i przy czy nywy pad ku.

  NOW

  Zgi n w zmia do nej cor sie

  Dziew czy na zwa bi a po krzyw dzo ne go ajej dwaj ko le dzy do tkli wie go po bi li.

  O po bi ciu po li cj za wia do mi sam po -krzyw dzo ny, kt ry zja wi si na wiec kiejko men dzie i opo wie dzia funk cjo na riu -szom o zaj ciu, wska zu jc trj k po dej rza -nych. wiec cy kry mi nal ni (28.04) za trzy -ma li do tej spra wy trzy oso by: dwch mo -dych m czyzn 17 i 22-lat ka oraz 17-let -ni ko bie t. Ca a trj ka to miesz ka cy po -wia tu wiec kie go.

  Po li cjan ci od two rzy li prze bieg zda -rze. Mo da ko bie ta zwa bi a po krzyw dzo -ne go w um wio ne miej sce. Tam cze ka liju na nie go dwaj bra cia. Prze wr ci li go na

  zie mi, za cz li bi i ko pa po ca ym cie ledo pro wa dza jc po krzyw dzo ne go do utra -ty przy tom no ci.

  - Trzy dzie ste go kwiet nia ca a trj kausy sza a za rzut udzia u w bj ce i po bi ciuz tym, e ko bie cie za rzu ca si spraw stwokie row ni cze in for mu je st. asp. Ma ciejRa ko wicz, rzecz nik pra so wy KPP wie cie.Na wnio sek funk cjo na riu szy pro ku ra torza sto so wa wo bec po dej rza nych po li cyj nydo zr raz w ty go dniu mu sz sta wia sina ko men dzie. - Te raz za ten czyn mo e imgro zi do 3 lat po zba wie nia wol no ci do -da je rzecz nik.

  NOW

  17-lat ka kie ro wa a po bi ciemWe wto rek in spek tor Wie saw Mi lar skiob j sta no wi sko sze fa wiec kiej po li -cji. Awan so wa z mniej szej jed nost ki wRy pi nie. Do tych cza so wy ko men dantDa riusz Knoff po kie ru je ko men dmiej sk Gru dzi dzu.

  W sa li na ostat nim pi trze Ko men -dy Po wia to wej Po li cji w wie ciu ze bra asi ka dra ofi cer ska, pra cow ni cy cy wil niko men dy, przed sta wi cie le wadz sa mo -rz do wych oraz in nych sub dzia a j -cych na te re nie po wia tu wiec kie gooraz trzech ko men dan tw. Ko men dantWo je wdz ki Po li cji insp. Krzysz tofZgo bic ki prze ka za roz ka zy ob j cia no -wych obo wiz kw. M. insp. Da riuszKnoff, kt ry przez trzy la ta by Ko men -dan tem Po wia to wym Po li cji w wie ciu,

  b dzie te raz sze fem gar ni zo nu gru -dzidz kie go. Na je go miej sce zo sta po -wo a ny insp. Wie saw Mi lar ski, kt ryprzez 12 ostat nich lat su y w Ry pi nie(osiem ja ko ko men dant). Je stem dzi

  w bar dzo kom for to wej sy tu acji, bo obajpa no wie awan su j m wi pod czasuro czy sto ci ko men dant wo je wdz ki. Z Ry pi na do wie cia, a ze wie cia doGru dzi dza. Obie swo je jed nost ki zo -sta wia cie w do sko na ym sta nie do da.

  Od cho dz cy szef wiec kich po li -cjan tw za pew nia o tym, e bar dzozy si z jed nost k. Jak za uwa yl ko -men dant wo je wdz ki na sza ko men dajest w do brym sta nie, z do bry mi wy ni -ka mi m wi Da riusz Knoff. To niemo ja za su ga, ale wa sza i wszyst kich po -li cjan tw, kt rzy ka de go dnia su mien -nie wy pe nia j swo je obo wiz ki za -zna czy.

  Cie ka we uza sad nie nie do kie ro wa -nia ko men d w wie ciu przy to czy no -wy jej szef. Uro dzi em si w Osiu, aprzez pierw sze pi lat miesz ka em wPo cho ci nie ko o War lu bia m wiWie saw Mi lar ski. Je stem w ja ki spo -sb zwi za ny z ty mi stro na mi do da.

  KRZYSZ TOF NO WIC KI

  Wi cej zdj w por ta luwww.swie cie 24.pl

  Insp. Wie saw Mi lar ski ma 50 lat,o n i dwie cr ki. W daw nych la tachuwiel bia wd ko wa, ale co raz bar dziejcza so chon ne obo wiz ki za wo do wespra wi y, e te raz spo ra dycz nie wy bie rasi na ry by. Od kil ku lat ma no we hob by tu ry sty ka mo to ro wa. Je dzi mo to cy -klem bmw jak to okre li tu ry stycz -ne en du ro. Czte ry la ta te mu w gru piein nych mo to cy kli stw zje cha Wo chy,w tym ro ku po je cha do Szklar skiej Po -r by.

  W sfe rze za wo do wej ce ni do br at -mos fe r w pra cy, do bre wy ko ny wa nie obo -wiz kw i kom pe ten cj.

  No wy ko men dant uro dzi si w Osiu

 • 3reklama

  reklama

  Do stra y miej skiej in ny mi drzwia miPra ce re mon to we i mo der ni za cyj ne par -

  kin gu i bu dyn ku Urz du Miej skie go w wie -ciu spo wo do wa y ko niecz no za mkni ciawej cia do ko men dy stra y miej skiej.

  Do godz. 15 in te re san ci mo g do stasi tam wej ciem gw nym UM.

  Po godz. 15 - wej ciem ze szczy tu bu -dyn ku od ul. Me stwi na. RED

  By kie row ni kiem do mu kul tu ry w wie ciu,p niej Izby Re gio nal nej. Zmar 3 ma ja. Przy -ta cza my wspo mnie nie o Ire ne uszu Fi gur -skim dwoj ga wsp pra cu j cych z nim osb.

  IRE NE USZ FI GUR SKI to nie tyl kowspo mnie nie

  Gdy kto od cho dzi przed wcze nie trud -niej o Nim uy wa si form cza su prze sze go,bo ju sa m for m za my ka my roz dzia czy je -go y cia, cho Je go y we uczest nic two w wa -nych pol skich prze mia nach do ty cz cych tezr nych sfer y cia w wie ciu. Wi s to czasnie co ju od le gy.

  A by to czas wiel kiej na dziei na od ro dze -nie praw dzi wych war to ci, czas go rcz ko wychna rad Ko mi te tu Oby wa tel skie go (p niejowoc nych dzia a OPS -u Oby wa tel skie goPo ro zu mie nia Sa mo rz do we go). Ire ne usz Fi -gur ski by do brym hu ma ni st, po tra fi for mu -o wa swo je my li w do brym, nie na pa stli wymsty lu. Pa mi tam cie ka we roz mo wy z Nimna nie co dzien ne te ma ty i roz le ge ob sza ry kul -tu ry. Nie po cho dzi z na sze go re gio nu,

  a wy ka za nie tyl ko zro zu mie nie, ale i za -an ga o wa nie w utwo rze nie Izby Re gio nal nej,kt ra po win