Świecie24 extra - numer 36

Download Świecie24 Extra - numer 36

If you can't read please download the document

Post on 07-Apr-2016

224 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 36 u ROK I I I u 17 l Ipca 2014 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 4500

 • CZWARTEK, 17 lipca 20142

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski, Jagoda Abczyska - starzystaKacper Kowalski - starzysta

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  25-let ni miesz ka niec wie -cia od po wie za uszko dze -nie szy by war tej 600 zo -tych. Za ten czyn gro zi muna wet do 5 lat po zba wie -nia wol no ci.

  W no cy z nie dzie li napo nie dzia ek po li cjan ciotrzy ma li zgo sze nie o szy bie wy bi tej wjed nym ze skle pw. Wa ci cie le osza co -wa li stra t na 600 zo tych. Na pod sta wiere la cji wiad ka uda o si usta li, e

  spraw c prze stp stwa by25-let ni m czy zna. - Za -trzy ma li my go w po nie -dzia ek ra no m wi Ma ciejRa ko wicz, rzecz nik pra so wyKo men dy Po wia to wej Po li -cji w wie ciu. - Tu ma czysi, e wy bi szy b ka mie -

  niem, krt ko po ro dzin nej kt ni do -da je. Te raz krew kim m czy zn zaj miesi sd. Gro zi mu na wet do 5 lat po zba -wie nia wol no ci. /RED./

  Rzu ci ka mie niem w szy b

  62-let ni ro bot nik spad z da chu bu do -wa nej w Sul nw ku ha li. M czy zna zgi -n na miej scu.

  Do tra gicz ne go wy pad ku do szo(9 lip ca) oko o godz. 12. Je den z pra -cow ni kw fir my sta wia j cej ha lMi dzyg min ne go Kom plek suUniesz ko dli wia nia Od pa dw Ko mu -nal nych spad z wy so ko ci oko o 12me trw. M czy zna nie prze yupad ku. Nad zo ru j cy bu do w od ra -zu po wia do mi li po li cj. Na te re niebu do wy po ja wi li si po li cjan ci i pro -ku ra tor. Le karz po go to wia, kt ryprzy by na miej sce mg tyl ko po -twier dzi zgon 62-lat ka.

  Zmar y by miesz ka cem wo je -wdz twa wiel ko pol skie go. - led czyoraz pro ku ra tor ba da j te raz wszel kieoko licz no ci tra gicz ne go zda rze nia in for mu je st. asp. Ma ciej Ra ko wicz,rzecz nik wiec kiej po li cji.

  /NOW/

  Zgi n na bu do wiewy sy pi ska

  Funk cjo na riu sze z Prusz cza za trzy ma li 49-lat ka, kt ry ukrad ro wer. Zo dziej stwier -dzi e...nie chcia o mu si i pie szo.

  W nie dziel ne po po u dnie po li cjan ci zko mi sa ria tu w Prusz czu ode bra li za wia do -mie nie o kra dzie y ro we ru przez nie zna -ne go spraw c. Po krzyw dzo na wy ce ni astra t na kwo t ty si ca zo tych. Go dzi npo zgo sze niu funk cjo na riu sze za trzy ma lipo dej rza ne go o kra dzie. By nim 49-let nimiesz ka niec gmi ny wie ka to wo. Po li cjan ciod zy ska li ro wer, kt ry od ra zu prze ka za lipo krzyw dzo nej ko bie cie.

  - Za trzy ma ny m czy zna po wie dziawprost, e ukrad jed no lad bo nie chcia omu si i pie szo do do mu m wi Ma ciejRa ko wicz, rzecz nik pra so wy Ko men dy Po -

  wia to wej Po li cji w wie ciu. Le ni stwo poraz ko lej ny nie po pa ci o zo dzie jo wi gro -zi do 5 lat po zba wie nia wol no ci.

  /RED/

  Zo dziej z le ni stwa

  Dwaj mo dzi m czy ni pod pa li li nie za -miesz ka y bu dy nek i wa ma li si domiesz ka nia z kt re go ukra dli 500 zo -tych. Wpa dli w r ce po li cji.

  Spra wa ci gn a si od mar ca. Wte dyto na te re nie gmi ny Je e wo do szo do pod -pa le nia nie za miesz ka e go bu dyn ku.Spraw ca du go po zo sta wa nie na mie rzo ny.

  - Wa ci cie le oce ni li ww czas stra ty na10 ty si cy zo tych. ledz two prze j li wiec -cy kry mi nal ny, kt rzy za cz li ana li zo wama te ria do wo do wy ze bra ny na miej scuzda rze nia opo wia da Ma ciej Ra ko wicz,

  rzecz nik pra so wy Ko men dy Po wia to wejPo li cji w wie ciu. Dzia a nia przy nio syocze ki wa ny efekt. W ze szy pi tek mun du -ro wi za trzy ma li 19-let nie go miesz ka cagmi ny Je e wo. Po nad to uda o si usta li, eob ra bo wa on rw nie miesz ka nie. Z port -fe la za bra 500 zo tych.

  - W oby dwu prze stp stwach po ma gamu szes na sto la tek. Obaj usy sze li za rzu tyuszko dze nia mie nia po przez pod pa le nieoraz kra dzie y z wa ma niem in for mu jeRa ko wicz. Star sze mu gro zi ka ra do 10 latpo zba wie nia wol no ci, mod szy cho paksta nie przed s dem ro dzin nym. /MB/

  Pod pa la cze i zo dzie je

  30 krze ww ma ri hu any upra wia wga ra u 35-la tek spod wie cia. Na po -czt ku lip ca zo sta za trzy ma ny przezpo li cj.

  Ak cja Cen tral ne go Biu ra led -cze go trwa a ju od du sze go cza -su. Funk cjo na riu sze gro ma dzi li in -for ma cje o oso bach zaj mu j cych sihan dlem za ka za nym to wa rem. Du - po mo c oka za li si rw niefunk cjo na riu sze Izby Cel nej z To -ru nia, kt rych pies wy tro pi miej -sce gdzie mo g by nie le gal ne upra -wy. Do pro wa dzi ich do jed ne go zga ra y w Pol skim Ko no pa cie.

  Mun du ro wi we szli tam 2 lip ca. -W rod ku za sta li przy go to wa n, dzia -a j c plan ta cje ko no pi in dyj skichwy po sa o n w spe cja li stycz n wen ty -la cj i na wie tla nie in for mu je nad -kom. Mo ni ka Chle bicz, rzecz nik pra -so wy Ko men dan ta Wo je wdz kie go

  Po li cji w Byd gosz czy. W do ni cach ro -so 30 krza kw o wy so ko ci po nad0,5 m. Ro li ny tra fi y do po li cyj nychla bo ra to riw na ba da nia, ich 35-let niwa ci ciel do po li cyj ne go aresz tu.Pro ku ra tor przed sta wi mu za rzu tyzor ga ni zo wa nia nie le gal nej plan ta cjima ri hu any. - Na po czet przy szychkar u 35-lat ka za bez pie czo no dwa sa -mo cho dy o cz nej war to ci ok. 40tys. zo tych m wi Chle bicz. Po dej -rza ny otrzy ma za kaz opusz cza niakra ju. Wy szed na wol no za po r -cze niem ma jt ko wym w wy so ko ci20 tys. zo tych.

  /NOW/

  CB zli kwi do wa o plan ta cj ko no pi w Ko no pa cie

 • 3reklama

  W ra mach pro jek tu wy pro du ko wa -nych zo sta nie 6 fil mw do ku men -tal nych pro mu j cych go spo da ro wa -nie na te re nach Na tu ra 2000 zeszcze gl nym uwzgld nie niemszans ja kie da je tu ry sty kawzduMi dzy na ro do wej Dro giWod nej E -70.

  W tym ty go dniu eki pa fil mo -wapo ka e uro ki wo je wdz twa ku jaw -sko -po mor skie go. Nar ra to rem i prze -wod ni kiem po tych wci ma o zna -nych te re nach b dzie ak tor i po dr -nik Mie czy saw Hry nie wicz zna nym.in. z se ria lu TVN Na Wspl nejoraz wcze niej ze Zmien ni kw TVPS. A. Eki pa od wie dzi m.in. Na konad No te ci, Byd goszcz, Chem no,Grucz no, Chryst ko wo, wie cie i Gru -dzidz a do gra ni cy z wo je wdz twem

  po mor skim. Fil mow cy po ka uro kiprzy rod ni cze i kul tu ro we do li nyNo te -ci, Ka na u Byd go skie go i Wi sy oraz te -re nw przy le gych, za czy na jc od gra -ni cy z wo je wdz twem wiel ko pol skim. Ce lem pro jek tu jest po ka za nie uro -kw te re nu 6 wo je wdztw przez kt rebie gnie MDW E -70. Te re ny wzdurzek na tej tra sie urze ka j r no rod no -ci przy ro dy oraz licz ny miatrak cja mitu ry stycz ny mi. Po rze ce py wa co razwi cej wod nia kw z Pol ski i zza gra ni -cy.War to wic ju te raz pro mo wa wo -je wdz two ku jaw sko -po mor skie z per -spek ty wy rze ki, l du i po wie trza orazpo ka zy wa te te re ny ja ko miej scaatrak cyj ne tu ry stycz nie m wi Woj -ciech Pa czy ski z Astra TV Stu dio.

  FIL MY ZO STA N WY EMI TO WA NE NA AN TE NIE

  TE LE WI ZJI POL SKIEJ. (AST)

  W po nie dzia ek na te re nie wo je wdz twa ku jaw sko -po -mor skie go roz po cz y si zdj cia do pro gra mu Z na tu rna co dzie. Eki pa te le wi zyj na od wie dzi te wie cie.

  Ksidz Prze my saw Szulc go ci umi sjo na rzy z Za mbii. Na szcz ciew na to ku spraw zna laz chwil kaby po dzie li si z na mi zdj cia mi.

  Ksidz Szulc oprcz du ej ilo ciupo min kw i so dy czy, za bra rw -nie ze so b fla gi i ko szul ki z lo gowie cia. W Za mbii za w dro wa domiej sco wo ci Chi lon go lo na przed -mie ciach Lu sa ki. Do czerw ca tam -tej sza pa ra fia by a pro wa dzo naprzez ks. Krzysz to fa Mro za i ks.Ma cie ja Opar k. Od ty go dnia w pa -ra fii jest no wy pro boszcz - ka panpo cho dz cy z Za mbii. Przy pa ra fiiw. An to nie go znaj du je si Ka to lic -ka Szko a Pod sta wo wa im. w. An -to nie go.

  Po zdro wie nia z Za mbii

  Czte ro let ni Mi ko aj Ku trzu ba za cho ro -wa na no wo twr w tro by. Chop czykpil nie po trze bu je krwi.

  Mi ko aj jesz cze kil ka ty go dni te mubez tro sko je dzi na swo im ulu bio nymro wer ku. Nie ste ty, te raz le y na od dzia -le he ma to lo gii dzie ci cej byd go skie goSzpi ta la Uni wer sy tec kie go. Cho piecwal czy z ra kiem bar dzo dzie le nie, alepo trze bu je du o krwi. Mi ko aj ma gru -p ARH+, od da wa mo na jed nak ka -d in n Re gio nal ne Cen trum Krwio -daw stwa i Krwio lecz nic twa zro bi wy -mia n. Przy od da wa niu krwi na le y pa -mi ta o zo e niu spe cjal ne go owiad -cze nia, e krew prze zna czo na jest dlaMi ko a ja:

  Mi ko aj Ku trzu baKlin ka Pe dia trii, He ma to lo gii i On ko lo gii

  Szpi tal Uni wer sy tec ki im. dr A. Ju ra sza w Byd gosz czy

  Przy po mi na my, e wie ciu po br krwi od by wa siw ka dy po nie dzia ek do go dzi ny 11.30 w daw nym bu -dyn ku sta ro stwa na prze ciw ko Urz du Mia sta.

  Mi ko aj po trze bu je krwi

  6,5 mi lio na zo tych ty le pie ni dzy