Świecie24 extra - numer 37

Download Świecie24 Extra - numer 37

Post on 07-Apr-2016

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 37 u ROK I I I u 7 sIeRpNIa 2014 r. u www.swiec ie24 .p l u nak ad 4500

 • Opel vec tra zje cha na prze ciw le gy pasru chu i zde rzy si z se atem ibi z. Naj -ci ej ran ne go mi go wiec prze wizdo Byd gosz czy.

  Do wy pad ku do szo w pod ko nieclip ca, w miej sco wo ci Bzo wo na dro -dze kra jo wej T91. - Ze wstp nychusta le po li cjan tw kt rzy pra co wa lina miej scu zda rze nia wy ni ka, e kie -ru j cy sa mo cho dem opel vec tra z nie -

  usta lo nych przy czyn zje cha na prze -ciw le gy pas ru chu zde rza jc si z pra -wi do wo ja d cym z na prze ciw ka se -atem Ibi za in for mu je st. asp. Ma ciejRa ko wicz, ofi cer pra so wy Ko men dan -ta Po wia to we go Po li cji w wie ciu. Wwy ni ku te go zda rze nia dro go we go 6osb tra fi o do szpi ta la w tym 19-let nikie ru j cy oplem vec tr. Bar dzo ci koran ny, kie ru j cy se atem 45-let nimiesz ka niec Byd gosz czy z miej sca wy -pad ku do szpi ta la w Byd gosz czy zo staprze trans por to wa ny mi gow cem lot -ni cze go po go to wia ra tun ko we go.

  Jesz cze te go sa me go wiec cy po li -cjan ci za trzy ma li 19-let nie go miesz ka -ca po wia tu wiec kie go za nie umyl nespo wo do wa nie wy pad ku w ru chu l do -wym. Jak wy ni ka ze wstp nych usta le,m czy zna w chwi li zda rze nia by podwpy wem al ko ho lu. - Mia oko o 0,27pro mi la al ko ho lu w or ga ni zmie in for -mu je Ra ko wicz.

  W po nie dzia ek (28.07) w go dzi nachpo po u dnio wych w Pro ku ra tu rze Re jo no -wej w wie ciu 19-la tek usy sza za rzut nie -umyl ne go spo wo do wa nia wy pad ku, kt -re go na stp stwem jest ci ki uszczer bekna zdro wiu. Za trzy ma ny pod za rzu temnie umyl ne go spo wo do wa nia wy pad ku19-la tek tra fi tym cza so wo na mie sic doaresz tu.

  OPRAC. NOW

  CZWARTEK, 7 sierpnia 20142

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski, Jagoda Abczyska - staystkaKacper Kowalski - staysta

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  MM NNTTEERRtechnika grzewcza i sanitarna

  monter-swiecie@o2.pl

  PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE CIEKWwiecie,

  ul. Chemiska1tel. 52 33 126 43

  NOWOCZESNA ARMATURA GRZEWCZA I SANITARNA

  KOTY NA PALIWA STAE GAZOWE I OLEJOWE

  KOLEKTORY SONECZNE,POMPY CIEPA, GRZEJNIKI

  RURY, KSZTATKII ART.METALOWE

  reklama

  Ko bie ta po sza na za ku py do Bie dron kizo sta wia jc pi ce dziec ko w sa mo -cho dzie. Do sta a 200 z man da tu.

  W po nie dzia ek o godz. 12.30, czy -li w naj wik szy skwar si ga j cy na wet32 stop ni Cel sju sza, pra cow ni ce Bie -dron ki na osie dlu Ko ciusz ki za uwa y -y, e w za par ko wa nym przed skle pemsa mo cho dzie znaj du je si ma e dziec ko.Pu ka y w okno, ale nie wi dzia y je go re -ak cji, a w po bli u nie by o ad ne go z ro -dzi cw. Za alar mo wa y po li cj. Sio stra

  mat ki 2,5-let nie go dziec ka zd y a wr -ci do sa mo cho du tu przed przy by -ciem pa tro lu in for mu je st. asp. Ma ciejRa ko wicz, rzecz nik wiec kiej po li cji.Ko bie ta tu ma czy a, e wy sza do skle -pu tyl ko na 5 mi nut. Mi mo te go funk -cjo na riu sze nie uzna li te go wy ja nie niaza wy star cza j ce. - Uka ra li j man da temkar nym w wy so ko ci 200 z na pod sta -wie art. 106 Ko dek su Wy kro cze do -da je rzecz nik.

  NOW

  30 stop ni, a ma e dziec kozo sta o w sa mo cho dzie

  Po li cyj ne wi to przy pa da 24 lip ca. Toczas awan sw, no mi na cji, od zna cze.

  W Ko men dzie Po wia to wej Po li cji wwie ciu roz ka zy mia no wa nia na wy szesta no wi ska su bo we otrzy ma o 63 po li -cjan tw. Naj wi cej mia no wa nych na wy -sze stop nie by o w kor pu sie aspi ranc kim.

  Po sta no wie niem Pre zy den ta Rze czy po -spo li tej Pol skiej z dnia 15 lip ca 2014r. dwchwiec kich po li cjan tw otrzy ma o od zna ki.Zo t Od zna k za Du go let ni Su b otrzy -ma asp. Ja ro saw Sza blew ski. Na to miast Br -zo w od zna k Za su o ny Po li cjant otrzy -ma asp. szt. Da riusz Pod lej ski.

  Awan so wa o 63 po li cjan twJed nym ze spo so bw za bez pie cze niaro we rw przed kra dzie jest je go zna -ko wa nie przez po li cj. Mo na to zro bibez pat nie w po da nych ni ej ter mi -nach.

  Nie jest to ty po we za bez pie cze niejak ro we ro we za pi cia, kt re mo naprze ci. Tu nie ma nic do prze ci na nia,ale wy gra we ro wa ny nu mer na ra mie ro -we ru mo e spra wi, e skra dzio ny jed -no lad trud no b dzie sprze da. Co wi -cej nu me ry s wpi sa ne w cen tral nej ewi -den cji po li cyj nej. Ta kie ar gu men ty mo -g sku tecz nie znie ch ci zo dzie ja dokra dzie y. Przy naj mniej te go ro we ru,kt ry jest ozna ko wa ny.

  Na czym po le ga zna ko wa nie?

  Na wy gra we ro wa niu nu me ru re je stra -cyj ne go w wi docz nym miej scu na ra miero we ru. Ozna ko wa ny w ten spo sb jed no -lad sta je si tym sa mym mniej atrak cyj -nym u pem dla prze stp cy. Po za na no sze -niem nu me ru wy pe nia na jest spe cjal nakar ta, prze cho wy wa na w jed no st ce Po li cjia nu me ry i da ne wa ci cie la wpro wa dzo nedo cen tral nej ewi den cji.

  Ak cja od by wa a si cy klicz nie

  Ci, kt rzy chc za bez pie czy ro werprzed kra dzie mu sz mie ze so b do -

  ku ment to sa mo ci oraz (o ile to mo li -we) do wd za ku pu ro we ru. Oso by nie -pe no let nie mu sz przyj z opie ku nempraw nym.

  W nie kt rych miej sco wo ciach zna ko -wa nie ro we rw ju mia o miej sce. W in -nych do pie ro b d:

  11.08 w godz. 15-16 w Osiu

  12.08 w godz. 15-16 w Drzy ci miu

  13.08 w godz. 15-16 w Lnia nie

  18.08 w godz. 15-16 w Prusz czu

  19.08 w godz. 14-15 w wie ka to wie

  20.08 w godz. 15-16 w Bu kow cu

  21.08 w godz. 15-16 w Se roc ku.

  Ozna kuj swj jed no lad

  Czo o we zde rze nie w Bzo wie. Sze osb ran nych

 • 3reklama

  W Stre fie Pat ne go Par ko wa nia wwie ciu mo na ju pa ci za po mo cSMS -a.

  Wresz cie nie po trze ba drob nych wport fe lu, e by za par ko wa w mie cie. Wy -star czy re je stra cja w sys te mie, za si le niekon ta i ko rzy sta nie z ko mr ki pod czas par -ko wa nia. Za osz cz dzi my czas, bo ca a ope -ra cja mo e po trwac kil ka na cie se kund bez wy cho dze nia z sa mo cho du.

  - Aby sko rzy sta z tej mo li wo citrze ba naj pierw za o y spe cjal ne kon toin ter ne to we. Na le y na nie prze la okre -lo n kwo t, z kt rej sys tem b dzie au to -ma tycz nie re gu lo wa opa ty za po stj wy ja nia Ka ta rzy na Wil kie wicz, kie row -

  nik biu ra Stre fy Pat ne go Par ko wa nia wwie ciu.

  Aby za o y ta ki wir tu al ny port felna le y wej na www.sky cash.pl i po st po -wa zgod nie z za war ty mi tam za le ce nia -mi. Usu g mo bi Par king mo na ak ty wo -wa na dwa spo so by:

  z wpi sa nu mer re je stra cyj ny sa mo -cho du po za lo go wa niu si do apli ka cji Sky -Cash;

  z wy sa SMS z nu me rem re je stra cyj -nym au ta na nu mer 82002, w tre ci wpi -su jc kod SWC.

  - Po wo du je to au to ma tycz ne na li -cza nie cza su par ko wa nia. Kie dy chce myza ko czy par ko wa nie, wy sy a my podten sam nu mer SMS o tre ci K. Mi ni -

  mal na opa ta za po stj wy no si 1 z, ty leco za p go dzi ny do da je Ka ta rzy naWil kie wicz.

  Wa ne e by pa mi ta o ozna ko wa -niu sa mo cho du. Po win ni my na kle i naszy b na lep k mo bi Par king, kt r mo -na po bra ze stro ny www.sky cash.pl lubotrzy ma w biu rze stre fy w wie ciu(ewen tu al nie mo na na pi sa dru ko wa -ny mi li te ra mi na kart ce MO BI PAR -KING i zo sta wi j za szy b). Wte dypar kin go wy b dzie wie dzia, e ko rzy -sta my z pat no ci mo bil nej i mo e tospraw dzi w sys te mie.

  Cho cia sys tem dzia a od lip ca, na ra -zie ko rzy sta j z nie go gw nie przy jezd ni.W sys te mie po ja wia j si pierw sze sa mo -cho dy z re je stra cj CSW.

  Biu ro Stre fy Pat ne go Par ko wa nia wwie ciu mie ci si przy ul. Mic kie wi cza 18i jest czyn ne od po nie dzia ku do pit ku wgodz. 9.00-17.00 oraz w so bo ty w godz.9.00-13.00, tel. 52 33 29167.

  AP/NOW

  Za pa ko mr k i par kuj

  Zna ne s ju wy ni ki an kie ty prze pro wa -dzo nej w czerw cu przez No wy Szpi tal wwie ciu. Wrd po trzeb an kie to wa niwy mie nia li m.in. do stp do In ter ne tuoraz smacz niej sze po si ki.

  Lep sza ko mu ni ka cja mi dzy per so ne -lem i pa cjen ta mi to naj bar dziej ocze ki wa -na zmia na w szpi ta lu w wie ciu to wy -nik ana li zy po nad 800 an kiet wy pe nio -nych przez miesz ka cw wie cia i oko lic.Wy ni ki po zna li pra cow ni cy szpi ta la, kt -rzy wspl nie z za rz dem b d pra co wa linad zmia na mi w pla cw ce. Ce lem tychdzia a jest zbli a nie si do ocze ki wamiesz ka cw i pa cjen tw.

  An kie ty zbie ra ne by y przez dwa ty go -dnie czerw ca w wie ciu i oko licz nych gmi -nach, za po red nic twem In ter ne tu, pod -czas ulicz nych sond oraz wrd pa cjen twszpi ta la. W an kie to wa nie od by wa o siwspl nie z lo kal nym sa mo rz dem.

  Py ta nia do ty czy y m.in. ocze ki wawo bec szpi ta la, le ka rzy i pie l gnia rek. Napy ta