Świecie24 extra - numer 38

Download Świecie24 Extra - numer 38

Post on 07-Apr-2016

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • n n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  gazeta

  BE

  ZP

  A

  TN

  An

  n

  n

  W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE n W NUMERZE

  NR 38 u ROK I I I u 2 PADZIERNIKA 2014 r. u www.swiecie24.pl u nakad 4500

  SKUP AUTwszystkie marki w kadym stanieosobowe i dostawczebez przegldu, ocdo 5000 PLN

  DOBRE CENY - GOTWKA DO RKI

  732 659 615 dojazd do klienta&

  3

  3

  3

  3

  Wyborcza kampaniareklamowa

  dla kadego kandydataSzczegy na

  www.swiecie24.pl zakadka Wybory 2014

  Po cze nie z La sko wic do Czer ska, czy -li przez Osie i Tle, mia o zo sta zli kwi -do wa ne. Dzi ki twar dej po sta wie na -szych wj tw i rad ne go wo je wdz kie goPaw a Kna pi ka uda o si do te go niedo pu ci.

  Zmia ny wy ni ka y z tzw. Pla nu Zrw no -wa o ne go Roz wo ju Pu blicz ne go Trans por tuZbio ro we go, kt ry na po nie dzia ko wej(29.09) se sji uchwa la li rad ni Sej mi ku Wo je -wdz twa Ku jaw sko Po mor skie go. To do ku -ment wska zu j cy stra te gicz ne ce le, kie run ki i

  or ga ni za cj tej dzie dzi ny usug pu blicz nycha do 2025 ro ku. Dla miesz ka cw spo rejcz ci po wia tu do ku ment wa ny, bo w je gopierw szym brzmie niu mo wa by a o pla no -wa nym wy ga sze niu li nii ko le jo wej nr 215pro wa dz cej z La sko wic przez Osie i Tle wkie run ku Czer ska. To mu sia o bu dzi pro te -sty. Na tych miast za re ago wa li wszy scy za in te -re so wa ni czy li przed sta wi cie le zwi za nych ztym w zem ko le jo wym gmin.

  CA Y AR TY KU CZY TAJ na stro nie 10.

  Li nia ko le jo wa ura to wa na

 • CZWARTEK, 2 padziernika 20142

  Wydawca: Gedeon MediaNa podstawie umowy franchisowej z Extra Media sp. z o.o.

  Redakcja:ul. Kopernika 6, 86-100 wiecietel. 52333 31 27e-mail: redakcja@swiecie24.pl

  Redaguj:Krzysztof Nowicki redaktor naczelny (e-mail: nowicki@swiecie24.pl)Micha Biniecki redaktor i grafika (e-mail: biniecki@swiecie24.pl)

  Wsppraca: Ariel Stawski dziennikarz (e-mail: ariel@swiecie24.pl)Jzef Szydowski,

  Reklama:Micha Biniecki tel. 52333 31 27, e-mail: biniecki@swiecie24.plKrzysztof Nowicki, e-mail:nowicki@swiecie24.pl

  Wydawca nie odpowiada za tre zamieszczonych ogosze oraz reklam.

  Pit na cie mi nut przed wi zy t za po -wie dzia a si w SP 7 eki pa TVP Byd -goszcz re ali zu j ca pro gram o In ter ne -to wym Te atrze dla Szk.

  wiec ka Szko a Pod sta wo wa nr 7bie rze udzia w tym pro gra mie ju dru girok. Tym ra zem przed ta bli c mul ti me -dial n, kt ra pe ni te funk cj du e goekra nu za sie dli pierw szo kla si ci. Tak sa -mo zro bi o po nad 40 tys. uczniw z ca ejPol ski w in nych szko ach, kt rzy obej rze -li przed sta wie nie te atral ne Kra wiec Ni -tecz ka z Te atru Lal ki i Ak to ra Ate -neum w Ka to wi cach.

  Du ym za sko cze niem by a wi zy taeki py te le wi zyj nej przy go to wu j cej ma -te ria do wie czor ne go wy da nia Zbli e re gio nal ne go pro gra mu in for ma cyj ne -go. Wzi li nas z za sko cze nia, do sta li -my te le fon z za py ta niem czy dzi siajogl da my spek takl m wi Wie saw An -drys, dy rek tor SP 7. Kie dy po wie dzia -em, e tak do wie dzia em si e b d za15 mi nut do da je. Wy wia dy z pierw -sza ka mi i na uczy cie la mi te go sa me godnia mo na by o zo ba czy w Te le wi zjiRe gio nal nej, w pro gra mie in for ma cyj -nym Zbli e nia.

  Ta ka for ma ob co wa nia ze sztu k jestcie ka wa dla uczniw. Po pierw sze, ogl -da j cie ka we przed sta wie nie. Po dru gie,naj mod szych cie szy dzie, w kt rym

  jed na lek cja wy ko rzy sta na jest w in nyspo sb ni tra dy cyj na ksi ka i ze szyt.

  Szko a przy st pi a do pro jek tu w ze -szym ro ku. - O pro gra mie do wie dzie li mysi z Te le Expres su i od ra zu wy ko na li myte le fon ze zgo sze niem m wi An drys.Szko a zo sta a za ak cep to wa na i od 20wrze nia ubie ge go ro ku raz w mie si cudwie kla sy ma j szan s zo ba czy przed sta -wie nie kie ro wa ne za ka dym ra zem dotro ch in nej gru py wie ko wej.

  To pro jekt kie ro wa ny do szk od da -lo nych od wiel ko miej skich orod kwkul tu ral nych i ar ty stycz nych. Spek ta kleemi to wa ne s jed no cze nie w szko ach wca ej Pol sce i ogl da ne przez ty si ceuczniw ze Szk Pod sta wo wych.Ucznio wie obej rze li kil ka na cie spek ta -kli mi dzy in ny mi z Te atru H. CH An -der se na w Lu bli nie, Gli wic kie go Te atruMu zycz ne go czy Bia o stoc kie go Te atruLa lek.

  Ini cja to rem i ko or dy na to rem ze stro -ny szko y jest Ju li ta Wi niew ska na uczy -ciel edu ka cji wcze snosz kol nej.

  KA RO LI NA SKOW RO SKA

  Si dem ka w te le wi zji

  21-lat ka usi o wa a wy u dzi po ycz kpo su gu jc si cu dzym do wo dem oso -bi stym.

  24 wrze nia wiec cy kry mi nal ni zo -sta li za wia do mie ni przez jed ne go z pra -cow ni kw punk tu kre dy to we go, e nie -zna na ko bie ta pr bo wa a wy u dzi po -ycz k w wy so ko ci 6 tys. z. Mia a onapo su y si nie na le cym do niej do wo -dem oso bi stym.

  Jesz cze te go sa me go dnia wiec cykry mi nal ni usta li li to sa mo ko bie ty iza trzy ma li 21-let ni miesz kan k wie cia,po dej rza n o usi o wa nie wy u dze nia po -ycz ki go tw ko wej. Ko bie ta tra fi a do po -li cyj ne go aresz tu.

  Dzie p niej usy sza a za rzut usi o -wa nia oszu stwa, za co gro zi jej do 8 lat po -zba wie nia wol no ci.

  - Spra wa na tym eta pie jest roz wo jo -wa m wi st. asp. Ma ciej Ra ko wicz,rzecz nik pra so wy wiec kiej po li cji. -

  wiec cy po li cjan ci nie wy klu cza j, e ko -bie ta mo ga mie po moc ni kw, kt rzydo star czy li jej do wd oso bi sty. Tym sa -mym mo gli oni dzia a w ten spo sb nate re nie ca e go po wia tu.

  Wy mu sze nie pierw sze stwa prze jaz duby o przy czy n zde rze nia trzech sa mo -cho dw oso bo wych. Na szcz cie oby -o si bez ofiar.

  34-let ni kie ru j cy re nault la gu na za -trzy ma sa mo chd na skrzy o wa niu dro giwo je wdz kiej nr 240 z dro g lo kal n z za -mia rem skr tu w le wo. Za nim za trzy masi sa mo chd oso bo wy vo lvo pro wa dzo nyprzez 38-let ni miesz kan k po wia tuwiec kie go. W pew nym mo men cie kie -row ca pierw sze go po jaz du skr ci w le womi mo te go, e z na prze ciw ka nad je davolks wa gen. Roz p dzo ny sa mo chd od bisi od skr ca j cej la gu ny i z du si ude -rzy w sto j ce vo lvo. Trzy po jaz du ule gypo wa nym uszko dze niom. Na szcz cienikt z uczest ni kw ko li zji nie od nis po -wa nych ob ra e.

  Spraw ca ko li zji dro go wej, miesz ka niecpo wia tu go lub sko -do brzy skie go, zo stauka ra ny man da tem kar nym w wy so ko ci500 z.

  Do zda rze nia do szo 23 wrze nie oko ogodz. 10 w miej sco wo ci Pol ski Ko no pat.

  - Po li cjan ci Wy dzia u Ru chu Dro -go we go wiec kiej ko men dy pro sz kie -

  ru j cych o roz wa g oraz za cho wa niena le y tej ostro no ci pod czas prze jaz -dw przez skrzy o wa nia m wi st.asp. Ma ciej Ra ko wicz, rzecz nik pra so -wy KPP wie cie.- W tym ro ku wiec cy

  mun du ro wi od no to wa li ju 132 zda -rze nia zwi za ne z wy mu sze niempierw sze stwa prze jaz du in ne muuczest ni ko wi ru chu do da je.

  NOW

  25 uczniw tra fi o do szpi ta li po tym, jakich ko le dzy roz py li li gaz na ko ry ta rzu.

  Do wy bry ku do szo 26 wrze nia kwa -drans po dwu na stej. Wte dy na prze rw wy szliz klas ucznio wie Gim na zjum nr 2 w wie ciu.Ko ry tarz na par te rze by za to czo ny, kie dykto roz py li w po wie trzu gaz pie przo wy. Je -den z uczniw wszed do mo je go ga bi ne tu ipo wie dzia, e ko le dzy ma j gaz opo wia daMo ni ka Ry chlic ka, szkol ny pe da gog. Zbie -gam na d, wy szu ka am jed ne go i za pro wa -dzi am do se kre ta ria tu, e by od izo lo wa go odpo zo sta ych uczniw re la cjo nu je. Po temzro bi a to sa mo z dru gim, ale ucznio wie na ko -

  ry ta rzu ju za cz li kasz le i za sa -nia no sy do mi. Dy rek tor zde -cy do wa a o na tych mia sto wej ewa -ku acji wszyst kich na ze wntrz.Zo sta y we zwa ne po li cja, strapo ar na, po go to wie. Dzi ki po -otwie ra nym sze ro ko oknom,dra ni cy gaz szyb ko si ulot ni.

  Na ze wntrz, w po bli ubra my, urz dzo no punkt me -dycz ny. Ucznio wie, kt rzy czu -li ja kie do le gli wo ci mo gliusi na przy nie sio nych z sa lispor to wej ma te ra cach. Su -

  by nad je cha y bar dzo szyb ko m wi Wio let ta Ku fel, dy rek torGim na zjum nr 2 w wie ciu. Stra a cy zba da li, e we wntrz bu -dyn ku ju nie ma za gro e nia dlazdro wia, a po li cja za bra a spraw -cw na ko men d do da je.

  Oka za o si, e pra wie trzy -dzie stu uczniw od czu wa o moc -niej sze lub sab sze do le gli wo ci wpo sta ci dra pa nia w gar dle, b lugo wy, b lu brzu cha, czy po dra -nie nia oczu. 17 uczniw ka ret kiza wio zy do szpi ta la w wie ciu.

  Ko lej nych omiu tra fi o do szpi ta la wChem nie. Pi ciu uczniw otrzy ma o po -moc me dycz n na miej scu.

  Kim s spraw cy wy bry ku?To pierw szo kla si ci, ale je den z nich po -

  wta rza kla s. W te go ty pu zda rze niach bar -dzo cz sto nie mo na wy kry spraw cw, bo wszkol nym tu mie nie wia do mo kto roz py li gaz m wi st. asp. Ma ciej Ra ko wicz, rzecz nikwiec kiej po li cji. Tu taj uda o si ich za trzy -ma do da je. A pe da gog pod kre la, e to dzi -ki cy wil nej od wa dze jed ne go z uczniw, kt ryj za wia do mi o spra wie.

  KRZYSZ TOF NO WIC KI

  Chcia a wy u dzi 6 ty si cy Gro na stucz ka w Ko no pa cie

  Gim na zja li ci roz py li li gaz pie przo wy w szko le

 • 3reklama

  Wy jazd na S do w z uli cy Grzy mi sa wajest utrud nio ny przez sa b wi docz -no. Miesz ka cy wi dz roz wi za nie wpo sta wie niu lu stra.

  Cho dzi