szybki start rolety arz solar - fakro.pl ?· nc86022.11.2013 pl in/ex szybki start rolety arz...

Download SZYBKI START ROLETY ARZ SOLAR - fakro.pl ?· NC86022.11.2013 PL IN/EX SZYBKI START ROLETY ARZ SOLAR…

Post on 18-Aug-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NC860 22.11.2013

  PL

  I N / E X

  SZYBKI START ROLETY ARZ SOLAR

  1. Odkr wkr ta z ty u pilota

  2. Wysu w gr tyln cz pilota w celu dost pu do przycisku programowania IN/EX

  1 2

  Roleta jest fabrycznie zaprogramowana do pilota na kanale nr 1 !!!

  Zamontuj rolet

  wed ug instrukcji

  monta u NC93E

  Wyci gnij pasek

  foliowy w celu

  odblokowania

  baterii w pilocie.

  Roleta wyposa ona jest w przycisk sterowania manualnego umieszczony w jej grnej cz ci.

  Umo liwia on sterowanie rolet w przypadku utraty pilota lub wyczerpania jego baterii.

  Je li po zamontowaniu rolety nie mo na jej uruchomi z pilota,

  sprawd dzia anie z przycisku sterowania manualnego.

  Je li roleta dzia a z przycisku sterowania manualnego, a mimo tego nie mo na jej uruchomi z pilota

  wykonaj RESET i przejd do PROGRAMOWANIA !!!

  Pilot ZWP S8 jest dostarczony w jednym opakowaniu z rolet .

  1 2 3 4

  1

  Wybierz jeden z czterech dost pnych

  kana w, np. nr 11 - kana pierwszy - sterowanie rolet nr 1 i nr 2

  2 - kana drugi - sterowanie rolet nr 3 i nr 4

  3 - kana trzeci - sterowanie rolet nr 5 i nr 6

  4 - kana czwarty - sterowanie rolet nr 7 i nr 8

  1 2 3 4 - kana wsplny - sterowanie dwoma grupami

  po cztery rolety

  I N / E X

  1 4

  I N / E X

  2 3 4

  x1 1

  1 2 3 4

  Wywo ywanie innych procedur, tj. DELETE, EXCLUDE, LEARN MODE, POWI ZANIE URZ DZE opisane jest w instrukcji programowania i u ytkowania do czonej do

  rolety ARZ Solar. Informacji jak przeprowadza programowanie urz dze Z-Wave przy pomocy pilotw innych producentw nale y szuka w instrukcjach tych urz dze .

  1 1 1

  przycisk do zwijania

  pancerza rolety

  przycisk stop do zatrzymy-

  wania pancerza rolety

  w danej pozycji

  przycisk do rozwijania

  pancerza rolety

  przycisk do wyboru kana u

  Sprawd dzia anie

  rozwijania rolety

  Sprawd dzia anie

  zwijania rolety

  Informacje dotycz ce programowania, zmiany parametrw, zmiany ustawie konfiguracyjnych, wywo ywanie

  poszczeglnych funkcji zawarte s w Instrukcji Programowania i U ytkowania (indeks NC97C).

  1

  1 2 3

  1 4

  1

  2 3

  1 4

  2

  3

  I N / E X

  x2

  STEROWANIE

  INFORMACJE DODATKOWE

  2 3

  I N / E X

  2 3 4 1

  4

  RESET SYGNALIZOWANIE

  PROGRAMOWANIE SYGNALIZOWANIE

  1 2 3 4

  1 2 3 4

  x2

  x1

  RESET PILOTA

  RESET ROLETY

  max 1

  0s.

  x1

  x1

  x1

  x1

  1 2 3

  1

  2

  3

  4

  max 1

  0s.

  max 1

  0s.

  2 3 max 1

  .5s.

  NC

  93

  E

  ARZ Solar

  HA 288

  HA 288

  HA 237

  HA 242

  HA 242HA 241

  HA 241

  HA 283 HA 283

  HA 233

  x1

  x1

  x1

  Upewnij si , e

  w cznik g wny

  rolety znajduje si

  w pozycji 1

  przycisk do zwijania

  pancerza rolety

  przycisk stop do zatrzymy-

  wania pancerza rolety

  w danej pozycji

  przycisk do rozwijania

  pancerza rolety

  pierwsza grupa przyciskw ruchu druga grupa przyciskw ruchudruga grupa przyciskw ruchupierwsza grupa przyciskw ruchu

 • NC860 22.11.2013

  GB

  I N / E X

  QUICK START OF ARZ SOLAR ROLLER SHUTTER

  1. Screw out the screw on the back of the remote control.

  2. Pull out up back part of the remote control to access IN/EX programming button.

  1 2

  The roller shutter is factory programmed on channel No. 1 !!!

  Install the roller

  shutter in accordance

  with installation

  instructions of NC93E

  Remove foil strip

  to unlock the batteries

  in the remote control.

  The roller shutter is equipped with the manual operating button positioned in its upper part. It enables control

  of the roller shutter in case of losing the remote control or wearing off its batteries. If after mounting the roller shutter

  cannot be launched via the remote control, check operation from the manual operating button.

  If the roller shutter works from the manual operating button, and yet it cannot be launched via remote control,

  make RESET and go to PROGRAMMING !!!

  ZWP S8 remote control is supplied in one packaging with the roller shutter

  1 2 3 4

  1

  Choose one of four available channels, e.g. No.1 1 channel one control of the roller shutter No. 1 and No. 2

  2 channel two control of the roller shutter No. 3 and No. 4

  3 channel three control of the roller shutter No. 5 and No. 6

  4 channel four control of the roller shutter No.7 and No. 8

  1 2 3 4 common channel control of two groups with

  4 roller shutters in each

  I N / E X

  1 4

  I N / E X

  2 3 4

  x1 1

  1 2 3 4

  Calling other procedures such as DELETE, EXCLUDE, LEARN MODE, DEVICE CONNECTION is described in programming instructions attached to the ARZ Solar roller shutter.

  Information on how to perform programming of Z-Wave devices with the use of remote controllers of other manufacturers is to be found in the manuals of these devices.

  1 1 1

  Button for folding

  the roller shutter

  Button for stopping

  the roller shutter in

  desired position

  Button for unfolding

  the roller shutter

  Button for channel selection

  Check the operation

  of the roller shutter

  unfolding.

  Check the operation

  of the roller shutter

  folding.

  Information concerning programming, change of parameters, changes in configuration settings, calling

  individual functions is contained in the Programming and Usage Instructions (code NC97C).

  1

  1 2 3

  1 4

  1

  2 3

  1 4

  2

  3

  I N / E X

  x2

  CONTROL

  ADDITIONAL INFORMATION

  2 3

  I N / E X

  2 3 4 1

  4

  RESET SIGNALLING

  PROGRAMMING SIGNALLING

  1 2 3 4

  1 2 3 4

  x2

  x1

  RESET OF THE REMOTE CONTROL

  RESET OF THE ROLLER SHUTTER

  max 1

  0s.

  x1

  x1

  x1

  x1

  1 2 3

  1

  2

  3

  4

  max 1

  0s.

  max 1

  0s.

  2 3 max 1

  .5s.

  x1

  x1

  x1

  Make sure that

  the main switch

  of the roller shutter

  is set to channel No.1

  Button for folding

  the roller shutter

  Button for stopping

  the roller shutter in

  desired position

  Button for unfolding

  the roller shutter

  First group of button of movement Second group of button of movement

  NC

  93

  E

  ARZ Solar

  HA 288

  HA 288

  HA 237

  HA 242

  HA 242HA 241

  HA 241

  HA 283 HA 283

  HA 233

 • NC860 22.11.2013

  FR

  I N / E X

  DMARRAGE RAPIDE DU VOLET ARZ SOLAR

  1. Dvisser le vis sur le dos de la tlcommande.

  2. Sortir vers le haut la partie arrire de la tlcommande afin datteindre le bouton de programmation IN/EX.

  1 2

  Le volet est programm dusine avec la tlcommande sur le canal no 1!!!

  Installer le volet

  selon linstruction

  de montage NC93E.

  Sortir le ruban

  en film afin

  de dbloquer

  les piles dans

  la tlcommande.

  Le volet est quip en bouton de commande manuelle install dans sa partie suprieure. Il permet la commande du volet dans le cas de perte de la tlcommande ou lorsque ses piles sont vides.

  Si le volet install ne dmarre pas laide de la tlcommande, il faut verifier le fonctionnement du bouton

  de commande manuelle.

  Si le volet fonctionne laide du bouton de commande manuelle et malgr cela il est impossible de le dmarrer laide de

  la tlcommande, il faut passer au RESET et la PROGRAMMATION!!!

  1 2 3 4

  1

  Choisir un des quatre canaux

  disponibles par ex. no1. 1 le premier canal la commande du volet no1

  2 le deuxime canal la commande du volet no 2

  3 le troisime canal la commande du volet no 4

  4 le quatrime canal la commande du volet no 4

  1 2 3 4 le canal commun la commande des deux

  groupes par quatre stores.

  I N / E X

  1 4

  I N / E X

  2 3 4

  x1 1

  1 2 3 4

  La description du dmarrage dautres procdures, savoir DELETE, EXCLUDE, LEARN MODE, ASSEMBLAGE DES ACCESSOIRES se trouve dans

  linstruction de programmation et le mode demploi joint au volet roulant ARZ Solar. Pour en savoir plus sur le mode de programmation des accessoires

  Z-Wave laide des tlcommandes dautres fabricants, il faut se rfrer aux instructions de ces accessoires.

  1 1 1

  Le bouton denroulement

  du capot du volet.

  Le bouton de stop pour

  arrter le capot du volet

  dans une position voulue.

  Le bouton pour drouler

  le capot du volet.

  Le bouton pour choisir le

  c