t 5 x t 5 ì ï ì î x í l ó î ó x z x î ì î ñ ò ... · n v c = e ] d t q d l k t 5 ì ï...

of 19 /19
หนังสืออ ้างอิงส่งวิทยานิพนธ์ให ้ห ้องสมุด มข. ประชาสัมพันธ์ มข 0302.1/727 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562 ลําด ับ ชื ѷอ-สกุล สาขาวิชา คณะเกษตรศาสตร์ 1 นาย สายัณห์ สืบผาง สัตวศาสตร์ (.เอก) 2 .. มธุรส อรังศรี สัตวศาสตร์ (.เอก) 3 .. รัตติกาล สุวรรณสิงห์ สัตวศาสตร์ (.เอก) 4 .. กนกวรรณ กองพิธี สัตวศาสตร์ (.เอก) 5 .. ณปภัส ช่วยชูหนู สัตวศาสตร์ (.เอก) 6 นาย วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่ สัตวศาสตร์ (.เอก) 7 ว่าที ѷ .. หญิง สายสมร โพธิระหงษ์ สัตวศาสตร์ 8 นาย สิทธิชัย แซงภูเขียว สัตวศาสตร์ 9 .. กมลมาศ ดาแก ้ว สัตวศาสตร์ 10 นาย ชาญณรงค์ สุขประเสริฐ สัตวศาสตร์ 11 .. นวลนพมล ศรีอุทัย สัตวศาสตร์ 12 .. ฤทัยพร ราชมัคร สัตวศาสตร์ 13 นาย ชัยชนะ สุริยะภา สัตวศาสตร์ 14 นาย ณัฐวุฒิ กกรัมย์ สัตวศาสตร์ 15 .. นลินี ทับทิมทอง สัตวศาสตร์ 16 .. วันวิสา พลชัยภูมิ สัตวศาสตร์ 17 นาย ชัชวาล ยุทธสนอง สัตวศาสตร์ 18 Miss CHINDA WANN สัตวศาสตร์ (นานาชาติ ) 19 .. ศศิประภา บัวแก ้ว พืชไร่ 20 .. ฉัตรสุดา จันโสภา พืชไร่ 21 .. วัชลาวลี ทองจันทร์ พืชไร่ 22 .. จิราภรณ์ นาทา พืชไร่ 23 .. จริยา แสงหาชัย พืชไร่ 24 นาย วทัญҚู ขามเกาะ พืชไร่ 25 นาย ปลุกดิน ขยันงาน พืชไร่ 26 .. อาทิตยา ชุมพล พืชไร่ 27 .. จิดาภา คงหินไธสง พืชไร่ 28 .. พจนีย์ ไพโรจน์ธีรากุล พืชไร่ 29 Ms. KHAMTAY VONGXAYYA พืชไร่ (นานาชาติ ) 30 นาย ธวัชชัย ทองเฟืѷอง พืชสวน 31 .. ญาณิศา แสงสอดแก ้ว พืชสวน 32 Mr. VITIRAK HUY เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ ) 33 Mrs. CHIMWEMWE TABITHA BOMBA เกษตรศาสตร์ (นานาชาติ ) 34 .. ศิโรรัตน์ ศรีบาลแจ่ม การประมง (.เอก) 35 นาย พงษ์ดนัย ดวงใส การประมง 36 นาย สมคิด นาพรม เกษตรเชิงระบบ 37 .. จริยา รอดดี กีฏวิทยา 38 นาย ศักดิѻชัย คุณมี กีฏวิทยา 39 .. สุนิศา สุนทร กีฏวิทยา 40 .. วิสุดา วรชัย กีฏวิทยา 41 .. ปรินทร บุญเกืѸอ ปฐพีศาสตร์และสิѷงแวดล ้อม 42 .. อาภรณ์ ทองบุราณ ปฐพีศาสตร์และสิѷงแวดล ้อม 43 นาย เอนกพงศ์ จําปา ปฐพีศาสตร์และสิѷงแวดล ้อม 44 นาย วุฒิ ศรีวิชัย ปฐพีศาสตร์และสิѷงแวดล ้อม คณะเศรษฐศาสตร์ 45 .. เฌอมาณัฏฐ์ ศรีวงค์ชัย เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 46 .. ณัฐวดี ร่มกลาง เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย

Author: others

Post on 17-Jan-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

หนงสออางองสงวทยานพนธใหหองสมด มข. ประชาสมพนธ มข 0302.1/727 ลว. 20 กมภาพนธ 2562 ลาดบ ชอ-สกล สาขาวชา

คณะเกษตรศาสตร1 นาย สายณห สบผาง สตวศาสตร (ป.เอก)2 น.ส. มธรส อรงศร สตวศาสตร (ป.เอก)3 น.ส. รตตกาล สวรรณสงห สตวศาสตร (ป.เอก)4 น.ส. กนกวรรณ กองพธ สตวศาสตร (ป.เอก)5 น.ส. ณปภส ชวยชหน สตวศาสตร (ป.เอก)6 นาย วชรวทย มหนองใหญ สตวศาสตร (ป.เอก)7 วาท ร.ต. หญง สายสมร โพธระหงษ สตวศาสตร8 นาย สทธชย แซงภเขยว สตวศาสตร9 น.ส. กมลมาศ ดาแกว สตวศาสตร

10 นาย ชาญณรงค สขประเสรฐ สตวศาสตร11 น.ส. นวลนพมล ศรอทย สตวศาสตร12 น.ส. ฤทยพร ราชมคร สตวศาสตร13 นาย ชยชนะ สรยะภา สตวศาสตร14 นาย ณฐวฒ กกรมย สตวศาสตร15 น.ส. นลน ทบทมทอง สตวศาสตร16 น.ส. วนวสา พลชยภม สตวศาสตร17 นาย ชชวาล ยทธสนอง สตวศาสตร18 Miss CHINDA WANN สตวศาสตร (นานาชาต)19 น.ส. ศศประภา บวแกว พชไร20 น.ส. ฉตรสดา จนโสภา พชไร21 น.ส. วชลาวล ทองจนทร พชไร22 น.ส. จราภรณ นาทา พชไร23 น.ส. จรยา แสงหาชย พชไร24 นาย วทญ ขามเกาะ พชไร25 นาย ปลกดน ขยนงาน พชไร26 น.ส. อาทตยา ชมพล พชไร27 น.ส. จดาภา คงหนไธสง พชไร28 น.ส. พจนย ไพโรจนธรากล พชไร29 Ms. KHAMTAY VONGXAYYA พชไร (นานาชาต)30 นาย ธวชชย ทองเฟอง พชสวน31 น.ส. ญาณศา แสงสอดแกว พชสวน32 Mr. VITIRAK HUY เกษตรศาสตร (นานาชาต)33 Mrs. CHIMWEMWE TABITHA BOMBA เกษตรศาสตร (นานาชาต)34 น.ส. ศโรรตน ศรบาลแจม การประมง (ป.เอก)35 นาย พงษดนย ดวงใส การประมง36 นาย สมคด นาพรม เกษตรเชงระบบ37 น.ส. จรยา รอดด กฏวทยา38 นาย ศกดชย คณม กฏวทยา39 น.ส. สนศา สนทร กฏวทยา40 น.ส. วสดา วรชย กฏวทยา41 น.ส. ปรนทร บญเกอ ปฐพศาสตรและสงแวดลอม42 น.ส. อาภรณ ทองบราณ ปฐพศาสตรและสงแวดลอม43 นาย เอนกพงศ จาปา ปฐพศาสตรและสงแวดลอม44 นาย วฒ ศรวชย ปฐพศาสตรและสงแวดลอม

คณะเศรษฐศาสตร45 น.ส. เฌอมาณฏฐ ศรวงคชย เศรษฐศาสตรธรกจ 46 น.ส. ณฐวด รมกลาง เศรษฐศาสตรธรกจ

บณฑตวทยาลย

Page 2: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

47 นาย พงศศรณย กมาวหา ชวเวชศาสตร48 น.ส. รงอรณ พวงธรรม ชวเวชศาสตร49 น.ส. ศนศนย สพรรณคง ชวเวชศาสตร (ป.เอก)50 น.ส. ชตมา รตนวรรณ ชวเวชศาสตร (ป.เอก)51 นาย ไชยเชษฐ นานอก ชวเวชศาสตร (ป.เอก)52 น.ส. พชญา มชฌมากล ชวเวชศาสตร (ป.เอก)53 น.ส. ชมพนท วงบญ ชวเวชศาสตร (ป.เอก)54 นาย กตต อนทยศ ชวเวชศาสตร (ป.เอก)55 น.ส. วณชชา เทพาขนธ ชวเวชศาสตร (ป.เอก)56 น.ส. วภาพร วงคเฟยง ชวเวชศาสตร (ป.เอก)57 น.ส. โมลน วองวฒนากล ชวเวชศาสตร (ป.เอก)58 นาย ปรญญา ประสงคด ชวเวชศาสตร (ป.เอก)59 นาย วสทธ พรหมมา วทยาศาสตรการออกกาลงกายและการกฬา60 นาย ธรชพนธ มณธรรม วทยาศาสตรการออกกาลงกายและการกฬา61 นาย ณฐวฒ โพธศรแกว วทยาศาสตรการออกกาลงกายฯ (ป.เอก)62 น.ส. นนทยา กระสวยทอง วทยาศาสตรการออกกาลงกายฯ (ป.เอก)63 น.ส. ภทรศศร เหลาจนวงค วทยาศาสตรการออกกาลงกายฯ (ป.เอก)64 น.ส. ปรยานช อารเออ การจดการทรพยสนทางปญญาและนวตกรรม65 น.ส. นจนนท หกขนทด การจดการทรพยสนทางปญญาและนวตกรรม66 MR. CHHAY KIMSENG การจดการทรพยสนทางปญญาและนวตกรรม

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร67 น.ส. พชากร พฒนอก พฒนาสงคม68 น.ส. ชนสนนท แสนกลา พฒนาสงคม69 นาย วชชย สงขสมา พฒนาสงคม70 นาย ทองสมทร มนวงศ พฒนาสงคม71 นาย พษณ กองอาย พฒนาสงคม72 นาย มะยโซะ บาโงสอตา พฒนาสงคม73 น.ส. อมรา ไชยมนตร พฒนาสงคม74 น.ส. วรนช จนทะบรณ พฒนาสงคม75 น.ส. ปพชญา แกดสนเทยะ ภาษาองกฤษ76 น.ส. นรชา ชมภราษฎร ภาษาองกฤษ77 น.ส. จราภรณ เหลาอน ภาษาองกฤษ78 น.ส. สรฉาย บตรชา ภาษาองกฤษ79 น.ส. อภญญา กจเออวรยะ ภาษาองกฤษ80 น.ส. บวบญ พณเจรญพนธ ภาษาองกฤษ81 น.ส. ธารรตน หรญนเคราะห ภาษาองกฤษ82 น.ส. ศศวมล เกดหมนไวย ภาษาองกฤษ83 นาย ตรยเทพ ศรสข ภาษาองกฤษ84 นาง สทธน ไชยหลาก ภาษาองกฤษ85 นาย ณไทย เพทขาม ภาษาองกฤษ86 นาย เปนเอก ศรโยธา ภาษาองกฤษ87 นาย นวมตร ประธรรมสาร ภาษาองกฤษ88 น.ส. พชญานน อนลา ภาษาองกฤษ89 น.ส. ประพชรภรณ คาศร ภาษาองกฤษ90 น.ส. สรพาพร ซาเหลา ภาษาองกฤษ91 น.ส. คณตา โคเชก ภาษาองกฤษ92 น.ส. กนตา สวรรณหลา ภาษาองกฤษ93 น.ส. สจณฐฎา ทองพรม ภาษาองกฤษ94 น.ส. ประภาพร สมภกด ภาษาองกฤษ95 MR. KETSEMABOM D. AKULI ภาษาองกฤษ96 นาย นตพนธ สละสวฒนากล ภาษาองกฤษ97 น.ส. สดามาส สมบตสวสด ภาษาองกฤษ

Page 3: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

98 น.ส. ณฐพร ผองอรญ ภาษาองกฤษ99 น.ส. ปตญา สธรพนธ ภาษาองกฤษ

100 น.ส. ดรยากร ศรชมชน ภาษาองกฤษ101 น.ส. นมา ปารส ภาษาองกฤษ102 น.ส. ภาวยา พงศจระชาคร ภาษาองกฤษ103 น.ส. มลลกามาศ เทยมรนทร ภาษาองกฤษ104 นาย พฤกษ เถาถวล พฒนศาสตร (ป.เอก)105 MR. HANVEDES DAOVISAN พฒนศาสตร (ป.เอก)106 น.ส. พมพพร ภครองเพชร พฒนศาสตร (ป.เอก)107 นาย ชนะบรณ อนทรพนธ พฒนศาสตร (ป.เอก)108 นาย มนตร ประเสรฐรงเรอง พฒนศาสตร (ป.เอก)109 น.ส. ขวญสปาณฏฐ พนธเกษม พฒนศาสตร (ป.เอก)110 นาย วชย ธรรมวจตเดช พฒนศาสตร (ป.เอก)111 นาย ณวญ เสรฐผล พฒนศาสตร (ป.เอก)112 นาย ภมร ภผวผา ลมนาโขงศกษา113 น.ส. ภควด ทองชมภนช ลมนาโขงศกษา114 นาย วงศกร บญเกด ลมนาโขงศกษา115 นาย เหาเตยน หยา ลมนาโขงศกษา116 น.ส. ตานถง หล ลมนาโขงศกษา117 น.ส. สวอน หลว ลมนาโขงศกษา118 นาง วชดา ไชยศวามงคล สารสนเทสศกษา (ป.เอก)119 นาย ชาญวทย พฤกษชาต สารสนเทสศกษา (ป.เอก)120 นาย พรอนนต เอยมขจรชย สารสนเทสศกษา (ป.เอก)121 นาย สระสทธ คดนา สารสนเทสศกษา (ป.เอก)122 นาย กนก สขมณ สารสนเทสศกษา (ป.เอก)123 นาย สรายทธ เลศปจฉมนนท ปรชญาและศาสนาตะวนออก (ป.เอก)124 น.ส. สตรตน พรยาวจตร ปรชญาและศาสนาตะวนออก (ป.เอก)125 นาย บญชา พฒวนากล รฐประศาสนศาสตร126 น.ส. จตรธรา รวยสงเนน รฐประศาสนศาสตร127 นาย ธนภทร ใจเยน รฐประศาสนศาสตร128 MR. KEMAL ABDELA KASO รฐประศาสนศาสตร129 น.ส. ชลธชา วงศบตร รฐประศาสนศาสตร130 MR. YONAYAD YADECHA GORMU รฐประศาสนศาสตร131 นาง พมพลขต แกวหานาน รฐประศาสนศาสตร132 นาย สขถาวร รระพนธ รฐประศาสนศาสตร133 น.ส. สรอยบญ ทรายทอง สงคมวทยา (ป.เอก)134 นาย ณฐวรรณ อไรอาไพ สงคมวทยา 135 นาง ทพยสดา ปรดาพนธ สงคมวทยา 136 น.ส. ศรนน ทบอาษา ปรชญา 137 นาย อาทตย บตรเจรญ ปรชญา 138 พระมหาอธวฒน บดดานาง ภาษาไทย139 น.ส. พกล ภชมศร ภาษาไทย140 นาย สญชย อนภกด ภาษาไทย141 น.ส. วชชฎา คานนท ภาษาไทย142 นาย หวง เชาวน ภาษาไทย143 น.ส. วาเนสซา มอลล ภาษาไทย144 นาย เจษฎา ขดเขยว ภาษาไทย

คณะศกษาศาสตร145 นาย พรวฒ คาแกว เทคโนโลยการศกษา (ป.เอก)146 นาย ภมศกด บเกต เทคโนโลยการศกษา147 นาย สรจนทร หลวงสมบต เทคโนโลยการศกษา148 นาย ธนบรรณ ขวญมน เทคโนโลยการศกษา

Page 4: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

149 น.ส. ปทมา โขหานาม เทคโนโลยการศกษา150 นาย ตรทศ ศภคตสนต เทคโนโลยการศกษา151 น.ส. ชตกาญจน วชระฟกล หลกสตรและการสอน152 น.ศ. สายรง กมยงค หลกสตรและการสอน153 น.ส. เกศกนก เรอนทพย หลกสตรและการสอน154 น.ส. วชชดา ชานาญไพร หลกสตรและการสอน155 นาง จารณ พมม หลกสตรและการสอน156 น.ส. วสตา นระพนธ หลกสตรและการสอน157 น.ส. สกญญา สายคาภา หลกสตรและการสอน158 น.ส. เกวลน ทองแพ หลกสตรและการสอน159 น.ส. สดารตน สมตาเตะ หลกสตรและการสอน160 น.ส. ณชาภา สนทรไชย หลกสตรและการสอน161 นาย จลศกด กอกพมพ หลกสตรและการสอน162 น.ส. ธาราทพย คาจนทร หลกสตรและการสอน163 น.ส. สพรรณธดา แกววเศษ หลกสตรและการสอน164 นาง ธดารตน เลศวทยากล หลกสตรและการสอน (ป. เอก)165 น.ส. พชราภรณ จนทรโคตร การบรหารการศกษา166 น.ส. วชราภรณ ชาวงษ การบรหารการศกษา167 นาย ประภาส วงษโท การบรหารการศกษา168 นาย ประดษฐ ศรวงษชย การบรหารการศกษา169 น.ส. วชดา มาลาสาย การบรหารการศกษา170 น.ส. ทฆมพร อนจนท การบรหารการศกษา171 นาง วชรญาณ ขาวจย การบรหารการศกษา172 นาง ตวงทพย ขนโนนเขวา การบรหารการศกษา173 นาย ชชาต พทธลา การบรหารการศกษา174 นาย สทธชย สนทรพนจ การบรหารการศกษา175 นาย รณชย คงเตม การบรหารการศกษา176 นาง ผองศร รบไพรนทร การบรหารการศกษา177 นาย ธนากร ศรวพฒน การบรหารการศกษา (ป.เอก)178 นาย พชระ งามชด การบรหารการศกษา (ป.เอก)179 น.ส. สรรชนา เนาวโสภา การบรหารการศกษา (ป.เอก)180 น.ส. ณชญานช สดชาด การบรหารการศกษา (ป.เอก)181 นาย ชยรตน สทธบร การบรหารการศกษา (ป.เอก)182 นาย โพทอง พงสงคาม การบรหารการศกษา (ป.เอก)183 พระฮอนดา เขมมา การบรหารการศกษา (ป.เอก)184 Mrs. HUYNH THI THUY DIEM วทยาศาสตรศกษา (ป. เอก)185 นาย บรรจง ประสงคทรพย วทยาศาสตรศกษา186 น.ส. นฤนาท คณธรรม วทยาศาสตรศกษา187 น.ส. นชนารถ แสนพก วทยาศาสตรศกษา188 น.ส. ดาราณ ใจมธรรม วทยาศาสตรศกษา189 น.ส. สรยรตน สชฌกร วทยาศาสตรศกษา190 น.ส. ศศวมล เปรมไธสง วทยาศาสตรศกษา191 น.ส. พนดา กระทมนอก วทยาศาสตรศกษา192 น.ส. พมพา เชอทอง การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย193 นาย กอเกยรต แรทอง การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย194 นาย พชย ปญญาสาร การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย195 น.ส. ชมพนช วรภทราทร การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย196 น.ส. ธนชชา ธวชชยดารง การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย197 น.ส. ณฐณชา เจรญรกษ การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย198 น.ส. ณฎฐสน สมพนธกล การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย199 นาง ภาสน โทอนทร หลกสตรและการเรยนการสอน (ป.เอก)200 น.ส. กรรณการ สพชญ หลกสตรและการเรยนการสอน (ป.เอก)201 น.ส. สรกร บารงกจ หลกสตรและการเรยนการสอน (ป.เอก)

Page 5: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

202 นาย มนศกด ยางขน การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย203 น.ส. นรมน กตวฒชศลป การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย204 นาย ธนาบตร วรยะอดมเสถยร การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย205 น.ส. ฐตาภรณ อนทรงาม การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย206 น.ส. กญญารตน เพยสวรรณ การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย207 น.ส. ภภดา อทาโพธ การวดและประเมนผลการศกษา208 น.ส. กนกพร ชนะโยธา การวดและประเมนผลการศกษา209 น.ส. ฉตราภรณ อกษร การวดและประเมนผลการศกษา210 น.ส. ลลตา ชยหงษา การวดและประเมนผลการศกษา211 น.ส. มยรา ทปง การวดและประเมนผลการศกษา212 นาย ชยวทย วงศจารวฒน การวดและประเมนผลการศกษา213 น.ส. ขวญชนก กจเธาว คณตศาสตรศกษา214 นาย กตตพศ รบศก คณตศาสตรศกษา215 น.ส. พมพลกษณ มลโพธ คณตศาสตรศกษา216 น.ส. เยาวลกษณ ชาญรบ คณตศาสตรศกษา217 น.ส. ลกษณา ตนจนทร คณตศาสตรศกษา218 นาย ตบจนทร สละนวงศ คณตศาสตรศกษา219 น.ส. พญญารศม สงหะ เทคโนโลยการศกษา (ป.เอก)220 น.ส. ปวณา ไชยสมบรณ เทคโนโลยการศกษา221 น.ส. ใบตอง พรมพทธา เทคโนโลยการศกษา222 นาย ณภส ศรชมพล เทคโนโลยการศกษา223 นาย ภมภทร กลอมวภาวฒน เทคโนโลยการศกษา224 นาย เจษฎา ธาระธรรม เทคโนโลยการศกษา225 น.ส. จารภรณ ศรจนทร หลกสตรและการสอน226 น.ส. ศรพร ดอใจ หลกสตรและการสอน227 น.ส. ทศนพร คนคด หลกสตรและการสอน228 น.ส. เพลนพศ ตกโพธ หลกสตรและการสอน229 นาย วศรต สารการ หลกสตรและการสอน230 น.ส. พรพมล ผาพมล หลกสตรและการสอน231 นาย เอกพล เขยวปาน หลกสตรและการสอน232 น.ส. ศภรดา บญจฑาสรกล หลกสตรและการสอน233 น.ส. กนกวรรณ เขมภเขยว หลกสตรและการสอน234 นาย สมพร วงษอามาตย หลกสตรและการสอน235 น.ส. สกญญา จาปาแดง หลกสตรและการสอน236 น.ส. ปยมาลย สขแกว หลกสตรและการสอน237 นาง ศรพร มาตรกาจร หลกสตรและการสอน238 น.ส. ภาวณ วงคตา หลกสตรและการสอน239 นาย ทวานนท บญเนา หลกสตรและการสอน240 น.ส. ดลพร เพญไพบลยเสถยร หลกสตรและการสอน241 น.ส. พนทวา ทบภม หลกสตรและการสอน242 น.ส. ทศนย เสถยรภทรนนท หลกสตรและการสอน243 นาย สถาพร ออนละมล หลกสตรและการสอน244 นาย สาโรช คมครอง หลกสตรและการสอน245 นาย ศภสทธ ไกรพนจ การบรหารการศกษา246 น.ส. กลยาณ ศรหามาตย การบรหารการศกษา247 น.ส. วนดา แสนอนตะ การบรหารการศกษา248 น.ส. ธนญญา ดวงธน การบรหารการศกษา249 น.ส. นงพงา องวงษวฒนา การบรหารการศกษา250 นาย อภสทธ ฤทธประดษฐ การบรหารการศกษา251 น.ส. ประภาพร หาญสรย การบรหารการศกษา252 น.ส. เฟองฟา กญญาบตร การบรหารการศกษา253 นาง ดวงกมล สนทรพนจ การบรหารการศกษา254 นาย ธรรมเกยรต พรหมจนทร การบรหารการศกษา

Page 6: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

255 นาย วระพงศ ตะโกนอก การบรหารการศกษา256 น.ส. อษณย สแกวต การบรหารการศกษา257 นาง ปรชาต สอนโกย การบรหารการศกษา258 นาย วฒชย รกหนลาด การบรหารการศกษา259 นาย ภราดร มาซานนท การบรหารการศกษา260 น.ส. ยพน พวงแกว การบรหารการศกษา261 น.ส. อาภสรา สดอนเตา การบรหารการศกษา262 นาย คมกรช บญพรม การบรหารการศกษา263 นาย วระเดช ซาตา การบรหารการศกษา (ป.เอก)264 น.ส. อรทย สนตเมทนดล การบรหารการศกษา (ป.เอก)265 วาท ร.ต. ภผาภม โมรย การบรหารการศกษา (ป.เอก)266 นาง นวลลออ พลรกษา การบรหารการศกษา (ป.เอก)267 น.ส. กรณา ศรแสน การบรหารการศกษา (ป.เอก)268 น.ส. ธญชมณ บญประกอบ การบรหารการศกษา (ป.เอก)269 น.ส. รสสคนธ ธญถนอม จตวทยาการศกษาและการใหคาปรกษา270 น.ส. รจเรข ไสยนต คณตศาสตรศกษา271 น.ส. อรสา วงศอนตา คณตศาสตรศกษา272 นาย พงษพฒน ดาโอภา คณตศาสตรศกษา273 น.ส. ณฐนร คณะเมอง การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย274 น.ส. ศรประภา บญหลา การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย275 น.ส. จฬาภา มลลขต การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย276 นาย รามนตร ราชวงค การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย277 น.ส. อรรจนา วชาลย การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย278 น.ส. วจนา วรรณโกษตย การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย279 น.ส. เรยม จนปญนะ การศกษาวทยาศาสตรและเทคโนโลย280 น.ส. สทธญาณ จาปาทอง วทยาศาสตรศกษา281 น.ส. ณฐมน นามมนตร วทยาศาสตรศกษา282 นาย ปนวตร เสนเกษ วทยาศาสตรศกษา283 น.ส. วาทน อดมกน วทยาศาสตรศกษา (ป. เอก)284 น.ส. พมพร ผาพรม วทยาศาสตรศกษา (ป. เอก)285 นาย ณฐพงษ วฒนบตร เทคโนโลยการศกษา286 นาย ชยวฒน ทองหลอ เทคโนโลยการศกษา287 น.ส. พชราภรณ รปตา เทคโนโลยการศกษา288 น.ส. ปณยา มณเนตร เทคโนโลยการศกษา289 นาย ประกาศษย แทบมะลย เทคโนโลยการศกษา290 นาง เดอนฉาย บตรเรยง หลกสตรและการสอน291 น.ส. เจษราภรณ ตรศาสตร หลกสตรและการสอน292 นาย พชย ไชยเดช หลกสตรและการสอน293 นาย พระ เปรมธรวฒนชย หลกสตรและการสอน294 นาย ณชชานน แหลมคม หลกสตรและการสอน295 น.ส. ยลดา หนองบว หลกสตรและการสอน296 น.ส. รตนาภรณ ขาวไชยมหา หลกสตรและการสอน297 น.ส. ธรารตน ดวงเทยน หลกสตรและการสอน298 นาง อภลกขณ อนนเตา หลกสตรและการสอน299 น.ส. จฑามาศ พทธาผา หลกสตรและการสอน300 น.ส. ศรพร ศรภทอง หลกสตรและการสอน301 น.ส. ชลดา ชาตมนตร หลกสตรและการสอน

คณะศลปกรรมศาสตร302 นาย ประเชญ เหลาฤทธ ทศนศลป303 นาย วชย อมสขสม วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)304 นาย ชยบพธ พลศร วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)305 นาง โสภา หนแดง วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)

Page 7: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

306 น.ส. อมรา แกวบตรสา วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)307 น.ส. คณากร สายลวดคา วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)308 น.ส. นตยา ปองกนภย วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)309 MS. JIAXIU LIU วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)310 นาย ยทธพงศ มาตยวเศษ วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)311 นาย กฤษฎา วงศคาจนทร วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)312 นาง วารน บญญาพทธพงศ วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)313 นาย ปตพงศ พมพพเศษ วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)314 น.ส. มณฑนา ทองสพล วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)315 น.ส. อาพร แสงไชยา วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)316 นาง บววอน พมมะบด วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)317 นาย อนกล ศรพนธ วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)318 นาย ธวชชย ศลปโชค วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)319 นาย อครครา มะเสนา วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)320 นาย นฤทธ วฒนภ วจยศลปะและวฒนธรรม (ป.เอก)321 น.ส. คนมพร เปศร วจยศลปะและวฒนธรรม322 นาย พยงศกด วนอดม วจยศลปะและวฒนธรรม323 นาย กงสดาล จงคา วจยศลปะและวฒนธรรม324 นาย สมเจตน แกววงษ วจยศลปะและวฒนธรรม325 น.ส. ณฐศรณย ทฤษฎคณ ดรยางคศลป (ป.เอก)326 นาย อศวน นาด ดรยางคศลป (ป.เอก)327 นาย อทาน บญเมอง ดรยางคศลป (ป.เอก)328 นาย พชร พฆาตไพร ดรยางคศลป329 นาย ชนาวฒน จอนจอหอ ดรยางคศลป330 วาท ร.ต. พฒธพงษ พาหา ดรยางคศลป331 นาย ณธพล ยะปะตง ดรยางคศลป332 น.ส. ดวงฤทย บญศนชย ดรยางคศลป333 นาย นราธร ยนยง ดรยางคศลป334 นาย เอกพงษ ศรงาม ดรยางคศลป

คณะเภสชศาสตร335 น.ส. ปนดดา ยงประเดม วทยาศาสตรความงามและสขภาพ336 น.ส. พรสวรรค จนทรทอง วทยาศาสตรความงามและสขภาพ337 นาย สมฤทธ สคนธศลกล วทยาศาสตรความงามและสขภาพ338 น.ส. สรวภา สวภาพ วทยาศาสตรความงามและสขภาพ339 น.ส. วรสมน เพงสงห วทยาศาสตรความงามและสขภาพ340 น.ส. วาสฏฐ ตงสตยาธษฐาน วทยาศาสตรความงามและสขภาพ341 นาย จนสก วงศสานสวน การคมครองผบรโภคและการจดการดานสขภาพ342 น.ส. ญาดา วาพไล เภสชกรรมแผนไทย343 นาย ภาณมาศ ภมาศ เภสชกรรมแบะรบบสขภาพ (ป.เอก)344 นาย ทดสนน ไชยะวง เภสชภณฑ (ป.เอก) 345 นาย ตม รสม เภสชภณฑ 346 Miss SOMPHAYVONE VILAYPHONE เภสชเคมและผลตภณฑธรรมชาต347 น.ส. วราธร ชมชชาต เภสชเคมและผลตภณฑธรรมชาต348 น.ส. สภาพร สอสวรรค เภสชเคมและผลตภณฑธรรมชาต349 น.ส. กสาวด เปลกระโทก เภสชเคมและผลตภณฑธรรมชาต350 น.ส. สรวภา บรณดลก เภสชกรรคลนก351 น.ส. บณฑร ศรวารน วจยและพฒนาเภสชภณฑ (ป.เอก)352 นาย ชวพล พพฒนวชรเดช วจยและพฒนาเภสชภณฑ (ป.เอก)353 น.ส. ปญจะพาณ โกลากล วจยและพฒนาเภสชภณฑ (ป.เอก)354 น.ส. จรญญา คาภกด วจยและพฒนาเภสชภณฑ (ป.เอก)355 น.ส. ศรญญา คาพชต เภสชกรรคลนก356 น.ส. วมลลกษ เรองวฒนาโชค เภสชกรรคลนก

Page 8: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

357 นาย วฒไกร พาโคกทม เภสชกรรคลนก358 นาย จรศกด หวยทราย เภสชกรรคลนก359 น.ส. วรรณศา ทะยะราษฎร เภสชกรรคลนก360 น.ส. สภาวณ พงษพนนา เภสชกรรคลนก361 น.ส. ยลดา ศรวฒนเมธานนท เภสชกรรคลนก362 Mr. SITHA KIM เภสชกรรคลนก363 น.ส. จรสดา ฉวรกษ เภสชกรรคลนก364 น.ส. สธาสน ศรสรอย เภสชกรรคลนก365 นาย อนวท กงคคา เภสชกรรคลนก366 น.ส. สชาดา วฏส การจดการเภสชกรรม367 น.ส. สชาดา กาบน การจดการเภสชกรรม368 นาย สงา มนยน การจดการเภสชกรรม369 น.ส. รชฎา ชามงคลประดษฐ การจดการเภสชกรรม370 นาง ศวพร ประเสรฐสข การจดการเภสชกรรม371 น.ส. กลวด นนทะเสนา การจดการเภสชกรรม372 น.ส. ญาดา ตงภาพงษ การจดการเภสชกรรม

คณะเทคนคการแพทย373 น.ส. นวลจนทร พลเสนา วทยาศาสตรการแพทย374 น.ส. สาวตร นแรมรมย วทยาศาสตรการแพทย375 น.ส. รงทพย พฒบร วทยาศาสตรการแพทย376 น.ส. วยะดา ชมพล วทยาศาสตรการแพทย377 น.ส. วกานดา ปะนดเต เทคนคการแพทย378 น.ส. เนตรชนก มลมณ เทคนคการแพทย379 นาย สวทย วงษเชยงขวาง เทคนคการแพทย380 น.ส. สจตรา กลวยหอมทอง วทยาศาสตรการเคลอนไหวของมนษย (ป.เอก)381 Miss AYE AYE THANT วทยาศาสตรการเคลอนไหวของมนษย (ป.เอก)382 Mr. HOUYOUN ZHONG วทยาศาสตรการเคลอนไหวของมนษย (ป.เอก)383 นาย กนทรากร หงษรตน วทยาศาสตรการเคลอนไหวของมนษย (ป.เอก)384 น.ส. วนทนย โยชนชยสาร วทยาศาสตรการเคลอนไหวของมนษย (ป.เอก)385 น.ส. พชรวรรรณ สวรรณรตน วทยาศาสตรการเคลอนไหวของมนษย (ป.เอก)386 นาย ฉตรชย พมพศกด วทยาศาสตรการเคลอนไหวของมนษย (ป.เอก)387 น.ส. วไลรตน แสนสข วทยาศาสตรการเคลอนไหวของมนษย (ป.เอก)388 น.ส. สวล นามวงษา วทยาศาสตรการเคลอนไหวของมนษย (ป.เอก)389 น.ส. สนนทา พรหมมนทร กายภาพบาบด390 น.ส. รงนภา อนทรกษ กายภาพบาบด391 นาย วระพงษ สจตร กายภาพบาบด392 น.ส. เมฐกานต จตสภารตน กายภาพบาบด393 น.ส. ชนาดา อรศร กายภาพบาบด394 นาย ชยพฒน ศรรกษา กายภาพบาบด395 นาย นนทนตถ สถาพร กายภาพบาบด396 น.ส. นตยา ทนรงกา กายภาพบาบด397 น.ส. นนทนภดา จนทรกว กายภาพบาบด398 น.ส. รชดาภรณ บอคา กายภาพบาบด399 นาง ทตภา ศรสมย กายภาพบาบด400 น.ส. ณฐนนท คตยะจนทร กายภาพบาบด401 น.ส. หทยชนก บญพมพ กายภาพบาบด402 น.ส. อรษา แสนโน กายภาพบาบด403 น.ส. ศวมล กาจ กายภาพบาบด404 น.ส. รจน หมนตรวจ กายภาพบาบด405 น.ส. จารวรรณ จนสอน กายภาพบาบด406 นาย ณรงคศกด คานนท กายภาพบาบด

Page 9: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

คณะสตวแพทยศาสตร407 Miss WENJING YANG สหวทยาการสตวแพทย408 วาท ร.ต. ภทรกต เนนชด สตวแพทยสาธารณสข409 นาย คอนสวรรค พรมวซย วทยาศาสตรการสตวแพทย410 นาย อมพร แกวแสงทอง สหวทยาการทางสตวแพทย (นานาชาต)411 น.ส. นารตา อศนจนทน สหวทยาการทางสตวแพทย (นานาชาต)412 นาย นพดล สมผล สหาวทยาการสตวแพทย (ป.เอก)413 น.ส. จตราภรณ เยยนเพชร สหาวทยาการสตวแพทย (ป.เอก)414 นาย สทธดล ปยะเดชสนทร สหาวทยาการสตวแพทย (ป.เอก)415 น.ส. วธญญา จรยาวฒนชยกล สหาวทยาการสตวแพทย (ป.เอก)

คณะสถาปตยกรรมศาสตร416 น.ส. เมธาว วรรณภกด การออกแบบอตสาหกรรม417 น.ส. กนกกานต ยงยอด การออกแบบอตสาหกรรม418 นาย ฮาซน กนตชล การออกแบบอตสาหกรรม419 น.ส. พรชนก ปลดกอง การออกแบบอตสาหกรรม420 น.ส. ธญชนก ธนะสตร การออกแบบอตสาหกรรม421 น.ส. นวกานต ถนานนท การออกแบบอตสาหกรรม422 นาย พรดนย กอนทอง การออกแบบอตสาหกรรม423 นาย นต นมะลา การออกแบบอตสาหกรรม424 น.ส. สธาสน ดวงมณ เทคโนโลยอาคาร425 นาย มาณพ ตนเคน เทคโนโลยอาคาร426 น.ส. ศรนภา จนทรโคตร เทคโนโลยอาคาร427 นาย อาณฐพงษ ภาระหส เทคโนโลยอาคาร428 น.ส. วรรวจตร วจตจนทรง เทคโนโลยอาคาร429 นาย การณย ศภมตรโยธน สถาปตยกรรมศาสตร (ป.เอก)430 นาย ธนศร เสถยรนาม สถาปตยกรรมศาสตร (ป.เอก)431 นาย อรรพล มหาราช การวางแผนภาคและเมองมหาบณฑต432 น.ส. ปทมา วงศสดา เทคโนโลยอาคาร

คณะบรหารธรกจและการบญช

433 น.ส. ปวตรา นาควเชยร การตลาด434 ร.อ. จราวฒน ธราวธจรงชย บญชมหาบณฑต435 นาย ชยธวช ศรบวรพทกษ การจดการนวตกรรมการทองเทยวและบรการ (ป.เอก)436 น.ส. กนกพชร วงศอนทรอย บรหารธรกจดษฎบณฑต (ป.เอก)437 วาท ร.อ. ศรณย อมาตยกล บรหารธรกจดษฎบณฑต (ป.เอก)438 น.ส. มลธชา สรอยสน การจดการการทองเทยวเชงสรางสรรค439 นาย เบญจรงค พนสะอาด การจดการการทองเทยวเชงสรางสรรค440 น.ส. ธรารตน อานาจเจรญ การจดการการทองเทยวเชงสรางสรรค441 น.ส. นนทนา อชฌานนท การจดการการทองเทยวเชงสรางสรรค442 นาย สนตชย เกดเกต การจดการการทองเทยวเชงสรางสรรค443 น.ส. ศรทธาไทย ศรสงข การจดการการทองเทยวเชงสรางสรรค444 น.ส. จนตศจ รตนะเจรญธรรม การจดการการทองเทยวเชงสรางสรรค445 น.ส. ระวพร รฐสมทร การจดการการทองเทยวเชงสรางสรรค

คณะบรหารธรกจ วทยาเขตหนองคาย446 Miss ZHANG YAO การเปนผประกอบการและนวตกรรม447 Miss QIONG LUO การเปนผประกอบการและนวตกรรม448 Miss TIANYU LAN การเปนผประกอบการและนวตกรรม449 Miss JIAXIN DING การเปนผประกอบการและนวตกรรม450 Miss QIANJIN FANG การเปนผประกอบการและนวตกรรม451 Miss JINJU DAI การเปนผประกอบการและนวตกรรม452 Mr. YI DU การเปนผประกอบการและนวตกรรม

Page 10: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

453 Miss JING XIN YANG การเปนผประกอบการและนวตกรรม

วทยาลยบณฑตศกษาการจดการ454 นาย โสภณ นนทาภรณศกด บรหารธรกจมหาบณฑต455 นาย ยศเอก ไชยฤทธ บรหารธรกจมหาบณฑต456 นาย รฐนนท นนทจกร บรหารธรกจมหาบณฑต457 น.ส. ธรญา ศรใส บรหารธรกจมหาบณฑต

คณเทคโนโลย458 น.ส. อารยา รกษาผล เทคโนโลยการอาหาร459 นาย ชยานนต เหรยญปรชา เทคโนโลยการอาหาร460 นาย พทธพล ชาญฉลาด เทคโนโลยการอาหาร461 น.ส. ขวญฤด วชรตนพงษเมธ เทคโนโลยการอาหาร (ป.เอก)462 น.ส. สพตรา สภาวงค เทคโนโลยการอาหาร (ป.เอก)463 น.ส. กรดา แกวจมพล เทคโนโลยการอาหาร (ป.เอก)464 นาย ทรงกลด ประเสรฐทรง เทคโนโลยธรณ465 นาย นนทเศรษฐ ศรเกน เทคโนโลยธรณ466 นาย ภควต ศรวงพล เทคโนโลยธรณ467 น.ส. ศรพร ศรภธร เทคโนโลยธรณ468 Mr. Andri Yadi Paembonan เทคโนโลยธรณ469 น.ส. กนกพร พมพศกด เทคโนโลยธรณ470 น.ส. ทพยสดา คนงาม เทคโนโลยชวภาพ 471 นาย ธนวฒน ธนาพรสน เทคโนโลยชวภาพ 472 นาย อนพนธ แกวมณวฒน เทคโนโลยชวภาพ 473 นาย สรยนต บญพโย เทคโนโลยชวภาพ 474 น.ส. มารกา งามศรสมสกล เทคโนโลยชวภาพ 475 น.ส. แพรพลาศ ดจจานทศน เทคโนโลยชวภาพ (ป.เอก)476 น.ส. ปรชาต ผลานสงค เทคโนโลยชวภาพ (ป.เอก)477 น.ส. ศรดา สทธกจปญญา เทคโนโลยชวภาพ (ป.เอก)478 นาย จตพฒน สมปปโต เทคโนโลยชวภาพ (ป.เอก)479 น.ส. จฑามาศ รถา เทคโนโลยชวภาพ (ป.เอก)480 น.ส. ปารชาด วาดเจยม เทคโนโลยชวภาพ (ป.เอก)481 น.ส. สจตรา พงษประเทศ เทคโนโลยชวภาพ (ป.เอก)482 นาย วรายทธ พลาภ เทคโนโลยชวภาพ (ป.เอก)

คณะสาธารณสขศาสตร483 น.ส. เสาวภา หวยจนทร อาชวอนามยและความปลอดภย484 น.ส. พรวรรณ ไชยวงค อาชวอนามยและความปลอดภย485 น.ส. จรภรณ แกวจนดา อาชวอนามยและความปลอดภย486 น.ส. จฑามาศ ฉากครบร อาชวอนามยและความปลอดภย487 Mrs. AYE SANDAR MON สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก นานาชาต)488 Ms. LATSAMY OULAY สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก นานาชาต)489 Mr. ALONGKONE PHENGSAVANH สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก นานาชาต)490 Miss JITJIRA CHAIYARIT สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก นานาชาต)491 นาย ปณณวฒน โมเวยง วทยาการระบาด492 นาย คณยศ ชยอาจ วทยาการระบาด493 นาย พงษสทธ ไกรสห วทยาการระบาด494 น.ส. ณชชาภทร ยอดแคลว วทยาการระบาด495 น.ส. ปยะพร แซอย วทยาการระบาด496 น.ส. ศภนาถ รตนดาดาษ วทยาการระบาด497 น.ส. สภาวด ทารส วทยาการระบาด498 น.ส. นฤมล ภธรฤทธ วทยาการระบาด499 น.ส. เพชรารตน สนธโคตร วทยาการระบาด

Page 11: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

500 นาย ผดงศกด ศรวาส วทยาการระบาด501 นาย อดม พงษพละ วทยาการระบาด502 Mrs. HNIN SU WAI สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)503 Mr. HUNG KEE HTANG สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)504 Mr. SI THU สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)505 Mrs. NANG THEIN YIN สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)506 Mr. MIN KYI ZIN สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)507 Mr. KYAW THUREIN TUN สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)508 Mrs. NAN WAH WAH AUNG สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)509 Mr. KHON AUNG ZAW HEIN สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)510 Mr. POE REH สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)511 Mrs. NEW NI AUNG สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)512 Mr. PYAE PHYO AUNG สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)513 Miss NAW MAY LYAR SOE สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)514 Mr. ZAYAR PHYO AUNG สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)515 Mr. SAW THAR HTOO สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)516 Mr. THET NAING OO สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)517 Miss CHIT MOH MOH WIN สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)518 Mr. ZAY YAR MOE สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)519 Mrs. NAW CHA MU MU สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)520 น.ส. สรย สมพล สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ521 น.ส. กญญาวรรณ ยบลมล สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ522 น.ส. สพตรา หมายชย สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ523 น.ส. ปารชาต ภตยา สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ524 นาย ทรงเกยรต ดวงสะด สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ525 น.ส. ชตมา ฆารสมบรณ สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ526 นาย เฉลมพล โสคาแกว สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ527 นาง นาตยา แกวพภพ สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ528 นาย ชชวาลย เพชรกอง สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ529 น.ส. ปณณชนตม ชอบจตร สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ530 น.ส. พรทวา ทบคลง สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ531 น.ส. โชตกา สตนาโค สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ532 น.ส. นฏฐา โยสาราช สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ533 นาย อนวฒน ศรสวอ สขศกษาและการสงเสรมสขภาพ534 น.ส. รตนาวรรณ พนมชย สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต535 น.ส. นชนนท ชนรตน สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต536 นาย ยทธนา ชนะพนธ สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต537 น.ส. ฐตรตน วระขนคา สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต538 นาย กฤษฎา จอดนอก สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต539 น.ส. สวมล เมองสย สาธารณสขศาสตรมหาบณฑต540 นาย ชาตร เจรญชวะกล สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)541 นาย พทธไกร ประมวล สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)542 นาง โสภต ทบทมหน สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)543 นาย ชนกร สจมงคล สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)544 นาย กตต ประจนตเสน สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)545 นาย ปยะพงษ ชมศร สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)546 นาย ทวากรณ ราชธร สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)547 น.ส. นาฏนภา ปดชาสวรรณ สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)548 น.ส. สกญญา ฆารสนธ สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)549 นาย ธนนตย สงคมกาแหง สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)550 นาย นคม ถนอมเสยง สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)551 นาย อรรถวทย สงหศาลาแสง สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)552 นาย ปกกมล เหลารกษาวงษ สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)

Page 12: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

553 น.ส. ไมยรา เศรษฐมาศ สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)554 นาย กรต ภมผกแวน สาธารณสขศาสตรดษฎบณฑต (ป.เอก)555 นาย ธกร เมธาวงศกร สขภาพระหวางประเทศ (นานาชาต)556 นาย เมธา ทรงธรรมวฒน วทยาการระบาดและชวสถต (ป.เอก นานาชาต)557 นาย วรพล โคตรหานาม ชวสถต558 น.ส. ปนเพชร ตชะรา ชวสถต559 Mr. HLA MOE ชวสถต560 น.ส. ลลดา วบลยกล ชวสถต561 น.ส. นาเพชร จาปาทอง ชวสถต562 น.ส. วรางคณา บญยงค โภชนาศาสตรเพอสขภาพ563 น.ส. ปวตรา อภยวงค โภชนาศาสตรเพอสขภาพ564 น.ส. อรนช พวงมาลย โภชนาศาสตรเพอสขภาพ565 น.ส. ศกณตฬา จนทรนวล โภชนาศาสตรเพอสขภาพ566 นาง รพ เสยงใหญ โภชนาศาสตรเพอสขภาพ567 นาย วชรพงศ สมยา โภชนาศาสตรเพอสขภาพ568 Mrs. TRN THI HUYEN TRANG โภชนาศาสตรเพอสขภาพ569 น.ส. ภทราภรณ สมนอย โภชนาศาสตรเพอสขภาพ570 น.ส. จตพร แตงเมอง โภชนาศาสตรเพอสขภาพ571 น.ส. จฑารตน แกวจนดา อนามยสงแวดลอม572 นาย สวฒนพงษ ศรบดดา อนามยสงแวดลอม573 น.ส. ปวณรตน มงมล อนามยสงแวดลอม574 น.ส. พนไมล วชยวงษ อนามยสงแวดลอม575 น.ส. ประภทสร พมพด อนามยสงแวดลอม576 น.ส. สธารณ สรยนต อนามยสงแวดลอม577 นาย นสพงษ กลนจาปา อนามยสงแวดลอม578 น.ส. ชญญาภค จนทดวง อนามยสงแวดลอม579 นาย ศภนนท ไตรพพฒน อนามยสงแวดลอม580 นาย นพเกา บวงาม อนามยสงแวดลอม581 น.ส. ธนนาร เจนวถ อนามยสงแวดลอม582 นาง นลน พรโสภณ อนามยสงแวดลอม583 น.ส. ธรดา ปองสดา อนามยสงแวดลอม584 น.ส. ศรภสร โคตรสวงษ อนามยสงแวดลอม585 น.ส. กมลทพย เดชยศด อนามยสงแวดลอม586 นาย สรศกด ตนทอง อนามยสงแวดลอม587 นาย ธนวฒ เมาเม อนามยสงแวดลอม588 นาย เกยรตศกด เชญกลาง การบรหารสาธารณสข589 นาง ดชนวรรณ สตยธรรม การบรหารสาธารณสข590 นาง รตนาภรณ ประชากล การบรหารสาธารณสข591 น.ส. ทกษณา บญขนธ การบรหารสาธารณสข592 นาย พรพงศ ภสด การบรหารสาธารณสข593 นาย ปกรณชย ไกแกว การบรหารสาธารณสข594 น.ส. อนธกา วาปทะ การบรหารสาธารณสข595 นาย ฐนกร คาหารพล การบรหารสาธารณสข596 นาย ทวเลศ ชายงาม การบรหารสาธารณสข597 น.ส. มนฤด อดมดน การบรหารสาธารณสข598 น.ส. ปญจมาพร รตนหน การบรหารสาธารณสข599 นาย เทพอนทร เสนยวงศ ณ อยธยา การบรหารสาธารณสข600 นาย ธรธวช พมพวงค การบรหารสาธารณสข601 น.ส. ชนากานต นาพมพ การบรหารสาธารณสข602 นาย พระ สมบตด การบรหารสาธารณสข603 น.ส. พทธชนก พทธมนตสงห การบรหารสาธารณสข604 น.ส. ปรยานนท อวยมะโฮง การบรหารสาธารณสข605 น.ส. ทพรฎาร คยแกวพะเนาว การบรหารสาธารณสข

Page 13: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

606 น.ส. ดารณ ปชชาเขยว การบรหารสาธารณสข607 นาง นลวรรณ ทองพล การบรหารสาธารณสข608 น.ส. มณรตน ชางไม การบรหารสาธารณสข609 น.ส. สภทธา สขวเศษ การบรหารสาธารณสข610 น.ส. นพรตน เสนาฮาด การบรหารสาธารณสข611 นาย ณฐพล โยธา การบรหารสาธารณสข612 น.ส. ศมาลณ ดจนทร การบรหารสาธารณสข613 นาง สภาพร เจอมา การบรหารสาธารณสข614 นาย กฤษณะ อนทะโคตร การบรหารสาธารณสข615 นาย คมกรช ถานทองด การบรหารสาธารณสข616 น.ส. จนตนา กเกยง การบรหารสาธารณสข617 น.ส. เพญนภา ชาด การบรหารสาธารณสข618 นาง กาญจนวจ จตเทน การบรหารสาธารณสข619 น.ส. นศมา ภมชต การบรหารสาธารณสข620 น.ส. จนทรเพญ ภมล การบรหารสาธารณสข621 น.ส. จฑามาศ จวดารงคกล สขภาพระหวางประเทศ (นานาชาต)

คณะพยาบาลศาสตร622 น.ส. เสาวนย ทรงประโคน การพยาบาล (ป.เอก)623 นาง อรณณ ใจเทยง การพยาบาล (ป.เอก)624 น.ส. กนนษฐา มาเหม การพยาบาล (ป.เอก)625 น.ส. ปารชาต ญาตนยม การพยาบาล (ป.เอก)626 นาง มะลวรรณ ศลารตน การพยาบาล (ป.เอก)627 นาย วรนาถ พรหมศวร การพยาบาล (ป.เอก)628 น.ส. อมราภรณ ภระยา การพยาบาล (ป.เอก)629 นาง รงรตน สขะเดชะ การพยาบาล (ป.เอก)630 น.ส. อารยา ทพยวงศ การพยาบาล (ป.เอก)631 น.ส. สทธนนท สบนด พยาบาลศาสตร (ป.เอก)632 น.ส. ทบทม ปตตะพงศ พยาบาลศาสตร (ป.เอก)633 น.ส. กรณยพชญ โคตรประทม พยาบาลศาสตร (ป.เอก)634 น.ส. พนธมนส ปตตงทานง การพยาบาลสขภาพเดก635 น.ส. พรทพา พรรณา การบรหารการพยาบาล636 นาง กรรณการ รชอนทร การบรหารการพยาบาล637 นาง ชนาภา ชดชาญชย การบรหารการพยาบาล638 นาย ชานาญ เขอนแกว การบรหารการพยาบาล639 นาง จระนนท ภสมตา การบรหารการพยาบาล640 นาง สภานน ชวนพมาย การบรหารการพยาบาล641 น.ส. ทรรศนนทน ไทยอญวถ การบรหารการพยาบาล642 น.ส. รชยา เรองชอ การบรหารการพยาบาล643 นาย ปยะ คลงแสง การบรหารการพยาบาล644 นาง ปยาวด เจยเจรญ การบรหารการพยาบาล645 นาง เพญแข จนทรราช การบรหารการพยาบาล646 นาง นชศรนทร แพงมา การบรหารการพยาบาล647 นาง เกยรตพร เชอโพนทอง การบรหารการพยาบาล648 น.ส. ศยามล ภเขมา การบรหารการพยาบาล649 นาง สมพร หงษเวยง การบรหารการพยาบาล650 นาง อไร ดวงแกว การบรหารการพยาบาล651 น.ส. ณฐพร สายแสงจนทร การบรหารการพยาบาล652 นาง นงเยาว คาปญญา การบรหารการพยาบาล653 นาง สนนาฎ ทองสข การพยาบาลเวชปฏบตชมชน654 นาง กรรณการ จตตหาญ การพยาบาลเวชปฏบตชมชน655 นาง วชชดา อนวเศษ การพยาบาลเวชปฏบตชมชน656 นาย สรชย ศเศรษฐกล การพยาบาลเวชปฏบตชมชน

Page 14: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

657 น.ส. นพนนท ชยภม การพยาบาลเวชปฏบตชมชน658 นาย วษณ จนทรสด การพยาบาลเวชปฏบตชมชน659 นาย เจนณรงค ละอองศร การพยาบาลเวชปฏบตชมชน660 นาง จนทรจรา วาจามน การพยาบาลเวชปฏบตชมชน661 น.ส. วลาสน นาร การพยาบาลเวชปฏบตชมชน662 น.ส. ศภวรรณ ยอดโปรง การพยาบาลเวชปฏบตชมชน663 นาย เตอนใจ วงสทธ การพยาบาลเวชปฏบตครอบครว664 นาย บญทสาร พมพมสาร การพยาบาลเวชปฏบตครอบครว665 นาย กนตวชญ จเปรมปร การพยาบาลเวชปฏบตครอบครว666 น.ส. พสมย สระกาญจน การพยาบาลเวชปฏบตครอบครว667 น.ส. แพงพรรณ เทาสาร การพยาบาลเวชปฏบตครอบครว668 นาง สภาภรณ ศรสพรรณ การพยาบาลเวชปฏบตครอบครว669 น.ส. ขวญเรอน แกนของ การพยาบาลผใหญ670 นาย ภาณพงษ แตกหนองโน การพยาบาลผใหญ671 นาง ยพน ปกกะสงข การพยาบาลผใหญ672 นาง นภาพร มชน การพยาบาลผใหญ673 นาย สทธพงษ ศรประทม การพยาบาลผใหญ674 นาง สพฒตรา ศรภกด การพยาบาลผใหญ675 น.ส. อรทย สบกนร การพยาบาลผใหญ676 น.ส. จราวรรณ เนยมชา การพยาบาลผใหญ677 น.ส. พลอยลดา ศรหาน การพยาบาลผใหญ678 น.ส. อจฉรา วรลน การพยาบาลเดก679 น.ส. ปรารถนา จานเของ การพยาบาลเดก680 น.ส. กฤตยาณ ปะนตถานง การพยาบาลเดก681 น.ส. อมรรตน การะม การพยาบาลเดก682 นาง สธรา ยาทองไชย การพยาบาลเดก683 นาง วลยพรรณ ธตเมธพงศ การพยาบาลเดก684 นาง ตองตา ขนธวธ การพยาบาลเดก685 น.ส. กลยา กลนา การพยาบาลผสงอาย686 นาง กาญจนา เขอนแกว การพยาบาลผสงอาย687 นาง จฑามาศ วงจนทร การพยาบาลผสงอาย688 น.ส. กญญวรา นรชาญ การพยาบาลผสงอาย689 นาง ลตา อาษาวเศษ การพยาบาลผสงอาย690 Mr. DEDY PURWITO การพยาบาล (นานาชาต ป.เอก)691 Mr. AGIANTO การพยาบาล (นานาชาต ป.เอก)692 Mrs. CAHYU SEPTIWI การพยาบาล (นานาชาต ป.เอก)693 น.ส. บศรนทร หลมสนทร การพยาบาล (นานาชาต ป.เอก)694 Miss TIARA พยาบาลศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)695 Mr. KHARISMA PRATAMA พยาบาลศาสตรมหาบณฑต (นานาชาต)696 น.ส. รตตกานต รกษาภกด การผดงครรภ697 น.ส. อทตยา สวรรณสาร การผดงครรภ698 น.ส. นภาภรณ เกตทอง การผดงครรภ

คณะวทยาศาสตร699 นาย ปกต กาบญมา เคมอนทรย (ป.เอก)700 น.ส. ศศพมล สวสดซตง เคมอนทรย (ป.เอก)701 น.ส. วจตรา แวงดงบง เคมอนทรย (ป.เอก)702 น.ส. อมพวน ไมตรตน เคม (ป.เอก)703 Mr. JINTAB HA เคม704 น.ส. ศรพร เพงไธสง เคม705 น.ส. สาวตร จวบรมย เคม706 นาย วศาล ชนนชนะ เคม707 นาย ศกดสทธ สรยะกมล จลชววทยา (ป.เอก)

Page 15: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

708 น.ส. ชลลดา สมบรณ จลชววทยา709 น.ส. จนทรทมา นามวงษา จลชววทยา710 น.ส. ขจวรรณ ทรพยสาราญ จลชววทยา711 น.ส. โศรยา ตระหงาน จลชววทยา712 นาย ศรณย ทองนอก จลชววทยา713 น.ส. ประภาพนธ ศรขนธแสง ชววทยา (ป.เอก)714 นาย วษณ สายศร ชววทยา (ป.เอก)715 น.ส. พทธพรรณ บญมาก ชววทยา (ป.เอก)716 นาย ภาสกร แสนจนแดง ชววทยา (ป.เอก)717 น.ส. จรญญา กลยะ ชววทยา (ป.เอก)718 น.ส. วภสน วรโชตตยานนท ชววทยา (ป.เอก)719 น.ส. รงนภา สมนาค ชววทยา (ป.เอก)720 น.ส. เกศญา ระดาฤทธ ชววทยา721 น.ส. ณฐสดา ผวเผอน ชววทยา722 นาย มนตร อยเจรญ ชววทยา723 นาย วศน ภศรฐาน ชววทยา724 น.ส. นรสา พมพเสน ชววทยา725 นาย อรรถชย ตรนเจรญ ชววทยา726 น.ส. วรรณธดา บรบรณ ชววทยา727 น.ส. เขมกา ศรเบญจา ชววทยา728 นาย ศวากร พลคา ชววทยา729 น.ส. ประไพพร ทองเปราะ ชววทยา730 น.ส. สรพร เขยไชย ชวเคม (ป.เอก)731 นาย ศวะเมษ เนตรโสภา ชวเคม732 นาย พาย พนธสารคาม ชวเคม733 นาย วชต ทารอน ชวเคม734 น.ส. พรปรดา อยคง ชวเคม735 นาย ศภกฤต วงษประการ วสดศาสตรและนาโนเทคโนโลย (ป.เอก)736 นาย ทรงยทธ แกวมาลา วสดศาสตรและนาโนเทคโนโลย (ป.เอก)737 นาย กรต มพร วสดศาสตรและนาโนเทคโนโลย (ป.เอก)738 น.ส. พรพนารตน อาจจงทอง วสดศาสตรและนาโนเทคโนโลย739 นาย วทวส พนชย วสดศาสตรและนาโนเทคโนโลย740 น.ส. จราพรรณ ใจกาวง วสดศาสตรและนาโนเทคโนโลย741 น.ส. มณฑรา โสภาวะนส ชววทยาสาหรบคร742 น.ส. รจรา ทองศรสข ชววทยาสาหรบคร743 น.ส. นนธดา ใจรก ชววทยาสาหรบคร744 น.ส. สพตรา นนทะภา ชววทยาสาหรบคร745 น.ส. สมพศ ชนภกด ชววทยาสาหรบคร746 น.ส. สรยาวรรณ จนสด ชววทยาสาหรบคร747 Mrs. FATEEMAH MAHAMA ชววทยาสาหรบคร748 นาง ศรพร แสนศกด ชววทยาสาหรบคร749 น.ส. ณฏฐชดาธร กนะร ชววทยาสาหรบคร750 น.ส. นลทพร โอษฐเวช เทคโนโลยสารสนเทศ751 น.ส. กตตมา สนทชน เทคโนโลยสารสนเทศ752 นาย สทธชย สมทรพย เทคโนโลยสารสนเทศ753 นาย คณนท อชชน เทคโนโลยสารสนเทศ754 น.ส. อรนภา ลมวฒนาพบลย เทคโนโลยสารสนเทศ (ป.เอก)755 นาย ธนชพงษ วงคาหาญ เทคโนโลยสารสนเทศ (ป.เอก)756 น.ส. ชนญชดา สาราญถน วทยาศาสตรสงแวดลอม757 น.ส. กนกพร ทองเจรญ วทยาศาสตรสงแวดลอม758 น.ส. จรพรรณ สดศกดกร นตวทยาศาสตร759 นาย วชชะ ดลยาสทธพร นตวทยาศาสตร760 น.ส. ปวณา ชฎาทอง นตวทยาศาสตร

Page 16: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

761 น.ส. ณฐธดา ภาคา นตวทยาศาสตร762 น.ส. วรญฑญา ธาดา นตวทยาศาสตร763 น.ส. ศรวฒนา อนผาง นตวทยาศาสตร764 น.ส. สมฤด โคตรสมบต นตวทยาศาสตร765 นาย ชวลกร เสนสนาม นตวทยาศาสตร766 น.ส. อราวรรณ จนทรเกษ การรบรจากระยะไกลฯ (ป.เอก)767 น.ส. สพรรณ ปลดศรชวย การรบรจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภมศาสตร768 น.ส. งามพรรณ วงษออน การรบรจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภมศาสตร769 น.ส. ชนมนภา ปราถาเน วทยาศาสตรพอลเมอร770 นาย ภญญา อาจสาล คณตศาสตร (ป. เอก)771 นาย วรจน นาคเสน คณตศาสตร (ป. เอก)772 นาย อนรกษ นอยวเศษ คณตศาสตร773 นาย พงศกร กจปรชญากล คณตศาสตร774 นาย ณรงคศกด บญศร คณตศาสตร775 นาย ณฐวฒน สพร คณตศาสตร776 น.ส. ขวญชวา วฒนตรภพ คณตศาสตร777 นาย ปฏวต ไชยมาตร เคมสาหรบคร778 น.ส. สภาวด เพชรโชต เคมสาหรบคร779 นาย สภทรชย พงประเสรฐ คณตศาสตรประยกต780 น.ส. สมจตร บญเทยม คณตศาสตรประยกต781 นาย เมธ พงศกจวทร คณตศาสตรประยกต782 นาย ธนภณ พลทอง คณตศาสตรประยกต783 นาย จกร บญละคร ฟสกส (ป.เอก)784 นาย ฉตรชย พรหมสย ฟสกส (ป.เอก)785 นาย อทศ ภควน ฟสกส 786 น.ส. จฑารตน ยนตชย ฟสกส 787 นาย เจนภพ แสวงชอบ วทยาการคอมพวเตอร788 น.ส. ศศธร แสงจารสชยกล วทยาการคอมพวเตอร789 น.ส. ชดาภา ธรรมสาคร วทยาการคอมพวเตอร790 นาย คมเดช เผอดผด วทยาการคอมพวเตอร791 นาย ศรายทธ พลสงวน วทยาการคอมพวเตอร

คณะแพทยศาสตร792 น.ส. โชตมา โพธทรพย ชวเคมทางการแพทยและชววทยาโมเลกล (ป.เอก)793 น.ส. วาสนา จานงการ ชวเคมทางการแพทยและชววทยาโมเลกล (ป.เอก)794 น.ส. ภทรนทร โพธพนธ ชวเคมทางการแพทยและชววทยาโมเลกล795 น.ส. วรพร แสนทวสข ชวเคมทางการแพทยและชววทยาโมเลกล796 น.ส. วลพร แกวเลศ ชวเคมทางการแพทยและชววทยาโมเลกล797 น.ส. วจอร อวนชาร ชวเคมทางการแพทยและชววทยาโมเลกล798 น.ส. ศศกมล คอไผ ชวเคมทางการแพทยและชววทยาโมเลกล799 Mr. DIWAKAR GURAGAIN ชวเคมทางการแพทยและชววทยาโมเลกล800 Miss CHHY CHHY CHAO ชวเคมทางการแพทยและชววทยาโมเลกล801 น.ส. สรชา แสงพชย พยาธวทยา802 น.ส. ภทราภรณ ทพลชย เภสชวทยา803 น.ส. ศรยา มพฒน สรรวทยาทางการแพทย804 นาย คณปพน วฒอมพร สรรวทยาทางการแพทย805 Mr. CHAN DARA เวชศาสตรเขตรอน806 Miss MAY SOE THWE เวชศาสตรเขตรอน807 น.ส. พรรณทพา วองไว วทยาศาสตรคลนก (ป.เอก)808 นาย ชาญวทย มณนล กายวภาคศาสตร (ป.เอก)809 น.ส. รรนธร สมฤทธ กายวภาคศาสตร (ป.เอก)810 น.ส. สชาดา ครฑศร กายวภาคศาสตร811 นาย วสฏฐ จงกาโชค อาชวเวชศาสตร

Page 17: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

812 น.ส. วรษา สนทรวนต อาชวเวชศาสตร813 นาย เจษฎา พานทอง อาชวเวชศาสตร814 น.ส. สดารตน ออนสระทม ปรสตวทยา (ป.เอก)815 น.ส. กาญจนา โถมนาการ ปรสตวทยา (ป.เอก)816 นาย วฒพงษ ภมรตนประพณ ปรสตวทยา817 น.ส. ชรนนท ปยฝาย ปรสตวทยา818 Mr. AUNG PHYO WAI ปรสตวทยา819 น.ส. สคนธทพย เของเชยงขวาง ปรสตวทยา820 น.ส. สพรรณการ ขาววเศษ ประสาทวทยาศาสตร (ป.เอก)821 น.ส. จไรรตน โขงรมย ประสาทวทยาศาสตร (ป.เอก)822 น.ส. ปารชาต อนองอาจ ประสาทวทยาศาสตร (ป.เอก)823 น.ส. ฐตนนท เกษตรทต จลชววทยาทางแพทย (ป.เอก)824 น.ส. อาทตยา ญาตสมบรณ จลชววทยาทางแพทย (ป.เอก)825 น.ส. เยาวรนทร นครภกด จลชววทยาทางแพทย (ป.เอก)826 น.ส. ไอรน คางาม จลชววทยาทางแพทย827 นาง สกญญา คาหมนทล จลชววทยาทางแพทย828 น.ส. รชทยา เทยบมา จลชววทยาทางแพทย829 น.ส. สพรรณกา นามวงศเนาว จลชววทยาทางแพทย830 น.ส. รตตยาภรณ ปกกลนนท จลชววทยาทางแพทย831 น.ส. พมพใจ อนนตา จลชววทยาทางแพทย832 นาย ชวลต กงเพชร การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)833 นาง ขนษฐา สนาคราช การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)834 น.ส. ภชชนก รตนกรปรดา การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)835 น.ส. อมาพร เคนศลา การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)836 วาท ร.ต.หญง ธนฐดา พมพพวง การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)837 นาย วรวฒ ชมภพาน การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)838 นาง ปราณ ชวงไกล การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)839 น.ส. ชญญา ธระโชต การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)840 น.ส. วาสน วงศอนทร การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)841 พ.ท. กฤตณ ศลานนท การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)842 น.ส. วรรณวมล เมฆวมล กงแกว การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)843 น.ส. กาญจนา นมสนทร การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)844 นาย สราวธ ราชศรเมอง การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)845 น.ส. วรนทรทพย ศรกงพล การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)846 น.ส. สกญญา กาญจนบตร การพฒนาสขภาพชมชน (ป.เอก)

คณะทนตแพยศาสตร847 น.ส. ธญญลกษณ โหตระไวศยะ ทนตกรรมบรณะ848 น.ส. มณรตน กจชลววฒน ทนตกรรมบรณะ849 น.ส. ธญวรตน ยามสข ปรทนตวทยา850 Mr. DIEN HO ANH VA วทยาศาสตรชองปาก (ป.เอก)851 Mrs. DO THI THAO วทยาศาสตรชองปาก (ป.เอก)852 น.ส. สรพมพ ตงสจจะธรรม ทนตกรรมประดษฐ853 น.ส. ณชาภา จรสพงศพสทธ ทนตกรรมประดษฐ854 น.ส. ปวณา สงาแสง ทนตกรรมประดษฐ855 น.ส. ชลพร เรองเลศปญญากล ทนตกรรมประดษฐ856 น.ส. ศศวงศ ศณกศลานกล ทนตกรรมประดษฐ857 นาย อรรถสทธ บญบานเยน ทนตกรรมประดษฐ858 Mr. SAN EAK OENG ทนตกรรมประดษฐ (นานาชาต)859 นาย สรวฒ อตช ทนตกรรมประดษฐ (นานาชาต)860 น.ส. รชนกร สครรมย ทนตกรรมประดษฐ (นานาชาต)861 น.ส. ปรยารตน ปลองนราส ทนตกรรมประดษฐ (นานาชาต)862 Mr. LORDJIE MARR OTAMIAS MORILLA ทนตแพทยศาสตร

Page 18: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

863 น.ส. ธนญญา ธรเสนา ทนตแพทยศาสตร864 น.ส. ดวงหทย เอยมวถวนช ทนตแพทยศาสตร865 นาย ปรญญา ทานะเวช ทนตแพทยศาสตร866 น.ส. ดารกา สายทว ทนตแพทยศาสตร867 น.ส. นดกร นนทนาวฒ ทนตแพทยศาสตร868 Miss AINAJ NUNEZ SINA GPULO ทนตแพทยศาสตร869 น.ส. ฉตรว ตงพฒนาศร ทนตแพทยศาสตร870 นาย ปณวตร ชาวโยธา ทนตแพทยศาสตร871 น.ส. รชฎา กตตพระวงศ ทนตแพทยศาสตร872 นาย กานต จกรสาร ทนตแพทยศาสตร873 น.ส. ภคธดา ผลนยศ ทนตแพทยศาสตร

วทยาลยการปกครองทองถน874 Miss YING LIU การบรหารกจการสาธารณะ (ป.เอก)875 Miss MAY LAI WIN รฐประศาสนศาสตร876 Mr. PHONE PYAE SOE รฐประศาสนศาสตร877 นาย เหงยน กวาง วง รฐประศาสนศาสตร878 พ.ต.อ. บณฑต พทธลา รฐประศาสนศาสตร879 น.ส. อทตยา พงคชยดา การปกครองทองถน880 นาย เอกรฐ กาญจนศร การปกครองทองถน881 น.ส. จรชฌา มบานเกง การปกครองทองถน882 น.ส. โศจรตน เตมศลป การปกครองทองถน883 นาย กฤษฎากร สบสาราญ การปกครองทองถน884 นาย ศภวชญ นนทะแสน การปกครองทองถน885 น.ส. ละอองดาว ภสารอง การปกครองทองถน886 น.ส. สกญญา ธงภกด การปกครองทองถน887 นาง มาณวกา ฉายาพนธ การปกครองทองถน888 น.ส. ภาวณ ลกขษร การปกครองทองถน889 น.ส. ยวร ณ เสน การปกครองทองถน890 น.ส. อจฉราพรรณ สวไธสง การปกครองทองถน891 น.ส. จตรลดดา แสนตา การปกครองทองถน892 น.ส. ศรนญา ศรสวาง การปกครองทองถน893 นาย อรรถพล เมองมง การปกครองทองถน894 นาย ธนบด ฉายาพนธ การปกครองทองถน895 น.ส. วรรณศกา จนทรตร การปกครองทองถน

คณะวศวกรรมศาสตร896 น.ส. วรยา สวยล วศวกรรมเกษตร897 นาย อาทตย ภผาผด วศวกรรมเกษตร898 นาย พศวตร สนชมภ วศวกรรมเกษตร899 นาย ณฐพล โสกดเลาะ วศวกรรมเกษตร900 นาย กอ ทวเงน วศวกรรมเกษตร901 นาย รฐพล สขสมบรณ วศวกรรมเกษตร (ป.เอก)902 นย วฒพล จนทรสระค วศวกรรมเกษตร (ป.เอก)903 นาย วฒนศกด ศรศร วศวกรรมไฟฟา904 นาย จนท โภค วศวกรรมไฟฟา905 Miss CHAW YU YU KHIN วศวกรรมไฟฟา906 น.ส. วมลวรรณ พลรกษา วศวกรรมเคม907 น.ส. สธาทพย ศรปาณ วศวกรรมเคม908 น.ส. จนทรวรรณ แสงจาปา วศวกรรมเคม909 น.ส. ฐตาพร คาภ วศวกรรมเคม910 น.ส. จนดามณ นสยนต วศวกรรมเคม (ป.เอก)911 นาย สเผาพชญ พนโภคา วศวกรรมพลงงาน

Page 19: T 5 X T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì î ñ ò ... · N V c = e ] d T Q d L K T 5 ì ï ì î X í l ó î ó X Z X î ì 4 k T S e Q d L K î ñ ò î X | e G M d = j

912 น.ส. มานตา ผสมประโยชน วศวกรรมพลงงาน913 นาย ธนายทธ สงขอนทร วศวกรรมพลงงาน914 นาย สรลภพ โพธทพย วศวกรรมพลงงาน915 น.ส. ณฐหทย ธรเมธาวฒน วศวกรรมพลงงาน916 น.ส. โยษตา กาญจนะ วศวกรรมการจดการอตสาหกรรมและโลจสตกส917 น.ส. นฤทย สนทชน วศวกรรมการจดการอตสาหกรรมและโลจสตกส918 น.ส. พรชนนท ขรมนต วศวกรรมการจดการอตสาหกรรมและโลจสตกส919 นาย สพจน ศรณรนทร วศวกรรมการจดการอตสาหกรรมและโลจสตกส920 นาย นตวฒ นาคขา วศวกรรมการจดการอตสาหกรรมและโลจสตกส921 นาย สญลกษณ บญอนทร วศวกรรมการจดการอตสาหกรรมและโลจสตกส922 นาย ปานเพชร ศณเนตร วศวกรรมคอมพวเตอร923 นาย จกรกฤษณ จนรชฎ วศวกรรมคอมพวเตอร924 นาย พสษฐ วงษหาบศย วศวกรรมคอมพวเตอร925 นาย ปฏญญา แตอารกษ วศวกรรมคอมพวเตอร926 นาย สรฐ สมสงวน วศวกรรมคอมพวเตอร927 นาย โสภณ วรยะรตกล วศวกรรมคอมพวเตอร (ป.เอก)928 นาย กฤษฎา วชาผง วศวกรรมเครองกล929 นาย ทศพล ชาบวนอย วศวกรรมเครองกล930 นาย วทวส ชมภบตร วศวกรรมเครองกล931 นาย ธรพล เตชะเสน วศวกรรมเครองกล932 นาย อรรถพล สดา วศวกรรมเครองกล (ป.เอก)933 นาย นท พนากานต วศวกรรมเครองกล (ป.เอก)934 Mr. ANOUSAK PHONGSVATH วศวกรรมเครองกล (ป.เอก)935 นาย ธรพล อปชาบาล วศวกรรมเครองกล (ป.เอก)936 น.ส. นวลพรรณ ใจงาม วศวกรรมเครองกล (ป.เอก)937 นาย ประพฤทธ ถนปร วศวกรรมสงแวดลอม938 น.ส. ชณฐญาพร กอสระ วศวกรรมสงแวดลอม939 นาย นฤนาท เสววฒน วศวกรรมสงแวดลอม940 นาย ทยาวชญ สรางนทร วศวกรรมสงแวดลอม941 นาย วลลภ ทาทอง วศวกรรมสงแวดลอม (ป.เอก)942 นย ปรวทย เจยนดอน วศวกรรมอตสาหการ 943 นาย ชาล ไพโรจนกล วศวกรรมอตสาหการ 944 นาย ภชรดษฐ แปงจตต วศวกรรมอตสาหการ (ป.เอก)945 นาย สธรรม ศวาวธ วศวกรรมอตสาหการ (ป.เอก)946 นาย อนวทย สนศร วศวกรรมอตสาหการ (ป.เอก)947 นาย ปรเมศวร เบาวรรณ วศวกรรมอตสาหการ (ป.เอก)948 นาย ตอตระกล ทรพยสน วศวกรรมโยธา 949 นาย สถาพร คระนนท วศวกรรมโยธา 950 นาย วงสทอน สนทะวง วศวกรรมโยธา 951 Mr. TING KAYA วศวกรรมโยธา 952 นาย สเมธ มาเมอง วศวกรรมโยธา 953 นาย สาธต ภผวคา วศวกรรมโยธา 954 นาย เทวกล จนทรขามปอม วศวกรรมโยธา 955 Mr. M. FAISI IKHWALI วศวกรรมโยธา 956 น.ส. อธกา วงคกวานกลม วศวกรรมโยธา (ป.เอก)957 นาย วชรพงศ ดวงษ วศวกรรมโยธา (ป.เอก)958 นาย ชาญชย เงาะปก วศวกรรมโยธา (ป.เอก)959 Mr. QUAN YAN DAU วศวกรรมโยธา (ป.เอก)960 นาย พงษพนธ แทนเกษม วศวกรรมโยธา (ป.เอก)961 นาย วฒไกร ไชยปญหา วศวกรรมโยธา (ป.เอก)962 นาย ธนายทธ ไชยธงรตน วศวกรรมโยธา (ป.เอก)