tamil nadu legislative 2019-06-18آ  tamil nadu legislative assembly (fifteenth assembly) fourth...

Download TAMIL NADU LEGISLATIVE 2019-06-18آ  TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY (Fifteenth Assembly) FOURTH SESSION

Post on 14-Mar-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY (Fifteenth Assembly)

  FOURTH SESSION

  (First Meeting - 8th January, 2018 to 12th January, 2018, Second Meeting - 15th March, 2018 to 22nd March, 2018

  and Third Meeting - 29th May, 2018 to 9th July, 2018)

  RESUME OF BUSINESS

  Legislative Assembly Secretariat, Chennai–600009.

 • TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY (Fifteenth Assembly)

  FOURTH SESSION

  (First Meeting - 8th January, 2018 to 12th January, 2018, Second Meeting - 15th March, 2018 to 22nd March, 2018

  and Third Meeting - 29th May, 2018 to 9th July, 2018)

  RESUME OF BUSINESS

 • PREFACE This publication contains a brief resume of the business transacted by

  the Fifteenth Tamil Nadu Legislative Assembly during its Fourth Session (First Meeting held from 8th January, 2018 to 12th January, 2018, Second Meeting held from 15th March, 2018 to 22nd March, 2018 and Third Meeting held from 29th May, 2018 to 9th July, 2018).

  Chennai-600 009. K. SRINIVASAN, Dated:19.3.2019. Secretary.

 • CONTENTS

  Sl. No. Subject Page No.

  I. Summons 1 II. Duration of the Meetings 1

  III. Sittings of the Assembly 2 IV. Prorogation 2 V. Appointment of Leader of the House 2

  VI. Obituary References 3 VII. Condolence Resolutions 5

  VIII. Questions 7 IX. Panel of Chairmen 8 X. Governor’s Address and Motion of Thanks

  thereon 8

  XI. Calling Attention Statements 9 XII. Statements made by the Ministers under

  Rule 110 of the Tamil Nadu Legislative Assembly Rules

  13

  XIII. Legislative Business 27 XIV. Financial Business 33 XV. Government Resolutions 34

  XVI. Government Motions 35 XVII. Naming and Withdrawal of Members 40

  XVIII. Announcements by Hon. Speaker 40 X IX. Ruling from the Chair 43

  XX. Felicitation 43 XXI. Constitution of Committees 43

  XXII. Election to Statutory Bodies 44 XXIII. Presentation of Reports by the Committees 44 XXIV. Papers Laid on the Table of the House 52

  Appendix 53 Annexure 65

 • TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY

  FIFTEENTH ASSEMBLY– FOURTH SESSION RESUME OF WORK TRANSACTED BY

  THE TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY FROM 8TH JANUARY, 2018 TO 12TH JANUARY, 2018,

  FROM 15TH MARCH, 2018 TO 22ND MARCH, 2018 AND FROM 29TH MAY, 2018 TO 9TH JULY, 2018

  I. SUMMONS

  Summons for the Fourth Session of the Fifteenth Tamil Nadu Legislative Assembly was issued to the Members of the Legislative Assembly on the 28th December, 2017 vide S.O.Ms.No.176, Legislative Assembly Secretariat, dated the 28th December, 2017 to meet at 10.00 A.M on 8th January, 2018.

  The Tamil Nadu Legislative Assembly was summoned to meet for its second meeting of the Fourth Session on the 15th March, 2018 by the Hon. Speaker under Rule 26 (1) of the Tamil Nadu Legislative Assembly Rules vide D.O. Letter No.2177/2018-1, TNLAS (Bills.I), Dated: 7.3.2018.

  The Tamil Nadu Legislative Assembly was again summoned to meet for its third meeting of the Fourth Session on the 29th May, 2018 by the Hon. Speaker under Rule 26(1) of the Tamil Nadu Legislative Assembly Rules vide D.O. Letter No.6004/2018-1, TNLAS (Bills.I), Dated: 15.5.2018.

  II. DURATION OF THE MEETINGS

  The first meeting of the Fourth Session of the Fifteenth Legislative Assembly commenced with the Governor’s Address on the 8th January, 2018 and was adjourned sine-die on the 12th January, 2018. The second meeting of the Fourth Session commenced on the 15th March, 2018 and was adjourned sine-die on the 22nd March, 2018. The third meeting of the Fourth Session commenced on the 29th May, 2018 and was adjourned sine-die on the 9th July, 2018.

 • 2

  III. SITTINGS OF THE ASSEMBLY

  The Tamil Nadu Legislative Assembly sat for 32 days during the period from 9th January, 2018 to 12th January, 2018, from 15th March, 2018 to 22nd March, 2018 and from 29th May, 2018 to 9th July, 2018 on the following days:-

  9th January, 2018, 10th January, 2018, 11th January, 2018, 12th January, 2018, 15th March, 2018, 19th March, 2018, 20th March, 2018, 21st March, 2018, 22nd March, 2018, 29th May, 2018, 30th May, 2018, 31st May, 2018, 1st June, 2018, 4th June, 2018, 5th June, 2018, 6th June, 2018, 7th June, 2018, 8th June, 2018, 11th June, 2018, 12th June, 2018, 13th June, 2018, 14th June, 2018, 25th June, 2018, 26th June, 2018, 27th June, 2018, 28th June, 2018, 29th June, 2018, 2nd July, 2018, 3rd July, 2018, 4th July, 2018, 5th July, 2018 and 9th July, 2018.

  In terms of hours it sat for 183 hours and 44 minutes.

  IV. PROROGATION

  The Fourth Session of the Fifteenth Tamil Nadu Legislative Assembly was prorogued with effect from the 24th July, 2018 vide S.O.Ms.No.82, Legislative Assembly Secretariat, dated the 24th July, 2018.

  V. APPOINTMENT OF LEADER OF THE HOUSE

  Hon. Thiru. O. Panneerselvam, Deputy Chief Minister was appointed as Leader of the House of the Fifteenth Tamil Nadu Legislative Assembly with effect from the 4th January, 2018 vide S.O.Ms.No.2, Legislative Assembly Secretariat, dated 4th January, 2018.

 • 3

  VI. OBITUARY REFERENCES Obituary references were made in the Assembly on the demise of the following twenty seven former Members of the Assembly on the dates noted against them:

  Serial number and Name

  Constituency Period in which served as Member

  Date of Demise

  Date on which

  reference was made

  in the House

  (1) (2) (3) (4) (5)

  1 Thiru. K. Subravelu

  Sirkali 1977-1980 16.7.2017 9.1.2018

  2 Thiru. S. Gnana sundaram

  Mannargudi 1985-1988 25.7.2017 9.1.2018

  3 Thiru. K. Sathu Selvaraj

  Srivaikuntam 1977-1980 18.8.2017 9.1.2018

  4 Thiru. K.V. Ramasamy

  Karur 1989-1991 25.8.2017 9.1.2018

  5 Thiru. R. Karuppaiah

  Kulithalai 1980-1984 22.9.2017 9.1.2018

  6 Thiru. K.P. Nagarajan

  Mailam 2011-2016 9.11.2017 9.1.2018

  7 Thiru. K. Narasimma Pallavan

  Uthiramerur 1985-1988 14.11.2017 9.1.2018

  8 Thiru. M.V.R. Veerakapilan

  Peravurani 2006-2011 17.11.2017 9.1.2018

  9 Thiru. Kuzha. Chelliah

  Peravurani 1971-1976 23.11.2017 9.1.2018

  10 Dr. P. Vallalperuman

  Kattumannar koil

  2001-2006 28.11.2017 9.1.2018

 • 4

  (1) (2) (3) (4) (5)

  11 Thiru. K.P. Manivasagam

  Udumalpet 1991-1996 28.11.2017 9.1.2018

  12 Thiru. R. Margabandu

  Anaicut 1977-1980 28.12.2017 9.1.2018

  13 Thiru. N. Dhanasekaran

  Tuticorin 1977-1980 26.10.2017 19.3.2018

  14 Thiru. N. Rajangam (served as Minister during 1974-1976)

  Kurinjippadi (SC)

  1962-1967, 1967-1971, 1971-1976

  22.1.2018 19.3.2018

  15 Thiru. S. John Jacob

  Killiyur 2006-2011 2011-2016

  3.2.2018 19.3.2018

  16 Thiru. K. Kandasamy

  Talavasal (SC) Coonoor (SC)

  1991-1996 2001-2006

  11.2.2018 19.3.2018

  17 Thiru. P. Andivel Vedasandur 2001-2006 14.2.2018 19.3.2018

  18 Thiru. S. Madhavan (served as Minister during 1967-1976)

  Tirukoshtiyur Tirupathur

  1962-1967 1967-1971, 1971-1976 1985-1988

  3.4.2018 29.5.2018

  19 Thiru. K.K.G. Mutthiah

  Panjapatti

  Kadavur

  Marungapuri

  1957-1962, 1962-1967 1967-1971, 1971-1976 1977-1980

  6.4.2018 29.5.2018

  20 Thiru. Sa. Ganesan

  Thiyagaraya Nagar

  1989-1991 13.4.2018 29.5.2018

  21 Thiru. P. Appavoo

  Chingleput Kunnathur(SC)

  1957-1962 1962-1967

  15.4.2018 29.5.2018

  22 Thiru. R. Samy Melur 2001-2006, 2006-2011 2011-2016

  10.5.2018 29.5.2018

 • 5

  (1) (2) (3) (4) (5)

  23 Thiru. J. Guru alias Gurunathan

  Andimadam Jayankondam

  2001-2006 2011-2016

  25.5.2018 29.5.2018

  24 Tmt. Boopathi Mariappan

  Valangaiman 2001-2006 26.5.2018 29.5.2018

  25 Thiru. M. Vedachalam

  Washermanpet 1967-1971 1971-1976

  12.6.2018 25.6.2018

  26 Thiru. K. Kandasamy

  Kinathukadavu 1989-1991 30.6.2018 2.7.2018

  27 Thiru. G. Gothandaraman

  Mugaiyur 2001-2006 8.7.2018 9.7.2018

  All the Members stood in silence for two minutes as a mark of respect to the deceased.

  VII. CONDOLENCE RESOLUTIONS

  (1) On the 9th January, 2018, Hon. Thiru. P. Dhanapal, Speaker, placed before the House the following Condolence Resolution on the loss of lives due to “Ockhi” cyclone in November 2017:-

  “29---11---2017 ñŸÁ‹ 30--11--2017 ÝAò èO™ è¡Qò£°ñK, F¼ªï™«õL ñŸÁ‹ Ɉ¶‚°® ñ£õ†ìƒèO™ ðôˆî ñ¬ö»ì¡ “åA” ¹ò™ è´‹ YŸøˆ¶ì¡ AòF™ Iè‚ è´¬ñò£ù ð£FŠ¹èœ ãŸð†ì¶ °Pˆ¶‹, °PŠð£è, è¡Qò£°ñK ñ£õ†ìˆ¬î„ «ê˜‰î eùõ˜èœ, Mõê£Jèœ ñŸÁ‹ ªð£¶ ñ‚èœ ªðK¶‹ ð£F‚èŠð†ì¶ °Pˆ¶‹ ÞŠ«ðó¬õ ÜF˜„C»‹, ÝŸªø£í£ˆ ¶òóº‹ ªè£œAø¶.

  ñ£‡¹I° îI›ï£´ ºîô¬ñ„ê˜ Üõ˜èœ, ܬñ„ê˜ ªð¼ñ‚èœ ñŸÁ‹ Þ‰Fò ݆CŠ ðE ÜFè£Kè¬÷ ð£F‚èŠð†ì ÞìƒèÀ‚° ÜŠH ¬õˆ¶, e†¹, Gõ£óí‹ ñŸÁ‹ ñÁõ£›¾Š ðEè¬÷ «ñŸªè£œ÷¾‹, Hø ñ£GôƒèO™ è¬ó «ê˜‰î eùõ˜è¬÷ Üõóõ˜ ªê£‰î á˜èÀ‚° ܬöˆ¶ õ¼‹ ðEJ¬ù «ñŸªè£œ÷¾‹ àˆîóM†ì£˜èœ. 12-12-2017 Ü¡Á è¡Qò£°ñK ñ£

Recommended

View more >