tatatertib 1193 pindaan 2002

Download Tatatertib 1193 Pindaan 2002

Post on 07-Jul-2018

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  1/24

  EDU 3109

  GURU DAN CABARAN SEMASA

  Di sediakan Oleh:

  Sharifah Nur Wahidah bt. Syed MohamadSiti Fatimah bt Abdul Manan

  GURU DAN PERUNDANGAN

    PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUANDAN TATATERTIB) 1993 (PINDAAN 2002)

  PENSYARAH :

  Cik H!" H#i$" %& H!'

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  2/24

  PERA!RAN "E#A"!AN DAN

  AAER$%S*%+i ,*!& $. +// $*&i $*$&/"i

  ,*&/-,*&/ ,*+i $ (k*#k/

  &&&*&i%) 1993 (Pi 2002)

  G// $*&i $*+$#k i#i *&ik #$,*k"i$& $'

  K# &&&*&i% ii $*/,k &/ #&,*+// /&/k $*/!/k ,*&%i +4*k, #$ $*#kk *+# 5/+i *&&++/+!% k* " ,*4,i $$&

  6%!*k&i5 **%/" !%&'

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  3/24

  MATLAMAT TATATERTIB

  M*#kk &/+*+ 4*k,.%*$"

  %*&++/+!%'

  M*#*&kkk*,*&i+ $ #*%i"

  i, k*,*&i+$**k *ii'

  S/, ,*+i$ $*!+ i$*!,*k"i$& $'

  M*+"/k/$ ,*+i+ $*#k/kk*#" &/

  $*#++ ,*&/'

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  4/24

  PERATURAN-PERATURANKELAKUAN DAN TATATERTIB

  SECARA UMUM

  A& ,*&/ &**%/& (W& K*! P'U'(A) 397 Pi 2002) #":-

  P*&/ 8(1)

   S**6+ ,*!& $ +// "*k#"

  *&i $*$%*ik k**&i k*, Y+ i-P*&/ A+6+. *+ k*!'

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  5/24

  P*&/ 8(2)

   Tik %6#*" $*$%*#k+k &/+ *$ik*,*&i+ ,*i%i'

   Tik $*#k/k ,*4++" k*,*&i+,*i%i k*,*&i+ $'

   Tik %6#*" $*++/k k*//k /&/kk*,*&i+ ii *ii'

   P*#/ $*!+ $ %ik ,65*i6'

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  6/24

  P*&/ 8(2)

  P*#/ 4*k, &/ *&i %*/"'

   M*&i !/!/. $" %*&++/+!%'

   Tik %6#*" $*++/k ,*+/" &/

  $*$%*ik &*k #$ $*6k6+ &/$*$!/k *%+ &/&/& $ /&/k ii*ii &/ /&/k 6+ #i'

   S*&i $*#kk , + i//" (&iki+k ,*i&") *& ,*#/ &*k/ (&ik 4/i) #$$*#kk &++/+!%'

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  7/24

   TATAKELAKUAN YANG DITEGAHSAMA SEKALI ATAU BLEH

  DIBUAT DENGAN KEBENARANP*&/ 8A (G++/ S*k/#)

    Tik %6#*" $*#k/k +++/ *k/# &*",

  6+ #i'

   S*4 /$/$ +++/ *k/# #":-

    M*+$%i# ki *+# k* + k$**%%k **6+ + &*i++/+.&*"i &/ &*/+/&'

    G++/ *k/# ii &ik " &*" k*,

  ,*#k/ i &*$,& k*! &/ #$ k&/ k*!'

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  8/24

  P*&/ 8A (G++/ S*k/#)

    G++/ *k/# &*$/k ,*%/& #$

  $*&k */&/ ,*& + %*i5& *k/#k*, &/ i ", 6+ #i'

    G++/ *k/# &ik ki $ i#k/k*4 #i. %*&/#i &/ , !/ ,*%/& +

  %*i5& *k/# k*, 6+ #i'

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  9/24

  P*&/ 7 (P*k*! L/)

   Tik %6#*" $*+$%i# %"+i #$ , !/

  // %*ki& *+ k*!-k*! #/'

  W#/ %+i$,/. **6+ ,*+i i&/i%6#*"k /&/k $*!#k $-$ k&ii&i&/ $*#kk $-$ ,*k"i$&

  *+ k*%* k*&/ !%&'

   K*&/ !%& k $*$&ik %" k&ii&i&/ ,*k"i$& i&/ &ik i#k/k :-

    D#$ k&/ ,*!%& *$ $*!#k&/+ $i'  Tik $*!*!k k*%*+/ *%+i,*!& $'  Tik %*4++" *+ k*,*&i+ ,*!&$'

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  10/24

  P*&/ 23 (K*&ik"i T, C/&i)

    k*&ik"i &, 4/&i %*$k/**6+ ,*+i &ik "i /&/k ,-,

  &*$,6" $ i &*$,& *,&/& %*#i/"i /&/k &/+ $i'

    k*&ik"i %*&/+ &, 4/&i &/&*#*%i" "/#/ $*,& k*%* i,

  k*&/ !%& &/ &, *%% + $/%"%6#*" ik*k &ik &&&*&i%'

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  11/24

  P*&/ 23 (P*&/-,*&/ Li + TikB*ki&)

   P*#/ $*$&/"i *&ik %*,ki'

    Di#+ $*++/k , !/ !*i "k*4/#i + i,*ki,ik 6#*" ,*+$#

  ,*/%&'

   Tik %6#*" $**i$ ,-, "i" i,iii/ &/ k/$,/# + $*$,/ik*,*&i+ ,*i%i'

   Tik %6#*" &*#i%& *+ ,*"/&+k*+ + *i/'

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  12/24

  P*&/ 23 (P*&/-,*&/ Li + Tik B*ki&)

    Tik %6#*" $*$i!$k + *+5*". $ *+ &/ &, 4+'

   Tik %6#*" $*+k &/ $*+*#6#k&/ $*+$%i# %"+i #$ ,-,4%/& %*&/" &/ #6&*i *#i &/!/k*%!ik'

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  13/24

   TINDAKAN TATATERTIB

  P*#++ $-$ ,*/&/k +

  &*$k&/% #$ P*&/ T&k*#k/  T&&*&i% P*!& A$ %6#*" ik*k&ik &&&*&i%'

   Tik &&&*&i% + ik*k k $*+ik/&,6*/-,6*/ + &*&*&/ $*+ik/& !*i-

   !*i #" #k/'

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  14/24

  A$ D*

  L/4/& "k*$6#/$*

   T++/",*+*k

  +!i

   T//,+k&

  B/+ k*!

  HUKUMAN-HUKUMAN

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  15/24

  PIHAK BERKUASA TATATERTIB

  BOLEH MENGENAKAN MANA- MANA

  SATU HUKUMAN

  APA-APA KOMBINASI DARI DUA

  ATAU LEBIH DARIPADA DUAHUKUMAN TATATERTIB

  AA!

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  16/24

  ASAS-ASAS PIHAK BERKUASA TATATERTIB

  MENJATUHKAN HUKUMAN

  JKTT DIBERI BUDIBICARA SELUAS- LUASNYA

  UNTUK MENIMBANGKAN HUKUMAN SESUAI

  DENGAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN.SETIAP KES DIPUTUSKAN ATAS "MERIT“

  SESUATU KES

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  17/24

  SIFAT-SIFAT

  HUKUMANTATATERTIB

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  18/24

  PERATURAN 40(a) - AMARAN

  HUKUMAN AMARAN MEMBAA MAKNAPEGAAI DIDAPATI BERSALAH DANMENGINGATKANNYA BAHAA HUKUMAN

  YANG LEBIH BERAT AKAN DIKENAKAN JIKABELIAU MENGULANGI KESALAHAN AMARAN PERTAMA

  AMARAN KERAS

  AMARAN TERAKHIR DLL

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  19/24

  PERATURAN 40(!) - LUCUTHAK EMOLUMEN

  4(4). HAD LUCUTHAK EMOLUMEN - JIKA DIKENAKAN BAGI KES TIDAK HADIR

  BERTUGAS#

  H$%&a'a &*'*+a ,$/ $1$%a+ $2a3a*

  ,*&a' a&*+ a,a5 B5&*1*!a+a LTT.

    4(6) JIKA TELAH DILUCUTKAN DI BAAHHAL CUTI DI BAAH PERATURAN 789 TIDAK

  BOLEH DIKENAKAN HUKUMAN INI LAGI.**. DIPOTONG DARIPADA EMOLUMEN BULANAN

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  20/24

  PERATURAN 40(&) - PENANGGUHAN

  PERGERAKAN GAJI

  CARA PERLAKSANAAN#47() T$/ : 15a%9 8 15a%9 ; 15a% a,a5 7

  15a%

  Pa&a ,a+*' 5a%2 ,a5%

  $+2$+a'a% 2a

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  21/24

  CARA PERLAKSANAAN#

    (!)T$/ a%,a+a 7 15a% *%22a :8 15a%

  ,a+*' =a%2 &*,$,a'a% /$ JKTT

  B$+51a '$a&a ,a+*'

  1$+*'5,%=a $$a a1*,$/ 5'5a%

  S$!a+a $%&a,a+ &aa$+*%2'a, =a%2 aa 

  4:(7) K5a,'5aa 

  4:(:) Ta+*'

  P$+2$+a'a% Ga

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  22/24

  CARA PERLAKSANAAN#

  44(a)T5+5% G+$&  M$%5+5%'a% 2+$& $$/+a%2

  $2a3a* '$a&a 2+$& =a%2

  $1* +$%&a &aa S'*P$+'*&a,a% =a%2 aa.

  44(1)P$%$,aa% Ga) - TURUN PANGKAT

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  23/24

  *. PEGAAI DIKELUARKAN? DIBUANG DARIPADA

  PERKHIDMATAN PERBADANAN

  **. TARIKH BUDIBICARA JKTT T*&a' 1/$ &*1$a'a%2'a% &a+*a&a ,a+*'

  M$=5a+a, JKTT.

  ***. AKIBATNYA HILANG HAK SEBAGAI

  PEGAAI PERBADANAN

  PERATURAN 40(2) - BUANG KERJA

 • 8/19/2019 Tatatertib 1193 Pindaan 2002

  24/24

  SEKIAN. TERIMAKASIH ' ' '