techem smart systems: en plattform för techem norge as · 2018. 11. 8. · produktinformation...

of 6 /6
Individuell måling og avregning av vann- og energikostnader Techem Norge AS GENERELL INFORMASJON

Upload: others

Post on 28-Apr-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Techem Smart Systems: En plattform för Techem Norge AS · 2018. 11. 8. · PRODUKTINFORMATION Energy and water monitoring Techem Portal adapterm Techem Smart System Device monitoring

PRODUKTINFORMATION

Energyand

watermonitoring

Techem Portal adapterm

TechemSmart System

Device monitoring

Billing

Reading value display

Techem Smart Systems: En plattform förinnovativ energibesparing

Trådlös mätning och avläsningIndividuell måling og avregning

av vann- og energikostnader

Techem Norge AS

GENERELL INFORMASJON

Page 2: Techem Smart Systems: En plattform för Techem Norge AS · 2018. 11. 8. · PRODUKTINFORMATION Energy and water monitoring Techem Portal adapterm Techem Smart System Device monitoring

Techem Smart System:Energitjänster med mervärde

TECHEMSMART SYSTEM

TSS erbjuder produkter och tjänster som med sofistikerad teknologi säkrar en

pålitlig förvaltning och effektiv energibesparing.

Din partner när det gäller

energibesparing – Techem

Som ledande leverantör inom mätning och

debitering av värme-, vatten- och elförbrukning

utvecklar Techem överlägsna tekniska lösningar.

Fastighetsägare världen över sparar tack vare

detta pengar varje dag, till stor del för att de

använder Techems nya generation trådlösa

lösningar för individuell mätning och debitering.

Dina fördelar med TSS

Ökande energiförbrukning och stigande

energipriser är idag de faktorer som har störst

inverkan på våra boendekostnader. Vårt svar på

detta är system och tjänster som ger våra kunder

mervärde i form av sänkt energiförbrukning.

Oavsett om det gäller intelligenta styrsystem

eller övervakning och analysering av mätdata så

är systemen utvecklade för att vara

kostnadseffektiva att både installera och förvalta.

TSS ger följande möjligheter:

• Automatisk avläsning och kontroll av

mätvärden och komplett debiteringsunderlag

till varje boende

• Effektiva rutiner för debitering av energi och

vattenkostnader

• Presentation av mätvärden i webbportal

• Verktyg för analys av förbrukning på

fastighetsnivå

• Överföring av data till den administrativa

förvaltaren

adapterm – adaptiv reglering av värmesystemet

Individuell måling og avregning: Rettferdig kostnadsfordeling

Techem - Din partner innen energibesparelse

Techem er en global markedsledende leverandør av systeminstallasjoner

innen individuell måling og avregning av vann- og energikostnader. Techem

har siden 1952 levert ett komplett tjenesteprodukt, nærmere forklart to-

talløsninger for individuell måling, fjernavlesning og fakturering av energi-

forbruk til oppvarming og varmtvann.

Techem AS består i dag av 3420 ansatte i 22 land. Vi har for øyeblikket

over 48 millioner målere fordelt på 9,9 millioner leiligheter i Europa. Vi tilbyr

innovative løsninger med fokus på effektiv service og fremtidssikrede kvali-

tetsprodukter, utviklet etter Europeiske bestemte MID standarder, og i tråd

med EUs energieffektivitetsdirektiv (EED).

Hva er Individuell måling og debitering, også

kalt fordelingsmåling? (IMD):

I sentrale strøk benyttes det ofte fjernvarme eller et sen-

tralt varmeanlegg til å varme opp varmt tappevann, radi-

atorvarme, gulvvarme og lignende. Energileverandøren

(Hafslund, Eidsiva, Skagerak, Lyse etc.) fakturerer bolig-

selskapet kun for det totale forbruket registrert på deres

hovedmåler. Når deres boligselskap mottar en faktura

fra ovennevnt energileverandør må denne fordeles på

et vis. Utfordringen blir da hvordan dette kan fordeles

på en rettferdig måte. Det er her Techem og konseptet

fordelingsmåling kommer inn.

Individuell måling og avregning sikrer at fakturaen for

det totale energiforbruket avregnes etter det faktiske

energiforbruket per leilighet. Med systemer for indivi-

duell måling og fordeling går Techem bort fra metoder

slik som å fordele kostnader kun etter kvadratmeter

eller andre fordelingsnøkler som ikke gjenspeiler faktisk

forbruk, og dermed ikke er rettferdig. Gamle metoder

som å fordele etter fastsatte fordelingsnøkler gjør at de

som har et normalt forbruk subsidierer beboere som har

et høyt forbruk eller sløser med energien.

Techem monterer målere som gir komplett oversikt over

individuelt forbruk per bolig. Techem sin oppgave på

vegne av deres boligselskap blir så å fordele den totale

kostnaden fra energileverandøren etter det målte forbru-

ket inne i boligene.

Page 3: Techem Smart Systems: En plattform för Techem Norge AS · 2018. 11. 8. · PRODUKTINFORMATION Energy and water monitoring Techem Portal adapterm Techem Smart System Device monitoring

Presentasjon av tjenestetibudet

Drift av ett fordelingsmålingssystem for Individuell

måling innebærer alt fra installasjon og avlesning av

målerverdier til produksjon av avregningsunderlag som

fungerer som vedlegg til faktura. Dette gjøres etter

avtalt frekvens og i samsvar med utsted faktura fra for-

retningsfører, fordelt utifra faktura fra energileverandør

(eks. 1-4 ganger per år). Tjenestetilbudet formaliseres

gjennom en individuelt tilpasset Energiserviceavtale.

Energiserviceavtalen gir følgende fordeler:

• Tilgang til komplett tjeneste, d.v.s: Prosjektering,

installasjon av Techem produserte målere, support

fra kundeservice, avregning og oversikt av forbruk.

og generell forvaltning.

• Synliggjøring av forbruk og individuell avregning av

energikostnader sikrer mer nøyaktig og rettferdig

kostnadsfordeling. Erfaringer viser at ved bevist-

gjøring reduseres energiforbruket med 20-35%.

• Avregningsunderlaget inneholder opplysninger

om avregningsperiode, serienummer på målere,

eksakt forbruk, og total generert kostnad, etc.

• Ved spesielle tilfeller kan forbruket for næringsare-

ale, garasje, eller andre enheter også avregnes for

å sikre at dette avregnes korrekt forbruker.

Utleie av målerinstallasjon: VI tilbyr også en finansiert løsning hvor Techem leier ut

fordelingsmålingssystemet til boligselskapet. Leieavta-

len innebærer at man fordeler investeringskostnaden

på 10 år og gir samtidig 10 års utvidet garanti på syste-

met. Man unngår da en større investeringskostnad, og

kostnadene på installasjonen fordeles ut på beboerne

som til enhver tid disponerer boligene.

Trådløs fordelingsmåling

Ved å benytte fjernavleste målere fra Techem trenger man ikke å gå inn i den

enkelte leilighet for å lese av målere. Det vil si at målerne er fjernavlest ved

hjelp av en innebygd radiosender som enten sender lagrede forbrukstall til

en mobil avlesningsenhet eller en stasjonær radioinnsamler. Disse metode-

ne kalles henholdsvis Walk-by løsning og Techem Smart System (TSS) . Det

presiseres at man kun trenger målerne med radiosender for å starte med

fjernavlesning (d.v.s, Walk-by løsning). Ønsker man et bredere servicetibud

har man alltid mulighet til å oppgrader til TSS i og med at det dreier seg om de

samme energimålere.

Techem Smart System (TSS) og Mobil avlesning (Walk-by)

TSS innebærer montering av målere med trådløse sendere som kontinuerlig

og automatisk sender informasjon til stasjonære datainnsamlere strategisk

fordelt i byggets fellesareal. Disse kommuniserer trådløst med en eller flere

masterinnsamlere som har innebygd gprs-modem og sender daglig måler-

data til en sikret server. Deretter hentes dataene ut for avregning og gjøres

tilgjengelig på en web-portal for videre analyse. Ved daglige oppdateringer på

måleinstallasjonen vil man snarere kunne reagere på eventuell lekkasje og

manipulasjonsvarsling.

Walk-By forutsetter kun at målere i boligen er utstyrt med radiosender. Dette

senker investeringskostnaden da avlesning til forskjell fra TSS ikke gjøres

automatisk via installerte datainnsamlere men manuelt av en servicetekniker

som ”tømmer” dataene ved hjelp av en mobil radioinnsamler. Målerdata

samles inn etter avtalt intervall ved å sende ut en Techem ansatt som samler

inn radiosignalene, nærmere bestemt forbruksdataene fra henholdsvis 1 år, og

3 måneder tilbake i tid som lagres lokalt i hver måler. Dette gjøres fra utsiden

av bygningen. Disse dataene benyttes så til avregning av forbruket, gjerne i

sammenheng med en faktureringstjeneste.

Techem web-portal

Målerdata gjøres tilgjengelig via Techems web-portal. Webportalen gir både

beboere og styret tilgang til målerdata og generell forbruksoversikt. Ved måle-

rinstallasjoner ustyrt med TSS, får boligselskapet tilgang til daglige målerdata-

oppdateringer som åpner for videre analyse av forbrukshistorikk.

Page 4: Techem Smart Systems: En plattform för Techem Norge AS · 2018. 11. 8. · PRODUKTINFORMATION Energy and water monitoring Techem Portal adapterm Techem Smart System Device monitoring

Vannmåler - AP Radio 3 og MK Radio 3En mengdemåler for varmtvann monteres helst på inntaket av leiligheten man ønsker å

måle. Måleren er utstyrt med display som gjør det enkelt å følge med på eget forbruk.

Som standard leveres målerne med integrert radiosender, datalogger, tilbakeslagsvarsling

og manipulasjonsvarsling. I tillegg vil måleren varsle ved kontinuerlig gjennomstrømning

i over 24 timer slik at lekkasjer kan avdekkes og utbedres. Vannmålere kan også leveres

uten radiosender, dette er et mer kostnadseffektivt alternativ, men det forutsetter at

målere avleses manuelt. Radiomodulen kan ved behov installeres på et senere tidspunkt

for å kunne gi tilgang til ovennevnte tjenester tilknyttet fjernavlesning.

Radiatormåler/fordelingsmåler - FHKV Data III En fordelingsmåler er måleren vi i størst grad benytter der det ikke er praktisk mulig å

montere en energimåler til hver leilighet. Grunnen til dette er ofte at det finnes flere

tilførselspunkter til radiatorene i leiligheten. På hver radiator i leiligheten monteres det

en fordelingsmåler som registrerer radiatorens varmeforbruk. Dette danner grunnlaget

for fordelingen av det totale energiforbruket. Forbruket leses av på et display plassert på

målerens fremside. Her kan man også lese av noe historisk forbruk.

Energimåler - Techem MC302 og Techem Compact Ve En energimåler for varme monteres på varmeinntaket til hver enkelt leilighet. Da måles

det totale varmeforbruket i leiligheten ut ifra vannmengde og temperaturen på vannet.

Denne måleren brukes vanligvis i nye bygg eller ved rehabilitering. Vår standard ener-

gimåler leveres med integrert radiosender for fjernavlesning, datalogger og manipulas-

jonsvarsling. Måleren kan selvfølgelig også avleses manuelt i det digitale displayet.

Ultralydsmåler - Techem MC 302 - Elektronisk energimåler som måler via det patenterte ultralydsprinsippet. Ultralydsprinsip-

pet gir et mer detaljert målingsprinsipp, K302 er derfor en allsidig måler som kan benyt-

tes både ved store og små anlegg, og for måling av både varme og kjøling.

Mekanisk måler - Techem Compact Ve Mekanisk energimåler som kan brukes for måling av både varme og kjøling. Flerstrålet vinghjulsmåler i flowdelen garanterer nøyaktig måling og lang levetid.

Produkter

Page 5: Techem Smart Systems: En plattform för Techem Norge AS · 2018. 11. 8. · PRODUKTINFORMATION Energy and water monitoring Techem Portal adapterm Techem Smart System Device monitoring

Totalleverandør av energitjenster

De radiobaserte fordelingsmålerneoverfører kontinuerlig data til datainnsamlere (DS).

Datainnsamleren lagrer målerverdienDisse verdiene sendes daglig til masterdatainnsamleren (MDS).

Masterdatainnsamleren lagrer alle målerverdier samt status-informasjon fra alle målerne i eiendommen.

Data blir regelmessig overført via GPRS til Techems servicesenter.

Techem sørger for fordelingsregnskapsom viser individuelt forbruk for hver enkelt leilighet

Målerverdier: Permanent og aktiv overvåkning av de radiobaserte målerne.

Presentasjon - daglige målerverdier:Regelmessige oppdateringer avmålerverdier.

Overvåkning av energi og vannforbruk.

Adapterm modulen:automatisk och adaptiv regulering avvarmesystemet.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

1

1

1

1

3

4

5

7

9

9

6

8

MDS

DS

Via GPRSAvregning

Avlesning

Web-portal

Energioptimeringssystemadapterm

Analyse ogovervåkning

Page 6: Techem Smart Systems: En plattform för Techem Norge AS · 2018. 11. 8. · PRODUKTINFORMATION Energy and water monitoring Techem Portal adapterm Techem Smart System Device monitoring

TechemSmarT SySTem

Techem Smart System:Komplett Service.

Err

ors

and

chan

ges

rese

rved

. • 1

0017

(14.

10.2

014)Utforska Techems innovativa plattform

Enkel avläsningAutomatisk avläsning genom trådlös kommunikation.

Effektiv debitering.Mätvärden skickas omedelbart till ett datacenter. Därefter kan förbrukningsberäkningen görasoch debiteringsunderlagen produceras.

Kontinuerlig övervakning.Med automatisk övervakning och larm-meddelande kortas tiden från upptäckt avvikelse tillåtgärd av mätaren.

Översiktlig presentationMed Techem Portalen och TSS kan vi erbjuda våra kunder en unik lösning där historik, statistikoch jämförelser av förbrukningsvärden presenteras överskådligt i en webbportal, eller i entelefon eller läsplatta.

adapterm – adaptiv reglering av värmesystemGenomsnittlig energibesparing på 10 % utan att sänka inomhustemperaturen ellerboendekomforten.

Techem Sverige AB

Elbegatan 5

SE-211 20 MALMÖ

Telefon 040 631 60 90

E-mail [email protected]

www.techem.se

Err

ors

and

chan

ges

rese

rved

. • 1

0017

(14.

10.2

014)

Enkel avlesningAutomatisk avlesning med trådløs kommunikasjon.

Effektiv avregning Avlesningsverdier sendes direkte til et datasenter. Deretter kan avregningene utføres og faktureringsgrunnlaget produseres.

Kontinuerlig overvåkning Med automatisk overvåkning og varslingsfunksjoner kortes tiden fra et avvik på måleren blir registrert, til avviket utbredes.

Techem PortalenVi tilbyr våre kunder en unik løsning der historikk, statistikk, og sammenligninger av målerverdier effektivt kan fremstilles i webportal, telefon eller tablet.

Finansiering

Techem kan tilby en finansiert løsning hvor vi leier ut fordelingsmålingssystemet til boligselska-

pet. Leieavtalen innebærer at man nedbetaler installasjonsutgifter etter fast årskostnad.

Techem Norge AS

Hammersborg Torg 3

0179 Oslo

Telefon: 22 02 14 59

Email: [email protected]/[email protected]

www.techem.no

Techem: Energieffektive tjenester