technik urządzeń dźwigowych

of 133 /133
PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 311940 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: TECHNIKUM RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Upload: phungkhanh

Post on 11-Jan-2017

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Technik urządzeń dźwigowych

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 311940

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Warszawa 2015

Page 2: Technik urządzeń dźwigowych

Autorzy: mgr inż. Inez Kubicka-Zaczkowska, mgr inż. Marcin Łoziński, mgr inż. Andrzej WronaRecenzenci: mgr inż. Ryszard Dziubiński, prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej02-637 Warszawaul. Spartańska 1Bwww.koweziu.edu.pl

Page 3: Technik urządzeń dźwigowych

SPIS TREŚCI1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 42. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 43. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 54. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 55. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH Z INNYMI ZAWODAMI 56. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 67. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM 68. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA

OGÓLNEGO 79. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 710. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 10

1. Elektrotechnika i elektronika 102. Technologie i konstrukcje mechaniczne 193. Urządzenia dźwigowe 284. Działalność gospodarcza w branży dźwigowej 375. Język obcy w branży dźwigowej 416. Pomiary elektryczne i elektroniczne 437. Montaż urządzeń dźwigowych 498. Konserwacja urządzeń dźwigowych 549. Organizacja procesów montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych 5910. Praktyki zawodowe 66

ZAŁĄCZNIKI: 69ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 69ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 75ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH 84

Page 4: Technik urządzeń dźwigowych

1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOProgram nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 811),

rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 7) oraz rozporządzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1140),

rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184) oraz rozporządzenie MEN z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2015 r., poz. 130),

rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 204) oraz rozporządzenie MEN z dnia29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1993),

rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626), rozporządzenie MEN z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2014 r., poz. 909), rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz. 532), rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69

z późn. zm.).

2. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGOCelem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach współczesnego świata.Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo--społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.W procesie kształcenia zawodowego podejmowane są działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej4

Page 5: Technik urządzeń dźwigowych

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego.

3. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCHTechnik urządzeń dźwigowych jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2015 roku, w związku z tym kształcenie w tym zawodzie może odbywać się w szkołach ponadgimnazjalnych. Z uwagi na konieczność wyposażenia wielu obiektów w urządzenia dźwigowe istnieje potrzeba sukcesywnego przygotowywania specjalistów w zawodzie, zajmujących się montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń dźwigowych będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych, takich jak: dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigów budowlanych i towarowych małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych.Technicy urządzeń dźwigowych mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z montażem urządzeń dźwigowych oraz utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania urządzeń dźwigowych.

4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCHW ostatnich latach obserwuje się w naszym kraju dynamiczny rozwój gospodarki związanej z branżą urządzeń dźwigowych. Wraz ze wzrostem postępu technicznego i technologicznego wzrasta zapotrzebowanie na urządzenia dźwigowe montowane w różnych obiektach. Warunki wprowadzania na rynek nowych urządzeń dźwigowych regulują dyrektywy dźwigowa 95/16/WE oraz maszynowa 2006/46/WE. Znaczna część dotychczas eksploatowanych urządzeń wymaga wymiany, modernizacji lub przystosowania ich do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio do obowiązujących wymagań, norm i przepisów. Obecnie w naszym kraju zainstalowanych jest ponad 110 tysięcy dźwigów osobowych i towarowo-osobowych. Należy pamiętać również o znacznej liczbie dźwigów towarowych, urządzeń dla niepełnosprawnych oraz schodów i chodników ruchomych. Liczba ta stale wzrasta. Każdego roku Urząd Dozoru Technicznego rejestruje kilka tysięcy nowych urządzeń. Większość nowo montowanych urządzeń stanowią dźwigi z napędem elektrycznym. Dźwigi z napędem hydraulicznym stanowią obecnie niewielki odsetek urządzeń wprowadzanych na rynek. Prace związane z konserwacją urządzeń dźwigowych, schodów i chodników ruchomych mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez jednostki UDT po zdaniu egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Wiąże się to z zapotrzebowaniem na specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych.Warunki eksploatacji urządzeń transportu bliskiego – w tym dźwigów, schodów i chodników ruchomych w Polsce – reguluje rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 193, poz. 1890). Określa ono między innymi formy dozoru technicznego oraz terminy badań okresowych jak również terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych.

5. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH Z INNYMI ZAWODAMI

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej5

Page 6: Technik urządzeń dźwigowych

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Technik urządzeń dźwigowych nie posiada wspólnej kwalifikacji z innym zawodem.Technik urządzeń dźwigowych posiada efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a), PKZ(E.c) oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a).Zawody, które mają wspólne umiejętności PKZ(E.a) to: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych. Zawody, które mają wspólne umiejętności PKZ(E.a) to: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik urządzeń dźwigowych. Zawody, które mają wspólne umiejętności PKZ(M.a) to: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik--jubiler, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych.

6. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCHAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń dźwigowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:1) montowania urządzeń dźwigowych;2) oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych;3) wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych;4) dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych;5) organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik urządzeń dźwigowych, na które składają się:1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz

mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a), PKZ(E.c), PKZ(M.a);3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

E.28. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych – 650 godz., E.29. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych – 150 godz.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej6

Page 7: Technik urządzeń dźwigowych

7. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUMDla zawodu technik urządzeń dźwigowych wybrano przedmioty w zakresie rozszerzonym matematyka i fizyka.

8. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego

uczestnictwa w życiu społeczeństwa;2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach

empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;8) umiejętność pracy zespołowej.W programie nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa.W zakresie matematyki uczeń na wcześniejszym etapie kształcenia powinien opanować takie umiejętności, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie (także z wykorzystaniem kalkulatora) liczb wymiernych zapisanych w postaci ułamków zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych, zamieniać ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne, zamieniać ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe, zaokrąglać rozwinięcia dziesiętne liczb, obliczać wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych, procent danej liczby, liczbę na podstawie procentu, wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.W ramach programu przedmiotu podstawy przedsiębiorczości uczeń powinien opanować wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz związanych z nią instytucji takich jak: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych, firmy ubezpieczeniowe, a także fundusze inwestycyjne i emerytalne itp. oraz poznać z podstawowe zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Podczas realizacji programu nauczania edukacja dla bezpieczeństwa uczeń powinien opanować wiedzę dotyczącą: udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, rozpoznawania zagrożeń zdrowia i życia w sytuacjach kryzysowych (podczas pożaru, powodzi, paniki itp.) oraz prowadzenia działań ratowniczych.

9. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej7

Page 8: Technik urządzeń dźwigowych

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczonych jest minimum 735 godzin i na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczonych jest 735 godzin.

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik urządzeń dźwigowych minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: 450 godz. na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów, a także efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-

-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;

650 godz. na kształcenie w ramach kwalifikacji E.28. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych; 150 godz. na kształcenie w ramach kwalifikacji E.29. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

Tabela. Plan nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjneKlasa Liczba godzin

w okresie nauczania*I II III IV

tygodniowo łącznieI II I II I II I II

Kształcenie zawodowe teoretyczne1. Elektrotechnika i elektronika 4 5 2 2 6,5 1952. Technologie i konstrukcje mechaniczne 3 2 6 6 8,5 2553. Urządzenia dźwigowe 2 2 6 6 8 2404. Działalność gospodarcza w branży dźwigowej 2 1 305. Język obcy w branży dźwigowej 2 1 30

Łączna liczba godzin na kształcenia zawodowe teoretyczne 7 7 10 10 6 6 4 0 25 750Kształcenie zawodowe praktyczne**

6. Pomiary elektryczne i elektroniczne 3 3 2 2 5 1507. Montaż urządzeń dźwigowych 3 3 4 4 7 2108. Konserwacja urządzeń dźwigowych 3 3 5 5 8 2409. Organizacja procesów montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych 10 5 150

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne 3 3 8 8 9 9 10 0 25 750Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 10 10 18 18 15 15 14 0 50 1500

***Praktyki zawodowe 4 tyg. 2 tyg. 160

* do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego;** zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy.*** W całym cyklu kształcenia praktyki zawodowe w wymiarze 240 godzin: 160 godzin (poza planem nauczania) oraz 80 godzin.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację E.28. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych odbywa się pod koniec klasy trzeciej.Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację E.29. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych odbywa się

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej8

Page 9: Technik urządzeń dźwigowych

pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej9

Page 10: Technik urządzeń dźwigowych

Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik urządzeń dźwigowych

Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych Nazwa działu programowego Liczba godzinprzeznaczona na dział

1. Elektrotechnika i elektronika (195 godzin)

1.1. Obwody elektryczne prądu stałego 451.2. Obwody elektryczne prądu zmiennego 451.3. Instalacje i maszyny elektryczne 451.4. Elementy i układy elektroniczne 60

2. Technologie i konstrukcje mechaniczne (255 godzin)2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 152.2. Rysunek techniczny maszynowy 602.3. Podstawy technologii wytwarzania 180

3. Urządzenia dźwigowe (240 godzin)3.1. Budowa urządzeń dźwigowych 603.2. Technologia montażu urządzeń dźwigowych 903.3. Technologia konserwacji urządzeń dźwigowych 90

4. Działalność gospodarcza w branży dźwigowej (30 godzin)4.1. Podstawy prawne działalności gospodarczej 154.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży dźwigowej 15

5. Język obcy w branży dźwigowej (30 godzin) 5.1. Posługiwanie się językiem obcym zawodowym 30

6. Pomiary elektryczne i elektroniczne (150 godzin)6.1. Pomiary w układach elektrycznych 906.2. Pomiary w układach elektronicznych 60

7. Montaż urządzeń dźwigowych (210 godzin)7.1. Montaż i modernizacja urządzeń dźwigowych 1507.2. Odbiór urządzeń dźwigowych 60

8. Konserwacja urządzeń dźwigowych (240 godzin)8.1. Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych 1758.2. Ocena stanu technicznego urządzeń dźwigowych po konserwacji 65

9. Organizacja procesów montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych (150 godzin)

9.1. Planowanie i organizacja prac montażowych 759.2. Planowanie i organizacja prac konserwacyjnych 75

Praktyki zawodowe (240 godzin) 240

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej10

Page 11: Technik urządzeń dźwigowych

10. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCHW programie nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych zastosowano taksonomię celów ABC B. Niemierko.

1. Elektrotechnika i elektronika1.1. Obwody elektryczne prądu stałego1.2. Obwody elektryczne prądu zmiennego1.3. Instalacje i maszyny elektryczne1.4. Elementy i układy elektroniczne

1.1. Obwody elektryczne prądu stałego

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczn

aMateriał nauczania

PKZ(E.a)(1)1 scharakteryzować wielkości fizyczne stosowane w elektrotechnice; P B Wielkości fizyczne i jednostki stosowane w elektrotechnice.

Pole elektryczne – energia pola elektrycznego, prawo Coulomba, natężenie pola elektrycznego, potencjał i napięcie elektryczne, pojemność elektryczna.

Kondensatory – rodzaje, połączenia. Rezystory – rodzaje, połączenia. Pole magnetyczne – energia pola magnetycznego,

właściwości pola magnetycznego, wielkości charakteryzujące pole magnetyczne, podstawowe prawa pola magnetycznego.

Właściwości magnetyczne materiałów. Cewki indukcyjne – parametry, połączenia. Prąd elektryczny – prawo Ohma, moc, energia. Przepływ prądu elektrycznego w różnych środowiskach. Źródła energii elektrycznej. Elementy i budowa obwodów prądu stałego. Symbole graficzne stosowane w obwodach prądu stałego. Rezystancja i konduktancja przewodnika. Prawa Kirchhoffa. Metody regulacji prądu i napięcia. Moc i energia prądu stałego. Połączenia rezystorów. Dzielnik napięcia.

PKZ(E.a)(6)1 rozpoznać elementy układów elektrycznych; P APKZ(E.a)(6)3 scharakteryzować elementy obwodów elektrycznych; P BPKZ(E.a)(8)3 określić parametry elementów elektrycznych obwodów prądu stałego; P B

PKZ(E.a)(5)1 wyjaśniać podstawowe prawa z zakresu elektrotechniki; P APKZ(E.a)(7)1 rozpoznać symbole graficzne stosowane na schematach ideowych i montażowych; P A

PKZ(E.a)(2)1 wyjaśnić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym; P B

PKZ(E.a)(2)2 scharakteryzować zjawiska zachodzące podczas przepływu prądu stałego; P B

PKZ(E.a)(1)3 posłużyć się pojęciami dotyczącymi obwodów elektrycznych; P BPKZ(E.a)(5)2 zastosować podstawowe prawa elektrotechniki do obliczania wielkości elektrycznych w obwodach prądu stałego; PP C

PKZ(E.a)(7)4 sporządzić schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych; PP CKPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej; P CKPS(4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się; P CKPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikowania się. P C

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej11

Page 12: Technik urządzeń dźwigowych

1.1. Obwody elektryczne prądu stałego Bilans mocy. Metody obliczania obwodów rozgałęzionych prądu

stałego.Planowane ćwiczenia / zadania1. Rozpoznawanie elementów obwodów elektrycznychOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie rozpoznanie elementów obwodów prądu stałego na podstawie schematów oraz prezentacji multimedialnych oraz dokonanie ich charakterystyki.

2. Obliczanie wartości prądów w określonym obwodzie elektrycznym

Opis pracy:Zadaniem uczniów będzie obliczenie wartości prądów obwodu elektrycznego na podstawie przygotowanego przez nauczyciela schematu oraz podanych parametrów. Wskazane jest, aby uczniowie dokonali analizy otrzymanych wyników obliczeń oraz określili wpływ zmiany wartości poszczególnych parametrów rezystancji na wartość prądu płynącego w określonym obwodzie elektrycznym.Uczniowie mogą wykonać ćwiczenie indywidualnie lub w kilkuosobowych zespołach.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki wyposażonej w stanowisko komputerowe przeznaczone dla nauczyciela i projektor multimedialny.Środki dydaktyczneElementy obwodów elektrycznych, katalogi, schematy ideowe i montażowe, czasopisma branżowe, teksty przewodnie, filmy dydaktyczne oraz prezentacje multimedialne dotyczące obwodów prądu stałego.Zalecane metody dydaktyczneW procesie nauczania-uczenia się wskazane jest stosowanie następujących metod dydaktycznych: wykładu informacyjnego, pokazu z instruktażem, tekstu przewodniego oraz ćwiczeń. Szczególnie zaleca się stosowanie ćwiczeń umożliwiających kształtowanie umiejętności obliczania wielkości elektrycznych wykorzystywanych w dalszym procesie kształcenia. Podczas realizacji programu zaleca się korzystanie z wiedzy i umiejętności uczniów nabytych we wcześniejszych etapach kształcenia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej12

Page 13: Technik urządzeń dźwigowych

1.1. Obwody elektryczne prądu stałegoFormy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w kilku osobowych zespołach.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaPodczas sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów zaleca się stosowanie następujących metod: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji pracy uczniów w trakcie wykonywania ćwiczeń.Po zakończeniu realizacji działu programowego zaleca się przeprowadzenie testu dydaktycznego z zakresu całego działu programowego.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej13

Page 14: Technik urządzeń dźwigowych

1.2. Obwody elektryczne prądu zmiennegoUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

PKZ(E.a)(8)4 określić parametry elementów elektrycznych obwodów prądu zmiennego; P B Przebiegi sinusoidalne prądu zmiennego. Wielkości charakteryzujące przebieg sinusoidalny. Liczby zespolone. Elementy idealne R, L, C w obwodzie prądu

sinusoidalnego. Dwójnik szeregowy i równoległy RL, RC, RLC. Rezonans szeregowy i równoległy. Moc prądu sinusoidalnego. Napięcia przemienne trójfazowe. Wielkości prądu zmiennego trójfazowego. Połączenie odbiornika w gwiazdę i trójkąt. Zastosowanie układów trójfazowych

symetrycznych i niesymetrycznych. Moce w obwodach trójfazowych. Obliczanie parametrów obwodu prądu

zmiennego.

PKZ(E.a)(2)3 scharakteryzować zjawiska zachodzące podczas przepływu prądu zmiennego; P CPKZ(E.a)(3)1 scharakteryzować wielkości fizyczne obwodów prądu jednofazowego; P BPKZ(E.a)(3)2 scharakteryzować wielkości fizyczne obwodów prądu trójfazowego; P BPKZ(E.a)(4)2 określić wartości przesunięcia fazowego przebiegów sinusoidalnych prądu i napięcia; PP C

PKZ(E.a)(5)3 zastosować podstawowe prawa elektrotechniki do obliczania wielkości elektrycznych w obwodach prądu zmiennego; P B

PKZ(E.a)(5)4 obliczyć parametry obwodów prądu zmiennego; P CPKZ(E.a)(3)3 obliczyć wartości wielkości elektrycznych obwodów prądu zmiennego; P CPKZ(E.a)(4)1 obliczyć wartości parametrów przebiegów sinusoidalnych typu y = Asin(ωt+φ); PP C

PKZ(E.a)(7)3 odczytać schematy montażowe i ideowe układów elektrycznych; P BPKZ(E.c)(1)1 wykonać obliczenia matematyczne na liczbach zespolonych; PP CPKZ(E.c)(1)2 obliczyć parametry obwodów prądu zmiennego z zastosowaniem liczb zespolonych; PP C

KPS(3)2 przewidzieć skutki podejmowanych działań;KPS(6)1 skorzystać z możliwości aktualizowania wiedzy.Planowane ćwiczenia / zadania1. Wyznaczanie wartości impedancji Z oraz obliczanie napięć na poszczególnych elementach obwodu elektrycznego prądu zmiennego

Opis pracy:Zadaniem uczniów będzie obliczenie impedancji Z, prądu oraz napięć na poszczególnych elementach obwodu szeregowego RLC. Ćwiczenie to uczniowie powinni wykonać na podstawie przygotowanego przez nauczyciela schematu oraz określonych parametrów.Uczniowie mogą wykonać ćwiczenie indywidualnie lub w kilkuosobowych zespołach.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej14

Page 15: Technik urządzeń dźwigowych

1.2. Obwody elektryczne prądu zmiennego2. Odczytywanie symboli graficznych stosowanych na schematach montażowych i ideowychOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie rozpoznanie poszczególnych elementów obwodów prądu zmiennego na podstawie symboli graficznych zamieszczonych na schematach montażowych i ideowych, oraz dokonanie charakterystyki wybranego elementu. Uczniowie mogą wykonać ćwiczenie indywidualnie lub w kilkuosobowych zespołach.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki wyposażonej w stanowisko komputerowe przeznaczone dla nauczyciela i projektor multimedialny.Środki dydaktyczneElementy obwodów elektrycznych, modele dydaktyczne obwodów elektrycznych, elementy elektroniczne, katalogi branżowe, schematy ideowe i montażowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne oraz prezentacje multimedialne dotyczące obwodów prądu zmiennego, zestawy zadań i ćwiczeń.Zalecane metody dydaktyczneW procesie nauczania-uczenia się wskazane jest stosowanie metod podających i problemowych. Szczególnie zaleca się stosowanie wykładu informacyjnego oraz ćwiczeń umożliwiających rozpoznawanie elementów obwodów elektrycznych oraz symboli graficznych stosowanych na montażowych i ideowych schematach, a także kształtowanie umiejętności obliczania wielkości elektrycznych wykorzystywanych w dalszym procesie kształcenia.Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w kilku osobowych zespołach.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaPodczas sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów zaleca się stosowanie następujących metod: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji pracy uczniów w trakcie wykonywania ćwiczeń.Po zakończeniu realizacji działu programowego zaleca się przeprowadzenie testu dydaktycznego.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej15

Page 16: Technik urządzeń dźwigowych

1.3. Instalacje i maszyny elektryczneUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

PKZ(E.a)(1)4 posłużyć się terminologią dotyczącą instalacji i maszyn elektrycznych; P A Rodzaje i budowa instalacji elektrycznych.

Parametry techniczne instalacji elektrycznych. Układy sieci i instalacji elektrycznych. Przewody i kable elektryczne – rodzaje, budowa,

oznaczenia, parametry. Sposoby łączenia przewodów elektrycznych. Zabezpieczenie instalacji elektrycznych. Osprzęt elektroinstalacyjny. Źródła światła – rodzaje, parametry. Łączniki. Styczniki. Klasyfikacja maszyn elektrycznych. Zjawiska fizyczne występujące w maszynach elektrycznych. Budowa maszyn elektrycznych. Maszyny komutatorowe – klasyfikacja, budowa, zasada

działania, zastosowanie, parametry. Transformatory – budowa, rodzaje, zastosowanie,

parametry i zasada działania. Maszyny indukcyjne – klasyfikacja, budowa, zasada

działania, parametry, zastosowanie. Maszyny synchroniczne – budowa, rodzaje, zastosowanie,

parametry i zasada działania. Maszyny specjalne prądu stałego i zmiennego.

PKZ(E.a)(6)5 rozpoznać rodzaje instalacji elektrycznych; P APKZ(E.a)(6)6 scharakteryzować rodzaje i elementy instalacji elektrycznych; P BPKZ(E.a)(8)2 scharakteryzować parametry instalacji elektrycznych; P BPKZ(E.a)(6)7 sklasyfikować maszyny prądu stałego i zmiennego; P APKZ(E.a)(6)8 scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych; P BPKZ(E.a)(2)4 scharakteryzować zjawiska zachodzące w maszynach elektrycznych; P BPKZ(E.a)(8)1 scharakteryzować parametry maszyn prądu stałego i zmiennego; P BPKZ(E.a)(7)6 określić sposoby zasilania maszyn elektrycznych; PP CKPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów; P CKPS(3)4 rozwiązać problemy powstające podczas realizacji zadań zawodowych; PP DKPS(4)2 przejawić chęć doskonalenia się; P CKPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikowania się; P CKPS(10)2 podjąć pracę w zespole zadaniowym. P B

Planowane ćwiczenia / zadania1. Rozpoznawanie elementów instalacji elektrycznejOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie rozpoznanie elementów instalacji elektrycznej zasilającej urządzenie dźwigowe, na podstawie dokumentacji technicznej oraz określenie ich funkcji.Uczniowie powinni pracować w zespołach 2-3-osobowych.2. Rozpoznawanie rodzajów maszyn elektrycznych i określanie parametrów ich pracyOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie rozpoznanie rodzajów maszyn elektrycznych i określenie parametrów ich pracy na podstawie tabliczek znamionowych.Uczniowie mogą wykonać ćwiczenie indywidualnie lub w kilkuosobowych zespołach.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki wyposażonej w stanowisko komputerowe przeznaczone dla nauczyciela i projektor multimedialny.

Środki dydaktycznePrzewody i kable elektryczne, łączniki, styczniki, modele dydaktyczne instalacji oraz maszyn elektrycznych, elementy elektryczne i elektroniczne, katalogi układów elektrycznych

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej16

Page 17: Technik urządzeń dźwigowych

1.3. Instalacje i maszyny elektrycznei elektronicznych, schematy ideowe i montażowe, filmy dydaktyczne oraz prezentacje multimedialne przedstawiające rodzaje instalacji elektrycznych oraz budowę i zasadę działania maszyn elektrycznych.Zalecane metody dydaktyczneW procesie dydaktycznym wskazane jest stosowanie następujących metod: wykładu informacyjnego, pokazu z objaśnieniem, dyskusji dydaktycznej oraz ćwiczeń. Wykonywanie ćwiczeń ma na celu kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się, efektywnego współdziałania w zespole, radzenia sobie w sytuacjach problemowych, a także organizowania i oceniania własnej pracy.Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w kilku osobowych zespołach.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaPodczas sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów zaleca się stosowanie następujących metod: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń.Po zakończeniu realizacji programu zaleca się przeprowadzenie testu dydaktycznego.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej17

Page 18: Technik urządzeń dźwigowych

1.4. Elementy i układy elektroniczneUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

PKZ(E.a)(1)2 posłużyć się pojęciami dotyczącymi elementów i układów elektronicznych; P B Materiały półprzewodnikowe.

Klasyfikacja elementów i układów elektronicznych. Oznaczenia elementów elektronicznych. Bezzłączowe elementy elektroniczne. Diody półprzewodnikowe. Tranzystory. Półprzewodnikowe elementy przełączające. Elementy i podzespoły optoelektroniczne. Układy scalone. Filtry – rodzaje, parametry. Układy prostownicze. Stabilizatory. Wzmacniacze. Generatory. Klasyfikacja układów cyfrowych. Systemy zapisu liczb. Bramki logiczne. Układy kombinacyjne. Układy sekwencyjne. Przetworniki A/C oraz C/A. Przerzutniki i rejestry. Pamięć RAM i ROM. Mikroprocesory, mikrokontrolery.

PKZ(E.a)(6)2 rozpoznać materiały półprzewodnikowe i określić ich właściwości; P BPKZ(E.a)(6)4 scharakteryzować rodzaje elementów i układów elektronicznych; P CPKZ(E.a)(7)2 rozpoznać symbole graficzne elementów i układów elektronicznych; P BPKZ(E.a)(8)5 scharakteryzować parametry elementów elektronicznych; P APKZ(E.a)(2)5 wyjaśnić zjawiska związane z przepływem prądu w elementach i układach elektronicznych; P C

PKZ(E.a)(5)5 obliczyć wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych; P CPKZ(E.a)(7)5 sporządzić schematy ideowe i montażowe układów elektronicznych; PP CKPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej; P CKPS(2)2 wykonać konsekwentnie i kreatywnie realizowane zadania; PP DKPS(4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się. P C

Planowane ćwiczenia / zadania1. Rozpoznawanie elementów układów elektronicznychOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie rozpoznanie elementów układów elektronicznych i określanie ich funkcji na podstawie schematów oraz prezentacji multimedialnych.Uczniowie mogą wykonywać ćwiczenie indywidualnie lub w 2-3-osobowych zespołach.2. Sporządzanie schematów układów elektronicznychOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie sporządzenie schematów układów kombinacyjnych z zastosowaniem bramek logicznych, na podstawie opisu działania przykładowego układu.Uczniowie mogą wykonać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki wyposażonej w stanowisko komputerowe przeznaczone dla nauczyciela i projektor multimedialny.Środki dydaktyczne

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej18

Page 19: Technik urządzeń dźwigowych

1.4. Elementy i układy elektroniczneKatalogi elementów i układów elektronicznych, elementy elektroniczne schematy ideowe i montażowe, układy demonstracyjne, filmy dydaktyczne oraz prezentacje multimedialne dotyczące elementów i układów elektronicznych, plansze poglądowe, zestawy zadań i ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu proponuje się stosowanie następujących metod dydaktycznych: wykładu informacyjnego, pokazu z objaśnieniem, dyskusji dydaktycznej oraz ćwiczeń. Ćwiczenia zamieszczone w programie stanowią propozycję, którą można wykorzystać w procesie kształcenia. Nauczyciel może zaplanować inne ćwiczenia o zróżnicowanym stopniu trudności, dostosowując ich zakres i poziom do potrzeb edukacyjnych uczniów oraz wyposażenia pracowni dydaktycznej.Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w kilku osobowych grupach.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaPodczas sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów zaleca się stosowanie następujących metod: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń.Po zakończeniu realizacji programu działu zaleca się przeprowadzenie testu dydaktycznego. W ocenie końcowej osiągnięć uczniów należy uwzględnić wszystkie stosowane metody sprawdzania efektów kształcenia.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej19

Page 20: Technik urządzeń dźwigowych

2. Technologie i konstrukcje mechaniczne2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy2.2. Rysunek techniczny maszynowy2.3. Podstawy technologii wytwarzania

2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracyUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

BHP(1)1 wyjaśnić pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; P B Prawna ochrona pracy. Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy. Wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-

-sanitarnych. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące

stanowisk pracy. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące

procesów pracy. Bezpieczna praca z urządzeniami elektrycznymi. Ochrona przeciwporażeniowa. Zagrożenia dotyczące urządzeń elektrycznych. Zagrożenia pożarowe. Przepisy i zasady dotyczące ochrony

przeciwpożarowej. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne

występujące w procesie pracy. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

stosowane podczas prac montażowych i konserwacyjnych urządzeń dźwigowych.

Ergonomia pracy. Przepisy dotyczące ochrony środowiska. Procedury udzielania pierwszej pomocy osobom

poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

BHP(1)2 posłużyć się terminologią dotyczącą ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska; P B

BHP(1)3 scharakteryzować wymagania dotyczące ergonomii; P BBHP(2)1określić funkcje instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; P C

BHP(2)2 określić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; P C

BHP(2)3 określić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; P C

BHP(3)1 scharakteryzować prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; P B

BHP(3)2 scharakteryzować prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; P B

BHP(3)3 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; P C

BHP(4)1 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; P C

BHP(4)2 rozpoznać czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy oraz określić ich źródła; P B

BHP(5)1 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; P A

BHP(6)3 scharakteryzować skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; P C

BHP(6)2 określić skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka; P BBHP(5)2 określić sposoby zapobiegania zagrożeniom wynikającym z wykonywania zadań zawodowych; P C

BHP(6)1 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; P CBHP(7)1 przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony P C

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej20

Page 21: Technik urządzeń dźwigowych

2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracyśrodowiska;BHP(7)2 zastosować zasady bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; P C

BHP(8)1 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych przy pracach montażowych i konserwacyjnych urządzeń dźwigowych; P C

BHP(8)2 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania praca montażowych i konserwacyjnych urządzeń dźwigowych; P C

BHP(9)1 scharakteryzować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska stosowane podczas montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych;

P B

BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych;

P C

BHP(10)1 wyjaśnić zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; P B

BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. PP D

Planowane ćwiczenia / zadania1. Analizowanie instrukcji obsługi urządzeń elektrycznychOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie określenie potencjalnych zagrożeń podczas użytkowania różnych urządzeń elektrycznych na podstawie analizy instrukcji obsługi.Uczniowie mogą wykonywać ćwiczenie indywidualnie lub w 2-3-osobowych zespołach.2. Opracowywanie algorytmu postępowania podczas udzielania pierwszej pomocyOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie zaplanowanie czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wyniku upadku z wysokości, na podstawie opisu sytuacji oraz innych dostępnych materiałów. Po zakończeniu ćwiczenia uczniowie powinni zaprezentować opracowane w zespołach algorytmy postępowania.Uczniowie mogą wykonywać ćwiczenie indywidualnie lub w 2-3-osobowych zespołach.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni dydaktycznej wyposażonej w stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu przeznaczone dla nauczyciela oraz urządzenie multimedialne.Środki dydaktyczneKodeks pracy, ustawy i rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawnictwa z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konserwacji i montażu urządzeń dźwigowych, instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń występujących procesie pracy.Zalecane metody dydaktyczneW procesie nauczania-uczenia się zaleca się stosowanie następujących metod dydaktycznych: wykładu informacyjnego, metody przypadków, dyskusji dydaktycznej oraz ćwiczeń.Wskazana jest projekcja filmu dydaktycznego obrazującego podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi urządzeń dźwigowych. Realizacja programu działu ma na celu kształtowanie umiejętności przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i udzielania

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej21

Page 22: Technik urządzeń dźwigowych

2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracypierwszej pomocy osobom poszkodowanym.Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnej oraz grupowej.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaDo oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się stosowanie: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, testów osiągnięć szkolnych oraz obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej22

Page 23: Technik urządzeń dźwigowych

2.2. Rysunek techniczny maszynowyUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

PKZ(M.a)(1)1 określić znormalizowane elementy rysunku technicznego; P C Rysunek techniczny – rodzaje, schematy, wykresy, rysunki konstrukcyjne wykonawcze, rysunki podzespołów i zespołów.

Rzutowanie prostokątne. Rzutowanie aksonometryczne. Przekroje rysunkowe. Zasady wymiarowania. Szkice części maszyn. Zasady doboru tolerancji wymiarowych, pasowań oraz

chropowatości powierzchni. Oznaczenia tolerancji, pasowań i chropowatości

powierzchni na szkicach i rysunkach technicznych. Sporządzanie rysunków technicznych z wykorzystaniem

programów komputerowych:– obsługa podstawowych poleceń,– zastosowanie poleceń rysunkowych do realizacji

zadań rysunkowych,– tworzenie warstw, stylów tekstu i wymiarowania,– zastosowanie poleceń modyfikacji do realizacji zadań

rysunkowych,– zastosowanie poleceń do realizacji zadań

rysunkowych,– modyfikacja rysunków, oraz elementów ich opisu

z zastosowaniem norm rysunkowych,– konfiguracja rysunku do wydruku w postaci

elektronicznej i papierowej,– metody przesyłania rysunków drogą elektroniczną.

PKZ(M.a)(1)2 scharakteryzować rodzaje rzutowania; P APKZ(M.a)(1)3 wyjaśnić zasady rzutowania; P APKZ(M.a)(1)4 zastosować zasady wymiarowania; PP CPKZ(M.a)(1)5 zastosować zasady wykonywania przekrojów; P BPKZ(M.a)(6)1 określić tolerancje wymiarów na podstawie wielkości odchyłek; P APKZ(M.a)(6)2 scharakteryzować rodzaje pasowań; P APKZ(M.a)(6)3 dobrać tolerancje wymiarów; P CPKZ(M.a)(6)4 określić pasowania współpracujących ze sobą części; PP CPKZ(M.a)(6)5 oznaczyć tolerancje i pasowania na rysunkach technicznych; P CPKZ(M.a)(2)1 sporządzić szkice elementów maszyn z zachowaniem proporcji; P CPKZ(M.a)(2)2 zastosować uproszczenia rysunkowe; P CPKZ(M.a)(3)1 sporządzić rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych; P C

PKZ(M.a)(3)2 zastosować normy dotyczące rysunku technicznego; P CPKZ(M.a)(18)1 posłużyć się programami komputerowymi wspomagającymi wykonywanie zadań; P C

KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej; P CKPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów; P CKPS(3)1 zaplanować realizację zadań i przedsięwzięć; P CKPS(6)1 skorzystać z możliwości aktualizowania wiedzy. P C

Planowane ćwiczenia / zadania1. Sporządzanie szkiców części maszynOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie sporządzenie szkicu wybranej części maszyny na podstawie modelu dydaktycznego.Uczniowie mogą wykonywać ćwiczenie indywidualnie.2. Wykonywanie rysunku technicznego z wykorzystaniem programu komputerowegoZadaniem uczniów będzie sporządzenie rysunku technicznego części maszyny z zastosowaniem programu komputerowego wspomagającego wykonywanie rysunków, na postawie wcześniej wykonanego szkicu.Uczniowie powinni wykonać zadanie indywidualnie.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej23

Page 24: Technik urządzeń dźwigowych

2.2. Rysunek techniczny maszynowyWarunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni mechaniki, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, skanerem oraz z projektorem multimedialnym; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.Środki dydaktycznePomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, pakiet programów biurowych, programy komputerowe wspomagające projektowanie, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego, modele części maszyn, części maszyn i urządzeń, próbki materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, narzędzia i przyrządy pomiarowe, normy dotyczące rysunku technicznego maszynowego, katalogi.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie wykładu z objaśnieniem, pokazu z instruktażem oraz ćwiczeń. W trakcie wykonywania ćwiczeń nauczyciel powinien zwrócić uwagę na poprawność i staranność wykonywania rysunków technicznych oraz umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym wykonywanie rysunków.Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem zróżnicowanych form nauczania. Ćwiczenia z wykorzystaniem programów komputerowych powinny być wykonywane w grupie do 16 osób na indywidualnych stanowiskach komputerowych.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaDo oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się stosowanie następujących metod sprawdzania: sprawdzianów ustnych, sprawdzian pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji czynności uczniów wykonywanych podczas ćwiczeń. W końcowej ocenie osiągnięć uczniów należy uwzględnić wszystkie zastosowane metody sprawdzania efektów kształcenia oraz wykonanie i prezentacje wykonanych rysunków technicznych.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej24

Page 25: Technik urządzeń dźwigowych

2.3. Podstawy technologii wytwarzaniaUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

E.28.1(1)1 wyznaczyć siły w układzie płaskim zbieżnym; P C Siły, więzy, reakcje więzów. Składanie i równowaga sił w układzie płaskim

zbieżnym. Składanie i równowaga sił w układzie płaskim

dowolnym. Naprężenie i odkształcenia w pręcie rozciąganym

lub ściskanym. Obliczanie elementów na ścinanie. Tarcie ślizgowe. Tarcie toczne. Środek ciężkości figury płaskiej. Moment bezwładności figury płaskiej. Wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie. Wytrzymałość na zginanie. Obliczenia wytrzymałościowe kształtowników. Obliczenia wytrzymałościowe wałów na skręcanie. Wytrzymałość złożona. Wytrzymałość zmęczeniowa. Ruch prostoliniowy punktu materialnego. Ruch krzywoliniowy punktu materialnego. Zasady wyznaczania wypadkowych ruchów. Prędkość i przyspieszenie w ruchu złożonym. Ruch ciała sztywnego. Praca, moc, energia, sprawność, pęd i impuls. Masowy moment bezwładności. Dynamika ruchu obrotowego. Reakcje dynamiczne łożysk. Wyważanie statyczne i dynamiczne. Hydraulika – podstawowe pojęcia. Fizyczne właściwości cieczy. Parametry charakteryzujące stan cieczy. Prawo Pascala. Symbole stosowane na schematach instalacji

hydraulicznych. Budowa układu hydraulicznego. Ciecze stosowane w układach hydraulicznych. Siłowniki hydrauliczne.

E.28.1(1)2 określić naprężenia i odkształcenia w elementach konstrukcyjnych narażonych na rozciąganie, ściskanie i ścinanie; P C

E.28.1(1)3 rozróżnić rodzaje obciążeń występujących w urządzeniach dźwigowych; P AE.28.1(1)4 określić wpływ sił tarcia na współpracujące elementy konstrukcyjne; P CE.28.1(1)5 wyjaśnić wpływ naprężeń złożonych i zmęczeniowych na elementy konstrukcyjne; P B

E.28.1(1)6 określić ruch prostoliniowy, krzywoliniowy i złożony; P CE.28.1(1)7 określić stopnie swobody, prędkość oraz przyspieszenie mechanizmów płaskich; P B

E.28.1(1)8 obliczyć pracę mechaniczną, moc, energię i sprawność mechanizmów w ruchu postępowym i obrotowym; P C

E.28.1(1)9 określić wpływ reakcji dynamicznych na konstrukcje mechaniczne; P CE.28.1(1)10 wyjaśnić zjawiska związane z przepływem cieczy w układach hydraulicznych; PP CE.28.1(1)11 sklasyfikować podzespoły i zespoły hydrauliczne; P CE.28.1(1)12 wyjaśnić budowę elementów podzespołów i zespołów hydraulicznych; P AE.28.1(1)13 scharakteryzować działanie układów sterowania hydraulicznego; P BE.28.1(1)14 rozpoznać symbole graficzne elementów i podzespołów hydraulicznych; P AE.28.1(1)15 scharakteryzować parametry elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych; P B

E.28.1(1)16 określić rodzaje regulacji i sterowania w automatyce; P CE.28.1(1)17 scharakteryzować rodzaje sygnałów stosowanych w automatyce; P AE.28.1(1)18 scharakteryzować rodzaje członów regulacji; P BE.28.1(1)19 scharakteryzować rodzaje regulatorów oraz ich działanie; P AE.28.1(1)20 rozpoznać podstawowe elementy układów automatyki; P BE.28.1(1)21 dobrać nastawy regulatorów; PP CE.28.1(1)22 określić rodzaje, budowę i zasadę działania sterowników PLC; P BE.28.1(1)23 określić zasady programowania sterowników PLC; P BPKZ(M.a)(4)1 sklasyfikować części maszyn oraz urządzeń; P APKZ(M.a)(4) scharakteryzować części maszyn i urządzeń; P BPKZ(M.a)(5)1 rozróżnić rodzaje połączeń; P A

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej25

Page 26: Technik urządzeń dźwigowych

2.3. Podstawy technologii wytwarzania Zawory hydrauliczne. Sterowanie kierunkiem przepływu cieczy,

natężeniem przepływu i ciśnieniem. Zasilacze hydrauliczne. Automatyka – podstawowe pojęcia. Sygnały stosowane w układach automatyki. Człony układów regulacji. Regulatory. Nastawy regulatorów. Elementy układów automatyki stosowane

w maszynach. Sterowniki PLC. Podstawy programowania sterowników PLC. Klasyfikacja części maszyn. Połączenia nierozłączne i rozłączne. Budowa i działanie maszyn i urządzeń. Podstawy technologii wytwarzania. Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń. Klasyfikacja urządzeń transportu bliskiego. Urządzenia dźwigowe. Urządzenia wózkowe i przenośnikowe. Środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

PKZ(M.a)(5)2 wyjaśnić zasady wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych; P BPKZ(M.a)(7)1 rozróżnić materiały konstrukcyjne stosowane w budowie maszyn i urządzeń; P BPKZ(M.a)(7)2 rozróżnić materiały eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach; P BPKZ(M.a)(16)1 sklasyfikować maszyny i urządzenia mechaniczne według określonych kryteriów; PP C

PKZ(M.a)(16)2 wyjaśnić budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń; P BPKZ(M.a)(11)1 scharakteryzować technologie wytwarzania części maszyn; P CPKZ(M.a)(11)2 scharakteryzować urządzenia technologiczne stosowane do wytwarzania części maszyn; P C

PKZ(M.a)(12)1 rozróżnić urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej; P BPKZ(M.a)(12)2 rozróżnić urządzenia i narzędzia do obróbki maszynowej; P BPKZ(M.a)(13)1 scharakteryzować przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej; P C

PKZ(M.a)(13)2 scharakteryzować przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki maszynowej; P B

PKZ(M.a)(14)1 dobrać przyrządy pomiarowe; P CPKZ(M.a)(14)2 wykonać pomiary części maszyn; P CPKZ(M.a)(15)1 scharakteryzować metody kontroli jakości wykonanych prac; P CPKZ(M.a)(15)2 zastosować metody kontroli jakości wykonanych prac; P CPKZ(M.a)(10)1 scharakteryzować rodzaje korozji; P BPKZ(M.a)(10)2 określić sposoby ochrony przed korozją; P APKZ(M.a)(17)1 posłużyć się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń; P CPKZ(M.a)(17)2 zastosować normy rysunku technicznego dotyczące maszyn i urządzeń; P CPKZ(M.a)(8)1 sklasyfikować urządzenia transportu bliskiego; P APKZ(M.a)(8)2 rozróżnić urządzenia dźwigowe; P BPKZ(M.a)(8)3 rozróżnić urządzenia wózkowe i przenośnikowe; P BPKZ(M.a)(9)1 określić wymagania dotyczące obiektów podlegających transportowi; PP CPKZ(M.a)(9)2 dobrać środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego; PP DKPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów; P CKPS(3)1 zaplanować realizację zadań i przedsięwzięć; P BKPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje; PP DKPS(10)2 podjąć pracę w zespole zadaniowym; P B

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej26

Page 27: Technik urządzeń dźwigowych

2.3. Podstawy technologii wytwarzaniaOMZ(1)1 rozpoznać zadanie do realizacji; P BOMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu; P COMZ(3)3 pokierować wykonaniem przydzielonych zadań; PP DOMZ(4)2 porównać jakość wykonywanych prac z założeniami i wymaganiami dokumentacji.

P C

Planowane ćwiczenia / zadania1. Wykonywanie obliczeń wytrzymałościowych dotyczących kształtownika stalowegoOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie obliczenie maksymalnej siły F, jaką można obciążyć kątownik L 40 x 40 x 5 wykonany z St3 obciążony siłą wzdłużną F W. Podczas wykonania ćwiczenia należy skorzystać z normy PN-84/H-93401.Uczniowie mogą wykonywać ćwiczenie indywidualnie.2. Przeliczanie jednostek fizycznychOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie dokonanie przeliczeń jednostek:1 bar = ? kPa2 dm3/s = ? l/min2000 kgm/s2 = ? N10 g/cm3 = ? kg/m3

50 mm2/s = ? m2/sUczniowie mogą wykonywać ćwiczenie indywidualnie.3. Obliczanie parametrów członu opóźniającego układu regulacjiOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie obliczenie parametrów członu opóźniającego układ regulacji przy założeniu, że sygnał procesowy będzie zmieniał się z częstotliwością f = 20 Hz i będzie próbkowany z częstotliwością fpr = 100 Hz. Uczniowie powinni określić:a) wartość czasu zwłoki Tt?,b) wartość kąta φ o jaki jest przesunięty sygnał próbkowany – względem sygnału pierwotnego.Uczniowie mogą wykonywać ćwiczenie indywidualnie.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni mechaniki, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, skanerem oraz z projektorem multimedialnym; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, programy komputerowe wspomagające projektowanie, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego maszynowego, modele części maszyn, próbki materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, narzędzia i przyrządy pomiarowe.

Środki dydaktyczneModele części maszyn, eksponaty maszyn i urządzeń, plansze i foliogramy elementów hydraulicznych, filmy dydaktyczne, dokumentacje elektroniczne układów automatyki, sensorów,

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej27

Page 28: Technik urządzeń dźwigowych

2.3. Podstawy technologii wytwarzaniahydrauliki oraz maszyn i urządzeń, instrukcje do ćwiczeń, czasopisma branżowe, katalogi, dokumentacje techniczne, normy ISO i PN.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie następujących metod dydaktycznych: wykładu informacyjnego, pokazu z instruktażem, tekstu przewodniego oraz ćwiczeń. Nauczyciel w trakcie realizacji programu powinien zwrócić uwagę na poprawne posługiwanie się pojęciami z zakresu mechaniki, hydrauliki i automatyki, a także wdrażać uczniów do samodzielnej pracy, studiowania literatury i czasopism zawodowych oraz korzystania z zasobów Internetu. Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem zróżnicowanych form nauczania. Ćwiczenia praktyczne mogą odbywać się w formie pracy indywidualnej jednolitej lub zróżnicowanej. Istnieje możliwość podziału grupy na zespoły 2-3-osobowe.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaDo oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się stosowanie następujących metod sprawdzania: sprawdzianów ustnych, sprawdzian pisemnych, testów osiągnięć szkolnych oraz obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej28

Page 29: Technik urządzeń dźwigowych

3. Urządzenia dźwigowe3.1. Budowa urządzeń dźwigowych3.2. Technologia montażu urządzeń dźwigowych3.3. Technologia konserwacji urządzeń dźwigowych

3.1. Budowa urządzeń dźwigowychUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

E.28.1(2)1 wyjaśnić pojęcia dotyczące urządzeń dźwigowych; P C Terminologia dotycząca urządzeń dźwigowych. Klasyfikacja urządzeń dźwigowych. Rodzaje urządzeń dźwigowych i ich

charakterystyka. Dźwigi osobowe i towarowe z napędem

elektrycznym – budowa i zasada działania. Dźwigi osobowe i towarowe z napędem

hydraulicznym. Dźwigi budowlane. Urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Schody i chodniki ruchome. Podzespoły dźwigowe. Hydrauliczne obwody urządzeń dźwigowych. Elektryczne i elektroniczne obwody urządzeń

dźwigowych. Hydrauliczne i elektryczne napędy urządzeń

dźwigowych. Układy sterowania urządzeń dźwigowych.

E.28.1(2)2 posłużyć się terminologią dotyczącą montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych; P BE.28.1(3)1 dokonać klasyfikacji urządzeń dźwigowych; P BE.28.1(4)1 rozpoznać rodzaje urządzeń dźwigowych; P CE.28.1(4)2 określić zastosowanie urządzeń dźwigowych; P CE.28.1(5)1 wyjaśnić budowę i zasady działania dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym; P C

E.28.1(5)2 wyjaśnić budowę i zasady działania dźwigów budowlanych; P CE.28.1(5)3 wyjaśnić budowę i zasady działania dźwigów towarowych małych; P CE.28.1(5)4 wyjaśnić budowę i zasady działania urządzeń dla osób niepełnosprawnych; P CE.28.1(5)5 wyjaśnić budowę i zasady działania schodów i chodników ruchomych; P CE.28.1(7)1 scharakteryzować parametry techniczne urządzeń dźwigowych; PP CE.28.1(8)1 rozpoznać podzespoły mechaniczne urządzeń dźwigowych oraz określić ich budowę i funkcje; P C

E.28.1(8)2 wyjaśnić zasady działania podzespołów mechanicznych stosowanych w urządzeniach dźwigowych; P C

E.28.1(9)1 rozpoznać hydrauliczne, podzespoły urządzeń dźwigowych oraz wyjaśnić ich budowę, funkcje i zasady działania; P B

E.28.1(9)2 rozpoznać elektryczne podzespoły urządzeń dźwigowych oraz wyjaśnić ich budowę, funkcje i zasady działania; P C

E.28.1(9)3 rozpoznać elektroniczne podzespoły urządzeń dźwigowych oraz określić ich budowę, funkcje i zasady działania; P C

E.28.1(10)1 rozpoznać obwody hydrauliczne, urządzeń dźwigowych oraz wyjaśnić ich funkcje i zasady działania; P C

E.28.1(10)2 rozpoznać obwody elektryczne urządzeń dźwigowych oraz wyjaśnić ich funkcje i zasady działania; P C

E.28.1(10)3 rozpoznać obwody elektroniczne urządzeń dźwigowych oraz wyjaśnić ich funkcje i zasady działania; P C

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej29

Page 30: Technik urządzeń dźwigowych

3.1. Budowa urządzeń dźwigowychE.28.1(11)1 scharakteryzować rodzaje napędów hydraulicznych; P CE.28.1(11)2 scharakteryzować rodzaje napędów elektrycznych; P CE.28.1(11)3 rozpoznać rodzaje elektrycznych i elektronicznych układów sterowania oraz określić ich funkcje; P B

KPS(3)1 zaplanować wykonanie zadań przewidzianych do realizacji; P CKPS(3)2 przewidzieć skutki podejmowanych działań; P CKPS(3)3 dokonać analizy własnych osiągnięć; P BKPS(3)4 rozwiązać problemy powstające podczas realizacji zadań zawodowych; PP DKPS(4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się; P CKPS(6)1 skorzystać z możliwości aktualizowania wiedzy; P BKPS(6)2 doskonalić wiedzę i umiejętności zawodowe. P C

Planowane ćwiczenia / zadania1. Rozpoznawanie podzespołów urządzenia dźwigowego z napędem elektrycznymOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie rozpoznanie poszczególnych elementów urządzenia dźwigowego z napędem elektrycznym na podstawie modelu dydaktycznego lub schematu urządzenia.Ćwiczenie uczniowie mogą wykonywać w zespołach 3-5-osobowych.2. Analizowanie budowy i zasady działania dźwigu z napędem hydraulicznymOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie określenie budowy i zasady działania dźwigu hydraulicznego na podstawie filmu dydaktycznego lub prezentacji multimedialnej.Ćwiczenie uczniowie mogą wykonywać w zespołach 3-5-osobowych.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneProgram działu zaleca się realizować w pracowni urządzeń dźwigowych wyposażonej w stanowiska montażowe oraz stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z projektorem multimedialnym lub tablicą multimedialną.Środki dydaktyczneFilmy dydaktyczne oraz plansze obrazujące budowę i działanie podzespołów i urządzeń dźwigowych różnych typów. Modele dydaktyczne podzespołów i urządzeń dźwigowych różnych typów. Katalogi podzespołów urządzeń dźwigowych, schematy ideowe i montażowe urządzeń dźwigowych oraz obwodów urządzeń dźwigowych, literatura i czasopisma zawodowe, normy dotyczące urządzeń dźwigowych.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, pokazu z objaśnieniem, ćwiczeń. Szczególnie zaleca się stosowanie metody pokazu z objaśnieniem, ponieważ umożliwi ona upoglądowienie zajęć dydaktycznych oraz ułatwi przyswajanie nowej wiedzy. W trakcie realizacji programu należy łączyć teorię z praktyką poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń i metod nauczania oraz wykorzystywanie wiadomości i umiejętności uczniów nabytych na wcześniejszych etapach kształcenia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej30

Page 31: Technik urządzeń dźwigowych

3.1. Budowa urządzeń dźwigowychFormy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem zróżnicowanych form nauczania. Zaleca się aby uczniowie wykonywali ćwiczenia w zespołach 3-5-osobowych oraz indywidualnie.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaDo sprawdzenia efektów kształcenia zaleca się stosowanie następujących metod: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń.W ocenie końcowej osiągnięć uczniów należy uwzględnić wszystkie zastosowane metody sprawdzania efektów kształcenia oraz ocenę za wykonanie ćwiczeń.Podczas oceniania osiągnięć uczniów szczególną uwagę należy zwrócić na: posługiwanie się terminologią dotyczącą urządzeń dźwigowych, rozpoznawania rodzajów urządzeń dźwigowych, wyjaśnianie zasady działania urządzeń dźwigowych, rozpoznawanie obwodów elektrycznych i hydraulicznych urządzeń dźwigowych, rozpoznawanie rodzajów sterowań urządzeń dźwigowych.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej31

Page 32: Technik urządzeń dźwigowych

3.2. Technologia montażu urządzeń dźwigowych

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań

programowych

Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania

E.29.1(1)1 scharakteryzować rodzaje dokumentacji montażowej urządzeń dźwigowych; P B Dokumentacja montażowa urządzeń dźwigowych.

Warunki montażu urządzeń dźwigowych. Metody montażu urządzeń dźwigowych z napędem

elektrycznym i hydraulicznym. Metody montażu schodów i chodników ruchomych. Zasady demontażu urządzeń dźwigowych. Narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu

i demontażu urządzeń dźwigowych. Zabezpieczanie i oznakowanie miejsc demontażu

i montażu. Zagrożenia występujące podczas demontażu

i montażu urządzeń dźwigowych. Minimalizacja zagrożeń związanych z montażem

i demontażem urządzeń dźwigowych. Strefy bezpieczeństwa związane z montażem

i demontażem urządzeń dźwigowych. Bezpieczeństwo i ergonomia prac montażowych

i demontażowych.

E.28.1(6)1 skorzystać z dokumentacji technicznej, norm i katalogów zespołów urządzeń dźwigowych; P C

E.28.1(6)2 posłużyć się instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych; PP CE.29.1(4)1 określić warunki montażu różnych rodzajów urządzeń dźwigowych; P CE.29.1(4)2 określić warunki montażu urządzeń dźwigowych o różnej konstrukcji; P BE.28.1(12)1 scharakteryzować metody montażu urządzeń dźwigowych; P CE.28.1(12)2 określić zasady montażu urządzeń dźwigowych; P BE.28.1(12)3 wyjaśnić zasady demontażu urządzeń dźwigowych; P CE.28.1(13)1 rozróżnić rodzaje narzędzi stosowanych do montażu i demontażu określonych zespołów urządzeń dźwigowych; P C

E.28.1(13)2 rozpoznać rodzaje przyrządów pomiarowych oraz określić ich zastosowanie; P B

E.29.1(7)1 scharakteryzować metody zabezpieczania miejsc montażu urządzeń dźwigowych; P C

E.29.1(7)2 określić sposoby oznakowania miejsc montażu urządzeń dźwigowych; P BE.29.1(9)1 scharakteryzować rodzaje zagrożeń występujących podczas montażu i demontażu urządzeń dźwigowych; P C

E.29.1(10)1 scharakteryzować sposoby eliminacji zagrożeń związanych z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych; P C

E.29.1(10)2 scharakteryzować sposoby minimalizacji zagrożeń związanych z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych; P C

E.29.1(14)1 określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące montażu urządzeń dźwigowych; P B

E.29.1(14)2 określić wymagania ergonomii dotyczące montażu urządzeń dźwigowych; P BKPS(3)1 zaplanować realizację zadań i przedsięwzięć; P CKPS(3)2 przewidzieć skutki podejmowanych działań; P CKPS(3)3 dokonać analizy własnych osiągnięć; P BKPS(3)4 rozwiązać problemy powstające podczas realizacji zadań zawodowych; PP DKPS(4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się; P CKPS(4)2 przejawić chęć doskonalenia się; P C

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej32

Page 33: Technik urządzeń dźwigowych

3.2. Technologia montażu urządzeń dźwigowychKPS(6)1 skorzystać z możliwości aktualizowania wiedzy; P BKPS(6)2 doskonalić wiedzę i umiejętności zawodowe. P C

Planowane ćwiczenia / zadania1. Planowanie czynności związanych z montażem dźwigu o napędzie elektrycznymOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie określenie etapów montażu dźwigu elektrycznego bez maszynowni z napędem bezreduktorowym na podstawie dokumentacji montażowej dźwigu oraz prezentowanego filmu. Przed pokazem filmu nauczyciel powinien ukierunkować obserwację uczniów oraz zwrócić uwagę na przebieg procesu montażu urządzenia dźwigowego.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 3-5-osobowych.2. Dobieranie metod zabezpieczania miejsc przeznaczonych do montażu urządzeń dźwigowychOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie dobór metod zabezpieczenia miejsca prac montażowych urządzenia dźwigowego z napędem hydraulicznym, oraz sposobu jego oznakowania. Ćwiczenie należy wykonać na podstawie dokumentacji montażowej oraz charakterystyki miejsca montażu urządzenia dźwigowego.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 3-5-osobowych.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne zaleca się realizować w pracowni urządzeń dźwigowych, która powinna być wyposażona w stanowiska montażowe oraz stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z projektorem multimedialnym.Środki dydaktyczneModele dydaktyczne urządzeń dźwigowych i ich podzespołów, filmy dydaktyczne oraz plansze obrazujące budowę i działanie oraz zasady montażu podzespołów i urządzeń dźwigowych różnych typów, schematy ideowe i montażowe urządzeń dźwigowych oraz schematy obwodów urządzeń dźwigowych, normy dźwigowe, instrukcje montażu urządzeń dźwigowych, czasopisma branżowe, katalogi podzespołów urządzeń dźwigowych.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, pokazu z objaśnieniem oraz ćwiczeń. Szczególnie zaleca się stosowanie

metody pokazu z objaśnieniem, która umożliwi upoglądowienie zajęć dydaktycznych oraz ułatwi przyswajanie wiedzy. W procesie nauczania-uczenia się należy kształtować nawyki korzystania z instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem zróżnicowanych form nauczania. Zaleca się, aby uczniowie pracowali w zespołach 2-5-osobowych oraz indywidualnie.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaDo sprawdzenia efektów kształcenia zaleca się stosowanie następujących metod: sprawdziany ustne, sprawdziany pisemne, testy osiągnięć szkolnych, obserwacje czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń.W ocenie końcowej osiągnięć uczniów należy uwzględnić wszystkie zastosowane metody sprawdzania efektów kształcenia oraz ocenę za wykonanie ćwiczeń.Oceniając osiągnięcia uczniów szczególną uwagę należy zwrócić na: posługiwanie się dokumentacją montażową urządzeń dźwigowych, określanie metod montażu urządzeń dźwigowych, charakteryzowanie zasad demontażu urządzeń dźwigowych, określanie zagrożeń występujących podczas montażu urządzeń dźwigowych, określanie metod eliminacji lub minimalizacji zagrożeń podczas montażu urządzeń dźwigowych.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej33

Page 34: Technik urządzeń dźwigowych

3.2. Technologia montażu urządzeń dźwigowych– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej34

Page 35: Technik urządzeń dźwigowych

3.3. Technologia konserwacji urządzeń dźwigowychUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

E.28.2(1)1 scharakteryzować rodzaje przeglądów konserwacyjnych oraz określić ich zakres i terminy realizacji; P C Rodzaje i zakres konserwacji urządzeń

dźwigowych. Ocena stanu technicznego urządzeń dźwigowych. Rodzaje usterek występujących podczas

użytkowania urządzeń dźwigowych. Metody usuwania usterek urządzeń dźwigowych. Metody konserwacji urządzeń dźwigowych. Harmonogramy konserwacji. Rodzaje zagrożeń występujących podczas

konserwacji urządzeń dźwigowych. Strefy bezpieczeństwa związane z konserwacją

urządzeń dźwigowych. Eliminacja i minimalizacja zagrożeń związanych

z konserwacją urządzeń dźwigowych. Dokumentacja związana z konserwacją urządzeń

dźwigowych.

E.28.2(1)2 określić czynności związane z konserwacją urządzeń dźwigowych; P BE.28.2(3)1 scharakteryzować metody oceny stanu technicznego urządzeń dźwigowych; P C

E.28.2(3)2 określić kryteria oceny stanu technicznego urządzeń dźwigowych; P BE.28.2(4)1 wyjaśnić zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej konserwacji urządzeń dźwigowych; PP C

E.28.2(4)2 skorzystać z dokumentacji oraz instrukcji dotyczących konserwacji urządzeń dźwigowych; P C

E.28.2(5)1 scharakteryzować rodzaje usterek występujących w trakcje użytkowania urządzeń dźwigowych; P C

E.28.2(5)2 scharakteryzować metody usuwania usterek urządzeń dźwigowych; P CE.29.2(1)1 określić zasady sporządzania harmonogramów przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych; P B

E.29.2(3)1 scharakteryzować metody konserwacji urządzeń dźwigowych; P CE.29.2(7)1 scharakteryzować rodzaje zagrożeń występujących podczas konserwacji urządzeń dźwigowych; P C

E.29.2(7)2 określić strefy bezpieczeństwa związane z konserwacją urządzeń dźwigowych; P B

E.29.2(8)1 określić sposoby eliminacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych; P B

E.29.2(8)2 scharakteryzować metody minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych; P B

E.28.2(15)1 wyjaśnić zasady prowadzenia dokumentacji związanej z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym; P C

KPS(3)1 zaplanować realizację zadań i przedsięwzięć;KPS(3)2 przewidzieć skutki podejmowanych działań;KPS(3)3 dokonać analizy własnych osiągnięć;KPS(3)4 rozwiązać problemy powstające podczas realizacji zadań zawodowych;KPS(4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się;KPS(4)2 przejawić chęć doskonalenia się;KPS(6)1 skorzystać z możliwości aktualizowania wiedzy;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej35

Page 36: Technik urządzeń dźwigowych

3.3. Technologia konserwacji urządzeń dźwigowychKPS(6)2 doskonalić wiedzę i umiejętności zawodowe.

Planowane ćwiczenia / zadania1. Określanie czynności związanych z konserwacją lin nośnych urządzenia dźwigowegoOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie określenie zakresu konserwacji oraz zaplanowanie czynności związanych z konserwacją lin nośnych dźwigu o napędzie elektrycznym na podstawie opisu stanu liny lub filmu dydaktycznego.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 3-5-osobowych.2. Określanie przyczyn usterki urządzenia dźwigowegoOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie określenie prawdopodobnych przyczyn awarii urządzenia dźwigowego oraz zlokalizowanie usterek. Ćwiczenie należy wykonać na podstawie opisu przypadku, filmu dydaktycznego oraz dokumentacji technicznej urządzenia dźwigowego.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 3-5-osobowych.3. Analizowanie zagrożeń występujących podczas konserwacji urządzeń dźwigowychOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie określenie zagrożeń występujących podczas konserwacji schodów ruchomych oraz dobór metod ich eliminacji lub minimalizacji. Ćwiczenie należy wykonać na podstawie filmu dydaktycznego oraz dokumentacji technicznej urządzenia dźwigowego.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 3-5-osobowych.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneProgram działu zaleca się realizować w pracowni urządzeń dźwigowych wyposażonej w stanowiska montażowe oraz stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z projektorem multimedialnym.Środki dydaktyczneModele dydaktyczne urządzeń dźwigowych i ich podzespołów, filmy dydaktyczne oraz plansze obrazujące budowę i działanie różnych urządzeń dźwigowych i ich podzespołów, schematy ideowe i montażowe urządzeń dźwigowych oraz obwodów urządzeń dźwigowych, normy dźwigowe, opisy przypadków usterek i uszkodzeń urządzeń dźwigowych, instrukcje konserwacji, dokumentacje techniczne urządzeń dźwigowych, czasopisma branżowe, katalogi podzespołów urządzeń dźwigowych.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pokazu z objaśnieniem, metody przypadków oraz ćwiczeń. Szczególnie zaleca się stosowanie metody przypadków, która pozwala na analizę zaistniałego zdarzenia, wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz poszukiwanie trafnych rozwiązań powstałych problemów. Podczas realizacji programu szczególną uwagę należy zwrócić na potrzebę prowadzenia okresowych przeglądów, konserwacji oraz naprawy uszkodzonych elementów maszyn i urządzeń, a także na zależności zachodzące między prawidłową ich eksploatacją a bezawaryjną pracą.Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem zróżnicowanych form nauczania. Zaleca się aby uczniowie pracowali w zespołach 2-5-osobowych oraz indywidualnie.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaDo sprawdzenia efektów kształcenia zaleca się stosowanie następujących metod: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej36

Page 37: Technik urządzeń dźwigowych

3.3. Technologia konserwacji urządzeń dźwigowychW ocenie końcowej należy uwzględnić wszystkie zastosowane metody sprawdzania osiągnięć uczniów oraz ocenę za wykonanie ćwiczeń.Ocenianie osiągnięć uczniów szczególną uwagę należy zwrócić na: posługiwanie się dokumentacją techniczną urządzeń dźwigowych, określanie metod konserwacji urządzeń dźwigowych, charakteryzowaniu usterek występujących w urządzeniach dźwigowych, określanie zasad sporządzania harmonogramów urządzeń dźwigowych, określanie zagrożeń występujących podczas konserwacji urządzeń dźwigowych, określanie metod eliminacji lub minimalizacji zagrożeń podczas konserwacji urządzeń dźwigowych.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej37

Page 38: Technik urządzeń dźwigowych

4. Działalność gospodarcza w branży dźwigowej4.1. Podstawy prawne działalności gospodarczej4.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży dźwigowej

4.1. Podstawy prawne działalności gospodarczejUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

PDG(1)1 rozróżnić pojęcia dotyczące funkcjonowania gospodarki rynkowej; P B Terminologia dotycząca gospodarki rynkowej. Funkcjonowanie przedsiębiorstw

w gospodarce rynkowej. Przepisy prawa dotyczące prowadzenia

działalności gospodarczej. Prawo podatkowe i autorskie. Podstawy prowadzenia działalności

gospodarczej. Rejestrowanie firmy. Opodatkowanie działalności gospodarczej. Rozliczenia podatkowe działalności

gospodarczej. Obowiązki pracodawcy. Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój

przedsiębiorstwa. Prowadzenie korespondencji dotyczącej

działalności gospodarczej.

PDG(1)2 scharakteryzować funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; P CPDG(2)1 scharakteryzować przepisy prawa pracy, prawa dotyczącego ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; P C

PDG(2)2 zastosować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i przepisy dotyczące prawa autorskiego; P C

PDG(2)3 przewidzieć skutki nieprzestrzegania przepisów prawa; PP DPDG(3)1 scharakteryzować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; P CPDG(3)2 posłużyć się przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej; P BPDG(3)3 określić skutki nieprzestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia działalności; P C

PDG(7)1 zaplanować czynności związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej; PP CPDG(7)2 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; PP C

PDG(8)1 scharakteryzować rodzaje pism związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; P B

PDG(8)2 sporządzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. P BPlanowane ćwiczenia / zadania1. Opracowywanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności gospodarczejOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia działalności gospodarczej związanej z konserwacją urządzeń dźwigowych. Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie indywidualnie lub w zespołach 2-3-osobowych.2. Określanie możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa branży dźwigowejOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie określenie możliwości pozyskania dofinansowania dla rozwoju przedsiębiorstwa branży dźwigowej na podstawie różnych źródeł informacji.Ćwiczenie uczniowie mogą wykonywać w zespołach kilku lub kilkunastoosobowych.

Warunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneProgram działu zaleca się realizować w pracowni dydaktycznej.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej38

Page 39: Technik urządzeń dźwigowych

4.1. Podstawy prawne działalności gospodarczejŚrodki dydaktycznePrzepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej oraz prawa pracy, instrukcje do ćwiczeń, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne na temat prowadzenia działalności gospodarczej.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, metody projektów, przewodniego tekstu oraz ćwiczeń. Metoda projektów zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ daje możliwość zastosowania wcześniej zdobytej wiedzy, pozwala na efektywne wykorzystanie czasu, planowanie działań,

podejmowanie decyzji, korzystanie z różnych źródeł informacji oraz prezentację wykonanych projektów. Program działu zaleca się realizować w korelacji z treściami kształcenia ogólnego z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem zróżnicowanych form nauczania. Zaleca się aby uczniowie wykonywali ćwiczenia w zespołach 3-5-osobowych oraz indywidualnie.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaDo sprawdzenia efektów kształcenia zaleca się stosowanie następujących metod: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń oraz prezentacji wykonanych projektów.W ocenie końcowej należy uwzględnić wszystkie zastosowane metody sprawdzania osiągnięć uczniów.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej39

Page 40: Technik urządzeń dźwigowych

4.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży dźwigowejUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

PDG(4)1 scharakteryzować podmioty gospodarcze związane z branżą dźwigową; P B Analiza rynku branży dźwigowej. Współpraca z innymi przedsiębiorstwami z branży

dźwigowej. Biznesplan. Mechanizmy rynkowe. Techniki marketingowe. Etyka zawodowa. Podstawowe informacje z zakresu makro-

i mikroekonomii. Dokumentacja związana z prowadzeniem

działalności gospodarczej w branży dźwigowej. Urządzenia biurowe. Oprogramowanie biurowe. Redagowanie pism i dokumentów

z wykorzystaniem oprogramowania biurowego. Analiza SWOT dotycząca efektywności

prowadzonej działalności gospodarczej.

PDG(4)2 określić współzależności podmiotów branży dźwigowej i jej otoczenia; PP DPDG(5)1 określić czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w branży dźwigowej; P B

PDG(5)2 dokonać analizy działań prowadzonych przez konkurencyjne przedsiębiorstwa; P CPDG(6)1 zaplanować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży dźwigowej; P CPDG(6)2 zorganizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży dźwigowej; P D

PDG(9)1 obsłużyć urządzenia biurowe; P CPDG(9)2 dobrać programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; P C

PDG(9)3 zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; P C

PDG(10)1 dobrać działania marketingowe mające wpływ na efektywność prowadzonej działalności gospodarczej; P C

PDG(10)2 podjąć działania marketingowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; PP D

PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej; P C

PDG(11)2 ocenić efektywność prowadzonej działalności gospodarczej; P CKPS(9)2 posłużyć się technikami mediacji; P CKPS(7)2 przestrzegać tajemnicy zawodowej. P C

Planowane ćwiczenia / zadania

1. Planowanie współpracy z przedsiębiorstwami z branży dźwigowejOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie analiza działalności lokalnych przedsiębiorstw z branży dźwigowej, określenie obszarów współpracy oraz zaplanowanie form współpracy z innymi przedsiębiorstwami.Ćwiczenie uczniowie mogą wykonywać w zespołach 3-5-osobowych.2. Analizowanie mocnych i słabych stron prowadzenia działalności gospodarczej w branży dźwigowejOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie dokonanie analizy słabych i mocnych stron prowadzenia działalności gospodarczej w branży dźwigowej z wykorzystaniem metody SWOT. Ćwiczenie to uczniowie mogą wykonać na podstawie filmu dydaktycznego lub innych informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej40

Page 41: Technik urządzeń dźwigowych

4.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży dźwigowejWarunki osiągania efektów kształcenia, w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneProgram działu zaleca się realizować w pracowni dydaktycznej.Środki dydaktyczneZbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne związane z tematem prowadzenia działalności gospodarczej.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: wykładu informacyjnego, metody projektów, przewodniego tekstu oraz ćwiczeń. Szczególnie zaleca się stosowanie metody przewodniego tekstu, która umożliwia wykorzystanie wcześniej nabytej wiedzy oraz podejmowanie określonych decyzji. Podczas realizacji programu szczególną uwagę należy zwrócić na kształtowanie kreatywności, samodzielności, a także na umiejętność korzystania z przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarcze j. Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem zróżnicowanych form nauczania. Zaleca się aby uczniowie wykonywali ćwiczenia w zespołach 3-5-osobowych oraz indywidualnie.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaDo sprawdzenia efektów kształcenia zaleca się stosowanie następujących metod: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń oraz prezentacji wykonanych projektów.W ocenie końcowej należy uwzględnić wszystkie zastosowane metody sprawdzania osiągnięć uczniów.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej41

Page 42: Technik urządzeń dźwigowych

5. Język obcy w branży dźwigowej5.1. Posługiwanie się językiem obcym zawodowym

5.1. Posługiwanie się językiem obcym zawodowymUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

JOZ(1)1 zastosować terminologię dotyczącą urządzeń dźwigowych i podzespołów oraz narzędzi stosowanych podczas montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych; P C Terminologia zawodowa.

Informacje o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z zawodem technik urządzeń dźwigowych.

Porozumiewanie się języku obcym z zastosowaniem specjalistycznego słownictwa zawodowego.

Wyrażanie opinii, wydawanie poleceń. Informacje obcojęzyczne dotyczące czynności

zawodowych. Analiza i interpretacja obcojęzycznych instrukcji

obsługi urządzeń dźwigowych. Interpretacja obcojęzycznych wypowiedzi

dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych.

Konwersacja w języku obcym na tematy związane z realizacją zadań zawodowych.

Korespondencja obcojęzyczna dotycząca realizacji zadań zawodowych.

JOZ(1)2 udzielić informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z zawodem technik urządzeń dźwigowych; P B

JOZ(1)3 posłużyć się terminologią dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy; P CJOZ(2)1 udzielić informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; P CJOZ(2)2 wyjaśnić ustnie zasady obowiązujące w branży dźwigowej; P BJOZ(2)3 zinterpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania czynności zawodowych; P BJOZ(3)1 odczytać informacje dotyczące wykonywania czynności zawodowych; P BJOZ(3)2 skorzystać z instrukcji obsługi urządzeń dźwigowych opracowanych w języku obcym; P B

JOZ(3)3 przetłumaczyć informacje dotyczące wykonywania czynności zawodowych; P CJOZ(4)1 poprowadzić korespondencję obcojęzyczną dotyczącą urządzeń dźwigowych; P CJOZ(4)2 sformułować ustne wypowiedzi dotyczące wykonywania zawodu; P CJOZ(4)3 przygotować w formie pisemnej swoje opinie na temat wykonywanej pracy; P CJOZ(4)4 przeprowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym na temat wykonywania zadań zawodowych; P C

JOZ(5)1 skorzystać ze słowników jedno- i dwujęzycznych ogólnych oraz branżowych; P CJOZ(5)2 przygotować w formie pisemnej informacje o wykonywanym zawodzie na podstawie, literatury zawodowej, stron internetowych oraz artykułów prasowych; P C

JOZ(5)3 przedstawić w języku polskim treść informacji przeczytanych w języku obcym; P CJOZ(5)4 zinterpretować informacje usłyszane w mediach obcojęzycznych dotyczące wykonywanego zawodu. P C

Planowane ćwiczenia / zadania1. Udzielanie informacji w języku obcym, dotyczącej czynności związanych z wymianą ogranicznika prędkości dźwigu elektrycznegoOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie sporządzenie w języku obcym wykazu czynności związanych z wymianą ogranicznika prędkości dźwigu elektrycznego, na podstawie instrukcji producenta oraz przekazanie tych informacji w formie dialogu ze „współpracownikiem”. Uczniowie powinni wykonać ćwiczenie w zespołach 2-osobowych.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej42

Page 43: Technik urządzeń dźwigowych

5.1. Posługiwanie się językiem obcym zawodowymZajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni języka obcego.Środki dydaktyczneSłowniki techniczne, obcojęzyczne filmy dotyczące urządzeń dźwigowych, nagrania audio, instrukcje montażu i konserwacji, katalogi i cenniki, prezentacje multimedialne dotyczące pracy technika urządzeń dźwigowych.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie aktywizujących metod kształcenia. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń w formie ustnej i pisemnej. Wskazana jest również prezentacja obcojęzycznych filmów dydaktycznych o tematyce zawodowej, a także realizacja ćwiczeń wyzwalających aktywność uczniów poprzez odgrywanie ról w różnych kontekstach komunikacyjnych, symulowanie różnych sytuacji zawodowych. Nauczyciel może również zaplanować ćwiczenia z wykorzystaniem programów komputerowych.W procesie nauczania-uczenia się należy zwracać szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności związanych z porozumiewaniem się w języku obcym na temat realizacji zadań zawodowych oraz korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji zawodowej.Formy organizacyjneZaleca się aby uczniowie pracowali w zespołach 2-5-osobowych oraz indywidualnie w grupach do 16 osób.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaW procesie oceniania proponuje się stosowanie sprawdzianów ustnych i pisemnych oraz obserwacji czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń. Oceniając osiągnięcia uczniów szczególną uwagę należy zwracać na: poprawność i płynność wypowiedzi w języku obcym, zasób słownictwa zawodowego, korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji zawodowej oraz aktywność na zajęciach.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej43

Page 44: Technik urządzeń dźwigowych

6. Pomiary elektryczne i elektroniczne6.1. Pomiary w układach elektrycznych6.2. Pomiary w układach elektronicznych

6.1. Pomiary w układach elektrycznychUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania pomiarów elektrycznych; P B Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas pomiarów

elektrycznych. Organizacja stanowiska pracy. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Metodyka wykonywania pomiarów elektrycznych. Zasady opracowywania wyników pomiarów. Schematy ideowe i montażowe. Dokumentacja techniczna, katalogi, instrukcje obsługi,

normy. Urządzenia i przyrządy pomiarowe. Mierniki – zakres, oznaczenia, symbole. Dokładność pomiarów, błędy pomiarowe. Pomiary w obwodach prądu stałego. Wykonywanie pomiarów rezystancji metodami

– bezpośrednią, technicznymi, porównawczymi, mostkowymi.

Pomiary mocy w obwodach prądu stałego. Badanie wpływu napięcia na prąd elektryczny. Obserwacja przebiegów elektrycznych na oscyloskopie. Pomiary w obwodach prądu zmiennego. Pomiary indukcyjności. Pomiary pojemności. Pomiary mocy w obwodach jednofazowych prądu

zmiennego. Pomiary mocy czynnej i biernej w obwodach

trójfazowych. Badanie obwodów RLC – szeregowych i równoległych. Rezonans napięć i prądów. Badanie obwodów trójfazowych połączonych

w gwiazdę i trójkąt. Badanie silników prądu stałego. Badanie parametrów styczników i wyłączników.

(BHP)(6)5 scharakteryzować skutki oddziaływania czynników szkodliwych podczas wykonywania pomiarów elektrycznych; PP C

BHP(8)3 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów elektrycznych; P B

PKZ(E.a)(12)1 rozpoznać elementy i układy elektryczne; P CPKZ(E.a)(9)1 posłużyć się rysunkiem technicznym podczas montażu i instalacji elementów i układów elektrycznych; PP C

PKZ(E.a)(10)1 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe do badania podstawowych wielości elektrycznych; P C

PKZ(E.a)(14)1, PKZ(E.c)(6)1 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych; P C

PKZ(E.c)(4)1 dobrać elementy i układy elektryczne do określonych warunków eksploatacyjnych; PP C

PKZ(E.a)(10)2 wykonać montaż mechaniczny elementów i urządzeń elektrycznych; P BPKZ(E.a)(13)1 dokonać połączeń elementów i układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; PP D

PKZ(E.a)(15)1 wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów i układów elektrycznych; P C

PKZ(E.a)(5)5 obliczyć wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem praw elektrotechniki; P B

PKZ(E.a)(16)1 opracować wyniki pomiarów elektrycznych w formie tabel i wykresów; P C

PKZ(E.c)(3)1 określić wartości parametrów elementów i układów elektrycznych na podstawie wykonanych pomiarów; P B

PKZ(E.c)(5)1 wyjaśnić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych; PP D

PKZ(E.c)(7)1 dokonać analizy pracy układów elektrycznych na podstawie wyników pomiarów i schematów ideowych; PP D

PKZ(E.c)(8)1 sporządzić dokumentacje przeprowadzonych pomiarów elektrycznych; P C

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej44

Page 45: Technik urządzeń dźwigowych

6.1. Pomiary w układach elektrycznych Badanie transformatorów. Badanie silników prądu zmiennego. Rozruch i sterowanie prędkością silników prądu

zmiennego. Specjalistyczne programy komputerowe.

PKZ(E.a)(15)2 wykonać pomiary wielkości elektrycznych w maszynach zasilanych prądem stałym i zmiennym; PP C

PKZ(E.c)(3)2 obliczyć wartości wielkości parametrów maszyn elektrycznych; P BPKZ(E.c)(5)2 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę maszyn elektrycznych; PP D

PKZ(E.a)(17)1 posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami oraz instrukcjami podczas wykonywania pomiarów elektrycznych; P C

PKZ(E.a)(18)1, PKZ(E.a)(9)1 posłużyć się programami komputerowymi wspomagającymi wykonywanie zadań; P C

KPS(1)2 zastosować zasady etyki zawodowej; P CKPS(3)3 dokonać analizy własnych osiągnięć; P BKPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań; PP DKPS(10)2 podjąć pracę w zespole zadaniowym; P BOMZ(1)2 dokonać podziału zadań; P BOMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu; P COMZ(3)2 zrealizować przydzielone zadania; P COMZ(3)4 ocenić jakość wykonania zadań; P COMZ(6)3 zastosować formy komunikacji interpersonalnej. P B

Planowane ćwiczenia / zadania1. Badanie obwodów prądu stałegoOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie połączenie obwodu według schematu przygotowanego przez nauczyciela, dokonanie pomiarów napięcia i natężenia prądu w obwodzie dla różnych wartości rezystancji, oraz zapisanie wyników w tabeli przygotowanej przez nauczyciela. Kolejnym zadaniem uczniów będzie obliczenie z zastosowaniem prawa Ohma niezbędnych wartości rezystancji i rezystancji zastępczych. A następnie sporządzenie wykresu napięcia w funkcji prądu [U = f(I)] dla badanych rezystorów. Końcowym rezultatem będzie sporządzenie przez uczniów sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia. Sprawozdanie będzie podlegać ocenie. Celem realizacji ćwiczenia jest sprawdzenie słuszności prawa Ohma oraz I i II prawa Kirchhoffa. Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.

2. Badanie parametrów źródeł

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej45

Page 46: Technik urządzeń dźwigowych

6.1. Pomiary w układach elektrycznychnapięcia prądu stałegoOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie zbadanie właściwości baterii przy połączeniu szeregowym i równoległym. Połączenie układu pomiarowego według schematu przygotowanego przez nauczyciela. Kolejnym zadaniem uczniów będzie pomiar napięcia dla obciążonej i nieobciążonej baterii, a także po dokonaniu zmiany obciążenia. To samo zadanie uczniowie powinni wykonać z zastosowaniem innej baterii, przy połączeniu szeregowym i równoległym. Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie powinni zapisać wyniki pomiarów w tabeli oraz sporządzić sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia, które będzie podlegać ocenie. Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki, wyposażonej w: stanowiska pomiarowe, wyposażone w stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych.Środki dydaktyczneZasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy; elementy elektryczne i elektroniczne, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów; schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych, instrukcje do ćwiczeń, teksty przewodnie, prezentacje multimedialne dotyczące pomiarów elektrycznych i elektronicznych, czasopisma branżowe, katalogi, normy ISO i PN.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu szczególnie zaleca się stosowanie następujących metod dydaktycznych: pokazu z instruktażem, tekstu przewodniego oraz ćwiczeń praktycznych. Podczas zajęć należy szczególną uwagę zwracać na przestrzeganie przez uczniów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W miarę nabywania przez uczniów umiejętności łączenia obwodów elektrycznych można wprowadzać metodę tekstu przewodniego. Należy zwrócić uwagę na właściwy dobór metod pomiarów, poprawne wykonywanie pomiarów, zapisywanie wyników i ich interpretowanie oraz korzystanie z norm i katalogów.Formy organizacyjneZajęcia powinny odbywać się w grupie do 16 osób, z podziałem na 2-3-osobowe zespoły.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaSprawdzanie efektów kształcenia zaleca się prowadzić na podstawie sprawdzianów ustnych i pisemnych, sporządzonych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń oraz obserwacji pracy uczniów w trakcie wykonywania ćwiczeń.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej46

Page 47: Technik urządzeń dźwigowych

6.2. Pomiary w układach elektronicznychUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

BHP(9)4 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania pomiarów elektronicznych; P C Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące

podczas pomiarów elektronicznych. Organizacja stanowiska pracy. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Montaż i demontaż elementów układów

elektronicznych. Katalogi, instrukcje obsługi, normy, schematy ideowe

i montażowe. Obserwacja przebiegów elektronicznych na

oscyloskopie. Badanie elementów prostownikowych. Badanie elementów stabilizujących. Badanie elementów optoelektronicznych. Badanie tranzystorów. Badanie układów prostowniczych niesterowanych. Badanie układów prostowniczych sterowanych. Badanie zasilaczy. Badanie stabilizatorów. Pomiary układów wzmacniających. Badanie bramek logicznych. Badanie układów kombinacyjnych. Badanie przerzutników cyfrowych. Badanie przetworników A/C i C/A. Badanie multiplekserów. Badanie demultiplekserów. Badanie przerzutników. Zastosowanie symulacyjnych programów

komputerowych.

(BHP)(4)3 scharakteryzować zagrożenia związane z wykonywaniem pomiarów elektronicznych; P C

BHP(8)4 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów elektronicznych; P B

PKZ(E.a)(12)2 rozpoznać elementy i układy elektroniczne oraz określić ich funkcje na podstawie dokumentacji technicznej; P C

PKZ(E.a)(9)2 posłużyć się rysunkiem technicznym podczas montażu i instalacji elementów i układów elektronicznych; P C

PKZ(E.a)(10)3 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe do badania podstawowych elementów i układów elektronicznych; P B

PKZ(E.a)(14)2, PKZ(E.c)(6)2 zastosować określone metody i przyrządy do wykonania pomiarów parametrów układów elektronicznych; P C

PKZ(E.c)(4)2 dobrać elementy oraz układy elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych; PP C

PKZ (E.a)(10)4 wykonać montaż mechaniczny elementów elektronicznych; P CPKZ(E.a)(13)2 wykonać połączenia elementów i obwodów elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; P B

PKZ(E.a)(15)3 dokonać pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektronicznych; P C

PKZ(E.a)(16)2 opracować wyniki pomiarów elektronicznych w formie tabel i wykresów; P C

PKZ(E.c)(3)3 określić wartości parametrów elementów i układów elektronicznych na podstawie wykonanych pomiarów; P B

PKZ(E.c)(5)3 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznych; PP D

PKZ(E.c)(7)2 dokonać analizy pracy układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów; PP D

PKZ(E.c)(2)1 przygotować zestawienia danych pomiarowych do sporządzenia wykresów w skali logarytmicznej; P B

PKZ(E.c)(8)2 opracować wyniki pomiarów elektronicznych oraz dokonać ich interpretacji; P C

PKZ(E.c)(2)2 sporządzić w skali logarytmicznej wykresy wyników pomiarów; PP DPKZ(E.a)(17)2 posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami oraz instrukcjami podczas pomiarów elementów i układów elektronicznych; P C

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej47

Page 48: Technik urządzeń dźwigowych

6.2. Pomiary w układach elektronicznychPKZ(E.a)(18)2, PKZ(E.c)(9)2 zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; P C

KPS(3)1 zaplanować realizację zadań i przedsięwzięć; P CKPS(4)2 przejawić chęć doskonalenia się; P CKPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje; P CKPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań; PP DKPS(10)2 podjąć pracę w zespole zadaniowym; P BOMZ(1)3 określić czas realizacji zadań i podzadań; P COMZ(3)3 pokierować wykonaniem przydzielonych zadań; PP DOMZ(4)2 porównać jakość wykonanych prac z wymaganiami dokumentacji; P COMZ(6)2 wyjaśnić powody swoich decyzji w rozmowach z podwładnymi. P C

Planowane ćwiczenia / zadania1. Badanie diod półprzewodnikowychOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie sporządzenie charakterystyk napięciowo-prądowych diod półprzewodnikowych w kierunku przewodzenia oraz ich charakterystyk napięciowo-prądowych w kierunku zaporowym. Aby wyznaczyć charakterystyki uczniowie wcześniej powinni wykonać pomiary w obwodach elektronicznych połączonych według schematu. Wyniki pomiarów powinni zapisać w przygotowanych przez nauczyciela kartach pomiarowych. Następnie powinni wykonać obliczenia i na ich podstawie sporządzić charakterystyki. Końcowym rezultatem będzie sporządzenie przez uczniów sprawozdania z wykonanego ćwiczenia, które będzie podlegać ocenie.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.

2. Badanie bramek logicznychOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie sprawdzenie wartości danych zamieszczonych w tablicach prawdy dla odpowiednich bramek logicznych. Uczniowie powinni sprawdzić działanie wybranych bramek logicznych oraz narysować ich przebiegi czasowe, następnie powinni dokonać pomiarów oznaczonych napięć w stanie H i L na wyjściu bramki logicznej. Na podstawie dokonanych pomiarów uczniowie powinni opracować sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia.Sprawozdanie będzie podlegać ocenie. Uczniowie mogą wykonywać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki, wyposażonej w: stanowiska pomiarowe, wyposażone w stoły laboratoryjne (jedno stanowisko dla

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej48

Page 49: Technik urządzeń dźwigowych

6.2. Pomiary w układach elektronicznychdwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych.Środki dydaktyczneZasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne, przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy, elementy elektryczne i elektroniczne, przewody i kable elektryczne, trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów, schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych, prezentacje multimedialne dotyczące pomiarów w układach elektronicznych, instrukcje do ćwiczeń, teksty przewodnie, czasopisma branżowe, katalogi, normy ISO i PN.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pokazu z instruktażem, tekstu przewodniego oraz ćwiczeń praktycznych. W trakcie wykonywania ćwiczeń należy zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności łączenia obwodów elektronicznych, wykonywania badań elementów i układów elektronicznych oraz przestrzeganie przez uczniów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Formy organizacyjneZajęcia powinny odbywać się w grupie do 16 osób, z podziałem na zespoły 2-3-osobowe.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaSprawdzanie efektów kształcenia powinno odbywać się na podstawie obserwacji pracy uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, analizy efektów ćwiczeń oraz sprawozdań sporządzonych przez uczniów po wykonaniu zadań. Podczas oceniania należy zwracać uwagę na: jakość wykonania ćwiczeń, dobór metod pomiarowych, wykonywanie pomiarów, opracowywanie wyników pomiarów, oraz korzystanie z dokumentacji technicznej, norm i katalogów.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej49

Page 50: Technik urządzeń dźwigowych

7. Montaż urządzeń dźwigowych7.1. Montaż i modernizacja urządzeń dźwigowych7.2. Odbiór urządzeń dźwigowych

7.1. Montaż i modernizacja urządzeń dźwigowychUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

PKZ(E.a)(11)1 wykonać operacje obróbki ręcznej związane z montażem urządzeń dźwigowych; P C Zasady bezpieczeństwa i higiena pracy obowiązujące

podczas wykonywania prac montażowych. Operacje obróbki ręcznej stosowane podczas

montażu urządzeń dźwigowych. Warunki i zasady montażu urządzeń dźwigowych. Montaż i demontaż dźwigów elektrycznych. Montaż i demontaż dźwigów hydraulicznych. Montaż i demontaż schodów ruchomych. Montaż i demontaż urządzeń dźwigowych dla osób

niepełnosprawnych. Modernizacja urządzeń dźwigowych. Metody oceny jakości montażu urządzeń dźwigowych. Uruchamianie urządzeń dźwigowych po montażu.

PKZ(E.a)(11)2 posłużyć się narzędziami z napędem elektrycznym podczas wykonywania montażu urządzeń dźwigowych; P C

PKZ(E.a)(11)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej; P C

E.28.1(6)3 posłużyć się dokumentacją techniczną części, podzespołów i urządzeń dźwigowych podczas montażu urządzeń dźwigowych; P B

E.28.1(6)4 posłużyć się instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych; PP DE.28.1(12)4 określić warunki montażu podzespołów i zespołów urządzeń dźwigowych; P B

E.28.1(12)5 zastosować podstawowe metody montażu i demontażu podzespołów i zespołów urządzeń dźwigowych; P C

E.28.1(13)3 dobrać narzędzia do montażu podzespołów i zespołów urządzeń dźwigowych; P C

E.28.1(13)4 posłużyć się narzędziami do demontażu podzespołów i zespołów urządzeń dźwigowych; P C

E.28.1(14)1 przygotować części, podzespoły i zespoły urządzeń dźwigowych do montażu; P C

E.28.1(14)2 ocenić stan techniczny elementów, części, podzespołów i zespołów urządzeń dźwigowych przygotowanych do montażu; PP D

E.28.1(14)3 wykonać operacje montażu i demontażu urządzeń dźwigowych; P CE.28.1(15)1 zastosować przepisy dotyczące modernizacji urządzeń dźwigowych; P AE.28.1(15)2 określić zakres prac montażowych i demontażowych związanych z modernizacją urządzeń dźwigowych; P C

E.28.1(15)3 wykonać demontaż i montaż urządzeń dźwigowych zgodnie z określonym zakresem prac modernizacyjnych; P C

KPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów; P CKPS(3)3 dokonać analizy własnych osiągnięć; P BKPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje; P C

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej50

Page 51: Technik urządzeń dźwigowych

7.1. Montaż i modernizacja urządzeń dźwigowychOMZ(1)1 rozpoznać zadanie do wykonania; P BOMZ(1)2 dokonać podziału zadań; P COMZ(1)3 określić czas realizacji zadań i podzadań; P COMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności; P COMZ(4)2 porównać jakość wykonanych prac z wymaganiami dokumentacji. P C

Planowane ćwiczenia / zadania1. Wykonywanie montażu aparatu hydraulicznegoOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie wykonanie montażu aparatu hydraulicznego w rozdzielaczu hydraulicznym z zastosowaniem metody montażu blokowego.Ćwiczenie to uczniowie powinni wykonać na modelu dydaktycznym rozdzielacza z wymontowanymi aparatami hydraulicznymi. Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.2. Przeprowadzenie próby działania chwytaczy na dźwigu elektrycznymOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie wykonanie próby działania chwytaczy na modelu dźwigu, na podstawie dokumentacji technicznej, a następnie dokonanie oceny przebiegu próby i opisanie wykonanych czynności. Uwaga: podczas prac montażowych, z wykorzystaniem kabiny jako platformy montażowej, próbę chwytaczy należy przeprowadzać każdego dnia przed rozpoczęciem pracy. W większości dźwigów chwytacze montowane są do elementów ramy kabinowej w fabryce.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne zaleca się realizować w pracowni urządzeń dźwigowych wyposażonej w stanowiska montażowe zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i narzędzia do montażu oraz stanowisko obróbki ręcznej wyposażone w zestaw narzędzi i przyrządy pomiarowe.Ćwiczenia praktyczne mogą odbywać się w: placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.Środki dydaktycznePodzespoły dźwigowe: ograniczniki prędkości, chwytacze, łączniki bezpieczeństwa, czujniki, modele prowadnic i lin, modele napędów drzwi dźwigowych, wciągarki dźwigowe reduktorowe i bezreduktorowe, elementy sterowania wciągarek dźwigowych: styczniki, przekaźniki, falowniki. elementy instalacji dźwigów hydraulicznych, schematy elektryczne oraz hydrauliczne urządzeń dźwigowych, rysunki montażowe urządzeń dźwigowych, dokumentację techniczną urządzeń dźwigowych, instrukcje montażu i obsługi urządzeń dźwigowych, katalogi podzespołów dźwigowych, dyrektywy dźwigowe, normy, przepisy o dozorze technicznym dotyczące urządzeń dźwigowych, filmy dydaktyczne oraz plansze obrazujące budowę i działanie podzespołów i urządzeń dźwigowych różnych typów oraz metody montażu urządzeń dźwigowych, środki ochrony indywidualnej stosowane podczas montażu i konserwacji.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pokazu z instruktażem, przewodniego tekstu oraz ćwiczeń praktycznych. W procesie nauczania-uczenia się należy rozwijać poczucie odpowiedzialności za jakość wykonanej pracy oraz kształtować nawyki korzystania z instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w grupie do 16 osób z podziałem na zespoły 2-3-osobowe.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej51

Page 52: Technik urządzeń dźwigowych

7.1. Montaż i modernizacja urządzeń dźwigowychDo sprawdzenia efektów kształcenia zaleca się stosowanie następujących metod: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, sprawdzianów praktycznych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń.W ocenie końcowej pracy uczniów należy uwzględnić wszystkie zastosowane metody sprawdzania osiągnięć uczniów.Podczas oceniania osiągnięć uczniów szczególną uwagę należy zwrócić na: posługiwanie się terminologią dotyczącą montażu urządzeń dźwigowych, rozpoznawanie usterek i uszkodzeń urządzeń dźwigowych oraz określanie ich przyczyn, dobieranie narzędzi do montażu i demontażu podzespołów i zespołów urządzeń dźwigowych, posługiwanie się dokumentacją techniczną, korzystanie z instrukcji montażu urządzeń dźwigowych oraz wykonywanie operacji montażu i demontażu podzespołów dźwigowych.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej52

Page 53: Technik urządzeń dźwigowych

7.2. Odbiór urządzeń dźwigowychUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

E.28.1(16)1 posłużyć się dokumentacją urządzeń dźwigowych; P D Ocena jakości wykonanego montażu. Regulacja parametrów dźwigów

elektrycznych. Regulacja parametrów dźwigów

hydraulicznych. Regulacja parametrów schodów

ruchomych. Regulacja parametrów urządzeń

dźwigowych dla osób niepełnosprawnych.

Badania odbiorcze urządzeń dźwigowych. Dokumentacja odbioru urządzeń dźwigowych.

E.28.1(16)2 ocenić jakość wykonanego montażu; PP DE.28.1(17)1 przygotować urządzenia dźwigowe do odbioru technicznego; P AE.28.1(17)2;uruchomić urządzenia dźwigowe po montażu; P CE.28.1(18)1 skontrolować parametry poszczególnych podzespołów urządzeń dźwigowych; P AE.28.1(18)2 wykonać regulację parametrów podzespołów urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji producenta; P C

E.28.1(19)1 posłużyć się przepisami dotyczącymi wykonywania prób oraz odbioru urządzeń dźwigowych; P B

E.28.1(19)2 wykonać próby urządzeń dźwigowych przed oddaniem ich do eksploatacji; P CE.28.1(19)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac montażowych; P C

KPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów; P CKPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań; PP DKPS(10)2 podjąć pracę w zespole zadaniowym; P BKPS(10)3 dokonać analizy współpracy w zespole; P BOMZ(1)2 dokonać podziału zadań; P COMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności. P CPlanowane ćwiczenia / zadania1. Wykonywanie próby sprzężenia ciernego dźwigu elektrycznegoOpis pracyZadaniem uczniów będzie zaplanowanie czynności związanych z przeprowadzeniem próby sprzężenia ciernego dźwigu oraz wykonanie próby na modelu dźwigu zgodnie z obowiązującymi przepisami.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.2. Sprawdzanie działania ogranicznika prędkościOpis pracyZadaniem uczniów będzie sprawdzenie działania ogranicznika prędkości dźwigu oraz opisanie wykonywanych czynności. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni posłużyć się instrukcją obsługi ogranicznika prędkości.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneProgram działu zaleca się realizować w pracowni urządzeń dźwigowych wyposażonej w stanowiska montażowe zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i narzędzia do montażu oraz stanowisko obróbki ręcznej wyposażone w zestaw narzędzi i przyrządy pomiarowe.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej53

Page 54: Technik urządzeń dźwigowych

7.2. Odbiór urządzeń dźwigowychĆwiczenia praktyczne mogą odbywać się w: placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych oraz w Urzędach Dozoru Technicznego.Środki dydaktyczneFilmy dydaktyczne oraz plansze obrazujące budowę i działanie podzespołów i urządzeń dźwigowych różnych typów oraz zasady odbioru urządzeń dźwigowych.Podzespoły dźwigowe: ograniczniki prędkości, chwytacze, łączniki bezpieczeństwa, czujniki, modele prowadnic i lin, modele napędów drzwi dźwigowych, wciągarki dźwigowe reduktorowe i bezreduktorowe, elementy sterowania wciągarek dźwigowych: styczniki, przekaźniki, falowniki. Elementy instalacji dźwigów hydraulicznych, środki ochrony indywidualnej stosowane podczas montażu i konserwacji. Schematy elektryczne oraz hydrauliczne urządzeń dźwigowych, rysunki montażowe urządzeń dźwigowych, dokumentację techniczną urządzeń dźwigowych, instrukcje montażu, obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych, katalogi podzespołów dźwigowych, dyrektywy dźwigowe, normy, przepisy o dozorze technicznym dotyczące urządzeń dźwigowych, wzory książek rewizji dźwigu oraz protokołów z pomiarów elektrycznych.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pokazu z instruktażem, przewodniego tekstu oraz ćwiczeń praktycznych. W trakcie wykonywania ćwiczeń uczniowie powinni mieć możliwość korzystania z norm, katalogów podzespołów dźwigowych, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, a także przepisów o dozorze technicznym dotyczących urządzeń dźwigowych. Szczególną uwagę należy zwracać na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w grupie do 16 osób, z podziałem na zespoły 2-3-osobowe.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaDo sprawdzenia efektów kształcenia zaleca się stosowanie następujących metod: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, sprawdzianów praktycznych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń.W ocenie końcowej pracy uczniów należy uwzględnić wszystkie zastosowane metody sprawdzania osiągnięć uczniów.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej54

Page 55: Technik urządzeń dźwigowych

8. Konserwacja urządzeń dźwigowych8.1. Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowych 8.2. Ocena stanu technicznego urządzeń dźwigowych po konserwacji

8.1. Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowychUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

E.28.2(1)3 zastosować zasady przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych; P B Bezpieczeństwo i higiena pracy przy

wykonywaniu prac konserwacyjnych. Przeglądy konserwacyjne urządzeń

dźwigowych. Kontrola parametrów technicznych

dźwigów elektrycznych. Kontrola parametrów technicznych

dźwigów hydraulicznych. Kontrola parametrów technicznych

schodów ruchomych i urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych.

Ocena stanu technicznego urządzeń dźwigowych.

Dokumentacja techniczna konserwacji urządzeń dźwigowych.

Usuwanie usterek i uszkodzeń dźwigów elektrycznych.

Usuwanie usterek i uszkodzeń dźwigów hydraulicznych.

Usuwanie usterek i uszkodzeń schodów ruchomych i urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych.

Pomiary wielkości mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych urządzeń dźwigowych.

Wymiana typowych części i podzespołów urządzeń dźwigowych.

E.28.2(1)4 zaplanować czynności związane z przeprowadzaniem przeglądów konserwacyjnych dźwigów; P B

E.28.2(2)1 dobrać przyrządy pomiarowe do kontroli parametrów technicznych i eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych; P B

E.28.2(2)2 skontrolować parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń dźwigowych; P BE.28.2(3)3 ocenić stan techniczny urządzeń dźwigowych w trakcie eksploatacji; P CE.28.2(3)4 zastosować metody usuwania typowych usterek występujących w urządzeniach dźwigowych; PP D

E.28.2(4)3 posłużyć się dokumentacją dotyczącą konserwacji urządzeń dźwigowych; P BE.28.2(4)4 określić zakres konserwacji urządzeń dźwigowych; P BE.28.2(5)3 rozpoznać rodzaje usterek urządzeń dźwigowych w trakcie ich użytkowania; P AE.28.2(5)4 określić przyczyny powstawania usterek; P BE.28.2(6)1 dobrać sposoby usuwania usterek urządzeń dźwigowych; P BE.28.2(6)2 usunąć usterki urządzeń dźwigowych; PP CE.28.2(7)1 zlokalizować uszkodzenia urządzeń dźwigowych; P CE.28.2(7)2 dobrać sposoby usuwania uszkodzeń urządzeń dźwigowych; P CE.28.2(7)3 usunąć uszkodzenia urządzeń dźwigowych; P CE.28.2(8)1 dobrać materiały do konserwacji urządzeń dźwigowych; P CE.28.2(8)2 posłużyć się narzędziami i przyrządami pomiarowymi podczas konserwacji urządzeń dźwigowych; P C

E.28.2(9)1 dobrać przyrządy do wykonania pomiarów wielkości elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych; P C

E.28.2(9)2 wykonać pomiary wielkości mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych; P C

E.28.2(10)1 dobrać części zamienne urządzeń dźwigowych; P CE.28.2(10)2 dobrać podzespoły urządzeń dźwigowych; P C

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej55

Page 56: Technik urządzeń dźwigowych

8.1. Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowychE.28.2(11)1 zastosować zasady montażu i demontażu części i podzespołów urządzeń dźwigowych podczas prac konserwacyjnych; P C

E.28.2(11)2 dokonać wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych; P CE.28.2(15)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac konserwacyjnych; P C

KPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów; P CKPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje; P COMZ(1)1 rozpoznać zadanie do wykonania; P BOMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole; P COMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu; PP DOMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania; P COMZ(3)2 zrealizować przydzielone zadania; P COMZ(3)3 pokierować wykonaniem przydzielonych zadań; PP DOMZ(3)4 ocenić jakość wykonania zadań; PP DOMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności; P COMZ(4)2 porównać jakość wykonanych prac z wymaganiami dokumentacji. P CPlanowane ćwiczenia / zadania1. Wykonywanie prac konserwacyjnych zespołu napędowego dźwigu elektrycznegoOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie określenie zakresu prac konserwacyjnych, dobór materiałów i narzędzi oraz wykonanie prac związanych z konserwacją zespołu napędowego dźwigu elektrycznego. Ćwiczenie należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej napędu dźwigu elektrycznego oraz reduktorowej wciągarki dźwigu.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.2. Wykonywanie czynności związanych z usunięciem usterki tłoka nurnikaOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie wygładzenie zarysowanej powierzchni tłoka nurnika za pomocą narzędzi do obróbki ręcznej. Ćwiczenie to uczniowie powinni wykonać w zespołach 2-3-osobowych z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneProgram działu zaleca się realizować w pracowni urządzeń dźwigowych wyposażonej w stanowiska montażowe zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i narzędzia do montażu oraz stanowisko obróbki ręcznej wyposażone w zestaw narzędzi i przyrządy pomiarowe. Ćwiczenia praktyczne mogą odbywać się w: placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.Środki dydaktycznePodzespoły dźwigowe: ograniczniki prędkości, chwytacze, łączniki bezpieczeństwa, czujniki, modele prowadnic i lin, modele napędów drzwi dźwigowych, wciągarki dźwigowe reduktorowe i bezreduktorowe, elementy sterowania wciągarek dźwigowych: styczniki, przekaźniki, falowniki, elementy instalacji dźwigów hydraulicznych, środki ochrony indywidualnej stosowane podczas montażu i konserwacji. Filmy dydaktyczne oraz plansze obrazujące budowę i działanie podzespołów i urządzeń dźwigowych różnych typów oraz usuwanie usterek i wykonywanie

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej56

Page 57: Technik urządzeń dźwigowych

8.1. Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwigowychnapraw tych urządzeń, schematy elektryczne oraz hydrauliczne urządzeń dźwigowych, rysunki montażowe urządzeń dźwigowych, dokumentacja techniczna urządzeń dźwigowych, instrukcje montażu, obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych, katalogi podzespołów dźwigowych, dyrektywy dźwigowe, normy, przepisy o dozorze technicznym dotyczące urządzeń dźwigowych.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pokazu z objaśnieniem, pokazu z instruktażem, przewodniego tekstu, metody przypadków oraz ćwiczeń praktycznych. Szczególnie zaleca się stosowanie metody przypadków, która umożliwia kształtowanie umiejętności analizy sytuacji, podejmowania decyzji oraz korzystania z różnych źródeł informacji zawodowej. W trakcie realizacji programu należy zwracać uwagę na konieczność przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem zróżnicowanych form nauczania. Zajęcia praktyczne powinny odbywać się w grupie do 16 osób, z podziałem na zespoły 2-3-osobowe.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaDo oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się stosowanie: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, sprawdzianów praktycznych, testów osiągnięć szkolnych oraz obserwacji czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń.W ocenie końcowej pracy uczniów należy uwzględnić wszystkie zastosowane metody sprawdzania osiągnięć uczniów oraz ocenę za wykonanie ćwiczeń.Podczas oceniania osiągnięć uczniów szczególną uwagę należy zwrócić na: posługiwanie się dokumentacją konserwacji urządzeń dźwigowych, ocenianie stanu technicznego urządzeń dźwigowych, planowanie terminów i zakresu konserwacji, wykonywanie czynności związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych rozpoznawanie rodzajów usterek i uszkodzeń urządzeń dźwigowych.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej57

Page 58: Technik urządzeń dźwigowych

8.2. Ocena stanu technicznego urządzeń dźwigowych po konserwacji

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczn

aMateriał nauczania

E.28.2(12)1 skontrolować parametry urządzeń dźwigowych po konserwacji; P A Przepisy dotyczące badań technicznych urządzeń dźwigowych.

Regulacja parametrów urządzeń dźwigowych. Sprawdzanie działania dźwigów elektrycznych po

konserwacji. Sprawdzanie działania dźwigów hydraulicznych po

konserwacji. Sprawdzanie działania schodów ruchomych

i urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych po konserwacji.

Badania nieniszczące. Badania techniczne urządzeń dźwigowych

po konserwacji. Dokumentacja konserwacji urządzeń dźwigowych.

E.28.2(12)2 dokonać regulacji parametrów pracy urządzeń dźwigowych; P CE.28.2(13)1 posłużyć się przepisami dotyczącymi badań technicznych urządzeń dźwigowych; P C

E.28.2(13)2 określić zakres czynności związanych z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego; P C

E.28.2(13)3 wykonać czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego; PP C

E.28.2(13)4 dobrać technikę badań nieniszczących; P CE.28.2(14)1 zaplanować czynności związane ze sprawdzaniem działania urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji; P C

E.28.2(14)2 sprawdzić działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji; P CE.28.2(15)2 sporządzić dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym; P C

E.28.2(15)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac konserwacyjnych; P C

KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje; P CKPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań; PP DKPS(8)3 określić skutki podejmowanych decyzji. P C

Planowane ćwiczenia / zadania1. Ocenianie stanu technicznego dźwigu hydraulicznego po dokonaniu konserwacjiOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie opracowanie listy kontrolnej, zawierającej wykaz mierzonych parametrów oraz pomiar parametrów pracy dźwigu hydraulicznego po przeprowadzonej konserwacji. Uczniowie na podstawie dokonanych pomiarów oraz dokumentacji technicznej dźwigu dokonują oceny jego stanu technicznego.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.2. Regulacja parametrów przemiennika częstotliwościOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie wykonanie regulacji parametrów przemiennika częstotliwości w zespole napędowym dźwigu elektrycznego na podstawie instrukcji falownika.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne zaleca się realizować w pracowni urządzeń dźwigowych wyposażonej w stanowiska montażowe zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej58

Page 59: Technik urządzeń dźwigowych

8.2. Ocena stanu technicznego urządzeń dźwigowych po konserwacjiochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i narzędzia do montażu oraz stanowisko obróbki ręcznej wyposażone w zestaw narzędzi i przyrządy pomiarowe.Ćwiczenia praktyczne mogą odbywać się w: placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.Środki dydaktycznePodzespoły dźwigowe: ograniczniki prędkości, chwytacze, łączniki bezpieczeństwa, czujniki, modele prowadnic i lin, modele napędów drzwi dźwigowych, wciągarki dźwigowe reduktorowe i bezreduktorowe, elementy sterowania wciągarek dźwigowych: styczniki, przekaźniki, falowniki, elementy instalacji dźwigów hydraulicznych.Schematy elektryczne oraz hydrauliczne urządzeń dźwigowych, rysunki montażowe urządzeń dźwigowych, dokumentację techniczną urządzeń dźwigowych, instrukcje montażu, obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych, katalogi podzespołów dźwigowych, dyrektywy dźwigowe, normy, filmy dydaktyczne oraz plansze obrazujące budowę i działanie podzespołów i urządzeń dźwigowych różnych typów oraz badaniami technicznymi i odbiorem technicznym tych urządzeń.przepisy o dozorze technicznym dotyczące urządzeń dźwigowych, wzory Książek rewizji dźwigu, Dzienników konserwacji, oraz protokołów z pomiarów elektrycznych.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pokazu z instruktażem, przewodniego tekstu, ćwiczeń praktycznych. Szczególnie zaleca się stosowanie metody ćwiczeń praktycznych, która umożliwia kształtowanie umiejętności praktycznych na określonych stanowiskach pracy. Szczególną uwagę należy zwracać na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Ćwiczenia powinny być prowadzone indywidualnie lub w zespołach 2-3-osobowych.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaPodczas oceniania osiągnięć uczniów szczególną uwagę należy zwrócić na: posługiwanie się dokumentacją techniczną urządzeń dźwigowych, planowanie prac montażowych i demontażowych w oparciu o dokumentację techniczną urządzeń dźwigowych, określanie funkcji podzespołów urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu, stosowanie zasad zabezpieczania miejsca montażu urządzeń dźwigowych, planowanie czynności związanych z odbiorem urządzeń dźwigowych.Do sprawdzenia efektów kształcenia zaleca się stosowanie następujących metod: sprawdzianów ustnych, sprawdzianów pisemnych, testów osiągnięć szkolnych, obserwacji czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń, oceny sprawdzianów praktycznych.W ocenie końcowej pracy uczniów należy uwzględnić wszystkie zastosowane metod sprawdzania osiągnięć uczniów.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej59

Page 60: Technik urządzeń dźwigowych

9. Organizacja procesów montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych9.1. Planowanie i organizacja prac montażowych9.2. Planowanie i organizacja prac konserwacyjnych

9.1. Planowanie i organizacja prac montażowychUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

E.29.1(1)2 posłużyć się dokumentację techniczną urządzeń dźwigowych; P C Analiza budowy urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu.

Planowanie montażu urządzeń dźwigowych z napędem elektrycznym.

Planowanie montażu urządzeń dźwigowych z napędem hydraulicznym.

Planowanie montażu schodów i chodników ruchomych.

Planowanie montażu urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych.

Organizacja prac montażowych i demontażowych urządzeń dźwigowych.

Miejsca montażu urządzeń dźwigowych. Oznakowanie i zabezpieczanie miejsc

montażu urządzeń dźwigowych. Zagrożenia związane z montażem

i demontażem urządzeń dźwigowych. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz wymagania ergonomii podczas montażu urządzeń dźwigowych.

Planowanie i organizacja modernizacji urządzeń dźwigowych.

Ocena jakości wykonanego montażu. Próby odbiorcze po montażu urządzeń

dźwigowych. Planowanie i organizacja odbiorów

technicznych urządzeń dźwigowych.

E.29.1(2)1 dokonać analizy budowy urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu; P BE.29.1(2)2 określić funkcje podzespołów urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu; PP CE.29.1(3)1 zaplanować proces montażu urządzeń dźwigowych z napędem elektrycznym; PP DE.29.1(3)2 zaplanować proces montażu urządzeń dźwigowych z napędem hydraulicznym; PP DE.29.1(3)3 zaplanować proces montażu schodów i chodników ruchomych; PP DE.29.1(3)4 zaplanować proces montażu urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych; PP DE.29.1(6)1 zaplanować działania związane z montażem urządzeń dźwigowych; P CE.29.1(5)1 zorganizować prace montażowe urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; PP D

E.29.1(5)2 zorganizować prace demontażowe urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; PP D

E.29.1(6)2 przygotować miejsca montażu urządzeń dźwigowych; P BE.29.1(7)3 dobrać środki ostrzegawcze do rodzaju prowadzonych prac montażowych; P CE.29.1(8)1 oznakować miejsca montażu urządzeń dźwigowych; P BE.29.1(8)2 zabezpieczyć miejsca montażu urządzeń dźwigowych; P BE.29.1(9)2 określić strefy bezpieczeństwa związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych; P C

E.29.1(9)3 dobrać sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych; P C

E.29.1(11)1 posłużyć się dokumentacją techniczną dotyczącą modernizacji urządzeń dźwigowych; P C

E.29.1(11)2 opracować harmonogram prac związanych z modernizacją urządzeń dźwigowych; P CE.29.1(12)1 scharakteryzować kryteria oceny jakości montażu urządzeń dźwigowych; P CE.29.1(12)2 dokonać oceny jakości montażu urządzeń dźwigowych; P CE.29.1(13)1 określić zasady przeprowadzania odbiorów urządzeń dźwigowych; P CE.29.1(13)2 posłużyć się przepisami dotyczącymi odbiorów technicznych urządzeń dźwigowych; P C

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej60

Page 61: Technik urządzeń dźwigowych

9.1. Planowanie i organizacja prac montażowychE.29.1(13)3 zaplanować czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych; P CE.29.1(13)4 wykonać czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych; P CE.29.1(14)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania ergonomii podczas prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych; P C

KPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów; P CKPS(2)2 wykonać konsekwentnie i kreatywnie realizowane zadania; PP DKPS(2)3 zrealizować wyznaczone działania zgodnie z własnymi pomysłami; P CKPS(2)4 zastosować innowacyjne rozwiązania problemów; PP DKPS(3)1 zaplanować realizację zadań i przedsięwzięć; P CKPS(3)2 przewidzieć skutki podejmowanych działań; P CKPS(3)3 dokonać analizy własnych osiągnięć; P CKPS(3)4 rozwiązać problemy powstające podczas realizacji zadań zawodowych; PP DKPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje; P CKPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań; PP DKPS(8)3 określić skutki podejmowanych decyzji; P CKPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikowania się; P BKPS(10)2 podjąć pracę w zespole zadaniowym; P BKPS(10)3 dokonać analizy współpracy w zespole; P BOMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole; P COMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu; PP DOMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania; P COMZ(3)2 zrealizować przydzielone zadania; P COMZ(3)3 pokierować wykonaniem przydzielonych zadań; PP DOMZ(3)4 ocenić jakość wykonania zadań; P COMZ(5)1 dokonać analizy organizacji pracy; P COMZ(5)2 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy; PP D

OMZ(5)3 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy; PP D

OMZ(6)1 wysłuchać argumentów i wyjaśnień podwładnych; P BOMZ(6)2 wyjaśnić powody swoich decyzji w rozmowach z podwładnymi; P C

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej61

Page 62: Technik urządzeń dźwigowych

9.1. Planowanie i organizacja prac montażowychOMZ(6)3 zastosować formy komunikacji interpersonalnej. P B

Planowane ćwiczenia / zadania1. Planowanie prac związanych z wymianą uszkodzonego elementu urządzenia dźwigowegoOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie opracowanie harmonogramu prac związanych z demontażem uszkodzonego zawiesia linowego dźwigu z napędem elektrycznym bezreduktorowym oraz montażem nowego elementu. Ćwiczenie należy wykonać na podstawie opisu uszkodzenia urządzenia dźwigowego oraz dokumentacji technicznej.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.2. Planowanie sposobu oznakowania oraz zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac montażowychOpis pracy:Zadaniem uczniów będzie opracowanie planu zabezpieczenia miejsca montażu schodów ruchomych zlokalizowanych w obiekcie przemysłowym. Przy założeniu, że montaż odbywać się będzie podczas użytkowania obiektu. Ćwiczenie należy wykonać na podstawie dokumentacji montażowej schodów ruchomych.Uczniowie powinni wykonywać ćwiczenie w zespołach 2-3-osobowych.

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne zaleca się realizować w pracowni urządzeń dźwigowych wyposażonej w stanowiska montażowe zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i narzędzia do montażu oraz stanowisko obróbki ręcznej wyposażone w zestaw narzędzi i przyrządy pomiarowe.Ćwiczenia praktyczne mogą odbywać się w: placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.Środki dydaktycznePodzespoły dźwigowe: ograniczniki prędkości, chwytacze, łączniki bezpieczeństwa, czujniki, modele prowadnic i lin, modele napędów drzwi dźwigowych, wciągarki dźwigowe reduktorowe i bezreduktorowe, elementy sterowania wciągarek dźwigowych: styczniki, przekaźniki, falowniki, elementy instalacji dźwigów hydraulicznych. schematy elektryczne oraz hydrauliczne urządzeń dźwigowych, rysunki montażowe urządzeń dźwigowych, dokumentacja techniczna urządzeń dźwigowych, instrukcje montażu, obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych, plansze obrazujące budowę i działanie podzespołów i urządzeń dźwigowych różnych typów, katalogi podzespołów dźwigowych, dyrektywy dźwigowe, normy, przepisy o dozorze technicznym dotyczące urządzeń dźwigowych, środki ochrony indywidualnej stosowane podczas montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: pokazu z objaśnieniem, przewodniego tekstu, metody projektów oraz ćwiczeń praktycznych.Metoda projektów zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ daje możliwość zastosowania wcześniej zdobytej wiedzy, pozwala na efektywne wykorzystanie czasu, planowanie działań,

podejmowanie decyzji, korzystanie z różnych źródeł informacji oraz prezentację wykonanych projektów. W trakcie realizacji programu należy kształtować nawyki korzystania z instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Ćwiczenia powinny być prowadzone indywidualnie lub w zespołach 2-3-osobowych.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaDo sprawdzenia efektów kształcenia zaleca się stosowanie metod takich jak: sprawdziany ustne, sprawdziany pisemne, testy osiągnięć uczniów, obserwacje czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń. W ocenie końcowej pracy uczniów należy uwzględnić wszystkie zastosowane metody sprawdzania osiągnięć uczniów oraz prezentacje projektów.Podczas oceniania osiągnięć uczniów szczególną uwagę należy zwrócić na: posługiwanie się dokumentacją techniczną urządzeń dźwigowych, planowanie prac montażowych i demontażowych, określanie funkcji podzespołów urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu, przestrzeganie zasad zabezpieczania miejsca montażu urządzeń dźwigowych,

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej62

Page 63: Technik urządzeń dźwigowych

9.1. Planowanie i organizacja prac montażowychplanowanie czynności związanych z odbiorem urządzeń dźwigowych, korzystanie z różnych źródeł informacji zawodowej.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej63

Page 64: Technik urządzeń dźwigowych

9.2. Planowanie i organizacja prac konserwacyjnychUszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Poziom wymagań

programowychKategoria

taksonomiczna Materiał nauczania

E.29.2(1)2 zaplanować terminy przeglądów urządzeń dźwigowych; P C Planowanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych.

Planowanie czynności związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych.

Dobór metod wykonywania prac konserwacyjnych urządzeń dźwigowych.

Planowanie czynności technologicznych związanych z konserwacją oraz wymianą elementów urządzeń dźwigowych.

Organizacja prac związanych z konserwacją oraz wymianą elementów urządzeń dźwigowych.

Sporządzanie zapotrzebowania na narzędzia oraz materiały konserwacyjne wykorzystywane do konserwacji urządzeń dźwigowych.

Kosztorysowanie prac konserwacyjnych. Eliminacja i minimalizacja zagrożeń

związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych.

Planowanie i organizacja prac związanych z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych.

Przepisy o dozorze technicznym dotyczące konserwacji urządzeń dźwigowych.

E.29.2(2)1 posłużyć się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami konserwacji urządzeń dźwigowych; PP C

E.29.2(2)2 określić zakres czynności związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych; P CE.29.2(2)3 sporządzić harmonogram przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych; PP DE.29.2(3)2 dobrać metody konserwacji dźwigów z napędem elektrycznym; PP CE.29.2(3)3 dobrać metody konserwacji dźwigów z napędem hydraulicznym; PP CE.29.2(3)4 dobrać metody konserwacji schodów i chodników ruchomych; PP CE.29.2(3)5 dobrać metody konserwacji urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych; PP CE.29.2(4)1 określić zakres czynności technologicznych związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych; P B

E.29.2(4)2 określić zakres czynności technologicznych związanych z wymianą elementów urządzeń dźwigowych; P B

E.29.2(4)3 zaplanować czynności technologiczne związane z wymianą uszkodzonych lub zużytych elementów urządzeń dźwigowych; P C

E.29.2(4)4 zorganizować prace związane z konserwacją urządzeń dźwigowych; P CE.29.2(5)1 sporządzić zapotrzebowanie na narzędzia potrzebne do wykonywania prac konserwacyjnych; PP C

E.29.2(5)2 sporządzić zapotrzebowanie na materiały konserwacyjne; PP CE.29.2(6)1 dokonać kalkulacji kosztów konserwacji urządzeń dźwigowych; P BE.29.2(6)2 sporządzić kosztorys prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych; PP CE.29.2(8)3 zaplanować działania związane z eliminacją zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych; P C

E.29.2(8)4 dobrać metody minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych; P C

E.29.2(9)1 rozpoznać rodzaje i przyczyny awarii urządzeń dźwigowych; P CE.29.2(9)2 zaplanować działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych; P CE.29.2(10)1 posłużyć się przepisami o dozorze technicznym dotyczącymi konserwacji urządzeń dźwigowych; P B

KPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów; P CKPS(2)2 wykonać konsekwentnie i kreatywnie realizowane zadania; PP DKPS(2)3 zrealizować wyznaczone działania zgodnie z własnymi pomysłami; P C

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej64

Page 65: Technik urządzeń dźwigowych

9.2. Planowanie i organizacja prac konserwacyjnychKPS(2)4 zastosować innowacyjne rozwiązania problemów; PP DKPS(3)1 zaplanować realizację zadań i przedsięwzięć; P CKPS(3)2 przewidzieć skutki podejmowanych działań; P CKPS(3)3 dokonać analizy własnych osiągnięć; P CKPS(3)4 rozwiązać problemy powstające podczas realizacji zadań zawodowych; PP DKPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje; P CKPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań; PP DKPS(8)3 określić skutki podejmowanych decyzji; P CKPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikowania się; P BKPS(10)2 podjąć pracę w zespole zadaniowym; P BKPS(10)3 dokonać analizy współpracy w zespole; P BOMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole; P COMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu; PP DOMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania; P COMZ(3)2 zrealizować przydzielone zadania; P COMZ(3)3 pokierować wykonaniem przydzielonych zadań; PP DOMZ(3)4 ocenić jakość wykonania zadań; P COMZ(5)1 dokonać analizy organizacji pracy; P COMZ(5)2 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy; PP D

OMZ(5)3 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy; PP D

OMZ(6)1 wysłuchać argumentów i wyjaśnień podwładnych; P BOMZ(6)2 wyjaśnić powody swoich decyzji w rozmowach z podwładnymi; P COMZ(6)3 zastosować formy komunikacji interpersonalnej. P B

Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjneZajęcia edukacyjne zaleca się realizować w pracowni urządzeń dźwigowych wyposażonej w stanowiska montażowe zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i narzędzia do montażu oraz stanowisko obróbki ręcznej wyposażone w zestaw narzędzi i przyrządy pomiarowe.Ćwiczenia praktyczne mogą odbywać się w: placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.Środki dydaktycznePodzespoły dźwigowe: ograniczniki prędkości, chwytacze, łączniki bezpieczeństwa, czujniki, modele prowadnic i lin, modele napędów drzwi dźwigowych, wciągarki dźwigowe reduktorowe

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej65

Page 66: Technik urządzeń dźwigowych

9.2. Planowanie i organizacja prac konserwacyjnychi bezreduktorowe, elementy sterowania wciągarek dźwigowych: styczniki, przekaźniki, falowniki, elementy instalacji dźwigów hydraulicznych, schematy elektryczne oraz hydrauliczne urządzeń dźwigowych, rysunki montażowe urządzeń dźwigowych, dokumentację techniczną urządzeń dźwigowych, instrukcje montażu, obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych, filmy dydaktyczne oraz plansze obrazujące budowę i działanie podzespołów i urządzeń dźwigowych różnych typów, katalogi podzespołów dźwigowych, dyrektywy dźwigowe, normy, przepisy o dozorze technicznym dotyczące urządzeń dźwigowych, środki ochrony indywidualnej stosowane podczas montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych.Zalecane metody dydaktycznePodczas realizacji programu działu zaleca się stosowanie następujących metod nauczania: ćwiczeń praktycznych, metody projektów oraz przewodniego tekstu. Szczególnie zaleca się

stosowanie metody projektów która umożliwia kształtowanie umiejętności planowania, pracy zespołowej, podejmowania decyzji oraz korzystania z różnych źródeł informacji. W trakcie realizacji programu szczególną uwagę należy zwrócić na potrzebę prowadzenia okresowych przeglądów, konserwacji oraz naprawy uszkodzonych elementów maszyn i urządzeń, a także wyjaśnić zależność zachodzącą między prawidłową ich eksploatacją a bezawaryjną pracą. Należy również umożliwić uczniom korzystanie z norm, katalogów, instrukcji obsługi oraz dokumentacji technicznej urządzeń dźwigowych. Formy organizacyjneZajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form nauczania. Ćwiczenia powinny być prowadzone indywidualnie lub w zespołach 2-3-osobowych.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaDo sprawdzenia efektów kształcenia zaleca się stosowanie metod takich jak: sprawdziany ustne, sprawdziany pisemne, testy osiągnięć uczniów, obserwacje czynności uczniów podczas wykonywania ćwiczeń.W ocenie końcowej pracy uczniów należy uwzględnić wszystkie zastosowane metody sprawdzania osiągnięć uczniów oraz ocenę za wykonanie ćwiczeń praktycznych oraz opracowanie i prezentacje projektów.Podczas oceniania osiągnięć uczniów szczególną uwagę należy zwrócić na: posługiwanie się dokumentacją techniczną, planowanie czynności związanych z konserwacją różnych rodzajów urządzeń dźwigowych, dobór metod konserwacji urządzeń dźwigowych, sporządzanie kosztorysów prac konserwacyjnych, dobór materiałów oraz narzędzi do konserwacji urządzeń dźwigowych, planowanie prac związanych z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych.

Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia,– dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej66

Page 67: Technik urządzeń dźwigowych

10. Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczn

aMateriał nauczania

BHP(7)1 przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; P C Organizowanie i przeprowadzanie prac

montażowych:– zapoznanie z zasadami

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

– organizowanie miejsca pracy oraz czynności związanych z realizacją prac montażowych.

– planowanie i realizacja prac na podstawie instrukcji montażu i demontażu urządzeń dźwigowych.

– zabezpieczanie miejsc montażu.

– wykonywanie montażu i demontażu urządzeń dźwigowych.

– wykonywanie prób odbiorczych urządzeń dźwigowych.

Organizowanie i przeprowadzanie prac konserwacyjnych:– planowanie prac

konserwacyjnych.– dobieranie metod

konserwacji urządzeń dźwigowych.

– wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych.

– usuwanie usterek

BHP(8)2 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; P C

BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; P C

E.28.1(6)4 posłużyć się instrukcjami montażu i demontażu urządzeń dźwigowych; P CE.28.1(14)4 wykonać operacje montażu i demontażu urządzeń dźwigowych; P CE.28.1(16)2 ocenić jakość wykonanego montażu; PP DE.28.1(17)2 wykonać czynności związane z uruchamianiem urządzeń dźwigowych; P CE.28.1(18)2 wykonać regulację parametrów podzespołów urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji producenta; P C

E.28.1(19)2 wykonać próby urządzeń dźwigowych przed oddaniem ich do eksploatacji; P CE.28.2(5)3 rozpoznać rodzaje usterek urządzeń dźwigowych w trakcie ich użytkowania; P CE.28.2(6)2 usunąć usterki urządzeń dźwigowych; P BE.28.2(7)3 usunąć uszkodzenia urządzeń dźwigowych; P BE.28.2(9)2 wykonać pomiary podstawowych wielkości elektrycznych mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych; P C

E.28.2(11)2 dokonać wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych; P CE.28.2(13)3 wykonać czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego; P C

E.28.2(14)2 sprawdzić działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji; P CE.28.2(15)2 sporządzić dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym; P C

E.29.1(8)1 oznakować miejsca montażu urządzeń dźwigowych; P BE.29.1(8)2 zabezpieczyć miejsca montażu urządzeń dźwigowych; P CE.29.1(12)2 dokonać oceny jakości montażu urządzeń dźwigowych; P BE.29.2(1)2 zaplanować terminy przeglądów urządzeń dźwigowych; PP CE.29.2(2)3 sporządzić harmonogram przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych; P C

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej67

Page 68: Technik urządzeń dźwigowych

Praktyki zawodowei uszkodzeń urządzeń dźwigowych.

– wykonywanie czynności związanych z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych.

– prowadzenie dokumentacji związanej z konserwacją.

E.29.2(3)2 dobrać metody konserwacji dźwigów z napędem elektrycznym; PP CE.29.2(3)3 dobrać metody konserwacji dźwigów z napędem hydraulicznym; PP CE.29.2(3)4 dobrać metody konserwacji schodów i chodników ruchomych; PP CE.29.2(3)5 dobrać metody konserwacji urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych; PP CE.29.2(4)3 zaplanować czynności technologiczne związane z wymianą elementów urządzeń dźwigowych; P C

E.29.2(9)2 zaplanować działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych; P CKPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej; P CKPS(3)2 przewidzieć skutki podejmowanych działań; P CKPS(4)1przejawić gotowość do ciągłego uczenia się; P CKPS(4)2 przejawić chęć doskonalenia się; P CKPS(5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem; P CKPS(6)1 skorzystać z możliwości aktualizowania wiedzy; P BKPS(6)2 doskonalić wiedzę i umiejętności zawodowe; P CKPS(8)1 podjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; P CKPS(7)2 przestrzegać tajemnicy zawodowej; P CKPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań; PP DKPS(8)3 określić skutki podejmowanych decyzji; P CKPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne; P BOMZ(6)1 wysłuchać argumentów i wyjaśnień podwładnych; P BOMZ(6)2 wyjaśnić powody swoich decyzji w rozmowach z podwładnymi; P COMZ(6)3 zastosować formy komunikacji interpersonalnej. P B

Warunki osiągania efektów kształceniaPraktyka zawodowa powinna odbywać się w przedsiębiorstwie zajmującym się montażem, konserwacją i modernizacją:

dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigów budowlanych, dźwigów towarowych małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej68

Page 69: Technik urządzeń dźwigowych

Praktyki zawodoweZaleca się, aby w miarę możliwości uczniowie mogli poznać pracę w różnych działach przedsiębiorstwa. Zadania praktyczne uczniowie powinni wykonać pod kierunkiem wyznaczonych przez pracodawcę pracowników.Uczniowie mają możliwość samodzielnego wyboru przedsiębiorstwa, w którym mogą odbyć praktykę zawodową, pod warunkiem akceptacji wyboru przez kierownika praktyki.

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształceniaW trakcie praktyk uczniowie powinni prowadzić dzienniczki praktyk, dokumentując w nich przebieg praktyk. Zadania do wykonania przez uczniów w trakcie praktyk zawodowych powinny być skorelowane z efektami kształcenia zawodowego osiągniętymi przez ucznia w szkole.Analiza prowadzonego dzienniczka praktyki oraz wystawionych w przedsiębiorstwie opinii o pracy ucznia stanowić będą podstawę oceniania.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej69

Page 70: Technik urządzeń dźwigowych

ZAŁĄCZNIKI:Załącznik 1: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACHZałącznik 2: POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCHZałącznik 3: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

ZAŁĄCZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Efekty kształceniaEfekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodówBezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej70

Page 71: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształceniaPDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;KPS(3)przewiduje skutki podejmowanych działań;KPS(4) jest otwarty na zmiany;KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;KPS(10) współpracuje w zespole.Organizacja pracy małych zespołów (OMZ) w przypadku zawodów nauczanych na poziomie technikaOMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik urządzeń dźwigowych lub grupie zawodówPKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;PKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;PKZ(E.a)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+ϕ);

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej71

Page 72: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształceniaPKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;PKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;PKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.PKZ(E.c)(1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;PKZ(E.c)(2) sporządza wykresy w skali logarytmicznej;PKZ(E.c)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;PKZ(E.c)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;PKZ(E.c)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;PKZ(E.c)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;PKZ(E.c)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;PKZ(E.c)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac;PKZ(E.c)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.PKZ(M.a)(1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;PKZ(M.a)(2) sporządza szkice części maszyn;PKZ(M.a)(3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;PKZ(M.a)(4) rozróżnia części maszyn i urządzeń;PKZ(M.a)(5) rozróżnia rodzaje połączeń;PKZ(M.a)(6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;PKZ(M.a)(7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;PKZ(M.a)(8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej72

Page 73: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształceniaPKZ(M.a)(9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;PKZ(M.a)(10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;PKZ(M.a)(11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;PKZ(M.a)(12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;PKZ(M.a)(13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;PKZ(M.a)(14) wykonuje pomiary warsztatowe;PKZ(M.a)(15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;PKZ(M.a)(16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;PKZ(M.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;PKZ(M.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik urządzeń dźwigowychE.28.1(1) stosuje prawa mechaniki technicznej, hydrauliki i automatyki;E.28.1(2) posługuje się terminologią zawodową dotyczącą urządzeń dźwigowych;E.28.1(3) klasyfikuje urządzenia dźwigowe według określonych kryteriów;E.28.1(4) rozróżnia rodzaje urządzeń dźwigowych;E.28.1(5) charakteryzuje budowę i zasady działania dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigów budowlanych i towarowych małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych oraz schodów i chodników ruchomych;E.28.1(6) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych;E.28.1(7) określa parametry techniczne urządzeń dźwigowych;E.28.1(8) rozpoznaje podzespoły mechaniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania;E.28.1(9) rozróżnia hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne podzespoły urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania;E.28.1(10) rozpoznaje obwody hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich funkcje i zasady działania;E.28.1(11) rozpoznaje rodzaje hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych układów sterowania i napędu;E.28.1(12) dobiera metody montażu urządzeń dźwigowych;E.28.1(13) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu urządzeń dźwigowych;E.28.1(14) wykonuje czynności związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;E.28.1(15) wykonuje czynności montażowe związane z modernizacją urządzeń dźwigowych;E.28.1(16) sprawdza zgodność montażu z dokumentacją techniczną urządzeń dźwigowych;E.28.1(17) wykonuje czynności związane z uruchomianiem urządzeń dźwigowych;E.28.1(18) dokonuje regulacji parametrów poszczególnych podzespołów urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji producenta;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej73

Page 74: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształceniaE.28.1(19) wykonuje próby urządzeń dźwigowych przed oddaniem ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.E.28.2(1) dokonuje bieżących przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych;E.28.2(2) kontroluje parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń dźwigowych;E.28.2(3) ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych w trakcie eksploatacji;E.28.2(4) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą konserwacji urządzeń dźwigowych;E.28.2(5) rozpoznaje usterki urządzeń dźwigowych występujące w trakcie użytkowania;E.28.2(6) usuwa usterki urządzeń dźwigowych;E.28.2(7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń dźwigowych oraz podejmuje odpowiednie działania;E.28.2(8) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy pomiarowe do konserwacji urządzeń dźwigowych;E.28.2(9) wykonuje pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych;E.28.2(10) dobiera części zamienne i podzespoły urządzeń dźwigowych;E.28.2(11) dokonuje wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych;E.28.2(12) wykonuje regulacje parametrów pracy urządzeń dźwigowych po ich konserwacji;E.28.2(13) wykonuje czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego;E.28.2(14) sprawdza działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji;E.28.2(15) prowadzi dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych.E.29.1(1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń dźwigowych w procesie planowania i organizacji prac montażowych;E.29.1(2) analizuje budowę urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu;E.29.1(3) planuje czynności związane z montażem urządzeń dźwigowych;E.29.1(4)określa warunki montażu urządzeń dźwigowych;E.29.1(5)organizuje prace związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną;E.29.1(6) organizuje prace związane z przygotowaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych;E.29.1(7) dobiera metody zabezpieczania miejsc prowadzonych prac montażowych;E.29.1(8) wykonuje prace związane z oznakowaniem i zabezpieczaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych;E.29.1(9) rozpoznaje zagrożenia związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;E.29.1(10) określa sposoby eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;E.29.1(11) organizuje prace związane z modernizacją urządzeń dźwigowych zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną;E.29.1(12) ocenia jakość wykonanego montażu urządzeń dźwigowych;E.29.1(13) wykonuje czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych;E.29.1(14) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii podczas montażu urządzeń dźwigowych. E.29.2(1) planuje terminy przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej74

Page 75: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształceniaE.29.2(2) określa zakres i kolejność prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami konserwacji;E.29.2(3) dobiera metody wykonywania prac konserwacyjnych do rodzaju urządzeń dźwigowych;E.29.2(4) planuje czynności technologiczne związane z konserwacją lub wymianą elementów urządzeń dźwigowych;E.29.2(5) sporządza zapotrzebowanie na narzędzia oraz materiały konserwacyjne;E.29.2(6) kalkuluje koszty wykonania prac konserwacyjnych;E.29.2(7) rozpoznaje zagrożenia związane z konserwacją urządzeń dźwigowych;E.29.2(8) dobiera metody eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;E.29.2(9) planuje działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych;E.29.2(10) przestrzega przepisów o dozorze technicznym związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej75

Page 76: Technik urządzeń dźwigowych

ZAŁĄCZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Efekty kształcenia/umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/

Uczeń:

Klasa

Licz

ba g

odzin

pr

zezn

aczo

na n

a re

aliza

cję

efek

tów

ks

ztał

ceni

a

I II III IV

I II I II I II I II

Kształcenie zawodowe teoretyczneElektrotechnika i elektronikaPKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki; X X X X

192

PKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym; X X X X PKZ(E.a)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym; X PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+ϕ); X PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; X X X X

PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne; X X X X PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych; X X X X PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; X X X X PKZ(E.c)(1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych; X 3KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; X X XKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; X XKPS(4) jest otwarty na zmiany; X X X XKPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; XKPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; X X

KPS(10) współpracuje w zespole. X XŁączna liczba godzin 195

Technologia i konstrukcje mechaniczne

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej76

Page 77: Technik urządzeń dźwigowych

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; X

15

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; XBHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; XBHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; X

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników pracy; XBHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; XBHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; X

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; XBHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; X

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. XPKZ(M.a)(1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego; X X

140

PKZ(M.a)(2) sporządza szkice części maszyn; X X PKZ(M.a)(3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych; X X PKZ(M.a)(4) rozróżnia części maszyn i urządzeń; X X PKZ(M.a)(5) rozróżnia rodzaje połączeń; X X PKZ(M.a)(6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań; X X PKZ(M.a)(7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne; X X PKZ(M.a)(8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego; X X PKZ(M.a)(9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów; X X PKZ(M.a)(10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją; X X PKZ(M.a)(11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń; X XPKZ(M.a)(12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej; X XPKZ(M.a)(13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej; X XPKZ(M.a)(14) wykonuje pomiary warsztatowe; X XPKZ(M.a)(15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac; X XPKZ(M.a)(16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń; X XPKZ(M.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; X X

PKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. X X 10E.28.1(1) stosuje prawa mechaniki technicznej, hydrauliki i automatyki; X X 90KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; X X

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej77

Page 78: Technik urządzeń dźwigowych

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; X X X XKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; X X X XKPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X XKPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; X XKPS(10) współpracuje w zespole. X X

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; X X X XOMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; X XOMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; X XOMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; X X

Łączna liczba godzin 255Urządzenia dźwigoweE.28.1(2) posługuje się terminologią zawodową dotyczącą urządzeń dźwigowych; X X

110

E.28.1(3) klasyfikuje urządzenia dźwigowe według określonych kryteriów; X X E.28.1(4) rozróżnia rodzaje urządzeń dźwigowych; X X E.28.1(5) charakteryzuje budowę i zasady działania dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigów budowlanych i towarowych małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych oraz schodów i chodników ruchomych; X X

E.28.1(6) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych; X E.28.1(7) określa parametry techniczne urządzeń dźwigowych; X X E.28.1(8) rozpoznaje podzespoły mechaniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania; X X E.28.1(9) rozróżnia hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne podzespoły urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania; X X

E.28.1(10) rozpoznaje obwody hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich funkcje i zasady działania; X X

E.28.1(11) rozpoznaje rodzaje hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych układów sterowania i napędu; X XE.28.1(12) dobiera metody montażu urządzeń dźwigowych; XE.28.1(13) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu urządzeń dźwigowych; X

E.28.2(1) dokonuje bieżących przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych; X

50E.28.2(3) ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych w trakcie eksploatacji; X E.28.2(4) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą konserwacji urządzeń dźwigowych; XE.28.2(5) rozpoznaje usterki urządzeń dźwigowych występujące w trakcie użytkowania; XE.28.2(15) prowadzi dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych. X

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej78

Page 79: Technik urządzeń dźwigowych

E.29.1(1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń dźwigowych w procesie planowania i organizacji prac montażowych; X

40

E.29.1(4) określa warunki montażu urządzeń dźwigowych; XE.29.1(7) dobiera metody zabezpieczania miejsc prowadzonych prac montażowych; XE.29.1(9) rozpoznaje zagrożenia związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych; XE.29.1(10) określa sposoby eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych; XE.29.1(14) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii podczas montażu urządzeń dźwigowych; XE.29.2(1) planuje terminy przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym; X

40E.29.2(3) dobiera metody wykonywania prac konserwacyjnych do rodzaju urządzeń dźwigowych; XE.29.2(7) rozpoznaje zagrożenia związane z konserwacją urządzeń dźwigowych; XE.29.2(8) dobiera metody eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych; XKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; X X X XKPS(4) jest otwarty na zmiany; X X X XKPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X X X X

Łączna liczba godzin 240Działalność gospodarcza w branży dźwigowejPDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; X

30

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; X

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; XPDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; XPDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; XPDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; XPDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; XPDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; XPDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; XPDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; XPDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. XKPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; XKPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; X

Łączna liczba godzin 30Język obcy w branży dźwigowejJOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; X

30JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; X

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; X JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; X

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej79

Page 80: Technik urządzeń dźwigowych

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. X Łączna liczba godzin 30

Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne 750Kształcenie zawodowe praktyczne

Pomiary elektryczne i elektroniczneBHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; X

5BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; XBHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; X X BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; X X

PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; X X

85

PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych; X X X XPKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; X X X X

PKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej; X X X XPKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; X X X X

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych; X X X XPKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; X X X X PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów; X X X XPKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie; X X X XPKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. X X X X

PKZ(E.c.)(2) sporządza wykresy w skali logarytmicznej; X X

60

PKZ(E.c.)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; X X X XPKZ(E.c.)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych; X X X XPKZ(E.c.)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych; X X X X

PKZ(E.c.)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; X X X XPKZ(E.c.)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów; X X X X

PKZ(E.c.)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac; X X X X

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej80

Page 81: Technik urządzeń dźwigowych

PKZ(E.c.)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań X X X X KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; X X KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; X XKPS(4) jest otwarty na zmiany; X XKPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; X X X X KPS(10) współpracuje w zespole; X X X X OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; X X X X OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; X X OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; X X X X OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; X X X X OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami. X X X X

Łączna liczba godzin 150Montaż urządzeń dźwigowychPKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej; X X X 10E.28.1(6) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych; X X X X

200

E.28.1(12) dobiera metody montażu urządzeń dźwigowych; X X XE.28.1(13) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu urządzeń dźwigowych; X X XE.28.1(14) wykonuje czynności związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych; X X XE.28.1(15) wykonuje czynności montażowe związane z modernizacją urządzeń dźwigowych; X X XE.28.1(16) sprawdza zgodność montażu z dokumentacją techniczną urządzeń dźwigowych; XE.28.1(17) wykonuje czynności związane z uruchomianiem urządzeń dźwigowych; XE.28.1(18) dokonuje regulacji parametrów poszczególnych podzespołów urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji producenta; X

E.28.1(19) wykonuje próby urządzeń dźwigowych przed oddaniem ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami. X

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; X X X XKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; X X XKPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; X X X X

KPS(10) współpracuje w zespole. XOMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; X X X XOMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań. X X X X

Liczba godzin 210Konserwacja urządzeń dźwigowych

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej81

Page 82: Technik urządzeń dźwigowych

E.28.2(1) dokonuje bieżących przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych; X X X

240

E.28.2(2) kontroluje parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń dźwigowych; X X X E.28.2(3) ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych w trakcie eksploatacji; X X XE.28.2(4) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą konserwacji urządzeń dźwigowych; X X XE.28.2(5) rozpoznaje usterki urządzeń dźwigowych występujące w trakcie użytkowania; X X XE.28.2(6) usuwa usterki urządzeń dźwigowych; X X XE.28.2(7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń dźwigowych oraz podejmuje odpowiednie działania; X X X E.28.2(8) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy pomiarowe do konserwacji urządzeń dźwigowych; X X XE.28.2(9) wykonuje pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych; X X X

E.28.2(10) dobiera części zamienne i podzespoły urządzeń dźwigowych; X X XE.28.2(11) dokonuje wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych; X X XE.28.2(12) wykonuje regulacje parametrów pracy urządzeń dźwigowych po ich konserwacji; XE.28.2(13) wykonuje czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego; X

E.28.2(14) sprawdza działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji; XE.28.2(15) prowadzi dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych; X X XKPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; X X XKPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; X X XOMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; X X XOMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; X X XOMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; X X XOMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; X X X

Liczba godzin 240Organizacja procesów montażu i konserwacji urządzeń dźwigowychE.29.1(1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń dźwigowych w procesie planowania i organizacji prac montażowych; X

75

E.29.1(2) analizuje budowę urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu; XE.29.1(3) planuje czynności związane z montażem urządzeń dźwigowych; XE.29.1(5) organizuje prace związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną; X

E.29.1(6) organizuje prace związane z przygotowaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych; XE.29.1(7) dobiera metody zabezpieczania miejsc prowadzonych prac montażowych; XE.29.1(8) wykonuje prace związane z oznakowaniem i zabezpieczaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych; XE.29.1(9) rozpoznaje zagrożenia związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych; X

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej82

Page 83: Technik urządzeń dźwigowych

E.29.1(11) organizuje prace związane z modernizacją urządzeń dźwigowych zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną; X

E.29.1(12)ocenia jakość wykonanego montażu urządzeń dźwigowych; XE.29.1(13) wykonuje czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych; XE.29.1(14) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii podczas montażu urządzeń dźwigowych. XE.29.2(1) planuje terminy przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym; X

75

E.29.2(2) określa zakres i kolejność prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami konserwacji; X

E.29.2(3) dobiera metody wykonywania prac konserwacyjnych do rodzaju urządzeń dźwigowych; XE.29.2(4) planuje czynności technologiczne związane z konserwacją lub wymianą elementów urządzeń dźwigowych; XE.29.2(5) sporządza zapotrzebowanie na narzędzia oraz materiały konserwacyjne; XE.29.2(6) kalkuluje koszty wykonania prac konserwacyjnych; XE.29.2(8) dobiera metody eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych; XE.29.2(9) planuje działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych; XE.29.2(10) przestrzega przepisów o dozorze technicznym związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych. XKPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; XKPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; XKPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; XKPS(10) współpracuje w zespole; XOMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; XOMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; XOMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; XOMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami. X

Liczba godzin 150Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne 750

Łączna liczba godzin przeznaczona na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, a także efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia

w zawodzie lub grupie zawodów 580

Łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację K1 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych (E.28.) 690Łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację K2 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych (E.29.) 230

Razem 1500

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej83

Page 84: Technik urządzeń dźwigowych

ZAŁĄCZNIK 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCHEfekty kształcenia z podstawy programowej

Uczeń:Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:Elektrotechnika i elektronika

PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

PKZ(E.a)(1)1 scharakteryzować wielkości fizyczne stosowane w elektrotechnice;PKZ(E.a)(1)2 posłużyć się pojęciami dotyczącymi elementów i układów elektronicznych;PKZ(E.a)(1)3 posłużyć się pojęciami dotyczącymi obwodów elektrycznych;PKZ(E.a)(1)4 posłużyć się terminologią dotyczącą instalacji i maszyn elektrycznych.

PKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

PKZ(E.a)(2)1 wyjaśnić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym;PKZ(E.a)(2)2 scharakteryzować zjawiska zachodzące podczas przepływu prądu stałego;PKZ(E.a)(2)3 scharakteryzować zjawiska zachodzące podczas przepływu prądu zmiennego;PKZ(E.a)(2)4 scharakteryzować zjawiska zachodzące w maszynach elektrycznych;PKZ(E.a)(2)5 wyjaśnić zjawiska związane z przepływem prądu w elementach i układach elektronicznych.

PKZ(E.a)(3 ) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;PKZ(E.a)(3)1 scharakteryzować wielkości fizyczne obwodów prądu jednofazowego;PKZ(E.a)(3)2 scharakteryzować wielkości fizyczne obwodów prądu trójfazowego;PKZ(E.a)(3)3 obliczyć wartości wielkości elektrycznych obwodów prądu zmiennego.

PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+ϕ);

PKZ(E.a)(4)1 obliczyć wartości parametrów przebiegów sinusoidalnych typu y = Asin(ωt+φ);PKZ(E.a)(4)2 określić wartości przesunięcia fazowego przebiegów sinusoidalnych prądu i napięcia.

PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

PKZ(E.a)(5)1 wyjaśniać podstawowe prawa z zakresu elektrotechniki;PKZ(E.a)(5)2 zastosować podstawowe prawa elektrotechniki do obliczania wielkości elektrycznych w obwodach prądu stałego;PKZ(E.a)(5)3 zastosować podstawowe prawa elektrotechniki do obliczania wielkości elektrycznych w obwodach prądu zmiennego;PKZ(E.a.)(5)4 obliczyć parametry obwodów prądu zmiennego;PKZ(E.a)(5)5 obliczyć wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych.

PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

PKZ(E.a)(6)1 rozpoznać elementy układów elektrycznych;PKZ(E.a)(6)2 rozpoznać materiały półprzewodnikowe i określić ich właściwości;PKZ(E.a)(6)3 scharakteryzować elementy obwodów elektrycznych;PKZ(E.a)(6)4 scharakteryzować rodzaje elementów i układów elektronicznych;PKZ(E.a)(6)5 rozpoznać rodzaje instalacji elektrycznych;PKZ(E.a)(6)6 scharakteryzować rodzaje i elementy instalacji elektrycznych;PKZ(E.a)(6)7 sklasyfikować maszyny prądu stałego i zmiennego;PKZ(E.a)(6)8 scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych.

PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a.)(7)1 rozpoznać symbole graficzne stosowane na schematach ideowych i montażowych;PKZ(E.a)(7)2 rozpoznać symbole graficzne elementów i układów elektronicznych;PKZ(E.a)(7)3 odczytać schematy montażowe i ideowe układów elektrycznych;PKZ(E.a)(7)4 sporządzić schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych;PKZ(E.a)(7)5 sporządzić schematy ideowe i montażowe układów elektronicznych;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej84

Page 85: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PKZ(E.a)(7)6 określić sposoby zasilania maszyn elektrycznych.

PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(8)1 scharakteryzować parametry maszyn prądu stałego i zmiennego;PKZ(E.a)(8)2 scharakteryzować parametry instalacji elektrycznych;PKZ(E.a)(8)3 określić parametry elementów elektrycznych obwodów prądu stałego;PKZ(E.a)(8)4 określić parametry elementów elektrycznych obwodów prądu zmiennego;PKZ(E.a)(8)5 scharakteryzować parametry elementów elektronicznych.

PKZ(E.c)(1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych; PKZ(E.c)(1)1 wykonać obliczenia matematyczne na liczbach zespolonych;PKZ(E.c)(1)2 obliczyć parametry obwodów prądu zmiennego z zastosowaniem liczb zespolonych.

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej.

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; KPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów;KPS(2)2 wykonać konsekwentnie i kreatywnie realizowane zadania.

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;KPS(3)1 zaplanować realizację zadań i przedsięwzięć;KPS(3)2 przewidzieć skutki podejmowanych działań;KPS(3)4 rozwiązać problemy powstające podczas realizacji zadań zawodowych.

KPS(4) jest otwarty na zmiany; KPS(4)1 przejawić gotowość do ciągłego uczenia się;KPS(4)2 przejawić chęć doskonalenia się.

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KPS(6)1 skorzystać z możliwości aktualizowania wiedzy.

KPS(10) współpracuje w zespole; KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne;KPS(10)2 podejmować role w zespole.

Technologie i konstrukcje mechaniczne

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

BHP(1)1 wyjaśnić pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;BHP(1)2 posłużyć się terminologią dotyczącą ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska;BHP(1)3 scharakteryzować wymagania dotyczące ergonomii.

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(2)1 określić funkcje instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;BHP(2)2 określić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;BHP(2)3 określić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce.

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(3)1 scharakteryzować prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;BHP(3)2 scharakteryzować prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;BHP(3)3 określić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(4)1 określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;BHP(4)2 rozpoznać czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy oraz określić ich źródła.

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników pracy;

BHP(5)1 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej85

Page 86: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

BHP(5)2 określić sposoby zapobiegania zagrożeniom wynikającym z wykonywania zadań zawodowych.

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(6)1 określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;BHP(6)2 określić skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka;BHP(6)3 scharakteryzować skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka.

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)1 przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;BHP(7)2 zastosować zasady bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)1 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych przy pracach montażowych i konserwacyjnych urządzeń dźwigowych;BHP(8)2 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania praca montażowych i konserwacyjnych urządzeń dźwigowych.

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)1 scharakteryzować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska stosowane podczas montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych;BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych.

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

BHP(10)1 wyjaśnić zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;BHP(10)2 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

PKZ(M.a)(1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

PKZ(M.a)(1)1 określić znormalizowane elementy rysunku technicznego;PKZ(M.a)(1)2 scharakteryzować rodzaje rzutowania;PKZ(M.a)(1)3 wyjaśnić zasady rzutowania;PKZ(M.a)(1)4 zastosować zasady wymiarowania;PKZ(M.a)(1)5 zastosować zasady wykonywania przekrojów.

PKZ(M.a)(2) sporządza szkice części maszyn; PKZ(M.a)(2)1 sporządzić szkice elementów maszyn z zachowaniem proporcji;PKZ(M.a)(2)2 zastosować uproszczenia rysunkowe.

PKZ(M.a)(3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

PKZ(M.a)(3)1 sporządzić rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;PKZ(M.a)(3)2 zastosować normy dotyczące rysunku technicznego.

PKZ(M.a)(4) rozróżnia części maszyn i urządzeń; PKZ(M.a)(4)1 sklasyfikować części maszyn oraz urządzeń;PKZ(M.a)(4)2 scharakteryzować części maszyn i urządzeń.

PKZ(M.a)(5) rozróżnia rodzaje połączeń; PKZ(M.a)(5)1 rozróżnić rodzaje połączeń;PKZ(M.a)(5)2 wyjaśnić zasady wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych.

PKZ(M.a)(6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań;

PKZ(M.a)(6)1 określić tolerancje wymiarów na podstawie wielkości odchyłek;PKZ(M.a)(6)2 scharakteryzować rodzaje pasowań;PKZ(M.a)(6)3 dobrać tolerancje wymiarów;PKZ(M.a)(6)4 określić pasowania współpracujących ze sobą części;PKZ(M.a)(6)5 oznaczyć tolerancje i pasowania na rysunkach technicznych.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej86

Page 87: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PKZ(M.a)(7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne; PKZ(M.a)(7)1 rozróżnić materiały konstrukcyjne stosowane w budowie maszyn i urządzeń;PKZ(M.a)(7)2 rozróżnić materiały eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach.

PKZ(M.a)(8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;PKZ(M.a)(8)1 sklasyfikować urządzenia transportu bliskiego;PKZ(M.a)(8)2 rozróżnić urządzenia dźwigowe;PKZ(M.a)(8)3 rozróżnić urządzenia wózkowe i przenośnikowe.

PKZ(M.a)(9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów; PKZ(M.a)(9)1 określić wymagania dotyczące obiektów podlegających transportowi;PKZ(M.a)(9)2 dobrać środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

PKZ(M.a)(10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;

PKZ(M.a)(10)1 scharakteryzować rodzaje korozji;PKZ(M.a)(10)2 określić sposoby ochrony przed korozją.

PKZ(M.a)(11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń; PKZ(M.a)(11)1 scharakteryzować technologie wytwarzania części maszyn;PKZ(M.a)(11)2 scharakteryzować urządzenia technologiczne stosowane do wytwarzania części maszyn.

PKZ(M.a)(12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

PKZ(M.a)(12)1 rozróżnić urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej;PKZ(M.a)(12)2 rozróżnić urządzenia i narzędzia do obróbki maszynowej.

PKZ(M.a)(13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;

PKZ(M.a)(13)1 scharakteryzować przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej;PKZ(M.a)(13)2 scharakteryzować przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki maszynowej.

PKZ(M.a)(14) wykonuje pomiary warsztatowe; PKZ(M.a)(14)1 dobrać przyrządy pomiarowe;PKZ(M.a)(14)2 wykonać pomiary części maszyn.

PKZ(M.a)(15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac; PKZ(M.a)(15)1 scharakteryzować metody kontroli jakości wykonanych prac;PKZ(M.a)(15)2 zastosować metody kontroli jakości wykonanych prac.

PKZ(M.a)(16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;

PKZ(M.a)(16)1 sklasyfikować maszyny i urządzenia mechaniczne według określonych kryteriów;PKZ(M.a)(16)2 wyjaśnić budowę i zasadę działania maszyn i urządzeń.

PKZ(M.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;

PKZ(M.a)(17)1 posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;PKZ(M.a)(17)2 zastosować normy rysunku technicznego dotyczące maszyn i urządzeń.

PKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;

PKZ(M.a)(18)1 posłużyć się programami wspomagającymi wykonywanie zadań.

E.28.1(1) stosuje prawa mechaniki technicznej, hydrauliki i automatyki;

E.28.1(1)1 wyznaczyć siły w układzie płaskim zbieżnym;E.28.1(1)2 określić naprężenia i odkształcenia w elementach konstrukcyjnych narażonych na rozciąganie, ściskanie i ścinanie;E.28.1(1)3 rozróżnić rodzaje obciążeń występujących w urządzeniach dźwigowych;E.28.1(1)4 określić wpływ sił tarcia na współpracujące elementy konstrukcyjne;E.28.1(1)5 wyjaśnić wpływ naprężeń złożonych i zmęczeniowych na elementy konstrukcyjne;E.28.1(1)6 określić ruch prostoliniowy, krzywoliniowy i złożony;E.28.1(1)7 określić stopnie swobody, prędkość oraz przyspieszenie mechanizmów płaskich;E.28.1(1)8 obliczyć pracę mechaniczną, moc, energię i sprawność mechanizmów w ruchu postępowym i obrotowym;E.28.1(1)9 określić wpływ reakcji dynamicznych na konstrukcje mechaniczne;E.28.1(1)10 wyjaśnić zjawiska związane z przepływem cieczy w układach hydraulicznych;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej87

Page 88: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

E.28.1(1)11 sklasyfikować podzespoły i zespoły hydrauliczne;E.28.1(1)12 wyjaśnić budowę elementów podzespołów i zespołów hydraulicznych;E.28.1(1)13 scharakteryzować działanie układów sterowania hydraulicznego;E.28.1(1)14 rozpoznać symbole graficzne elementów i podzespołów hydraulicznych;E.28.1(1)15 scharakteryzować parametry elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych;E.28.1(1)16 określić rodzaje regulacji i sterowania w automatyce;E.28.1(1)17 scharakteryzować rodzaje sygnałów stosowanych w automatyce;E.28.1(1)18 scharakteryzować rodzaje członów regulacji;E.28.1(1)19 scharakteryzować rodzaje regulatorów oraz ich działanie;E.28.1(1)20 rozpoznać podstawowe elementy układów automatyki;E.28.1(1)21 dobrać nastawy regulatorów;E.28.1(1)22 określić rodzaje, budowę i zasadę działania sterowników PLC;E.28.1(1)23 określić zasady programowania sterowników PLC.

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej.

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; KPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów.

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; KPS(3)1 zaplanować realizację zadań i przedsięwzięć.

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KPS(6)1 skorzystać z możliwości aktualizowania wiedzy.

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje.

KPS(10) współpracuje w zespole; KPS(10)2 podjąć pracę w zespole zadaniowym.

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; OMZ(1)1 rozpoznać zadanie do realizacji.

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu.

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; OMZ(3)3 pokierować wykonaniem przydzielonych zadań.

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; OMZ(4)2 porównać jakość wykonywanych prac z założeniami i wymaganiami dokumentacji.

Urządzenia dźwigowe

E.28.1(2) posługuje się terminologią zawodową dotyczącą urządzeń dźwigowych; E.28.1(2)1 wyjaśnić pojęcia dotyczące urządzeń dźwigowych;E.28.1(2)2 posłużyć się terminologią dotyczącą montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych.

E.28.1(3) klasyfikuje urządzenia dźwigowe według określonych kryteriów; E.28.1(3)1 dokonać klasyfikacji urządzeń dźwigowych;

E.28.1(4) rozróżnia rodzaje urządzeń dźwigowych; E.28.1(4)1 rozpoznać rodzaje urządzeń dźwigowych;E.28.1(4)2 określić zastosowanie urządzeń dźwigowych.

E.28.1(5) charakteryzuje budowę i zasady działania dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigów budowlanych i towarowych małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych oraz schodów i chodników ruchomych;

E.28.1(5)1 wyjaśnić budowę i zasady działania dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym;E.28.1(5)2 wyjaśnić budowę i zasady działania dźwigów budowlanych;E.28.1(5)3 wyjaśnić budowę i zasady działania dźwigów towarowych małych;E.28.1(5)4 wyjaśnić budowę i zasady działania urządzeń dla osób niepełnosprawnych;E.28.1(5)5 wyjaśnić budowę i zasady działania schodów i chodników ruchomych.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej88

Page 89: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

E.28.1(6) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych;

E.28.1(6)1 skorzystać z dokumentacji technicznej, norm i katalogów zespołów urządzeń dźwigowych;E.28.1(6)2 posłużyć się instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych.

E.28.1(7) określa parametry techniczne urządzeń dźwigowych; E.28.1(7)1 scharakteryzować parametry techniczne urządzeń dźwigowych.E.28.1(8) rozpoznaje podzespoły mechaniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania;

E.28.1(8)1 rozpoznać podzespoły mechaniczne urządzeń dźwigowych oraz określić ich budowę i funkcje;E.28.1(8)2 wyjaśnić zasady działania podzespołów mechanicznych urządzeń dźwigowych.

E.28.1(9) rozróżnia hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne podzespoły urządzeń dźwigowych oraz określa ich budowę, funkcje i zasady działania;

E.28.1(9)1 rozpoznać hydrauliczne, podzespoły urządzeń dźwigowych oraz wyjaśnić ich budowę, funkcje i zasady działania;E.28.1(9)2 rozpoznać elektryczne podzespoły urządzeń dźwigowych oraz wyjaśnić ich budowę, funkcje i zasady działania;E.28.1(9)3 rozpoznać elektroniczne podzespoły urządzeń dźwigowych oraz określić ich budowę, funkcje i zasady działania.

E.28.1(10) rozpoznaje obwody hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne urządzeń dźwigowych oraz określa ich funkcje i zasady działania;

E.28.1(10)1 rozpoznać obwody hydrauliczne, urządzeń dźwigowych oraz wyjaśnić ich funkcje i zasady działania;E.28.1(10)2 rozpoznać obwody elektryczne urządzeń dźwigowych oraz wyjaśnić ich funkcje i zasady działania;E.28.1(10)3 rozpoznać obwody elektroniczne urządzeń dźwigowych oraz wyjaśnić ich funkcje i zasady działania;

E.28.1(11) rozpoznaje rodzaje hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych układów sterowania i napędu;

E.28.1(11)1 scharakteryzować rodzaje napędów hydraulicznych;E.28.1(11)2 scharakteryzować rodzaje napędów elektrycznych;E.28.1(11)3 rozpoznać rodzaje elektrycznych i elektronicznych układów sterowania oraz określić ich funkcje.

E.28.1(12) dobiera metody montażu urządzeń dźwigowych;E.28.1(12)1 scharakteryzować metody montażu urządzeń dźwigowych;E.28.1(12)2 określić zasady montażu urządzeń dźwigowych;E.28.1(12)3 wyjaśnić zasady demontażu urządzeń dźwigowych.

E.28.1(13) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu urządzeń dźwigowych;

E.28.1(13)1 rozróżnić rodzaje narzędzi stosowanych do montażu i demontażu określonych zespołów urządzeń dźwigowych;E.28.1(13)2 rozpoznać rodzaje przyrządów pomiarowych oraz określić ich zastosowanie.

E.28.2(1) dokonuje bieżących przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych;

E.28.2(1)1 scharakteryzować rodzaje przeglądów konserwacyjnych oraz określić ich zakres i terminy realizacji;E.28.2(1)2 określić czynności związane z konserwacją urządzeń dźwigowych.

E.28.2(3) ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych w trakcie eksploatacji; E.28.2(3)1 scharakteryzować metody oceny stanu technicznego urządzeń dźwigowych;E.28.2(3)2 określić kryteria oceny stanu technicznego urządzeń dźwigowych.

E.28.2(4) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą konserwacji urządzeń dźwigowych;

E.28.2(4)1 wyjaśnić zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej konserwacji urządzeń dźwigowych;E.28.2(4)2 skorzystać z dokumentacji oraz instrukcji dotyczących konserwacji urządzeń dźwigowych.

E.28.2(5) rozpoznaje usterki urządzeń dźwigowych występujące w trakcie użytkowania;

E.28.2(5)1 scharakteryzować rodzaje usterek występujących w trakcje użytkowania urządzeń dźwigowych;E.28.2(5)2 scharakteryzować metody usuwania usterek urządzeń dźwigowych.

E.28.2(15) prowadzi dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych

E.28.2(15)1 wyjaśnić zasady prowadzenia dokumentacji związanej z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej89

Page 90: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

E.29.1(1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń dźwigowych w procesie planowania i organizacji prac montażowych;

E.29.1(1)1 scharakteryzować rodzaje dokumentacji montażowej urządzeń dźwigowych.

E.29.1(4) określa warunki montażu urządzeń dźwigowych; E.29.1(4)1 określić warunki montażu różnych rodzajów urządzeń dźwigowych;E.29.1(4)2 określić warunki montażu urządzeń dźwigowych o różnej konstrukcji.

E.29.1(7) dobiera metody zabezpieczania miejsc prowadzonych prac montażowych;

E.29.1(7)1 scharakteryzować metody zabezpieczania miejsc montażu urządzeń dźwigowych;E.29.1(7)2 określić sposoby oznakowania miejsc montażu urządzeń dźwigowych;

E.29.1(9) rozpoznaje zagrożenia związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;

E.29.1(9)1 scharakteryzować rodzaje zagrożeń występujących podczas montażu i demontażu urządzeń dźwigowych.

E.29.1(10) określa sposoby eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;

E.29.1(10)1 scharakteryzować sposoby eliminacji zagrożeń związanych z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;E.29.1(10)2 scharakteryzować sposoby minimalizacji zagrożeń związanych z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych.

E.29.1(14) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii podczas montażu urządzeń dźwigowych;

E.29.1(14)1 określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące montażu urządzeń dźwigowych;E.29.1(14)2 określić wymagania ergonomii dotyczące montażu urządzeń dźwigowych.

E.29.2(1) planuje terminy przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;

E.29.2(1)1 określić zasady sporządzania harmonogramów przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych.

E.29.2(3) dobiera metody wykonywania prac konserwacyjnych do rodzaju urządzeń dźwigowych;

E.29.2(3)1 scharakteryzować metody konserwacji urządzeń dźwigowych.

E.29.2(7) rozpoznaje zagrożenia związane z konserwacją urządzeń dźwigowych; E.29.2(7)1 scharakteryzować rodzaje zagrożeń występujących podczas konserwacji urządzeń dźwigowych;E.29.2(7)2 określić strefy bezpieczeństwa związane z konserwacją urządzeń dźwigowych.

E.29.2(8) dobiera metody eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;

E.29.2(8)1 określić sposoby eliminacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;E.29.2(8)2 scharakteryzować metody minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych.

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 zaplanować wykonanie zdań przewidzianych do realizacji;KPS(3)2 przewidzieć skutki podejmowanych działań;KPS(3)3 dokonać analizy własnych osiągnięć;KPS(3)4 rozwiązać problemy powstające podczas realizacji zadań zawodowych.

KPS(4) jest otwarty na zmiany; KPS(4)1przejawić gotowość do ciągłego uczenia się;KPS(4)2 przejawić chęć doskonalenia się.

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KPS(6)1 skorzystać z możliwości aktualizowania wiedzy;KPS(6)2 doskonalić wiedzę i umiejętności zawodowe.

Działalność gospodarcza w branży dźwigowej

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; PDG(1)1 rozróżnić pojęcia dotyczące funkcjonowania gospodarki rynkowej;PDG(1)2 scharakteryzować funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej.

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(2)1 scharakteryzować przepisy prawa pracy, prawa dotyczącego ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;PDG(2)2 zastosować przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych i przepisy dotyczące prawa autorskiego;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej90

Page 91: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PDG(2)3 przewidzieć skutki nieprzestrzegania przepisów prawa.

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;PDG(3)1 scharakteryzować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;PDG(3)2 posłużyć się przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej;PDG(3)3 określić skutki nieprzestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia działalności.

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

PDG(4)1 scharakteryzować podmioty gospodarcze związane z branżą dźwigową;PDG(4)2 określić współzależności podmiotów branży dźwigowej i jej otoczenia.

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

PDG(5)1 określić czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w branży dźwigowej;PDG(5)2 dokonać analizy działań prowadzonych przez konkurencyjne przedsiębiorstwa.

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;PDG(6)1 zaplanować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży dźwigowej;PDG(6)2 zorganizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży dźwigowej.

PDG(7)przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(7)1 zaplanować czynności związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej;PDG(7)2 sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG(8)1 scharakteryzować rodzaje pism związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;PDG(8)2 sporządzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(9)1 obsłużyć urządzenia biurowe;PDG(9)2 dobrać programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;PDG(9)3 zastosować programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(10)1 dobrać działania marketingowe mające wpływ na efektywność prowadzonej działalności gospodarczej;PDG(10)2 podjąć działania marketingowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej; PDG(11)1 dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;PDG(11)2 ocenić efektywność prowadzonej działalności gospodarczej.

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; KPS(9)2 posłużyć się technikami mediacji.

Język obcy w branży dźwigowej

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

JOZ(1)1 zastosować terminologię dotyczącą urządzeń dźwigowych i podzespołów oraz narzędzi stosowanych podczas montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych;JOZ(1)2 udzielić informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z zawodem technik urządzeń dźwigowych;JOZ(1)3 posłużyć się terminologią dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy.

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

JOZ(2)1 udzielić informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy;JOZ(2)2 wyjaśnić ustnie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w branży dźwigowej;JOZ(2)3 zinterpretować wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych.

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(3)1 odczytać informacje dotyczące wykonywania czynności zawodowych;JOZ(3)2 skorzystać z instrukcji obsługi urządzeń dźwigowych opracowanych w języku obcym;JOZ(3)3 przetłumaczyć informacje dotyczące wykonywania czynności zawodowych.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej91

Page 92: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

JOZ(4)1 poprowadzić korespondencję obcojęzyczną dotyczącą urządzeń dźwigowych;JOZ(4)2 sformułować ustne wypowiedzi dotyczące wykonywania zawodu;JOZ(4)3 przygotować w formie pisemnej swoje opinie na temat wykonywanej pracy;JOZ(4)4 przeprowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych.

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji;

JOZ(5)1 skorzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych oraz branżowych;JOZ(5)2 przygotować w formie pisemnej informacje o wykonywanym zawodzie na podstawie, literatury zawodowej, stron internetowych oraz artykułów prasowych;JOZ(5)3 przedstawić w języku polskim treść informacji przeczytanych w języku obcym;JOZ(5)4 zinterpretować informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach obcojęzycznych.

Pomiary elektryczne i elektroniczneBHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

(BHP)(4)3 scharakteryzować zagrożenia związane z wykonywaniem pomiarów elektronicznych.

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

(BHP)(6)5 scharakteryzować skutki oddziaływania czynników szkodliwych podczas wykonywania pomiarów elektrycznych.

BHP(8)stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)3 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów elektrycznych;BHP(8)4 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów elektronicznych.

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania pomiarów elektrycznych;BHP(9)4 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania pomiarów elektronicznych.

PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

PKZ(E.a)(5)5 obliczyć wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem praw elektrotechniki.

PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

PKZ(E.a)(9)1 posłużyć się rysunkiem technicznym podczas montażu i instalacji elementów i układów elektrycznych;PKZ(E.a)(9)2 posłużyć się rysunkiem technicznym podczas montażu i instalacji elementów i układów elektronicznych.

PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(10)1 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe do badania podstawowych wielości elektrycznych;PKZ(E.a)(10)2 wykonać montaż mechaniczny elementów i urządzeń elektrycznych;PKZ(E.a)(10)3 dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe do badania podstawowych elementów i układów elektronicznych;PKZ (E.a)(10)4 wykonać montaż mechaniczny elementów elektronicznych.

PKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

PKZ(E.a)(12)1 rozpoznać elementy i układy elektryczne;PKZ(E.a)(12)2 rozpoznać elementy i układy elektroniczne oraz określić ich funkcje na podstawie dokumentacji technicznej.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej92

Page 93: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

PKZ(E.a)(13)1 dokonać połączeń elementów i układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;PKZ(E.a)(13)2 wykonać połączenia elementów i obwodów elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych.

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(14)1 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;PKZ(E.a)(14)2 zastosować określone metody i przyrządy do wykonania pomiarów parametrów układów elektronicznych.

PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(15)1 wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów i układów elektrycznych;PKZ(E.a)(15)2 wykonać pomiary wielkości elektrycznych w maszynach zasilanych prądem stałym i zmiennym;PKZ(E.a)(15)3 dokonać pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektronicznych.

PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów; PKZ(E.a)(16)1 opracować wyniki pomiarów elektrycznych w formie tabel i wykresów;PKZ(E.a)(16)2 opracować wyniki pomiarów elektronicznych w formie tabel i wykresów.

PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

PKZ(E.a)(17)1 posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami oraz instrukcjami podczas wykonywania pomiarów elektrycznych;PKZ(E.a)(17)2 posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami oraz instrukcjami podczas pomiarów elementów i układów elektronicznych.

PKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(E.a)(18)1 posłużyć się programami komputerowymi wspomagającymi wykonywanie zadań;PKZ(E.a)(18)2 zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(E.c.)(2) sporządza wykresy w skali logarytmicznej;PKZ(E.c)(2)1 przygotować zestawienia danych pomiarowych do sporządzenia wykresów w skali logarytmicznej;PKZ(E.c)(2)2 sporządzić w skali logarytmicznej wykresy wyników pomiarów.

PKZ(E.c.)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(3)1 określić wartości parametrów elementów i układów elektrycznych na podstawie wykonanych pomiarów;PKZ(E.c)(3)2 obliczyć wartości wielkości parametrów maszyn elektrycznych;PKZ(E.c)(3)3 określić wartości parametrów elementów i układów elektronicznych na podstawie wykonanych pomiarów.

PKZ(E.c.)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

PKZ(E.c)(4)1 dobrać elementy i układy elektryczne do określonych warunków eksploatacyjnych;PKZ(E.c)(4)2 dobrać elementy oraz układy elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych.

PKZ(E.c.)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(5)1 wyjaśnić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych;PKZ(E.c)(5)2 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę maszyn elektrycznych;PKZ(E.c)(5)3 określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznych.

PKZ(E.c.)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(6)1 dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych;PKZ(E.c)(6)2 zastosować określone metody i przyrządy do wykonania pomiarów parametrów układów elektronicznych.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej93

Page 94: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PKZ(E.c.)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

PKZ(E.c)(7)1 dokonać analizy pracy układów elektrycznych na podstawie wyników pomiarów i schematów ideowych;PKZ(E.c)(7)2 dokonać analizy pracy układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów.

PKZ(E.c.)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac; PKZ(E.c)(8)1 sporządzić dokumentacje z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych;PKZ(E.c)(8)2 opracować wyniki pomiarów elektronicznych oraz dokonać ich interpretacji.

PKZ(E.c.)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; PKZ(E.c)(9)1 posłużyć się programami komputerowymi wspomagającymi wykonywanie zadań;PKZ(E.a)(9)2 zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; KPS(1)2 zastosować zasady etyki zawodowej.

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; KPS(3)1 zaplanować realizację zadań i przedsięwzięć;KPS(3)3 dokonać analizy własnych osiągnięć.

KPS(4) jest otwarty na zmiany; KPS(4)2 przejawić chęć doskonalenia się.

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje;KPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań.

KPS(10) współpracuje w zespole; KPS(10)2 podjąć pracę w zespole zadaniowym.

OMZ(1 )planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; OMZ(1)2 dokonać podziału zadań;OMZ(1)3 określić czas realizacji zadań i podzadań;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu.

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; OMZ(3)2 zrealizować przydzielone zadania;OMZ(3)3 pokierować wykonaniem przydzielonych zadań.

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; OMZ(4)2 porównać jakość wykonanych prac z wymaganiami dokumentacji.

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami; OMZ(6)2 wyjaśnić powody swoich decyzji w rozmowach z podwładnymi;OMZ(6)3 zastosować formy komunikacji interpersonalnej.

Montaż urządzeń dźwigowych

PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

PKZ(E.a)(11)1 wykonać operacje obróbki ręcznej związane z montażem urządzeń dźwigowych;PKZ(E.a)(11)2 posłużyć się narzędziami z napędem elektrycznym podczas wykonywania montażu urządzeń dźwigowych;PKZ(E.a)(11)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej.

E.28.1(6) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych;

E.28.1(6)3 posłużyć się dokumentacją techniczną części, podzespołów i urządzeń dźwigowych podczas montażu urządzeń dźwigowych;E.28.1(6)4 posłużyć się instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych.

E.28.1(12) dobiera metody montażu urządzeń dźwigowych; E.28.1(12)4 określić warunki montażu podzespołów i zespołów urządzeń dźwigowych;E.28.1(12)5 zastosować podstawowe metody montażu i demontażu podzespołów i zespołów urządzeń dźwigowych.

E.28.1(13) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu E.28.1(13)3 dobrać narzędzia do montażu podzespołów i zespołów urządzeń dźwigowych;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej94

Page 95: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

urządzeń dźwigowych; E.28.1(13)4 posłużyć się narzędziami do demontażu podzespołów i zespołów urządzeń dźwigowych.

E.28.1(14) wykonuje czynności związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;

E.28.1(14)1 przygotować części, podzespoły i zespoły urządzeń dźwigowych do montażu;E.28.1(14)2 ocenić stan techniczny elementów, części, podzespołów i zespołów urządzeń dźwigowych przygotowanych do montażu;E.28.1(14)3 wykonać operacje montażu i demontażu urządzeń dźwigowych.

E.28.1(15) wykonuje czynności montażowe związane z modernizacją urządzeń dźwigowych;

E.28.1(15)1 zastosować przepisy dotyczące modernizacji urządzeń dźwigowych;E.28.1(15)2 określić zakres prac montażowych i demontażowych związanych z modernizacją urządzeń dźwigowych;E.28.1(15)3 wykonać demontaż i montaż urządzeń dźwigowych zgodnie z określonym zakresem prac modernizacyjnych.

E.28.1(16) sprawdza zgodność montażu z dokumentacją techniczną urządzeń dźwigowych;

E.28.1(16)1 posłużyć się dokumentacją urządzeń dźwigowych;E.28.1(16)2 ocenić jakość wykonanego montażu.

E.28.1(17) wykonuje czynności związane z uruchomianiem urządzeń dźwigowych;

E.28.1(17)1 przygotować urządzenia dźwigowe do odbioru technicznego;E.28.1(17)2 uruchomić urządzenia dźwigowe po montażu.

E.28.1(18) dokonuje regulacji parametrów poszczególnych podzespołów urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji producenta;

E.28.1(18)1 skontrolować parametry poszczególnych podzespołów urządzeń dźwigowych;E.28.1(18)2 wykonać regulację parametrów podzespołów urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji producenta.

E.28.1(19) wykonuje próby urządzeń dźwigowych przed oddaniem ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.

E.28.1(19)1 posłużyć się przepisami dotyczącymi wykonywania prób oraz odbioru urządzeń dźwigowych;E.28.1(19)2 wykonać próby urządzeń dźwigowych przed oddaniem ich do eksploatacji;E.28.1(19)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac montażowych.

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; KPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów.

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; KPS(3)3 dokonać analizy własnych osiągnięć.

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje;KPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań.

KPS(10) współpracuje w zespole. KPS(10)2 podjąć pracę w zespole zadaniowym;KPS(10)3 dokonać analizy współpracy w zespole.

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;OMZ(1)1 rozpoznać zadanie do wykonania;OMZ(1)2 dokonać podziału zadań;OMZ(1)3 określić czas realizacji zadań i podzadań.

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; OMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;OMZ(4)2 porównać jakość wykonanych prac z wymaganiami dokumentacji.

Konserwacja urządzeń dźwigowychE.28.2(1) dokonuje bieżących przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych;

E.28.2(1)3 zastosować zasady przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych;E.28.2(1)4 zaplanować czynności związane z przeprowadzaniem przeglądów konserwacyjnych dźwigów.

E.28.2(2) kontroluje parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń dźwigowych;

E.28.2(2)1 dobrać przyrządy pomiarowe do kontroli parametrów technicznych i eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych;E.28.2(2)2 skontrolować parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń dźwigowych.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej95

Page 96: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

E.28.2(3) ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych w trakcie eksploatacji; E.28.2(3)3 ocenić stan techniczny urządzeń dźwigowych w trakcie eksploatacji;E.28.2(3)4 zastosować metody usuwania typowych usterek występujących w urządzeniach dźwigowych.

E.28.2(4) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą konserwacji urządzeń dźwigowych;

E.28.2(4)3 posłużyć się dokumentacją dotyczącą konserwacji urządzeń dźwigowych;E.28.2(4)4 określić zakres konserwacji urządzeń dźwigowych.

E.28.2(5) rozpoznaje usterki urządzeń dźwigowych występujące w trakcie użytkowania;

E.28.2(5)3 rozpoznać rodzaje usterek urządzeń dźwigowych w trakcie ich użytkowania;E.28.2(5)4 określić przyczyny powstawania usterek.

E.28.2(6) usuwa usterki urządzeń dźwigowych; E.28.2(6)1 dobrać sposoby usuwania usterek urządzeń dźwigowych;E.28.2(6)2 usunąć usterki urządzeń dźwigowych.

E.28.2(7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń dźwigowych oraz podejmuje odpowiednie działania;

E.28.2(7)1 zlokalizować uszkodzenia urządzeń dźwigowych;E.28.2(7)2 dobrać sposoby usuwania uszkodzeń urządzeń dźwigowych;E.28.2(7)3 usunąć uszkodzenia urządzeń dźwigowych.

E.28.2(8) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy pomiarowe do konserwacji urządzeń dźwigowych;

E.28.2(8)1 dobrać materiały do konserwacji urządzeń dźwigowych;E.28.2(8)2 posłużyć się narzędziami i przyrządami pomiarowymi podczas konserwacji urządzeń dźwigowych.

E.28.2(9) wykonuje pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych;

E.28.2(9)1 dobrać przyrządy do wykonania pomiarów wielkości elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych;E.28.2(9)2 wykonać pomiary wielkości mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych.

E.28.2(10) dobiera części zamienne i podzespoły urządzeń dźwigowych; E.28.2(10)1 dobrać części zamienne urządzeń dźwigowych;E.28.2(10)2 dobrać podzespoły urządzeń dźwigowych.

E.28.2(11) dokonuje wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych; E.28.2(11)1 zastosować zasady montażu i demontażu części i podzespołów urządzeń dźwigowych podczas prac konserwacyjnych;E.28.2(11)2 dokonać wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych.

E.28.2(12) wykonuje regulacje parametrów pracy urządzeń dźwigowych po ich konserwacji;

E.28.2(12)1 skontrolować parametry urządzeń dźwigowych po konserwacji;E.28.2(12)2 dokonać regulacji parametrów pracy urządzeń dźwigowych.

E.28.2(13) wykonuje czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego;

E.28.2(13)1 posłużyć się przepisami dotyczącymi badań technicznych urządzeń dźwigowych;E.28.2(13)2 określić zakres czynności związanych z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego;E.28.2(13)3 wykonać czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego;E.28.2(13)4 dobrać technikę badań nieniszczących.

E.28.2(14) sprawdza działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji; E.28.2(14)1 zaplanować czynności związane ze sprawdzaniem działania urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji;E.28.2(14)2 sprawdzić działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji.

E.28.2(15) prowadzi dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych;

E.28.2(15)2 sporządzić dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;E.28.2(15)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac konserwacyjnych.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej96

Page 97: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; KPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów.

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje.

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; OMZ(1)1 rozpoznać zadanie do wykonania.

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; OMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu.

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;OMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;OMZ(3)2 zrealizować przydzielone zadania;OMZ(3)3 pokierować wykonaniem przydzielonych zadań.

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; OMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;OMZ(4)2 porównać jakość wykonanych prac z wymaganiami dokumentacji.

Organizacja procesów montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych E.29.1(1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń dźwigowych w procesie planowania i organizacji prac montażowych;

E.29.1(1)2 posłużyć się dokumentację techniczną urządzeń dźwigowych.

E.29.1(2) analizuje budowę urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu; E.29.1(2)1 dokonać analizy budowy urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu;E.29.1(2)2 określić funkcję podzespołów urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu.

E.29.1(3) planuje czynności związane z montażem urządzeń dźwigowych;

E.29.1(3)1 zaplanować proces montażu urządzeń dźwigowych z napędem elektrycznym;E.29.1(3)2 zaplanować proces montażu urządzeń dźwigowych z napędem hydraulicznym;E.29.1(3)3 zaplanować proces montażu schodów i chodników ruchomych;E.29.1(3)4 zaplanować proces montażu urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych.

E.29.1(5) organizuje prace związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną;

E.29.1(5)1 zorganizować prace montażowe urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;E.29.1(5)2 zorganizować prace demontażowe urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

E.29.1(6) organizuje prace związane z przygotowaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych;

E.29.1(6)1 zaplanować działania związane z montażem urządzeń dźwigowych;E.29.1(6)2 przygotować miejsca montażu urządzeń dźwigowych.

E.29.1(7) dobiera metody zabezpieczania miejsc prowadzonych prac montażowych;

E.29.1(7)3 dobrać środki ostrzegawcze do rodzaju prowadzonych prac montażowych.

E.29.1(8) wykonuje prace związane z oznakowaniem i zabezpieczaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych;

E.29.1(8)1 oznakować miejsca montażu urządzeń dźwigowych;E.29.1(8)2 zabezpieczyć miejsca montażu urządzeń dźwigowych.

E.29.1(9) rozpoznaje zagrożenia związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;

E.29.1(9)2 określić strefy bezpieczeństwa związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;E.29.1(9)3 dobrać sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych.

E.29.1(11) organizuje prace związane z modernizacją urządzeń dźwigowych zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną;

E.29.1(11)1 posłużyć się dokumentacją techniczną dotyczącą modernizacji urządzeń dźwigowych;E.29.1(11)2 opracować harmonogram prac związanych z modernizacją urządzeń dźwigowych.

E.29.1(12) ocenia jakość wykonanego montażu urządzeń dźwigowych; E.29.1(12)1 scharakteryzować kryteria oceny jakości montażu urządzeń dźwigowych;E.29.1(12)2 dokonać oceny jakości montażu urządzeń dźwigowych.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej97

Page 98: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

E.29.1(13) wykonuje czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych;

E.29.1(13)1 określić zasady przeprowadzania odbiorów technicznych urządzeń dźwigowych;E.29.1(13)2 posłużyć się przepisami dotyczącymi odbiorów technicznych urządzeń dźwigowych;E.29.1(13)3 zaplanować czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych;E.29.1(13)4 wykonać czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych.

E.29.1(14) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii podczas montażu urządzeń dźwigowych;

E.29.1(14)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania ergonomii podczas prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych.

E.29.2(1) planuje terminy przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;

E.29.2(1)2 zaplanować terminy przeglądów urządzeń dźwigowych.

E.29.2(2) określa zakres i kolejność prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami konserwacji;

E.29.2(2)1 posłużyć się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami konserwacji urządzeń dźwigowych;E.29.2(2)2 określić zakres czynności związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;E.29.2(2)3 sporządzić harmonogram przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych.

E.29.2(3) dobiera metody wykonywania prac konserwacyjnych do rodzaju urządzeń dźwigowych;

E.29.2(3)2 dobrać metody konserwacji dźwigów z napędem elektrycznym;E.29.2(3)3 dobrać metody konserwacji dźwigów z napędem hydraulicznym;E.29.2(3)4 dobrać metody konserwacji schodów i chodników ruchomych;E.29.2(3)5 dobrać metody konserwacji urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych.

E.29.2(4)planuje czynności technologiczne związane z konserwacją lub wymianą elementów urządzeń dźwigowych;

E.29.2(4)1 określić zakres czynności technologicznych związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;E.29.2(4)2 określić zakres czynności technologicznych związanych z wymianą elementów urządzeń dźwigowych;E.29.2(4)3 zaplanować czynności technologiczne związane z wymianą uszkodzonych lub zużytych elementów urządzeń dźwigowych;E.29.2(4)4 zorganizować prace związane z konserwacją urządzeń dźwigowych.

E.29.2(5)sporządza zapotrzebowanie na narzędzia oraz materiały konserwacyjne; E.29.2(5)1 sporządzić zapotrzebowanie na narzędzia potrzebne do wykonywania prac konserwacyjnych;E.29.2(5)2 sporządzić zapotrzebowanie na materiały konserwacyjne.

E.29.2(6) kalkuluje koszty wykonania prac konserwacyjnych; E.29.2(6)1 dokonać kalkulacji kosztów konserwacji urządzeń dźwigowych;E.29.2(6)2 sporządzić kosztorys prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych.

E.29.2(8) dobiera metody eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;

E.29.2(8)3 zaplanować działania związane z eliminacją zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;E.29.2(8)4 dobrać metody minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych.

E.29.2(9) planuje działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych; E.29.2(9)1 rozpoznać rodzaje i przyczyny awarii urządzeń dźwigowych;E.29.2(9)2 zaplanować działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych.

E.29.2(10) przestrzega przepisów o dozorze technicznym związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;

E.29.2(10)1 posłużyć się przepisami o dozorze technicznym dotyczącymi konserwacji urządzeń dźwigowych.

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów;KPS(2)2 wykonać konsekwentnie i kreatywnie realizowane zadania;KPS(2)3 zrealizować wyznaczone działania zgodnie z własnymi pomysłami;KPS(2)4 zastosować innowacyjne rozwiązania problemów.

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; KPS(3)1 zaplanować realizację zadań i przedsięwzięć;KPS(3)2 przewidzieć skutki podejmowanych działań;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej98

Page 99: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

KPS(3)3 dokonać analizy własnych osiągnięć;KPS(3)4 rozwiązać problemy powstające podczas realizacji zadań zawodowych.

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje;KPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;KPS(8)3 określić skutki podejmowanych decyzji.

KPS(10) współpracuje w zespole;KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikowania się;KPS(10)2 podjąć pracę w zespole zadaniowym;KPS(10)3 dokonać analizy współpracy w zespole.

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; OMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu.

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;OMZ(3)2 zrealizować przydzielone zadania;OMZ(3)3 pokierować wykonaniem przydzielonych zadań;OMZ(3)4 ocenić jakość wykonania zadań.

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(5)1 dokonać analizy organizacji pracy;OMZ(5)2 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;OMZ(5)3 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy.

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;OMZ(6)1 wysłuchać argumentów i wyjaśnień podwładnych;OMZ(6)2 wyjaśnić powody swoich decyzji w rozmowach z podwładnymi;OMZ(6)3 zastosować formy komunikacji interpersonalnej.

Konserwacja urządzeń dźwigowychE.28.2(1) dokonuje bieżących przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych;

E.28.2(1)3 zastosować zasady przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych;E.28.2(1)4 zaplanować czynności związane z przeprowadzaniem przeglądów konserwacyjnych dźwigów.

E.28.2(2) kontroluje parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń dźwigowych;

E.28.2(2)1 dobrać przyrządy pomiarowe do kontroli parametrów technicznych i eksploatacyjnych urządzeń dźwigowych;E.28.2(2)2 skontrolować parametry techniczne i eksploatacyjne urządzeń dźwigowych.

E.28.2(3) ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych w trakcie eksploatacji; E.28.2(3)3 ocenić stan techniczny urządzeń dźwigowych w trakcie eksploatacji;E.28.2(3)4 zastosować metody usuwania typowych usterek występujących w urządzeniach dźwigowych.

E.28.2(4) posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą konserwacji urządzeń dźwigowych;

E.28.2(4)3 posłużyć się dokumentacją dotyczącą konserwacji urządzeń dźwigowych;E.28.2(4)4 określić zakres konserwacji urządzeń dźwigowych.

E.28.2(5) rozpoznaje usterki urządzeń dźwigowych występujące w trakcie użytkowania;

E.28.2(5)3 rozpoznać rodzaje usterek urządzeń dźwigowych w trakcie ich użytkowania;E.28.2(5)4 określić przyczyny powstawania usterek.

E.28.2(6) usuwa usterki urządzeń dźwigowych; E.28.2(6)1 dobrać sposoby usuwania usterek urządzeń dźwigowych;E.28.2(6)2 usunąć usterki urządzeń dźwigowych.

E.28.2(7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń dźwigowych oraz podejmuje odpowiednie działania;

E.28.2(7)1 zlokalizować uszkodzenia urządzeń dźwigowych;E.28.2(7)2 dobrać sposoby usuwania uszkodzeń urządzeń dźwigowych;E.28.2(7)3 usunąć uszkodzenia urządzeń dźwigowych.

E.28.2(8) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy pomiarowe do konserwacji E.28.2(8)1 dobrać materiały do konserwacji urządzeń dźwigowych;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej99

Page 100: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

urządzeń dźwigowych; E.28.2(8)2 posłużyć się narzędziami i przyrządami pomiarowymi podczas konserwacji urządzeń dźwigowych.

E.28.2(9) wykonuje pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych;

E.28.2(9)1 dobrać przyrządy do wykonania pomiarów wielkości elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych;E.28.2(9)2 wykonać pomiary wielkości mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych.

E.28.2(10) dobiera części zamienne i podzespoły urządzeń dźwigowych; E.28.2(10)1 dobrać części zamienne urządzeń dźwigowych;E.28.2(10)2 dobrać podzespoły urządzeń dźwigowych.

E.28.2(11) dokonuje wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych;E.28.2(11)1 zastosować zasady montażu i demontażu części i podzespołów urządzeń dźwigowych podczas prac konserwacyjnych;E.28.2(11)2 dokonać wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych.

E.28.2(12) wykonuje regulacje parametrów pracy urządzeń dźwigowych po ich konserwacji;

E.28.2(12)1 skontrolować parametry urządzeń dźwigowych po konserwacji;E.28.2(12)2 dokonać regulacji parametrów pracy urządzeń dźwigowych.

E.28.2(13) wykonuje czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego;

E.28.2(13)1 posłużyć się przepisami dotyczącymi badań technicznych urządzeń dźwigowych;E.28.2(13)2 określić zakres czynności związanych z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego;E.28.2(13)3 wykonać czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego;E.28.2(13)4 dobrać technikę badań nieniszczących.

E.28.2(14) sprawdza działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji;E.28.2(14)1 zaplanować czynności związane ze sprawdzaniem działania urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji;E.28.2(14)2 sprawdzić działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji.

E.28.2(15) prowadzi dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych;

E.28.2(15)2 sporządzić dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;E.28.2(15)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac konserwacyjnych.

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; KPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów.

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje.

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; OMZ(1)1 rozpoznać zadanie do wykonania.

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; OMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu.

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;OMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;OMZ(3)2 zrealizować przydzielone zadania;OMZ(3)3 pokierować wykonaniem przydzielonych zadań.

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; OMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności;OMZ(4)2 porównać jakość wykonanych prac z wymaganiami dokumentacji.

Organizacja procesów montażu i konserwacji urządzeń dźwigowych

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej100

Page 101: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

E.29.1(1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń dźwigowych w procesie planowania i organizacji prac montażowych;

E.29.1(1)2 posłużyć się dokumentację techniczną urządzeń dźwigowych.

E.29.1(2) analizuje budowę urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu; E.29.1(2)1 dokonać analizy budowy urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu;E.29.1(2)2 określić funkcję podzespołów urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montażu.

E.29.1(3) planuje czynności związane z montażem urządzeń dźwigowych;

E.29.1(3)1 zaplanować proces montażu urządzeń dźwigowych z napędem elektrycznym;E.29.1(3)2 zaplanować proces montażu urządzeń dźwigowych z napędem hydraulicznym;E.29.1(3)3 zaplanować proces montażu schodów i chodników ruchomych;E.29.1(3)4 zaplanować proces montażu urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych.

E.29.1(5) organizuje prace związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną;

E.29.1(5)1 zorganizować prace montażowe urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;E.29.1(5)2 zorganizować prace demontażowe urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

E.29.1(6) organizuje prace związane z przygotowaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych;

E.29.1(6)1 zaplanować działania związane z montażem urządzeń dźwigowych;E.29.1(6)2 przygotować miejsca montażu urządzeń dźwigowych.

E.29.1(7) dobiera metody zabezpieczania miejsc prowadzonych prac montażowych;

E.29.1(7)3 dobrać środki ostrzegawcze do rodzaju prowadzonych prac montażowych.

E.29.1(8) wykonuje prace związane z oznakowaniem i zabezpieczaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych;

E.29.1(8)1 oznakować miejsca montażu urządzeń dźwigowych;E.29.1(8)2 zabezpieczyć miejsca montażu urządzeń dźwigowych.

E.29.1(9) rozpoznaje zagrożenia związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;

E.29.1(9)2 określić strefy bezpieczeństwa związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;E.29.1(9)3 dobrać sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych.

E.29.1(11) organizuje prace związane z modernizacją urządzeń dźwigowych zgodnie zobowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczną;

E.29.1(11)1 posłużyć się dokumentacją techniczną dotyczącą modernizacji urządzeń dźwigowych;E.29.1(11)2 opracować harmonogram prac związanych z modernizacją urządzeń dźwigowych.

E.29.1(12) ocenia jakość wykonanego montażu urządzeń dźwigowych; E.29.1(12)1 scharakteryzować kryteria oceny jakości montażu urządzeń dźwigowych;E.29.1(12)2 dokonać oceny jakości montażu urządzeń dźwigowych.

E.29.1(13) wykonuje czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych;

E.29.1(13)1 określić zasady przeprowadzania odbiorów technicznych urządzeń dźwigowych;E.29.1(13)2 posłużyć się przepisami dotyczącymi odbiorów technicznych urządzeń dźwigowych;E.29.1(13)3 zaplanować czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych;E.29.1(13)4 wykonać czynności związane z odbiorem technicznym urządzeń dźwigowych.

E.29.1(14) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii podczas montażu urządzeń dźwigowych;

E.29.1(14)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania ergonomii podczas prac związanych z montażem urządzeń dźwigowych.

E.29.2(1) planuje terminy przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;

E.29.2(1)2 zaplanować terminy przeglądów urządzeń dźwigowych.

E.29.2(2) określa zakres i kolejność prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami konserwacji;

E.29.2(2)1 posłużyć się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami konserwacji urządzeń dźwigowych;E.29.2(2)2 określić zakres czynności związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;E.29.2(2)3 sporządzić harmonogram przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych.

E.29.2(3) dobiera metody wykonywania prac konserwacyjnych do rodzaju E.29.2(3)2 dobrać metody konserwacji dźwigów z napędem elektrycznym;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej101

Page 102: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

urządzeń dźwigowych;E.29.2(3)3 dobrać metody konserwacji dźwigów z napędem hydraulicznym;E.29.2(3)4 dobrać metody konserwacji schodów i chodników ruchomych;E.29.2(3)5 dobrać metody konserwacji urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych.

E.29.2(4) planuje czynności technologiczne związane z konserwacją lub wymianą elementów urządzeń dźwigowych;

E.29.2(4)1 określić zakres czynności technologicznych związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;E.29.2(4)2 określić zakres czynności technologicznych związanych z wymianą elementów urządzeń dźwigowych;E.29.2(4)3 zaplanować czynności technologiczne związane z wymianą uszkodzonych lub zużytych elementów urządzeń dźwigowych;E.29.2(4)4 zorganizować prace związane z konserwacją urządzeń dźwigowych.

E.29.2(5) sporządza zapotrzebowanie na narzędzia oraz materiały konserwacyjne;

E.29.2(5)1 sporządzić zapotrzebowanie na narzędzia potrzebne do wykonywania prac konserwacyjnych;E.29.2(5)2 sporządzić zapotrzebowanie na materiały konserwacyjne.

E.29.2(6) kalkuluje koszty wykonania prac konserwacyjnych; E.29.2(6)1 dokonać kalkulacji kosztów konserwacji urządzeń dźwigowych;E.29.2(6)2 sporządzić kosztorys prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych.

E.29.2(8) dobiera metody eliminacji lub minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;

E.29.2(8)3 zaplanować działania związane z eliminacją zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych;E.29.2(8)4 dobrać metody minimalizacji zagrożeń związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych.

E.29.2(9) planuje działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych; E.29.2(9)1 rozpoznać rodzaje i przyczyny awarii urządzeń dźwigowych;E.29.2(9)2 zaplanować działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych.

E.29.2(10) przestrzega przepisów o dozorze technicznym związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych.

E.29.2(10)1 posłużyć się przepisami o dozorze technicznym dotyczącymi konserwacji urządzeń dźwigowych.

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(2)1 zaproponować możliwości rozwiązywania problemów;KPS(2)2 wykonać konsekwentnie i kreatywnie realizowane zadania;KPS(2)3 zrealizować wyznaczone działania zgodnie z własnymi pomysłami;KPS(2)4 zastosować innowacyjne rozwiązania problemów.

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(3)1 zaplanować realizację zadań i przedsięwzięć;KPS(3)2 przewidzieć skutki podejmowanych działań;KPS(3)3 dokonać analizy własnych osiągnięć;KPS(3)4 rozwiązać problemy powstające podczas realizacji zadań zawodowych.

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje;KPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;KPS(8)3 określić skutki podejmowanych decyzji.

KPS(10) współpracuje w zespole; KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikowania się;KPS(10)2 podjąć pracę w zespole zadaniowym;KPS(10)3 dokonać analizy współpracy w zespole.

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; OMZ(2)1 rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole;OMZ(2)2 rozdzielić zadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu.

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; OMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania;OMZ(3)2 zrealizować przydzielone zadania;

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej102

Page 103: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

OMZ(3)3 pokierować wykonaniem przydzielonych zadań;OMZ(3)4 ocenić jakość wykonania zadań.

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(5)1 dokonać analizy organizacji pracy;OMZ(5)2 zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;OMZ(5)3 zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy.

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;OMZ(6)1 wysłuchać argumentów i wyjaśnień podwładnych;OMZ(6)2 wyjaśnić powody swoich decyzji w rozmowach z podwładnymi;OMZ(6)3 zastosować formy komunikacji interpersonalnej.

Praktyki zawodoweBHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(7)1 przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(8)2 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych.

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

E.28.1(6) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami montażu urządzeń dźwigowych;

E.28.1(6)4 posłużyć się instrukcjami montażu i demontażu urządzeń dźwigowych.

E.28.1(14) wykonuje czynności związane z montażem i demontażem urządzeń dźwigowych;

E.28.1(14)4 wykonać operacje montażu i demontażu urządzeń dźwigowych.

E.28.1(16) sprawdza zgodność montażu z dokumentacją techniczną urządzeń dźwigowych;

E.28.1(16)2 ocenić jakość wykonanego montażu.

E.28.1(17) wykonuje czynności związane z uruchomianiem urządzeń dźwigowych;

E.28.1(17)2 wykonać czynności związane z uruchamianiem urządzeń dźwigowych.

E.28.1(18) dokonuje regulacji parametrów poszczególnych podzespołów urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji producenta;

E.28.1(18)2 wykonać regulację parametrów podzespołów urządzeń dźwigowych na podstawie dokumentacji producenta;

E.28.1(19) wykonuje próby urządzeń dźwigowych przed oddaniem ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.

E.28.1(19)2 wykonać próby urządzeń dźwigowych przed oddaniem ich do eksploatacji.

E.28.2(5) rozpoznaje usterki urządzeń dźwigowych występujące w trakcie użytkowania;

E.28.2(5)3 rozpoznać rodzaje usterek urządzeń dźwigowych w trakcie ich użytkowania.

E.28.2(6) usuwa usterki urządzeń dźwigowych; E.28.2(6)2 usunąć usterki urządzeń dźwigowych.E.28.2(7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń dźwigowych oraz podejmuje odpowiednie działania;

E.28.2(7)3 usunąć uszkodzenia urządzeń dźwigowych.

E.28.2(9) wykonuje pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych;

E.28.2(9)2 wykonać pomiary podstawowych wielkości elektrycznych mechanicznych i hydraulicznych charakterystycznych dla urządzeń dźwigowych.

E.28.2(11) dokonuje wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych; E.28.2(11)2 dokonać wymiany części i podzespołów urządzeń dźwigowych.

E.28.2(13) wykonuje czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń E.28.2(13)3 wykonać czynności związane z badaniami technicznymi urządzeń dźwigowych prowadzonymi

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej103

Page 104: Technik urządzeń dźwigowych

Efekty kształcenia z podstawy programowejUczeń:

Uszczegółowione efekty kształceniaUczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

dźwigowych prowadzonymi przez jednostki dozoru technicznego; przez jednostki dozoru technicznego.E.28.2(14) sprawdza działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji; E.28.2(14)2 sprawdzić działanie urządzeń dźwigowych po dokonanej konserwacji.E.28.2(15) prowadzi dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych

E.28.2(15)2 sporządzić dokumentację związaną z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym.

E.29.1(8) wykonuje prace związane z oznakowaniem i zabezpieczaniem miejsc montażu urządzeń dźwigowych;

E.29.1(8)1 oznakować miejsca montażu urządzeń dźwigowych;E.29.1(8)2 zabezpieczyć miejsca montażu urządzeń dźwigowych.

E.29.1(12) ocenia jakość wykonanego montażu urządzeń dźwigowych; E.29.1(12)2 dokonać oceny jakości montażu urządzeń dźwigowych.E.29.2(1)planuje terminy przeglądów konserwacyjnych zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;

E.29.2(1)2 zaplanować terminy przeglądów urządzeń dźwigowych.

E.29.2(2) określa zakres i kolejność prac związanych z konserwacją urządzeń dźwigowych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami konserwacji;

E.29.2(2)3 sporządzić harmonogram przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych.

E.29.2(3) dobiera metody wykonywania prac konserwacyjnych do rodzaju urządzeń dźwigowych;

E.29.2(3)2 dobrać metody konserwacji dźwigów z napędem elektrycznym;E.29.2(3)3 dobrać metody konserwacji dźwigów z napędem hydraulicznym;E.29.2(3)4 dobrać metody konserwacji schodów i chodników ruchomych;E.29.2(3)5 dobrać metody konserwacji urządzeń dźwigowych dla osób niepełnosprawnych.

E.29.2(4) planuje czynności technologiczne związane z konserwacją lub wymianą elementów urządzeń dźwigowych;

E.29.2(4)3 zaplanować czynności technologiczne związane z wymianą elementów urządzeń dźwigowych.

E.29.2(9) planuje działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych; E.29.2(9)2 zaplanować działania związane z usuwaniem awarii urządzeń dźwigowych.

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; KPS(1)1 zastosować zasady kultury osobistej.

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; KPS(3)2 przewidzieć skutki podejmowanych działań.

KPS(4) jest otwarty na zmiany;KPS(4)1przejawić gotowość do ciągłego uczenia się;KPS(4)2 przejawić chęć doskonalenia się.

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; KPS(5)1 określić sposoby radzenia sobie ze stresem.

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;KPS(6)1 skorzystać z możliwości aktualizowania wiedzy;KPS(6)2 doskonalić wiedzę i umiejętności zawodowe.

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; KPS(7)2 przestrzegać tajemnicy zawodowej.

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;KPS(8)1 podjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe;KPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań;KPS(8)3 określić skutki podejmowanych decyzji.

KPS(10) współpracuje w zespole; KPS(10)1 doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne.

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami;OMZ(6)1 wysłuchać argumentów i wyjaśnień podwładnych;OMZ(6)2 wyjaśnić powody swoich decyzji w rozmowach z podwładnymi;OMZ(6)3 zastosować formy komunikacji interpersonalnej.

Program nauczania dla zawodu technik urządzeń dźwigowych 311940 o strukturze przedmiotowej104