tehničke izolacije

of 12 /12
Toplinska, zvuËna i protupoæarna zaπtita u energetici i industriji 2 - 2012 knaufinsulation.hr

Author: dangliem

Post on 08-Feb-2017

270 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Tehničke izolacije

Toplinska, zvuËna i protupoæarna zaπtita u energetici i industriji

2 - 2012knaufinsulation.hr

Page 2: Tehničke izolacije

PoduzeÊe KNAUF INSULATION s obzirom na razliËite potrebe za izoliranjem u industriji, energetici

i graevinarstvu nudi viπe vrsta proizvoda od kamene vune Knauf Insulation: protupoæarne ploËe,

blazine na æiËanom pletivu, lamelne blazine, cijevi, uæad te kamenu vunu u vreÊama.

SVOJSTVA

Glavna svojstva kamene vune KNAUF INSULATION su:• NEGORIVOST; zbog svojih svojstava pruæa uËinkovitu zaπtitu od vatre, a taliπte materijala je

iznad 1000 °C.

• TOPLINSKA IZOLACIJA; toplinska provodljivost od 0,035 do 0,040 W/mK (na 10 °C).

• ZVU»NA IZOLACIJA; ima visoke sposobnosti apsorpcije i priguπivanja zvuka.

• PAROPROPUSNOST; zbog vlaknaste strukture omoguÊen je prolaz vodene pare.

• VODOODBOJNOST; impregnirana vlakna ostaju trajno hidrofobna.

• ZDRAVSTVENA I EKOLO©KA BESPRIJEKORNOST• TRAJNA DIMENZIJSKA POSTOJANOST• OTPORNOST NA MIKROORGANIZME.

Pod izrazom TEHNI»KE IZOLACIJE podrazumijevamo ponajprije one proizvode od kamene vune KNAUF

INSULATION koji su namijenjeni za primjenu u industriji i kod ostalih specijalnih izolatorskih radova.

Ovdje ubrajamo:

• sve strojne instalacije - od individualnih sustava grijanja i hlaenja do najveÊih vodova i postrojenja,

• kotlove i rezervoare,

• nosive metalne konstrukcije,

• protupoæarna vrata i zidove,

• primjenu u brodogradnji.

Sve tehniËke izolacije KNAUF INSULATION odgovaraju standardima i tehniËkim zahtjevima, izmeu ostalog

prema HRN EN 13468 za izolaciju austenitnih Ëelika i HRN EN 14706 i HRN EN 14707 za graniËnu

temperaturu primjene do 700°C. Osim toga, svi proizvodi su u skladu s europskim smjernicama 97/69/

EG o zdravstvenoj besprijekornosti.

TehniËke izolacije

Kvalitetna toplinska, zvuËna i protupoæarna izolacija cjevovoda, toplovoda, rezervoara, πupljih meuprostora i dilatacija neizostavna je na podruËju tehniËkih izolacija zbog visokih kvalitetnih i sigurnosnih normativa. Kamena vuna KNAUF INSULATION je pravo rjeπenje.

2

Page 3: Tehničke izolacije

3www.knaufinsulation.hr

PRIMJENA

KNAUF INSULATION blazina na merkur pletivu WM 640 GG i WM 660 GG je blazina od kamene vune koja je jednostrano proπivena s pocinËanom æiËanom mreæom. Blazina se koristi za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu izolaciju u elektranama, toplanama i brodogradnji, kod prijenosa topline na daljinu, energetskih blokova, kotlova, cijevi, odnosno ondje gdje se susreÊemo s veÊim okruglim presjecima i gdje se zahtijeva visoka temperaturna i poæarna otpornost.

TehniËka svojstva KNAUF INSULATION blazine na merkur pletivu WM 640 GG i WM 660 GG

Oznaka Vrijednost Jedinica Standard

WM 640 GG WM 660 GG

Poæarna svojstvaOdziv na vatru − razred A1 − HRN EN 13501

Taliπte − > 1000 °C DIN 4102/T17

GraniËna temperatura upotrebe − 640 660 °C HRN EN 14706/14707

SpecifiËna toplina Cp 1030 J/kgK −

Difuzijski otpor vodenoj pari μ 1,2 ÷ 1,4 − HRN EN 12086

AS kvaliteta Za izolaciju austenitnih Ëelika HRN EN 13468

Toplinska provodljivost kod srednje izmjerene

temperature

Tm

HRN EN 12667

50 °C

λm

0,040 0,040

W/mK

100 °C 0,046 0,046

200 °C 0,064 0,061

300 °C 0,087 0,081

400 °C 0,117 0,107

500 °C 0,158 0,140

600 °C 0,205 0,185

PREDNOSTI

• postojanost na visokim temperaturama• prilagodljivost blazine prilikom ugradnje• protupoæarna zaπtita• toplinska izolacija• taliπte > od 1000 °C• AS kvaliteta• atestirano na FIW Munchen prema zahtjevima vaæeÊih standarda

Standardne dimenzije KNAUF INSULATION blazine na merkur pletivu WM 640 GG i WM 660 GG

Debljina mm Dužina mm Širina mm

WM 640 GG WM 660 GG

500

(1000)

40 5500 5000

50 4000 4000

60 3500 3000

70 3500 2500

80 3000 2500

90 2500 2000

100 2500 2000

120 2000 2000

IzolacIjska blazIna na merkur pleTIvuKNAUF INSULATION blazina na merkur pletivu WM 640 GG, WM 660 GG

Strana s alu-folijom moæe biti izloæena temperaturama do 100 °C.

Po narudæbi izraujemo i blazine drugih dimenzija. Na KNAUF INSULATION blazinu na merkur pletivu WM 640 i WM 660 moæemo kaπirati alu-foliju.

Page 4: Tehničke izolacije

4

PRIMJENA

KNAUF INSULATION lamelna blazina LMF 10 AluR je lagana izolacijska blazina sastavljena od lamela lijepljenih na Al foliju. Vlakna lamele orijentirana su vertikalno i zbog toga su otpornija na tlaËna optereÊenja.

Lamelne blazine koriste se za izolaciju klima kanala, toplovoda, cjevovoda, kotlova. Alu-folija istovremeno obavlja i funkciju parne brane.

Za razliËite namjene primjene moguse izraditi ploËe razliËitihduæina, debljina i gustoÊa.

TehniËka svojstva KNAUF INSULATION lamelna blazina LMF 10 AluR

Oznaka Vrijednost Jedinica Standard

Poæarna svojstvaOdziv na vatru − klasa A2 − HRN EN 13501

Taliπte − > 1000 °C DIN 4102/T17

GraniËna temperatura upotrebe − ≤ 300 °C HRN EN 14706HRN EN 14707

SpecifiËna toplina Cp 1030 J/kgK −

Ekvivalentna debljina difuzijske propusnosti Sd > 100 m HRN EN 12086

AS kvaliteta Za izolaciju austenitnih Ëelika HRN EN 13468

Toplinska provodljivost kod srednje izmjerene temperature

Tm 10 50 100 150 200 300 °CHRN EN ISO 8497

λm 0,039 0,045 0,056 0,070 0,087 0,132 W/mK

PREDNOSTI

• toplinska i zvuËna izolacija• otpornost na tlaËna optereÊenja• jednostavna ugradnja zbog prilagodljivosti blazine• postojanost na visokim temperaturama

BuduÊi da najËeπÊe imamo posla s izoliranjem povrπina s visokim ili niskim temperaturama, posljediËno tome su temperaturne razlike s okolinom velike, pa je debljini izolacije i izvedbi detalja potrebno posvetiti posebnu pozornost. Samo na taj naËin moæemo uπtedjeti ogromne koliËine energije koja bi u suprotnom sluËaju prelazila i gubila se u okolini, odnosno optereÊivala sustav.

IzolacIjska lamelna blazInaKNAUF INSULATION lamelna blazina LMF 10 AluR

Page 5: Tehničke izolacije

5

Minimalni promjer cijevi kod montaæe razliËitih debljina KNAUF INSULATION lamelnih blazinaLMF 10 AluR

Debljina blazine (mm) Minimalni φ ovijanja (mm)

20 100

30 120

40 180

50 260

60 350

80 400

100 500

Standardne dimenzije KNAUF INSULATION lamelna blazina LMF 10 AluR

Debljina (mm) Dužina (mm) Širina (mm)

20 8000

1000

30 8000

40 6000

50 5000

60 4000

80 3000

100 2500

Za hladna postrojenja uvijek moramo predvidjeti parnu branu na vanjskoj, toploj strani izolacije. Na proizvod je alu-folija (parna brana) veÊ kaπirana, tako da naknadno izvodimo samo joπ lijepljenje svih spojeva odgovarajuÊom ljepljivom trakom.

Za veÊe koliËine jednakih promjera lamelne blazine moæemo prilagoditi konkretnom opsegu cijevi ili kanala. TvorniËki narezana blazina ima duæinu toËnoga opsega cijevi ili kanala koji æelimo izolirati. Rad s takvom blazinom moæe biti jednostavniji, kvalitetniji i bræi. Po narudæbi izraujemo i blazine razliËitih volumnih gustoÊa, pri Ëemu se ponajprije mehaniËka svojstva popriliËno mijenjaju. U tom sluËaju se prethodno posavjetujte s naπom tehniËkom sluæbom.

Po narudæbi izraujemo blazine i drugih dimenzija.

Za konkretne sluËajeve primjene nazovite naπu tehniËku sluæbu na tel: +385 (0)42 401 383 ili piπite na adresu: [email protected], gdje Êemo vas savjetovati glede izbora materijala i izvedbe.

www.knaufinsulation.hr

Page 6: Tehničke izolacije

6

fIlc s oja»anom alumInIjskom folIjomKNAUF INSULATION filc FM D70 CB AluR i FM D80 CB AluR

PRIMJENA

KNAUF INSULATION filc FM D70 CB AluR i FM D80 CB AluR su filËevi od kamene vune proizvedeni s malim udjelom veziva. Sastoje se od vlakana kamene vune u obliku filca te se dodatno kaπiraju ojaËanom (armiranom) aluminijskom folijom. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje te kemijski neutralan.

Filc od kamene vune preporuËamo za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu izolaciju i zaπtitu gdje izolacija nije izloæena optereÊenju na pritisak. Koristi se u industrijskim postrojenjima za izolaciju ventilacijskih kanala, cjevovoda, kao i u brodogradnji s graniËnom temperaturom primjene do 620°C (FM D70 CB AluR) i do 640°C (FM D80 CB AluR).

FilËevi od kamene vune FM D70 CB AluR i FM D80 CB AluR mogu se skladiπtiti horizontalno i okomito te tako isporuËivati do najviπe visine od 2,85 m. Preporuka je skladiπtenje u za to odreena (natkrivena) skladiπta. Pakiranje namijenjeno za skladiπtenje na otvorenom dogovara se posebno prilikom naruËivanja.

TehniËka svojstva KNAUF INSULATION filca FM D70 CB AluR i FM D80 CB AluR

Oznaka Vrijednost Jedinica Standard

FM D70 CB AluR FM D80 CB AluR

Poæarna svojstvaOdziv na vatru − razred A1 − HRN EN 13501

Taliπte − > 1000 °C DIN 4102/T17

GraniËna temperatura upotrebe − 620 640 °C HRN EN 14706/14707

SpecifiËna gustoÊa ρ 70 80 J/kgK −

Difuzijski otpor vodenoj pari μ ~1 − HRN EN 12086

AS-kvaliteta ≤ 10 ppm DIN EN 13468

Vodoupojnost ≤ 1 9 pt DIN EN 1609

Udio silikona proizvedeno bez dodatka silikona

PREDNOSTI

• postojanost na visokim temperaturama• otpornost na starenje• kemijska inertnost• protupoæarna zaπtita• toplinska izolacija• taliπte > od 1000 °C• AS kvaliteta

Standardne dimenzije KNAUF INSULATION filca FM D70 CB AluR

Debljina mm Dužina mm Širina mm

40 6000

1000

50 5000

60 4000

80 4000

100 3000

Standardne dimenzije KNAUF INSULATION filca FM D80 CB AluR

Debljina mm Dužina mm Širina mm

30 8000 1000

U rolama koje se pojedinaËno pakiraju u tiskanu PE-foliju. Svaka rola se oznaËava samoljepivom etiketom sukladno standardu.

Page 7: Tehničke izolacije

7www.knaufinsulation.hr

PRIMJENA

KNAUF INSULATION ploËe za visoke temperature HTB 650, HTB 680 i HTB 700 su polutvrde i tvrde ploËe od kamene vune razliËitih gustoÊa, Ëija glavna namjena je poæarna i toplinska zaπtita konstrukcija.

Kamena vlakna vezana su s minimalnom koliËinom veziva tako da su ploËe visoko temperaturno postojane. PloËe su primjerene za izolaciju jako optereÊenih elemenata u industriji i tehnici, kao πto su npr. protupoæarna vrata, poæarna zaπtita metalnih konstrukcija, poæarne stjenke …

KNAUF INSULATION ploËe za visoke temperature HTB 650, HTB 680 i HTB 700

Oznaka Vrijednost Jedinica Standard

HTB 650 HTB 680 HTB 700

Poæarna svojstvaOdziv na vatru − klasa A1 − HRN EN 13501

Taliπte − > 1000 °C DIN 4102/T17

GraniËna temperatura upotrebe − 650 680 700 °C HRN EN 14706/14707

SpecifiËna toplina Cp 1030 J/kgK −

Difuzijski otpor vodenoj pari μ 1,4 ÷ 1,7 − HRN EN 12086

AS kvaliteta Za izolaciju austenitnih Ëelika HRN EN 13468

Toplinska provodljivost kod srednje izmjerene temperature

Tm

HRN EN 12667

50 °C

λm

0,039 0,038 0,037

W/mK

100 °C 0,046 0,044 0,042

150 °C 0,052 0,050 0,048

200 °C 0,060 0,057 0,053

300 °C 0,076 0,074 0,066

PREDNOSTI

• protupoæarna zaπtita• postojanost na visokim temperaturama• AS kvaliteta• taliπte > 1000 °C

Standardne dimenzije KNAUF INSULATION ploËe za visoke temperature HTB 650, HTB 680, HTB 700

Debljina mm Dužina mm Širina mm

20

1000 500

30

40

50

60

80

90

100

IzolacIjska plo»a za vIsoke TemperaTureKNAUF INSULATION ploËe za visoke temperature HTB 650, HTB 680 i HTB 700

Po narudæbi izraujemo ploËe drugih dimenzija. Na KNAUF INSULATION ploËe za visoke temperature HTB 650, HTB 680 i HTB 700 moæe se kaπirati alu-folija.

Page 8: Tehničke izolacije

8

PRIMJENA

KNAUF INSULATION æljebak PS 600 je cijevni element od kamene vune s razliËitim unutarnjim promjeri-ma i s razliËitom debljinom stjenka. Koristi se za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu izolaciju razliËitih cjevovoda okruglih presjeka. KNAUF INSULATION æljebak KPS 043 AluR je kaπiran s alu-folijom koja sluæi kao povrπinska zaπtita cijevnih elemenata tamo gdje nije potrebna dodatna mehaniËka zaπtita. Au-folija istovremeno moæe sluæiti i kao parna brana kod niskotemperaturnih reæima.

Standardne dimenzije KNAUF INSULATION æljebaka PS 600 i KPS 043 AluR

Unutarnji promjer æljebaka [D] Nazivni promjer (ËeliËne valjane cijevi) [DN] Debljina izolacije [d]

mm mm col mm17 10 3/8

20

30

40

50

60

80

100

21 15 1/227 20 3/433 25 142 32 1 1/448 40 1 1/260 50 27076 65 2 1/289 80 3

102108114 100 4127133140 125 5159169 150 6178191205219 200 8253273 250 10

PREDNOSTI

• postojanost na visokim temperaturama• toplinska i zvuËna izolacija• oblikovna stabilnost• jednostavna montaæa• taliπte > 1000 °C• AS kvaliteta

ObiËno s obzirom na nazivni (protoËni) promjer DN cijevi i zahtijevanu debljinu izolacije odabiremo dimenzije cijevnih elemenata. Mora nam biti poznat vanjski promjer cijevi koji je za standardizirane sluËajeve naveden u tablicama (npr. str. priruËnik), odnosno, u praksi ga jednostavno izmjerimo. Nekoliko Ëestih sluËajeva za ËeliËne valjane cijevi navedeno je u tablici. Osim navedenih dimenzija, moguÊa je i izrada cijevnih elemenata po narudæbi.

IzolacIjskI cIjevnI elemenTIKNAUF INSULATION æljebaci PS 600 i KPS 043 AluR

DN

D d

Page 9: Tehničke izolacije

9

TehniËka svojstva KNAUF INSULATION æljebaka PS 600 i KPS 043 AluR

Oznaka Vrijednost Jedinica Standard

Poæarnasvojstva

Odziv na vatru − klasa A1/A2 − HRN EN 13501

Taliπte − > 1000 °C DIN 4102/T17

GraniËna temperatura upotrebe − ≤ 300 °C HRN EN 14706HRN EN 14707

Difuzijski otporvodenoj pari PS 600 μ 1,4 − HRN EN 12086

Ekvivalentna debljinadif. propusnosti KPS 043 AluR Sd > 100 m HRN EN 12086

SpecifiËna toplina Cp 1030 J/kgK −

AS kvaliteta Za izolacijo austenitnih Ëelika HRN EN 13468

Toplinska provodljivost kod srednje izmjerene temperature

Tm 50 100 150 200 300 °CHRN EN ISO 8497

λm 0,043 0,047 0,056 0,067 0,093 W/mK

U proπlosti je vrijedilo opÊe iskustveno pravilo da minimalna debljine na cijevi bude jednaka njezinom nazivnom promjeru i nadalje prilagoena joπ i tehniËkim i uvjetima djelovanja.

PomoÊu navedene jednadæbe i grafa moæemo odrediti ekonomiËnu debljinu izolacije gdje je suma investicije i toplinskih gubitaka najmanja. S obzirom na statiËku metodu proraËuna uvijek odabiremo prvu standardnu debljinu iznad izraËunate.

λB - operativna toplinska provodljivost pri Tsr [W/mK] β - sati rada godiπnje [h/a]Δθ - srednja temperaturna razlika [K]W - cijena energije [EUR/kWh]

Stranu s Al folijom moæemo izloæiti temperaturi do 100 °C.

300mm

200

100

50

20100 200 500 1000 2000 4000

➀ ➁

d i=0,40 m

d i=0,30 m

d i=0,20 m

d i=0,15 m

d i=0,08 md i=0,10 m

d i=0,06 m

d i=0,04 m

Odreivanje ekonomiËne debljine toplinske izolacije na cijevima toplovoda i parovoda

F = β × λB × Δθ × W × 0,28

Izvor: VDI 2055

www.knaufinsulation.hr

Page 10: Tehničke izolacije

10

nevezana IzolacIjska vlaknaKNAUF INSULATION rastresita vuna LW

PRIMJENA

KNAUF INSULATION rastresita vuna LW je neoblikovana kamena vuna bez veziva sa πirokom uporabnom vrijednoπÊu. Sluæi kao izolacijsko punilo u graevinarstvu i industriji. Za vodoodbojni i protupraπni efekt se impregnira posebnom emulzijom. Pakira se u vreÊe od 15 kilograma.

PREDNOSTI

• postojanost na visokim temperaturama• toplinska izolacija• taliπte > od 1000 °C

PRIMJENA

KNAUF INSULATION akustiËne ploËe AP GVB i APS GVB je ploËa kaπirana sa crnim stak-lenim voalom. Stakleni voal πtiti vlakna kamene vune kod veÊih strujanja zraka i djelomice poboljπava zvuËno izolacijska svojstva, a istovremeno KNAUF INSULATION akustiËne ploËe AP GVB i APS GVB joπ uvijek postiæu klasu poæarne sigurnosti A1 (HR EN 13501). KNAUF INSULATION akustiËne ploËe AP GVB i APS GVB su zbog toga najprimjerenije za izradu najzahtjevnijih elemenata protiv buke.

PREDNOSTI

• postojanost na visokim temperaturama• toplinska i zvuËna izolacija• trajna dimenzijska stabilnost na svim temperaturama koriπtenja• taliπte > 1000 °C• visok koeficijent apsorpcije zvuka• dodatna povrπinska zaπtita sa staklenim voalom

TehniËka svojstva KNAUF INSULATION rastresita vuna LW

Oznaka Jedinica Standard

Poæarna svojstva

Odziv na vatru − klasa A1 − HRN EN 13501

Taliπte − > 1000 °C DIN 4102/T17

GraniËna temperatura upotrebe − 700 °C HRN EN 14706HRN EN 14707

SpecifiËna toplina Cp 1030 J/kgK −

AS kvaliteta Za izolaciju austenitnih Ëelika HRN EN 13468

Toplinska provodljivost kod srednje izmjerene temperature Tm 50 100 200 300 400 °C

HRN EN 12667Nasipna gustoÊa 100 kg/m3 λm 0,037 0,044 0,060 0,080 0,107 W/mK

TabliËna svojstva KNAUF INSULATION akustiËne ploËe AP GVB i APS GVB

Oznaka Vrijednost Jedinica Standard

Deklarirana toplinska provodljivost λd W/mK HRN EN 12667

Poæarna svojstva

Odziv na vatru − klasa A1 − HRN EN 13501

Taliπte − > 1000 °C DIN 4102/T17

Difuzijski otpor vodenoj pari μ 1,1 − HRN EN 12086

Linearni otporzraËnom toku AF kNs/m4 HRN EN 29053

VodoupojnostWp < 1

kg/m2

HRN EN 1609

Wlp < 3 HRN EN 12087

SpecifiËna toplina Cp 1030 J/kgK −

Koeficijent apsorpcije zvukau ovisnosti o frekvenciji

f 125 250 500 1000 2000 4000 HzHRN EN 20354

αs 0,36 1,00 1,09 1,09 1,14 1,37 −

Evaluirani koeficijentapsorpcije (APS 80) αW 1,00 − HRN EN 11654

akusTI»na IzolacIjaKNAUF INSULATION akustiËne ploËe

AP GVB i APS GVB

0,035

≥ 15

Page 11: Tehničke izolacije

11www.knaufinsulation.hr

IzolacIjsko uÆe za vIsoke TemperaTureKNAUF INSULATION izolacijsko uæe za visoke temperature FC A2

PRIMJENA

KNAUF INSULATION izolacijsko uæe za visoke temperature FC A2 je uæe od vlakana kamene vune koja je opletena πpagicom od poliamidnih vlakana. Koriste se za toplinsku, zvuËnu i protupoæarnu zaπtitu u industriji, a ponajprije za izolaciju cijevi, dimnjaka i ostalih nepravilnih oblika (lukovi, koljena) gdje ploËe ili blazine zbog montaæe nisu primjerene.

PREDNOSTI

• postojanost na visokim temperaturama• toplinska i zvuËna izolacija• trajna dimenzijska stabilnost na svim temperaturama uporabe• taliπte > 1000 °C

TehniËka svojstva KNAUF INSULATION izolacijsko uæe za visoke temperature FC A2

Oznaka Vrijednost Jedinica Standard

Poæarna svojstva

Odziv na vatru − razred A1 − HRN EN 1 3501

Taliπte − > 1000 °C DIN 4102/T17

GraniËna temperatura uporabe − ≤ 780 °C HRN EN 14706HRN EN 14707

Difuzijski otpor vodene pare μ 1,4 − HRN EN 12086

SpecifiËna toplina Cp 1030 J/kgK −

AS kvaliteta Za izolaciju austenitnih Ëelika HRN EN 13468

Toplinska provodljivost kod srednje izmjerene temperature

Tm 50 100 200 300 400 500 °CHRN EN 8497

λm 0,041 0,049 0,073 0,096 0,136 0,144 W/mK

primjeri ugradnje tehniËkih izolacija

Page 12: Tehničke izolacije

www.knaufinsulation.hr

[email protected]

Knauf Insulation d.o.o.

Varaædinska 140

42220 Novi Marof

Tel.: +385 (0)42 401 300

Faks: +385 (0)42 611 030

Sva prava zadræana, ukljuËujuÊi i fotomehaniËku reprodukciju i skladiπtenje na elektronskim medijima. Komercijalna upotreba procesa i radnih aktivnosti prikazanih u ovom materijalu nije dopuπtena. Puno paænje je uloæeno u sastavljanje ovog dokumenta pri sakupljanju podataka, tekstova i ilustracija. Mala margina pogreπke ipak postoji. IzdavaË i urednici ne mogu preuzeti zakonsku niti bilo kakvu drugu odgovornost za netaËne informacije i moguÊe posljedice istih. IzdavaË i urednici su unaprijed zahvalni za prijedloge, sugestije i ukazane pogreπke u cilju daljeg unapreenja.