tehničke karakteristike technical features műszaki...

of 32 /32
Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs Fusion kade Fusion Bathtubs Fusion kádak T ehničke karakteristike Technical features Műszaki tulajdonságai Dužina (mm) Height (mm) Magasság (mm) Širina (mm) Width (mm) Szélesség (mm) Dubina (mm) Deep (mm) Mély (mm) Visina sa oblogom (mm) Height with wrap (mm) Magasság burkolattal (mm) Obloga Wrap Betakar Masivno postolje Massive base Masszív alap Hidromasaža Hydromassage hidromasszázs Aero masaža Air massage Légmasszázs Svetlo Light Fény Elektronska kontrola Electronic control Elektronikus vezérlés Hromoterapija Chromotherapy Színterápia Sifon mehanik Siphon mechanic Szifonszerelő Staklo pregradni zid Glass Screen Üvegképernyők Obloga od prirodnog drveta The coating of natural wood A természetes fa bevonata Naknadna zaštita drveta Following wood protection A fa védelme után Ekstra kruta konstrukcija Extra rigid construction Extra merev szerkezet Tiha hidromasaza Hydromassage quiet A hidromasszázs csendes Obavezno paletiranje kod isporuke Only palletized delivery Csak szállítmányt rakjon fel Strana Page Oldal MAS MPS SCH ACH LCH ELC THC MSF IDE WDD WDP RGD SCS OPA 1 KIRA Wood M 1700 850 440 640 16 2 KIRA Wood L 1850 850 440 640 16 3 KIRA Wood XL 1850 1000 440 640 16 4 KIRA Wood Soft M 2160 1310 440 640 18 5 KIRA Wood Soft L 2310 1310 440 640 18 6 KIRA Wood Soft XL 2310 1460 440 640 18 Dodatna oprema Accessories Kiegészítők Standardna ponuda Fusion kade The basic offer Fusion Bathtubs Az alapvető ajánlat Fusion kádak Hidromasaža Hydromassage Hidromasszázs Staklo pregradni zidovi Glass Screens Üvegképernyők STANDARDNA PONUDA | THE BASIC OFFER | AZ ALAPVETŐ AJÁNLAT DODATNA OPREMA | ACCESSORIES | KIEGÉSZÍTŐK

Author: others

Post on 17-Nov-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  Fusion kade Fusion Bathtubs Fusion kádak

  Tehničke karakteristike Technical featuresMűszaki tulajdonságai

  Duž

  ina

  (mm

  )H

  eigh

  t (m

  m)

  Mag

  assá

  g (m

  m)

  Širin

  a (m

  m)

  Wid

  th (m

  m)

  Szél

  essé

  g (m

  m)

  Dub

  ina

  (mm

  )D

  eep

  (mm

  ) M

  ély

  (mm

  )

  Visi

  na s

  a ob

  logo

  m (m

  m)

  Hei

  ght w

  ith w

  rap

  (mm

  ) M

  agas

  ság

  burk

  olat

  tal (

  mm

  )

  Obl

  oga

  W

  rap

  Beta

  kar

  Mas

  ivno

  pos

  tolje

  Mas

  sive

  bas

  e M

  assz

  ív a

  lap

  Hid

  rom

  asaž

  aH

  ydro

  mas

  sage

  hi

  drom

  assz

  ázs

  Aero

  mas

  aža

  Air

  mas

  sage

  gmas

  száz

  s

  Svet

  loLi

  ght

  Fény

  Elek

  tron

  ska

  kont

  rola

  Elec

  tron

  ic c

  ontr

  ol

  Elek

  tron

  ikus

  vez

  érlé

  s

  Hro

  mot

  erap

  ijaCh

  rom

  othe

  rapy

  Sz

  ínte

  rápi

  a

  Sifo

  n m

  ehan

  ik

  Siph

  on m

  echa

  nic

  Szifo

  nsze

  relő

  Stak

  lo p

  regr

  adni

  zid

  G

  lass

  Scr

  een

  Üve

  gkép

  erny

  ők

  Obl

  oga

  od p

  rirod

  nog

  drve

  ta

  The

  coat

  ing

  of n

  atur

  al w

  ood

  A

  term

  észe

  tes

  fa b

  evon

  ata

  Nak

  nadn

  a za

  štita

  drv

  eta

  Fo

  llow

  ing

  woo

  d pr

  otec

  tion

  A fa

  véd

  elm

  e ut

  án

  Ekst

  ra k

  ruta

  kon

  stru

  kcija

  Ex

  tra

  rigid

  con

  stru

  ctio

  n Ex

  tra

  mer

  ev s

  zerk

  ezet

  Tiha

  hid

  rom

  asaz

  aH

  ydro

  mas

  sage

  qui

  et

  A hi

  drom

  assz

  ázs

  csen

  des

  Oba

  vezn

  o pa

  letir

  anje

  kod

  ispo

  ruke

  O

  nly

  palle

  tized

  del

  iver

  y Cs

  ak s

  zállí

  tmán

  yt ra

  kjon

  fel

  Stra

  na

  Page

  O

  ldal

  MAS MPS SCH ACH LCH ELC THC MSF IDE WDD WDP RGD SCS OPA

  1 KIRA Wood M 1700 850 440 640 16

  2 KIRA Wood L 1850 850 440 640 16

  3 KIRA Wood XL 1850 1000 440 640 16

  4 KIRA Wood Soft M 2160 1310 440 640 18

  5 KIRA Wood Soft L 2310 1310 440 640 18

  6 KIRA Wood Soft XL 2310 1460 440 640 18

  Dodatna oprema Accessories Kiegészítők

  Standardna ponuda Fusion kade The basic offer Fusion Bathtubs Az alapvető ajánlat Fusion kádak

  Hidromasaža Hydromassage Hidromasszázs

  Staklo pregradni zidovi Glass Screens Üvegképernyők

  STANDARDNA PONUDA | THE BASIC OFFER | AZ ALAPVETŐ AJÁNLAT DODATNA OPREMA | ACCESSORIES | KIEGÉSZÍTŐK

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  FUSION BATHTUB

  A B C D E F G H w w1KIRA WOOD M 1650 1490 1540 1100 800 585 440 650 1700 850KIRA WOOD L 1800 1650 1700 1260 800 585 440 650 1850 850KIRA WOOD XL 1800 1650 1700 1260 950 735 600 800 1850 1000

  Kira Woodkada | bathtub | kádak

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  FUSION BATHTUB

  A B C D E F G H w w1 s s1KIRA SOFT M 1650 1490 1540 1100 800 585 440 650 1740 890 2160 1310KIRA SOFT L 1800 1650 1700 1260 800 585 440 650 1890 890 2310 1310KIRA SOFT XL 1800 1650 1700 1260 950 735 600 800 1890 1040 2310 1460

  Kira Wood Softkada sa integrisanom sofom | bathtub with integrated sofa | fürdőkád beépített kanapéval

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  Fusion zuhanyozó kádak és zuhanyozók

  Duž

  ina

  (mm

  )H

  eigh

  t (m

  m)

  Mag

  assá

  g (m

  m)

  Širin

  a (m

  m)

  Wid

  th (m

  m)

  Szél

  essé

  g (m

  m)

  Dub

  ina

  (mm

  )D

  eep

  (mm

  ) M

  ély

  (mm

  )

  Visi

  na s

  a ob

  logo

  m (m

  m)

  Hei

  ght w

  ith w

  rap

  (mm

  ) M

  agas

  ság

  burk

  olat

  tal (

  mm

  )

  Obl

  oga

  W

  rap

  Beta

  kar

  Mas

  ivno

  pos

  tolje

  Mas

  sive

  bas

  e M

  assz

  ív a

  lap

  Tuš

  sifo

  n Ø

  90

  Show

  er s

  ipho

  n Ø

  90

  Zuha

  nysz

  ifon

  Ø 9

  0

  Mog

  ućno

  st p

  alet

  iranj

  a - i

  spor

  uka

  The

  poss

  ibili

  ty o

  f pal

  letis

  ing

  deliv

  -er

  y / A

  rakl

  apoz

  ás le

  hető

  sége

  Stak

  lo p

  regr

  adni

  zid

  G

  lass

  Scr

  een

  Üve

  gkép

  erny

  ők

  Obl

  oga

  od p

  rirod

  nog

  drve

  ta

  The

  coat

  ing

  of n

  atur

  al w

  ood

  A te

  rmés

  zete

  s fa

  bev

  onat

  a

  Zašt

  ita d

  rvet

  a

  Woo

  d pr

  otec

  tion

  Fa

  véd

  elem

  Mas

  ka S

  tone

  (Crn

  a)

  Mas

  k St

  one

  (Bla

  ck)

  Mas

  zk S

  tone

  (fek

  ete)

  Akr

  il ka

  men

  siv

  A

  cryl

  ic s

  tone

  gra

  y A

  kril

  kő s

  zürk

  e

  Oba

  vezn

  o pa

  letir

  anje

  kod

  ispo

  ruke

  O

  nly

  palle

  tized

  del

  iver

  y Cs

  ak s

  zállí

  tmán

  yt ra

  kjon

  fel

  Tuš

  kabi

  na g

  lass

  210

  0mm

  Show

  er S

  cree

  n gl

  ass

  2100

  mm

  Zu

  hany

  szűr

  ő 21

  00 m

  m-e

  s üv

  eg

  Stra

  na

  Page

  O

  ldal

  MAS MPS TSV PAL IDE WDD WDP MST STN OPA TKL

  7 HEDO Stone & Wood desni 1150 900 10 80 22

  8 HEDO Stone & Wood levi 1150 900 10 80 24

  9 STEP Stone & Wood 800 U 800 800 10 80 26

  10 STEP Stone & Wood 900 U 900 900 10 80 26

  11 STEP Stone & Wood 800 800 800 10 80 28

  12 STEP Stone & Wood 900 900 900 10 80 30

  13 FLAT Stone & Wood 100 1000 800 10 80 32

  14 FLAT Stone & Wood 120 1200 800 10 80 34

  Fusion tuš kade i kabine Fusion Bathtub Showers & Shower Cabins Fusion zuhanyozó kádak és zuhanyozók

  Dodatna oprema Accessories Kiegészítők

  Standardna ponuda Fusion tuš kade i kabine The basic offer Fusion Bathtub showers & Shower cabins Az alapvető ajánlat Eco ajánlat fürdőkádak

  Staklo pregradni zidovi Glass Screens Üvegképernyők

  STANDARDNA PONUDA | THE BASIC OFFER | AZ ALAPVETŐ AJÁNLAT DODATNA OPREMA | ACCESSORIES | KIEGÉSZÍTŐK

  Pakovanje Packing Csomagolás

  Tehničke karakteristike Technical featuresMűszaki tulajdonságai

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  FUSION SHOWERS

  kabina | cabin | kabin

  LEVI | LEFT | BAL DESNI | RIGHT | JOBB

  Hedo Stone & Wood tuš kada polukružna | semicircular shower tub | félkör alakú zuhany

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  FUSION SHOWERS

  A B CSTEP 80 800 690 900STEP 90 900 790 1040

  A B CSTEP 80 800 690 240STEP 90 900 790 340

  kabina | cabin | kabin

  Step Stone & Wood tuš kada polukružna | semicircular shower tub | félkör alakú zuhany

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  FUSION SHOWERS

  A BSTEP 80 800 690STEP 90 900 790

  kabina | cabin | kabin

  A B C DSTEP 80 800 690 340 400STEP 90 900 790 400 420

  Step Stone & Wood tuš kada četvrtasta | shower tub square | négyszögletes zuhany

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  FUSION SHOWERS

  A B C DFLAT 100 1000 880 440 460FLAT 120 1200 800 585 560

  A BFLAT 100 1000 800FLAT 120 1200 880

  kabina | cabin | kabin

  Flat Stone & Woodtuš kada četvrtasta | shower tub square | négyszögletes zuhany

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  FUSION GLASS SCREENS

  A B CIDEA KIRA 1400 650 8

  IDEA STONE 1900 650 8

  IdeaStaklo pregradni zidovi | Glass Screens | Üvegképernyők

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  Art kade Art Bathtubs Art kádak

  Duž

  ina

  (mm

  )H

  eigh

  t (m

  m)

  Mag

  assá

  g (m

  m)

  Širin

  a (m

  m)

  Wid

  th (m

  m)

  Szél

  essé

  g (m

  m)

  Dub

  ina

  (mm

  )D

  eep

  (mm

  ) M

  ély

  (mm

  )

  Visi

  na s

  a ob

  logo

  m (m

  m)

  Hei

  ght w

  ith w

  rap

  (mm

  ) M

  agas

  ság

  burk

  olat

  tal (

  mm

  )

  Obl

  oga

  W

  rap

  Beta

  kar

  Mas

  ivno

  pos

  tolje

  Mas

  sive

  bas

  e M

  assz

  ív a

  lap

  Sifo

  n m

  ehan

  ik

  Siph

  on m

  echa

  nic

  Szifo

  nsze

  relő

  Stak

  lo p

  regr

  adni

  zid

  G

  lass

  Scr

  een

  Üve

  gkép

  erny

  ők

  Uni

  katn

  a m

  etln

  a m

  aska

  Th

  e un

  ique

  met

  al m

  ask

  Az

  egye

  di fé

  mm

  aszk

  Ekst

  ra k

  ruta

  kon

  stru

  kcija

  Ext

  ra

  rigid

  con

  stru

  ctio

  n Ex

  tra

  mer

  ev s

  zerk

  ezet

  Oba

  vezn

  o pa

  letir

  anje

  kod

  ispo

  ruke

  O

  nly

  palle

  tized

  del

  iver

  y Cs

  ak s

  zállí

  tmán

  yt ra

  kjon

  fel

  Stra

  na

  Page

  O

  ldal

  MAS MPS MSF IDE ART RGD OPA

  15 KIRA Art M 1700 850 440 640 38

  16 KIRA Art L 1850 850 440 640 38

  17 KIRA Art XL 1850 1000 440 640 38

  Standardna ponuda Art kada The basic offer Art Bathtubs Az alapvető ajánlat Art kádak

  Staklo pregradni zidovi Glass Screens Üvegképernyők

  STANDARDNA PONUDA | THE BASIC OFFER | AZ ALAPVETŐ AJÁNLAT DODATNA OPREMA | ACCESSORIES | KIEGÉSZÍTŐK

  Tehničke karakteristike Technical featuresMűszaki tulajdonságai

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ART BATHTUB

  A B C D E F G H w w1KIRA ART M 1650 1490 1540 1100 800 585 440 650 1700 850KIRA ART L 1800 1650 1700 1260 800 585 440 650 1850 850KIRA ART XL 1800 1650 1700 1260 950 735 600 800 1850 1000

  Kira Artkada | bathtub | kádak

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  Eco tuš kade i kabine Eco Bathtub Showers & Shower cabinsEco zuhanyozó kádak és zuhanyozók

  Duž

  ina

  (mm

  )H

  eigh

  t (m

  m)

  Mag

  assá

  g (m

  m)

  Širin

  a (m

  m)

  Wid

  th (m

  m)

  Szél

  essé

  g (m

  m)

  Dub

  ina

  (mm

  )D

  eep

  (mm

  ) M

  ély

  (mm

  )

  Visi

  na s

  a ob

  logo

  m (m

  m)

  Hei

  ght w

  ith w

  rap

  (mm

  ) M

  agas

  ság

  burk

  olat

  tal (

  mm

  )

  Obl

  oga

  W

  rap

  Beta

  kar

  Mas

  ivno

  pos

  tolje

  Mas

  sive

  bas

  e M

  assz

  ív a

  lap

  Tuš

  sifo

  n Ø

  60

  Show

  er s

  ipho

  n Ø

  60

  Zuha

  nysz

  ifon

  Ø 6

  0

  Tuš

  sifo

  n Ø

  90

  Show

  er s

  ipho

  n Ø

  90

  Zuha

  nysz

  ifon

  Ø 9

  0

  Mog

  ućno

  st p

  alet

  iranj

  a - i

  spor

  uka

  The

  poss

  ibili

  ty o

  f pal

  letis

  ing

  deliv

  ery

  / A le

  hető

  ség

  a ra

  klap

  ok

  szál

  lítás

  a

  Tuš

  kabi

  na g

  lass

  180

  0mm

  Sh

  ower

  Scr

  een

  glas

  s 18

  00m

  m

  Zuha

  ny S

  zitá

  n üv

  eg 1

  800m

  m

  Tuš

  kabi

  na g

  lass

  210

  0mm

  Show

  er S

  cree

  n gl

  ass

  2100

  mm

  Zu

  hany

  szűr

  ő 21

  00 m

  m-e

  s üv

  eg

  Stak

  lo p

  regr

  adni

  zid

  G

  lass

  Scr

  een

  Üve

  gkép

  erny

  ők

  Oba

  vezn

  o pa

  letir

  anje

  kod

  ispo

  ruke

  O

  nly

  palle

  tized

  del

  iver

  y Cs

  ak s

  zállí

  tmán

  yt ra

  kjon

  fel

  Stra

  na

  Page

  O

  ldal

  MAS MPS TSM TSV PAL TKL TKL IDE OPA

  18 ULTRA STEP 80u 800 800 10 80 42

  19 ULTRA STEP 90u 900 900 10 80 42

  20 ULTRA STEP 80 800 800 10 80 44

  21 ULTRA STEP 90 900 900 10 80 44

  22 ULTRA HEDO desni 1150 900 10 80 4623 ULTRA HEDO levi 1150 900 10 80 46

  24 ULTRA TWIN 100 1000 800 10 80 48

  25 ULTRA TWIN 120 1200 800 10 80 48

  26 STEP 80u 800 800 80 175 50

  27 STEP 90u 900 900 80 175 50

  28 STEP 80 800 800 80 160 52

  29 STEP 90 900 900 80 160 52

  30 STEP DEEP 90 900 900 215 335 54

  31 FLAT 100 1000 800 20 165 56

  32 FLAT 120 1200 800 20 165 56

  33 HEDO desni 1150 900 80 165 58

  34 HEDO levi 1150 900 80 165 58

  35 HEDO DEEP desni 1150 900 215 335 60

  36 HEDO DEEP levi 1150 900 215 335 60

  37 TWIN 100 1000 800 60 160 62

  38 TWIN 120 1200 800 60 160 62

  Dodatna oprema Accessories Kiegészítők

  Standardna ponuda Eco tuš kade i kabine The basic offer Eco Bathtub showers & Shower cabins Az alapvető ajánlat Eco zuhanyozó kádak és zuhanyozók

  Staklo pregradni zidovi Glass Screens Üvegképernyők

  STANDARDNA PONUDA | THE BASIC OFFER | AZ ALAPVETŐ AJÁNLAT DODATNA OPREMA | ACCESSORIES | KIEGÉSZÍTŐK

  Pakovanje Packing Csomagolás

  Tehničke karakteristike Technical featuresMűszaki tulajdonságai

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUB SHOWERS

  A B C DSTEP 80 800 690 340 400STEP 90 900 790 400 420

  A BSTEP 80 800 690STEP 90 900 790

  Ultra StepTuš kada polukružna sa kabinom | Semicircular shower tub with cabin | Félkör alakú zuhany kádak kabinnal

  kabina | cabin | kabin

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUB SHOWERS

  A B CSTEP 80 800 690 240STEP 90 900 790 340

  A B CSTEP 80 800 690 900STEP 90 900 790 1040

  Ultra StepTuš kada četvrtasta sa kabinom | Shower tub square with cabin | Négyszögletes zuhany kádak kabinnal

  kabina | cabin | kabin

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUB SHOWERS

  A B C DFLAT 100 1000 880 440 460FLAT 120 1200 1080 585 560

  A BFLAT 100 1000 880FLAT 120 1200 1080

  Ultra Twin Tuš kada sa kabinom | Shower tub with cabin | Zuhany kád kabinnal

  kabina | cabin | kabin

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUB SHOWERS

  Ultra Hedo tuš kada polukružna sa kabinom | semicircular shower tub with cabin | félkör alakú zuhany kádak kabinnal

  LEVI | LEFT | BAL DESNI | RIGHT | JOBB

  kabina | cabin | kabin

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUB SHOWERS

  A B CSTEP 80 800 690 900STEP 90 900 790 1040

  A B CSTEP 80 800 690 240STEP 90 900 790 340

  kabina | cabin | kabin

  Steptuš kada polukružna sa kabinom | semicircular shower tub with cabin | félkör alakú zuhany kádak kabinnal

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUB SHOWERS

  A BSTEP 70 700 690STEP 80 800 690STEP 90 900 790

  A B C DSTEP 80 800 690 340 400STEP 90 900 790 400 420

  kabina | cabin | kabin

  Steptuš kada četvrtasta sa kabinom | shower tub square with cabin | négyszögletes zuhany kádak kabinnal

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUB SHOWERS

  kabina | cabin | kabin

  Steptuš kada polukružna sa kabinom | semicircular shower tub with cabin | félkör alakú zuhany kádak kabinnal

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUB SHOWERS

  A B C D E FFLAT 100 1000 880 735 410 440 460FLAT 120 1200 1080 935 610 585 560

  A B C DFLAT 100 1000 880 735 410FLAT 120 1200 1080 935 610

  kabina | cabin | kabin

  Flattuš kada četvrtasta sa kabinom | shower tub square with cabin | négyszögletes zuhany kádak kabinnal

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUB SHOWERS

  LEVI | LEFT DESNI | RIGHT

  kabina | cabin | kabin

  Hedo tuš kada polukružna sa kabinom | semicircular shower tub with cabin | félkör alakú zuhany kádak kabinnal

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUB SHOWERS

  LEVI | LEFT DESNI | RIGHT

  kabina | cabin | kabin

  Hedo tuš kada duboka polukružna sa kabinom | deep semicircular shower tub with cabin | mélyen félkör alakú zuhany kádak kabinnal

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUB SHOWERS

  A B C DTWIN 100 1000 850 650 75TWIN 120 1200 1040 640 80

  A B CTWIN 100 1000 440 460TWIN 120 1200 585 560

  kabina | cabin | kabin

  Twin tuš kada četvrtasta sa kabinom | shower tub square with cabin | négyszögletes zuhany kádak kabinnal

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  Duž

  ina

  (mm

  )H

  eigh

  t (m

  m)

  Mag

  assá

  g (m

  m)

  Širin

  a (m

  m)

  Wid

  th (m

  m)

  Szél

  essé

  g (m

  m)

  Dub

  ina

  (mm

  )D

  eep

  (mm

  ) M

  ély

  (mm

  )

  Visi

  na s

  a ob

  logo

  m (m

  m)

  Hei

  ght w

  ith w

  rap

  (mm

  ) M

  agas

  ság

  burk

  olat

  tal (

  mm

  )

  Obl

  oga

  W

  rap

  Beta

  kar

  Mas

  ivno

  pos

  tolje

  Mas

  sive

  bas

  e M

  assz

  ív a

  lap

  Hid

  rom

  asaž

  aH

  ydro

  mas

  sage

  hi

  drom

  assz

  ázs

  Aero

  mas

  aža

  Air

  mas

  sage

  gmas

  száz

  s

  Svet

  loLi

  ght

  Fény

  Elek

  tron

  ska

  kont

  rola

  Elec

  tron

  ic c

  ontr

  ol

  Elek

  tron

  ikus

  vez

  érlé

  s

  Hro

  mot

  erap

  ijaCh

  rom

  othe

  rapy

  Sz

  ínte

  rápi

  a

  Sifo

  n m

  ehan

  ik

  Siph

  on m

  echa

  nic

  Szifo

  nsze

  relő

  Stak

  lo p

  regr

  adni

  zid

  G

  lass

  Scr

  een

  Üve

  gkép

  erny

  ők

  Oba

  vezn

  o pa

  letir

  anje

  kod

  ispo

  ruke

  O

  nly

  palle

  tized

  del

  iver

  y Cs

  ak s

  zállí

  tmán

  yt ra

  kjon

  fel

  Stra

  na

  Page

  O

  ldal

  MAS MPS SCH ACH LCH ELC THC MSF IDE OPA

  38 PALOMA 120 1200 700 375 550 66

  39 PALOMA 140 1400 700 375 550 66

  40 LUCIA 140 1400 700 390 550 68

  41 LUCIA 150 1500 700 390 550 68

  42 LUCIA 160 1600 700 390 550 6843 LUCIA 170 1700 750 390 550 68

  44 LINEA 160 1600 700 440 580 70

  45 LINEA 170 1700 750 440 580 70

  46 LAGUNA 120 1250 1250 350 550 72

  47 ARENA 140 1410 1410 390 560 74

  48 LEA 140 1400 1400 440 580 76

  49 SIESTA D 150 1500 1000 390 550 78

  50 SIESTA L 150 1500 1000 390 550 78

  51 VENUS 140 1400 700 375 550 80

  Eco kade Eco Bathtub Eco kádak

  Dodatna oprema Accessories Kiegészítők

  Standardna ponuda Eco kade The basic offer Eco offer Bathtubs Az alapvető ajánlat Eco ajánlat fürdőkádak

  Hidromasaža Hydromassage Hidromasszázs

  Staklo pregradni zidovi Glass Screens Üvegképernyők

  STANDARDNA PONUDA | THE BASIC OFFER | AZ ALAPVETŐ AJÁNLAT DODATNA OPREMA | ACCESSORIES | KIEGÉSZÍTŐK

  Pakovanje Packing Csomagolás

  Tehničke karakteristike Technical featuresMűszaki tulajdonságai

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUBS

  A B C D E F G HPALOMA 120 1200 580 1120 410 700 350 150 880PALOMA 140 1400 580 1240 410 700 350 210 1010

  C

  A

  E

  FD B

  G

  H

  Palomačetvrtasta kada | square bathtub | négyszögletes kád

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUBS

  A B C D E F G HLUCIA 140 1400 560 1240 530 700 350 280 830LUCIA 150 1500 560 1340 530 700 350 270 930LUCIA 160 1600 560 1440 530 700 350 270 1030LUCIA 170 1700 590 1550 550 750 375 260 1090

  E

  F

  C

  D B

  A

  G

  H

  Luciačetvrtasta kada | square bathtub | négyszögletes kád

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUBS

  Linea četvrtasta kada | square bathtub | négyszögletes kád

  A B C D E F G HLINEA 160 1600 1435 800 450 590 300 350 700LINEA 170 1700 1535 860 520 640 380 375 750

  A

  B

  C

  D

  F

  G

  H E

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUBS

  A B C D E F G HLAGUNA 1250 1280 940 490 300 1750 1260 1020

  A

  A

  B

  C

  D

  F

  GH

  E

  Laguna polukružna kada | semicircular bathtub | félkör alakú kád

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUBS

  A

  A

  C

  D

  B

  E

  F

  G

  I

  H

  A B C D E F G H IARENA 1410 1430 1150 640 350 300 1980 1450 1150

  Arena polukružna kada | semicircular bathtub | félkör alakú kád

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUBS

  C

  I

  E

  A

  A

  B

  F

  GH

  D

  A B C D E F G H ILEA 1400 1550 1230 320 1420 1950 1590 1160 630

  Leapolukružna kada | semicircular bathtub félkör | alakú kád

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUBS

  A

  SIESTA LEVA SIESTA DESNA

  B

  C

  D

  F

  E

  G

  A B C D E F GSIESTA L 1500 1000 260 360 1800 1350 1080SIESTA D 1500 1000 260 360 1800 1350 1080

  Siestapolukružna kada | half round bathtub | félkör alakú kád

 • Tehničke karakteristike | Technical features | Műszaki tulajdonságai favorit.rs

  ECO BATHTUBS

  C

  A

  E

  FD B

  G

  H

  A B C D E F G HVENUS 1400 560 1240 530 700 350 480 730

  Venusčetvrtasta kada | square bathtub | négyszögletes kád