telugu naadi dec10-jan2011

of 51 /51

Upload: krishna-kumar

Post on 10-Mar-2016

225 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Telugu Naadi magazine digital edition

TRANSCRIPT

Page 1: Telugu Naadi Dec10-Jan2011
Page 2: Telugu Naadi Dec10-Jan2011
Page 3: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

á HÓ\ $X‚cÕ\T

|Áü‘´ø£ yê´dü+

>±*|ü≥+

>=|üŒ<äq+

24

ø£~ Ò

u§eTà\

ø£ãTs¡T¢nH«wüD ` 42

ø£<∏ä\T•KsêÁ>±q ` ‘ê&çø=+&É •e≈£îe÷s¡ Xs¡à ` 14

<e<ëdt yÓ&é‡ bÕs¡«‹ ` Á|üdüqï≈£îe÷sY düÁsêE ` 26

Ç+ø±...sê»ø°j·T ø±s¡÷ºqT¢ ` 10

düs¡<ë>∑fi¯ófl ` 19

|ü⁄düÔø£ Á|ü|ü+#·+ ` 20

ø£$‘· ` 21

<Ûäs¡àdü+<˚Vü‰\T ` 22

‘Ó\T>∑Te÷≥ ` 22

qe˝≤ |ü]#·j·T+ ` 34

qe⁄«≈£î+<ë+ ` 36

s¡dü<ÛäTì ` 39

ø£~ Ò u§eTà\ ø£ãTs¡T¢ ` 42

>∑s¡+ >∑s¡+ >√+>∑÷s¡

4

kÕe÷õø£+

Á|üø£è‹ ˙&Éq

˝≤uÛ≤\ |ü+≥

32

sê»ø°j·T Hê&ç

e´øÏÔ>∑‘·+

e+o

40

ªq˝≤¢]µ q&Éø£ ø±<äT!

12

eTTK∫Á‘·+: dü+Áø±+‹ dü+ãs¡+

∫Á‘·ø±s¡T&ÉT: @˝… \ø£åàDY

|Áü‘´ø£ yê´dü+

»j·T¨ u≤˝À‘·‡yé

8

Page 4: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

I want to send a gift subscription to

1. Name________________________________________________________________________________Address ________________________________________City______________State & Zip ___________Telephone ______________________________ Email: ________________________________________Term: $24 (1 year) $44 (2 years) $100 (5 years) $500 (Life)

2. Name________________________________________________________________________________Address ________________________________________City______________State & Zip ___________Telephone ______________________________ Email: ________________________________________Term: $24 (1 year) $44 (2 years) $100 (5 years) $500 (Life)

3. Name________________________________________________________________________________Address ________________________________________City______________State & Zip ___________Telephone ______________________________ Email: ________________________________________Term: $24 (1 year) $44 (2 years) $100 (5 years) $500 (Life)

I am sending a check for $___ to Telugu Naadi.Charge my credit card (Master card, Visa, Discover)

Name _______________________________ (Senders Name) Card Number ____________________________Expiry Date ______________ Phone: ____________________ E-mail: ______________________________

Mail to: Telugu Naadi, P.O. Box 4173, Cedar Park, TX 78630-4173You can also send in your subscriptions on-line at www.telugunaadi.com Toll Free 1-877-7-TELUGU (1-877-783-5848)

GIFT SUBSCRIPTION FORM

This Holiday SeasonGive the gift that entertains every month of the Year!

Send a Gift Subscription of

We will announce your thoughful gift to the recipient with a beautifulgreeting card!

Your friends will be reminded of your good taste

every month, and you will be supporting your

favourite magazine too!

‘Ó\T>∑THê&ç MT≈£î q∫Ã+<ë?

MT≈£î q∫Ãq |ü‹Áø£qT MT $T‘·TÁ\≈£î |ü]#·j·T+ #˚j·Ts¡÷!

MT –|òtº düuŸÁdæÿ|ü Hé n+<ä>±H˚, MTs¡T |ü+|ædüTÔqï ø±qTø£ >∑T]+∫ ˇø£

n+<äyÓTÆq Á Ï+>¥ ø±s¡T¶‘√ MT $TÁ‘·T\≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTT.

á ø±qTø£ n+<äT≈£îqï

MT $TÁ‘·T\T MT n_Ûs¡T∫ì

dü+e‘·‡s¡+ bı&ÉT>∑THê

>∑Ts¡TÔ #˚düTø=ì yÓT#·TÃ≈£î+≥÷H˚

ñ+≤s¡T–|òtº düuŸÁdæÿ|ü¸Hé ø£≥º+&ç!

MT ã+<ÛäT$TÁ‘·T\≈£î HÓ\HÓ ≤

eT+∫ ø±qTø£qT Çe«≥y˚T ø±ø£

MTs¡T n_Ûe÷ì+#˚ |üÁ‹ø£≈£î

eT+∫ düVü‰j·T+

#˚dæqyês¡e⁄‘ês¡T.

Page 5: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

Contact information in IndiaAG-2, A Block, Mathrusri Apts.Hyderguda,Hyderabad - 500029: 9140-2324 4088Email: [email protected]

dü+bÕ<äø£ dü\Vü‰<ës¡T\T/Editorial Advisoryé. f…´ëË ^ú§æþÇ

Dr. V. CHOWDARY JAMPALA

düVü‰j·T dü+bÕ<ä≈£î\T/Associate Editor

d”‘· bıqï|ü*¢

SITA PONNAPALLI

Contact Information in USATELUGU NAADIP.O. Box 4173Cedar Park, TX 78630-4173: 510 213 1223Email: [email protected]

çÜ…´ë-§æþ-Mîü-Äæý$…

$&çÁ|ü‹: $3 &çôd+ãsY 2010 dü+.#·+<ë: $24www.telugunaadi.com

dü+|ü⁄Ï: 7 dü+∫ø£: 8Publishing Editor

ø£èwüí≈£îe÷sY

KRISHNA KUMAR

Guest Editor

yêdæ¬s&ç¶ qMHé

VASIREDDY NAVEEN

TELUGU NAADI (ISSN 1559-7008) is published monthly except combined issuein June/July & Dec/Jan by April Media Inc., 3271 Pappani Way, San Jose, CA 95148.Periodical postage paid at San Jose and additional mailing offices.POST MASTER: please send address correction to TELUGU NAADI ,P.O. Box 4173. Cedar Park, TX 78630-4173

JAYA PRAKASHCirculation Department: 510 585 [email protected]

\T>∑THê≥ sê»ø°j·T+ ˇø£ÿkÕ]>± eT∞fl y&ÓøÏÿ+~.

ˇø£ÿ yês¡+˝ÀH nHø£ Hê≥ø°j·T |ü]D≤e÷\T... s√Xj·T´ sêJHêe÷, øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üe÷D d”«ø±s¡+,

»>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ m+.|æ. |ü<ä$ø°, ø±+Á¬>dt bÕغøÏ >∑T&é u…’ #Ó|üŒ&É+, ø=‘·Ô eT+Á‹es¡Z Á|üe÷D d”«ø±s¡+` n˙ï

#·ø£#·ø± mes√ Ádæÿ|tº sêdæq≥Tº »]–b˛j·÷sTT. ne⁄qT, ì»+>±H Ádæÿ|tº sêj·Tã&ç+~. yÓTT‘·Ô+ ø±+Á¬>dt

ôV’≤ø£e÷+&é ìs¡íj·÷qT kÕs¡+>±H Ç<ä+‘ê »]–+~. Ç+‘·es¡≈£L u≤>±H ñ+~. á Hê\T>∑T eTTø£ÿ\T sêùd

≥|üŒÏøÏ Á|üe÷D+ d”«ø±s¡+ #dæ 24 >∑+≥\T >∑&Éeø£eTT+< ø=‘·Ô eT+Á‘·T\ sêJHêe÷ yês¡Ô\÷ yÓTT<ä\j·÷´sTT.

n_Ûeè~∆ø° sê»ø°j·÷\≈£L ñ+&Ü*‡q \+¬ø mø£ÿ&√ ‘Ó–b˛sTT+~. @&Ü~qïs¡ »s¡T>∑T‘·Tqï Ç≥Te+Ï

|ü]D≤e÷\‘√ sêÁwüº Á|ü>∑‹, Á|ü‹wüº ¬s+&É÷ >±*øÏ ø=≥Tº≈£îb˛j·÷sTT. á $wüj·T+ kÕe÷qT´&çøÏ n\y√ø£>±

ns¡úeTe⁄‘·÷H ñHêï, sê»ø°j·T ô|<ä›\≈£î e÷Á‘·+ m+<äTø√ |ü≥º&É+ Ò<äT. Ç~ eTq <äTs¡<äèwüº+.

‘Ó\T>∑THê&ç |ü⁄Ϻq <ä>∑Zs¡Tï+∫ &çôd+ãsY e÷düeT+fÒ e+≥\ Á|ü‘´ø£ dü+∫ø£>±H bÕsƒ¡≈£î\T m<äTs¡T#·÷kÕÔs¡T.

ákÕØ ÄqyêsTTr ‘·|üŒ≈£î+&Ü ø=‘·Ô s¡ø£+ e+≥*ï ‘Ó\T>∑THê&ç Á|ü‘´ø£ yê´dü+>± n+~k Ô+~. eTTK´+>±,

Ä+Á<ÛäT\≈£î n_Ûe÷qeTsTTq >√+>∑÷s¡ Á|ü‘´ø£ e+≥*ï ÄkÕ«~+#·e#·TÃ.

qe+ãsY HÓ\˝À ‘Ó\T>∑THê≥ Çs¡ejT´fifl |ü+&ÉT>∑\T ¬s+&ÉT »]>±sTT. ø£Ï u≤˝À‘·‡yé ø±>±, eTs√Ï ø£<∏ä‘√

ˇø£s√E. á ¬s+&ÉT ø±s¡ Áø£e÷\≈£î n≥T Áù|ø£å≈£î\T, bÕsƒ¡≈£î*ï+∫, Ç≥T MT&çj·÷ qT+∫ nq÷Vü≤´yÓTÆq

düŒ+<äq \_Û+∫+~. <ë<ë|ü⁄ |üHÓï+&ÉTy\ eT+~ u≤\\T @≤ bÕ˝§ZH u≤˝À‘·‡yé m|ü&É÷ n|ü⁄s¡÷|üeT÷,

ÄXÃs¡ yT. n˝≤π> Çs¡yÓ’ dü+e‘·‡sê\T>± Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘êHê düVü≤ø±s¡+‘√ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ø£<∏ë dü+ø£\Hê\T

‘Ó\T>∑T kÕVæ≤r Àø±ìø° n+‘ n|ü⁄s¡÷|ü+. á n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq ¬s+&ÉT dü+<äsꓤ\qT ‘Ó\T>∑THê&ç á dü+∫ø£ À

bÕsƒ¡≈£î\≈£î $|ü⁄\+>± n+~k Ô+~.

<∏ë+ø‡ –$+>¥ & nsTTb˛sTT+~. ÁøÏdüàdt ek Ô+~. Ä yÓ+≥H q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+, dü+Áø±+‹. Ç˝≤ |ü+&ÉT>∑\

d”»q÷ yÓTT<ä\sTT+~.

bÕsƒ¡≈£î\+<ä]ø° q÷‘·q dü+e‘·‡s¡, dü+Áø±+‹ XóuÛ≤ø±+ø£å\T.

‘Ó

Page 6: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

4 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

Á|ü‘´ø£ yê dü+

‘Ó\T>∑THê&ç À Á|ü‹ &çôd+ãsY dü+∫ø£ s¡T∫ ôdŒwü Ÿ>± edüTÔ+~. Ä |üs¡+|üs¡H˚

ø=qkÕ–dü÷Ô >√+>∑÷s¡, ñdæ]ø±j·T\‘√ Á|ü‘˚ ø£ e+≥ø±\T n+~düTÔHêï+.

Äeø±j·T ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ m+‘· kı+‘·yÓ÷ n˝≤π> >√+>∑÷s¡ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑Tyê]

Á|ü‘˚ ø£+. >√+>∑÷s¡ ‘√≥ø±&É... n+≥÷ ‘Ó\T>∑Tyês¡T bÕ≥\T ≈£L&Ü

bÕ&ÉT≈£î+≤s¡T. n˝≤+Ï >√+>∑÷s¡‘√ m|ü&É÷ #˚düTø=H˚ |ü|ü, |ü#·Ã&ç ø±≈£î+&Ü

HêHéyÓCŸ yÓ¬s’°\T MT ø√dü+.

∫¬øHé‘√..ø±e\dæq$: ∫¬øHé -

øÏ˝À, >√+>∑÷s¡ -eT÷&ÉT

ø£≥º\T, ñ*¢bÕj·T\T

Hê\T>∑T, n\¢+ yÓ\T¢*¢

eTT<ä› ô|<ä› #Óe÷Ã, >∑s¡+

eTkÕ˝≤ ¬s+&ÉT #Óe÷Ã\T,

ø£]y˚bÕ≈£î ˇø£ ¬sã“,

ø=‹ÔMTs¡ ø£≥º ˇø£Ï, ø±s¡+

ô|<ä› #Óe÷Ã, ñ|ü

‘·–q+‘·, |üdüT|ü⁄

∫Ϭø&ÉT, q÷HÓ dü]|ü&Ü.

‘·j·÷Ø: eTT+<äT>± >√+>∑÷s¡ì X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ç– |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*.

‘·s¡Tyê‘· ñ*¢bÕj·T*ï eTTø£ÿ\T>± ø√dæ yÓT‘·Ô>± s¡TãT“ø√yê*. kº yÓ*–+∫

–HÓï ô|Ϻ dü]|ü&Ü q÷HÓ b˛dæ ø±>±ø£ ø£]y˚bÕ≈£î, n\¢+yÓ\T¢*¢ eTT<ä› y˚dæ

ø=~›>± y˚>∑ì∫à ñ*¢bÕj·T eTT<ä› ≈£L&Ü y˚dæ mÁs¡>± y˚sTT+#·Tø√yê*.

Ç+<äT˝À ñ|üŒ, ø±s¡+, |üdüT|ü⁄, ∫¬øHé y˚dæ u≤>± ø£*|æ düqïì

eT+≥ô|’ |ü~ ì$TcÕ\T ñ&Éø£ìyê«*. ø=~›>± ñ&çøÏq ‘·sê«‘· >∑s¡+eTkÕ˝≤

y˚dæ ø£\bÕ*. Ç|ü&ÉT >√+>∑÷s¡ ≈£L&Ü y˚dæ eTs√ |ü~ ì$TcÕ\T ñ&çøÏ+#·T

ø√yê*. u≤>± ñ&çøÏq ‘·sê«‘· ø=‹ÔMTs¡ ‘·Ts¡TeTT y˚j·÷*. n+‘˚ >√+>∑÷s¡

∫¬øHé ‘·j·÷s¡sTTqfÒº.

uÀÏ >√+>∑÷s¡ø±e\dæq$:

>√+>∑÷s¡ - ¬s+&ÉT ø£≥º\T,

uÀÏ - ns¡øÏ˝À, ñ*¢

bÕj·T\T ¬s+&ÉT,

n\¢+yÓ\T¢*¢ eTT<ä› ô|<ä›

#Óe÷Ã, >∑s¡+ eTkÕ˝≤

¬s+&ÉT #Óe÷Ã\T,

ø£]y˚bÕ≈£î ˇø£ ¬sã“,

ø=‹ÔMTs¡ ø£≥º ˇø£Ï, ø±s¡+ ô|<ä› #Óe÷Ã, ñ|ü ‘·–q+‘·, |üdüT|ü⁄ ∫Ϭø&ÉT,

q÷HÓ dü]|ü&Ü.

‘·j·÷Ø: >√+>∑÷s¡ì X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ç– |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*. ‘·s¡Tyê‘·

ñ*¢bÕj·T*ï eTTø£ÿ\T>± ø√dæ yÓT‘·Ô>± s¡TãT“ø√yê*. kº yÓ*–+∫ –HÓï

ô|Ϻ dü]|ü&Ü q÷HÓ b˛dæ ø±>±ø£ ø£]y˚bÕ≈£î, n\¢+yÓ\T¢*¢ eTT<ä› y˚dæ ø=~›>±

y˚>∑ì∫à ñ*¢bÕj·T eTT<ä› ≈£L&Ü y˚dæ mÁs¡>± y˚sTT+#·Tø√yê*.

Ç+<äT˝À ñ|üŒ, ø±s¡+, |üdüT|ü⁄, uÀÏ y˚dæ u≤>± ø£*|æ düqïì

eT+≥ô|’ |ü~ ì$TcÕ\T ñ&Éø£ìyê«*. ‘·s¡Tyê‘· >∑s¡+eTkÕ\ y˚dæ u≤>± ø£*|æ

ø=~›>± ˙fi¯ó¢ b˛dæ eTs√ |ü~ ì$TcÕ\T ñ&çøÏ+#·Tø√yê*. >√+>∑÷s¡ ≈£L&É y˚dæ

ñ&çøÏ+#ê*. ≈£Ls¡ <ä>∑Zs¡ø£j·÷´ø£ ø=‹ÔMTs¡ y˚dæ ~+#˚j·÷*.

m+&ÉT#˚|ü\‘√ø±e\dæq$: m+&ç

#ê|ü\T bÕe⁄øÏ˝À, >√+>∑÷s¡

¬s+&ÉT ø£≥º\T, ñ*¢ bÕj·T\T

¬s+&ÉT, n\¢+ yÓ\T¢*¢ eTT<ä›

ô|<ä› #Óe÷Ã, >∑s¡+ eTkÕ˝≤

¬s+&ÉT #Óe÷Ã\T, ø£]y˚bÕ≈£î

ˇø£ ¬sã“, ø=‹ÔMTs¡ ø£≥º ˇø£Ï,

ø±s¡+ ô|<ä› #Óe÷Ã, ñ|ü

‘·–q+‘·, |üdüT|ü⁄ ∫Ϭø&ÉT,

q÷HÓ dü]|ü&Ü.

‘·j·÷Ø: ñ*¢bÕj·T*ï eTTø£ÿ\T>± ø√dæ yÓT‘·Ô>± s¡TãT“ø√yê*.

‘·s¡Tyê‘· >√+>∑÷s¡ì X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ç– |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*. kº yÓ*–+∫ –HÓï

ô|Ϻ dü]|ü&Ü q÷HÓ b˛dæ ø±>±ø£ ø£]y˚bÕ≈£î, n\¢+yÓ\T¢*¢ eTT<ä› y˚dæ ø=~›>±

y˚>∑ì∫à ñ*¢bÕj·T eTT<ä› ≈£L&Ü y˚dæ mÁs¡>± y˚sTT+#·Tø√yê*.

Ç+<äT˝À ñ|üŒ, ø±s¡+, |üdüT|ü⁄, m+&ç #˚|ü\T y˚dæ u≤>± ø£*|æ düqïì

eT+≥ô|’ |ü~ ì$TcÕ\T y˚sTT+#·Tø√yê*. ‘·s¡Tyê‘· >∑s¡+eTkÕ\ y˚dæ u≤>±

ø£*bÕ*. #˚|ü eTTø£ÿ\T yÓT‘·Ôã&ܶø£ >√+>∑÷s¡ y˚dæ u≤>± ñ&Éø£ìyê«*.

~+#˚ eTT+<äT ø=‹ÔMTs¡ ‘·Ts¡TeTT y˚j·÷*.

Page 7: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 5

ñdæ] ` dü]˝Òs¡T ˙¬øe«s¡T

ñdæ] ¬s’dt

ø±e\dæq$: _j·T´+ 250

Á>±., ñdæ]ø±j·T\T |ü~, |üdüT|ü⁄

∫qï #Óe÷Ã, ñ|ü ‘·–q+‘·, q÷HÓ

‘·– q+‘·, qTe⁄«\bı&ç 2

#Óe÷Ã\T, J&ç|ü|ü ‘·–q+‘·,

m+&ÉT$T]à 4, |ü∫Ã$T]à 4,

ø£]y˚bÕ≈£î ¬s+&ÉT ¬seTà\T,

ø=‹ÔMTs¡ ˇø£ ø£≥º, XËq>∑|ü|ü #Óe÷Ã, $Tq|üŒ|ü #Óe÷Ã, Äyê\T #Óe÷Ã,

Ç+>∑Te ∫Ϭø&ÉT.

‘·j·÷Ø: nqï+ e+&ÉT≈£îì uÖ˝Ÿ˝À Äs¡u…≤º*. ñdæ]ø±j·T\qT ∫qï

eTTø£ÿ\T>± ‘·]– n+<äT˝À ñ|ü y˚dæ ø£#êÃ|ü#êÃ>± <ä+#ê*. u≤D*˝À

q÷HÓ ø±–q ‘·s¡Tyê‘· |üdüT|ü⁄, m+&ÉT$T]Ã, X¯q>∑|ü|ü, $Tq|üŒ|ü,

Äyê\T y˚dæ y˚>∑T‘·T+&É>± |ü∫Ã$T]Ã, qTe⁄«\bı&ç, ø£]y˚bÕ≈£î, J&ç|ü|ü,

<ä+∫q ñdæ] ø±j·T eTTø£ÿ\T, Ç+>∑Te y˚dæ <√s¡>± y˚sTT+#ê*. ‘·s¡yê‘·

Bìì Äs¡u…Ϻq nqï+˝À ø£\T|ü⁄ø√yê*.

ñdæ] |ü#·Ã&ç

ø±e\dæq$: ñdæ]ø±j·T\T -

bÕe⁄ πøJ, |üdüT|ü⁄ #Óe÷Ã, ñ|ü

‘·– q+‘·, |ü∫Ã$T]à 5, m+&ÉT

$T]à - 5, ø=‹ÔMTs¡ ˇø£ ø£≥º,

Ç+>∑Te bÕe⁄ #Óe÷Ã, ìeTàø±j·T

dü>∑+#Óø£ÿ, Äyê\T #Óe÷Ã,

yÓT+‘·T\T #Óe÷à J\ ø£Ás¡ #Óe÷Ã,

q÷HÓ ‘·–q+‘·.

‘·j·÷Ø: eTT+<äT>± ñdæ] ø±j·T\qT ∫qï∫qï eTTø£ÿ\T #˚düT

ø√yê*. ‘·]π>≥|ü&ÉT –+»\T rùdj·÷*. n+<äT˝À |üdüT|ü⁄ y˚dæ u≤>±

ø£*|æ ¬s+&ÉT s√E\T >∑Ϻ eT÷‘· ñqï d”kÕ˝À ñ+#˚j·÷*. eT÷&Ée s√E

yêÏì rdæ yÓT‘·Ô>± #˚dæ n+<äT˝À ñ|ü y˚dæ $Tø°‡˝À Á¬>Ì+&é #˚j·÷*.

u≤D*˝À ¬s+&ÉT ° dü÷Œq¢ q÷HÓ ø±–q ‘·s¡yê‘· m+&ÉT$T]Ã, |ü∫Ã$T]Ã,

Äyê\T, J\ø£Ás¡, yÓT+‘·T\T y˚dæ

y˚sTT+∫, #·˝≤¢sêø£ Á¬>Ì+&é #˚j·÷*.

ñdæ] eTT<ä›˝À á bı&ç, ìeTàs¡dü+,

Ç+>∑Te y˚dæ u≤>± ø£*|æ ø=‹ÔMTs¡‘√

>±]ïwt #˚j·÷*.

ñdæ] C≤yéT

ø±e\dæq$: ñdæ]ø±j·T\T 100

ñdæ]ì ns¡#˚‹˝À ñ+#·T≈£î+fÒ #ê\T Äs√>∑ + e]düTÔ+<ä+≤s¡T. n+‘˚ø±<äT, ñdæ] Ç+ÏøÏ

dæ]dü+|ü<ä\T rdüTø=düTÔ+<ä+≤s¡T. ø±ØÔø£e÷dü+˝À ñdæ]ì ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‹Hê\+≤s¡T. dü] Òì

>=|üŒ<äq+ ñdæ]~. á ñdæ] e+≥\T Äs¡–+#·+&ç, Äq+~+#·+&ç...

Á>±., |ü+#·<ës¡ 50 Á>±., q÷HÓ ‘·–q+‘·, ìeTàs¡dü+ #Óe÷Ã, J&ç|ü|ü 10

Á>±., u≤<ä+|ü|ü\T 10 Á>±., øÏdt$Tdt 10 Á>±.

‘·j·÷Ø: eTT+<äT>± ñdæ]ø±j·T \qT <√s¡>± y˚sTT+#·T≈£îì #·˝≤¢]q

‘·s¡Tyê‘· –+»\T rùddæ yÓT‘·Ô>± ù|dtº #˚düTø√yê*. ‘·s¡Tyê‘· ˇø£ –HÓï˝À

|ü+#·<ës¡ y˚dæ ø=~›>± ˙s¡T b˛dæ r>∑bÕø£+ |ü≤º*. n~ ø=+#Ó+ <ä>∑Zs¡

|ü&ܶø£ ñdæ] ù|dtº y˚dæ >∑Ϻ|ü&˚ es¡≈£î ø£\T|ü⁄‘·÷ ñ+&Ü*. ‘·s¡Tyê‘·

ìeTàs¡dü+ y˚dæ ˇø£ –HÓï˝ÀøÏ rdüTø√yê*. ∫es¡>± J&ç|ü|ü, u≤<ä+|ü|ü,

øÏdt$Tdt\‘√ >±]ïwt #˚j·÷*.

ñdæ]ø±j·T |ü|ü

ø±e\dæq$: ø£+~|ü|ü 100

Á>±., ñdæ]ø±j·T\T 10, q÷HÓ ‘·–

q+‘·, |üdüT|ü⁄ ∫Ϭø&ÉT, Ç+>∑Te

∫Ϭø&ÉT, ñ|ü ‘·–q+‘·,

|ü∫Ã$T]à 2, m+&ÉT$T]à 4,

Äyê\T #Óe÷Ã, J\ø£Ás¡ #Óe÷Ã,

$Tq|üŒ|ü #Óe÷Ã, ø£]y˚bÕ≈£î ¬s+&ÉT ¬seTà\T, ø=‹ÔMTs¡ ¬s+&ÉT ¬seTà\T

‘·j·÷Ø: eTT+<äT>± ñdæ]ø±j·T\qT eTTø£ÿ\T #˚düTø√yê*. ø£+~

|ü|ü, ñdæ]eTTø£ÿ\qT $&ç$&ç>± ñ&Éø£u…≤º*. u≤D*˝À q÷HÓ

y˚&Éj·÷´ø£ $Tq|üŒ|ü, Äyê\T, J\ø£Ás¡, Ç+>∑Te, |üdüT|ü⁄, m+&ÉT$T]Ã,

|ü∫Ã$T]Ã, ø£]y˚ bÕ≈£î y˚dæ <√s¡>± y˚–q ‘·s¡yê‘· |üø£ÿq ô|≥Tº≈£îqï

ñ&çøÏ+#·T≈£îqï ñdæ]eTTø£ÿ\qT n+<äT˝À y˚dæ ˇø£kÕ] <√s¡>±

y˚sTT+#ê*. ∫es¡>± ñ&çøÏ+#·T≈£îqï |ü|ü, ñ|ü\qT n+<äT˝À y˚dæ

ø=‹ÔMTs¡‘√ >±]ïwt #˚j·÷*.

ñdæ] Äeø±j·T

ø±e\dæq$: ñdæ]ø±j·T\T bÕe⁄

πøJ, ø±s¡+ 50 Á>±., Äe|æ+&ç 50

Á>±., ñ|ü ‘·–q+‘·, |ü©¢ q÷HÓ ˝Ò<ë

|ü|üq÷HÓ 100 Á>±., ìeTàs¡dü+

eT÷&ÉT #Óe÷Ã\T.

‘·j·÷Ø: eTT+<äT>± ñdæ]

ø±j·T\qT X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ç– ‘·&ç b˛j˚T

es¡≈£î Äs¡ìyê«*. ‘·s¡yê‘· yêÏøÏ ∫qï>± >±≥T¢ ô|≤º*. kº MT<ä

u≤D*˝À q÷HÓ düqï ôd>∑ MT<ä ø±–q ‘·s¡yê‘· á ñdæ]ø±j·T\qT

n+<äT˝À y˚dæ yÓT‘·Ôã&˚ es¡≈£î y˚sTT+#ê*. ‘·s¡yê‘· yêÏì ˇø£ –HÓï˝ÀøÏ

rdüT≈£îì #·˝≤¢]q ‘·s¡yê‘· n+<äT˝À ø±s¡+, Äe|æ+&ç, ñ|ü, ìeTàs¡dü+

y˚j·÷*. n<˚ u≤D*˝À ø=~›>± q÷HÓ ø±–q ‘·s¡yê‘· n+<äT˝À Ç+>∑Te

y˚dæ ~+|æ, #·˝≤¢]q ‘·s¡yê‘· |ü#·Ã&ç˝À b˛dæ u≤>± ø£\T|ü⁄ø√yê*. Ç~ ˇø£

s√E ]q ‘·s¡yê‘· ‹+fÒ u≤e⁄+≥T+~. kÕøÏå ~q|üÁ‹ø£ k»q´+‘√

Page 8: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

6 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

eT≥Hé‘√...

ø±e\dæq$: eT≥Hé ns¡øÏ˝À, >√+>∑÷s¡ ¬s+&ÉT ø£≥º\T (∫qï$), ñ*¢

bÕj·T\T eT÷&ÉT, n\¢+

yÓ\T¢*¢ eTT<ä›, ô|<ä› #Óe÷Ã,

>∑s¡+ eTkÕ˝≤ ¬s+&ÉT

#Óe÷Ã\T, ø£]y˚bÕ≈£î ˇø£

¬sã“, ø=‹ÔMTs¡ ø£≥º ˇø£Ï,

ø±s¡+ ô|<ä› #Óe÷Ã, ñ|ü

‘·–q+‘·, |üdüT|ü⁄ ∫Ϭø&ÉT,

q÷HÓ dü]|ü&Ü.

‘·j·÷Ø:

eTT+<äT>± ñ*¢bÕj·T*ï

eTTø£ÿ\T>± ø√düT≈£îì yÓT‘·Ô>± s¡TãT“ø√yê*. eT≥Héì X¯óÁuÛÑ+>± ø£&É>±*.

n˝≤π> >√+>∑÷s¡ì ≈£L&Ü Ä≈£î\T ø√dü+ X¯óÁuÛÑ+>± ñ|ü y˚dæ ø£&ç– |üø£ÿq

ô|≥Tºø√yê*. Ç|ü&ÉT kº MT<ä –HÓï ô|Ϻ dü]|ü&Ü q÷HÓ b˛dæ u≤>± ø±>±ø£

n\¢+ yÓ\T¢*¢ eTT<ä› y˚j·÷*. ‘·s¡Tyê‘· ñ*¢bÕj·T eTT<ä›, ø£]y˚bÕ≈£î ≈£L&Ü

y˚dæ mÁs¡>± y˚sTT+#·Tø√yê*.

ñ|ü, ø±s¡+, |üdüT|ü⁄ y˚dæ u≤>± ø£*|æ eT≥Hé ≈£L&Ü y˚dæ eT÷‘·

ô|≤º*. ◊<äT ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· eT÷‘· rdæ ø=~›>± ˙fi¯ó¢ b˛dæ eT∞¢ |ü~

ì$TcÕ\T ñ&çøÏ+#·Tø√yê*. Ç|ü⁄Œ&ÉT >∑s¡+ eTkÕ˝≤ bı&ç y˚dæ u≤>±

ø£*bÕ*. eTTø£ÿ ñ&çøÏq ‘·sê«‘· >√+>∑÷s¡ y˚dæ eT÷‘· ô|≤º*. ˙s¡T b˛sTT

yÓT‘·Ô>± ñ&çπø+‘· es¡≈£L ñ+∫ ø=‹ÔMTs¡ y˚dæ ~+#˚j·÷*. n+‘˚ eT≥Hé

>√+>∑÷s¡ ≈£Ls¡ ¬s&û.

s=j·T´\‘√...

ø±e\dæq$: s=j·T´\T øÏ˝À, >√+>∑÷s¡ ¬s+&ÉT ø£≥º\T, ñ*¢bÕj·T\T

eT÷&ÉT, n\¢+ yÓ\T¢*¢

eTT<ä› ô|<ä› #Óe÷Ã, >∑s¡+

eTkÕ˝≤ ¬s+&ÉT

#Óe÷Ã\T, ø£]y˚bÕ≈£î ˇø£

¬sã“, ø=‹ÔMTs¡ ø£≥º

ˇø£Ï, ø±s¡+ ô|<ä›

#Óe÷Ã, ñ|ü ‘·–q+‘·,

|üdüT|ü⁄ ∫Ϭø&ÉT, q÷HÓ

dü]|ü&Ü.

‘·j·÷Ø: >√+>∑÷s¡ì X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ç– |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*. ‘·s¡Tyê‘·

s=j·T´*ï ≈£L&Ü X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ç– |üdüT|ü⁄ sêdæ |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*.

ñ*¢bÕj·T*ï eTTø£ÿ\T>± ø√dæ yÓT‘·Ô>± s¡TãT“ø√yê*. kº yÓ*–+∫ –HÓï

ô|Ϻ dü]|ü&Ü q÷HÓ b˛dæ ø±>±ø£ ø£]y˚bÕ≈£î, n\¢+yÓ\T¢*¢ eTT<ä› y˚dæ ø=~›>±

y˚>∑ì∫à ñ*¢bÕj·T eTT<ä› ≈£L&Ü y˚dæ mÁs¡>± y˚sTT+#·Tø√yê*.

Ç+<äT˝À ñ|ü, ø±s¡+, >∑s¡+ eTkÕ˝≤ y˚dæ ø£\bÕ*. Ç|ü&ÉT s=j·T´\T

y˚dæ u≤>± y˚sTT+#ê*. ˙s¡+‘ê b˛sTT s=j·T´\T ñ&çøÏq ‘·sê«‘· >√+>∑÷s¡

≈£L&Ü y˚dæ eTs√ ◊<äT ì$TcÕ\T ñ&çøÏ+#·Tø√yê*. u≤>± ñ&çøÏq ‘·sê«‘·

ø=‹ÔMTs¡ ‘·Ts¡TeTT y˚dæ ~+#˚j·÷*.

kÕøÏå ~q|üÁ‹ø£ k»q´+‘√

Page 9: Telugu Naadi Dec10-Jan2011
Page 10: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

8 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

Á|ü‘´ø£ yê dü+

düè»Hê‘·àø£ J$‘·+ ø√düy˚T $<ä nì q$Tàq &Üø£ºs¡T Äj·Tq.

düè»Hê‘·àø£+>± J$+#·≥y˚T $<ä nì q$Tàq eTìwæ Äj·Tq.

Ä düè»Hê‘·àø£ J$‘êìï @ kÕúsTT˝Àq÷ @ $<ë´dü+düú Çe«

Òø£b˛‘√+<äì >∑T]Ô+#ês¡T Ä &Üø£ºsY. |æ\¢\ qT+∫ yêfi¢

n<äT“¤‘· u≤˝≤´ìï ne÷+‘·+ ˝≤π>düT≈£î+≥Tqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT*ï,

bÕsƒ¡XÊ\*ï, düe÷C≤ìï yêÏ b˛ø£&É*ï ì•‘·+>±

>∑T]Ô+#ês¡T. á ˝ÀbÕìï ø=qkÕ–ùdÔ yêÏ Ò¢ qcÕºìï

n+#·Hê ø£≤ºs¡T. |æ\¢ À¢ì n+‘·s¡Z‘· X¯≈£îÔ*ï n|üPs¡«+>±

yÓ*øÏ rùd ˇø£ Vü≤è<äj·T y˚~ø£qT ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ |ü≥ºD+˝À Çs¡yÓ’

@fi¢ ÁøÏ‘·+ Ä$wüÿ]+#ês¡T. Ä y˚~ø£≈£î ªu≤˝À‘·‡yéµ nì ù|s¡T

ô|≤ºs¡T. Çs¡yÓ’ @fi¯ó¢>± n$ÁXÊ+‘·+>±, n\dü≥ Ò≈£î+&Ü

Äràj·T+>±, Ä<äs¡|üPs¡«ø£+>± |æ\¢\≈£î ªu≤˝À‘·‡yéµ ù|]≥

ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤dü÷Ô ñHêïs¡T. n~ H˚&ÉT ˇø£ ñ<ä eT+>±

e÷]+~. n~|ü&ÉT ˇø£ dü+düÿè‹>± eè~∆ #Ó+~+~. n~|ü&ÉT

|æ\¢\≈£î ˇø£ Jeq $<ÛëHêìï ãVüQø£]dü÷Ô ~«<äXÊ_›

ñ‘·‡yê\T qe+ãsY 12, 13, 14 ‘˚B\˝À |òüTq+>± »s¡T|ü⁄

≈£î+~. sêÅwüº+ q\TeT÷\\qT+∫ ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>±

|æ\¢\T ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ÁbÕ‹ì<Ûä + eVæ≤dü÷Ô á

ñ‘·‡e+˝À bÕ˝§Zì Äu≤\>√bÕ\ u≤˝À‘·‡yé>± e÷]+~.

m˝≤ yÓTT<ä …’+~....!

1991øÏ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Ä]úø£e´edüúøÏ $&ÉBj·Tsêì dü+ã+<Ûä+ ñqïfÒ¢.

u≤˝À‘·‡yéøÏ 1991øÏ $&ÉBj·T˝Òì dü+ã+<Ûäy˚T ñ+~. Ä]úø£ düs¡∞ø£s¡D Áø£eT+

yÓTT<ä …’q dü+e‘·‡s¡+˝ÀH˚ KeTà+ õ˝≤¢ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+˝À u≤˝À‘·‡yé yÓTT<ä …’+~.

sêqTqï >√¢ã˝Ÿ ‘·sêìï e÷¬sÿŸ eTqTwüß\T>±H˚ r]Ã~~›, yê]ì ãVüQfi¯C≤‹

dü+düú\ yê´bÕs¡ ñ‘·‡‘·TÔ\≈£î n‹ $<Û˚j·TT˝…’q $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T>± e÷¬sÿŸ

mø±qMT, ªe÷¬sÿŸ kıôd’°µ ñeTà&ç>± Á|üj·T‹ï+#·uÀ‘·THêïj·Tqï ø£ Ä]úø£

dü‘ê´ìï >∑T]Ô+∫q &Üø£ºsY yêdæ¬s&ç¶ s¡y˚Twtu≤ãT á ñ‘·‡yê\qT ø=‘·Ô>∑÷&Ó+

ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+|üCÒùd |üìøÏ |üPqT≈£îHêïs¡T. á düÅ‘·ÿ‘·Te⁄ ‘·q

ˇø£ÿ&ç‘√ nj˚T´~ ø±<äì, #ê˝≤eT+~ ãTT‹«≈£îÿ\T nedüs¡+ |ü&É‘ês¡ì

Á>∑Væ≤+#ês¡T ø±ãfÒº e+<ä˝≤~ eT+~ |üdæ|æ\¢\ >∑T+&Ó #·|üfi¯flqT $q>∑*–q

eT+∫ eTqTwüß*ï á ñ‘·‡e+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± #˚dæ Á|ü‹ @≤ qe+ãsY

e÷dü+˝À ì]«|òüTï+>± á eTVü≤À‘·‡e y&ÉTø£\qT Vü≤è<ä +>± q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T.

ø£¢uŸ n+fÒ ù|ø±≥. ù|ø±≥ n+fÒH˚ ø£¢uŸ nqï nsêú\qT düeT÷\+>± ‘·T&ç∫

ô|Ϻ ø£¢uŸ\ >ös¡yêìï |æ\¢\ ∫s¡Tqe⁄«\‘√ nq÷Vü≤´+>± ô|+#˚XÊs¡T. πøe\+

Hê\T>∑T n+XÊ\‘√ |ü≥ºDkÕúsTT˝À yÓTT<ä˝…’q ñ‘·‡yê\T Áø£eT+>± eT+&É\

kÕúsTT, Äô|’ õ˝≤¢ kÕúsTT˝À |ü<˚fi¯ó¢ ìs¡«Væ≤+#êø£ á ñ‘·‡yê\qT sêÁwüºkÕúsTTøÏ

$düÔ]+|üCÒdæ sêÁwüº+˝Àì nìï õ˝≤¢\ |æ\¢\qT ªu≤˝À‘·‡yéµ˝À ø£\T|ü⁄‘·THêïs¡T.

Page 11: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 9

yÓ’$<Ûä +... $\ø£åD‘·

kÕ<Ûës¡D+>± Ç≥Te+Ï kÕ+düÿè‹ø£ ñ‘·‡yê\T ø=+‘·ø±\+ ‘·s¡Tyê‘·

Äø£s¡¸D ø√˝ÀŒsTT, yÓTT≈£îÿã&ç ø±s¡´Áø£eT+>±, j·÷+Á‹ø£+>± ìs¡«Væ≤+|üã&É

‘êsTT. nsTT‘ á ñ‘·‡yê\ ìs¡«Vü≤D˝À Á|ü‹ @≤ ø£ ø=‘·Ô n+X+ #s¡Tdü÷Ô,

|æ\¢\ Á|ü‹uÛ≤bÕ≥yê\qT, yêfi¯¢ düè»Hê‘·àø£ X¯øÏÔ, HÓ’|ü⁄D≤´\≈£î yÓTs¡T>∑T ô|fÒº

$<Ûä+>± ñ+&É≥+ e\¢ |æ\¢\T m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. @fÒ≤

$$<Ûä n+XÊ\˝À bÕ˝§ZH |æ\¢\ dü+K´ ≈£L&Ü >∑D˙j·T+>± ô|s¡T>∑T‘·÷ edüTÔqï~.

πøe\+ ø=‘·Ô n+X+ nH ø±≈£î+&Ü, |æ\¢\T ¬>\T|ü⁄ z≥$T\‘√ ì$T‘·Ô+ Ò≈£î+&Ü

‘·eT d”«j·T kÕeTs¡∆ HÓ’|ü⁄D≤´\qT eT]+‘· yÓTs¡T>∑T |üs¡T#·T≈£îH+<äT≈£î <√Vü≤<ä

ø±]>± ì\TdüTÔ+&É≥+ $X‚wü+.

u≤\ø£&É* düè»qkÕ>∑s¡+

eT÷&ÉT πø≥–Ø\T>± á kÕ+düÿè‹ø£ ñ‘·‡yê\˝À b˛°øÏ n+XÊ\T+≤sTT.

düuŸpìj·TsY, pìj·TsY, d”ìj·TsY‡. ô|sTT+Ï+>¥, bò ø&ÜHé‡ ≤+Ï n+XÊ\‘√

bÕ≥T HêÏø£\T, bòÕ˙‡ Á&ÉdüT‡ sêÁwüºkÕúsTT b˛°\T>± 2000 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç

ìs¡«Væ≤+#·&É+e\¢ Á|ü‹ @≤ mì$T~ y˚\ qT+&ç |ü~y˚\ eT+~ <ëø± u≤\

u≤*ø£\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. á @&Ü~ ªu≤˝À‘·‡yéµ 20e @&ÉT˝ÀøÏ Á|üy•+∫+~.

<ë<ë|ü⁄ 12 y˚\ eT+~ <ëø± bÕ˝§ZHêïs¡T.

á ñ‘·‡yê\T |æ\¢\qT ô|<ä›\T>± |ü]e]ú‘·+ #˚ùdÔ ô|<ä›*ï |æ\¢\T>±

e÷s¡TkÕÔsTT. á |æ\¢\T ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT $$<Ûä y˚~ø£\ MT<ä Á|ü<ä]ÙdüTÔqï|ü&ÉT

ô|<ä›\+‘ê ‘·eT u≤˝≤´ìï ‘·\#·T≈£îì, #·÷düT≈£îì eTT]dæb˛e≥+ eT]∫b˛ Òì

ˇø£ >=|üŒ nqTuÛÑ÷‹.

Á|ü‘˚ ø£‘· - Á|üjÓ÷»q+

u≤˝À‘·‡yé˝À bÕ˝§Z+fÒ #ê\T, á y˚~ø£ MT<ä ‘·eT |æ\¢\T Ä&ç‘˚ #ê\T,

n_ÛqsTTùdÔ #ê\T, e÷≤¢&ç‘˚ #ê\T, bÕ≥ bÕ&ç‘˚ #ê\T, ˝Ò‘· #˚‘·T\‘√

≈£î+#Ó‘√ ø=+#Ó+ u§y˚TàdæHê #ê\T, ˇø£ ø£<∏ä #Ó|æŒHê n<˚ |ü~y˚\T nqT≈£îì

Äq+~+#˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, |æ\¢\ eTqôd]–q °#·s¡T¢ |æ\¢\qT bÕ˝§ZH˚≥T¢

#j·T&É+ e\¢ ñ‘·‡yê\≈£î eT]+‘· eHÓï #≈£L]+~. ø£$‘·«+ sêdæHê, ø£<∏ë $X‚¢wüD

#dæHê ø£ ø£<∏äqT >∑+≥ ø±\ e´e~Û À n<äT“¤‘·+>± ∫Á‹+∫Hê |æ\¢\T ìeT>∑Tï …’

#˚kÕÔs¡T. ìã<äT∆˝…’ bÕ˝§Z+≤s¡T. mø£ÿ&Ü ãVüQeT‹ ‘·eTπø ø±yê\H˚ ø√]ø£

ø£ì|æ+#·<äT. ñ‘·‡yê\ ìs¡«Vü≤D˝À ìsê«Vü≤≈£î\T rdüT≈£îqï C≤Á>∑‘·Ô e\¢ |æ\¢\≈£î

ø£èÁ‹eTyÓTÆq b˛°|ü&˚ eTqdüÔ‘·«+ ø£+fÒ ª$»j·TeT+fÒ Ç‘·s¡T\ MT<ä ¬>\e≥+

e\¢ e#˚Ã~ ø±<äT. me] X¯øÏÔ ø=\~ yês¡T Á|üj·T‹ï+#·≥+µ nì á |æ\¢\T

u≤>± ns¡ú+ #˚düT≈£îHêïs¡T. n+<äTπø u≤˝À‘·‡yé ˇø£ ñqï‘·yÓTÆq dü+düÿè‹ì,

dü+kÕÿsêìï |æ\¢\≈£î Çe«>∑*–+<äì #Ó|üŒ≥+. u≤˝À‘·‡yé˝À bÕ˝§Zqï |æ\¢\T

ˇø£° nsê e÷s¡Tÿ\T ‘·–Z‘˚ n+<√fi¯q|ü&˚ |æ\¢\T ø±s¡T. sê´+≈£î\T sêø£b˛‘˚

Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&çb˛j˚T |æ\¢\÷ ø±s¡T. Ä˝À#·q, ñ<˚«>∑+, dü+y˚<äq,

dü+j·TeTq+ n˙ï düeTbÕfi¯¢˝À s¡+>∑]+#·T≈£îì Çø£ÿ&çqT+∫ |üP]ÔkÕúsTT

e´øÏÔ‘·«+˝À $ø±dü+ #Ó+<˚ ˇø£ ñ‘˚Ô»+ nH˚ ~qTdüTqT ‘·eT Vü≤è<äj·T+˝À

Hê≥T≈£îì yÓfi¯‘ês¡T. MT≈£î #·÷&Ü\ì ñ+<ë? nsTT‘˚ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ ‘·s¡*s¡+&ç.

>∑÷&ÓeT+‘ê dü+<ä&ç... Ç+Ï+≤ |ü+&É>∑Ç+‘· uÛ≤Ø ñ‘·‡e+ Á|ü»\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+˝ÀH˚ kÕ<Ûä +. |ü≥ºD Á|üeTTKT\T,

yê´bÕs¡T\T, $<ë´dü+düú\T, $$<Ûä sê»ø°j·TbÕغ\T, Ä|ò”düT\T, dæ+>∑πsDÏ ø±\Ødt

Á|ü‹cÕ˜‘·àø£, kÂø£s¡´e+‘·yÓTÆq ø±´s¡ºs¡T¢, ¬>dtºVü≤ÖCŸ\T, &Üø£ºs¡¢ Çfi¯S¢ yêøÏfi¯S¢,

Hê´j·Tyê<äT\ À–fiS¢ n˙ï |æ\¢\‘√ ì+&çb˛‘êsTT. Hê´j·Tìπsí‘·\T>± e∫Ãq

ø£e⁄\T,, s¡#·sTT‘·\T, ∫Á‘·ø±s¡T\T, >±j·T≈£î\T, Hê≤´#ês¡T´\T Ç+‘·eT+~ì

‘·q n≈£îÿq #s¡TÃ≈£îì ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ eTT]dæb˛‘·T+~. |æ\¢\T n&ÉT>∑T\ #·|ü&ÉT˝À

ÄÁs¡›eTÚ‘·T+~. eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T n+‘ê |æ\¢\ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ Á|üy˚•kÕÔs¡T.

|æ\¢\T yêfi¯¢ Á|ü‹uÛ≤ ˝Àø±˝À¢øÏ ‘·\T|ü⁄\T u≤sê¢ ‘Ó]∫ kÕ«>∑‹kÕÔs¡T. Ä≈£*,

<ä|ü\T eT]∫b˛‘ês¡T.

ˇø£ Á|ü‹uÛ≤o* $yø±q+<äT&Ó’ ne‘·]kÕÔ&ÉT. Ç+ø=ø£ >∑&ÉT>±ZsTT eø£Ôè‘·«+‘√

n+<äØï Vü≤&É*>=&É‘ê&ÉT. ø£ ø£MX«s¡T&ÉT #·ø£ÿÏ |ü<ä∫Á‘·+‘√ |ü&É>=&É‘ê&ÉT.

ˇø£ ˝Ò‘·>=+‘·T \*‘· \*‘· |ü<ë\˝À ^‘êìï Ä\|æ+∫ ‘·qàj·T+ #Ó+<äT

‘·T+~. ø£ ãè+<ä+ –]»q qè‘ê´ìï, Ç+ø=ø£ ãè+<ä+ C≤q|ü<ä ‘êìï n‘·´

<äT“¤‘·+>± bÕ&ç, Á|ü<ä]Ù+∫ VüQ+<ë>± y˚~ø£ ~– yÓ[flb˛‘·T+fÒ ˝Ò∫ ì\ã&ç

ø£s¡‘êfi<Ûä«qT\‘√ yêfi¢ì dü‘·ÿ]+∫, >∑T+&Ó\T ñbıŒ+– ø£fió¢ #ÓeTà–*¢.... eT∞¢

Ç≤¢+Ï |æ\¢*ï ø£q>∑*–‘˚ u≤e⁄+&ÉTï nqT≈£î+≤s¡T ej·TdüT&ç–qyês¡T.

ej·TdüT˝À ñqï |æ\¢\T... ‘·eT ø£+fÒ ∫qïyêfi¯¢ n<äT“¤‘· Á|ü‹uÛÑ≈£î •s¡düT e+∫

qeTdüÿ]kÕÔs¡T.

Ç+‘·#Ó|æŒ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ ø£¢uŸ düuÛÑT´\ ì\TyÓ‘·TÔ u≤<Ûä´‘·qT düà]+#·ø£b˛‘˚

n~ ˝À≥T. á ø£¢uŸ düe÷C≤ìøÏ ˇø£ Ä<äs¡Ù+ ˇø£ $\Te\ s¡Vü≤<ë]. kÕúìø£

sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ‘·eT sê»ø°j·÷\qT nìïÏ Á|üø£ÿ≈£î ô|Ϻ á |ü+&ÉT>∑qT

B$kÕÔs¡T. õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T Ç+‘·Ï Á|ü‹cÕ˜‘·àø£ ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ nìï$<Ûë˝≤

düVü≤ø£]kÕÔs¡T. ø£ Xs¡à>±s¡T, ø£ ÄsêÿŸ #·+Á<äX‚KsY, ø£ e÷<Ûäesêe⁄>±s¡T,ˇø£

&Üø£ºsY qπs+Á<ä, ≤j·TsY düTÁãeTD´+, á n+<ä]ø° e´ø£Ô s¡÷|ü+>± &Üø£ºsY s¡yTwt

u≤ãT. dü‘·‡+ø£\Œ+‘√, ¬s+&ÉT ø£fi¯¢q÷ ø£\\ >∑Tfi¯ó¢>± e÷]à |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔ

>∑T]+∫ ø£\>∑+≥÷, ‘êqT ø£˙«qsY>± á |üì ìs¡«Væ≤+#·>∑\T>∑T‘·Tqï+<äT≈£î

‘·q #‘·T\ MT<äT>± á y&ÉTø£ ÇHïfió¢>± nÁ|ü‹Vü≤‘·+>± »s¡T>∑T‘·÷ ñqï+<äT≈£î

>∑T+&Ó ~≥e⁄ #düT≈£îì ñ‘·‡e ÁbÕs¡+uÛÑ y~ø£ MT+∫, eTT–+|ü⁄ düe÷yX+˝À+∫

n‹ ≈£î¢|üÔ+>± e÷≤¢&ç y~ø£ ~–e∫à n‹<ÛäT\+<ä]˙ kÕ>∑q+|ü⁄‘·÷ ñ+≤s¡T.

ø£$ j·÷≈£LuŸ nqï≥T¢, ª∫es¡>± |æq #˚‘·T\ yÓqTø£ n+<äì <ä÷s¡+ ñ+~.µ

n+<äTø√>∑\ nqTuÛÑ÷‹, Äràj·T‘ê ñ+≥T+~.

Äj·Tq e÷≥˝À¢H˚ #Ó|æ‘˚, ªªH˚qT y=Ϻ <ësêìï e÷Á‘·y˚T. |üP\˙ï e÷\>±

e÷] $CÒ‘·\ ø£+sƒê\qT n\+ø£]kÕÔsTT. n+<äs¡÷ ìÅwüÿ$T+#êø£ <ës¡+ ø£ÿfÒ

|üPu≤\\ |ü]eTfi≤\qT ÄkÕ«~dü÷Ô... eTs√ qe+ãsY ø√dü+ m<äTs¡T #·÷dü÷Ô

ñ+≥T+~. n+‘˚ ø±<äT ÇH˚ïfi¯ó¢ ìs¡«Væ≤+#ê+, Çyêfi¯ eT~Ûs¡˝À, uÛÑÁ<ë#·\+˝À

‘ÓHê*˝À u≤˝À‘·‡yé\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Á|ü‹ >∑T+&Ó u≤˝À‘·‡yé≈£î y~ø£ ø±yê*.

Á|ü‹ Ç\÷¢ u≤˝À‘·‡yé ìs¡«Væ≤+#ê*. Á|ü‹ ‘·s¡>∑‹ >∑~. Á|ü‹ ˇø£ÿ] eT~

u≤˝À‘·‡yé>± |ü]es¡Ôq #Ó+<ë*,µµ n+≤s¡T.. e÷qe‘·«+ |üØeT[+# eTqTwüß\T

e÷Á‘·y˚T ìs¡«Væ≤+#·>∑\ @¬ø’ø£ u≤\\ |ü+&ÉT>∑ Ç~. »j·TVü≤À u≤˝À‘·‡yé.

»j·TVü≤À ø=‘·Ô >∑÷&Ó+ ø£¢uŸ

»j·T »j·T »j·T »j·TVü≤À

&Üø£ºsY yêdæ¬s&ç¶ s¡y˚Twtu≤ãT!bÕ\|æ≥º e÷dü|üÁ‹ø£ k»q´+‘√

Page 12: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

10 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

sê»ø°j·T

ø±s¡÷ºqT¢

áHê&ÉT

áHê&ÉT

áHê&ÉT

áHê&ÉT

Page 13: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 11

nyÓT]ø±

ø£ãTs¡T¢31 q>∑sê\˝À ~–«»j·TyÓTÆq

|òüT+≥kÕ\ Äsê<ÛäH√‘·‡yê\T

dæj·÷≥ Ÿ, b˛sYº ≤+&é, kÕ Ÿº Òø dæ°, $T&É¢+&é, &ÓkÕ‡, q÷´C…؇, |ò”ìø‡, Ä\“˙, ãô|ò À,

∫ø±>√, n≤¢+≤, ã]à+>¥Vü‰yYT, yÓ÷_ Ÿ, ≤\Vü≤d”, C≤ø£‡Hé, uÒ≥Hé s¡÷CŸ, &çÁ≤sTTŸ, &≥Hé,

q÷´j·÷sYÿ, $*à+>∑ºHé, ø±s¡Œdt ÁøÏd”º, $Tìj·÷b˛*dt, ÄdæºHé, &Ü\dt, eT]j·TT Xʬs¢Ÿ q>∑sê\˝À

|òüT+≥kÕ\ 88e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± Äsê<ÛäH√‘·‡yê\T yÓ’uÛÑe+>± »]>±sTT. nìï

q>∑sê\˝Àq÷ kÕúìø£ ‘Ó\T>∑Tdü+düú\÷, |òüT+≥kÕ\ n_Ûe÷qT\÷, $TÁ‘·T\÷ @sêŒ≥T¢

#Ój·T´&É+˝Àq÷ Á|ü#ês¡+˝Àq÷ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ês¡T.

á ñ‘·‡yê\˝À n+‘·sꓤ>∑+>± &çX+ãsY 4, 2010 Hê&ÉT |òüT+≥kÕ\>±] 88e »qà~q

á dü+<äs¡“¤+>± nyÓT]ø±˝À |òüT+≥kÕ\ Ç+≥πsïwüq Ÿ bòÂ+&wüHé Á≥dtº (GIFT) dü+düú

ÁbÕs¡+uÛ≤ìï Á|üø£Ïdü÷Ô Ä dü+düú ÄXj·÷\qT ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*j·T|ü]#ês¡T. ‘·eT >±q

e÷<ÛäTsê´ìøÏ >∑T]Ô+|ü⁄>± Áo u≤\ ø±yTX«s¡sêe⁄ ‘ê‘ê>±]øÏ ªn|üs¡ |òüT+≥kÕ\μ, düTπsU≤

~yêø£s¡¢≈£î ªyÓT˝§&û ø°«Héμ eT]j·TT eTDÏXÊÅdæÔ>±]øÏ ªø°«Hé Ä|òt eT÷´õø˘μ _s¡T<äT\qT

ãVüAø£]+#·>±, düTBs¡È ø£s¡‘êfi≤\‘√ ÄVüA‘·T\T ‘·eT Äq+<ëìï ‘Ó*j·T|ü]#ês¡T.

á |òüT+≥kÕ\ Äsê<ÛäH√‘·‡yê\ ìs¡«Vü≤D˝À eTs=ø£ Á|ü<Ûëq ñ<›X´+ ôV’≤<äsêu≤<äT

˝Àì yπ>Xï bòÂ+&wüHé yê] ùdyêdü+düúøÏ $sêfi≤\T ùdø£]+#·&É+ nì $XBø£]dü÷Ô, Ç+#·T

$T+#·T ¬s+&ÉT \ø£å\ &Ü\s¡T¢ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑Tyês¡T ;<ä $ø£ ≤+>∑ u≤\u≤*ø£\ dü+πøåeT+

ø√dü+ $sêfi≤\T Ç∫à ‘·eT W<ësê´ìï #ê≥T≈£îì, >∑‘· 22 dü+e‘·‡sê\T>± yπ>Xï bòÂ+&wüHé

yês¡T n+~düTÔqï ùde\ì >∑T]Ô+#ês¡ì e+>∑÷] ∫f…ºHé sêE, e+o sêeTsêE ‘·eT Vü≤è<äj·T

|üPs¡«ø£ <Ûäq´yê<ë\ì ‘Ó\T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

dü+<äs¡“¤+>± VüA´düºHé À, nyÓT]ø±˝À Á|üÁ|ü<∏äeT+>± 12 >∑+≥\ ùd|ü⁄ nHø£ q>∑sê\ qT+&ç 25 eT+~ >±j·T˙>±j·T≈£î\T

Ä\|æ+∫q |òüT+≥kÕ\>±] 88 bÕ≥\‘√ ≈£L&çq ª|òüT+≥kÕ\ dü«s¡ sê>∑ eTVü‰j·÷>∑+μ ø±s¡ Áø£eT+ #·]Á‘· düèwæº+∫+~. Ä

dü+<äs¡“¤+>± ‘·eT Á|ü‘´ø£ dü+<XÊ\ì ªªq≥düÁe÷Ÿ &Ü. nøÏÿHì, |ü<äàuÛÑ÷wüDY &Ü. dæ. Hêsêj·TD ¬s&ç¶, &Ü. j·Tdt. C≤qøÏ,

»eTTHêsêDÏ yÓTT<ä …’q Á|üeTTKT\T f…*bò Hé <ë«sê n+~+#ês¡T. nyÓT]ø±˝À 12 >∑+≥\ùd|ü⁄ ì]«sêeT+>± »s¡T>∑T‘·Tqï

|òüT+≥kÕ\>±] ìyê[ Á|ü|ü+#·+˝À eTπs Ç‘·s¡ >±j·T≈£îìøÏ »s¡>∑ Ò<äT nì ÁoeT‹ |òüT+≥kÕ\ kÕ$Á‘·eTà>±s¡T ‘·eT Á|ü‘´ø£

dü+<X+˝À f…*bò Hé <ë«sê $ì|æ+∫ ‘·eT Äq+<ëìï, <Ûäq´yê<ë\ì ‘Ó*bÕs¡T.

Page 14: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

12 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

Ä~‘·

2010 dü+e‘·‡s¡+ yÓfi¯ó‘·÷ yÓfi¯ó‘·÷ sêÅwüº sê»ø°j·÷\qT eT\T|ü⁄ ‹|æŒ, ¬s+&ÉT ø°\ø£ |òüT≤º\≈£î

Hê+~ |ü*øÏ+~. sêÅwüº ø±+Á¬>dt sê»ø°j·÷\˝À, πøe\+ yês¡+s√E\ e´e~Û˝À »]–q á ¬s+&ÉT

dü+|òüT≥q\T, nq÷Vü≤´yÓTÆq$ ø±ø£b˛sTTq|üŒÏø°, Ç+‘· ‘·«s¡>± #√≥T #düT≈£î+≤j·Tì e÷Á‘·+ mes¡÷

Væ≤+#· Ò<äT. Ç+<äT˝À yÓTT<äÏ~ ø£&É|ü m+.|æ. y…’.mdt.»>∑H√àVü≤q¬s&ç¶, ‘·q ‘·*¢ m+.m Ÿ.m. $»j·TeTà

‘√ düVü‰ ø±+Á¬>dt bÕغì $&ç∫ ô|Ϻ, kı+‘· ≈£î+|üÏ ô|≥Tºø√yê\ì ìs¡ísTT+#·Tø√e&É+.

¬s+&Ée~ ø=DÏCÒÏ s√X¯j·T´ kÕúq+˝À eTTK´eT+Á‹>± q˝≤¢] øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ sêe&É+. »>∑Hé

ø±+Á¬>dt≈£î >∑T&éu…’ #Ó|æŒ kı+‘· bÕغ ô|≥Tº≈£î+≤s¡ì n+<äs¡÷ uÛ≤$+∫q< nsTTq|üŒÏø°, ‘·qô|’ ø±+Á¬>dt

n~ÛcÕ˜q+ #·s¡´ rdüT≈£îH˚ es¡≈£î y˚∫ ñ+&ç, Ä ‘·sê«‘· e÷Á‘·y˚T ‹s¡T>∑Tu≤≥T C…+&Ü m>∑Ts¡y˚kÕÔs¡ì

sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T uÛ≤$+#ês¡T. nsTT‘˚ zs¡TŒ>± y˚∫ ñ+&É≥+ n+fÒ ‘Ó*j·Tì »>∑Hé, ø±+Á¬>dt

bÕغøÏ Ä e÷Á‘·+ ÁX¯eT ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt <ë«sê dü+Áø£$T+∫q m+.|æ, m+.m˝Ÿ.m.

|ü<äe⁄\≈£î »>∑Hé, $»j·TeTà\T sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. eTs√ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ kı+‘· bÕغ @sêŒ≥T

#˚j·TuÀ‘·Tqï≥T¢ »>∑Hé ‘·q düVü≤#·s¡T\≈£î düŒwüº+ #˚XÊs¡T ≈£L&Ü!

bÕغ˝ÀH˚ ñ+≥÷, ‘·q ‘·+Á&ç˝≤>± 25 dü+e‘·‡sê\bÕ≥T ìØøÏå+∫, eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ ø√dü+

Á|üj·T‹ï+#˚ zs¡TŒ-H˚s¡TŒ Òì »>∑Hé, ø±+Á¬>dt À m+‘√ø±\+ ñ+&És¡ì Væ≤+∫+<˚! ‘êqT Ä•+∫q

|ü<ä$˝ÀøÏ s√X¯j·T´ e∫Ãq HêÏ qT+∫, »>∑Hé ø±+Á¬>dt‘√ n+°eTTϺq≥Tº>±H˚ e´eVü≤]dü÷Ô e#êÃs¡T.

HÓ\\ ‘·s¡ã&ç z<ës¡TŒ j·÷Á‘· #˚dæHê, mø£ÿ&Ü ø±+Á¬>dt >∑T]+∫ >±˙, k˛ìj·÷>±+BÛ >∑T]+∫ >±˙

»>∑Hé Á|ükÕÔ$+∫q bÕbÕq b˛˝Ò<äT. n+fÒ kı+‘· bÕغ ô|≥Tºø√e&É+ <ë«sêH˚ ‘êqT ø£\\T>∑+≥Tqï

eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ <ä≈£îÿ‘·T+<äì Äj·Tq >∑Ϻ>± qeTTà‘·÷ e#êÃs¡qï e÷≥.

‘êqT ø±+Á¬>dt≈£î qwüº+ #j·T Ò<äì »>∑Hé #Ó|æŒHê, ø±+Á¬>dtqT M&ç »>∑Hé kı+‘· bÕغ ô|≥Tº≈£î+≤s¡ì

edüTÔqï yês¡Ô\T nuÛÑ÷‘· ø£\Œq\ì Äj·Tq nqT#·s¡T\T m+‘·>± #Ó|æŒHê, »]–q |ü]D≤e÷\qT

|ü]o*ùdÔ Äj·Tq n+‘·s¡+>∑+ ÇfÒº ‘Ó*dæb˛‘·T+~. Hê\T>∑T |ü<äT\ ej·TdüT‡ ≈£L&Ü Òì »>∑Héπø Çìï

‘Ó*$‘≥\T ñ+fÒ, ø±ø£\T r]q ø±+Á¬>dt n~ÛcÕq+ ô|<ä›\T Ä e÷Á‘·+ |üdæ>∑≥º Òsê? á ø±s¡D+>±H

»>∑HéqT B≥T>± m<äTs=ÿH yÓTT+&ç‘·q+ ñqï øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ì eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ô|’ ≈£Ls√Ãu…≤ºs¡T.

k˛ìj·÷qT $eT]Ù+∫q yês¡+‘ê ‘·q X¯Á‘·Te⁄ Òqì Á|üø£Ï+#·&É+ <ë«sê »>∑Hé $wüj·T+˝À ‘·q y…’K]

m˝≤ ñ+&ÉuÀ‘·Tqï<√ eTTK´eT+Á‹ |üs√ø£å+>± düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

sêÅwüº ø±+Á¬>dt˝À #√≥T #˚düT≈£îqï á |ü]D≤e÷\T m≥T <ë] rj·TqTHêïsTT? kı+‘· bÕغ

@sêŒ≥¢ À ‘·\eTTqø£ …’ ñqï »>∑Hé, eT÷&ÉTqïs¡ @fi¢ bÕ≥T

ìØøÏå+∫, kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\˝À e÷Á‘·y˚T ‘·q n<äècÕºìï

|üØøÏå+#·T≈£î+≤sê? n+‘·ø±\+ y˚∫ ñ+&˚ düVü≤q+

Äj·Tq≈£î+<ë? Ç|üŒÏπø |ü~eT+~øÏ ô|’>± m+.m Ÿ.m.\T

»>∑Hé‘√ #˚‘·T\T ø£*|æq H˚|ü<∏ä +˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY

düTdæús¡ Á|üuÛÑT‘ê«ìï n+~e«>∑\sê? ndü\T Äj·Tq

Á|üuÛÑT‘·« eTqT>∑&É m+‘·ø±\+? e#˚à mìïø£\˝À »>∑Hé

\ø£å´+ HÓs¡y˚s¡T‘·T+<ë? »>∑Hé bòÕ´ø£ºsYqT n~Û>∑$T+∫

ø±+Á¬>dt bÕغì $»j·Trsê\ y…’|ü⁄ q&ç|æ+#·>∑\ dü‘êÔ

øÏs¡DY≈£î ñ+<ë? e+Ï Á|üX¯ï\T kÕe÷qT´\ qT+∫

e÷qT´\ es¡≈£î n+<ä]˝À ‘·˝…‘·TÔ‘·THêïsTT.

eTT+<äT>± »>∑Hé $wüj·T+ rdüT≈£î+fÒ Äj·Tq~

ªyêbÕ-ã\TbÕµ nqï~ ‘˚\e\dæ ñ+~. Ç+<äT≈£î eT]

ø=+‘·ø±\+ |ü&ÉT‘·T+~. dü«‘·Vü‰>± <äT+<äT&ÉT≈£î dü«uÛ≤e+

ø£*–q »>∑Hé, eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]kÕÔs¡ì #Ó|üŒ˝Ò+.

m+<äTø£+fÒ Äj·Tq πøe\+ ‘·q ‘·+Á&ç sê»X‚Ks¡¬s&ç¶øÏ

Á|ü»˝À¢ ñqï ù|s¡TH˚ qeTTà≈£îì kı+‘· bÕغ ô|≥Tºø√yê

\qï kÕVü≤kÕìøÏ ˇ&ç>∑≤ºs¡T. á ø±s¡D+>±H˚ ‘·q‘√

mes¡T ñHêïs¡T? @jT õ˝≤¢\˝À me¬se]ì Äø£]+#ê*?

e+Ï Ä˝À#·q\T #˚j·T≈£î+&Ü, ‘·q‘√ mes¡÷ sêø£

b˛sTTHê eTT+<äTπø yÓfi≤¢\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡T. n+<äT

e Ò¢ ‘·q ∫Hêïqï y…’.mdt.$y˚ø±q+<ä¬s&綑√ ≈£L&Ü düK´‘·

HÓ\ø=\TŒø√ Òø£b˛j·÷s¡T.

yêdüÔyêìøÏ $yø±q+<ä¬s&ç¶ ‘·q $<Ûj·T‘·qT ø±+Á¬>dt

n~ÛHêj·Tø£‘ê«ìøÏ Á|üø£Ï+∫, eT+Á‹es¡Z+˝À #˚s¡&É+

»>∑Hé≈£î ‘=*<Óã“! nsTTHê Çy˚M |üϺ+#·T≈£îH˚ dæú‹˝À

»>∑Hé˝Òs¡T. ìC≤ìøÏ $y˚ø±≈£î |ü⁄*yÓ+<äT\˝À eT+∫ ù|πs

ñ+~. eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡yT \ø£å +>± e´eVü≤]düTÔqï »>∑Hé,

düVü≤»+>±H˚ |ü⁄*yÓ+<äT\ qT+∫ b˛° #˚dæ nôd+;¢˝ÀøÏ

n&ÉT>∑Tô|≤º\ì uÛ≤$kÕÔs¡T. <äXÊu≤›\T>± ‘·eT ≈£î≥T+u≤

ìøÏ ø£+#·Tø√≥>± ñqï |ü⁄*yÓ+<äT\ qT+∫ ¬>\e&É+,

e÷eT÷\T>± nsTT‘ Äj·Tq≈£î q Ò¢s¡T MT<ä q&Éπø! ø±˙,

eP´Vü≤ Á|ü‹eP´Vü‰\T |üqï&É+˝À ~≥º nsTTq ø±+Á¬>dt

n~ÛcÕq+ ô|<ä›\T, |ü⁄*yÓ+<äT\˝À »>∑Héô|’ b˛°øÏ $yø±qT

~+#˚ neø±XÊ\T düŒwüº+>± ñHêïsTT. n<˚ »]–‘˚ »>∑Hé

z&çb˛‘ês¡ì #Ó|üŒ˝Ò+>±˙, ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ÁX¯$T+#·e\dæ

ñ+≥T+~.

Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>=fÒº Ä˝À#·q ‘·eT≈£î ˝Ò<äì »>∑Hé

eØZj·TT\T Á|üdüTÔ‘·+ #ÓãT‘·Tqï|üŒÏø°, eT÷&ÉTqïπsfi¢bÕ≥T

ø=qkÕ>∑&É+ <ë«sê eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ã\

|ü&É≤ìøÏ »>∑Hé neø±X¯+ ÇkÕÔs¡qï~ qeTàX¯ø£´+ ø±ì

$wüj·T+. Ç|üŒÏπø ‘êqT Ä<˚•ùdÔ |ü~eT+~øÏ ô|’>±

myÓTà Ò \T sêJHêe÷ #j·T&ÜìøÏ dæ<ä∆+>± ñqï $wüj·T+

Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüT. nsTT‘ Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä<äTø√ e&ÜìøÏ

<ë<ë|ü⁄ 25 eT+~ ã\+ Á|üC≤sê»´+- eTõ¢dt bÕغ\T

dæ<ä∆+>± ñqï+<äTq, n+‘˚ dü+K´˝À ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´

\qT ‘·q y…’|ü⁄ ‹|üø√e&ÜìøÏ »>∑Hé ø£∫Ñ·+>± Á|üj·T‹ï

kÕÔs¡T. á y˚Ts¡≈£î Á|üj·T‘êï\T ≈£L&Ü ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq≥T¢

Page 15: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 13

Ä+Á<ÛäCÀ´‹ ~q|üÁ‹ø£ k»q´+‘√

yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. nqT≈£îqï \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡T‘·T+<ë? ˝Ò<ë? nqï~ y˚πs

$wüj·T+.

Ä ~X>± n&ÉT>∑T\T |ü&Ü\+fÒ, Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L˝≤Ã*‡q nedüs¡+ »>∑qT≈£î

ø£∫Ñ·+>± ñ+~. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À N*ø£qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ <ë«sê ndæús¡‘·

düèwæº+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïùdÔ, sêÅwüº+˝À sêÅwüº|ü‹ bÕ\q $~Û+|üCÒj·T&É+ <ë«sê

mìïø£\qT ø=+‘·ø±\+bÕ≥T yêsTT<ë y˚j·T&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ Á|üj·T

‹ï+# $wüj·T+ Äj·Tq≈£î ‘Ó\TdüT. sêÅwüº|ü‹ bÕ\q ù|]≥ @&Ü~bÕ≥T mìïø£\T

yêsTT<ë y˚j·Te#·TÃ. á ø±s¡D+>±H˚ ª¬s+&˚fi¢ À n~Ûø±s¡+ eTq<˚µ nì »>∑Hé

¬s+&ÉTs√E\ ÁøÏ‘·+ Á|üø£Ï+#ês¡T. n˙ï nqT≈£îqï≥Tº>± »]–‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìï

|ü&É>=≥º&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq ã˝≤ìï düMTø£]+#·Tø√e&ÜìøÏ ø=+‘·ø±\+ |ü&ÉT

‘·T+~. á ˝…ø£ÿ\˙ï y˚düT≈£îqï MT<äfÒ, 2014 ã<äT\T 2013˝ÀH˚ mìïø£\T

»s¡T>∑T‘êj·Tqï dü+πø‘ê\qT »>∑Hé ÇdüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D˝À ø£˙dü

kÕúsTT˝À ≈£L&Ü ã\+ Òì »>∑Hé \ø£å + HÓs¡ys¡T‘·T+<ë? n+fÒ sêÅwüº+ düyÓTÆø£ +

>± ñ+fÒ kÕ<Ûä + ø±<äT. #·s¡ ≈£î Á|ü‹ #·s¡ ñqï≥Tº>±H, »>∑Hé n+#·Hê\T ø±+Á¬>dt

n~ÛcÕHêìøÏ ‘Ó*j·Tì$ ø±e⁄. n+<äT≈£î nqT>∑TD+>±H sêÅwüº $uÛÑ»q n+X+˝À

>±˙, eTπsÇ‘·s¡ $wüj·T+˝À>±˙ yê] eP´Vü‰\T yê]øÏ ñ+≤sTT.

Ç\T¢ n\ø£>±H˚ |ü+&É>∑ ø±<äT nqï≥T¢ ø=+‘·eT+~ m+.m˝Ÿ. m.\T, Á|ü»˝À¢

n+‘·>± Ä<äs¡D ˝Òì ~«rj·T ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\T ‘·q‘√ ñqï+‘· e÷Á‘êq,

n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚ÃkÕÔqì »>∑Hé ø£\\T ø£+fÒ ne÷j·Tø£‘·«y˚T ne⁄‘·T+~.

Ç‘·s¡T\ n_ÛÁbÕj·÷\≈£î $\Te Çe«ì »>∑Hé, n˙ï ‘·q≈£î ‘Ó\TdüTq˙, n˙ï

‘êqT nqT≈£îqï≥T¢>±H »s¡T>∑T‘êj·Tì >∑Ϻ>± qeTTà‘·THêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ »>∑Hé

e´eVü‰s¡+ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\qT dü+|òüTÏ‘·|üs¡#·&ÜìøÏ |üs√ø£å+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT

‘·Tqï~. eT+Á‹‘·«XÊK\ πø≤sTT+|ü⁄ô|’ n+‘· ≤ ndü+‘·è|æÔ #Ó\πs–Hê, kÕj·T+

Á‘êìø£˝≤¢ #·\¢ã&çb˛e&ÜìøÏ »>∑Hé e´eVü‰s¡y˚T Á|ü<Ûëq ø±s¡D+. ‘·eT #·s¡´\T

»>∑Hé≈£î ≤_Û+# Á|üe÷<ä+ ñ+<äì >∑T]Ô+∫ eT+Á‘·T\T, eTTK´+>± ‘Ó\+>±D≈£î

#Ó+~qyês¡T ø=ìï >∑+≥˝À¢H˚ dü«s¡+ e÷sêÃs¡T. nkÕ<Ûës¡D Ø‹˝À dü+øå√uÛÑ+

‘·˝…‹ÔHê, n~ ‘·q≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&Éì $wüj·÷ìï »>∑Hé >∑Ts¡TÔ+#·Tø√e\dæq

nedüs¡+ ñ+~.

n+‘ø±<äT— sêuÀjT s√E˝À¢ »>∑Hé bÕغ, ø±+Á¬>dt bÕغ |üs¡düŒs¡+ &Ûûø=+≥÷,

ˇø£<ëìï ø£Ï ã\V”≤q|üs¡#·Tø√e&ÜìøÏ rÁekÕúsTT˝À b˛sê&ÉT‘êsTT. Ç|üŒÏ

es¡≈£î ‘·eT‘√ ñqï ø±s¡D+>± »>∑Hé e´eVü‰sê\qT n+‘· u≤Vü‰≥+>± yÓ\¢&ç+

#·ì ø±sÁ¬>dt H˚‘·\T, Çø£ô|’ &Ûç©¢ qT+∫ >∑©¢ <ëø± Äj·TqH˚ ≤¬sZŸ #˚kÕÔs¡T.

»>∑Hé ‘·q MT&çj·÷ <ë«sê Ç|üŒÏπø ø±+Á¬>dtqT ≤¬sZŸ #˚XÊs¡T. m+<äTø£+fÒ

‘·q≈£î eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ <äø±ÿ\+fÒ, ø±+Á¬>dt z≥T u≤´+≈£îô|’H »>∑Hé Ä<Ûës¡

|ü&Ée\dæ ñ+≥T+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, Á|üC≤sê»´+ bÕغ\ z≥T¢ »>∑Hé≈£î yÓfi‚¢

neø±XÊ\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. πø z≥T u≤´+≈£î ø√dü+ n≥T »>∑Hé, Ç≥T ø±+Á¬>dt

bÕغ b˛sê&Ée\dæ ñ+≥T+~. á Áø£eT+˝À »>∑Héô|’ eTTù|Œ≥ <ë&çøÏ ø±+Á¬>dt

Hêj·T≈£î\T dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡T. ¬s&ÉT¢, yÓTÆHê]°\T, <ä[‘·T\T, Á¬øÌdüÔe⁄\ z≥¢ô|’

»>∑Hé Ä<Ûës¡|ü&ç ñHêïs¡T. áesêZ\˙ï Ä~ qT+∫ ø±+Á¬>dt≈£î n+&É>± ñ+≥T

HêïsTT. ‘·eT z≥T u≤´+≈£îqT »>∑Hé ø=\¢>=≥º≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt ÁX‚DT\T @ yTs¡≈£î

n&ÉT¶≈£î+≤jÓ÷ y˚∫ #·÷&Ü*.

n≥T πø+Á<ä+˝À, Ç≥T sêÅwüº+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï+<äTq, sê»X‚Ks¡¬s&ç¶

Vü≤j·÷+˝À »>∑Hé kÕ–+∫q e´eVü‰sê\ìï+Ï Ç|ü&ÉT ãC≤s¡Tø°&ÉÃ&É+ <ë«sê,

Á|ü»˝À¢ Äj·TqqT |ü\#·q #˚j·T&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt ÁX‚DT\T Á|üj·T‹ïkÕÔsTT.

nqT≈£îqï~ kÕ~Û+#·&É+ ø√dü+ m+‘·¬ø’Hê ‘Ó–+#˚ »>∑HéqT ø±+Á¬>dt bÕغ ÄcÕ

e÷w”>± e<ä*ô|≥º<äT. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü&ÉT »]–q u≤>√‘ê\˙ï

ø±+Á¬>dt ô|<ä›\≈£î ‘Ó*j·Tì$ ø±e⁄. Ç|ü&ÉT yêÏH˚ nÁkÕÔ\T>± Á|üjÓ÷–kÕÔs¡T.

ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ¬øô|ºHé>± ìj·T$T‘·T …’q øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ á düyêfi¢qT

n~Û>∑$T+#·>∑\sê? Ç+<äT≈£î d”ìj·Ts¡¢ düVü≤ø±s¡+ \_ÛdüTÔ+<ë? nqï~ ø±+Á¬>dt

ÁX‚DT\qT Á|üdüTÔ‘·+ y˚~ÛdüTÔqï Á|üX¯ï! »>∑HéqT ø£≥º&ç #˚j·÷\+fÒ bÕغ yÓTT‘êÔìï

@ø£‘êÏô|’ q&ç|æ+#·e\dæq u≤<Ûä´‘· øÏs¡DYô|’ ñ+~. eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$

dü+bÕ~+#·T≈£îH es¡≈£î >√|ü +>±, eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]+∫q øÏs¡DY, Ç|ü&ÉT

≈£L&Ü n<˚ u≤≥˝À |üj·Tì+#·&É+ e\¢ eT+Á‹‘·« XÊK\ πø≤sTT+|ü⁄ »]^

»s¡>∑ø£ eTT+< ndüeTà‹ C≤«\\T m–dæ|ü&ܶsTT. ‘êqT Hêj·Tø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï~

ªyÓTÆHê]° Á|üuÛÑT‘ê«ìøϵ nqï yêdüÔyêìï øÏs¡DY >∑T]Ô+∫q≥T¢ ˝Ò<äT. »>∑Hé

eTqTwüß\T sêJHêe÷ #˚ùdÔ yÓTÆHê]° Á|üuÛÑT‘·«y˚T ne⁄‘·T+~. Ä |ü]dæú‘·T\˝À

Á|üC≤sê»´+, eTõ¢dt bÕغ\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç, yê] ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ‘·˝§>∑TZ‘·÷, ø±+Á¬>dt

bÕغì mìïø£˝À¢ ¬>*|æ+#·&É+ øÏs¡DY≈£î ø£‹Ô MT<ä kÕeTT ne⁄‘·T+~.

‘Ó*$>∑\yê&Ó’‘ Ä |ü]dæú‹ sê≈£î+&Ü, ø±+Á¬>dt m+.m Ÿ.m.\T #C≤]b˛≈£î+&Ü

#·÷düTø√e\dæ ñ+≥T+~. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ HÓ’»+>±˙, Äj·Tq

e´eVü‰s¡XË’*>±˙ kÕe÷q´ Á|ü» …e«]ø° ‘Ó*j·T<äT. nsTT‘ Ä˝À#·q‘√ #XÊs√,

nHê˝À∫‘·+>± #˚XÊs√ ‘Ó*j·T<äT>±˙, ø°\ø£ XÊK\ìï+Ï˙ ˇπø esêZìøÏ ø£≥º

u…≥º&É+ <ë«sê, ¬s&ç¶ sêC≤´ìï kÕú|æ+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ês¡qï n|üø°]Ôì Äj·Tq

eT÷≥>∑≥Tº≈£îHêïs¡T. á e´eVü‰s¡+ ãj·T≥≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘· øÏs¡DY HÓ’»+

@$TÀ ‘Ó\TdüT≈£îH Á|üj·T‘êï\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. Äj·Tq˝À ø=ìï ÅkÕº+>¥

bÕsTT+Ÿ‡, ø=ìï Mø˘ bÕsTT+Ÿ‡ ñHêïsTT.

yÓTT+&ç‘·q+, ìC≤sTTr, ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ˝§+>∑ø£b˛e&É+ e+Ï$ Äj·Tq˝Àì

ÅkÕº+>¥ bÕsTT+Ÿ‡. n<˚ düeTj·T+˝À ¬s&É¢ |ü≥¢ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûe÷q+ #·÷|ü&É+,

me]˙ dü+Á|ü~+#·ø£b˛e&É+, nVü≤+ø±] nì uÛ≤$+#˚˝≤ ø£ì|æ+#·&É+ Äj·Tq

˝Àì Mø˘ bÕsTT+Ÿ‡. Hê\T>∑T |üsê´j·÷\T XÊdüqdüuÛÑ≈£î mìï¬ø’Hê, Ç|üŒÏ<ëø±

Äj·Tq ìs¡«Væ≤+∫q |ü<äe⁄\T Á|üuÛÑT‘·« N|òt $|t-XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY e÷Á‘·y˚T.

á |ü<äe⁄\T y˚s¡T, eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ y˚s¡T. Ç|ü&ÉT Äj·Tq sêÁcÕºìøÏ

Hêj·T≈£î&ÉT, ø=+<ä]yê&ÉT>± ø±≈£î+&Ü, n+<ä]yê&ÉT nì|æ+#·Tø√e\dæq u≤<Ûä ‘·

eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DYô|’ ñ+~.

»>∑Héy…’|ü⁄ Äø£]‘·T\e⁄‘·Tqï ¬s&É¢qT, ‹]– ø±+Á¬>dt y…’|ü⁄ eT[¢+#·&ÜìøÏ #ùd

Á|üj·T‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>±, Ä esêZìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+∫ ñ+&É

e#·TÃ. ˝Ò<ë, ‘·q≈£îqï ≈£î˝≤_Ûe÷q+ e\¢ n˝≤ #˚dæ ñ+&Ée#·TÃ. nsTT‘˚

e÷+dü+ ‹+≥THêïeTì meTTø£\T yÓT&É À ydüT≈£îì ‹s¡T>∑s¡T ø£<ë! ‘·q #·s¡ \

e\¢ Ç‘·s¡ esêZ\ yês¡T eTqdüT‡ ø£wüºô|≥Tºø√≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√e\dæq

u≤<Ûä´‘· ≈£L&Ü Äj·Tqô|’H˚ ñ+≥T+~. n<˚ düeTj·T+˝À nìï $wüj·÷\qT

ø±ø£b˛sTTHê, ø£ dü+ ø=ìï $wüj·÷\˝ÀHÓ’Hê bÕغ Àì eTTKT´\qT uÛ≤>∑kÕ«eTT

\qT #˚j·Te\dæq nedüs¡+ ñ+~. Ç+<äT≈£î _Ûqï+>± +f…‘·TÔ b˛ø£&É\T b˛‘˚,

Äj·Tq‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£L&Ü qwüºb˛‘·T+~.

»>∑HéqT ø£≥º&ç #˚ùd $wüj·T+ n≥T+∫, Äj·Tq≈£î y˚T\T #˚ùd˝≤ eTTK´

eT+Á‹ e´eVü‰s¡XË’* ñ+<äì ø±+Á¬>dt eTTKT´ Ò yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. nìï dü+<äsꓤ

\˝À πø bòÕs¡Tà˝≤ |üì #˚j·T<äqï yêdüÔyêìï øÏs¡DY ‘Ó\TdüTø√e&É+ nedüs¡+.

XÊK\ πø≤sTT+|ü⁄ô|’ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #j·T&É+ ns¡ú+ Òì<äì Äj·Tq uÛ≤$dü÷Ô

ñ+&Ée#·TÃ. @ XÊK\T πø≤sTT+#ês¡qï~ ø±<äT, ‘·eT˝À ø=+<ä]HÓ’Hê ø£˙dü+

dü+Á|ü~+#·≈£î+&Ü ø£ÿ&˚ ≈£Ls¡TÃì XÊK\T πø≤sTT+∫q rs¡T |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T

eT+Á‘·T\T eTqdüT‡ ø£wüºô|≥Tº≈£îHêïs¡T. Bìï eTs√ s¡÷|ü+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. XÊK\

πø≤sTT+|ü⁄ô|’ ‘· …‹Ô düeTdæb˛sTT q dü+øå√uÛ≤ìï ø£ nqTuÛÑe+>± eTTK´eT+Á‹

d”«ø£]+∫, uÛÑ$wü ‘·TÔ À Á|üC≤kÕ«eT´j·TT‘·+>± e´eVü≤]ùdÔ Hê\Tø£ ø£s¡T#·T≈£îH˚

|ü]dæú‹ sêø£b˛e#·TÃ.

Page 16: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

14 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

l •e≈£îe÷s¡X¯s¡à dü«düú\+

>∑T+≥÷s¡T. qÏ+#·&É+,

Hê≥ø±\T s¡∫+#·&É+,

XÊÁd”Ôj·T dü+^‘·+ $q&É+,

bÕ&É&É+ Vü‰;\T. s¡#·q,

kÕ«‹, ‘Ó\T>∑T Hê&ç

|üÁ‹ø£\˝À ø£<∏ä\T Á|ü#·T]+#·

ã&ܶsTT. eè‹ÔØ‘ê´

yÓTø±ìø£ Ÿ n+&é @s√ùdŒdt

Ç+»˙sY. ôV≤sYï&ÉHé,

eØ®ìj·÷˝À ìyêdü+.

Page 17: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 15

ªªne÷à, @<√>± nì|æk˛Ô+<˚,µµ nqï~ |æ\¢|æ≥º.

ªª‘Ó\¢yê]q ‘·s¡Tyê‘· ìqTï >∑÷À¢+∫ ‘√ùdkÕÔqHê?µµ nqï~ |æ≥º‘·*¢.

ªªn|ü&ÉT ≈£L&Ü Ç˝≤π> nì|ædüTÔ+<ë?µµ

‘·*¢ |æ\¢qT #·÷dæ+~. >∑÷&ÉT˝ÀøÏ ≈£îs¡TdüTÔqï yêq ∫qT≈£î\T |æ\¢|æ≥º HÓ‹Ô

MT~ ≈£î#·TÃ\ô|’ |ü&ç yÓTs¡T|ü⁄˝§∫à q|ü&ÉT s¡+>∑T\<Ûës¡\T ø£&ÉT‘·THêïsTT.

ªªÇ+‘·≈£î eTT+<Ó|ü&Ó’Hê Ç˝≤ nì|æ+∫+<ë?µµ

ªªÄø£ …’q|ü&É ≤¢ m|ü&=kÕÔyê nì|æ+#~. ìqï e÷Á‘·+ ªqTe⁄« sêø£b˛‘?µ

nì|æ+∫, ªHê Äø£* rπs<Ó≤¢µ nqï Ä˝À#·q e∫Ã+~. n|ü&ÉT ≈£L&Ü Ç˝≤π>

nì|æ+∫+~.µµ

ªª˙≈£î Çø£ qT+∫ ø£*π> uÛ≤eq˝À¢ Ç~ ˇø£Ï. BH˚ï Ä<äTsê› n+≤s¡T.µµ

ªªÇø£eTT+<äT m|ü&É÷ Ç˝≤H˚ nì|ædü÷Ô+≥T+<ë?µµ

ªªìqTï ‹Hê\ì |ü≈£åî\T yÓ+≥ã&çq|ü&ÉT- n+fÒ, ÁbÕD≤ìøÏ eTT|ü

e∫Ãq|ü&ÉT- á Ä<äTsê› s¡÷|ü+ e÷s¡TÃ≈£îì uÛÑj·T+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~.

˙≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&ÜH˚ qTe⁄« Ç|üŒÏ<ëø± ≈£îqï ÁbÕDuÛÑj·T+ qT+∫ ‘·|æŒ+#·T

≈£îHêïe⁄.µµ

ªªn<˚$TÏ?µµ

ªªqTe⁄« >∑T&ÉT¶>± á >∑÷Ï˝À #˚]q|üŒÏqT+N Ç|üŒÏ <ëø±- H˚qT ˝Òì

düeTj·T+˝À @ bÕyÓ÷ e∫à ìqTï $T+π>düTÔ+<˚yÓ÷qì H˚qT uÛÑj·T|ü&ܶH˚ ø±ì

˙≈£î Ä uÛÑj·T+ ˝Ò<äT ø£<ë. πs|üÏ qT+∫ Ä uÛÑj·T+ Hê≈£î ñ+&É<äT. ˙πø

ñ+≥T+~.µµ

|æ\¢|æ≥º Äs√E |ü>∑Ïyfi >∑÷Ï n+#·T≈£î b˛sTT ‘=+–

#·÷dæ+~. Äø±XÊìøÏ <ä>∑Zs¡>± e⁄Hêïqì eTT#·Ã≥|ü&ç+~.

á >∑÷À¢+∫ ‘√ôdj·T´ã&ɶ ‘·s¡Tyê‘· H\qT ‘êπø À|ü⁄q

¬sø£ÿ\T $|üŒ>∑\Hê nì dü+<˚Vü≤+ e∫Ã, s√»+‘ê yêÏì

ø£<äT|ü⁄‘·÷H˚ ñ+~. ª>∑÷&ÉTqT <ëÏ ãj·T≥≈£î yÓfi¯¢e<äT›µ

nqï ‘·*¢ Ä»„ yÓqTø£ ns¡ú+ @yÓTÆe⁄+≥T+<ë nì |ü]XÀ

~Û+#·&ÜìøÏ ãj·T≥øÏ yÓ[¢ #·ø£ÿs¡T¢ ≈£L&Ü y˚dæ+~. ø±˙,

H˚\eT≥º+ <ä>∑Zs¡ yÓTT<ä\Tô|Ϻ ªeT∞¢ Ç+‘· m‘·TÔqT #˚s¡Tø√

>∑\Hê?µ nqï dü+<˚Vü‰ìøÏ »yêãT #Ó|üø√˝Òø£b˛sTT+~.

‘·˝Ò¢yÓ÷ Ç+‘· m‘·TÔ˝À Ç˝≤+Ï #Ó≥Tº MT<˚ >∑÷&ÉT ø£≥Tºø√

yê\ì #Ó|æŒ+~. ‘·q ÄVü‰s¡+ ‘·H˚ dü+bÕ~+#·T ø√yê\≥.

‘·q >∑÷&ÉT ‘·H ø£≥Tºø√yê\≥. Çø£ uÛÑj·T+ dü+>∑‹ düπsdü].

ªªne÷à, H˚ìø£ÿDÏí+∫ yÓfi¯¢H˚,µµ nqï~ Bq+>±.

ªªHêπø ø±ø£ ˙≈£î ≈£L&Ü ‹+&ç ‘Ó∫à ô|≥ºqT? Ç+ø£ Hê

#˚‘·>±<äTµµ ¬sø£ÿ ˝…‘˚Ôdæ+~ ‘·*¢.

ìC≤ìøÏ |æ\¢|æ≥ºø° nø£ÿDTí+∫ ãj·T≥ |ü&Ü\H˚ e⁄+~. eTTK´+>± |üø£ÿ

>∑÷fi¯¢˝À¢ qT+∫ |æ\¢|æ≥º\T sês¡eTàì |æ\TdüTÔ+fÒ mHêïfi¯ó¢ eTqdüTqT ìÁ>∑

Væ≤+#·Tø√e&É+? ‘·HyÓ÷ m|ü&Ó|ü&ÉT >∑÷À¢ qT+∫ ãj·T≥|ü&ç Ä&ÉT≈£î+<ëe÷

nqT≈£î+≥T+fÒ ‘·q ‹+&ç ø√dü+ ‘·H˚ ‹s¡>±\+≥T+<˚$TÏ? ô|’>±, ‘·qqT

‹q&É+ ø√dü+ ø=ìï |ü≈£åî\T yÓ+≥|ü&É‘êj·Tì nqï~! Ç|ü&ÉT ‘Ó*j·Tì

Á|ü|ü+#·+ >∑÷]Ã uÛÑj·T+ |ü⁄&ÉT‘√+~.

ªªÄVü‰s¡+ dü+bÕ~+#·Tø√yê\+fÒ ˙‘√ b˛° |ü&Ü˝≤ ne÷à?µµ

ªªHê‘√ ø±<äT. Hê˝≤+Ï yêfi¯¢‘√. ˙˝≤π> Ç|ü&˚ ¬sø£ÿ\T $|ü≈£î+≥Tqï

yêfi¢‘√.µµ

ªª>∑÷&ÉT ø£≥Tºø√e&ÜìøÏ e÷Á‘·+ uÀ\T¶ #Ó≥T¢ ø£ì|ædüTÔHêïsTT.µµ

n+‘·˝À z ô|<ä› yÓTs¡T|ü⁄ yÓT]dæ+~. #Óe⁄\T <ä<ä›]˝Ò¢+‘· X¯ã›+ ≈£L&Ü

nsTT´+~. |üø£ÿH˚ e⁄qï #Ó≥Tº ˇø£ yÓ\T>∑T yÓ*–, ô|fi¯ ô|fi¯eT+≥÷ H˚\≈£î

sê*+~. Ä ø±+‹ì uÛÑ]+#· Òø£ ø£fi¯ó¢ eT÷düT≈£îì, Ä X¯u≤›ìøÏ eDÏøÏb˛sTT, n~

‘·*¢¬sø£ÿ\ ÁøÏ+<ä≈£î #˚] >∑Ϻ>± yêfÒdüT≈£î+~.

ªªHêø° uÛÑj·T+ e<˚›µµ nqï~ uÛÑj·T+>±.

ªª<ëìì ≈£î <ä÷s¡+>± ñ+#ê\+fÒ ‘√Ïyêfi¯¢‘√ düK´+>± ñ+&ÉT. yêfi¯¢≈£î

#˚‘·qsTTq+‘· düVü‰j·T+ #ÓsTT´. Òø£b˛‘˚ e÷ neTà #Ó|æŒq #Ó≥Tº˝≤>± nsTT

b˛‘êyY.µµ

ªª@+ #ÓfÒº n~? Çø£ÿ&˚ ñ+<ë?µµ

ªª|æ\¢\ì >∑÷Ï˝À qT+N ‘√ùd eTT+<äs¡ á #Ó≥Tº >∑÷]à #Ó|üŒ&É+ mH√ï

y˚\ ‘·sê\ qT+&ç eTq e+X¯+˝À ÄqyêsTTr>± ek˛Ô+<ä≥. Hê e+‘·T>±

˙≈£Lÿ&Ü #ÓãT‘êqT, $qT.µµ

Ç<Ó|üŒÏ e÷À me]ø° ‘Ó*j·T<äT.

nq>∑q>± ˇø£ n&É$. n&Ée+fÒ n≤¢+Ï Ç≤¢+Ï n&É$ ø±<äT. H˚\+fÒ

#ÓfÒ¢qì|æ+#˚≥+‘· ô|<ä›~. eTq+ s√»+‘ê @ ~≈£îÿ˝À m–]Hê <ëì dü]Vü≤<äT›

˝Òy√ ø£qTø√ÿ˝ÒeTT. #ÛÓ+>∑Tq ¬>+‘·T˝Òùd ˝Òfi¯ófl. n$ m+‘·˝≤ ¬>+‘·>∑\y√

#·÷|æ+#·&Üì ø£qï≥T¢>± yêÏ yÓ+≥ã&˚ dæ+Vü‰\T, |ü⁄\T\T, ∫s¡T‘·\T. Ä

ìs¡÷|üD\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–dü÷Ô ø£+#Ó˝≤¢ bı<ä\T. Ä bı<ä\ MT<ä #·T≥º|ü⁄

#·÷|ü⁄>± e∫Ãq≥T¢>± |ü⁄e⁄«\T. n$ ‘·eTø√düy˚T q+≥÷ $Ás¡Mπ> ‘˚HÓ°>∑\T.

yêÏ |ü≥TºqT ‘·eT≈£î ø£≥ºu…&ç‘˚ |ü≥ºq≥T¢>± e⁄+&˚ #Ó≥T¢. Ä #Ó≥¢qT ñ&çøÏ+#·

&Üìø± nqï≥T¢ ø±j·T\qT ‘Ó+|æ øÏ+<ä |ü&˚ùd ñ&É‘·\T. eTq+ >∑T&É¢ì bı~–

q≥T¢>± ‘·q˝À Ä ø±j·T\qT <ë#·T≈£îì bı~π> H˚\‘·*¢.

n<ä+‘ê ˇø£ ˝Àø£+!

Ä ˝Àø£+˝À ˇø£Hê&ÉT yÓTs¡T|ü⁄ yÓT]dæ+~. Äø±X¯+

ã<ä›\sTT´+~. Ä ã<ä›\T <ä&ç>∑Ϻ z #Ó≥TºqT Áù|eT>±

Vü≤]+#·T≈£îHêïsTT. Ä <äèXÊ´ìï #·÷&É&Üìø± nqï≥T¢ H˚\

bı<äT>∑T˝À qT+∫ ne÷j·Tø£+>± ô|’øÏ #·÷XÊjYT ¬s+&Ü

≈£î\T.

ªñs¡TeTT˝À qT+&ç ñ<䓤$+∫q yÓTs¡T|üµHêïjYT ø=ìï

#Ó≥T¢. ªyÓTs¡T|ü⁄˝À+∫ &ç|ü&É ¶ ñs¡TeTTµ nHêïjYT

eT]ø=ìï. ª‘·*¢ì bı≥ºq ô|≥Tº≈£î+~µ nHêïjYT Ç+ø=ìï.

ªn+‘· m‘·÷Ô m<äT>∑T‘·T+~µ nHêïs¡T yêfi¯¢˝À¢ì CÀdüT´\T.

ªe+X¯ HêX¯q+µ nHêïs¡T yêfi¯¢˝ÀH˚ eT]ø=+<äs¡T.

ñs¡TyÓ÷, yÓTs¡Tb˛, Òø£ ¬s+&É÷ ø£*b˛ ~q ÁbÕD≤ìï

ñ>∑Zã≥Tº≈£îì, <ëìì ø±bÕ&ÉTø√e&Üìø± nqï≥T¢ $‘·TÔ ÀH

<ëø√ÿe&ÜìøÏ Ä ¬s+&Ü≈£î\÷ eTT&ÉT#·Tø√uÀj·÷sTT.

ªH˚qTHêï>±µ n+≥÷ H˚\˝À ø£*dæb˛‘·Tqï ‘·*¢ Ä yÓTTø£ÿ

düTìï‘·yÓTÆq y˚fi¯¢ì Áù|eT>± ì$T]+~. H˚\˝À ø£*dæ <ëìì ø£ìô|≥Tº≈£î ñ+≤

q+~. Ä Áù|eT Ä yÓTTø£ÿ≈£î nDTeDTe⁄Hê <ÛÓ’sê´ìï ì+|æ+~.

<ëì ∫qï‘·q+ ô|<ä› Á|ü‘˚´ø£‘·˝ÒM Ò≈£î+&ÜH˚ >∑&ç∫+<äì #Ó|üŒe#·TÃ. ø±˙

<ëìøÏ ‘·qøÏ Òì<˚$TÀ düŒwüº+>± ‘Ó\TdüT. #·T≥Tº|üø£ÿ\ ‘·q ej·TdüTyêfi¯¢qT

#·÷ùdÔ <ëìøÏ ndü÷j·T>± ñ+&˚~- n$ ‘·\T¢\ ˙&É˝À ô|s¡T>∑T‘·THêïsTT.

>±*yêq\ CÀs¡TqT+&ç ‘·*¢ø=eTà\T yêÏì ø±bÕ&ÉT‘·THêïsTT. es¡<ä\|ü&ÉT

ã\yÓTÆq yêÏ y˚fi¯¢ì n&˚¶düTÔHêïsTT. yêq\ CÀs¡T≈£L, es¡<ä\ ‘êøÏ&çø° m|ü&√

ø=≥Tº≈£îb˛‘êqqï uÛÑj·T+‘√ •~∏\yÓTÆ H˚\˝À ø£*dæb˛‘·Tqï ‘·*¢y˚fi¯¢qT >∑Ϻ>±

|ü≥Tº≈£îì ì\ã&~ |æ\¢yÓTTø£ÿ. $T>∑‘ê yÓTTø£ÿ\πøyÓ÷ ‘·\T¢ Ò Ä $wüj·T+ #Óù|Œ$.

yêq ˙fi¯¢˝À¢ ø=≥Tº≈£îb˛‘·Tqï yÓTTø£ÿ©ï, ø=eTà©ï #·÷dæ |æ\¢yÓTTø£ÿ\T ªy˚TeTT

≈£L&Ü á‘· ø=&É‘ê+ ne÷ൠnì >∑TìùdÔ, yêÏ ‘·\T¢\T ø£dæπs$- yfi¢‘√ H\ì

>∑Ϻ>± |ü≥Tºø=eTàì.

ªª<ëì ù|πs$TfÒ?µµ n&ç–+~ |æ≥º|æ\¢.

Áø£y˚TD≤ Ä $XÊ\yÓTÆq n&É$

ø±kÕÔ m&Ü]>± e÷]b˛sTT+~.

∫e] eT÷\T>∑T ˝≤π> <ëø±

≈£L&Ü #·T≥Tº|üø£ÿ\ #Ó≥T¢ ªe÷

n+<ä] ÁbÕD≤\T rdæ, e÷

ñdüTs¡T b˛düT≈£î+≥THêïe⁄µ

nq&É+ Ä|ü Ò<äT. Ä ‘·s¡Tyê‘·

ˇ+≥]ì ì+~+#·&ÜìøÏ

>±˙ <ëì ø=eTà˝À¢ Çfi¯ó¢

ø£≥Tºø√e&ÜìøÏ >±˙

mes¡÷ Òs¡T.

Page 18: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

16 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

ªªù|s¡T ... +≥] nì ô|&É<ë+µµ nqï~ |æ≥º ‘·*¢. nì ø£<∏äì ø=qkÕ–+∫+~.

ª#·÷&É+&ç, ‘·*¢ Òø£b˛sTTHê m˝≤ ô|s¡T>∑T‘√+<√ n~! <ëì |ü≥Tº<ä\ MT≈£î

˝Ò<äT. MTs¡T <ëq+‘· ø£èwæ #Ój·T´s¡Tµ nH˚$ ‘·\T¢\T ‘·eT |æ\¢yÓTTø£ÿ\‘√.

ˇø£kÕ] ≈£î+&Éb˛‘·>± yêq ≈£î]dæq|ü&ÉT ˇ+≥] |üø£ÿqTqï ˇø£ yÓTTø£ÿ

Ä Äq+<ëìøÏ ñ_“ ‘·_“ã“e&É+‘√ <ëì y˚fi¯ó¢ H˚\˝À qT+∫ ‘·qTïø=∫Ã

|ü&ÉuÀsTT+~. Ç+ø√ #Ó≥Tº MT<ä yê* m˝≤>√ |üP]Ô>± |ü&É≈£î+&Ü ‘·≥Tº≈£î+~.

ªªqTy˚« #˚XÊe⁄µµ nqï~ <ëì ‘·*¢ ˇ+≥]ì ì+<ë‘·àø£+>±.

ªª<ëì y˚fi¯ó¢ H˚\ ñ|ü]‘· ≤ìøÏ <ä>∑Zs¡>± ñ+&É&É+ e\¢ ∫‘·Ô&çøÏ |ü≥Tº <=s¡ø£ø£

≈£L*+~ >±˙, H˚qT #˚dæq<˚eTT+~?µµ nqï~ ˇ+≥].

ªªe÷ y˚fi¯ó¢ n˝≤H˚ ˝Òyê @$TÏ? qTe⁄« m+‘√ ø±\+>± <ëì y˚fi¯¢ì ô|’øÏ

‘√j·T&É+ e\¢H˚ n~ y…’|ü⁄≈£î sê≈£î+&Ü ≈£î <ä÷s¡+>± yê*+~µµ nqï~ <ëì

‘·*¢ ‹s¡T>∑T˝Òì ãTTEe⁄ #·÷|ædüTÔqï≥T¢.

Ä yê*q yÓTTø£ÿ dü>∑+ y˚fi¯ó¢ Äø±X¯+ y…’|ü⁄ #·÷düTÔ+&É>± ... ìdü‡Vü‰j·T+>±,

#·÷&É&ÜìøÏ C≤*>=\T|ü⁄‘·÷ ñ+&˚~. n~ eT÷\T>∑T‘·÷ n≤¢ #ê˝≤ ø±\+

ã‹øÏ+~. H\ô|’øÏ e∫à >±* b˛düT≈£î+≥Tqï yfi¢‘√ n~ ‘·qMT<ä ø£dæ rs¡TÃ≈£îH

neø±X¯+ ø√dü+ y˚∫e⁄qï≥¢ì|æ+#˚~ ˇ+≥]øÏ.

ªª˙ dü+>∑‹ ‘Ó*ùd n+<äs¡÷ ˙≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+≥THêïs¡Tµµ nqï~ dü>∑+

ˇ]–q yÓTTø£ÿ.

ªªqTe⁄« ≈£L*‘˚ ìqTï |ü≥Tºø√e&Üì¬øes¡÷ ñ+&És¡Tµµ nqï~ <ëì ‘·*¢,

XÊ|ü+ ô|&ÉT‘·Tqï≥T¢.

n|üŒÏqT+∫ ˇ+≥] ù|ÁfÒ– b˛sTT+<äHêïsTT <ëì #·T≥Tº|üø£ÿ\ #Ó≥T¢.

<ëìøÏ ø±s¡D+, yêÏøÏ ˝Òì m<äT>∑T<ä\ì n~ #·÷|æ+#·&Éy˚T. n~ XÊUÀ|ü

XÊK\T>± $düÔ]+∫, nH˚ø£ |ü≈£åî\ >∑÷fi¢≈£î HÓ\esTT´+~. ∫s¡T>±* M∫q|ü&ÉT

n~ >∑\>∑ ≤ qy«~. |ü≈£åî\T ìÁ<äb˛‘·Tqï|ü&ÉT yêÏøÏ ∫qï ∫qï $+C≤eTs¡\T

M#˚~. dü÷s√´<äj·T+ ne⁄‘·Tqï|ü&ÉT n~ ã\+>± fi¯ó¢ $s¡T#·T≈£îì |ü≈£åî*ï

ìÁ<ä ˝Òù|~.

m+<äTø√ ‘Ó*j·T<äT >±˙ yêq\T ≈£îs¡e&É+ Áø£eT+>± ‘·>±ZsTT. Ä esê¸

uÛ≤yêìøÏ #ê˝≤ #Ó≥T¢ Ä≈£î\T sê\Ã&É+, m+&çb˛e&É+ yÓTT<ä\Tô|≤ºsTT. Ä≈£î˝À¢

|ü#·Ã<äHêìï ø√˝ÀŒì +≥]ì #·÷dæ, <ëì yfi¢‘√ ô|qT>∑T˝≤&É Òø£ z&çb˛‘·THêï

eT˙, n+<äTø£H ‘êeTT m+&çb˛‘·THêïeT˙, ‘·eTì m+&Éu…Ϻ Á|üø£è‹ eqs¡T\˙ï

ˇ+≥] ˇø£ÿ‘˚ nHê´j·T+>± nqTuÛÑ$k˛Ô+<ä˙ n$ ìs¡íj·÷ì ø=#êÃsTT.

Áø£yTD≤ Ä $XÊ\yÓTÆq n&É$ ø±kÕÔ m&Ü]>± e÷]b˛sTT+~. ∫e] eT÷\T>∑T

˝≤π> <ëø± ≈£L&Ü #·T≥Tº|üø£ÿ\ #Ó≥T¢ ªe÷ n+<ä] ÁbÕD≤\T rdæ, e÷ ñdüTs¡T

b˛düT≈£î+≥THêïe⁄µ nq&É+ Ä|ü˝Ò<äT. Ä ‘·s¡Tyê‘· ˇ+≥]ì ì+~+#·&ÜìøÏ

>±˙ <ëì ø=eTà˝À¢ Çfi¯ó¢ ø£≥Tºø√e&ÜìøÏ >±˙ mes¡÷ ˝Òs¡T.

ªªn<˚$TÏ? <ëì MT<ä |ü≈£åî˝…+<äT≈£î >∑÷fi¯ó¢ ø£≥Tºø√e&É+ Äù|kÕsTT?µµ

ªªeTq+ >∑÷fi¯ó¢ ø£fÒº~, eTqøÏ <=]πø ‹+&çø°, ˙fi¯¢ø° <ä>∑Zs¡>±. m&Ü] ˝≤+Ï

Á|ü<X+˝À eTqøÏ Ä ¬s+&É÷ e⁄+&Ée⁄. ô|’>±, m+&çb˛sTTq #Ó≥¢ XÊbÕìø± nqï≥T¢

>±*yê≥T≈£î ˇ+≥] ô|<ä›ô|<ä› ø=eTà\˙ï $]–b˛j·÷sTT. n+<äTø£ì >∑÷fi¯ó¢

ø£≥Tºø√e&ÜìøÏ ‘êe⁄ Ò<äT. $T–*q ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ø=eTà\÷ |ü≈£åî\≈£î n+<äq+‘·

m‘·TÔ˝À ñHêïsTT.µµ

ªª|æ&ÉT>∑T\ e\¢ eTq |üø£ÿq #Ó≥Tº˝≤>± ˇ+≥] ‘·*¢ ≈£L&Ü ≈£L*+~>∑<ë.

n≤¢+Ï |æ&ÉT>∑T˝ÒM ˇ+≥]ì ‘êø£˝Ò<ë eT]?µµ

ªªnø£ÿ&É yêq\T+fÒ >∑<ë ñs¡TeTT\÷, |æ&ÉT>∑T\÷qT!µµ

ªªeT] <ëìøÏ |æ\¢˝…es¡÷ ˝Òs¡ì n<Ó|ü&É÷ u≤<Ûä|ü&É˝Ò<ë?µµ

ªª|æ\¢ …+<äT≈£î Òs¡÷. ñ+&yêfió¢≥. yÓTT<äÀ¢ n~ XÊUÀ|üXÊK\T>± $düÔ]+∫

ñqï|ü&ÉT Ä &É˝À ny˚M ø£ m‘·TÔ≈£î $T+∫ m<ä>∑˝Òø£b˛j˚T$. ‘·sê«‘· Ï

m<ä›&çì n$ ‘·≥Tºø√˝Òø£b˛j·÷sTT. Ä ‘·s¡Tyê‘· |ü⁄Ϻq $‘·ÔHê˝ÒM yÓTTø£ÿ\T

ø± Òø£b˛j·÷sTT. +≥] eTØ m‘·TÔ≈£î m~–q ‘·s¡Tyê‘· <ëì s¡÷|üeT÷, rs¡÷

n˙ï e÷]b˛j·÷jYT nHêïs¡º <ëìï #·÷dæq yêfi¯ó¢.µµ

ªªn<˚$TÏ?µµ

ªª<ëì ‘·*¢ì>±˙, <ëì C≤‹ #Ó≥¢ì>±˙ #·÷dæq yêfi¯ó¢ ˇ+≥]øÏ >∑÷&Ü

Page 19: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 17

yÓ&É\ŒsTTq Ä≈£î\÷, ã\yÓTÆq ø=eTà\÷ e⁄+≥j·T´qT≈£î+≤s¡T. ø±˙ #ÓbÕŒ>±,

>±* ‘êøÏ&çøÏ ø=eTà\T $]–, Ä≈£î\T |ü\#·ã&ܶsTT. #·÷dæq yêfi¢≈£î Äø±X+˝ÀøÏ

#=#·TÃ≈£îb˛‘·Tqï ã\yÓTÆq ø±+&É+ ø£ì|ædüTÔ+<ä≥ >±˙ n+‘·T e÷Á‘·+ ø£ì|æ+#·

<ä≥.µµ

ªªn<Óø£ÿ&ÉT+<√ #Ó|üŒyê? <ëìì #·÷&Ü\ì ñ+~.µµ

ªªn~ Ç|ü&ÉT ñqï<√, ˝Ò<√ me]ø° ‘Ó*j·T<äT. <ëìï #·÷dæqyêfi¯ó¢

Ç|ü&Óes¡÷ ˝Òs¡T. ø=ìï e+<ä\ ‘·sê\T>± <ëìï #·÷ùd Á|üj·T‘·ï+ ≈£L&Ü

e÷qT≈£îHêïs¡T.µµ

ªªm+<äTø£ì?µµ

ªª<ëì #·T≥÷º m&Ü] nsTT+~ nì #ÓbÕŒqT >∑<ë! ø£ÿ #Ó≥÷º ø£ì|æ+#·<äT.

nø£ÿ&ç¬øfi‚¢ <ë]˝À ÄVü‰s¡eT÷, ˙fi¯S¢ ñ+&Ée≥. ˇø£y˚fi¯ n+‘·<ä÷s¡+ yÓ[¢Hê

Ä m‘·TÔ≈£î #s¡&É+ ≈£L&Ü ø£wüºyTq≥. eTqøÏ #‘·qjT´ |üì ø±<ä~. ô|’>± n˝≤+Ï

Á|üj·÷D+ yÓTT<ä\Tô|&ç‘˚ <ë]˝À m<äTs¡j˚T´ >∑<ä›\ qT+N, sêã+<äT\ qT+N

<ëø√ÿe&ÜìøÏ ‘êy˚ ñ+&É<äT.µµ

ªªn+‘· $+‘· #Ó≥Tºì #·÷&Ü\ì ˙ ¬ø|ü&É÷ nì|æ+#·˝Ò<ë?µµ

ªªm+<äTø£ì|æ+#·˝Ò<ä÷? ˙ ej·TdüT˝À ñqï|ü&ÉT eTq yêfi¯¢+<ä]ø° n˝≤

nì|æ+#·ãfÒº n~ mø£ÿ&É ñ+≥T+<√ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘, <ëìï #·÷&É&ÉyT me]ø°

≈£î<äπs¢<äT. Hê ej·Tkı#˚à dü]ø£˝≤¢ ‹+&û, |æ\¢\÷- MÏ‘√H˚ dü]b˛sTT+~.µµ

ªªqTe⁄« #Ó|æŒq +≥] ø£<∏ä ì»yÓTÆ‘˚, H˚qT <ëìï ‘·|üŒø£ #·÷&Ü*. <ëì‘√

e÷≤¢&Ü*.µµ

ªªqTyê«? yêfi¯¢ e÷≥\T eTq≈£î ns¡úeTe⁄‘êsTT. eTq

bÕ≥*ï n$ Äq+~ kÕÔj˚T>±˙ #Ó≥¢‘√ eTq+ e÷≤¢&ɶ+

ñ+&É<äT. ÇHêïfi¯ó¢ á #Ó≥TºMT<ä ñHêïqT. Ç|üŒÏ<ëø±

Bì‘√ @yÓTÆHê e÷≤¢&ÜHê?µµ

ªªe÷≤¢&ç‘˚ @+ #˚ùd<ëì$?µµ

ªªH˚qT ˝Òq|ü&ÉT Hê |æ\¢*ï C≤Á>∑‘·Ô>± ø±bÕ&ÉT nì

#Óù|Œ<ëìï. qTy…Ì«‘˚ ˇ+≥]‘√ @+ e÷≤¢&É‘êe⁄?µµ

ªªqTe⁄« #Ó|æŒq uÛÑj·Ty˚T<√ <ëìøÏ e⁄+&ÉT+&Ü*. n~

Ä uÛÑj·÷HÓï≤¢ »sTT+ ∫+<√ ‘Ó\TdüTø√yê*. ¬sø£ÿ\T

ô|<ä›$ #˚düT≈£îì qTe⁄« #Óù|Œ≥+‘· <ä÷s¡+ m>∑s¡ >∑*–q

dü‘·TÔe e#êÃø£ Ä Á|üj·÷D+ #dü÷Ô Ç+ø± @yT+ n&É>±˝À

Ä˝À∫kÕÔqT. ˙≈£î ≈£L&Ü ˇø£|ü&ÉT ˇ+≥]ì #·÷&Ü\ì

nì|æ+∫+~ ø£<ë! n|ü&ÉT qTe⁄« <ëìï @eTì

n&É>±\qT≈£îHêïyY?µµ

ªªndü ≤ Ä˝À#·H sê Ò<äT. ]πø #·÷dæ e<ë›eTqT≈£îHêï

q+‘˚.µµ

n+‘· À z yÓTs¡T|ü⁄ z ñs¡TeTT ≈£îy˚Tàj·T&É+‘√ eT∞¢ |æ\¢|æ≥º ‘·*¢ ¬sø£ÿ\

ÁøÏ+<ä≈£î #˚]+~.

‘·*¢ ì≥÷º]Ã, ªªqTyê«, n+‘· <ä÷s¡+ #˚s¡&ÜìøÏ ø±e\dæq dü‘·TÔeqT

düeT≈£Ls¡TÃ≈£îH˚~? düπs˝Ò, πs|ü⁄ ≈£L&Ü Çø£ÿ&˚ ñ+<äTe⁄ >±ì. m˝≤>∑÷ Ç+ø√

Ç<ä›]øÏ ÄVü‰s¡+ ‘Ó#˚à nedüs¡+ ˝Ò<äT ø£<ë!µµ nqï~.

ªªmes¡T qTe⁄«?µµ

ªª#Ó≥T¢ e÷‘√ e÷≤¢&Éeqï<˚ e÷ neTà!µµ

ªªe÷≤¢&Ée\dæq nedüs¡+ sê˝Ò~|üŒÏ<ëø±.µµ

ªª∫e]kÕ]>± m|ü&ÉT e÷≤¢&Üy√ >∑Ts¡TÔ+<ë?µµ

ªªm|ü&ÉT e÷≤¢&çHê MT C≤‹ yêfi¯¢‘√ e÷Á‘·+ ø±<äT.µµ

ªªe÷ MT<Ó+<äTø√ n+‘· øÏqTø£?µµ

ªªbıs¡bÕ≥T>± nHêïqT. e÷ C≤‹ø±ì yêfi¯¢‘√ nì nqe\dæ+~.µµ

ªªm+<äTø£ì n˝≤?µµ

ªªe÷‘√ e÷≤¢&É&ÜìøÏ MT≈£î ÄdüøÏÔ ñ+&É<äT >∑qTø£. e÷≤¢&ÉTø√e&ÜìøÏ

MTyêfi‚¢ n+‘·eT+~ ñ+fÒ e÷ nedüs¡+ MTπøeTT+≥T+~? Ç|ü&ÉT qTe⁄«

e÷≤¢&ÉT‘·THêïe+fÒ ˙ yêfiË¢es¡÷ ˙≈£î ˝ÒqfÒº.µµ

ªªñHêïs√ ˝Ò<√ ‘Ó*j·T<äT >±˙ yêfi¯¢ì e~* e÷Á‘·+ #ê˝≤ ø±\yÓTÆ+~.µµ

ªªÁ|ü‘˚´ø£ ø±s¡D≤˝ÒyÓTÆHê e⁄Hêïj·÷?µµ

ªªÇ<˚- ìqTï #˚sê\qï<˚.µµ

ªªm+<äTø√ Hê MT<ä n+‘· ÄdüøÏÔ?µµ

ªª˙ $+‘· Á|ües¡Ôq >∑÷]à e÷ neTà #Ó|æŒ+~. ˙ n+‘· kÕ«s¡ú|üs¡Tsê\T

ñ+&É<äì Ä$&É e÷≥\ kÕsê+X¯+. n+<äT˝À @<√ $es¡D ˝À|æ+∫+<äì

|æ+∫+~. m&Ü]˝≤+Ï á Á|ü<˚X¯+˝À qTe⁄« ø£ÿ<ëìy˚ ì\ã&É&É+ n‘· +‘·

ÄXÃs¡ ø£s¡yÓTÆq $wüj·T+. <ëìøÏ $es¡DÒ<√ qT+# ‘Ó\TdüTø√yê\ì|æ+∫+~.

ªªˇø£ |üøÏåì #·÷dæ mìï y\ dü÷s√´<äj·÷ …’+<√ Hêø£dü\T >∑Ts¡TÔ Ò<äT. Ç˝≤+Ï

#√ÏøÏ qTe⁄« qqTï yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ e#êÃe+fÒ qTe⁄« ≈£L&Ü kÕe÷qT´sê*$

ø±<äT.µµ

ªªbı>∑&ÉÔ˝≤|æ Hê Á|üX¯ï\≈£î »yêãT #Ó|ü.µµ

ªªø±s¡DyTeTT+~? J$‘#·Ã¤- n+‘. <ëìøÏ nqT≈£L*+∫q yê‘êes¡D+.µµ

ªª#ê˝≤ ‘˚*ø£>± #ÓbÕŒyY. me]øÏ ñ+&É<äT J$‘˚#·Ã¤?µµ

ªªnsTT‘, <ëìï >∑÷]à @+ #düTÔHêïs√ yêfi¢H n&ÉT>∑T.µµ

ªªyêfi¯¢˝À¢ ˝À|æ+∫qB, ˙˝À e⁄qïB @$TÏ?µµ

ªªn|ü]$T‘·yÓTÆq uÛÑj·T+.µµ

ªª˙˝À ˝À|æ+∫ yêfi¯¢˝À ñqï~?µµ

ªªñqï~ #ê\qT≈£îH˚ eTqdüÔ‘·«+.µµ

ªªeT] ˙ MT~ Äs√|üD\ $wüj·T+?µµ

ªª@+ Äs√|üD\T?µµ

ªªqTe⁄« ˙ y˚fi¯¢‘√ |üø£ÿ #Ó≥¢ì ≈£L\>=≥º&É+.µµ

ªªn+<äT˝À Hê ‘·ù|ŒeTT+~? HqT m<äT>∑T‘·Tqï Á|ü<X+

˝À #·T≥Tº|üø£ÿ\ #Ó≥¢ y˚fi¯ó¢ H˚\ ñ|ü]‘·˝≤ìï ÄÁø£$T+∫,

Hê≈£î #√≥T Ò≈£î+&Ü #˚kÕsTT. <ë+‘√ n|ü&ÉT, Hê y˚fi¢ì

H˚\˝À À‘·T≈£î |ü+|æùdÔ>±˙ Hê≈£î J$+#·&ÜìøÏ neø±X¯+

<=s¡ø£˝Ò<äT. y˚fi¯ó¢ ñ|ü]‘·˝≤ìøÏ <ä>∑Zs¡>± e⁄qï #√≥ H˚\

‘·&çdæq|ü&ÉT ≈£L*b˛ø£ ‘·|üŒ<äT ø£<ë. Hê #·T≥Tº|üø£ÿ\ qqTï

|ü≥Tºø√e&ÜìøÏ mes¡÷ ˝Òs¡qï ms¡Tø£ ø£*–+∫q uÛÑj·Ty˚T

Hê y˚fi¯¢ì uÛÑ÷$T ˝À‘·T˝À¢øÏ ~+|æ+~.µµ

ªªeT]- eqs¡T\ qìï+Ï˙ qTe⁄« yê&ÉT≈£îì $T–*q yêÏøÏ @MT Ò≈£î+&Ü

#˚XÊeqï Äs√|üD˝À m+‘· ì»+ ñ+~?µµ

ªª#ÓbÕŒ>±- H˚\˝ÀøÏ ˝À‘·T>± y˚fi¯¢ì |ü+bÕ*‡ e∫Ã+<äì. ˙Ï m<ä›&ç e∫Ã

q|ü&ÉT $T–*q yêÏ yfió¢ n+‘· À‘·T>± Òø£b˛e&É+ e\¢ uÛÑ÷$T˝À Áø£eTÁø£eT+

>± ‘·–Zb˛‘·Tqï ˙Ï eT≤ºìï n$ #˚s¡Tø√˝Òø£b˛j·÷sTT. ª˙ s¡Vü≤dü´y˚T$Tµ≥ì

n&ç–‘˚ n$ y˚fi¯¢ì ˝À‘·T≈£î |ü+|æ+#·&ÉeTì #ÓbÕŒqT. ªe÷ øÏ+‘·ø£Hêï #˚‘·

ø±efÒ¢<äTµ nHêïsTT ø=ìï. ªy˚T+ sê‹MT<äTHêï+µ nHêïsTT eT]ø=ìï. ªe÷≈£î

Ç+‘·ø£Hêï #‘·ø±<äì e÷ neTà e÷≈£î |ü⁄≥ºø£eTT+< #Ó|æŒ+<äµHêïsTT Ç+ø=ìï.

ªnsTTHê, Ç|ü⁄Œ&ÉT yÓTT<ä\Tô|&ç‘˚ m|üŒÏø£j˚T´qT?ªª nHêïsTT y˚πs ø=ìï.

ªªH˚H˚<√ yêfi¢øÏ sêe\dæq<ëìï <√#·T≈£î+≥THêïqì n$ y˚dæq ì+<ä >∑÷]Ã

Hê≈£î ‘Ó\TdüT. ÄeT&É<ä÷s¡+˝À ñqï #Ó≥T¢ ≈£L&Ü Hê y˚fi¯ó¢ ‘·eT >=+‘·Tì

H=πøÿdüTÔHêïj·T´ì ì+<ä y˚ùdÔ qyê«˝À C≤*|ü&Ü˝À ‘Ó*j·T Ò<äT. >±* M∫q|ü

eTeTà*ï y˚≤&˚ >∑<ä›\ì

#·÷dæ. n$ ¬sø£ÿ\ì ndü\T

ø£<ä|ü≈£î+&Ü n+‘· ùd|ü⁄ m˝≤

#·ø£ÿs¡T¢ ø=≥º>∑\y√

‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. ¬sø£ÿ\˝À

ã\+ #˚≈£Ls¡&É+ ø√dü+

n+<ä]ø£Hêï eTT+<äT Ò∫

M …’q+‘· <ä÷s¡+ #·ø£ÿs¡T¢

ø=Ϻ e#˚Ã<ëìï. n˝≤π>, H˚qT

#˚s¡>∑\ m‘·TÔ*ï Áø£eT+>±

ô|+#·T≈£î+≥÷ e#êÃqT.

Page 20: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

18 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

WEEKDAYSSummer Hours

9:00 A.M to 12:30 Noon and 5 P.M to 8 P.M.Winter Hours

9:00 A.M to 12:30 Noon and 5 P.M to 7 P.M.

WEEKENDS & HOLIDAYSSummer Hours

8:00 A.M to 8:00 P.MWinter Hours

8:00 A.M to 8:00 P.M

TEMPLE HOURSThe temple is open

every day of the year

&É˝≤¢ ã\+>± #Ó+|ü<Óã“ ø=Ϻq+‘· >∑Ϻ>±q÷, Òq|ü&ÉT #Ó$˝À CÀØ>∑˝≤q÷

Ä ì+<ä qqTï ∫ø±≈£î ô|Ϻ+~.µµ

ªªeT] ˝À m+‘√ e÷s¡TŒ e∫Ã+<äqï~ e÷ neTà. ìqTï ∫qï|ü&ÉT #·÷dæq

e÷ yêfi¯ó¢ Ç|üŒÏyêfi‚¢ ø±<äT- ø=ìï y˚\ ‘·sê\ øÏ+<äÏ yêfi¯ó¢ ≈£L&Ü- ìqTï

>∑Ts¡TÔ |ü≥º˝Òs¡+~.µµ

ªªÄ ã\yÓTÆq >±\T\T Hê ¬sø£ÿ\T $s¡>=Z&ÉT‘·T+fÒ yêÏ qT+∫ qqTï

s¡øÏå+#·Tø√e&ÜìøÏ ø=eTà\T ˝Ò≈£î+&Ü m<ä>∑&É+ yÓTT<ä\Tô|≤ºqT. yÓ&É˝≤ŒÏ

Ä≈£î\≈£î ˙fi¯ó¢ m≈£îÿe ø±e\dæ e#˚Ã~. n+<äTø£ì düqï>± e⁄+&˚ Ä≈£î\ì

ô|+#·&É+ H˚s¡TÃ≈£îHêïqT.µµ

ªªMT yêfiË¢es¡÷ |üø£ÿq ˝Òø£b˛e&É+ >∑÷]à ˙¬ø|ü&É÷ u≤<Ûä ø£\>∑˝Ò<ë?µµ

ªª|üø£ÿq >∑qï|ü&É÷ u≤<Ûä ø£*–+~>±! ô|’>±, mes√ ñ+≤s¡qT≈£îì H˚qT-

HH ø±<äT @ #Ó≥ºsTTHê, qTe«sTTHê, yπs ÁbÕDÏ @<Ó’Hê |ü⁄≥º<äì ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT.

düπs ˙ dü+>∑‘·T˝Ò$TÏ?µµ

ªª˙≈£î ø£*–qìï u≤<Ûä\T Hêπø+ ø£\>∑˝Ò<äT ˇø£ÿ ∫qï $wüj·T+˝À ‘·|üŒ.

e÷ neTà qqTï >∑÷À¢+∫ ‘√ùd eTT+<äTs√E Hê≈£î m>∑s¡&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê

\ì|æ+∫+~. ª>∑÷&ÉT <ëÏ yÓfi¢<äT›µ nqï e÷ neTà Ä»„ q‹Áø£$T+#êqT. Hê‘√

bÕ≥T Hê ‘√ãT≥Tºe⁄\T ≈£L&Ü Á|üj·T‹ïkÕÔeTHêïs¡T. nsTT‘ HH=ø£ÿ<ëHï eT∞¢

>∑÷ÏøÏ #˚s¡Tø√>∑*>±qT. $T–*q Ç<ä›s¡÷ bÕ|ü+ H˚\ø=ÿ≥Tº≈£îì ÁbÕD≤\T

$&ç#ês¡T. HH yêfi¢ì ‘√ùdXÊq+~ e÷ neTà. ø±<äì ø°#·Tø°#·TeTHêïqT. nsTTHê

yêfi¯¢ #êe⁄≈£î H˚H˚ ø±s¡DeT+~. n+<äTπø ø£<∏äqT qqTï uÛÑj·Tô|≥º&Üìπø #Ó|æŒ

e⁄+≥T+<äì Hê nqTe÷q+. nsTT‘˚, n~ Hê˝À uÛÑj·÷ìï ã<äT\T ÄdüøÏÔì

ô|+∫+~. MT C≤‹ yêfi¯¢ >∑T]+∫ Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT>±˙, e÷ yêfi¯¢˝À¢ e÷Á‘·+

ø£<∏äì ‘·\T¢\T |æ\¢\≈£î #Ó|ü⁄‘·÷H˚ ñHêïs¡T. e÷ ø£+<äq+‘· <ä÷s¡+˝À, n~Û>∑

$T+#· Òq+‘· m‘·TÔ À qTe⁄«Hêïeì ‘Ó*dæ Ä m‘·TÔq+<äTø√yê\ì, Ä <ä÷sêqï

~Û>∑$T+#ê\ì ã\+>± ø√]ø£ ø£*–+~.µµ

ªªm˝≤ kÕ~Û+#êyY?µµ

ªªeTeTà*ï y˚≤&˚ >∑<ä›\ì #·÷dæ. n$ ¬sø£ÿ\ì ndü\T ø£<ä|ü≈£î+&Ü n+‘·

ùd|ü⁄ m˝≤ #·ø£ÿs¡T¢ ø=≥º>∑\y√ ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. ¬sø£ÿ\˝À ã\+ #˚≈£Ls¡&É+

ø√dü+ n+<ä]ø£Hêï eTT+<äT ˝Ò∫ M˝…’q+‘· <ä÷s¡+ #·ø£ÿs¡T¢ ø=Ϻ e#˚Ã<ëìï.

n˝≤π>, HqT #s¡>∑\ m‘·TÔ*ï Áø£eT+>± ô|+#·T≈£î+≥÷ e#êÃqT. HqT >∑T+|ü⁄˝À

m≈£îÿe>± ø£*dæ ñ+&Éø£b˛e&É+‘√ HêMT<ä ø=+<ä]øÏ ndü÷j·÷<«cÕ\T |ü⁄≤ºsTT.

ˇø£]<ä›s¡T Hê≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü qqTï yÓ+≤&ç, H˚qT e÷yêfi¯¢H˚ ÄVü‰s¡+>±

uÛÑTõ+#·&É+ #·÷XÊs¡T. nsTT‘˚, H˚qT e÷ yêfi¯¢ HÓe]˙ #·+|ü˝Ò<äT. eTeTà*ï

‹q&É+ e\¢ >∑<ä›\≈£î Ä X¯øÏÔ e∫Ã+<äì q$Tà #·∫Ãb˛sTTq e÷ yêfi¯¢ì H˚qT

‹qï~ ì»yT. yêfió¢ <ëìï qeTàø£ Hêô|’øÏ j·TT<ë∆ìøÏ e#êÃs¡T. nsTT‘, n|üŒÏøÏ

HqT #düTÔqï Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·&É+ yÓTT<ä\e&É+‘√ yêfi¢ì m<äTs=ÿì, z&ç+∫,

HH yêfi¢ì yÓ ÒXÊqT. n|üŒÏqT+N, Hêø£Hêï ã\yÓTÆq yêfi¢ì yÓ<äT≈£îÿ+≥÷ yÓ[¢,

yêfi¯¢ J$‘· $<ÛëHê\ì #ê≥Te÷≥T>± >∑eTì+∫, yêÏ qqTdü]dü÷ÔH˚, yêÏì

Hê≈£î ø±e\dæq $<Ûä+>± e÷s¡TÃ≈£îHêïqT. H˚qqTdü]+∫q yêfiË¢es¡÷ qìï|ü&ÉT

#˚s¡Tø√˝Òs¡T. á ¬sø£ÿ\÷, á X¯Øs¡eT÷- ãVüQXÊ, e÷ neTà qìï|ü&ÉT

#·÷dæHê >∑Ts¡TÔ|ü≥º˝Ò<äT. yÓTT<ä≥ ìqTï #·÷&Ü\˙, uÛÑj·÷ìï m˝≤ »sTT+#êy√

‘Ó\TdüTø√yê\˙ ≈£î‘·÷Vü≤\+ e÷Á‘·+ ñ+&˚~. ìqTï #˚πs Á|üj·T‘·ï+˝ÀH˚

Áø£eT+>± uÛÑj·÷ìï »sTTdüTÔHêïqì ns¡ú+ #˚düT≈£îHêïqT. ∫es¡≈£î qTy˚« Hê≈£î

CÀ&ûeì ns¡úyÓTÆ ìqTï #˚s¡≈£î+&Ü e⁄+&É˝Òì |ü]dæú‹ e∫Ã+~.µµ

ªªu≤e⁄+~. nsTT‘˚ eTì<ä›]B +≥] »+≥qï e÷≥. øÏ+ø± m‘·TÔ\q÷,

<ä÷sê\q÷ #s¡Tø√yê\qï ø√]ø£ e⁄+fÒ Ç~ Á|üj·÷D+˝À ø£ eTõ© nqTø√.

ø±≈£î+fÒ, qTe⁄« s√p ‹]>=∫Ã Ä Á|ü<XÊ\ >∑÷]à Hê≈£î ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü. @<Ó’Hê

>±˙, Hê HÓ‹Ôq ø£ ≈£î#·TÃqT ≈£Ls¡TkÕÔqT - ≈£î >∑÷&ÉT˝≤>±. ã&É*ø£ rs¡TÃø√.µµ

Ä~yês¡+ Ä+Á<ÛäCÀ´‹ k»q´+‘√

Page 21: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 19

n&ɶ+

2. ... ø±e&ç ≈£î+&É\‘√ düe÷q+ (6)

6. ‘·q<˚ n+‘ê ‘·qπø n+‘ê nH˚ >∑TD+ (2)

7. b˛øÏ] e+Ï yê&˚ eTs=ø£&ÉT (3)

8. <Ûäs¡DÏ (2)

11. $&É÷¶s¡+ ‘√&ç~ (2)

12. |æ|”*ø£+ (2)

16. \+ãT ‘√Ïyê&ÉT (2)

17. Á|üuÛ≤‘·+ (3)

18. eTìwæì q&ç|æ+#˚~ (2)

21. e+<äeT+~ |üè#·Ã¤≈£î\‘√ #˚ùd~ (6)

ì\Te⁄

1. ˇø£ dü+‘·TeT‘·+ <äj·÷˝≤“>∑T kÕúes¡+ (4)

2. @qT>∑T (2)

3. |ü+#·‘·+Á‘·+˝À yÓTT<äÏ~ (4)

4. yÓ÷ø£åy˚T (2)

5. Nø£Ï (3)

9. .... uÛÑ»eT÷&ÛÉeT‘˚ eTT+<äT~ (3)

10. j·TT<ä∆+ (3)

13. dü«|üï*|æ ø£$ (3)

14. ‘·\ÁøÏ+<äT\sTTq <Ûäsêà#·s¡Do* (4)

15. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ∫e] ÄkÕúq ø£$ (4)

19. n+<ë\sêeTT&ÉT˝À rùddæq ‘êo˝≤›s¡T≈£î |æ\T|ü⁄ (2)

20. Ç+ ¢wüß »≥Tº nì (2)

ç³hÌŒý õ³i M>ï³ óþíÜ, §é°° ç³NÇ…_ ç³…ç³Ðèþ èþ$a.

á dü+∫ø£˝Àì |üõ˝Ÿ≈£î MT düe÷<ÛëHê\T &çôd+ãsY 25e ‘˚B˝À>±

‘Ó\T>∑THê&ç |üõ˝Ÿ`68

P.O. Box 4173Cedar Park, TX 78630-4173øÏ |ü+|æ+#·+&ç.

düs¡<ë>∑fi¯ófl-68 çÜ$«§éÐèþ$

1 2 4

7

9

11 12

16

13

10

15

Ä<Ûësê\T

14

Ä~yês¡+ yês¡Ô k»q´+‘√

5

17 18

3

19 20

6 8

21

düs¡<ë>∑fi¯ófl ` 66 »yêãT\T

eT <ä qT &ÉT |æ ]

‘·Ô <äT q÷ <ä sê

>∑ s¡T e÷ \T |ü |æ

»+ ≥ s¡T n |æ &ç

e÷ ˝… ‘· q+ <äT &ÉT

‘·+ ≤ *¢ ‘· >∑T &ç

ãT dü dæ s¡+ õ >∑+

sê eT >∑TZ >∑T s¡

ø± düÔ+ ‘· ‘· s¡T y√ »

1 2 3

7 8

11

13 14

15

18

4

6

9

17

20

21

5

10 12

16

19

Page 22: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

20 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

20 @fi¯fl ø£<∏ä |üÁj·÷D≤ìøÏ >∑Ts¡TÔ>± ø£<∏ä\ |ü+&ÉT>∑

ø£<∏ä‘√ ˇø£s√Edü+<˚Vü‰\ eTãT“\qT, ñÁ~ø£Ô ø£åD≤\qT <ëÏ ‘Ó\T>∑T ø£<∏ä qe+ãsY 21q

ˇø£ yÓTÆ\TsêsTT>± ì*∫+~. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ e#à ø£<∏ä\ qT+∫ ñ‘·ÔeT ø£<∏ä\qT

m+|æø£ #˚dæ ø£<∏ëdü+ø£\q+>± bÕsƒ¡≈£î\≈£î >∑‘· 20 @fi¯ófl>± ì]«sêeT+>±

n+~düTÔqï ø£<∏ëkÕVæ≤‹ qe+ãsY 21e ‘˚B Ä~yêsêìï ø£<∏ëÁ|æj·TT\+<äs¡÷

eTs¡∫b˛˝Òì $<Ûä+>± r]Ã~~›+~. ø£<∏ä 2009 dü+ø£\q+‘√ bÕ≥T, ¬s+&ÉT

<äXÊu≤›\T>± ø£ kÕe÷õø£ #·\Hêìï ‘·eT ø£<∏ä\ <ë«sê ]ø±sY¶ #dæq 140 eT+~

s¡#·sTT‘·\ 272 ø£<∏ä\ qT+∫ n‘·T´‘·ÔeT 30 ø£<∏ä\qT m+|æø£ #˚dæ ¬s+&ÉT

<äXÊu≤›\T`ø£<∏ä 1990`2009 dü+ø£\Hêìï uÀqdt>± n+~+∫+~ ø£<∏ëkÕVæ≤‹.

á ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T dü+ø£\HêìøÏ »+bÕ\ #Í<ä], >∑T&çbÕÏ, m.¬ø. Á|üuÛ≤ø£sY

dü+bÕ<ä≈£î\T>± e´eVü≤]+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ Ä&çÀ]j·T+˝À »]–q á

Ä$wüÿs¡D\ düuÛÑ À ø£<∏ä 2009 dü+ø£\Hêìï Ä#ês¡ ø=\ø£\÷] ÇHêø˘, ¬s+&ÉT

<äXÊu≤›\T dü+ø£\Hêìï leT‹ nã÷“] #Ûêj·÷<$ Ä$wüÿ]+#ês¡T. ø±∞|ü≥ï+

sêe÷sêe⁄ e÷cÕºs¡T eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zqï á düe÷y˚XÊìøÏ Á|üeTTK ø£$

¬ø. •yê¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>±, Ábıˆˆ Vü≤s¡>√bÕ˝Ÿ ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ kÕe÷õø£

dæú‹`ø£<∏ä\T n+X¯+ô|’ ø°\ø√|üHê´dü+ #˚XÊs¡T.

n<Ûä ø£å‘· eVæ≤+∫q •yê¬s&ç¶>±s¡T e÷≤¢&ÉT‘·÷, ‘êqT ø£<∏ëkÕVæ≤‹øÏ Ä*+

&çj·÷ πs&çjÓ÷ ì\j·T $<ë«+düT&ç˝≤+Ï yê&çqì, n+<äTπø >∑‘· 20 @fi¯ófl>±

<ë<ë|ü⁄ Á|ü‹ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D≈£î n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤düTÔHêïqì #·eT‘·ÿ]+#ês¡T.

ø£<∏ë dü+ø£\Hê\ Á|ükÕúHêìï, Á|ü#·T]+# ø£<∏ëkÕVæ≤‹ dü+düú Á|ükÕúHêìï dü_Û≈£î\

eTT+<äT+#ês¡T yêdæ¬s&ç¶ qMHé. 1991˝À &çôd+ãsY 28q <ë«s¡ø± ¨≥˝Ÿ˝À

30, 40 eT+~ dü_Û≈£î\ eT<Ûä ø£<∏ä 90 ø£<∏ä\ dü+ø£\Hêìï $&ÉT<ä\ #XÊ+. n|üŒÏ

qT+∫ 20 @fifl Á|üj·÷D+˝À yTeTT yÓ\Te]+∫q ø£<∏ë dü+ø£\Hê\qT nHø£#√≥¢

Ä$wüÿ]+#ê+. sêÁwüº+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ sêÁcÕº˝À¢q÷, $<˚XÊ˝À¢q÷ ≈£L&Ü

Ä$wüÿs¡D\T »]>±sTT. ø£<∏ëkÕVæ≤‹ n+fÒ H˚q÷, bÕ|æH˚ì •eX¯+ø£sY, e÷

>ös¡e dü\Vü‰<ës¡T •yê¬s&ç¶>±s¡T ‘·|üŒ mes¡÷ Òs¡T. Ç<=ø£ dü+düú ø±<äT nHêïs¡T.

ø£<∏ä\ ôd\ø£¸Hé |ü≥¢ ø=+‘·eT+~øÏ Äπøå|üD\THêïsTT. πøe\+ ø£<∏ä e÷Á‘·y˚T

e÷≈£î ÁbÕe÷DÏø£+. J$‘êìï Á|ü‹_+_+# ø£<∏ëedüTÔe⁄ Ò<ë #·~$+# >∑TD+..

Ç$ e÷Á‘·y˚T e÷≈£î ÁbÕe÷DÏø±\T. ÁbÕ+‘ê\T, e´≈£îÔ\T, kÕe÷õø£ H˚|ü<∏ä´+

ø±H˚ø±<äT. Hê≈£î, bÕ|æH˚ì •eX¯+ø£sY≈£î ø£<∏ä\ m+|æø£ $wüj·T+˝À yÓ’s¡T<Ûë´\THêï

Çs¡yÓ’ @fi¯ófl>± á j·TC≤„ìï

|ü≥Tº$&ÉT|ü⁄\‘√ ø=qkÕ–düTÔ

Hêï+. bıs¡bÕ≥T #˚dæq dü+<ä

sꓤ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Çs¡yÓ’ @fi¯fl

Á|üj·÷D≤ìøÏ >∑Ts¡TÔ>± 20 ø£<∏ä

\‘√ dü+ø£\q+ rdüT≈£îsêyê

\˙, BìøÏ »+bÕ\ #Í<ä], m.¬ø.

Á|üuÛ≤ø£sY, >∑T&çbÕÏì dü+bÕ<ä≈£î

\T>± ñ+&Ü\˙ nqT≈£îHêï+.

12 ø£<∏ä*ï @ø£Á^e+>± m+|æø£

#˚dæq M]øÏ 8 ø£<∏ä˝À¢ @ø±_Û

ÁbÕj·T+ ≈£î<ä πs¢<äT. ‘·sê«‘·

|ü]~Ûì $düÔ]+∫ yÓTT‘·Ô+ 30 ø£<∏ä\T ñ+fÒ u≤e⁄+≥T+<äHêïs¡T. ªdüπsµqHêï+.

<ëì |òü*‘·y˚T á 450 ù|J\ |ü⁄düÔø£+, n+≥÷ qMHé ‘·eT Á|üj·÷düì,

Á|üj·T‘êïìï dü_Û≈£î\ eTT+<äT+#ês¡T.

Ä ‘·s¡Tyê‘· e÷≤¢&çq ø±sê e÷cÕºs¡T, ás√Eq ˇø£ÿ qMH˚ ø±<äT,

‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ qT+∫ z dü+ø£\q+, ‹s¡T|ü‹ qT+∫ eTs√ dü+ø£\q+

sêe&Éy˚T ø±ø£ Ç°e Ò kÕø£+ Hê>∑sêE>±s¡T ≈£L&Ü z dü+ø£\q+ rdüTø=#êÃs¡T.

u≤>±H˚ ñ+~ ø±ì ø£<∏ä\ ùdø£s¡D m˝≤ #˚düTÔHêïs√ Ä˝À∫+#·Tø√yê\Hêïs¡T.

nq+‘·s¡+ ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T dü+ø£\Hêìï Á|üeTTK s¡#·sTTÁ‹ nã÷“]

#Ûêj·÷<˚$ Ä$wüÿ]+#ês¡T. ø£<∏ä 2009 Á|üeTTK s¡#·sTT‘·, e÷J ñ|ü ≈£î\|ü‹

Ä#ês¡´ ø=\ø£\÷] ÇHêø˘ Ä$wüÿ]+#ês¡T. ø=&ÉeÏ>∑+Ï es¡÷~Ûì>±s¡T

(ø=&ÉeÏ>∑+Ï ≈£î≥T+ãsêe⁄>±] uÛ≤s¡´) Á|ü‘˚´ø£+>± Vü‰»¬s’ ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T

yÓTT<äÏ ø±|”ì n+<äTø=ì ø£<∏ä m˝≤ ñ+fÒ u≤e⁄+≥T+<√ #ÓbÕŒs¡T.

Ç+‘·eT+~ kÕVæ≤‘· ø±s¡T*ï, kÕVæ≤‘ê´ _Ûe÷qT*ï #·÷dæ |ü⁄\øÏ+∫b˛sTTq

ÇHêø˘ e÷≤¢&ÉT‘·÷, ø£<∏ä 2009˝Àì eT÷&ÉT ø£<∏ä˝À¢ ¬s’‘·T J$‘·eTT+~, @&ÉT

ø£<∏ä˝À¢ Ád”Ô J$‘·eTT+~, ne´edüú eTqdüÔ‘ê«ìï ø£*–q ø£<∏ä\T ¬s+&ÉTHêïsTT.

J$‘·+ Ç+ø± $XÊ\yÓTÆq~, J$‘·|ü⁄ $düÔè‹ì ø=*#˚ ø£<∏ä\T Ç+ø± sêyê*,

ø£fi≤‘·àø£+>± r]Ã~<ë›*. Ä |üì Ç+<äT˝Àì ø£<∏ä≈£î\T #˚XÊs¡T nHêïs¡T.

Ä ‘·sê«‘· ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ kÕe÷õø£ dæú‹`ø£<∏ä\T n+X¯+ MT<ä Ábıˆˆ Vü≤s¡

>√bÕ˝Ÿ>±] ø°\ø√|üHê´dü+ #ê˝≤ ø°\ø£ n+XÊ\H˚ dü_Û≈£î\ eTT+<äT+∫+~.

eTTK´+>± Äj·Tq ˇø£ kÕe÷õø£ XÊÁdüÔø±s¡T&çøÏ, s¡#·sTT‘·≈£î ñ+&˚ uÛÒ<ëìï

$düŒwüº+>± #ÓbÕŒs¡T. ø£ kÕe÷õø£XÊÁdüÔ |ü⁄düÔø±ìï |ü]#·j·T+, eTT–+|ü⁄ #·~$

Ä |ü⁄düÔø£ yT$TÀ #Óù|Œj·Te#·TÃ. ø±˙ ø£<∏ä Àñ+& dü+øÏ¢wüº‘·qT |ü≥Tºø√yê\+fÒ

yÓTT‘·Ô+ #·~$‘˚ø±˙ M\Tø±<äHêïs¡T. me¬s’Hê ùd«#·Ã¤>± e÷≤¢&ÉT≈£îH˚ yê‘ê

es¡D+ ñ+&Ü\ì H˚q+≤qT, n~ ôV’≤<äsêu≤<é ø£\ÃsY. kÕVæ≤‘·´+˝À ø£e⁄\ì,

ø£fi≤ø±s¡T\ì |ü+#·Tø√e≥+ HêøÏwüº+ ˝Ò<äT nHêïs¡T.

Ä ‘·sê«‘· 2009 ø£<∏ä\ es¡Ôe÷qqT $X‚¢wædü÷Ô yêÁ&˚e⁄ Ms¡\ø°åà<˚$, 10

dü+e‘·‡sê\T>± ñqï düeTdü \T n˝≤π> ñHêïsTT. nsTT‘ n$ s¡÷bÕ\T e÷s¡TÃ

≈£î+≥÷ e#êÃsTT nHêïs¡T.

¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T dü+bÕ<äø£ãè+<ä+˝À ø£¬s’q >∑T&çbÕÏ e÷≤¢&ÉT‘·÷, 20

@fifl ø£<∏ëkÕVæ≤‹ Á|üj·÷D≤ìï #·÷dæqyê&çì, Ä #·÷|ü⁄‘√ 20 @fifl |ü]D≤e÷\T,

yêÏøÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤+#˚

ø£<∏ä\qT m+|æø£ #˚XÊeTì

$e]+#ês¡T. ø±H=ø£ ñÁ~ø£Ô

dü+<äs¡“¤+˝À »s¡T>∑T‘√+B

düuÛÑ. $TÁ‘· yÓ’s¡T<Ûë´\T XÁ‘·T

yÓ ’s ¡T<Ûë´\T>± m+<äT≈ £î

e÷s¡T‘·THêïjÓ÷ Ä˝À∫+

#·Tø√yê*‡q dü+<äs¡“¤$T~.

ô|≥Tºã&ç<ës¡T\‘√ s¡#·sTT

‘·\qT b˛\Ã&É+ H˚qT uÛÑ]+

#·˝ÒqT. mø£ÿ&É Hê´j·T

düeTà‘·yÓTÆq &çe÷+&é ñ+fÒ

Page 23: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 21

MæüÑ™èþá HÓ\

n˝≤ kÕj·T+ø±\+ |üP≥

ø±\e>∑≥Tºø√ ‘√≥˝Àø√

wæø±s¡T≈£î yÓ[¢q≥Tº n|ü&É|ü&É÷

<˚Vü≤+˝ÀøÏ yêVü‰´[¬øfi≤¢*.

|ü+&çq #Ó≥Tº dü+ô|+>∑ Ä≈£î˝≤+Ï

$T\$T\\ ã+>±s¡T es¡íeT÷

$T>∑\|ü+&ç e÷–q H˚\ |üqdü|ü+&ÉT

düT>∑+<Ûä |ü]eTfi¯eT÷

yÓ+≤&ÉT‘·T+&É>±

<˚Vü≤e÷[>∑ À ñHêà~˝≤ ‹s¡>±*.

<˚Vü‰ìï $#·TÃø£‘·TÔ\ yÓTT>∑*bı<äqT #˚XÊø£

Çø£ $THêï>∑T\qT Ä|ü&É+ me]‘·s¡+.

¬s|üŒy˚j·Tì #˚|üø£fi¢ ìÁ<ä ≤+Ï

eT‘· ‡j·T+Á‘·y˚T<√

Nø£Ï ø£Ï ÁuÛÑTøÏÏ eT<Ûä´

s¡ø£H˚ ‹s¡T>∑T‘√+~.

u≤Vü‰´+‘·s¡ XË’‘· ≤´ìøÏ

@ ñìï eÅdüÔyÓ÷ qT*yÓ#·Ã>± ø£|üø√e#·TÃ.

<˚Vü‰+‘·s¡Z‘· #·* ø±#·Tø√e&ÜìøÏ

ìe⁄s¡T ~q ì|ü⁄Œ˝≤+Ï

<˚Vü≤|ü⁄ HÓ>∑&ÉT ˇø£Ï ø±yê* ø£<ë!

Äø£*q+‘ê ø£fi¢ ÀøÏ ‘Ó#·TÃ≈£îqï

$Ts¡T$T≥T¢ >=*ù| ø±+øå±eTè>∑qj·Tq+ @<√

sêÁ‹|üP≥ <˚Vü≤s¡Vü≤d”Ôsê\˝À

s¡Vü≤dü +>± dü+#·]k Ô+~.

bÕ+#·uÛÖ‹ø£ <˚Vü‰s¡D´+˝À

ø£ ø£q|ü&Éø£ ø£<ä ≤&˚ ø£dü÷Ô] eTè>±ìï

e÷≥Ty˚dæ ˇ&çdæ|ü≥Tºø√yê*.

Ä |ü]eTfi¯ <Ûä÷eT+˝À

ñøÏÿ]_øÏÿ¬s’ $eX¯‘·«+‘√

eT÷s¡Ã¤q\T b˛yê*.

<˚Vü≤ yêVü‰´[•U≤eTDÏ

dæ.mdt. sê+u≤ãT

nø£ÿ&É s¡#·sTT‘·\T ñ+≥THêïs¡T, Ä Hê´j·T düeTà‘·yÓTÆq &çe÷+&éqT ÄyÓ÷~düTÔHêïs¡T.

‘Ó\+>±D ø£ X¯Á‘·T yÓ’s¡T<Ûä e÷... Ç~ Ä˝À∫+#ê*‡q dü+<äs¡“¤+ n+≥÷ Äy˚<äq #Ó+<ës¡T

>∑T&çbÕÏ.

düuÛÑ≈£î $#˚Ãdæq yês¡+<ä]ø° ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô bÕ|æH˚ì •eX¯+ø£sY, s¡#·sTT‘·\≈£î

‘·eT ø£<∏ä\ |ü≥¢ Áù|eT ñ+&É≥+ düVü≤»+. e÷ ø£<∏ä m+<äT≈£î Ò<äì uÛ≤$+#˚yês¡T eTeTà*ï

H˚s¡T>± Á|ü•ïùdÔ düe÷<Ûëq$T#˚Ã Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔeTHêïs¡T.

á ¬s+&ÉT dü+ø£\Hê\≈£î Ä]úø£+>± #˚j·T÷‘· ì∫Ãq ñ‘·Ôs¡ nyÓT]ø± ‘Ó\T>∑T dü+|òüT+

(‘êHê) yê]øÏ, eTTK´+>± ‘êHê |ü_¢πøwüHé‡ ø£$T° #ÛÓ’sY |üs¡‡Hé »+bÕ\ #Í<ä] >±]øÏ ø£è‘·»„‘·\T

‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

n˝≤ ø£<∏ä‘√ ˇø£s√E

ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTT<äÏ

uÛ≤>∑+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥

\≈£î eTT–dæ+~. ø £< ∏ë

kÕVæ≤‹yês¡T @sêŒ≥T#dæq

ø£eTàì uÛÀ»Hêìï Äs¡–+

∫q nq+‘·s¡+ ‹]– 3

>∑+≥\≈£î düuÛÑ ¬s+&√ uÛ≤>∑

yÓTÆq s¡#·sTT‘·\‘√ eTTU≤

eTTœ ø±s¡ Áø£e÷ìøÏ qMHé

lø±s¡+ #·T≤ºs¡T. Ä$wüÿ

]+∫q |ü⁄düÔø±\˝À Ç<ä›s¡T

$TqVü‰ $T>∑‘ê s¡#·sTT‘·\+<äs¡÷ y˚~ø£ MT<ä≈£î #˚s¡Tø√>± yê]ì |ü]#·j·T+ #˚dü÷Ô Ä

ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ü‹uÛ≤e+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T &܈ˆ $. #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄, eT<ÛäTsê+‘·ø£+

qπs+Á<ä\T. s¡#·sTT‘·\+‘ê sêdæq ø£<∏ä ø£+fÒ Ä ø£<∏ä sêj·T&É+ yÓqTø£ ñqï H˚|ü<∏ë´ìï #ê˝≤

ÄdüøÏÔø£s¡+>± $e]+#ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\≈£î düuÛÑ eTT–dæ+~.

<ë<ë|ü⁄ 300 ô|’>± s¡#·sTT‘·\T, ø£<∏ë_Ûe÷qT\T Vü‰»¬s’q ø£<∏ä‘√ ˇø£s√E m+‘√

ÄVü‰¢<ä+>± kÕ– ˇø£ |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D≤ìï ‘·\|æ+|üCÒdæ+~.

ø£<∏ä 200913 ñ‘·ÔeT ø£<∏ä\ dü+ø£\q+

V. Chowdary Jampala, 20374, Buckthorn Ct., Mundelein, IL 60060

ø±|”\T ø±e\dæqyês¡T ‘êHê Á|ü#·Ts¡D\ ø£$T° ù|s¡Tq á ÁøÏ+~ nÁ&Édt≈£î

#Ó≈£îÿ |ü+|æ ‘Ó|æŒ+#·Tø√e#·TÃ.

dü+bÕ<ä≈£î\T

yêdæ¬s&ç¶ qMHé, bÕ|æH˚ì •eX¯+ø£sY

ù|J\T :173

yÓ\ (b˛ùdºJ‘√ ø£*|æ): $: 15

¬s+&ÉT <äXÊu≤›\Tø£<∏ä 1990`2009

dü+bÕ<ä≈£î\T

»+bÕ\ #Í<ä], m.¬ø. Á|üuÛ≤ø£sY, >∑T&çbÕÏ

sêj·T˝Ÿ ôd’E, ù|J\T: 424

yÓ\ (b˛ùdºJ‘√ ø£*|æ): $: 30

qe´ Mø°¢ k»q´+‘√

Ä~yês¡+ Ä+Á<ÛäCÀ´‹ k»q´+‘√

Page 24: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

22 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

bÕ+&Ée⁄\T n&É$øÏ yÓ[flq|ü&ÉT @ø£\e⁄´ì

‘√ j·TT<ä∆eTT #˚dæ z&çb˛sTTHês¡T ø£<ë!

<ëìì ãϺ uÛ≤s¡‘· j·TT<ä∆eTT˝À bÕ+&Ée⁄\

$»j·T+ @ø£\e´ $»j·T+ ø±<ë?

bÕ+&Ée⁄\T @ø£\e⁄´ì‘√ j·TT<ä∆+ #j·T Ò<äT.

z&É Ò<äT. eTVü‰uÛ≤s¡‘· j·TT<ä∆ düeTj·÷ìøÏ @ø£

\e⁄´&ÉT Áã‹øÏ ≈£L&Ü ˝Ò&ÉT. MT dü+<˚Vü≤

y˚T$TÀ Hêø£s¡ú+ ø± Ò<äT.

lø£èwüßíì düVü‰j·T+ ø√s¡&ÜìøÏ <äTs√´<ÛäHê

s¡T®qT\T e∫Ãq|ü&ÉT ns¡T®qT&ÉT Hêsêj·TD

>√bÕ\T˝Òï ø√] ñ+fÒ lø£èwüí düVü‰j·T+

øös¡e⁄\≈£î+&˚<ë?

MT Ä˝À#·q uÛ≤s¡‘êìï $T+∫ ñ+fÒ m˝≤?

<äTs√´<ÛäqT&ÉT lø£èwüßíì ø√s¡&ÉT. ns¡T®qT&ÉT

ôd’q´+ ø√s¡&ÉT. X¯ó<ä∆dü‘·«+ >∑\yê]øÏ>±˙ uÛÑ>∑

e+‘·T&ÉT düT\uÛÑT&ÉT ø±&ÉT.

Á<Í|ü~ì <äTs√´<ÛäqT&ÉT ì+&ÉT düuÛÑ À ne

e÷ìdüTÔqï|ü&ÉT bÕ+&Ée⁄\ø£ÿ& ñ+&ç @MT

#˚j·T Òø£b˛‘ês¡T. ø±s¡D+?

bÕ+&Ée⁄\ø£ÿ&É ñHêï p<ä+˝À z&ç <ëdüT\T

>± ñHêïs¡T>±˙, dü«‘·+Á‘·T\T>± Òs¡T. <ëdüT\T

@$T #˚j·T>∑\s¡T?

dü‘·´+ e÷≤¢&˚yê&ÉT >=|üŒyê&Ü? Væ≤+dü

#˚j·Tìyê&ÉT >=|üŒyê&Ü?

Væ≤+dü #Ój·T´ø£b˛e&ÉyT |üs¡eT<Ûäs¡à+. Væ≤+dü≈£î

‘ê$#˚Ã dü‘·´+ ndü‘·´+. ªnVæ≤+kÕ |üs¡yÓ÷

<Ûäs¡à'µ nVæ≤+düj˚T |üs¡eT<Ûäs¡àeTT nHêïs¡T.

düÔ+uÛÑ+˝À ≈£L&Ü $wüßíe⁄ ñHêï&Éì Á|üVü‰¢<äT&ÉT

#Ó|üŒ>± $wüßíe⁄ ñìøÏì ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ

Væ≤s¡D´ø£•|ü⁄&ÉT düÔ+uÛ≤ìï >∑<ä‘√ ø=≤º&ÉT

ø£<ë! düÔ+uÛÑ+ $]–‘˚ uÛÑeq+ ≈£L\<ë?

Væ≤s¡D´ø£•|ü⁄&ÉT ø=Ϻq düÔ+uÛÑeTT kÕ<Ûës¡D

düÔ+uÛÑeTT nsTT ñ+≥T+~. Á|ü<Ûëq düÔ+uÛÑeTT

≈£L*‘˚ ø£<ë! uÛÑeq+ ≈£L\&ÜìøÏ.

¯ðþË ¯ðþÌê ™ðþË$-Væü$- Ðèþ*-r-˯èþ$, gê¡-Äæý*-Ë-¯èþ$ ç³Ç-^èþÄæý$… ^óþõÜ ÖÇÛ-Mæüns¡e @&ÉT|ü⁄

ãVüQXÊ á C≤rj·T+ eT<äsêdüT ÁbÕ+‘·+˝À

|ü⁄Ϻ ñ+≥T+~. nø£ÿ&É z $∫Á‘·yÓTÆq |ü<ä∆‹

ñ+~. me¬s’Hê eTè‹ bı+~‘˚ eTè‘·T\ ≈£î≥T+

u≤\ ‘·s¡|òü⁄q @&Ée&ÜìøÏ ø=ìï eTTsƒê\T+≤sTT.

Ç+Ï j·T»e÷ìø° j·T»e÷qTsê*ø° eTè‘·T&çø°

ñqï dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\qT ø£qTø=ÿì yêfi¯fl≈£î

ã<äT\T ‘êyT yêj·T\Tyêj·T\T ô|Ϻ @&ÉTkÕÔs¡T.

á $<Ûä+>± ≈£L*øÏ @&Ã ãè+<ë\Hø£eTTHêïsTT.

Ç~ ns¡e @&ÉT|üqïe÷≥. kı+‘·<ës¡¢≈£î ã<äT\T

Ç+‘· nì ≈£L* &ÉãT“\T rdüTø=ì ãj·TÏyêπs

&Ée≤ìï ns¡e @&ÉT|ü⁄ n+≤s¡T. ‘·eTπøMT

dü+ã+<Ûä+ Òø£b˛sTTHê ‘Ó∫à ô|≥Tº≈£îqï <äT'K+‘√

<=+>∑ @&ÉT|ü⁄ ˝Ò&çùdÔ ns¡e @&ÉT|ü+≤s¡T.

‹˝À<äø±\T

qTe⁄«\÷ ˙fi¯Sfl (ñ<äø£+) ø£*|æ ‹˝À<äø±\e⁄

‘êsTT. n|üs¡ ø£s¡à\T #˚ùd≥|ü&ÉT ˙fi¯fl˝À

qTe⁄«\T ø£*|æ e<äT\T‘ês¡T. n$ Áù|‘·ø√ #·ì

b˛sTTq e´øÏÔø√ dü«s¡Z+ #πs<ëø± <ë]˝À ã‘ÓÔ+>±

|üì#kÕÔj·TH~ qeTàø£+. ‘·|üŒø£ qs¡ø±ìπø b˛sTT

rsêÔs¡qï qeTàø£eTTqï e´≈£îÔ\≈£Lÿ&Ü ‘·eT <Ûäs¡à+

e÷qe⁄\T˝≤π> <˚e‘·\T ≈£L&Ü ø±e÷ìï

»sTT+#·˝Òsê? <˚e‘·\πø »sTT+#·X¯ø£´+

ø±ì ø±eT+ e÷qe⁄&ÉT m˝≤ »sTT+#·

>∑\&ÉT? Ç+Á<äT&ÉT nVü≤\´qT bı+<ä&É+,

#·+Á<äT&ÉT ãèVü≤düŒ‹ uÛ≤s¡´qT ø√s¡&É+.

MÏ À ns¡ú+ @$TÏ?

<˚e‘·\≈£î ø±e÷<äT\T ñ+&Ée⁄. ø±ì dü‘·«

s¡»düÔyÓ÷ >∑TDeTT\Tqïyês¡T m+‘·yê¬s’Hê

Á|üe÷<ä+ bı+<äT‘ês¡ì ns¡ú+. n+<äTø£ì m+‘·

yê¬s’Hê ø±e÷ìï »sTT+#êeTì ‘·è|æÔ|ü&É

≈£L&É<äT. á ˙‹ #Óù|Œy˚ MTs¡&ç–q ø£<∏ä\T,

<e‘·\T »sTT+#· Òì ø±e÷ìï BÛs¡T&Ó’q|ü&ÉT

eTqTwüß´&Ó’Hê »sTT+#·e#·TÃ. nkÕ<Ûä + Ò<äT.

e÷j·T nq>±H˚$T? Bìì n‹Áø£$T+∫,

ìÁ>∑Væ≤+∫ ì\ã&çq yê¬ses¡T?

e÷j·T nq>± ˝Òì<ëìì ñqï≥¢ì|æ+#˚~

e÷j·T. (j·÷`e÷RkÕe÷j·T) ì»eTT>± Òì

<ësê|ü⁄Á‘· πøåÁ‘· $‘·Ô dü+ã+<ÛäeTTqT ì»eTT>±

uÛ≤$+∫ eTTq>∑≥yT e÷j·T˝À |ü&É≥+. Ä‘·à

kÕø屑êÿs¡eTT‘√ Ç~ ndü‘·´eTì ìX¯Ã

sTT+∫q jÓ÷>∑T\T Bìì n‹Áø£$T+#·>∑\s¡T.

kÕ«‹ e÷dü|üÁ‹ø£ k»q´+‘√

>± ‹˝À<äø±\T e<äT˝≤Ôs¡T. ã‹≈£îqïyêfiflπøyÓTÆHê ÇùdÔ

m|ü&√ n|ü&ÉT @<√ $<Ûä+>± m+‘√ ø=+‘·>± ‹]–

e#˚à neø±X¯+>±ì, edüTÔ+<äqï ÄX¯>±ì ñ+&Ée#·TÃ.

#·∫Ãqyêfifl qT+∫ ‹]– e#Ã<MT Ò<äT ø±ãϺ yê]

ø√dü+ düeT]Œ+∫q ‹\\÷ fi¯Sfl ≈£L&Ü ‹]– e#˚Ã

Á|üX‚ï Ò<äT. XÊX¯«‘·+>± b˛sTTqfÒ¢ …ø£ÿ. n+<äTe\¢

@<Ó’Hê edüTÔe⁄ XÊX¯«‘·+>± b˛sTTq≥T¢ qeTàø£+ ≈£î~

]‘˚ ‹˝À<äø±\T düeT]Œ+#êeTì ì≥÷º]à #˚‘·T\T

q\T|ü⁄ø=+≤s¡T. m+‘· C≤Á>∑‘·Ô|ü&çHê kıeTTà b˛‘˚

ªÇ+πøeTT+~? ‹˝À<äø±*∫ÃqfÒ¢µ q+≤s¡T.

ÁãVü≤às¡<∏ä+

ø£e⁄\ es¡íq˝À¢ ÁãVü≤à<˚e⁄&ç yêVü≤q+ Vü≤+dü.

Äj·TqTï Vü≤+düyêVü≤qT&É+≤s¡T. Vü≤+dü Xu≤›ìøÏ Xã›

s¡‘êïø£s¡+˝À mì$T~ nsêú\THêïsTT. 1. n+#·, 2.

jÓ÷–$X‚wüeTT, 3. |üs¡e÷‘·à, 4. ‘Ó\¢>∑Ti¿eTT, 5.

eT+Á‘· $X‚wüeTT, 6. X¯Øs¡ yêj·TT$X‚wüeTT, 7.

e÷‘·‡s¡ eTT, 8. ñ‘·Ôs¡|ü<äyÓTÆq#√ ÁX‚wüºeTT. MÏ À

¬s+&√<ëì MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç jÓ÷>∑T\T yÓ÷ùd

yêVü≤q+ MT<ä πs>∑T‘ê&ÉT ø±ãϺ ÁãVü≤à

Vü≤+düyêVü≤qT&Éì|æ+#·T≈£îHêï&Éì #ÓbÕÔs¡T.

ø=+<äs¡T eTsƒê~Û|ü‘·T\T ª|üs¡eT Vü≤+dü\Tµ n+fÒ

eTVü‰jÓ÷>∑T\T. yê¬sπøÿ |ü\¢ø° e+Ï<ëìï á

Vü≤+dü\T yÓ÷kÕÔsTT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î X¯+ø£sê

#ês¡T´\ e+Ï |”sƒê~Û|ü‘·T\T πs–q|ü&ÉT <ëìï

yÓ÷ùd~ Áu≤Vü≤àDT\T e÷Á‘·y˚T. yêfi¯ófl yÓ÷ùd~

ø±ãϺ ÁãVü≤às¡<∏äeTH˚ ù|s¡T e∫Ã+~. n˝≤>∑ì

dü÷s¡ sêj·÷+Á<Ûä ì|òüT+≥Te⁄ #Ó|ü⁄Ô+~. Vü≤+dü\

#˚‘· yÓ÷sTT+#·≥+ ø£Hêï Ç~ düT\uÛÑ‘·s¡yÓTÆq

|ü<ä∆‹.

dæ~∆bı+~q düHê´düT\ kÕúq+˝À ã‹øÏ ñqï

|”sƒê~Û|ü‘·T\÷ qVü≤wüß&ç˝≤ Ç+Á<ä |ü<ä$ dü+bÕ

~+∫q eTVü≤˙j·TT\÷ ÁãVü≤às¡<∏äyÓTø£ÿ≥+

b˛sTT, sêqTsêqT mes¡T >=|üŒ eTsê´<ä\T

bı+~Hê ÁãVü≤às¡<∏ä yÓTøÏÿqfÒ¢ uÛ≤$+#·≥+ yê&ÉTø£

˝ÀøÏ e∫Ã+~. me]ï düHêàì+∫Hê ÁãVü≤às¡<∏ä+

|üϺqfÒ¢ Ç|ü&ÉT uÛ≤$+∫ sêdüTÔHêï+.

Page 25: Telugu Naadi Dec10-Jan2011
Page 26: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

24 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

düTeTr X¯‘·ø£+

X¯‘·ø√Ï <ä]Á<ë\≈£î nq+‘·ø√Ï ñbÕj·÷\T

eTìwæ ø£wüºø±\+˝À ø£è+–b˛≈£L&É<äì, <ÛÓ’s¡´+‘√ ì\ã&ç düeTdü´\qT

m<äTs√ÿyê\ì kÕyÓT‘· s¡÷|ü+˝À ñ+& á dü+<X+ m|üŒÏø£|ü⁄Œ&ÉT dü÷#·q

#˚düTÔ+≥T+~. ø£cÕº\T eTqTwüß\≈£î n‹düVü≤»+. <ä]Á<ä+ s¡÷|ü+˝À ø£wüº+

m<äTs=∫Ã+<äì Çø£ uÛÑ$wü ‘·TÔ n+‘ê XSq´yT nì ìsêX|ü&ÉT‘·÷ J$‘êìï

eT<Ûä´˝ÀH˚ ã* #˚düTø=H˚ e÷qdæø£ ã\V”≤q‘· qT+∫ eTìwæ ‘·|æŒ+#·T

ø√yê\ì, $XÊ\yÓTÆq J$‘·+˝À Äq+<ä+ m|ü⁄Œ&É÷ ñ+≥÷H ñ+≥T+<äì

á kÕyÓT‘· Á|üuÀ~k˛Ô+~. ø±ùd #Ó≥Tº≈£î sêfi¯¢ <Óã“\T... eTìwæøÏ ø£cÕº\T

ø£&É>∑+&ÉT¢ ì‘·´+ ‘·|üŒe⁄. nsTT‘˚ ø£wüº+ ø£*–q ø±s¡D≤\qT nH˚«wæ+∫

Ä ø±s¡D≤ìï Ä<Ûës¡+ #düTø=ì ø£cÕº\qT <ä÷s¡+ #düTø√e#·TÃ. n+‘>±ì

<˚ì‘√H√, me]‘√H√ b˛\TÃ≈£î+≥÷ yês¡+<ä]ø° e÷Á‘·y˚T y˚T\T »s¡T>∑T

‘√+<äì ‘·q≈£î u≤<Ûä\T ‘·|üŒ≥+ Ò<äì ≈£î+–b˛e≥+ ‘Ó*$‘·≈£îÿe‘·qyT.

ø£cÕº\T …ø£ÿ≈£î $T+∫ ñqï|üŒÏø° n+‘·≈£î |ü~¬s≥T¢ m≈£îÿe>± n≥Te+Ï

ø£cÕº\≈£î, <ä]Á<ë\≈£î ñbÕj·÷\T ñ+≥÷H˚ ñ+≤sTT. Ä ñbÕj·÷ìï

Ä˝À∫+#·Tø=ì <ëì düVü‰j·T+‘√ <ä]Á<ëìï bÕs¡Á<√\Tø=ì ø£cÕº\ ø£&É*

qT+∫ >∑f…ºøÏÿ Äq+<äeTj·T J$‘êìï >∑&É|üe#·ÃH˚~ á kÕyÓT‘·

n+‘·sês¡ú+.

áHÓ\ kÕyÓT‘·

ÁosêeTTì <äj·T#˚‘·qT

Hês¡÷&Ûç>∑ düø£\»qT\T HÍsê"j·Tq>±

<Ûësêfi¯yÓTÆq ˙‘·T\T

H√s¡÷s¡">∑" »e⁄\T|ü⁄≥º qT&çyÓ<ä düTeTr!

u≤\ ø±s¡÷ºHé

ˇø£ n&É$˝À ˇø£ #Ó≥Tº MT<ä ø√øÏ\, #·ø√s¡|üøÏå ìyêdü+

ñ+&˚$. ø£s√E Ä ¬s+&É÷ düs¡<ë>± ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œø√e≥+

yÓTT<ä\Tô|≤ºsTT. Äe÷≤ áe÷≤ e÷≤¢&ÉT‘·÷ me]

ø£+sƒ¡+ eT<ÛäTs¡+>± ñ+≥T+<äH˚ $wüj·T+ MT<ä #·s¡Ã

eT[fl+~. ªH˚qT >=|üŒ+fÒ H˚qT >=|üŒ,µ nH˚dü]øÏ Ä #·s¡Ã ø±kÕÔ

b˛≤¢≥˝ÀøÏ e÷]b˛sTT+~.

ªªHqT ø£+fÒ #ê˝≤ u≤>± bÕ&É‘êqT n+<äTπø ø£e⁄\T ‘·eT

kÕVæ≤‘·´+˝À Hêø=ø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq kÕúHêìï Ç#êÃs¡T,µµ n+~

ø√øÏ\.

ªª@+ H˚qT ø£+fÒ ‘·≈£îÿyê @$TÏ? eT<ÛäTs¡+>± bÕ&˚ |üøÏå

#·ø√s¡y˚Tqì qq÷ï bı>∑&ÉÔ\‘√ eTT+#Ó‘·TÔ‘ês¡T,µµ n+≥÷

>∑Ϻ>± n+~ #·ø√s¡|üøÏå.

Ä e÷≥\≈£î n&ÉT¶‘·>∑T\T‘·÷ ø√øÏ\, ªªb˛ee÷à, qTe⁄«

m+‘· >=|üŒ>± bÕ&ç‘˚ @$TÏ? m+‘·eT+~øÏ ‘Ó\TdüT?

qTe⁄« á n&É$ es¡πø |ü]$T‘·+. ô|<ä› Ò ø±<äT |æ\¢\T ≈£L&Ü

Hê >∑T]+∫ #ê˝≤ >=|üŒ>± #Ó|ü≈£î+≤s¡T,µµ n+~.

ªªne⁄qe⁄qT, >∑T]+∫ n+<ä]ø° #ê˝≤ >=|üŒ>± ‘Ó\TdüT Ò.

>∑T&ÉT¢ bı<ä>∑&É+ #‘·ø±ø£ ø±øÏ >∑÷Ï À >∑T&É¢qT ô|&É‘êeì

≈£L&Ü ø£<∏ä\T ø£<∏ä\T>± #Ó|ü≈£î+≤s¡T,µµ n+~.

Ä e÷≥\‘√ ø√øÏ\≈£î #ê˝≤ ø√|ü+ e∫à #·ø√s¡|üøÏåì

Hê\T>∑T <äT*ù|dæ+~. #·ø√s¡|üøÏå ‘·≈£îÿe ‹+<ë!!! n~ ≈£L&Ü

ø√øÏ\qT Hê\T>∑T ‹≥T¢ ‹Ïº+~. n$ ¬s+&É÷ n˝≤ b˛≤¢&ÉT

‘ê‘·Œs¡ eTT

eT+∫ãT~∆ >∑\yê&Ü! ÁosêeTTì <äj·Te\¢ ìX¯Ãj·TeTT>±

n+<äs¡T »qT\q÷ XËuÛ≤wüì nqTq≥T¢>± H√Ï qT+∫ ˙fi¯S¢s¡T

q≥T¢ s¡düeTT\T |ü⁄≥º>± Hê´j·TeTTqT uÀ~Û+#·T ˙‘·T\qT

#Óô|Œ<äqT.

Page 27: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 25

bÕ≥\+fÒ e÷øÏwüº+

#Ó&ÉT>∑T&ÉT

#Ó≥Tº ø=≥º>± bÕ\T ø±s¡>±

ìqTï ø=≥º>± ˙s¡T ø±s¡>±

#ÓHêï|ü≥ï+ &ÉTÁs¡T∫Ã, &ÉTÁs¡T∫Ã, &ÉTÁs¡T∫Ã

eTϺ ø=≥º>± <äTeTTà πs>∑>±

ìqTï ø=≥º>± H˚sTT ø±s¡>±

$XÊK|ü≥ï+ yÓÁs=∫Ã, yÓÁs=∫Ã, yÓÁs=∫Ã

ø=eTà ø=j·T´>± |ü\ø£ ‘˚s¡>±

ìqTï ø=j·T´>± ì>∑TZ ‘˚s¡>±

ø£[+>∑|ü≥ï+ øÏÁs¡T∫à øÏÁs¡T∫à øÏÁs¡T∫Ã

|ü⁄Ϻ ‘=j·T´>± >∑≥Tº #˚s¡>±

ìqTï ‘=j·T´>± s¡T #˚s¡>±

eT∫©|ü≥ï+ πsy=∫à πsy=∫à πsy=∫Ã

#Ó≥Tº ø=≥º>± bÕ\T ø±s¡>±

ìqTï ø=≥º>± ˙s¡T ø±s¡>±

#ÓHêï|ü≥ï+ &ÉTÁs¡T∫à &ÉTÁs¡T∫à &ÉTÁs¡T∫Ã

≈£î+≥T+&É>± ˇø£ eTTdü* sêã+<äT e∫à e∫Ã Ä #Ó≥Tº

ø=eTà MT<˚ yê*+~.

ªª@eTÁsê! @eTsTT´+~? m+<äTø£ ≤ b˛≤¢&ÉT≈£î+≥THêïs¡T,µµ

nì n&ç–+~.

ªªqTy« #Ó|ü ô|<ä›e÷à, e÷ Ç<ä›]˝À mes¡T >=b˛Œ?µµ n+≥÷

n&ç>±sTT.

ªªndü˝Ò eTTdæ*<ëìï. dü]>±Z ø£+Ï#·÷|ü⁄ Äq<äT, #Óe⁄\÷

$qã&Ée⁄. ø±düÔ <ä>∑Zs¡øÏ s¡+&ÉÁsê,µµ n+~ sêã+<äT.

sêã+<äT Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq~ nqï $wüj·T+ eT]Ãb˛j·÷sTT.

mes¡T >=|üŒ nH˚ $wüj·÷ìï ‘˚\TÃø√yê\H˚ ÄÁ‘·T‘·˝À

sêã+<äT≈£î <ä>∑Zs¡>± yÓfi≤flsTT.

ªªÇ+ø± <ä>∑Zs¡≈£î s¡+&ç. dü]>±Z $ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. qTy=«ø£

#Ó$ <ä>∑Zs¡≈£î sê, qTe⁄« á #Ó$ <ä>∑Zs¡≈£î sê,µµ n+≥÷ m+‘√

Áù|eT>± sêã+<äT |æ*∫+~.

#·ø√s¡|üøÏå, ø√øÏ\\≈£î sêã+<äT <äTs¡T“~∆ ns¡úeTsTT´+~.

yÓ+≥H˚ n$ ¬s+&É÷ ø£<ëì‘√ ø£Ï »‘·ø£Ïº ø£ÿkÕ]>±

m–]b˛j·÷sTT. #˚dæq ‘·|ü ‘Ó\TdüT≈£îHêïsTT. nqedüs¡+

>± >=&Ée|ü&É&É+ e\¢ ÁbÕD≤\πø eTT|ü ø£*–+<äì ns¡ú+

#˚düT≈£îHêïsTT. n|üŒÏ qT+∫ ¬s+&É÷ ùdïVü≤+>± ñ+&É≥+

yÓTT<ä\Tô|≤ºsTT.

˙‹: @ |ü]dæú‹˝Àq÷ $y˚ø£+ ø√˝ÀŒ≈£L&É<äT.

>=|üŒ<äq+

Page 28: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

26 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

|üÁdüqï≈£îe÷sY düsêÁE

<˚e<ëdüT, bÕs¡«‹ ˇø£]H=ø£s¡T #·÷dü÷Ô eTTdæeTTdæ>± qe⁄«≈£î+≥THêïs¡T. yê[fl<ä›s¡÷ ô|[fl|”≥\ MT<äTHêïs¡T. bÕs¡«‹

‘·*¢ #ê˝≤ Ä&É+ãs¡+>±, Vü≤&Üe⁄&ç>± ‹s¡T>∑T‘√+~. ‘·+Á&ç nsTT‘˚ #Ó|üŒH˚ nø£ÿπs¢<äT. ªªMTπøeT+&û! »$T+<ëØ n\T¢&çì

bı+<ës¡T,µµ nì bı–&˚ n‹<∏äT*ï ]d”yé #˚düT≈£î+≥÷ Vü≤&Üe⁄&ç #˚düTÔHêï&ÉT.

eTH√s¡eT yêfi¢ Hêqï - ø=+#Ó+ #·qTe⁄ >±ãϺ ªª@$T°! ô|[¢ø=&ÉT≈£î ‘·*¢>±˙, ‘·+Á&ç>±˙ e∫Ãq≥T¢ Ò<˚?µµ nq&ç>±&ÉT.

bÕs¡«‹ ‘·+Á&ç qe⁄«‘·÷ ªªÇe˙ï Á|ü<∏äeT n\ø£\T. Ç|ü&ÉT ø√|ü+>± e⁄Hêï, ‘·«s¡˝ÀH˚ n+‘ê düs¡T›≈£î+≥T+~ ˝…+&ç.

m+‘Ó’Hê ø£qïø=&ÉT≈£î ... ô|’>± eTT<äT›\ ø=&ÉT≈£î. á s√E˝À¢ ø√bÕ\T m+‘·ùd|ü⁄, düjÓ÷<Ûä´ m+‘·ùd|ü⁄,µµ nHêï&ÉT.

ªªn+‘˚ ˝…+&ç ...µµ nì ˝À|ü*øÏ yÓ[¢b˛j·÷&Üj·Tq.

bÕs¡«‹ »&ÉqT düs¡T›‘·÷, #Ó$˝À @<√ #Ó|æŒ q$«k˛Ô+~ eTH√s¡eT.

yêfi¯¢ Ä#ês¡+ Á|üø±s¡+ J\ø£Ás¡, u…\¢+, n\¢+, $T]j·÷\T, ø=+#Ó+ >∑dü>∑kÕ\T, <ë*Ãq #Óø£ÿ, ¬s+&ÉT yÓ\T¢*¢bÕj·T

Page 29: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 27

¬sã“\T bÕs¡«‹ HÓ‹ÔMT<ä ô|≤º&ÉT <e<ëdüT.

bÕs¡«‹ H˚H˚MT ‘·≈£îÿe ‹q˝Ò<äqï≥Tº

eTH√s¡eT #Ó$˝À #Ó|æŒ, Ä düs¡+C≤e÷‘√

bÕ≥T ø=+#Ó+ ø=]$ø±s¡+ ≈£L&Ü ø£*|æ

<˚e<ëdüT HÓ‹Ôq ô|Ϻ+~.

ª∫*|æ <ä+|ü‘·T\T,µ nqT≈£îHêïs¡+‘ê.

Ä s√E bÕs¡«‹ ns¡∆sêÁ‹ bÕ´˝…dt˝ÀøÏ

e∫à ª˙ bÕ<ë\ <ä>∑Zs¡ ø±düÔ #√Ïe⁄« <e<ëµ

nì n&ç–q|ü⁄Œ&ÉT - <˚e<ëdüT yêfi¯¢ Hêqï >∑+;Ûs¡+>± ªMT ≈£î\y˚T$TÏ? e÷

≈£î\y˚T$TÏ? MT¬sø£ÿ&Ü? y˚TyÓTø£ÿ&Ü?µ nì nee÷q+ #˚XÊ&ÉT.

<ë+‘√ œqTïsê˝…’ yÓ[¢b˛sTT+~ bÕs¡«‹.

Ä eTsêï&˚ <˚e<ëdüT yêfi¯¢ Hêqï‘√ ô|<ä› Äs¡TZ´yÓT+Ÿ ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT.

n~ y&ÓøÏÿ ªªqTe⁄« >∑qø£ bÕs¡«‹ì ô|[¢ #düT≈£î+fÒ ≈£î á ÄdæÔ À <ä$Tà&û

sê<äT. ø£≥Tºã≥º\‘√ yÓ[¢b˛µµ nHêï&Üj·Tq.

<˚e<ëdüTøÏ s√wü+ e∫Ã+~. n˝≤π> ø£≥Tºã≥º\‘√H˚ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT.

ªeT+∫|üì #˚XÊe⁄,µ nì bÕs¡«‹‘√ düVü‰ n+‘ê n_Ûq+~+#ês¡T.

ø±˙ bÕs¡«‹ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ªá |ü+‘ê\÷ |üϺ+|ü⁄\÷ mHêïfiÀ¢ e⁄+&Ée⁄,µ

nqT≈£îHêïs¡T.

Äs¡T HÓ\\sTT+~.

ˇø£s√E bÕs¡«‹ ªªMT]ø£ÿ&É dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç e⁄+≥T+fÒ u…’≥ n+<äs¡÷

$TeTà*ï Ç\¢]ø£|ü⁄≥\T¢&ÉT n+≥THêïs¡T. Çø£ e÷ ne÷àHêHêï nsTT‘˚ ...µµ

<˚e<ëdüTøÏ n|üŒÏπø s√wü+ ‘·qTï≈£î ek˛Ô+~ ªª .. MT ne÷àHêHêï

nsTT‘˚?µµ

ˇø£ÿø£åD+ eTÚq+>± ñ+&ç #Ó|æŒ+~, ªªqqTï ø±|üsêìøÏ rdüT¬øfi‚¢ e⁄<˚›X¯+

e⁄+<ë ˝Ò<ë nì |üs√ø£å+>± n&ÉT>∑T‘·THêïs¡Tµµ.

<˚e<ëdüTøÏ n|üŒÏøÏ |üP]Ô>± ns¡ú+ nsTT+~. |üø£ÿH˚ ‘·q kı+‘· ã+>±¢

ô|≥Tº≈£îì n‘·Ôe÷eT\ Ç+À¢ ñ+&É≥+ ndüVü≤»+>± ñ+<äì.

ªªeTq+ ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü≥ï+ yÓ[¢ eTq ã‘·T≈£î\T eTq+ ã‘·T≈£î<ë+. n|ü&˚

eTq >∑T]+∫ >ös¡e+>± #Ó|ü⁄Œ≈£î+≤s¡Tµµ nì bÕs¡«‹ <˚e<ëdüTì |æŒ+∫+~.

n+‘·es¡≈£L #Ó|æŒ Ä>±&ÉT ¬s’≥sY.

ªªÇ+ø√ >∑Tø£ÿ |ü⁄#·TÃø√µµ nHêï&ÉT ÄkÕMT. yÓ+≥H˚ ÄkÕMT u≤eTà]› ¬s’≥sY

>±¢düT ì+bÕ&ÉT.

ªªkÕsY! ∫qï dü+<˚Vü≤+. mH√ï ø=‘·Ô ø£<∏ä\THêïj·Tì #Ó|æŒHê - bÕ‘· ø£<∏ä˝Ò

ø±yê*, yêÏH e÷s¡TŒ\T #dæ dæìe÷ r<ë›+ nì m+<äT≈£î |ü≥Tº|ü≤ºs¡T kÕsY?µµ

n&ç>±&ÉT ¬s’≥s¡T.

ªªeTq »Hê\øÏ #Ó|æŒ+<˚ #Ó|üŒ≥+, #˚dæ+<˚ #Ój·T´≥+, #·÷dæ+<˚ #·÷&É≥+

n\yê≥j·÷´. n$ J$‘ê\T>±˙, sê»ø°j·÷\T>±˙, dæìe÷\T>±˙ ... ø£<∏ä\T

ø=‘·Ô>± #ÓbÕŒ*>±˙ ø=‘·Ô$ #Ó|üŒ≈£L&É<äT. z |ü≤ºq n]–+#·Tø√˝Òs¡T. nsTTHê

<˚e<ëdüT Ç|üŒÏøÏ z 36kÕs¡T¢ rdüT+≤s¡T. eTqπø eT÷&ÉT <˚e<ëdüT\THÓÌï.

@mHêïsY <e<ëdüT, ø£èwüí <e<ëdüT, <ëdü] <e<ëdüT eT∞¢ |ü⁄≤º&ÉT- n˙ï u≤>±H

Ä&ÜsTTø£<ë! n+<äTø£ì Væ≤Ÿ bòÕs¡Tà˝≤H rùdÔ á u§eTàøÏ >±´s¡+° e⁄+≥T+~.

düπs¢ ... ø£<∏ä #Ó|ü,µµ nHêï&ÉT Ábı&É÷´düs¡T ÄkÕMT. ¬s’≥s¡T #Ó|üŒ≥+ ø£+Ïq÷´

#˚XÊ&ÉT.

<˚e<ëdüTøÏ <ës√¢ n‘·ì s¡÷yYTy˚T≥T uÛÑ>∑yêHé ø£ì|æ+∫, ø±˝ÒJ˝À n‘·ì

ù|s¡T ø=fÒºXÊs¡ì #ÓbÕŒ&ÉT. ]ì+∫ bÕs¡«‹ ‘Ó∫Ãq &ÉãT“\T <ë<ë|ü⁄>±

nsTTb˛sTTqfÒº. <˚e<ëdüT #ê˝≤ eT<Ûäq|ü&ܶ&ÉT. ‘·qø√dü+ @<√ ø£ ñ<√´>∑+

yÓ‘·ø£eTì #ÓbÕŒ&ÉT uÛÑ>∑yêHé‘√.

n<Ó›Ç\T¢ ø=+#Ó+ Çs¡T>±ZH˚ e⁄+~. ¬s+&ÉT ∫qï >∑<äT\T, ∫qï øÏ#ÓHé, ø±eTHé

u≤‘Ys¡÷yYT.

eT] ø=Hêïfió¢ >∑&ç#êsTT. <e<ëdüTøÏ eTqXÊÙ+‹ |üP]Ô>± b˛sTT+~. uÛÑ>∑yêHé

Ç|æŒ+∫q ∫qï ñ<√´>∑+ ≈£L&Ü ‘·T$Tà‘ & eTT≈£îÿ˝≤ ‘·j·÷¬s’+~. øÏsêD≤

k˛ºs¡T‡yê&ÉT Çø£ n|æŒe«qHêï&ÉT. b˛˙ Hêqï <ä>∑Z]¬ø[¢ Ç˝≤ ñ+~ |ü]dæú‹ nì

#Óù|Ô... ñVüA"... ‘·q e\¢ ø±<äT. Äj·Tq s¡ø£Ôy˚T ‘·q˝Àq÷ Á|üeVæ≤k Ô+~. sêÁ‹

bÕs¡«‹‘√ »]–q dü+uÛ≤wüD >∑Ts¡TÔø=∫Ã+~.

ªªnqï≥T¢ e÷eT>±s¡T @+ ‹+≥÷ e⁄+≤s¡T? ns¡y…’ ◊<˚fi¯ó¢+&ÉeP? Ç+ø±

ñ≈£îÿeTTø£ÿ˝≤>∑THêïs¡T?µµ n+~bÕs¡«‹.

Bλê»ê AÆæÿyæþf¯èþ$ §ö…VæüË$ íÜ°Ðèþ*ÌZ ÁMæüÆæÿ Ñ˯ŒþV> Mæü°í³…^óþ ç³çܯèþ²Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ

çÜÆ>k ºÄæý$r Mæü*yé A…™óþ ïÜÇÄæý$‹ÜV> Mæü°í³…_¯é BÄæý$¯èþ™ø Ðèþ*sêÏyéMæü, BÄæý$¯èþ

Ææÿ^èþ¯èþË$ ^èþ¨ÐéMæü DÄæý$¯èþ C…™èþ M>Ððþ$yîþ Ðèþ$°Úë A° BÔèýaÆæÿÅ´ù™éÐèþ$$. Ææÿ^èþÆÿ$$™èþV>¯óþ

M>§æþ$ çÜ…X™èþM>Ææÿ$yìþV> A…™èþMæü$ Ñ$…_¯èþ çÜ–f¯é™èþÃMæüÐèþÅMìü¢ BÄæý$¯èþ. ÐèþÅ…VæüÅ…, àçÜÅ…

°…yìþ¯èþ Mæü£æþË$ Æ>Äæý$yæþ…ÌZ ™èþËç³…yìþ¯èþ D Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ Væü™èþ…ÌZ 'ç³çܯèþ²Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ çÜÆ>k

Mæü£æþË$' õ³Ææÿ$™ø JMæü çÜ…Mæü˯鰲 ÐðþË$ÐèþÇ…^éÆæÿ$. ç³çÜ$¢™èþ… òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ °ÐéçÜ….

Page 30: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

28 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

<˚e<ëdüT ø=+#Ó+ >∑s¡«+>± ªªe÷ Çfi¯¢˝À¢ #˚ùd e+≥ø±˝Ò y˚s¡T. Ç|üŒÏø° e÷

Hêqï yês¡+ yês¡+ y˚≥¬ø[¢ ø£˙dü+ ¬s+&ÉT õ+ø£\HÓ’Hê ‘Ó∫Ã|ü&˚kÕÔs¡T. n+‘·

kÕº$THê e⁄+~ Äj·Tqøϵµ nHêï&ÉT.

ªª>=ù|Œ Ò ... Hê≈£î ‘Ó©ø£ n&ÉT>∑T‘êq÷ ... Ç+ø√ bÕ‹πøfiËÌflHê >±´s¡+° ø£<ë!µµ

n+~.

ªªÄj·Tqπø+!µµ nquÀsTT nqTe÷q+>± ªªn+fÒ ˙ e⁄<˚›X¯´+?µµ nHêï&ÉT

<˚e<ëdüT.

ªªÄ"... @+ Ò<äT. MT ‘ê‘·eTT‘êÔ‘·\ ÄdæÔø£<ë! ‘=+<äs¡>± $\T¢sêùd ñ<›X´+

Ò<äì $HêïqT. eT] eTq+ Ç+ø± m+‘·ø±\eTì Ç˝≤ ã‘·ø£≥+? ñqï ÄdüTÔ*ï

MT≈£î, MT nqïj·T´≈£L sêùdùdÔ n+<äs¡+ Vü‰sTT>± e⁄+≤+ >∑<ë! ø±yê\+fÒ

e÷eT>±]˙ n‘·Ô>±]˙ eTq‘√H˚ nfÒº ô|≥Tº≈£î+<ë+µµ n+~.

<e<ëdüTøÏ #ê˝≤ ø√|üyÓTT∫Ã+~. ªªÄj·TqøÏ Ç|üŒÀ¢ $\T¢sêùd ñ<›X´+ Ò<äì

mes¡T #ÓbÕŒs¡T ˙≈£î?µµ nHêï&ÉT ø√|ü+ ìÁ>∑Væ≤+#·T≈£î+≥÷.

ªªe÷ Hêqïµµ n+~.

<e<ëdüT düVü≤q+ ø√˝ÀŒj·÷&ÉT. Ç+‘· ã‘·T≈£L ã‹øÏ, ∫e]øÏ ‘·+Á&ç <ä>∑Zs¡

$\T¢ Á|ükÕÔeq ‘Ó#êÃsê!

bÕs¡«‹ì #ê∫ô|Ϻ …+|üø±j·Tø=≤º&ÉT.

bÕs¡«‹ ìsêÈ+‘·b˛sTT yÓ+≥H˚ @&Ée≥+ yÓTT<ä\Tô|Ϻ+~.

ªªMTs¡T dü+bÕ~+#˚ eTTwæº dü+bÕ<äqøÏ Ç+Ï n<Ó›, bÕ\T, ø£¬s+≥T _\T¢,

Çe˙ï mø£ÿ&çï+∫ ekÕÔsTT? ndü\T ‘·|üŒ+‘ê Hê< Ò. nø£ÿ&çø° e÷ Hêqï MTø£+fÒ

ô|<ä› »$T+<ëØ dü+ã+<Ûäy˚T ‘Ó#êÃ&ÉT. ¬s+&√ ô|[¢ nsTT‘˚H˚+? ã‘·T≈£î <äsê®>±

e⁄+&˚~. ‘ê+ã÷˝≤\T |ü⁄#·TÃ≈£î+<ëeTH˚ ˝À|ü\ qTe⁄« MT Hêqï‘√ b˛≤¢&ç

ãj·T≥ø=#Ãj·T≥+, e÷ ne÷àHêHêï Ç+‘·ø£+fÒ >=|üŒdü+ã+<Ûä+ <=s¡ø£<äqï≥T¢

yÓ+≥H˚ ˙‘√ ô|[¢ #˚j·T≥+ ... n+‘ê Hê Ks¡àµµ nì ‘·\ ø=≥Tºø√kÕ–+~.

<˚e<ëdüTøÏ |æ∫Ãø√|ü+ e∫Ã+~. øÏÏø°\øÏ, n<ë›\≈£î ã÷E <äT*ù| ø£Ás¡

rdüT≈£îì bÕs¡«‹ ‘·\MT<ä ø=≤º&ÉT. <Óã“ qT~Ï MT<ä ‘·–*+~. ªªm+‘·|üì

#˚XÊe⁄ <˚e<ë,µµ nì ‘·\|ü≥Tº≈£î+~.

<˚e<ëdüT s¡ø£Ô+ #·÷dæ uÛÑj·T|ü&çb˛j·÷&ÉT. yÓ+≥H˚ bÕs¡«‹ Ns¡ ∫+|æ ø£≥Tº

ø£≤º&ÉT. n~ #·÷dæ, ªªeT∞¢ m+‘· |üì #˚XÊe⁄ <˚e<ë,µµ n+~ bÕs¡«‹.

<˚e<ëdüT ªª... NÛ NÛ á ø=+|ü˝À e⁄+&É≥+ ø£+fÒ XÊ|ü+ Ç+πøB ˝Ò<äT,µµ

nì Ä ø£Ás¡ì #˚‹˝ÀøÏ rdüT≈£îHêï&ÉT. eT∞¢ ø=&É‘ê&˚yÓ÷qì bÕs¡«‹ <ä÷s¡+>±

»]–+~. <˚e<ëdüT Ç<˚MT >∑eTì+#·˝≤. Ä ø£Ás¡qT ¬s+&ÉT>± $]∫ ne‘·\

|ü&˚dæ, #·ø£#·ø± ãj·T≥¬ø[¢b˛j·÷&ÉT.

ªªÇø£ÿ&É Ç+≥¬s«˝Ÿ Ç<ë›+,µµ nHêï&ÉT ¬s’≥s¡T Äe⁄*dü÷Ô.

ªªdüπs u≤>± bı<äT› b˛sTT+~ Çyê«*ºøÏ #ê\T. MT s¡÷+¬ø[¢ |ü&ÉTø√+&ç. eT∞¢

πs|ü⁄,µµ nHêï&ÉT ÄkÕMT. ¬s’≥s¡T ‘·q s¡÷+øÏ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT.

eTsêï&ÉT bı<äT›qï ø±|ò” Ï|òæqT¢ ø±ì∫à ¬s’≥s¡T eT∞¢ #Ó|üŒ≥+ yÓTT<ä …≤º&ÉT.

<˚e<ëdüT düsêdü] uÛÑ>∑yêHé s¡÷yYTøÏ yÓfi≤¢&ÉT. <˚e<ëdüTì #·÷dæ uÛÑ>∑yêHé

ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷&ÉT. ªª@$TÏ uÛ≤jYT! á f…ÆyYT˝À e#êÃe⁄? ~q ≈£î˝≤kÕHê?µµ

n&ç>±&ÉT. <˚e<ëdüT düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ≈£î+&Ü eT+#·+ MT<ä ≈£Ls¡TÃì ø£D‘·\T

H=≈£îÿø√kÕ>±&ÉT. <˚e<ëdüT eT÷&é u≤>±˝Ò<äì Á>∑Væ≤+∫, ªªø±ùd|ü⁄ $ÁXÊ+‹

rdüTø√. H˚q˝≤ ãj·T≥¬øfi§¢kÕÔqT,µµ nHêï&ÉT uÛÑ>∑yêHé..

ªªmø£ÿ&çøÏ?µµ nHêï&ÉT <˚e<ëdüT.

uÛÑ>∑yêHé q$«, ªªdüTK+ <ä>∑Zs¡≈£î,µµ nHêï&ÉT.

ªªdüTKe÷! á Á|ü|ü+#·+˝À düTKeTH˚~ e⁄+<ë?µµ nHêï&ÉT ÄX¯Ãs¡´+>±.

ªªuÀ˝…&ÉT+~. nsTT‘˚ ø=qTø√ÿyê*,µµ nHêï&ÉT uÛÑ>∑yêHé..

<˚e<ëdüT ì≥÷º]Ã, ªªÁ|üdüTÔ‘·+ Hê <ä>∑Zs¡ &ÉãT“\T ˝Òe⁄,µµ nHêï&ÉT.

uÛÑ>∑yêHé q$«, ªªHê &çj·T¬sdtº Áô|ò+&ÉT$ ø£<ë. H˚qT Ks¡TÃô|&É‘êqT |ü<ä,µµ

nHêï&ÉT.

ªªHê≈£î yÓTTVü≤e÷≥+. Hê ø√dü+ y˚πs yêfi¯ó¢ Ks¡TÃô|&ç‘˚ Hê≈£î u≤>√<äT,µµ

nHêï&ÉT.

uÛÑ>∑yêHé q$«, ªªdüπs ≈£î ô|fÒº Á|ü‹ <ä$Tà&û …ø£ÿ sêkÕÔqT düπsHê? ñqï|ü&ÉT

Ç<ä÷›>±ì ... nsTTHê »$T+<ës¡T _&ɶe⁄. ˙ <ä>∑Z¬sø£ÿ&çøÏ b˛‘êjYT &ÉãT“\T

...µµ nHêï&ÉT.

<˚e<ëdüTøÏ Ç~ düeTà‘·yÓTÆ+~.

nø£ÿ&ç yê‘êes¡DyT, @+À $∫Á‘·+>±,

Çã“+~>± e⁄+~ <˚e<ëdüTøÏ.

‘ê$T<ä › πs ø±≈£î+&Ü Ç+ø± z |ü~,

|üHÓï+&ÉT eT+~ ~yêHé\≈£î ÄqT≈£îì eT+<äT

ø=&ÉT‘·÷ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. Ç+‘· À z kÂ+<äs¡

e‹ e∫à bÕ≥ bÕ&ÉT‘·÷ qè‘·´+ #Ój·T´≥+

yÓTT<ä\Tô|Ϻ+~.

qè‘·´+ ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚s¡T‘·Tqïø=B›

nø£ÿ&ÉTqïyêfi¯¢ πøø£\T, ø√˝≤Vü≤\+ m≈£îÿ

y…’+~. Ä ne÷àsTT MT<ä ø£≥º\Tø£≥º\T &ÉãT“

$s¡õeTTà‘·THêïs¡T. qè‘· + nsTTb˛sTT+~.

n+<äs¡÷ ‘·÷\T≈£î+≥÷ yÓ[¢b˛j·÷s¡T.

<e<ëdüT ‘·\e+#·T≈£îì n˝≤π> ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT.

m|ü&=∫Ã+<√ Ä ne÷àsTT - <ä>∑Zs¡>±

e∫à ªªqeTùdÔ ... Hê ù|s¡T #·+Á<äeTTœ,µµ

nqï~. <˚e<ëdüT ÄyÓT y…’|ü⁄ #·÷&É≈£î+&Ü

n+‘·≈£îeTT+<äT uÛÑ>∑yêHé Ç∫Ãq &ÉãT“ø£≥º

ÄyÓT fiÀ¢ |ü&dæ, Ò∫ ì˝ÀÃ>±H uÛÑ>∑yêHé Ä|æ,

ªªe÷ yê&ÉT ... <˚e<ëdüT ... ô|<ä› »$T+<ëØ

Page 31: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 29

_&ɶ. m+<äTø√ eTqdüT u≤>± ˝Ò<ä+fÒ Çø£ÿ&çøÏ rdüTø=#êÃ,µµ nHêï&ÉT.

<˚e<ëdüT ø√|ü+>± #·÷dü÷Ô, ªª@<√ düTK+ nHêïyY? Ç<ë düTKeT+fÒ? Hê≈£î

Ç˝≤+Ï$ #ê˝≤ ndüVü≤´+,µµ nHêï&ÉT.

#·+Á<äeTTœ eTqdüT ø£wüºô|≥Tº≈£îHêï, ∫s¡Tqe⁄« qe⁄«‘·÷ - ªª»$T+<ëØ _&ɶ\T

MTs¡T. düTK+ n+fÒ ì»+>± ‘Ó©<ë <˚yYu≤ã÷?µµ n+~.

ªªNÛ ... ÇB ø£ düTKyTHê?µµ nì uÛÑ>∑yêHé |æ\TdüTÔHêï $q≈£î+&Ü Ç+Ϭøfi≤¢&ÉT

<˚e<ëdüT.

bÕs¡«‹ ‘·\T|ü⁄rdæ yÓ[¢ n≥T‹]– |ü&ÉT≈£î+~. ÄyÓT ‘·\≈£î ø£≥Tº n˝≤π>

ñ+~. #ê˝≤ |ò”\j·÷´&ÉT ‘·q nqT∫‘· Á|ües¡ÔqøÏ.

ªªnqï+ øÏ#ÓHé À >∑≥Tº MT<ä e⁄+~µµ n+~ bÕs¡«‹. <e<ëdüTøÏ Äø£ Òj·TfÒ¢<äT.

bÕs¡«‹ MT<ä Áù|eT |ü⁄≥Tºø=∫Ã+~. yÓ[¢ ÄyÓT |üø£ÿH düs¡T›≈£îì |ü&ÉT≈£îHêï&ÉT.

‘Ó ≤¢sêø£, ªªsêÁ‹ mø£ÿ&ç¬øfi≤¢e⁄?µµ n+~ e÷eT÷\T>±. á eT<Ûä @ø£e#·q

dü+uÀ<Ûäq #k Ô+~ bÕs¡«‹. n<MT |üϺ+#·Tø√≈£î+&Ü ªªuÛÑ>∑yêHé <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi≤¢qT,µµ

nHêï&ÉT.

ªªz! uÛÑ>∑yêHé uÛ≤s¡´‘√ ø£ãTs¡T¢ #Ó|æŒ e#êÃyê!µµ

ªªuÛÑ>∑yêHé≈£î Ç+ø± ô|[¢ ø±˝Ò<äTµµ

ªªÄ $wüj·T+ Hê≈£L ‘Ó\TdüT. eT] Ä eT˝…¢|üP\

yêdüq\T, #=ø±ÿøÏ n‘·Ôs¡T düTyêdüq\T ...µµ <˚e<ëdüT

e÷≤¢&É Ò<äT.

ªª#Ó|üŒ+&ç. me‘ÓÔ n~? ∫e]øÏ á ‹s¡T>∑Tfi¯ó¢ ≈£L&Ü

‹s¡T>∑T‘·THêïsê? NÛ...µµ n+~.

eT∞¢ <˚e<ëdüTøÏ |æ∫à ø√|ü+ e∫Ã+~, ªªndü\T Ç+ÏøÏ

sêe&É+ Hê<˚ ‘·|ü,µµ nì ˝Ò∫ #Ó|ü⁄Œ˝ÒdüT≈£îì #·ø£#·ø±

ãj·T≥¬ø[¢b˛j·÷&ÉT.

yês¡+ >∑&ç∫+~.

ªªnã“ m|ü&É÷ n<˚ eT÷&Ü! ø±düÔ qe⁄« uÛ≤sT÷!

nqï≥Tº #Ó|üŒ≥+ eT]∫ b˛j·÷qT. #·+Á<äeTTœ ìH=ïø£kÕ]

#·÷&Ü\≥,µµ nHêï&ÉT uÛÑ>∑yêHé.

ªªãVüQXÊ &ÉãT“ ø±yê˝ÒyÓ÷- Hê ù|s¡T #Ó|æŒ ÄyÓT≈£î

ø±e*‡q+‘· &ÉãT“ Çe⁄«,µµ nHêï&ÉT <˚e<ëdüT.

ªªÄyÓT≈£î &ÉãT“øÏ @MT ø=<äe˝Ò<äT. düπsø±˙ ... qTe⁄«

$ÁXÊ+‹ rdüTø√. H˚qT yÓfi§¢kÕÔqT,µµ nHêï&ÉT uÛÑ>∑yêHé.

ªªmø£ÿ&çøÏ? nø£ÿ&çπøHê?µµ

ªªne⁄qT uÛ≤jYT! ÄyÓT Ä≤ bÕ≤, Ä n+<ä+, eT~sêbÕq+... Çe˙ï

ˇ<äT\T≈£îì, á s¡÷yYT˝À ≈£Ls¡TÃì uÛÑ»q #Ój·T´eT+≤yê? düπs H˚H=kÕÔ,µµ

nì >∑TeTà+ <ë≥T‘·T+fÒ

ªªÄ>∑T. HqT e÷Á‘·+ á s¡÷yYT˝À ø£ÿDÏí ≈£Ls¡TÃì @+ #Ój·÷´*? Ç+Ϭøfi¢

ãT~∆ ø±e≥+ ˝Ò<äT. |ü<ä, H˚q÷ ekÕÔqT,µµ nHêï&ÉT <˚e<ëdüT.

˝À|ü*øÏ n&ÉT>∑Tô|Ϻ, #·T≥÷º #·÷dæ ÄXÃs¡ b˛j·÷]<ä›s¡÷. Vü‰\+‘ê uÀdæ>±

ñ+~. >±HêãC≤Hê\T ˝Òe⁄. n\+ø£s¡D\T ˝Òe⁄. yê<ä´ø±s¡T\T ˝Òs¡T... #·+Á<ä

eTTœ e⁄+~>±˙ n‹ kÕ<Ûës¡D Ns¡˝À e⁄+~. <˚e<ëdüTì #·÷&É>±H˚ |üs¡T>∑T

˝≤+Ï q&Éø£‘√ e∫Ã, ªª<˚yYu≤ã÷! e#êÃsê? Hê≈£î ‘Ó\TdüT. MTs¡T Hê e÷≥

eTìïkÕÔs¡ì,µµ nì n‘·ìï ~yêHé MT<ä ≈£Ls√Ãô|Ϻ+~.

uÛÑ>∑yêHé À|ü*¬ø[¢ ¬s+&ÉT eT+<äT u≤Ïfió¢ ‘Ó∫à ¬s+&ÉT >±¢düT˝À¢ b˛dæ #·+Á<ä

eTTœ <ä>∑Zs¡ ø£ >±¢düT ô|Ϻ ‘·qT ø£ >±¢düT rdüT≈£îì ‘ê>∑≥+ yÓTT<ä\T ô|≤º&ÉT.

ªªne⁄q÷ ... @$TÏ? <äTø±D+ ø£fÒºXÊyê? ePπsyÓTÆHê yÓ&ÉT‘·THêïyê?µµ n&ç>±&ÉT

uÛÑ>∑yêHé.

#·+Á<äeTTœ ìC≤sTTr>± ªªH˚ìø£ Äsꓤ≤\ ã‘·T≈£î ã‘·ø£≥+ e÷H˚XÊqT

uÛÑ>∑yêHé!µµ n+~. <˚e<ëdüT ‘·˝…‹Ô #·÷dæ eT∞¢ ‘·\e+#·T≈£îHêï&ÉT.

Ç+‘·˝À ãj·T≥ z ô|[¢ πs–+|üP, |ü\¢ø°˝À e<Ûä÷es¡T\T, ôwVü≤HêsTT

yê<ä´+$ì|æ+∫+~. øÏÏø°˝À+∫ Ä <äèX¯´+ #·÷dæq <˚e<ëdüT eT÷&é Ç+ø±

d”]j·Tdt>± ‘·j·÷¬s’+~. Ä |ü\¢ø°˝À ‘·q÷, bÕs¡«r ≈£Ls¡TÃqï >∑‘·+ >∑Ts¡TÔ

ø=∫Ã+~. yÓTTVü≤+ ø£+<ä>∑&ɶ ≤ ‘·j·÷¬s’+~. ªme&√ ô|[¢ #düT≈£î+≥THêï&ÉT bÕ|ü+

...µ nì >=DT≈£îÿHêï&ÉT. Çø£ ‘·≥Tºø√˝Òø£ #·+Á<äeTTœ eTT+<äT uÛÑ>∑yêHé ô|Ϻq

>±¢düT $d”ÿì >∑≥>∑≤ ‘êπ>dæ, >=+‘·T|ü≥Tº≈£îì ø±ùd|ü⁄ nedüú|ü&ܶ&ÉT. #·+Á<äeTTœ

ø£+>±s¡T>± ˝Ò∫ eT+∫˙fi¯ó¢ Ç∫à uÛÑ>∑yêHé y…’|ü⁄ ø√|ü+>± #·÷dæ+~.

‘·\T|ü⁄rdæ eTT≈£îÿeT÷düT≈£îì n&ɶ+ ‘=*–+~ bÕs¡«‹. <˚e<ëdüT ‘·&É

ã&ÉT‘·÷ yÓ[¢, eT+#·+ MT<ä <äuÛ≤\Tq |ü&çb˛j·÷&ÉT. bÕs¡«‹øÏ ø£fi¢ fió¢ ‹]>±sTT.

HÓeTà~>± yÓ[¢ <˚e<ëdüT ø±fi¯¢ #Ó|ü\T rdæ øÏ+<äô|Ϻ, eT∞¢ n‘·&ç bÕ<ë\

<ä>∑Zπs ø±düÔ #√≥T #·÷düT≈£îì, e÷>∑qTï>± ìÁ<äb˛sTT+~.

eTsêï&ÉT bı<äT›q, ªªeTH√s¡eT e∫Ã+~ ìqï kÕj·T+ø±\+. Çyê«fi¯ eP¬s&ÉT

‘√+~≥. Hq÷ yÓ&ÉT‘·THêïqT <ëì‘√...µµ n+~. <e<ëdüT ‘Ó\¢uÀj·÷&ÉT. bÕs¡÷

yÓ[¢b˛‘√+<ë? m˝≤? ‘·q¬ø˝≤? ªªz yês¡+˝À e#ÃkÕÔyê?µµ

n&ç>±&ÉT.

bÕs¡«‹ $∫Á‘·+>± q$«+~. ªªeT˝…¢|üP\÷ n‘·Ôs¡÷¢,

$d”ÿ yêdüq\÷ ‘·–Zb˛j·÷ø£ ø£ãTs¡T #˚j·T+&ç. ekÕÔqT.

sêø£ #·kÕÔHê - ø£≥Tº≈£îHêïø£...µµ n+~.

‘·ì|ü&ÉT @+ #Ó|æŒHê nqedüs¡eTì, ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚

düeTj·T+ <ëÏb˛ sTT+<äì eTÚq+>± ñ+&çb˛j·÷&ÉT

<˚e<ëdüT.

¬s+&ÉT HÓ\\sTT+~. ø£s√E bı<äT›H˚ï ‘·\T|ü⁄ ‘·&ÉT

‘·÷+fÒ bÕs¡«‹ e∫Ã+<yÓ÷ nqï ÄX‘√ ‘·\T|ü⁄ rXÊ&ÉT.

m<äTs¡T>± <Ûäs¡à<ëdüT. >∑T&É¢ s¡T ≈£î≈£îÿ≈£î+≥÷ ªª<e<ë

.. MT Hêqï>±s¡T...µµ n+≥÷ <äT'K+‘√ e÷≤¢&É Òø£ yÓ≈£îÿ

‘·THêï&ÉT.

<˚e<ëdüT ˇø£ÿø£åD+ kÕúDTej·÷´&ÉT. ‘·+Á&ç b˛e≥

eTqï~ z |ü≤ºq Js¡í+ ø±˝Ò<äT. <˚e<ëdüT Hêqï>±s¡T

b˛j·÷ø£ ÄdæÔ |ü+|üø±\j·÷´sTT. ‘·qøÏìï ø√≥T¢ e#êÃj·Tì neTà #Ó|æ‘ ªz¨

...µ nì s¡T≈£îHêï&ÉT.

Ä sêÁ‹ <˚e<ëdüT >∑~˝Àø=∫Ã+~ bÕs¡«‹.

ªªπsù|Hê Á|üj·÷D+?µµ n+~. <˚e<ëdüT dü÷ŸπødüT düs¡T›≈£î+≥÷ »yêãT

#Ó|üŒ˝Ò<äT. ªªH˚q÷ ˇkÕÔqTµµ n+~.

<˚e<ëdüT e÷≤¢&É˝Ò<äT.

ªªÇ\T¢+#êsê? U≤∞ #dæ Ä$&Óes¡÷ ... eTTœ ...Ä" ... #·+Á<äeTTœ Ç+À¢H

ñ+≥THêïsê?µµ n+~.

<˚e<ëdüT ˇø£kÕ] rø£åD+>± #·÷dæ s¡T≈£îHêï&ÉT.

ªªÇ+¬ø+‘·ø±\+ |ü⁄Ϻ+À¢ e⁄+&Éq÷? qq÷ï rdæ¬øfi¯¢+&çµµ nqï~.

ªªm+‘·ø±\+ ñ+&Ü\ì #êÃe⁄? Çø£ Çø£ÿ&É e⁄+&Ée\dæq nedüs¡+ Ò<ë?µµ

nHêï&ÉT <˚e<ëdüT e÷eT÷\T>±.

ªªn+fÒ?µµ n+~ bÕs¡«‹.

ªªn< ... e÷ Hêqï>±s¡T m|ü&ÉT b˛‘ês¡÷ nì n&ç>±e⁄>± Äs√Eµµ nHêï&ÉT.

bÕs¡«‹øÏ yÓ+≥H <äT'K+ e∫Ã+~. @<√ bıs¡bÕ≥Tq e÷≤¢&ç‘ Çìï s√E\T

>∑Ts¡TÔô|≥Tº≈£îHêï&Ü!

˝À|ü*øÏ n&ÉT>∑Tô|Ϻ, #·T≥÷º

#·÷dæ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷]<ä›s¡÷.

Vü‰\+‘ê uÀdæ>± ñ+~.

>±HêãC≤Hê\T ˝Òe⁄.

n\+ø£s¡D\T ˝Òe⁄. yê<ä´ø±s¡T\T

˝Òs¡T... #·+Á<äeTTœ e⁄+~>±˙

n‹ kÕ<Ûës¡D Ns¡˝À e⁄+~.

<˚e<ëdüTì #·÷&É>±H˚

|üs¡T>∑T˝≤+Ï q&Éø£‘√ e∫Ã,

ªª<˚yYu≤ã÷! e#êÃsê? Hê≈£î

‘Ó\TdüT. MTs¡T Hê e÷≥

eTìïkÕÔs¡ì,µµ nì n‘·ìï ~yêHé

MT<ä ≈£Ls√Ãô|Ϻ+~.

Page 32: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

30 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

ªª<˚yê!µµ nì yêfi¯¢eTà πøø£ $ì|æ+∫+~.

yÓ+≥H˚ ãj·T≥≈£î yÓfi¯¢uÀj·÷&ÉT.

bÕs¡«‹ ªªÄ>∑+&çµµ nì #ÓsTT´ |ü≥Tº≈£î+~.

<˚e<ëdüT Ä #˚‹ì ˇ<äT\TÃ≈£îì ªªe÷ neTà |æ\Tk˛Ô+~µµ nHêï&ÉT.

ªªMTs¡T MT uÛ≤s¡´‘√ e÷≤¢&ÉT‘·THêïqì #Ó|üŒ+&çµµ n+~.

ªªqTe«˝≤ nqT≈£î+≥THêïyyÓ÷>±˙ - Hq˝≤ nqTø√e≥+ Ò<äTµµ nì yÓqøÏÿ

yÓ[¢ dü÷ŸπødüT˝À+∫ n+~qìï H√≥¢ø£≥º\T rdæ bÕs¡«‹ eTT+<äT |ü&˚dæ yÓ[¢

b˛‘·T+fÒ -

bÕs¡«‹ <äT'K+‘√ ªªHHeTHêï MTs¡T+#·T≈£îqï kÕì<ëqïqT≈£îHêïsê...µµ n+~

_>∑Zs¡>± ... <˚e<ëdüT $qqfÒ¢ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT.

ˇø£s√E #·+Á<äeTTœ <ä>∑Zs¡ e⁄qï|ü&ÉT rÁe+>± ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ e∫Ã+~

<˚e<ëdüTøÏ. #·+Á<äeTTœ ø£+>±s¡T|ü&ç &Üø£ºsYqT |æ*|æ+∫+~. ª*es¡T u≤>±

bÕ&Ó’b˛sTT+~. n¬s®+≥T>± eT+<äT e÷HÓj·÷´µ\Hêï&ÉT &Üø£ºs¡T.

n|üŒ≥Tï+∫ <˚e<ëdüTì ãj·T≥¬øfi¯¢˙j·T≈£î+&Ü, eT+<äT ‘ê>∑ìe«≈£î+&Ü

nVü≤]ïX\÷ <ä>∑Zs¡T+&ç Äs√>∑ e+‘·T&çì #dæ+~ #·+Á<äeTTœ. <e<ëdüTì #·÷dæ

&Üø£ºπs ÄXÃs¡ b˛j·÷&ÉT. ªÇø£ uÛÑ$wü ‘·TÔ À ø£ÿ >∑Tø£ÿ≈£L&Ü ‘ê>∑≈£L&É<äì, ‘ê–‘

‘·ì∫Ãq eT+<äT\˙ï $ø£Ï+∫ #ê˝≤ &˚+»s¡e⁄‘·T+<äµì #ÓbÕŒ&ÉT.

ø=Hêïfi¯ó¢ >∑&ç#êsTT. ‹]π> ø±\÷ ‘êπ> H√s¡÷ s¡Tø√e⁄ >∑<ë! #·+Á<äeTTœ

e<ä›+≥THêï $q≈£î+&Ü, ÄyÓT≈£î #‹ø£+~q+‘· &ÉãT“ Ç∫Ã,

eTqXÊÙ+‹ ø√dü+ <˚X¯+ n+‘ê ‹s¡>∑≤ìøÏ ãj·T˝Ò›sê&ÉT.

#·+Á<äeTTœ ø£˙ïfi¯ó¢ ô|≥Tº≈£î+~.

ªªHê¬ø+<äT≈£î &ÉãT“µµ n+~.

ªªˇ+≥] Ä&É<ëì$. &ÉãT“ #ê˝≤ nedüs¡|ü&ÉT‘·T+~,µµ

nHêï&ÉT <˚e<ëdüT.

#·+Á<äeTTœ ø£fi¯ó¢ ‘·T&ÉT#·T≈£îì q$« ªªH˚qT ˇ+≥]

Ä&É<ëqïì ÇHêïfi¯¢øÏ Á>∑Væ≤+#êeqïe÷≥,µµ n+~.

<˚e<ëdüT ãj·T˝Ò›s¡T‘·÷ ªªÇø£ÿ&˚ ñ+≤yê ˝Òø£ ...µµ

nHêï&ÉT.

#·+Á<äeTTœ ªªMT ø√düyT Çø£ÿ&ÉTHêïqT.... Hê dü«Á>±eT+

yÓ[¢b˛‘êqT. nø£ÿ&É Hê yêfió¢ ø=+‘·eT+~ e⁄Hêïs¡T,µµ n+~

ªªu≤>∑T+~. ˙≈£î X¯óuÛÑeT>∑T>±ø£,µµ nì ÄyÓT HÓ‹ÔMT<ä

#ÓsTT´ô|Ϻ Äos¡« ~+#ê&ÉT. <˚e<ëdüTH˚ n+Ïô|≥Tº≈£îì

e⁄+≥Tqï <Ûäs¡à<ëdüT- \π>Jì rdæ¬ø[¢ ã+&ç˝À düsê›&ÉT.

ªªMT ùde #˚düT≈£îH˚ uÛ≤>∑´+ eT∞¢ m|ü&ÉT ø£\T>∑T

‘·T+~?µµ n+~ #·+Á<äeTTœ <äT'K|ü&ÉT‘·÷.

<˚e<ëdüT ÄyÓT ‘·\ ì$T], ªª#Ó|üŒ˝ÒqT... ˇø£ÿe÷≥ e÷Á‘·+ Çe«>∑\qT.

H˚qT b˛j˚T˝À|ü⁄ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ˙ <ä>∑Z]øÏ ekÕÔqT,µµ nì ø£<ä\uÀ‘·T+fÒ-

ªªe÷ ePs¡T j·TXÀ<Ûäsê|üPsYµµ #Ó|æŒ+~ #·+Á<äeTTœ.

<˚e<ëdüT ‘·\ |ü+øÏ+∫ ã+&Óø£ÿuÀ‘·T+fÒ ªª<˚yY u≤ã÷! eT∞¢ bıs¡bÕ≥Tq

≈£L&Ü ‘ê>∑qì e÷Ïe«+&ç,µµ n+~. <e<ëdüT dæì‡j·TsY>± e÷Ï#êÃ&ÉT. ªªeT∞¢

‘ê–‘˚ H˚qT #·∫Ãq+‘· ˇ≥Tº,µµ nHêï&ÉT. #·+Á<äeTTœ ø£˙ïfi¯¢‘√ #·÷düTÔ+&É>±

ã+&ç ø£~*+~.

¬s’\T |üs¡T¬>&ÉT‘√+~. <e<ëdüT Ä \>∑®Ø ø£+bÕs¡TºyÓT+≥T˝À ø£ÿ& ñHêï&ÉT.

<Ûäs¡à<ëdüT~ »qs¡˝Ÿ uÀ^. @<√ ùdºwüHé˝À Ä– eT∞¢ ø£<äT\T‘·T+&É>± uÛÑ>∑yêHé,

<˚e<ëdüT ø£+bÕsYºyÓT+≥T˝ÀøÏ mø±ÿ&ÉT. <˚e<ëdüTì #·÷dæ ÄX¯Ãs¡´b˛sTT ø±e

*+#·T≈£îHêï&ÉT. <e<ëdüT ≈£L&Ü #ê˝≤ dü+‘√wæ+#ê&ÉT uÛÑ>∑yêHéì #·÷dæ. ø±ùd|ü⁄

Ä e÷≤ á e÷≤ e÷≤¢&ÉT≈£îHêïø£ uÛÑ>∑yêHé u≤Ï Ÿ ô|’øÏ rdæ ¬s+&ÉT >±¢düT˝À¢

b˛XÊ&ÉT. <˚e<ëdüT Çã“+~>± #·÷XÊ&ÉT.

ªªH˚qT ‘ê>∑≥+ e÷H˚XÊqT uÛÑ>∑yêHé,µµ nHêï&ÉT.

uÛÑ>∑yêHé n<˚<√ CÀø˘>± rdüT≈£îì ªªm|üŒÏï+N? ìqïÏï+#ê?µµ nì ô|<ä›>±

qyê«&ÉT.

ªª&Üø£ºs¡T ‘ê>=<ä›Hêï&ÉT,µµ #ÓbÕŒ&ÉT <˚e<ëdüT.

n|üŒÏπø ‘ê– ñqï uÛÑ>∑yêHé - ªªÄ" ... &Üø£ºs¡¢˝≤π> #ÓãT‘ês¡T˝Ò uÛ≤jYT!

düπs... á ø£ÿkÕ]øÏ $TÁ‘·T&ç ø√dü+ rdüTø√. πs|üÏï+N Ä &Üø£ºs¡T e÷≥˝Ò

$+<äTe⁄>±ì˝Ò,µµ nì ã\e+‘·+ #˚XÊ&ÉT.

<˚e<ëdüTøÏ ≈£L&Ü-á ˇø£ÿkÕ]ø° rdüT≈£î+fÒ @MTø±<äT˝Ò nì|æ+∫+~.

>∑≥>∑≤ ‘êπ>XÊ&ÉT. n+‘. ns¡∆sêÁ‹ <ëø± Ç<ä›s¡÷ ‘ê>∑T‘·÷H e⁄Hêïs¡T. uÛÑ>∑yêHé

øÏ+<ä|ü&ÉT≈£îì ìÁ<äb˛‘·THêï&ÉT. <˚e<ëdüT ≈£îìøÏbÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêï&ÉT. n+‘· À

<˚e<ëdüTøÏ ô|<ä›>± <ä>=Z∫Ã+~. u≤‘Ys¡÷+ ¬ø[¢ yêwt uÒdæHé˝À ø£≈£îÿ≈£îHêï&ÉT.

s¡ø£Ô+ |ü&ç+~. n~ #·÷dæ ‘·qøÏ Çø£ ÄK] |òüT&çj·T˝§#˚ÃXÊsTT- nqT≈£îHêï&ÉT.

yÓ[¢ ‘·q u…s¡TÔMT<ä ≈£Ls¡TÃì uÛÑ>∑yêHé y…’|ü⁄ #·÷XÊ&ÉT. n‘·qT #·*øÏ eTT&ÉT#·T≈£î

|ü&ÉT≈£îHêï&ÉT. ˝Ò∫ n‘·ì MT<ä <äT|üŒÏ ø£bÕŒ&ÉT. Ç+‘·˝À ¬s’\T ø°#·TeT+≥÷

Ä–+~.

<˚e<ëdüT &√s¡T ‘Ó]∫ qT+#·THêï&ÉT.

ªªj·TXÀ<Ûäsê|üPsY .. j·TXÀ<Ûäsê|üPsY...µµ nì ns¡TdüTÔHêï&ÉT ¬s’˝Ò« b˛s¡ºsY.

˝À|ü*øÏ yÓfi¢uÀsTT- á ù|s¡T mø£ÿ&√ $qï≥Tº+< nqT

≈£îHêï&ÉT. #·+Á<äeTTœ ‘·q eP] ù|s¡T #Ó|üŒ≥+ >∑Ts=Ô∫Ã+~.

Ç+πøMT Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü ~π>XÊ&ÉT.

¬s’\T yÓ[¢b˛sTT+~. ˇø£ ø£fi≤d”ì Ä|æ, µµu≤ã÷!

j·TXÀ<Ûäsê|üPsY Ç<˚Hê?ªª nì n&ç>±&ÉT.

n‘·qT, ªª Ò<äT u≤ã÷ ... 20 yÓTÆfió¢ ã+&ç ø£Ïº+#·T≈£îì

yÓfi≤¢*,µµ nHêï&ÉT.

<e<ëdüT ùdºwüHé ãj·TÏø=∫à z m<äT›\ã+&ç yê&=kÕÔ

q+fÒ møÏÿ ≈£Ls¡TÃ Hêï&ÉT. ã+&ç ø£~*+~. Äø±X+ yT|òü÷

eè‘·yÓTÆ ñ+~. HÓeTà~>± es¡+ yÓTT<ä\sTT+~. z ns¡>∑+≥

>∑&ç#êø£, ªªu≤ã÷! Ç+ø± m+‘· <ä÷s¡+ e⁄+~ j·TXÀ<Ûäsê

|üPsY?µµ n&ç>±&ÉT <˚e<ëdüT Äj·÷dü|ü&ÉT‘·÷.

ªªmø£ÿ&Éj·÷´... Ç+ø± ◊<äTyÓTÆfió¢ ≈£L&Ü sê˝≤... bÕ&ÉT

s√&ÉT¶ ... n+‘ê >∑‘·T≈£î\ eTj·TyT,µµ nHêï&ÉT ã+&çyê&ÉT

m<äT›\ì n~*dü÷Ô.

<˚e<ëdüT, ªªø±düÔ ‘=+<äs¡>± b˛ìsTT´ u≤ã÷,µµ nì

yÓqøÏÿ yê˝≤&ÉT. es¡+ ô|<ä›<äsTT+~. <e<ëdüT <ä>∑TZ‘·÷ <ä>∑TZ‘·÷ n˝≤ |ü&ÉT≈£îH

e⁄Hêï&ÉT.

‘Ó\‘Ó\yês¡T‘√+~, ªªu≤ã÷ j·TXÀ<Ûäsê|üPsY e#ÃXÊeTT. ~>∑+&ç,µµ nHêï&ÉT

ã+&çyê&ÉT. <˚e<ëdüT #˚‹˝À yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ H√≥T¢HêïsTT. ã\e+‘·+>±

#ÓsTT´ ˝Ò|æ ã+&çyê&ç øÏ#êÃ&ÉT. ã+&çyê&ÉT ø£+>±s¡T>±, ªªu≤ã÷... u≤ã÷...µµ

nì Ò|ü≤ìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêï&ÉT. n|üŒÏπø q\T>∑Ts¡÷ eT÷>±s¡T. <˚e<ëdüTì

#˚‘·T˝ÀÔ m‘·TÔ≈£îì s¡#·Ãã+&É MT<ä |ü&ÉTø√u…≤ºs¡T.

<˚e<ëdüT ø£fi¯ó¢ ‘Ó]#˚ e⁄HêïsTT. nø£ÿ&É eT÷–q yêfi¯¢+<äØï #·÷düTÔHêïsTT

ø£fi¯ó¢.

ˇø£ ô|<ë›j·Tq <e<ëdüT yÓTTVü≤+˝À yÓTTVü≤+ ô|Ϻ , ªªme]+ÏøÏ yÓfi≤¢\+&û,µµ

nì n&ç>±&ÉT.

ªª<˚e<ëdüT n‹ ø£wüº+ MT<ä, ªª#·Hé ... #·HéÁ<ä,µµ n+≥THêï&ÉT.

ªªˇπsjYT eTq #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄>±]ì πø¬øjYT ... ‘=+<äs¡>±,µµ nì ˇø£DÏí

|ü+bÕ&Üj·Tq.

ãj·T≥ z ô|[¢ πs–+|üP,

|ü\¢ø°˝À e<Ûä÷es¡T\T,

ôwVü≤HêsTT yê<ä´+

$ì|æ+∫+~. øÏÏø°˝À+∫ Ä

<äèX¯´+ #·÷dæq <˚e<ëdüT

eT÷&é Ç+ø± d”]j·Tdt>±

‘·j·÷¬s’+~. Ä |ü\¢ø°˝À ‘·q÷,

bÕs¡«r ≈£Ls¡TÃqï >∑‘·+ >∑Ts¡TÔ

ø=∫Ã+~. yÓTTVü≤+ ø£+<ä>∑&ɶ˝≤

‘·j·÷¬s’+~. ªme&√ ô|[¢

#˚düT≈£î+≥THêï&ÉT bÕ|ü+ ...µ

nì >=DT≈£îÿHêï&ÉT.

Page 33: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 31

<˚e<ëdüT eTTK+˝À ìsêX¯.

‘·q Ç+Ï eTT+<äs¡ì+#˚ |üs¡T¬>‘·TÔ≈£î+≥÷ yÓ&ÉT‘·Tqï ≈£îÁsêDÏí Ä|æ

ªª@yÓTÆ+~sê, @$TÏ Vü≤&Üe⁄&ç?!µµ nì n&ç–+~ #·+Á<äeTTœ.

ªª#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄>±]ï |æ\yê\ø±ÿ n¬s®+≥T>±,µµ nHêï&ÉT ≈£îÁsê&ÉT

e>∑s¡Tdü÷Ô.

ªªÇ+‘· bı<äT›H˚ï Äj·Tq‘√ |üH˚+Á≤ ˙≈£î?µµn+~ #·+Á<äeTTœ.

ªª@yÓ÷ nø±ÿ- s¡#·Ãã+&É MT<ä ˇø±j·Tìï |ü&ÉTø√u…≤ºs¡T. Ç+ø±ùd‡|üÀ¢

#·∫Ãb˛jT≥TºHêï&ÉT. #·+Á<ä ... #·+Á<ä ... nì ø£\e]düTÔHêï&ÉT. #·+Á<äX‚KÁsêe⁄>±]

ã+<ÛäTeì nqT≈£î+≥THêïs¡T.µµ

ªªeTìôw˝≤ e⁄HêïÁ&Ü?µµ n&ç–+~ nqTe÷q+>± #·+Á<äeTTœ.

ªªnuÀ“ eTVü‰sêE˝≤>± ã≥º˝ÒdüT≈£îHêï&ÉT. #ê˝≤ >=b˛Œ&ÉTµµ nHêï&ÉT

≈£îÁsê&ÉT.

Ç+‘· À Ç+ø=ø±j·Tq e∫Ã, ªª@sê #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄>±]ì |æ\eeT+fÒ Çø£ÿ&É

ø£ãTs¡T¢ #Ó|üPÔ qT+#·THêïyê?µµ nì ‹≤º&ÉT.

ªª@yÓTÆ+<ä+&û?µµ nì n&ç–+~ #·+Á<äeTTœ.

ªª@+˝Ò<ä+&û- mes√ >=|æŒ+Ï _&ɶ. #êe⁄ã‘·T≈£î˝À¢ e⁄Hêï&ÉT...µµ

ªªn‘·ì ù|πsyÓTÆHê #ÓbÕŒ&Ü?µµ n&ç–+~ #·+Á<äeTTœ.

ªª˝Ò<ä+&û! e÷≤¢&É˝Òø£b˛‘·THêï&ÉT. n‘·ì CÒãT˝À yêfi¯¢ neTà>±s¡T sêdæq

ñ‘·Ôs¡+ ãϺ n‘·ì ù|s¡T <e<ëdüT nì ø£qT≈£îÿHêï+...µµ Ç+ø± @<√ #Ó|ü⁄ÔHêï&ÉT.

n+‘˚ - ‘êsêEe«˝≤ |üs¡T¬>‹Ô+~ #·+Á<äeTTœ.

ªª<˚yYu≤ã÷ ... <˚yYu≤ã÷ ...µµ nì ns¡Tk˛Ô+~.

ÄyÓT≈£î ø±e*‡qyêfi¯ó¢ ÄyÓTì Ä|ü≤ìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. yêfi¯¢ì

$~*+#·T≈£îì eTØ |üs¡T¬>‘·TÔ‘√+~.

es¡+ ≈£îs¡Tdü÷ÔH e⁄+~. mø£ÿ&√ ô|<ä› #·|ü&ÉT‘√ |æ&ÉT>∑T|ü&ç+~. #·+Á<äeTTœ

‘·÷* |üø£ÿH˚ e⁄qï sêsTT MT<ä |ü&ç+~. ‘·\ì+∫ s¡ø£Ô+ ø±s¡T‘·÷ yêq Ï˝À

ø£*dæb˛sTT+~.

n<˚ düeTj·÷ìøÏ s¡#·Ãã+&É MT<ä <˚e<ëdüT ÄK] XÊ«dü $&ç#ê&ÉT.

ªªX¯óuÛÑ+µµ nì |üP]Ô #˚XÊ&ÉT ¬s’≥s¡T.

ªª˙ u§+<ä. nø£ÿ&É yê[¢<ä›s¡÷ #·ùdÔ X¯óuÛÑ+ ø±s¡T¶ m˝≤ y˚kÕÔej·÷´ ... "

... düπs ... ø£<∏ä u≤>±H˚ n˝≤¢e⁄. f…ÆÏ˝Ÿ @+ ô|&É<ë+?µµ nHêï&ÉT ÄkÕMT.

¬s’≥s¡T ø±ùd|ü⁄ Ä˝À∫+∫ ªªá J$‘·y˚T $|òü\eTTµµ nì ô|&É<ë+ kÕsY.

ø±|ü¸Hé- ªnqT <˚e<ëdüT bÕs¡«r\ ø£<∏äµ nì ≈£L&Ü ‘·–*<ë›+ kÕsY.µµ

ªªu≤>±˝Ò<äj·÷´! Äfi¯ó¢ #˚‘·T˝≤sê $|òü\+ #˚düT≈£î+fÒ meπs+ #˚kÕÔs¡T?

Ç+ø√Ï #Ó|ü. yÓTsTTHé f…ÆÏ˝Ÿ˝ÀH˚ Ç~ <˚e<ëdüTøÏ dü+ã+~Û+∫q ø£<∏ä nì

‘Ó*j·÷*.µµ

ªªb˛˙! ª<˚e<ëdüT eT∞¢ #·#êÃ&ÉTµ nì ô|&É<ë+ kÕsY...µµ

ªª@&çÃq≥Tº+~... <˚e<ëdüT mìïkÕs¡T¢ #·∫à Hê »HêìøÏ ø=‘ÔeTT+~? Ç+ø√

e÷≥ #Ó|ü.µµ

¬s’≥s¡T u≤>± Ä˝À∫+∫, ªª<˚e<ëdüT weds bÕs¡«‹ nì ô|&É<ë+ kÕsY,µµ

nHêï&ÉT.

ÄkÕMTøÏ q∫Ã+B f…ÆÏ˝Ÿ. ªªu≤>∑T+<äj·÷´! Ä[¢<ä›s¡÷ ô|[¢ #˚düTø√e≥y˚T

ô|<ä› ôdH‡wüHé. Ç>∑ Äfi¢ ø±|ü⁄s¡+ m˝≤ e⁄+≥T+<√ dü÷&Ü\ì »q+ Çs¡>∑ã&ÜÔs¡T.

@+ u≤yê?µµ nq>±H˚ u≤eTà]› ≈£L&Ü ˇ|ü≈£îHêï&ÉT.

ªª|ü_¢dæ° >∑T]+∫ ≈£L&Ü z e÷≥ Ç|ü&˚ nqT≈£î+fÒ u≤e⁄+≥T+~ >∑<ë

u≤yê,µµ nHêï&ÉT u≤eTà]›.

ªªne⁄qe⁄qT. á s√E˝À¢ n˙ï dü]>±Z e⁄+fÒ me⁄&É÷ |üϺ+#·Tø√&ÉT. HÓ>∑ÏyY

|ü_¢dæ° ÇùdÔH˚ n+‘ê ÄdüøÏÔ>± #·÷kÕÔs¡T. ñ<ëVü≤s¡DøÏ... ny˚+ π>yYT‡ u≤yê?µµ

ªªM&çjÓ÷ π>yYT‡,µµ nHêï&ÉT ¬s’≥sY.

ªªø±<ÓùV≤ .. ny˚ ... &Ûç©¢˝À »s¡T>∑T‘·THÓÌï!µµ

ªªnyê u≤yê! ø±eTHéyÓ˝ŸÔ π>yYT‡...µµ n+~+#ê&ÉT u≤eTà]›.

ªªÄ"... n+‘ê düÁø £eT+>± »]–‘˚ @eTT+≥T+~ yêÏ >∑T]+∫

e÷≤¢&ÉTø√e&ÜìøÏ. n+‘ê e÷eT÷˝Ò. #·÷ùdyêfi¯ó¢ #·÷kÕÔs¡T, #·÷&Éì yêfi¯ó¢ @

ÁøϬøÀº #·÷kÕÔs¡T. ø±˙ m|ü&ÉT @ ô|#·TÃ\÷&ç me&çMT<ä |ü&ÉT‘·T+<√, @

ùdº&çj·T+ m|ü&ÉT ≈£L\T‘·T+<√, @ f…Ás¡]düTº m+‘· eT+~ì #·+|ü⁄‘ê&√ nì

Ä<ä´+‘·+ ˝…’yY\T #·÷dü÷Ô ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. eTq <˚XÊìøÏ HÓ>∑ÏyY>±HÓ’Hê, eT+∫

|ü_¢dæ° ek˛Ô+~ ø£<ë! n˝≤>∑... sêdüTø√ ¬s’≥s¡÷... H˚H˚ ôdbÕÔ... eTq dæìe÷

Ç+ø± ]©E ø±≈£î+&ÜH sêkÕÔs√ø√\÷, <Ûäsêï\÷ »s¡>±\...µµ #Ó|ü⁄ÔHêï&ÉT ÄkÕMT.

ªªn<˚+Ï u≤yê! eTq dæìe÷˝À n+‘· >√\ #Ój·T´&ÜìøÏ @eTT+~?µµ

ªªÄfi¯ó¢ ôdj·T´s¡T u≤yê! eTqy˚T &ÉãT“*∫à ùdsTTkÕÔ+...µµ

ªªme]‘√ #˚sTT<ë›+?µµ n&ç>±&ÉT u≤eTà]›.

ªª<˚e<ëdüT\+ n+≥÷ z ≈£î\b˛fi¯ó¢ u≤´qs¡T¢ |ü≥Tº≈£îì s√&ÉT¶ø£&ɶ+>±

u…’sƒêsTTkÕÔs¡T.µµ

ªªn<˚+ ≈£î\+ u≤yê?!µµ

ªªìs¡+‘·s¡+ eT+<äTø=fÒºy√fi¯ó¢. ‘ê>∑≥+ e÷ »qàVü≤≈£îÿ- ‘ê>=<ä›ì #Ó|üŒ

≤ìøÏ bÕs¡«‘·T\øÏ, #·+Á<äeTTKT\≈£î @+ Vü≤≈£îÿ+~?µµ n+≤s¡T. á À|ü\

ªy˚T+ bÕs¡«‘·T\+µ n+≥÷ Ä&√fi¯¢+‘ê ô|<ä› <ÛäsêïøÏ ~>∑T‘ês¡T...µµ

ªªbÕs¡«‘·T˝≤! ÄfiË¢es¡T u≤yê?µµ

ªªn<√ ø=‘·Ô ≈£î\+. ªeT+<äTì ìùw~Û+#ê*. ˝Òø£b˛‘˚ e÷ ø±|ü⁄sê\T

≈£L*bı‘·THÓÌïµ nì yêfiS¢ ... ≈£î\>∑Dq XÊUÀ&ÉT e∫Ã á ¬s+&ÉT ø=‘·Ô ≈£î˝≤\q÷

]õÅd”º #˚dü÷Ô+fÒ MT&çj·÷ yêfi¯ó¢ sêe≥+, n˝≤ ô|<ä› <äTe÷s¡+ Òe&É+‘√ eTq

~∏j˚T≥s¡T¢ |òü⁄\T¢>± e⁄+≤j·Tqïe÷≥,µµ $X¯Bø£]+#ê&ÉT ÄkÕMT.

ªªnqï≥Tº eTq dæìe÷ Ä&˚ eT©º ô|ò¢≈£î‡\˝À n≤#Y&é u≤sY\T ô|Ϻ<ë›+.

eT÷&=+<ä\T ô|Ϻ Ϭø≥Tº ø=qïy√&çøÏ ø£ ≤sY® ñ∫‘·+ nì |ü_¢dæ° Ç<ë›+...

<˚e<ëdüT\+<äs¡÷ #·÷kÕÔs¡Tµµ eT∞¢ #ÓbÕŒ&ÉT ÄkÕMT.

ªª#ê˝≤ u≤>∑T+~ u≤yê... ‘=+<äs¡>± ô|&É<ë+,µµ nHêï&ÉT u≤eTà]›.

ªªkÕsY... es¡àì $T+∫b˛j·÷s¡T kÕsY |ü_¢dæ°˝À...µµ nì bı–&Ü&ÉT ¬s’≥s¡T.

ªªÄ"... Äj·THÓø£ÿ&É? eTqyÓTø£ÿ&É?... ◊Hê düs¡<ë>± z e÷≥ ôd|üŒHê?

es¡à >∑qø£ <˚e<ëdüT ø=‘·Ô>± rùdÔ e÷Á‘·+- <˚e<ëdüT yêfi¢ Hêqï bÕs¡«‹ì ‹≥º

>±H˚, Ä nee÷q+ uÛÑ]+#·˝Òø£ bÕs¡«‹ u≤$˝À <ä÷≈£î~›. <˚e<ëdüTπøyÓ÷ á‘·

sê<äT. bÕs¡«‹ì mes¡÷ s¡øÏå+#· Òø£b˛‘ês¡T. ÄyÓT <Ój·T´yÓTÆ Ä bÕ´ …dt À n+<äØï

|”≈£îÿ‹+≥÷ ‹s¡T>∑T‘·T+≥T+~- bÕ≥\T bÕ&ÉT≈£î+≥÷... m˝≤ ñ+~?µµ

nHêï&ÉT ÄkÕMT.

ªªj·T÷ ÄsY düT|üsY“ kÕsY,µµ nHêï&ÉT ¬s’≥s¡T Äq+<ä u≤cÕŒ\‘√.

Ä~yês¡+ Ä+Á<ÛäCÀ´‹ k»q´+‘√

Page 34: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

32 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

kÕe÷õø£+ ùd+Á~j·T ùd<ä + u§|üŒq lìyêdüT\T

ø±˝≤ìøÏ ‘·>∑Z e÷s¡TŒ\ ù|s¡T‘√ ø£èÁ‹eT ms¡Te⁄\T, s¡kÕj·THê\ u≤]q|ü&çq

uÛ≤s¡rj·T e´ekÕj·T s¡+>∑+ eT∞fl Á|üø£è‹~X>± |üj·TìdüTÔqï dü÷#·q\T ø£ì|ædüTÔ

HêïsTT. Á|ü|ü+#· düVü≤» e´ekÕj·T $<ÛëHê\ |æ‘êeTVüQ&Ó’q <äøÏåD ø=]j·÷≈£î

#Ó+~q C≤Hê+>¥ H#·Ts¡ Ÿ bòÕ]à+>¥ f…øÏïø‡ ÇHédæº≥÷´Ÿ kÕú|ü≈£î&ÉT #√Vü‰Hé ≈£L´

Ç°e\ uÛ≤s¡‘·<XÊìøÏ e#êÃs¡T. ‹s¡T|ü‹˝Àì l y+ø£fÒX«s¡ $X« $<ë´\j·T+˝À

düVü≤» e´ekÕj·T+ n+X+ô|’ @sêŒ≥T#dæq C≤rj·T dü<ädüT‡˝À bÕ˝§Zì ¬s’‘·T\≈£î

mH√ï $\TyÓ’q dü÷#·q\T n+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq #dæq Á|üdü+>∑+

n&ÉT>∑&ÉT>∑THê Á|üø£è‹ ùd<ë´ìøÏ |ü⁄ì#Ã˝≤ kÕ–+~. Äj·Tq #ÓãT‘·Tqï |ü<ä∆‹

Ç|üŒÏes¡≈£î $T–*qyês¡T #dæq dü÷#·q\ ø£Hêï _Ûqï+>± ñ+&É&É≥+‘√ bÕ≥T

Ä#·s¡DjÓ÷>∑ +>± ≈£L&Ü ø£ì|æk Ô+~. ªª_ H#·Ts¡ Ÿ (düVü≤»+>± ñ+fÒ #ê\T).µµ

Á|üø£è‹ e´ekÕj·÷ìøÏ >±*, s¡T, dü÷s¡ s¡•à e÷Á‘·yT dü]b˛‘êsTT. |ü+≥\≈£î

yT\T#ùd dü÷ø£åàJe⁄\qT ø£èÁ‹eT ms¡Te⁄\‘√ HêXq+ #j·T&É+ dü]ø±<äT. ÁøÏ$T

dü+Vü‰s¡ø±\T ndü\T nedüs¡y˚T Ò<äT,µµ nì #√ nHêïs¡T. Á|üø£è‹ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT

Á|ükÕ~+∫q es¡+. e´ekÕj·T+ Á|üø£è‹ düVü≤»+>± kÕ>∑T‘·T+<äì, <ëìø√dü+

eTìwæ ÁX¯$T+#ê˝≤*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äH˚~ Äj·Tq uÛ≤eq.

e´ekÕj·T ≈£L©\T n+<äTu≤≥T˝À Òø£b˛e&É+, –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ \_Û+#·ø£

b˛e&É+, yê‘êes¡D Á|ü‹≈£L\‘· ≤+Ï |ü]D≤e÷\T e´ekÕj·÷ìï qwüº<ëj·T

ø£+>± e÷sêÃsTT. uÛ≤s¡‘· e´ekÕj·÷ìøÏ Äj·TTe⁄|ü≥ºsTTq |ü+C≤uŸ À Vü≤]‘·

$|ü¢e+ e\¢ n|ü\T, yê´<ÛäT\T, ø±\Twü + ‘·|üŒ eTπs Á|üjÓ÷»qeT÷ n+<ä Ò<äì

nø£ÿ&ç ¬s’‘·T\T dü«j·T+>± #ÓãT‘·THêïs¡+fÒ |ü]dæú‹ rÁe‘·qT ns¡ú+ #˚düTø√

e#·TÃ. ø£èÁ‹eT ms¡Te⁄\T, ÁøÏ$T dü+Vü‰s¡ø±\T uÛÑ÷kÕsêìï HêX¯q+ #˚j·T&Éy˚T

ø±≈£î+&Ü |ü+≥ HêD´‘· MT<ä ≈£L&Ü Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·THêïsTT. B+‘√ >∑‘·+˝À

~>∑Tã&ç ô|+#·&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&çq s¡kÕj·THê\T H&ÉT |üsê´es¡D≤ìï <Óã“rj·T&É+

‘√ bÕ≥T |ü+≥ ~>∑Tã&çì ≈£L&Ü <Óã“ rdüTÔHêïsTT. |òü*‘·+>± ¬s’‘·T\T ‘·eT

|ü+≥bı˝≤\qT neTTà≈£îì, Á|ü‘ê´e÷ïj·T ñbÕ~Û ø√dü+ ≈£î≥T+u≤\‘√ bÕ≥T

|ü≥ºD≤\≈£î e\dü yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, n+‘·e÷Á‘êq e´ekÕj·÷ìï qwüº+

e´ekÕj·T+˝À ø£cÕºìøÏ ‘·>∑Z |òü*‘·+

sê<äH˚ e÷≥ ¬s’‘·T\ eT<Ûä $ì|ædüTÔ+~

ø±˙, ùd+Á~j·T e´ekÕj·T+ <ë«sê

n<äT“¤‘ê\T düèwæº+#·e#·Ãì eTq

‘Ó\T>∑T ¬s’‘·T\T ìs¡÷|ædüTÔHêïs¡T.

Page 35: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 33

ø£*–+#~>± rdæbÕπsj·T&ÜìøÏ Ò<äT. _ÛqïyÓTÆq |ü<ä∆‘·T\T ne\+_+#·&É+ <ë«sê

e´ekÕj·÷ìï ≤uÛÑkÕÏ>± e÷s¡TÃø√e#·ÃH $wüj·÷ìï ø=+<äs¡T Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T

‘·s¡#·÷ ìs¡÷|ædü÷ÔH ñHêïs¡T. ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\qT yê&É&É+ <ë«sê ÁøÏ$T dü+Vü‰

s¡ø±\ nedüs¡+ ‘·>∑Z&É+‘√ bÕ≥T uÛÑ÷kÕs¡+ ≈£L&Ü >∑D˙j·T+>± yÓTs¡T>∑T|ü&ÉT

‘·T+<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

|ü≥ºD+˝À ù|s¡T≈£îb˛‘·Tqï e´sêú\qT ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\T>± e÷]Ã

¬s’‘·T\≈£î #Íø£<Ûäs¡≈£î n+~+#˚ Á|üjÓ÷>±ìï ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝Àì |ü\eTH˚s¡T

|ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ #˚|ü&ÉT‘√+~. |ü≥ºD+˝Àì e´sêú\qT ãVæ≤s¡+>∑ Á|ü<˚X¯+˝À

eè<Ûë>± b˛>∑T #˚j·T&É+ e\¢ nHês√>∑´ düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘êj·Tì uÛ≤$+∫,

ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\T>± e÷πsà Á|üÁøÏj·TqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘·j·÷Ø Ks¡Tà ø±düÔ

m≈£îÿyÓ’q|üŒÏø°, ¬s’‘·T\qT ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\ ~X>± Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\H ñ<›X+‘√

‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î n+~düTÔHêïeTì |ü⁄s¡bÕ\ø£ ø£$TwüqsY m. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ #ÓbÕŒs¡T.

ùd+Á~j·T e´sêú\ <ë«sê s√E≈£î ≥qTï ms¡Te⁄ \_Ûk˛Ô+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

>∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢, >∑T+&çyÓT&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q nC≤<é ø=‘·Ô s¡ø£yÓTÆq |üdüT|ü⁄

e+>∑&É+‘√ |ü]XÀ<Ûäq\T #˚dæ, ùd+Á~j·T e´ekÕj·T+ <ë«sê $»j·T+ kÕ~Û+

#ês¡T. πøs¡fi¯˝Àì ◊.◊.mHé.ÄsY. eTTK´ XÊÁdüÔy˚‘·Ô &Üø£ºsY X¯•≈£îe÷sY |ü<˚fi¯ófl

|ü]XÀ~Û+∫, s¡÷bı+~+∫q Á|ü‹uÛÑ s¡ø£+ |üdüT|ü⁄ $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. |òü*‘·+>±

2006 qT+∫ e+<ä ≥qTï\ Á|ü‹uÛÑ s¡ø£+ e+>∑&Ü\qT sêÁwüº+˝À ¬s’‘·T\≈£î Äj·Tq

n+~düTÔHêïs¡T. m≈£îÿe HêD´‘· ø£*– ñ+&É&É+‘√ bÕ≥T ~>∑Tã&ç ≈£L&Ü

m≈£îÿe>±H ø£ì|æ+∫+~. |ü⁄s¡T>∑T\T Ä•+#·&É+, s√>±\ u≤]q |ü&É&É+ ≤+Ï

u…&É<ä ô|<ä›>± ˝Òq+<äTe\¢ ÁX¯eT ≈£L&Ü ‘·≈£îÿy˚. <Ûäs¡\T ì\ø£&É>± ˝Ò≈£îHêï,

Ks¡TÃ\T $TqVü‰sTT+∫, mø£sê kÕ>∑T

MT<ä ¬s’‘·T≈£î ø£ dü+ \ø£åqïs¡ s¡÷bÕj·T\

es¡≈£î sêã&ç \_ÛdüTÔ+<äì Äj·Tq #ÓãT

‘·THêïs¡T. kÕ<Ûës¡D s¡ø£+ e+>∑&Ü\‘√

|ü+≥ #˚‹øÏ sêe&ÜìøÏ 275 s√E\T

|ü&ÉT‘·T+&É>±, á s¡ø£+˝À 200 s√E\

ø£ ≤¢ HêD´yÓTÆq |ü+≥qT n+<äTø√e#·TÃ

qì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á e+>∑&Ü

\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ Ç|ü&ÉT

C≤rj·T ñ<ë´qeq |ü]XÀ<Ûäq n_Ûeè~∆

bòÂ+&wüHé (mHé.ôV≤#Y.ÄsY.&ç.m|òt.) ≈£L&Ü

q&ÉT+ _–+∫+~.

$»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢, mdt. ø√≥

eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q u§&ɶes¡ ìyêdæ

eT*¢q s¡M+Á<äÁ|ükÕ<é ‘·≈£îÿe Ks¡TÑ√

ùd+Á~j·T $<Ûëq+˝À ≈£Ls¡>±j·T\T,

|ü+&É¢ s¡ø±\qT |ü+&çdüTÔHêïs¡T. u§&ɶes¡

˝Àì 79 mø£sê\˝À $düÔ]+∫q ãè+<ë

eq+˝À |ü+&çdüTÔqï C≤eT|ü+&É¢ n<äT“¤‘·

s¡T∫ yêÏøÏ Äj·Tq kı+‘· õ˝≤¢˝ÀH˚

ø±ø£ $XÊK|ü≥ï+˝Àq÷ –sêø° ‘Ó∫Ã

ô|&ÉT‘√+~. Ç|ü&ÉT Äj·Tq ‘√≥˝Àì

|ü+&É¢ ø√dü+ yê´bÕs¡T\T u≤s¡T\T rs¡T

‘·THêïs¡+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT.

Çø£ ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À ‘·≈£îÿe

˙Ï‘√ kÕ>∑T#˚ùd le] |ü<ä∆‹ MT<ä

¬s’‘·T\T nHêdüøÏÔ Á|ü<ä]Ùdü÷Ô e∫Ãq

‘·s¡TD+˝À es¡<äj·T´bÕfiË+ eT+&É\+, ≈£î]+»\+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Ä<äs¡Ù

¬s’‘·T \ø°åàHêsêj·TD Ä#ê] Ä $<ÛëHêìï dü¬s’q Áø£eT+˝À #˚|üϺ $»j·T+

kÕ~Û+#ês¡T. ms¡Te⁄\‘√, |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\T yê&É≈£î+&Ü kÕ>∑T #Xè≤&Éì Äj·Tq

n+≥THêïs¡T. eTTK´yÓTÆq dü÷Á‘ê\T bÕÏùdÔ mø£sê≈£î 65 ãkÕÔ\ ~>∑Tã&ç

kÕ~Û+#·e#·Ãì Äj·Tq #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚, ≈£L©\T düø±\+˝À

n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+ e\¢H˚ m≈£îÿeeT+~ ¬s’‘·T\T le] kÕ>∑T yÓ’|ü⁄

kÕVü≤dæ+#·&É+ ˝Ò<äì ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. |ü+≥\≈£î Vü‰ì #˚ùd |ü⁄s¡T>∑T

eT+<äT\qT |üø£ÿqu…fÒº Á|üjÓ÷>±\T ≈£L&Ü kÕ>∑T‘·THêïsTT. KeTà+ õ˝≤¢

|ü⁄qT≈£î\ Á>±eT+˝À ÁøÏ$T dü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT\ s¡Væ≤‘· ìs¡«Vü≤D (mHé.|æ.m+.)

ù|s¡T‘√ #˚|üϺq Á|üjÓ÷>∑+ $»j·Te+‘·yÓTÆ+~. mHé.|æ.m+. $<Ûëq+˝À y˚|ü

ø£cÕj·T+, |ü∫Ã$Ts¡|ü`yÓ\T¢*¢ $TÁX¯eT+ |æ∫ø±Ø #˚j·T&É+, >√ eT÷Á‘·+, ù|&É

$TÁXeT+ ≤+Ï$ |ü‹Ô |ü+≥≈£î düVü≤» ÁøÏ$T dü+Vü‰s¡ø±\T>± |üì #düTÔHêïj·Tì

Á>±eTdüTÔ\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç˝≤π> s¡kÕj·Tq ÁøÏ$T dü+Vü‰s¡ø±\≈£î kÕúìø£

eqs¡T\qT Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± #˚ùd Á|üÁøÏj·TqT eTVæ≤fi≤ dü«j·T+ düVü‰j·Tø£

düe÷K´\ <ë«sê $düÔ]+#ê\ì kıôd’° |òüsY m*$TH˚wüHé Ä|òt s¡÷s¡˝Ÿ bÕ|üغ

(ôdsYŒ), Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏äø£+ (◊.¬ø.|æ.)\T ìs¡ísTT+#êsTT. ø£eT÷´ì° yTHCŸ¶

düôdºsTTqãT˝Ÿ nÁ–ø£\ÃsY ù|s¡T‘√ <ëìì sêÁwüº+˝Àì düTe÷s¡T 25 \ø£å\

mø£sê\˝À #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ùd+Á~j·T $<ÛëHê\‘√ |üsê´es¡D≤ìï dü+s¡øÏådü÷ÔH˚

e´ekÕj·÷ìï ˝≤uÛÑkÕÏ>± e÷]Ãq Ms¡+<äs¡÷ ¬s’‘·T\≈£î dü÷Œ¤]ÔÁ|ü<ë‘·˝Ò.

Ç+&çj·÷ ≥T&˚ k»q´+‘√

‹s¡T|ü‹˝Àì l y˚+ø£fÒX¯«s¡ $X¯«$<ë´\j·T+˝À düVü≤» e´ekÕj·T+ n+X¯+ ô|’ Ç°e\ C≤rj·T dü<ädüT‡

»]–+~. ø=]j·÷, #Ó’Hê, eT+>√*j·÷, |òæ*|”ŒHé‡ düVü‰ nH˚ø£ <˚XÊ˝À¢ Á|üø£è‹ e´ekÕj·T $|ü¢yêìï düèwæº+∫q

Á|ü|ü+#· düVü≤» e´ekÕj·T $<ÛëHê\ |æ‘êeTVüQ&Ó’q #√ Vü‰Hé ≈£L´ á dü<ädüT‡˝À bÕ˝§Zì, ¬s’‘·T\≈£î dü÷#·q\T

n+~+#ês¡T. ≈£L´ <äøÏåD ø=]j·÷≈£î #Ó+~q C≤Hê+>¥ H˚#·Ts¡˝Ÿ bòÕ]à+>¥ f…øÏïø˘‡ ÇHédæº≥÷´Ÿ kÕú|ü≈£î&ÉT.

uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zqï yÓTT≥ºyÓTT<äÏ ø±s¡´Áø£eT+ Ç<˚. e´ekÕj·÷ìøÏ dü÷s¡´s¡•à, ˙s¡T, >±* ˝≤+Ï

düVü≤» eqs¡T\T ‘·|üŒ eTπsMT nedüs¡+ ˝Ò<äì Äj·Tq #˚dæq dü÷#·q Ç|üŒÏes¡≈£î $T–*qyês¡T #Ó|æŒq

yêÏø£Hêï _Ûqï+>± ñ+&É&É+‘√ ¬s’‘·T\T ≈£L&Ü ÄdüøÏÔ>± $Hêïs¡T. s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄\T, |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\T

uÛÑ÷$Tì HêX¯q+ #˚düTÔHêïj·Tì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

dü«#·Ã¤yÓTÆq e´ekÕj·T+

Page 36: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

34 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

$. sêC≤ sêeTyÓ÷Vü≤qsêe⁄

ø±\Œìø£ kÕVæ≤‘·´+˝À Ád”Ô |ü⁄s¡Twü dü+ã+<Ûë\T, eTTø√ÿD|ü⁄ Áù|eT dü+|òüTs¡¸D\ MT<ä yÓ\Te&çqìï s¡#·q\T

eTπs Ç‘·s¡ $wüj·T+ MT<ä sê˝Ò<˚yÓ÷. leT‹ ns¡$+<ä (m.mdt. eTDÏ ndü\T ù|s¡T) s¡∫+∫q ne‘·* >∑≥Tº qe\

1973˝À e∫Ã+~. á qe\ y˚~ø£ eTTø√ÿD|ü⁄ dü+|òüTs¡DÒ nsTTHê, $wüj·T+ πøe\+ Ád”Ô |ü⁄s¡Twüß\ Áù|eT, ø√]ø£\

es¡πø |ü]$T‘·+ ø±ø£b˛e≥+ á qe\ Á|ü‘´ø±+XÊ\˝À ø£Ï. 1973˝À |ü⁄düÔø£+>± yÓ\Te&É≤ìøÏ ø=+#Ó+ eTT+<äT

ne‘·* >∑≥Tº Ä+Á<ÛäÁ|üuÛÑ dü∫Á‘·yês¡|üÁ‹ø£˝À d”]j·T˝Ÿ>± e∫Ã+~. Äs√E˝À¢ m+<äs√ s¡#·sTTÁ‘·T\T mH√ï s¡ø±\

Áù|eTø£<∏ä\‘√ yês¡|üÁ‹ø£ À¢ <ÛësêyêVæ≤ø£\‘√ qe˝≤eTDT\T>± m+‘√ ÁbÕ#·Ts¡ + bı+<ës¡T. »MT+<ës¡T\ J$‘ê\

<ä>∑Zs¡ qT+∫, ~>∑Te eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ne÷àsTT\ ø£\\ ø±s¡T\ V”≤s√\ es¡≈£î mH√ï s¡ø±\ s¡#·q\T. Äø£]¸+#·≥y˚T

Á|ü<Ûëq <Û˚´j·T+>± kÕ–q qe\˝Ò m≈£îÿe. Ä ø±\|ü⁄ qe˝Ò nsTTHê, ne‘·*>∑≥Tº˝À leT‹ ns¡$+<ä mH√ï

s¡ø±\ Jeq dü‘ê´\ì yÓ\T>∑T˝À ì\u…Ϻ #·]Ã+#·≥+ $X‚wü+.

©\øÏ q\uÛ…’ @fi¯ófl. Á|üuÛÑT‘√«<√´–. Ä$&É dü«>∑‘·+˝≤ kÕ>∑T‘·T+~ ne‘·* >∑≥Tº qe\.

‘·©¢, ‘·+Á&ç, nqï>±s¡T, e~q\‘√ ø£*dæ ø£\ø£‘êÔ˝À ñ+&˚~. ‘·*¢, ‘·+Á&ç eTs¡DÏ+#êø£ ‘·q +≥] J$‘·+

düÔãT∆>± nì|æ+∫ e÷s¡TŒ ø√dü+ ã~© ø√]+~. ÄyÓTì ôV’≤Á<ëu≤<äT Á≤Hé‡|òüsY #˚XÊs¡T. ôV’≤Á<ëu≤<äT˝À ©\ì

]d”yé #˚düT≈£îì, ÄyÓT dæús¡|ü&˚es¡≈£î eT+∫#Ó&ɶ\T #·÷ùd u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑTøÏ n|üŒ–+#ê&ÉT ©\ nqï>±s¡T. ø£\ø£‘êÔ

qT+∫ ôV’≤Á<ëu≤<é ãj·T\T<˚]q Á|üj·÷D+‘√ ©\ ø£<∏ä Äs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. n|üŒÏ ©\ ej·TdüT 27 @fi¯ófl.

ø=‘·Ô s¡T, ø=‘·Ô e´≈£îÔ\T, ø=‘·Ô yê‘êes¡D+˝ÀøÏ yÓfi¯fluÀ‘√+~. n+‘˚ø±ø£, #ê˝≤ @fi¯fl ‘·sê«‘· Á|üuÛÑTì

#·÷&ÉuÀ‘·Tqï+<äT≈£î ©\ eTqdüT ñ~«>∑ï+>± ñ+~. n‘·ì‘√ z $∫Á‘· ã+<Ûä+ ñ+~ ©\øÏ. ÄyÓT |ü<äVü‰s√

@≥ ã+<ÛäTe⁄\ ô|[fl˝À Á|üuÛÑTì yÓTT<äÏkÕ] #·÷dæ+~ ©\. ø=~›ùd|üÀ¢H n‘·ì Äø£s¡D ÄyÓTì >±&ÛÉ+>± |ü≥Tº≈£î+~.

‘·q J$‘êìøÏ dü¬s’q eT>∑‘√&ÉT n‘·H˚ nì >∑Ϻ>± $X¯«dæ+∫+~. Á|üuÛÑT mH√ïkÕs¡T¢ Vü≤˝À¢ yÓT~˝≤&ÉT. n‘·ì

‘·\T|ü⁄ M&É≈£î+&Ü ñ+~. n+‘·es¡πø |ü]$T‘·yÓTÆ+~ ÄyÓT J$‘·+. Ä ‘·sê«‘· ÇHêïfi¯fløÏ Ç|ü&ÉT ‹]– n‘·ìï

ø£\TdüT≈£î+À+~.

Á|üuÛÑTøÏ ô|fi¯flsTT+~. Ç<ä›s¡T |æ\¢\T. ô|<ä› ñ<√´>∑+˝À ñHêï&ÉT. ÄdæÔ|üs¡T&ÉT, n+<ä>±&ÉT. n≥Te+Ï e´øÏÔøÏ

uÛ≤s¡´ ne≥+ m+‘√ n<äèwüº+. Ä n<äèwüº kÕúq+˝À ñqï XÊs¡<äì ‘=*kÕ] #·÷&ÉuÀ‘√+~.

ùdºwüHéøÏ e∫à Á|üuÛÑT m+‘√ Ä<äs¡+>± ©\ì Ç+ÏøÏ rdüT¬øfi≤fl&ÉT. XÊs¡<ä |æ\¢\‘√ ø£*dæ ¬s[fl+~. Á|üuÛÑT

#Ó˝…¢\T MTHê ñ+~. Ä Ç\T¢, Ä eTqTwüß\T u≤>± q#êÃs¡T ©\øÏ. XÊs¡<ä ]ï+∫ e#˚à es¡≈£L ñ+&ç Ä ‘·sê«‘·

Ç\T¢ e÷sê\qT≈£îqï ©\ Á|üj·T‘·ï+ |òü*+#·˝Ò<äT.

Á|üuÛÑT e÷≥\ <ë«sê ©\ Á>∑Væ≤+∫+<˚$T≥+fÒ yêfi¯fl~ n+‘· nqT≈£L\ <ë+|ü‘·´+ ø±<äì. n+‘·Ï Á|üuÛÑTøÏ,

XÊs¡<ä ‘·–q uÛ≤s¡ ø±<äì ©\ Vü≤. |ü …¢≥÷]~, #·<äTe⁄ Ò<äT. Á|üuÛÑTøÏ ‘·–q n+<ä>∑‘ÓÔ ø±<äT. á s¡ø£+ Ä˝À#·q

\‘√ ñ+~ ©\. ‘·qøÏ n+<äì Á|üuÛÑT $yêVü≤ J$‘êìï Ä s¡ø£+>± ∫Á‹+#·T≈£îì, Á|üuÛÑT |ü≥¢ C≤*|ü&É≥+, z

∫Á‘·yÓTÆq ñ|üX¯eTq+>± ñ+~ ©\øÏ.

XÊs¡<ä |æ\¢\‘√ ]ï+∫ e∫Ã+~. eTT+<äT>± |æ\¢*<ä›s¡÷ ø£ì|æ+#ês¡T ©\øÏ. m+‘√ u≤e⁄Hêïs¡T. yÓTT<äÏkÕ]>±

XÊs¡<äì #·÷dæ ÄX¯Ãs¡ b˛sTT+~ ©\. ÄyÓT Vü≤\˙ï ‘·\¢øÏ+<äT\j·÷´sTT. b˛‘·b˛dæq kÂ+<äs¡ +˝≤ ø£ì|æ+∫+~

XÊs¡<ä. m+‘√ Hê>∑]ø£+>± e÷≤¢&ÉT‘√+~. |ü˝…¢≥÷] yÓTTs¡≥T‘·q+ eT#·TÃπøHê Ò<äT. XÊs¡<ä m+.m. #·~$+<äì,

q>∑s¡+˝Àì s¡ø£s¡ø±\ ø±s¡ Áø£e÷\˝À #·Ts¡T>±Z bÕ˝§Z+≥T+<äì, m+‘√ eT+∫ n_Ûs¡T∫ ñ+<äì Ä ‘·sê«‘· ‘Ó*dæ+~

©\øÏ. nsTTHê ndü÷j·T|ü&É˝Ò<äT. Á|üuÛÑTøÏ Bf…Æq uÛ≤s¡´ nì Äq+<ä|ü&ç+~.

Ä ‘·sê«‘· >∑&ç∫q ø±\+˝À ©\øÏ Ä Ç+À¢ mH√ï s¡ø±\ |üs¡düŒs¡ $s¡T<ä∆ Ä˝À#·q\T, nqTuÛÑyê\T. eT÷&˚fi¯fl

ø±\+˝À ©\ J$‘·+ mH√ï Ä≥Tb˛≥¢øÏ >∑T¬s’+~.

ªÁ|üuÛÑTøÏ Bf…Æq uÛ≤s¡´ XÊs¡<äµ nì ©\ nqT≈£îqï+‘·ùd|ü⁄ |ü≥º˝Ò<äT, yê[fl<ä›] dü+kÕs¡+ düe´+>± ˝Ò<äì

‘Ó*j·T≤ìøÏ.

@y˚y√ ø±s¡D≤\T #Ó|æŒ ø=+‘·ø±\+, düTìï‘·+>± q#·ÃC…|æŒ ø=+‘·ø±\+, ∫e]øÏ ø=ìï ø£sƒ√s¡ dü‘ê´\ì ©\

eTT+<äTô|Ϻ, m˝≤¬>’‘˚H˚+ ©\ì Ä Ç+À¢+∫ yÓfi¯flìe«˝Ò<äT XÊs¡<ä. Ä Ç+À¢ ñ+&É≤ìøÏ uÛÖ‹ø£yÓTÆq @ Çã“+B

˝Ò<äT ©\øÏ. ø±˙, e÷qdæø£+>±H˚ ì‘·´ dü+|òüTs¡¸D.

XÊs¡<ä ©\‘√fÒ ÄyÓTøÏ πø≤sTT+∫q >∑~˝ÀH˚ |ü&ÉT≈£î+≥T+~. ìC≤ìøÏ Ä >∑~ XÊs¡<ä<˚. @s√p Á|üuÛÑT‘√

sêÁ‹ >∑&É|ü≥+ Ò<äT. yê]<ä›] eT<Ûä´ XÊØs¡ø£ dü+ã+<Ûä+ Ò<äT. Çø£ eTT+<äT kÕ<Ûä´+ ø±<äì XÊs¡<ä düŒwüº+ #˚dæ+~.

n+‘ø±<äT, |üs¡düŒs¡+ Á|üuÛÑTøÏ, ©\øÏ ø£s¡+fÒ ø£]øÏ Çwüº+ ñ+~ ø±ãϺ yê[fl<ä›s¡÷ ô|[fl #düT≈£î+fÒ dü+‘√wækÕÔq+~.

Ä e÷≥ $qï ©\øÏ njÓ÷eTj·T+, ÄX¯Ãs¡´+, ø√|ü+, ñÁø√wü+ n˙ï ø£\>∑*dæ Á|ü‘·´ø£å qs¡ø±ìï #·÷|æ+#êsTT.

Ä Ç+À¢+∫ yÓ[flb˛yê\ì rÁe Á|üj·T‘·ï+ #dæ+~. Ä Á|üj·T‘êï\ì Ä Ç+Ï eTqTwüß\T kÕ>∑ìe« Ò<äT. |ü]dæú‘·T\T

nqT≈£L*+#·˝Ò<äT. XÊs¡<ä ‘·q+‘·>± ‘·H˚ z sêÁ‹ ‘·q >∑‘·eT+‘ê ©\øÏ #Ó|æŒ+~.

ne‘·*>∑≥Tº

s¡#·Hêø±\+: 1973

z dü+~Û ø±\+˝À Ád”Ô eTqdüÔ‘·«

∫Á‘·DøÏ eT#·TÑ·Tqø£

ne‘·*>∑≥Tº

ns¡$+<ä

s¡#·Hê Á|üD≤[ø±, >±&ÛÉ‘·,

yÓ’$<Ûë´\˝À ne‘·* >∑≥Tº

$•wüºyÓTÆ+~. ô|’ô|’øÏ

e´≈£îÔ\|üs¡+>± kÕ>∑T‘·Tqï

ø£<∏ä˝≤π> ø£ì|æ+∫Hê,

˝À˝À|ü* e´øÏÔ‘·«

dü+|òüTs¡¸Dì, e´øÏÔkÕúsTT

qT+∫, düe÷»kÕúsTTøÏ,

ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À

Ä<Ûë´‹àø£ kÕúsTTøÏ #˚]Ã

$|ü⁄\+>± #·]Ã+∫q qe\.

Page 37: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 35

XÊs¡<ä m+.m. ôV’≤Á<ëu≤<é |æìï>±]+À¢ ñ+&ç #·<äTe⁄≈£î+~. n|ü&ÉT

yê[fl+ÏøÏ Á|üuÛÑT e∫Ãq|ü&ÉT ˇø£]H=ø£s¡T #·÷düT≈£îHêïs¡T. ˇø£s¡+fÒ ˇø£]øÏ

m+‘√ Çwüº+ ø£*–+~. n˝≤ kÕ–q yêfifl Á|üDj·÷ìï ô|<ä›\T ô|[fl>± e÷sêÃs¡T.

ˇø£s¡+fÒ ˇø£]øÏ ÁbÕD+. m+‘√ Çwüº+>± kÕ–+~ yêfi¯fl dü+kÕs¡+. Ç<ä›s¡T

|æ\¢\T |ü⁄≤ºs¡T. nìïs¡ø±\T>± kÕ«‘·+Á‘·´+ ñ+~ XÊs¡<äøÏ. uÛÑs¡Ô, |æ\¢˝Ò ‘·q

J$‘·+ nqT≈£îqï ÄyÓT Ä˝À#·q˝À¢ Áø£yT|” e÷s¡TŒ e∫Ã+~. J$‘·eT+fÒ ø£]øÏ

kÕj·T+ #Ój·÷´* ø±˙, ˇø£] #˚‘· ùde #˚sTT+#·Tø√≈£L&É<äqï uÛ≤eq Ä$&É

J$‘·+˝À e÷s¡TŒ rdüT≈£îe∫Ã+~. |æôV≤#Y.&ç. #Ój·÷´\ì ìX¯ÃsTT+#·T≈£î+~.

ªmø£q$Tø˘‡ Ä|òt s¡÷s¡˝Ÿ Ä≈£î´ù|wüH釵 XÊs¡<ä Øôd]ÃøÏ m+#·T≈£îqï n+X¯+. Ä

#·<äTe⁄, n<Ûä j·Tq+ Ä$&É Ä˝À#·q*ï eT]+‘· e÷sêÃsTT. e´øÏÔ kÕúsTT, dü+kÕs¡

|ü]~Û qT+∫ XÊs¡<ä Ä˝À#·q dü+|òüT+, Á|ü|ü+#· dæú‹>∑‘·T\ kÕúsTTøÏ $düÔ]+∫+~.

n<˚ düeTj·T+˝À XÊs¡<ä |æìï #·ìb˛e≥+, yêfi¯fl ne÷àsTT sêDÏì ‘·q <ä>∑Z]øÏ

rdüT≈£îsêe≥+ »]–+~. sêDÏ ø± ÒJ˝À ¬s+&√ dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·÷ ñ+~.

XÊs¡<ä yê[fl+À¢ì yê‘êes¡D+, ùd«#·Ã¤ Ä ne÷àsTTì ‘·«s¡>± ùd<ärsêÃsTT.

eT+∫ ñ‘ê‡Vü‰ìï#êÃsTT.

‘·q #·<äTe⁄, |æ\¢\ ô|+|üø£+‘√ m|ü&É÷ Vü≤&Üe⁄&ç>± ñ+& XÊs¡<ä ~q#·s¡ ,

Á|üuÛÑTøÏ sêD°øÏ @ø±+‘·+ ø£*Œ+∫+~. ã\V”≤q‘√, Äø£s¡¸D√ Á|üuÛÑT e\¢ sêDÏ

HÓ\ ‘·|æŒ+~. &Üø£ºs¡T <ë«sê á $wüj·T+ ìsê∆s¡D nj·÷´ø£, uÛÑs¡Ô e˝Ò¢ Ç~

»]–+<äì ‘Ó*XÊø£ XÊs¡<ä ìÁ>∑Vü≤+ ø√˝ÀŒsTT+~. ÄyÓT

qeTàø±\˙ï <Óã“ ‹HêïsTT. $yêVü≤+, Áù|eT, qeTàø£+ n˙ï

ns¡ús¡Væ≤‘·+ nì|æ+#êsTT.

sêDÏ ø£ÿe÷≥ e÷≤¢&É Ò<äT. uÛ≤s¡ ‘√ @<√ $e]+∫

#ÓbÕŒ\qT≈£îqï Á|üuÛÑT Á|üj·T‘êïìï m+‘·e÷Á‘·+ kÕ>∑ìe«

˝Ò<äT XÊs¡<ä. á˝À|ü⁄ yêfi¯ófl Væ≤+#·ì eTs√ <Óã“. sêDÏ

Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. n+‘˚ Ä dü+kÕs¡+ nq÷Vü≤´+>±

e÷]b˛sTT+~. ˇπø Ç+À¢ ñ+≤s¡T. n˙ï ô|’øÏ u≤>±H˚

ø£q|ü&É‘êsTT. ø±˙ sêÁ‘·Tfi¯ófl |æ\¢\‘√ Á|üuÛÑT ô|’q >∑~˝À

ñ+fÒ, XÊs¡<ä øÏ+<ä ‘·q >∑~˝À ñ+≥T+~. <ä>∑Zs¡>±H˚

ñHêï, Ç<ä›] eT<Ûë´ m+‘√ <ä÷s¡+.

|æ\¢*ï, XÊs¡<äì Ç|üŒÏø° ÁbÕD+>± #·÷kÕÔ&ÉT Á|üuÛÑT.

Ç+Ï u≤<Ûä´‘·˝À¢ m+‘√ C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤kÕÔ&ÉT. Á|üuÛÑT düVü≤è

<äj·TT&ÉT, Áù|eT dü«uÛ≤$. n≥Te+Ï n‘·ì z ã\V”≤q‘·ì, z ‘·|üì ø£å$T+#·

eTì n+‘·>± n‘·qT ø√s¡T≈£î+≥T+&É>±, XÊs¡<ä ø£å$T+#ê\ì, ø£å$T+∫ ‹]–

‘·q dü+kÕsêìï neTè‘·‘·T\´+ #˚düTø√yê\ì ©\ Äø±+ø£å. n+<äT≈£î ‘·q

eTqdüT, X¯Øs¡+, e´øÏÔ‘·«+` @B düVü≤ø£]+#·<äì XÊs¡<ä ìs¡›«+<ä«+>± #Óù|Œdæ+~.

@+ #Ój·÷´˝À ©\øÏ ns¡ú+ ø±e≥+˝Ò<äT. Ä Ç+Ï qT+∫, yêfi¯fl qT+∫

<ä÷s¡+>± yÓfiflìe«≥+ Ò<äT. nø£ÿ& ñ+fÒ Á|üuÛÑTì ô|[fl #düTø√eT+À+~ XÊs¡<ä.

©\ø± |ü]dæú‹ m+‘√ Çã“+~>± ñ+~.

©\~ kÕ|ò”>± >∑&ç∫q J$‘·+ ø±<äT. u≤e es¡ôd’q z ã+<ÛäTe⁄‘√ ÄyÓT

|üHÓï+&√ @≥ u≤\´$yêVü≤+ »]–+~. Çs¡T ≈£î≥T+u≤\˝Àì e´≈£îÔ\ _Ûqï

‘·‘ê«\ e\¢, |üdæ‘·q|ü⁄ ©\ ne÷j·Tø£‘·«+ e˝≤¢ uÛÑs¡Ô‘√ ø±|ü⁄s¡+ Äs¡+_Û+#·ø£

eTT+< $&çb˛sTT+~. n‘·qT yπs Ád”Ô‘√, |æ\¢\‘√ ‘ÓHê*˝À ñHêï&ÉT. n≥Ty|ü⁄

n‘·ì‘√>±˙, Ä ≈£î≥T+ã+‘√>±˙ @ nqTã+<Ûä+ $T>∑\ø£b˛sTTHê, z s¡ø£+

ø£\‘· ©\ì u≤~Û+∫ ˇ+≥]>± $T–*Ã+~. Á|üuÛÑT |ü≥¢ nqTsê>±ìï n˝≤π>

ñ+∫+~. Ç≥Te+Ï |ü]dæú‘·T˝À¢, XÊs¡<ä Ç\T¢ e~* yÓfi¯fl≤ìøÏ ìX¯ÃsTT+#·T

≈£î+~. rÁeyê<ä+ |ü≥¢ ÄyÓTøÏ ñqï yÓTT>∑TZ Ç+À¢ |ü]dæú‘·T\T Ä$&É Ä˝≤

ìs¡ísTT+#·T≈£îH˝≤ #XÊsTT. ‘·qT yÓ[flb˛j·÷ø£, Á|üuÛÑTì ô|[fl #düT≈£îHêï, #düTø√ø£

b˛sTTHê, n‘·ìï, |æ\¢*ï #·÷düTø√yê\ì ©\øÏ #Ó|æŒ+~ XÊs¡<ä. ©\ m≥÷ ‘\TÃ

ø√ Òì |ü]dæú‹. n+‘· À XÊs¡<ä nHês√>∑ + bÕ …’+~. ø±q‡sY‘√ ø=~›ø±\+ u≤<Ûä

|ü&ç #·ìb˛sTT+~. Ä »ãT“ ‹]– uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô*ï <ä>∑Zs¡ #˚dæ+~. XÊs¡<ä b˛sTTq

ø=Hêïfi¯fløÏ Ç+Ïì, |æ\¢*ï ©\øÏ n|üŒC…|æŒ Á|üuÛÑT nyÓT]ø± yÓ[flb˛j·÷&ÉT.

|æ\¢\T, Ä Ç Ò¢ ‘·q Ä\+ãq>± J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï ©\ eTqdüT ≈£î<äT≥

|üs¡#·T≈£î+~. ‘·q s¡#·Hê yê´dü+>±ìï ø=qkÕ–dü÷Ô, dü÷ÿ˝À¢ |æ\¢\øÏ bÕsƒê\T

#Ó|ü⁄‘·÷ >∑&ÉT|ü⁄‘√+~. uÛÑs¡Ô‘√ mH√ï @fi¯ófl>± dü+ã+<Ûä+ ˝Òø£b˛sTTHê n‘·ì

ÄK] |æ\¢ düT<ÛäøÏ dü¬s’q dü+s¡ø£åD ø±yê*‡ eùdÔ ‘Ó∫à ‘·q <ä>∑Zπs Á|üuÛÑT |æ\¢\‘√

ô|+#·T‘√+~.

q\uÛ…’ @fi¯fl ©\ J$‘·+˝À nH˚ø£ n<Ûë´j·÷\THêïsTT. eTTô|’Œ @fi¯fl es¡≈£L

‘·q dæú‹øÏ ø±s¡≈£î*ï ndüVæ≤´+#·T≈£î+≥÷ ã‹øÏ+~. Ä ‘·sê«‘· ÄyÓT <äèø£Œ<∏ä+

e÷]+~. Jeq >∑eTq+ e÷]+~.

ã<ä∆ø£y˚T <ä]Á<ä+. ø£èwæ˝ÀH˚ nìï dü+|ü<ä\÷ ñHêïsTT. <Ûäsêàìï n‹Áø£

$T+#·≈£î. nHê´j·÷*ï düVæ≤+#·≈£î. ;<ä]ø±ìøÏ, ø£cÕº\≈£î uÛÑj·T|ü&É≈£î. Ä‘·à

>ös¡yêìï s¡øÏå+#·Tø√. ˙ ø£+À¢ meπsHê bı&çùdÔ ˙¬ø+‘· u≤<Ûä ø£\T>∑T‘·T+<√,

qTe⁄« me] ø£+À¢H˚Hê bı&çùdÔ yêfi¯flø° n≥Te+Ï u≤<Û˚ ø£\T>∑T‘·T+~.µ düeT

‘·T\´+ ñqï Ç≥Te+Ï uÛ≤yê*ï |æ\¢\ eTqdüT\øÏ ∫qï‘·q+ qT+N n\yê≥T

#Ój·T´≥+ ÄyÓT <Û˚´j·T+.

ì+<ä, ndüVü≤q+ y˚|ü⁄ qT+∫, eTH√ ìã“s¡+ e´øÏÔ‘·«

kÕ<Ûäq\ y˚|ü⁄øÏ ©\ #˚]q ø£<∏ä ne‘·*>∑≥Tº.

Ç+ø± á qe\˝À XÊs¡<ä, Á|üuÛÑT, ©\ y˚|ü⁄ ≈£î≥T+ã

düuÛÑT´\T, ùdïVæ≤‘·T\T s¡ø£s¡ø±\ bÕÁ‘·\THêïsTT. ©\

‘·+Á&ç, nqïj·T´, Á|üuÛÑT #Ó …¢\T MTHê,ùdïVæ≤‘·T\T s¡$, øÏs¡DY,

yê[fl<ä›] rÁeyê<ä ìã<ä∆‘· MT<ä XÊs¡<ä Áù|eT, Ç+À¢ Ä

≈£î≥T+ã+ ‘√ ø£*dæb˛sTTq |üìyêfi¯ófl. á qe˝≤|üs¡+>±

#·]Ã+∫q eTÚ*ø£ n+XÊ\øÏ ø=ìï bÕÁ‘·\T ã\+ ≈£LsêÃsTT,

eT]ø=ìï bÕÁ‘·\T ø£<∏ëì&ç$ì ô|+#êsTT.

s¡#·Hê Á|üD≤[ø±, >±&ÛÉ‘·, yÓ’$<Ûë´\˝À ne‘·* >∑≥Tº

$•wüºyÓTÆ+~. ô|’ô|’øÏ e´≈£îÔ\|üs¡+>± kÕ>∑T‘·Tqï ø£<∏ä˝≤π>

ø£ì|æ+∫Hê, ˝À˝À|ü* e´øÏÔ‘·« dü+|òüTs¡¸Dì, e´øÏÔkÕúsTT

qT+∫, düe÷»kÕúsTTøÏ, ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À Ä<Ûë´‹àø£

kÕúsTTøÏ #˚]Ã $|ü⁄\+>± #·]Ã+∫q qe\.

#·<äTe⁄øÏ <ä÷s¡+>± ñqï s√E˝À¢ Ád”Ô |ü]dæú‹ y˚s¡T. #·<äTe⁄‘√ $ø±dü+, Ä

$ø±dü+‘√ ‘·q #·T≥÷º ñqï |ü]dæú‘·T*ï Á|ü•ï+#˚ #Ó’‘·q´+ ø£*>±sTT. Ád”Ô>±

‘·H˚+ #Ój·÷´˝À, #Ój·T´>∑\<√ ‘Ó\TdüT≈£îH˚ õC≤„dü yê] J$‘ê*ï eTT+<äT≈£î

q&ç|æk˛Ô+~. q\uÛ…’ @fi¯fl ÁøÏ‘·y˚T á n+XÊìï Á|ü<Ûëq+>± |ü≥Tºø√e≥y˚T>±ø£,

BìøÏ nqTã+<Ûä+>± Áù|eT, Á|ü>∑‹, ndü÷j·T, <˚«wü+, Áù|eT‘√ düe÷»+˝À

|ü~eT+~ J$‘ê*ï >∑eTì+#·≥+˝À n+≈£î]+#˚ ìC≤sTTr‘√ ≈£L&çq rÁe

uÛ≤yê\T, yêÏ |ü]D≤e÷\T m+‘√ ì•‘·+>±, ìC≤sTTr>±, düŒwüº+>± ns¡$+<ä

>±s¡T #·]Ã+#ês¡T. ù|J\øÏ ù|J\T #·s¡Ã˝≤¢ dü+uÛ≤wüD\T kÕ–Hê mø£ÿ&Ü

#·~$+# Hs¡TŒ ≈£î+≥T|ü&É Ò<äT. mH√ï øÏ¢wüºyÓTÆq n+XÊ*ï, dü+|òüT≥q*ï düŒwüº+>±,

ì•‘·+>± #Ó|üŒ>∑*–q ns¡$+<ä>±] s¡#·Hêrs¡T á qe\˝À ‘·q $X«s¡÷bÕìï

#·÷|æ+∫+~.

z dü+~Ûø±\+˝À Ád”Ô eTqdüÔ‘·« ∫Á‘·DøÏ eT#·TÑ·Tqø£ ne‘·* >∑≥Tº. Ä&Éyê]

kı+‘· >=+‘·T ô|’øÏ >∑Ϻ>± $ì|æ+#·ø£b˛sTTHê, 1970 HêÏøÏ m+‘· düŒwüº+>±

ñ+<√, |ü⁄s¡Twüß\ |ü≥¢ yêfifløÏ q#·Ãì $wüj·÷˝À¢ m+‘·Ï ã\yÓTÆq n_ÛÁbÕj·÷\T

ñHêïjÓ÷ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ z ø£s¡B|æø£ ne‘·*>∑≥Tº.

ne‘·*>∑≥Tº

ns¡$+<ä(m.mdt. eTDÏ)

qeCÀ´‹ |ü_¢πøwüHé‡@\÷s¡T s√&é, $»j·Tyê&É`2

Page 38: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

36 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

øÏ∞fl eT+<äTHê˝§Zyê&ÉT

Ä~yês¡+

Ä+Á<ÛäCÀ´‹ k»q´+‘√...

|ædæHê] HÓ+. 1n+<äTπø ÁbÕD≤\]Œ+#ê+!

ô|[flø±qTø£

Hê ‘·ù|ŒeTT+~?

‘·+Á&ç Áù|eT

˝Ò&ûdt ø£+bÕsYºyÓT+Ÿ

ªªHê q\T>∑Ts¡T ø=&ÉT≈£î˝À¢ eTT>∑TZs¡T m+._.@. #˚XÊs¡Tµµ

ªªeT] Hê˝ÀZyê&ÉT?µµ

ªªyê&Ü ... ˇø£ øåös¡XÊ\ q&ç|ædüTÔHêï&ÉT.µµ

ªªm+‘· nee÷q+ ... n˝≤+Ï

yê&çï m˝≤ uÛÑ]düTÔHêïyY? HHÓ’‘

Ç+À¢+∫ yÓfi¯¢>=fÒºyê&çï.µµ

ªªì»y˚T ø±˙ ... eTeTà

\ï+<äØï b˛wæ+#˚~ yê&˚>±

eT].µµ

dæìe÷ Vü‰˝À¢øÏ yÓfi¯¢

uÀ‘·÷ uÛ≤s¡ ≈£î øÏ∞¢ ø£Ïº+

#ê&ÉT >√bÕ˝Ÿ.

ª ªn< ˚+≥+&û ! Hê

ˇø£ÿ]Ô πøHê? MTs¡T ≈£L&Ü

ø£Ïº+#·Tø√ Òø£b˛j·÷sê?µµ øÏ∞¢ H√À¢ ydüTø√uÀ‘·÷ >√eTT>±

n&ç–+~ ø±+‘·+.

ªªe<äT› Ò ø±+‘ê... øÏ∞¢ Òø£b˛sTTHê H˚qT H√s¡T eT÷düT

≈£îì dæìe÷ #·÷&É>∑\qTµµ #ÓbÕŒ&ÉT >√bÕ˝Ÿ.

ªªnHê<∏ëÁXeT+ ø√dü+ m+‘·Ï |ædæHê]yê&Ó’Hê

C≤*|ü&ç ‘·eT≈£î ‘√∫q düVü‰j·T+ #˚kÕÔ&Éì

ø£<äÀjYT yÓfi≤¢e⁄... Ç+‘·ø° Ä uÛÑ»>√$+<ä+

@$TkÕÔqHêï&˚"?µµ n&ç>±&ÉT bÕbÕsêe⁄.

ªªnHê<∏ëÁXeT+ |üP]Ôø±>±H ø£ãTs¡T #ùdÔ yêfi¢ q\T>∑Ts¡T |æ\¢*ï |ü+|ækÕÔ

qHêï&√jYTµµ yÓTTVü≤+ y˚˝≤&˚dü÷Ô #ÓbÕŒ&ÉT nbÕŒsêe⁄.

CÀ–Hê<∏ä+, sêeTHê<∏ä+ dæ° bı*y˚Ts¡˝À¢ ñqï ø£ X¯àXÊq+˝À ≈£Ls¡TÃì

r]>±Z ø£ãTsê¢&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.

ªªá >√Ø\˙ï m+‘· Á|üXÊ+‘·+>± ìÁ<äb˛‘·THêïjÓ÷ #·÷&√jYT CÀ–Hê<∏ä+.

MÏ≈£îqï Vü‰sTT eTq≈£î ˝Ò<√jYT...µµ

ªªeTπs" ... n<äèwü º+ n+fÒ #·∫ÃH√fi¯ ¢<˚

düTeT+&ûµµ e‘êÔdüT |ü*ø±&ÉT sêeT Hê<∏ä+.

ªªá Á|üXÊ+‘·‘· ø√düy˚T ø£<ë e÷ J$‘ê*ï

|üD+>± ô|Ϻ Çø£ÿ&ÉøÏ e#êÃ+ eT]µµ yÓ+≥H˚

>±˝À¢+∫ $ìŒ+#êsTT e÷≥\T.

ø=‘·Ô>± e÷¬sÿÀ¢øÏ e∫Ãq

ª~˝Ÿ~j·÷µ ôd˝Ÿ ø£+ô|˙ yês¡T,

yêfi¯¢ bò˛Hé˝À ô|[¢ düe÷#ês¡+

‘Ó*j·TCÒùd ˇø£ dü<äTbÕj·÷ìï

ø£*Œ+#ês¡T.

ªªô|[¢#·÷|ü⁄\ $esê\≈£î 1

H=ø£ÿ+&ç, m+π>CŸyÓT+Ÿ ø√dü+ 2

H=ø£ÿ+&ç, ô|[¢ ø√dü+ 3 H=ø£ÿ+&ç

... Ç+ø± @yÓTÆHê $esê\T

ø±yê\+fÒ 4 H=ø£ÿ+&ç ...µµ

>∑+>∑sêE yÓ+≥H˚ 4 H=øÏÿ

ªªeT∞¢ ô|[¢ ø±yê\+fÒ @+ H=ø£ÿ

eT+≤s¡÷?µµ ÄÁ‘·+>± n&çπ>&ÉT.

ªªMT Ä$&É |”ø£ H=ø£ÿ+&çµµ

»yêãT‘√ bÕ≥T ;|t X¯ã›+

$ì|æ+∫+~.

ø=&ÉT≈£î Vü‰düŒ≥˝Ÿ˝À

ñHêï&Éì ‘Ó*dæ |üs¡T>∑T

|üs¡T>∑Tq e∫Ãq ‘·+Á&ç

ø=&ÉT≈£î bÕ<ë\T ¬s+&É÷

ø£≥T¢ ø£Ïº ñ+&É≥+ #·÷dü÷ÔH˚

ªªz] uÛÑ>∑e+‘·T&ܵµ n+≥÷

‘·\ |ü≥Tº≈£îHêï&ÉT.

ªª>∑T+&Ó sêsTT #˚düT

ø√yê*µµ z<ësêÃ&ÉT &Üø£ºsY.

ªªìqïH˚ M&çøÏ ø=‘·Ô

#Ó|ü⁄Œ\ »‘· ø=Hêï &Üø£ºsYµµ

ndü\T $wüj·T+ #Ó|æŒ

u≤e⁄s¡TeTHêï&ÉT ‘·+Á&ç.

>∑+>∑sêE, ‹eTàsêE

n&É$>∑T+&Ü Á|üj·÷D+

#˚düTÔHêïs¡T. Vü≤sƒê‘·TÔ>± |ü⁄*

>±+Á&çdü÷Ô m<äTs=∫Ã+~.

>∑+>∑sêE ‘Ó*$>±

>∑T|æŒÏì+&Ü eTϺì rdæ |ü⁄*

ø£fi¯¢˝À¢ y˚dæ ªª‹eTàsêp |ü]¬>‘·TÔ ... |ü]¬>‘·TÔµµ n+≥÷ <Í&ÉT rXÊ&ÉT.

ªªH˚HÓ+<äT≈£î |ü]¬>‘êÔ*? eTϺ y˚dæ+~ qTe⁄« ø£<ë!µµ >∑+>∑sêE≈£î

$ì|æ+#˚˝≤ n]#ê&ÉT ‹eTàsêE.

Ä&Éyêfi¯¢ ø£+bÕsYºyÓT+À¢øÏ Vü≤&Ü$&ç>± mø±ÿ&ÉT uÛÑ»>√$+<ä+. ªª@jYT

... Ç~ ˝Ò&ûdt ø£+bÕsYºyÓT+Ÿ ... ~>∑T ~>∑T

...µµ ø£sTT´eTHêï&ÉT nø£ÿ&˚ e⁄qï Ï.dæ.

Ï.dæ.e+ø£ nqTe÷q+>± #·÷dæq

uÛÑ»>√$+<ä+ ªªMT Á&ÓdüT‡ì #·÷dæ eT>∑yêfi¯¢

ô|f…º nqT≈£îHêïqT düTeT+&ûµµ

>=DT≈£îÿ+≥÷ ~–b˛j·÷&ÉT >√$+<ä+.

Page 39: Telugu Naadi Dec10-Jan2011
Page 40: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 39

HÓ\ HÓ ≤ ˇø£ #·ø£ÿì |ü<ë´ìï |ü]#·j·T+ #˚ùd o]¸ø£ Ç~

bÕ|æH˚ì •eX¯+ø£sY

‘=* ø£esTTÁ‹

‘Ó\T>∑T˝À ‘=* ø£esTTÁ‹ mes¡+fÒ eTq≈£î ‘Ó*dæq+‘· À ‘êfi¢bÕø£ ‹eTàø£ÿ

ù|πs #ÓbÕŒ*. |ü<äø£$‘ê |æ‘êeTVüQ&Ó’q nqïe÷#ês¡T´\ ô|<ä› uÛ≤s¡´ ÄyÓT.

neì˝À ‘êfi¯¢bÕø±qïj·T´>±]

‘·s¡TDÏ ‹eTàø£ #Óô|Œ`<ëqT düTuÛÑÁ<ä

ø£˝≤´DeTqT bÕ≥` ø£&ÉT eT+∫ ‘˚≥

|ü\T≈£î\, ˙ bÕ≥ ` bÕ&çHê $qï

lVü≤] yê]øÏ ` #˚s¡TyÓ’ j·TT+&ÉT

nì düTuÛÑÁ<ë ø£˝≤´DeTT bÕ≥ ∫es¡ ñ+~. ‘êfi¯¢bÕø£ e+X¯düTú˝…e«s¡÷

‹eTàø£ÿqT ø£esTTÁ‹>± Á|ükÕÔ$+#· Ò<äT. Áyê‘·Á|ü‘·T˝À¢ ô|’ yêø±´\≈£î _Ûqï+>±

ñqï e÷≥*ï ãϺ ‘ê|” <Ûäsêàsêe⁄ e+Ï yês¡T ÄyÓT ø£s¡Ôè‘ê«ìï dü+<Væ≤+∫Hê

y˚≥÷] Á|üuÛ≤ø£s¡XÊÁdæÔ, Äs¡TÁ<ä e+Ï |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ‹eTàø£ÿH˚ düeT]ú+#ês¡T.

Ä&É|æ\¢\ n\+ø£s¡D\T, u§eTà\ ô|[¢fi¯ó¢, ô|[¢ y˚&ÉTø£\T, n|üŒ–+‘·\T,

eT>∑yê] eTqdüTrs¡Tô|’ $düTs¡T¢ ` M≥ìïÏì #·÷ùdÔ Ç~ Ä&É yêfi¯ófl ‘·|üŒ

eT>∑yêfi¯ófl sêj·T˝Òì bÕ≥>± ‘˚\T‘·T+~.

kÕ<Ûës¡D+>± Ád”Ô\ bÕ≥\T ~«|ü<ä#·Ã¤+<ädüT‡˝ÀH˚ kÕ>∑≥+

ø£<äT›. ªÇ~ ~«|üs¡ eT+»Ø $ø±s¡ eTq<ä–q π>j·T s¡#·qµ nì

á bÕ≥qT |ü]wüÿ]+∫ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq l y˚≥÷]

Á|üuÛ≤ø£s¡XÊÁdæÔ ù|s=ÿHêïs¡T. ¬s+&ÉT bÕ<ë\˝À 3 Ç+Á<ä>∑D≤\T,

1 dü÷s¡´>∑D+ #=|üq kÕπ>~ ~«|ü<ä. j·T‹ ÁbÕdü\T+≤sTT.

ÁbÕdüs¡Væ≤‘·yÓTÆ+~ eT+»Ø ~«|ü<ä. n+<äT˝À sêdæ+~ ‹eTàø£ÿ.

ãVüQX bÕ≥˝Àì \j·TqT eTTK´+>± |üϺ+#·Tø√e≤q >∑D≤\

≈£Ls¡TŒ˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&É uÛÑ+>∑+ ø£*–+~. ªls¡e÷e\¢uÛÑT\T`lø£èwüßí˝…\$T,

<ë«s¡ø± |ü≥ºDeTT` ‘·eTπs\T#·T+&ɵ nH˚ ‘=* #·s¡D≤\˝ÀH˚ á n‹Áø£eT+

ø£ì|ædüTÔ+~. Á>±+~∏ø£yê´eVü‰]ø±\T ø£\>∑*dæq ø£eTàì bÕ≥ sTT~.

düTuÛÑÁ<ës¡T®qT\T ô|fi≤¢&çq ‘·sê«‘· s¡TøÏàD° ø£èwüßí\≈£î qeTdüÿ]kÕÔs¡T. s¡TøÏàDÏ

yê] Hêos¡«~+∫ n|üŒ–+‘·\T ô|&ÉT‘·T+~. düTuÛÑÁ<äqT n≈£îÿq CÒs¡TÃø=ì Ç≤¢

ãT<äT∆\T #Ó|ü⁄‘·T+~.

#·q$∫ÃHê&Éì ` düøÏj·Ts√ ˙e⁄

|ü\Te÷≥\≈£î HÓ≥T¢ ` bÕ\T|ü&É e<äT›

bı\‹ qeTà>∑sê<äT ` |ü⁄s¡Twüß\ HÓ|ü⁄&ÉT

|ü\TØ‹ ø£èwüí dü ` s¡ŒeTTà˝…’ j·TT+Á&ÉT

ø=+#·ø£ ø£èwüí≈£î ` ≈£L]à‘√ qT+&ÉT

e+#·q ùdj·T≈£î ` eì‘· jÓT|ü&ÉTqT

á e÷≥\T #Ó|æŒ s¡TøÏàDÏ ªnqT>∑T eTs¡<ä*ï ns¡T®qT #˚‹ ø=j·T´q q|üŒ

–+∫+~.µ Ä&É_&ɶqT |ü+ù|≥|ü&ÉT #Óù|Œ C≤Á>∑‘·Ô Òá e÷≥\T. uÛÑs¡Ô ø√kÕ]

uÛ≤s¡´≈£î #·qT$∫ÃHê ô|‘·Ôq+ e÷s¡<äT. #·qT$#êÃ&ÉT >∑<ë nì |ü]|ü] $<Ûë\

$T‹MT] e÷≤¢&Ée<ä›ì Væ≤‘·e⁄. sêdü©˝≤ $˝≤düT&ç uÛ≤s¡´>± ‘·q nqTuÛÑe+

˝À+∫ #Ó|ü⁄‘·Tqï<ë nqï≥T,º eT>∑yêfi¢qT qeTàsê<äì ô|ì$TÏ |üø£ÿqT+&É>±H

#Ó|ü⁄‘·Tqï~ s¡TøÏàDÏ. ø£esTTÁ‹ nqTuÛÑe+˝Àì yêø£´+>± ≈£L&Ü nqTø√e#·TÃ.

eT>∑yêfió¢ |ü\Ts¡ø±\T>± q\¢Á‘ê#·T\T>± eTdü\T‘ês¡ì n+≥T+~. |ü>∑ã≥º≥+,

ø±≥T yÓj·T´≥+ düs¡Œ\ø£åD+. n+‘·>± Ä&Éyêfi¯¢øÏ ø°&ÉT #˚kÕÔs¡ì uÛ≤e+. ªø£èwüí

düs¡Œ+µ nq≥+˝À ø£èwüßí&çH˚ düTŒ¤]+|üCÒdüTÔ+<ë?

n‘·Ôyê]+Ï˝À düTuÛÑÁ<ä≈£î eTT+<äT>±H˚ ø£ düe‹ ñ+~. Äy˚T ø£èwüí, Ò<ë

Á<Í|ü~. (q\¢ì~ ø±ãϺ Ä ù|s¡T e∫Ã+~.) uÛÑs¡ÔqT Ç+ø√ Ád”Ô‘√ ø£*dæ |ü+#·Tø√

e≥+˝À mH√ï Çã“+<äT\T+≤sTT. n$ s¡TøÏàDÏøÏ dü«j·T+>± ‘Ó\TdüT. ø£qTø£H

dü+ø√∫+#·≈£î+&Ü Á<Í|ü~‘√ #Ó*$T>± ñ+&ÉeT+≥T+~.

n+‘·≈£î |üPs¡«+ ø£|ü≥eTTì ywü+˝À ñqï ns¡T®qT&ÉT ‘·q‘√ düs¡kÕ˝≤&ç‘

ìyÓ«s¡b˛sTT+~ düTuÛÑÁ<ä. nqï‘√ #Ó|üø=ì n*– ≈£Ls¡TÃ+~. n|ü&ÉT ø£èwüßí&ÉT

ª•s¡düT e+#·Tø£j·TTqï #Ó˝…¢* p∫µ Ç≤¢ |æ\TkÕÔ&ÉT.

neTàsê eTT<äT›\>∑TeTà sê y˚>∑

ø=eTàsê qeø£+|ü⁄ u§eTà sêeeTà

eTT‘ê´\düs¡eT sê eTT<ä›sê˝≤ sê

∫‘·ÔE u≤De÷ #Ó*j·T sêeeTà

∫\Tø£\ ø=*øÏ sê X¯è+>±s¡ø£q´

‘=\ø£] yÓTiT|ü sê ‘√j·T»>∑+~Û

|ü+&ÉTyÓHÓï\ sêyÓ uÛ≤^]Ô sêyÓ

>∑+&ÉT>√$\ sêyÓ ø£eT˝≤øÏå sêyÓ

eT#ÓÃø£+° sêyÓ e÷<Ûäe[ sêyÓ

neTè‘·+|ü⁄ ‘Ó|üŒ sê ns¡$] yÓTT>∑Z

ã+>±s¡Tô|f…º sê uÛ≤>±´\ãs¡DÏ

eTT<äT›\ #Ó …¢*ï Ç+‘·ø£qï eTT]ô|+>± mes¡T |æ\e>∑\s¡T? ‘=\ø£]yÓTs¡T|ü⁄

˝≤>±, |ü+&ÉT yÓHÓï\˝≤>±, neTè‘·|ü⁄ ‘Ó|üŒ>± Væ≤+#·≥+ ‹eTàø£ÿπø kÕ<Ûä´

yÓTÆ+~. ª<ä÷sêq |ü+&Ós¡T|ü⁄, <=+&É|ü+ &Ós¡T|ü⁄, ‘=Ϻ˝À bÕbÕsTT ‘=\ø±(ø£)]

yÓTs¡T|ü⁄µ nH˚ |ü …¢≥÷] CÀ\bÕ≥qT Çø£ÿ&É >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#·TÃø√e#·Tà (e÷ neTà

H√≥ $qï bÕ≥). ‹eTàø£ÿ>±] düTuÛÑÁ<ä ªm>∑TuÛÑT»eTTà\ yê&ÉT`eTè>∑sêE

q&ÉTeTT, q&É∫ |ü⁄#·TÃø=qT HÓqï&ÉTeTT >∑\yê&ÉT...µ nì ns¡T®qT&çì e]ídüTÔ+~.

$»j·T$˝≤dü+˝À #eT≈£Ls¡ >±] düTuÛÑÁ<ä ≈£L&Ü ªm>∑T uÛÑT»+ãT\yê&ÉT eTè>∑sêE

eT<Ûä +ãT, |ü⁄&çøÏ |ü⁄#·TÃø=qT HÓqï&ÉTeTT yê&ÉT...µ n+≥÷ n<˚ es¡dü À n#·TÃ

>∑T~›q≥Tº ns¡T®qT&çì e]ídüTÔ+~. ‘ê|” <Ûäsêàsêe⁄>±s¡T ‘·>±<ëøÏ e∫ÃHê,

#˚eT≈£Ls¡yês¡T ‹eTàø£ÿqT nqTdü]+#ês¡qTø√e≥+˝À ‘·ù|ŒMT ˝Ò<äT!

Page 41: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

40 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

mdt.$. dü÷s¡ Á|üø±X¯sêe⁄

dæ <äs¡Ù≈£î&ÉT, ø£<∏ë s¡#·sTT‘· e+o

Ò&ûdt f…Æ\sY À düT+<äs¡+ (sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é), ã≥º\ dü‘·´+ (eT*¢ø±s¡T®q

sêe⁄)... Áo ø£qø£e÷\ø°åà ]ø±]¶+>¥ &ÜHé‡Á≥÷|ü⁄˝À yÓ\¢ bÕbÕsêe⁄ (ø√≥ Áoìyêdü

sêe⁄)... @Á|æ Ÿ 1 $&ÉT<ä\˝À ~yêø£s¡+ (sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é), uÛ≤>∑ + (»j·T\*‘·)...

WqT yê[¢<ä›s¡÷ Çwüº|ü&ܶs¡T˝À ∫ϺsêE (ø£èwüíuÛÑ>∑yêHé), ª◊‘ zπøµ nH bıϺsêE

(ø=+&Ée\dü)... MÏ À ø=ìï bÕÁ‘·\T HqT sêdüT≈£îqïM Ç+ø=ìï Hê s¡#·sTT‘·\

kÕj·T+‘√ ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îqïM. n&ÉT>∑T‘·THêïs¡T>±ãϺ #Ó|ü⁄ÔHêïqT. n˙ï

>√<ëe] õ˝≤¢\ >√kÕ j·÷dü˝ÀÔ |ü⁄Ϻqy˚.

H˚qT |ü⁄düÔø±\T u≤>± #·<ä÷‘êqT. eTqTwüß*ï e÷≥˝À¢ ô|Ϻ |ü]o*+#·&É+

Hê≈£î u≤>± Çwüº+, n\yê≥T. Hê |ü]o\Hê <äèwæº ô|s¡>∑&ÜìøÏ ø±s¡D+ Hê u≤\´

$TÁ‘·T&ÉT s¡$. |ü<äVü‰s√ @fÒ dæ>∑à+&é ÁbòÕsTT&éì #·~ydæq eTìwü‘·qT. mes¡Hêï

z >∑+≥ùd|ü⁄ s¡$‘√ e÷≤&ç‘˚ Ä eTìwæ πø¬sø£ºs¡T yÓTT‘·Ô+ nsTT<ës¡T ù|J˝À¢

sêdæ∫à ne‘·˝ÀDÏï ô|<ä› cÕø˘øÏ >∑T]#˚ùdyê&ÉT s¡$.

y˚T$T<ä›s¡+ ˇπø s¡ø£+>± Áø±|òü⁄\T <äTe⁄«≈£îH˚ yêfi¯¢+. ø£e\|æ\¢˝≤¢ Ä˝Ààdtº

ˇπø s¡ø£+ ã≥º˝ÒdüT≈£îH˚yêfi¯¢+. sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+˝À á ∫es¡Tïqï >±+BÛ>±]

Vü‰dæŒ≥\Tï+∫ Ä ∫es¡Tïqï sêE>±] Vü‰\T<ëø± #ÓsT÷´#ÓsT÷´ |ü≥Tº≈£î q&ç∫q

kÕj·T+Á‘ê˝…H√ï.

Hê yÓTT<äÏ ø£<∏ä q\¢ düTo\ sêj·T&ÜìøÏ ≈£L&Ü ÇHédæŒπswüHé á ∫Á‘·yÓTÆq

s¡y˚. n‘·ì ndü\T ù|s¡T e\÷¢] dü÷s¡´yÓ+ø£≥s¡‘·ï+. q\¢düTo\øÏ eTT+<äT

dü‘· düT+<ä] q$«+~ nH ø£<∏ä ≈£L&Ü s¡$ >∑~˝ÀH ≈£Ls¡TÃì sêdæ Ä Ÿ Ç+&çj·÷

πs&çjÓ÷ j·TTeyêDÏøÏ |ü+|æ‘ s¡eTàì Hê≈£î ø£ãTs=∫Ã+~. |üdü\|üP&ç À ãôd‡øÏÿ

u…»yê&Ó[¢ Ä ø£<∏ä πs&çjÓ÷˝À #·~$ sêe&É+ z n<äT“¤‘·yÓTÆq C≤„|üø£+.

yT+ |üdü\|üP&ç À yÓ\>∑\ nbÕŒsêe⁄>±]+f…qø£ <=&√¢ e⁄qï bÕ‹+À¢ HÓ\øÏ

¬s+&ÉT s¡÷bÕsTT\øÏ n<Ó›≈£î+&˚yêfi¯¢+. Ä Ç+ÏeTT+<äT C≤$T#Ó≥Tº, ¬s+&ÉT

Hê]+»#Ó≥÷¢ ñ+&˚$. e÷ neTà |ü⁄\¢Ï Hê]+»ø±j·T\T ‘Ó+|æ yêÏ s¡dü+‘√

|ü⁄*¨s¡ #dæ bı≤¢\T >∑ϺùdÔ Hq÷ e÷ ‘·eTTà&É÷ $TwüHé ≈£îfÒº ‘ê´>∑sêE>±&É÷

ø£*‡ e÷ neTàeTà>±] s¡sTTq ã\uÛÑÁ<ä|ü⁄s¡+ ùdºwüH√¢ Ä yÓ+&ç yÓHÓï˝À¢ HÓ’Hé

&ÍqT bÕdæ+»¬søÏÿ nqïes¡+ yÓfi‚¢yêfi¯¢+. mø£ÿ&Éã&ç‘˚ nø£ÿ&Ü– eTT≈£îÿ‘ê

eT÷\T>∑T‘ê yÓfi‚¢ Ä ã+&ç #ê˝≤ùd|ü⁄ kÕeTs¡¢ø√≥ »+ø£åH√¢ Äπ>~. Ä ‘·sê«‘·

m|üŒÏø√ ø£~* Äπs&ÉT >∑+≥\ ‘·sê«‘· nqïes¡+ ùdºwüH√¢ Äπ>~. bÕ¢ŸbòÕs¡+

MT+∫ #·÷ùdÔ n~>∑~>√ >∑T&ç nqï≥Tº yÓHÓï˝À¢ ø£q|ü& >∑T&ç <ä>∑Zs¡øÏ q&ç#Ófi¢&ÜìøÏ

#ê˝≤ùd|ü⁄ |üfÒº<ë yÓHÓï\ sêÁ‘·Tfi¯¢˝À. ø=+&ÉMT<ä eTT>∑TZs¡+ >∑Tfi¯ó¢ ^sTT+#·T

≈£îHêïø± Hê¬ø|üŒÏø° ÇwüºyÓTÆq Ä nqïes¡+ Á|ükÕ<ä+ ‹+≤ ‘ê´>∑sêE>±&É÷

H˚q÷ @<√ >=&Éy=∫à ø=≥Tº≈£îqï d”qT Ç|üŒÏø° eT]Ãb˛˝ÒqT.

HHÓ+‘· m≈£îÿe>± e÷≤&É‘êH√ e÷Hêqï n+‘· ‘·≈£îÿe>± e÷≤&yês¡T.

Ä eTìwæ<√ ô|<ä› ô|òsTT\÷´sY …’|òt. Äj·Tq <ä>∑Zs¡ mÁs¡Ï nfÒºdæq ∫qï |ü⁄düÔø£+

ñ+&~. ∫qï∫qï eTT‘ê´˝≤¢+Ï nø£åsê˝ÀÔ @+fÒ+À sêdüT≈£îHdæ mø£ÿ&√ <ë#ùd

yê&ÉT <ëìï. ˇø£kÕ] y˚TØø£eT\ Hê≈£î sêdæq ñ‘·Ôs¡+ #·~$ @MT nqø£+&Ü

n<˚ |ü⁄düÔø£+˝À #ê˝≤ sêdüTø√e&É+ H˚qT #·÷XÊqT.

@+ sêXÊ&√ #·÷<ë›eTì #ê˝≤ yÓ‹πøyêDÏï, ø±˙ mø£ÿ&É <ë#˚yê&√ ‘Ó*ùd~

ø±<äT. &çÁô|wüHé˝À m≈£îÿe ‘ê– e÷ neTàì ø=&ÉTÔHêï&Éì e÷ Hêqï‘√ á

»qàøÏ ‘√ e÷≤&ÉTï nì ô|<ä› fÒºdæq HqT Ä ne÷yêdü sêÁ‹ ãdüyX«s¡T&ç

>∑T&ç |üø£ÿqTqï ô|s¡T>∑T qTsTT´ yÓq≈£îqï e÷ Ç+À¢¬øfi‚Ô m|ü&É÷ e÷ Hêqïì

‹fÒº e÷ neTà Äj·Tq X¯e+ |üø£ÿq ≈£Ls¡TÃì @&ÉTdüTÔ+~. e÷ Hêqï ô|<ä›~q+

nj˚T´ø£ e÷ bÕø£+‘ê yÓ‹øÏ‘˚ mø£ÿ&Ü ø£q|ü&É˝Ò<ë mÁs¡Ï |ü⁄düÔø£+.

q\¢ düTo\ ‘·sê«‘· Hsêdæq eT+#·T|ü\¢ø° Ä+Á<ÛäCÀ´‹ (qe˝≤ Á|æj·T<ä]Ùì)

˝À Äs¡Tyêsê\T d”]j·T˝Ÿ>± e∫Ã+~. Ä ‘·sê«‘· ø£s¡àkÕøÏå nH˚ Ç+ø√ qe\

sêXÊqT. Ä ¬s+&ÉT qe\\÷ |ü≥Tº≈£îì eTÁ<ëdüT e#êÃqT. n|ü&ÉT Äfi≤«s¡Tù|≥

˝À e⁄+&yês¡T $ø£ºØ eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄>±s¡T. ø£s√Eq Hê #‘·T˝À¢ ñqï qe\\T

#·÷dæ, ªmes¡T sêXÊs¡T MÏì,µ nHêïs¡T. ªHH kÕsY,µ nHêïqT. ªÇ+‘· ∫qï ≈£îÁs√&ç$

á ¬s+&ÉT qe\\÷ sêXÊyê,µ nHêïs¡T. Ä+Á<ÛäCÀ´‹, qeuÛ≤s¡‘Y ãTøVü≤Ödt qT+∫

Hêø=∫Ãq ñ‘·Ôsê\T #·÷|æ+#êqT. yêÏì #·~yêj·Tq, ªu≤H˚e⁄+~>±˙, qTe⁄«

sêXÊe+fÒ m+<äTø√ qeTàø£+ ø£\>∑&É+ Ò<äT,µ n+≤ Çs¡y…’Äs¡T s¡÷bÕsTT*∫Ã,

ªπødæH√ ~∏j˚T≥s√¢ \÷sT÷dt–˝ŸãsYº nH˚ &Ó’¬sø£ºsY rdæq Áô|ò+&é‡ nH˚ dæìe÷

Ä&ÉT‘·T+~. yÓ[¢ |ü~kÕs¡T¢ <ëìï #·÷dæ ˇø£ ˝…’Hé Äs¡¶sY sêdüT≈£îsê,µ nHêïs¡T.

Ä eT<Ûë´Vü≤ïy˚T Ä dæìe÷ #·÷dæ s¡÷eTTø=∫à ø£ …’Hé Äs¡¶sY sêXÊqT. ‘Ó˝≤¢]

Äj·Tì+Ϭøfi‚Ô me]MT<√ ø√|ü+‘√ eT+&ç|ü&É‘ê qqTï pdæ, ªìH√ï |ü~kÕsê¢

|òæ˝Ÿà #·÷dæ sêdüT≈£î s¡eTàHêïqT >∑<ë, n|ü&˚ m+<äTø=#êÃyY?µ nHêïs¡T.

ªsêùdXÊq+&û,µ n+≤ ø±sTT‘ê*#˚ÃqT. yêÏì #·~$Hêj·Tq ø√|ü+ ÇfÒº

b˛sTT+~. ªsê, ø±¬s≈£îÿ,µ n+≤ Äj·Tq …’Ÿ ã÷¢ ø£\sY |òæj·TŸ ø±¬søÏÿ+#·T≈£îì

@Á|æ Ÿ ˇø£Ï $&ÉT<ä\ dæìe÷˝À nã<ë∆\ ~yêø£sêìï me¬s’Hê eT]Ãb˛>∑\sê... Ä

e÷≥ø=ùdÔ ø£qø£e÷\øÏåà ]ø±]¶+>¥ &ÜHé‡Á≥÷|t À y√ø±fi¯ó¢ <ëfÒ ù|&Éø£düs¡T s¡+>∑T

ìø£ÿπsdüT≈£îì Hê≥ø±˝≤&˚ ø√≥ Áoìyêdüsêe⁄˙... ˝Ò&ûdtf…Æ\sY düT+<äsê˙ï...

ã≥º\dü‹Ô>±&ç˙... nsTT‘˚ zπø... nH˚ ø=+&Ée\dü˙... eTs¡∫b˛>∑\e÷! e+o

&Ó’¬sø£åHé À @<√ e÷´õø ñ+~. Äj·Tq dæìe÷ ø√dü+ Áù|ø£å≈£î\T m<äTs¡T#·÷ùd˝≤ #ùd

f…øÏïø˘ ñ+~. n<˚+À ø±düÔ #ÓãT<äTs¡÷ n+fÒ Ç˝≤ #Ó|üŒ&É+ yÓTT<ä\Tô|≤ºs¡T...

Page 42: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 41

yêVæ≤˙ dü÷º&çjÓ÷øÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. eT …¢|ü⁄e⁄« dæìe÷˝À qTy=«kÕÔeì ãè+<ëeì

ÄX¯>∑ #·÷ùdqj·÷´ ø£èwüíj·÷´... nqï bÕ≥ wüOÏ+>¥ »s¡T>∑T‘ê ñ+<äø£ÿ&É. Ä

‘·sê«‘· sêC≤s¡yTwt, bıs¡T–+Ï |ü⁄\¢≈£Ls¡, »&ç®>±] ø√&É\T dæìe÷ wüOÏ+>¥\øÏ

yê] ≈£L&Ü yÓfi‚¢ø£ m<äTØ‘· dæìe÷øÏ ndæôdº+Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>± ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. Hê

yÓTT≥ºyÓTT<äÏ ø±¢|t dü«ØZj·T q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄>±] ø√¢»|t rdüTÔ+fÒ

ø=≤ºqT. ‘·sê«‘· #ê˝≤eT+~ &Ó’¬sø£ºs¡¢ <ä>∑Zs¡ #XÊqT. ∫e]øÏ |üPs√í<äj·÷ uÒqs√¢

‘êj·÷s¡eTà ã+>±s¡j·T´, X+ø£sêuÛÑs¡D+, d”‘êø√ø£∫\ø£ dæìe÷\øÏ |üì#XÊqT.

Hê yÓTT<äÏ dæìe÷ eT+#·T|ü\¢ø°øÏ eTT+<äT>± &Ó’¬sø£ºsY>± u≤|ü⁄>±]ï nqT

≈£îHêïs¡T>±˙ m+<äTø√eT], yês¡T #Ój·T´˝Ò<äT. ‘·sê«‘· Ä ìsêà‘·\T y˚C…fi¯¢

dü‘· Hêsêj·TD >±s¡ï&ç–‘ \ø£å s¡÷bÕj·T\T bÕ]‘√wæø£+ n&ç>±s¡+≥. ‘·sê«‘·

»+<Ûë´\, πs\+– qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, ás¡+øÏ Xs¡à, Ç˝≤ #ê˝≤eT+~ì nqT≈£îHêïs¡T

>±˙ mes¡÷ ≈£î<äπs¢<äT. <ë+‘√... U≤∞>± ñqï|ü&É ≤¢ yêfi≤¢|ò”düT≈£î yÓ[¢ ≈£Ls¡TÃH

qqTï, ªqTy˚« e÷ &Ó’¬sø£ºs¡T$,µ nH˚XÊs¡T ìsêà‘· y˚eT÷] dü‘·´Hêsêj·TD.

ªHê≈£î eTTô|ÌŒ¤ @fi§¢#˚Ã<ëø± &Ó’¬sø˘º #Ój·T´qT, H˚qT H˚s¡TÃø√yê*‡+~ #ê˝≤

e⁄+~,µ nì yÓTT‘·TÔ≈£î+fÒ, ªHs¡TÃ≈£î+~ #ê Ò¢ eT] ø±ìjYT,µ nHêïsêj·Tq. HqT

#Ój·T´>∑\H√ ˝Ò<√ nì uÛÑj·T|ü&É‘ê yÓsTT´ n&ÉT>∑T\ |òæ˝Ÿà‘√ ˇø£s√»+‘ê

wüOÏ+>¥ #dæ &Óe\|t nsTTq s¡wt #·÷dæ≈£îì ªdüπs eT]µ n+≤ Hê≈£î ô|<ä›~≈£îÿ

˝≤>∑T+≤&Éì Ä dæìe÷øÏ ô|Ϻq nk˛dæj˚TŸ &Ó’¬sø£º]ï (n|ü&ÉT ø√ &Ó’¬sø£ºs¡T¢

Òs¡T) rsTT+#XÊqT. Ä dæìe÷ e÷≥\ s¡#·sTT‘· j·T+&ÉeT÷] Mπs+Á<äHê<∏é...

ª>∑Ts¡÷, á dæìe÷øÏ |òüdtº qe\ ù|πs ô|&É<ë+,µ nHêïs¡T. n˝≤ Ä dæìe÷øÏ

eT+#·T|ü\¢ø° nHêï ù|s¡T |òæø£‡sTT´+~.

ø£fi≤‘·|üdæ« ¬ø.$X«Hê<∏é, md”Œ u≤\düTÁãVü≤àD´+, @&ç<ä Hêπ>X«Ásêe⁄, Ä]ºdüTº

#·+Á<ä, j·T+&ÉeT÷] Mπs+Á<äHê<∏é ≤+Ï Á|üeTTKT\T, ª≈£îÁsê&ÉT u≤>± rXÊ&˚,µ

nì yÓT#·TÃ≈£îHêï @<√ eT÷&ÉTHê\T>∑T yêsê\T u…»yê&É XË’\C≤ ~∏jT≥s√¢ eT≥TºøÏ

@uÛ…’s√E˝≤&ç+<ë dæìe÷.

Ä ‘·sê«‘ê... Hê |ü]dæú‹ yÓTT<äÏø=∫Ã+~.

n|üŒÏπø Hê≈£î ô|fi¯¢sTT´ ø£ |æ\¢ ≈£L&Ü. @+#Ój·÷´*, eT∞¢ me] <ä>∑Zs¡Hêï

ndæôdº+≥T>± #]b˛<ëe÷ nì Ä˝À∫düTÔHêï f…ÆeTT˝À myÓTk˛ÿ(ndü\T myÓTk˛ÿ)

yêfió¢ ÁøöHé dæØdt qe\\ b˛° ô|Ϻ b˛° À mìï¬ø’q qe\øÏ |ü~y\T ãVüQeT‹

nì Á|üø£Ï+#ês¡T. e÷ Ä$&É Ç+Ï|üqT¢ #˚düT≈£î+≥T+fÒ z |üø£ÿ HêHê n\¢Ø

#˚ùd e÷ |æ\¢ì Ä&çkÕÔ Ä qe\ sêùdÔ <ëìøÏ |ü~y˚\T ãVüQeT‹ e∫Ã+~.

<ëì ù|s¡T eTVü≤˝À¢ ø√øÏ\.

n|üŒÀ¢ e÷ Ç+Ï Ks¡Tà HÓ\øÏ

Hê\T>=+<ä\T. ªá |ü~y\÷

#ê˝≤ HÓ˝§¢kÕÔsTT,µ nqT≈£î+

≥T+&É>± Ä qe\ #·~$q

@&ç<ä Hêπ>X¯«Ásêe⁄>±s¡T Hê

&Ó’¬sø£åHé˝ÀH˚ <ëìï dæìe÷>±

rXÊs¡T. n<˚ dæ‘ês¡. ‘·sê«‘·

dæ‘ês¡øÏ _Ûqï+>± nH˚«wüD

rXÊqT. dæìe÷ dü÷|üsY Væ≤≥º

sTT´+~. <ëì ‘·sê«‘· ñcÕ

øÏs¡DY eT÷Mdt yê]øÏ rdæq

Á ù|$T+# ·T` ô|fi≤ ¢& É T ˇø £

e÷~] >± Ä&ç‘˚, Ä ‘·sê«‘·

rdæq Ä˝≤|üq Hê qeTà

ø±ìï #êe⁄<Óã“ ø=Ï º+~.

<ë+‘√ Vü≤s¡ºsTTq H˚qT Ò&ûdt f…Æ\sY rùdÔ q÷≥&Éu…Ì“ s√E ≤&ç Hê≈£î ø±yÓT&û

&Ó’¬sø£ºsY eTTÁ<ä ‘Ó∫Ã+~. ‘·sê«‘· ≤j·TsY düTVü‰dæì nH˚ bòÕ¢|t dæìe÷, eTVü≤]¸,

Ä+Á<Ûë˝À u≤>± Ä&ç ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] XÊ¢+>¥ m≈£îÿee«&É+ e\¢ $T>∑‘ê#√≥¢

n+‘·>± Ä&Éì Áo ø£qø£e÷\ø°åà ]ø±]¶+>¥ &ÜHé‡ Á≥÷|t, #Ó≥TºøÏ+<ä |”¢&ÉsY,

dü«s¡ø£\Œq Ç˝≤>∑ s¡ø£s¡ø±\ dæìe÷\÷ s¡ø£s¡ø±\ eTõ©\÷.

yê≥ìïÏ ‘·sê«‘ê #êHêïfi¢bÕ≥T ø£èwüíuÛÑ>∑yêHé, m©“ÁosêyYT\‘√ ø£ Ådæÿ|ü⁄º

#˚dæ <ëìøÏ @Á|æ Ÿ 1 $&ÉT<ä\ nH˚ ù|s¡T ô|≤ºqT. Ä dæHêàøÏ ø£èwüíuÛÑ>∑yêHé ø£+ÁÏ

ã÷´wüHé u≤>± ñ+~. n‘·ìï #ê˝≤ ø£wüºô|≤ºqT. #ê˝≤ Vü≤sYº #XÊqT, @&ç|æ+#êqT,

>±˙ n‘·qT eT≥TºøÏ ø±yÓT&û>± rdüT≈£îHêï&ÉT.

Ä ‘·sê«‘· &çf…øϺyY Hês¡<ä, CÀø£sY, Áù|eT n+&é ø√ mes√... ªÁbı&É÷´düsYøÏ

16\ø£å\÷ &çÅdæºã÷´≥sYøÏ 18 \ø£å\÷ b˛sTTqj·T´µì CÀπødæq ≈£î16 Hê≈£î18,

yÓ’bòÕ|òt es¡Á|ükÕ<é ≤+Ï dæìe÷\T rdæ HqT ø£ s¡ø£yÓTÆq ìπs«<ëìø° ìùdÔC≤ìø°

>∑Ts¡sTTb˛j·÷qT. ø=Hêï∞¢ dæìe÷ J$‘·+ e<ä›qT≈£îì nsTT<äTe+<ä\ s¡÷bÕj·T

\≥Tº≈£îì uÛ≤sê´_&ɶ˝ÀÔ j·÷Hê+ e#˚ÃXÊqT. nø£ÿ&É eT˝Ò]j·T˝Ÿ mô|ò≈£îº˝À+∫

C≤+&çdt e#êÃsTT Hê≈£î. ø±øÏHê&É kÕ*ù|≥ #·+Á<ë¬s&ç¶>±] Vü‰dæŒ≥˝À¢

ø=Hêïfi¯ó¢ ø√e÷˝À ñ+&ç #·∫Ãã‹ø±qT. Ç+&ÉÅd”º eT≥TºøÏÿ, ªe+oøÏ |æ#ÓÃøÏÿ+~,

ePs¡T rdüT≈£îb˛j˚Tsê&çï,µ nqT≈£îHêïs¡+≥.

Vü‰dæŒ≥˝À¢ düŒè†#Ãø± eT+#·MTà< ñ+&ç s¡e«\ ø=+&É nH Xè+>±s¡qe\

sêj·T&É+ yÓTT<ä\Tu…≤ºqT. n|ü&ÉT ø£èwüíuÛÑ>∑yêHé, düT+<äs¡≈£îe÷sY, &Üø£ºsY ~yêø£sY,

–≤sY s¡eTD˝≤+Ï $TÁ‘·T\+‘ê e∫à |ü\ø£]+#˚yês¡T. &çXÊÃs¡®sTT´ ‹]–

j·÷Hê+ e#˚Ãø£ Hê nyÓT]ø± $TÁ‘·T&ÉT y˚eT÷] s¡$øÏs¡DY &Ü\s¡T¢ |ü+|æ+#ê&ÉT.

qqTï ÁbÕD+>± #·÷düT≈£îH˚ y˚eT÷] ã\sêyYT>±s¡T &û&û |ü+|æ+#ês¡T.

nø£ÿDTï+∫ #·\¢#·\¢ì yÓ#·ÃyÓ#·ÃÏ Ä j·÷Hê+ eè<ä∆>ö‘·$T >√<ë] >±\T\

eT<Ûä´ ø£\‹s¡T>∑T‘ê ñ+&˚yêDÏï. Ç˝≤ |üs¡e÷<äT“¤‘·+>± s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï

f…ÆeTT˝À, ª∫ø±>√˝À ñ+&˚ e÷ y˚eT÷] s¡y˚Twt ‘√ dæHêà rkÕÔ&É+≤, ãj·T

˝Ò›s¡T,µ nì y˚eT÷] dü‘·´Hêsêj·TD>±s¡T bò˛Hé #˚ùdÔ ãj·T˝Ò›sêqT.

nMTsYù|≥ ~e´XøÏÔ nbÕsYºyÓT+Ÿ‡˝À sêÁ‘·Tfió¢ #·+Á<ä, sêC≤sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄,

Hêj·TTì ø£èwüíeT÷]Ô, Hê$Tì düTÁãeTD´+Hêj·TT&ÉT, >√|æì ø£s¡TD≤ø£sY ≤+Ï

yê]‘√ ≈£Ls¡TÃì >∑&çù|yê&çì. |ü>∑\T |üì#˚ùdyêDÏï. H˚ sêdæq ø£<∏ä $qø£+&ÜH˚

Ä s¡y˚Twt>±s¡T ∫ø±>√ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT. y˚eT÷] dü‘· Hêsêj·TD>±s=∫à ªÁbÕC…≈£îº

Ò<äT, @<äHêï <ë]#·÷düTø√µ nqï f…Æ|ü⁄˝À e÷≤¢&ÉTÔqï f…ÆeTT˝À ìsêà‘· »j·Tø£èwüí

>±s=∫Ã, ªÇ|ü&ÉT H˚qT #ê˝≤ dæìe÷\T #˚<ë›eTqT≈£î+≥THêïqT. eTq<ä>∑Zs=ø£

eT\j·÷fi¯+ dæìe÷ ¬s’≥T‡HêïsTT. <ëìï ‘Ó\T>∑T˝À MTs¡T #Ój·T´+&ɵHêïs¡T.

Ådæÿ|ü⁄º |üì yÓTT<ä˝…≤ºqT>±˙ ∫e]ø£~ es¡ÿe⁄Ÿ ø±˝Ò<äT. Ä ‘·sê«‘· dü‘·´+,

dürwt Ç˝≤ Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T |òæ Ÿà Á|üb˛» Ÿ‡ ‘Ó#êÃs¡T>±˙ @B es¡ÿe⁄Ÿ ø± Ò<äT.

∫e]øÏ H˚qT ‘·\T|ü⁄˝ÒùddüT≈£îì ø=ìï HÓ\¢bÕ≥T ø£wüº|ü&ç ˇø£ Ådæÿ|ü⁄º #˚dæ

(<ëì eT÷\ø£<∏ä $TÁ‘·T&ÉT >∑+>√Á‹ $X¯«Hê<∏é~) <ëìøÏ WqT yê[fl<ä›s¡÷

Çwüº|ü&ܶs¡T nì ù|s¡T ô|Ϻ me]‘√qHêï bÕsYºqsYwæ|t‘√ #˚<ë›eTì #·÷düTÔ+fÒ

s¡ø£s¡ø±\ »q+ ‘·>∑T\TÔHêïs¡T. Ç+‘·˝À e\÷¢s¡T|ü*¢ s¡y˚Twt, ªC…$T˙ °Myêfi¯ó¢

Hê≈£î ô|≥Tºã&ç ô|&É‘ê q+≥THêïs¡T, ◊‘˚ MT≈£î bÕs¡ºqsYwæ|t ≈£î<äs¡<äT,

¬seT÷´qπswüHé Ç|æŒkÕÔqTµ n+fÒ C…$T˙ yês¡T |ü_¢dæ° u≤>± #dæ dæìe÷ì u≤>±

Á|üyÓ÷Ÿ #˚kÕÔs¡qï qeTàø£+‘√ ˇ|üø=HêïqT. H˚qqT≈£îqïfÒº u≤>± rdæq Ä

dæìe÷ì Ç+ø± u≤>± ì\u…≤ºsê C…$T˙ øÏs¡DY>±s¡T.

n˝≤ yÓTT<ä˝…’q Hê ôdø£+&é Çìï+>¥‡ ¬s+&ÉTVæ≤≥÷¢ eT÷&ÉT bòÕ¢|ü⁄\T>±

kÕ>∑T‘√+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT düs¡<ë>± ø±ùd|ü⁄ dæìe÷‘√ eTfiÀflkÕ] »Hê*ï q$«+#êqT.

#ê˝≤eT+~ J$‘ê˝≤¢π> Hê J$‘·+˝À ≈£L&Ü mH√ï yÓ\T>∑T˙&É\T, y˚&ç

ì≥÷ºs¡TŒ\T. ø=+‘· Äq+<ä+ #ê˝≤ <äT'K+. mø£ÿ&√ ñqï |üdü\|üP&ç ì+#=∫Ãq

Hê J$‘·+ m˝≤+Ï ¬øÌ¢e÷ø˘‡‘√ m+&Ée⁄‘·T+<√ #·÷<ë›+.

áHê&ÉT Ä~yês¡+ k»q´+‘√

Page 43: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

42 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

|ü⁄\>∑+ ∫Hêïsêj·TD

eTÁ<ëdüT˝Àì ø√e\+ ;#Y˝À dæ‘ês¡ wüOÏ+>¥ »s¡T>∑T‘·T+fÒ e+oì

ø£*dæ n&Ü«Hé‡ Ç#êÃs¡T ìsêà‘· ø±$TH˚ì Á|ükÕ<é. 1970 ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø£èwüí‘√

Ç+Ï+Ï ø£<∏ä dæìe÷ rXÊsêj·Tq. yÓ’C≤>¥˝Àì n|ü‡sê ¨≥˝Ÿ j·T»e÷ì

∫ìï‘√ ø£*dæ dæìe÷≈£î düHêïVü‰\T yÓTT<ä\Tô|≤ºs¡T.

n+‘·es¡≈£L düTìï‘·yÓTÆq uÛ≤e⁄ø£‘·«+ ñqï n+XÊ\‘√ dæìe÷\T #˚dæq

e+oøÏ m+<äTø√ Á~∏\¢sY yÓ’|ü⁄ eTqdüT eT[fl+~. dæ‘ês¡ $&ÉT<ä\j·÷´ø£ eT∫©

|ü≥ï+˝À ˇø£ ˝≤&ç®˝À ø£<∏ä MT<ä ø£düs¡‘·TÔ yÓTT<ä\Tô|≤ºs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘·

ns¡≈£î˝Àj·T˝Àì bòÕ¬sdtº ¬>dtºVü≤Ödt À |ü~ùV≤qT s√E\T ñ+&ç ø£<∏ä yÓTT‘·Ô+ dæ<ä∆+

#˚XÊs¡T.

e+o ‘·q ø£<∏ä |üP]Ôø±>±H˚ ‘·qT >∑Ts¡Te⁄˝≤ n_Ûe÷ì+#˚ Çfi¯j·TsêC≤qT

ø£*XÊs¡T. Ç<ä›s¡÷ dü+^‘· #·s¡Ã\ø√dü+ eT<ÛäT¬s’ ãj·T\T<˚] yÓfi≤fls¡T. Ä ]øÏ

<ä÷s¡+>± ñ+& ≥ Ÿ ‘·$TfiHê&ÉT˝Àì ø£ dü÷Ÿ n+fÒ Çfij·TsêC≤≈£î Çwüº+.

nø£ÿ& eT÷´õø dæϺ+>¥‡øÏ ≈£Ls¡TÃ+<ëeTì nqT≈£îHêïs¡T. ≥ ŸøÏ #s¡T≈£îHêïø£

e+o ø±ùd|ü⁄ q&ÉT+ yê˝≤Ãs¡T. á˝À>± Çfi¯j·TsêC≤ ndæôdº+Ÿ ‘·\T|ü⁄ ‘·Ïº,

ª@+Ï |ü&ÉT≈£îHêïe⁄. Äj·Tq Vü‰s√àìj·T+ ô|f…ºqT eTT+<˚düT≈£îì ≈£Ls¡TÃì

ñHêïs¡T. ìqTï s¡eTà+≥THêïs¡T,µµ nHêï&ÉT.

ñ*øÏÿ|ü&ç Ò∫ dæ<ä∆eTj·÷´s¡T e+o. dü÷Ÿπødt ‘Ó]∫ #·÷ùdÔ >∑T+&Ó Ä–q+‘·

|üHÓ’+~. Ádæÿ|tº ô|ò’˝Ÿ Ò<äT. |ü#·ÃÏ ô|ò’˝Ÿ˝À Ádæÿ|tº ô|≥Tº≈£îHêïqqT≈£îHêïs¡T >±˙,

n~ Á°ŸyÓT+Ÿ ô|ò’\T. ndü\T ô|ò’\T ns¡≈£î˝ÀH˚

eT]∫b˛j·÷s¡T. düπs @<Ó’‘˚ n<äe⁄‘·T+<äì

Çfij·TsêC≤ >∑~˝ÀøÏ yÓfi≤fls¡T e+o. Äj·Tq, ªø£<∏ä

#Ó|ü,µ nHêïs¡T. e+o H√Ïø=∫Ã+~ #ÓbÕŒs¡T.

ª@$TÀ ø±düÔ >∑+<äs¡>√fi¯+>± ñ+~. dæ≥T´

jTwüHé‡ #Ó|ü,µ nHêïs¡T Çfij·TsêC≤. e+o H√Ï

ø=∫Ãq$ #ÓbÕŒs¡T. ø√ÿ dæ≥T´j˚TwüHéø° ø√ÿ

n<äT“¤‘·yÓTÆq ≥÷´Hé ø£≤ºs¡T Çfi¯j·TsêC≤.

eTÁ<ëdüT e#˚ÃXÊs¡T. n$ Ç+~sê>±+BÛ

Vü≤‘· ≈£î >∑T¬s’q s√E\T. wüOÏ+>∑T\T »s¡>∑&É+

˝Ò<äT. ø=+‘· f…ÆeTT <=]øÏ+~. Ä f…ÆeTT˝À

≈£Ls¡TÃì Çfij·TsêC≤ ø£Ïºq ≥÷´Hé\≈£î nqT>∑T

D+>± ‹]– ø£<∏ä sêdüT≈£îHêïs¡T e+o. f…ÆÏ˝Ÿ

nH˚«wüD nì ô|≤ºs¡T.

n|üŒÏøÏ qe˝≤ s¡#·sTT‘· j·T+&ÉeT÷]

Mπs+Á<äHê<∏é eT+∫ CÀs¡T˝À ñHêïs¡T. |æ]

dü\T|ü⁄ø√ Òq+‘· _J. Äj·Tq≈£î Ádæÿ|tº |ü+|æ+∫

e+o

‘Ó\T>∑T˝À ny˚ ø£fi¯ófl ‘·sê«‘· e∫Ãq eT+∫

düôdŒHé‡ dæìe÷ nH˚«wüD. düôdŒHé‡ dæìe÷

rj·÷\qT≈£îH˚ yê]øÏ ny˚ ø£fi¯ófl, nH˚«wüD

dæìe÷\T ¬>’&é ≤+Ï$. yÓTT<äÏkÕ]

#·÷dæq|ü&ÉT m+‘· düôdŒHé‡>± ñ+≥T+<√

‹]– mìïkÕs¡T¢ #·÷dæHê n<˚ düôdŒHé‡ì

|ò”\e⁄‘ê+ nH˚«wüD dæìe÷ #·÷düTÔ+fÒ.

wüOÏ+>¥ ˝§πøwüHé À uÛ≤qTÁ|æj·T, eTTs¡[\‘√ <äs¡Ù≈£î&ÉT e+o

Page 44: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 43

dü+uÛ≤wüD\T sêj·TeTHêïs¡T e+o. j·T+&ÉeT÷] sêdæq dü+uÛ≤wüD\T e+oøÏ

ô|<ä›>± q#·Ã˝Ò<äT. <ë+‘√ eT∞fl ‘·H˚ ≈£Ls¡TÃì dü+uÛ≤wüD\T sêdüT≈£îHêïs¡T.

nH˚«wüD bÕ≥\ ]ø±]¶+>¥ eTÁ<ëdüT˝Àì Á|ükÕ<é &û\ø˘‡ ~∏j˚T≥sY˝À

»]–+~. y˚≥÷] sêdæq ø°s¡yêD°... ∫\ø£ ≤ bÕ&Éy˚y˚T e\|ü⁄ Ò ‘Ó\T|ü>±... nH

j·TT>∑fi¯^‘êìï mdt.|æ. u≤\düTÁãVü≤àD´+, mdt. C≤qøÏ bÕ&É>± ‘=* ]ø±sY¶

#˚XÊs¡T.

eTTs¡[ (Ä ‘·s¡Tyê‘· ø±ØÔø˘>± ù|s¡T e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T)øÏ d”‘êø√ø£∫\Tø£‘√

‘Ó\T>∑THê≥ n|üŒÏπø eT+∫ ÁπøCŸ \_Û+∫+~. Ä ‘·s¡Tyê‘· n_Ûq+<äq dæìe÷

#˚XÊs¡T. n‘·ìï V”≤s√>± rdüT≈£îHêïs¡T. ‘·q dæ‘ês¡‘√ ø£<∏ëHêsTTø£qT #˚dæq

uÛ≤qTÁ|æj·T≈£î Ä˝≤|üq ‘·sê«‘· eT∞fl neø±X¯+ Ç#êÃs¡T e+o. dæìe÷˝À

ø°\ø£yÓTÆq bıìï bÕÁ‘·≈£î düTeT‹ nH &Üq‡sYqT m+|æø£ #XÊs¡T. Ç‘·s¡ bÕÁ‘·\≈£î

Á|üeTTKT …’q ¬ø’ø±\ dü‘· Hêsêj·TD, Xs¡‘Yu≤ãT, sêfifl|ü*¢, XóuÛÑ ÒK düT<Ûëø£sY\qT

rdüT≈£îHêïs¡T.

dæìe÷˝À n‘·´~Ûø£ uÛ≤>∑+ ‘·\ø√q bòÕ¬sdtº˝À rXÊs¡T. nø£ÿ&É m≈£îÿe>±

sêÁ‹ düeTj·T+˝ÀH˚ wüOÏ+>¥ #˚XÊs¡T. bòÕ¬sdtº Ä|ò”düsY ìedæ+#˚ ø±fÒJì

ø£fi≤<äs¡Ù≈£î&ÉT ‘√≥ ‘·s¡DÏ m+‘√ düVü≤»+>± ì]à+#ês¡T. |ü⁄\T\ y˚≥øÏ

nedüs¡yÓTÆq ªeT+#Óµì m+‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± ì]à+#ês¡T.

@ø±+‘·y˚fi¯ @ø±+‘·ùde... bÕ≥˝À |ü\¢$ø° #·s¡D≤ìø° eT<Ûä´ ;Jj·TyéT‡øÏ

cÕŸ‡ rùd düeTj·÷ìøÏ eTTs¡[ &˚Ÿ‡ ˝Òe⁄. <ë+‘√ qè‘·´<äs¡Ù≈£î&çì ˝≤+>¥

cÕŸ˝À #·÷|æ+∫ uÛ≤qTÁ|æj·T‘√ y˚TH˚CŸ #˚XÊs¡T.

Ç+Á≥yÓ˝Ÿ, ¬øÌ¢e÷ø˘‡˝À e#˚à _ d”Hé‡ì, @ø±+‘·y˚fi¯..., Ç\˝À... bÕ≥*ï

eTÁ<ëdüT˝Àì b˛s¡÷s¡T düMTbÕq >∑\ e÷$T&ç‘√|ü⁄˝À ∫Árø£]+#ês¡T. á ∫Á‘·+

ø√dü+ |üP]Ô>± ÁπøHéì ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. düº&ûø±yéT ¬øyÓTsê‘√ #˚j·÷*‡q |üìì

ã&Ó®Ÿ nqTeT‹+#·ø£b˛e≥+‘√ #˚‘√Ô |ü≥Tºø=H˚ Vü‰´+&é ôV≤˝Ÿ¶ ¬øyÓTsê‘√ |üP]Ô

á dæìe÷˝À ¬øyÓTsê ø°\ø£bÕÁ‘·

b˛wæ+∫+~

` m+.$. s¡|òüTT

¬øyÓTsêy˚THé>± Hê≈£î Ç~ ◊<√ dæìe÷. eT>∑eTVü‰sêE, ø=‘·Ô <ä+|ü‘·T\T, $eTTøÏÔ ø√dü+, dæ‘ês¡ ‘·sê«‘· H˚qT |üì#˚dæq ∫Á‘·$T~. e+o ø£<∏ä #Ó|æŒq|ü⁄&˚

Ç+<äT˝À ¬øyÓTsê ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wæ+#·qT+<äì ns¡úyÓTÆb˛sTT+~. n|üŒÀ¢ ø±´Ÿ Ä|òt HÓ’dt f…sTT˝Ÿ‡ nH˚ Ç+^¢wt dæìe÷ e∫Ã+~. n+<äT˝À ¬øyÓTsêH˚ $\Hé. Ä

dæìe÷ Áù|s¡D‘√ nH˚«wüD˝À Vü≤‘·´\T #˚ùd bÕÁ‘·≈£î Á|ü‹_+ã+>± ¬øyÓTsêì ñ|üjÓ÷–+#ê+. ndü\T á düu…®ø˘º≈£îqï kÕŒHé Á|üø±s¡+ dæìe÷ k˛ÿ|t˝À

rj·÷*. düº&ûø±yéT ‘·|üŒìdü]>± ñ|üjÓ÷–+#ê*. ø±˙ y˚TeTT Bìï 35 m+.m+. bòÕsêàŸ˝À ª2dæµ nH˚ ¬øyÓTsê ñ|üjÓ÷–+∫ rXÊ+. n&É$˝À Ä bı<ä˝À¢ #˚‘√¢

¬øyÓTsê |ü≥Tº≈£îì |ü]¬>&ÉT‘·÷ cÕŸ‡ rXÊ+. düº&ûø±yéT n|üŒÏøÏ eTq<ëø± sê˝Ò<äT.

n&É$˝À yê>∑T\ eT<Ûä´ ÁπøHé‡ rdüT≈£îsêe&É+ ø£wüº+. <ä÷˝≤\T ô|Ϻ <ëì MT<ä ÁπøHéì ˝≤≈£îÿ+≥÷ rdüT¬øfi≤fl+. ‘Ó\¢yês¡Ts¡a≤eTTq Hê\T¬>’<äT >∑+≥\øÏ

H˚qT, e+o, ndæôdº+Ÿ‡ ø£*dæ J|ü⁄˝À bòÕ¬sdtº˝ÀøÏ yÓ[fl @ d”Hé @ ˝§πøwüHé˝À m˝≤ rj·÷˝À eTT+<˚ Á|æù|sY nsTT´ e#˚Ãyêfi¯fl+. ô|<ä› ø=+&É ∫es¡q 40

n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À ñj·÷´\ ø£Ïº uÛ≤qTÁ|æj·T π> cÕŸ‡ rXÊ+. H˚qT Ç+ø√ ø=+&É ∫es¡ ¬øyÓTsê ô|≥Tº≈£îì ≈£Ls¡TÃHêïqT. cÕŸ rdüTÔ+fÒ >∑uÛ≤\ï uÛ≤qTÁ|æj·T

C≤] |ü&çb˛sTT+~. Ä <Óã“øÏ uÛ≤qTÁ|æj·T q&ÉT+ $]–b˛sTT+<˚yÓ÷qì uÛÑj·T|ü&ܶqT. ø±˙ ÄyÓT ◊<äT ì$TcÕ\πø ‘˚s¡Tø√>∑*–+~. n˝≤π> ˇø£ bÕ≥˝À

$Vü≤+>∑e÷... nqï _Ÿ <ä>∑Zs¡ >±*˝À m>∑Ts¡T‘·Tqï mô|òø˘º sêe&É+ ø√dü+ ÁπøHé MT<ä ì\ã&ç #ê˝≤ <ÛÓ’s¡´+>± cÕŸ #˚dæ+~ uÛ≤qTÁ|æj·T. uÛ≤qTÁ|æj·T #ê˝≤

&Ó&çπøwüHé‘√ á dæìe÷øÏ |üì#˚dæ+~.

á dæìe÷˝À Hê≈£î ÇwüºyÓTÆq cÕŸ ø£Ï ñ+~. m<ä À \j·T... bÕ≥˝À ∫qï ôd’ …+Ÿ _Ÿ À >=Á¬s|æ\¢ ôd\jTs¡T m>∑Ts¡T≈£î+≥÷ <ëfÒ cÕŸì k ¢yÓ÷wüHéì

#·ø£ÿ>± ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. e+o y˚T<∏ädüT‡øÏ ‘êsêÿD+ n~.

Page 45: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

44 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

#XÊs¡T m+.$. s¡|òüTT. á dæìe÷≈£î |ü~ùV≤qT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T Ks¡ÃsTT´+~.

düTe÷s¡T 60 s√E˝À¢ dæìe÷ |üP]Ô #˚XÊs¡T.

á dæìe÷ Ø]ø±]¶+>¥ ø√dü+ ôdŒwü Ÿ møÏ«|tyÓT+Ÿ‡ ‘Ó|æŒ+#ês¡T Çfij·TsêC≤.

dü+^‘·dü«sê\‘√H $$<Ûä |ü≈£åî\ Xu≤›\qT Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± düeT≈£LsêÃsêj·Tq.

eTTs¡[øÏ |òüT+≥kÕ\ s¡‘·ï≈£îe÷sY (|òüT+≥kÕ\ ≈£îe÷s¡T&ÉT) &É_“+>¥

#ÓbÕŒs¡T. dæ‘ês¡˝À uÛ≤qTÁ|æj·TøÏ \øÏåà (qÏ ª&É_“+>¥µ C≤qøÏ k˛<ä]) &É_“+>¥

#Ó|æŒ+~. á dæìe÷≈£î e÷Á‘·+ uÛ≤qTÁ|æj·T‘√H˚ &É_“+>¥ #Ó|æŒ+#ês¡T e+o.

uÛ≤qTÁ|æj·T ‘·q bÕÁ‘·≈£î ‘êH˚ &É_“+>¥ #Ó|üø√e&É+ n<˚ ‘=*kÕ] ≈£L&ÜqT.

1985 yT˝À $&ÉT<ä …’q nH«wüD 11 πø+Á<ë˝À¢ ~–«»j·T+>± q÷s¡T s√E\T

Á|ü<ä]Ù+#·ã&ç+~. Ä>∑düTº 31q eTÁ<ëdüT ñ&é˝≤+&é‡ ¨≥˝Ÿ˝À e+<äs√E\

y&ÉTø£ »]–+~. ¬ø. sê|òüTy+Á<äsêe⁄, »j·TdüT<Ûä, >=\¢|üP&ç e÷s¡Trsêe⁄ eTTK´

n‹<∏äT\T>± bÕ˝§ZHêïs¡T.

>=\¢|üP&ç e÷s¡Trsêe⁄ e÷≤¢&ÉT‘·÷, ªªÇ~ e÷eT÷\T ∫Á‘·+ ø±<äT. Ç~

e÷eT÷\T $»j·T+ ø±<äT. Ç~ f…ø°ïwæj·THé‡ ∫Á‘·+. Ç~ f…ø°ïwæj·THé‡ $»j·T+.

ˇø£ e÷eT÷\T $TdüºØ ø£<∏äqT ø£ >=|üŒ <äs¡Ù≈£î&ÉT, ø£ >=|üŒ ¬øyÓTsêy˚THé, ø£

>=|üŒ dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT, ø£ >=|üŒ m&ç≥sY ø£*dæ ‘·j·÷s¡T#dæq >=|üŒ ∫Á‘·$T~.

ˇø£ >=|üŒ nqTuÛÑ÷‹ Ç~,µµ nì nHêïs¡T. kÕ+πø‹ø£ ì|ü⁄DT\≈£î ¬ø. sê|òüTy˚+Á<ä

sêe⁄, q°eTDT\≈£î »j·TdüT<Ûä, q≥T\≈£î >=\¢|üP&ç, Á|ü<äs¡Ù≈£î\≈£î ø±$TH˚ì

Á|ükÕ<é, |ü+|æD°<ës¡T\≈£î uÛ≤qTÁ|æj·T w”\T¶\T ãVüAø£]+#ês¡T.

1970\ ~«rj·÷s¡ú+˝À ø£qï&É+ qT+∫ ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ nqTyê<äyÓTÆq düôdŒHé‡,

Vü‰s¡sY ∫Á‘·+ n|ü]∫‘·T&ÉT n|üŒÀ¢ $X‚wü Ä<äs¡D‘√ dü+#·\q+ πs|æ+~.

nH˚«wüD≈£î nq~Ûø±]ø£ e÷‘·èø£ n<˚qì dæ˙ $X‚¢wü≈£î\T n+≥÷ ñ+≤s¡T.

e+o e÷Á‘·+ ø£qï&É n|ü]∫‘·‘√ bÕ≥T, á$˝Ÿ n+&ÉsY ~ düHé, $õÏ+>¥

nesY‡ nH Ç+ ¢wüß ∫Á‘ê\T ≈£L&Ü nH«wüD≈£î Áù|s¡D>± ì*#êj·Tì ìC≤sTTr

>± #ÓãT‘ês¡T.

kÕ+πø‹ø£+>±q÷, dü+^‘·|üs¡+>±q÷ nH«wüD ñqï‘·kÕúsTT˝À ñ+≥T+~.

ø£<∏äì Á|üC…+Ÿ #j·T&É+˝Àq÷, §πøwüHé‡qT |üP]Ô>± ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+˝Àq÷

e+o eT+∫ Á|ü‹uÛÑ ø£qã]#ês¡T. dæìe÷qT u≤>± &û|t bòÕ¬sdtº˝À rXÊs¡ì nì

|ædüTÔ+~. ø±˙, Mfi¯ófl ô|<ä›>± ˝À|ü*øÏ yÓ[fl rdæ+<˚MT ˝Ò<äT.

|ü≈£åî\ ns¡T|ü⁄˝À¢ì sê>±*ï nH«wæ+#·&É+ uÛ≤qTÁ|æj·T e+‘·sTT‘, eTs¡¶s¡sY‡

bÕ¢Héì nH˚«wæ+#·&É+ eTTs¡[ e+‘·T. Ä n&É$˝À |ü⁄* ù|s¡T‘√ ø=+<äs¡T Vü≤‘·´

#˚j·Tã&É‘ês¡T. á Vü≤‘·´\T #˚düTÔqï~ mes¡T? uÛ≤qTÁ|æj·TqT eTTdüT>∑T

eTqTwüß\T m+<äT≈£î yÓ+≤&ÉT‘·THêïs¡T? e+Ï Á|üXï\≈£î Væ≤+#·ì »yêãT\T

Ç#êÃs¡T e+o.

ø£<∏ä˝À düôdŒHé‡ Á|ü<ÛëHê+X¯+ ø±ãϺ ∫e] es¡≈£L $\Hé mes√ ‘Ó*j·T

ìe«≈£î+&Ü ñ‘·ÿ+sƒ¡ ô|+#ês¡T e+o. ∫e] Ø\T ∫e] uÛ≤>∑+˝À ≈£L&Ü Áù|ø£å≈£î*ï

ª‘·|ü<√eµ |üϺ+#·&É+˝À e+o ø£è‘·ø£è‘·T´\j·÷´s¡T. Ç+<äT˝À Á|ü‹ bÕÁ‘·

nqTe÷HêdüŒ<ä+>±H Á|üe]ÔdüTÔ+~. ¬ø’ø±\ dü‘· Hêsêj·TD, Xs¡‘Yu≤ãT, u≤˝≤J,

<∏äyéT $\qT¢>± nì|ækÕÔs¡T>±˙, mes¡÷ Væ≤+#·ì $<Ûä+>± sêfi¯fl|ü*¢ì $\Hé

#˚XÊs¡T.

Ä |üs¡T¬>‘˚Ô eTTdüT>∑T e´øÏÔ mes√ ‘Ó\TkÕ? ¬øyÓTsêy˚THé ˝ÀøÏ. n+<äs¡÷

¬ø’ø±\ dü‘· Hêsêj·TD, Xs¡‘Yu≤ãT nqT≈£îHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± düôdŒHé‡ dæìe÷ì

¬s+&√kÕ] #·÷ùdÔ n+‘· ÄdüøÏÔ>± nì|æ+#·<äT. ø±˙ nH«wüD e÷Á‘·+ mìïkÕs¡T¢

#·÷dæHê düôdŒHé‡>±H˚ ñ+≥T+~.

Vü‰dü´+ ø√dü+ ª#Ó+ã≥Tº≈£îìµ yÓfi‚flyê]ì Ä|æ eTØ ø£<∏ä\T #Óù|Œ |ü⁄*sêE

bÕÁ‘·ì eT*¢ø±s¡T®qsêe⁄‘√ #˚sTT+#ês¡T. ¬ø’ø±\ dü‘·´Hêsêj·TD eT‹eTs¡T|ü⁄

Á|üVü≤düq+ ≈£L&Ü s¡øÏÔ ø£ÏdüTÔ+~.

|ü≈£åî\ ≈£L‘·\ >∑T]+N, Ä≈£î\ >∑\>∑\\ qT+N, ø=eTà\ ø£<ä*ø£\ qT+N

dü+^‘êìï |æ+&ÉT≈£îHêïs¡T Çfi¯j·TsêC≤. m+<äTø£H√ á dæìe÷ì nyês¡T¶\øÏ

|ü+|ü Ò<äT>±˙, Ò≈£î+fÒ ‘·|üŒìdü]>± Çfi¯j·TsêC≤ u≤´ø˘Á>ö+&é k˛ÿsYøÏ nyês¡T¶

<äπøÿ~.

Á|üø£è‹ n+<ë\ìïÏ˙ $$<Ûä ø√D≤˝À¢+∫ n+<ä+>± <äèX¯´ã<ä∆+ #˚XÊs¡T

¬øyÓTsêyTHé s¡|òüTT. á dæìe÷ Äj·Tqø=ø£ ÇyTCŸì, ÁπøCŸì dü+bÕ~+∫ô|Ϻ+~.

Çø£ C≤rj·T nyês¡T¶ bı+~q nì˝ŸeT˝≤ï&é |üì‘·q+ m&çÏ+>¥˝À düŒwüº+>±

ø£ì|ædüTÔ+~. y˚≥÷] ø£\+ y˚dæq ∫+<äT\T, #˚dæq $+<äT\T n˙ï Ç˙ï ø±e⁄.

Ç+<äT˝À uÛ≤qTÁ|æj·T #ê˝≤ n+<ä+>± ∫*|æ>± ø£ì|ædüTÔ+~. Væ≤eTC≤«\,

nqTø£åDÏø£+ ‘·~‘·s¡ s¡#·q\T düèwæº+∫q Á|üdæ<ä∆ s¡#·sTT‘· e&Ó¶s¡ #·+&û<ëdt ôd’‘·+

nH˚«wüD˝À uÛ≤qTÁ|æj·T #ê˝≤ n+<ä+>± ñ+<äì düìïVæ≤‘·T\ <ä>∑Zs¡ yê´U≤´

ì+#ês¡T.

á dæìe÷qT eTsê؃˝À #˚<ë›eTqT≈£îHêïs¡T. V”≤s√sTTHé>± ]àfi¯qT

nqT≈£îHêïs¡T. ÄyÓT _J>± ñ+&É&É+‘√ á dæìe÷ ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã˝Ò<äT.

‘·$Tfi¯+˝À á dæìe÷qT bÕ&ÉT+ |üs¡yÓ’>∑fiŸ (|ü≈£åî\T ≈£L&Ü bÕ&É‘êsTT)

ù|s¡T‘√ nqTe~+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T˝Àì eT*¢U≤s¡T®qsêe⁄ ø±yÓT&û Á≤øì e÷Á‘·+

‘·$TfiŸ˝À >ö+&ÉeTDÏ, ôd+~∏˝Ÿ‘√ ØwüOŸ #˚XÊs¡T.

Page 46: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 45

NAME _______________________________

ADDRESS ___________________________

___________________________

CITY_________________

STATE________________ ZIP___________

PHONE ______________________________

E-MAIL ______________________________

$&ç>± ø=+fÒ #·+<ë ø£&ç‘˚ #·+<ëø±\+

US $2433% yìþÝûP…sŒý-

US $4440% yìþÝûP…sŒý-

US $10055% yìþÝûP…sŒý-

J$‘·ø±\+ -- US $500

èþ…§é§éÆæÿ$Ë MøçÜ…...

To Subscribe by Credit Card:Card Type: Mastercard / Visa / DiscoverName (as in card) ___________________________Card Number ______________________________

Expiration date (Mo/Yr) ______________________

Signature (required) _________________________

m+|æø£ #˚dæq s¡#·q\ kÕs¡+ - ≈£L]Ãq eTT‘ê´\Vü‰s¡+

Write your check to TELUGU NAADI and mail with form toTELUGU NAADI

P.O. Box 4173, Cedar Park, TX 78630-4173You can also subscribe from

www.telugunaadi.comToll Free 1-877-7-TELUGU (1-877-783-5848)

1 dü+e‘·‡s¡+ US $36

2 dü+e‘·‡sê\T US $72

5 dü+e‘·‡sê\T US $180

>∑‘· 6 dü+e‘·‡sê\T>±

nyÓT]ø±˝Àì ‘Ó\T>∑T ˝À–fi¯fl˝À

nø£ås¡ eT+<ësê\qT yÓ<ä»\T¢‘·Tqï

MT≈£î q∫Ã+<ë! q∫Ñ˚...

Ç|ü&ÉT á |üÁ‹ø£≈£î MTs¡T

J$‘· #·+<ëø£fÒºùdÔ ìs¡+‘·sêj·T+>± |üÁ‹ø£

n+<äT‘·÷H˚ ñ+≥T+~.

MT ã+<ÛäTe⁄\≈£î, $TÁ‘·T\≈£î ≈£L&Ü

‘Ó*j·TCÒj·T+&ç.

yê]ì ≈£L&Ü #·+<ë ø£fÒº ≤

Áb˛‘·‡Væ≤+#·+&ç.

á J$‘· #·+<ë‘√ bÕ≥T nH˚ø£

dü<äTbÕj·÷\THêïsTT.

$esê\T e#Ã dü+∫ø£ À...

J$‘· #·+<ë

US $500e÷Á‘·y˚T

‘Ó\T>∑THê&çøÏ J$‘·#·+<ë

ø£≥º&É+ #ê˝≤ düT\uÛÑ+.

e÷ yÓuŸôd’Ÿ

www.telugunaadi.com ˝À

yÓ+≥H˚ #·+<ë ø£≥º+&ç!

Á¬ø&çŸ ø±s¡T¶‘√ ≈£L&Ü

#·+<ë ø£fÒºj·T#·TÃ.

$esê\≈£î á ÁøÏ+~ À Ÿ Á|ò” HÓ+ãsYqT

dü+Á|ü~+#·+&ç.

1-877-7-TELUGU (1-877-783-5848)

Page 47: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

46 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

Á|üeTTK ìsêà‘·

&ûMmdt sêE (82)

ø£qTïeT÷XÊs¡T. >∑‘·

ø=~› s√E\T>±

nHês√>∑´+‘√

u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï sêE

qe+ãs¡T 13

‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq

eT÷&ÉT >∑+≥\

düeTj·T+˝À

ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡˝Àì πøsY

ÄdüŒÁ‹˝À ‘·T~XÊ«dü

$&ç#ês¡T. Äj·Tq≈£î

◊<äT>∑Ts¡T dü+‘êq+.

Ç<ä›s¡T nu≤“sTT\T,

eTT>∑TZs¡T ne÷àsTT\T

ñHêïs¡T.

ô|<ä›≈£îe÷s¡T&ÉT ãT∫à yÓ+ø£≥|ü‹sêE HÓ\qïs¡ øÏ+<ä≥ Äø£dæàø£+>±

eTs¡DÏ+#ês¡T. Ä $cÕ<ëìï sêE J]í+#·Tø√˝Òø£b˛j·÷s¡T. n|üŒÏqT+#˚

ndü«düú‘·≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T.

&çMmdt sêE |üP]Ô ù|s¡T <ë≥¢ yÓ+ø£≥ dü÷s¡´Hêsêj·TDsêE. 1928

&çôd+ãsY 13q Äj·Tq ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ n\¢es¡+˝À »ìà+#ês¡T.

Äj·Tq ‘·+Á&ç ã\sêeTsêE kÕ«‘·+Á‘√<ä´eT+˝À bÕ˝§Zq&Éy˚T

ø±≈£î+&Ü ìkÕ«s¡ú Á|üC≤ùde≈£îì>± ù|s=+<ës¡T. dæìe÷ |ü_¢dæ° b˛düºs¡¢qT

eTTÁ~+#˚ *‘√ Áô|dtqT sêE 1950˝À HÓ\ø=˝≤Œs¡T. Ä Áø£eT+˝ÀH˚

m˙ºÄsY≈£î |ü]#·j·TeTj·÷´s¡T. sêE e´øÏÔ‘·«+, ìC≤sTTr q#·Ã&É+‘√

m˙ºÄsY Äj·TqqT ‘·q mHé@° dü+düú˝À uÛ≤>∑kÕ«$T>± #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T.

ª‘√&ÉT<=+>∑\Tµ, ª»j·Tdæ+Vü‰µ, ªbÕ+&ÉTs¡+>∑ eTVü‰‘·à´+µ ∫Á‘ê\≈£î

&ûMmdt uÛ≤>∑kÕ«$T>± ñHêïs¡T.

nq+‘·s¡+, q+<äeT÷] k˛<äs¡T\ Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ 1964˝À &ûMmdt

Ábı&Éø£åHé‡qT kı+‘·+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. m˙ºÄsY V”≤s√>± ªeT+>∑eTà

X¯|ü<∏ä+µ, ª|æ&ÉT>∑T sêeTT&ÉTµ, ª‹ø£ÿ X¯+ø£s¡j·T´µ, ª>∑+&çø√≥ s¡Vü≤dü´+µ

‘·~‘·s¡ ∫Á‘ê\qT ì]à+#ês¡T. ‘·q u≤´qsYô|’ Äj·Tq 18 ‘Ó\T>∑T

∫Á‘ê\qT, ªHê´j·T+ ø±yê*µ ∫Á‘êìï Væ≤+B˝À ì]à+#ês¡T. ª|ü<äàÁoµ

|ü⁄s¡kÕÿs¡+ bı+~q @¬ø’ø£ ‘Ó\T>∑T ìsêà‘· Äj·TH˚.

n˝≤π>, 1989˝À s¡|òüTT|ü‹ yÓ+ø£j·T´ nyês¡T¶qT n+<äT≈£îHêïs¡T.

C≤rj·T #·\q ∫Á‘ê_Ûeè~∆ dü+düú, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #·\q ∫Á‘ê_Ûeè~∆

dü+düú\≈£î ¬s+&˚dækÕs¡T¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± |üì #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT

n_Ûeè~∆øÏ m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À |òæ˝Àà‘·‡yY ìs¡«Vü≤D≈£î

1986˝À πøe\+ 90 s√E˝À¢H˚ ‘Ó\T>∑T \*‘· ø£fi≤‘√s¡D+ s¡÷bı+<ä&É+

yÓqø£ &ûMmdt ø£èwæ m+‘√ ñ+~.

ìyê[...

&ç.$.mdt. sêE

|ü]ÁX¯eT ùde˝ÀH˚...

≈£Lìsê>∑+

$q<ä>∑Z$ - Ä&çjÓ÷ ≤|t f…Hé

∫Á‘·+: nH«wüD (1985) >±q+: C≤qøÏ

s¡#·q: y≥÷] dü+^‘·+: Çfij·TsêC≤

|ü|ü>∑ |üdü |ü|ü>∑ |üdü m<ä À \j·T m>∑ùd \j·T

düdüeT ìì] düdüeT ìì] >∑>∑>∑ eTeTeT düdüdü düdüdü |üdüdüdü

m<ä À \j·T m>∑ùd \j·T m>∑dæ m–] m<ä À ˇ~π>

düTKe÷ dü«s¡e÷ |æø£e÷ |ü<äe÷ düTKe÷

~e´yT ˙ <äs¡Ùq+ ÁXÊe´yT Ò düŒ+<äq+

XÀ<ÛäH e÷ Jeq+ bÕsƒ¡yT Ò J$‘·+

yÓ‘· Ò Xè‘·T …’ |ü*πø Ä˝≤|üq yÓ‹ø° yÓ‹ø° Áã‘·Tπø nH«wüD

Hê˝À H& $s¡T\ yêHê...

ø√øÏ\ ^‘·+ ‘·TyÓTà<ä Hê<ä+ »\»\ bÕπs ôd\>±q+

|òüTTeT|òüTTeT˝≤& düTeTsê>∑+

ø=+&Éø√q m+&Éyêq @ø£yÓTÆHê Áù|eT^‘·+

ne⁄Hê yÓTÆHê ˙y˚ H˚Hê

düTK|æø£eTT\ ø£\s¡eeTT\ dü«s¡\Vü≤s¡T\˝À

ø£*øÏ ∫\Tø£ |ü*πø<yÓ÷ ˇ&ç À Á|æj·TT& ˇ~–q yfi

$s¡T\ ‘Ós¡ À »]π><yÓ÷ eTs¡T Ò bı+– bıs¡*qyfi

$Vü≤+>∑e÷ dü+^‘·e÷ dü+^‘·yT $Vü≤+>∑yÓTÆ »«*+#·>±

dü«sê\‘√ dü«sê+‘·yT »«*+#·>± mHêïfiófl kÕ>±* @ø±+‘· nH«wüD

n*øÏ&ç ms¡T>∑ì ‘=\ø£] yÓ\>∑T\˝À

1. \˝≤˝≤... ` Ĭs+CŸ ` Vü‰]dt »jYTsêCŸ

2. sê...sê... (Ø$Tø˘‡) ` Hê>∑e*¢ ` >∑Ts¡TøÏs¡DY

3. dü<ë•e düHê´dæ... ` K ÒC≤ ` eTDÏX¯s¡à

4. øÏ*e÷+C≤s√... ` s√uÀ ` m.ÄsY. s¡Vü‰àHé

5. Ä≥ Ç|ü&ÉT... ` s¡ø£Ô#·]Á‘· 2 ` <Ûäs¡yéT`dü+B|t

6. B∏yéT Ä|òt V”≤s√ ` ãè+<ëeq+ ` ‘·eTHé, mdt.

7. qT$«˝≤... ` eTqkÕsê ` X‚KsY#·+Á<ä

8. ˙ j·T<ä À Hê≈£î... ` Äyêsê ` j·TTeHé X¯+ø£sY sêC≤

9. |üHÓï+&˚fi¯fl ÁbÕj·T+... ` u≤e ` m+.m+. ø°s¡yêDÏ

10. C…’ C…’ sê+... ` ø£fi≤´DYsêyéT ø£‹Ô ` eTDÏX¯s¡à

Page 48: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

&çôd+ãsY 2010`»qe] 2011 ‘Ó\T>∑THê&ç 47

dæ˙ ]eP´...

s¡ø£Ô#·]Á‘·s¡ø£ÔyÓT≈£îÿe, #·]Á‘· ‘·≈£îÿe

Ĭs+CŸeT>∑BÛs¡ dæìe÷ ‘·sê«‘· m˝≤+Ï bÕÁ‘·˝À ø£ì|æùdÔ

sêyéT#·s¡DY yÓT|æŒkÕÔ&ÉT? nì n‘·ì n_Ûe÷qT\T m+‘√

Ä˝À∫+∫ ñ+&=#·TÃ. Ç<˚ Á|üX¯ï ‘·qqT m+‘·>±H√

yÓ+≤&ç+<ä˙, ˇ‹Ô&ç ô|+∫+<ä˙ sêyéT#·s¡DY ≈£L&Ü

#Ó|ü≈£îHêï&ÉT. e÷dt, j·÷ø£Hé ÇyTCŸì ø=+&É+‘· ‘Ó∫Ãq

dæìe÷ eT>∑BÛs¡ ‘·sê«‘· \esYuÀjYT>± ø£ì|æ+#ê\qT

ø√e&É+ ]ùdÿ. Ä ]ùdÿ sêyéT#·s¡DY Ĭs+CŸ À #˚XÊs¡T.

Áù|eT nH˚ e÷≥ #ê˝≤ $∫Á‘·yÓTÆq~. @ Ç<ä›s¡÷ ˇπø˝≤ ìs¡«∫+#·˝Òs¡T.

J$‘ê+‘·+ ø£fiflH Áù|$T+#·&É+ kÕ<Ûä + ø±<äT. @<√ ø£ düeTj·T+˝À Áù|eT

ø£]–b˛e&É+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. n|ü&ÉT $&çb˛e&Éy˚T eT+∫<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+

ÄÁùdº*j·÷˝Àì dæ&ûï˝À Á>±|òæ° ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT sêyéT#·s¡DY~. n˝≤>∑ì ‘·H√

ù|¢u≤jYTì ≈£L&Ü ø±<ä+≤&ÉT. |ü+#˚ø=B› ô|]π>~ Áù|eT nH˚ e÷≥ sêyéT

dæ<ë∆+‘êìøÏ dü]|ü&É<äT. Ä |òæ ≤dü|ò”‘√H ‘=eTà+&ÉT>∑T]ï Áù|$TkÕÔ&ÉT. HÓ+ãsY

10>± C…˙*j·÷ ‘·>∑T\T‘·T+~. áyÓT dæ&ûï˝À #·<äTe⁄≈£î+≥÷ ñ+≥T+~.

me¬s’ïHê Áù|$T+#ê\qï~ C≤qT ‘·‘·«+. n˝≤ eTT>∑TZ]ï m+|æø£ #˚düTø=ì

yêfi¯fl˝À ø£]ï ‘·q Áù|$T≈£î&ç>± m+#·Tø=H˚ düeTj·T+˝À HÓ+ãsY 4>± sêyéT

#˚s¡‘ê&ÉT. n‘·qT #·÷|æ+#˚ Áù|eT≈£î zπø nH˚düTÔ+~. nsTT‘˚ J$‘ê+‘·+

Áù|$T+#·&É+ ≈£î<äs¡T› nH˚kÕÔ&ÉT sêyéT. nø£ÿ&ç qT+∫ yêfi¯fl eT<Ûä´ HÓ\ø=H˚

dü+|òüTs¡D\T, sêyéT n˝≤ #Ó|üŒ&É+ yÓqTø£ ñqï ø£<∏ä.. Ç˝≤ s¡ø£s¡ø±\ eT\T|ü⁄\T

‹s¡T>∑T‘·÷ Äπs+CŸ ø£<∏ä ø£+∫øÏ #˚s¡T‘·T+~. Áù|$TkÕÔqT ø±˙ J$‘ê+‘·+

ø±<äT, ø=+‘· ø±\yT nH sêyéT dæ<ë∆+‘·+ $H+<äT≈£î ‹ø£ÿ>±H ñ+~. dæìe÷

r‘· ≈£L&Ü ‹ø£ÿ>±H ñ+~. düŒwüº‘· Ò≈£î+&Ü kÕ>∑T‘·T+~

ø£<∏äq+. dü÷ÿ˝À¢ #·<äTe⁄ø=H˚≥|ü&˚ °#·sYøÏ ◊ \eP´

#Ó|æŒq |òüTqT&ç>± V”≤s√ì #·÷|æ+#ês¡T. <äs¡Ù≈£î&ç Ä˝À

#·q\ kÕúsTT mø£ÿ&É ñ+<√ düŒwüº+>± ‘Ó\TdüTÔ+~

Ç+<äT˝À. e÷dt Çy˚TCŸ ñqï V”≤s√ ∫Á‘·+˝À n˝≤+Ï

düìïyXÊ\T |üdæ Vü≤è<äj·÷*ï ø£\Twæ‘·+ #kÕÔj·Tqï ø£ dü

düŒèVü≤ ≈£L&Ü Ò≈£î+&Üb˛sTT+~ <äs¡Ùø£ q≥T\øÏ. °H˚CŸ

Áù|eT\ qT+∫ eTq <äs¡Ù≈£î\ Á|ükÕúq+ |üdæÁù|eT\ ~X>±

kÕ>∑T‘·T+<˚yÓ÷? ø£<∏ä˝À sêyéT`s¡÷|ü`C≤qT bÕÁ‘·\T

ø°\ø£+. á eT÷&ÉT bÕÁ‘·\ ø√D+˝À+∫ Áù|eT nH uÛ≤yêìï Ä$wüÿ]+#ê\ì

<äs¡Ù≈£î&ÉT Á|üj·T‹ï+#ês¡T. nsTT‘ @ ø£ÿ bÕÁ‘· <ë«sêq÷ Ä uÛ≤yêìï düŒwüº+

>± e´ø°Ôø£]+#· Òø£b˛j·÷s¡T. ø£ dü+ V”≤s√ ‘·qT q$Tàq dæ<ë∆+‘êHÓ’ïHê ã\yÓTÆq

ø±s¡D+˝À e´ø°Ôø£]+#·˝Òø£b˛j·÷&ÉT.

sêyéT bÕÁ‘·˝À sêyéT#·s¡DY ˇ~–b˛j·÷s¡T. \esYu≤jYTøÏ nqT>∑TD+>±

‘·q ôd̺˝Ÿ‡ì, Vü‰euÛ≤yê©ï, &Ó’˝≤>¥ &Ó*eØì e÷s¡TÃø=Hêïs¡T. uÛ≤düÿsY ‘=*

∫Á‘·+ u§eTà]\T¢øÏ C…˙*j·÷ |ü¢dt. Ĭs+CŸøÏ Äy˚T yÓTÆqdt. C≤qT bÕÁ‘·

|ü]#·j·T+ düìïyX+ qT+# C… *j·÷ Ç]fÒŸ #j·T>∑*–+~. ø=ìï düìïyXÊ˝À¢

ÄyÓT Vü‰euÛ≤yê\T, Vü≤&Üe⁄&ç e÷qdæø£+>± m<ä>∑ì j·TTe‹˝≤ nì|ækÕÔsTT.

s¡÷|ü bÕÁ‘· b˛wæ+∫q kÕ»dt |ü<äyéTd”øÏ qÏ+#˚ neø±X¯+ ‘·≈£îÿy˚. nsTT‘˚

≈£L´Ÿ>± ø£ì|æ+∫+~. Vü‰]dt C…’sêCŸ dü+^‘·+ Ç+‘·≈£î eTT+< $qï bÕ≥˝≤¢>±

nì|æ+∫+~. á ø£<∏äøÏ dæ&ûïj˚T H˚|ü<∏ä´+ ø±qedüs¡+ ˝Ò<äT. yÓ’C≤>¥˝ÀH√,

eTT+ãsTT˝ÀH√ q&ç∫q≥T¢ #·÷|æ+∫Hê Çã“+<˚MT sê<äT.

á dæìe÷\ $&ÉT<ä\ eTT+<äT es¡≈£L, MÏì Á|üyÓ÷Ÿ #˚dü÷Ô <äs¡Ù≈£î&ÉT

sê+>√bÕ\es¡à á ∫Á‘ê*ï |ü]≤\ s¡$, eT<Ó›\#Ós¡Te⁄ dü÷]\ eT<Ûä »]–q

nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ bòÕ´ø£åHé Vü≤‘ê´ sê»ø°j·T j·T<ës¡ú #·]Á‘· nì #Ó|üø=+≥÷

e#êÃ&ÉT. ‘Ó\T>∑T #·\q∫Á‘· #·]Á‘· À Ç+‘·≈£îeTT+<Óqï&É÷ Òq≥Tº>± ∫Á‘êìï

¬s+&ÉT uÛ≤>±\T>± Äs¡Tyêsê\ e´e~Û‘√ $&ÉT<ä\ #˚XÊ&ÉT.

∫Á‘·+˝À eTTK´bÕÁ‘·\ ù|s¡T¢ s¡$, dü÷s¡ nsTTHê, MT&çj·÷˝À Á|ü#ês¡yÓTÆq

dü+|òüT≥q\T #ê˝≤ ñHêï, ì»dü+|òüT≥q\ø£Hêï, dæìe÷ø√dü+ #˚dæq ø£\Œq˝Ò

m≈£îÿe ø±e≥+‘√ á ∫Á‘ê*ï j·T<ës¡ú#·]Á‘·>± #·÷&É˝ÒeTT. yÓTT<äÏuÛ≤>∑+

ø£<∏ä s=°Hé ‘Ó\T>∑T bòÕø£åHé ∫Á‘ê\ ø£<∏ä˝≤¢π> ñ+≥T+~. ‘·q ‘·+Á&çì, nqïqT

#·+|æqyê] ≈£î≥T+u≤\qT HêX¯q+ #˚dæq V”≤s√, Á|ü‘ê|ü s¡$, sêÅwüº+˝À eT+Á‹ |ü<ä$ n+<äTø=ì >∑÷+&ÜsTTC≤ìï, <ë<ë–]˙ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îekÕÔ&ÉT.

Á|ü‘ê|üs¡$ e\¢ ‘·q ≈£î≥T+u≤ìï ø√˝ÀŒsTTq dü÷s¡´ ¬s+&√ uÛ≤>∑+˝À Á|ü‘ê|üs¡$ì #·+ù|kÕÔ&ÉT.

‘Ó\T>∑T, Væ≤+B, ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü À¢ $&ÉT<ä …’q á ∫Á‘·+˝À ‘·$Tfi¯ q≥T&ÉT dü÷s¡ , qÏ Á|æj·TeTDÏ, ‘Ó\T>∑T q≥T\T ø√≥ Áoìyêdüsêe⁄, X¯óuÛÑ ÒK düT<Ûëø£sY

‘·|üŒ $T>∑‘êyês¡+‘ê, ñ|übÕÁ‘·<Ûës¡T\‘√düVü‰, Væ≤+Byêπs ø±e≥+‘√ á ∫Á‘·+ ø£ &É_“+>¥ ∫Á‘·+˝≤ nì|ædüTÔ+~. q°q≥T\+‘ê. eTTK´+>± dü÷s¡´,

$y˚ø˘ zÁu≤jYT, sê~Ûø± Äù|º, Á|æj·TeTDÏ, #·ø£ÿ>± qÏ+#ês¡T. X¯Á‘·T|òüTHé dæHêΩ <Ûä]+∫q mHé.Ï. sêe÷sêe⁄ì b˛*q bÕÁ‘·qT n|üVü‰dü +>± ∫Árø£]+#ês¡T.

ù|s¡T≈£î ‘·>∑Z≥Tº>±H˚ á ∫Á‘·+˝§ #ê˝≤ Væ≤+dü, s¡ø£Ô+ ñHêïsTT. s=°Hé ø£<∏˚ nsTTHê yÓTT<äÏ uÛ≤>∑+ #ê˝≤ ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·+>± ñ+~. ¬s+&√ uÛ≤>∑+ ‘Ó\T>∑T

°M d”]j·T Ÿ ≤>± ãVüQ yÓT\¢>± kÕ– $düT>∑T ‘Ó|æŒ+∫+~. ¬s+&ÉT uÛ≤>±\T ø£*|æ ‘·$Tfi es¡Hé ≤>±H ‘Ó\T>∑T˝À ≈£L&Ü ø£ÿ dæìe÷>± rdüT+fÒ u≤>∑T+&<yÓ÷.

dü¬s’q >=+‘·T, e÷&ÉT´˝ÒwüHé ˝Ò≈£î+&Ü sê+>√bÕ\es¡à dü«j·T+>± #Ó|æŒq H˚|ü<Ûä´ yê´U≤´q+ á ∫Á‘êìøÏ ô|<ä› yÓTÆqdt.

Page 49: Telugu Naadi Dec10-Jan2011

48 ‘Ó\T>∑THê&ç &çôd+ãsY 2010`»qe] 2011

\e≈£îX... Áù|ø£å≈£î\T ãfió¢ ø£≥Tºø=ì eTØ yÓ[¢

#·÷dæq dæìe÷. >∑T+&Ó À¢ >∑Tfió¢ ø£≥Tºø=ì eTØ

Äsê~Û+∫q dæìe÷. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ≤|t Ár

eT÷Mdt À \e≈£îX ø£≥ì Á|ü‘´øÏ+∫ #Ó|üŒq

edüs¡+ Ò<äT. eT∞¢ á ø£<∏ä‘√ dæìe÷ #j·T&É+

n+fÒ.. n~ ì»+>± kÕVü≤düy˚T nHê*. Ä

kÕVü≤kÕìπø dæ<äΔeTj·÷´s¡T ìsêà‘· j·T\

eT+∫* kÕsTTu≤ãT. ÁosêeTsê»´+ ù|s¡T‘√

Äj·Tq ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ k˛eTyês¡+

ôV’≤<äsêu≤<é À yÓTT<ä …’+~. u≤|ü⁄ <äs¡Ùø£‘·«+˝À

s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘·+˝À sêeTT&ÉT>±

u≤\ø£èwü í, d”‘·>± qj·Tq‘ês¡ qÏdüT Ôqï

$wüj·T+ ‘Ó*dæ+<.

\e≈£îX˝À ø±+‘êsêe⁄≈£î ø°]Ô ‘Ó∫Ãô|Ϻq

\ø£åàDT&ÉT bÕÁ‘·qT Ç+<äT˝À mes¡T #kÕÔs¡T...?

eTVü‰q≥T&ÉT ∫‘·÷Ôs¡T Hê>∑j·T´ Je+ b˛dæq

yê©àøÏ bÕÁ‘·qT b˛wæ+# dü‘êÔ Á|üdüTÔ‘·+ me]øÏ

ñ+~..? nH˚ dü+<˚Vü‰\qT ≈£L&Ü ìeè‹Ô

#˚dü÷Ô... yê©àøÏ>± |ü<äàuÛÑ÷wüDY &Ü.nøÏÿH˚ì

Hêπ>X«s¡sêe⁄qT, \ø£åàDT&ç>± V”≤s√ Áoø±+‘YqT

mqTï≈£îHêïs¡T.

sêeTTì ø£<∏ä‘√ dæìe÷ #ùdÔ m˝≤ ñ+≥T+

<äqï Ä˝À#·q e∫Ã+~. <ëìï u≤|ü⁄, s¡eTD

dæ q÷´dt...

ÁosêeTsê»´+ yÓTT<ä …’+~

u≤|ü⁄ <äs¡Ùø£‘·«+˝À...

\≈£î #ÓbÕŒ. yÓ+≥H yês¡T n+^ø£]+#ês¡T. u≤\ø£èwüí>±s¡T ≈£L&Ü ˇ|üø√e&É+‘√ ø=+&É+‘· ã\+ e∫Ã+~.

&çôd+ãs¡T˝À wüOÏ+>¥ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~ nì ìsêà‘· ‘Ó*bÕs¡T. u≤\ø£èwüí e÷≤¢&ÉT‘·÷-\e≈£îX¯ó\

eè‘êÔ+‘·+‘√ bÕ≥T d”‘·qT b˛>=≥Tº≈£îqï sêeTT&ÉT, e´øÏÔ>∑‘·+>± nqTuÛÑ$+∫q n+‘·s¡à<ÛäHêìï Á|ü<ÛëHê+X+>±

rdüTø=ì á ø£<∏äqT dæ<äΔ+ #XÊs¡T s¡eTD. á ∫Á‘êìï u≤|ü⁄>±s¡T ‘·|üŒ mes¡÷ rj·T Òs¡T. eT©ºkÕºs¡sY

dæìe÷\T sêe&É+ Ò<äì #ê˝≤eT+~ n+≥THêïs¡T. n˝≤+Ï dæìe÷\T sêyê\+fÒ... n˙ï ≈£î<äsê*. HqT,

Hê>±s¡T®q ø£*dæ >∑T+&ÉeTàø£<∏ä #j·÷\ì #ê˝≤eT+~ Äø±+øÏå+#ês¡T. yT+ dæ<äΔyT. ø±˙ >∑T+&ÉeTà @~..?

ø±˙ á dæìe÷ $wüj·T+˝À n˙ï ≈£î~sêsTT. Ç~ #·ø£ÿì eT©ºkÕºs¡sY eT÷M nHêïs¡T. u≤\j·T´,

eTTs¡∞yÓ÷Vü≤Hé, »j·TdüT<Ûä, ¬ø.ÄsY. $»j·T, ÁãVü‰àq+<ä+, $+<äT <Ûësêdæ+>¥ ‘·~‘·s¡T\T Ç‘·s¡ bÕÁ‘·\T

#˚düTÔqï á ∫Á‘êìøÏ s¡#·q: eTTfi¯¢|üP&ç yÓ+ø£≥s¡eTD, bÕ≥\T: yÓHÓï\ø£+Ï, C§qï $‘·TÔ\, dü+^‘·+:

Çfi¯j·TsêC≤, ¬øyÓTsê: |”Äπsÿ sêE, ÄsYº: s¡M+<äsY, Á>±|òæø˘‡: ø£eT Ÿø£DíHé.

á>∑ ø£<äT\T‘√+~eT>∑BÛs¡, eTsê´<äsêeTqï ‘·sê«‘·

sê»eTÚ[ @ dæìe÷ #kÕÔs¡T? nì

m<äTs¡T#·÷dæq yê]øÏ Ç|ü&ÉT K∫Ã

‘·yÓTÆq düe÷#ês¡+ n+~+~. á>∑

dæìe÷ Äj·Tq #j·TuÀ‘· Hêïs¡T.

á>∑ @+Ï... yÓs¡sTT°>± e⁄+~

f…ÆÏ Ÿ nqT≈£î+≥THêïsê...? f…ÆÏ Ÿ Ç+‘· ÄdüøÏÔ

ø£s¡+>± ñ+fÒ dæìe÷ Ç+¬ø+‘· $q÷‘·ï+>±

‘·j·÷s¡e«qT+<√ Væ≤+#·e#·TÃ. j·÷ìyTwüHé≈£î

m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ+≥T+<äHêïs¡T sê»eTÚ[.

ncÕº#Óe÷à V”≤s√ Hêì á ∫Á‘·+˝À V”≤s√>±

qÏ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Çø£ V”≤s√sTTHé z nÁ>∑

HêsTTø£H ñ+≤s¡≥. á>∑ ìsêàD≤ìøÏ Á|üdüTÔ‘·+

nìï @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì sê»eTÚ[

#ÓbÕŒs¡T. ôdŸ‡ô|’ á á>∑ m|ü&ÉT yê\qT+<√

y∫ #·÷&Ü*‡+<. ø°s¡yêDÏ á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+

düeT≈£Ls¡TkÕÔs¡ì Á|ü‘˚ øÏ+∫ #Ó|üŒqedüs¡+ Ò<äT.

Hê>∑e*¢

dæ ]eP´...

nTT‘ ø=qkÕ–+|ü⁄˝≤+Ï ø£<∏ä‘√ d”¬ø« Ÿ ≤>±... n#·Ã+>± ny nì|æ+# düìïyXÊ\‘√ ØyTø˝≤>±

ÁuÛÑ$T+|üCÒùd ∫Á‘·+ Hê>∑e*¢. Bì ≤´>¥ …’Hé #·+Á<äeTTœ. ìC≤ìøÏ á ∫Á‘êìøÏ ñ+&Ü*‡q ù|s¡T

n<. #·+Á<äeTTœ ø£<∏ä eTT–dæb˛j·÷ø£ Ä >∑~˝À ñ+& ÄyÓT ∫Á‘·|ü≥+ >±*øÏ m>∑Ts¡T≈£î+≥÷ e∫Ã

ø=ìï dü+#·\Hê‘·àø£ düìïy˚XÊ\ ‘·s¡Tyê‘· ‹s¡T|ü‹˝À ñ+&˚ z ô|<ä› ≈£î≥T+ã+ e<ä›≈£î #˚s¡T‘·T+~.

n~ e∫Ãq|üŒÏ qT+∫ Ä ≈£î≥T+ã+˝À nqTø√ì ø°&ÉT »s¡T>∑T‘·÷ ñ+≥T+~. Ä |”&É ìyê]+#·&ÜìøÏ

sêeT#·+Á<ä dæ<ëΔ+‹ (n$Hêwt), nyÓT]ø±˝À ôdÏ …’q áX«sY •wüß´&ÉT $»jYT (yÓ+ø£fÒwt) nø£ÿ&É≈£î

ekÕÔs¡T. yê]<ä›s¡÷ ø£*dæ #·+Á<äeTTœì m˝≤ <ä÷s¡+ #˚XÊs¡T nqï<˚ yÓTT‘·Ô+ ø£<∏ä. eT<Ûä ˝À ndü\T

Hê>∑e*¢ mes¡T, #·+Á<äeTTœ @$TÏ nH˚ Á|üX¯ï\≈£î düe÷<Ûëq+>± bòÕ¢wtu≤´ø˘ ø£<∏ä

ñ+≥T+~.

q°q≥T˝À¢ yÓ+ø£fÒwt≈£î á ∫Á‘·+ Á|ü‘˚ ø£yÓTÆq~. Äj·Tq bÕ‹πøfi¯fl dæ

J$‘·+ |üPs¡Ôe⁄‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± s¡÷bı+~q ∫Á‘·+ Ç~. á dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡

düÿ]+#·Tø=ì z bÕ≥ ≈£L&Ü ñ+~. ¬s+&ÉT ø± ¬sø£ºs¡T¢ #dæq yÓ+ø£fÒwt ôd’øÏj·÷ÁÏdüTº

bÕÁ‘·πø dü]b˛j·÷s¡T. sê»X‚Ks¡T&ÉT>± yÓ+ø° $\˙ì |üP]ÔkÕúsTT˝À |ü+&ç+#· Òø£

b˛j·÷s¡T. nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü s¡»˙ø±+‘Y XË’*ì nqTdü]+# Á|üj·T‘·ï+ #XÊs¡T. Hê>∑e*¢

bÕÁ‘· À qÏ+∫q nqTwüÿ düVü≤»+>± qÏ+#· Òø£b˛sTT+~. ]#ê >∑+>√bÕ<Ûë´j·T,

ÁX<ëΔ<ëdt bÕÁ‘·\÷ n˝≤π> s¡÷bı+<ësTT. ù|\eyÓTÆq ø£<∏ä Ç~. #·+Á<äeTTœ nH˚

uÛÑj·÷ìï ø=qkÕ–+#ê\H Á|üj·T‘·ïyT #XÊs¡T. #ê˝≤es¡≈£L eT∞fl eTq+ yπs

q≥T\‘√ #·+Á<äeTTœ ∫Á‘·y˚T #·÷düTÔqï≥T¢ nì|ædüTÔ+~.

Page 50: Telugu Naadi Dec10-Jan2011
Page 51: Telugu Naadi Dec10-Jan2011