tendersku dokumentaciju za otvoreni · pdf filepartija 1: odvodnici prenapona 110 kv partija...

Download TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI · PDF filePartija 1: Odvodnici prenapona 110 kV Partija 2: Mjerni transformatori 110 kV . ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD TENDERSKA DOKUMENTACIJA

If you can't read please download the document

Author: vocong

Post on 06-Feb-2018

227 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD

  TENDERSKA DOKUMENTACIJA 23/16 1/42

  OBRAZAC 3

  Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 23/16

  Redni broj iz Plana javnih nabavki : 51 i 52

  Niki 25.03.2016.godine.

  Na osnovu lana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (Slubeni list CG, br. 42/11 i

  57/14) Elektroprivreda Crne Gore AD Niki objavljuje na Portalu javnih nabavki

  TENDERSKU DOKUMENTACIJU

  ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

  Robe za potrebe HE Peruica:

  Partija 1: Odvodnici prenapona 110 kV

  Partija 2: Mjerni transformatori 110 kV

 • ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD

  TENDERSKA DOKUMENTACIJA 23/16 2/42

  SADRAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE ............... 3

  TEHNIKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ............. 7

  IZJAVA NARUIOCA DA E UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM

  PONUAU ........................................................................................................................................... 8

  IZJAVA NARUIOCA (OVLAENO LICE, SLUBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA

  SU UESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA

  INTERESA ............................................................................................................................................. 9

  IZJAVA NARUIOCA (LANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I

  LICA KOJA SU UESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O

  NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA ............................................................................................ 10

  METODOLOGIJA NAINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I

  PODKRITERIJUMIMA ..................................................................................................................... 111

  OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUA ........................................ 12

  NASLOVNA STRANA PONUDE ................................................................................................... 13

  PODACI O PONUDI I PONUAU ............................................................................................... 14

  FINANSIJSKI DIO PONUDE .......................................................................................................... 20

  IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUAA,PODNOSIOCA

  ZAJEDNIKE PONUDE, PODIZVOAA /PODUGOVARAA ............................................... 23

  DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UEE U POSTUPKU JAVNOG

  NADMETANJA ................................................................................................................................ 24

  DOKAZI O ISPUNJENOSTI FAKULTATIVNIH USLOVA USLOVA ZA UEE U

  POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ......................................................................................... 25

  NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ...................................................................................... 28

  UPUTSTVO PONUAIMA ZA SAINJAVANJE I PODNOENJE PONUDE ............................ 34

  SADRAJ PONUDE ............................................................................................................................ 40

  OVLAENJE ZA ZASTUPANJE I UESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA

  PONUDA .............................................................................................................................................. 41

  UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU ............................................................................................ 42

 • ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD

  TENDERSKA DOKUMENTACIJA 23/16 3/42

  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU

  JAVNE NABAVKE

  I Podaci o naruiocu

  Naruilac:

  Elektroprivreda Crne Gore AD

  Lice/a za davanje informacija:

  Vladimir Nikevi

  Adresa:

  Vuka Karadia. 2

  Potanski broj:

  81400

  Sjedite:

  Niki

  PIB (Matini broj):

  02002230

  Telefon:

  040/204-220

  Faks:

  040/214-247

  E-mail adresa:

  [email protected]

  Internet stranica (web):

  www.epcg.com

  II Vrsta postupka

  - otvoreni postupak.

  III Predmet javne nabavke

  a) Vrsta predmeta javne nabavke

  Robe

  b) Opis predmeta javne nabavke

  Nabavka robe za potrebe HE Peruica iz Plana javnih nabavki broj 10-00-3601 od

  05.02.2016.godine stavke 51 i 52

  c) CPV Jedinstveni rjenik javnih nabavki

  31000000-6 Elektrini ureaji, aparati, oprema i potrona roba

  31170000-8 Transformatori

  IV Zakljuivanje okvirnog sporazuma

  Zakljuie se okvirni sporazum:

  ne

  da

  mailto:[email protected]

 • ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD

  TENDERSKA DOKUMENTACIJA 23/16 4/42

  V Nain odreivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

  Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zakljuivanja okvirnog sporazuma

  Predmet javne nabavke se nabavlja:

  po partijama:

  Partija 1: Odvodnici prenapona 110 kV procijenjene vrijednosti sa uraunatim PDV-om

  35.000,00

  Partija 2: Mjerni transformatori 110 kV procijenjene vrijednosti sa uraunatim PDV-om

  24.000,00

  UKUPNO: 59.000,00

  VI Mogunost podnoenja alternativnih ponuda

  da

  ne

  VII Uslovi za uee u postupku javne nabavke

  a) Obavezni uslovi

  U postupku javne nabavke moe da uestvuje samo ponua koji:

  1) je upisan u registar kod organa nadlenog za registraciju privrednih subjekata;

  2) je uredno izvrio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,

  odnosno propisima drave u kojoj ima sjedite;

  3) dokae da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnano osuivan za neko

  od krivinih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i

  prevare;

  Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

  Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

  1) dokaza o registraciji kod organa nadlenog za registraciju privrednih subjekata sa

  podacima o ovlaenim licima ponuaa;

  2) dokaza izdatog od organa nadlenog za poslove poreza (dravni i lokalni) da su

  uredno prijavljene, obraunate i izvrene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa

  do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore,

  odnosno propisima drave u kojoj ponua ima sjedite;

  3) dokaza nadlenog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti

  stariji od est mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

  b) Fakultativni uslovi

  b2) Struno-tehnika i kadrovska osposobljenost

 • ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD

  TENDERSKA DOKUMENTACIJA 23/16 5/42

  Ispunjenost uslova struno - tehnike i kadrovske osposobljenosti u postupku javne

  nabavke roba dokazuje se dostavljanjem sljedecih dokaza:

  liste glavnih isporuka izvrenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima

  i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvrenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se

  potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuaa, samo izjava

  ponuaa o izvrenim isporukama sa navoenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

  izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovaraa, odnosno

  podizvoaa sa bliim podacima (naziv, adresa, procentualno uee i sl.).

  VIII Rok vaenja ponude

  Period vaenja ponude je minimum 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

  IX Garancija ponude

  da

  Ponua je duan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od

  2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u

  periodu vaenja ponude i 30 dana nakon isteka vaenja ponude.

  X Rok i mjesto izvrenja ugovora

  a) Rok izvrenja ugovora je do 15.07.2016. godine.

  b) Mjesto izvrenja ugovora je HE Peruica.

  XI Jezik ponude:

  crnogorski jezik i drugi jezik koji je u slubenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa

  Ustavom i zakonom

  XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  najnia ponuena cijena broj bodova 100

  XIII Vrijeme i mjesto podnoenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

  Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zakljuno sa danom 05.05.2016. do

  13:00 sati.

  Ponude se mogu predati:

  neposrednom predajom na arhivi naruioca na adresi Vuka Karadia br. 2, Niki.

  preporuenom poiljkom sa povratnicom na adresi Vuka Karadia br. 2, Niki.

 • ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD

  TENDERSKA DOKUMENTACIJA 23/16 6/42

  Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlaeni predstavnici ponuaa sa

  priloenim punomojem potpisanim od strane ovlaenog lica, odrae se dana 05.05.2016.

  godine u 14:00 sati, u prostorijama EPCG na adresi Vuka Karadia br. 2, Niki.

  XIV Rok za donoen