tendersku dokumentaciju za otvoreni ... siprotec 7ut63, siprotec 7sj62, siprotec 7ve61, siprotec...

Click here to load reader

Post on 11-Mar-2018

246 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • strana 1 od 46

  OBRAZAC 3

  Elektroprivreda Crne Gore AD Niki

  Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 4/16

  Redni broj iz Plana javnih nabavki: 443

  Mjesto i datum: Niki, 3.03.2016. godine

  Na onovu lana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (Slubeni list CG, br. 42/11 i 57/14)

  Elektroprivreda Crne Gore AD Niki objavljuje na Portalu javnih nabavki

  TENDERSKU DOKUMENTACIJU

  ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA

  NABAVKU USLUGA

  Ispitivanje elektrinih zatita

 • strana 2 od 46

  SADRAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE ............... 3

  TEHNIKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE,

  ODNOSNO PREDMJER RADOVA ...................................................................................................... 7

  IZJAVA NARUIOCA DA E UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM

  PONUAU ......................................................................................................................................... 10

  IZJAVA NARUIOCA (OVLAENO LICE, SLUBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA

  SU UESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA

  INTERESA ........................................................................................................................................... 11

  IZJAVA NARUIOCA (LANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I

  LICA KOJA SU UESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O

  NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA ............................................................................................ 12

  METODOLOGIJA NAINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I

  PODKRITERIJUMIMA ....................................................................................................................... 13

  OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUA ........................................ 14

  NASLOVNA STRANA PONUDE ................................................................................................... 15

  PODACI O PONUDI I PONUAU ............................................................................................... 16

  FINANSIJSKI DIO PONUDE .......................................................................................................... 22

  IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUAA,PODNOSIOCA

  ZAJEDNIKE PONUDE, PODIZVOAA /PODUGOVARAA ............................................... 26

  DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UEE U POSTUPKU JAVNOG

  NADMETANJA ................................................................................................................................ 27

  DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUNO-TEHNIKE I KADROVSKE

  OSPOSOBLJENOSTI ....................................................................................................................... 23

  NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ...................................................................................... 34

  UPUTSTVO PONUAIMA ZA SAINJAVANJE I PODNOENJE PONUDE ............................ 39

  SADRAJ PONUDE ............................................................................................................................ 44

  OVLAENJE ZA ZASTUPANJE I UESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA

  PONUDA .............................................................................................................................................. 45

  UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU ............................................................................................ 46

 • strana 3 od 46

  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU

  JAVNE NABAVKE

  I Podaci o naruiocu

  Naruilac:

  Elektroprivreda Crne Gore AD

  Lice/a za davanje informacija:

  Andrija Lazovi

  Adresa:

  Vuka Karadia br. 2

  Potanski broj:

  81400

  Sjedite:

  Niki

  PIB (Matini broj):

  02002230

  Telefon:

  +382 40 204 220

  Faks:

  +382 40 214 247

  E-mail adresa:

  andrija.lazovic@epcg.com

  Internet stranica (web):

  www.epcg.com

  II Vrsta postupka

  - otvoreni postupak.

  III Predmet javne nabavke

  a) Vrsta predmeta javne nabavke

  Usluge

  b) Opis predmeta javne nabavke Ispitivanje elektrinih zatita, evidentirana u Planu javnih nabavki br. 10-00-3601 od

  5.02.2016. godine pod rednim brojem 443.

  c) CPV Jedinstveni rjenik javnih nabavki CPV 71300000-1 Usluge inenjeringa

  IV Zakljuivanje okvirnog sporazuma

  Zakljuie se okvirni sporazum:

  ne

  V Nain odreivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

  Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zakljuivanja okvirnog sporazuma

  Predmet javne nabavke se nabavlja:

  kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uraunatim PDV-om 35.700,00 ;

  mailto:andrija.lazovic@epcg.comhttp://www.epcg.com/

 • strana 4 od 46

  VI Mogunost podnoenja alternativnih ponuda

  ne

  VII Uslovi za uee u postupku javne nabavke

  a) Obavezni uslovi

  U postupku javne nabavke moe da uestvuje samo ponua koji:

  1) je upisan u registar kod organa nadlenog za registraciju privrednih subjekata;

  2) je uredno izvrio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,

  odnosno propisima drave u kojoj ima sjedite;

  3) dokae da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnano osuivan za neko

  od krivinih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i

  prevare;

  Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

  Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

  1) dokaza o registraciji kod organa nadlenog za registraciju privrednih subjekata sa

  podacima o ovlaenim licima ponuaa;

  2) dokaza izdatog od organa nadlenog za poslove poreza da su uredno prijavljene,

  obraunate i izvrene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana

  javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima drave

  u kojoj ponua ima sjedite;

  3) dokaza nadlenog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti

  stariji od est mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

  b) Fakultativni uslovi

  b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

  Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

  Ne zahtijeva se.

  b2) Struno-tehnika i kadrovska osposobljenost

  Ispunjenost uslova struno tehnike i kadrovske osposobljenosti u postupku javne

  nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedeih dokaza, i to:

  1) liste glavnih usluga izvrenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i

  primaocima, uz dostavljanje potvrda izvrenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde

  ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuaa, samo izjava

  ponuaa o izvrenim uslugama sa navoenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

  2) izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuaa, odnosno kvalifi-kacijama

  rukovodeih lica i naroito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pruanje konkretnih

  usluga;

 • strana 5 od 46

  3) izjave o angaovanom tehnikom osoblju i drugim strunjacima i nainu njihovog

  angaovanja i osiguranju odgovarajuih radnih uslova;

  4) izjave o tehnikoj opremljenosti i osposobljenosti i o kapacitetima kojima raspolae

  ponua za izvravanje konkretnih usluga;

  5) izjave o namjeri i predmetu podugovaranja.

  VIII Rok vaenja ponude

  Period vaenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

  IX Garancija ponude

  da

  Ponua je duan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od

  2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u

  periodu vaenja ponude i 5 dana nakon isteka vaenja ponude.

  X Rok i mjesto izvrenja ugovora

  a) Rok izvrenja ugovora: u periodu remonta TEP-a 2016 godine;

  b) Mjesto izvrenja ugovora je: Pljevlja.

  XI Jezik ponude:

  crnogorski jezik i drugi jezik koji je u slubenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa

  Ustavom i zakonom

  XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  najnia ponuena cijena broj bodova 100

  XIII Vrijeme i mjesto podnoenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

  Ponude se predaju radnim danima od 8 do 16 sati, zakljuno sa danom 25.03.2016. godine do

  11 sati.

  Ponude se mogu predati:

  neposrednom predajom na arhivi naruioca na adresi Ul. Vuka Karadia broj 2, Niki.

  preporuenom poiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadia broj 2, Niki.

  Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlaeni predstavnici ponuaa sa

  priloenim punomojem potpisanim od strane ovlaenog lica, odrae se dana 25.03.2016.

  godine u 12 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, kancelarija

  broj 10 prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadia broj 2, Niki.

  Iz razloga hitnosti ispitivanja, rok za dostavljanje ponuda se skrauje na 22 dana.

 • strana 6 od 46

  XIV Rok za donoenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijee se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja

  ponuda.

  XV Drugi podaci i uslovi od znaaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

  Rok i nain plaanja

  Rok plaanja je 60 (ezdeset) kalendarskih dana od dana prijema fakture za izvrene

  usluge.

  Nain plaanja j

View more