tendersku dokumentaciju za postupak javne siprotec 7sj62, siprotec 7ve61, siprotec 7ve63, 7sj804,...

Download TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE SIPROTEC 7SJ62, SIPROTEC 7VE61, SIPROTEC 7VE63, 7SJ804, REF615 ABB. Ispitivanje elektrinih zatita obuhvata: 1.1.1. provjera parametara

Post on 10-Mar-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Strana 1 od 45

  OBRAZAC 9

  Elektroprivreda Crne Gore AD Niki

  Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 20-00-1736

  Redni broj iz Plana javnih nabavki : 143

  Mjesto i datum: Niki, 26.04.2017. godine

  Na onovu lana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama (Slubeni list CG, br. 42/11, 57/14 i

  28/15) Elektroprivreda Crne Gore AD Niki objavljuje na Portalu javnih nabavki

  TENDERSKU DOKUMENTACIJU

  ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE OPINGOM ZA

  NABAVKU USLUGA Ispitivanje elektrinih zatita generatora, transformatora, 6kV razvoda

 • Strana 2 od 45

  SADRAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE OPINGOM .................... 3

  TEHNIKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE,

  ODNOSNO PREDMJER RADOVA ...................................................................................................... 6

  IZJAVA NARUIOCA DA E UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM

  PONUAU ........................................................................................................................................... 9

  IZJAVA NARUIOCA (OVLAENO LICE, SLUBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA

  SU UESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA

  INTERESA ........................................................................................................................................... 10

  METODOLOGIJA NAINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I

  PODKRITERIJUMIMA ....................................................................................................................... 11

  OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUA ........................................ 12

  NASLOVNA STRANA PONUDE ................................................................................................... 13

  PODACI O PONUDI I PONUAU ............................................................................................... 14

  FINANSIJSKI DIO PONUDE .......................................................................................................... 20

  IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUAA,PODNOSIOCA

  ZAJEDNIKE PONUDE, PODIZVOAA /PODUGOVARAA ............................................... 21

  DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UEE U

  POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ......................................................................................... 22

  DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUNO-TEHNIKE I KADROVSKE

  OSPOSOBLJENOSTI ....................................................................................................................... 23

  NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ...................................................................................... 27

  UPUTSTVO PONUAIMA ZA SAINJAVANJE I PODNOENJE PONUDE ............................ 38

  SADRAJ PONUDE ............................................................................................................................ 43

  OVLAENJE ZA ZASTUPANJE I UESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA

  PONUDA .............................................................................................................................................. 44

  UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU ............................................................................................ 45

 • Strana 3 od 45

  POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

  OPINGOM

  I Podaci o naruiocu

  Naruilac:

  Elektroprivreda Crne Gore AD

  Lice za davanje informacija:

  Radovan Radojevi

  Adresa:

  Vuka Karadia br. 2

  Potanski broj:

  81400

  Sjedite:

  Niki

  Identifikacioni broj:

  02002230

  Telefon:

  +382 40 204 267

  Faks:

  +382 40 214 247

  Elektronska pota (e-mail):

  radovan.radojevic@epcg.com

  Internet stranica (web):

  www.epcg.com

  II Vrsta postupka

  - oping

  III Predmet javne nabavke

  a) Vrsta predmeta javne nabavke

  Usluge

  b) Opis predmeta javne nabavke Ispitivanje elektrinih zatita generatora, transformatora, 6kV razvoda, stavka pod rednim

  brojem 143 iz Plana javnih nabavki br. 10-00-11274 od 10.02.2017. godine.

  c) CPV Jedinstveni rjenik javnih nabavki

  71300000-1 Usluge inenjeringa

  IV Nain odreivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

  Procijenjena vrijednost predmeta nabavke

  Predmet javne nabavke se nabavlja:

  kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uraunatim PDV-om 25.000,00

  V Uslovi za uee u postupku javne nabavke

  a) Obavezni uslovi

  U postupku javne nabavke moe da uestvuje samo ponua koji:

  1) je upisan u registar kod organa nadlenog za registraciju privrednih subjekata;

  2) je uredno izvrio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom,

  odnosno propisima drave u kojoj ima sjedite;

  mailto:radovan.radojevic@epcg.comhttp://www.epcg.com/

 • Strana 4 od 45

  3) dokae da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnano osuivan za neko

  od krivinih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i

  prevare.

  Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

  Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

  1) dokaza o registraciji kod organa nadlenog za registraciju privrednih subjekata sa

  podacima o ovlaenim licima ponuaa;

  2) dokaza izdatog od organa nadlenog za poslove poreza (dravne i lokalne uprave) da

  su uredno prijavljene, obraunate i izvrene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa

  do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore,

  odnosno propisima drave u kojoj ponua ima sjedite;

  3) dokaza nadlenog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti

  stariji od est mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

  b) Fakultativni uslovi

  b1) ekonomsko-finansijska sposobnost Nije potrebno.

  b2) Struno-tehnika i kadrovska osposobljenost

  Ispunjenost uslova struno tehnike i kadrovske osposobljenosti u postupku javne

  nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedeih dokaza:

  1) liste glavnih usluga izvrenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i

  primaocima, uz dostavljanje potvrda izvrenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde

  ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuaa, samo izjava

  ponuaa o izvrenim uslugama sa navoenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

  2) izjave o angaovanom tehnikom osoblju i drugim strunjacima i nainu njihovog

  angaovanja i osiguranju odgovarajuih radnih uslova;

  3) izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovaraa, odnosno

  podizvoaa sa bliim podacima (naziv, adresa, procentualno uee i sl.).

  VI Rok vaenja ponude

  Period vaenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

  VII Garancija ponude

  ne

  VIII Rok i mjesto izvrenja ugovora

  a) Rok izvrenja ugovora je: u periodu remonta TEP-a 2017. godine. b) Mjesto izvrenja ugovora je: Pljevlja.

  IX Jezik ponude:

  crnogorski jezik i drugi jezik koji je u slubenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa

  Ustavom i zakonom.

  X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

  najnia ponuena cijena broj bodova 100

 • Strana 5 od 45

  XI Vrijeme i mjesto podnoenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

  Ponude se predaju radnim danima od 8 do 16 sati, zakljuno sa danom 8.05.2017. godine do

  13 sati.

  Ponude se mogu predati:

  neposrednom predajom na arhivi naruioca na adresi Ul. Vuka Karadia broj 2, Niki.

  preporuenom poiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadia broj 2, Niki.

  Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlaeni predstavnici ponuaa sa

  priloenim punomojem potpisanim od strane ovlaenog lica, odrae se dana 8.05.2017.

  godine u 14 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, kancelarija

  broj 10 prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadia broj 2, Niki.

  XII Rok za donoenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

  Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijee se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja

  ponuda.

  XIII Drugi podaci i uslovi od znaaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

  Rok i nain plaanja

  Rok plaanja je: u roku od 60 dana od dana isporuene fakture za izvrene usluge. Nain plaanja je: virman.

  Sredstva finansijskog obezbjeenja ugovora o javnoj nabavci Ponua ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je duan da prije zakljuivanja ugovora

  o javnoj nabavci dostavi naruiocu:

  - garanciju za dobro izvrenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora, sa rokom vaznosti 30 (trideset) dana duim od ugovorenog roka zavretka usluga.

  Tajnost podataka Nema tajnih podataka.

 • Strana 6 od 45

  TEHNIKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA

  JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

  R.B.

  Opis predmeta nabavke,

  odnosno dijela predmeta

  nabavke

  Bitne karakteristike predmeta nabavke u

  pogledu kvaliteta, performansi i/ili

  dimenzija

  Jedinica

  mjere

  Kol

  .

  1.1.

  Ispitivanje elektrinih

  zatita

  generatora,transformatora,6

  kV razvoda; ispitivanje

  sistema pobude sinhronog

  turbogeneratora; ispitivanje

  generatorskog prekidaa

  ABB HECS-100M

  Ispitivanje elektrinih zatita

  generatora,transformatora,6kV

  razvoda

  kompl. 1

  Zatitni ur