teraz afryka

Click here to load reader

Post on 04-Apr-2016

287 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • TE

  RA

  Z A

  FR

  YK

  A

  O

  D

  R

  DE

  SKA

  UT

  ING

  U D

  O K

  ON

  TY

  NE

  NT

  U P

  RZ

  YSZ

  OC

  I

  Dla wikszoci Polakw Afryka ma dwa oblicza. Jed-no to miejsce chorb, konfl iktw, biedy. Drugie to egzotyka, pikne widoki i safari. Niestety, kade z nich znieksztaca prawdziwy obraz Afryki i buduje szkodliwe stereotypy. I cho Afryka ma swoje proble-my, to jednak jest to niezwyky kontynent z wielkim potencjaem na wcale nieodleg przyszo.

  Afryka daje zuchom i harcerzom szczeglnie interesu-jce moliwoci. To wanie tam ponad 100 lat temu w gowie Roberta Baden-Powella narodzia si idea skautingu. W Afryce skauci obecni s we wszystkich 54 krajach i bez wtpienia w lokalnych spoeczno-ciach s modymi liderami. Dzi chtni do wspl-nej pracy i zabawy, ju za chwil bd stanowi o przyszoci swoich krajw, a pewnie w duej mie-rze i caego wiata. Poznawanie Afryki i afrykaskich skautw moe by zarwno niezwyk przygod, jak i wielk szans na osobisty rozwj. Skorzystajcie z niej, a pomoe Wam w tym propozycja programo-wa Teraz Afryka. Od rde skautingu do kontynentu przyszoci.

  Propozycja programowa dla gromad i druyn ZHP

  TERAZ AFRYKA

  TERAZ AFRYKA

  PATRONAT

  OD RDE SKAUTINGU DO KONTYNENTU PRZYSZOCI

  WYDAWNICTWO

  MARRON

 • 1P R O P O Z Y C J E D L A Z U C H W

  TERAZ

  AFRYKAOD RDE SKAUTINGU DO KONTYNENTU PRZYSZOCI

  pod redakcj

  Emilii Kulczyk-Prus i Roberta Zduczyka

 • 2Redakcja: Agnieszka Kazek

  Producent wydawniczy: Marek Skrzydlewski

  Autorzy: Anna Chemiska, Jolanta Koziorowska, Artur Kubajek, Emilia Kulczyk-Prus, John Nzyoka, Anna Pospieszna, Piotr Szmyt, Magorzata Szwed, Julianna Zapart,

  Gonia Zduczyk, Ignacy Zduczyk, Robert Zduczyk

  Fotografi e: Gonia Zduczyk/PEAEF oraz Dmitry Pichugin/Shutterstock, s. 9 z lewej; QuickShot/Shutterstock, s. 9 z prawej;

  Lorimer Images/Shutterstock, s. 13 z prawej; Matures 1812/Shutterstock, s. 22 z prawej;Pierre Yves Babelon/Shutterstock, s. 23 z prawej i s. 63 z prawej; Ignite Lab/Shutterstock, s. 35 (mbira);

  Photo-Oasis/Shutterstock, s. 35 (grzechotka); Pavel Vakhrushev, s. 36 (wuwuzela);Peter Ziljstra/Shutterstock, s. 49 (maniok); eAlisa/Shutterstock, s. 54 z lewej; EcoPost, s. 71;

  Hipporoller, s. 72 z lewej; Helvetic Solar, s. 72 z prawej; Aweza, s. 73 na dole; Eco-Fuel Africa, s. 73 u gry;Safaricom, s. 74; jeka84/Shutterstock, s. 77; 2630ben/Shutterstock, s. 78 u dou;

  Leonard Zhukovsky/Shutterstock, s. 80; Craft Silicon, s. 100; archiwum wydawcy, s. 108109

  Publikacja zostaa wydana w ramach projektuTeraz Afryka. Od rde skautingu do kontynentu przyszoci realizowanego przez partnerw

  Fundacj Ekonomiczn Polska-Afryka Wschodnia (PEAEF) i Zwizek Harcerstwa Polskiego.

  Projekt wspfi nansowany w ramach programu polskiej wsppracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

  Publikacja wyraa wycznie pogldy autorw i nie moe by utosamianaz ofi cjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

  Publikacja Teraz Afryka. Od rde skautingu do kontynentu przyszoci jest dostpna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeone s na rzecz

  Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia i Zwizku Harcerstwa Polskiego. Utwr powsta w ramach programu polskiej wsppracy rozwojowej realizowanej za porednictwem MSZ RP w roku 2014.

  Zezwala si na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej wsppracy rozwojowej.

  Na pycie CD bdcej czci publikacji zamieszczono fi lm TVP Zdarzyo si w Mafekingu. Wszelkie prawa zastrzeone. Wypoyczanie, rozpowszechnianie, kopiowanie, dokonywanie poprawek

  i zmian, edycja, wykorzystywanie do publicznych przedstawie oraz transmisja fi lmu s zabronione. Wykorzystanie fi lmu przez ZHP odbywa si na podstawie udzielonej licencji.

  Patronat nad projektem Telewizja Polska S.A.

  Gwna Kwatera Zwizku Harcerstwa Polskiego00-491 Warszawa, ul. M. Konopnickiej 6

  tel. 22 339 06 00, e-mail: program@zhp.pl, www.zhp.pl

  Fundacja Ekonomiczna Polska-Afryka Wschodnia05-430 Celestynw, ul. Rkasa 1, e-mail: offi ce@peaef.com, www.peaef.com

  Wydawnictwo Marron, 90-423 d, ul. Piotrkowska 85 lok. 6ISBN 978-83-64637-99-5

  d 2014

 • 3WSTPDla wikszoci Polakw Afryka ma dwa oblicza. Jedno to miejsce chorb, konfl iktw, biedy. Drugie to egzotyka, pikne widoki i safari. Kade z tych wyobrae znieksztaca prawdziwy obraz Afryki i buduje szkodliwe stereotypy. I cho Afryka ma swoje problemy, to jednak jest to niezwyky kontynent z wielkim potencjaem na wcale nieodleg przy-szo.

  Najwikszym bogactwem Afryki s jej mieszkacy. Ju dzi co sidmy czowiek na Ziemi jest Afrykaczykiem. Zdecydowana wikszo to modzi ludzie, ktrzy s otwarci na wiat i szybko si ucz, a pomaga im w tym dynamiczny rozwj telekomunikacji i dziki temu prawie nieograniczony dostp do informacji.

  Rozwj Afryki i coraz wiksze aspiracje Afrykaczykw s rwnie ogromn szans dla nas. Zdobywajc rzeteln wiedz na temat tego kontynentu i podejmujc ju dzi wspprac z jego mieszkacami, zyskujemy moliwoci dziaania, ktrych pewnie sobie nawet wczeniej nie uwiadamialimy. Afrykaczycy to bardzo twrczy ludzie, a poznawanie nowych sposobw mylenia i dziaania we wspczesnym wiecie jest bez wtpienia wielk wartoci.

  Afryka jest dla zuchw i harcerzy szczeglnie interesujca. To wanie tam ponad 100 lat temu w gowie Roberta Baden-Powella narodzia si idea skautingu. Dzi w Afryce skauci s obecni we wszystkich 54 krajach i bez wtpienia w swoich lokalnych spoecznociach s modymi liderami. Teraz chtni do wsplnej pracy i zabawy, ju za chwil bd stano-wi o przyszoci swoich krajw, a pewnie w duej mierze i caego wiata.

  Poznawanie Afryki i afrykaskich skautw moe by zarwno niezwyk przygod, jak i szans na osobisty rozwj. Skorzystajcie z niej, a pomoe Wam w tym propozycja pro-gramowa Teraz Afryka. Od rde skautingu do kontynentu przyszoci. Oprcz scenariu-szy zbirek i wskazwek metodycznych znalazo si w niej mnstwo informacji na temat Afryki i jej mieszkacw. Chcemy Was nie tylko nimi zainteresowa, ale i zainspirowa do samodzielnego odkrywania tego niezwykego kontynentu. Afrykascy skauci chtnie si z Wami podziel swoim dowiadczeniem!

  Robert ZduczykPrezes Fundacji Ekonomicznej

  Polska-Afryka Wschodnia

  hm. Emilia Kulczyk-Prusczonkini Gwnej Kwatery ZHP

 • 4T E R A Z A F RY K A

 • 5PROPOZYCJEDLA ZUCHW

 • 6 W Afryce kade dziecko chce zosta skautem

 • P R O P O Z Y C J E D L A Z U C H W

  7

  SPRAWNO ZESPOOWA AFRYKACZYK

  1. Zbadalimy, z czego synie kontynent afrykaski.

  2. Poznalimy faun i fl or Afryki.

  3. Poznalimy banie i legendy afrykaskie.

  4. Wiemy, jak yj nasi rwienicy w rnych regionach Afryki.

  5. Przyjlimy afrykaskie imiona i poznalimy afrykaskie zwyczaje.

  6. Zorganizowalimy konkurs wiedzy o Afryce (zwierzta, roliny, klimat, plemiona, pa-stwa i ich mieszkacy, stolice, fl agi, znajomo mapy).

  Uwagi. Sprawno zaspokaja dziecic ciekawo wiata i przyblia inne kultury. Podczas jej zdobywa-nia zuchy poznaj Afryk jako kontynent wielu pastw i narodw, zrnicowany klimatycznie, niezwykle bogaty pod wzgldem rolinnoci i wiata zwierzcego. Koniecznie trzeba przedstawi zuchom to, co im najblisze banie i legendy, a take pokaza im, jak yj dzieci w Afryce. Warto zastanowi si nad tym, czy ich ycie jest zupenie inne ni zuchw, znale podobiestwa przecie modzi mieszkacy Afryki te chodz do szkoy, bawi si, pomagaj rodzicom, opiekuj si rodzestwem. W trakcie zabaw warto nauczy zuchy kilku sw (np. nazw zwierzt) w wybranym jzyku afrykaskim, np. swahili.

  Przygotowujc cykl, druynowy powinien zapozna si z propozycj programow Teraz Afryka, zajrze do atlasw geografi cznych i przyrodniczych oraz innych publikacji pokazujcych wspczesn Afryk. W trakcie zbirek naley korzysta z mapy Afryki, pokazywa dzieciom rozmieszczenie pastw, wane miasta, krainy geografi czne, wystpowanie rolin i zwierzt. Gawdy druynowego powinny by bogato ilustrowane zdjciami mieszkacw Afryki, krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Sprawno mo-na realizowa zarwno podczas roku szkolnego, jak i na kolonii.

  Wskazwki bibliografi czne A. Szklarski, Tomek na Czarnym Ldzie. J. R. Vvra, Afrykaskie wdrwki.

  Szkolny atlas wiata.

  B. Taylor, Ilustrowany atlas zwierzt.

  D. Szczypiski, M. Wjtowicz, Planeta Nowa 2. Podrcznik do geografi i dla klasy 2 [gimnazjum].

  Teraz Afryka. Od rde skautingu do kontynentu przyszoci, red. E. Kulczyk-Prus, R. Zduczyk.

  Na nastpnych stronach znajdziesz scenariusz cyklu sprawnociowego Afrykaczyk.

 • T E R A Z A F RY K A

  8

  * ZZZOiT zuchowe znaki, zwyczaje, obrzdy i tajemnice.

  Zbirka 1

  JEDEN KONTYNENT, RNE OBLICZAAfryka jest drugim co do wielkoci (po Azji) kontynentem wiata. Znajdu-j si na nim 54 pastwa. Mieszkacy Afryki rni si wygldem, mieszkaj w domach o odmiennych ksztatach i zbudowanych z rnych materiaw. No-sz rne ubiory. Mwi wieloma jzykami. S wyznawcami rnych religii i maj rozmaite zwyczaje. Wielu z nich zajmuje si rolnictwem i hodowl. Inni pra-cuj w kopalniach i fabrykach w duych miastach.

  ZZZOiT*. Obrzdowe rozpoczcie zbirki zgodnie ze zwyczajem gromady.

  Gawda, cz 1. Poka zuchom przesyk, ktr otrzymaa gromada. Wsplnie otwrzcie paczk zawierajc sze listw i kolorow map Afryki (listy, a take ilustrujce je fotografi e w wersji prze-

  znaczonej do wydrukowania i wykorzystania pod-czas zbirki znajduj si na CD). Moesz przedsta-wi gromadzie wszystkie listy (np. realizujc cykl na kolonii) albo (ze wzgldu na ograniczony czas zbirki) wybra trzy lub cztery z nich. Po kadym licie upewnij si, e zuchy wszystko zrozumiay. Przeczytaj gono pierwszy list.