testing dojo po polsku (testing dojo in polish)

Download Testing dojo po polsku (Testing dojo in Polish)

Post on 26-Jun-2015

699 views

Category:

Technology

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A few tips how to conduct testing dojos.

TRANSCRIPT

  • 1. CORE N 9 - 2012Narzdzia statystycznej kontroliprocesw cz 2 Piotr PiotrowskiRapid Software Testing w testachobcieniowychJacek Okrojek Laboratorium SJSI Tomasz WatrasIV edycja konferencjiBusiness Analysis ForumWrocaw 23-24 maja 2012

2. Testowanie oprogramowania Testing Dojo po polskuintermediateAutor: ukasz Morawski O Autorze: Autor pracuje jako QA Engineer w r- mie Cognide. Zawodowo testowaniem zajmuje si od 8 lat. Przez wiele lat zaj- mowa si automatyzacj z uyciem Test Complete, AutoIt a ostatnio take Sele-20 nium/Webdriver. Jest entuzjast Weekend Testing i Testing Dojo. Ucze w szkole Miagi-Do School of Software Testing. Wsporganizator oraz aktywny uczest- nik PTaQ (Pozna Testing and Quality Group).tworzone s nowe teorie, podejcia, end Testing. Osoby takie jak Ajay Bala-metodologie. Umiejtnoci raz zdobyte murugadas, Markus Gaertner, Michaelulatuj. Stan w miejscu to tak, jakby Larsen, Albert Gareev czy Anna Baiksi cofn. Nie wiczony umys jest jak pomagaj szlifowa swoje umiejtnoci Za Wikipedi:nie wiczone ciao sztywne i skostnia-dnym wiedzy testerom wg zasady:e, niezdolne do podjcia wysiku, nie- testuj, ucz si, dziel si wiedz. Tutaj A dojo is a Japanese term whichzdolne do nagego zrywu. Testerzy nie wiedza teoretyczna przekuwana jest w literally means place of thes tu wyjtkiem.praktyczn. Kady moe uczestniczy way. Initially, djs were adjunctwystarczy chcie. to temples. The term can refer toAby spenia dane nam zadania, mu- a formal training place for any of simy si ksztaci i rozwija. Musimy Testerskie Dojo nie ograniczaj si wy- the Japanese do arts but typical-stawa si lepszymi testerami. Istnieje cznie do medium jaki jest Internet. ly it is considered the formal ga- wiele drg rozwoju moemy czytaWrcz przeciwnie. Moliwo wsppra- thering place for students of anyksiki i blogi znanych autorw i konsul- cy jest tutaj wanym aspektem pozwala- Japanese martial arts style to tantw korzystajc z ich dowiadczeniajcym rozwija umiejtnoci interperso- conduct training, examinations i chci dzielenia si wiedz. Moemynalne. Mona organizowa je na rnych and other related encounters.te uczestniczy w szkoleniach prowa- spotkaniach, a jeli uda si przekonadzonych czsto przez dowiadczonych,Waszego test managera, take w miej-pracujcych w brany od wielu lat, teste- scu pracy. Mi to si udao i od jakiego Wstprw i managerw.czasu organizujemy je u mnie w rmie.Planujemy take takie sesje podczas Nic nie jest dane nam raz na zawsze. Ale nie tylko. Od jakiego czasu gon spotka grupy PTaQ Pozna Testing Raz zdobyta wiedza wietrzeje, depre- ide na wiecie s testerskie Doja a ichand Quality Group - lokalnej spoeczno- cjonuje si. Standardy si zmieniaj,ucielenieniem jest spoeczno Week- ci testerskiej (http://www.ptaq.org/). 3. Testowanie oprogramowaniaW tym artykule przedstawi gar po-rad i opisz, w jaki sposb Testing Dojoprzeprowadzane s w Cognide.Od czego zacz?Wystarczy zacz od chci. Chci zdo-bywania nowych dowiadcze i wiedzy,ale take chci dzielenia si t wiedzz innymi. Co potrzeba? Moesz o tymprzeczyta w kilku miejscach ( http://www.methodsandtools.com/archive/archive.php?id=114, http://www.cogni-de.com/blogs/quality-assurance/what-s-a-testing-dojo/), ale pamitaj, e nietrzeba sztywno trzyma si przedsta-wionych tam zasad. Kartka i dugopis,owszem raczej si przydadz, ale niekoniecznie musisz zatrudnia do pracyludzi, aby wypeni wszystkie wymienio-ne tam role szczeglnie, gdy zespnie jest duy. Podczas naszych Dojo,udawao mi si wciela w kilka rl naraz wybiera misj, prowadzi wiczenia inotowa ich przebieg. Traktuj je raczejjako wskazwki, a nie zbir nakazw iregu.Testing Dojo najczciej maj jakmisj. Przetestowanie aplikacji (Testthis!), nauka nowych technik, wypr- 21bowanie narzdzi (evaluate tool). Ka-de z nich moe wyglda rnie i mieRysunek 1 Whiteboard pochodzcy ze wstpu do Testing Dojo na tematinny cel, ale z kadego naley wycigaheurystyk testowych.wnioski. Przeprowadzenie Dojo czstojest poprzedzone wstpem, prezentacj,wp-content/uploads/2011/04/testheuri-tylko zewntrzne aplikacje spotkanieczci teoretyczn, ktry suy przypo-sticscheatsheetv1.pdf).moecie wykorzysta, aby przetestowamnieniu bd przekazaniu nowej wiedzy. aplikacj tworzon w Waszej rmie. Te-Dojo, jako cz praktyczna, jest dope-Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, stowanie wasnych aplikacji ma dodat-nieniem i utrwaleniem wiedzy wicze-aby wszystko odbywao si podczaskowy cel. Jest okazj do wymiany do-niami. Zdarza si, e obie czci nie sjednego spotkania wszystko zaleywiadczenia, pokazania, jak rni siprzeprowadzane jedna po drugiej leczod czasu, jaki moecie przeznaczy nanasze techniki i podejcia. Mog pomcpo jakimi czasie bywa, e trudno jestspotkanie. W mojej rmie, Testing Dojo zredukowa liczb testw, wykry re-zebra zesp na duszy czas, atwiejorganizowane s podczas niektrych dundancj czy w kocu pomc tworzyjest wygospodarowa godzin, ni dwie.z cotygodniowych QA Meetingw, czy-standardy, np.: uytecznoci.Tak byo z naszym pierwszym Dojo do-li spotka caego zespou testowego.tyczcym heurystyk testowych, gdzie Udaje nam si przeznacza na nie okoo Jeli macie problemy z przekonaniemna czci teoretycznej zdeniowalimy 30-60 minut w zalenoci od misji i celu Waszych przeoonych do przeznacze-termin heurystyka i omwilimy kilkaspotkania. nia czasu na takie spotkania wykorzy-przykadw. Podobnie byo z innymstajcie trzeci typ misji - evaluate tool.Dojo zapocztkowanym przez Lab (mi- Jeli nie macie adnego pomysu nieMoe wsplna praca nad wyprbowa-kroprojekt majcy na celu zdobycie lubprzejmujcie si. Misja przetestuj to niem jakiego narzdzia potencjalnierozszerzenie wiedzy w wybranym ob-zakada, e zbieracie si po to, aby przydatnego w rmie przekona ich oszarze). Nastpnie wiedza teoretyczna przetestowa jak aplikacj i szlifo- wartoci Testing Dojo. By moe wartozostaa przekazana grupie w ramach se-wa posiadane ju umiejtnoci. Drugie przed spotkaniem poprosi jedn osobrii prezentacji a seria Testing Dojo suy- Dojo przeprowadzone u nas w rmieo krtk prezentacj na temat narzdziaa utrwaleniu wiedzy i jej praktycznemu wykorzystywao wanie ten schemat. wtedy podczas samego Dojo bdziewykorzystaniu. Pamitajmy te, e DojoTestowalimy aplikacj generujc kodmona skupi si na jego uytecznocito nie egzaminy, tylko lune spotkania, kreskowy (http://www.barcodeart.com/ a nie na np.: konguracji.ktrych celem jest te zabawa dlate-artwork/netart/yourself/yourself.swf),go posikowanie si cigami nie jest gdzie celem byo zdeniowanie algoryt- Nie samym testowaniem czowiek yje,zabronione (http://testobsessed.com/mu jego tworzenia. Testowa mona niewic chciabym wspomnie take o 4. Testowanie oprogramowaniaReferencje[1] Aleksander Lipski, Becoming a bettersoftware tester http://prezi.com/os0bp-bxjfzjh/becoming-a-better-software-tester/ (prezentowana na I spotkaniuPTaQ)-----------------------------------------------------[2] Zbyszek Mokun, ukasz Morawski,Knowledge acquisition and sharing -http://ptaq.org/images/ptaq1/ptaq_know-ledge_sharing.pdf (prezentowana na Ispotkaniu PTaQ)-----------------------------------------------------[3] Markus Gaertner, Testing Dojos http://www.methodsandtools.com/archi-ve/archive.php?id=114-----------------------------------------------------[4] Weekend Testing http://weekendte-sting.com/-----------------------------------------------------Rysunek 2 Analiza algorytmu generowania kodu kreskowego podczas [5] Markus Gaertners Testing ChallengesTesting Dojo http://www.testing-challenges.org-----------------------------------------------------innym aspekcie takich wicze - Learnuzyskan wiedz skorzystamy na tym[6] http://www.barcodeart.com/artwork/by Play - gry i zabawy logiczne przy wszyscy. Spotkania mona wykorzystanetart/yourself/yourself.swfkomputerze czy przy kartce papieru tejako odskoczni od codziennej rutyny, -----------------------------------------------------mog by owocne. W kocu logiczne inspiracj do samodoskonalenia. Jako[7] http://testobsessed.com/wp-content/mylenie i rozwizywanie problemw to narzdzie, dziki ktremu moemy za-uploads/2011/04/testheuristicscheatshe-jedne z najwaniejszych umiejtnociszczepi lub podsyca w kim pasje do etv1.pdftestera. Je te moemy wiczy. testowania.22Samo Dojo najczciej rozpoczynaPo kadej sesji, prowadzcy tworzywyzwa testerskich gotowych do uyciasi od prezentacji misji przedstawia- sprawozdanie z przeprowadzonych na kadym Dojo. Coraz czciej na nie-my przedmiot testw i okrelamy cele. wicze i umieszcza je na Wiki. Zbieraktrych konferencjach przeprowadzaneW zalenoci od iloci uczestnikw itake wszystkie artefakty, ktre powsta-s Testing Dojo. Przykadem moe bydostpnych laptopw dzielimy si na y w jego trakcie zdjcia tablicy, notat- Agile Testing Days 2011, gdzie Markusgrupy, najczciej dwuosobowe. Dziki ki. Jest to dokumentacja wewntrzna,prowadzi Testing i Coding Dojo. Zebra-temu skupiamy si take na komunikacjiwic nie moemy jej udostpnia na ze-ne dowiadczenia z uczestnictwa mo-i wsppracy. W metodykach mikkich wntrz, ale na jego podstawie tworzonena pniej wykorzysta przy organizacji(zwinnych), do popularny jest peers posty, ktre mog by publikowaneswojego.developement czemu nie zadba o np. na blogu.popularyzacj peer testingu? Podczastestw uczestnicy zadaj pytania, naJeli w trakcie Dojo testowalimy wa-Zakoczeniektre prowadzcy stara si odpowia- sn aplikacj, zgomy bdy wykryteda, zadawanie odpowiednich pyta topodczas testw. Przedyskutujmy je z Przedstawiem tutaj podejcie, jakiekwintesencja testowania. Tego te uczyProject Managerem lub Tech Leadem.udao si nam wypracowa w rmie wTesting Dojo. Znalezione bdy, istotne Sprbujmy wcign ich do dyskusji icigu ostatniego roku, od kiedy Testingkwestie, ktre zostay poruszone, wnio- wykorzysta ich dowiadczenie orazDojo stao si elementem naszej prak-ski, uwagi zapisujemy na tablicy. Sesj opinie do nauki i ulepszenia naszychtyki. Nie oznacza to, e jest ono idealnekoczymy chwil przed wyznaczonym spotka.i doskonae, nie oznacza to take, eczasem, aby mie jeszcze moliwobdzie pasowao do Waszego modeluprzedyskutowania wynikw, okreleniapracy. Sprbujcie, zmieniajcie, mody-cz